STREDA

Na príhovor Panny Márie

 

Znamenie kríža

† V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

 

Poproste svojho obľúbeného svätého, aby sa pripojil k vašej modlitbe a prihováral sa za vás a za vašu rodinu:
Svätý (á) ______________, pripoj sa ku mne v týchto modlitbách a prihováraj sa za mňa a za moju rodinu. Amen.
 
 

"Vzývajte všetkých svätých, ktorých uctievate, aby vám pomáhali ako orodovníci u môjho večného Otca."   Ježiš, 20. decembra 2010

 

Modlitba: Ježišu, odpusť mi, lebo som zhrešil.

Aby ste so Mnou správne komunikovali, musíte vždy predo Mňa predstúpiť najprv ako pokorný služobník. Keď predo Mnou kľačíte, alebo jednoducho komunikujete so Mnou vo svojom srdci, vždy začínajte slovami: "Ježišu, odpusť mi, lebo som zhrešil".

 

Modlitbová kampaň (96) Za požehnanie a ochranu našej modlitbovej skupiny

Modliť sa pred začatím a skončením modlitbovej skupiny Ježiš ľudstvu.

 

Ó, môj najdrahší Ježišu, prosím, požehnaj nám a ochraňuj nás, tvoju skupinu modlitebnej kampane, aby sme sa stali imúnni k zlým útokom diabla a všetkým zlým duchom, ktorí nás môžu mučiť pri tejto svätej misii za záchranu duší. Nech zostaneme verní a silní a vytrváme chváliť tvoje sväté meno pred svetom a nikdy sa nevzdáme nášho úsilia šíriť Pravdu tvojho svätého Slova. Amen.

 

Modlitba k Ježišovi: Keď sa každý deň ku Mne modlíte, hovorte túto modlitbu

 

Ó, môj predrahý Ježišu, priviň ma do svojho náručia a dovoľ mojej hlave spočinúť na Tvojich pleciach, aby si ma mohol vyzdvihnúť do tvojho osláveného kráľovstva, keď príde čas. Dovoľ tvojej vzácnej krvi, aby stekala na moje srdce a umožnila nám spojiť sa v jedno. Amen.

 

Modlitba k Bohu Otcovi: Modlitba o kľúč k Novému raju

 

Drahý Otče, to som ja, tvoje stratené dieťa, tak zmätené a slepé, že bez tvojej pomoci, tvojej lásky, nie som nič. Zachráň ma, skrze lásku tvojho Syna, Ježiša Krista a daj mi kľúč k tvojmu novému raju na zemi. Amen. 

 

Ruženec Božieho Milosrdenstva:  Modlitba o odvahu

 

Naplň ma teraz, ó, môj Pane, darom Ducha Svätého, aby som mohol prinášať Tvoje Najsvätejšie Slovo hriešnikom, ktorým musím pomôcť, aby som ich zachránil v Tvojom mene. Pomôž mi, aby som ich pokryl, pomocou mojich modlitieb, Tvojou vzácnou krvou, aby sa mohli priblížiť k Tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu. Daj mi dar Ducha Svätého, aby tieto úbohé duše mohli užívať Tvojho Nového raja. Amen.

 

 

STREDA

Na príhovor Panny Márie

 

Modlitba z 19.8.2012

Litánie Ježiš ľudstvu (1)

1. Ochrana proti falošnému prorokovi. → (D)

 

Najdrahší Ježišu, ochráň nás pred podvodom falošného proroka.

Ježiš zmiluj sa nad nami.

Ježiš ochráň nás pred prenasledovaním.

Ježiš chráň nás pred Antikristom.

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Najdrahší Ježiš pokry nás s Tvojou drahocennou Krvou.

Najdrahší Ježišu, otvor naše oči, aby sme videli lži falošného proroka.

Najdrahší Ježišu, zjednoť svoju cirkev.

Ježiš chráň naše sviatosti.

Ježiš nenechaj falošného proroka rozdeliť tvoju cirkev.

Najdrahší Ježišu, pomáhaj nám odmietnuť klamstvá, predstavované nám ako pravda.

Ježiš daj nám silu.

Ježiš daj nám nádej.

Ježiš zaplav naše duše s Duchom Svätým.

Ježiš ochráň nás pred šelmou.

Ježiš daj nám dar rozpoznania, takže môžeme nasledovať cestu tvojej pravej Cirkvi za všetkých okolností na veky vekov.   Amen.

 

Modlitba z  24.8.2012

Litánie Ježiš ľudstvu (2) 

2. Za milosť imunity  → (D)

 

Ó, Najvyšší Nebeský Otče,  milujem Ťa.

Uctievam Ťa.

Pane, zmiluj sa.

Pane, odpusť nám naše viny.

Zvelebujem Ťa.

Chválim Ťa.

Vzdávam Ti vďaku za všetky mimoriadne milosti.

Prosím Ťa o milosť imunity pre mojich milovaných:/

(Menujte všetkých tých, ktorých máte na zozname k záchrane duší)

Ponúkam Ti moju vernosť v každom čase

Ty, ó, najvyšší Nebeský Otče,

Stvoriteľ všetkých vecí,

Stvoriteľ vesmíru,

Stvoriteľ ľudstva,

Ty si zdrojom všetkých vecí.

Ty si zdrojom Lásky.

Ty si Láska.

Milujem Ťa.

Uctievam Ťa.

Podriaďujem sa Ti.

Prosím Ťa o milosrdenstvo pre všetky duše, ktoré Ťa nepoznajú, ktoré Ťa neuctievajú, ktoré odmietajú Tvoju ruku milosrdenstva.

Dávam  Ti moju  myseľ, telo a dušu, aby si ich mohol zobrať do Tvojho náručia a ochrániť od Zlého.

Prosím Ťa, aby si otvoril bránu raja, aby sa všetky Tvoje deti konečne mohli zjednotiť, v dedičstve ktoré si vytvoril pre nás všetkých.  Amen.

 

Modlitba z  11.10.2012

Litánie Ježiš ľudstvu (3)

3. Bráňte Božie slovo → (D)

 

Ó, drahý Ježišu, ochráň nás od klamstiev, ktoré urážajú Boha.

Ochráň nás od satana a jeho armády.

Pomôž nám, aby sme ťa viacej milovali.

Buď nám oporou v našom boji.

Obraňuj nás v našej viere.

Veď nás do Tvojho bezpečného útočiska.

