PONDELOK

Modlitby k nášmu nebeskému Otcovi

 

Znamenie kríža

† V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

 

Poproste svojho obľúbeného svätého, aby sa pripojil k vašej modlitbe a prihováral sa za vás a za vašu rodinu:
Svätý (á) ______________, pripoj sa ku mne v týchto modlitbách a prihováraj sa za mňa a za moju rodinu. Amen.
 
 

"Vzývajte všetkých svätých, ktorých uctievate, aby vám pomáhali ako orodovníci u môjho večného Otca."   Ježiš, 20. decembra 2010

 

Modlitba: Ježišu, odpusť mi, lebo som zhrešil.

Aby ste so Mnou správne komunikovali, musíte vždy predo Mňa predstúpiť najprv ako pokorný služobník. Keď predo Mnou kľačíte, alebo jednoducho komunikujete so Mnou vo svojom srdci, vždy začínajte slovami: "Ježišu, odpusť mi, lebo som zhrešil".

 

Modlitbová kampaň (96) Za požehnanie a ochranu našej modlitbovej skupiny

Modliť sa pred začatím a skončením modlitbovej skupiny Ježiš ľudstvu.

 

Ó, môj najdrahší Ježišu, prosím, požehnaj nám a ochraňuj nás, tvoju skupinu modlitebnej kampane, aby sme sa stali imúnni k zlým útokom diabla a všetkým zlým duchom, ktorí nás môžu mučiť pri tejto svätej misii za záchranu duší. Nech zostaneme verní a silní a vytrváme chváliť tvoje sväté meno pred svetom a nikdy sa nevzdáme nášho úsilia šíriť Pravdu tvojho svätého Slova. Amen.

 

Modlitba k Ježišovi: Keď sa každý deň ku Mne modlíte, hovorte túto modlitbu

 

Ó, môj predrahý Ježišu, priviň ma do svojho náručia a dovoľ mojej hlave spočinúť na Tvojich pleciach, aby si ma mohol vyzdvihnúť do tvojho osláveného kráľovstva, keď príde čas. Dovoľ tvojej vzácnej krvi, aby stekala na moje srdce a umožnila nám spojiť sa v jedno. Amen.

 

Modlitba k Bohu Otcovi: Modlitba o kľúč k Novému raju

 

Drahý Otče, to som ja, tvoje stratené dieťa, tak zmätené a slepé, že bez tvojej pomoci, tvojej lásky, nie som nič. Zachráň ma, skrze lásku tvojho Syna, Ježiša Krista a daj mi kľúč k tvojmu novému raju na zemi. Amen. 

 

Ruženec Božieho Milosrdenstva:  Modlitba o odvahu

 

Naplň ma teraz, ó, môj Pane, darom Ducha Svätého, aby som mohol prinášať Tvoje Najsvätejšie Slovo hriešnikom, ktorým musím pomôcť, aby som ich zachránil v Tvojom mene. Pomôž mi, aby som ich pokryl, pomocou mojich modlitieb, Tvojou vzácnou krvou, aby sa mohli priblížiť k Tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu. Daj mi dar Ducha Svätého, aby tieto úbohé duše mohli užívať Tvojho Nového raja. Amen.

 

 

PONDELOK

Modlitby k nášmu nebeskému Otcovi

 

Modlitba z 19.8.2012

Litánie Ježiš ľudstvu (1)

1. Ochrana proti falošnému prorokovi. → (D)

 

Najdrahší Ježišu, ochráň nás pred podvodom falošného proroka.

Ježiš zmiluj sa nad nami.

Ježiš ochráň nás pred prenasledovaním.

Ježiš chráň nás pred Antikristom.

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Najdrahší Ježiš pokry nás s Tvojou drahocennou Krvou.

Najdrahší Ježišu, otvor naše oči, aby sme videli lži falošného proroka.

Najdrahší Ježišu, zjednoť svoju cirkev.

Ježiš chráň naše sviatosti.

Ježiš nenechaj falošného proroka rozdeliť tvoju cirkev.

Najdrahší Ježišu, pomáhaj nám odmietnuť klamstvá, predstavované nám ako pravda.

Ježiš daj nám silu.

Ježiš daj nám nádej.

Ježiš zaplav naše duše s Duchom Svätým.

Ježiš ochráň nás pred šelmou.

Ježiš daj nám dar rozpoznania, takže môžeme nasledovať cestu tvojej pravej Cirkvi za všetkých okolností na veky vekov.   Amen.

 

Modlitba z  24.8.2012

Litánie Ježiš ľudstvu (2) 

2. Za milosť imunity  → (D)

 

Ó, Najvyšší Nebeský Otče,  milujem Ťa.

Uctievam Ťa.

Pane, zmiluj sa.

Pane, odpusť nám naše viny.

Zvelebujem Ťa.

Chválim Ťa.

Vzdávam Ti vďaku za všetky mimoriadne milosti.

Prosím Ťa o milosť imunity pre mojich milovaných:/

(Menujte všetkých tých, ktorých máte na zozname k záchrane duší)

Ponúkam Ti moju vernosť v každom čase

Ty, ó, najvyšší Nebeský Otče,

Stvoriteľ všetkých vecí,

Stvoriteľ vesmíru,

Stvoriteľ ľudstva,

Ty si zdrojom všetkých vecí.

Ty si zdrojom Lásky.

Ty si Láska.

Milujem Ťa.

Uctievam Ťa.

Podriaďujem sa Ti.

Prosím Ťa o milosrdenstvo pre všetky duše, ktoré Ťa nepoznajú, ktoré Ťa neuctievajú, ktoré odmietajú Tvoju ruku milosrdenstva.

