MODLITBY MODLITEBNEJ KAMPANE

 

1. Modlitba zo 17.11.2011

1. * Za môj dar Ježišovi na záchranu duší → (D)

Môj najdrahší Ježišu, Ty, ktorý nás tak nesmierne miluješ, dovoľ mi, aby som svojou pokorou pomohol zachrániť Tvoje vzácne duše. Maj milosrdenstvo so všetkými hriešnikmi bez ohľadu nato, ako bolestne Ťa urazili. Dovoľ mi cez modlitbu a utrpenie pomôcť tým dušiam, ktoré nemusia prežiť Varovanie, aby našli miesto po Tvojom boku v Tvojom kráľovstve. Ó, najdrahší Ježišu, vypočuj moju modlitbu, aby som Ti pomohol získať tie duše, po ktorých tak túžiš. Ó, najsvätejšie Srdce Ježišovo, sľubujem, že navždy zostanem verný Tvojej najsvätejšej vôli. Amen.

 2. Modlitba z 18.11.2011

2. * Za svetových vládcov → (Po)

Môj večný Otče, v mene Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista Ťa prosím, aby si ochraňoval svoje deti pred prenasledovaním, ktoré plánujú globálne sily proti nevinným národom. Prosím za odpustenie hriechov tých duší, ktoré sú príčinou tohto utrpenia, aby sa s pokornými a kajúcimi srdcami mohli k Tebe obrátiť. Prosím daj svojim sužovaným deťom silu odolávať takémuto utrpeniu k odčineniu hriechov sveta. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

3. Modlitba z 19.11.2011

3. * Za zbavenie sveta od strachu → (Po)

 Ó, môj Pane Ježišu Kriste, úpenlivo Ťa prosím, zbav svet od strachu, ktorý oddeľuje duše od Tvojho milujúceho srdca. Modlím sa, aby sa duše, ktoré počas Varovania zažijú skutočný strach, zastavili a dovolili Tvojmu milosrdenstvu zaplaviť ich duše, aby sa tak oslobodili a milovali Ťa spôsobom, akým majú. Amen.

4. Modlitba z 20.11.2011

4. * Za zjednotenie všetkých rodín → (Ut)

Ó, Ježišu, prosím Ťa, zjednoť počas Varovania všetky rodiny, aby získali večnú spásu. Modlím sa, aby všetky rodiny zostali pospolu v jednote s Tebou, Ježišu a mohli sa tak stať dedičmi Tvojho Nového raja na Zemi. Amen.

5. Modlitba z 21.11.2011

5. * Na chválu Bohu Najvyššiemu → (So)

Dcéra moja, svet musí ponúknuť túto mimoriadnu modlitbu chvály a vďakyvzdania Bohu Otcovi za milosrdenstvo, ktoré poskytuje celému svetu.

 Ó, večný Otče, obetujeme Ti naše modlitby v radostnom vďakyvzdaní za Tvoj vzácny dar milosrdenstva celému ľudstvu. V radosti jasáme a vzdávame Ti, najslávnejší náš Kráľ, chválu a úctu za Tvoje láskyplné a nežné milosrdenstvo. Ty, Bože Najvyšší, si náš Kráľ a v pokornej odovzdanosti padáme k Tvojim nohám za tento dar, ktorý nám teraz prinášaš. Bože, prosíme Ťa, zmiluj sa nad všetkými svojimi deťmi. Amen. 

6. Modlitba z 22.11.2011

6. * Za zastavenie Antikrista → (Pi)

Ó, Ježišu, modlím sa, aby Boh vo svojom milosrdenstve zabránil Antikristovi a jeho ohavnej armáde spôsobovať hrôzu a utrpenie Tvojim deťom. Modlím sa, aby bol zastavený a aby bola odvrátená trestajúca ruka vďaka obráteniu počas Varovania. Amen.

7. Modlitba z 22.11.2011

7. * Za tých, ktorí odmietajú milosrdenstvo → (Ut)

Toto je modlitba, ktorú sa musíte modliť, aby ste vyprosili milosrdenstvo pre duše, ktoré sú v temnote.

Ó, Ježišu, úpenlivo Ťa prosím, odpusť tým hriešnikom, ktorých duše sú v takej temnote, že odmietnu svetlo Tvojho milosrdenstva. Ježišu, úpenlivo Ťa prosím, odpusť im a daj, aby boli vykúpení z hriechov, z ktorých sa len ťažko dokážu sami vyslobodiť. Zaplav ich srdcia lúčmi Tvojho milosrdenstva a umožni im, aby sa navrátili do Tvojho lona. Amen.

8. Modlitba z 22.11.2011

8. * Za odpustenie hriechov → (Pi)

Táto modlitba sa má hovoriť ako vrúcna prosba za milosrdné odpustenie hriechov počas Varovania a po ňom.

Najdrahší Ježišu, prosím Ťa o odpustenie všetkých mojich hriechov ako aj za bolesť a utrpenie, ktoré som spôsobil iným. Pokorne Ťa prosím o milosti, aby som sa stránil znova Ťa urážať a aby som Ti ponúkol pokánie, ktoré bude zodpovedať Tvojej najsvätejšej vôli. Úpenlivo Ťa prosím, aby si mi odpustil každú budúcu urážku, na ktorej by som mohol mať podiel a ktorá by Ti spôsobila bolesť a utrpenie. Vezmi ma so sebou do Novej éry mieru, aby som sa tak mohol navždy stať súčasťou Tvojej rodiny. Milujem Ťa, Ježišu. Potrebujem Ťa, Ježišu. Vzdávam Ti úctu Ježišu a všetkému, čím si. Pomôž mi, aby som sa mohol stať hodným vojsť do Tvojho Kráľovstva. Amen.

 9. Modlitba z 28.11.2011

9. * Za ponuku utrpenia ako daru → (Pi)

Ó, najsvätejšie Srdce Ježišovo, nauč ma, aby som v Tvojom svätom mene akceptoval urážky, ktorých sa mi dostáva,  keď v pokornom vďakyvzdaní hlásam Tvoje slovo. Nauč ma, aby som pochopil, ako ma poníženie, bolesť a utrpenie bližšie privádzajú k Tvojmu najsvätejšiemu Srdcu. Dovoľ mi, aby som s láskou a šľachetnosťou ducha prijal tieto skúšky a aby som Ti ich mohol ponúknuť ako dary, tak vzácne pre Teba, na záchranu duší. Amen.

10. Modlitba z 29.11.2011

10.      * Za nesenie plameňa Tvojej lásky → (Ut)

Pomôž nám drahý Ježišu, aby sme v Tvojom mene nebojácne povstali a niesli plameň Tvojej lásky do všetkých národov. Daj nám, Tvojim deťom, silu, aby sme vydržali zlo, ktorému budeme čeliť zo strany všetkých tých, ktorí nemajú skutočnú vieru v Tvoje milosrdenstvo. Amen.

 11. Modlitba z 30.11.2011

11.      * Za ukončenie nenávisti voči vizionárom → (Ut)

Ó, Božské Srdce Ježišovo, prosím Ťa, zastav nenávisť a závisť, ktoré v týchto časoch prechovávajú Tvoji nasledovníci voči pravým vizionárom. Prosím Ťa, vypočuj moju modlitbu a daj Tvojim vizionárom potrebnú silu na ohlasovanie Tvojho najsvätejšieho slova neveriacemu svetu. Amen.

 12. Modlitba z 03.12.2011

12.      * Za vyvarovanie sa hriechu pýchy → (Str)

Ó, môj Ježišu pomôž mi, aby som sa vyvaroval hriechu pýchy, keď hovorím v Tvojom mene. Odpusť mi, ak niekedy niekoho znevážim v Tvojom svätom mene. Pomôž mi Ježišu, aby som počúval, keď prehovorí Tvoj hlas a naplň ma svojim Duchom Svätým, aby som mohol rozpoznať pravdu Tvojho slova, keď voláš k ľudstvu. Amen.

 13. Modlitba z 11.12.2011

13.      * Za milosť ochrany pre stratené duše → (D)

Môj slávnostný prísľub všetkým tým z vás, ktorí na Mňa budete volať v mene Môjho milovaného Syna Ježiša Krista, aby Som zachránil vašich bratov a sestry, je ten, že im (vašim bratom a sestrám) okamžite udelím imunitu. Mimoriadne milosti obdrží každý jeden z vás, kto sa zaviaže, že sa bude celý mesiac modliť za ich duše.

Ó, Nebeský Otče, skrze lásku Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, ktorého utrpenie na kríži nás spasilo od hriechu, prosím zachráň všetkých tých, ktorí naďalej odmietajú Jeho milosrdnú ruku. Drahý Otče, zaplav ich duše dôkazom Tvojej lásky. Nebeský Otče, úpenlivo Ťa prosím, vypočuj moju modlitbu a zachráň tieto duše od večného zatratenia. Skrze Tvoje milosrdenstvo im dovoľ, aby ako prví vstúpili do Novej éry mieru na Zemi. Amen.

 14. Modlitba zo 14.12.2011

14.      * Za ochranu proti atómovej vojne → (Po)

Ó, všemohúci Otče, Bože Najvyšší, prosím Ťa, maj zmilovanie so všetkými hriešnikmi. Otvor ich srdcia, aby prijali spásu a dostali hojnosť milostí. Vypočuj moje prosby za moju vlastnú rodinu a daj, aby každý z nich našiel milosť v Tvojom milujúcom srdci. Ó, Bože, nebeský Otče, ochráň všetky svoje deti na zemi od atómovej vojny ako aj iných zločinov, ktoré sú plánované na zničenie Tvojich detí. Odvráť od nás všetko zlo a ochraňuj nás. Osvieť nás, aby sme otvorili svoje oči a mohli tak bez strachu v našich dušiach počuť a prijať pravdu o našej spáse. Amen.

 15. Modlitba z 19.12.2011

15.      * Vďaky za dar Božieho milosrdenstva → (Po)

Ó, môj Nebeský Otče, s hlbokou vďakou Ti vzdávame úctu za obetu, ktorú si nám priniesol, keď si do sveta poslal Spasiteľa. S pokornou vďačnosťou a v radostnom vďakyvzdaní Ti obetujeme naše modlitby za dar Božieho milosrdenstva, ktorý teraz dávaš svojim deťom. Ó, Bože Najvyšší  daj, aby sme sa stali hodnými s vďakou prijať toto veľké milosrdenstvo. Amen. 

16. Modlitba z 31.12.2011

16.      * Za prijatie milostí, ponúknutých počas Varovania → (Str)

Ó môj Ježišu, pevne ma drž počas tejto skúšky Tvojho veľkého milosrdenstva. Daj mi potrebné milosti, aby som sa v Tvojich očiach stal maličkým. Otvor moje oči pre pravdu Tvojho prísľubu večnej spásy. Odpusť mi moje hriechy a ukáž mi Tvoju lásku a Tvoju priateľskú ruku. Vezmi ma do náručia svätej rodiny, aby sme sa všetci mohli opäť zjednotiť. Milujem Ťa Ježišu a sľubujem Ti, že od dnes budem s čistotou duše a bez strachu vo svojom srdci hlásať Tvoje sväté slovo naveky a navždy. Amen.

 17. Modlitba z 01.01.2012

17.      * Za temné duše k Matke Spásy → (Str)

Ó, nepoškvrnené srdce Márie Matky Spásy a Prostredníčky všetkých milostí. Ty, ktorá sa podieľaš na spáse ľudstva od skazenosti Satana, modli sa za nás. Matka Spásy, modli sa za nás, aby mohli byť spasené všetky duše a prijali lásku a milosrdenstvo, ktoré im preukáže tvoj Syn, náš Pán, Ježiš Kristus, ktorý prichádza ešte raz, aby zachránil ľudstvo a dal nám príležitosť k večnej spáse. Amen.

 18. Modlitba z 11.01.2012

18.      * Za zastavenie Antikrista a jeho skupiny → (Pi)

Ó, milovaný Ježišu, zachráň svet pred Antikristom. Ochraňuj nás pred zákernými nástrahami Satana. Zachráň posledné zvyšky svojej Cirkvi od zla. Daruj všetkým svojim cirkvám silu a milosti, ktoré potrebujú, aby nás ochránili pred vojnami a prenasledovaním, ktoré sú plánované Satanom a jeho armádou teroristov. Amen. 

19. Modlitba z 13.01.2012

19.      * Za mladých ľudí → (So)

Matka Spásy, prosím ťa, oroduj za milosrdenstvo pre mladé duše, ktoré sú v strašnej temnote, aby spoznali tvojho milovaného Syna, keď príde, aby zachránil celé ľudstvo. Nech ani jedna duša nebude vylúčená. Nech ani jedna duša neodmietne Jeho veľké milosrdenstvo. Modlím sa Matka, aby boli všetci zachránení a prosím ťa, aby si tieto duše prikryla svojim svätým plášťom a poskytla im ochranu pred podvodníkom, ktorú tak veľmi potrebujú. Amen.

 20. Modlitba z 19.01.2012

20.      * Za zabránenie Antikristovi zničiť svet → (So)

Ó, Bože Otče, v mene Tvojho predrahého Syna úpenlivo na Teba volám, aby si nedovolil Antikristovi polapiť duše Tvojich detí. Všemohúci Otče, úpenlivo Ťa prosím, zabráň mu, aby na Tvoje deti zoslal teror. Vrúcne Ťa prosím, nedovoľ mu, aby nakazil Tvoje stvorenie a prosím Ťa, aby si mal milosrdenstvo s tými úbohými dušami, ktoré budú voči nemu bezbranné. Drahý Otče, vypočuj moju modlitbu a zachráň všetky svoje deti od tohto strašného zla. Amen.

 21. Modlitba z 24.01.2012

21.      * Vďakyvzdania Bohu Otcovi za spásu ľudstva → (Št)

Vzdávame Ti, ó najsvätejší Bože, všemohúci Stvoriteľ ľudstva, chválu a vďaku za lásku a súcit, ktoré prechovávaš k ľuďom. Ďakujeme Ti za dar spásy, ktorým si obdaroval svoje úbohé deti. Prosíme Ťa, ó Pane, zachráň tých, ktorí nasledujú Zlého a daj, aby ich srdcia boli otvorené k pravde ich večného života. Amen.

 22. Modlitba z 27.01.2012

22.      * PRE KŇAZOV: Za katolíckych kňazov, aby zachovávali učenie Cirkvi → (Ne)

Ó môj milovaný Ježiš, zachovaj ma pri sile a udržuj vo mne plameň mojej lásky k Tebe v každom okamihu dňa. Nikdy nedovoľ, aby tento plameň mojej lásky k Tebe pohasol alebo úplne vyhasol. Nikdy nedovoľ, aby som v slabosti podľahol pokušeniu. Udeľ mi potrebné milosti, aby som sa vo svojej oddanosti a vernosti stal hodným svojho povolania a dôsledne zachovával pravé učenie katolíckej Cirkvi. Vždy Ti ponúkam svoju vernosť. Sľubujem, že budem po boku Tvojej armády bojovať za katolícku Cirkev, aby mohla znovu v sláve povstať a uvítať Ťa, drahý Ježiš, keď opäť prídeš. Amen.

 23. Modlitba z 28.01.2012

23.      * Za bezpečnosť pápeža Benedikta → (Ne)

Ó môj večný Otče, v mene Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista a pre Jeho utrpenie, ktoré podstúpil, aby zachránil svet od hriechu, modlím sa teraz, aby si ochránil Tvojho svätého vikára, pápeža Benedikta, hlavu Tvojej Cirkvi na zemi, aby taktiež on mohol pomôcť zachrániť Tvoje deti a všetkých Tvojich zasvätených služobníkov z područia Satana a jeho padlých anjelov, ktorí sa potulujú svetom a kradnú duše. Ó, Otče, ochraňuj Tvojho pápeža, aby mohli byť Tvoje deti vedené po pravej ceste do Tvojho Nového raja na Zemi. Amen.

24. Modlitba z 31.01.2012

24.      * Za plné odpustky a úplné odpustenie hriechov → (D)

Musia sa modliť počas siedmych po sebe nasledujúcich dňoch túto modlitbu Za plné odpustky a úplné odpustenie hriechov a bude im udelený dar úplného odpustenia hriechov a moc Ducha Svätého.

/Pre kresťanov i nekresťanov/

Ó môj Ježišu, Ty si svetlo na zemi, Ty si plameň, ktorý sa dotýka všetkých duší. Tvoje milosrdenstvo a láska nepoznajú hraníc. Nie sme hodní obete, ktorú si priniesol svojou smrťou na kríži. Vieme však, že Tvoja láska k nám je väčšia, ako naša láska k Tebe. Daj nám Pane dar pokory, aby sme si zaslúžili Tvoje nové kráľovstvo. Naplň nás Duchom Svätým, aby sme mohli kráčať vpred a veď Tvoju armádu, aby hlásala pravdu Tvojho svätého slova a pripravila našich bratov a sestry na slávu Tvojho Druhého príchodu na Zem. Chválime Ťa. Velebíme Ťa. Ponúkame seba samých, naše bolesti, naše trápenia ako dar Tebe na záchranu duší. Milujeme Ťa, Ježiš. Zmiluj sa nad všetkými svojimi deťmi, kdekoľvek sú. Amen.

25. Modlitba zo 04.02.2012

25.      * Za ochranu vizionárov na celom svete → (So)

Ó, najsvätejší Bože, úpenlivo Ťa prosím, aby si ochraňoval všetkých svojich svätých poslov vo svete. Modlím sa, aby boli uchránení od nenávisti iných a prosím Ťa, aby Tvoje najsvätejšie Slovo bolo rýchlo šírené po celom svete. Ochraňuj svojich poslov pred ohováraním, hanobením a pred klamstvami a nebezpečenstvami všetkého druhu. Ochraňuj ich rodiny a vždy ich prikry Duchom Svätým, aby posolstvá, ktoré dávajú svetu, boli prijaté s ľútosťou a pokorou v srdciach. Amen.

