PIATOK

Zjednotenie nášho utrpenia s utrpením Ježišovým na kríži

 
 

Znamenie kríža

† V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

 

Poproste svojho obľúbeného svätého, aby sa pripojil k vašej modlitbe a prihováral sa za vás a za vašu rodinu:
Svätý (á) ______________, pripoj sa ku mne v týchto modlitbách a prihováraj sa za mňa a za moju rodinu. Amen.
 
 

"Vzývajte všetkých svätých, ktorých uctievate, aby vám pomáhali ako orodovníci u môjho večného Otca."   Ježiš, 20. decembra 2010

 

Modlitba: Ježišu, odpusť mi, lebo som zhrešil.

Aby ste so Mnou správne komunikovali, musíte vždy predo Mňa predstúpiť najprv ako pokorný služobník. Keď predo Mnou kľačíte, alebo jednoducho komunikujete so Mnou vo svojom srdci, vždy začínajte slovami: "Ježišu, odpusť mi, lebo som zhrešil".

 

Modlitbová kampaň (96) Za požehnanie a ochranu našej modlitbovej skupiny

Modliť sa pred začatím a skončením modlitbovej skupiny Ježiš ľudstvu.

 

Ó, môj najdrahší Ježišu, prosím, požehnaj nám a ochraňuj nás, tvoju skupinu modlitebnej kampane, aby sme sa stali imúnni k zlým útokom diabla a všetkým zlým duchom, ktorí nás môžu mučiť pri tejto svätej misii za záchranu duší. Nech zostaneme verní a silní a vytrváme chváliť tvoje sväté meno pred svetom a nikdy sa nevzdáme nášho úsilia šíriť Pravdu tvojho svätého Slova. Amen.

 

Modlitba k Ježišovi: Keď sa každý deň ku Mne modlíte, hovorte túto modlitbu

 

Ó, môj predrahý Ježišu, priviň ma do svojho náručia a dovoľ mojej hlave spočinúť na Tvojich pleciach, aby si ma mohol vyzdvihnúť do tvojho osláveného kráľovstva, keď príde čas. Dovoľ tvojej vzácnej krvi, aby stekala na moje srdce a umožnila nám spojiť sa v jedno. Amen.

 

Modlitba k Bohu Otcovi: Modlitba o kľúč k Novému raju

 

Drahý Otče, to som ja, tvoje stratené dieťa, tak zmätené a slepé, že bez tvojej pomoci, tvojej lásky, nie som nič. Zachráň ma, skrze lásku tvojho Syna, Ježiša Krista a daj mi kľúč k tvojmu novému raju na zemi. Amen. 

 

Ruženec Božieho Milosrdenstva:  Modlitba o odvahu

 

Naplň ma teraz, ó, môj Pane, darom Ducha Svätého, aby som mohol prinášať Tvoje Najsvätejšie Slovo hriešnikom, ktorým musím pomôcť, aby som ich zachránil v Tvojom mene. Pomôž mi, aby som ich pokryl, pomocou mojich modlitieb, Tvojou vzácnou krvou, aby sa mohli priblížiť k Tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu. Daj mi dar Ducha Svätého, aby tieto úbohé duše mohli užívať Tvojho Nového raja. Amen.

 

PIATOK

Zjednotenie nášho utrpenia s utrpením Ježišovým na kríži

 

Modlitba z 19.8.2012

Litánie Ježiš ľudstvu (1)

1. Ochrana proti falošnému prorokovi. → (D)

 

Najdrahší Ježišu, ochráň nás pred podvodom falošného proroka.

Ježiš zmiluj sa nad nami.

Ježiš ochráň nás pred prenasledovaním.

Ježiš chráň nás pred Antikristom.

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Najdrahší Ježiš pokry nás s Tvojou drahocennou Krvou.

Najdrahší Ježišu, otvor naše oči, aby sme videli lži falošného proroka.

Najdrahší Ježišu, zjednoť svoju cirkev.

Ježiš chráň naše sviatosti.

Ježiš nenechaj falošného proroka rozdeliť tvoju cirkev.

Najdrahší Ježišu, pomáhaj nám odmietnuť klamstvá, predstavované nám ako pravda.

Ježiš daj nám silu.

Ježiš daj nám nádej.

Ježiš zaplav naše duše s Duchom Svätým.

Ježiš ochráň nás pred šelmou.

Ježiš daj nám dar rozpoznania, takže môžeme nasledovať cestu tvojej pravej Cirkvi za všetkých okolností na veky vekov.   Amen.

 

Modlitba z  24.8.2012

Litánie Ježiš ľudstvu (2) 

2. Za milosť imunity  → (D)

 

Ó, Najvyšší Nebeský Otče,  milujem Ťa.

Uctievam Ťa.

Pane, zmiluj sa.

Pane, odpusť nám naše viny.

Zvelebujem Ťa.

Chválim Ťa.

Vzdávam Ti vďaku za všetky mimoriadne milosti.

Prosím Ťa o milosť imunity pre mojich milovaných:/

(Menujte všetkých tých, ktorých máte na zozname k záchrane duší)

Ponúkam Ti moju vernosť v každom čase

Ty, ó, najvyšší Nebeský Otče,

Stvoriteľ všetkých vecí,

Stvoriteľ vesmíru,

Stvoriteľ ľudstva,

Ty si zdrojom všetkých vecí.

Ty si zdrojom Lásky.

Ty si Láska.

Milujem Ťa.

Uctievam Ťa.

Podriaďujem sa Ti.

Prosím Ťa o milosrdenstvo pre všetky duše, ktoré Ťa nepoznajú, ktoré Ťa neuctievajú, ktoré odmietajú Tvoju ruku milosrdenstva.

Dávam  Ti moju  myseľ, telo a dušu, aby si ich mohol zobrať do Tvojho náručia a ochrániť od Zlého.

Prosím Ťa, aby si otvoril bránu raja, aby sa všetky Tvoje deti konečne mohli zjednotiť, v dedičstve ktoré si vytvoril pre nás všetkých.  Amen.

 

Modlitba z  11.10.2012

Litánie Ježiš ľudstvu (3)

3. Bráňte Božie slovo → (D)

 

Ó, drahý Ježišu, ochráň nás od klamstiev, ktoré urážajú Boha.

