UTOROK

Modlitby k Duchu Svätému

 

Znamenie kríža

† V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

 

Poproste svojho obľúbeného svätého, aby sa pripojil k vašej modlitbe a prihováral sa za vás a za vašu rodinu:
Svätý (á) ______________, pripoj sa ku mne v týchto modlitbách a prihováraj sa za mňa a za moju rodinu. Amen.
 
 

"Vzývajte všetkých svätých, ktorých uctievate, aby vám pomáhali ako orodovníci u môjho večného Otca."   Ježiš, 20. decembra 2010

 

Modlitba: Ježišu, odpusť mi, lebo som zhrešil.

Aby ste so Mnou správne komunikovali, musíte vždy predo Mňa predstúpiť najprv ako pokorný služobník. Keď predo Mnou kľačíte, alebo jednoducho komunikujete so Mnou vo svojom srdci, vždy začínajte slovami: "Ježišu, odpusť mi, lebo som zhrešil".

 

Modlitbová kampaň (96) Za požehnanie a ochranu našej modlitbovej skupiny

Modliť sa pred začatím a skončením modlitbovej skupiny Ježiš ľudstvu.

 

Ó, môj najdrahší Ježišu, prosím, požehnaj nám a ochraňuj nás, tvoju skupinu modlitebnej kampane, aby sme sa stali imúnni k zlým útokom diabla a všetkým zlým duchom, ktorí nás môžu mučiť pri tejto svätej misii za záchranu duší. Nech zostaneme verní a silní a vytrváme chváliť tvoje sväté meno pred svetom a nikdy sa nevzdáme nášho úsilia šíriť Pravdu tvojho svätého Slova. Amen.

 

Modlitba k Ježišovi: Keď sa každý deň ku Mne modlíte, hovorte túto modlitbu

 

Ó, môj predrahý Ježišu, priviň ma do svojho náručia a dovoľ mojej hlave spočinúť na Tvojich pleciach, aby si ma mohol vyzdvihnúť do tvojho osláveného kráľovstva, keď príde čas. Dovoľ tvojej vzácnej krvi, aby stekala na moje srdce a umožnila nám spojiť sa v jedno. Amen.

 

Modlitba k Bohu Otcovi: Modlitba o kľúč k Novému raju

 

Drahý Otče, to som ja, tvoje stratené dieťa, tak zmätené a slepé, že bez tvojej pomoci, tvojej lásky, nie som nič. Zachráň ma, skrze lásku tvojho Syna, Ježiša Krista a daj mi kľúč k tvojmu novému raju na zemi. Amen. 

 

Ruženec Božieho Milosrdenstva:  Modlitba o odvahu

 

Naplň ma teraz, ó, môj Pane, darom Ducha Svätého, aby som mohol prinášať Tvoje Najsvätejšie Slovo hriešnikom, ktorým musím pomôcť, aby som ich zachránil v Tvojom mene. Pomôž mi, aby som ich pokryl, pomocou mojich modlitieb, Tvojou vzácnou krvou, aby sa mohli priblížiť k Tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu. Daj mi dar Ducha Svätého, aby tieto úbohé duše mohli užívať Tvojho Nového raja. Amen.

 

 

UTOROK

Modlitby k Duchu Svätému

 

 

Modlitba z 19.8.2012

Litánie Ježiš ľudstvu (1)

1. Ochrana proti falošnému prorokovi. → (D)

 

Najdrahší Ježišu, ochráň nás pred podvodom falošného proroka.

Ježiš zmiluj sa nad nami.

Ježiš ochráň nás pred prenasledovaním.

Ježiš chráň nás pred Antikristom.

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Najdrahší Ježiš pokry nás s Tvojou drahocennou Krvou.

Najdrahší Ježišu, otvor naše oči, aby sme videli lži falošného proroka.

Najdrahší Ježišu, zjednoť svoju cirkev.

Ježiš chráň naše sviatosti.

Ježiš nenechaj falošného proroka rozdeliť tvoju cirkev.

Najdrahší Ježišu, pomáhaj nám odmietnuť klamstvá, predstavované nám ako pravda.

Ježiš daj nám silu.

Ježiš daj nám nádej.

Ježiš zaplav naše duše s Duchom Svätým.

Ježiš ochráň nás pred šelmou.

Ježiš daj nám dar rozpoznania, takže môžeme nasledovať cestu tvojej pravej Cirkvi za všetkých okolností na veky vekov.   Amen.

 

Modlitba z  24.8.2012

Litánie Ježiš ľudstvu (2) 

2. Za milosť imunity  → (D)

 

Ó, Najvyšší Nebeský Otče,  milujem Ťa.

Uctievam Ťa.

Pane, zmiluj sa.

Pane, odpusť nám naše viny.

Zvelebujem Ťa.

Chválim Ťa.

Vzdávam Ti vďaku za všetky mimoriadne milosti.

Prosím Ťa o milosť imunity pre mojich milovaných:/

(Menujte všetkých tých, ktorých máte na zozname k záchrane duší)

Ponúkam Ti moju vernosť v každom čase

Ty, ó, najvyšší Nebeský Otče,

Stvoriteľ všetkých vecí,

Stvoriteľ vesmíru,

Stvoriteľ ľudstva,

Ty si zdrojom všetkých vecí.

Ty si zdrojom Lásky.

Ty si Láska.

Milujem Ťa.

Uctievam Ťa.

Podriaďujem sa Ti.

Prosím Ťa o milosrdenstvo pre všetky duše, ktoré Ťa nepoznajú, ktoré Ťa neuctievajú, ktoré odmietajú Tvoju ruku milosrdenstva.

Dávam  Ti moju  myseľ, telo a dušu, aby si ich mohol zobrať do Tvojho náručia a ochrániť od Zlého.

