December 2010

 

            07.12.2010 - 03:15 hod.

         25. Výstraha ľudstvu, aby pochopilo pravdu

Áno, Moja milovaná dcéra, znovu Som tu. Napíš toto. Ty, Moja dcéra, tým, že si poprela pravdu, obrátila si Mi chrbát a toto teraz pomôže viesť Moje deti späť ku svetlu, ku svetlu pravdy.

Nikomu neupriem šancu vidieť pravdu Boha. Bude im preukázané milosrdenstvo tým, že dostanú dar dôkazu Mojej existencie. Dostanú tento dar, keď počas Varovania konečne spoznajú pravdu. Je smutné, že ani v tomto štádiu sa všetci neobrátia ku Mne - k Večnému Kráľovstvu Môjho Otca.

Moja dcéra, niekoľko dní som s tebou nehovoril. Bolo to zámerne. Poskytnutý čas bol potrebný na dôkladné pochopenie obsahu Mojich posolstiev.

Teraz už vieš, že tieto posolstvá pochádzajú odo Mňa a že sa zaoberajú veľmi dôležitými vecami. Myslím, že teraz už vieš rozlíšiť pravdu medzi Mojím učením a tvojou predstavivosťou. Dcéra Moja, keď si skoro denne svedkom Môjho pocitu márnosti, ako aj Môjho Večného Otca, tak teraz môžeš vidieť bolesť a beznádej, ktoré pociťujem z postojov tohto smutného, prázdneho a neveriaceho sveta.

Nielen, že neveriaci ti spôsobujú bolesť, ale prostredníctvom darov a milostí, ktoré si dostala, môžeš vidieť zmätok dokonca i v mysliach Mojich nasledovníkov. Ani oni sa nedajú ľahko presvedčiť o pravde, hoci je im daná ako dar lásky odo Mňa cez Mojich prorokov.

Aká to dlhá a spletitá cesta je to pre Moje deti v ich zápase po pravde a zasľúbeniach, ktoré som im dal. Keď sa denno denne osobne pozeráš na Moje deti na ulici, v televízií, v médiách a medzi vašimi susedmi, môžeš sa teraz na ne dívať Mojimi očami. Čo vidíš? Totálne zabudnutie duchovného sveta a chýbajúci skutočný zmysel ich života. Pocit beznádeje aj napriek atrakciám svetských činností.

Moje deti si to neuvedomujú, ale teraz prechádzajú očisťovaním. Túto očistu, kedy zažívajú akútny pocit prázdnoty kvôli nedostatku materiálnych vecí, Som Ja dopustil. Toto všetko bolo spôsobené chamtivosťou ľudstva. Tým, že ľuďom je dané právo na ich slobodnú vôľu, budú diabolskí páchatelia kolapsu svetového bankového systému i naďalej pokračovať vo svojom zákernom podvode.

Dovolil Som Mojim ľuďom, nevinným obetiam, podstúpiť túto očistu. Je dôležité, aby sa toto stalo, pretože ťažkosti, ktorými musia prejsť, pomôžu očistiť ich duše.

Čoskoro, keď bude menej materiálnych vecí a bude ťažké ich dosiahnuť, budú vidieť život v hlbšom zmysle. Jednoduchosť im pomôže otvoriť oči pre pravdu – pravdu toho, čo je naozaj dôležité. Bez tejto očisty, keď dovolím, aby Moje deti trpeli pre svoje duše, by sa nemohli a ani by sa nedostali bližšie k Môjmu srdcu.

Obnažení bez materiálnych statkov, za ktorými boli v minulosti modlársky posadnutí, sa navrátia k pravde. S jasnosťou budú vidieť lásku v každej jednej duši. Takto rozpoznajú veľmi rýchlo zlo v jeho ohavnej pompéznosti u tých, ktorí nasledujú vábenie vlastného sebectva a chamtivosti. Potom sa budú dívať na tých ľudí, ktorí požívali v médiách dôveru a na ktorých sa upierali oči v obdive, tým istým spôsobom, ako ich vidím Ja. V čírom zúfalstve a smútku.

Choď teraz, Moja dcéra, a cháp svoju úlohu s jasnými očami. Teraz poznáš pravdu. Už viac nepochybuješ. Šír pravdu spásy tak rýchlo, ako je to len možné, aby ľuďom bola poskytnutá šanca na záchranu skôr, než príde Veľké Varovanie.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

            11.12.2010 - 09:15 hod.

          26. Budúci život  

Moja najdrahšia dcéra, teraz si pripravená pohnúť sa dopredu a pokračovať v úlohe dokončenia Mojej svätej knihy pravdy. Dcéra Moja, prešla si očistou potrebnou na to, aby si dostala silu pre toto dielo.

Moje deti sú lapené v tomto svete, majúcom dve časti, nevedomé si toho, že čoskoro bude všetko len jedno. Tieto dve časti predstavujú smútok a radosť. Smútok existuje vo svete spôsobom, ktorý vyvoláva hlboký zmätok a zúfalstvo. Je to smútok, ktorý je odlišný od všetkých ostatných od vzniku zeme.

Smútok, pociťovaný dnes, je založený na strate, spôsobenej odňatím materiálnych vecí. Je tu tiež túžba po pokoji tela, ducha a duše. Tento sa dosiahne len cez pokoru, prijatie a lásku k Môjmu Večnému Otcovi, pretože tam je radosť. Usmievam sa v láske, keď sa Moje deti smejú, usmievajú a majú radosť. Toto je dar odo Mňa. Smiech a radosť sú dôležitými darmi pre ľudstvo, ak sú čisté a nie sú na úkor iných.

Moje maloverné deti, viem, že je ťažké sa zastaviť a povedať si - vraciam sa späť k Bohu. Tak veľa z vás si je vedomých, kto je Večný Otec. Len málokto chápe, že On bdie nad každým z nich každý jediný deň ich života. Usmieva sa, smeje sa a prežíva veľkú radosť, keď sú Jeho deti šťastné. Avšak nepozerá sa s láskavosťou na radosť tých, alebo na ich pokus o radosť, ak je dosiahnutá bez lásky v ich srdciach.

Takisto i Ja, váš Spasiteľ Ježiš Kristus, vás - všetky Moje deti - tiež milujem. Som jedno s Mojím Večným Otcom. Usmievam sa na vás všetkých a dúfam, že prídete späť ku Mne.

Poďte ku Mne, Moje deti, v jednote a priblížte sa ku Mne s otvoreným srdcom.

Posolstvá, ktoré sa vzťahujú na Môj Druhý príchod, vyvolávajú v srdciach mnohých Mojich detí strach. Netreba sa báť. Toto bude okamih absolútnej radosti, slávy a čistého šťastia, pretože všetkých tých, ktorí obrátia svoje srdce ku Mne, vezmem do svojho náručia a budem plakať slzy radosti.

