November 2010

 

08.11.2010 - 15:30 hod.

1. Prvé posolstvo Panny Márie prijaté doma po modlitbe ruženca

(Oznámenie budúcich proroctiev, ktoré ešte len budú prijaté skrytou vizionárkou, ktorá nemá tušenie, čo sa od nej bude požadovať a ako sa má v takom prípade zachovať).

„Dieťa moje, máš zodpovednú prácu a nesmieš sa nechať nikým zastaviť. Pravda musí byť zjavená a oznámená svetu. Si vyvolená, aby si to vykonala. Dieťa moje, buď silná. Obráť sa s dôverou k Bohu a popros o vedenie pri uskutočňovaní môjho diela. Dieťa moje, máš pri sebe všetkých Svätých, ktorí s tebou na tomto diele pracujú. Títo Svätí (*viď na konci tohto posolstva), ktorých si videla, sú všetci s tebou tu, aby si s ich pomocou mohla moje posolstvá, ktoré nepoznajú hranice, šíriť do celého sveta, aby sa o nich každý mohol dopočuť. Si vedená ale nebudeš to mať ľahké, avšak ty si vytrvalá a snaživá. To, čo sa stane, bolo už všetko predpovedané. Ty si nástrojom pri zvestovaní Božieho Slova všetkým jeho deťom.

Nikdy nezabúdaj, že Boh miluje všetky svoje deti – aj hriešnikov, ktorí ho urazili. Pros o milosrdenstvo pre každého jedného z vás. Svätá rodina sa opäť zjednotí."

(Prestávka… na tomto mieste posolstva som bola prekvapená, takže som sa opýtala Matky Božej: "Dobre som porozumela tomuto odseku posolstva?" Ona sa nežne usmiala a pokračovala…)

"Áno, je to správne. Vezmi pero a píš - rozširuj pravdu, pokiaľ ešte nie je neskoro. Tieto posolstvá sú Božského pôvodu a musia byť rešpektované. Dôverujem ti, že zaistíš, aby tieto správy boli účinným spôsobom predávané neveriacemu svetu. Je nanajvýš dôležité, aby si zostala silná pre potreby môjho syna. Viem, že pre neho, s ním a kvôli nemu trpíš. Teš sa, lebo to je dobré. Buď požehnané, moje dieťa, že si bola pre toto poslanie vyvolená.

Zostaň silná a pros každý deň o vedenie. Staneš sa postupom času silnejšia. Neboj sa. Som každý deň s tebou a s tvojou rodinou. Si naplnená Duchom Svätým, takže budeš môcť odhaliť pravdu o pláne Môjho Otca na Zemi.

Dieťa moje, odstráň svoje pochybnosti. Ty si nenamýšľaš toto Božie Posolstvo. Písma s predpoveďami sa napĺňajú. Modli sa za všetky Božie dietky. Môj milovaný Syn je každým dňom tak mnohokrát zraňovaný. Je mučený hriechmi ľudí. Jeho utrpenie dosiahlo od čias jeho smrti na kríži bezpríkladnej intenzity. Máš energiu a ducha, ktoré sú potrebné, aby si s Božou pomocou vykonala svoje poslanie. Tvoja očista je ukončená a ty si teraz pripravená na boj, ktorý ťa očakáva.

Choď teraz, moje dieťa. Obleč si svoju výstroj. Postav sa so vztýčenou hlavou a pomáhaj v boji proti satanovi. Nezúfaj si z času na čas, keď sa budeš cítiť byť osamelou a izolovanou. Máš pri sebe všetkých anjelov a Svätých – medzi nimi Svätého Jána Pavla II., Svätú Faustínu a Svätého Jozefa – ktorí ťa na každom kroku tvojej cesty povedú.

Dieťa moje, ďakujem ti za tvoju vieru, ktorú teraz máš. Si bojovníkom a si veľmi milovaná Bohom Otcom a mojim predrahým Synom. Si zjednotená s Ježišom a tvoje ruky sú vedené Duchom Svätým. Tak teraz choď, dieťa moje a použi v tomto dôležitom čase ľudských dejín všetky dostupné prostriedky, ktoré máš k dispozícii.