Prosím Ťa, aby si otvoril bránu raja, aby sa všetky Tvoje deti konečne mohli zjednotiť, v dedičstve ktoré si vytvoril pre nás všetkých.  Amen.

 

Modlitba z  11.10.2012

Litánie Ježiš ľudstvu (3)

3. Bráňte Božie slovo → (D)

 

Ó, drahý Ježišu, ochráň nás od klamstiev, ktoré urážajú Boha.

Ochráň nás od satana a jeho armády.

Pomôž nám, aby sme ťa viacej milovali.

Buď nám oporou v našom boji.

Obraňuj nás v našej viere.

Veď nás do Tvojho bezpečného útočiska.

Pomôž nám povstať a brániť Tvoju svätú vôľu.

Posilňuj v nás našu odhodlanosť byť Tvojimi pravými učeníkmi.

Daj nám odvahu.

Daj nám dôveru.

Veď nás po ceste pravdy.

Bráň nás pred nepriateľom.

Vylej na nás Tvoje ochranné milosti.

Pomáhaj nám vyhýbať sa pokušeniu.

Privádzaj nás bližšie k Tvojmu Najsvätejšiemu srdcu.

Pomáhaj nám zostať Ti verní v každom čase. Amen.

 

Modlitba z  12.1.2013

Litánie Ježiš ľudstvu (4)

4. Za zmiernenie trestu Boha Otca  → (D) 

 

Ó, Najvyšší Bože, veľmi Ťa prosíme o milosrdenstvo za hriechy tvojich detí.

Ďakujeme Ti za dar zeme.

Ďakujeme Ti za dar ľudského života.

Ceníme si dar života.

Rešpektujeme dar života.

Ďakujeme Ti za dar tvojho Syna, Ježiša Krista.

Ďakujeme Ti za dar vykúpenia.

Chválime tvoje božstvo.

Plne sa Ti odovzdávame, aby sa naplnila tvoja Božia vôľa na zemi tak, ako je v nebi.

Ďakujeme Ti za dar osvietenia svedomia.

Ďakujeme Ti za sľub večného života.

Vítame Nový raj.

Prosíme Ťa, aby si zachránil všetky duše, vrátane tých, ktoré Ťa trýznia a tých, ktoré sú pre Teba stratené.

Ďakujeme Ti za lásku, ktorú preukazuješ všetkým svojim deťom.

Ďakujeme Ti za dar proroctva.

Ďakujeme Ti za dar modlitby.

Prosíme Ťa, udeľ nám pokoj a spásu.

Amen.

 

Modlitba z  11.2.2013

Litánie Ježiš ľudstvu (5)

5. Za záchranu tých, ktorí sú v smrteľnom hriechu → (D)

 

Ježišu, zachráň všetkých hriešnikov od plameňov pekla.

Odpusť začernetým dušiam.

Pomôž im, aby Ťa poznali.

Pozdvihni ich z temnoty.

Otvor ich oči.

Otvor ich srdcia.

Ukáž im Pravdu.

Zachráň ich.

Pomôž im počuť.

Zbav ich pýchy, žiadostivosti a závisti.

Ochraňuj ich pred Zlým.

Počuj ich volanie o pomoc.

Uchop ich ruky.

Pritiahni ich k sebe.

Zachráň ich od klamu Satana. 
Amen.

 

Modlitba z  8.1.2014

Litánie Ježiš ľudstvu (6)

6.  Za dar milostí → (D)

 

Ó, najdrahší Ježišu, môj milovaný Spasiteľ,

naplň ma svojou láskou.

Naplň ma svojou silou.

Naplň ma svojou múdrosťou.

Naplň ma svojou vytrvalosťou.

Naplň ma svojou pokorou.

Naplň ma svojou odvahou.

Naplň ma svojou vášňou.

Amen.

 
 

1. Modlitba zo 17.11.2011

1. Za môj dar Ježišovi na záchranu duší → (D)

Môj najdrahší Ježišu, Ty, ktorý nás tak nesmierne miluješ, dovoľ mi, aby som svojou pokorou pomohol zachrániť Tvoje vzácne duše. Maj milosrdenstvo so všetkými hriešnikmi bez ohľadu nato, ako bolestne Ťa urazili. Dovoľ mi cez modlitbu a utrpenie pomôcť tým dušiam, ktoré nemusia prežiť Varovanie, aby našli miesto po Tvojom boku v Tvojom kráľovstve. Ó, najdrahší Ježišu, vypočuj moju modlitbu, aby som Ti pomohol získať tie duše, po ktorých tak túžiš. Ó, najsvätejšie Srdce Ježišovo, sľubujem, že navždy zostanem verný Tvojej najsvätejšej vôli. Amen.

 

4. Modlitba z 20.11.2011

2. * Za zjednotenie všetkých rodín → (Ut)

Ó, Ježišu, prosím Ťa, zjednoť počas Varovania všetky rodiny, aby získali večnú spásu. Modlím sa, aby všetky rodiny zostali pospolu v jednote s Tebou, Ježišu a mohli sa tak stať dedičmi Tvojho Nového raja na Zemi. Amen.

 

7. Modlitba z 22.11.2011

3. * Za tých, ktorí odmietajú milosrdenstvo → (Ut)

Toto je modlitba, ktorú sa musíte modliť, aby ste vyprosili milosrdenstvo pre duše, ktoré sú v temnote.

 

Ó, Ježišu, úpenlivo Ťa prosím, odpusť tým hriešnikom, ktorých duše sú v takej temnote, že odmietnu svetlo Tvojho milosrdenstva. Ježišu, úpenlivo Ťa prosím, odpusť im a daj, aby boli vykúpení z hriechov, z ktorých sa len ťažko dokážu sami vyslobodiť. Zaplav ich srdcia lúčmi Tvojho milosrdenstva a umožni im, aby sa navrátili do Tvojho lona. Amen.

