ŠTVRTOK

Dôvera v Jeho milosrdenstvo

 

Znamenie kríža

† V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

 

Poproste svojho obľúbeného svätého, aby sa pripojil k vašej modlitbe a prihováral sa za vás a za vašu rodinu:
Svätý (á) ______________, pripoj sa ku mne v týchto modlitbách a prihováraj sa za mňa a za moju rodinu. Amen.
 
 

"Vzývajte všetkých svätých, ktorých uctievate, aby vám pomáhali ako orodovníci u môjho večného Otca."   Ježiš, 20. decembra 2010

 

Modlitba: Ježišu, odpusť mi, lebo som zhrešil.

Aby ste so Mnou správne komunikovali, musíte vždy predo Mňa predstúpiť najprv ako pokorný služobník. Keď predo Mnou kľačíte, alebo jednoducho komunikujete so Mnou vo svojom srdci, vždy začínajte slovami: "Ježišu, odpusť mi, lebo som zhrešil".

 

Modlitbová kampaň (96) Za požehnanie a ochranu našej modlitbovej skupiny

Modliť sa pred začatím a skončením modlitbovej skupiny Ježiš ľudstvu.

 

Ó, môj najdrahší Ježišu, prosím, požehnaj nám a ochraňuj nás, tvoju skupinu modlitebnej kampane, aby sme sa stali imúnni k zlým útokom diabla a všetkým zlým duchom, ktorí nás môžu mučiť pri tejto svätej misii za záchranu duší. Nech zostaneme verní a silní a vytrváme chváliť tvoje sväté meno pred svetom a nikdy sa nevzdáme nášho úsilia šíriť Pravdu tvojho svätého Slova. Amen.

 

Modlitba k Ježišovi: Keď sa každý deň ku Mne modlíte, hovorte túto modlitbu

 

Ó, môj predrahý Ježišu, priviň ma do svojho náručia a dovoľ mojej hlave spočinúť na Tvojich pleciach, aby si ma mohol vyzdvihnúť do tvojho osláveného kráľovstva, keď príde čas. Dovoľ tvojej vzácnej krvi, aby stekala na moje srdce a umožnila nám spojiť sa v jedno. Amen.

 

Modlitba k Bohu Otcovi: Modlitba o kľúč k Novému raju

 

Drahý Otče, to som ja, tvoje stratené dieťa, tak zmätené a slepé, že bez tvojej pomoci, tvojej lásky, nie som nič. Zachráň ma, skrze lásku tvojho Syna, Ježiša Krista a daj mi kľúč k tvojmu novému raju na zemi. Amen. 

 

Ruženec Božieho Milosrdenstva:  Modlitba o odvahu

 

Naplň ma teraz, ó, môj Pane, darom Ducha Svätého, aby som mohol prinášať Tvoje Najsvätejšie Slovo hriešnikom, ktorým musím pomôcť, aby som ich zachránil v Tvojom mene. Pomôž mi, aby som ich pokryl, pomocou mojich modlitieb, Tvojou vzácnou krvou, aby sa mohli priblížiť k Tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu. Daj mi dar Ducha Svätého, aby tieto úbohé duše mohli užívať Tvojho Nového raja. Amen.

 

ŠTVRTOK

Dôvera v Jeho milosrdenstvo

 

Modlitba z 19.8.2012

Litánie Ježiš ľudstvu (1)

1. Ochrana proti falošnému prorokovi. → (D)

 

Najdrahší Ježišu, ochráň nás pred podvodom falošného proroka.

Ježiš zmiluj sa nad nami.

Ježiš ochráň nás pred prenasledovaním.

Ježiš chráň nás pred Antikristom.

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Najdrahší Ježiš pokry nás s Tvojou drahocennou Krvou.

Najdrahší Ježišu, otvor naše oči, aby sme videli lži falošného proroka.

Najdrahší Ježišu, zjednoť svoju cirkev.

Ježiš chráň naše sviatosti.

Ježiš nenechaj falošného proroka rozdeliť tvoju cirkev.

Najdrahší Ježišu, pomáhaj nám odmietnuť klamstvá, predstavované nám ako pravda.

Ježiš daj nám silu.

Ježiš daj nám nádej.

Ježiš zaplav naše duše s Duchom Svätým.

Ježiš ochráň nás pred šelmou.

Ježiš daj nám dar rozpoznania, takže môžeme nasledovať cestu tvojej pravej Cirkvi za všetkých okolností na veky vekov.   Amen.

 

Modlitba z  24.8.2012

Litánie Ježiš ľudstvu (2) 

2. Za milosť imunity  → (D)

 

Ó, Najvyšší Nebeský Otče,  milujem Ťa.

Uctievam Ťa.

Pane, zmiluj sa.

Pane, odpusť nám naše viny.

Zvelebujem Ťa.

Chválim Ťa.

Vzdávam Ti vďaku za všetky mimoriadne milosti.

Prosím Ťa o milosť imunity pre mojich milovaných:/

(Menujte všetkých tých, ktorých máte na zozname k záchrane duší)

Ponúkam Ti moju vernosť v každom čase

Ty, ó, najvyšší Nebeský Otče,

Stvoriteľ všetkých vecí,

Stvoriteľ vesmíru,

Stvoriteľ ľudstva,

Ty si zdrojom všetkých vecí.

Ty si zdrojom Lásky.

Ty si Láska.

Milujem Ťa.

Uctievam Ťa.

Podriaďujem sa Ti.

Prosím Ťa o milosrdenstvo pre všetky duše, ktoré Ťa nepoznajú, ktoré Ťa neuctievajú, ktoré odmietajú Tvoju ruku milosrdenstva.

Dávam  Ti moju  myseľ, telo a dušu, aby si ich mohol zobrať do Tvojho náručia a ochrániť od Zlého.

Prosím Ťa, aby si otvoril bránu raja, aby sa všetky Tvoje deti konečne mohli zjednotiť, v dedičstve ktoré si vytvoril pre nás všetkých.  Amen.

 

Modlitba z  11.10.2012

Litánie Ježiš ľudstvu (3)

3. Bráňte Božie slovo → (D)

 

Ó, drahý Ježišu, ochráň nás od klamstiev, ktoré urážajú Boha.

Ochráň nás od satana a jeho armády.

Pomôž nám, aby sme ťa viacej milovali.

Buď nám oporou v našom boji.

Obraňuj nás v našej viere.

Veď nás do Tvojho bezpečného útočiska.

Pomôž nám povstať a brániť Tvoju svätú vôľu.