Nech ti žehná Boh, dieťa moje.

Tvoja milovaná Matka v Kristovi - Mária - kráľovná Zeme

*(Menované osoby sú obrazy rozličných Svätých, ktorí sa počas súkromného zjavenia ukázali, avšak ona nemala poňatie o tom, kto oni boli až pokým iní tieto osoby neidentifikoval, napríklad Svätý Ján Pavol II., Sestra Faustína a Svätý Jozef a dve ďalšie osoby, ktoré nie sú identifikované.)

9.11.2010 - 3.00 hod.

2. Prvé posolstvo od nášho Spasiteľa Ježiša Krista

Hľa, čas oznámenia svetu je blízko, že všetci tí, ktorí ma zavrhujú, zakúsia moju spravodlivú odplatu. Avšak moje milosrdenstvo pre všetkých tých, ktorí ma nasledujú v pravde môjho utrpenia na kríži, nepozná hraníc.

Radosť pre tých mojich prívržencov, ktorí odolávajú pokušeniam, s ktorými sú každodenne konfrontovaní, bude preveliká. Všetci ostatní, ktorí sa môjmu učeniu obracajú chrbtom, sú slepí môjmu prísľubu, ktorý som bol dal, keď som pre ich hriechy zomieral na kríži. Som v hlbokom bôli a cítim sa bezútešne v opustenosti, ktorú zo strany mojich milovaných hriešnikov zakúšam a za ktorých som položil svoj pozemský život. Zem je v tomto čase v hlbokej duchovnej temnote. Vy, moji prívrženci, veľmi trpíte spolu so mnou, keď hľadíte na Zem plnú hriešnikov, ktorí nielenže sa obracajú chrbtom môjmu Nebeskému Otcovi ale aj mne, ktorý som vytrpel veľkú obeť, aby som ich zachránil od večného zatratenia. Zúfam si plačúc horké slzy sklamania a smútku nad spôsobom, akým som bol po druhý raz odmietnutý. Vyzývam mojich prívržencov po celom svete , aby sa v tomto čase smútku spojili. Musia zo seba striasť svoju ľahostajnosť k modlitbe a musia sa so mnou spojiť v pomoci tým, ktorých duše boli ukradnuté satanom.

Je ešte čas pre hriešnikov konať pokánie. Niet žiadnej jednoduchej cesty. Toto pokánie musí vyjsť zo srdca každého. Nemajte strach jednohlasne pozdvihnúť vaše hlasy pri hlásaní lásky, ktorou zahrňujem všetkých ľudí bez rozdielu – kresťanov, moslimov, hinduistov, židov a všetky ostatné náboženstvá, ktoré povstali z omylov a zavádzaní ľudského ducha. Posledný krát vás všetkých vyzývam, aby ste otvorili oči pre pravé Slovo Boha, ktorý vám poslal Božie Slovo cez svojich prorokov. Pravda bola napísaná a zdokumentovaná vo Svätom Slove Svätého Písma, ktoré nikto nemá právo opravovať a pozmeňovať alebo sa pokúšať ho podľa vlastnej interpretácie prekrúcať. Existuje len jeden jediný BOH! Vyzývam vás všetkých, aby ste zložili svoje zbrane, otvorili oči a nasledovali ma do večného života.

Všetkých vás tak nesmierne milujem, že som pre vás obetoval svoj vlastný život. Už ste na to zabudli? Pre moje Božie Milosrdenstvo vás všetkých naposledy naliehavo prosím, aby ste sa ku mne navrátili. Skrze moje Milosrdenstvo sa vrátim na Zem, aby som vás preveril a pomohol vám nazrieť do vašich sŕdc a hľadať v nich pravdu. Nedovoľte klamárovi a podvodníkovi (satanovi), aby vás zničil. Hľadajte pravdu. Láska – čistá Láska – je tou pravou cestou do ríše môjho Nebeského Otca.