Vy veriaci, prosím, prosím, modlite sa za tých, ktorí neveria alebo zišli zo svojej cesty. Pastier, ktorý sa stará o svoje stádo, sa vždy bude neúnavne snažiť nájsť tie, ktoré sú stratené. Radosť z víťazstva, ktoré pociťuje, keď sa vrátia do jeho stáda, je podobná pocitu, ktorý pociťujem, keď sa Moje stratené deti navrátia ku Mne.

Deti, aj vo chvíľach radosti a smiechu na tejto zemi, pamätajte prosím na jednu vec. Toto je len záblesk čistého šťastia a radosti, ktoré budú existovať na Novej zemi, keď sa znova objaví stratený raj. Keď sa to stane, tak sa vyvolení a všetci tí, ktorí žijú spravodlivý život a veria vo svojho Stvoriteľa, zjednotia so zmŕtvychvstalými. Tí ľudia, priatelia a rodina, ktorí odišli z tohto sveta, sa so Mnou zjednotia v tejto novej slávnej večnosti. Pamätajte si deti, že je dôležité nepovažovať túto zem za samozrejmosť a ani nepredpokladať, že všetko na nej je pod vašou kontrolou. Pretože tomu tak nie je. A hoci sa i naďalej oddávate sľubom, sklamaniam, radostiam a zázrakom, ktoré vám poskytuje, nezabúdajte, že je len dočasným miestom. Dočasným dejiskom pred vstupom do Kráľovstva Môjho Otca - nového Neba na Zeme, ktoré raz budú jedno.

Posledná výzva, deti Moje - modlite sa ku Mne vašimi vlastnými slovami. Proste Ma o vedenie. Proste Ma, aby som vám ukázal lásku a pravdu spôsobom, ktorý bude dávať zmysel. Nenechávajte vaše hlavy strčené do piesku, pretože sa nebudete radovať zo slávy Novej zeme.

Prázdna cesta do ničoty

Deti, ktoré sa Mi vysmievajú a popierajú Ma, budú tvrdiť, že neexistuje život po tomto živote. Dovoľte mi, aby som vás uistil, že si sami sebe uzatvárajú prístup do Raja. Namiesto toho kráčajú po prázdnej ceste do ničoty. V niektorých prípadoch nasledujú klam Podvodníka – Satana – ktorý sa pohybuje tak ticho a s takou smrteľnou šikovnosťou, že tí, ktorí v neho neveria, ho slepo nasledujú cez brány pekla, držiac sa jeho ruky.

Moje utrpenie v Getsemanskej záhrade

Keď Moji veriaci vidia týchto ľudí, ako sa arogantne naparujú a hrdia sa svojim ateizmom, tak pociťujú strašné utrpenie. Tí, ktorí zobrali na seba Môj kríž, pociťujú smrteľnú agóniu, ktorú som prežíval počas Môjho utrpenia v Getsemanskej záhrade. Toto je miesto, kde som vedel, že aj keď som dobrovoľne podstúpil ultimatívnu obeť tým, že som prijal smrť ako prostriedok na to, aby Moje deti dostali možnosť získať miesto v Kráľovstve Môjho Otca, som v hĺbke duše vedel, že niektorým deťom to bude ľahostajné. Toto mi spôsobovalo najhoršiu agóniu, kvôli ktorej som potil krv. Hrôza, ktorú som pociťoval kvôli týmto strateným dušiam, ešte vždy i dnes vo Mne pretrváva.

Tí z vás, ktorí sa pýtajú – ak si Boh alebo ak si Ježiš Kristus – tak určite môžeš niečo urobiť. Moja odpoveď je – samozrejme až na jednu vec – nemôžem zasahovať do vašej slobodnej vôle, danej ľudstvu ako dar. Bude to závisieť od Mojich detí, ako sa vo svojej slobodnej voľbe nakoniec rozhodnú.

Váš milujúci Kristus, Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

            16.12.2010 - 13:10 hod.

          27. Výzva k zastaveniu vraždenia interrupciou

Napíš toto, dcéra Moja. Smrť, páchaná na nevinných obetiach, je jeden z najväčších hriechov, akým sa človek môže prehrešiť proti bratovi. Je to najzávažnejší telesný hriech a spôsobuje Mi hlbokú bolesť. Nedostatok úcty voči ľudskému životu, ktorý dnešnému ľudstvu chýba, je vo svete stále evidentnejší.

Život je vzácny dar od Boha. Nikto nemá právo brať druhému život. Nikto nemá právo vziať život dieťaťu, prv než v čase narodenia urobí prvý vdych. Tento zločin je ohavnosťou a je neodpustiteľný. Všetky duše majú svoj pôvod u Môjho Večného Otca a sú stvorené v okamihu počatia. Malé deti, nevinné duše, sú vraždené práve tými, ktorí sa o ne majú starať – ich vlastnými matkami, ktoré sú zodpovedné za ich bytie, im odopierajú právo narodiť sa.

Prečo stoja Moje deti v úzadí a nič nepodnikajú? V mene slobody sú títo malí anjeli z Kráľovstva Môjho Otca vzatí z tejto zeme a to skôr, než pre ne ako deti Božie nadíde čas. Nechápu tieto ženy, že životy, ktorým pripisujú tak málo hodnoty, patria Bohu? Tieto deti trpia. Počas ich vraždenia podstupujú nepredstaviteľnú bolestnú agóniu. A toto je legalizované vládou, lekármi a rodinami týchto žien. Necítia azda vo svojej duši žiadne výčitky svedomia? Neuvedomujú si, že ich ohavný čin nie je odlišný od konania, kedy človek vraždí človeka?

V skutočnosti je toto ešte väčší hriech, pretože tieto deti sú bezmocné. Tieto ženy musia prosiť o milosť, ak sa previnili alebo Ma musia prosiť o vedenie, ak zvažujú podstúpiť interrupciu. Tak či onak ich bude súdiť ich hriech. Hriechy tela sú v očiach Môjho Otca najodpornejšie. Neexistuje žiaden stupeň ospravedlnenia za vraždu spolubrata, ktoré by bolo v Mojich a v očiach Môjho Večného Otca prijateľné.

Prebuďte sa teraz, deti Moje a pochopte, že vzatie života dovedie páchateľa do večného pekelného ohňa. Z tejto priepasti, plnej démonov, niet návratu. A to tých démonov, ktorí skrze prácu Podvodníka – Satana – presviedčajú vrahov, že to, čo robia, je správne! Napríklad rafinovane presvedčia matky, že robia „správne rozhodnutie“. Použijú akýkoľvek trik, spojený s ľudským uvažovaním na to, aby človek túto vec obhajoval, aj keď je zlá. Budú používať lož, aby si vrah myslel, že má svoje vlastné právo. Že v prvom rade musia mať na zreteli svoje vlastné záujmy. V mene ľudských práv sa táto lož prejavuje tak, že právo matky na jej slobodu žiť takým životom, akým sa ona rozhodne, je hodné obdivu. Lož ju potom presvedčí, že je oprávnené a správne zavraždiť svoje dieťa.