Posilňuj v nás našu odhodlanosť byť Tvojimi pravými učeníkmi.

Daj nám odvahu.

Daj nám dôveru.

Veď nás po ceste pravdy.

Bráň nás pred nepriateľom.

Vylej na nás Tvoje ochranné milosti.

Pomáhaj nám vyhýbať sa pokušeniu.

Privádzaj nás bližšie k Tvojmu Najsvätejšiemu srdcu.

Pomáhaj nám zostať Ti verní v každom čase. Amen.

 

Modlitba z  12.1.2013

Litánie Ježiš ľudstvu (4)

4. Za zmiernenie trestu Boha Otca  → (D) 

 

Ó, Najvyšší Bože, veľmi Ťa prosíme o milosrdenstvo za hriechy tvojich detí.

Ďakujeme Ti za dar zeme.

Ďakujeme Ti za dar ľudského života.

Ceníme si dar života.

Rešpektujeme dar života.

Ďakujeme Ti za dar tvojho Syna, Ježiša Krista.

Ďakujeme Ti za dar vykúpenia.

Chválime tvoje božstvo.

Plne sa Ti odovzdávame, aby sa naplnila tvoja Božia vôľa na zemi tak, ako je v nebi.

Ďakujeme Ti za dar osvietenia svedomia.

Ďakujeme Ti za sľub večného života.

Vítame Nový raj.

Prosíme Ťa, aby si zachránil všetky duše, vrátane tých, ktoré Ťa trýznia a tých, ktoré sú pre Teba stratené.

Ďakujeme Ti za lásku, ktorú preukazuješ všetkým svojim deťom.

Ďakujeme Ti za dar proroctva.

Ďakujeme Ti za dar modlitby.

Prosíme Ťa, udeľ nám pokoj a spásu.

Amen.

 

Modlitba z  11.2.2013

Litánie Ježiš ľudstvu (5)

5. Za záchranu tých, ktorí sú v smrteľnom hriechu → (D)

 

Ježišu, zachráň všetkých hriešnikov od plameňov pekla.

Odpusť začernetým dušiam.

Pomôž im, aby Ťa poznali.

Pozdvihni ich z temnoty.

Otvor ich oči.

Otvor ich srdcia.

Ukáž im Pravdu.

Zachráň ich.

Pomôž im počuť.

Zbav ich pýchy, žiadostivosti a závisti.

Ochraňuj ich pred Zlým.

Počuj ich volanie o pomoc.

Uchop ich ruky.

Pritiahni ich k sebe.

Zachráň ich od klamu Satana. 
Amen.

 

Modlitba z  8.1.2014

Litánie Ježiš ľudstvu (6)

6.  Za dar milostí → (D)

 

Ó, najdrahší Ježišu, môj milovaný Spasiteľ,

naplň ma svojou láskou.

Naplň ma svojou silou.

Naplň ma svojou múdrosťou.

Naplň ma svojou vytrvalosťou.

Naplň ma svojou pokorou.

Naplň ma svojou odvahou.

Naplň ma svojou vášňou.

Amen.

 
 

1. Modlitba zo 17.11.2011

1. Za môj dar Ježišovi na záchranu duší → (D)

Môj najdrahší Ježišu, Ty, ktorý nás tak nesmierne miluješ, dovoľ mi, aby som svojou pokorou pomohol zachrániť Tvoje vzácne duše. Maj milosrdenstvo so všetkými hriešnikmi bez ohľadu nato, ako bolestne Ťa urazili. Dovoľ mi cez modlitbu a utrpenie pomôcť tým dušiam, ktoré nemusia prežiť Varovanie, aby našli miesto po Tvojom boku v Tvojom kráľovstve. Ó, najdrahší Ježišu, vypočuj moju modlitbu, aby som Ti pomohol získať tie duše, po ktorých tak túžiš. Ó, najsvätejšie Srdce Ježišovo, sľubujem, že navždy zostanem verný Tvojej najsvätejšej vôli. Amen.

 

13. Modlitba z 11.12.2011

2. * Za milosť ochrany pre stratené duše → (D)

Môj slávnostný prísľub všetkým tým z vás, ktorí na Mňa budete volať v mene Môjho milovaného Syna Ježiša Krista, aby Som zachránil vašich bratov a sestry, je ten, že im (vašim bratom a sestrám) okamžite udelím imunitu. Mimoriadne milosti obdrží každý jeden z vás, kto sa zaviaže, že sa bude celý mesiac modliť za ich duše.

 

Ó, Nebeský Otče, skrze lásku Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, ktorého utrpenie na kríži nás spasilo od hriechu, prosím zachráň všetkých tých, ktorí naďalej odmietajú Jeho milosrdnú ruku. Drahý Otče, zaplav ich duše dôkazom Tvojej lásky. Nebeský Otče, úpenlivo Ťa prosím, vypočuj moju modlitbu a zachráň tieto duše od večného zatratenia. Skrze Tvoje milosrdenstvo im dovoľ, aby ako prví vstúpili do Novej éry mieru na Zemi. Amen.

 

 21. Modlitba z 24.01.2012

3. * Vďakyvzdania Bohu Otcovi za spásu ľudstva → (Št)

Vzdávame Ti, ó najsvätejší Bože, všemohúci Stvoriteľ ľudstva, chválu a vďaku za lásku a súcit, ktoré prechovávaš k ľuďom. Ďakujeme Ti za dar spásy, ktorým si obdaroval svoje úbohé deti. Prosíme Ťa, ó Pane, zachráň tých, ktorí nasledujú Zlého a daj, aby ich srdcia boli otvorené k pravde ich večného života. Amen.

 

24. Modlitba z 31.01.2012

4. * Za plné odpustky a úplné odpustenie hriechov → (D)

Musia sa modliť počas siedmych po sebe nasledujúcich dňoch túto modlitbu "Za plné odpustky a úplné odpustenie hriechov" a bude im udelený dar úplného odpustenia hriechov a moc Ducha Svätého.

/Pre kresťanov i nekresťanov/

 

Ó môj Ježišu, Ty si svetlo na zemi, Ty si plameň, ktorý sa dotýka všetkých duší. Tvoje milosrdenstvo a láska nepoznajú hraníc. Nie sme hodní obete, ktorú si priniesol svojou smrťou na kríži. Vieme však, že Tvoja láska k nám je väčšia, ako naša láska k Tebe. Daj nám Pane dar pokory, aby sme si zaslúžili Tvoje nové kráľovstvo. Naplň nás Duchom Svätým, aby sme mohli kráčať vpred a veď Tvoju armádu, aby hlásala pravdu Tvojho svätého slova a pripravila našich bratov a sestry na slávu Tvojho Druhého príchodu na Zem. Chválime Ťa. Velebíme Ťa. Ponúkame seba samých, naše bolesti, naše trápenia ako dar Tebe na záchranu duší. Milujeme Ťa, Ježiš. Zmiluj sa nad všetkými svojimi deťmi, kdekoľvek sú. Amen.