Dávam  Ti moju  myseľ, telo a dušu, aby si ich mohol zobrať do Tvojho náručia a ochrániť od Zlého.

Prosím Ťa, aby si otvoril bránu raja, aby sa všetky Tvoje deti konečne mohli zjednotiť, v dedičstve ktoré si vytvoril pre nás všetkých.  Amen.

 

Modlitba z  11.10.2012

Litánie Ježiš ľudstvu (3)

3. Bráňte Božie slovo → (D)

 

Ó, drahý Ježišu, ochráň nás od klamstiev, ktoré urážajú Boha.

Ochráň nás od satana a jeho armády.

Pomôž nám, aby sme ťa viacej milovali.

Buď nám oporou v našom boji.

Obraňuj nás v našej viere.

Veď nás do Tvojho bezpečného útočiska.

Pomôž nám povstať a brániť Tvoju svätú vôľu.

Posilňuj v nás našu odhodlanosť byť Tvojimi pravými učeníkmi.

Daj nám odvahu.

Daj nám dôveru.

Veď nás po ceste pravdy.

Bráň nás pred nepriateľom.

Vylej na nás Tvoje ochranné milosti.

Pomáhaj nám vyhýbať sa pokušeniu.

Privádzaj nás bližšie k Tvojmu Najsvätejšiemu srdcu.

Pomáhaj nám zostať Ti verní v každom čase. Amen.

 

Modlitba z  12.1.2013

Litánie Ježiš ľudstvu (4)

4. Za zmiernenie trestu Boha Otca  → (D) 

 

Ó, Najvyšší Bože, veľmi Ťa prosíme o milosrdenstvo za hriechy tvojich detí.

Ďakujeme Ti za dar zeme.

Ďakujeme Ti za dar ľudského života.

Ceníme si dar života.

Rešpektujeme dar života.

Ďakujeme Ti za dar tvojho Syna, Ježiša Krista.

Ďakujeme Ti za dar vykúpenia.

Chválime tvoje božstvo.

Plne sa Ti odovzdávame, aby sa naplnila tvoja Božia vôľa na zemi tak, ako je v nebi.

Ďakujeme Ti za dar osvietenia svedomia.

Ďakujeme Ti za sľub večného života.

Vítame Nový raj.

Prosíme Ťa, aby si zachránil všetky duše, vrátane tých, ktoré Ťa trýznia a tých, ktoré sú pre Teba stratené.

Ďakujeme Ti za lásku, ktorú preukazuješ všetkým svojim deťom.

Ďakujeme Ti za dar proroctva.

Ďakujeme Ti za dar modlitby.

Prosíme Ťa, udeľ nám pokoj a spásu.

Amen.

 

Modlitba z  11.2.2013

Litánie Ježiš ľudstvu (5)

5. Za záchranu tých, ktorí sú v smrteľnom hriechu → (D)

 

Ježišu, zachráň všetkých hriešnikov od plameňov pekla.

Odpusť začernetým dušiam.

Pomôž im, aby Ťa poznali.

Pozdvihni ich z temnoty.

Otvor ich oči.

Otvor ich srdcia.

Ukáž im Pravdu.

Zachráň ich.

Pomôž im počuť.

Zbav ich pýchy, žiadostivosti a závisti.

Ochraňuj ich pred Zlým.

Počuj ich volanie o pomoc.

Uchop ich ruky.

Pritiahni ich k sebe.

Zachráň ich od klamu Satana. 
Amen.

 

Modlitba z  8.1.2014

Litánie Ježiš ľudstvu (6)

6.  Za dar milostí → (D)

 

Ó, najdrahší Ježišu, môj milovaný Spasiteľ,

naplň ma svojou láskou.

Naplň ma svojou silou.

Naplň ma svojou múdrosťou.

Naplň ma svojou vytrvalosťou.

Naplň ma svojou pokorou.

Naplň ma svojou odvahou.

Naplň ma svojou vášňou.

Amen.

 

 

1. Modlitba zo 17.11.2011

1. Za môj dar Ježišovi na záchranu duší → (D)

Môj najdrahší Ježišu, Ty, ktorý nás tak nesmierne miluješ, dovoľ mi, aby som svojou pokorou pomohol zachrániť Tvoje vzácne duše. Maj milosrdenstvo so všetkými hriešnikmi bez ohľadu nato, ako bolestne Ťa urazili. Dovoľ mi cez modlitbu a utrpenie pomôcť tým dušiam, ktoré nemusia prežiť Varovanie, aby našli miesto po Tvojom boku v Tvojom kráľovstve. Ó, najdrahší Ježišu, vypočuj moju modlitbu, aby som Ti pomohol získať tie duše, po ktorých tak túžiš. Ó, najsvätejšie Srdce Ježišovo, sľubujem, že navždy zostanem verný Tvojej najsvätejšej vôli. Amen.

 

 2. Modlitba z 18.11.2011

2. * Za svetových vládcov → (Po)

Môj večný Otče, v mene Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista Ťa prosím, aby si ochraňoval svoje deti pred prenasledovaním, ktoré plánujú globálne sily proti nevinným národom. Prosím za odpustenie hriechov tých duší, ktoré sú príčinou tohto utrpenia, aby sa s pokornými a kajúcimi srdcami mohli k Tebe obrátiť. Prosím daj svojim sužovaným deťom silu odolávať takémuto utrpeniu k odčineniu hriechov sveta. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

3. Modlitba z 19.11.2011

3. * Za zbavenie sveta od strachu → (Po)

Ó, môj Pane Ježišu Kriste, úpenlivo Ťa prosím, zbav svet od strachu, ktorý oddeľuje duše od Tvojho milujúceho srdca. Modlím sa, aby sa duše, ktoré počas Varovania zažijú skutočný strach, zastavili a dovolili Tvojmu milosrdenstvu zaplaviť ich duše, aby sa tak oslobodili a milovali Ťa spôsobom, akým majú. Amen.