Pochopte prosím, že eskalácia genocídy vo svete bola predpovedaná. Je to len jedno z mnohých znamení, o ktorých sa hovorí v súvislosti s koncom časov.

Teraz sa všetci zastavte. Počúvajte. Vražda je veľmi vážny priestupok. Ak ju vykonáte, nebudete spasení. Niet cesty návratu. Tým, ktorí spáchali tento strašný hriech, hovorím – konajte pokánie. Proste teraz o odpustenie. Ja, skrze Svoje milosrdenstvo, vypočujem vašu modlitbu. Môžete byť a aj budete spasení, ak úprimne oľutujete tento svoj hrozný hriech. Vypočujem. Odpustím. Avšak čas nie je na vašej strane.

Veriaci, vytrvalo sa modlite za tieto Moje stratené a blúdiace deti, ktoré boli zvedené Podvodníkom a jeho prisluhovačmi v mocenských pozíciách. Teraz potrebujú vaše modlitby. Vy všetci musíte brániť právo na ľudský život, ktorý nesmie byť za žiadnych okolností manipulovaný ľudskými rukami.

Modlite sa ku Mne každý deň. Obetujte každé utrpenie, ktoré znášate, za nevinné obete.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

18.12.2010 - 09:40 hod.

28. Kniha pravdy

Tak teraz vieš, že čo sľúbim, sa uskutoční. Poslal som ti duchovného vodcu, osobu, ktorú som vybral ešte na začiatku tvojej cesty. Chvíľu potrvá, kým si tí, ktorí sú vyvolení pre Moju úlohu, prevezmú svoj kalich. Dcéra, potrebuješ duchovného vodcu, aby Mojim posolstvám bolo plne porozumené a to prostredníctvom Môjho služobníka. Týmto spôsobom sa bude slovo šíriť a ľudia spoznajú pravdu. Bude to cesta plná výmoľov a úzkych uličiek, ktoré sa znenazdajky objavia a vrhnú vás do iného smeru, avšak nemajte strach. Teraz máš vedenie a budeš mať väčšiu istotu vo svojej práci.

Teraz napíš toto. Kniha pravdy je venovaná ľudstvu, aby mu pomohla spasiť sa v Mojom srdci. Je mu daná možnosť ohlasovať Moju slávu skôr, než sa vrátim ako milosrdný Spasiteľ a spravodlivý Sudca. Nikdy nechcem Moje deti trestať, avšak za určitých okolností tí, ktorí majú pri plnom vedomí za svojho partnera Podvodníka a tí, ktorí jemu a jeho skazeným prisluhovačom venujú toľko pozornosti až do tej miery, že sa mu klaňajú pred oltárom, nemôžu byť spasení. Vedia, kto sú. Bude to pre nich veľmi ťažké navrátiť sa ku Mne. Modlite sa za nich.

Na koho útočí Satan

Podvodníkovi zostáva na zemi len veľmi málo času na to, aby spôsobil chaos a spustošenie, preto svoje úsilie všade zintenzívnil. Zameriava sa hlavne na Mojich svätých služobníkov v Cirkvi Môjho Otca, mladých, pekných, ako aj vysoko inteligentných.

Tým, ktorí aj naďalej pokračujú vo svojom chvastaní sa tým, že vo Mňa a v Môjho Večného Otca neveria, bude daná ešte jedna šanca, aby otvorili svoje srdcia.

Bolí Ma pozerať sa na nich. Moje deti, je to ako prizerať sa autu plnému ľudí, ktoré sa v hustej hmle pohybuje smerom k bralu. Vydali sa nesprávnou cestou a teraz, hoci veria, že smerujú späť do pohodlia svojich domovov, sa rútia do hlbokej tmy bez akejkoľvek nádeje.

Predpovedané proroctvá budú teraz odhalené

Primäť Moje deti k tomu, aby počúvali, nebude ľahké, Moja dcéra. Musíte vytrvať aj napriek prekážkam. Trpezlivosť je dôležitá. Tieto posolstvá sú veľmi dôležité a plné lásky, ako aj varovaní. Moje deti sa musia zastaviť a pochopiť, že tieto posolstvá, ktoré boli tak dávno predpovedané, budú teraz odhalené. Tieto udalosti sa čoskoro na zemi manifestujú a čas je veľmi, veľmi krátky.

Nikdy neprezradím dátum Môjho Druhého príchodu

Nikdy vám neprezradím dátum Môjho Druhého príchodu, Moja milovaná dcéra, pretože vám neprináleží vedieť to. Ale predtým ako prídem, komunikujem teraz s celým svetom, aby som mohol Mojim deťom ukázať Moje čisté milosrdenstvo.

Moja Matka pracuje v Mojom mene

Moja milovaná Matka, ktorá pracuje v Mojom mene, šíri posolstvá prostredníctvom vybraných vizionárov. Iní vyvolení proroci trpia skryte v súkromí, dobrovoľne, pre záchranu duší. Dovolím im trpieť Moju bolesť ako gesto obrovskej veľkodušnosti týchto veľmi zbožných veriacich. Majú zásluhy na spáse mnohých. Oni nielenže prežívajú Moje utrpenie na kríži, ale cítia aj bolesť, ktorú trpím dnes. K tomu všetkému trpia zosmiešňovaním, urážkami a výsmechom. Je to vďaka ich pokore, že toto znášajú v tichosti a v niektorých prípadoch aj verejne. Iní Moji Bohu zasvätení služobníci, ktorí sa rozhodnú pre život v samote, Mi robia veľkú službu. Ich zvláštna obeta cez sebazapieranie zase napomáha zachraňovať duše.

Božie dary ako samozrejmosť

Komunikovať pravdu v modernom svete, kde sa technológia vyvinula do takej závratnej výšky, je ťažké. Môj hlas je ako slabé volanie v púšti, odstrčené bokom, v prospech vlastného potešenia.

Moje deti nie sú v stave pochopiť, že všetky tie technologické zázraky, určené pre dobro človeka, sú darom Môjho Večného Otca. Všetky zázraky, spojené s vývojom liekov pre dobro ľudstva, sú takisto darom. Považujú sa však za samozrejmé, pretože Moje deti si myslia, že to všetko je dielo človeka, ale nie je tomu tak.