 

26. Modlitba z 05.02.2012

5. * Modlitba svätého ruženca → (D)

Panna Mária naliehavo vyzýva ľudí k modlitbe svätého ruženca na pomoc zachrániť svoj národ.

„Nikdy nezabúdajte na dôležitosť môjho najsvätejšieho ruženca, lebo ak sa ho modlíte každý deň, môžete tým pomôcť zachrániť váš národ. Keď sa modlíte môj ruženec, je Satanova moc oslabená. On uteká vo veľkých bolestiach preč a stáva sa bezmocným. Je preto veľmi dôležité a nezáleží na tom, aké je vaše kresťanské vierovyznanie aby ste sa ho modlili aspoň raz za deň.“

Modlitba pred ružencom:

Kráľovná svätého ruženca, ty si ráčila prísť do Fatimy odhaliť tromdetským pastierom poklady milostí skrytých v ruženci. Vzbuď vmojom srdci úprimnú lásku k tejto modlitbe, aby som meditáciou otajomstvách nášho vykúpenia, ktoré je v ňom spomenuté, mohol byť obohatený jeho plodmi a dosiahol mier pre svet, obrátenie hriešnikov aRuska a milostí, o ktoré teba prosím v tomto ruženci. [Tu zmienitesvoju žiadosť]. Žiadam to pre väčšiu slávu Boha, pre tvoju vlastnú česťa pre dobro duší, najmä pre moju vlastnú dušu. Amen.

Verím v Boha ... Otče náš .........Zdravas' Mária ..........Sláva Otcu.........

Fatimská vložka

Pane Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré potrebujú tvoje milosrdenstvo.

Zdravas' Kráľovná, Matka milosrdenstva, život, sladkosť i nádej naša, Zdravas'. K tebe voláme vyhnaní synovia Evy, k tebe vzdycháme nariekajúci a plačúci v tomto slzavom údolí. A preto, Orodovnica naša, obráť k nám milosrdné oči svoje a po tomto putovaní ukáž nám Ježiša, požehnaný plod života tvojho, ó, milostivá, ó, dobrotivá, ó sladká Panna Mária. Amen.

Modlitba po ruženci:

Bože, tvoj jednorodený Syn nám svojím životom, smrťou a zmŕtvychvstaním získalvečnú spásu. Daj nám, prosíme, keď v posvätnom ruženci Blahoslavenej PannyMárie o týchto tajomstvách rozjímame, nech tiež podľa nich žijeme a dosiahneme to, čo sľubujú. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Ružencové tajomstvá:

Radostný ruženec

a.) ktorý nech rozmnožuje našu vieru ... b)ktorý nech posilňuje našu nádej ...c.)ktorý nech roznecuje našu lásku ....1.) ktorého si Panna z Ducha Svätého počala ...... 2.)ktorého si pri navštívení Alžbety v živote nosila .....3.) ktorého si v Betleheme porodila ....4.) ktorého si v chráme obetovala .....5.)ktorého si v chráme našla....

Bolestný ruženec

a) ktorý nech osvecuje náš rozum ...b).ktorý nech posilňuje našu vôľu ...c) ktorý nech posilňuje našu pamäť....1.) ktorý sa pre nás krvou potil .....2.) ktorý pre nás bičovaný bol .... 3.) ktorý pre nás tŕním korunovaný bol .... 4.) ktorý pre nás kríž niesol ....5.) ktorý pre nás ukrižovaný bol

Slávnostný ruženec

 a.) ktorý nech usporaduje naše myšlienky ....b.) ktorý nech riadi naše slová ....c.) ktorý nech spravuje naše skutky ....1.) ktorý slávne z mŕtvych vstal ....2.) ktorý slávne na nebesia vstúpil .....3.) ktorý nám Ducha Svätého zoslal .....4.) ktorý ťa, Panna, do neba vzal ....5.) ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval

Ruženec svetla

 a.) ktorý nech je Svetlom nášho života .....b.) ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou ...c.) ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy ....1.) ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie .....2.) ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru .....3.) ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie ...4.) ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia ....5.) ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti

 

30. Modlitba zo 14.02.2012

6. * Modlitba k Bohu Otcovi → (D)

Ó, môj večný Bože Otče, Stvoriteľ vesmíru, úpenlivo Ťa v mene Tvojho predrahého Syna prosíme, dovoľ nám, aby sme Ťa ešte viac mohli milovať. Pomôž nám, aby sme statočne, mocne a nebojácne čelili každému protivenstvu. Prijmi naše obety, utrpenia a skúšky ako dary, ktoré prinášame pred Tvoj trón na záchranu Tvojich detí na Zemi. Obmäkči srdcia nečistých duší. Otvor ich oči pre pravdu Tvojej lásky, aby sa mohli pripojiť ku všetkým Tvojim deťom v raji na zemi, ktorý si v súlade so svojou Božskou vôľou láskyplne pre nás vytvoril. Amen.

 

33. Modlitba z 20.02.2012

7. * Pečať živého Boha → (D)

Modlite sa v rámci Modlitebnej kampane (33) túto modlitbu "Za prijatie pečate živého Boha", aby ste moju pečať uznali a prijali ju s láskou, radosťou a vďačnosťou.

 

Ó, môj Bože, môj milujúci Otče, s láskou a vďačnosťou prijímam tvoju Božskú pečať ochrany. Tvoje Božstvo obklopuje moje telo a dušu naveky. Skláňam sa v pokornom vďakyvzdaní a ponúkam Ti moju hlbokú lásku a oddanosť — tebe, môjmu milovanému Otcovi. Úpenlivo Ťa prosím, ochraňuj mňa a mojich milovaných touto mimoriadnou pečaťou a ja sa zaväzujem, že svoj život zasvätím tvojej službe naveky vekov. Milujem Ťa, drahý Otče. Utešujem Ťa, milovaný Otče, v týchto časoch. Obetujem Ti telo a krv, dušu i Božstvo tvojho milovaného Syna na odčinenie hriechov sveta a za spásu všetkých tvojich detí. Amen.