Pomôž nám povstať a brániť Tvoju svätú vôľu.

Posilňuj v nás našu odhodlanosť byť Tvojimi pravými učeníkmi.

Daj nám odvahu.

Daj nám dôveru.

Veď nás po ceste pravdy.

Bráň nás pred nepriateľom.

Vylej na nás Tvoje ochranné milosti.

Pomáhaj nám vyhýbať sa pokušeniu.

Privádzaj nás bližšie k Tvojmu Najsvätejšiemu srdcu.

Pomáhaj nám zostať Ti verní v každom čase. Amen.

 

Modlitba z  12.1.2013

Litánie Ježiš ľudstvu (4)

4. Za zmiernenie trestu Boha Otca  → (D) 

 

Ó, Najvyšší Bože, veľmi Ťa prosíme o milosrdenstvo za hriechy tvojich detí.

Ďakujeme Ti za dar zeme.

Ďakujeme Ti za dar ľudského života.

Ceníme si dar života.

Rešpektujeme dar života.

Ďakujeme Ti za dar tvojho Syna, Ježiša Krista.

Ďakujeme Ti za dar vykúpenia.

Chválime tvoje božstvo.

Plne sa Ti odovzdávame, aby sa naplnila tvoja Božia vôľa na zemi tak, ako je v nebi.

Ďakujeme Ti za dar osvietenia svedomia.

Ďakujeme Ti za sľub večného života.

Vítame Nový raj.

Prosíme Ťa, aby si zachránil všetky duše, vrátane tých, ktoré Ťa trýznia a tých, ktoré sú pre Teba stratené.

Ďakujeme Ti za lásku, ktorú preukazuješ všetkým svojim deťom.

Ďakujeme Ti za dar proroctva.

Ďakujeme Ti za dar modlitby.

Prosíme Ťa, udeľ nám pokoj a spásu.

Amen.

 

Modlitba z  11.2.2013

Litánie Ježiš ľudstvu (5)

5. Za záchranu tých, ktorí sú v smrteľnom hriechu → (D)

 

Ježišu, zachráň všetkých hriešnikov od plameňov pekla.

Odpusť začernetým dušiam.

Pomôž im, aby Ťa poznali.

Pozdvihni ich z temnoty.

Otvor ich oči.

Otvor ich srdcia.

Ukáž im Pravdu.

Zachráň ich.

Pomôž im počuť.

Zbav ich pýchy, žiadostivosti a závisti.

Ochraňuj ich pred Zlým.

Počuj ich volanie o pomoc.

Uchop ich ruky.

Pritiahni ich k sebe.

Zachráň ich od klamu Satana. 
Amen.

 

Modlitba z  8.1.2014

Litánie Ježiš ľudstvu (6)

6.  Za dar milostí → (D)

 

Ó, najdrahší Ježišu, môj milovaný Spasiteľ,

naplň ma svojou láskou.

Naplň ma svojou silou.

Naplň ma svojou múdrosťou.

Naplň ma svojou vytrvalosťou.

Naplň ma svojou pokorou.

Naplň ma svojou odvahou.

Naplň ma svojou vášňou.

Amen.

 
 

1. Modlitba zo 17.11.2011

1. Za môj dar Ježišovi na záchranu duší → (D)

Môj najdrahší Ježišu, Ty, ktorý nás tak nesmierne miluješ, dovoľ mi, aby som svojou pokorou pomohol zachrániť Tvoje vzácne duše. Maj milosrdenstvo so všetkými hriešnikmi bez ohľadu nato, ako bolestne Ťa urazili. Dovoľ mi cez modlitbu a utrpenie pomôcť tým dušiam, ktoré nemusia prežiť Varovanie, aby našli miesto po Tvojom boku v Tvojom kráľovstve. Ó, najdrahší Ježišu, vypočuj moju modlitbu, aby som Ti pomohol získať tie duše, po ktorých tak túžiš. Ó, najsvätejšie Srdce Ježišovo, sľubujem, že navždy zostanem verný Tvojej najsvätejšej vôli. Amen.

 

12. Modlitba z 03.12.2011

2. * Za vyvarovanie sa hriechu pýchy → (Str)

Ó, môj Ježišu pomôž mi, aby som sa vyvaroval hriechu pýchy, keď hovorím v Tvojom mene. Odpusť mi, ak niekedy niekoho znevážim v Tvojom svätom mene. Pomôž mi Ježišu, aby som počúval, keď prehovorí Tvoj hlas a naplň ma svojim Duchom Svätým, aby som mohol rozpoznať pravdu Tvojho slova, keď voláš k ľudstvu. Amen.

 

13. Modlitba z 11.12.2011

3. * Za milosť ochrany pre stratené duše → (D)

Môj slávnostný prísľub všetkým tým z vás, ktorí na Mňa budete volať v mene Môjho milovaného Syna Ježiša Krista, aby Som zachránil vašich bratov a sestry, je ten, že im (vašim bratom a sestrám) okamžite udelím imunitu. Mimoriadne milosti obdrží každý jeden z vás, kto sa zaviaže, že sa bude celý mesiac modliť za ich duše.

 

Ó, Nebeský Otče, skrze lásku Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, ktorého utrpenie na kríži nás spasilo od hriechu, prosím zachráň všetkých tých, ktorí naďalej odmietajú Jeho milosrdnú ruku. Drahý Otče, zaplav ich duše dôkazom Tvojej lásky. Nebeský Otče, úpenlivo Ťa prosím, vypočuj moju modlitbu a zachráň tieto duše od večného zatratenia. Skrze Tvoje milosrdenstvo im dovoľ, aby ako prví vstúpili do Novej éry mieru na Zemi. Amen.

 

16. Modlitba z 31.12.2011

4. * Za prijatie milostí, ponúknutých počas Varovania → (Str)

Ó môj Ježišu, pevne ma drž počas tejto skúšky Tvojho veľkého milosrdenstva. Daj mi potrebné milosti, aby som sa v Tvojich očiach stal maličkým. Otvor moje oči pre pravdu Tvojho prísľubu večnej spásy. Odpusť mi moje hriechy a ukáž mi Tvoju lásku a Tvoju priateľskú ruku. Vezmi ma do náručia svätej rodiny, aby sme sa všetci mohli opäť zjednotiť. Milujem Ťa Ježišu a sľubujem Ti, že od dnes budem s čistotou duše a bez strachu vo svojom srdci hlásať Tvoje sväté slovo naveky a navždy. Amen.

