NEDEĽA

Za naše duchovenstvo a za našu Cirkev

 
 

Znamenie kríža

† V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

 

Poproste svojho obľúbeného svätého, aby sa pripojil k vašej modlitbe a prihováral sa za vás a za vašu rodinu:
Svätý (á) ______________, pripoj sa ku mne v týchto modlitbách a prihováraj sa za mňa a za moju rodinu. Amen.
 
 

"Vzývajte všetkých svätých, ktorých uctievate, aby vám pomáhali ako orodovníci u môjho večného Otca."   Ježiš, 20. decembra 2010

 

Modlitba: Ježišu, odpusť mi, lebo som zhrešil.

Aby ste so Mnou správne komunikovali, musíte vždy predo Mňa predstúpiť najprv ako pokorný služobník. Keď predo Mnou kľačíte, alebo jednoducho komunikujete so Mnou vo svojom srdci, vždy začínajte slovami: "Ježišu, odpusť mi, lebo som zhrešil".

 

Modlitbová kampaň (96) Za požehnanie a ochranu našej modlitbovej skupiny

Modliť sa pred začatím a skončením modlitbovej skupiny Ježiš ľudstvu.

 

Ó, môj najdrahší Ježišu, prosím, požehnaj nám a ochraňuj nás, tvoju skupinu modlitebnej kampane, aby sme sa stali imúnni k zlým útokom diabla a všetkým zlým duchom, ktorí nás môžu mučiť pri tejto svätej misii za záchranu duší. Nech zostaneme verní a silní a vytrváme chváliť tvoje sväté meno pred svetom a nikdy sa nevzdáme nášho úsilia šíriť Pravdu tvojho svätého Slova. Amen.

 

Modlitba k Ježišovi: Keď sa každý deň ku Mne modlíte, hovorte túto modlitbu

 

Ó, môj predrahý Ježišu, priviň ma do svojho náručia a dovoľ mojej hlave spočinúť na Tvojich pleciach, aby si ma mohol vyzdvihnúť do tvojho osláveného kráľovstva, keď príde čas. Dovoľ tvojej vzácnej krvi, aby stekala na moje srdce a umožnila nám spojiť sa v jedno. Amen.

 

Modlitba k Bohu Otcovi: Modlitba o kľúč k Novému raju

 

Drahý Otče, to som ja, tvoje stratené dieťa, tak zmätené a slepé, že bez tvojej pomoci, tvojej lásky, nie som nič. Zachráň ma, skrze lásku tvojho Syna, Ježiša Krista a daj mi kľúč k tvojmu novému raju na zemi. Amen. 

 

Ruženec Božieho Milosrdenstva:  Modlitba o odvahu

 

Naplň ma teraz, ó, môj Pane, darom Ducha Svätého, aby som mohol prinášať Tvoje Najsvätejšie Slovo hriešnikom, ktorým musím pomôcť, aby som ich zachránil v Tvojom mene. Pomôž mi, aby som ich pokryl, pomocou mojich modlitieb, Tvojou vzácnou krvou, aby sa mohli priblížiť k Tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu. Daj mi dar Ducha Svätého, aby tieto úbohé duše mohli užívať Tvojho Nového raja. Amen.

NEDEĽA


Za naše duchovenstvo a za našu Cirkev

 

Modlitba z 19.8.2012

Litánie Ježiš ľudstvu (1)

1. Ochrana proti falošnému prorokovi. → (D)

 

Najdrahší Ježišu, ochráň nás pred podvodom falošného proroka.

Ježiš zmiluj sa nad nami.

Ježiš ochráň nás pred prenasledovaním.

Ježiš chráň nás pred Antikristom.

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Najdrahší Ježiš pokry nás s Tvojou drahocennou Krvou.

Najdrahší Ježišu, otvor naše oči, aby sme videli lži falošného proroka.

Najdrahší Ježišu, zjednoť svoju cirkev.

Ježiš chráň naše sviatosti.

Ježiš nenechaj falošného proroka rozdeliť tvoju cirkev.

Najdrahší Ježišu, pomáhaj nám odmietnuť klamstvá, predstavované nám ako pravda.

Ježiš daj nám silu.

Ježiš daj nám nádej.

Ježiš zaplav naše duše s Duchom Svätým.

Ježiš ochráň nás pred šelmou.

Ježiš daj nám dar rozpoznania, takže môžeme nasledovať cestu tvojej pravej Cirkvi za všetkých okolností na veky vekov.   Amen.

 

Modlitba z  24.8.2012

Litánie Ježiš ľudstvu (2) 

2. Za milosť imunity  → (D)

 

Ó, Najvyšší Nebeský Otče,  milujem Ťa.

Uctievam Ťa.

Pane, zmiluj sa.

Pane, odpusť nám naše viny.

Zvelebujem Ťa.

Chválim Ťa.

Vzdávam Ti vďaku za všetky mimoriadne milosti.

Prosím Ťa o milosť imunity pre mojich milovaných:/

(Menujte všetkých tých, ktorých máte na zozname k záchrane duší)

Ponúkam Ti moju vernosť v každom čase

Ty, ó, najvyšší Nebeský Otče,

Stvoriteľ všetkých vecí,

Stvoriteľ vesmíru,

Stvoriteľ ľudstva,

Ty si zdrojom všetkých vecí.

Ty si zdrojom Lásky.

Ty si Láska.

Milujem Ťa.

Uctievam Ťa.

Podriaďujem sa Ti.

Prosím Ťa o milosrdenstvo pre všetky duše, ktoré Ťa nepoznajú, ktoré Ťa neuctievajú, ktoré odmietajú Tvoju ruku milosrdenstva.

Dávam  Ti moju  myseľ, telo a dušu, aby si ich mohol zobrať do Tvojho náručia a ochrániť od Zlého.