Dar inteligencie

Dar inteligencie, presne ako aj dar piesne, je darom Božskej sféry. A práve preto, že sa jedná o dary Boha, sú tieto terčom útokov Satana – Diabla. Pod jeho vplyvom sa technológia zneužíva na ničenie a deštrukciu vo svete. Ako sa smeje, keď vidí prepuknutie vojen a ako sa technológia zneužíva na špionáž a zabíjanie. Takisto sa smeje, keď sa technológia výroby liekov nielenže zneužíva na zabíjanie, ale aj na ospravedlnenie zabíjania. Všetky tieto hrozné zločiny proti ľudskosti, ktoré umožňuje technológia, sú zakrývané za fasádou takzvanej tolerancie.

Tolerancia ako maska Zla

Tolerancia môže byť perfektnou maskou pre Zlo. Každému, kto je cez Moje učenie bdelý, je hneď jasné, že sa tieto zločiny proti ľudstvu odohrávajú pred vašimi očami.

V mene tolerancie sú ľudia vraždení, je im upieraná ich sloboda a predovšetkým ich právo bojovať za morálnu spravodlivosť. Ó áno deti, nech ste varované, zostaňte bdelé a majte sa na pozore, keď počujete slovo „tolerancia“, lebo to je jedna z obľúbených hier kamuflovania Satanom.

Ľudia sa nedokážu postaviť za kresťanstvo

Moje deti sa napriek svetu s modernými komunikačnými prostriedkami nedokážu postaviť a otvorene sa hlásiť k svojmu kresťanstvu. Je to hlavne preto, lebo väčšina kresťanov žije v západnom svete. Majú strach, že ich budú vysmievať a šikanovať. Majú úplnú pravdu. Budú. Ale majte na pamäti, že Moje deti vždy okúsia nejakú formu výsmechu, keď zoberú na seba Môj kríž. Potom si môžu byť istí, že konajú moje dielo.

Kto trpí v Mojom mene, ten obdrží veľké požehnanie a veľa milostí. Ale tí kresťania, ktorí bojujú za právo môcť verejne ohlasovať Moje meno, budú trpieť najviac. On alebo ona musia zostať silní. Ste Moja nádej na tejto zemi. Bez Mojich verných nasledovníkov, Moje deti, nemôže byť prekročený koncový prah do Kráľovstva Môjho Otca.

Milujem všetkých Svojich prívržencov. Som v ich srdciach a oni to vedia. Dbajte na Moje slovo cez túto vizionárku. Neignorujte tieto posolstvá. Ústnym podaním pomôžu pred Mojím Druhým príchodom zachrániť milióny duší na celom svete.

Choď teraz v pokoji a láske.

Váš oddaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

20.12.2010 - 10:00 hod.

29. Veľké súženie

Maj na zreteli nasledovné, Moja dcéra. Ľudstvo je cez tieto posolstvá varované pred sekerou, ktorá dopadne na tých, ktorí vytrvalo odmietajú Môjho Nebeského Otca. Čas do príchodu Veľkého súženia sa kráti. Táto udalosť sa započne koncom roku 2012 a nesmie byť zamieňaná s časom alebo dátumom Môjho Druhého príchodu na Zem, pretože toto, Moje deti, nebude predpovedané v týchto posolstvách. Každý, kto sa Mojim deťom snaží udať dátum Môjho Druhého príchodu, je luhár a nie je pravým prorokom. Za pomoci tejto vizionárky pred vami odkrývam roky s konkrétnymi udalosťami, ktoré budú predchádzať Môjmu Druhému príchodu.

Boh nedovolí uskutočniť plán redukcie svetovej populácie

Veľké súženie, ako bolo v dávnych dobách predpovedané, sa teraz začne odvíjať pred očami neveriaceho sveta. To sa stane, keď všade udrie meč spravodlivosti. Môj Večný Otec nebude stáť v úzadí a nepripustí, aby tento diabolský plán, ktorý sa práve teraz chystá za zatvorenými dverami a je navrhnutý tak, aby zdecimoval svetovú populáciu, bol zrealizovaný.

Táto diabolská skupina a jej oddaní nasledovníci Satana, sa už v minulosti pokúsila previesť na deťoch Môjho Otca genocídu. Nepodarilo sa im to. Snažia sa o to znovu. A hoci sa im to opäť nepodarí, stihnú ešte predtým spôsobiť strašné spustošenie.

Veriaci sa nemusia obávať

Môj Večný Otec vo svojom Milosrdenstve bude musieť zasiahnuť, aby ich zastavil, aj keď ho bolí, že bude musieť privodiť globálne katastrofy, ktoré ležia pred nami. Veriaci, nemajte strach ani o seba ani o vaše rodiny. Budete ochraňovaní. Ale prosím, prosím, modlite sa Svätý ruženec a ruženec Božieho Milosrdenstva v každom čase, aby pomohli zmierniť alebo odvrátiť niektoré z týchto katastrof.

Začnite teraz s plánovaním. Musíte bojovať proti týmto ľuďom, ktorí sa snažia ovládnuť vaše peniaze, vaše zdravie, vaše potraviny a dokonca aj vašu vieru. Povstaňte a chráňte seba a svoje rodiny pomocou modlitby. Vzývajte všetkých Svätých, ktorých uctievate, aby vám pomáhali ako orodovníci u Môjho Večného Otca.

Globálne katastrofy sa dostavia

Kým tieto celosvetové katastrofy započnú ako dramatické zmeny počasia – ktoré sa už v miernej forme začali – bude sa na ne nazerať ako na dôsledok globálneho otepľovania. Áno, ľudstvo skutočne zdevastovalo Zem veľmi škaredým spôsobom ale tie katastrofy nemajú nič spoločné s klimatickými zmenami.

Môj Večný Otec by si mohol, ak by sa tak rozhodol, sadnúť a nič neurobiť. Potom by ale tieto silné, zlovestné a mocichtivé skupiny s právomocou rozhodovať zvíťazili. Kradli by duše Mojich nevinných detí ich vťahovaním do svojej pasce hypnotického nasledovania Satana. To nebude dovolené.

Výzva k zjednoteniu všetkých náboženstiev

Teraz je čas, aby deti Môjho otca a jeho nasledovníci ako aj tí, ktorí veria v prvotnú bytosť, ktorou je Boh – Stvoriteľ a Pôvodca všetkých vecí – spojili svoje sily v jedno. Nezávisle od toho, akou formou nasledujete Boha alebo či veríte vo Mňa, Jeho milovaného syna, povstaňte spoločne ako jeden. Bojujte proti skupine, ktorá reprezentuje Zlo. On (Zlý) je váš nepriateľ, ak veríte v Boha, Večného Otca. On sa snaží zmariť váš vstup do raja tým, že klame svojich prívržencov nahovárajúc im, že aj on ich privedie do rovnako krásneho Božského raja. Títo biedni a dôverčiví prívrženci nedokážu prekuknúť tento podvod, pretože sú zaslepení čarom materialistickej slávy.