Ochráň nás od satana a jeho armády.

Pomôž nám, aby sme ťa viacej milovali.

Buď nám oporou v našom boji.

Obraňuj nás v našej viere.

Veď nás do Tvojho bezpečného útočiska.

Pomôž nám povstať a brániť Tvoju svätú vôľu.

Posilňuj v nás našu odhodlanosť byť Tvojimi pravými učeníkmi.

Daj nám odvahu.

Daj nám dôveru.

Veď nás po ceste pravdy.

Bráň nás pred nepriateľom.

Vylej na nás Tvoje ochranné milosti.

Pomáhaj nám vyhýbať sa pokušeniu.

Privádzaj nás bližšie k Tvojmu Najsvätejšiemu srdcu.

Pomáhaj nám zostať Ti verní v každom čase. Amen.

 

Modlitba z  12.1.2013

Litánie Ježiš ľudstvu (4)

4. Za zmiernenie trestu Boha Otca  → (D) 

 

Ó, Najvyšší Bože, veľmi Ťa prosíme o milosrdenstvo za hriechy tvojich detí.

Ďakujeme Ti za dar zeme.

Ďakujeme Ti za dar ľudského života.

Ceníme si dar života.

Rešpektujeme dar života.

Ďakujeme Ti za dar tvojho Syna, Ježiša Krista.

Ďakujeme Ti za dar vykúpenia.

Chválime tvoje božstvo.

Plne sa Ti odovzdávame, aby sa naplnila tvoja Božia vôľa na zemi tak, ako je v nebi.

Ďakujeme Ti za dar osvietenia svedomia.

Ďakujeme Ti za sľub večného života.

Vítame Nový raj.

Prosíme Ťa, aby si zachránil všetky duše, vrátane tých, ktoré Ťa trýznia a tých, ktoré sú pre Teba stratené.

Ďakujeme Ti za lásku, ktorú preukazuješ všetkým svojim deťom.

Ďakujeme Ti za dar proroctva.

Ďakujeme Ti za dar modlitby.

Prosíme Ťa, udeľ nám pokoj a spásu.

Amen.

 

Modlitba z  11.2.2013

Litánie Ježiš ľudstvu (5)

5. Za záchranu tých, ktorí sú v smrteľnom hriechu → (D)

 

Ježišu, zachráň všetkých hriešnikov od plameňov pekla.

Odpusť začernetým dušiam.

Pomôž im, aby Ťa poznali.

Pozdvihni ich z temnoty.

Otvor ich oči.

Otvor ich srdcia.

Ukáž im Pravdu.

Zachráň ich.

Pomôž im počuť.

Zbav ich pýchy, žiadostivosti a závisti.

Ochraňuj ich pred Zlým.

Počuj ich volanie o pomoc.

Uchop ich ruky.

Pritiahni ich k sebe.

Zachráň ich od klamu Satana. 
Amen.

 

Modlitba z  8.1.2014

Litánie Ježiš ľudstvu (6)

6.  Za dar milostí → (D)

 

Ó, najdrahší Ježišu, môj milovaný Spasiteľ,

naplň ma svojou láskou.

Naplň ma svojou silou.

Naplň ma svojou múdrosťou.

Naplň ma svojou vytrvalosťou.

Naplň ma svojou pokorou.

Naplň ma svojou odvahou.

Naplň ma svojou vášňou.

Amen.

 

1. Modlitba zo 17.11. 2011

1. Za môj dar Ježišovi na záchranu duší → (D)

Môj najdrahší Ježišu, Ty, ktorý nás tak nesmierne miluješ, dovoľ mi, aby som svojou pokorou pomohol zachrániť Tvoje vzácne duše. Maj milosrdenstvo so všetkými hriešnikmi bez ohľadu nato, ako bolestne Ťa urazili. Dovoľ mi cez modlitbu a utrpenie pomôcť tým dušiam, ktoré nemusia prežiť Varovanie, aby našli miesto po Tvojom boku v Tvojom kráľovstve. Ó, najdrahší Ježišu, vypočuj moju modlitbu, aby som Ti pomohol získať tie duše, po ktorých tak túžiš. Ó, najsvätejšie Srdce Ježišovo, sľubujem, že navždy zostanem verný Tvojej najsvätejšej vôli. Amen.

 

6. Modlitba z 22.11.2011

2. * Za zastavenie Antikrista → (Pi)

Ó, Ježišu, modlím sa, aby Boh vo svojom milosrdenstve zabránil Antikristovi a jeho ohavnej armáde spôsobovať hrôzu a utrpenie Tvojim deťom. Modlím sa, aby bol zastavený a aby bola odvrátená trestajúca ruka vďaka obráteniu počas Varovania. Amen.

 

8. Modlitba z 22.11.2011

3. * Za odpustenie hriechov → (Pi)

Táto modlitba sa má hovoriť ako vrúcna prosba za milosrdné odpustenie hriechov počas Varovania a po ňom.

 

Najdrahší Ježišu, prosím Ťa o odpustenie všetkých mojich hriechov ako aj za bolesť a utrpenie, ktoré som spôsobil iným. Pokorne Ťa prosím o milosti, aby som sa stránil znova Ťa urážať a aby som Ti ponúkol pokánie, ktoré bude zodpovedať Tvojej najsvätejšej vôli. Úpenlivo Ťa prosím, aby si mi odpustil každú budúcu urážku, na ktorej by som mohol mať podiel a ktorá by Ti spôsobila bolesť a utrpenie. Vezmi ma so sebou do Novej éry mieru, aby som sa tak mohol navždy stať súčasťou Tvojej rodiny. Milujem Ťa, Ježišu. Potrebujem Ťa, Ježišu. Vzdávam Ti úctu Ježišu a všetkému, čím si. Pomôž mi, aby som sa mohol stať hodným vojsť do Tvojho Kráľovstva. Amen.

