Pokyny pre modlitebné skupiny

 

Moja vrúcne milovaná dcéra je potrebné vedieť, že si želám vytvoriť armádu z modlitebných skupín po celom svete. Ja vás vybavím, moja armáda, s modlitbami, ktoré budú musieť byť prednesené na záchranu duší. Tieto modlitbové skupiny sa budú rozširovať a vo vnútri ich radoch povstane skutočná armáda oddaných nasledovníkov, aby niesli vpred pravdu Môjho Božského prisľúbenia spásy pre všetkých.

 

Tieto skupiny budú tvoriť armádu ako bolo nariadené mojim milovaným Otcom, ktorý bude riešiť temnotu zla spôsobenú Satanom a jeho veriacimi a nasledovníkmi.

Tieto modlitby boli napísané v nebi a sľubujú mimoriadne milosti.

 

Majú iba jediný cieľ, a to je zachrániť duše všetkých; každého dieťaťa, každého učenia; každého pohlavia, každého náboženského vyznania a ateistov. To je moje najväčšie želanie.

 

Vy, moji učeníci, ste pod Mojím vedením. Milosti, ktoré na vás vylievam už prinášajú svoje ovocie. Čoskoro právomoci, ktoré udelím, skrze milosti modlitebnej kampane, pritiahnu tisíce nových duší.

 

Ako, môžete si myslieť, môže malá modlitbová skupina dosiahnuť také obrátenia? Odpoveď je jednoduchá. Je to preto, že ste chránení mojim Otcom, a riadení priamo Mnou, že sa vám to darí. Nemôžete zlyhať.

 

Posolstvo z 10.08.2011

 

Trpezlivosť, každodenná tichá modlitba, vytváranie modlitebných skupín, denná modlitba ruženca k Božiemu Milosrdenstvu v spojení s pôstom a modlitbou svätého ruženca k Mojej milovanej Matke - predstavujú dokonalú platformu na záchranu duší.

 

Najmenej dvaja ľudia musia zísť. Časom sa snáď mnohí sa pripoja k tejto misii zachrániť všetky duše. Toto môže byť konané v domoch alebo na verejných miestach, kde máte povolené zhromaždiť sa. Ak je to možné toto stretnutie by malo byť v domoch uctievania / kostoloch/. Ľudia sa schádzajú tak často, ako je to možné. Aj keby ste začali s jedným alebo dvoma dňami v týždni a prichádzali by rôzni ľudia každý deň, ak ste schopní stretávať sa denne, čo je cieľ, toto bude aspoň na začiatok. Ak je vaša skupina dostatočne veľká, môžete mať vodcu a organizátora dobrovoľníka alebo niekoľko ľudí môže zdieľať túto zodpovednosť, alebo sa môžete striedať a podeliť sa s touto zodpovednosťou. Napríklad sa môžete presúvať od domu k domu.

 

Odporúča sa, že začnete s modlitbou.

Poznámka prekladateľa / vid posolstvo Ježiša z 25.1.2013 /:

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, chcem dať pokyny mojím skupinám modlitebnej kampane, aby boli ostražité, keď sú zakladané vo svojich národoch. Musia mať na blízku svätenú vodu, mať môj kríž a modliť sa túto špeciálnu modlitbu modlitebnej kampane za požehnanie a ochranu svojej modlitebnej skupiny.

 

Modlitba modlitebnej kampane (96) za požehnanie a ochranu našej modlitbovej skupiny:

Ó, môj najdrahší Ježišu, prosím, požehnaj nám a ochraňuj nás, tvoju skupinu modlitebnej kampane, aby sme sa stali imúnny k zlým útokom diabla a všetkým zlým duchom, ktorí nás môžu mučiť pri tejto svätej misii za záchranu duší.

 

Nech zostaneme verní a silní a vytrváme chváliť tvoje sväté meno pred svetom a nikdy sa nevzdáme nášho úsilia šíriť Pravdu tvojho svätého Slova.

 

Amen.

 

Prosím, modlite sa túto modlitbu pred a po každom modlitbovom stretnutí.

Koniec poznámky prekladateľa

 

 

Aspoň jedno tajomstvo najsvätejšieho ruženca Panny Márie modlené pomaly a zo srdca a venovať pozornosť tomu, čo hovoríte, a vedieť, čo hovoríte a komu to hovoríte sa odporúča ako pri ruženci a modlitbách modlitebnej kampane tak aj pri korunke Božieho Milosrdenstva.