Prosím Ťa, aby si otvoril bránu raja, aby sa všetky Tvoje deti konečne mohli zjednotiť, v dedičstve ktoré si vytvoril pre nás všetkých.  Amen.

 

Modlitba z  11.10.2012

Litánie Ježiš ľudstvu (3)

3. Bráňte Božie slovo → (D)

 

Ó, drahý Ježišu, ochráň nás od klamstiev, ktoré urážajú Boha.

Ochráň nás od satana a jeho armády.

Pomôž nám, aby sme ťa viacej milovali.

Buď nám oporou v našom boji.

Obraňuj nás v našej viere.

Veď nás do Tvojho bezpečného útočiska.

Pomôž nám povstať a brániť Tvoju svätú vôľu.

Posilňuj v nás našu odhodlanosť byť Tvojimi pravými učeníkmi.

Daj nám odvahu.

Daj nám dôveru.

Veď nás po ceste pravdy.

Bráň nás pred nepriateľom.

Vylej na nás Tvoje ochranné milosti.

Pomáhaj nám vyhýbať sa pokušeniu.

Privádzaj nás bližšie k Tvojmu Najsvätejšiemu srdcu.

Pomáhaj nám zostať Ti verní v každom čase. Amen.

 

Modlitba z  12.1.2013

Litánie Ježiš ľudstvu (4)

4. Za zmiernenie trestu Boha Otca  → (D) 

 

Ó, Najvyšší Bože, veľmi Ťa prosíme o milosrdenstvo za hriechy tvojich detí.

Ďakujeme Ti za dar zeme.

Ďakujeme Ti za dar ľudského života.

Ceníme si dar života.

Rešpektujeme dar života.

Ďakujeme Ti za dar tvojho Syna, Ježiša Krista.

Ďakujeme Ti za dar vykúpenia.

Chválime tvoje božstvo.

Plne sa Ti odovzdávame, aby sa naplnila tvoja Božia vôľa na zemi tak, ako je v nebi.

Ďakujeme Ti za dar osvietenia svedomia.

Ďakujeme Ti za sľub večného života.

Vítame Nový raj.

Prosíme Ťa, aby si zachránil všetky duše, vrátane tých, ktoré Ťa trýznia a tých, ktoré sú pre Teba stratené.

Ďakujeme Ti za lásku, ktorú preukazuješ všetkým svojim deťom.

Ďakujeme Ti za dar proroctva.

Ďakujeme Ti za dar modlitby.

Prosíme Ťa, udeľ nám pokoj a spásu.

Amen.

 

Modlitba z  11.2.2013

Litánie Ježiš ľudstvu (5)

5. Za záchranu tých, ktorí sú v smrteľnom hriechu → (D)

 

Ježišu, zachráň všetkých hriešnikov od plameňov pekla.

Odpusť začernetým dušiam.

Pomôž im, aby Ťa poznali.

Pozdvihni ich z temnoty.

Otvor ich oči.

Otvor ich srdcia.

Ukáž im Pravdu.

Zachráň ich.

Pomôž im počuť.

Zbav ich pýchy, žiadostivosti a závisti.

Ochraňuj ich pred Zlým.

Počuj ich volanie o pomoc.

Uchop ich ruky.

Pritiahni ich k sebe.

Zachráň ich od klamu Satana. 
Amen.

 

Modlitba z  8.1.2014

Litánie Ježiš ľudstvu (6)

6.  Za dar milostí → (D)

 

Ó, najdrahší Ježišu, môj milovaný Spasiteľ,

naplň ma svojou láskou.

Naplň ma svojou silou.

Naplň ma svojou múdrosťou.

Naplň ma svojou vytrvalosťou.

Naplň ma svojou pokorou.

Naplň ma svojou odvahou.

Naplň ma svojou vášňou.

Amen.

 

 

1. Modlitba zo 17.11.2011

1. Za môj dar Ježišovi na záchranu duší → (D)

Môj najdrahší Ježišu, Ty, ktorý nás tak nesmierne miluješ, dovoľ mi, aby som svojou pokorou pomohol zachrániť Tvoje vzácne duše. Maj milosrdenstvo so všetkými hriešnikmi bez ohľadu nato, ako bolestne Ťa urazili. Dovoľ mi cez modlitbu a utrpenie pomôcť tým dušiam, ktoré nemusia prežiť Varovanie, aby našli miesto po Tvojom boku v Tvojom kráľovstve. Ó, najdrahší Ježišu, vypočuj moju modlitbu, aby som Ti pomohol získať tie duše, po ktorých tak túžiš. Ó, najsvätejšie Srdce Ježišovo, sľubujem, že navždy zostanem verný Tvojej najsvätejšej vôli. Amen.

 

13. Modlitba z 11.12.2011

2. * Za milosť ochrany pre stratené duše → (D)

Môj slávnostný prísľub všetkým tým z vás, ktorí na Mňa budete volať v mene Môjho milovaného Syna Ježiša Krista, aby Som zachránil vašich bratov a sestry, je ten, že im (vašim bratom a sestrám) okamžite udelím imunitu. Mimoriadne milosti obdrží každý jeden z vás, kto sa zaviaže, že sa bude celý mesiac modliť za ich duše.

 

Ó, Nebeský Otče, skrze lásku Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, ktorého utrpenie na kríži nás spasilo od hriechu, prosím zachráň všetkých tých, ktorí naďalej odmietajú Jeho milosrdnú ruku. Drahý Otče, zaplav ich duše dôkazom Tvojej lásky. Nebeský Otče, úpenlivo Ťa prosím, vypočuj moju modlitbu a zachráň tieto duše od večného zatratenia. Skrze Tvoje milosrdenstvo im dovoľ, aby ako prví vstúpili do Novej éry mieru na Zemi. Amen.