Proroctvá v knihe Jána teraz vychádzajú na svetlo

Modlite sa, modlite sa, modlite sa všetci každý deň. Veľmi skoro všetci pochopia pravdu Svätého Písma. Nakoniec všetci pochopia, že učenie, obsiahnuté v knihe Môjho Otca, je presné. Oni neklamú. Proroctvá, predpovedané v minulosti, vyšli na svetlo. Proroctvá, obsiahnuté v knihe Jána, vychádzajú na svetlo teraz. Tieto proroctvá, dané tejto vizionárke, sú tu nato, aby pripravili Moje deti na vstup do kráľovstva Môjho Otca.

Teraz choď a šír Moju pravdu. Vyslobodzujte jeden druhého z drápov Podvodníka, než bude príliš neskoro.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

20.12.2010

30. Tretie posolstvo Panny Márie

Počúvaj ma, moje dieťa. Musíš zostať silná pre môjho milovaného syna Ježiša Krista. Je príliš dôležitý a pre teba mimoriadny na to, aby si sa odvrátila s pochybnosťami vo svojej mysli. Áno, pri tejto práci je ľahké dostať sa do zmätku, avšak musíš Mu plne dôverovať. Potrebuje, aby si sa odovzdala a darovala Mu svoju absolútnu dôveru.

Moje dieťa, táto práca nebola pre teba ľahká. Ale ako som predtým povedala - miluj a vytrvaj do konca. Toto dielo sa ti podarí dokončiť. Nalieham na teba, aby si sa vrátila do bežnej praxe dennej modlitby. Lebo len cez môj najsvätejší ruženec budeš mať ochranu. Toto dielo je veľmi posvätné, moje dieťa, preto ťa z úcty prosím, buď poslušná môjmu Synovi tým, že Mu budeš úplne dôverovať. Daj bokom svoje pochybnosti, moje dieťa, pretože skrze Ducha Svätého si dostala zvláštne milosti. Pravda je teraz v tvojom srdci, duši a mysli. To je dôvod, prečo ti písanie týchto posolstiev, ktoré ti môj milovaný Syn dáva, pripadalo ľahšie.

Miluje ťa, moje dieťa, a vybral si ťa pre jednu z vôbec najdôležitejších úloh tohto storočia. Tvoja práca je porovnateľná s tou, ktorá bola požadovaná od sestry Faustíny. Prechádzaš podobným utrpením, aké aj ona znášala. Neobávaj sa tohto utrpenia, ku ktorému patrí nedostatok schopnosti sa modliť a denné pochybnosti, čo je normálne. Toto prejde. Všetci svätí, vrátane sestry Faustíny, ťa denne sprevádzajú a vedú.

Práca, ktorú vykonávaš v mojom mene a v mene Môjho milovaného Syna, bola predpovedaná. Je to jeden z najdôležitejších spôsobov, ako možno zachrániť duše. Nepotácaj sa a neváhaj. Vždy, vždy zavolaj na pomoc svoju milovanú Matku. Som tu pre teba. Prosím, modli sa denne k môjmu Synovi ruženec k Božiemu milosrdenstvu. Takto budeš pri Ňom bližšie a pocítiš, ako vchádza do tvojho srdca.

Pozbieraj odvahu a vykroč dopredu. Vzhliadni s láskou na vzácnu cestu, ktorá vedie k Najsvätejšej Trojici. Všetci sú s tebou. Budeš trpieť, avšak považuj to za milosť, pretože bez utrpenia nemôžeš zostať v blízkosti srdca môjho Syna.

To je zatiaľ všetko. Obráť sa a otvor teraz svoje srdce Môjmu milovanému Synovi Ježišovi, Najvyššiemu.

Láska a pokoj

Naša Pani ruží

22.12.2010 - 02:40 hod.

31. Bolesť, ktorú dnes Ježiš trpí

Moja dcéra, hrozne trpím za hriechy ľudstva a za kruté odmietanie Mojej existencie, ktoré je teraz vo svete také bežné, že počet tých veriacich, ktorí sa odvracajú odo Mňa, vzrástol do mimoriadnych rozmerov.

Bolesť, utrpenie a agónia sú omnoho výraznejšie v čase, keď svet slávi Vianoce. Vo svojom srdci viem, že aj keď sa jedná o najvýznamnejší kresťanský sviatok, nie je moje učenie ohlasované takým spôsobom, akým by sa malo.

Moja milovaná dcéra, musíš vytrvať vo svojom utrpení mysle aj duše. Toto ťa privedie bližšie k Môjmu Božskému Srdcu. Len vtedy, keď prejdeš skúškou týchto utrpení, dosiahneš zjednotenie so Mnou.

Moja dcéra, modli sa, modli sa, modli sa, aby ostatné duše zmiernili agóniu, ktorú znášam. Ach, keby som len mohol rýchlo zachrániť duše a zovrieť ich do Svojho milujúceho náručia, Moje srdce by sa mi zahojilo. Ale mnoho duší nechce prísť ku Mne. Musíš tvrdo pracovať, moja dcéra, aby si ich presvedčila o pravde. Nikdy sa nevzdávaj.

Si plná pochybností, avšak viem, že v hĺbke svojho srdca vieš, že tieto posolstvá milosrdenstva, určené na spásu duší, naozaj pochádzajú odo Mňa a Môjho Večného Otca.

Vytrvaj, prijmi utrpenie, buď pokorná, trpezlivá a zachovaj dôstojnosť, keď čelíš výzvam v Mojom mene.

Choď teraz s novým elánom, láskou a silou, aby si získala späť duše Mojich milovaných detí.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

24.12.2010 - 20:00 hod.

32. Prečo Som sa stal človekom

Moja milovaná dcéra, ďakujem ti, že si prijala Moje pozvanie. S radosťou komunikujem s tebou v tento mimoriadny deň osláv Mojich narodenín. Láska, ktorá napĺňa Moje srdce vtedy, keď Mi Moje deti preukazujú vieru a oddanosť, je veľmi drahocenná.

Toto je čas pre Moje deti, nech sú kdekoľvek, aby uvažovali nad Mojím životom na zemi. Je to čas na uvažovanie o tom, aký dôsledok má Moje narodenie pre celé ľudstvo. Kvôli Môjmu narodeniu človek hľadá spásu. Vďaka láske Môjho Večného Otca voči Svojim deťom priniesol túto najväčšiu obetu. To, ako sa musel dívať na narodenie dieťaťa, vidieť, ako rastie a vyvíja sa až do dospelého veku, jasne ukazuje na Jeho lásku a odhodlanie, zachrániť všetky Svoje deti. On tak veľmi miluje všetky Svoje deti, že ma prosil, aby som žil život ako človek vo vedomí, že Ma budú ponižovať a vysmievať sa Mi. On dovolil, aby sa to stalo.