26. Modlitba z 05.02.2012

26.      * Modlitba svätého ruženca → (D)

Panna Mária naliehavo vyzýva ľudí k modlitbe svätého ruženca na pomoc zachrániť svoj národ.

„Nikdy nezabúdajte na dôležitosť môjho najsvätejšieho ruženca, lebo ak sa ho modlíte každý deň, môžete tým pomôcť zachrániť váš národ. Keď sa modlíte môj ruženec, je Satanova moc oslabená. On uteká vo veľkých bolestiach preč a stáva sa bezmocným. Je preto veľmi dôležité a nezáleží na tom, aké je vaše kresťanské vierovyznanie aby ste sa ho modlili aspoň raz za deň."

Modlitba pred ružencom:

Kráľovná svätého ruženca, ty si ráčila prísť do Fatimy odhaliť trom detským pastierom poklady milostí skrytých v ruženci.Vzbuď v mojom srdci úprimnú lásku k tejto modlitbe, aby som meditáciou o tajomstvách nášho vykúpenia, ktoré je v ňomspomenuté, mohol byť obohatený jeho plodmi a dosiahol mier pre svet, obrátenie hriešnikov a Ruska a milostí, o ktoré tebaprosím v tomto ruženci. [Tu zmienite svoju žiadosť]. Žiadam to pre väčšiu slávu Boha, pre tvoju vlastnú česť a pre dobroduší, najmä pre moju vlastnú dušu. Amen.

Verím v Boha ... Otče náš .........Zdravas' Mária ..........Sláva Otcu .........

Fatimská vložka

Pane Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré potrebujú tvoje milosrdenstvo.

Zdravas' Kráľovná, Matka milosrdenstva, život, sladkosť i nádej naša, Zdravas'. K tebe voláme vyhnaní synovia Evy, k tebe vzdycháme nariekajúci a plačúci v tomto slzavom údolí. A preto, Orodovnica naša, obráť k nám milosrdné oči svoje a po tomto putovaní ukáž nám Ježiša, požehnaný plod života tvojho, ó, milostivá, ó, dobrotivá, ó sladká Panna Mária. Amen.

Modlitba po ruženci:

Bože, tvoj jednorodený Syn nám svojím životom, smrťou a zmŕtvychvstaním získal večnú spásu. Daj nám, prosíme, keď v posvätnom ruženci BlahoslavenejPanny Márie o týchto tajomstvách rozjímame, nech tiež podľa nich žijeme a dosiahneme to, čo sľubujú. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Ružencové tajomstvá:
             Radostný ruženec

 a.) ktorý nech rozmnožuje našu vieru

 b ) ktorý nech posilňuje našu nádej

 c.) ktorý nech roznecuje našu lásku

 1.) ktorého si Panna z Ducha Svätého počala

 2.) ktorého si pri navštívení Alžbety v živote nosila

 3.) ktorého si v Betleheme porodila

 4.) ktorého si v chráme obetovala

 5.) ktorého si v chráme našla

Bolestný ruženec

 a) ktorý nech osvecuje náš rozum

 b) ktorý nech posilňuje našu vôľu

 c) ktorý nech posilňuje našu pamäť

 1.) ktorý sa pre nás krvou potil

 2.) ktorý pre nás bičovaný bol

 3.) ktorý pre nás tŕním korunovaný bol

 4.) ktorý pre nás kríž niesol

 5.) ktorý pre nás ukrižovaný bol

Slávnostný ruženec

 a.) ktorý nech usporaduje naše myšlienky

 b.) ktorý nech riadi naše slová

 c.) ktorý nech spravuje naše skutky 

 1.) ktorý slávne z mŕtvych vstal

 2.) ktorý slávne na nebesia vstúpil

 3.) ktorý nám Ducha Svätého zoslal

 4.) ktorý ťa, Panna, do neba vzal

 5.) ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval

Ruženec svetla

 a.) ktorý nech je Svetlom nášho života

 b.) ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou

 c.) ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy

 1.) ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie

 2.) ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru

 3.) ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie

 4.) ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia

 5.) ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti

27. Modlitba zo 06.02.2012

27.      * Za mier vo svete → (So)

Ó, môj Ježišu, prosím ťa, udeľ milosrdenstvo tým, ktorí trpia kvôli strašným vojnám. Prosím, aby mier zavládol v tých zmučených národoch, ktoré sú slepé k pravde Tvojej existencie. Prosím, prikry tieto národy mocou Ducha Svätého, aby prestali vo svojich snahách o nadvládu nad nevinnými dušami. Maj milosrdenstvo so všetkými Tvojimi krajinami, ktoré sú bezmocné voči zločinným ukrutnostiam, ktoré pokrývajú celý svet. Amen.

 28. Modlitba z 08.02.2012

28.      * Za zjednotenie všetkých kresťanských Cirkví → (Po)

Ó, všemohúci Bože, kľačiac pred tebou Ťa vrúcne prosíme za zjednotenie všetkých tvojich detí v boji za zachovanie tvojich kresťanských Cirkví na zemi. Nedopusť, aby nás v tomto čase veľkého odpadlíctva vo svete rozdeľovali naše odlišnosti v našej láske k tebe, drahý Otče. Úpenlivo Ťa prosíme, daruj nám v mene tvojho milovaného Syna, nášho Spasiteľa Ježiša Krista, milosti na to, aby sme milovali jeden druhého. Velebíme Ťa. Milujeme Ťa. Zjednotíme sa v boji za silu na zachovanie tvojich kresťanských Cirkví na zemi v skúškach, ktorým môžeme čeliť v nadchádzajúcich rokoch. Amen.

29. Modlitba z 12.02.2012

29.      * Za ochranu vykonávania kresťanskej viery → (Ne)

 Ó, môj Pane Ježišu Kriste, úpenlivo Ťa prosím, vylej svojho Ducha Svätého na všetky svoje deti. Prosím Ťa, odpusť všetkým tým, ktorí vo svojich dušiach prechovávajú nenávisť voči Tebe. Modlím sa, aby ateisti počas Tvojho veľkého milosrdenstva otvorili svoje zatvrdilé srdcia a aby Ťa tie Tvoje deti, ktoré Ťa milujú, aj napriek všetkému prenasledovaniu mohli uctievať. Prosím, naplň všetky svoje deti darom tvojho Ducha tak, aby mohli odvážne povstať a veď svoju armádu do záverečného boja proti Satanovi, jeho démonom a všetkým tým dušiam, ktoré sú otrokmi jeho falošných prísľubov. Amen.

30. Modlitba zo 14.02.2012

30.      * Modlitba k Bohu Otcovi → (D)

Ó, môj večný Bože Otče, Stvoriteľ vesmíru, úpenlivo Ťa v mene Tvojho predrahého Syna prosíme, dovoľ nám, aby sme Ťa ešte viac mohli milovať. Pomôž nám, aby sme statočne, mocne a nebojácne čelili každému protivenstvu. Prijmi naše obety, utrpenia a skúšky ako dary, ktoré prinášame pred Tvoj trón na záchranu Tvojich detí na Zemi. Obmäkči srdcia nečistých duší. Otvor ich oči pre pravdu Tvojej lásky, aby sa mohli pripojiť ku všetkým Tvojim deťom v raji na zemi, ktorý si v súlade so svojou Božskou vôľou láskyplne pre nás vytvoril. Amen.

31. Modlitba zo 16.02.2012

31.      * Za zastavenie vodcov, privádzajúcich do biedy nevinných   ľudí → (Ut)

 Ó, môj Ježišu, nech moja modlitba privolá tvojho Ducha Svätého, aby zostúpil na tých vodcov, ktorí sú hnaní žiadostivosťou, chamtivosťou, lakomstvom a pýchou a zastavil prenasledovanie Tvojich nevinných detí. Prosím Ťa, nedovoľ, aby chudoba, hlad a vojny pohltili tvoje deti a prosím, aby európski vodcovia otvorili svoje srdcia pre pravdu tvojej lásky. Amen.

32. Modlitba zo 17.02.2012

32.      * Za Írsko → (Str)

Ó, Matka Spásy, oroduj za tvoje deti v Írsku, aby sa zabránilo dopadu ohavného zločinu potratu na nás. Ochraňuj tento svätý národ, aby neupadal do hlbšej beznádeje, spôsobenej temnotou, ktorá zahaľuje našu krajinu. Osloboď nás od Zlého, ktorý chce zničiť tvoje deti ešte predtým, ako sa narodia. Oroduj za tých vodcov, ktorí budú mať odvahu počúvať tých, ktorí milujú tvojho Syna, aby nasledovali učenie nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

33. Modlitba z 20.02.2012

33.      * Pečať živého Boha → (D)

Modlite sa v rámci Modlitebnej kampane (33) túto modlitbu Za prijatie pečate živého Boha, aby ste moju pečať uznali a prijali ju s láskou, radosťou a vďačnosťou.

Ó, môj Bože, môj milujúci Otče, s láskou a vďačnosťou prijímam tvoju Božskú pečať ochrany. Tvoje Božstvo obklopuje moje telo a dušu naveky. Skláňam sa v pokornom vďakyvzdaní a ponúkam Ti moju hlbokú lásku a oddanosť — tebe, môjmu milovanému Otcovi. Úpenlivo Ťa prosím, ochraňuj mňa a mojich milovaných touto mimoriadnou pečaťou a ja sa zaväzujem, že svoj život zasvätím tvojej službe naveky vekov. Milujem Ťa, drahý Otče. Utešujem Ťa, milovaný Otče, v týchto časoch. Obetujem Ti telo a krv, dušu i Božstvo tvojho milovaného Syna na odčinenie hriechov sveta a za spásu všetkých tvojich detí. Amen.

34.Modlitba z 22.02.2012

34.      * Môj dar pôstu Ježišovi  → (Pi)

Ó, môj Ježišu, pomôž mi, aby som sa svojim vlastným nepatrným spôsobom pripodobnil Tvojmu životu obety za spásu ľudstva. Dovoľ mi, aby som Ti počas pôstneho obdobia v jednom dni v týždni ponúkol dar pôstu na záchranu všetkých ľudí, aby mohli vojsť bránami Nového raja na Zemi. Ponúkam Ti, drahý Ježišu, moju obetu s láskou a radosťou vo svojom srdci, aby som Ti ukázal veľkosť mojej lásky. Skrze túto obetu Ťa úpenlivo prosím za spásu každej duše, ktorá by mohla upadnúť do nemilosti. Amen.

35.Modlitba z  01.03.2012

35.      * Za duše, aby vošli do raja → (Pi)

Ó, môj Ježišu daj, aby som Ti pomohol zachrániť zvyšok Tvojich detí na Zemi. Modlím sa, aby si svojim milosrdenstvom zachránil duše z duchovnej temnoty. Prijmi moje skúšky, bolesti a starosti tohto života na záchranu duší od pekelných plameňov. Naplň ma milosťami, aby som Ti s láskou a radosťou v mojom srdci ponúkol tieto utrpenia tak, aby sme sa v láske k Najsvätejšej Trojici všetci do jedného spojili a ako jedna svätá rodina s Tebou žili v raji. Amen.

36. Modlitba zo 7.03.2012

36.      * Pomôž mi uctievať pravého Boha → (Ut)

Ježišu, pomôž mi, lebo som stratený a zmätený. Nepoznám pravdu života po smrti. Odpusť mi, ak som ťa zranil uctievaním falošných bohov, ktorí nie sú pravým Bohom. Zachráň ma a pomôž mi, aby som jasne uvidel pravdu a zachráň ma z temnoty mojej duše. Pomôž mi, aby som vošiel do svetla Tvojho milosrdenstva. Amen.

37. Modlitba zo 14.03.2012

37.      * Za zjednotenie všetkých Božích detí  → (Št)

Ó, predrahý Ježišu, zjednoť v láske všetkých svojich milovaných nasledovníkov, aby sme mohli šíriť pravdu tvojho zasľúbenia večnej spásy po celom svete. Modlíme sa, aby sa tie vlažné duše, ktoré sa Ti boja oddať mysľou, telom a dušou, zbavili svojho panciera pýchy a otvorili svoje srdcia pre tvoju lásku a stali sa tak súčasťou tvojej svätej rodiny na zemi. Drahý Ježišu, objím všetky stratené duše a dovoľ nám, ich bratom a sestrám, aby ich naša láska pozdvihla z divočiny a spolu s nami ich vzala do lona lásky a svetla Najsvätejšej Trojice. Vkladáme všetku našu nádej, dôveru a lásku do tvojich svätých rúk a úpenlivo Ťa prosíme, umocni našu oddanosť, aby sme tak mohli pomôcť zachrániť viacej duší. Amen.

38. Modlitba z 20.03.2012

38.      * Za záchranu katolíckej Cirkvi → (Str)

Ó, blahoslavená Matka Spásy, prosíme ťa, oroduj v týchto ťažkých časoch za katolícku Cirkev a nášho milovaného pápeža Benedikta XVI., aby sa zmiernilo jeho utrpenie. Prosíme ťa, Matka Spásy, prikry svojim svätým plášťom zasvätených Božích služobníkov, aby sa im dostalo milostí byť silnými, vernými a statočnými počas skúšok, ktorým budú vystavení.Oroduj taktiež za to, aby sa postarali o svoje stádo v súlade s pravým učením katolíckej Cirkvi. Ó, svätá Božia Matka, udeľ nám, tvojmu zvyšku Cirkvi na zemi, dar schopnosti viesť, aby sme tak mohli pomáhať privádzať duše do kráľovstva tvojho SynaProsíme ťa, Matka Spásy, udržuj podvodníka ďaleko od nasledovníkov tvojho Syna tak, aby vo svojom úsilí uchrániť si svoje duše boli schopní vojsť bránami Nového raja na zemi. Amen.

39. Modlitba z 21.3.2012

39.      * Na pomoc pripraviť všetky duše na Nový raj → (Ut)

 Ó, Ježišu, môj milovaný Spasiteľ, prosím ťa, prikry ma svojím Duchom Svätým, aby som mohol s autoritou hlásať tvoje najsvätejšie Slovo a pripravil tak všetky Božie deti na tvoj Druhý príchodÚpenlivo ťa, Pane Ježišu, prosím o všetky potrebné milosti, aby som mohol osloviť všetky náboženstvá, vierovyznania a národnosti všade tam, kam pôjdemPomôž mi hovoriť tvojimi ústami, utešovať úbohé duše tvojimi perami a milovať všetky duše osobitou Božou láskou, ktorá sa vylieva z tvojho najsvätejšieho srdcaPomôž mi zachrániť duše, ktoré sú tak blízke tvojmu srdcu a dovoľ mi utešovať ťa, drahý Ježišu, keď stratené duše aj naďalej odmietajú Tvoje milosrdenstvoJežišu, bez teba nie som nič ale s tvojou veľkorysou pomocou budem bojovať v tvojom mene, aby som pomohol zachrániť celé ľudstvo. Amen.

40. Modlitba z 24.3.2012

40.      * PRE KŇAZOV: Modlitba duchovenstva za prípravu duší na  Druhý príchod → (Ne)

Ó, môj Ježišu, som len pokorný služobník a potrebujem ťa, aby si ma viedol tak, aby som mohol pripraviť duše na tvoj slávny Druhý príchod. Pomôž mi obrátiť duše a pripraviť ich podľa tvojej svätej vôle tak, aby boli hodné vojsť bránami nového neba a novej zeme, ktoré si zasľúbil celému ľudstvu skrze svoju smrť na kríži. Udeľ mi potrebné milosti, aby som mohol oznamovať tvoje Slovo smädným dušiam a nikdy nezanedbával svoje povinnosti voči tebe, drahý Ježišu, ktorému som sa zaviazal vernosťou svojimi svätými sľubmi. Amen.

41. Modlitba z 25.3.2012

41.      * Za duše neveriacich → (Št)

Ó, môj Ježišu, pomôž svojim úbohým deťom, ktoré sú slepé voči tvojmu prísľubu spásyÚpenlivo Ťa prosím, otvor pomocou mojich modlitieb a utrpenia oči neveriacich tak, aby uvideli tvoju nežnú lásku a vrhli sa na ochranu do tvojho svätého náručiaPomôž im, aby uvideli pravdu a hľadali odpustenie za všetky svoje hriechy tak, aby mohli byť spasení a boli ako prví, ktorí vojdú bránami Nového rajaModlím sa za tieto úbohé duše, vrátane mužov, žien a detí a naliehavo ťa prosím, aby si im odpustil ich hriechy. Amen.

42. Modlitba z 27.3.2012

42.      * Dar pôstu na zabránenie jednej svetovej meny → (So)

 Ó, Najvyšší Bože, ponúkam ti môj dar pôstu, aby si ukončil zovretie zla vo svete, ktoré plánuje v mojej krajine spôsobiť hlad, vrátane hladu po chlebe života. Prijmi moje utrpenie a vypočuj moje prosby za iné národy, aby si ich uchránil od utrpenia, ktoré plánuje Antikrist. Drahý Pane, uchráň nás od tejto zloby a ochraňuj našu vieru, aby sme ťa mohli uctievať v slobode, ktorú potrebujeme, aby sme ťa mohli milovať a velebiť naveky a navždy. Amen.

