Z posolstva Boha Otca z 15.11.2011 o 11.00 hod.

 

Ja Boh Otec vyzývam z Nebies všetky Moje deti, aby počuli Moju prosbu, keď ich naliehavo žiadam, aby okamžite povstali.

Spojte sa v spoločnej modlitbe a modlite sa nasledovné:

"Bože Najvyšší, v mene Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, ktorého si obetoval, aby si nás, Tvoje úbohé deti, zachránil od pekelných plameňov, vypočuj našu modlitbu. Dovoľ, aby sme ti ponúkli našu pokornú obetu a prijali skúšky a súženia ako prostriedok na získanie spásy pre všetky duše počas Varovania.

Úpenlivo ťa prosíme, odpusť hriešnikom, pre ktorých je ťažké, aby sa navrátili a prijali Tvoju milosrdnú dobrotu a aby priniesli nevyhnutné obete, ktoré budú zadosťučinením za ich vykúpenie v Tvojich svätých očiach."

Keď sa budete takto ku Mne, vášmu Nebeskému Otcovi Bohu Najvyššiemu Stvoriteľovi vesmíru a ľudstva modliť, tak vypočujem vašu modlitbu a udelím imunitu (ochranu pozn. prekl.) všetkým tým dušiam, za ktoré sa modlíte.

Ďakujem vám, Moje drahé deti, že ste rozpoznali toto Moje Božie volanie z Nebies. Ďakujem vám za vašu pokoru srdca, keď ste rozpoznali Môj hlas, ktorý k vám prehovoril.

Pamätajte si Ja Som oceánom Milosrdenstva a všetkých vás milujem s otcovskou nehou. Túžim iba po tom, aby Som každého jedného z vás ochránil pred Satanovým zovretím a aby sme sa mohli zjednotiť ako jedna svätá rodina.

Boh Večný Otec

OBSAH MODLITIEB

 

 

1. * Za môj dar Ježišovi na záchranu duší → (D)

2. * Za svetových vládcov → (Po)

3. * Za zbavenie sveta od strachu → (Po)

4. * Za zjednotenie všetkých rodín → (Ut)

5. * Na chválu Bohu Najvyššiemu → (So)

6. * Za zastavenie Antikrista → (Pi)

7. * Za tých, ktorí odmietajú milosrdenstvo → (Ut)

8. * Za odpustenie hriechov → (Pi)

9. * Za ponuku utrpenia ako daru → (Pi)

10. * Za nesenie plameňa Tvojej lásky → (Ut)

11. * Za ukončenie nenávisti voči vizionárom → (Ut)

12. * Za vyvarovanie sa hriechu pýchy → (Str)

13. * Za milosť ochrany pre stratené duše → (D)

14. * Za ochranu proti atómovej vojne → (Po)

15. * Vďaky za dar Božieho milosrdenstva → (Po)

16. * Za prijatie milostí, ponúknutých počas Varovania → (Str)

17. * Za temné duše k Matke Spásy → (Str)

18. * Za zastavenie Antikrista a jeho skupiny → (Pi)

19. * Za mladých ľudí → (So)

20. * Za zabránenie Antikristovi zničiť svet → (So)

21. * Vďakyvzdania Bohu Otcovi za spásu ľudstva → (Št)

22. * PRE KŇAZOV: Za katolíckych kňazov, aby zachovávali učenie Cirkvi → (Ne)

23. * Za bezpečnosť pápeža Benedikta → (Ne)

24. * Za plné odpustky a úplné odpustenie hriechov → (D)

25. * Za ochranu vizionárov na celom svete → (So)

26. * Modlitba svätého ruženca → (D)

27. * Za mier vo svete → (So)

28. * Za zjednotenie všetkých kresťanských Cirkví → (Po)

29. * Za ochranu vykonávania kresťanskej viery → (Ne)

30. * Modlitba k Bohu Otcovi → (D)

31. * Za zastavenie vodcov, privádzajúcich do biedy nevinných   ľudí → (Ut)

32. * Za Írsko → (Str)

33. * Pečať živého Boha → (D)

34. * Môj dar pôstu Ježišovi  → (Pi)

35. * Za duše, aby vošli do raja → (Pi)

36. * Pomôž mi uctievať pravého Boha → (Ut)

37. * Za zjednotenie všetkých Božích detí  → (Št)

38. * Za záchranu katolíckej Cirkvi → (Str)

39. * Na pomoc pripraviť všetky duše na Nový raj → (Ut)

40. * PRE KŇAZOV: Modlitba duchovenstva za prípravu duší na  Druhý príchod → (Ne)

41. * Za duše neveriacich → (Št)

42. * Dar pôstu na zabránenie jednej svetovej meny → (So)

43. * Za záchranu duší počas Varovania → (Po)

44. * Za silu na obranu mojej viery proti  falošnému prorokovi → (Po)