 

17. Modlitba z 01.01.2012

5. * Za temné duše k Matke Spásy → (Str)

Ó, nepoškvrnené srdce Márie Matky Spásy a Prostredníčky všetkých milostí. Ty, ktorá sa podieľaš na spáse ľudstva od skazenosti Satana, modli sa za nás. Matka Spásy, modli sa za nás, aby mohli byť spasené všetky duše a prijali lásku a milosrdenstvo, ktoré im preukáže tvoj Syn, náš Pán, Ježiš Kristus, ktorý prichádza ešte raz, aby zachránil ľudstvo a dal nám príležitosť k večnej spáse. Amen.

 

24. Modlitba z 31.01.2012

6. * Za plné odpustky a úplné odpustenie hriechov → (D)

Musia sa modliť počas siedmych po sebe nasledujúcich dňoch túto modlitbu "Za plné odpustky a úplné odpustenie hriechov" a bude im udelený dar úplného odpustenia hriechov a moc Ducha Svätého.

/Pre kresťanov i nekresťanov/

Ó môj Ježišu, Ty si svetlo na zemi, Ty si plameň, ktorý sa dotýka všetkých duší. Tvoje milosrdenstvo a láska nepoznajú hraníc. Nie sme hodní obete, ktorú si priniesol svojou smrťou na kríži. Vieme však, že Tvoja láska k nám je väčšia, ako naša láska k Tebe. Daj nám Pane dar pokory, aby sme si zaslúžili Tvoje nové Kráľovstvo. Naplň nás Duchom Svätým, aby sme mohli kráčať vpred a veď Tvoju armádu, aby hlásala pravdu Tvojho svätého Slova a pripravila našich bratov a sestry na slávu Tvojho Druhého príchodu na Zem. Chválime Ťa. Velebíme Ťa. Ponúkame seba samých, naše bolesti, naše trápenia ako dar Tebe na záchranu duší. Milujeme Ťa, Ježiš. Zmiluj sa nad všetkými svojimi deťmi, kdekoľvek sú. Amen.

 

26. Modlitba z 05.02.2012

7. * Modlitba svätého ruženca → (D)

Panna Mária naliehavo vyzýva ľudí k modlitbe svätého ruženca na pomoc zachrániť svoj národ.

„Nikdy nezabúdajte na dôležitosť môjho najsvätejšieho ruženca, lebo ak sa ho modlíte každý deň, môžete tým pomôcť zachrániť váš národ. Keď sa modlíte môj ruženec, je Satanova moc oslabená. On uteká vo veľkých bolestiach preč a stáva sa bezmocným. Je preto veľmi dôležité a nezáleží na tom, aké je vaše kresťanské vierovyznanie aby ste sa ho modlili aspoň raz za deň.“

Modlitba pred ružencom:

Kráľovná svätého ruženca, ty si ráčila prísť do Fatimy odhaliť tromdetským pastierom poklady milostí skrytých v ruženci. Vzbuď vmojom srdci úprimnú lásku k tejto modlitbe, aby som meditáciou otajomstvách nášho vykúpenia, ktoré je v ňom spomenuté, mohol byť obohatený jeho plodmi a dosiahol mier pre svet, obrátenie hriešnikov a Ruska a milostí, o ktoré teba prosím v tomto ruženci. [Tu zmienite svoju žiadosť]. Žiadam to pre väčšiu slávu Boha, pre tvoju vlastnú česťa pre dobro duší, najmä pre moju vlastnú dušu. Amen.

Verím v Boha ... Otče náš .........Zdravas' Mária ..........Sláva Otcu.........

Fatimská vložka

Pane Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré potrebujú tvoje milosrdenstvo.

Zdravas' Kráľovná, Matka milosrdenstva, život, sladkosť i nádej naša, Zdravas'. K tebe voláme vyhnaní synovia Evy, k tebe vzdycháme nariekajúci a plačúci v tomto slzavom údolí. A preto, Orodovnica naša, obráť k nám milosrdné oči svoje a po tomto putovaní ukáž nám Ježiša, požehnaný plod života tvojho, ó, milostivá, ó, dobrotivá, ó sladká Panna Mária. Amen.

Modlitba po ruženci:

Bože, tvoj jednorodený Syn nám svojím životom, smrťou a zmŕtvychvstaním získalvečnú spásu. Daj nám, prosíme, keď v posvätnom ruženci Blahoslavenej PannyMárie o týchto tajomstvách rozjímame, nech tiež podľa nich žijeme a dosiahneme to, čo sľubujú. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Ružencové tajomstvá:

Radostný ruženec

a.) ktorý nech rozmnožuje našu vieru ... b)ktorý nech posilňuje našu nádej ...c.)ktorý nech roznecuje našu lásku ....1.) ktorého si Panna z Ducha Svätého počala ...... 2.)ktorého si pri navštívení Alžbety v živote nosila .....3.) ktorého si v Betleheme porodila ....4.) ktorého si v chráme obetovala .....5.)ktorého si v chráme našla....

Bolestný ruženec

a) ktorý nech osvecuje náš rozum ...b).ktorý nech posilňuje našu vôľu ...c) ktorý nech posilňuje našu pamäť....1.) ktorý sa pre nás krvou potil .....2.) ktorý pre nás bičovaný bol .... 3.) ktorý pre nás tŕním korunovaný bol .... 4.) ktorý pre nás kríž niesol ....5.) ktorý pre nás ukrižovaný bol

Slávnostný ruženec

 a.) ktorý nech usporaduje naše myšlienky ....b.) ktorý nech riadi naše slová ....c.) ktorý nech spravuje naše skutky ....1.) ktorý slávne z mŕtvych vstal ....2.) ktorý slávne na nebesia vstúpil .....3.) ktorý nám Ducha Svätého zoslal .....4.) ktorý ťa, Panna, do neba vzal ....5.) ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval

Ruženec svetla

 a.) ktorý nech je Svetlom nášho života .....b.) ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou ...c.) ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy ....1.) ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie .....2.) ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru .....3.) ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie ...4.) ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia ....5.) ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti

 

30. Modlitba zo 14.02.2012

8. * Modlitba k Bohu Otcovi → (D)

Ó, môj večný Bože Otče, Stvoriteľ vesmíru, úpenlivo Ťa v mene Tvojho predrahého Syna prosíme, dovoľ nám, aby sme Ťa ešte viac mohli milovať. Pomôž nám, aby sme statočne, mocne a nebojácne čelili každému protivenstvu. Prijmi naše obety, utrpenia a skúšky ako dary, ktoré prinášame pred Tvoj trón na záchranu Tvojich detí na Zemi. Obmäkči srdcia nečistých duší. Otvor ich oči pre pravdu Tvojej lásky, aby sa mohli pripojiť ku všetkým Tvojim deťom v raji na zemi, ktorý si v súlade so svojou Božskou vôľou láskyplne pre nás vytvoril. Amen.