 

37. Modlitba zo 14.03.2012

8. * Za zjednotenie všetkých Božích detí  → (Št)

Ó, predrahý Ježišu, zjednoť v láske všetkých svojich milovaných nasledovníkov, aby sme mohli šíriť pravdu tvojho zasľúbenia večnej spásy po celom svete. Modlíme sa, aby sa tie vlažné duše, ktoré sa Ti boja oddať mysľou, telom a dušou, zbavili svojho panciera pýchy a otvorili svoje srdcia pre tvoju lásku a stali sa tak súčasťou tvojej svätej rodiny na zemi. Drahý Ježišu, objím všetky stratené duše a dovoľ nám, ich bratom a sestrám, aby ich naša láska pozdvihla z divočiny a spolu s nami ich vzala do lona lásky a svetla Najsvätejšej Trojice. Vkladáme všetku našu nádej, dôveru a lásku do tvojich svätých rúk a úpenlivo Ťa prosíme, umocni našu oddanosť, aby sme tak mohli pomôcť zachrániť viacej duší. Amen.

 

41. Modlitba z 25.3.2012

9. * Za duše neveriacich → (Št)

Ó, môj Ježišu, pomôž svojim úbohým deťom, ktoré sú slepé voči tvojmu prísľubu spásyÚpenlivo Ťa prosím, otvor pomocou mojich modlitieb a utrpenia oči neveriacich tak, aby uvideli tvoju nežnú lásku a vrhli sa na ochranu do tvojho svätého náručiaPomôž im, aby uvideli pravdu a hľadali odpustenie za všetky svoje hriechy tak, aby mohli byť spasení a boli ako prví, ktorí vojdú bránami Nového rajaModlím sa za tieto úbohé duše, vrátane mužov, žien a detí a naliehavo ťa prosím, aby si im odpustil ich hriechy. Amen.

 

62. Modlitba z 21.6.2012

10.      *Za stratených a bezmocných hriešnikov → (Št)

Ó, Ježišu, pomôž mi, lebo som hriešnik, ktorý je stratený, bezmocný a v tme. Som slabý a chýba mi odvaha, aby som Ťa hľadal. Daj mi silu, aby som teraz ku Tebe volal a mohol sa vymaniť z temnoty, ktorá je v mojej duši. Priveď ma do tvojho svetla, drahý Ježišu a odpusť mi. Pomôž mi, aby som sa opäť uzdravil a veď ma k tvojej láske, pokoju a večnému životu. Plne Ti dôverujem a prosím Ťa, prijmi ma, keď sa v mysli, tele a duši odovzdávam tvojmu Božiemu milosrdenstvu. Amen.

 

64. Modlitba zo  4.7.2012

11.      *Zachráň mojich bratov a sestry → (Št)

Ó, môj najdrahší Spasiteľ, Ježišu Kriste, prijmi môj dar modlitby a obety na pomoc zachrániť mojich bratov a sestry z väzenia temnoty, do ktorého sa dostali. Dovoľ mi pomáhať zachrániť ich duše. Úpenlivo Ťa prosím, odpusť im ich hriechy a prosím, zaplav ich duše Duchom Svätým, aby utekali do tvojho náručia ako do útočiska, ktoré tak zúfalo potrebujú skôr, než budú navždy stratení. Ponúkam Ti môj dar odovzdania seba samého za tieto duše v pokornej oddanosti a vďakyvzdávaní. Amen.

 

76. Modlitba z  10.9.2012

12.      Modlitba ateistu → (Št)

Ježiš, pomôž mi prijať Božiu lásku tak, ako si mi ju ukázal. Otvor moje oči, moju myseľ, moje srdce a moju dušu, aby som mohol byť zachránený. Pomôž mi uveriť tým, že naplníš moje srdce Tvojou láskou. Potom ma drž pevne a zachráň ma od múk pochybností. Amen.

 

79. Modlitba z  27.9.2012

13.      Za dve miliardy stratených duší → (D)

Ó, drahý Ježiš, prosím Ťa, aby si vylial Tvoje milosrdenstvo na stratené duše. Odpusti im, že Ťa odmietajú a použi moju modlitbu a moje utrpenie, aby si skrze Tvoje milosrdenstvo vylial na ne milosti, ktoré potrebujú k posväteniu svojich duší. Prosím Ťa o dar pokory pre ich duše. Prosím Ťa, aby si otvoril ich srdcia, aby prišli k Tebe a prosili Ťa, aby si ich naplnil Duchom Svätým, aby mohli prijať pravdu Tvojej lásky a žiť s Tebou a celou Božou rodinou naveky. Amen.

 

84. Modlitba z 9.11.2012

14.      Modlitba za osvietenie duší elít, ktoré vládnu svetu → (D)

Ó, drahý Ježišu, úpenlivo Ťa prosím, aby si osvietil duše elít, ktoré vládnu svetu. Ukáž im dôkaz Tvojho milosrdenstva. Pomôž im, aby otvorili svoje srdcia a preukázali skutočnú pokoru, na počesť Tvojej veľkej obete Tvojej smrti na kríži, keď si zomrel za ich hriechy. Pomôž im, aby spoznali, kto je ich skutočný Tvorca, kto je ich skutočný Stvoriteľ a naplň ich milosťami, aby uvideli Pravdu. Prosím, zabráň im v uskutočnení ich plánov ublížiť miliónom ľudí skrze očkovanie, nedostatku potravy, nútených adopcií nevinných detí a rozdelením rodín. Uzdrav ich. Pokry ich  Tvojím svetlom a vezmi ich do lona Tvojho Srdca, aby si ich zachránil z osídiel Zlého. Amen.

 

 85. Modlitba zo  17.11.2012

15.      *Za záchranu Spojených štátov amerických z rúk podvodníka → (Št)

 Ó, drahý Ježišu, prikry náš národ svojou najvzácnejšou ochranou. Odpusť nám naše hriechy proti Božím prikázaniam. Pomôž americkému ľudu obrátiť sa späť k Bohu. Otvor ich mysle k poznaniu pravej cesty Pána. Otvor ich zatvrdnuté srdcia, aby prijali tvoju milosrdnú ruku. Pomôž tomuto národu vzoprieť sa rúhaniam, ktoré na nás budú doliehať, aby nás prinútili poprieť tvoju prítomnosť. Ježišu, úpenlivo Ťa prosíme, zachráň nás od všetkého zlého a prichýľ náš ľud do svojho najsvätejšieho srdca. Amen.