 

 9. Modlitba z 28.11.2011

4. * Za ponuku utrpenia ako daru → (Pi)

Ó, najsvätejšie Srdce Ježišovo, nauč ma, aby som v Tvojom svätom mene akceptoval urážky, ktorých sa mi dostáva, keď v pokornom vďakyvzdaní hlásam Tvoje slovo. Nauč ma, aby som pochopil, ako ma poníženie, bolesť a utrpenie bližšie privádzajú k Tvojmu najsvätejšiemu Srdcu. Dovoľ mi, aby som s láskou a šľachetnosťou ducha prijal tieto skúšky a aby som Ti ich mohol ponúknuť ako dary, tak vzácne pre Teba, na záchranu duší. Amen.

 

13. Modlitba z 11.12.2011

5. * Za milosť ochrany pre stratené duše → (D)

Môj slávnostný prísľub všetkým tým z vás, ktorí na Mňa budete volať v mene Môjho milovaného Syna Ježiša Krista, aby Som zachránil vašich bratov a sestry, je ten, že im (vašim bratom a sestrám) okamžite udelím imunitu. Mimoriadne milosti obdrží každý jeden z vás, kto sa zaviaže, že sa bude celý mesiac modliť za ich duše.

 

Ó, Nebeský Otče, skrze lásku Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, ktorého utrpenie na kríži nás spasilo od hriechu, prosím zachráň všetkých tých, ktorí naďalej odmietajú Jeho milosrdnú ruku. Drahý Otče, zaplav ich duše dôkazom Tvojej lásky. Nebeský Otče, úpenlivo Ťa prosím, vypočuj moju modlitbu a zachráň tieto duše od večného zatratenia. Skrze Tvoje milosrdenstvo im dovoľ, aby ako prví vstúpili do Novej éry mieru na Zemi. Amen.

 

18. Modlitba z 11.01.2012

6. * Za zastavenie Antikrista a jeho skupiny → (Pi)

Ó, milovaný Ježišu, zachráň svet pred Antikristom. Ochraňuj nás pred zákernými nástrahami Satana. Zachráň posledné zvyšky svojej Cirkvi od zla. Daruj všetkým svojim cirkvám silu a milosti, ktoré potrebujú, aby nás ochránili pred vojnami a prenasledovaním, ktoré sú plánované Satanom a jeho armádou teroristov. Amen. 

 

24. Modlitba z 31.01.2012

7. * Za plné odpustky a úplné odpustenie hriechov → (D)

Musia sa modliť počas siedmych po sebe nasledujúcich dňoch túto modlitbu "Za plné odpustky a úplné odpustenie hriechov" a bude im udelený dar úplného odpustenia hriechov a moc Ducha Svätého.

/Pre kresťanov i nekresťanov/

 

Ó môj Ježišu, Ty si svetlo na zemi, Ty si plameň, ktorý sa dotýka všetkých duší. Tvoje milosrdenstvo a láska nepoznajú hraníc. Nie sme hodní obete, ktorú si priniesol svojou smrťou na kríži. Vieme však, že Tvoja láska k nám je väčšia, ako naša láska k Tebe. Daj nám Pane dar pokory, aby sme si zaslúžili Tvoje nové kráľovstvo.  Naplň nás Duchom Svätým, aby sme mohli kráčať vpred a veď Tvoju armádu, aby hlásala pravdu Tvojho svätého slova a pripravila našich bratov a sestry na slávu Tvojho Druhého príchodu na Zem. Chválime Ťa. Velebíme Ťa. Ponúkame seba samých, naše bolesti, naše trápenia ako dar Tebe na záchranu duší. Milujeme Ťa, Ježiš. Zmiluj sa nad všetkými svojimi deťmi, kdekoľvek sú. Amen.

 

26. Modlitba z 05.02.2012

8. * Modlitba svätého ruženca → (D)

Panna Mária naliehavo vyzýva ľudí k modlitbe svätého ruženca na pomoc zachrániť svoj národ.

„Nikdy nezabúdajte na dôležitosť môjho najsvätejšieho ruženca, lebo ak sa ho modlíte každý deň, môžete tým pomôcť zachrániť váš národ. Keď sa modlíte môj ruženec, je Satanova moc oslabená. On uteká vo veľkých bolestiach preč a stáva sa bezmocným. Je preto veľmi dôležité a nezáleží na tom, aké je vaše kresťanské vierovyznanie aby ste sa ho modlili aspoň raz za deň.“

Modlitba pred ružencom:

Kráľovná svätého ruženca, ty si ráčila prísť do Fatimy odhaliť tromdetským pastierom poklady milostí skrytých v ruženci. Vzbuď vmojom srdci úprimnú lásku k tejto modlitbe, aby som meditáciou otajomstvách nášho vykúpenia, ktoré je v ňom spomenuté, mohol byť obohatený jeho plodmi a dosiahol mier pre svet, obrátenie hriešnikov aRuska a milostí, o ktoré teba prosím v tomto ruženci. [Tu zmienitesvoju žiadosť]. Žiadam to pre väčšiu slávu Boha, pre tvoju vlastnú česťa pre dobro duší, najmä pre moju vlastnú dušu. Amen.

Verím v Boha ... Otče náš .........Zdravas' Mária ..........Sláva Otcu.........

Fatimská vložka

Pane Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré potrebujú tvoje milosrdenstvo.

Zdravas' Kráľovná, Matka milosrdenstva, život, sladkosť i nádej naša, Zdravas'. K tebe voláme vyhnaní synovia Evy, k tebe vzdycháme nariekajúci a plačúci v tomto slzavom údolí. A preto, Orodovnica naša, obráť k nám milosrdné oči svoje a po tomto putovaní ukáž nám Ježiša, požehnaný plod života tvojho, ó, milostivá, ó, dobrotivá, ó sladká Panna Mária. Amen.

Modlitba po ruženci:

Bože, tvoj jednorodený Syn nám svojím životom, smrťou a zmŕtvychvstaním získalvečnú spásu. Daj nám, prosíme, keď v posvätnom ruženci Blahoslavenej PannyMárie o týchto tajomstvách rozjímame, nech tiež podľa nich žijeme a dosiahneme to, čo sľubujú. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Ružencové tajomstvá:

Radostný ruženec

a.) ktorý nech rozmnožuje našu vieru ... b)ktorý nech posilňuje našu nádej ...c.)ktorý nech roznecuje našu lásku ....1.) ktorého si Panna z Ducha Svätého počala ...... 2.)ktorého si pri navštívení Alžbety v živote nosila .....3.) ktorého si v Betleheme porodila ....4.) ktorého si v chráme obetovala .....5.)ktorého si v chráme našla....