 

22. Modlitba z 27.01.2012

3. * PRE KŇAZOV: Za katolíckych kňazov, aby zachovávali učenie Cirkvi → (Ne)

Ó môj milovaný Ježiš, zachovaj ma pri sile a udržuj vo mne plameň mojej lásky k Tebe v každom okamihu dňa. Nikdy nedovoľ, aby tento plameň mojej lásky k Tebe pohasol alebo úplne vyhasol. Nikdy nedovoľ, aby som v slabosti podľahol pokušeniu. Udeľ mi potrebné milosti, aby som sa vo svojej oddanosti a vernosti stal hodným svojho povolania a dôsledne zachovával pravé učenie katolíckej Cirkvi. Vždy Ti ponúkam svoju vernosť. Sľubujem, že budem po boku Tvojej armády bojovať za katolícku Cirkev, aby mohla znovu v sláve povstať a uvítať Ťa, drahý Ježiš, keď opäť prídeš. Amen.

 

 23. Modlitba z 28.01.2012

4. * Za bezpečnosť pápeža Benedikta → (Ne)

Ó môj večný Otče, v mene Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista a pre Jeho utrpenie, ktoré podstúpil, aby zachránil svet od hriechu, modlím sa teraz, aby si ochránil Tvojho svätého vikára, pápeža Benedikta, hlavu Tvojej Cirkvi na zemi, aby taktiež on mohol pomôcť zachrániť Tvoje deti a všetkých Tvojich zasvätených služobníkov z područia Satana a jeho padlých anjelov, ktorí sa potulujú svetom a kradnú duše. Ó, Otče, ochraňuj Tvojho pápeža, aby mohli byť Tvoje deti vedené po pravej ceste do Tvojho Nového raja na Zemi. Amen.

 

24. Modlitba z 31.01.2012

5. * Za plné odpustky a úplné odpustenie hriechov → (D)

Musia sa modliť počas siedmych po sebe nasledujúcich dňoch túto modlitbu "Za plné odpustky a úplné odpustenie hriechov" a bude im udelený dar úplného odpustenia hriechov a moc Ducha Svätého.

/Pre kresťanov i nekresťanov/

 

Ó môj Ježišu, Ty si svetlo na zemi, Ty si plameň, ktorý sa dotýka všetkých duší. Tvoje milosrdenstvo a láska nepoznajú hraníc. Nie sme hodní obete, ktorú si priniesol svojou smrťou na kríži. Vieme však, že Tvoja láska k nám je väčšia, ako naša láska k Tebe. Daj nám Pane dar pokory, aby sme si zaslúžili Tvoje nové kráľovstvo. Naplň nás Duchom Svätým, aby sme mohli kráčať vpred a veď Tvoju armádu, aby hlásala pravdu Tvojho svätého slova a pripravila našich bratov a sestry na slávu Tvojho Druhého príchodu na Zem. Chválime Ťa. Velebíme Ťa. Ponúkame seba samých, naše bolesti, naše trápenia ako dar Tebe na záchranu duší. Milujeme Ťa, Ježiš. Zmiluj sa nad všetkými svojimi deťmi, kdekoľvek sú. Amen.

 

26. Modlitba z 05.02.2012

6. * Modlitba svätého ruženca → (D)

Panna Mária naliehavo vyzýva ľudí k modlitbe svätého ruženca na pomoc zachrániť svoj národ.

„Nikdy nezabúdajte na dôležitosť môjho najsvätejšieho ruženca, lebo ak sa ho modlíte každý deň, môžete tým pomôcť zachrániť váš národ. Keď sa modlíte môj ruženec, je Satanova moc oslabená. On uteká vo veľkých bolestiach preč a stáva sa bezmocným. Je preto veľmi dôležité a nezáleží na tom, aké je vaše kresťanské vierovyznanie aby ste sa ho modlili aspoň raz za deň.“

Modlitba pred ružencom:

Kráľovná svätého ruženca, ty si ráčila prísť do Fatimy odhaliť tromdetským pastierom poklady milostí skrytých v ruženci. Vzbuď vmojom srdci úprimnú lásku k tejto modlitbe, aby som meditáciou otajomstvách nášho vykúpenia, ktoré je v ňom spomenuté, mohol byť obohatený jeho plodmi a dosiahol mier pre svet, obrátenie hriešnikov a Ruska a milostí, o ktoré teba prosím v tomto ruženci. [Tu zmienite svoju žiadosť]. Žiadam to pre väčšiu slávu Boha, pre tvoju vlastnú česťa pre dobro duší, najmä pre moju vlastnú dušu. Amen.

Verím v Boha ... Otče náš .........Zdravas' Mária ..........Sláva Otcu.........

Fatimská vložka

Pane Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré potrebujú tvoje milosrdenstvo.

Zdravas' Kráľovná, Matka milosrdenstva, život, sladkosť i nádej naša, Zdravas'. K tebe voláme vyhnaní synovia Evy, k tebe vzdycháme nariekajúci a plačúci v tomto slzavom údolí. A preto, Orodovnica naša, obráť k nám milosrdné oči svoje a po tomto putovaní ukáž nám Ježiša, požehnaný plod života tvojho, ó, milostivá, ó, dobrotivá, ó sladká Panna Mária. Amen.

Modlitba po ruženci:

Bože, tvoj jednorodený Syn nám svojím životom, smrťou a zmŕtvychvstaním získalvečnú spásu. Daj nám, prosíme, keď v posvätnom ruženci Blahoslavenej PannyMárie o týchto tajomstvách rozjímame, nech tiež podľa nich žijeme a dosiahneme to, čo sľubujú. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Ružencové tajomstvá:

Radostný ruženec

a.) ktorý nech rozmnožuje našu vieru ... b)ktorý nech posilňuje našu nádej ...c.)ktorý nech roznecuje našu lásku ....1.) ktorého si Panna z Ducha Svätého počala ...... 2.)ktorého si pri navštívení Alžbety v živote nosila .....3.) ktorého si v Betleheme porodila ....4.) ktorého si v chráme obetovala .....5.)ktorého si v chráme našla....