45. * Modlitba na pomoc premôcť negatívne myšlienky  → (Ut)

46. * Za moje vyslobodenie z okov Satana → (Po)

47. * Za opätovné vzplanutie mojej lásky k Ježišovi → (Str)

48. * Za milosť ohlasovať Druhý príchod Krista → (Ut)

49. * PRE KŇAZOV: Za sľub vernosti kresťanských duchovných → (Ne)

50. * Ježišu pomôž mi spoznať, kto si → (Pi)

51. * Za dar Ducha svätého → (Ut)

52. * Modlitba k Otcovi → (So)

53. * Za katolícku Cirkev → (Po)

54. * Modlitba k Otcovi, aby zmiernil dopad 3. Svetovej vojny → (So)

55. * Modlitba k príprave na Varovanie → (Ne)

56. * PRE KŇAZOV: Modlitba  pre kňazov, ktorí sa  snažia ochrániť najsvätejšiu Eucharistiu → (Ne)

57. * PRE KŇAZOV: Ježiš, dovoľ mi počuť tvoje volanie → (Ne)

58. * Modlitba za obrátenie → (Ut)

59. * Sľub vernosti Božej vôli → (So)

60. * Za obrátenie rodín počas Varovania → (Str)

61. * Za odvrátenie jednej svetovej nadvlády → (So)

62. * Za stratených a bezmocných hriešnikov → (Št)

63. * Ochraňuj ma na tejto ceste → (Str)

64. * Zachráň mojich bratov a sestry → (Št)

65. * Za tých v smrteľnom hriechu → (Po)

66. * PRE KŇAZOV: Pomôž mi zostať verný tvojmu najsvätejšiemu slovu → (Ne)

67. * Ochráň moje deti pred kráľom lží → (Pi)

68. * Ochráň ma od vplyvu Satana → (Str)

69. * Za prijatie Božej vôle môjho Otca → (Ut)

70. * Modlitba za duchovenstvo, aby zostalo pevné a verné svätému Slovu Božiemu → (Ne)

71. * Modlitba za našu ochranu pred prenasledovaním → (Pi)

72. * Modlitba učeníka → (So)

73. Za mladé duše a za malé deti → (Ne)

74. Modlitba za dar rozlišovania → (So)

75. Odovzdávam Ti, drahý Ježiš, moju bolesť → (Pi)

76. Modlitba ateistu → (Št)

77. Za Veľkú Britániu → (So)

78. Zachráň ma od Zlého → (Str)

79. Za dve miliardy stratených duší → (D)

80. Za duše tých, ktorí sa dopúšťajú vrážd → (Pi)

81. Za dar svätého prijímania → (Po)

82. * Za víťazstvo zvyšku Cirkvi → (Ne)

83. * Modlitba za zmiernenie trestov → (Po)

84. Modlitba za osvietenie duší elít, ktoré vládnu svetu → (D)

85. * Za záchranu Spojených štátov amerických z rúk podvodníka → (Št)

86. Uvoľni ma z múk pochybností → (Ut)

87. Ochraňuj náš národ od zla → (Po)

88. Za duše po Varovaní → (Št)

89. Za úbohých hriešnikov → (Št)

90. Vďakyvzdanie za Tvoj najslávnejší Druhý príchod  → (Št)

91. * Aby som zostal verný mojej viere → (Str)