 

88. Modlitba z  3.12.2012

16.      Za duše po Varovaní → (Št)

Ó, Najsvätejšie Srdce Ježišovo, preukáž milosrdenstvo všetkým nám úbohým hriešnikom. Osvieť skamenené srdcia, tak zúfalé v ich túžbe po vedení. Odpusť im ich neprávosti. Pomôž im, skrze tvoju lásku a milosrdenstvo, nájsť v ich srdciach, ako uchopiť tvoj veľký dar spásy. Úpenlivo Ťa prosím, odpusť všetkým dušiam, ktoré odmietajú Pravdu Boha. Pokry ich tvojím svetlom, drahý Ježišu, aby ich oslepilo voči zlobe a nástrahám diabla, ktorý bude skúšať oddeliť ich od Teba na veky. Úpenlivo Ťa prosím, aby si dal všetkým Božím deťom silu byť vďačnými za tvoje veľké milosrdenstvo. Prosím Ťa, aby si otvoril dvere do svojho kráľovstva všetkým strateným dušiam, ktoré blúdia po zemi v stave bezmocnosti a beznádeje. Amen.

 

89. Modlitba z  15.12.2012

17.      Za úbohých hriešnikov → (Št) 

Drahý Ježišu, pomôž mi, úbohému a skrúšenému hriešnikovi, prísť k Tebe s ľútosťou v mojej duši. Očisti ma od hriechov, ktoré zničili môj život. Daj mi dar nového života bez okov hriechu a slobodu, ktorú mi moje hriechy odopreli. Obnov ma vo svetle Tvojho milosrdenstva. Objím ma v Tvojom srdci. Daj mi pocítiť Tvoju lásku, aby som sa Ti priblížil a tak vzplanula moja láska k Tebe. Maj so mnou zľutovanie, Ježišu, a zadrž ma od hriechu. Urob, aby som bol hoden vstúpiť do Tvojho Nového raja. Amen.

 

90. Modlitba z  22.12.2012

18.      Vďakyvzdanie za Tvoj najslávnejší Druhý príchod  → (Št)

Ó, môj Ježišu, ponúkam Ti chválu a vďakyvzdanie za Tvoj najslávnejší Druhý príchod. Ty, môj Spasiteľ, si sa narodil, aby si mi dal večný život a oslobodil ma od hriechu. Ponúkam Ti moju lásku, moje vďaky a moje uctievanie, zatiaľ čo pripravujem moju dušu na Tvoj veľký príchod. Amen.

 

92. Modlitba zo  6.1.2013

19.      Za milosť vytrvalosti → (Št)

 Ó, drahý Ježišu, prosím Ťa o dar vytrvalosti. Prosím Ťa úpenlivo, aby si mi udelil milosti, ktoré potrebujem, aby som bránil tvoje najsvätejšie Slovo. Prosím Ťa, aby si ma zbavil všetkých zotrvávajúcich pochybností. Prosím Ťa, aby si zaplavil moju dušu láskavosťou, trpezlivosťou a vytrvalosťou. Pomôž mi zachovať dôstojnosť, až budem urážaný v tvojom svätom mene. Urob ma silným a pokry ma milosťou, aby som vytrval, obzvlášť keď budem unavený, bude mi chýbať sila, a až budem čeliť všetkým súženiam, ktoré ma čakajú, aby som mohol neúnavne pracovať a pomáhať Ti zachrániť ľudstvo. Amen.

 

93. Modlitba z 11.1.2013

20.      Za slzy obrátenia → (Št)

Ó, môj milovaný Ježišu, si blízko môjmu srdcu. Som s Tebou zjednotený. Milujem Ťa. Nosím si Ťa v srdci. Dovoľ mi pocítiť Tvoju lásku. Dovoľ mi pocítiť Tvoju bolesť. Dovoľ mi pocítiť Tvoju prítomnosť. Udeľ mi milosť pokory, aby som bol hodný tvojho kráľovstva na zemi, tak ako je v nebi. Udeľ mi slzy obrátenia, aby som sa Ti mohol úprimne ponúknuť ako pravý učeník a pomáhať Ti v tvojej misii zachrániť každú dušu na zemi, skôr než znovu prídeš súdiť živých a mŕtvych. Amen.

 

101. Modlitba z  19.2.2013

21.      Zázračná modlitba k pocíteniu prítomnosti Ježiša → (Št)

Ó, drahý všemohúci Otče, Stvoriteľ všetkého čo je a bude, pomáhaj nám všetkým, ktorí môžu rozpoznať prítomnosť tvojho milovaného Syna v dnešnej cirkvi, stať sa veľmi silnými. Pomáhaj mi prekonať môj strach, moju samotu a odmietanie, ktoré znášam od mojich milovaných, keď nasledujem tvojho Syna, Ježiša Krista, môjho Spasiteľa. Prosím, ochraňuj mojich milovaných, aby neupadli do pasce tým, že uveria klamstvám, ktoré pripravil Satan, aby zničil, rozdelil a spôsobil spúšť medzi všetkými Božími deťmi. Prosím, pomáhaj všetkým, ktorí nasledujú ohavnosť v tvojej Cirkvi, aby boli zachránení od večných plameňov pekla. Amen.

 

102. Modlitba z  21.3.2013

22.      Za udržanie vernosti a viery v Božie posolstvo svetu  → (D)

Najdrahší Ježiš, keď som sklesnutý, pozdvihni ma. Keď pochybujem, osvieť ma. Keď som smutný, ukáž mi tvoju lásku. Keď kritizujem, pomôž mi mlčať. Keď verejne súdim iného, uzavri moje pery. Keď v tvojom mene vyslovím rúhanie, zachráň ma a vráť ma do tvojej ochrany. Keď mi bude chýbať odvaha, daj mi meč, ktorý potrebujem, aby som bojoval a zachránil duše, po ktorých túžiš. Keď odporujem tvojej láske, pomôž mi vzdať sa a odovzdať sa úplne do tvojej milujúcej starostlivosti. Keď zblúdim, pomôž mi nájsť cestu Pravdy. Keď spochybňujem tvoje Slovo, daj mi odpoveď, ktorú hľadám. Pomôž mi byť trpezlivý, milujúci a láskavý aj k tým, ktorí Ťa preklínajú. Pomôž mi odpustiť tým, ktorí ma urážajú, a daj mi milosť, ktorú potrebujem, aby som Ťa nasledoval až na koniec zeme. Amen.