 

32. Modlitba zo 17.02.2012

9. * Za Írsko → (Str)

Ó, Matka Spásy, oroduj za tvoje deti v Írsku, aby sa zabránilo dopadu ohavného zločinu potratu na nás. Ochraňuj tento svätý národ, aby neupadal do hlbšej beznádeje, spôsobenej temnotou, ktorá zahaľuje našu krajinu. Osloboď nás od Zlého, ktorý chce zničiť tvoje deti ešte predtým, ako sa narodia. Oroduj za tých vodcov, ktorí budú mať odvahu počúvať tých, ktorí milujú tvojho Syna, aby nasledovali učenie nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

 

33. Modlitba z 20.02.2012

10.      * Pečať živého Boha → (D)

Modlite sa v rámci Modlitebnej kampane (33) túto modlitbu "Za prijatie pečate živého Boha", aby ste moju pečať uznali a prijali ju s láskou, radosťou a vďačnosťou.

 

Ó, môj Bože, môj milujúci Otče, s láskou a vďačnosťou prijímam tvoju Božskú pečať ochrany. Tvoje Božstvo obklopuje moje telo a dušu naveky. Skláňam sa v pokornom vďakyvzdaní a ponúkam Ti moju hlbokú lásku a oddanosť — tebe, môjmu milovanému Otcovi. Úpenlivo Ťa prosím, ochraňuj mňa a mojich milovaných touto mimoriadnou pečaťou a ja sa zaväzujem, že svoj život zasvätím tvojej službe naveky vekov. Milujem Ťa, drahý Otče. Utešujem Ťa, milovaný Otče, v týchto časoch. Obetujem Ti telo a krv, dušu i Božstvo tvojho milovaného Syna na odčinenie hriechov sveta a za spásu všetkých tvojich detí. Amen.

 

38. Modlitba z 20.03.2012

11.      * Za záchranu katolíckej Cirkvi → (Str)

Ó, blahoslavená Matka Spásy, prosíme ťa, oroduj v týchto ťažkých časoch za katolícku Cirkev a nášho milovaného pápeža Benedikta XVI., aby sa zmiernilo jeho utrpenie. Prosíme ťa, Matka Spásy, prikry svojim svätým plášťom zasvätených Božích služobníkov, aby sa im dostalo milostí byť silnými, vernými a statočnými počas skúšok, ktorým budú vystaveníOroduj taktiež za to, aby sa postarali o svoje stádo v súlade s pravým učením katolíckej Cirkvi. Ó, svätá Božia Matka, udeľ nám, tvojmu zvyšku Cirkvi na zemi, dar schopnosti viesť, aby sme tak mohli pomáhať privádzať duše do kráľovstva tvojho SynaProsíme ťa, Matka Spásy, udržuj podvodníka ďaleko od nasledovníkov tvojho Syna tak, aby vo svojom úsilí uchrániť si svoje duše boli schopní vojsť bránami Nového raja na zemi. Amen.

 

47. Modlitba z 22.4.2012

12.      * Za opätovné vzplanutie mojej lásky k Ježišovi → (Str)

Ó, požehnaná Matka, Matka Spásy celého sveta, oroduj za mňa, aby opäť vzplanula moja láska k Ježišovi. Pomôž mi cítiť plameň jeho lásky, aby tak naplnil moju dušu. Pomôž mi, aby som viac miloval Ježiša. Oroduj za mňa, aby zosilnela moja viera, láska a oddanosť k Nemu. Rozptýľ všetky pochybnosti, ktoré ma sužujú a pomôž mi, aby som jasne videl Božie svetlo pravdy, ktoré vyžaruje z tvojho milovaného Syna, Spasiteľa celého ľudstva. Amen.

 

60. Modlitba zo  14.6.2012

13.      * Za obrátenie rodín počas Varovania → (Str)

Deti Božie, pripravujte sa na Varovanie každý deň, pretože môže prísť kedykoľvek.

 

Ó, drahý, milovaný Ježišu, prosím o milosrdenstvo pre duše mojej rodiny (tu ich menujte).Ponúkam Ti moje utrpenie, moje skúšky a moje modlitby na záchranu ich duší od ducha temnoty. Nech ani jedno z týchto tvojich detí neodsúdi ani neodmietne tvoju ruku milosrdenstvaOtvor ich srdcia, aby priľnuli k tvojmu najsvätejšiemu srdcu a mohli tak nájsť odpustenie, ktoré je nevyhnutné na ich záchranu pred pekelnými plameňmiPoskytni im možnosť nápravy tak, aby mohli byť obrátení lúčmi tvojho Božieho milosrdenstva. Amen.

 

63. Modlitba z  29.6.2012

14.      * Ochraňuj ma na tejto ceste → (Str)

Moja milovaná Matka Spásy, prosím ťa, oroduj za mňa, aby sa mi dostávalo pokrmu života na moju ochranu na tejto ceste a na pomoc záchrany všetkých Božích detíProsím pomôž všetkým tým, ktorí sú klamaní cez falošné idoly a falošných bohov, otvoriť ich oči voči pravde smrti tvojho Syna na kríži, aby sa zachránilo každé jedno Božie dieťa a každému sa poskytol večný život. Amen.

 

68. Modlitba z 23.7.2012

15.      * Ochráň ma od vplyvu Satana → (Str)

Matka Božia, Matka Spásy, prikry ma tvojím najsvätejším plášťom a ochráň moju rodinu od vplyvu satana a jeho padlých anjelov. Pomôž mi, aby som vždy dôveroval Božiemu milosrdenstvu tvojho milovaného Syna Ježiša Krista. Udržuj ma v mojej láske k Nemu a nikdy nedovoľ, aby som zblúdil z pravdy Jeho učenia bez ohľadu na to, koľko pokušení ma postretne. Amen.