 

10. Modlitba z 29.11.2011

4. * Za nesenie plameňa Tvojej lásky → (Ut)

Pomôž nám drahý Ježišu, aby sme v Tvojom mene nebojácne povstali a niesli plameň Tvojej lásky do všetkých národov. Daj nám, Tvojim deťom, silu, aby sme vydržali zlo, ktorému budeme čeliť zo strany všetkých tých, ktorí nemajú skutočnú vieru v Tvoje milosrdenstvo. Amen.

 

11. Modlitba z 30.11.2011

5. * Za ukončenie nenávisti voči vizionárom → (Ut)

Ó, Božské Srdce Ježišovo, prosím Ťa, zastav nenávisť a závisť, ktoré v týchto časoch prechovávajú Tvoji nasledovníci voči pravým vizionárom. Prosím Ťa, vypočuj moju modlitbu a daj Tvojim vizionárom potrebnú silu na ohlasovanie Tvojho najsvätejšieho slova neveriacemu svetu. Amen.

 

13. Modlitba z 11.12.2011

6. * Za milosť ochrany pre stratené duše → (D)

Môj slávnostný prísľub všetkým tým z vás, ktorí na Mňa budete volať v mene Môjho milovaného Syna Ježiša Krista, aby Som zachránil vašich bratov a sestry, je ten, že im (vašim bratom a sestrám) okamžite udelím imunitu. Mimoriadne milosti obdrží každý jeden z vás, kto sa zaviaže, že sa bude celý mesiac modliť za ich duše.

 

Ó, Nebeský Otče, skrze lásku Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, ktorého utrpenie na kríži nás spasilo od hriechu, prosím zachráň všetkých tých, ktorí naďalej odmietajú Jeho milosrdnú ruku. Drahý Otče, zaplav ich duše dôkazom Tvojej lásky. Nebeský Otče, úpenlivo Ťa prosím, vypočuj moju modlitbu a zachráň tieto duše od večného zatratenia. Skrze Tvoje milosrdenstvo im dovoľ, aby ako prví vstúpili do Novej éry mieru na Zemi. Amen.

 

24. Modlitba z 31.01.2012

7. * Za plné odpustky a úplné odpustenie hriechov → (D)

Musia sa modliť počas siedmych po sebe nasledujúcich dňoch túto modlitbu "Za plné odpustky a úplné odpustenie hriechov" a bude im udelený dar úplného odpustenia hriechov a moc Ducha Svätého.

/Pre kresťanov i nekresťanov/

 

Ó môj Ježišu, Ty si svetlo na zemi, Ty si plameň, ktorý sa dotýka všetkých duší. Tvoje milosrdenstvo a láska nepoznajú hraníc. Nie sme hodní obete, ktorú si priniesol svojou smrťou na kríži. Vieme však, že Tvoja láska k nám je väčšia, ako naša láska k Tebe. Daj nám Pane dar pokory, aby sme si zaslúžili Tvoje nové Kráľovstvo. Naplň nás Duchom Svätým, aby sme mohli kráčať vpred a veď Tvoju armádu, aby hlásala pravdu Tvojho svätého Slova a pripravila našich bratov a sestry na slávu Tvojho Druhého príchodu na Zem. Chválime Ťa. Velebíme Ťa. Ponúkame seba samých, naše bolesti, naše trápenia ako dar Tebe na záchranu duší. Milujeme Ťa, Ježiš. Zmiluj sa nad všetkými svojimi deťmi, kdekoľvek sú. Amen.

 

26. Modlitba z 05.02.2012

8. * Modlitba svätého ruženca → (D)

Panna Mária naliehavo vyzýva ľudí k modlitbe svätého ruženca na pomoc zachrániť svoj národ.

„Nikdy nezabúdajte na dôležitosť môjho najsvätejšieho ruženca, lebo ak sa ho modlíte každý deň, môžete tým pomôcť zachrániť váš národ. Keď sa modlíte môj ruženec, je Satanova moc oslabená. On uteká vo veľkých bolestiach preč a stáva sa bezmocným. Je preto veľmi dôležité a nezáleží na tom, aké je vaše kresťanské vierovyznanie aby ste sa ho modlili aspoň raz za deň.“

Modlitba pred ružencom:

Kráľovná svätého ruženca, ty si ráčila prísť do Fatimy odhaliť tromdetským pastierom poklady milostí skrytých v ruženci. Vzbuď vmojom srdci úprimnú lásku k tejto modlitbe, aby som meditáciou otajomstvách nášho vykúpenia, ktoré je v ňom spomenuté, mohol byť obohatený jeho plodmi a dosiahol mier pre svet, obrátenie hriešnikov aRuska a milostí, o ktoré teba prosím v tomto ruženci. [Tu zmienitesvoju žiadosť]. Žiadam to pre väčšiu slávu Boha, pre tvoju vlastnú česťa pre dobro duší, najmä pre moju vlastnú dušu. Amen.

Verím v Boha ... Otče náš .........Zdravas' Mária ..........Sláva Otcu.........

Fatimská vložka

Pane Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré potrebujú tvoje milosrdenstvo.

Zdravas' Kráľovná, Matka milosrdenstva, život, sladkosť i nádej naša, Zdravas'. K tebe voláme vyhnaní synovia Evy, k tebe vzdycháme nariekajúci a plačúci v tomto slzavom údolí. A preto, Orodovnica naša, obráť k nám milosrdné oči svoje a po tomto putovaní ukáž nám Ježiša, požehnaný plod života tvojho, ó, milostivá, ó, dobrotivá, ó sladká Panna Mária. Amen.