Prosím, prosím, vzhliadnite na moje Božie Milosrdenstvo. Ja milujem bez rozdielu každého jedného z vás. Proste teraz o odpustenie. Podajte mi svoje ruky a nechajte ma, aby som vás viedol do kráľovstva môjho Nebeského Otca. Vrátim sa už skoro na Zem, ako to bolo predpovedané. Ten čas môjho Druhého Príchodu príde už tak skoro, že mnohí nebudú na to pripravení. Tak mnohí budú tým šokovaní a zaskočení, že nebudú chcieť veriť, že sa to deje. Nezostáva už veľa času pre mojich prorokov, aby ľudstvo pripravili na túto veľkú udalosť.

Veriaci, apelujem na vás všetkých, aby ste si vzali moje VAROVANIE k srdcu a šírili všade vo svete túto Pravdu! Napomínajte ľudí, aby prosili o moje Milosrdenstvo. Budem sa snažiť zachrániť každú jednotlivú dušu až do jej posledného výdychu, ktorá preukáže ľútosť. Avšak nemôžem a nikdy nebudem zasahovať do vašej Slobodnej vôle. Napomínam vás, aby ste počuli tieto moje slová a vzali si ich k srdcu. Všetkých vás milujem a prosím vás, aby ste sa modlili za obrátenie pred koncom času, ktorý teraz prichádza. Neželám si desiť mojich prívržencov ale všetkých vás s naliehavosťou úpenlivo prosím, aby ste teraz zachraňovali duše. Musíte všetkým pripomínať naliehavosť odpútať vášho ducha od všetkých pozemských márnivostí. Namiesto nich hľadajte cnosti jednoduchosti a pokory, zbavené od Ega a uctievania pozemských modiel.

Jednoduchí ľudia budú tými, ktorí budú šíriť pravdu o mojom Druhom Príchode. Kvôli rýchlo sa rozmáhajúcej duchovnej temnote, šírenej ateizmom v dnešnom zúboženom, nevďačnom svete a pre masívny nárast kultu satanizmu, sú to práve tieto jednoduché duše – praví veriaci – ktorí budú musieť prevziať túto úlohu.

Modlite sa teraz za ľudstvo, pretože svet smeruje do veľkého súženia, ako to bolo predpovedané v Písme Svätom. Je to vec slobodnej vôle ľudí, či budú hľadať odčinenie a odpustenie svojich hriechov alebo nie. Nemajte nikdy strach. Moja láska je vždy milosrdná.

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

11.11.2010 - 12:20 hod.

3. Ľudstvo stojí pred konečnou očistou

Áno moja milovaná dcéra, Ja som to. Ty a ja budeme bok po boku pracovať a pripravovať svet na časy, ktoré teraz na ľudstvo prichádzajú, ako Zem postupne vstupuje do záverečného očistného procesu.

Je dôležité, aby sa táto očista uskutočnila, pretože bez nej nie je možný večný život pre moje deti. Prídu dni súženia, s ktorými budú konfrontované všetky moje deti, ale predovšetkým pre tie, ktoré sú Mi oddané. Je to časť zápasu, ktorý bude musieť byť vybojovaný pre záchranu duší.

Uvoľni sa a nechaj precitnúť svoje srdce mojou láskou, dcéra moja. Prijmi ju, lebo ona je mojim darom. Budeš tomu prekvapená ale ja som tvojou rodinou. Ty si u mňa doma v mojom kráľovstve. Máš teraz naplniť poslanie. Chyť sa mojej ruky a ja povediem tvojho ducha, aby priviedol moje deti do môjho Najsvätejšieho Srdca. Odpočiň si teraz, moje dieťa.

Váš milujúci Ježiš Kristus

Váš milujúci Spasiteľ

11.11.2010 - 12:20 hod.

4. Druhé posolstvo Panny Márie

Ty moje Božie dieťa si silné a výnimočné. Vždy budem s tebou pracovať, pretože si tu na Zemi videla obe stránky života. Ty moje dieťa musíš chápať, čo je podstatou Božieho diela. Buď požehnaná, moja milovaná, ďakujem ti.

