Krátke modlitby

 

Z posolstva Ježiša zo 16. novembra 2010 o 09:55 hod.

1.  MODLITBA O SPÁSU

Všetky moje deti, aj keby to bolo z lásky k ich rodinám, musia precitnúť voči silám zla, ak sa chcú zachrániť. Moja láska im dá stále vedenie, ak sa ku Mne obrátia. Nikdy nesmú mať obavy Mi povedať:

"Ó, môj Pane, veď ma do tvojho kráľovstva a ochraňuj ma pred temnotou, ktorá by pohltila moju dušu. Vypočuj ma, Najsvätejšie Srdce, a daj, aby ma skrze tvoju dobrotu preniklo svetlo lásky a ochrany."

Z posolstva Ježiša z 18. novembra 2010 o 21:00 hod.

2.  MODLITBA AGNOSTIKOV A ATEISTOV

Nevidíte snáď, že moje Slovo a moje proroctvá, ktoré pred tak dlhými časmi boli predpovedané, by mohli byť pravdivé? Otvorte oči a ešte raz ku Mne hovorte týmito slovami:

"Bože, keď skutočne existuješ, odhaľ mi znamenie tvojej lásky. Otvor moje srdce, aby som dostal vedenie. Ak existuješ, nechaj ma pocítiť tvoju lásku tak, aby som mohol uvidieť pravdu. Modli sa teraz za mňa."

Z posolstva Ježiša z 21. novembra 2010 o 01:30 hod.

3.  MODLITBA ZA OBRÁTENIE NEVERIACICH

Modlitby, moje deti, Mi môžu pomôcť získať ich duše. Modlite sa za nich túto modlitbu:

"Môj drahý Pane, naťahujem k tebe ruky a chcem ťa poprosiť, aby si vzal do svojho nežného náručia mojich milovaných bratov a sestry. Požehnaj ich svojou svätou krvou a daruj im potrebnú milosť, aby prijali Ducha tvojej lásky, ktorá ich privedie do večnej spásy. "

Keď vás, moji veriaci, niekto verejne napadne pre vašu vieru, tak povedzte toto:

Som nasledovník Krista, ktorý vytrpel smrť z rúk neveriacich. Preto ja, ako jeho nasledovník, budem vždy pre lásku k nemu trpieť ponížením od ostatných. To je kríž, ktorý nesiem a som na neho hrdý. Môj Spasiteľ nezomrel len za moje hriechy, ale aj za vaše.

Z posolstva Ježiša z 22. novembra 2010 o  02:00 hod.

4.  MODLITBA PRE NEVERIACICH PRI VAROVANÍ

Moje srdce sa chveje obavami a smútkom, keď myslím na moje deti, ktoré odmietajú prijať pravdu môjho sľubu. Ešte raz vám hovorím, obráťte sa ku Mne a hovorte so Mnou. Proste Ma, aby som sa vrátil do vášho srdca. Prispôsobím sa vašej duši. Dávam tento prísľub dokonca aj tým najzatvrdilejším dušiam. Stačí povedať jedno slovo. Poproste Ma, aby som vám ukázal svoju prítomnosť týmito slovami:

"Ježišu, cítim sa stratený. Otvor moje srdce, aby som prijal tvoju lásku a ukáž Mi pravdu, aby som mohol byť spasený."

Z posolstva Ježiša zo 16. apríla 2011 o 10:00 hod.

5.  MODLITBA ZA OBRÁTENIE INÝCH

"Ó, Ježišu, prosím ťa naliehavo v tvojom Božom milosrdenstve, pokry tieto vlažné duše tvojou vzácnou krvou, aby mohli byť obrátené."

Z posolstva Ježiša z 10. mája 2011 o 16:00 hod.

6.  MODLITBA O ODVAHU

Počujte teraz moju modlitbu k získaniu odvahy, ktorú potrebujete:

"Naplň ma teraz, ó, môj Pane, darom Ducha Svätého, aby som mohol prinášať tvoje Najsvätejšie Slovo hriešnikom, ktorým musím pomôcť, aby som ich zachránil v tvojom mene. Pomôž mi, aby som ich pokryl, pomocou mojich modlitieb, tvojou vzácnou krvou, aby sa mohli priblížiť k tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu. Daj mi dar Ducha Svätého, aby tieto úbohé duše mohli užívať tvojho Nového raja."

Modlite sa túto modlitbu každý deň po modlitbe ruženca môjho Božieho Milosrdenstva a vy, prostredníctvom vašej vernosti ku Mne, pomôžete zachrániť moje deti.

Z posolstva Ježiša z 24. júla 2011 o 23:00 hod.

7.  KAŽDODENNÁ MODLITBA

Milujem a hýčkam každého z vás, deti. Nikdy na to nezabudnite. Keď sa budete modliť ku Mne každý deň, modlite sa túto modlitbu:

"Ó, môj drahý Ježišu, objím ma svojimi rukami a dovoľ mojej hlave, aby si oddýchla na tvojich ramenách, aby si ma mohol pozdvihnúť do svojho slávneho kráľovstva, až nastane čas. Dovoľ tvojej vzácnej krvi, aby prúdila na moje srdce, aby sme boli spojení ako jeden. "

Z posolstva Ježiša z 15. augusta 2011 o 12:00 hod.