Moje narodenie je pre všetkých znamením toho, že Boh, Večný Otec, tak veľmi miloval Svoje deti, že priniesol túto veľkú obetu.

Svoj súcit a túžbu zachrániť vás preukázal tým, že Mi umožnil prísť na svet, žiť medzi vami a dovolil Moju smrť. Keby Ma nebol poslal, človek by nemohol byť spasený. Ale tí, ktorí Ma odmietli, sú ešte neistí o pravdivosti Božích zasľúbení , ktoré dal Boh – Večný Otec. Stále je mnoho nejasností.

Všetko, na čom teraz záleží je, aby ľudstvo pochopilo prísľub a realitu nového Neba a Zeme, ktoré boli predurčené všetkým Božím deťom. Toto je najväčší dar zo všetkých a je to dar, na ktorom s Ním mali mať všetci podiel, až kým ho Satan nezničil tým, že pokúšal Evu.

Dnešní ľudia sa dívajú na učenie Starého a Nového zákona v mnohých ohľadoch ako na staré bájky. Mnohí ešte stále nechápu, že učenie, obsiahnuté v týchto Písmach, bolo a stále aj je autentické. Nakoľko sa v mnohých prípadoch poukazuje na situácie, týkajúce sa duchovnej sféry, padne ľuďom ťažko veriť, že sa to stalo. K tomuto záveru prišli preto, lebo posudzujú ich obsah cez logické myslenie, ktoré sa zakladá na hodnotení toho, čo sa odohráva na Zemi. Ale mýlia sa.

Môj príchod na Zem bol ustanovený ako posledná šanca prebudiť svet, aby všetci spoznali, že Boh odpúšťa všetko. Mojou úlohou bolo ukázať vám skrze Moje učenie a Moju smrť na kríži cestu do Neba.

Na Vianoce majte na pamäti, že Moje narodenie vám malo pomôcť, aby ste nanovo prehodnotili vašu vieru v Nebo, pretože vy všetci máte nárok mať na ňom podiel.

Tým, že si pripomínate Môj život, sa môžete teraz so Mnou zjednotiť v Kráľovstve Môjho Otca tak, že si otvoríte svoje srdcia a poprosíte Ma, aby som vás ešte raz objal.

Váš Božský Spasiteľ a spravodlivý Sudca

Ježiš Kristus

25.12.2010 - 10:30 hod.

33. Falošní učitelia a proroci

Ja som začiatok a koniec. Skrze Mňa bol Mojím Večným milovaným Otcom stvorený svet a takisto skrze Mňa sa ukončí. Ja som svetlo a Spasiteľ, ktorý privedie všetkých tých, ktorí veria vo Mňa, do zasľúbeného raja. Tí, ktorí Ma aj napriek celému Môjmu učeniu a úsiliu Mojich prorokov ešte stále odmietajú, nevojdú do Kráľovstva Môjho Otca.

Tí z vás, ktorí dostali dar pravdy skrze Sväté Písmo, musia teraz otvoriť oči a prijať Moje učenie a proroctvá, dané skrze Mojich prorokov. Čas sa približuje k bodu, keď sa vrátim na Zem, aby som získal späť Svojich milovaných nasledovníkov. Aj cez Mojich moderných prorokov Som žiaľ i naďalej odmietaný ľudstvom. Vy všetci musíte počúvať a čítať Moje posolstvá - dané vám z milosrdenstva - a pochopiť ich význam.

Moje učenie sa nikdy nezmenení

Musíte mať na zreteli, že Moje učenie je to isté, aké vždy bolo. Tí, ktorí prichádzajú v Mojom mene, musia byť starostlivo sledovaní. Ak ohlasujú Moje slovo, tak potom sú zo svetla. Ak zistíte, že moje učenie pozmenili akýmkoľvek spôsobom, ktorý sa vám zdá byť zvláštny, tak sa od nich vzdiaľte. Nepočúvajte ich. Títo nešťastníci boli pokúšaní Zlým, aby zámerne sfalšovali Moje učenie a vás zmiatli a zviedli.

Akákoľvek náuka, ktorá nepochádza zo Svätého Písma a ktorá si nárokuje ohlasovať pravdu, je klamstvom. Toto je hriech proti Mne a vážny útok na Mňa a Môjho Večného Otca.

Falošný mesiáš

Títo falošní učitelia už čoskoro započnú dávať sa svetu na známosť. Budete ich nachádzať všade hlasito kričiacich, aby upútavali pozornosť. Niektorí až tak zapôsobia na Moje deti, že dokonca aj Moji praví nasledovníci budú veriť, že majú zvláštne Božské sily. Obzvlášť jeden z nich sa bude až do tej miery povyšovať, že sa ľudia budú mylne domnievať, že ide o Mesiáša.

Moje deti, budete potrebovať veľa odvahy, zdravého rozumu a sily, aby ste pri Mne zostali a nechali sa Mnou viesť cez túto nebezpečnú džungľu plnú démonov. Démoni, ktorých uvoľnil Satan, sú prestrojení za Mojich prívržencov a prorokov, pretože prichádzajú posledné dni. Spolčujú sa a berú si za cieľ Mojich pravých vizionárov a prorokov. Budú sa snažiť zviesť ich cez falošnú náuku. Pozmenia pravdu tým, že ju prispôsobia svojim nemorálnym počinom, čo bude navonok len ťažko rozpoznateľné. Moji oddaní nasledovníci, svätí služobníci a proroci ihneď spoznajú, kto sú títo zlí ľudia. Ich prehlásenia budú pre nich bolestivé a znepokojujúce, no najväčšiu bolesť im spôsobí to, že tak veľa kresťanov podľahne ich okúzľujúcim osobnostiam. Budú natoľko pôsobiť presvedčivo, že vtiahnu do svojich osídiel aj tých Bohu zasvätených služobníkov, ktorí predurčili svoje životy Mne a Môjmu Večnému Otcovi.

Výzva kresťanom, aby povstali

Teraz apelujem na tých Mojich oddaných stúpencov, ktorí sú požehnaní milosťou Ducha Svätého. Vezmite svoje zbrane viery a zostaňte silní. Vyzývam vás, aby ste učili ľudí pravde neustálym pripomínaním pravdy, obsiahnutej v Knihe Môjho Otca, v Knihe Pravdy. Toto učenie bude trvať večne.

Moje deti, možno to bude pre vás ťažké povstať a dať o sebe vedieť, ale počúvajte Ma teraz. Ak tak urobíte, pomôžete dušiam. Vaši bratia a sestry vo svete sú vašou rodinou. Všetkých vás spolu so Mnou privediem do raja, ktorý Som prisľúbil všetkým Mojim deťom. Prosím, prosím, pomôžte Mi, aby Som o žiadneho z vás neprišiel. Zlomí Mi srdce, keď nebudem môcť zachrániť všetky Svoje milované deti. Cez modlitbu, obetu a vytrvalosť Mojich prívržencov bude môcť byť všade zadosťučinené Mojej vôli.