43. Modlitba z 3.4.2012

43.      * Za záchranu duší počas Varovania → (Po)

 Ó, Bože, Všemohúci Otče, v mene tvojho milovaného Syna Ježiša Krista a na pamiatku jeho smrti na kríži, ktorou nás vykúpil z našich hriechov, ťa úpenlivo prosím, zachráň duše, ktoré sa nemôžu samy zachrániť a ktoré môžu počas Varovania zomrieť v smrteľnom hriechu. Pre uzmierenie skrze utrpenie tvojho milovaného Syna ťa naliehavo prosím, odpusť tým, ktorí nedokážu hľadať vykúpenie, pretože nebudú žiť dosť dlho na to, aby mohli prosiť Ježiša, tvojho Syna, o milosrdenstvo oslobodenia od hriechov. Amen.

44. Modlitba z 12.4.2012

44.      * Za silu na obranu mojej viery proti  falošnému prorokovi → (Po)

Drahý Ježišu, daj mi silu, aby som sa upriamil na tvoje učenie a vždy hlásal tvoje sväté Slovo. Nikdy nedovoľ, aby som upadol do pokušenia uctievať Falošného proroka, ktorý sa pokúsi vydávať sa za teba. Daj, aby moja láska k tebe zostala silná. Udeľ mi milosť daru rozlišovania, aby som nikdy nepoprel pravdu, obsiahnutú vo svätej Biblii bez ohľadu na to, koľko klamstiev sa mi predloží, aby ma primäli odvrátiť sa od tvojho pravého Slova. Amen.

45. Modlitba zo 17.4.2012

45.      * Modlitba na pomoc premôcť negatívne myšlienky  → (Ut)

Ó, Ježišu, viem o tebe veľmi málo, ale prosím ťa, aby si mi pomohol otvoriť moje srdce a nechal ťa vôjsť do mojej duše tak, aby si ma mohol uzdraviť, utešiť a naplniť svojim pokojom. Pomôž mi cítiť radosť z víťazstva nad všetkými negatívnymi myšlienkami a nauč ma chápať, ako ti mám spôsobovať radosť tak, aby som mohol vojsť do tvojho Nového raja, kde s tebou môžem žiť životom lásky, radosti a nádhery naveky a navždy. Amen.

46. Modlitba z 20.4.2012

46.      * Za moje vyslobodenie z okov Satana → (Po)

Ó, Ježišu, som stratený. Som zmätený a cítim sa ako väzeň, chytený do siete, z ktorej niet úniku. Dôverujem ti Ježišu, že mi prídeš na pomoc a oslobodíš ma z okov satana a jeho démonov. Pomôž mi, lebo som stratený. Potrebujem tvoju lásku, aby mi dodala silu veriť v teba a dôverovať ti tak, aby som sa mohol zachrániť z tohto zla a aby mi bolo ukázané svetlo tak, aby som konečne našiel pokoj, lásku a šťastie. Amen.

47. Modlitba z 22.4.2012

47.      * Za opätovné vzplanutie mojej lásky k Ježišovi → (Str)

Ó, požehnaná Matka, Matka Spásy celého sveta, oroduj za mňa, aby opäť vzplanula moja láska k Ježišovi. Pomôž mi cítiť plameň jeho lásky, aby tak naplnil moju dušu. Pomôž mi, aby som viac miloval Ježiša. Oroduj za mňa, aby zosilnela moja viera, láska a oddanosť k Nemu. Rozptýľ všetky pochybnosti, ktoré ma sužujú a pomôž mi, aby som jasne videl Božie svetlo pravdy, ktoré vyžaruje z tvojho milovaného Syna, Spasiteľa celého ľudstva. Amen.

 48. Modlitba z 22.4.2012

48.      * Za milosť ohlasovať Druhý príchod Krista → (Ut)

Ó, môj Ježišu, udeľ mi milosť ohlasovať tvoje sväté Slovo celému ľudstvu, aby tak mohli byť zachránené duše. Vylej svojho Ducha Svätého na mňa, tvojho pokorného služobníka, aby tvoje sväté Slovo mohli počuť a prijať najmä tie duše, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Pomôž mi, aby som si vždy ctil tvoju Svätú vôľu a nikdy neurážal ani neodsudzoval tých, ktorí odmietajú ruku tvojho milosrdenstva. Amen.

 49. Modlitba z 24.4.2012

49.      * PRE KŇAZOV: Za sľub vernosti kresťanských duchovných → (Ne)

Ó, Ježišu, som tvoj pokorný služobník. Sľubujem ti moju lásku a vernosť. Úpenlivo ťa prosím, daj mi znamenie tvojho volania a pomôž mi, aby som otvoril svoje oči a uvidel tvoje zasľúbenie. Požehnaj ma milosťou Ducha Svätého tak, aby som nebol oklamaný tými, ktorí prehlasujú, že prichádzajú v tvojom mene, no nehovoria pravdu. Ty mi ukáž pravdu.Dovoľ mi pocítiť tvoju lásku, aby som tak mohol naplniť tvoju najsvätejšiu vôľu. S pokorným srdcom ťa prosím, ukáž mi cestu, akou ti môžem pomáhať zachraňovať ľudské duše. Amen.

50. Modlitba z 30.4.2012

50.      * Ježišu pomôž mi spoznať, kto si → (Pi)

Ó, drahý Ježišu, pomôž mi, aby som spoznal, kto si. Odpusť mi, že som s tebou nehovoril už skôr. Pomôž mi, aby som v tomto živote našiel pokoj a aby mi bola ukázaná pravda večného života. Uteš moje srdce. Zmierni moje starosti. Daruj mi pokoj. Otvor teraz moje srdce, aby si tak mohol naplniť moju dušu tvojou láskou. Amen.

51. Modlitba zo 4.5.2012

51.      * Za dar Ducha svätého → (Ut)

O príď, Duchu Svätý. Vylej svoj dar lásky, múdrosti a poznania na moju úbohú dušu. Naplň ma svetlom pravdy, aby som mohol rozlíšiť Božiu pravdu od klamstiev, ktoré šíri satan a jeho padlí anjeli. Pomôž mi uchopiť pochodeň a prenášať plameň poznania na všetkých tých, ktorých stretnem. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

52. Modlitba z  8.5.2012

52.      * Modlitba k Otcovi → (So)

Môj najdrahší Otče, v mene tvojho drahého Syna a v spomienke na jeho utrpenie na kríži, k Tebe volámTy, Bože Najvyšší, Stvoriteľ sveta a všetkého, čo je, držíš našu spásu vo svojich svätých rukáchObjím všetky svoje deti a zahrň medzi ne i tie, ktoré Ťa nepoznajú a tie, ktoré Ťa poznajú, ale idú inou cestouOdpusť nám naše hriechy a zachráň nás od prenasledovania satanom a jeho armádouVezmi nás do svojho náručia a naplň nás nádejou, ktorú potrebujeme, aby sme uvideli cestu pravdy. Amen.

53. Modlitba z 10.5.2012

53.      * Za katolícku Cirkev → (Po)

Ó, Bože Otče, v mene tvojho milovaného Syna Ťa úpenlivo prosím, daruj silu a potrebné milosti kňazom, aby im pomohli odolávať prenasledovaniu, ktorému budú vystaveníPomôž im, aby zotrvali v pravde učenia tvojho Syna Ježiša Krista a aby nikdy neustúpili, nezakolísali alebo nepodľahli nepravdám o skutočnej podstate svätej Eucharistie. Amen.

54. Modlitba zo 16.5.2012

54.      * Modlitba k Otcovi, aby zmiernil dopad 3. Svetovej vojny → (So)

Ó, Nebeský Otče, v mene tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, ktorý nevýslovne trpel za hriechy ľudstva, Ťa prosíme, pomôž nám v týchto ťažkých časoch, ktorým čelíme. Pomôž nám prežiť prenasledovanie, ktoré plánujú nenásytní vládcovia a tí, ktorí chcú zničiť tvoje Cirkvi a tvoje deti. Drahý Otče, úpenlivo Ťa prosíme, pomôž nám uživiť naše rodiny a ochraňuj životy tých, ktorým bude proti ich vôli nanútená vojna. Milujeme Ťa, drahý Otče. Prosíme Ťa, pomáhaj nám v čase našej núdze. Zachráň nás od spárov antikrista. Pomôž nám prežiť jeho znak, ktorý je znakom šelmy, keď ho odmietneme prijať.Pomôž tým, ktorí Ťa milujú, vždy zachovávať vernosť tvojmu svätému slovu tak, aby si nás mohol obdarovať milosťami na prežitie v tele i v duši. Amen.

55. Modlitba z  21.5.2012

55.      * Modlitba k príprave na Varovanie → (Ne)

Ó, môj predrahý Ježiš, prosím Ťa, aby sa srdcia všetkých Božích detí otvorili daru tvojho veľkého milosrdenstva. Pomôž im, aby s láskou a vďačnosťou prijali tvoje Božie milosrdenstvo. Umožni im, aby sa pred tebou stali pokorní. Vrúcne Ťa prosím za odpustenie ich hriechov, aby sa tak mohli stať súčasťou tvojho slávneho kráľovstva. Amen.

56. Modlitba z 26.5.2012

56.      * PRE KŇAZOV: Modlitba  pre kňazov, ktorí sa  snažia ochrániť najsvätejšiu Eucharistiu → (Ne)

Ó, drahý Otče, v mene tvojho predrahého Syna, ktorý seba obetoval na kríži za celé ľudstvo, pomôž mi, aby som zostal verný pravde. Pokry ma drahocennou krvou tvojho Syna a udeľ mi milosti, aby som Ti aj naďalej slúžil vo viere, dôvere a v úcte po zvyšok môjho kňazského úradu. Nikdy nedovoľ, aby som sa odklonil od pravého významu obety svätej omše alebo od podávania svätej Eucharistie tvojim deťom. Daj mi silu, aby som Ťa zastupoval a živil tvoje stádo spôsobom, akým musí byť živené: telom, krvou, dušou a Božstvom tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, Spasiteľa ľudstva. Amen.

57. Modlitba z 28.5.2012

57.        * PRE KŇAZOV: Ježiš, dovoľ mi počuť tvoje volanie → (Ne)

 Ó, môj drahý Ježiš, otvor moje uši k zvuku tvojho hlasu. Otvor moje srdce k tvojmu milujúcemu volaniu. Naplň moju dušu Duchom Svätým tak, aby som ťa v tomto čase mohol rozpoznaťPonúkam Ti moju pokornú vernosť vo všetkom, čo odo mňa vyžaduješ. Pomôž mi spoznať pravdu, aby som povstal, odpovedal a nasledoval tvoj hlas a mohol Ti tak pomôcť zachrániť duše celého ľudstvaTvoja vôľa je mojim rozkazom. Daj mi odvahu, aby som sa nechal tebou viesť tak, aby som mohol prijať výzbroj, potrebnú na vedenie tvojej Cirkvi smerom k tvojmu novému kráľovstvu. Amen.

 58. Modlitba z  31.5.2012

58.      * Modlitba za obrátenie → (Ut)

Ó, drahý Ježišu, volám na Teba, aby si objal všetky Božie deti a pokryl ich svojou drahocennou krvou. Nech každá kvapka tvojej krvi pokryje každú dušu, aby ich ochraňovala pred Zlým. Otvor srdcia všetkých, no predovšetkým zatvrdilých duší a tých, ktorí Ťa poznajú ale sú poškvrnení hriechom pýchy, aby sa sklonili a prosili Ťa, aby svetlo tvojej lásky zaplavilo ich duše. Otvor im oči, aby uvideli pravdu a aby ich zaplavil jas tvojho Božieho milosrdenstva tak, že budú pokrytí lúčmi tvojho milosrdenstva. Obráť všetky duše prostredníctvom milosti, o ktoré ťa, drahý Ježišu, teraz prosím (tu vyslovte svoj osobný úmysel).Úpenlivo Ťa prosím o milosrdenstvo a ponúkam Ti dar jednodňového pôstu v každom týždni tohto mesiaca júna na odčinenie všetkých hriechov. Amen.

59. Modlitba z  13.6.2012

59.      * Sľub vernosti Božej vôli → (So)

Tak, ako môj Večný Otec odkázal ľudstvu veľký dar svojej pečate, aj jeho deti musia sľúbiť vernosť jeho Božej vôli.

Ó, Najvyšší Bože Ó, nebeský Otče, sľubujem Ti moju neustálu vernosť, aby som Ťa ctil a poslúchal vo všetkom, čo je spojené s tvojou Božou vôľou na zemiSkrze najsvätejšiu krv tvojho jediného milovaného Syna, ktorý je pravým Mesiášom, Ti ponúkam môjho ducha, moje telo i moju dušu v mene všetkých duší, aby sme sa mohli spoločne zjednotiť v tvojom nebeskom kráľovstve, keď príde, aby sa tak naplnila tvoja Božia vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Amen.

60. Modlitba zo  14.6.2012

60.      * Za obrátenie rodín počas Varovania → (Str)

Deti Božie, pripravujte sa na Varovanie každý deň, pretože môže prísť kedykoľvek.

Ó, drahý, milovaný Ježišu, prosím o milosrdenstvo pre duše mojej rodiny (tu ich menujte).Ponúkam Ti moje utrpenie, moje skúšky a moje modlitby na záchranu ich duší od ducha temnoty. Nech ani jedno z týchto tvojich detí neodsúdi ani neodmietne tvoju ruku milosrdenstvaOtvor ich srdcia, aby priľnuli k tvojmu najsvätejšiemu srdcu a mohli tak nájsť odpustenie, ktoré je nevyhnutné na ich záchranu pred pekelnými plameňmiPoskytni im možnosť nápravy tak, aby mohli byť obrátení lúčmi tvojho Božieho milosrdenstva. Amen.

61. Modlitba zo 17.6.2012

61.      * Za odvrátenie jednej svetovej nadvlády → (So)

Ó, drahý Nebeský Otče, na pamiatku ukrižovania tvojho milovaného Syna Ježiša Krista Ťa prosím, ochráň nás, tvoje deti, od ukrižovania, ktoré plánuje antikrist a jeho posluhovači na zničenie tvojich detí. Daj nám milosti, ktoré potrebujeme, aby sme odmietli znak šelmy a poskytni nám pomoc, ktorú potrebujeme, aby sme bojovali proti zlu vo svete, ktoré šíria tí, čo nasledujú cestu Satana. Úpenlivo Ťa prosíme, drahý Otče, ochráň všetky svoje deti v týchto strašných časoch a urob nás dostatočne silnými, aby sme povstali a hlásali tvoje sväté slovo za každých okolností. Amen.

62. Modlitba z  21.6.2012

62.      * Za stratených a bezmocných hriešnikov → (Št)

Ó, Ježišu, pomôž mi, lebo som hriešnik, ktorý je stratený, bezmocný a v tme. Som slabý a chýba mi odvaha, aby som Ťa hľadal. Daj mi silu, aby som teraz ku Tebe volal a mohol sa vymaniť z temnoty, ktorá je v mojej duši. Priveď ma do tvojho svetla, drahý Ježišu a odpusť mi. Pomôž mi, aby som sa opäť uzdravil a veď ma k tvojej láske, pokoju a večnému životu. Plne Ti dôverujem a prosím Ťa, prijmi ma, keď sa v mysli, tele a duši odovzdávam tvojmu Božiemu milosrdenstvu. Amen.

63. Modlitba z  29.6.2012

63.      * Ochraňuj ma na tejto ceste → (Str)

Moja milovaná Matka Spásy, prosím ťa, oroduj za mňa, aby sa mi dostávalo pokrmu života na moju ochranu na tejto ceste a na pomoc záchrany všetkých Božích detíProsím pomôž všetkým tým, ktorí sú klamaní cez falošné idoly a falošných bohov, otvoriť ich oči voči pravde smrti tvojho Syna na kríži, aby sa zachránilo každé jedno Božie dieťa a každému sa poskytol večný život. Amen.

64. Modlitba zo  4.7.2012

64.      * Zachráň mojich bratov a sestry → (Št)

Ó, môj najdrahší Spasiteľ, Ježišu Kriste, prijmi môj dar modlitby a obety na pomoc zachrániť mojich bratov a sestry z väzenia temnoty, do ktorého sa dostali. Dovoľ mi pomáhať zachrániť ich duše. Úpenlivo Ťa prosím, odpusť im ich hriechy a prosím, zaplav ich duše Duchom Svätým, aby utekali do tvojho náručia ako do útočiska, ktoré tak zúfalo potrebujú skôr, než budú navždy stratení. Ponúkam Ti môj dar odovzdania seba samého za tieto duše v pokornej oddanosti a vďakyvzdávaní. Amen.

65. Modlitba z 9.7.2012

65.      * Za tých v smrteľnom hriechu → (Po)

Ó, drahý Ježišu, Spasiteľ ľudstva, pre tvoje Božie milosrdenstvo Ťa úpenlivo prosím, buď zhovievavý voči všetkým tým úbohým dušiam v hriechu, ktoré môžu byť vzaté z tejto zeme počas Varovania. Odpusť im ich hriechy a na pamiatku tvojho umučenia Ťa prosím, aby si mi udelil túto zvláštnu milosť zmierenia za ich hriechy. Ponúkam sa Ti na zmierenie v mysli, tele a duši, aby si zachránil ich duše a priniesol im večný život. Amen.