Bolestný ruženec

a) ktorý nech osvecuje náš rozum ...b).ktorý nech posilňuje našu vôľu ...c) ktorý nech posilňuje našu pamäť....1.) ktorý sa pre nás krvou potil .....2.) ktorý pre nás bičovaný bol .... 3.) ktorý pre nás tŕním korunovaný bol .... 4.) ktorý pre nás kríž niesol ....5.) ktorý pre nás ukrižovaný bol

Slávnostný ruženec

 a.) ktorý nech usporaduje naše myšlienky ....b.) ktorý nech riadi naše slová ....c.) ktorý nech spravuje naše skutky ....1.) ktorý slávne z mŕtvych vstal ....2.) ktorý slávne na nebesia vstúpil .....3.) ktorý nám Ducha Svätého zoslal .....4.) ktorý ťa, Panna, do neba vzal ....5.) ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval

Ruženec svetla

 a.) ktorý nech je Svetlom nášho života .....b.) ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou ...c.) ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy ....1.) ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie .....2.) ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru .....3.) ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie ...4.) ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia ....5.) ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti

 

29. Modlitba z 12.02.2012

7. * Za ochranu vykonávania kresťanskej viery → (Ne)

 Ó, môj Pane Ježišu Kriste, úpenlivo Ťa prosím, vylej svojho Ducha Svätého na všetky svoje deti. Prosím Ťa, odpusť všetkým tým, ktorí vo svojich dušiach prechovávajú nenávisť voči Tebe. Modlím sa, aby ateisti počas Tvojho veľkého milosrdenstva otvorili svoje zatvrdilé srdcia a aby Ťa tie Tvoje deti, ktoré Ťa milujú, aj napriek všetkému prenasledovaniu mohli uctievať. Prosím, naplň všetky svoje deti darom tvojho Ducha tak, aby mohli odvážne povstať a veď svoju armádu do záverečného boja proti Satanovi, jeho démonom a všetkým tým dušiam, ktoré sú otrokmi jeho falošných prísľubov. Amen.

 

30. Modlitba zo 14.02.2012

8. * Modlitba k Bohu Otcovi → (D)

Ó, môj večný Bože Otče, Stvoriteľ vesmíru, úpenlivo Ťa v mene Tvojho predrahého Syna prosíme, dovoľ nám, aby sme Ťa ešte viac mohli milovať. Pomôž nám, aby sme statočne, mocne a nebojácne čelili každému protivenstvu. Prijmi naše obety, utrpenia a skúšky ako dary, ktoré prinášame pred Tvoj trón na záchranu Tvojich detí na Zemi. Obmäkči srdcia nečistých duší. Otvor ich oči pre pravdu Tvojej lásky, aby sa mohli pripojiť ku všetkým Tvojim deťom v raji na zemi, ktorý si v súlade so svojou Božskou vôľou láskyplne pre nás vytvoril. Amen.

 

33. Modlitba z 20.02.2012

9. * Pečať živého Boha → (D)

Modlite sa v rámci Modlitebnej kampane (33) túto modlitbu "Za prijatie pečate živého Boha", aby ste moju pečať uznali a prijali ju s láskou, radosťou a vďačnosťou.

 

Ó, môj Bože, môj milujúci Otče, s láskou a vďačnosťou prijímam tvoju Božskú pečať ochrany. Tvoje Božstvo obklopuje moje telo a dušu naveky. Skláňam sa v pokornom vďakyvzdaní a ponúkam Ti moju hlbokú lásku a oddanosť — tebe, môjmu milovanému Otcovi. Úpenlivo Ťa prosím, ochraňuj mňa a mojich milovaných touto mimoriadnou pečaťou a ja sa zaväzujem, že svoj život zasvätím tvojej službe naveky vekov. Milujem Ťa, drahý Otče. Utešujem Ťa, milovaný Otče, v týchto časoch. Obetujem Ti telo a krv, dušu i Božstvo tvojho milovaného Syna na odčinenie hriechov sveta a za spásu všetkých tvojich detí. Amen.

 

40. Modlitba z 24.3.2012

10.      * PRE KŇAZOV: Modlitba duchovenstva za prípravu duší na  Druhý príchod → (Ne)

Ó, môj Ježišu, som len pokorný služobník a potrebujem ťa, aby si ma viedol tak, aby som mohol pripraviť duše na tvoj slávny Druhý príchod.Pomôž mi obrátiť duše a pripraviť ich podľa tvojej svätej vôle tak, aby boli hodné vojsť bránami nového neba a novej zeme, ktoré si zasľúbil celému ľudstvu skrze svoju smrť na kríži. Udeľ mi potrebné milosti, aby som mohol oznamovať tvoje Slovo smädným dušiam a nikdy nezanedbával svoje povinnosti voči tebe, drahý Ježišu, ktorému som sa zaviazal vernosťou svojimi svätými sľubmi. Amen.

 

49. Modlitba z 24.4.2012

11.      * PRE KŇAZOV: Za sľub vernosti kresťanských duchovných → (Ne)

Ó, Ježišu, som tvoj pokorný služobník. Sľubujem ti moju lásku a vernosť. Úpenlivo ťa prosím, daj mi znamenie tvojho volania a pomôž mi, aby som otvoril svoje oči a uvidel tvoje zasľúbenie. Požehnaj ma milosťou Ducha Svätého tak, aby som nebol oklamaný tými, ktorí prehlasujú, že prichádzajú v tvojom mene, no nehovoria pravdu. Ty mi ukáž pravdu. Dovoľ mi pocítiť tvoju lásku, aby som tak mohol naplniť tvoju najsvätejšiu vôľu. S pokorným srdcom ťa prosím, ukáž mi cestu, akou ti môžem pomáhať zachraňovať ľudské duše. Amen.