 

 13. Modlitba z 11.12.2011

4. * Za milosť ochrany pre stratené duše → (D)

Môj slávnostný prísľub všetkým tým z vás, ktorí na Mňa budete volať v mene Môjho milovaného Syna Ježiša Krista, aby Som zachránil vašich bratov a sestry, je ten, že im (vašim bratom a sestrám) okamžite udelím imunitu. Mimoriadne milosti obdrží každý jeden z vás, kto sa zaviaže, že sa bude celý mesiac modliť za ich duše.

 

Ó, Nebeský Otče, skrze lásku Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, ktorého utrpenie na kríži nás spasilo od hriechu, prosím zachráň všetkých tých, ktorí naďalej odmietajú Jeho milosrdnú ruku. Drahý Otče, zaplav ich duše dôkazom Tvojej lásky. Nebeský Otče, úpenlivo Ťa prosím, vypočuj moju modlitbu a zachráň tieto duše od večného zatratenia. Skrze Tvoje milosrdenstvo im dovoľ, aby ako prví vstúpili do Novej éry mieru na Zemi. Amen.

 

14. Modlitba zo 14.12.2011

5. * Za ochranu proti atómovej vojne → (Po)

Ó, všemohúci Otče, Bože Najvyšší, prosím Ťa, maj zmilovanie so všetkými hriešnikmi. Otvor ich srdcia, aby prijali spásu a dostali hojnosť milostí. Vypočuj moje prosby za moju vlastnú rodinu a daj, aby každý z nich našiel milosť v Tvojom milujúcom srdci. Ó, Bože, nebeský Otče, ochráň všetky svoje deti na zemi od atómovej vojny ako aj iných zločinov, ktoré sú plánované na zničenie Tvojich detí. Odvráť od nás všetko zlo a ochraňuj nás. Osvieť nás, aby sme otvorili svoje oči a mohli tak bez strachu v našich dušiach počuť a prijať pravdu o našej spáse. Amen.

 

 15. Modlitba z 19.12.2011

6. * Vďaky za dar Božieho milosrdenstva → (Po)

Ó, môj Nebeský Otče, s hlbokou vďakou Ti vzdávame úctu za obetu, ktorú si nám priniesol, keď si do sveta poslal Spasiteľa. S pokornou vďačnosťou a v radostnom vďakyvzdaní Ti obetujeme naše modlitby za dar Božieho milosrdenstva, ktorý teraz dávaš svojim deťom. Ó, Bože Najvyšší  daj, aby sme sa stali hodnými s vďakou prijať toto veľké milosrdenstvo. Amen.

 

24. Modlitba z 31.01.2012

7. * Za plné odpustky a úplné odpustenie hriechov → (D)

Musia sa modliť počas siedmych po sebe nasledujúcich dňoch túto modlitbu "Za plné odpustky a úplné odpustenie hriechov" a bude im udelený dar úplného odpustenia hriechov a moc Ducha Svätého.

/Pre kresťanov i nekresťanov/

 

Ó môj Ježišu, Ty si svetlo na zemi, Ty si plameň, ktorý sa dotýka všetkých duší. Tvoje milosrdenstvo a láska nepoznajú hraníc. Nie sme hodní obete, ktorú si priniesol svojou smrťou na kríži. Vieme však, že Tvoja láska k nám je väčšia, ako naša láska k Tebe. Daj nám Pane dar pokory, aby sme si zaslúžili Tvoje nové kráľovstvo. Naplň nás Duchom Svätým, aby sme mohli kráčať vpred a veď Tvoju armádu, aby hlásala pravdu Tvojho svätého slova a pripravila našich bratov a sestry na slávu Tvojho Druhého príchodu na Zem. Chválime Ťa. Velebíme Ťa. Ponúkame seba samých, naše bolesti, naše trápenia ako dar Tebe na záchranu duší. Milujeme Ťa, Ježiš. Zmiluj sa nad všetkými svojimi deťmi, kdekoľvek sú. Amen.

 

26. Modlitba z 05.02.2012

8. * Modlitba svätého ruženca → (D)

Panna Mária naliehavo vyzýva ľudí k modlitbe svätého ruženca na pomoc zachrániť svoj národ.

„Nikdy nezabúdajte na dôležitosť môjho najsvätejšieho ruženca, lebo ak sa ho modlíte každý deň, môžete tým pomôcť zachrániť váš národ. Keď sa modlíte môj ruženec, je Satanova moc oslabená. On uteká vo veľkých bolestiach preč a stáva sa bezmocným. Je preto veľmi dôležité a nezáleží na tom, aké je vaše kresťanské vierovyznanie aby ste sa ho modlili aspoň raz za deň.“

Modlitba pred ružencom:

Kráľovná svätého ruženca, ty si ráčila prísť do Fatimy odhaliť tromdetským pastierom poklady milostí skrytých v ruženci. 
Vzbuď v mojom srdci úprimnú lásku k tejto modlitbe, aby som meditáciou o tajomstvách nášho vykúpenia, ktoré je v ňom spomenuté, mohol byť obohatený jeho plodmi a dosiahol mier pre svet, obrátenie hriešnikov a Ruska a milostí, o ktoré teba prosím v tomto ruženci. [Tu zmienite svoju žiadosť]. Žiadam to pre väčšiu slávu Boha, pre tvoju vlastnú česť a pre dobro duší, najmä pre moju vlastnú dušu. Amen.

Verím v Boha ... Otče náš .........Zdravas' Mária ..........Sláva Otcu ...

Fatimská vložka

Pane Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré potrebujú tvoje milosrdenstvo.