Bolestný ruženec

a) ktorý nech osvecuje náš rozum ...b).ktorý nech posilňuje našu vôľu ...c) ktorý nech posilňuje našu pamäť....1.) ktorý sa pre nás krvou potil .....2.) ktorý pre nás bičovaný bol .... 3.) ktorý pre nás tŕním korunovaný bol .... 4.) ktorý pre nás kríž niesol ....5.) ktorý pre nás ukrižovaný bol

Slávnostný ruženec

 a.) ktorý nech usporaduje naše myšlienky ....b.) ktorý nech riadi naše slová ....c.) ktorý nech spravuje naše skutky ....1.) ktorý slávne z mŕtvych vstal ....2.) ktorý slávne na nebesia vstúpil .....3.) ktorý nám Ducha Svätého zoslal .....4.) ktorý ťa, Panna, do neba vzal ....5.) ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval

Ruženec svetla

 a.) ktorý nech je Svetlom nášho života .....b.) ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou ...c.) ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy ....1.) ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie .....2.) ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru .....3.) ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie ...4.) ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia ....5.) ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti

 

30. Modlitba zo 14.02.2012

9. * Modlitba k Bohu Otcovi → (D)

Ó, môj večný Bože Otče, Stvoriteľ vesmíru, úpenlivo Ťa v mene Tvojho predrahého Syna prosíme, dovoľ nám, aby sme Ťa ešte viac mohli milovať. Pomôž nám, aby sme statočne, mocne a nebojácne čelili každému protivenstvu. Prijmi naše obety, utrpenia a skúšky ako dary, ktoré prinášame pred Tvoj trón na záchranu Tvojich detí na Zemi. Obmäkči srdcia nečistých duší. Otvor ich oči pre pravdu Tvojej lásky, aby sa mohli pripojiť ku všetkým Tvojim deťom v raji na zemi, ktorý si v súlade so svojou Božskou vôľou láskyplne pre nás vytvoril. Amen.

 

33. Modlitba z 20.02.2012

10.      * Pečať živého Boha → (D)

Modlite sa v rámci Modlitebnej kampane (33) túto modlitbu "Za prijatie pečate živého Boha", aby ste moju pečať uznali a prijali ju s láskou, radosťou a vďačnosťou.

 

Ó, môj Bože, môj milujúci Otče, s láskou a vďačnosťou prijímam tvoju Božskú pečať ochrany. Tvoje Božstvo obklopuje moje telo a dušu naveky. Skláňam sa v pokornom vďakyvzdaní a ponúkam Ti moju hlbokú lásku a oddanosť — tebe, môjmu milovanému Otcovi. Úpenlivo Ťa prosím, ochraňuj mňa a mojich milovaných touto mimoriadnou pečaťou a ja sa zaväzujem, že svoj život zasvätím tvojej službe naveky vekov. Milujem Ťa, drahý Otče. Utešujem Ťa, milovaný Otče, v týchto časoch. Obetujem Ti telo a krv, dušu i Božstvo tvojho milovaného Syna na odčinenie hriechov sveta a za spásu všetkých tvojich detí. Amen.

 

34.Modlitba z 22.02.2012

11.      * Môj dar pôstu Ježišovi  → (Pi)

Ó, môj Ježišu, pomôž mi, aby som sa svojim vlastným nepatrným spôsobom pripodobnil Tvojmu životu obety za spásu ľudstva. Dovoľ mi, aby som Ti počas pôstneho obdobia v jednom dni v týždni ponúkol dar pôstu na záchranu všetkých ľudí, aby mohli vojsť bránami Nového raja na Zemi. Ponúkam Ti, drahý Ježišu, moju obetu s láskou a radosťou vo svojom srdci, aby som Ti ukázal veľkosť mojej lásky. Skrze túto obetu Ťa úpenlivo prosím za spásu každej duše, ktorá by mohla upadnúť do nemilosti. Amen.

 

35.Modlitba z  01.03.2012

12.      * Za duše, aby vošli do raja → (Pi)

Ó, môj Ježišu daj, aby som Ti pomohol zachrániť zvyšok Tvojich detí na Zemi. Modlím sa, aby si svojim milosrdenstvom zachránil duše z duchovnej temnoty. Prijmi moje skúšky, bolesti a starosti tohto života na záchranu duší od pekelných plameňov. Naplň ma milosťami, aby som Ti s láskou a radosťou v mojom srdci ponúkol tieto utrpenia tak, aby sme sa v láske k Najsvätejšej Trojici všetci do jedného spojili a ako jedna svätá rodina s Tebou žili v raji. Amen.

 

50. Modlitba z 30.4.2012

13.      * Ježišu pomôž mi spoznať, kto si → (Pi)

Ó, drahý Ježišu, pomôž mi, aby som spoznal, kto si. Odpusť mi, že som s tebou nehovoril už skôr. Pomôž mi, aby som v tomto živote našiel pokoj a aby mi bola ukázaná pravda večného života. Uteš moje srdce.Zmierni moje  starosti. Daruj mi pokoj. Otvor teraz moje srdce, aby si tak mohol naplniť moju dušu tvojou láskou. Amen.

 

67. Modlitba zo  17.7.2012

14.      * Ochráň moje deti pred kráľom lží → (Pi)

Prosím ťa, drahý Ježišu, ochráň moje deti pred kráľom lží. Zasväcujem tieto deti (tu ich menujte) tvojmu najsvätejšiemu Srdcu a prosím, aby si skrze plášť tvojej predrahej krvi osvietil ich duše a vzal ich do bezpečia tvojho milujúceho náručia, aby mohli byť uchránené od každej ujmy.Prosím ťa,  otvor ich srdcia a zaplav ich duše tvojim Duchom Svätým počas osvietenia svedomia tak, aby boli očistené od každej neprávosti. Amen.