 

55. Modlitba z  21.5.2012

12.      * Modlitba k príprave na Varovanie → (Ne)

Ó, môj predrahý Ježiš, prosím Ťa, aby sa srdcia všetkých Božích detí otvorili daru tvojho veľkého milosrdenstva. Pomôž im, aby s láskou a vďačnosťou prijali tvoje Božie milosrdenstvo. Umožni im, aby sa pred tebou stali pokorní. Vrúcne Ťa prosím za odpustenie ich hriechov, aby sa tak mohli stať súčasťou tvojho slávneho kráľovstva. Amen.

 

56. Modlitba z 26.5.2012

13.      * PRE KŇAZOV: Modlitba  pre kňazov, ktorí sa  snažia ochrániť najsvätejšiu Eucharistiu → (Ne)

Ó, drahý Otče, v mene tvojho predrahého Syna, ktorý seba obetoval na kríži za celé ľudstvo, pomôž mi, aby som zostal verný pravde. Pokry ma drahocennou krvou tvojho Syna a udeľ mi milosti, aby som Ti aj naďalej slúžil vo viere, dôvere a v úcte po zvyšok môjho kňazského úradu. Nikdy nedovoľ, aby som sa odklonil od pravého významu obety svätej omše alebo od podávania svätej Eucharistie tvojim deťom. Daj mi silu, aby som Ťa zastupoval a živil tvoje stádo spôsobom, akým musí byť živené: telom, krvou, dušou a Božstvom tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, Spasiteľa ľudstva. Amen.

 

57. Modlitba z 28.5.2012

14.        * PRE KŇAZOV: Ježiš, dovoľ mi počuť tvoje volanie → (Ne)

 Ó, môj drahý Ježiš, otvor moje uši k zvuku tvojho hlasu. Otvor moje srdce k tvojmu milujúcemu volaniu. Naplň moju dušu Duchom Svätým tak, aby som ťa v tomto čase mohol rozpoznaťPonúkam Ti moju pokornú vernosť vo všetkom, čo odo mňa vyžaduješ. Pomôž mi spoznať pravdu, aby som povstal, odpovedal a nasledoval tvoj hlas a mohol Ti tak pomôcť zachrániť duše celého ľudstvaTvoja vôľa je mojim rozkazom. Daj mi odvahu, aby som sa nechal tebou viesť tak, aby som mohol prijať výzbroj, potrebnú na vedenie tvojej Cirkvi smerom k tvojmu novému kráľovstvu. Amen.

 

66. Modlitba zo  16.7.2012

15.      * PRE KŇAZOV: Pomôž mi zostať verný tvojmu najsvätejšiemu slovu → (Ne)

Ó, drahý Ježišu, pomôž mi, aby som vždy zostal verný tvojmu najsvätejšiemu Slovu. Daj mi silu, aby som hájil pravdu tvojej Cirkvi napriek všetkým protivenstvám. Naplň ma milosťami, aby som udeľoval najsvätejšie Sviatosti tým spôsobom, ktorý si nás naučil.Pomôž mi, aby som živil tvoju Cirkev Chlebom života a  zostal Ti verný a to aj vtedy, keď mi zakážu, aby som tak konal. Osloboď ma z pút klamu, ktorému možno budem čeliť, aby som mohol hlásať pravé Božie slovo. Pokry teraz všetkých tvojich vysvätených služobníkov tvojou drahocennou Krvou, aby sme tak zostali odvážni, verní a neochvejní v našej poslušnosti voči Tebe, nášmu milovanému Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi. Amen.

 

70. Modlitba z  30.6. 2012

16.      * Modlitba za duchovenstvo, aby zostalo pevné a verné svätému Slovu Božiemu → (Ne)

Ó, drahý Ježišu, pomôž tvojím zasväteným služobníkom spoznať rozkol v tvojej Cirkvi, až sa odhalí. Pomôž tvojim zasväteným služobníkom, aby zostali pevní a verní tvojmu svätému Slovu. Nikdy nedovoľ svetským ambíciám, aby zahalili ich čistú lásku k Tebe. Daj im milosti, aby zostali čistí a pokorní pred Tebou a ctili tvoju najsvätejšiu prítomnosť v Eucharistii. Pomáhaj a veď všetkých tých zasvätených služobníkov, ktorí môžu byť vlažní vo svojej láske k Tebe, a znovu zapáľ oheň Ducha Svätého v ich dušiach. Pomôž im, aby rozpoznali pokušenia kladené pred nich, za účelom ich rozptýliť.  Otvor ich oči tak, aby vždy videli Pravdu. Požehnaj im, drahý Ježišu v tomto čase a pokry ich tvojou vzácnou krvou, aby si ich ochránil od ujmy. Daj im silu, aby odolali zvodom Satana, keby boli znepokojení pôvabom z popierania existencie hriechu. Amen.

 

73. Modlitba zo 16.8.2012

17.      Za mladé duše a za malé deti → (Ne)

Ó Ježišu, pomôž mi zachrániť duše mladých ľudí na celom svete. Prostredníctvom tvojej milosti im pomôž, aby spoznali pravdu o tvojej existencii. Priveď ich do tvojho Najsvätejšieho Srdca a otvor ich oči pre tvoju lásku a milosrdenstvo. Zachráň ich od pekelných plameňov a kvôli mojim modlitbám a zmiluj sa nad ich dušami. Amen.

 

79. Modlitba z  27.9.2012

18.      Za dve miliardy stratených duší → (D)

Ó, drahý Ježiš, prosím Ťa, aby si vylial Tvoje milosrdenstvo na stratené duše. Odpusti im, že Ťa odmietajú a použi moju modlitbu a moje utrpenie, aby si skrze Tvoje milosrdenstvo vylial na ne milosti, ktoré potrebujú k posväteniu svojich duší. Prosím Ťa o dar pokory pre ich duše. Prosím Ťa, aby si otvoril ich srdcia, aby prišli k Tebe a prosili Ťa, aby si ich naplnil Duchom Svätým, aby mohli prijať pravdu Tvojej lásky a žiť s Tebou a celou Božou rodinou naveky. Amen.