Zdravas' Kráľovná, Matka milosrdenstva, život, sladkosť i nádej naša, Zdravas'. K tebe voláme vyhnaní synovia Evy, k tebe vzdycháme nariekajúci a plačúci v tomto slzavom údolí. A preto, Orodovnica naša, obráť k nám milosrdné oči svoje a po tomto putovaní ukáž nám Ježiša, požehnaný plod života tvojho, ó, milostivá, ó, dobrotivá, ó sladká Panna Mária. Amen.
Modlitba po ruženci:

Bože, tvoj jednorodený Syn nám svojím životom, smrťou a zmŕtvychvstaním získalvečnú spásu. Daj nám, prosíme, keď v posvätnom ruženci Blahoslavenej Panny Márie o týchto tajomstvách rozjímame, nech tiež podľa nich žijeme a dosiahneme to, čo sľubujú. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Ružencové tajomstvá:

        Radostný ruženec

 a.) ktorý nech rozmnožuje našu vieru ... b)ktorý nech posilňuje našu nádej ...c.)ktorý nech  roznecuje našu lásku ....1.) ktorého si Panna z Ducha Svätého počala ...... 2.)ktorého si pri navštívení Alžbety v živote nosila .....3.) ktorého si v Betleheme porodila ....4.) ktorého si v chráme obetovala .....5.)ktorého si v chráme našla....

Bolestný ruženec

 a) ktorý nech osvecuje náš rozum ...b).ktorý nech posilňuje našu vôľu ...c) ktorý nech posilňuje našu pamäť....1.) ktorý pre sa nás krvou potil .....2.) ktorý pre nás bičovaný bol .... 3.) ktorý pre nás tŕním korunovaný bol .... 4.) ktorý pre nás kríž niesol ....5.) ktorý pre nás ukrižovaný bol

Slávnostný ruženec

 a.) ktorý nech usporaduje naše myšlienky ....b.) ktorý nech riadi naše slová ....c.) ktorý nech spravuje naše skutky ....1.) ktorý slávne z mŕtvych vstal ....2.) ktorý slávne na nebesia vstúpil .....3.) ktorý nám Ducha Svätého zoslal .....4.) ktorý ťa, Panna, do neba vzal ....5.) ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval

Ruženec svetla

 a.) ktorý nech je Svetlom nášho života .....b.) ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou ...c.) ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy ....1.) ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie .....2.) ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru .....3.) ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie ...4.) ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia ....5.) ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti

 

 28. Modlitba z 08.02.2012

9.  * Za zjednotenie všetkých kresťanských Cirkví → (Po)

Ó, všemohúci Bože, kľačiac pred tebou Ťa vrúcne prosíme za zjednotenie všetkých tvojich detí v boji za zachovanie tvojich kresťanských Cirkví na zemi. Nedopusť, aby nás v tomto čase veľkého odpadlíctva vo svete rozdeľovali naše odlišnosti v našej láske k tebe, drahý Otče. Úpenlivo Ťa prosíme, daruj nám v mene tvojho milovaného Syna, nášho Spasiteľa Ježiša Krista, milosti na to, aby sme milovali jeden druhého. Velebíme Ťa. Milujeme Ťa. Zjednotíme sa v boji za silu na zachovanie tvojich kresťanských Cirkví na zemi v skúškach, ktorým môžeme čeliť v nadchádzajúcich rokoch. Amen.

 

30. Modlitba zo 14.02.2012

10.      * Modlitba k Bohu Otcovi → (D)

Ó, môj večný Bože Otče, Stvoriteľ vesmíru, úpenlivo Ťa v mene Tvojho predrahého Syna prosíme, dovoľ nám, aby sme Ťa ešte viac mohli milovať. Pomôž nám, aby sme statočne, mocne a nebojácne čelili každému protivenstvu. Prijmi naše obety, utrpenia a skúšky ako dary, ktoré prinášame pred Tvoj trón na záchranu Tvojich detí na Zemi. Obmäkči srdcia nečistých duší. Otvor ich oči pre pravdu Tvojej lásky, aby sa mohli pripojiť ku všetkým Tvojim deťom v raji na zemi, ktorý si v súlade so svojou Božskou vôľou láskyplne pre nás vytvoril. Amen.

 

33. Modlitba z 20.02.2012

11.      * Pečať živého Boha → (D)

Modlite sa v rámci Modlitebnej kampane (33) túto modlitbu "Za prijatie pečate živého Boha", aby ste moju pečať uznali a prijali ju s láskou, radosťou a vďačnosťou.

 

Ó, môj Bože, môj milujúci Otče, s láskou a vďačnosťou prijímam tvoju Božskú pečať ochrany. Tvoje Božstvo obklopuje moje telo a dušu naveky. Skláňam sa v pokornom vďakyvzdaní a ponúkam Ti moju hlbokú lásku a oddanosť — tebe, môjmu milovanému Otcovi. Úpenlivo Ťa prosím, ochraňuj mňa a mojich milovaných touto mimoriadnou pečaťou a ja sa zaväzujem, že svoj život zasvätím tvojej službe naveky vekov. Milujem Ťa, drahý Otče. Utešujem Ťa, milovaný Otče, v týchto časoch. Obetujem Ti telo a krv, dušu i Božstvo tvojho milovaného Syna na odčinenie hriechov sveta a za spásu všetkých tvojich detí. Amen.