 

Nezabudnite, že Panna Mária sľúbila umiestniť kruh ochrany okolo tých, ktorí sa denne  modlia tri tajomstvá jej najsvätejšieho ruženca. Panna Mária požiadala ľudí všetkých vyznaní, aby sa modlili jej ruženec.

 

Ako sa modliť ruženec bude uvedené nižšie.

 

Nové posolstvá, ktoré boli dané od posledného stretnutia, treba čítať pomaly a úctivo. Nikto je oprávnený interpretovať posolstvá, pretože Ježiš povedal, že ani Mária Božieho milosrdenstva nie je spôsobilá ich interpretovať. A nesprávny výklad by mohol odohnať ľudí preč a cieľom tejto misie je osloviť všetkých ľudí všetkých vyznaní alebo bez vyznania. Nikto nie je vylúčený. Bolo by užitočné, keby kópie posolstiev, ktoré čítate boli odovzdané tým, ktorí nemajú počítač.

 

Odporúča sa, aby bol daný dostatočný čas všetkým modlitbám modlitebnej kampane a litániám, kde je požadované, aby ľudia pridali svoje vlastné zámery. Najlepšie pre ľudí je, aby sa modlili svoje úmysly potichu. Napríklad ľudia môžu skloniť hlavy a zdvihnúť ich, keď pridali svoj úmysel, takže môžete pokračovať bez toho, aby ste niekoho prerušili.  Nezabudnite niektorí ľudia majú veľké rodiny a mnoho úmyslov, a je dôležité, aby to všetko bolo zahrnuté. V litánii č.2 sa odporúča, aby duše v úplnej temnote a tí, ktorí zomrú v tento deň boli v nej zahrnuté spolu s vašimi inými úmyslami.

 

Keď sa skupina dostatočne rozrastie vodca môže stáť v čele skupiny, tak že bude vedieť, kedy ľudia ukončili svoje úmysly a modlitby môžu pokračovať.

 

Potom nasleduje korunka Božieho milosrdenstva z hĺbky vašich sŕdc s následne ďalšou špeciálnou modlitbou danou našim Pánom, ktorá bude uvedený nižšie. Korunka môže byť tiež spievaná. Zostávajúce tajomstvá ruženca by mali byť tiež domodlené, ak je dosť času domodliť sa ich spoločne. Ak nemôžu všetci zostať na zostávajúce tajomstvá svätého ruženca je odporúčané, aby tí, ktorí sú schopní aj naďalej zostať sa ich domodlili. Pamätajte si, že je veľká sila , keď sa modlíte spolu ako modlitbová skupina.

 

Diskusia ohľadom posolstiev, by mala byť obmedzená na priame a presné citácie z pôvodných posolstiev. Dôrazne sa odporúča, aby  sa všetci modlili za rozlišovanie, pokiaľ ide o posolstvá, kvôli veľkému nebezpečenstvu nesprávneho vysvetlenia posolstiev. Je doporučené, že ak máte ťažkosti s porozumením konkrétneho posolstva, aby ste sa modlili.

 

Ak je skupina dostatočne veľká, môžete sa striedať v modlitbe ruženca z jednej strany kostola na druhú / Poznámka prekladateľa: prvá polovica kostola povie prvú časť Zdravas Mária a druhá polovica kostola jej odpovie druhou časťou Zdravasu/.

 

Je veľmi dôležité, aby ste sa neponáhľali. Tieto modlitbové skupiny budú robiť skvelú prácu, pretože sú súčasťou armády Božej v tomto boji o duše. Modlitba je zbraň. Majte to prosím na pamäti, že čím krajšia modlitba, tým krajšia zbraň.

 

Zatiaľ čo náš Pán žiadal, aby sme sa modlili korunku Božieho milosrdenstva o 15:00 hodine, On tiež  zároveň žiadal, aby sme sa ju modlili viac krát denne.

 

Korunka Božieho milosrdenstva

 

V roku 1933, dal Boh sestre Faustíne neobyčajnú víziu Jeho milosrdenstva.