 

82. Modlitba z  25.10.2012

19.      * Za víťazstvo zvyšku Cirkvi → (Ne)

Ježišu, Kráľ a Spasiteľ sveta, zaväzujeme sa ti našou cťou, našou vernosťou a našimi skutkami, že budeme všetkým ľuďom ohlasovať tvoju slávu. Pomôž nám získať silu a dôveru, aby sme povstali a ohlasovali pravdu v každom čase. Nikdy nedopusť, aby sme zaváhali, alebo sa oneskorili v našom pochode k víťazstvu a v našom pláne zachraňovať duše. Zaväzujeme sa, že ti odovzdáme naše srdcia a všetko to, čo nám je vlastné,  aby sme sa oslobodili od prekážok, zatiaľ čo pokračujeme po tŕnistej ceste k bránam nového raja. Milujeme ťa, najdrahší Ježišu, ty náš milovaný Spasiteľ a Vykupiteľ. Zjednocujeme sa telom, mysľou a duchom v tvojom Najsvätejšom Srdci. Vylej na nás tvoje milosti ochrany. Pokry nás svojou drahocennou krvou, aby sme, naplnení odvahou a láskou, povstali a ohlasovali pravdu tvojho nového kráľovstva. Amen.

 

84. Modlitba z 9.11.2012

20.      Modlitba za osvietenie duší elít, ktoré vládnu svetu → (D)

Ó, drahý Ježišu, úpenlivo Ťa prosím, aby si osvietil duše elít, ktoré vládnu svetu. Ukáž im dôkaz Tvojho milosrdenstva. Pomôž im, aby otvorili svoje srdcia a preukázali skutočnú pokoru, na počesť Tvojej veľkej obete Tvojej smrti na kríži, keď si zomrel za ich hriechy. Pomôž im, aby spoznali, kto je ich skutočný Tvorca, kto je ich skutočný Stvoriteľ a naplň ich milosťami, aby uvideli Pravdu. Prosím, zabráň im v uskutočnení ich plánov ublížiť miliónom ľudí skrze očkovanie, nedostatku potravy, nútených adopcií nevinných detí a rozdelením rodín. Uzdrav ich. Pokry ich  Tvojím svetlom a vezmi ich do lona Tvojho Srdca, aby si ich zachránil z osídiel Zlého. Amen.

 

100. Modlitba z  13.2.2013

21.      Za prežitie kresťanstva → (Ne)

Ó, drahý Ježišu, prosíme Ťa, daj nám schopnosť prežiť skúšky, ktorým teraz čelíme, až posledný pravý pápež skončí svoju misiu pre Teba. Pomôž nám vydržať hroznú trýzeň, ktorej teraz budeme musieť čeliť kvôli pádu cirkvi, ktorú sme kedysi poznali. Nikdy nás nenechaj sa odchýliť od Pravdy tvojho Božieho Slova. Pomôž nám zostať mlčanlivými, až na svojich pleciach ponesieme ťažobu útokov, ktoré nás majú zlákať obrátiť sa chrbtom k Tebe a ku sviatostiam, ktoré si dal svetu. Pokry tvoju armádu ako štítom mocnou láskou, ktorú potrebujeme, aby si nás ochránil pred falošným prorokom a Antikristom. Pomáhaj svojej Cirkvi na zemi sa šíriť a násobiť, aby bolo možné sa pevne držať Pravdy a pomáhať Ti viesť našich bratov a sestry po ceste Pravdy, aby sme sa náležite pripravili na tvoj Druhý príchod. Amen.

 

102. Modlitba z  21.3.2013

22.      Za udržanie vernosti a viery v Božie posolstvo svetu  → (D)

Najdrahší Ježiš, keď som sklesnutý, pozdvihni ma. Keď pochybujem, osvieť ma. Keď som smutný, ukáž mi tvoju lásku. Keď kritizujem, pomôž mi mlčať. Keď verejne súdim iného, uzavri moje pery. Keď v tvojom mene vyslovím rúhanie, zachráň ma a vráť ma do tvojej ochrany. Keď mi bude chýbať odvaha, daj mi meč, ktorý potrebujem, aby som bojoval a zachránil duše, po ktorých túžiš. Keď odporujem tvojej láske, pomôž mi vzdať sa a odovzdať sa úplne do tvojej milujúcej starostlivosti. Keď zblúdim, pomôž mi nájsť cestu Pravdy. Keď spochybňujem tvoje Slovo, daj mi odpoveď, ktorú hľadám. Pomôž mi byť trpezlivý, milujúci a láskavý aj k tým, ktorí Ťa preklínajú. Pomôž mi odpustiť tým, ktorí ma urážajú, a daj mi milosť, ktorú potrebujem, aby som Ťa nasledoval až na koniec zeme. Amen.

 

103. Modlitba z 22.3.2013

23.      Za zdieľanie kalichu utrpenia s Kristom → (D 3x)

Ležím pred Tebou pri Tvojich nohách, drahý Ježišu, aby si so mnou urobil, čo chceš, pre dobro všetkých. Dovoľ mi zdieľať Tvoj kalich utrpenia. Prijmi odo mňa tento dar, aby si mohol zachrániť úbohé duše, ktoré sú stratené a bez nádeje. Vezmi si ma v tele, aby som mohol zdieľať tvoju bolesť. Drž moje srdce v Tvojich svätých rukách a priveď moju dušu do jednoty s Tebou. Skrze môj dar utrpenia, dovoľujem Tvojej Božskej prítomnosti objať moju dušu, aby si tak mohol vykúpiť všetkých hriešnikov a zjednotiť všetky Božie deti naveky vekov. Amen.