 

43. Modlitba z 3.4.2012

12.      * Za záchranu duší počas Varovania → (Po)

 Ó, Bože, Všemohúci Otče, v mene tvojho milovaného Syna Ježiša Krista a na pamiatku jeho smrti na kríži, ktorou nás vykúpil z našich hriechov, ťa úpenlivo prosím, zachráň duše, ktoré sa nemôžu samy zachrániť a ktoré môžu počas Varovania zomrieť v smrteľnom hriechu.Pre uzmierenie skrze utrpenie tvojho  milovaného Syna ťa naliehavo prosím, odpusť tým, ktorí nedokážu hľadať vykúpenie, pretože nebudú žiť dosť dlho na to, aby mohli prosiť Ježiša, tvojho Syna, o milosrdenstvo oslobodenia od hriechov. Amen.

 

44. Modlitba z 12.4.2012

13.      * Za silu na obranu mojej viery proti  falošnému prorokovi → (Po)

Drahý Ježišu, daj mi silu, aby som sa upriamil na tvoje učenie a vždy hlásal tvoje sväté Slovo. Nikdy nedovoľ, aby som upadol do pokušenia uctievať Falošného proroka, ktorý sa pokúsi vydávať sa za teba. Daj, aby moja láska k tebe zostala silná. Udeľ mi milosť daru rozlišovania, aby som nikdy nepoprel pravdu, obsiahnutú vo svätej Biblii bez ohľadu na to, koľko klamstiev sa mi predloží, aby ma primäli odvrátiť sa od tvojho pravého Slova. Amen.

 

46. Modlitba z 20.4.2012

14.      * Za moje vyslobodenie z okov Satana → (Po)

Ó, Ježišu, som stratený. Som zmätený a cítim sa ako väzeň, chytený do siete, z ktorej niet úniku. Dôverujem ti Ježišu, že mi prídeš na pomoc a oslobodíš ma z okov satana a jeho démonov. Pomôž mi, lebo som stratený. Potrebujem tvoju lásku, aby mi dodala silu veriť v teba a dôverovať ti tak, aby som sa mohol zachrániť z tohto zla a aby mi bolo ukázané svetlo tak, aby som konečne našiel pokoj, lásku a šťastie. Amen.

 

53. Modlitba z 10.5.2012

15.      * Za katolícku Cirkev → (Po)

Ó, Bože Otče, v mene tvojho milovaného Syna Ťa úpenlivo prosím, daruj silu a potrebné milosti kňazom, aby im pomohli odolávať prenasledovaniu, ktorému budú vystaveníPomôž im, aby zotrvali v pravde učenia tvojho Syna Ježiša Krista a aby nikdy neustúpili, nezakolísali alebo nepodľahli nepravdám o skutočnej podstate svätej Eucharistie. Amen.

 

65. Modlitba z 9.7.2012

16.      * Za tých v smrteľnom hriechu → (Po)

Ó, drahý Ježišu, Spasiteľ ľudstva, pre tvoje Božie milosrdenstvo Ťa úpenlivo prosím, buď zhovievavý voči všetkým tým úbohým dušiam v hriechu, ktoré môžu byť vzaté z tejto zeme počas Varovania. Odpusť im ich hriechy a na pamiatku tvojho umučenia Ťa prosím, aby si mi udelil túto zvláštnu milosť zmierenia za ich hriechy. Ponúkam sa Ti na zmierenie v mysli, tele a duši, aby si zachránil ich duše a priniesol im večný život. Amen.

 

79. Modlitba z 27.9.2012

17.      Za dve miliardy stratených duší → (D)

Ó, drahý Ježiš, prosím Ťa, aby si vylial Tvoje milosrdenstvo na stratené duše. Odpusti im, že Ťa odmietajú a použi moju modlitbu a moje utrpenie, aby si skrze Tvoje milosrdenstvo vylial na ne milosti, ktoré potrebujú k posväteniu svojich duší. Prosím Ťa o dar pokory pre ich duše. Prosím Ťa, aby si otvoril ich srdcia, aby prišli k Tebe a prosili Ťa, aby si ich naplnil Duchom Svätým, aby mohli prijať pravdu Tvojej lásky a žiť s Tebou a celou Božou rodinou naveky. Amen.

 

81.Modlitba z 19.10.2012

18.      Za dar svätého prijímania → (Po)

Ó, nebeská Hostia, naplň moje telo pokrmom, ktorý potrebuje. Obdar moju dušu božskou prítomnosťou Ježiša Krista. Daj mi milosti, aby som naplnil svätú vôľu Božiu. Naplň ma mierom a pokojom, vychádzajúcim z Tvojej svätej prítomnosti. Nedovoľ mi nikdy pochybovať o Tvojej prítomnosti. Pomôž mi prijať Ťa v tele a duši tak, aby mi milosti, udelené Najsvätejšou Eucharistiou, pomohli hlásať slávu nášho Pána Ježiša Krista. Očisti moje srdce. Otvor moju dušu a posväť ma, keď prijímam veľký dar najsvätejšej Eucharistie. Daj mi milosti a priazeň, ktorú udeľuješ všetkým Božím deťom a poskytni mi ochranu pred plameňmi očistca. Amen.

 

83. Modlitba z 1.11.2012

19.      *Modlitba za zmiernenie trestov → (Po)

 Ó, drahý Otče, Najvyšší Bože, my, tvoje úbohé deti, padáme na tvár pred tvojím majestátnym trónom v nebesiach. Vrúcne ťa prosíme, odstráň zo sveta zlo. Úpenlivo ťa prosíme o milosrdenstvo pre tie duše, ktoré spôsobujú strašné útrapy tvojim deťom na zemi. Prosíme ťa, odpusť im. Prosíme ťa, zbav nás antikrista, len čo sa nechá spoznať. Prosíme ťa, drahý Pane, zmierni svoju trestajúcu ruku. Prosíme, prijmi radšej naše modlitby a naše trápenia na zmiernenie utrpenia tvojich detí v týchto časoch. Dôverujeme ti. Zvelebujeme ťa. Ďakujeme ti za nesmiernu obetu, ktorú si podstúpil, keď si poslal svojho jediného Syna, Ježiša Krista, aby nás oslobodil od hriechu. Opäť vítame tvojho Syna ako Spasiteľa ľudstva. Prosíme ťa, ochraňuj nás. Zbav nás všetkého zlého. Pomáhaj našim rodinám. Zmiluj sa nad nami. Amen.