 

103. Modlitba z  22.3.2013

23.      Za zdieľanie kalichu utrpenia s Kristom → (D 3x)

Ležím pred Tebou pri Tvojich nohách, drahý Ježišu, aby si so mnou urobil, čo chceš, pre dobro všetkých. Dovoľ mi zdieľať Tvoj kalich utrpenia. Prijmi odo mňa tento dar, aby si mohol zachrániť úbohé duše, ktoré sú stratené a bez nádeje. Vezmi si ma v tele, aby som mohol zdieľať tvoju bolesť. Drž moje srdce v Tvojich svätých rukách a priveď moju dušu do jednoty s Tebou. Skrze môj dar utrpenia, dovoľujem Tvojej Božskej prítomnosti objať moju dušu, aby si tak mohol vykúpiť všetkých hriešnikov a zjednotiť všetky Božie deti naveky vekov. Amen.

 

104. Modlitba z  11. 4. 2013

24.      Vysloboď túto dušu z otroctva → (D)

Najdrahší Ježišu, ponúkam Ti dušu môjho brata a sestry, ktorí prenechali svoju dušu Satanovi. Vezmi túto dušu a vykúp ju v Tvojich svätých očiach. Vysloboď túto dušu z otroctva šelmy a prines jej večnú spásu. Amen.

 

105. Modlitba z 19.4.2013

25.      Za dar obrátenia za iných ľudí → (D)

Ó, môj najdrahší Ježišu, v mojej láske k Tebe, prosím, prijmi moju dušu do jednoty s Tebou. Vezmi moju dušu, pokry ju tvojim Duchom Svätým a pomôž mi, skrze túto modlitbu, zachrániť všetkých, s ktorými sa stretávam. Zahaľ tvojim svätým milosrdenstvom každú dušu, ktorú stretávam, a ponúkni im spásu, ktorú potrebujú, aby vstúpili do tvojho kráľovstva. Vypočuj moje modlitby. Načúvaj mojim prosbám a skrze tvoje milosrdenstvo zachráň duše celého ľudstva. Amen.

 

107. Modlitba  zo  17.05.2013

26.      Zachráň ma pred pekelným ohňom → (Št)

Ježišu, som strašný hriešnik. Svojimi činmi som spôsobil zúfalé utrpenie iným. Následkom toho som zavrhnutý. Už viac nie som tolerovaný nikde na zemi. Zachráň ma z tejto pustatiny a chráň ma pred zovretím zla. Dovoľ mi kajať sa. Prijmi moju ľútosť.  Naplň ma tvojou silou a pomôž mi  povstať z hlbín zúfalstva. Odovzdávam Ti, drahý Ježišu, moju slobodnú vôľu, aby si robil so mnou čo si praješ, aby som tak mohol byť zachránený od pekelných plameňov. Amen.

 

109. Modlitba z 10.06.2013

27.      O dar dôvery  → (Št)

Ó môj najdrahší Ježišu, pomôž mi dôverovať Ti, veriť v tvoj sľub, že znovu prídeš, prijať pravdu o tvojom Druhom príchode, veriť prísľubu Boha Otca, ktorý povedal, že Ti dá tvoje kráľovstvo. Pomôž mi dôverovať tvojmu učeniu, v tvoj plán zachrániť svet. Pomôž mi dôstojne prijať tvoje dary. Pomôž mi dôverovať v Teba, aby som sa zbavil svojho strachu a mohol tak dovoliť tvojej láske zaplaviť moje srdce a dušu. Amen.

 

111. Modlitba z 26.06.2013

28.      K zasväteniu vašich detí Ježišovi Kristovi  → (D)

Keď zasvätíte vaše deti môjmu Synovi skrze mňa, Matku Spásy, predstavím ich môjmu Synovi, aby ich dušiam udelil veľké milosti.

 

Ó drahá Matka Spásy, zasväcujem svoje deti (uviesť meno dieťaťa alebo detí) tvojmu Synovi, aby im mohol priniesť pokoj ducha a lásku srdca. Prosím oroduj, aby moje deti boli prijaté do milosrdnej náruče tvojho Syna a ochraňuj ich pred zlom. Pomôž im, aby zostali verné svätému Božiemu slovu, najmä v časoch, kedy budú v pokušení sa od neho odvrátiť. Amen.

 

112. Modlitba z 05.07.2013

29.      O milosť spásy  → (Št)

Dávam všetkým, ktorí Ma milujú, milosti k víťazstvu nad touto zlovestnou a mocnou skupinou, ktorá Ma preklína každú sekundu dňa, ak sa budete modliť túto krátku modlitbu modlitebnej kampane:

 

Volám k Tebe, najdrahší Ježišu, aby si pokryl svojou mimoriadnou milosťou spásy duše tých, ktorí boli zamorení Satanom. Osloboď ich úbohé duše od zlého zajatia, z ktorého nedokážu uniknúť. Amen.

 

117. Modlitba z  29. 8. 2013

30.      Za tých, ktorí predali svoje duše → (Št)

Najdrahší Ježišu, zasväcujem Ti duše ( uveďte ich tu ) a všetkých tých, ktorí vymenili svoje duše za cenu slávy. Zbav ich ich nákazy. Odvráť ich od hrozby Iluminátov, ktorí ich pohltia. Daj im odvahu, aby bez strachu unikli z tohto zlého zajatia. Vezmi ich do svojej náruče milosrdenstva a uveď ich do stavu milosti, aby boli hodní postaviť sa pred Teba. Svojim božstvom mi pomôž, skrze túto modlitbu, odviesť Satanove adoptované duše od slobodomurárstva. Osloboď ich z okov, ktoré ich zväzujú a ktoré budú mať za následok strašné muky v sieňach pekla. Pomôž im skrze utrpenie vybraných duší, skrze moje modlitby a skrze tvoje milosrdenstvo, byť v prednej rade, pripravení vstúpiť do brán novej éry mieru - do Nového raja. Úpenlivo Ťa prosím, osloboď ich zo zajatia. Amen.

 

120. Modlitba z 8. 9. 2013

31.      Za zastavenie rozšírenia vojny → (D)

Tieto modlitby rozšíria obrátenie, poskytnú telesné uzdravenie a oslabia vplyv vojny, hladu a chudoby.