 

78. Modlitba z  25.9.2012

16.      Zachráň ma od Zlého → (Str)

 Ó, Ježiš, ochraňuj ma pred mocou Satana. Vezmi ma do Tvojho Srdca, keď sa zbavím všetkej mojej oddanosti k nemu a k jeho zlým cestám. Odovzdávam Ti svoju vôľu a prichádzam pred Teba na kolenách s pokorným a kajúcim srdcom. Vkladám svoj život do Tvojho svätého náručia. Zachráň ma od Zlého. Osloboď ma a vezmi ma do Tvojho bezpečného prístavu ochrany naveky vekov. Amen.

 

79. Modlitba z  27.9.2012

17.      Za dve miliardy stratených duší → (D)

Ó, drahý Ježiš, prosím Ťa, aby si vylial Tvoje milosrdenstvo na stratené duše. Odpusti im, že Ťa odmietajú a použi moju modlitbu a moje utrpenie, aby si skrze Tvoje milosrdenstvo vylial na ne milosti, ktoré potrebujú k posväteniu svojich duší. Prosím Ťa o dar pokory pre ich duše. Prosím Ťa, aby si otvoril ich srdcia, aby prišli k Tebe a prosili Ťa, aby si ich naplnil Duchom Svätým, aby mohli prijať pravdu Tvojej lásky a žiť s Tebou a celou Božou rodinou naveky. Amen.

 

84. Modlitba z 9.11.2012

18.      Modlitba za osvietenie duší elít, ktoré vládnu svetu → (D)

Ó, drahý Ježišu, úpenlivo Ťa prosím, aby si osvietil duše elít, ktoré vládnu svetu. Ukáž im dôkaz Tvojho milosrdenstva. Pomôž im, aby otvorili svoje srdcia a preukázali skutočnú pokoru, na počesť Tvojej veľkej obete Tvojej smrti na kríži, keď si zomrel za ich hriechy. Pomôž im, aby spoznali, kto je ich skutočný Tvorca, kto je ich skutočný Stvoriteľ a naplň ich milosťami, aby uvideli Pravdu. Prosím, zabráň im v uskutočnení ich plánov ublížiť miliónom ľudí skrze očkovanie, nedostatku potravy, nútených adopcií nevinných detí a rozdelením rodín. Uzdrav ich. Pokry ich  Tvojím svetlom a vezmi ich do lona Tvojho Srdca, aby si ich zachránil z osídiel Zlého. Amen.

 

91. Modlitba zo  4.1.2013

19.      *Aby som zostal verný mojej viere → (Str)

Ó, Blahoslavená Matka Spásy, ochraňuj ma v mojej hodine núdze, keď som konfrontovaný so zlom. Pomôž mi brániť Božie Slovo so silou a odvahou, bez akéhokoľvek strachu v mojej duši. Oroduj za mňa, aby som zostal verný učeniu Krista a aby som sa mohol úplne zbaviť mojich obáv, starostí a smútku. Pomôž mi, aby som mohol kráčať smelo vpred na tejto osamelej ceste a hlásať Pravdu svätého Božieho Slova, aj keď nepriatelia Boha robia túto úlohu takmer nemožnou. Ó, Blahoslavená Matka, prosím ťa skrze tvoj príhovor, aby viera všetkých kresťanov zostala silná počas celého prenasledovania.  Amen.

 

95. Modlitba z 23.1.2013

20.      Za pomoc nájsť si čas k modlitbe → (Str)

Ó, Matka Spásy, príď mi na pomoc, keď sa snažím nájsť čas k modlitbe. Pomôž mi venovať tvojmu milovanému Synovi, Ježišovi Kristovi, čas, ktorý si zaslúži, aby som mu ukázal, ako veľmi Ho milujem. Prosím ťa, aby si ty, moja blahoslavená Matka Spásy, požiadala o milosti, ktoré potrebujem, a vyprosila mi u svojho drahého Syna všetky milosti a priazeň, aby ma mohol ukryť vo vnútri svojho Najsvätejšieho srdca. Amen.

 

97. Modlitba z  5.2.2013

21.      Za zjednotenie modlitebných skupín → (Str)

Ó, milovaná Matka Spásy, úpenlivo ťa prosím, zjednoť skrze tvoje modlitby celú Božiu zvyškovú armádu po celom svete. Pokry všetky skupiny modlitebnej kampane milosťou spásy, ktorá sa na nás vylieva skrze milosrdenstvo tvojho Syna, Ježiša Krista. Pošli tvojich anjelov, aby pokryli každého z nás, a najmä kňazov, ktorí vedú skupiny modlitebnej kampane. Pomôž nám vyhnúť sa rozptýleniam, ktoré spôsobujú nejednotnosť medzi nami, a ochraňuj nás tvojím darom výzbroje, aby sme sa stali odolní voči útokom, ktoré budeme musieť znášať, kvôli našej láske k Ježišovi Kristovi, v tejto svätej misii na záchranu duší. Amen.

 

98. Modlitba zo  6.2.2013

22.      Aby Božia milosť pokryla svetových vodcov → (Str)

Ó, moja Blahoslavená Matka Spásy, popros tvojho Syna, aby vylial svoje milosti a lásku na svetových vodcov, ktorí ovládajú svet. Oroduj, aby ich Božie svetlo vyliečilo z ich slepoty a odomkni ich kamenné srdcia. Zastav ich v prenasledovaní nevinných ľudí. Prosím, prihovor sa, aby ich Ježiš viedol a zabránil im klásť prekážky v šírení Pravdy jeho učenia národom po celom svete. Amen.

 

102. Modlitba z  21.3.2013

23.      Za udržanie vernosti a viery v Božie posolstvo svetu  → (D)

Najdrahší Ježiš, keď som sklesnutý, pozdvihni ma. Keď pochybujem, osvieť ma. Keď som smutný, ukáž mi tvoju lásku. Keď kritizujem, pomôž mi mlčať. Keď verejne súdim iného, uzavri moje pery. Keď v tvojom mene vyslovím rúhanie, zachráň ma a vráť ma do tvojej ochrany. Keď mi bude chýbať odvaha, daj mi meč, ktorý potrebujem, aby som bojoval a zachránil duše, po ktorých túžiš. Keď odporujem tvojej láske, pomôž mi vzdať sa a odovzdať sa úplne do tvojej milujúcej starostlivosti. Keď zblúdim, pomôž mi nájsť cestu Pravdy. Keď spochybňujem tvoje Slovo, daj mi odpoveď, ktorú hľadám. Pomôž mi byť trpezlivý, milujúci a láskavý aj k tým, ktorí Ťa preklínajú. Pomôž mi odpustiť tým, ktorí ma urážajú, a daj mi milosť, ktorú potrebujem, aby som Ťa nasledoval až na koniec zeme. Amen.