 

Sestra nám hovorí:

 

"Videla som veľké svetlo, s Bohom Otcom uprostred. Medzi týmto Svetlom a zemou som uvidela Ježiša pribitého na kríž a to takým spôsobom, že Boh, ktorý sa chce pozerať na zem, sa musel pozerať skrze rany nášho Pána, a ja som pochopila, že Boh požehnal zem kvôli Ježišovi. "

 

Inom videní z 13. septembra 1935, píše:

 

"Videla som anjela, vykonávateľa Božieho hnevu ... ktorý sa chystal zasiahnuť zem ... začala  som naliehavo prosiť Boha za svet slovami, ktoré som vnútorne počula. Ako som sa modlila týmto spôsobom, videla som, anjelovu bezmocnosť, a on nemohol vykonávať zaslúžený trest .... "

 

Nasledujúci deň vnútorný hlas ju naučil hovoriť túto modlitbu na obyčajnom ruženci:

 

Začnite tým, že urobíte znamenie kríža: V mene Otca, i Syna i Ducha Svätého. Amen.

 

Najprv povedzte jeden krát Otče náš, Zdravas Mária, a Verím v Boha .

 

Potom na veľkých zrnkách povedzte nasledovné slová:

 

"Večný Otče, ponúkam Ti telo a krv, dušu i Božstvo Tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov a hriechov celého sveta."

 

Na menších zrnkách povedzte nasledovné slová:

 

"Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom."

 

(Opakujte tieto dve modlitby na všetkých piatich desiatkoch).

 

V závere povedzte tieto slová trikrát:

 

"Svätý Bože, svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom".

 

Na konci sa prežehnáte.

 

V mene Otca, i Syna i Ducha Svätého. Amen.

 

Potom povedzte:

Naplň ma teraz Pane darom Ducha Svätého, aby som niesla Tvoje najsvätejšie Slovo hriešnikom, ktorých musím pomôcť zachrániť v Tvojom mene. Pomôž mi pokryť ich, skrze moje modlitby s Tvojou drahocennou Krvou, aby tak  mohli byť pritiahnutí do Tvojho Svätého Srdca. Daj mi dar Ducha Svätého, aby sa tieto úbohé duše mohli radovať v Tvojom novom raji.

 

Ježiš nám dal nasledujúcu prosbu prostredníctvom Márie Božieho milosrdenstva:

 

Povedzte túto modlitbu každý deň po modlitbe korunky Môjho Božieho milosrdenstva a vy, a prostredníctvom svojej oddanosti ku mne, pomôžete zachrániť Moje deti.

 

Ježiš povedal neskôr sestre Faustíne:

 

"Bez prestania sa modli túto Korunku, ktorú som ťa naučil. Každý, kto sa ju modlí, dostane veľké milosti v hodine smrti. Kňazi ju odporučia hriešnikom ako poslednú nádej. Dokonca aj tí najzatvrdilejší hriešnici, keď sa pomodlí túto korunku, čo len raz, dostane milosť môjho nekonečného milosrdenstva. Chcem, aby celý svet vedel o mojom nekonečnom milosrdenstve. Chcem dať nepredstaviteľné milosti tým, ktorí veria v moje milosrdenstvo. "

 

"Keď sa modlia túto korunku v prítomnosti zomierajúceho, Ja budem stáť medzi mojím Otcom a umierajúcou osobou, nie len ako sudca, ale ako milosrdný Spasiteľ".

Ako sa modliť Najsvätejší ruženec

 

Tajomstvá  ruženca

 

Cirkev používala tri sady tajomstiev po mnoho storočí. V roku 2002 pápež Ján Pavol II navrhol štvrtú sériu tajomstiev - tajomstvá svetla. Podľa jeho návrhu, ak sa môžete modliť len jedno z tajomstiev denne, môžu sa štyri sady tajomstiev modliť v nasledujúcich dňoch: Radostný ruženec v pondelok a sobotu, Bolestný ruženec v utorok a piatok, Slávnostný ruženec v stredu a nedeľa, a ruženec Svetla vo štvrtok.

 

Radostný ruženec

 

   1. Zvestovanie Mária sa dozvie, že ona bola vybraná ako Ježišova matka.

   2. Navštívenie sv. Alžbety Mária navštívi Alžbetu, ktorá jej povie, že sa na ňu nikdy nezabudne

   3. Narodenie Ježiš sa narodil v maštaľke v Betleheme.

   4. Obetovanie Mária a Jozef  zobrali Ježiška do chrámu, aby ho predstavili Bohu.

   5. Nájdenie Ježiša v chráme Ježiš je nájdený v chráme, kde diskutoval o svojej viere s učiteľmi.

 

Ruženec Svetla

 