 

71. Modlitba z  31.7.2012

15.      * Modlitba za našu ochranu pred prenasledovaním → (Pi)

Ó, Ježišu, zachráň Božie deti pred Antikristom. Ochraňuj nás od plánov nad kontrolou zeme. Pane, zachráň nás od prenasledovania. Ochraňuj temné duše pred Antikristom tak, aby mohli byť vykúpené v Tvojich očiach. Pomôž nám v našej slabosti. Posilni nás v duchu, aby sme sa dvíhali a viedli navzájom, keď kráčame v tvojej armáde ku bránam raja.  Potrebujem Ťa, drahý Ježišu. Milujem Ťa, drahý Ježišu. Oslavujem Tvoju prítomnosť na zemi. Vyhýbam sa temnote. Zbožňujem Ťa a odovzdávam sa Ti telom i duchom, aby si mi mohol odhaliť pravdu Tvojej prítomnosti, aby som vždy za všetkých okolností dôveroval v Tvoje milosrdenstvo. Amen.

 

75. Modlitba zo 4.9.2012

16.      Odovzdávam Ti, drahý Ježiš, moju bolesť → (Pi)

Ježiš, zjednocujem moju bolesť a utrpenie s bolesťou, ktorú si vytrpel počas Tvojich múk na Kalvárii. Každé poníženie a slovný útok, ktoré utrpím, Ti odovzdávam na počesť Tvojho korunovania tŕním. Každú nespravodlivú kritiku voči mne Ti odovzdávam na počesť Tvojho poníženia pred Pilátom. Každé telesné utrpenie, ktoré zakúšam rukami iných, Ti odovzdávam na počesť Tvojho bičovania pri stĺpe. Každú urážku, ktorú znášam, odovzdávam na počesť strašného telesného mučenia, ktoré si zakúsil počas korunovania tŕňmi, keď roztrhli Tvoje oko. Zakaždým, keď Ťa napodobňujem, šírim Tvoje učenie, a keď sa mi pri tom vysmievajú v Tvojom mene, dovoľ mi, aby som Ti pomohol na Tvojej ceste na Kalváriu. Pomôž mi zbaviť sa pýchy a nikdy nemať strach priznať, že Ťa milujem, drahý Ježiš. Vtedy, keď sa v mojom živote všetko bude zdať byť beznádejné, pomôž mi, drahý Ježiš, aby som bol statočný pri spomienke na to, ako ochotne si dovolil byť ukrižovaný tak hanebným a krutým spôsobom. Pomôž mi povstať a byť počítaný za pravého kresťana, pravého vojaka v Tvojej armáde, pokorný a skrúšený vo svojom srdci, pri spomienke na obeť, ktorú si pre mňa vykonal. Drž ma za ruku, drahý Ježiš a ukáž mi, ako moje vlastné utrpenie môže inšpirovať iných, aby sa pridali ku Tvojej armáde rovnako zmýšľajúcich duší, ktoré Ťa milujú. Pomôž mi prijať utrpenie a ponúknuť ho Tebe ako dar k záchrane duší v poslednej bitke proti tyranii Zlého. Amen.

 

79. Modlitba z 27.9.2012

17.      Za dve miliardy stratených duší → (D)

Ó, drahý Ježiš, prosím Ťa, aby si vylial Tvoje milosrdenstvo na stratené duše. Odpusti im, že Ťa odmietajú a použi moju modlitbu a moje utrpenie, aby si skrze Tvoje milosrdenstvo vylial na ne milosti, ktoré potrebujú k posväteniu svojich duší. Prosím Ťa o dar pokory pre ich duše. Prosím Ťa, aby si otvoril ich srdcia, aby prišli k Tebe a prosili Ťa, aby si ich naplnil Duchom Svätým, aby mohli prijať pravdu Tvojej lásky a žiť s Tebou a celou Božou rodinou naveky. Amen.

 

80. Modlitba zo  14.10.2012

18.      Za duše tých, ktorí sa dopúšťajú vrážd → (Pi)

Ó, drahý Ježiš, úpenlivo Ťa prosím o zľutovanie s tými, ktorí sa dopúšťajú vrážd. Naliehavo Ťa prosím o zhovievavosť pre tých, ktorí sú v stave smrteľného hriechu. Ponúkam Ti moje vlastné utrpenie a ťažkosti, aby si mohol otvoriť Tvoje srdce a odpustiť im ich hriechy. Prosím, aby si prikryl všetkých tých, ktorí majú zlý úmysel vo svojich dušiach, Tvojou vzácnou krvou, aby mohli byť očistení od svojich vín. Amen.

 

84. Modlitba z 9.11.2012

19.      Modlitba za osvietenie duší elít, ktoré vládnu svetu → (D)

Ó, drahý Ježišu, úpenlivo Ťa prosím, aby si osvietil duše elít, ktoré vládnu svetu. Ukáž im dôkaz Tvojho milosrdenstva. Pomôž im, aby otvorili svoje srdcia a preukázali skutočnú pokoru, na počesť Tvojej veľkej obete Tvojej smrti na kríži, keď si zomrel za ich hriechy. Pomôž im, aby spoznali, kto je ich skutočný Tvorca, kto je ich skutočný Stvoriteľ a naplň ich milosťami, aby uvideli Pravdu. Prosím, zabráň im v uskutočnení ich plánov ublížiť miliónom ľudí skrze očkovanie, nedostatku potravy, nútených adopcií nevinných detí a rozdelením rodín. Uzdrav ich. Pokry ich  Tvojím svetlom a vezmi ich do lona Tvojho Srdca, aby si ich zachránil z osídiel Zlého. Amen.

 

94. Modlitba z  15.1.2013

20.      Za uzdravenie mysle, tela a duše → (Pi)

Ó, drahý Ježišu, dávam sa Ti unavený, chorý, v bolesti a s túžbou počuť tvoj hlas. Dovoľ Mi, aby tvoja Božia prítomnosť sa ma dotkla tak, aby som bol zaplavený tvojím Božím svetlom v mojej mysli, tele a duši. Dôverujem v tvoje milosrdenstvo. Úplne Ti odovzdávam moju bolesť a utrpenie a prosím Ťa, aby si mi dal milosť veriť v Teba, a tak aby si ma mohol vyliečiť z tejto bolesti a temnoty, aby som sa stal znovu zdravým, a tak mohol ísť po ceste Pravdy a dovoliť Ti viesť ma do života v Novom raji. Amen.