66. Modlitba zo  16.7.2012

66.      * PRE KŇAZOV: Pomôž mi zostať verný tvojmu najsvätejšiemu slovu → (Ne)

Ó, drahý Ježišu, pomôž mi, aby som vždy zostal verný tvojmu najsvätejšiemu Slovu. Daj mi silu, aby som hájil pravdu tvojej Cirkvi napriek všetkým protivenstvám. Naplň ma milosťami, aby som udeľoval najsvätejšie Sviatosti tým spôsobom, ktorý si nás naučil. Pomôž mi, aby som živil tvoju Cirkev Chlebom života a zostal Ti verný a to aj vtedy, keď mi zakážu, aby som tak konal. Osloboď ma z pút klamu, ktorému možno budem čeliť, aby som mohol hlásať pravé Božie slovo. Pokry teraz všetkých tvojich vysvätených služobníkov tvojou drahocennou Krvou, aby sme tak zostali odvážni, verní a neochvejní v našej poslušnosti voči Tebe, nášmu milovanému Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi. Amen.

67. Modlitba zo  17.7.2012

67.      * Ochráň moje deti pred kráľom lží → (Pi)

Prosím ťa, drahý Ježišu, ochráň moje deti pred kráľom lží. Zasväcujem tieto deti (tu ich menujte) tvojmu najsvätejšiemu Srdcu a prosím, aby si skrze  plášť tvojej predrahej krvi osvietil ich duše a vzal ich do bezpečia tvojho milujúceho náručia, aby mohli byť uchránené od každej ujmy. Prosím ťa, otvor ich srdcia a zaplav ich duše tvojim Duchom Svätým počas osvietenia svedomia tak, aby boli očistené od každej neprávosti. Amen.

68. Modlitba z 23.7.2012

68.      * Ochráň ma od vplyvu Satana → (Str)

Matka Božia, Matka Spásy, prikry ma tvojím najsvätejším plášťom a ochráň moju rodinu od vplyvu satana a jeho padlých anjelov. Pomôž mi, aby som vždy dôveroval Božiemu milosrdenstvu tvojho milovaného Syna Ježiša Krista. Udržuj ma v mojej láske k Nemu a nikdy nedovoľ, aby som zblúdil z pravdy Jeho učenia bez ohľadu na to, koľko pokušení ma postretne. Amen.

69. Modlitba z 26.7.2012

69.      * Za prijatie Božej vôle môjho Otca → (Ut)

Bože, Všemohúci Otče, prijímam tvoju Božiu vôľu. Pomôž svojim deťom, aby ju prijali. Zabráň satanovi, aby tvojim deťom odoprel právo na dedičstvo ich Otca.  Nikdy nedopusť, aby sme sa vzdali boja o naše dedičstvo v raji. Vypočuj naše prosby, aby bol vyhnaný satan a jeho padlí anjeli. Prosím Ťa, drahý Otče, tvojim milosrdenstvom očisti zem a prikry nás tvojim Duchom Svätým. Veď nás, aby sme vytvorili tvoju presvätú armádu, vybavenú mocou, aby navždy vyhnala šelmu. Amen.

70. Modlitba z  30.6. 2012

70.      * Modlitba za duchovenstvo, aby zostalo pevné a verné svätému Slovu Božiemu → (Ne)

Ó, drahý Ježišu, pomôž tvojím zasväteným služobníkom spoznať rozkol v tvojej Cirkvi, až sa odhalí. Pomôž tvojim zasväteným služobníkom, aby zostali pevní a verní tvojmu svätému Slovu. Nikdy nedovoľ svetským ambíciám, aby zahalili ich čistú lásku k Tebe. Daj im milosti, aby zostali čistí a pokorní pred Tebou a ctili tvoju najsvätejšiu prítomnosť v Eucharistii. Pomáhaj a veď všetkých tých zasvätených služobníkov, ktorí môžu byť vlažní vo svojej láske k Tebe, a znovu zapáľ oheň Ducha Svätého v ich dušiach. Pomôž im, aby rozpoznali pokušenia kladené pred nich, za účelom ich rozptýliť. Otvor ich oči tak, aby vždy videli Pravdu. Požehnaj im, drahý Ježišu v tomto čase a pokry ich tvojou vzácnou krvou, aby si ich ochránil od ujmy. Daj im silu, aby odolali zvodom Satana, keby boli znepokojení pôvabom z popierania existencie hriechu. Amen.

71. Modlitba z  31.7.2012

71.      * Modlitba za našu ochranu pred prenasledovaním → (Pi)

Ó, Ježišu, zachráň Božie deti pred Antikristom. Ochraňuj nás od plánov nad kontrolou zeme. Pane, zachráň nás od prenasledovania. Ochraňuj temné duše pred Antikristom tak, aby mohli byť vykúpené v Tvojich očiach. Pomôž nám v našej slabosti. Posilni nás v duchu, aby sme sa dvíhali a viedli navzájom, keď kráčame v tvojej armáde ku bránam raja.  Potrebujem Ťa, drahý Ježišu. Milujem Ťa, drahý Ježišu. Oslavujem Tvoju prítomnosť na zemi. Vyhýbam sa temnote. Zbožňujem Ťa a odovzdávam sa Ti telom i duchom, aby si mi mohol odhaliť pravdu Tvojej prítomnosti, aby som vždy za všetkých okolností dôveroval v Tvoje milosrdenstvo. Amen.

72. Modlitba zo 7.8.2012

72.      * Modlitba učeníka → (So)

Drahý Ježišu, som pripravený šíriť tvoje sväté Slovo. Daj mi odvahu, silu a znalosť oznamovať Pravdu tak, aby som priviedol k Tebe čo najviac duší. Vezmi ma do Tvojho Najsvätejšieho srdca a pokry ma Tvojou vzácnou krvou, aby som bol naplnený milosťami šíriť obrátenie k záchrane všetkých Božích detí v každej časti sveta, bez ohľadu na ich vierovyznanie. Vždy Ti dôverujem. Tvoj milovaný učeník. Amen.

73. Modlitba zo 16.8.2012

73.      Za mladé duše a za malé deti → (Ne)

Ó Ježišu, pomôž mi zachrániť duše mladých ľudí na celom svete. Prostredníctvom tvojej milosti im pomôž, aby spoznali pravdu o tvojej existencii. Priveď ich do tvojho Najsvätejšieho Srdca a otvor ich oči pre tvoju lásku a milosrdenstvo. Zachráň ich od pekelných plameňov a kvôli mojim modlitbám a zmiluj sa nad ich dušami. Amen.

74. Modlitba z  22.8.2012

74.        Modlitba za dar rozlišovania → (So)

Ó, Matka Božia, pomôž mi pripraviť moju dušu na dar Ducha Svätého. Vezmi ma za ruku ako dieťa a veď ma na cestu k daru rozlišovania silou Ducha Svätého. Otvor moje srdce a nauč ma odovzdať sa telom, mysľou a dušou. Zbav ma hriechu pýchy a oroduj za mňa, aby mi boli všetky moje minulé hriechy odpustené a tým, aby bola moja duša očistená, ja uzdravený a mohol som tak obdržať dar Ducha Svätého. Ďakujem Ti, Matka Spásy, za Tvoj príhovor a očakávam s láskou v mojom srdci tento dar, po ktorom s radosťou túžim. Amen.

 75. Modlitba zo  4.9.2012

75.      Odovzdávam Ti, drahý Ježiš, moju bolesť → (Pi)

Ježiš, zjednocujem moju bolesť a utrpenie s bolesťou, ktorú si vytrpel počas Tvojich múk na Kalvárii. Každé poníženie a slovný útok, ktoré utrpím, Ti odovzdávam na počesť Tvojho korunovania tŕním. Každú nespravodlivú kritiku voči mne Ti odovzdávam na počesť Tvojho poníženia pred Pilátom. Každé telesné utrpenie, ktoré zakúšam rukami iných, Ti odovzdávam na počesť Tvojho bičovania pri stĺpe. Každú urážku, ktorú znášam, odovzdávam na počesť strašného telesného mučenia, ktoré si zakúsil počas korunovania tŕňmi, keď roztrhli Tvoje oko. Zakaždým, keď Ťa napodobňujem, šírim Tvoje učenie, a keď sa mi pri tom vysmievajú v Tvojom mene, dovoľ mi, aby som Ti pomohol na Tvojej ceste na Kalváriu. Pomôž mi zbaviť sa pýchy a nikdy nemať strach priznať, že Ťa milujem, drahý Ježiš. Vtedy, keď sa v mojom živote všetko bude zdať byť beznádejné, pomôž mi, drahý Ježiš, aby som bol statočný pri spomienke na to, ako ochotne si dovolil byť ukrižovaný tak hanebným a krutým spôsobom. Pomôž mi povstať a byť počítaný za pravého kresťana, pravého vojaka v Tvojej armáde, pokorný a skrúšený vo svojom srdci, pri spomienke na obeť, ktorú si pre mňa vykonal. Drž ma za ruku, drahý Ježiš a ukáž mi, ako moje vlastné utrpenie môže inšpirovať iných, aby sa pridali ku Tvojej armáde rovnako zmýšľajúcich duší, ktoré Ťa milujú. Pomôž mi prijať utrpenie a ponúknuť ho Tebe ako dar k záchrane duší v poslednej bitke proti tyranii Zlého. Amen.

 76. Modlitba z  10.9.2012

76.      Modlitba ateistu → (Št)

Ježiš, pomôž mi prijať Božiu lásku tak, ako si mi ju ukázal. Otvor moje oči, moju myseľ, moje srdce a moju dušu, aby som mohol byť zachránený. Pomôž mi uveriť tým, že naplníš moje srdce Tvojou láskou. Potom ma drž pevne a zachráň ma od múk pochybností. Amen.

77. Modlitba zo  17.9.2012

77.      Za Veľkú Britániu → (So)

Ó, Najvyšší Nebeský Otče, Bože, Stvoriteľ človeka, prosím, vypočuj moju modlitbu. Prosím Ťa, aby si zachránil Britániu od diktatúry a od zovretia Zlého. Prosím Ťa, aby si nás všetkých zjednotil zo všetkých náboženstiev, vyznaní a farieb pleti, ako jednu rodinu v Tvojich očiach. Daj nám silu, aby sme sa zjednotili v odpore ku každému zákonu prijatému k potlačeniu Tvojho učenia. Daj nám silu a odvahu, aby sme Ťa nikdy neopustili a pomôž nám našimi modlitbami zachrániť všetky Tvoje deti. Zhromaždi všetkých mojich bratov a sestry v jednote, aby vzdali hold Tvojmu sľubu, priniesť nám večný život a prístup do Tvojho raja. Amen.

78Modlitba z  25.9.2012

78.      Zachráň ma od Zlého → (Str)

 Ó, Ježiš, ochraňuj ma pred mocou Satana. Vezmi ma do Tvojho Srdca, keď sa zbavím všetkej mojej oddanosti k nemu a k jeho zlým cestám. Odovzdávam Ti svoju vôľu a prichádzam pred Teba na kolenách s pokorným a kajúcim srdcom. Vkladám svoj život do Tvojho svätého náručia. Zachráň ma od Zlého. Osloboď ma a vezmi ma do Tvojho bezpečného prístavu ochrany naveky vekov. Amen.

79. Modlitba z 27.9.2012

79.      Za dve miliardy stratených duší → (D)

Ó, drahý Ježiš, prosím Ťa, aby si vylial Tvoje milosrdenstvo na stratené duše. Odpusti im, že Ťa odmietajú a použi moju modlitbu a moje utrpenie, aby si skrze Tvoje milosrdenstvo vylial na ne milosti, ktoré potrebujú k posväteniu svojich duší. Prosím Ťa o dar pokory pre ich duše. Prosím Ťa, aby si otvoril ich srdcia, aby prišli k Tebe a prosili Ťa, aby si ich naplnil Duchom Svätým, aby mohli prijať pravdu Tvojej lásky a žiť s Tebou a celou Božou rodinou naveky. Amen.

80. Modlitba zo  14.10.2012

80.      Za duše tých, ktorí sa dopúšťajú vrážd → (Pi)

Ó, drahý Ježiš, úpenlivo Ťa prosím o zľutovanie s tými, ktorí sa dopúšťajú vrážd. Naliehavo Ťa prosím o zhovievavosť pre tých, ktorí sú v stave smrteľného hriechu. Ponúkam Ti moje vlastné utrpenie a ťažkosti, aby si mohol otvoriť Tvoje srdce a odpustiť im ich hriechy. Prosím, aby si prikryl všetkých tých, ktorí majú zlý úmysel vo svojich dušiach, Tvojou vzácnou krvou, aby mohli byť očistení od svojich vín. Amen.

 81.Modlitba z 19.10.2012

81.      Za dar svätého prijímania → (Po)

Ó, nebeská Hostia, naplň moje telo pokrmom, ktorý potrebuje. Obdar moju dušu božskou prítomnosťou Ježiša Krista. Daj mi milosti, aby som naplnil svätú vôľu Božiu. Naplň ma mierom a pokojom, vychádzajúcim z Tvojej svätej prítomnosti. Nedovoľ mi nikdy pochybovať o Tvojej prítomnosti. Pomôž mi prijať Ťa v tele a duši tak, aby mi milosti, udelené Najsvätejšou Eucharistiou, pomohli hlásať slávu nášho Pána Ježiša Krista. Očisti moje srdce. Otvor moju dušu a posväť ma, keď prijímam veľký dar najsvätejšej Eucharistie. Daj mi milosti a priazeň, ktorú udeľuješ všetkým Božím deťom a poskytni mi ochranu pred plameňmi očistca. Amen.

82. Modlitba z  25.10.2012

82.      * Za víťazstvo zvyšku Cirkvi → (Ne)

Ježišu, Kráľ a Spasiteľ sveta, zaväzujeme sa ti našou cťou, našou vernosťou a našimi skutkami, že budeme všetkým ľuďom ohlasovať tvoju slávu. Pomôž nám získať silu a dôveru, aby sme povstali a ohlasovali pravdu v každom čase. Nikdy nedopusť, aby sme zaváhali, alebo sa oneskorili v našom pochode k víťazstvu a v našom pláne zachraňovať duše. Zaväzujeme sa, že ti odovzdáme naše srdcia a všetko to, čo nám je vlastné, aby sme sa oslobodili od prekážok, zatiaľ čo pokračujeme po tŕnistej ceste k bránam nového raja. Milujeme ťa, najdrahší Ježišu, ty náš milovaný Spasiteľ a Vykupiteľ. Zjednocujeme sa telom, mysľou a duchom v tvojom Najsvätejšom Srdci. Vylej na nás tvoje milosti ochrany. Pokry nás svojou drahocennou krvou, aby sme, naplnení odvahou a láskou, povstali a ohlasovali pravdu tvojho nového kráľovstva. Amen.

 83. Modlitba z  1.11.2012

83.      * Modlitba za zmiernenie trestov → (Po)

 Ó, drahý Otče, Najvyšší Bože, my, tvoje úbohé deti, padáme na tvár pred tvojím majestátnym trónom v nebesiach. Vrúcne ťa prosíme, odstráň zo sveta zlo. Úpenlivo ťa prosíme o milosrdenstvo pre tie duše, ktoré spôsobujú strašné útrapy tvojim deťom na zemi. Prosíme ťa, odpusť im. Prosíme ťa, zbav nás antikrista, len čo sa nechá spoznať. Prosíme ťa, drahý Pane, zmierni svoju trestajúcu ruku. Prosíme, prijmi radšej naše modlitby a naše trápenia na zmiernenie utrpenia tvojich detí v týchto časoch. Dôverujeme ti. Zvelebujeme ťa. Ďakujeme ti za nesmiernu obetu, ktorú si podstúpil, keď si poslal svojho jediného Syna, Ježiša Krista, aby nás oslobodil od hriechu. Opäť vítame tvojho Syna ako Spasiteľa ľudstva. Prosíme ťa, ochraňuj nás. Zbav nás všetkého zlého. Pomáhaj našim rodinám. Zmiluj sa nad nami. Amen.

84. Modlitba z 9.11.2012

84.      Modlitba za osvietenie duší elít, ktoré vládnu svetu → (D)

Ó, drahý Ježišu, úpenlivo Ťa prosím, aby si osvietil duše elít, ktoré vládnu svetu. Ukáž im dôkaz Tvojho milosrdenstva. Pomôž im, aby otvorili svoje srdcia a preukázali skutočnú pokoru, na počesť Tvojej veľkej obete Tvojej smrti na kríži, keď si zomrel za ich hriechy. Pomôž im, aby spoznali, kto je ich skutočný Tvorca, kto je ich skutočný Stvoriteľ a naplň ich milosťami, aby uvideli Pravdu. Prosím, zabráň im v uskutočnení ich plánov ublížiť miliónom ľudí skrze očkovanie, nedostatku potravy, nútených adopcií nevinných detí a rozdelením rodín. Uzdrav ich. Pokry ich  Tvojím svetlom a vezmi ich do lona Tvojho Srdca, aby si ich zachránil z osídiel Zlého. Amen.

 85. Modlitba zo  17.11.2012

85.      * Za záchranu Spojených štátov amerických z rúk podvodníka → (Št)

Ó, drahý Ježišu, prikry náš národ svojou najvzácnejšou ochranou. Odpusť nám naše hriechy proti Božím prikázaniam. Pomôž americkému ľudu obrátiť sa späť k Bohu. Otvor ich mysle k poznaniu pravej cesty Pána. Otvor ich zatvrdnuté srdcia, aby prijali tvoju milosrdnú ruku. Pomôž tomuto národu vzoprieť sa rúhaniam, ktoré na nás budú doliehať, aby nás prinútili poprieť tvoju prítomnosť. Ježišu, úpenlivo Ťa prosíme, zachráň nás od všetkého zlého a prichýľ náš ľud do svojho najsvätejšieho srdca. Amen.