 

104. Modlitba z 11. 4. 2013

24.      Vysloboď túto dušu z otroctva → (D)

Najdrahší Ježišu, ponúkam Ti dušu môjho brata a sestry, ktorí prenechali svoju dušu Satanovi. Vezmi túto dušu a vykúp ju v Tvojich svätých očiach. Vysloboď túto dušu z otroctva šelmy a prines jej večnú spásu. Amen.

 

105. Modlitba z 19.4.2013

25.      Za dar obrátenia za iných ľudí → (D)

Ó, môj najdrahší Ježišu, v mojej láske k Tebe, prosím, prijmi moju dušu do jednoty s Tebou. Vezmi moju dušu, pokry ju tvojim Duchom Svätým a pomôž mi, skrze túto modlitbu, zachrániť všetkých, s ktorými sa stretávam. Zahaľ tvojim svätým milosrdenstvom každú dušu, ktorú stretávam, a ponúkni im spásu, ktorú potrebujú, aby vstúpili do tvojho kráľovstva. Vypočuj moje modlitby. Načúvaj mojim prosbám a skrze tvoje milosrdenstvo zachráň duše celého ľudstva. Amen.

 

110. Modlitba z 23.06.2013

26.      Pre kňazov, aby ostali verní tvojmu svätému slovu → (Ne)

Ó môj najdrahší Ježišu, naliehavo Ťa prosím, aby si ma udržal silným a odvážnym, aby som mohol brániť Pravdu v tvojom najsvätejšom mene. Úpenlivo Ťa prosím, daj mi milosť, ktorú potrebujem, aby som vždy vydával svedectvo o tvojom svätom slove. Sprav ma odolným voči nátlaku presadzujúcemu nepravdy, keď vo svojom srdci viem, že Ťa urážajú. Pomôž mi zostať verným tvojmu svätému slovu až do dňa, kedy zomriem. Amen.

 

111. Modlitba z 26.06.2013

27.      K zasväteniu vašich detí Ježišovi Kristovi  → (D)

Keď zasvätíte vaše deti môjmu Synovi skrze mňa, Matku Spásy, predstavím ich môjmu Synovi, aby ich dušiam udelil veľké milosti.

 

Ó drahá Matka Spásy, zasväcujem svoje deti (uviesť meno dieťaťa alebo detí) tvojmu Synovi, aby im mohol priniesť pokoj ducha a lásku srdca. Prosím oroduj, aby moje deti boli prijaté do milosrdnej náruče tvojho Syna a ochraňuj ich pred zlom. Pomôž im, aby zostali verné svätému Božiemu slovu, najmä v časoch, kedy budú v pokušení sa od neho odvrátiť. Amen.

 

114. Modlitba z 15.07.2013

28.      Za kňazov k prijatiu daru pravdy  → (Ne)

Nezabudnite na nasledovné slová, modlite sa ich a Ja vám odhalím Pravdu skrze dar Ducha Svätého.

 

Môj Pane, otvor moje oči. Dovoľ mi uvidieť nepriateľa a zavri moje srdce pred klamom. Odovzdávam všetko Tebe, drahý Ježišu. Verím v tvoje milosrdenstvo. Amen.

 

120. Modlitba z 8. 9. 2013

29.      Za zastavenie rozšírenia vojny → (D)

Tieto modlitby rozšíria obrátenie, poskytnú telesné uzdravenie a oslabia vplyv vojny, hladu a chudoby.

 

Ó, môj sladký Ježišu, odvráť vojny, ktoré ničia ľudstvo. Ochraňuj nevinných pred utrpením. Ochraňuj duše, ktoré sa pokúšajú priniesť ozajstný mier. Otvor srdcia tých, ktorí sú postihnutí bolesťou vojny. Ochraňuj mladých a zraniteľných. Zachráň všetky duše, ktorých život je zničený vojnou. Posilni všetkých nás, drahý Ježišu, ktorí sa modlíme za duše všetkých Božích detí, a udeľ nám milosť znášať utrpenie, ktoré nám v čase bojov môže byť spôsobené. Úpenlivo Ťa prosíme, zastav rozšírenie vojny a priveď duše do svätého útulku tvojho Srdca. Amen.

 

122. Modlitba z 18. 9. 2013

30.      Za zasvätenie k drahocennej krvi Ježiša Krista → (D)

Drahý Ježišu, prosím Ťa, aby si zasvätil mňa, moju rodinu, mojich priateľov a národ pod ochranu tvojej drahocennej krvi.  Zomrel si za mňa a tvoje zranenia sú mojimi zraneniami, keď dôstojne prijímam utrpenia, ktoré budem znášať v dobe, vedúcej k tvojmu Druhému príchodu.  Trpím s Tebou, drahý Ježišu, keď sa snažíš zhromaždiť všetky Božie deti do Tvojho srdca, aby sme mali večný život.  Pokry ma a všetkých, ktorí potrebujú tvoju ochranu svojou drahocennou krvou. Amen.

 

130. Modlitba z 1. decembra 2013

31.      Novéna Spásy → (D)3x7vM

Túto modlitbu sa modlíme prvý pondelok v mesiaci 3x denne po 7 dní so začiatkom v pondelok ráno.

 

Moja milovaná Matka Spásy, prosím, získaj pre všetky duše dar večnej spásy, skrze milosrdenstvo tvojho Syna, Ježiša Krista. Skrze tvoj príhovor ťa úpenlivo prosím, aby si orodovala za vyslobodenie všetkých duší z otroctva Satana. Prosím, popros svojho Syna, aby preukázal milosrdenstvo a odpustenie tým dušiam, ktoré Ho odmietajú, zraňujú Ho svojou ľahostajnosťou, a ktoré uctievajú falošné učenie a falošných bohov. Úpenlivo ťa prosíme, drahá Matka, aby si naliehavo žiadala o milosti k otvoreniu sŕdc tých duší, ktoré najviac potrebujú tvoju pomoc. Amen.