    1. Krst Ježiša v rieke Jordán Boh prehlasuje, že Ježiš je Jeho milovaný Syn.

    2. Svadba v Káne Na žiadosť Márie, Ježiš vykonáva Jeho prvý zázrak.

    3. Ohlasovanie Božieho kráľovstva Ježiš volá všetkých k obráteniu a k službe na kráľovstve.

    4. Premenenie Ježiša Ježiš sa zjavil v sláve Petrovi, Jakubovi a Jánovi.

    5. Ustanovenie Eucharistie Ježiš ponúka svoje telo a krv pri poslednej večeri.

 

Bolestný ruženec

 

    1. Utrpenie v záhrade Ježiš sa modlí v Getsemanskej záhrade v noci pred tým, než zomrie.

    2.  Bičovanie pri stĺpe Ježiš je šľahaný bičmi.

    3. Korunovanie tŕním Ježiš je zosmiešňovaný a korunovaný tŕním.

    4. Nesenie kríža Ježiš nesie kríž, ktorý bude použitý na ukrižovanie.

    5. Ukrižovanie Ježiš je pribitý na kríž a umiera.

 

Slávnostný ruženec

 

    1. Vzkriesenie Boh Otec vzkriesil Ježiša z mŕtvych.

    2. Nanebovstúpenie Ježiš sa vrátil k svojmu Otcovi v nebi.

    3. Zoslanie Ducha Svätého Duch Svätý prichádza, aby priniesol nový život učeníkom.

    4. Nanebovzatie Panny Márie Na konci svojho života na zemi, je Mária vzatá s telom a dušou do neba.

    5. Korunovanie Panny Márie Mária je korunovaná ako Kráľovná neba a zeme.

 

Začnite tým, že urobíte znak kríža t.z., že sa prežehnáte:

 

V mene Otca, i Syna i Ducha Svätého. Amen.

 

Potom sa modlite Apoštolské vyznanie viery:

 

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Syna jeho jediného, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, ukrižovaný umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

 

Potom povedzte, 1x Otče náš,  3x Zdravas Mária (pre cností viery, nádeje a lásky) a potom 1x Sláva Otcu:

 

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého. Amen.

 

Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti. Amen.

 

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

 

Počas meditácie nad tajomstvami, hovorte:

 

1x Otče náš (veľké zrnká)

 

10 x Zdravas Mária (malé zrnká)

 

1 x Sláva Otcu (pred ďalším veľkým zrnkom) , aby ste vykonali kompletný desiatok ruženca.

 

Ó, Ježišu, odpusť nám naše viny, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

 

Opakujte tieto modlitby pre všetkých päť desiatkov sv. ruženca.

Zdravas Kráľovná (alebo Salve Regina môžu byť spievané)

 

Zdravas' Kráľovná, Matka milosrdenstva, život, sladkosť i nádej naša, Zdravas'. K tebe voláme vyhnaní synovia Evy, k tebe vzdycháme nariekajúci a plačúci v tomto slzavom údolí. A preto, Orodovnica naša, obráť k nám milosrdné oči svoje a po tomto putovaní ukáž nám Ježiša, požehnaný plod života tvojho, ó, milostivá, ó, dobrotivá, ó sladká Panna Mária. Amen.

 

Oroduj za nás svätá Božia Rodička.

 

Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.

 

                                                     Ružencová modlitba

Modlime sa,

Bože, ktorého jednorodený Syn skrze život, smrť a vzkriesenie Svoje odplatu večného spasenia nám vydobyl; popraj, prosíme, aby tí, ktorí tieto tajomstvá skrze sv. Ruženec blahoslavenej Panny Márie si pripomínajú, nasledovali to, čo obsahujú, a dosiahli to, čo ony sľubujú, skrze Pána nášho Ježiša Krista, ktorý s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého na veky vekov. Amen.

 

Modlitba k sv. Michalovi

 

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

 

4. Na úmysly Svätého Otca

 

Katolíci, ktorí sa pomodlia ruženec v skupine, alebo individuálne pred Najsvätejšou sviatosťou, môžu získať plnomocné odpustky za obvyklých podmienok, ktoré zahŕňajú modlitbu na úmysly Svätého Otca.

 

Na úmysly Svätého Otca.

 

1 x Otče náš, 1 x Zdravas, Mária a 1x Sláva Otcu.

 

Na záver sa prežehnajte.

 

V mene Otca, i Syna i Ducha Svätého. Amen.