86. Modlitba z  27.11.2012

86.      Uvoľni ma z múk pochybností → (Ut)

Prichádzam pred Teba zmätený, neistý a sklamaný, drahý Ježišu, pretože som znepokojený Pravdou, ktorú hlásaš vo svojich posolstvách. Odpusť mi, keď som Ti ublížil. Odpusť mi, keď Ťa nepočujem. Otvor moje oči a ukáž mi, čo potrebuješ, aby som pochopil. Úpenlivo Ťa prosím, daj mi silu Ducha Svätého, aby mi ukázal Pravdu. Milujem Ťa, drahý Ježišu, a prosím Ťa, aby si ma oslobodil od múk pochybností. Pomôž mi, aby som odpovedal na Tvoje volanie. Odpusť mi, keď som Ťa urazil a priveď ma bližšie k tvojmu Srdcu. Veď ma k Tvojmu novému kráľovstvu a udeľ mi priazeň, aby som skrze moje vlastné utrpenie a modlitby Ti mohol pomôcť zachrániť duše, tak drahé Tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu.

87. Modlitba z  30.11.2012

87.      Ochraňuj náš národ od zla → (Po)

Ó, Otče, v mene tvojho Syna, zachráň nás pred komunizmom.  Zachráň nás pred diktatúrou. Ochráň náš národ pred pohanstvom.  Nedaj ublížiť našim deťom. Pomôž nám uvidieť Božie svetlo.  Otvor naše srdcia k učeniu tvojho Syna. Pomôž všetkým cirkvám zostať vernými Božiemu Slovu.  Úpenlivo Ťa prosíme, aby si uchránil naše národy od prenasledovania. Najdrahší Pane, zhliadni na nás s milosrdenstvom, bez ohľadu na to, ako sme Ťa urazili.  Ježišu, Syn človeka, pokry nás tvojou vzácnou krvou.  Vysloboď nás z osídiel Zlého. Úpenlivo Ťa prosíme, drahý Bože, zasiahni a zastav zlo, ktoré sa teraz chystá pohltiť svet.  Amen.

88. Modlitba z  3.12.2012

88.      Za duše po Varovaní → (Št)

Ó, Najsvätejšie Srdce Ježišovo, preukáž milosrdenstvo všetkým nám úbohým hriešnikom. Osvieť skamenené srdcia, tak zúfalé v ich túžbe po vedení. Odpusť im ich neprávosti. Pomôž im, skrze tvoju lásku a milosrdenstvo, nájsť v ich srdciach, ako uchopiť tvoj veľký dar spásy. Úpenlivo Ťa prosím, odpusť všetkým dušiam, ktoré odmietajú Pravdu Boha. Pokry ich tvojím svetlom, drahý Ježišu, aby ich oslepilo voči zlobe a nástrahám diabla, ktorý bude skúšať oddeliť ich od Teba na veky. Úpenlivo Ťa prosím, aby si dal všetkým Božím deťom silu byť vďačnými za tvoje veľké milosrdenstvo. Prosím Ťa, aby si otvoril dvere do svojho kráľovstva všetkým strateným dušiam, ktoré blúdia po zemi v stave bezmocnosti a beznádeje. Amen.

89. Modlitba z  15.12.2012

89.      Za úbohých hriešnikov → (Št) 

Drahý Ježišu, pomôž mi, úbohému a skrúšenému hriešnikovi, prísť k Tebe s ľútosťou v mojej duši. Očisti ma od hriechov, ktoré zničili môj život. Daj mi dar nového života bez okov hriechu a slobodu, ktorú mi moje hriechy odopreli. Obnov ma vo svetle Tvojho milosrdenstva. Objím ma v Tvojom srdci. Daj mi pocítiť Tvoju lásku, aby som sa Ti priblížil a tak vzplanula moja láska k Tebe. Maj so mnou zľutovanie, Ježišu, a zadrž ma od hriechu. Urob, aby som bol hoden vstúpiť do Tvojho Nového raja. Amen.

90. Modlitba z  22.12.2012

90.      Vďakyvzdanie za Tvoj najslávnejší Druhý príchod  → (Št)

Ó, môj Ježišu, ponúkam Ti chválu a vďakyvzdanie za Tvoj najslávnejší Druhý príchod. Ty, môj Spasiteľ, si sa narodil, aby si mi dal večný život a oslobodil ma od hriechu. Ponúkam Ti moju lásku, moje vďaky a moje uctievanie, zatiaľ čo pripravujem moju dušu na Tvoj veľký príchod. Amen.

91. Modlitba zo  4.1.2013

91.      * Aby som zostal verný mojej viere → (Str)

Ó, Blahoslavená Matka Spásy, ochraňuj ma v mojej hodine núdze, keď som konfrontovaný so zlom. Pomôž mi brániť Božie Slovo so silou a odvahou, bez akéhokoľvek strachu v mojej duši. Oroduj za mňa, aby som zostal verný učeniu Krista a aby som sa mohol úplne zbaviť mojich obáv, starostí a smútku. Pomôž mi, aby som mohol kráčať smelo vpred na tejto osamelej ceste a hlásať Pravdu svätého Božieho Slova, aj keď nepriatelia Boha robia túto úlohu takmer nemožnou. Ó, Blahoslavená Matka, prosím ťa skrze tvoj príhovor, aby viera všetkých kresťanov zostala silná počas celého prenasledovania.  Amen.

92. Modlitba zo  6.1.2013

92.      Za milosť vytrvalosti → (Št)

Ó, drahý Ježišu, prosím Ťa o dar vytrvalosti. Prosím Ťa úpenlivo, aby si mi udelil milosti, ktoré potrebujem, aby som bránil tvoje najsvätejšie Slovo. Prosím Ťa, aby si ma zbavil všetkých zotrvávajúcich pochybností. Prosím Ťa, aby si zaplavil moju dušu láskavosťou, trpezlivosťou a vytrvalosťou. Pomôž mi zachovať dôstojnosť, až budem urážaný v tvojom svätom mene. Urob ma silným a pokry ma milosťou, aby som vytrval, obzvlášť keď budem unavený, bude mi chýbať sila, a až budem čeliť všetkým súženiam, ktoré ma čakajú, aby som mohol neúnavne pracovať a pomáhať Ti zachrániť ľudstvo. Amen.

93. Modlitba z 11.1.2013

93.      Za slzy obrátenia → (Št)

Ó, môj milovaný Ježišu, si blízko môjmu srdcu. Som s Tebou zjednotený. Milujem Ťa. Nosím si Ťa v srdci. Dovoľ mi pocítiť Tvoju lásku. Dovoľ mi pocítiť Tvoju bolesť. Dovoľ mi pocítiť Tvoju prítomnosť. Udeľ mi milosť pokory, aby som bol hodný tvojho kráľovstva na zemi, tak ako je v nebi. Udeľ mi slzy obrátenia, aby som sa Ti mohol úprimne ponúknuť ako pravý učeník a pomáhať Ti v tvojej misii zachrániť každú dušu na zemi, skôr než znovu prídeš súdiť živých a mŕtvych. Amen.

94. Modlitba z  15.1.2013

94.      Za uzdravenie mysle, tela a duše → (Pi)

Ó, drahý Ježišu, dávam sa Ti unavený, chorý, v bolesti a s túžbou počuť tvoj hlas. Dovoľ Mi, aby tvoja Božia prítomnosť sa ma dotkla tak, aby som bol zaplavený tvojím Božím svetlom v mojej mysli, tele a duši. Dôverujem v tvoje milosrdenstvo. Úplne Ti odovzdávam moju bolesť a utrpenie a prosím Ťa, aby si mi dal milosť veriť v Teba, a tak aby si ma mohol vyliečiť z tejto bolesti a temnoty, aby som sa stal znovu zdravým, a tak mohol ísť po ceste Pravdy a dovoliť Ti viesť ma do života v Novom raji. Amen.

95. Modlitba z 23.1.2013

95.      Za pomoc nájsť si čas k modlitbe → (Str)

Ó, Matka Spásy, príď mi na pomoc, keď sa snažím nájsť čas k modlitbe. Pomôž mi venovať tvojmu milovanému Synovi, Ježišovi Kristovi, čas, ktorý si zaslúži, aby som mu ukázal, ako veľmi Ho milujem. Prosím ťa, aby si ty, moja blahoslavená Matka Spásy, požiadala o milosti, ktoré potrebujem, a vyprosila mi u svojho drahého Syna všetky milosti a priazeň, aby ma mohol ukryť vo vnútri svojho Najsvätejšieho srdca. Amen.

96.Modlitba z 25.1.2013

96.      Za požehnanie a ochranu našej modlitbovej skupiny → (D)

Modliť sa pred začatím a skončením modlitbovej skupiny Ježiš ľudstvu.

Ó, môj najdrahší Ježišu, prosím, požehnaj nám a ochraňuj nás, tvoju skupinu modlitebnej kampane, aby sme sa stali imúnni voči zlým útokom diabla a všetkým zlým duchom, ktorí nás môžu mučiť pri tejto svätej misii za záchranu duší. Nech zostaneme verní a silní a vytrváme chváliť tvoje sväté meno pred svetom a nikdy sa nevzdáme nášho úsilia šíriť Pravdu tvojho svätého Slova. Amen.

97. Modlitba z  5.2.2013

97.      Za zjednotenie modlitebných skupín → (Str)

Ó, milovaná Matka Spásy, úpenlivo ťa prosím, zjednoť skrze tvoje modlitby celú Božiu zvyškovú armádu po celom svete. Pokry všetky skupiny modlitebnej kampane milosťou spásy, ktorá sa na nás vylieva skrze milosrdenstvo tvojho Syna, Ježiša Krista. Pošli tvojich anjelov, aby pokryli každého z nás, a najmä kňazov, ktorí vedú skupiny modlitebnej kampane. Pomôž nám vyhnúť sa rozptýleniam, ktoré spôsobujú nejednotnosť medzi nami, a ochraňuj nás tvojím darom výzbroje, aby sme sa stali odolní voči útokom, ktoré budeme musieť znášať, kvôli našej láske k Ježišovi Kristovi, v tejto svätej misii na záchranu duší. Amen.

98. Modlitba zo  6.2.2013

98.      Aby Božia milosť pokryla svetových vodcov → (Str)

Ó, moja Blahoslavená Matka Spásy, popros tvojho Syna, aby vylial svoje milosti a lásku na svetových vodcov, ktorí ovládajú svet. Oroduj, aby ich Božie svetlo vyliečilo z ich slepoty a odomkni ich kamenné srdcia. Zastav ich v prenasledovaní nevinných ľudí. Prosím, prihovor sa, aby ich Ježiš viedol a zabránil im klásť prekážky v šírení Pravdy jeho učenia národom po celom svete. Amen.

99. Modlitba z  10.2.2013

99.       Za záchranu Austrálie a Nového Zélandu → (So)

Ó, Bože, Všemohúci Otče, v mene tvojho milovaného Syna, Ježiša Krista, zmiluj sa nad všetkými tvojimi deťmi v Austrálii a na Novom Zélande. Odpusť nám, že sme odmietli tvoje sväté Slovo. Odpusť nám hriech ľahostajnosti. Zbav nás našej pohanskej kultúry a pokry nás milosťami, ktoré potrebujeme, aby prebudili nádej, vieru a súcit medzi našimi bratmi a sestrami. Prosíme Ťa úpenlivo o dar rozlíšenia a udeľ nám všetkým požehnanie, ktoré potrebujeme, aby sa zabezpečilo, že len Pravda tvojho svätého Slova bude vypočutá a že všetkým dušiam budú darované kľúče k večnému životu. Amen.

100. Modlitba z  13.2.2013

100.  Za prežitie kresťanstva → (Ne)

Ó, drahý Ježišu, prosíme Ťa, daj nám schopnosť prežiť skúšky, ktorým teraz čelíme, až posledný pravý pápež skončí svoju misiu pre Teba. Pomôž nám vydržať hroznú trýzeň, ktorej teraz budeme musieť čeliť kvôli pádu cirkvi, ktorú sme kedysi poznali. Nikdy nás nenechaj sa odchýliť od Pravdy tvojho Božieho Slova. Pomôž nám zostať mlčanlivými, až na svojich pleciach ponesieme ťažobu útokov, ktoré nás majú zlákať obrátiť sa chrbtom k Tebe a ku sviatostiam, ktoré si dal svetu. Pokry tvoju armádu ako štítom mocnou láskou, ktorú potrebujeme, aby si nás ochránil pred falošným prorokom a Antikristom. Pomáhaj svojej Cirkvi na zemi sa šíriť a násobiť, aby bolo možné sa pevne držať Pravdy a pomáhať Ti viesť našich bratov a sestry po ceste Pravdy, aby sme sa náležite pripravili na tvoj Druhý príchod. Amen.

101. Modlitba z  19.2.2013

101.  Zázračná modlitba k pocíteniu prítomnosti Ježiša → (Št)

Ó, drahý všemohúci Otče, Stvoriteľ všetkého čo je a bude, pomáhaj nám všetkým, ktorí môžu rozpoznať prítomnosť tvojho milovaného Syna v dnešnej cirkvi, stať sa veľmi silnými. Pomáhaj mi prekonať môj strach, moju samotu a odmietanie, ktoré znášam od mojich milovaných, keď nasledujem tvojho Syna, Ježiša Krista, môjho Spasiteľa. Prosím, ochraňuj mojich milovaných, aby neupadli do pasce tým, že uveria klamstvám, ktoré pripravil Satan, aby zničil, rozdelil a spôsobil spúšť medzi všetkými Božími deťmi. Prosím, pomáhaj všetkým, ktorí nasledujú ohavnosť v tvojej Cirkvi, aby boli zachránení od večných plameňov pekla. Amen.

102. Modlitba z 21.3.2013

102.  Za udržanie vernosti a viery v Božie posolstvo svetu  → (D)

Najdrahší Ježiš, keď som sklesnutý, pozdvihni ma. Keď pochybujem, osvieť ma. Keď som smutný, ukáž mi tvoju lásku. Keď kritizujem, pomôž mi mlčať. Keď verejne súdim iného, uzavri moje pery. Keď v tvojom mene vyslovím rúhanie, zachráň ma a vráť ma do tvojej ochrany. Keď mi bude chýbať odvaha, daj mi meč, ktorý potrebujem, aby som bojoval a zachránil duše, po ktorých túžiš. Keď odporujem tvojej láske, pomôž mi vzdať sa a odovzdať sa úplne do tvojej milujúcej starostlivosti. Keď zblúdim, pomôž mi nájsť cestu Pravdy. Keď spochybňujem tvoje Slovo, daj mi odpoveď, ktorú hľadám. Pomôž mi byť trpezlivý, milujúci a láskavý aj k tým, ktorí Ťa preklínajú. Pomôž mi odpustiť tým, ktorí ma urážajú, a daj mi milosť, ktorú potrebujem, aby som Ťa nasledoval až na koniec zeme. Amen.

103. Modlitba z 22.3.2013

103.  Za zdieľanie kalichu utrpenia s Kristom → (D 3x

Ležím pred Tebou pri Tvojich nohách, drahý Ježišu, aby si so mnou urobil, čo chceš, pre dobro všetkých. Dovoľ mi zdieľať Tvoj kalich utrpenia. Prijmi odo mňa tento dar, aby si mohol zachrániť úbohé duše, ktoré sú stratené a bez nádeje. Vezmi si ma v tele, aby som mohol zdieľať tvoju bolesť. Drž moje srdce v Tvojich svätých rukách a priveď moju dušu do jednoty s Tebou. Skrze môj dar utrpenia, dovoľujem Tvojej Božskej prítomnosti objať moju dušu, aby si tak mohol vykúpiť všetkých hriešnikov a zjednotiť všetky Božie deti naveky vekov. Amen.

104. Modlitba z 11. 4. 2013

104.  Vysloboď túto dušu z otroctva → (D)

Najdrahší Ježišu, ponúkam Ti dušu môjho brata a sestry, ktorí prenechali svoju dušu Satanovi. Vezmi túto dušu a vykúp ju v Tvojich svätých očiach. Vysloboď túto dušu z otroctva šelmy a prines jej večnú spásu. Amen.

105. Modlitba z 19.4.2013

105.  Za dar obrátenia za iných ľudí → (D)

Ó, môj najdrahší Ježišu, v mojej láske k Tebe, prosím, prijmi moju dušu do jednoty s Tebou. Vezmi moju dušu, pokry ju tvojim Duchom Svätým a pomôž mi, skrze túto modlitbu, zachrániť všetkých, s ktorými sa stretávam. Zahaľ tvojim svätým milosrdenstvom každú dušu, ktorú stretávam, a ponúkni im spásu, ktorú potrebujú, aby vstúpili do tvojho kráľovstva. Vypočuj moje modlitby. Načúvaj mojim prosbám a skrze tvoje milosrdenstvo zachráň duše celého ľudstva. Amen.

106. Modlitba  z 09.05.2013

106.   O milosrdenstvo pre mladistvých, ktorí neuznávajú Boha. → (Pi)

Drahý Ježišu, vezmi pod tvojou ochranu duše tých Božích detí, ktoré Ťa nepoznajú, ktoré neuznávajú tvoju lásku a ktoré neprijímajú tvoj prísľub. Vylej na nich svoju milosť obrátenia a daj im večný život. Buď milosrdný ku všetkým, ktorí neveria v tvoju prítomnosť a ktorí sa nesnažia ľutovať svoje hriechy. Amen.

107. Modlitba  zo  17.05.2013

107.   Zachráň ma pred pekelným ohňom → (Št)

Ježišu, som strašný hriešnik. Svojimi činmi som spôsobil zúfalé utrpenie iným. Následkom toho som zavrhnutý. Už viac nie som tolerovaný nikde na zemi. Zachráň ma z tejto pustatiny a chráň ma pred zovretím zla. Dovoľ mi kajať sa. Prijmi moju ľútosť.  Naplň ma tvojou silou a pomôž mi  povstať z hlbín zúfalstva. Odovzdávam Ti, drahý Ježišu, moju slobodnú vôľu, aby si robil so mnou čo si praješ, aby som tak mohol byť zachránený od pekelných plameňov. Amen.