Áno, milé moje dieťa, tebe boli dané milosti pre túto tvoju prácu. V momente, keď do tvojej duše vstúpil Duch Svätý, si bola pripravená pre túto prácu.

Moja bezpodmienečná láska k tebe ti dodá síl a budeš sa cítiť silnejšie ako po predošlé dni. Prosím nerob si starosti z negatívnych pocitov, ktoré ťa len zdržiavajú. Modli sa ku mne, tvojej večnej matke, každý deň. Nikdy ťa neopustím a nenechám ťa bez pomoci v tvojej práci. Tebe, moje milé dieťa, bol daný obzvlášť výnimočný dar a teraz ho musíš vedieť využiť spôsobom, ktorého si schopná len ty sama. Áno dieťa moje, rozumiem ti, že to všetko teraz na teba pôsobí skľučujúco. Buď si však jedného vždy istá - ja ťa sprevádzam na každom tvojom kroku tvojej cesty. Pokoj s tebou.

Budem navždy prebývať v tvojom srdci. Žehnám ti, dieťa moje a ďakujem ti, že si mi odpovedala.

Matka pokoja a nádeje - Mária

12.11.2010 - 03:00 hod.

5. Hriechy mi lámu moje Sväté srdce

Píš nasledovné, dcéra moja. Hodiny tikajú. Neignoruj moju naliehavú prosbu zverejniť moje varovanie. Je potrebné konať pokánie teraz. Moje deti musia počuť moje varovanie teraz. Moja dcéra, komunikuj najprv s kresťanskými skupinami, aby si im odovzdala moje prosby.

Zostaň silná. Ja som si ťa pre túto prácu vyvolil, aby bola moja prosba o nápravu rýchlo vypočutá. Napíš túto knihu a sprostredkuj cez ňu moje posolstvá za pomoci moderných komunikačných prostriedkov ako sú internet a masové médiá. A hoci je moja požiadavka naliehavá, podržím tvoju ruku, aby si tomuto posolstvu porozumela.

Si silnejšia, ako si myslíš. Denne sa ku mne modli môj ruženec Božieho milosrdenstva. Neboj sa. Prečo si taká ustráchaná? Večný život po tom, ako sa Nebo a Zem prepoja, bude uvítaný. To je to, čo sa človek od počiatku času snažil získať. Nenechaj sa oslepiť atrakciami, ktoré ti ponúka Zem. Zblednú v porovnaní s leskom kráľovstva Môjho Otca. Bude ti zoslaná pomoc, akonáhle sa začne plán tvojho poslania odvíjať.

Tieto posledné dni boli pre teba záťažou a predsa si vo svojom srdci akceptovala, čo od teba požadujem. Je pre teba ťažké a snáď aj trocha skľučujúce prijať toto všetko, no je nutné, aby si mi dôverovala.

Zachovaj ma vo svojom srdci a opri sa o mňa. Odovzdaj mi každú svoju pochybnosť a tvoja úloha sa ti stane ľahšou. Musíš pripomínať ľuďom prisľúbenia a pritom sa odvolávať na moje písané slovo. Opieraj sa o moje Sväté písmo, ktoré dodá tomu zmysel. Nikdy sa neboj pripomínať ľuďom, ako ich hriechy zraňujú moje Sväté srdce a ako veľmi prebodávajú dušu môjho večného Otca.

My - moja Matka a všetci svätí - držíme tvoju ruku a dávame ti silu. Budú ti zoslané praktické pokyny a dvere sa ti pootvoria, aby sa ti pomohlo pri tvojej práci.

Stráň sa tých, ktorí ti spôsobujú prekážky, aby ťa zdržiavali pri tvojom šírení týchto správ. Modli sa za nich a ďalej pokračuj. Viem, že si unavená z toho, že si tak rýchlo reagovala na moju prosbu.

Teraz je čas na odpočinok, dieťa moje. Reagovala si dobre a odvážne. Nikdy sa nevzdávaj.