 

84. Modlitba z 9.11.2012

20.      Modlitba za osvietenie duší elít, ktoré vládnu svetu → (D)

Ó, drahý Ježišu, úpenlivo Ťa prosím, aby si osvietil duše elít, ktoré vládnu svetu. Ukáž im dôkaz Tvojho milosrdenstva. Pomôž im, aby otvorili svoje srdcia a preukázali skutočnú pokoru, na počesť Tvojej veľkej obete Tvojej smrti na kríži, keď si zomrel za ich hriechy. Pomôž im, aby spoznali, kto je ich skutočný Tvorca, kto je ich skutočný Stvoriteľ a naplň ich milosťami, aby uvideli Pravdu. Prosím, zabráň im v uskutočnení ich plánov ublížiť miliónom ľudí skrze očkovanie, nedostatku potravy, nútených adopcií nevinných detí a rozdelením rodín. Uzdrav ich. Pokry ich  Tvojím svetlom a vezmi ich do lona Tvojho Srdca, aby si ich zachránil z osídiel Zlého. Amen.

 

87. Modlitba z 30.11.2012

21.      Ochraňuj náš národ od zla → (Po)

Ó, Otče, v mene tvojho Syna, zachráň nás pred komunizmom.  Zachráň nás pred diktatúrou. Ochráň náš národ pred pohanstvom.  Nedaj ublížiť našim deťom. Pomôž nám uvidieť Božie svetlo. Otvor naše srdcia k učeniu tvojho Syna. Pomôž všetkým cirkvám zostať vernými Božiemu Slovu.  Úpenlivo Ťa prosíme, aby si uchránil naše národy od prenasledovania. Najdrahší Pane, zhliadni na nás s milosrdenstvom, bez ohľadu na to, ako sme Ťa urazili.  Ježišu, Syn človeka, pokry nás tvojou vzácnou krvou.  Vysloboď nás z osídiel Zlého. Úpenlivo Ťa prosíme, drahý Bože, zasiahni a zastav zlo, ktoré sa teraz chystá pohltiť svet.  Amen.

 

102. Modlitba z 21.3.2013

22.      Za udržanie vernosti a viery v Božie posolstvo svetu  → (D)

Najdrahší Ježiš, keď som sklesnutý, pozdvihni ma. Keď pochybujem, osvieť ma. Keď som smutný, ukáž mi tvoju lásku. Keď kritizujem, pomôž mi mlčať. Keď verejne súdim iného, uzavri moje pery. Keď v tvojom mene vyslovím rúhanie, zachráň ma a vráť ma do tvojej ochrany. Keď mi bude chýbať odvaha, daj mi meč, ktorý potrebujem, aby som bojoval a zachránil duše, po ktorých túžiš. Keď odporujem tvojej láske, pomôž mi vzdať sa a odovzdať sa úplne do tvojej milujúcej starostlivosti. Keď zblúdim, pomôž mi nájsť cestu Pravdy. Keď spochybňujem tvoje Slovo, daj mi odpoveď, ktorú hľadám. Pomôž mi byť trpezlivý, milujúci a láskavý aj k tým, ktorí Ťa preklínajú. Pomôž mi odpustiť tým, ktorí ma urážajú, a daj mi milosť, ktorú potrebujem, aby som Ťa nasledoval až na koniec zeme. Amen.

 

103. Modlitba z 22.3.2013

23.      Za zdieľanie kalichu utrpenia s Kristom → (D 3x)

Ležím pred Tebou pri Tvojich nohách, drahý Ježišu, aby si so mnou urobil, čo chceš, pre dobro všetkých. Dovoľ mi zdieľať Tvoj kalich utrpenia. Prijmi odo mňa tento dar, aby si mohol zachrániť úbohé duše, ktoré sú stratené a bez nádeje. Vezmi si ma v tele, aby som mohol zdieľať tvoju bolesť. Drž moje srdce v Tvojich svätých rukách a priveď moju dušu do jednoty s Tebou. Skrze môj dar utrpenia, dovoľujem Tvojej Božskej prítomnosti objať moju dušu, aby si tak mohol vykúpiť všetkých hriešnikov a zjednotiť všetky Božie deti naveky vekov. Amen.

 

104. Modlitba z 11. 4. 2013

24.      Vysloboď túto dušu z otroctva → (D)

Najdrahší Ježišu, ponúkam Ti dušu môjho brata a sestry, ktorí prenechali svoju dušu Satanovi. Vezmi túto dušu a vykúp ju v Tvojich svätých očiach. Vysloboď túto dušu z otroctva šelmy a prines jej večnú spásu. Amen.

 

105. Modlitba z 19. 4. 2013

25.      Za dar obrátenia za iných ľudí → (D)

Ó, môj najdrahší Ježišu, v mojej láske k Tebe, prosím, prijmi moju dušu do jednoty s Tebou. Vezmi moju dušu, pokry ju tvojim Duchom Svätým a pomôž mi, skrze túto modlitbu, zachrániť všetkých, s ktorými sa stretávam. Zahaľ tvojim svätým milosrdenstvom každú dušu, ktorú stretávam, a ponúkni im spásu, ktorú potrebujú, aby vstúpili do tvojho kráľovstva. Vypočuj moje modlitby. Načúvaj mojim prosbám a skrze tvoje milosrdenstvo zachráň duše celého ľudstva. Amen.