108. Modlitba zo 4.6.2013

108.   Výstup na horu Kalváriu → (Pi)

Vy, ktorí zistíte, že už nemáte silu alebo odvahu pokračovať, prosím, nemajte strach, lebo vám dám mimoriadne milosti, keď sa budete modliť túto modlitbu.

Ježišu, pomôž mi nájsť odvahu, statočnosť a odhodlanie povstať, aby som bol pripočítaný a mohol sa pripojiť k tvojej zvyškovej armáde a vystúpiť na rovnakú horu Kalvárie, ktorú si musel vytrpieť kvôli mojim hriechom. Daj mi silu niesť tvoj kríž a tvoje bremeno, aby som ti mohol pomôcť zachrániť duše. Zbav ma mojej slabosti. Rozptýľ môj strach. Rozdrv všetky moje pochybnosti. Otvor moje oči k Pravde. Pomôž mne, a všetkým, ktorí odpovedajú na tvoju výzvu niesť tvoj kríž, nasledovať Ťa s hlbokým a pokorným srdcom, aby tak podľa môjho príkladu aj iní nadobudli odvahu urobiť to isté. Amen.

109. Modlitba z 10.06.2013

109.   O dar dôvery  → (Št)

Ó môj najdrahší Ježišu, pomôž mi dôverovať Ti, veriť v tvoj sľub, že znovu prídeš, prijať pravdu o tvojom Druhom príchode, veriť prísľubu Boha Otca, ktorý povedal, že Ti dá tvoje kráľovstvo. Pomôž mi dôverovať tvojmu učeniu, v tvoj plán zachrániť svet. Pomôž mi dôstojne prijať tvoje dary. Pomôž mi dôverovať v Teba, aby som sa zbavil svojho strachu a mohol tak dovoliť tvojej láske zaplaviť moje srdce a dušu. Amen.

110. Modlitba z 23.06.2013

110.  Pre kňazov, aby ostali verní tvojmu svätému slovu → (Ne)

Ó môj najdrahší Ježišu, naliehavo Ťa prosím, aby si ma udržal silným a odvážnym, aby som mohol brániť Pravdu v tvojom najsvätejšom mene. Úpenlivo Ťa prosím, daj mi milosť, ktorú potrebujem, aby som vždy vydával svedectvo o tvojom svätom slove. Sprav ma odolným voči nátlaku presadzujúcemu nepravdy, keď vo svojom srdci viem, že Ťa urážajú. Pomôž mi zostať verným tvojmu svätému slovu až do dňa, kedy zomriem. Amen.

111. Modlitba z 26.06.2013

111.   K zasväteniu vašich detí Ježišovi Kristovi  → (D)

Keď zasvätíte vaše deti môjmu Synovi skrze mňa, Matku Spásy, predstavím ich môjmu Synovi, aby ich dušiam udelil veľké milosti.

Ó drahá Matka Spásy, zasväcujem svoje deti (uviesť meno dieťaťa alebo detí) tvojmu Synovi, aby im mohol priniesť pokoj ducha a lásku srdca. Prosím oroduj, aby moje deti boli prijaté do milosrdnej náruče tvojho Syna a ochraňuj ich pred zlom. Pomôž im, aby zostali verné svätému Božiemu slovu, najmä v časoch, kedy budú v pokušení sa od neho odvrátiť. Amen.

112. Modlitba z 05.07.2013

112.   O milosť spásy  → (Št)

Dávam všetkým, ktorí Ma milujú, milosti k víťazstvu nad touto zlovestnou a mocnou skupinou, ktorá Ma preklína každú sekundu dňa, ak sa budete modliť túto krátku modlitbu modlitebnej kampane:

Volám k Tebe, najdrahší Ježišu, aby si pokryl svojou mimoriadnou milosťou spásy duše tých, ktorí boli zamorení Satanom. Osloboď ich úbohé duše od zlého zajatia, z ktorého nedokážu uniknúť. Amen.

113. Modlitba z 10.07.2013

113.   Za porážku zla v našej krajine → (Str)

Ó Matka Spásy, príď medzi nás a pokry našu krajinu svojou ochranou. Rozdrv hlavu šelmy a znič jej zlobu šíriacu sa medzi nami. Pomôž svojim úbohým strateným deťom povstať a hlásať Pravdu, keď sme obklopení lžami. Prosím, ó Matka Božia, ochraňuj našu krajinu a udržuj nás silných, aby sme dokázali zostať verní tvojmu Synovi v čase nášho prenasledovania.  Amen.

114. Modlitba z 15.07.2013

114.   Za kňazov k prijatiu daru pravdy  → (Ne)

Nezabudnite na nasledovné slová, modlite sa ich a Ja vám odhalím Pravdu skrze dar Ducha Svätého.

Môj Pane, otvor moje oči. Dovoľ mi uvidieť nepriateľa a zavri moje srdce pred klamom. Odovzdávam všetko Tebe, drahý Ježišu. Verím v tvoje milosrdenstvo. Amen.

115. Modlitba z 18.07.2013

115.   O dar obrátenia → (Str)

Všetci, ktorí dostanú medailu spásy, sa musia modliť túto modlitbu.

Ó Matka Spásy, pokry moju dušu svojimi slzami spásy. Zbav ma pochybností. Pozdvihni moje srdce, aby som pocítil prítomnosť tvojho Syna. Prines mi pokoj a útechu. Oroduj za mňa, aby som sa skutočne obrátil. Pomôž mi prijať Pravdu a otvor moje srdce k prijatiu milosrdenstva tvojho Syna, Ježiša Krista. Amen.

116. Modlitba z 23.07.2013

116.   Zachráň ma od zla klamstiev  → (Ut)

Drahý Ježišu, pomôž mi. Utápam sa v slzách žiaľu. Moje srdce je zmätené. Neviem, komu môžem veriť. Prosím, naplň ma svojim Duchom Svätým, aby som si dokázal vybrať správnu cestu do tvojho kráľovstva. Pomôž mi drahý Ježišu, aby som vždy zostal verný tvojmu Slovu, danému svetu Petrom a nikdy sa neodchýlil od toho, čo si nás učil, alebo poprel tvoju smrť na kríži. Ježišu, Ty si Cesta. Ukáž mi túto cestu. Drž ma a priveď ma na cestu tvojho veľkého milosrdenstva. Amen.

117. Modlitba z 29. 8. 2013

117.   Za tých, ktorí predali svoje duše → (Št)

Najdrahší Ježišu, zasväcujem Ti duše ( uveďte ich tu ) a všetkých tých, ktorí vymenili svoje duše za cenu slávy. Zbav ich ich nákazy. Odvráť ich od hrozby Iluminátov, ktorí ich pohltia. Daj im odvahu, aby bez strachu unikli z tohto zlého zajatia. Vezmi ich do svojej náruče milosrdenstva a uveď ich do stavu milosti, aby boli hodní postaviť sa pred Teba. Svojim božstvom mi pomôž, skrze túto modlitbu, odviesť Satanove adoptované duše od slobodomurárstva. Osloboď ich z okov, ktoré ich zväzujú a ktoré budú mať za následok strašné muky v sieňach pekla. Pomôž im skrze utrpenie vybraných duší, skrze moje modlitby a skrze tvoje milosrdenstvo, byť v prednej rade, pripravení vstúpiť do brán novej éry mieru - do Nového raja. Úpenlivo Ťa prosím, osloboď ich zo zajatia. Amen.

118. Modlitba z 2. 9. 2013

118.   Za stratenú generáciu mladých duší → (Pi)

Prosím, žiadam vás, aby ste sa modlili za tieto mladé duše

Drahý Ježišu, dovolávam sa Tvojho milosrdenstva pre stratenú generáciu mladých duší. Tí, ktorí Ťa nepoznajú, pokry ich darom vidieť. Tí, ktorí Ťa poznajú, ale ignorujú, pritiahni ich späť ku tvojmu milosrdenstvu. Prosím daj im čoskoro dôkaz tvojej existencie a priveď ich k tým, ktorí im môžu pomôcť a povedú ich k Pravde. Naplň ich mysle a duše túžbou po Tebe. Pomôž im rozpoznať prázdnotu, ktorá v nich je, pretože necítia tvoju prítomnosť. Úpenlivo Ťa prosím, drahý Pane, neopúšťaj ich a daruj im vo svojej milosti večný život. Amen.

119. Modlitba z 3. 9. 2013

119.    Cítiť Ježišovu lásku → (Ut)

Keď sa vám zdá, že nie ste schopní cítiť moju prítomnosť či lásku, modlite sa túto modlitbu.

Ježišu pomôž mi, som tak zmätený. Moje srdce nie je schopné sa Ti otvoriť. Moje oči Ťa nedokážu vidieť. Moja myseľ je uzavretá. Moje ústa Ti nedokážu vysloviť slová útechy. Moja duša je zahalená temnotou. Prosím, zľutuj sa nado mnou, úbohým hriešnikom. Som bezmocný bez tvojej prítomnosti. Naplň ma svojimi milosťami, aby som mal odvahu, osloviť Ťa a prosiť o tvoje zľutovanie. Pomôž mi, tvojmu stratenému učeníkovi, ktorý Ťa miluje, ale ktorý už viac necíti lásku, ktorá by pohla moje srdce, aby som pochopil a prijal Pravdu. Amen.

120. Modlitba z 8. 9. 2013

120.    Za zastavenie rozšírenia vojny → (D)

Tieto modlitby rozšíria obrátenie, poskytnú telesné uzdravenie a oslabia vplyv vojny, hladu a chudoby.

Ó, môj sladký Ježišu, odvráť vojny, ktoré ničia ľudstvo. Ochraňuj nevinných pred utrpením. Ochraňuj duše, ktoré sa pokúšajú priniesť ozajstný mier. Otvor srdcia tých, ktorí sú postihnutí bolesťou vojny. Ochraňuj mladých a zraniteľných. Zachráň všetky duše, ktorých život je zničený vojnou. Posilni všetkých nás, drahý Ježišu, ktorí sa modlíme za duše všetkých Božích detí, a udeľ nám milosť znášať utrpenie, ktoré nám v čase bojov môže byť spôsobené. Úpenlivo Ťa prosíme, zastav rozšírenie vojny a priveď duše do svätého útulku tvojho Srdca. Amen.

121. Modlitba z 15. 9. 2013

121.    Vernosť armáde Ježiša Krista → (Pi)

Stojíme v zjednotení s tvojim Najsvätejším Srdcom, drahý Ježišu. Hlásame s autoritou pravé Slovo Božie. Pôjdeme až na koniec sveta šíriť Pravdu. Neprijmeme nikdy žiadne nové falošné učenie v tvojom mene, žiadne iné než to, ktoré si nás učil Ty sám. Zostávame v pravde, verní a pevní v našej viere. Budeme s tými, ktorí Ťa zradia, zaobchádzať s láskou a súcitom v nádeji, že sa k Tebe vrátia. Budeme neoblomní, ale trpezliví s tými, ktorí nás prenasledujú v tvojom mene. Pôjdeme víťazne celú cestu do tvojho Nového raja. Sľubujeme, že skrze našu bolesť a utrpenie Ti prinesieme všetky stratené duše, ktoré sú hladné po tvojej láske. Prosím, prijmi naše modlitby za všetkých hriešnikov na svete, aby sme sa mohli stať jednou rodinou, spojenou láskou k Tebe, v novej ére mieru. Amen.

122. Modlitba z 18. 9. 2013

122.   Za zasvätenie k drahocennej krvi Ježiša Krista → (D)

Drahý Ježišu, prosím Ťa, aby si zasvätil mňa, moju rodinu, mojich priateľov a národ pod ochranu tvojej drahocennej krvi.  Zomrel si za mňa a tvoje zranenia sú mojimi zraneniami, keď dôstojne prijímam utrpenia, ktoré budem znášať v dobe, vedúcej k tvojmu Druhému príchodu.  Trpím s Tebou, drahý Ježišu, keď sa snažíš zhromaždiť všetky Božie deti do Tvojho srdca, aby sme mali večný život.  Pokry ma a všetkých, ktorí potrebujú tvoju ochranu svojou drahocennou krvou. Amen.

123.  Modlitba z 2. októbra 2013

123.  Dar slobodnej vôle Bohu → (Po)

Môj najdrahší Ježišu, vyslyš túto modlitbu odo mňa najviac nehodnej duše, a pomôž mi, aby som ťa viac miloval. Z mojej slobodnej vôle ti ponúkam  tento dar späť, drahý Ježišu, aby som sa mohol stať tvojim pokorným služobníkom a zostať poslušný vôli Božej. Moja vôľa je tvojou vôľou. Tvoj príkaz znamená, že som poslušný každému tvojmu želaniu. Moja slobodná vôľa je tvoja, aby si s ňou urobil to, čo je potrebné, k záchrane  všetkých ľudí, po celom svete, ktorí sú od teba oddelení. Poskytujem ti tento dar, ktorý som dostal pri narodení, k Tvojej najsvätejšej službe.  Amen.

 124. Modlitba z 24. októbra 2013

124.  Vypočuj moju prosbu o slobodu → (Po)

Ó Bože , môj milostivý Otče, Stvoriteľ všetkého čo je, vyslyš moju prosbu o slobodu. Vysloboď ma z reťazí otroctva a ochraňuj ma pred zlým prenasledovaním. Pomôž mi rozpoznať Pravdu a príď mi na pomoc, aj keď som zmätený a pochybujem o tvojom slove. Odpusť mi, ak som Ťa urazil, a vezmi ma do útočiska tvojho Nového raja na zemi. Amen.

125. Modlitba z 29. októbra 2013

125.  Za obranu najsvätejšieho Božieho Slova → (Str)

Ó, Matka Spásy, pomôž mi, pokornému Božiemu služobníkovi, brániť jeho najsvätejšie slovo v časoch súženia. Zasväť ma, drahá Matka, svojmu Synovi, aby ma mohol pokryť svojou drahocennou krvou. Udeľ mi, skrze príhovor k tvojmu Synovi, Ježišovi Kristovi, milosť, silu a vôľu zostať verný Kristovmu učeniu v časoch súženia, ktoré pohltia jeho najsvätejšiu cirkev na zemi. Amen.

126. Modlitba z 14. novembra 2013

126.  Aby sme boli schopní vydržať náboženské  prenasledovanie → (Pi)

Drahý Ježišu, pomôž mi vydržať akýkoľvek druh prenasledovania v tvojom svätom mene. Pomôž tým, ktorí upadnú do omylu v presvedčení, že svedčia o tvojom diele. Otvor oči všetkých, ktorí môžu byť pokúšaní k zničeniu druhých, skrze zlé činy, skutky alebo gestá. Ochraňuj ma pred nepriateľmi Boha, ktorí povstanú a pokúsia sa umlčať tvoje Slovo, a ktorí sa Ťa budú snažiť odstrániť. Pomôž mi odpustiť tým, ktorí Ťa zradia a daj mi milosť, zostať pevný v mojej láske k Tebe. Pomôž mi žiť Pravdu, ktorú si nás učil a zostať pod tvojou ochranou naveky. Amen.

127. Modlitba z 18. novembra 2013

127.  Za záchranu mojej duše a duší mojich milovaných → (Št)

O, Ježišu, priprav ma, aby som mohol predstúpiť pred Teba bez hanby. Pomôž mne a mojim milovaným ( tu ich vymenujte .... ), aby sme boli pripravení vyznať všetky naše previnenia.  Uznať naše slabosti. A prosiť o odpustenie všetkých hriechov. Preukazovať lásku tým, ktorým sme ublížili.  Úpenlivo prosiť o milosť spásy. Byť pokorní pred tebou, tak, že v deň veľkého osvietenia moje svedomie a svedomie tých (tu ich vymenujte ...) bude čisté a tak budeš môcť zaplaviť moju dušu so svojim Božím milosrdenstvom.  Amen.

128. Modlitba z 20. novembra 2013

128.  Za zhromaždenie a zjednotenie všetkých duší → (Ut)

Najdrahší Ježišu, pomôž nám, tvojim milovaným učeníkom, zhromaždiť svet do tvojej náruče a odovzdať Ti duše, ktoré najviac potrebujú tvoje veľké milosrdenstvo. Posilni nás darom Ducha Svätého, aby sa zaistilo, že plameň Pravdy zaplaví všetkých, ktorí sa od teba oddelili. Zjednoť všetkých hriešnikov, aby tak každému bola daná každá príležitosť k zmiereniu. Daj nám všetkým silu, zostať pevní v tvojom svätom Slove, až budeme prinútení odmietnuť Pravdu, ktorá bola ohlasovaná svetu skrze najsvätejšie evanjeliá. Zostávame v Tebe, s Tebou a pre Teba, na každom jednom kroku tejto našej cesty k spáse. Amen.

129. Modlitba z 23. novembra 2013

129.  O dar lásky → (So)

Ó Bože, prosím, naplň ma svojou láskou. Pomôž mi zdieľať dar lásky so všetkými, ktorí potrebujú tvoje milosrdenstvo. Pomôž mi Ťa viac milovať. Pomôž mi milovať všetkých, ktorí potrebujú tvoju lásku. Pomôž mi milovať tvojich nepriateľov. Dovoľ, aby láska, ktorou ma požehnáš, bola použitá k zaplaveniu sŕdc všetkých, s ktorými sa stretnem. S láskou, ktorou naplníš moju dušu, mi pomôž premôcť všetko zlo, obrátiť duše a poraziť diabla a všetkých jeho bezbožných zástupcov, ktorí sa pokúšajú zničiť pravdu tvojho svätého Slova. Amen.