Modlitba po ruženci:

Bože, tvoj jednorodený Syn nám svojím životom, smrťou a zmŕtvychvstaním získalvečnú spásu. Daj nám, prosíme, keď v posvätnom ruženci Blahoslavenej PannyMárie o týchto tajomstvách rozjímame, nech tiež podľa nich žijeme a dosiahneme to, čo sľubujú. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Ružencové tajomstvá:

Radostný ruženec

a.) ktorý nech rozmnožuje našu vieru ... b)ktorý nech posilňuje našu nádej ...c.)ktorý nech roznecuje našu lásku ....1.) ktorého si Panna z Ducha Svätého počala ...... 2.)ktorého si pri navštívení Alžbety v živote nosila .....3.) ktorého si v Betleheme porodila ....4.) ktorého si v chráme obetovala .....5.)ktorého si v chráme našla....

Bolestný ruženec

a) ktorý nech osvecuje náš rozum ...b).ktorý nech posilňuje našu vôľu ...c) ktorý nech posilňuje našu pamäť....1.) ktorý sa pre nás krvou potil .....2.) ktorý pre nás bičovaný bol .... 3.) ktorý pre nás tŕním korunovaný bol .... 4.) ktorý pre nás kríž niesol ....5.) ktorý pre nás ukrižovaný bol

Slávnostný ruženec

 a.) ktorý nech usporaduje naše myšlienky ....b.) ktorý nech riadi naše slová ....c.) ktorý nech spravuje naše skutky ....1.) ktorý slávne z mŕtvych vstal ....2.) ktorý slávne na nebesia vstúpil .....3.) ktorý nám Ducha Svätého zoslal .....4.) ktorý ťa, Panna, do neba vzal ....5.) ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval

Ruženec svetla

 a.) ktorý nech je Svetlom nášho života .....b.) ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou ...c.) ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy ....1.) ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie .....2.) ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru .....3.) ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie ...4.) ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia ....5.) ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti

 

30. Modlitba zo 14.02.2012

9. * Modlitba k Bohu Otcovi → (D)

Ó, Môj Večný Bože Otče, Stvoriteľ vesmíru, úpenlivo Ťa v mene Tvojho predrahého Syna prosíme, dovoľ nám, aby sme Ťa ešte viac mohli milovať. Pomôž nám, aby sme statočne, mocne a nebojácne čelili každému protivenstvu. Prijmi naše obety, utrpenia a skúšky ako dary, ktoré prinášame pred Tvoj trón na záchranu Tvojich detí na Zemi. Obmäkči srdcia nečistých duší. Otvor ich oči pre pravdu Tvojej lásky, aby sa mohli pripojiť ku všetkým Tvojim deťom v raji na zemi, ktorý si v súlade so Svojou Božskou vôľou láskyplne pre nás vytvoril. Amen.

 

31. Modlitba zo 16.02.2012

10.      * Za zastavenie vodcov, privádzajúcich do biedy nevinných  ľudí → (Ut)

Ó, môj Ježišu, nech moja modlitba privolá tvojho Ducha Svätého, aby zostúpil na tých vodcov, ktorí sú hnaní žiadostivosťou, chamtivosťou, lakomstvom a pýchou a zastavil prenasledovanie Tvojich nevinných detí. Prosím Ťa, nedovoľ, aby chudoba, hlad a vojny pohltili tvoje deti a prosím, aby európski vodcovia otvorili svoje srdcia pre pravdu tvojej lásky. Amen.

 

33. Modlitba z 20.02.2012

11.      * Pečať živého Boha → (D)

Modlite sa v rámci Modlitebnej kampane (33) túto modlitbu "Za prijatie pečate živého Boha", aby ste moju pečať uznali a prijali ju s láskou, radosťou a vďačnosťou.

 

Ó, môj Bože, môj milujúci Otče, s láskou a vďačnosťou prijímam tvoju Božskú pečať ochrany. Tvoje Božstvo obklopuje moje telo a dušu naveky. Skláňam sa v pokornom vďakyvzdaní a ponúkam Ti moju hlbokú lásku a oddanosť — tebe, môjmu milovanému Otcovi. Úpenlivo Ťa prosím, ochraňuj ma a mojich milovaných touto mimoriadnou pečaťou a ja sa zaväzujem, že svoj život zasvätím tvojej službe naveky vekov. Milujem Ťa, drahý Otče. Utešujem Ťa, milovaný Otče, v týchto časoch. Obetujem Ti telo a krv, dušu i Božstvo tvojho milovaného Syna na odčinenie hriechov sveta a za spásu všetkých tvojich detí. Amen.

 

36. Modlitba zo 7.03.2012

12.      * Pomôž mi uctievať pravého Boha → (Ut)

Ježišu, pomôž mi, lebo som stratený a zmätený. Nepoznám pravdu života po smrti. Odpusť mi, ak som ťa zranil uctievaním falošných bohov, ktorí nie sú pravým Bohom. Zachráň ma a pomôž mi, aby som jasne uvidel pravdu a zachráň ma z temnoty mojej duše. Pomôž mi, aby som vošiel do svetla Tvojho milosrdenstva. Amen.