 

111. Modlitba z 26.06.2013

26.       K zasväteniu vašich detí Ježišovi Kristovi  → (D)

Keď zasvätíte vaše deti môjmu Synovi skrze mňa, Matku Spásy, predstavím ich môjmu Synovi, aby ich dušiam udelil veľké milosti.

 

Ó drahá Matka Spásy, zasväcujem svoje deti (uviesť meno dieťaťa alebo detí) tvojmu Synovi, aby im mohol priniesť pokoj ducha a lásku srdca. Prosím oroduj, aby moje deti boli prijaté do milosrdnej náruče tvojho Syna a ochraňuj ich pred zlom. Pomôž im, aby zostali verné svätému Božiemu slovu, najmä v časoch, kedy budú v pokušení sa od neho odvrátiť. Amen.

 

120. Modlitba z 8. 9. 2013

27.       Za zastavenie rozšírenia vojny → (D)

Tieto modlitby rozšíria obrátenie, poskytnú telesné uzdravenie a oslabia vplyv vojny, hladu a chudoby.

 

Ó, môj sladký Ježišu, odvráť vojny, ktoré ničia ľudstvo. Ochraňuj nevinných pred utrpením. Ochraňuj duše, ktoré sa pokúšajú priniesť ozajstný mier. Otvor srdcia tých, ktorí sú postihnutí bolesťou vojny. Ochraňuj mladých a zraniteľných. Zachráň všetky duše, ktorých život je zničený vojnou. Posilni všetkých nás, drahý Ježišu, ktorí sa modlíme za duše všetkých Božích detí, a udeľ nám milosť znášať utrpenie, ktoré nám v čase bojov môže byť spôsobené. Úpenlivo Ťa prosíme, zastav rozšírenie vojny a priveď duše do svätého útulku tvojho Srdca. Amen.

 

122. Modlitba z 18. 9. 2013

28.       Za zasvätenie k drahocennej krvi Ježiša Krista → (D)

Drahý Ježišu, prosím Ťa, aby si zasvätil mňa, moju rodinu, mojich priateľov a národ pod ochranu tvojej drahocennej krvi.  Zomrel si za mňa a tvoje zranenia sú mojimi zraneniami, keď dôstojne prijímam utrpenia, ktoré budem znášať v dobe, vedúcej k tvojmu Druhému príchodu.  Trpím s Tebou, drahý Ježišu, keď sa snažíš zhromaždiť všetky Božie deti do Tvojho srdca, aby sme mali večný život.  Pokry ma a všetkých, ktorí potrebujú tvoju ochranu svojou drahocennou krvou. Amen.

 

123.  Modlitba z  2. 10. 2013

29.       Dar slobodnej vôle Bohu → (Po)

Môj najdrahší Ježišu, vyslyš túto modlitbu odo mňa najviac nehodnej duše, a pomôž mi, aby som ťa viac miloval. Z mojej slobodnej vôle ti ponúkam  tento dar späť, drahý Ježišu, aby som sa mohol stať tvojim pokorným služobníkom a zostať poslušný vôli Božej. Moja vôľa je tvojou vôľou. Tvoj príkaz znamená, že som poslušný každému tvojmu želaniu. Moja slobodná vôľa je tvoja, aby si s ňou urobil to, čo je potrebné, k záchrane  všetkých ľudí, po celom svete, ktorí sú od teba oddelení. Poskytujem ti tento dar, ktorý som dostal pri narodení, k Tvojej najsvätejšej službe.  Amen.

 

124. Modlitba z 24. októbra 2013

30.      Vypočuj moju prosbu o slobodu → (Po)

Ó Bože , môj milostivý Otče, Stvoriteľ všetkého čo je, vyslyš moju prosbu o slobodu. Vysloboď ma z reťazí otroctva a ochraňuj ma pred zlým prenasledovaním. Pomôž mi rozpoznať Pravdu a príď mi na pomoc, aj keď som zmätený a pochybujem o tvojom slove. Odpusť mi, ak som Ťa urazil, a vezmi ma do útočiska tvojho Nového raja na zemi. Amen.

 

130. Modlitba z 1. decembra 2013

31.       Novéna Spásy → (D)3x7vM

Túto modlitbu sa modlíme prvý pondelok v mesiaci 3x denne po 7 dní so začiatkom v pondelok ráno.

 

Moja milovaná Matka Spásy, prosím, získaj pre všetky duše dar večnej spásy, skrze milosrdenstvo tvojho Syna, Ježiša Krista. Skrze tvoj príhovor ťa úpenlivo prosím, aby si orodovala za vyslobodenie všetkých duší z otroctva Satana. Prosím, popros svojho Syna, aby preukázal milosrdenstvo a odpustenie tým dušiam, ktoré Ho odmietajú, zraňujú Ho svojou ľahostajnosťou, a ktoré uctievajú falošné učenie a falošných bohov. Úpenlivo ťa prosíme, drahá Matka, aby si naliehavo žiadala o milosti k otvoreniu sŕdc tých duší, ktoré najviac potrebujú tvoju pomoc. Amen.

 

132. Modlitba z 31. januára 2014 o 15:27 hod.

32.      K zrieknutiu sa Satana, na ochranu tejto misie → (Po)

Ak sa budete modliť túto modlitbu modlitebnej kampane najmenej dvakrát týždenne, pomôžete ochrániť túto misiu spásy a priviesť viac duší do ríše Božieho kráľovstva.

 

Ó, Matka Spásy, príď na pomoc tejto misii. Pomôž nám, Božej zvyškovej armáde, zrieknuť sa Satana. Naliehavo ťa prosíme, aby si svojou pätou rozdrvila hlavu šelmy a odstránila všetky prekážky v našej misii na záchranu duší. Amen.