130. Modlitba z 1. decembra 2013.

130.   Novéna Spásy → (D)3x7vM

Túto modlitbu sa modlíme prvý pondelok v mesiaci 3x denne po 7 dní so začiatkom v pondelok ráno.

Moja milovaná Matka Spásy, prosím, získaj pre všetky duše dar večnej spásy, skrze milosrdenstvo tvojho Syna, Ježiša Krista. Skrze tvoj príhovor ťa úpenlivo prosím, aby si orodovala za vyslobodenie všetkých duší z otroctva Satana. Prosím, popros svojho Syna, aby preukázal milosrdenstvo a odpustenie tým dušiam, ktoré Ho odmietajú, zraňujú Ho svojou ľahostajnosťou, a ktoré uctievajú falošné učenie a falošných bohov. Úpenlivo ťa prosíme, drahá Matka, aby si naliehavo žiadala o milosti k otvoreniu sŕdc tých duší, ktoré najviac potrebujú tvoju pomoc. Amen.

131.Modlitba z 28. 12. 2013

131.  Modlitba milosrdenstva → (Str)

Ó, moja drahá Matka Spásy, prosím, popros svojho Syna, Ježiša Krista, aby udelil milosrdenstvo (tu ich vymenujte ...) počas Varovania a znovu v Posledný deň, predtým než predstúpia pred tvojho Syna. Prosím, oroduj, aby každý z nich bol zachránený a tešil sa z plodov večného života. Ochraňuj ich každý deň a priveď ich k svojmu Synovi, aby im bola ukázaná Jeho prítomnosť a aby im bol udelený pokoj ducha a dosiahli veľkých milostí. Amen.

132. Modlitba z 31. januára 2014 o 15:27 hod.

132.  K zrieknutiu sa Satana, na ochranu tejto misie → (Po, Št )

Ak sa budete modliť túto modlitbu modlitebnej kampane najmenej dvakrát týždenne, pomôžete ochrániť túto misiu spásy a priviesť viac duší do ríše Božieho kráľovstva.

Ó, Matka Spásy, príď na pomoc tejto misii. Pomôž nám, Božej zvyškovej armáde, zrieknuť sa Satana. Naliehavo ťa prosíme, aby si svojou pätou rozdrvila hlavu šelmy a odstránila všetky prekážky v našej misii na záchranu duší. Amen.

133. Modlitba z 5. februára 2014

133.  Volanie o návrat k Bohu → ( Št )

Drahý Ježišu, odpusť mne, odlúčenej duši, ktorá sa ťa zriekla, pretože som bol slepý. Odpusť mi, že som zamenil tvoju lásku za bezcenné veci, ktoré nič neznamenajú. Pomôž mi nájsť odvahu kráčať po tvojom boku, prijať s vďačnosťou tvoju lásku a milosrdenstvo. Pomôž mi zostať blízko tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu a už nikdy viac sa od Teba nevzdialiť. Amen.

134. Modlitba z 5. februára 2014

134.  Uveriť v Božiu existenciu → (So)

Ó, Bože Najvyšší, pomôž mi veriť v tvoju existenciu. Zahoď všetky moje pochybnosti. Otvor moje oči k Pravde života po tomto živote, a veď ma po ceste k životu večnému. Prosím, dovoľ mi pocítiť tvoju prítomnosť a udeľ mi dar pravej viery pred dňom mojej smrti. Amen.

135. Modlitba zo 6. februára 2014

135.  PRE KŇAZOV:  Za obranu Pravdy → (Ne)

Ó, milovaná Matka Spásy, pomôž mi vo chvíli mojej núdze. Oroduj, aby som bol požehnaný darmi, vylievanými na moju nehodnú dušu mocou Ducha Svätého, aby som vždy bránil Pravdu. Posilňuj ma pri každej udalosti, kedy budem vyzvaný poprieť Pravdu, Božie Slovo, sväté sviatosti a najsvätejšiu Eucharistiu. Pomôž mi použiť milosti, ktoré dostanem, aby som stál pevne proti zlobe Satana a všetkých úbohých duší, ktoré používa k zneucteniu tvojho Syna, Ježiša Krista. Pomôž mi v hodine mojej núdze. V záujme duší, daj mi odvahu poskytnúť sviatosti každému Božiemu dieťaťu, keď mi bude zakázané nepriateľmi Boha, aby som tak konal. Amen.

136. Modlitba z  22. februára 2014

136.  Aby sme sa držali tvojho Slova → (Pi)

Musíte sa modliť túto modlitbu modlitebnej kampane, aby ste zostali verní môjmu Slovu.

Najdrahší Ježišu, pomôž mi počuť tvoje Slovo. Žiť tvoje Slovo. Hovoriť tvoje Slovo. Odovzdávať tvoje Slovo. Daj mi silu presadzovať Pravdu, aj keď budem kvôli tomu prenasledovaný. Pomôž mi udržať tvoje Slovo živé, keď je umlčované tvojimi nepriateľmi. Dovoľ mi pocítiť tvoju odvahu, keď som skleslý. Naplň ma tvojou silou, keď som slabý. Daj mi milosť zachovať dôstojnosť, keď brány pekla budú mať prevahu nado mnou, aby som zostal verný tvojej najsvätejšej vôli. Amen.

137. Modlitba z  23. februára 2014

137.  Modlitba obnovy → (So)

Keď zistíte, že začínate o Bohu pochybovať alebo strácať dôveru v jeho lásku alebo v jeho prísľub, potom sa musíte modliť túto modlitbu.

Ó, Všemohúci Bože, Boh Najvyšší, zhliadni na mňa, tvojho pokorného služobníka s láskou a súcitom v Tvojom srdci. Navráť ma do tvojho svetla. Pozdvihni ma späť do tvojej priazne. Naplň ma milosťou, aby som sa Ti mohol ponúknuť v pokornej služobnosti a v súlade s tvojou najsvätejšou vôľou. Zbav ma hriechu pýchy a všetkého, čo Ťa uráža, a pomôž mi milovať Ťa s hlbokou a s trvalou túžbou a slúžiť Ti po všetky moje dni na veky vekov. Amen.

138. Modlitba z  27. februára 2014

138.  Za ochranu pred nenávisťou  → (Str)

Ó Matka Spásy, ochraňuj ma pred každým druhom nenávisti. Pomôž mi mlčať, keď sa stretnem s nenávisťou. Posilni ma v mojej vernosti Ježišovi Kristovi, keď som najslabší. Zapečať moje pery. Pomôž mi odvrátiť sa od tých, čo ma upútavajú slovami, ktoré popierajú učenie tvojho Syna alebo tých, ktorí sa mi posmievajú kvôli mojej viere. Oroduj za tieto duše, milá Matka, aby sa zriekli Satana a pocítili pokoj tvojej lásky a vládu Ducha Svätého v ich dušiach. Amen.

139. Modlitba z  8. marca 2014

139.  Za silu poraziť zlo → (Ut)

Naliehavo vás všetkých vyzývam, aby ste sa modlili za duše, ktoré padnú za obeť Satanovým ohavným plánom a zámerom. Prosím, modlite sa túto modlitbu.

Drahý Ježišu, ochraňuj ma od diablovho zla. Ochráň ma a všetkých, ktorí sú slabí a bezbranní v jeho prítomnosti. Daj mi odvahu ho odmietnuť a každý deň mi pomáhaj, aby som sa vyhol všetkým jeho pokusom zapliesť sa s ním akýmkoľvek spôsobom. Amen.

140. Modlitba z  13. marca 2014

140.  Za ochranu hierarchiou anjelov → (Po)

Aby ste Ma poprosili o rozptýlenie vášho strachu a smútku a o poskytnutie ochrany od prenasledovania, modlite sa, prosím, túto modlitbu.

Najdrahší Otče, Boh všetkého stvorenia, Boh Najvyšší, poskytni mi milosť a ochranu hierarchiou Tvojich anjelov. Umožni mi sústrediť sa na tvoju lásku ku každému z tvojich detí, bez ohľadu na to, ako ťa urážajú. Pomôž mi šíriť správy o poslednej zmluve k príprave sveta na Druhý príchod Ježiša Krista, bez strachu v mojom srdci. Poskytni mi svoje zvláštne milosti a požehnanie, aby som sa povzniesol nad prenasledovanie, uvalené na mňa Satanom, jeho démonmi a jeho zástupcami na zemi. Nikdy nedovoľ, aby som sa bál tvojich nepriateľov. Daj mi silu milovať mojich nepriateľov a tých, ktorí ma prenasledujú v Božom mene. Amen.

141. Modlitba z  18. marca 2014

141.  Za ochranu pred prenasledovaním → (Pi)

Drahý Ježišu, bráň ma v mojom boji, aby som zostal verný tvojmu Slovu za každú cenu. Ochraňuj ma pred tvojimi nepriateľmi. Chráň ma pred tými, ktorí ma kvôli Tebe prenasledujú. Zdieľaj so mnou moju bolesť. Zmierni moje utrpenie. Pozdvihni ma do svetla tvojej tváre až do dňa, kedy znovu prídeš, aby si priniesol večnú spásu celému svetu. Odpusť tým, ktorí ma prenasledujú. Použi moje utrpenie na zadosťučinenie za ich hriechy, aby mohli nájsť pokoj vo svojich srdciach a privítali Ťa s ľútosťou vo svojich dušiach v Posledný deň. Amen.

142. Modlitba z  22. marca 2014

142.  Príprava na smrť → (Ne)

Môj najdrahší Ježišu, odpusť mi moje hriechy. Očisti moju dušu a priprav ma vstúpiť do tvojho kráľovstva. Udeľ mi milosti k príprave na moje zjednotenie s Tebou. Pomôž mi prekonať všetok strach. Daj mi odvahu, aby som pripravil svoju myseľ a dušu, aby som bol hoden stáť pred Tebou. Milujem Ťa. Dôverujem Ti. Odovzdávam sa Ti telom, mysľou a dušou naveky. Nech je tvoja vôľa mojou vôľou a zbav ma bolesti, pochybností a zmätku. Amen.

143. Modlitba z  25. marca 2014

143.  Za ochranu misie spásy → ( Str )

Ó, Matka Spásy, ochraňuj túto misiu, dar od Boha, aby priniesla večný život všetkým Jeho deťom. Prosíme, prihováraj sa, v našom mene, u svojho milovaného Syna, Ježiša Krista, aby nám dal odvahu vykonávať naše povinnosti, aby sme vždy slúžili Bohu a obzvlášť, keď kvôli tomu trpíme. Pomôž tejto misii obrátiť miliardy duší, podľa dokonalej Božej vôle a zmeň kamenné srdcia na milujúcich služobníkov tvojho Syna. Daj všetkým z nás, ktorí slúžime Ježišovi v tejto misii silu, aby sme prekonali nenávisť a prenasledovanie kríža a prijali utrpenie, ktoré ju sprevádza, so šľachetnosťou srdca a s plným prijatím toho, čo môže prísť. Amen.

144. Modlitba z  2. apríla 2014

144.  Za ochranu kresťanskej viery → (Str)

Ó, Matka Spásy, prosím, prihováraj sa za duše kresťanov po celom svete. Prosím, pomôž im zachovať ich vieru a zostať vernými učeniu Ježiša Krista. Oroduj, aby mali silu mysle a ducha udržať si vždy svoju vieru. Drahá Matka, prihováraj sa za nich, aby otvorili svoje oči k Pravde a aby dostali milosti k rozpoznaniu akejkoľvek falošnej náuky, ktorá im bude predložená v mene tvojho Syna. Pomôž im, aby zostali pravými a vernými služobníkmi Božími a aby odmietli diabla a lži, aj keď kvôli tomu budú musieť trpieť bolesťou a posmechom. Ó, Matka Spásy, ochraňuj všetky svoje deti a oroduj, aby každý kresťan nasledoval cestu Pána, až do svojho posledného výdychu. Amen.

145. Modlitba z  3. apríla 2014

145.  Naplň ma tvojím darom lásky → ( Ut )

Najdrahší Ježišu, naplň mňa, prázdnu nádobu, darom tvojej lásky. Zaplav moju dušu tvojou prítomnosťou. Pomôž mi milovať iných, tak, ako Ty miluješ mňa. Pomôž mi byť nádobou tvojho pokoja, tvojej rozvahy a tvojho milosrdenstva. Otvor vždy moje srdce k potrebám druhých a daj mi milosť odpustiť tým, ktorí Ťa odmietajú a ktorí sa previnili proti mne. Pomôž mi hlásať tvoju lásku príkladom, ako by si to urobil ty, keby si bol na mojom mieste. Amen.

146. Modlitba z 11. apríla 2014

146.  Za ochranu pred klamom → (Str)

 

Drahá Matka Spásy, chráň ma milosťou ochrany proti klamstvám, ktoré vytvoril Satan, aby zničil vieru kresťanov. Chráň nás pred tými, ktorí sú nepriateľmi Boha. Udržuj nás v bezpečí od klamstiev a kacírstva, použitých k oslabeniu našej lásky k tvojmu Synovi. Otvor naše oči k nepravdám, klamu a každému pokusu, s ktorým sa môžeme stretnúť, ktorý nás bude nabádať, aby sme popreli Pravdu. Amen.

147. Modlitba z 20. apríla 2014

147.  Bože Otče, buď milosrdný k tým, ktorí popierajú tvojho Syna → (So)

Ó, Bože, môj Večný Otče, prosím Ťa, aby si prejavil milosrdenstvo tým, ktorí popierajú tvojho Syna. Prosím ťa za duše tých, ktorí sa pokúšajú zničiť tvojich prorokov. Úpenlivo ťa prosím za obrátenie duší, ktoré sú pre Teba stratené, a prosím, aby si pomohol všetkým svojim deťom pripraviť ich duše a zmeniť ich životy v súlade s tvojou Božou vôľou v očakávaní Druhého príchodu tvojho milovaného Syna, Ježiša Krista. Amen.

148. Modlitba z 3. mája 2014

148.  Príď mi na pomoc → (Št)

Ó, môj Ježišu, pomôž mi v čase mojej veľkej tiesne. Drž ma vo svojom náručí a vezmi ma do útočiska svojho srdca. Zotri moje slzy. Upokoj ma v rozhodovaní. Pozdvihni môjho ducha a naplň ma svojím pokojom. Prosím, splň mi túto mimoriadnu prosbu ( uveďte ju... ). Príď mi na pomoc, aby moja prosba bola vypočutá a môj život mohol byť pokojný a v jednote s Tebou, drahý Pane. Ak moja prosba nemôže byť splnená, potom ma naplň svojou milosťou, aby som prijal, že tvoja svätá vôľa je pre dobro mojej duše a aby som zostal verný tvojmu Slovu naveky, s láskavým a šľachetným srdcom. Amen.

149. Modlitba z 11. 5. 2014

149.  Prosba o Božiu lásku → ( Ut )

Ó, Ježišu, naplň ma Božou láskou. Naplň ma tvojím Božím svetlom a zaplav ma láskou, ktorú potrebujem, aby som roznášal semená Božieho milosrdenstva medzi všetkými národmi. Dovoľ, aby som šíril tvoju Božiu lásku, medzi všetkých, s ktorými sa stretávam. Rozšír svoju lásku, aby zostúpila na všetky duše, všetky náboženstvá, všetky vyznania,  a na všetky národy - ako hmlu, uchvacujúcu všetky Božie deti do jednoty. Pomôž nám šíriť Božiu lásku, aby mohla zvíťaziť a zvíťazila nad všetkým zlom vo svete. Amen.

150. Modlitba zo 16. 5. 2014

150.  Za záchranu duší neveriacich → (Št)

Dnes, pretože s vami rozprávam pred Veľkým dňom, túžim, aby ste Mi priniesli duše neveriacich. Musíte to urobiť modlitbou a tým, že sa budete modliť túto modlitbu modlitebnej kampane:

Drahý Ježišu, prosím Ťa, aby si zachránil duše tých, ktorí  Ťa bez vlastnej viny odmietajú uznať. Ponúkam Ti svoje utrpenie, aby som Ti priniesol duše tých, ktorí Ťa odmietajú a za milosrdenstvo, ktoré vyleješ na celý svet. Buď milosrdný k ich dušiam. Vezmi ich do svojho nebeského útočiska a odpusť im ich hriechy. Amen.

151. Modlitba z 22. 5. 2014

151.   Za obranu viery → (Str)

Poďte a proste ma, svoju milovanú Matku, Matku Spásy, aby som orodovala za každého z vás, aby ste mohli zostať verní Pravde, tým, že sa budete modliť túto modlitbu za obranu vašej viery.

Ó, Matka Božia, Nepoškvrnené Srdce Márie, Matka Spásy, oroduj, aby sme vždy zostali verní pravému Božiemu Slovu. Priprav nás brániť vieru, obhajovať Pravdu a odmietnuť kacírstvo. Ochraňuj všetky svoje deti v čase útrap a daj každému z nás milosti, k odvahe, až budeme vyzvaní,  odmietnuť Pravdu a zrieknuť sa tvojho Syna. Pros za nás, svätá Božia Matka, aby sme skrze Boží zásah, zostali kresťanmi v súlade so svätým Božím Slovom. Amen.