8.  MODLITBA O ROZPOZNANIE PRAVOSTI POSOLSTIEV

Môj Otec sa obracia na všetkých, ktorí čítajú tieto posolstvá prvýkrát. Musíte čítať každé posolstvo pozorne. Potom sa modlite k Duchu Svätému za milosť, aby ste boli schopní spoznať, že tieto posolstvá sú božského pôvodu. Otvorte svoje srdcia, aby ste prijali moje slovo. Preciťujte Ma vo svojej duši a proste Ma o nasledujúce:

"Ježišu, ak je toto pravé, prosím, zaplav moju dušu znamením tvojej lásky tak, aby som mohol rozpoznať, že si ten, kto si. Nedopusť, aby ma lži oklamali. Ukáž mi tvoje milosrdenstvo a otvor moje oči k pravde a k ceste k tvojmu Novému raji na zemi. "

Z posolstva Ježiša zo 17. augusta 2011 o 23:00 hod.

9.  MODLITBA O VÝCHODISKO ZO STAROSTÍ

Strach nie je odo Mňa. Je vám daný Satanom, aby vás trápil. Nechápete to? Ak sa obávate niečoho, čo cítite ako zovretie pazúrov vo vašom živote, tak čím viac sa bojíte, tým viac vás problém hryzie. Iba vtedy, keď sa zastavíte a poviete Mi:
"Ježišu, odovzdávam ti všetky moje obavy v tejto veci s dôverou, že teraz je tento problém tvoj, aby si ho vyriešil podľa tvojej najsvätejšej vôle"

môže byť vaša myseľ v pokoji. To je to, čo ja mienim dôverou, deti.

Z posolstva Ježiša z 23. augusta 2011 o 23:45 hod.

10. MODLITBA ÚBOHEJ A ZAHANBENEJ DUŠE

Príďte ku Mne a požiadajte Ma o pomoc ...... Poďte. Skloňte hlavy. Odložte hanbu stranou a poproste Ma, aby som vám teraz odpustil.

Z posolstva Ježiša z 30. augusta 2011 o 14:30 hod.

11. MODLITBA ZA SLEPÉ DUŠE

Potrebujem vás všetkých, moji nasledovníci, aby ste sa neustále modlili za slepé duše, ktoré sú stratené. Prosím, modlite sa takto:

"Najvyšší Bože, prichádzam tento týždeň pred tvoj trón, aby som úpenlivo prosil za duše mojich bratov a sestier, ktorí odmietajú uznať tvoju existenciu. Naliehavo prosím, naplň ich tvojimi milosťami tak, aby otvorili svoje srdcia a načúvali tvojmu Najsvätejšiemu Slovu."

Z posolstva Ježiša z 28. októbra 2011 o 23:30 hod.

12. MODLITBA ZA KŇAZOV

Prosím všetkých mojich služobníkov, aby sa usilovne modlili, aby odolali tejto ohavnosti [rozdeleniu vnútri mojej Cirkvi], ktorá prichádza. Musia sa ku Mne modliť nasledovne:

"Ó, môj milovaný Ježišu, dovolávam sa tvojej ochrany a prosím o milosrdenstvo k záchrane mojich bratov a sestier v tvojej Cirkvi, aby nepadli za obeť Antikristovi. Daj mi milosti a ochraňuj ma tvojou zbrojou sily, aby som sa postavil týmto diabolským činom, ktoré môžu byť spáchané v tvojom svätom mene. Úpenlivo prosím o tvoje milosrdenstvo a na všetky časy sa zaväzujem svojou vernosťou k tvojmu svätému menu. Amen. "

Z posolstva Ježiša z 3. novembra 2011 o 21:00 hod.

13. MODLITBA ZA DAR OSVIETENIA

" Ó, Ježišu, prikry ma svojou drahocennou krvou a naplň ma Duchom Svätým, aby som rozpoznal, či tieto slová pochádzajú od Teba. Daj, aby som bol pokorný duchom. Milostivo prijmi moju prosbu a otvor moje srdce pre pravdu. Amen. "

Z posolstva Boha Otca z 15. novembra 2011 o 11:00 hod.

14. MODLITBA O IMUNITU

Ja, Boh Otec, žiadam z nebies moje deti, aby počuli moju prosbu, kedy ich úpenlivo žiadam, aby okamžite povstali. Zjednoťte sa v modlitbe a modlite sa nasledovné:

"Bože najvyšší, v mene tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, ktorého si obetoval, aby si nás, tvoje úbohé deti, zachránil z plameňov pekla, vypočuj našu modlitbu. Dovoľ, aby sme Ti ponúkli našu pokornú obeť a prijali skúšky a protivenstvá ako prostriedok k získaniu spásy všetkých duší počas Varovania. Vrúcne ťa prosíme, aby si odpustil tým hriešnikom, pre ktorých je ťažké sa vrátiť späť a prijať tvoju milosrdnú dobrotu a priniesť nevyhnutné obete tak, aby si ich uvidel schopné k spáse v tvojich svätých očiach. "

Keď sa budete modliť túto modlitbu ku Mne, vášmu nebeskému Otcovi, Bohu Najvyššiemu, Tvorcovi vesmíru a ľudstva, vypočujem vašu modlitbu a udelím imunitu pre všetky duše, za ktoré sa budete modliť.