 

103. Modlitba z  22.3.2013

24.      Za zdieľanie kalichu utrpenia s Kristom → (D 3x)

Ležím pred Tebou pri Tvojich nohách, drahý Ježišu, aby si so mnou urobil, čo chceš, pre dobro všetkých. Dovoľ mi zdieľať Tvoj kalich utrpenia. Prijmi odo mňa tento dar, aby si mohol zachrániť úbohé duše, ktoré sú stratené a bez nádeje. Vezmi si ma v tele, aby som mohol zdieľať tvoju bolesť. Drž moje srdce v Tvojich svätých rukách a priveď moju dušu do jednoty s Tebou. Skrze môj dar utrpenia, dovoľujem Tvojej Božskej prítomnosti objať moju dušu, aby si tak mohol vykúpiť všetkých hriešnikov a zjednotiť všetky Božie deti naveky vekov. Amen.

 

104. Modlitba z  11. 4. 2013

25.      Vysloboď túto dušu z otroctva → (D)

Najdrahší Ježišu, ponúkam Ti dušu môjho brata a sestry, ktorí prenechali svoju dušu Satanovi. Vezmi túto dušu a vykúp ju v Tvojich svätých očiach. Vysloboď túto dušu z otroctva šelmy a prines jej večnú spásu. Amen.

 

105. Modlitba z 19.4.2013

26.      Za dar obrátenia za iných ľudí → (D)

Ó, môj najdrahší Ježišu, v mojej láske k Tebe, prosím, prijmi moju dušu do jednoty s Tebou. Vezmi moju dušu, pokry ju tvojim Duchom Svätým a pomôž mi, skrze túto modlitbu, zachrániť všetkých, s ktorými sa stretávam. Zahaľ tvojim svätým milosrdenstvom každú dušu, ktorú stretávam, a ponúkni im spásu, ktorú potrebujú, aby vstúpili do tvojho kráľovstva. Vypočuj moje modlitby. Načúvaj mojim prosbám a skrze tvoje milosrdenstvo zachráň duše celého ľudstva. Amen.

 

111. Modlitba z 26.06.2013

27.       K zasväteniu vašich detí Ježišovi Kristovi  → (D)

Keď zasvätíte vaše deti môjmu Synovi skrze mňa, Matku Spásy, predstavím ich môjmu Synovi, aby ich dušiam udelil veľké milosti.

 

Ó drahá Matka Spásy, zasväcujem svoje deti (uviesť meno dieťaťa alebo detí) tvojmu Synovi, aby im mohol priniesť pokoj ducha a lásku srdca. Prosím oroduj, aby moje deti boli prijaté do milosrdnej náruče tvojho Syna a ochraňuj ich pred zlom. Pomôž im, aby zostali verné svätému Božiemu slovu, najmä v časoch, kedy budú v pokušení sa od neho odvrátiť. Amen.

 

113. Modlitba z 10.07.2013

28.       Za porážku zla v našej krajine → (Str)

Ó Matka Spásy, príď medzi nás a pokry našu krajinu svojou ochranou. Rozdrv hlavu šelmy a znič jej zlobu šíriacu sa medzi nami. Pomôž svojim úbohým strateným deťom povstať a hlásať Pravdu, keď sme obklopení lžami. Prosím, ó Matka Božia, ochraňuj našu krajinu a udržuj nás silných, aby sme dokázali zostať verní tvojmu Synovi v čase nášho prenasledovania.  Amen.

 

115. Modlitba z 18.07. 2013

29.       O dar obrátenia → (Str)

Všetci, ktorí dostanú medailu spásy, sa musia modliť túto modlitbu.

 

Ó Matka Spásy, pokry moju dušu svojimi slzami spásy. Zbav ma pochybností. Pozdvihni moje srdce, aby som pocítil prítomnosť tvojho Syna. Prines mi pokoj a útechu. Oroduj za mňa, aby som sa skutočne obrátil. Pomôž mi prijať Pravdu a otvor moje srdce k prijatiu milosrdenstva tvojho Syna, Ježiša Krista. Amen.

 

120. Modlitba z  8. 9. 2013

30.      Za zastavenie rozšírenia vojny → (D)

Tieto modlitby rozšíria obrátenie, poskytnú telesné uzdravenie a oslabia vplyv vojny, hladu a chudoby.

 

Ó, môj sladký Ježišu, odvráť vojny, ktoré ničia ľudstvo. Ochraňuj nevinných pred utrpením. Ochraňuj duše, ktoré sa pokúšajú priniesť ozajstný mier. Otvor srdcia tých, ktorí sú postihnutí bolesťou vojny. Ochraňuj mladých a zraniteľných. Zachráň všetky duše, ktorých život je zničený vojnou. Posilni všetkých nás, drahý Ježišu, ktorí sa modlíme za duše všetkých Božích detí, a udeľ nám milosť znášať utrpenie, ktoré nám v čase bojov môže byť spôsobené. Úpenlivo Ťa prosíme, zastav rozšírenie vojny a priveď duše do svätého útulku tvojho Srdca. Amen.

 

122. Modlitba  z 18. 9. 2013

31.      Za zasvätenie k drahocennej krvi Ježiša Krista → (D)

Drahý Ježišu, prosím Ťa, aby si zasvätil mňa, moju rodinu, mojich priateľov a národ pod ochranu tvojej drahocennej krvi.  Zomrel si za mňa a tvoje zranenia sú mojimi zraneniami, keď dôstojne prijímam utrpenia, ktoré budem znášať v dobe, vedúcej k tvojmu Druhému príchodu.  Trpím s Tebou, drahý Ježišu, keď sa snažíš zhromaždiť všetky Božie deti do Tvojho srdca, aby sme mali večný život.  Pokry ma a všetkých, ktorí potrebujú tvoju ochranu svojou drahocennou krvou. Amen.