Pozdvihnite teraz v Mojom mene kalich spásy. Nasledujte Ma. Dovoľte Mi, aby Som vás všetkých viedol. Dovoľte Mi, aby Som vás objal vo Svojom srdci pre spoločnú záchranu ľudstva pred Podvodníkom.

Majte na pamäti, že milujem každé Svoje dieťa do takej miery, že víťazstvo sa stane trpkým a zlomí to Moje srdce, ak ich všetkých nevezmem do večného života.

Modlite sa. Modlite sa teraz všetci a majte na pamäti slová – Ja Som Alfa a Omega.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus – Kráľ Zeme a spravodlivý sudca celého ľudstva

 

25.12.2010 - 12:30 hod.

34. Slávenie Vianoc

Moja milovaná dcéra, prečo váhaš? Vari nevieš, že si denne vedená? Určite vo svojom srdci vieš, že jediné, čo musíš urobiť je sadnúť si, otvoriť svoje srdce a čoskoro budeš počuť Moje posolstvo. Dôveruj Mi. Odovzdaj sa. Ver, že keď Mi odovzdáš svoje strachy, obavy, starosti a otázky, že ti ich odnímem a patrične ich zodpoviem. Teraz si musíš nájsť čas na to, aby si sa mohla naplno venovať týmto nanajvýš naliehavým posolstvám pre ľudstvo. Neváhaj a neodkladaj túto svätú prácu.

Moja milovaná dcéra, uvedom si nasledovné. Kresťania na celom svete vzdávajú česť Môjmu narodeniu v Betleheme, avšak mnohí to robia len z okázalého rešpektu bez skutočnej lásky vo svojom srdci. Napriek tomu sa mnohí priblížia k Môjmu srdcu. Iní budú súhlasne prikyvovať, usmievať sa a hovoriť o dôležitosti a význame tohto najdôležitejšieho času, v ktorom sa oslavuje najväčší dar, aký kedy bol od počiatku udelený deťom Môjho Otca. Lenže keď Moje deti, Moji oddaní nasledovníci, oslavujú Vianoce, býva ich pozornosť odvádzaná okázalosťou a ceremóniami, ktoré sú spojené so svetskými vecami.

Koľko kresťanov vysvetlí svojim deťom význam Môjho narodenia? Koľkí si pripomenú pokoru, ktorú prejavila Moja milovaná Matka a jej najsvätejší ženích, svätý Jozef? Koľkí chápu, že Som sa stal človekom, aby som ľudskú rasu zachránil od cesty do pekla? Toto jednoduché posolstvo bolo po stáročia zastierané okázalosťou. A predsa oddaní kresťania ho vnímali ako čas, kedy sa zamýšľali nad vernosťou ku Mne, Svojmu Spasiteľovi. Prosím a nalieham na vás, deti, aby ste využili tento sviatok na modlitbu za tých vo svete, ktorí sa potrebujú prebudiť aby pochopili, že majú dedičstvo. Pre každého z nich je tu v Kráľovstve Môjho Otca rezervované osobité miesto, ak sa rozhodnú ho prijať.

Čas pre Veľké Varovanie je stanovený

Tak veľmi sú Moje deti každou minútou dňa zaneprázdnené správami, ktoré – i keď môžu mať vplyv na ich život – nemajú žiaden význam pre ich budúci život. Deti, je na čase, aby si každý z vás skúmal svoje svedomie skôr, než príde Veľké Varovanie, ktoré bude predchádzať Môjmu Druhému príchodu. Modlite sa svojimi vlastnými slovami a proste o Božie vedenie.

Čas pre Veľké Varovanie je stanovený. Buďte ostražití. Majte sa na pozore.

Váš Božský Spasiteľ a spravodlivý Sudca

Ježiš Kristus

28.12.2010 - 11:00 hod.

35. Varovanie pre veriacich, aby neodmietali pravých prorokov

Moja milovaná dcéra, dostávaš teraz posledné posolstvá pre ľudstvo v ich súhrne pred koncom časov kvôli záchrane duší.

Teraz je veľké množstvo anjelov rozoslaných po celom svete, ako to bolo predpovedané, aby pripravili Zem na Môj Druhý príchod. Veľa z týchto anjelov má ľudskú podobu - a oni si zvolili túto úlohu rovnako ako ty - Moja milovaná dcéra. Ich narodenie bolo tak načasované, aby pripadlo na obdobie posledného Varovania pri konci časov. Podobne sú aj démoni uvoľnení a vypustení z hlbín pekla. Na zemi sa sprítomňujú tým, že pokúšajú a zvádzajú ku klamstvu. Priťahujú tie z Mojich detí, ktoré sú otvorené ich vplyvu. Infikujú zlom tie duše, ktoré sa už nachádzajú v tme. Vchádzajú do ich ducha klamúc a presviedčajúc ich, že viera vo Mňa a v Môjho Otca je nezmysel.

Vonkajší prejav týchto ľudí ničím nenaznačuje, že by mali byť spájaní s niečím, čo by ste vnímali ako Zlo. Namiesto toho budú pôsobiť príjemne, skúsene, inteligentne a inšpirujúco. Takisto budú presvedčivo hlásať to, čo Moje deti považujú za pravdu. Žiaľ v ich srdciach nebude prebývať láska a pred ich učením sa musíte mať na pozore.

Teraz by som sa chcel obrátiť na Mojich veriacich. Vy, Moje deti, ste cez modlitbu a vieru dostali tie dary, ktoré zasľubujem všetkým tým, ktorí Ma nasledujú. Boli vám dané rozličné dary a každý z nich je určený na to, aby bolo moje slovo šírené mnohorakým spôsobom.

Posudzovanie vizionárov

Tým, ktorým dávam dar poznania na pomoc rozlíšiť tých, ktorí prichádzajú v Mojom mene od tých, ktorí prichádzajú v mene Satana, hovorím: buďte veľmi opatrní. Je len správne, že sa máte na pozore pred falošnými prorokmi. Avšak nikdy neodsudzujte tých, ktorí tvrdia, že prichádzajú v Mojom mene, bez toho, aby ste dôkladne nepreverili ich posolstvá. Nikdy nesmiete posudzovať tieto posolstvá len na základe toho, ako sa vám javia navonok. Pokiaľ niekto tvrdí, že prichádza v Mojom mene, nevychádzajte hneď z toho, že váš úsudok o ňom je neomylný. Všímajte si tých prorokov, ktorým sa dostáva výsmechu alebo ktorí vzbudzujú pohoršenie, keď tvrdia, že dostávajú Božské posolstvá odo Mňa alebo od Mojej Blahoslavenej Matky.