Z posolstva Ježiša z 9. decembra 2011 o 23:28 hod.

15. MODLITBA ZA ODVRÁTENIE JEDNEJ SVETOVEJ MENY

"Bože Otče, v mene tvojho milovaného Syna Ježiša Krista Ťa prosím, aby si zastavil túto ohavnosť, slúžiacu ku kontrole tvojich detí. Prosím, ochraňuj všetky tvoje deti v tejto hroznej dobe tak, aby sme mohli nájsť pokoj a dôstojnosť a žiť svoje životy slobodní od Zlého . "

Dcéra moja, táto modlitba môže priviesť, a tiež privedie, tieto neblahé plány ku koncu.

Z posolstva Ježiša z 8. januára 2012 o 15:30 hod.

16. MODLITBA O POMOC

Ja vás milujem a nezáleží na tom, ako ste Ma zranili, alebo urazili. Pomodlite sa túto krátku modlitbu a Ja k vám okamžite prídem.

"Ježišu, ak ma počuješ, tak vypočuj moje volanie o pomoc. Prosím, pomôž mi vyrovnať sa s tými, ktorí mi spôsobujú bolesť. Pomôž mi zastaviť závisť, aby neprevládla v mojom živote, a zastav ma v túžbe po veciach, ktoré nemôžem mať. Namiesto toho otvor moje srdce k Tebe, drahý Ježišu. Pomôž mi pocítiť skutočnú lásku - tvoju lásku a ozajstný pokoj v mojom srdci. Amen. "

Z posolstva Boha Otca z 2. marca 2012 o 00:20 hod.

17. MODLITBA O BOŽIE POŽEHNANIE 

Dávam teraz všetkým moje požehnanie, ale musíte Mňa oň prosiť:

"Nebeský Otče, pomôž mi, aby som sa stal v tvojich očiach malým ako dieťa. Prosím, aby si ma zahrnul tvojimi milosťami, aby som tak mohol odpovedať na tvoje volanie k záchrane všetkých tvojich detí. Amen."

Z posolstva Ježiša z 20. marca 2012 o 21:20 hod.

18. MODLITBA O MILOSTI

Neobávajte sa, pretože Ja udeľujem milosti múdrosti, pokoja a rozlíšenie každému z vás, ktorí ma o to poprosíte, touto modlitbou:

 "Ó Ježišu, pomôž mi, aby som vždy rozpoznal pravdu tvojho Svätého Slova a zostal verný tvojmu učeniu, bez ohľadu na to, ako veľmi budem nútený Ťa odmietať."

Z posolstva Boha Otca z 10. apríla 2013 o 16:45 hod.

19. MODLITBA O KĽÚČ K NOVÉMU RAJU

Drahý Otče, to som ja, tvoje stratené dieťa, tak zmätené a slepé, že bez tvojej pomoci, tvojej lásky, nie som nič. Zachráň ma skrze lásku tvojho Syna, Ježiša Krista a daj mi kľúč k Novému raju na zemi. Amen.

Z posolstva Ježiša z 24. septembra 2013 o 18:00 hod.

20. ÚVODNÁ MODLITBA POKORNÉHO SLUŽOBNÍKA

Aby ste so Mnou správne komunikovali, musíte vždy predo Mňa predstúpiť najprv ako pokorný služobník. Keď predo Mnou kľačíte, alebo jednoducho komunikujete so Mnou vo svojom srdci, vždy začínajte slovami:  "Ježišu, odpusť mi, lebo som zhrešil".

Z posolstva Ježiša z 2. októbra 2013 o 22:15 hod.

21. DAR SLOBODNEJ VÔLE

Ak Ma skutočne milujete, spoznáte skutočný pokoj. Ak Ma skutočne milujete, poviete Mi toto:

"Ježišu, Tvoja vôľa je všetko, na čom záleží. Moja slobodná vôľa je Tvoja. Urob s ňou, ako si praješ."

Keď mi toto duše povedia, sú mojimi skutočnými služobníkmi a sú dôvodom, prečo môžem zachrániť zvyšok tých, ktorí sú príliš tvrdohlaví, než aby rozpoznali význam bytia v jednote so Mnou.

Posolstvo Ježiša z 3. marca 2014 o 23:37 hod.

22. MODLITBA O VEČNÚ SPÁSU

" Ježišu, vezmi ma pod svoju ochranu k môjmu Otcovi a prines mi večnú spásu. "

Posolstvo Ježiša z 13. júna 2014 o 22.20 hod.

23. MODLITBA K JEŽIŠOVI O SPÁSU PRI JEHO DRUHOM PRÍCHODE

"Ježišu, pomôž mi. Ježišu, odpusť mi všetky moje hriechy."