 

102. Modlitba z 21.3.2013

21.      Za udržanie vernosti a viery v Božie posolstvo svetu  → (D)

Najdrahší Ježiš, keď som sklesnutý, pozdvihni ma. Keď pochybujem, osvieť ma. Keď som smutný, ukáž mi tvoju lásku. Keď kritizujem, pomôž mi mlčať. Keď verejne súdim iného, uzavri moje pery. Keď v tvojom mene vyslovím rúhanie, zachráň ma a vráť ma do tvojej ochrany. Keď mi bude chýbať odvaha, daj mi meč, ktorý potrebujem, aby som bojoval a zachránil duše, po ktorých túžiš. Keď odporujem tvojej láske, pomôž mi vzdať sa a odovzdať sa úplne do tvojej milujúcej starostlivosti. Keď zblúdim, pomôž mi nájsť cestu Pravdy. Keď spochybňujem tvoje Slovo, daj mi odpoveď, ktorú hľadám. Pomôž mi byť trpezlivý, milujúci a láskavý aj k tým, ktorí Ťa preklínajú. Pomôž mi odpustiť tým, ktorí ma urážajú, a daj mi milosť, ktorú potrebujem, aby som Ťa nasledoval až na koniec zeme. Amen.

 

103. Modlitba z  22.3.2013

22.      Za zdieľanie kalichu utrpenia s Kristom → (D 3x)

Ležím pred Tebou pri Tvojich nohách, drahý Ježišu, aby si so mnou urobil, čo chceš, pre dobro všetkých. Dovoľ mi zdieľať Tvoj kalich utrpenia. Prijmi odo mňa tento dar, aby si mohol zachrániť úbohé duše, ktoré sú stratené a bez nádeje. Vezmi si ma v tele, aby som mohol zdieľať tvoju bolesť. Drž moje srdce v Tvojich svätých rukách a priveď moju dušu do jednoty s Tebou. Skrze môj dar utrpenia, dovoľujem Tvojej Božskej prítomnosti objať moju dušu, aby si tak mohol vykúpiť všetkých hriešnikov a zjednotiť všetky Božie deti naveky vekov. Amen.

 

104. Modlitba z  11. 4. 2013

23.      Vysloboď túto dušu z otroctva → (D)

Najdrahší Ježišu, ponúkam Ti dušu môjho brata a sestry, ktorí prenechali svoju dušu Satanovi. Vezmi túto dušu a vykúp ju v Tvojich svätých očiach. Vysloboď túto dušu z otroctva šelmy a prines jej večnú spásu. Amen.

 

105. Modlitba z 19.4.2013

24.      Za dar obrátenia za iných ľudí → (D)

Ó, môj najdrahší Ježišu, v mojej láske k Tebe, prosím, prijmi moju dušu do jednoty s Tebou. Vezmi moju dušu, pokry ju tvojim Duchom Svätým a pomôž mi, skrze túto modlitbu, zachrániť všetkých, s ktorými sa stretávam. Zahaľ tvojim svätým milosrdenstvom každú dušu, ktorú stretávam, a ponúkni im spásu, ktorú potrebujú, aby vstúpili do tvojho kráľovstva. Vypočuj moje modlitby. Načúvaj mojim prosbám a skrze tvoje milosrdenstvo zachráň duše celého ľudstva. Amen.

 

106. Modlitba  z 09.05.2013

25.      O milosrdenstvo pre mladistvých, ktorí neuznávajú Boha. → (Pi)

Drahý Ježišu, vezmi pod tvojou ochranu duše tých Božích detí, ktoré Ťa nepoznajú, ktoré neuznávajú tvoju lásku a ktoré neprijímajú tvoj prísľub. Vylej na nich svoju milosť obrátenia a daj im večný život. Buď milosrdný ku všetkým, ktorí neveria v tvoju prítomnosť a ktorí sa nesnažia ľutovať svoje hriechy. Amen.

 

108. Modlitba zo 4.6.2013

26.      Výstup na horu Kalváriu → (Pi)

Vy, ktorí zistíte, že už nemáte silu alebo odvahu pokračovať, prosím, nemajte strach, lebo vám dám mimoriadne milosti, keď sa budete modliť túto modlitbu.

 

Ježišu, pomôž mi nájsť odvahu, statočnosť a odhodlanie povstať, aby som bol pripočítaný a mohol sa pripojiť k tvojej zvyškovej armáde a vystúpiť na rovnakú horu Kalvárie, ktorú si musel vytrpieť kvôli mojim hriechom. Daj mi silu niesť tvoj kríž a tvoje bremeno, aby som ti mohol pomôcť zachrániť duše. Zbav ma mojej slabosti. Rozptýľ môj strach. Rozdrv všetky moje pochybnosti. Otvor moje oči k Pravde. Pomôž mne, a všetkým, ktorí odpovedajú na tvoju výzvu niesť tvoj kríž, nasledovať Ťa s hlbokým a pokorným srdcom, aby tak podľa môjho príkladu aj iní nadobudli odvahu urobiť to isté. Amen.

 

111. Modlitba z 26. 06. 2013

27.      K zasväteniu vašich detí Ježišovi Kristovi  → (D)

Keď zasvätíte vaše deti môjmu Synovi skrze mňa, Matku Spásy, predstavím ich môjmu Synovi, aby ich dušiam udelil veľké milosti.

 

Ó drahá Matka Spásy, zasväcujem svoje deti (uviesť meno dieťaťa alebo detí) tvojmu Synovi, aby im mohol priniesť pokoj ducha a lásku srdca. Prosím oroduj, aby moje deti boli prijaté do milosrdnej náruče tvojho Syna a ochraňuj ich pred zlom. Pomôž im, aby zostali verné svätému Božiemu slovu, najmä v časoch, kedy budú v pokušení sa od neho odvrátiť. Amen.