 

39. Modlitba z 21.3.2012

13.      * Na pomoc pripraviť všetky duše na Nový raj → (Ut)

 Ó, Ježišu, môj milovaný Spasiteľ, prosím ťa, prikry ma svojím Duchom Svätým, aby som mohol s autoritou hlásať tvoje najsvätejšie Slovo a pripravil tak všetky Božie deti na tvoj Druhý príchod. Úpenlivo ťa, Pane Ježišu, prosím o všetky potrebné milosti, aby som mohol osloviť všetky náboženstvá, vierovyznania a národnosti všade tam, kam pôjdem. Pomôž mi hovoriť tvojimi ústami, utešovať úbohé duše tvojimi perami a milovať všetky duše osobitou Božou láskou, ktorá sa vylieva z tvojho najsvätejšieho srdca. Pomôž mi zachrániť duše, ktoré sú tak blízke tvojmu srdcu a dovoľ mi utešovať ťa, drahý Ježišu, keď stratené duše aj naďalej odmietajú Tvoje milosrdenstvo. Ježišu, bez teba nie som nič ale s tvojou veľkorysou pomocou budem bojovať v tvojom mene, aby som pomohol zachrániť celé ľudstvo. Amen.

 

45. Modlitba zo 17.4.2012

14.      * Modlitba na pomoc premôcť negatívne myšlienky  → (Ut)

Ó, Ježišu, viem o tebe veľmi málo, ale prosím ťa, aby si mi pomohol otvoriť moje srdce a nechal ťa vôjsť do mojej duše tak, aby si ma mohol uzdraviť, utešiť a naplniť svojim pokojom. Pomôž mi cítiť radosť z víťazstva nad všetkými negatívnymi myšlienkami a nauč ma chápať, ako ti mám spôsobovať radosť tak, aby som mohol vojsť do tvojho Nového raja, kde s tebou môžem žiť životom lásky, radosti a nádhery naveky a navždy. Amen.

 

48. Modlitba z 22.4.2012

15.      * Za milosť ohlasovať Druhý príchod Krista → (Ut)

Ó, môj Ježišu, udeľ mi milosť ohlasovať tvoje sväté Slovo celému ľudstvu, aby tak mohli byť zachránené duše. Vylej svojho Ducha Svätého na mňa, tvojho pokorného služobníka, aby tvoje sväté Slovo mohli počuť a prijať najmä tie duše, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Pomôž mi, aby som si vždy ctil tvoju Svätú vôľu a nikdy neurážal ani neodsudzoval tých, ktorí odmietajú ruku tvojho milosrdenstva. Amen.

 

51. Modlitba zo 4.5.2012

16.      * Za dar Ducha svätého → (Ut)

O príď, Duchu Svätý. Vylej svoj dar lásky, múdrosti a poznania na moju úbohú dušu. Naplň ma svetlom pravdy, aby som mohol rozlíšiť Božiu pravdu od klamstiev, ktoré šíri satan a jeho padlí anjeli. Pomôž mi uchopiť pochodeň a prenášať plameň poznania na všetkých tých, ktorých stretnem. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

 58. Modlitba z  31.5.2012

17.      * Modlitba za obrátenie → (Ut)

Ó, drahý Ježišu, volám na Teba, aby si objal všetky Božie deti a pokryl ich svojou drahocennou krvou. Nech každá kvapka tvojej krvi pokryje každú dušu, aby ich ochraňovala pred Zlým. Otvor srdcia všetkých, no predovšetkým zatvrdilých duší a tých, ktorí Ťa poznajú ale sú poškvrnení hriechom pýchy, aby sa sklonili a prosili Ťa, aby svetlo tvojej lásky zaplavilo ich duše. Otvor im oči, aby uvideli pravdu a aby ich zaplavil jas tvojho Božieho milosrdenstva tak, že budú pokrytí lúčmi tvojho milosrdenstva. Obráť všetky duše prostredníctvom milosti, o ktoré ťa, drahý Ježišu, teraz prosím (tu vyslovte svoj osobný úmysel).Úpenlivo Ťa prosím o milosrdenstvo a ponúkam Ti dar jednodňového pôstu v každom týždni tohto mesiaca júna na odčinenie všetkých hriechov. Amen.

 

69. Modlitba z 26.7.2012

18.      * Za prijatie Božej vôle môjho Otca → (Ut)

Bože, Všemohúci Otče, prijímam tvoju Božiu vôľu. Pomôž svojim deťom, aby ju prijali. Zabráň satanovi, aby tvojim deťom odoprel právo na dedičstvo ich Otca.  Nikdy nedopusť, aby sme sa vzdali boja o naše dedičstvo v raji. Vypočuj naše prosby, aby bol vyhnaný satan a jeho padlí anjeli. Prosím Ťa, drahý Otče, tvojim milosrdenstvom očisti zem a prikry nás tvojim Duchom Svätým. Veď nás, aby sme vytvorili tvoju presvätú armádu, vybavenú mocou, aby navždy vyhnala šelmu. Amen.

 

79. Modlitba z  27.9.2012

19.      Za dve miliardy stratených duší → (D)

Ó, drahý Ježiš, prosím Ťa, aby si vylial Tvoje milosrdenstvo na stratené duše. Odpusti im, že Ťa odmietajú a použi moju modlitbu a moje utrpenie, aby si skrze Tvoje milosrdenstvo vylial na ne milosti, ktoré potrebujú k posväteniu svojich duší. Prosím Ťa o dar pokory pre ich duše. Prosím Ťa, aby si otvoril ich srdcia, aby prišli k Tebe a prosili Ťa, aby si ich naplnil Duchom Svätým, aby mohli prijať pravdu Tvojej lásky a žiť s Tebou a celou Božou rodinou naveky. Amen.