152. Modlitba z 31. 5. 2014

152.  Pomôž mi v mojej hodine bezmocnosti → (Št)

Drahý Ježišu, pomôž Mi v mojej hodine bezmocnosti. Osloboď ma od hriechu a otvor moje oči, moje srdce a moju dušu k poznaniu diablových lží a jeho hriešnych spôsobov. Naplň ma svojou láskou, keď vo svojom srdci cítim nenávisť. Naplň ma svojím pokojom, keď cítim žiaľ. Naplň ma svojou silou, keď som slabý. Vysloboď ma z väzenia, v ktorom sa nachádzam, aby som bol voľný a v bezpečí v Tvojom svätom náručí. Amen.

153. Modlitba z 31. 5. 2014

153.  Dar ochrany pre deti → (Str)

Musíte sa modliť túto modlitbu raz týždenne pred mojim obrazom, vašej milovanej Matky a prežehnať sa svätenou vodou skôr, než sa ju začnete modliť.

Ó, Matka Božia, Matka Spásy, prosím ťa, zasväť duše týchto detí (vymenujte ich tu ...) a predstav ich Tvojmu milovanému Synovi. Oroduj, aby Ježiš, mocou svojej vzácnej Krvi, pokryl a ochránil tieto malé duše každou ochranou pred zlom. Prosím ťa, drahá Matka, o ochranu mojej rodiny v čase veľkých ťažkostí, a aby tvoj Syn priaznivo vzhliadol na moju prosbu spojiť moju rodinu do jednoty s Kristom a udelil nám večnú spásu. Amen.

154. Modlitba zo 4. 6. 2014

154.   Modlitba dňa sviatku Matky Spásy → (So)

Vyhlasujem tento deň, 4. jún 2014, ako sviatok Matky Spásy. V ten deň, ak sa budete modliť túto modlitbu, budem sa prihovárať za všetky duše o dar spásy, najmä pre tie, ktoré sú vo veľkej duševnej temnote.

Ó, Matka Spásy, predkladám dnes pred teba, v tento deň 4. júna, v deň sviatku Matky Spásy, tieto duše (vymenujte ich). Prosím, udeľ mi a všetkým, ktorí ťa uctievajú, drahá Matka, a tým, ktorí rozdávajú Medailu spásy, všetku ochranu pred Zlým a všetkými, ktorí odmietajú milosrdenstvo tvojho milovaného Syna, Ježiša Krista a všetky dary, ktoré odkazuje ľudstvu. Pros za nás, drahá Matka, aby všetkým dušiam bol udelený dar večnej spásy. Amen.

155. Modlitba z 8. 6. 2014

155.   Za ochranu Misie spásy → (Str)

Ó, najdrahšia Matka Spásy, vypočuj naše volanie za ochranu tejto Misie spásy a za ochranu Božích detí. Modlíme sa za tých, ktorí vzdorujú Božej vôli v tomto veľkom okamihu histórie. Prosíme ťa, ochraňuj všetkých, ktorí odpovedajú na tvoje volanie a na Slovo Božie, aby zachránili každého pred nepriateľmi Boha. Prosím, pomôž oslobodiť tie duše, ktoré padnú za obeť diablovmu klamu a otvor ich oči k Pravde. Ó, Matka Spásy, pomôž nám, úbohým hriešnikom, aby sme boli hodní obdržať milosť vytrvalosti v čase nášho utrpenia v mene tvojho milovaného Syna, Ježiša Krista. Ochraňuj túto misiu pred škodou. Ochraňuj svoje deti pred prenasledovaním. Pokry nás všetkých svojím najsvätejším plášťom a napomáhaj nám darom udržania viery zakaždým, ak sme napádaní, keď hovoríme Pravdu, za odovzdávanie svätého Božieho Slova, po zvyšok našich dní odteraz až naveky. Amen.

156. Modlitba z 9. 6. 2014

156.   Za ochranu pred nenávisťou → (Ut)

Drahý Ježišu, daj mi svoju lásku a otvor moje srdce, aby som prijal tvoju lásku s vďačnosťou. Skrze moc Ducha Svätého, nechaj tvoju lásku žiariť na mňa tak, aby som sa stal majákom tvojho milosrdenstva. Obklop ma svojou láskou a dovoľ, aby moja láska k Tebe oslabila každý druh nenávisti, s ktorou sa stretnem, až budem šíriť správy o tvojom Slove. Vylej na nás svoje milosrdenstvo a odpusť tým, ktorí Ťa odmietajú, urážajú Ťa a sú ľahostajní k tvojmu božstvu a daruj im dar lásky. Nech Tvoja láska žiari v časoch neistoty, slabej viery, v časoch skúšok a utrpenia a mocou Ducha Svätého mi pomôž, aby som priniesol Pravdu tým, ktorí tvoju pomoc najviac potrebujú. Amen.

157. Modlitba zo 14. júna 2014

157.   Za duše v zajatí → (Št)

Úpenlivo vás prosím, aby ste Mi pomohli zachrániť tieto úbohé nešťastné duše, lebo už viac nemôžu zachrániť svoje vlastné duše prostredníctvom svojej slobodnej voľby. Želám si, aby ste skrze vaše modlitby, prosili o oslobodenie duší v zajatí, aby mohli prísť späť ku Mne.

Ó, drahý Ježišu, osloboď duše, ktoré sú otrokmi falošných bohov a Satana. Pomôž nám skrze naše modlitby priniesť im úľavu od bolesti posadnutosti. Otvor brány ich väzenia a ukáž im cestu do Božieho kráľovstva skôr, než budú vzatí Satanom ako rukojemníci do priepasti pekla. Prosíme Ťa, Ježišu, aby si pokryl tieto duše mocou Ducha Svätého, aby hľadali Pravdu a pomôž im nájsť odvahu odvrátiť sa od nástrah a skazenosti diabla. Amen.

158. Modlitba z 28. júna 2014

158.  Ochraňuj ma pred jednotným svetovým náboženstvom → (Ne)

Pre mnohých z vás, ktorí len ťažko akceptujú, že tieto veci majú prísť, príde deň, kedy sa budete modliť túto modlitbu modlitebnej kampane (158) trikrát denne, pretože tlaky, ktoré na vás budú kladené, aby ste zapreli môjho Syna, budú drvivé.

Drahý Ježišu, ochraňuj ma pred zlom nového jednotného svetového náboženstva, ktoré nepochádza od Teba. Zachovaj ma na mojej ceste k slobode, na ceste do tvojho svätého kráľovstva. Udržuj ma v jednote s Tebou zakaždým, keď budem mučený a nútený prehltnúť lži, ktoré sú šírené tvojimi nepriateľmi, aby zničili duše. Pomôž mi znášať prenasledovanie, zostať verným pravému Božiemu Slovu, naproti falošným učeniam a iným svätokrádežiam, ktoré môžem byť nútený prijať. Skrze dar mojej slobodnej vôle, vezmi ma do panstva svojho kráľovstva, aby som mohol povstať a hlásať Pravdu, keď bude vyhlásená za lož. Nikdy nedovoľ, aby som ochabol, zaváhal, alebo utiekol zo strachu pred prenasledovaním. Pomôž mi zostať pevným a vytrvalým v Pravde dokiaľ budem žiť. Amen.

159. Modlitba z 8. júla 2014

159.  Úpenlivá prosba o Božiu lásku → (Str)

Ó, Matka Spásy, prosím ťa, aby si sa za mňa prihovárala, keď úpenlivo prosím o Božiu lásku. Naplň moju dušu, prázdnu nádobu, Božou láskou, aby, až bude pretekať, sa vylievala na duše, ktorým sa snažím prejaviť súcit. Prosím, aby som bol Božou mocou zbavený každého pocitu nenávisti, ktorú by som mohol pociťovať  k tým, ktorí zrádzajú tvojho Syna. Pokor ma v duchu a naplň ma šľachetnosťou duše, aby som mohol nasledovať učenie Krista a šíriť jeho lásku do každej oblasti môjho života. Amen.

160. Modlitba z 22. júla 2014

160.  Pomôž mi Ťa viac milovať → (Št)

Ó, môj Ježišu, Spasiteľ sveta, pomôž mi Ťa viac milovať. Pomôž mi rásť v mojej láske k Tebe. Naplň moje srdce svojou láskou a súcitom, aby som mohol dosiahnuť milosti milovať Ťa tak, ako Ty miluješ mňa. Naplň moju nevďačnú dušu hlbokou a trvalou láskou k Tebe a ku všetkému, čo predstavuješ. Mocou tvojich milostí mi pomôž milovať môjho blížneho, ako Ty miluješ každé Božie dieťa a preukázať súcit tým, ktorí potrebujú tvoju lásku a ktorí sú bez viery. Zjednoť ma spolu s Tebou, aby som mohol viesť kresťanský život, ako si nás učil svojím príkladom počas tvojho času na zemi. Amen.

161. Modlitba z 23. júla 2014

161.  O dôveru a pokoj → (Št)

Ježišu, dôverujem Ti. Pomôž mi, aby som Ťa viac miloval. Naplň ma dôverou, aby som sa odovzdal do úplnej a konečnej jednoty s Tebou. Pomôž mi, aby rástla moja dôvera k Tebe v ťažkých časoch. Naplň ma svojím pokojom.  Prichádzam k Tebe, drahý Ježišu, ako dieťa, zbavený všetkých svetských pút, bez akýchkoľvek podmienok a odovzdávam Ti moju vôľu, aby si s ňou urobil, čo uznáš za vhodné pre mňa a pre ostatné duše. Amen.

162. Modlitba z 24. júla 2014

162.  Za ochranu slabých a nevinných → (So)

Ó, Bože, Všemohúci Otče, prosím, ochraňuj slabých a nevinných, ktorí trpia rukami tých, ktorí majú v srdci nenávisť. Zmierni utrpenie, ktoré znášajú tvoje úbohé, bezmocné deti. Daj im všetky milosti, ktoré potrebujú k ochrane pred tvojimi nepriateľmi. Naplň ich odvahou, nádejou a láskavosťou, aby dokázali nájsť vo svojich srdciach odpustenie voči tým, ktorí ich trýznia. Prosím Ťa, drahý Pane, môj Večný Otče, odpusť tým, ktorí odporujú zákonu života a pomôž im uvidieť, ako Ťa ich činy urážajú, aby sa mohli napraviť a hľadať útechu v tvojej náruči. Amen.

163. Modlitba z 9. augusta 2014

163.  Zachráň ma pred prenasledovaním → (Pi)

Ó, Ježišu, ochraňuj ma od bolesti z prenasledovania v tvojom mene. Učiň ma drahým tvojmu srdcu. Zbav ma pýchy, lakomstva, zloby, sebectva a nenávisti v mojej duši. Pomôž mi úprimne sa odovzdať tvojmu milosrdenstvu. Odním môj strach. Pomôž mi uľaviť mojej bolesti a odvráť akékoľvek prenasledovanie odo mňa, aby som Ťa mohol nasledovať, ako malé dieťa, pri vedomí toho, že všetko je pod tvojou kontrolou. Osloboď ma od nenávisti, ktorú preukazujú všetci tí, ktorí vyhlasujú, že sú tvoji, ale v skutočnosti Ťa popierajú. Nedovoľ ich ostrým jazykom, aby ma bičovali, ani ich zlým činom, aby ma odvrátili od cesty Pravdy. Pomôž mi sústrediť sa len na tvoje prichádzajúce kráľovstvo a vytrvať s dôstojnosťou voči všetkým urážkam, ktoré môžem znášať v tvojom mene. Prines mi pokoj mysle, srdca i duše. Amen.

164. Modlitba z 24. augusta 2014

164.  Modlitba mieru pre národy → (D)

Ó, Ježišu, prines mi mier. Prines mier môjmu národu a všetkým krajinám, ktoré sú roztrhané na kusy, kvôli vojne a rozdeleniu.  Zasaď semienka pokoja do zatvrdilých sŕdc tých, ktorí v mene spravodlivosti spôsobujú utrpenie iným. Daj všetkým Božím deťom milosti obdržať tvoj mier, aby sa láske a harmónii mohlo dariť, aby láska k Bohu zvíťazila nad zlom a duše mohli byť zachránené od skazenosti falše, krutosti a diabolskej ctižiadosti. Daj, aby pokoj panoval nad všetkými, ktorí zasväcujú svoj život Pravde tvojho svätého Slova a tými, ktorí Ťa vôbec nepoznajú. Amen.

165. Modlitba z 5. septembra 2014

165.  O dar večného života → (Št)

Ježišu, pomôž mi uveriť v tvoju existenciu.  Daj mi znamenie, aby moje srdce Ti mohlo odpovedať. Naplň moju prázdnu dušu milosťou, ktorú potrebujem, aby som otvoril svoju myseľ a srdce tvojej láske. Maj so mnou zľutovanie a očisti moju dušu od všetkých previnení, ktoré som spáchal vo svojom živote. Odpusť mi, že som Ťa odmietal, ale prosím, naplň ma láskou, ktorú potrebujem, aby som sa stal hoden večného života. Pomôž mi spoznať Ťa, uvidieť tvoju prítomnosť v iných ľuďoch a naplň ma milosťou spoznať Božie znamenie v každom nádhernom dare, ktorý si dal ľudskej rase. Pomôž mi pochopiť tvoje cesty a zachráň ma od oddelenia a bolesti temnoty, ktorú cítim vo svojej duši. Amen.

166. Modlitba z 18. septembra 2014

166.  Za obmedzenie vrážd nevinných → (Str)

Najdrahšia Matka Spásy, prosím, predlož túto našu prosbu za obmedzenie vrážd nevinných, svojmu milovanému Synovi, Ježišovi Kristovi.  Prosíme, aby vo svojom milosrdenstve, odvrátil hrozbu genocídy, prenasledovania a násilia v každej podobe voči Božím deťom. Prosíme ťa úpenlivo, drahá Matka Spásy, aby si vypočula naše volanie o lásku, jednotu a pokoj v tomto žalostnom svete. Prosíme, aby Ježiš Kristus, Syn človeka, nás všetkých ochránil počas týchto časov veľkej bolesti a utrpenia na zemi. Amen.

167. Modlitba z 21. septembra 2014

167.  Ochraňuj moju rodinu → (Po)

Ó, Bože, môj Večný Otče, skrze milosť tvojho milovaného Syna, Ježiša Krista, prosím, ochraňuj vždy moju rodinu pred zlom. Daj nám silu povzniesť sa nad zlý zámer a zostať zjednotení v našej láske k Tebe a jeden k druhému. Buď nám oporou v každej skúške a utrpení, ktoré snáď budeme znášať, a udržuj našu vzájomnú lásku živú, aby sme boli v jednote s Ježišom.  Žehnaj našim rodinám a daj nám dar lásky aj v čase konfliktu. Posilni našu lásku, aby sme sa mohli rozdeliť o radosť z našej rodiny s ostatnými, aby tvoja láska mohla byť zdieľaná s celým svetom. Amen.

168. Modlitba z 29. septembra 2014

168.  O dar Božej lásky → (Po)

Ó, najdrahší Otče, ó, Večný Otče, Bože Najvyšší, učiň ma hodným svojej lásky. Prosím, odpusť mi, že som zranil iných, a všetky zlé skutky, ktoré spôsobili utrpenie ktorémukoľvek z tvojich detí. Otvor moje srdce, aby som Ťa mohol privítať v duši, a očisti ma od všetkej nenávisti, ktorú môžem cítiť k inej osobe. Pomôž mi odpustiť mojím nepriateľom a zasadiť semienka tvojej lásky kamkoľvek pôjdem a medzi tými, ktorých stretávam každý deň. Daj mi, drahý Otče, dary vytrvalosti a dôvery, aby som mohol obhajovať tvoje sväté Slovo, a tak udržať nažive, v temnom svete, plameň tvojej veľkej lásky a milosrdenstva. Amen.

169. Modlitba z 2. októbra 2014

169.  Za spásu všetkých, ktorí odmietajú Krista → (Pi)

Najdrahší Ježišu, skrze tvoj súcit a tvoje milosrdenstvo, Ťa prosím o spásu tých, ktorí Ťa odmietajú, ktorí popierajú tvoju existenciu, ktorí vedome vzdorujú tvojmu svätému Slovu a ktorých zatrpknuté srdcia otrávili ich duše voči svetlu a pravde tvojho Božstva. Zmiluj sa nad všetkými hriešnikmi. Odpusť tým, ktorí sa rúhajú Najsvätejšej Trojici, a pomáhaj mi, aby som svojím vlastným spôsobom a skrze moje osobné obete, zahrnul do tvojej milujúcej náruče hriešnikov, ktorí najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Dávam Ti môj sľub, že Ti budem slúžiť svojimi myšlienkami, svojimi činmi a vysloveným slovom, ako najlepšie môžem v tvojej misii spásy. Amen.

170. Modlitba z 8. októbra 2014

170.  PRE KŇAZOV: Za zachovanie svätého Božieho Slova → (D)

O drahý Pane, môj milovaný Ježiš Kristus, podrž ma. Chráň ma. Zachovaj ma vo svetle tvojej tváre,  pretože sa moje prenasledovanie stupňuje,  hoci mojím  jediným priestupkom je obhajovať pravdu, sväté Slovo Božie. Pomôž mi nájsť odvahu, aby som Ti vždy verne slúžil. Daruj mi svoju odvahu a svoju silu, keď bojujem proti prudkej opozícii za obranu Tvojho učenia. Nikdy ma neopusť, Ježiš, v čase mojej núdze a poskytni mi všetko, čo potrebujem, aby som Ti aj naďalej slúžil, prostredníctvom poskytovania svätých sviatostí a Tvojho drahocenného Tela a Krvi, skrze najsvätejšiu obetu svätej omše. Požehnaj ma Ježiš. Kráčaj so mnou. Ostaň vo mne. Zostaň so mnou. Amen.