 

118. Modlitba z 2. 9. 2013

28.      Za stratenú generáciu mladých duší → (Pi)

Prosím, žiadam vás, aby ste sa modlili za tieto mladé duše

 

Drahý Ježišu, dovolávam sa Tvojho milosrdenstva pre stratenú generáciu mladých duší. Tí, ktorí Ťa nepoznajú, pokry ich darom vidieť. Tí, ktorí Ťa poznajú, ale ignorujú, pritiahni ich späť ku tvojmu milosrdenstvu. Prosím daj im čoskoro dôkaz tvojej existencie a priveď ich k tým, ktorí im môžu pomôcť a povedú ich k Pravde. Naplň ich mysle a duše túžbou po Tebe. Pomôž im rozpoznať prázdnotu, ktorá v nich je, pretože necítia tvoju prítomnosť. Úpenlivo Ťa prosím, drahý Pane, neopúšťaj ich a daruj im vo svojej milosti večný život. Amen.

 

120. Modlitba z 8. 9. 2013

29.      Za zastavenie rozšírenia vojny → (D)

Tieto modlitby rozšíria obrátenie, poskytnú telesné uzdravenie a oslabia vplyv vojny, hladu a chudoby.

 

Ó, môj sladký Ježišu, odvráť vojny, ktoré ničia ľudstvo. Ochraňuj nevinných pred utrpením. Ochraňuj duše, ktoré sa pokúšajú priniesť ozajstný mier. Otvor srdcia tých, ktorí sú postihnutí bolesťou vojny. Ochraňuj mladých a zraniteľných. Zachráň všetky duše, ktorých život je zničený vojnou. Posilni všetkých nás, drahý Ježišu, ktorí sa modlíme za duše všetkých Božích detí, a udeľ nám milosť znášať utrpenie, ktoré nám v čase bojov môže byť spôsobené. Úpenlivo Ťa prosíme, zastav rozšírenie vojny a priveď duše do svätého útulku tvojho Srdca. Amen.

 

121. Modlitba z 15. 9. 2013

30.      Vernosť armáde Ježiša Krista → (Pi)

Stojíme zjednotení s tvojim Najsvätejším Srdcom, drahý Ježišu. Hlásame s autoritou pravé Slovo Božie. Pôjdeme až na koniec sveta šíriť Pravdu. Neprijmeme nikdy žiadne nové falošné učenie v tvojom mene, žiadne iné než to, ktoré si nás učil Ty sám. Zostávame v pravde, verní a pevní v našej viere. Budeme s tými, ktorí Ťa zradia, zaobchádzať s láskou a súcitom v nádeji, že sa k Tebe vrátia. Budeme neoblomní, ale trpezliví s tými, ktorí nás prenasledujú v tvojom mene. Pôjdeme víťazne celú cestu do tvojho Nového raja. Sľubujeme, že skrze našu bolesť a utrpenie Ti prinesieme všetky stratené duše, ktoré sú hladné po tvojej láske. Prosím, prijmi naše modlitby za všetkých hriešnikov na svete, aby sme sa mohli stať jednou rodinou, spojenou láskou k Tebe, v novej ére mieru. Amen.

 

122. Modlitba z 18. 9. 2013

31.      Za zasvätenie k drahocennej krvi Ježiša Krista → (D)

Drahý Ježišu, prosím Ťa, aby si zasvätil mňa, moju rodinu, mojich priateľov a národ pod ochranu tvojej drahocennej krvi.  Zomrel si za mňa a tvoje zranenia sú mojimi zraneniami, keď dôstojne prijímam utrpenia, ktoré budem znášať v dobe, vedúcej k tvojmu Druhému príchodu.  Trpím s Tebou, drahý Ježišu, keď sa snažíš zhromaždiť všetky Božie deti do Tvojho srdca, aby sme mali večný život.  Pokry ma a všetkých, ktorí potrebujú tvoju ochranu svojou drahocennou krvou. Amen.

 

126. Modlitba z 14. novembra 2013

32.      Aby sme boli schopní vydržať náboženské prenasledovanie → (Pi)

Drahý Ježišu, pomôž mi vydržať akýkoľvek druh prenasledovania v tvojom svätom mene. Pomôž tým, ktorí upadnú do omylu v presvedčení, že svedčia o tvojom diele. Otvor oči všetkých, ktorí môžu byť pokúšaní k zničeniu druhých, skrze zlé činy, skutky alebo gestá. Ochraňuj ma pred nepriateľmi Boha, ktorí povstanú a pokúsia sa umlčať tvoje Slovo, a ktorí sa Ťa budú snažiť odstrániť. Pomôž mi odpustiť tým, ktorí Ťa zradia a daj mi milosť, zostať pevný v mojej láske k Tebe. Pomôž mi žiť Pravdu, ktorú si nás učil a zostať pod tvojou ochranou naveky. Amen.

 

130. Modlitba z 1. decembra 2013

33.      Novéna Spásy → (D)3x7vM

Túto modlitbu sa modlíme prvý pondelok v mesiaci 3x denne po 7 dní so začiatkom v pondelok ráno.

 

Moja milovaná Matka Spásy, prosím, získaj pre všetky duše dar večnej spásy, skrze milosrdenstvo tvojho Syna, Ježiša Krista. Skrze tvoj príhovor ťa úpenlivo prosím, aby si orodovala za vyslobodenie všetkých duší z otroctva Satana. Prosím, popros svojho Syna, aby preukázal milosrdenstvo a odpustenie tým dušiam, ktoré Ho odmietajú, zraňujú Ho svojou ľahostajnosťou, a ktoré uctievajú falošné učenie a falošných bohov. Úpenlivo ťa prosíme, drahá Matka, aby si naliehavo žiadala o milosti k otvoreniu sŕdc tých duší, ktoré najviac potrebujú tvoju pomoc. Amen.

 

136. Modlitba z  22. februára 2014

34.      Aby sme sa držali tvojho Slova → (Pi)

Musíte sa modliť túto modlitbu modlitebnej kampane, aby ste zostali verní môjmu Slovu.