Nepodľahnite pokušeniu okamžitého vyrieknutia rozsudku nad nimi bez toho, že by ste si pozorne nevypočuli to, čo hlásajú. Tie posolstvá sa nebudú priamo vzťahovať na Moje učenie ale na Moje slová a budú plné lásky. Budú vás usmerňovať, ako máte žiť vaše životy v Mojom mene, aby ste dosiahli spásu.

Nikdy sa neznepokojujte, keď Moji praví proroci tvrdia, že dostávajú posolstvá, týkajúce sa budúcich udalostí, do ktorých sú zasvätení. Nepodľahnite pokušeniu spáchať hriech predsudku tým, že budete posudzovať tieto posolstvá na základe toho, k akej spoločenskej vrstve prorok prináleží. Niektorí nebudú vzdelaní. Naopak iní budú disponovať výrečnosťou. Mnohí z nich nebudú spĺňať kritériá, ktoré by podľa vášho očakávania mala „svätá“ osoba spĺňať.

Avšak existuje spôsob, ako si môžete byť istí ich pravosťou. Tí, ktorí komunikujú s Mojou milovanou Matkou, vo väčšine prípadov predpovedajú zjavenia, ktorých dátum a hodina boli ňou oznámené. Mnohé z týchto zjavení budú bezprostredne pozorované svedkami. V prípade Mojich posolstiev pre ľudstvo sú tieto odovzdávané svetu bez toho, aby prorok hľadal slávu.

Vynášanie rozsudku nad ľuďmi

Nakoniec budú Moji veriaci – aj napriek ich oddanosti ku Mne – opovrhovať tými, ktorí predpovedajú budúce udalosti a hanobiť tých, ktorí sú požehnaní uzdravujúcimi silami Ducha Svätého. Zastavte a prebuďte sa zo svojho spokojného spánku. Títo proroci nabúrajú vašu zažitú rutinu, pretože si neprisadnú k vašej svätej skupine. Neprispôsobia sa vám spôsobom, aký očakávate. Majte toto na zreteli. Ak posudzujete týchto ľudí na základe toho, čo ste počuli alebo na základe klebiet a skrytých narážok z „tretej ruky“, dopúšťate sa hriechu. Hriech voči Mojim prorokom ma hlboko uráža. Ak odmietate Mojich pravých vizionárov, tak vtedy sa Mi obraciate chrbtom.

A toto je presne to, čo sa deje v súčasnom svete s rastúcim počtom vizionárov, vychádzajúcich na verejnosť. Moji veriaci to nemajú ľahké. Pamätajte na to, že skôr, než vynesiete rozsudok, si musíte posolstvá Mojich prorokov prečítať – a to vrátane tých posolstiev, ktoré môžu pochádzať od falošných prorokov. Proste o vedenie, keď zvažujete tieto posolstvá. Pravé posolstvá sú plné lásky. A predsa neotrasiteľné v ich autorite. Posolstvá, ktoré sú namierené proti všetkému, čo viete o Mojej náuke a náuke Mojich apoštolov - bez ohľadu na ich subtílnosť - sa budú dať ľahko posúdiť.

Nemlčte o svojej viere

Teraz choďte, Moje deti, a otvorte svoje srdcia Mojim prorokom. Sú tu nato, aby vás uistili, že nadišiel čas, aby Som vás pripravil hovoriť v Mojom mene. Pamätajte si, že sláva je daná tým Mojim prorokom, ktorí hovoria aj napriek ponižovaniu a opovrhovaniu, ktoré musia znášať. Trest však neminie tých, ktorí tvrdia, že Ma nasledujú, avšak o svojej viere mlčia, ale na druhej strane sú rýchli, keď hovoria proti Mojim pravým vizionárom. Vo svojich srdciach viete, že tí, ktorých ste odsúdili, hovoria o nadchádzajúcich udalostiach - a to vám padne len veľmi ťažko prijať.

Možno si položíte otázku, prečo hovorí Môj Spasiteľ Ježiš Kristus cez tieto jednotlivé osoby? Koniec koncov – podľa mojich merítok – oni nepatria medzi svätých stúpencov. No Moja otázka na vás je táto - Prečo veríte, že len tých pár vyvolených, ktorí zasvätili svoj život modlitbe, majú autoritu odmietnuť tých, ktorí hlásajú mimo ich spoločenstiev? Či ste sa snáď ničomu nepoučili? Nepochopili ste, že aj tí, ktorí trávia svoj život venovaním sa modlitbe, môžu padnúť Podvodníkovi za obeť?

Moji skutoční proroci budú nenávidení

Nezabúdajte, že aj Ja, pokým Som bol na Zemi, sa Mi starší a kňazi vysmievali, zosmiešňovali a odmietali Ma a dívali sa na Mňa s pohŕdaním. Keď nenávideli Mňa, môžete si byť istí, že Moji praví proroci budú najviac nenávidení no súčasne budú na iných miestach uctievaní.

Hanba vám všetkým. Moji proroci nebudú pochádzať z vašich skupín, no napriek tomu je nutné ctiť si ich. Budú to najnepravdepodobnejší proroci vzhľadom na ich životy, ktoré viedli. Niektorí budú pochádzať z chudobných pomerov. Iní budú pochádzať z bohatších pomerov. Niektorí budú menej vzdelaní, zatiaľ čo iní sa narodili s darom gramotnosti. Toto sú Moji vyvolení proroci. Počúvajte ich hlasy, prv než ich odsúdite.

Modlite sa za nich. Modlite sa, aby Moje slovo, dané týmto prorokom, nebolo odmietnuté. Ani vy neodmietajte Moje slovo. Neveriaci sa vždy budú snažiť diskreditovať tieto statočné duše, ktoré nahlas ohlasujú Moje slovo, ale to sa dá očakávať. Keď Moji veriaci a hlavne tí, ktorí sú v modlitebných skupinách, v kláštoroch a iných službách, otvorene odmietajú Mojich pravých vizionárov, vtedy je Moje srdce lámané vo dvoje. Počúvajte Moje slová. Oni sa nikdy neodchýlia od pravdy - o nič viac ako vy, Moji milovaní nasledovníci, ktorí si nemôžete prispôsobiť pravdu tak, aby vyhovovala vášmu podaniu.

Otvorte svoje oči. Prebuďte sa. Znamenia sa začínajú pre všetkých zviditeľňovať. Vy, Moji veriaci, nemáte veľa času. Počúvajte. Modlite sa. Spojte sa a jednotne ohlasujte Moje slovo na záchranu duší skôr, než vyprší čas.

Váš milujúci Ježiš Kristus

Spasiteľ a spravodlivý Sudca