 

140. Modlitba z  13. marca 2014

33.      Za ochranu hierarchiou anjelov → (Po)

Aby ste Ma poprosili o rozptýlenie vášho strachu a smútku a o poskytnutie ochrany od prenasledovania, modlite sa, prosím, túto modlitbu.

 

Najdrahší Otče, Boh všetkého stvorenia, Boh Najvyšší, poskytni mi milosť a ochranu hierarchiou Tvojich anjelov. Umožni mi sústrediť sa na tvoju lásku ku každému z tvojich detí, bez ohľadu na to, ako ťa urážajú. Pomôž mi šíriť správy o poslednej zmluve k príprave sveta na Druhý príchod Ježiša Krista, bez strachu v mojom srdci. Poskytni mi svoje zvláštne milosti a požehnanie, aby som sa povzniesol nad prenasledovanie, uvalené na mňa Satanom, jeho démonmi a jeho zástupcami na zemi. Nikdy nedovoľ, aby som sa bál tvojich nepriateľov. Daj mi silu milovať mojich nepriateľov a tých, ktorí ma prenasledujú v Božom mene. Amen.

 

164. Modlitba z 24. augusta 2014

34.      Modlitba mieru pre národy → (D)

Ó, Ježišu, prines mi mier. Prines mier môjmu národu a všetkým krajinám, ktoré sú roztrhané na kusy, kvôli vojne a rozdeleniu.  Zasaď semienka pokoja do zatvrdilých sŕdc tých, ktorí v mene spravodlivosti spôsobujú utrpenie iným. Daj všetkým Božím deťom milosti obdržať tvoj mier, aby sa láske a harmónii mohlo dariť, aby láska k Bohu zvíťazila nad zlom a duše mohli byť zachránené od skazenosti falše, krutosti a diabolskej ctižiadosti. Daj, aby pokoj panoval nad všetkými, ktorí zasväcujú svoj život Pravde tvojho svätého Slova a tými, ktorí Ťa vôbec nepoznajú. Amen.

 

167. Modlitba z 21. septembra 2014

35.      Ochraňuj moju rodinu → (Po)

Ó, Bože, môj Večný Otče, skrze milosť tvojho milovaného Syna, Ježiša Krista, prosím, ochraňuj vždy moju rodinu pred zlom. Daj nám silu povzniesť sa nad zlý zámer a zostať zjednotení v našej láske k Tebe a jeden k druhému. Buď nám oporou v každej skúške a utrpení, ktoré snáď budeme znášať, a udržuj našu vzájomnú lásku živú, aby sme boli v jednote s Ježišom.  Žehnaj našim rodinám a daj nám dar lásky aj v čase konfliktu. Posilni našu lásku, aby sme sa mohli rozdeliť o radosť z našej rodiny s ostatnými, aby tvoja láska mohla byť zdieľaná s celým svetom. Amen.

 

168. Modlitba z 29. septembra 2014

36.      O dar Božej lásky → (Po)

Ó, najdrahší Otče, ó, Večný Otče, Bože Najvyšší, učiň ma hodným svojej lásky. Prosím, odpusť mi, že som zranil iných, a všetky zlé skutky, ktoré spôsobili utrpenie ktorémukoľvek z tvojich detí. Otvor moje srdce, aby som Ťa mohol privítať v duši, a očisti ma od všetkej nenávisti, ktorú môžem cítiť k inej osobe. Pomôž mi odpustiť mojím nepriateľom a zasadiť semienka tvojej lásky kamkoľvek pôjdem a medzi tými, ktorých stretávam každý deň. Daj mi, drahý Otče, dary vytrvalosti a dôvery, aby som mohol obhajovať tvoje sväté Slovo, a tak udržať nažive, v temnom svete, plameň tvojej veľkej lásky a milosrdenstva. Amen.

 

170. Modlitba z 8. októbra 2014

37.      PRE KŇAZOV: Za zachovanie svätého Božieho Slova → (D)

O drahý Pane, môj milovaný Ježiš Kristus, podrž ma. Chráň ma. Zachovaj ma vo svetle tvojej tváre,  pretože sa moje prenasledovanie stupňuje,  hoci mojím  jediným priestupkom je obhajovať pravdu, sväté Slovo Božie. Pomôž mi nájsť odvahu, aby som Ti vždy verne slúžil. Daruj mi svoju odvahu a svoju silu, keď bojujem proti prudkej opozícii za obranu Tvojho učenia. Nikdy ma neopusť, Ježiš, v čase mojej núdze a poskytni mi všetko, čo potrebujem, aby som Ti aj naďalej slúžil, prostredníctvom poskytovania svätých sviatostí a Tvojho drahocenného Tela a Krvi, skrze najsvätejšiu obetu svätej omše. Požehnaj ma Ježiš. Kráčaj so mnou. Ostaň vo mne. Zostaň so mnou. Amen.

 

 

96. Modlitba z  25.1.2013

38.      Za požehnanie a ochranu našej modlitbovej skupiny → (D)

Modliť sa pred začatím a skončením modlitbovej skupiny Ježiš ľudstvu.

 

Ó, môj najdrahší Ježišu, prosím, požehnaj nám a ochraňuj nás, tvoju skupinu modlitebnej kampane, aby sme sa stali imúnni voči zlým útokom diabla a všetkým zlým duchom, ktorí nás môžu mučiť pri tejto svätej misii za záchranu duší. Nech zostaneme verní a silní a vytrváme chváliť tvoje sväté meno pred svetom a nikdy sa nevzdáme nášho úsilia šíriť Pravdu tvojho svätého Slova. Amen.

 

† V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.