 

125. Modlitba z 29. októbra 2013

32.      Za obranu najsvätejšieho Božieho Slova → (Str)

Ó, Matka Spásy, pomôž mi, pokornému Božiemu služobníkovi, brániť jeho najsvätejšie slovo v časoch súženia. Zasväť ma, drahá Matka, svojmu Synovi, aby ma mohol pokryť svojou drahocennou krvou. Udeľ mi, skrze príhovor k tvojmu Synovi, Ježišovi Kristovi, milosť, silu a vôľu zostať verný Kristovmu učeniu v časoch súženia, ktoré pohltia jeho najsvätejšiu cirkev na zemi. Amen.

 

130. Modlitba z 1. decembra 2013

33.      Novéna Spásy → (D) 3x7vM

Túto modlitbu sa modlíme prvý pondelok v mesiaci 3x denne po 7 dní so začiatkom v pondelok ráno.

 

Moja milovaná Matka Spásy, prosím, získaj pre všetky duše dar večnej spásy, skrze milosrdenstvo tvojho Syna, Ježiša Krista. Skrze tvoj príhovor ťa úpenlivo prosím, aby si orodovala za vyslobodenie všetkých duší z otroctva Satana. Prosím, popros svojho Syna, aby preukázal milosrdenstvo a odpustenie tým dušiam, ktoré Ho odmietajú, zraňujú Ho svojou ľahostajnosťou, a ktoré uctievajú falošné učenie a falošných bohov. Úpenlivo ťa prosíme, drahá Matka, aby si naliehavo žiadala o milosti k otvoreniu sŕdc tých duší, ktoré najviac potrebujú tvoju pomoc. Amen.

 

131.Modlitba z 28. 12. 2013

34.      Modlitba milosrdenstva → (Str)

Ó, moja drahá Matka Spásy, prosím, popros svojho Syna, Ježiša Krista, aby udelil milosrdenstvo (tu ich vymenujte ...) počas Varovania a znovu v Posledný deň, predtým než predstúpia pred tvojho Syna. Prosím, oroduj, aby každý z nich bol zachránený a tešil sa z plodov večného života. Ochraňuj ich každý deň a priveď ich k svojmu Synovi, aby im bola ukázaná Jeho prítomnosť a aby im bol udelený pokoj ducha a dosiahli veľkých milostí. Amen.

 

138. Modlitba z  27. februára 2014

35.      Za ochranu pred nenávisťou  → (Str)

Ó Matka Spásy, ochraňuj ma pred každým druhom nenávisti. Pomôž mi mlčať, keď sa stretnem s nenávisťou. Posilni ma v mojej vernosti Ježišovi Kristovi, keď som najslabší. Zapečať moje pery. Pomôž mi odvrátiť sa od tých, čo ma upútavajú slovami, ktoré popierajú učenie tvojho Syna alebo tých, ktorí sa mi posmievajú kvôli mojej viere. Oroduj za tieto duše, milá Matka, aby sa zriekli Satana a pocítili pokoj tvojej lásky a vládu Ducha Svätého v ich dušiach. Amen.

 

143. Modlitba z  25. marca 2014

36.      Za ochranu misie spásy → ( Str )

Ó, Matka Spásy, ochraňuj túto misiu, dar od Boha, aby priniesla večný život všetkým Jeho deťom. Prosíme, prihováraj sa, v našom mene, u svojho milovaného Syna, Ježiša Krista, aby nám dal odvahu vykonávať naše povinnosti, aby sme vždy slúžili Bohu a obzvlášť, keď kvôli tomu trpíme. Pomôž tejto misii obrátiť miliardy duší, podľa dokonalej Božej vôle a zmeň kamenné srdcia na milujúcich služobníkov tvojho Syna. Daj všetkým z nás, ktorí slúžime Ježišovi v tejto misii silu, aby sme prekonali nenávisť a prenasledovanie kríža a prijali utrpenie, ktoré ju sprevádza, so šľachetnosťou srdca a s plným prijatím toho, čo môže prísť. Amen.

 

144. Modlitba z  2. apríla 2014

37.      Za ochranu kresťanskej viery → ( Str)

Ó, Matka Spásy, prosím, prihováraj sa za duše kresťanov po celom svete. Prosím, pomôž im zachovať ich vieru a zostať vernými učeniu Ježiša Krista. Oroduj, aby mali silu mysle a ducha udržať si vždy svoju vieru. Drahá Matka, prihováraj sa za nich, aby otvorili svoje oči k Pravde a aby dostali milosti k rozpoznaniu akejkoľvek falošnej náuky, ktorá im bude predložená v mene tvojho Syna. Pomôž im, aby zostali pravými a vernými služobníkmi Božími a aby odmietli diabla a lži, aj keď kvôli tomu budú musieť trpieť bolesťou a posmechom. Ó, Matka Spásy, ochraňuj všetky svoje deti a oroduj, aby každý kresťan nasledoval cestu Pána, až do svojho posledného výdychu. Amen.

 

146. Modlitba z 11. apríla 2014

38.      Za ochranu pred klamom → (Str)

Drahá Matka Spásy, chráň ma milosťou ochrany proti klamstvám, ktoré vytvoril Satan, aby zničil vieru kresťanov. Chráň nás pred tými, ktorí sú nepriateľmi Boha. Udržuj nás v bezpečí od klamstiev a kacírstva, použitých k oslabeniu našej lásky k tvojmu Synovi. Otvor naše oči k nepravdám, klamu a každému pokusu, s ktorým sa môžeme stretnúť, ktorý nás bude nabádať, aby sme popreli Pravdu. Amen.

 

151. Modlitba z 22. 5. 2014

39.       Za obranu viery → (Str)

Poďte a proste ma, svoju milovanú Matku, Matku Spásy, aby som orodovala za každého z vás, aby ste mohli zostať verní Pravde, tým, že sa budete modliť túto modlitbu za obranu vašej viery.
 

Ó, Matka Božia, Nepoškvrnené Srdce Márie, Matka Spásy, oroduj, aby sme vždy zostali verní pravému Božiemu Slovu. Priprav nás brániť vieru, obhajovať Pravdu a odmietnuť kacírstvo. Ochraňuj všetky svoje deti v čase útrap a daj každému z nás milosti, k odvahe, až budeme vyzvaní,  odmietnuť Pravdu a zrieknuť sa tvojho Syna. Pros za nás, svätá Božia Matka, aby sme skrze Boží zásah, zostali kresťanmi v súlade so svätým Božím Slovom. Amen.