 

135. Modlitba zo 6. februára 2014

32.      Za obranu Pravdy → (Ne)

Ó, milovaná Matka Spásy, pomôž mi vo chvíli mojej núdze. Oroduj, aby som bol požehnaný darmi, vylievanými na moju nehodnú dušu mocou Ducha Svätého, aby som vždy bránil Pravdu. Posilňuj ma pri každej udalosti, kedy budem vyzvaný poprieť Pravdu, Božie Slovo, sväté sviatosti a najsvätejšiu Eucharistiu. Pomôž mi použiť milosti, ktoré dostanem, aby som stál pevne proti zlobe Satana a všetkých úbohých duší, ktoré používa k zneucteniu tvojho Syna, Ježiša Krista. Pomôž mi v hodine mojej núdze. V záujme duší, daj mi odvahu poskytnúť sviatosti každému Božiemu dieťaťu, keď mi bude zakázané nepriateľmi Boha, aby som tak konal. Amen.

 

142. Modlitba z  22. marca 2014

33.      Príprava na smrť → (Ne)

Môj najdrahší Ježišu, odpusť mi moje hriechy. Očisti moju dušu a priprav ma vstúpiť do tvojho kráľovstva. Udeľ mi milosti k príprave na moje zjednotenie s Tebou. Pomôž mi prekonať všetok strach. Daj mi odvahu, aby som pripravil svoju myseľ a dušu, aby som bol hoden stáť pred Tebou. Milujem Ťa. Dôverujem Ti. Odovzdávam sa Ti telom, mysľou a dušou naveky. Nech je tvoja vôľa mojou vôľou a zbav ma bolesti, pochybností a zmätku. Amen.

 

158. Modlitba z 28. júna 2014

34.      Ochraňuj ma pred jednotným svetovým náboženstvom → (Ne)

Pre mnohých z vás, ktorí len ťažko akceptujú, že tieto veci majú prísť, príde deň, kedy sa budete modliť túto modlitbu modlitebnej kampane (158) trikrát denne, pretože tlaky, ktoré na vás budú kladené, aby ste zapreli môjho Syna, budú drvivé.

 

Drahý Ježišu, ochraňuj ma pred zlom nového jednotného svetového náboženstva, ktoré nepochádza od Teba. Zachovaj ma na mojej ceste k slobode, na ceste do tvojho svätého kráľovstva. Udržuj ma v jednote s Tebou zakaždým, keď budem mučený a nútený prehltnúť lži, ktoré sú šírené tvojimi nepriateľmi, aby zničili duše. Pomôž mi znášať prenasledovanie, zostať verným pravému Božiemu Slovu, naproti falošným učeniam a iným svätokrádežiam, ktoré môžem byť nútený prijať. Skrze dar mojej slobodnej vôle, vezmi ma do panstva svojho kráľovstva, aby som mohol povstať a hlásať Pravdu, keď bude vyhlásená za lož. Nikdy nedovoľ, aby som ochabol, zaváhal, alebo utiekol zo strachu pred prenasledovaním. Pomôž mi zostať pevným a vytrvalým v Pravde dokiaľ budem žiť. Amen.

 

164. Modlitba z 24. augusta 2014

35.       Modlitba mieru pre národy → (D)

Ó, Ježišu, prines mi mier. Prines mier môjmu národu a všetkým krajinám, ktoré sú roztrhané na kusy, kvôli vojne a rozdeleniu.  Zasaď semienka pokoja do zatvrdilých sŕdc tých, ktorí v mene spravodlivosti spôsobujú utrpenie iným. Daj všetkým Božím deťom milosti obdržať tvoj mier, aby sa láske a harmónii mohlo dariť, aby láska k Bohu zvíťazila nad zlom a duše mohli byť zachránené od skazenosti falše, krutosti a diabolskej ctižiadosti. Daj, aby pokoj panoval nad všetkými, ktorí zasväcujú svoj život Pravde tvojho svätého Slova a tými, ktorí Ťa vôbec nepoznajú. Amen.

 

170. Modlitba z 8. októbra 2014

36.      PRE KŇAZOV: Za zachovanie svätého Božieho Slova → (D)

O drahý Pane, môj milovaný Ježiš Kristus, podrž ma. Chráň ma. Zachovaj ma vo svetle tvojej tváre,  pretože sa moje prenasledovanie stupňuje,  hoci mojím  jediným priestupkom je obhajovať pravdu, sväté Slovo Božie. Pomôž mi nájsť odvahu, aby som Ti vždy verne slúžil. Daruj mi svoju odvahu a svoju silu, keď bojujem proti prudkej opozícii za obranu Tvojho učenia. Nikdy ma neopusť, Ježiš, v čase mojej núdze a poskytni mi všetko, čo potrebujem, aby som Ti aj naďalej slúžil, prostredníctvom poskytovania svätých sviatostí a Tvojho drahocenného Tela a Krvi, skrze najsvätejšiu obetu svätej omše. Požehnaj ma Ježiš. Kráčaj so mnou. Ostaň vo mne. Zostaň so mnou. Amen.

 

 

96. Modlitba z  25.1.2013

37.      Za požehnanie a ochranu našej modlitbovej skupiny → (D)

Modliť sa pred začatím a skončením modlitbovej skupiny Ježiš ľudstvu.

 

Ó, môj najdrahší Ježišu, prosím, požehnaj nám a ochraňuj nás, tvoju skupinu modlitebnej kampane, aby sme sa stali imúnni voči zlým útokom diabla a všetkým zlým duchom, ktorí nás môžu mučiť pri tejto svätej misii za záchranu duší. Nech zostaneme verní a silní a vytrváme chváliť tvoje sväté meno pred svetom a nikdy sa nevzdáme nášho úsilia šíriť Pravdu tvojho svätého Slova. Amen.

 

† V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.