92. Za milosť vytrvalosti → (Št)

93. Za slzy obrátenia → (Št)

94. Za uzdravenie mysle, tela a duše → (Pi)

95. Za pomoc nájsť si čas k modlitbe → (Str)

96. Za požehnanie a ochranu našej modlitbovej skupiny → (D)

97. Za zjednotenie modlitebných skupín → (Str)

98. Aby Božia milosť pokryla svetových vodcov → (Str)

99. Za záchranu Austrálie a Nového Zélandu → (So)

100. Za prežitie kresťanstva → (Ne)

101. Zázračná modlitba k pocíteniu prítomnosti Ježiša → (Št)

102. Za udržanie vernosti a viery v Božie posolstvo svetu  → (D)

103. Za zdieľanie kalichu utrpenia s Kristom → (D 3x)

104. Vysloboď túto dušu z otroctva → (D)

105. Za dar obrátenia za iných ľudí → (D)

106. O milosrdenstvo pre mladistvých, ktorí neuznávajú Boha. → (Pi)

107. Zachráň ma pred pekelným ohňom → (Št)

108. Výstup na horu Kalváriu → (Pi)

109. O dar dôvery  → (Št)

110. Pre kňazov, aby ostali verní tvojmu svätému slovu → (Ne)

111. K zasväteniu vašich detí Ježišovi Kristovi  → (D)

112. O milosť spásy  → (Št)

113. Za porážku zla v našej krajine → (Str)

114. Za kňazov k prijatiu daru pravdy  → (Ne)

115. O dar obrátenia → (Str)

116. Zachráň ma od zla klamstiev  → (Ut)

117. Za tých, ktorí predali svoje duše → (Št)

118. Za stratenú generáciu mladých duší → (Pi)

119. Cítiť Ježišovu lásku → (Ut)

120. Za zastavenie rozšírenia vojny → (D)

121. Vernosť armáde Ježiša Krista → (Pi)

122. Za zasvätenie k drahocennej krvi Ježiša Krista → (D)

123. Dar slobodnej vôle Bohu → (Po)

124. Vypočuj moju prosbu o slobodu → (Po)

125. Za obranu najsvätejšieho Božieho Slova → (Str)

126. Aby sme boli schopní vydržať náboženské  prenasledovanie → (Pi)

127. Za záchranu mojej duše a duší mojich milovaných → (Št)

128. Za zhromaždenie a zjednotenie všetkých duší → (Ut)

129. O dar lásky → (So)

130. Novéna Spásy → (D)3x7vm

131. Modlitba milosrdenstva → (Str)

132. K zrieknutiu sa Satana, na ochranu tejto misie → (Po, Št )

133. Volanie o návrat k Bohu → ( Št )

134. Uveriť v Božiu existenciu → (So)

135. PRE KŇAZOV:  Za obranu Pravdy → (Ne)

136. Aby sme sa držali tvojho Slova → (Pi)

137. Modlitba obnovy → (So)

138. Za ochranu pred nenávisťou  → (Str)

139. Za silu poraziť zlo → (Ut)

140. Za ochranu hierarchiou anjelov → (Po)

141. Za ochranu pred prenasledovaním → (Pi)

142. Príprava na smrť → (Ne)

143. Za ochranu misie spásy → ( Str )

144. Za ochranu kresťanskej viery → ( Str)

145. Naplň ma tvojím darom lásky → ( Ut )

146. Za ochranu pred klamom → (Str)

147. Bože Otče, buď milosrdný k tým, ktorí popierajú tvojho Syna → (So)

148. Príď mi na pomoc → (Št)

149. Prosba o Božiu lásku → ( Ut )

150. Za záchranu duší neveriacich → (Št)

151. Za obranu viery → (Str)

152. Pomôž mi v mojej hodine bezmocnosti → (Št)

153. Dar ochrany pre deti → (Str)

154. Modlitba dňa sviatku Matky Spásy → (So)

155. Za ochranu Misie spásy → (Str)

156. Za ochranu pred nenávisťou → (Ut)

157. Za duše v zajatí → (Št)

158. Ochraňuj ma pred jednotným svetovým náboženstvom  → (Ne)

159. Úpenlivá prosba o Božiu lásku → (Str)

160. Pomôž mi Ťa viac milovať → (Št)

161. O dôveru a pokoj → (Št)

162. Za ochranu slabých a nevinných → (So)

163. Zachráň ma pred prenasledovaním → (Pi)

164. Modlitba mieru pre národy → (D)

165.  O dar večného života → (Št)

166.  Za obmedzenie vrážd nevinných → (Str)

167.  Ochraňuj moju rodinu → (Po)

168.  O dar Božej lásky → (Po)

169.  Za spásu všetkých, ktorí odmietajú Krista → (Pi)

170.   PRE KŇAZOV: Za zachovanie svätého Božieho Slova → (D)

 

  L i t á n i e   J e ž i š   ľ u d s t v u

 
 

1. Ochrana proti falošnému prorokovi. → (D)

2. Za milosť imunity  → (D)

3. Bráňte Božie slovo → (D)

4. Za zmiernenie trestu Boha Otca  → (D)

5. Za záchranu tých, ktorí sú v smrteľnom hriechu → (D)

6. Za dar milostí → (D)

 


K r á t k e   m o d l i t b y

 

1. Modlitba o spásu

2. Modlitba agnostikov a ateistov

3. Modlitba za obrátenie neveriacich

4. Modlitba pre neveriacich pri Varovaní

5. Modlitba za obrátenie iných

6. Modlitba o odvahu

7. Každodenná modlitba

8. Modlitba o rozpoznanie pravosti posolstiev

9. Modlitba o východisko zo starostí

10. Modlitba úbohej a zahanbenej duše

11. Modlitba za slepé duše

12. Modlitba za kňazov

13. Modlitba za dar osvietenia

14. Modlitba o imunitu

15. Modlitba za odvrátenie jednej svetovej meny

16. Modlitba o pomoc

17. Modlitba o Božie požehnanie

18. Modlitba o milosti

19. Modlitba o kľúč k Novému raju

20. Úvodná modlitba pokorného služobníka

21. Dar slobodnej vôle

22. Modlitba o večnú spásu

23. Modlitba k Ježišovi o spásu pri jeho Druhom príchode