 

84. Modlitba z 9.11.2012

20.      Modlitba za osvietenie duší elít, ktoré vládnu svetu → (D)

Ó, drahý Ježišu, úpenlivo Ťa prosím, aby si osvietil duše elít, ktoré vládnu svetu. Ukáž im dôkaz Tvojho milosrdenstva. Pomôž im, aby otvorili svoje srdcia a preukázali skutočnú pokoru, na počesť Tvojej veľkej obete Tvojej smrti na kríži, keď si zomrel za ich hriechy. Pomôž im, aby spoznali, kto je ich skutočný Tvorca, kto je ich skutočný Stvoriteľ a naplň ich milosťami, aby uvideli Pravdu. Prosím, zabráň im v uskutočnení ich plánov ublížiť miliónom ľudí skrze očkovanie, nedostatkom potravy, nútených adopcií nevinných detí a rozdelením rodín. Uzdrav ich. Pokry ich  Tvojím svetlom a vezmi ich do lona Tvojho Srdca, aby si ich zachránil z osídiel Zlého. Amen.

 

86. Modlitba z  27.11.2012

21.      Uvoľni ma z múk pochybností → (Ut)

Prichádzam pred Teba zmätený, neistý a sklamaný, drahý Ježišu, pretože som znepokojený Pravdou, ktorú hlásaš vo svojich posolstvách. Odpusť mi, keď som Ti ublížil. Odpusť mi, keď Ťa nepočujem. Otvor moje oči a ukáž mi, čo potrebuješ, aby som pochopil. Úpenlivo Ťa prosím, daj mi silu Ducha Svätého, aby mi ukázal Pravdu. Milujem Ťa, drahý Ježišu, a prosím Ťa, aby si ma oslobodil od múk pochybností. Pomôž mi, aby som odpovedal na Tvoje volanie. Odpusť mi, keď som Ťa urazil a priveď ma bližšie k tvojmu Srdcu. Veď ma k Tvojmu novému kráľovstvu a udeľ mi priazeň, aby som skrze moje vlastné utrpenie a modlitby Ti mohol pomôcť zachrániť duše, tak drahé Tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu. Amen.

 

102. Modlitba z  21.3.2013

22.      Za udržanie vernosti a viery v Božie posolstvo svetu  → (D)

Najdrahší Ježiš, keď som sklesnutý, pozdvihni ma. Keď pochybujem, osvieť ma. Keď som smutný, ukáž mi tvoju lásku. Keď kritizujem, pomôž mi mlčať. Keď verejne súdim iného, uzavri moje pery. Keď v tvojom mene vyslovím rúhanie, zachráň ma a vráť ma do tvojej ochrany. Keď mi bude chýbať odvaha, daj mi meč, ktorý potrebujem, aby som bojoval a zachránil duše, po ktorých túžiš. Keď odporujem tvojej láske, pomôž mi vzdať sa a odovzdať sa úplne do tvojej milujúcej starostlivosti. Keď zblúdim, pomôž mi nájsť cestu Pravdy. Keď spochybňujem tvoje Slovo, daj mi odpoveď, ktorú hľadám. Pomôž mi byť trpezlivý, milujúci a láskavý aj k tým, ktorí Ťa preklínajú. Pomôž mi odpustiť tým, ktorí ma urážajú, a daj mi milosť, ktorú potrebujem, aby som Ťa nasledoval až na koniec zeme. Amen.

 

103. Modlitba z  22.3.2013

23.      Za zdieľanie kalichu utrpenia s Kristom → (D 3x)

Ležím pred Tebou pri Tvojich nohách, drahý Ježišu, aby si so mnou urobil, čo chceš, pre dobro všetkých. Dovoľ mi zdieľať Tvoj kalich utrpenia. Prijmi odo mňa tento dar, aby si mohol zachrániť úbohé duše, ktoré sú stratené a bez nádeje. Vezmi si ma v tele, aby som mohol zdieľať tvoju bolesť. Drž moje srdce v Tvojich svätých rukách a priveď moju dušu do jednoty s Tebou. Skrze môj dar utrpenia, dovoľujem Tvojej Božskej prítomnosti objať moju dušu, aby si tak mohol vykúpiť všetkých hriešnikov a zjednotiť všetky Božie deti naveky vekov. Amen.

 

104. Modlitba z  11. 4. 2013

24.      Vysloboď túto dušu z otroctva → (D)

Najdrahší Ježišu, ponúkam Ti dušu môjho brata a sestry, ktorí prenechali svoju dušu Satanovi. Vezmi túto dušu a vykúp ju v Tvojich svätých očiach. Vysloboď túto dušu z otroctva šelmy a prines jej večnú spásu. Amen.

 

105. Modlitba z 19.4.2013

25.      Za dar obrátenia za iných ľudí → (D)

Ó, môj najdrahší Ježišu, v mojej láske k Tebe, prosím, prijmi moju dušu do jednoty s Tebou. Vezmi moju dušu, pokry ju tvojim Duchom Svätým a pomôž mi, skrze túto modlitbu, zachrániť všetkých, s ktorými sa stretávam. Zahaľ tvojim svätým milosrdenstvom každú dušu, ktorú stretávam, a ponúkni im spásu, ktorú potrebujú, aby vstúpili do tvojho kráľovstva. Vypočuj moje modlitby. Načúvaj mojim prosbám a skrze tvoje milosrdenstvo zachráň duše celého ľudstva. Amen.

 

111. Modlitba z 26.06.2013

26.      K zasväteniu vašich detí Ježišovi Kristovi  → (D)

Keď zasvätíte vaše deti môjmu Synovi skrze mňa, Matku Spásy, predstavím ich môjmu Synovi, aby ich dušiam udelil veľké milosti.

 

Ó drahá Matka Spásy, zasväcujem svoje deti (uviesť meno dieťaťa alebo detí) tvojmu Synovi, aby im mohol priniesť pokoj ducha a lásku srdca. Prosím oroduj, aby moje deti boli prijaté do milosrdnej náruče tvojho Syna a ochraňuj ich pred zlom. Pomôž im, aby zostali verné svätému Božiemu slovu, najmä v časoch, kedy budú v pokušení sa od neho odvrátiť. Amen.