 

Najdrahší Ježišu, pomôž mi počuť tvoje Slovo. Žiť tvoje Slovo. Hovoriť tvoje Slovo. Odovzdávať tvoje Slovo. Daj mi silu presadzovať Pravdu, aj keď budem kvôli tomu prenasledovaný. Pomôž mi udržať tvoje Slovo živé, keď je umlčované tvojimi nepriateľmi. Dovoľ mi pocítiť tvoju odvahu, keď som skleslý. Naplň ma tvojou silou, keď som slabý. Daj mi milosť zachovať dôstojnosť, keď brány pekla budú mať prevahu nado mnou, aby som zostal verný tvojej najsvätejšej vôli. Amen.

 

141. Modlitba z  18. marca 2014

35.      Za ochranu pred prenasledovaním → (Pi)

Drahý Ježišu, bráň ma v mojom boji, aby som zostal verný tvojmu Slovu za každú cenu. Ochraňuj ma pred tvojimi nepriateľmi. Chráň ma pred tými, ktorí ma kvôli Tebe prenasledujú. Zdieľaj so mnou moju bolesť. Zmierni moje utrpenie. Pozdvihni ma do svetla tvojej tváre až do dňa, kedy znovu prídeš, aby si priniesol večnú spásu celému svetu. Odpusť tým, ktorí ma prenasledujú. Použi moje utrpenie na zadosťučinenie za ich hriechy, aby mohli nájsť pokoj vo svojich srdciach a privítali Ťa s ľútosťou vo svojich dušiach v Posledný deň. Amen.

 

163. Modlitba z 9. augusta 2014

36.      Zachráň ma pred prenasledovaním → (Pi)

Ó, Ježišu, ochraňuj ma od bolesti z prenasledovania v tvojom mene. Učiň ma drahým tvojmu srdcu. Zbav ma pýchy, lakomstva, zloby, sebectva a nenávisti v mojej duši. Pomôž mi úprimne sa odovzdať tvojmu milosrdenstvu. Odním môj strach. Pomôž mi uľaviť mojej bolesti a odvráť akékoľvek prenasledovanie odo mňa, aby som Ťa mohol nasledovať, ako malé dieťa, pri vedomí toho, že všetko je pod tvojou kontrolou. Osloboď ma od nenávisti ktorú preukazujú všetci tí, ktorí vyhlasujú, že sú tvoji, ale v skutočnosti Ťa popierajú. Nedovoľ ich ostrým  jazykom, aby ma bičovali, ani ich zlým činom, aby ma odvrátili od cesty Pravdy. Pomôž mi sústrediť sa len na tvoje prichádzajúce kráľovstvo a vytrvať s dôstojnosťou voči všetkým urážkam, ktoré môžem znášať v tvojom mene. Prines mi pokoj mysle, srdca i duše. Amen.

 

164. Modlitba z 24. augusta 2014

37.      Modlitba mieru pre národy → (D)

Ó, Ježišu, prines mi mier. Prines mier môjmu národu a všetkým krajinám, ktoré sú roztrhané na kusy, kvôli vojne a rozdeleniu.  Zasaď semienka pokoja do zatvrdilých sŕdc tých, ktorí v mene spravodlivosti spôsobujú utrpenie iným. Daj všetkým Božím deťom milosti obdržať tvoj mier, aby sa láske a harmónii mohlo dariť, aby láska k Bohu zvíťazila nad zlom a duše mohli byť zachránené od skazenosti falše, krutosti a diabolskej ctižiadosti. Daj, aby pokoj panoval nad všetkými, ktorí zasväcujú svoj život Pravde tvojho svätého Slova a tými, ktorí Ťa vôbec nepoznajú. Amen.

 

169. Modlitba z 2. októbra 2014

38.      Za spásu všetkých, ktorí odmietajú Krista → (Pi)

Najdrahší Ježišu, skrze tvoj súcit a tvoje milosrdenstvo, Ťa prosím o spásu tých, ktorí Ťa odmietajú, ktorí popierajú tvoju existenciu, ktorí vedome vzdorujú tvojmu svätému Slovu a ktorých zatrpknuté srdcia otrávili ich duše voči svetlu a pravde tvojho Božstva. Zmiluj sa nad všetkými hriešnikmi. Odpusť tým, ktorí sa rúhajú Najsvätejšej Trojici, a pomáhaj mi, aby som svojím vlastným spôsobom a skrze moje osobné obete, zahrnul do tvojej milujúcej náruče hriešnikov, ktorí najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Dávam Ti môj sľub, že Ti budem slúžiť svojimi myšlienkami, svojimi činmi a vysloveným slovom, ako najlepšie môžem v tvojej misii spásy. Amen.

 

170. Modlitba z 8. októbra 2014

39.      PRE KŇAZOV: Za zachovanie svätého Božieho Slova → (D)

O drahý Pane, môj milovaný Ježiš Kristus, podrž ma. Chráň ma. Zachovaj ma vo svetle tvojej tváre,  pretože sa moje prenasledovanie stupňuje,  hoci mojím  jediným priestupkom je obhajovať pravdu, sväté Slovo Božie. Pomôž mi nájsť odvahu, aby som Ti vždy verne slúžil. Daruj mi svoju odvahu a svoju silu, keď bojujem proti prudkej opozícii za obranu Tvojho učenia. Nikdy ma neopusť, Ježiš, v čase mojej núdze a poskytni mi všetko, čo potrebujem, aby som Ti aj naďalej slúžil, prostredníctvom poskytovania svätých sviatostí a Tvojho drahocenného Tela a Krvi, skrze najsvätejšiu obetu svätej omše. Požehnaj ma Ježiš. Kráčaj so mnou. Ostaň vo mne. Zostaň so mnou. Amen.

 

 

96. Modlitba z  25.1.2013

40.      Za požehnanie a ochranu našej modlitbovej skupiny → (D)

Modliť sa pred začatím a skončením modlitbovej skupiny Ježiš ľudstvu.

 

Ó, môj najdrahší Ježišu, prosím, požehnaj nám a ochraňuj nás, tvoju skupinu modlitebnej kampane, aby sme sa stali imúnni voči zlým útokom diabla a všetkým zlým duchom, ktorí nás môžu mučiť pri tejto svätej misii za záchranu duší. Nech zostaneme verní a silní a vytrváme chváliť tvoje sväté meno pred svetom a nikdy sa nevzdáme nášho úsilia šíriť Pravdu tvojho svätého Slova. Amen.

 

† V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.