 

Ó, môj sladký Ježišu, odvráť vojny, ktoré ničia ľudstvo. Ochraňuj nevinných pred utrpením. Ochraňuj duše, ktoré sa pokúšajú priniesť ozajstný mier. Otvor srdcia tých, ktorí sú postihnutí bolesťou vojny. Ochraňuj mladých a zraniteľných. Zachráň všetky duše, ktorých život je zničený vojnou. Posilni všetkých nás, drahý Ježišu, ktorí sa modlíme za duše všetkých Božích detí, a udeľ nám milosť znášať utrpenie, ktoré nám v čase bojov môže byť spôsobené. Úpenlivo Ťa prosíme, zastav rozšírenie vojny a priveď duše do svätého útulku tvojho Srdca. Amen.

 

122. Modlitba z 18. 9. 2013

32.      Za zasvätenie k drahocennej krvi Ježiša Krista → (D)

Drahý Ježišu, prosím Ťa, aby si zasvätil mňa, moju rodinu, mojich priateľov a národ pod ochranu tvojej drahocennej krvi.  Zomrel si za mňa a tvoje zranenia sú mojimi zraneniami, keď dôstojne prijímam utrpenia, ktoré budem znášať v dobe, vedúcej k tvojmu Druhému príchodu.  Trpím s Tebou, drahý Ježišu, keď sa snažíš zhromaždiť všetky Božie deti do Tvojho srdca, aby sme mali večný život.  Pokry ma a všetkých, ktorí potrebujú tvoju ochranu svojou drahocennou krvou. Amen.

 

127. Modlitba z 18. novembra 2013

33.      Za záchranu mojej duše a duší mojich milovaných → (Št)

O, Ježišu, priprav ma, aby som mohol predstúpiť pred Teba bez hanby. Pomôž mne a mojim milovaným ( tu ich vymenujte .... ), aby sme boli pripravení vyznať všetky naše previnenia.  Uznať naše slabosti. A prosiť o odpustenie všetkých hriechov. Preukazovať lásku tým, ktorým sme ublížili.  Úpenlivo prosiť o milosť spásy. Byť pokorní pred tebou, tak, že v deň veľkého osvietenia moje svedomie a svedomie tých (tu ich vymenujte ...) bude čisté a tak budeš môcť zaplaviť moju dušu so svojim Božím milosrdenstvom.  Amen.

 

130. Modlitba z 1. decembra 2013

34.      Novéna Spásy → (D)3x7vM

Túto modlitbu sa modlíme prvý pondelok v mesiaci 3x denne po 7 dní so začiatkom v pondelok ráno.

 

Moja milovaná Matka Spásy, prosím, získaj pre všetky duše dar večnej spásy, skrze milosrdenstvo tvojho Syna, Ježiša Krista. Skrze tvoj príhovor ťa úpenlivo prosím, aby si orodovala za vyslobodenie všetkých duší z otroctva Satana. Prosím, popros svojho Syna, aby preukázal milosrdenstvo a odpustenie tým dušiam, ktoré Ho odmietajú, zraňujú Ho svojou ľahostajnosťou, a ktoré uctievajú falošné učenie a falošných bohov. Úpenlivo ťa prosíme, drahá Matka, aby si naliehavo žiadala o milosti k otvoreniu sŕdc tých duší, ktoré najviac potrebujú tvoju pomoc. Amen.

 

132. Modlitba z 31. januára 2014 o 15:27 hod.

35.      K zrieknutiu sa Satana, na ochranu tejto misie → ( Št )

Ak sa budete modliť túto modlitbu modlitebnej kampane najmenej dvakrát týždenne, pomôžete ochrániť túto misiu spásy a priviesť viac duší do ríše Božieho kráľovstva.

 

Ó, Matka Spásy, príď na pomoc tejto misii. Pomôž nám, Božej zvyškovej armáde, zrieknuť sa Satana. Naliehavo ťa prosíme, aby si svojou pätou rozdrvila hlavu šelmy a odstránila všetky prekážky v našej misii na záchranu duší. Amen.

 

133. Modlitba z 5. februára 2014

36.      Volanie o návrat k Bohu → ( Št )

Drahý Ježišu, odpusť mne, odlúčenej duši, ktorá sa ťa zriekla, pretože som bol slepý. Odpusť mi, že som zamenil tvoju lásku za bezcenné veci, ktoré nič neznamenajú. Pomôž mi nájsť odvahu kráčať po tvojom boku, prijať s vďačnosťou tvoju lásku a milosrdenstvo. Pomôž mi zostať blízko tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu a už nikdy viac sa od Teba nevzdialiť. Amen.

 

148. Modlitba z 3. mája 2014

37.      Príď mi na pomoc → (Št)

Ó, môj Ježišu, pomôž mi v čase mojej veľkej tiesne. Drž ma vo svojom náručí a vezmi ma do útočiska svojho srdca. Zotri moje slzy. Upokoj ma v rozhodovaní. Pozdvihni môjho ducha a naplň ma svojím pokojom. Prosím, splň mi túto mimoriadnu prosbu ( uveďte ju... ). Príď mi na pomoc, aby moja prosba bola vypočutá a môj život mohol byť pokojný a v jednote s Tebou, drahý Pane. Ak moja prosba nemôže byť splnená, potom ma naplň svojou milosťou, aby som prijal, že tvoja svätá vôľa je pre dobro mojej duše a aby som zostal verný tvojmu Slovu naveky, s láskavým a šľachetným srdcom. Amen.

 

150. Modlitba zo 16. 5. 2014

38.      Za záchranu duší neveriacich → (Št)

Dnes, pretože s vami rozprávam pred Veľkým dňom, túžim, aby ste Mi priniesli duše neveriacich. Musíte to urobiť modlitbou a tým, že sa budete modliť túto modlitbu modlitebnej kampane:

 

Drahý Ježišu, prosím Ťa, aby si zachránil duše tých, ktorí  Ťa bez vlastnej viny odmietajú uznať. Ponúkam Ti svoje utrpenie, aby som Ti priniesol duše tých, ktorí Ťa odmietajú a za milosrdenstvo, ktoré vyleješ na celý svet. Buď milosrdný k ich dušiam. Vezmi ich do svojho nebeského útočiska a odpusť im ich hriechy. Amen.

 

152. Modlitba z 31. 5. 2014

39.      Pomôž mi v mojej hodine bezmocnosti → (Št)

Drahý Ježišu, pomôž Mi v mojej hodine bezmocnosti. Osloboď ma od hriechu a otvor moje oči, moje srdce a moju dušu k poznaniu diablových lží a jeho hriešnych spôsobov. Naplň ma svojou láskou, keď vo svojom srdci cítim nenávisť. Naplň ma svojím pokojom, keď cítim žiaľ. Naplň ma svojou silou, keď som slabý. Vysloboď ma z väzenia, v ktorom sa nachádzam, aby som bol voľný a v bezpečí v Tvojom svätom náručí. Amen.