 

116. Modlitba z 23.07.2013

27.      Zachráň ma od zla klamstiev  → (Ut)

Drahý Ježišu, pomôž mi. Utápam sa v slzách žiaľu. Moje srdce je zmätené. Neviem, komu môžem veriť. Prosím, naplň ma svojim Duchom Svätým, aby som si dokázal vybrať správnu cestu do tvojho kráľovstva. Pomôž mi drahý Ježišu, aby som vždy zostal verný tvojmu Slovu, danému svetu Petrom a nikdy sa neodchýlil od toho, čo si nás učil, alebo poprel tvoju smrť na kríži. Ježišu, Ty si Cesta. Ukáž mi túto cestu. Drž ma a priveď ma na cestu tvojho veľkého milosrdenstva. Amen.

 

119. Modlitba z 3. 9. 2013

28.      Cítiť Ježišovu lásku → (Ut)

Keď sa vám zdá, že nie ste schopní cítiť moju prítomnosť či lásku, modlite sa túto modlitbu.

 

Ježišu pomôž mi, som tak zmätený. Moje srdce nie je schopné sa Ti otvoriť. Moje oči Ťa nedokážu vidieť. Moja myseľ je uzavretá. Moje ústa Ti nedokážu vysloviť slová útechy. Moja duša je zahalená temnotou. Prosím, zľutuj sa nado mnou, úbohým hriešnikom. Som bezmocný bez tvojej prítomnosti. Naplň ma svojimi milosťami, aby som mal odvahu, osloviť Ťa a prosiť o tvoje zľutovanie. Pomôž mi, tvojmu stratenému učeníkovi, ktorý Ťa miluje, ale ktorý už viac necíti lásku, ktorá by pohla moje srdce, aby som pochopil a prijal Pravdu. Amen.

 

120. Modlitba z 8. 9. 2013

29.      Za zastavenie rozšírenia vojny → (D)

Tieto modlitby rozšíria obrátenie, poskytnú telesné uzdravenie a oslabia vplyv vojny, hladu a chudoby.

 

Ó, môj sladký Ježišu, odvráť vojny, ktoré ničia ľudstvo. Ochraňuj nevinných pred utrpením. Ochraňuj duše, ktoré sa pokúšajú priniesť ozajstný mier. Otvor srdcia tých, ktorí sú postihnutí bolesťou vojny. Ochraňuj mladých a zraniteľných. Zachráň všetky duše, ktorých život je zničený vojnou. Posilni všetkých nás, drahý Ježišu, ktorí sa modlíme za duše všetkých Božích detí, a udeľ nám milosť znášať utrpenie, ktoré nám v čase bojov môže byť spôsobené. Úpenlivo Ťa prosíme, zastav rozšírenie vojny a priveď duše do svätého útulku tvojho Srdca. Amen.

 

122. Modlitba z 18. 9. 2013

30.      Za zasvätenie k drahocennej krvi Ježiša Krista → (D)

Drahý Ježišu, prosím Ťa, aby si zasvätil mňa, moju rodinu, mojich priateľov a národ pod ochranu tvojej drahocennej krvi.  Zomrel si za mňa a tvoje zranenia sú mojimi zraneniami, keď dôstojne prijímam utrpenia, ktoré budem znášať v dobe, vedúcej k tvojmu Druhému príchodu.  Trpím s Tebou, drahý Ježišu, keď sa snažíš zhromaždiť všetky Božie deti do Tvojho srdca, aby sme mali večný život.  Pokry ma a všetkých, ktorí potrebujú tvoju ochranu svojou drahocennou krvou. Amen.

 

128. Modlitba z 20. novembra 2013

31.      Za zhromaždenie a zjednotenie všetkých duší → (Ut)

Najdrahší Ježišu, pomôž nám, tvojim milovaným učeníkom, zhromaždiť svet do tvojej náruče a odovzdať Ti duše, ktoré najviac potrebujú tvoje veľké milosrdenstvo. Posilni nás darom Ducha Svätého, aby sa zaistilo, že plameň Pravdy zaplaví všetkých, ktorí sa od teba oddelili. Zjednoť všetkých hriešnikov, aby tak každému bola daná každá príležitosť k zmiereniu. Daj nám všetkým silu, zostať pevní v tvojom svätom Slove, až budeme prinútení odmietnuť Pravdu, ktorá bola ohlasovaná svetu skrze najsvätejšie evanjeliá. Zostávame v Tebe, s Tebou a pre Teba, na každom jednom kroku tejto našej cesty k spáse. Amen.

 

130. Modlitba z 1. decembra 2013

32.      Novéna Spásy → (D)3x7vM

Túto modlitbu sa modlíme prvý pondelok v mesiaci 3x denne po 7 dní so začiatkom v pondelok ráno.

 

Moja milovaná Matka Spásy, prosím, získaj pre všetky duše dar večnej spásy, skrze milosrdenstvo tvojho Syna, Ježiša Krista. Skrze tvoj príhovor ťa úpenlivo prosím, aby si orodovala za vyslobodenie všetkých duší z otroctva Satana. Prosím, popros svojho Syna, aby preukázal milosrdenstvo a odpustenie tým dušiam, ktoré Ho odmietajú, zraňujú Ho svojou ľahostajnosťou, a ktoré uctievajú falošné učenie a falošných bohov. Úpenlivo ťa prosíme, drahá Matka, aby si naliehavo žiadala o milosti k otvoreniu sŕdc tých duší, ktoré najviac potrebujú tvoju pomoc. Amen.

 

139. Modlitba z  8. marca 2014

33.      Za silu poraziť zlo → (Ut)

Naliehavo vás všetkých vyzývam, aby ste sa modlili za duše, ktoré padnú za obeť Satanovým ohavným plánom a zámerom. Prosím, modlite sa túto modlitbu.