 

153. Modlitba z 31. 5. 2014

40.       Dar ochrany pre deti → (Str)

Musíte sa modliť túto modlitbu raz týždenne pred mojim obrazom, vašej milovanej Matky a prežehnať sa svätenou vodou skôr, než sa ju začnete modliť.

Ó, Matka Božia, Matka Spásy, prosím ťa, zasväť duše týchto detí (vymenujte ich tu ...) a predstav ich Tvojmu milovanému Synovi. Oroduj, aby Ježiš, mocou svojej vzácnej Krvi, pokryl a ochránil tieto malé duše každou ochranou pred zlom. Prosím ťa, drahá Matka, o ochranu mojej rodiny v čase veľkých ťažkostí, a aby tvoj Syn priaznivo vzhliadol na moju prosbu spojiť moju rodinu do jednoty s Kristom a udelil nám večnú spásu. Amen.

 

155. Modlitba z 8. 6. 2014

41.       Za ochranu Misie spásy → (Str)

Ó, najdrahšia Matka Spásy, vypočuj naše volanie za ochranu tejto Misie spásy a za ochranu Božích detí. Modlíme sa za tých, ktorí vzdorujú Božej vôli v tomto veľkom okamihu histórie. Prosíme ťa, ochraňuj všetkých, ktorí odpovedajú na tvoje volanie a na Slovo Božie, aby zachránili každého pred nepriateľmi Boha. Prosím, pomôž oslobodiť tie duše, ktoré padnú za obeť diablovmu klamu a otvor ich oči k Pravde. Ó, Matka Spásy, pomôž nám, úbohým hriešnikom, aby sme boli hodní obdržať milosť vytrvalosti v čase nášho utrpenia v mene tvojho milovaného Syna, Ježiša Krista. Ochraňuj túto misiu pred škodou. Ochraňuj svoje deti pred prenasledovaním. Pokry nás všetkých svojím najsvätejším plášťom a napomáhaj nám darom udržania viery zakaždým, ak sme napádaní, keď hovoríme Pravdu, za odovzdávanie svätého Božieho Slova, po zvyšok našich dní odteraz až naveky. Amen.

 

159. Modlitba z 8. júla 2014

42.      Úpenlivá prosba o Božiu lásku → (Str)

Ó, Matka Spásy, prosím ťa, aby si sa za mňa prihovárala, keď úpenlivo prosím o Božiu lásku. Naplň moju dušu, prázdnu nádobu, Božou láskou, aby, až bude pretekať, sa vylievala na duše, ktorým sa snažím prejaviť súcit. Prosím, aby som bol Božou mocou zbavený každého pocitu nenávisti, ktorú by som mohol pociťovať  k tým, ktorí zrádzajú tvojho Syna. Pokor ma v duchu a naplň ma šľachetnosťou duše, aby som mohol nasledovať učenie Krista a šíriť jeho lásku do každej oblasti môjho života. Amen.

 

164. Modlitba z 24. augusta 2014

43.      Modlitba mieru pre národy → (D)

Ó, Ježišu, prines mi mier. Prines mier môjmu národu a všetkým krajinám, ktoré sú roztrhané na kusy, kvôli vojne a rozdeleniu.  Zasaď semienka pokoja do zatvrdilých sŕdc tých, ktorí v mene spravodlivosti spôsobujú utrpenie iným. Daj všetkým Božím deťom milosti obdržať tvoj mier, aby sa láske a harmónii mohlo dariť, aby láska k Bohu zvíťazila nad zlom a duše mohli byť zachránené od skazenosti falše, krutosti a diabolskej ctižiadosti. Daj, aby pokoj panoval nad všetkými, ktorí zasväcujú svoj život Pravde tvojho svätého Slova a tými, ktorí Ťa vôbec nepoznajú. Amen.

 

166. Modlitba z 18. septembra 2014

44.      Za obmedzenie vrážd nevinných → (Str)

Najdrahšia Matka Spásy, prosím, predlož túto našu prosbu za obmedzenie vrážd nevinných, svojmu milovanému Synovi, Ježišovi Kristovi.  Prosíme, aby vo svojom milosrdenstve, odvrátil hrozbu genocídy, prenasledovania a násilia v každej podobe voči Božím deťom. Prosíme ťa úpenlivo, drahá Matka Spásy, aby si vypočula naše volanie o lásku, jednotu a pokoj v tomto žalostnom svete. Prosíme, aby Ježiš Kristus, Syn človeka, nás všetkých ochránil počas týchto časov veľkej bolesti a utrpenia na zemi. Amen.

 

170. Modlitba z 8. októbra 2014

45.      PRE KŇAZOV: Za zachovanie svätého Božieho Slova → (D)

O drahý Pane, môj milovaný Ježiš Kristus, podrž ma. Chráň ma. Zachovaj ma vo svetle tvojej tváre,  pretože sa moje prenasledovanie stupňuje,  hoci mojím  jediným priestupkom je obhajovať pravdu, sväté Slovo Božie. Pomôž mi nájsť odvahu, aby som Ti vždy verne slúžil. Daruj mi svoju odvahu a svoju silu, keď bojujem proti prudkej opozícii za obranu Tvojho učenia. Nikdy ma neopusť, Ježiš, v čase mojej núdze a poskytni mi všetko, čo potrebujem, aby som Ti aj naďalej slúžil, prostredníctvom poskytovania svätých sviatostí a Tvojho drahocenného Tela a Krvi, skrze najsvätejšiu obetu svätej omše. Požehnaj ma Ježiš. Kráčaj so mnou. Ostaň vo mne. Zostaň so mnou. Amen.

 

 

96. Modlitba z  25.1.2013

46.      Za požehnanie a ochranu našej modlitbovej skupiny → (D)

Modliť sa pred začatím a skončením modlitbovej skupiny Ježiš ľudstvu.

 

Ó, môj najdrahší Ježišu, prosím, požehnaj nám a ochraňuj nás, tvoju skupinu modlitebnej kampane, aby sme sa stali imúnni voči zlým útokom diabla a všetkým zlým duchom, ktorí nás môžu mučiť pri tejto svätej misii za záchranu duší. Nech zostaneme verní a silní a vytrváme chváliť tvoje sväté meno pred svetom a nikdy sa nevzdáme nášho úsilia šíriť Pravdu tvojho svätého Slova. Amen.

 

† V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.