 

157. Modlitba zo 14. júna 2014

40.      Za duše v zajatí → (Št)

Úpenlivo vás prosím, aby ste Mi pomohli zachrániť tieto úbohé nešťastné duše, lebo už viac nemôžu zachrániť svoje vlastné duše prostredníctvom svojej slobodnej voľby. Želám si, aby ste skrze vaše modlitby, prosili o oslobodenie duší v zajatí, aby mohli prísť späť ku Mne.
 

Ó, drahý Ježišu, osloboď duše, ktoré sú otrokmi falošných bohov a Satana. Pomôž nám skrze naše modlitby priniesť im úľavu od bolesti posadnutosti. Otvor brány ich väzenia a ukáž im cestu do Božieho kráľovstva skôr, než budú vzatí Satanom ako rukojemníci do priepasti pekla. Prosíme Ťa, Ježišu, aby si pokryl tieto duše mocou Ducha Svätého, aby hľadali Pravdu a pomôž im nájsť odvahu odvrátiť sa od nástrah a skazenosti diabla. Amen.

 

160. Modlitba z 22. júla 2014

41.      Pomôž mi Ťa viac milovať → (Št)

Ó, môj Ježišu, Spasiteľ sveta, pomôž mi Ťa viac milovať. Pomôž mi rásť v mojej láske k Tebe. Naplň moje srdce svojou láskou a súcitom, aby som mohol dosiahnuť milosti milovať Ťa tak, ako Ty miluješ mňa. Naplň moju nevďačnú dušu hlbokou a trvalou láskou k Tebe a ku všetkému, čo predstavuješ. Mocou tvojich milostí mi pomôž milovať môjho blížneho, ako Ty miluješ každé Božie dieťa a preukázať súcit tým, ktorí potrebujú tvoju lásku a ktorí sú bez viery. Zjednoť ma spolu s Tebou, aby som mohol viesť kresťanský život, ako si nás učil svojím príkladom počas tvojho času na zemi. Amen.

 

161. Modlitba z 23. júla 2014

42.      O dôveru a pokoj → (Št)

Ježišu, dôverujem Ti. Pomôž mi, aby som Ťa viac miloval. Naplň ma dôverou, aby som sa odovzdal do úplnej a konečnej jednoty s Tebou. Pomôž mi, aby rástla moja dôvera k Tebe v ťažkých časoch. Naplň ma svojím pokojom.  Prichádzam k Tebe, drahý Ježišu, ako dieťa, zbavený všetkých svetských pút, bez akýchkoľvek podmienok a odovzdávam Ti moju vôľu, aby si s ňou urobil, čo uznáš za vhodné pre mňa a pre ostatné duše. Amen.

 

164. Modlitba z 24. augusta 2014

43.      Modlitba mieru pre národy → (D)

Ó, Ježišu, prines mi mier. Prines mier môjmu národu a všetkým krajinám, ktoré sú roztrhané na kusy, kvôli vojne a rozdeleniu.  Zasaď semienka pokoja do zatvrdilých sŕdc tých, ktorí v mene spravodlivosti spôsobujú utrpenie iným. Daj všetkým Božím deťom milosti obdržať tvoj mier, aby sa láske a harmónii mohlo dariť, aby láska k Bohu zvíťazila nad zlom a duše mohli byť zachránené od skazenosti falše, krutosti a diabolskej ctižiadosti. Daj, aby pokoj panoval nad všetkými, ktorí zasväcujú svoj život Pravde tvojho svätého Slova a tými, ktorí Ťa vôbec nepoznajú. Amen.

 

165. Modlitba z 5. septembra 2014

44.      O dar večného života → (Št)

Ježišu, pomôž mi uveriť v tvoju existenciu.  Daj mi znamenie, aby moje srdce Ti mohlo odpovedať. Naplň moju prázdnu dušu milosťou, ktorú potrebujem, aby som otvoril svoju myseľ a srdce tvojej láske. Maj so mnou zľutovanie a očisti moju dušu od všetkých previnení, ktoré som spáchal vo svojom živote. Odpusť mi, že som Ťa odmietal, ale prosím, naplň ma láskou, ktorú potrebujem, aby som sa stal hoden večného života. Pomôž mi spoznať Ťa, uvidieť tvoju prítomnosť v iných ľuďoch a naplň ma milosťou spoznať Božie znamenie v každom nádhernom dare, ktorý si dal ľudskej rase. Pomôž mi pochopiť tvoje cesty a zachráň ma od oddelenia a bolesti temnoty, ktorú cítim vo svojej duši. Amen.

 

170. Modlitba z 8. októbra 2014

45.      PRE KŇAZOV: Za zachovanie svätého Božieho Slova → (D)

O drahý Pane, môj milovaný Ježiš Kristus, podrž ma. Chráň ma. Zachovaj ma vo svetle tvojej tváre,  pretože sa moje prenasledovanie stupňuje,  hoci mojím  jediným priestupkom je obhajovať pravdu, sväté Slovo Božie. Pomôž mi nájsť odvahu, aby som Ti vždy verne slúžil. Daruj mi svoju odvahu a svoju silu, keď bojujem proti prudkej opozícii za obranu Tvojho učenia. Nikdy ma neopusť, Ježiš, v čase mojej núdze a poskytni mi všetko, čo potrebujem, aby som Ti aj naďalej slúžil, prostredníctvom poskytovania svätých sviatostí a Tvojho drahocenného Tela a Krvi, skrze najsvätejšiu obetu svätej omše. Požehnaj ma Ježiš. Kráčaj so mnou. Ostaň vo mne. Zostaň so mnou. Amen.

 

 

96. Modlitba z  25.1.2013

46.      Za požehnanie a ochranu našej modlitbovej skupiny → (D)

Modliť sa pred začatím a skončením modlitbovej skupiny Ježiš ľudstvu.

 

Ó, môj najdrahší Ježišu, prosím, požehnaj nám a ochraňuj nás, tvoju skupinu modlitebnej kampane, aby sme sa stali imúnni voči zlým útokom diabla a všetkým zlým duchom, ktorí nás môžu mučiť pri tejto svätej misii za záchranu duší. Nech zostaneme verní a silní a vytrváme chváliť tvoje sväté meno pred svetom a nikdy sa nevzdáme nášho úsilia šíriť Pravdu tvojho svätého Slova. Amen.

 

† V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.