 

Drahý Ježišu, ochraňuj ma od diablovho zla. Ochráň ma a všetkých, ktorí sú slabí a bezbranní v jeho prítomnosti. Daj mi odvahu ho odmietnuť a každý deň mi pomáhaj, aby som sa vyhol všetkým jeho pokusom zapliesť sa s ním akýmkoľvek spôsobom. Amen.

 

145. Modlitba z  3. apríla 2014

34.      Naplň ma tvojím darom lásky → ( Ut )

Najdrahší Ježišu, naplň mňa, prázdnu nádobu, darom tvojej lásky. Zaplav moju dušu tvojou prítomnosťou. Pomôž mi milovať iných, tak, ako Ty miluješ mňa. Pomôž mi byť nádobou tvojho pokoja, tvojej rozvahy a tvojho milosrdenstva. Otvor vždy moje srdce k potrebám druhých a daj mi milosť odpustiť tým, ktorí Ťa odmietajú a ktorí sa previnili proti mne. Pomôž mi hlásať tvoju lásku príkladom, ako by si to urobil ty, keby si bol na mojom mieste. Amen.

 

149. Modlitba z 11. 5. 2014

35.      Prosba o Božiu lásku → ( Ut )

Ó, Ježišu, naplň ma Božou láskou. Naplň ma tvojím Božím svetlom a zaplav ma láskou, ktorú potrebujem, aby som roznášal semená Božieho milosrdenstva medzi všetkými národmi. Dovoľ, aby som šíril tvoju Božiu lásku, medzi všetkých, s ktorými sa stretávam. Rozšír svoju lásku, aby zostúpila na všetky duše, všetky náboženstvá, všetky vyznania,  a na všetky národy - ako hmlu, uchvacujúcu všetky Božie deti do jednoty. Pomôž nám šíriť Božiu lásku, aby mohla zvíťaziť a zvíťazila nad všetkým zlom vo svete. Amen.

 

156. Modlitba z 9. 6. 2014

36.       Za ochranu pred nenávisťou → (Ut)

Drahý Ježišu, daj mi svoju lásku a otvor moje srdce, aby som prijal tvoju lásku s vďačnosťou. Skrze moc Ducha Svätého, nechaj tvoju lásku žiariť na mňa tak, aby som sa stal majákom tvojho milosrdenstva. Obklop ma svojou láskou a dovoľ, aby moja láska k Tebe oslabila každý druh nenávisti, s ktorou sa stretnem, až budem šíriť správy o tvojom Slove. Vylej na nás svoje milosrdenstvo a odpusť tým, ktorí Ťa odmietajú, urážajú Ťa a sú ľahostajní k tvojmu božstvu a daruj im dar lásky. Nech Tvoja láska žiari v časoch neistoty, slabej viery, v časoch skúšok a utrpenia a mocou Ducha Svätého mi pomôž, aby som priniesol Pravdu tým, ktorí tvoju pomoc najviac potrebujú. Amen.

 

164. Modlitba z 24. augusta 2014

37.      Modlitba mieru pre národy → (D)

Ó, Ježišu, prines mi mier. Prines mier môjmu národu a všetkým krajinám, ktoré sú roztrhané na kusy, kvôli vojne a rozdeleniu.  Zasaď semienka pokoja do zatvrdilých sŕdc tých, ktorí v mene spravodlivosti spôsobujú utrpenie iným. Daj všetkým Božím deťom milosti obdržať tvoj mier, aby sa láske a harmónii mohlo dariť, aby láska k Bohu zvíťazila nad zlom a duše mohli byť zachránené od skazenosti falše, krutosti a diabolskej ctižiadosti. Daj, aby pokoj panoval nad všetkými, ktorí zasväcujú svoj život Pravde tvojho svätého Slova a tými, ktorí Ťa vôbec nepoznajú. Amen.

 

170. Modlitba z 8. októbra 2014

38.      PRE KŇAZOV: Za zachovanie svätého Božieho Slova → (D)

O drahý Pane, môj milovaný Ježiš Kristus, podrž ma. Chráň ma. Zachovaj ma vo svetle tvojej tváre,  pretože sa moje prenasledovanie stupňuje,  hoci mojím  jediným priestupkom je obhajovať pravdu, sväté Slovo Božie. Pomôž mi nájsť odvahu, aby som Ti vždy verne slúžil. Daruj mi svoju odvahu a svoju silu, keď bojujem proti prudkej opozícii za obranu Tvojho učenia. Nikdy ma neopusť, Ježiš, v čase mojej núdze a poskytni mi všetko, čo potrebujem, aby som Ti aj naďalej slúžil, prostredníctvom poskytovania svätých sviatostí a Tvojho drahocenného Tela a Krvi, skrze najsvätejšiu obetu svätej omše. Požehnaj ma Ježiš. Kráčaj so mnou. Ostaň vo mne. Zostaň so mnou. Amen.

 

 

 

96. Modlitba z  25.1.2013

39.      Za požehnanie a ochranu našej modlitbovej skupiny → (D)

Modliť sa pred začatím a skončením modlitbovej skupiny Ježiš ľudstvu.

 

Ó, môj najdrahší Ježišu, prosím, požehnaj nám a ochraňuj nás, tvoju skupinu modlitebnej kampane, aby sme sa stali imúnni voči zlým útokom diabla a všetkým zlým duchom, ktorí nás môžu mučiť pri tejto svätej misii za záchranu duší. Nech zostaneme verní a silní a vytrváme chváliť tvoje sväté meno pred svetom a nikdy sa nevzdáme nášho úsilia šíriť Pravdu tvojho svätého Slova. Amen.

 

† V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.