Tvoj milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

12.11.2010 - 15:00 hod.

6. Táto kniha zmení životy a zachráni duše

Napreduj a konaj, čo má byť vykonané, aby ľudia videli a počuli moje Božské posolstvá.

Dôverujem ti, dcéra moja, že využívaš práve to, čo podľa tvojho pocitu pritiahne pozornosť ľudí, aby čítali tieto posolstvá. Potrebuješ celú svoju energiu, aby si mohla písať túto knihu. Táto kniha zmení životy a zachráni duše – táto kniha bola predpovedaná. Áno, táto kniha je to, čo bolo prorokované. Ty si pisateľka. Ja som autor.

Nebuď tým prekvapená ani zaskočená, pretože toto je nanajvýš svätá úloha a ty si bola vyvolená, aby si túto prácu so mnou vykonala. Trvá tri mesiace. Želám si, aby bola zverejnená po celom svete. Musí byť rozsiahla, účinná a žiadaná miliónmi ľudí, tak ako Biblia.

Moja dcéra, môžeš to zverejniť ako „Hovory so skrytým prorokom“. Je to v poriadku, ak to takto spravíš. Prečo sa obávaš, dieťa moje? Si vedená Nebesami. Musíš zostať silná. Maj vieru vo mňa. Oddaj sa mi. Pri každom kroku tvojej cesty ti podržím ruku. Neskôr sa porozprávame.

Váš milujúci spasiteľ

Ježiš Kristus

13.11.2010 - 03:00 hod.

7. Varovanie pred peklom a zasľúbenie raja

Moja milovaná dcéra, zakúsila si strašné prenasledovanie, ktoré som dopustil, aby som ťa vyslobodil z pekelných múk. Teraz si oslobodená a tvoj duch ti umožňuje šíriť moje slovo, aby mohli byť ľudia zbavení múk, ktoré by ich očakávali, ak by boli takí nerozumní a podľahli by diablovi.

Ty, moja dcéra, si mala hneď od počiatku poslanie. Celý čas po tých niekoľko pár dní ťa posilňujem. Čo myslíš, že povieš za týždeň, za rok alebo za dva roky? Si bojovník, statočný až do konca. Budeš so mnou pracovať, aby si očisťovala duše mojich milovaných detí, s ktorými mám hlboký a absolútne milujúci súcit. Láska prúdi v mojich žilách ako rieka. Môj súcit nikdy nepominie aj napriek skutočnosti, že moje deti sa vydávajú iným smerom.

Chcem ich ochrániť pred mukami pekla

Povedz im, dcéra moja, že ich chcem ochrániť pred mukami pekla. Je potrebné, aby sa vo svojom neutešenom stave obrátili na mňa. Je len jediná cesta k láske a k pokoju. To sa naplní v mojom novom raji, keď sa zjednotia Zem a Nebo. Neviete o tom? Nikdy ste nepočuli o mojom dávnom prísľube večného života, kde všetci tí, ktorí sa ku mne obrátia, budú vyzdvihnutí s telom, dušou a duchom do Novej Zeme a Nového Neba? A tak premýšľajte a uvažujte, že by snáď raj môjho Otca nebol býval odpradávna prisľúbení jeho deťom?

Uverte, úpenlivo vás o to prosím. Uvážte predsa. Ak ste sa ešte nikdy nezaoberali Svätým Písmom, tak si položte jednu jednoduchú otázku. Keď cítite lásku vo svojom srdci, odkiaľ myslíte, že táto pochádza? Je to láska, ktorá vám dáva pocit nežnosti, miernosti, skromnosti a silu oslobodenej túžby od všetkého sebeckého a egoistického? Ak áno, tak potom je to práve táto láska, ktorú Ja prisľubujem všetkým svojim deťom, ktoré sa ku mne obrátia.

Ako vás všetky svetské snaženia zanechajú prázdnymi a nenaplnenými

Viem milé deti, že je pre vás ťažké uveriť v existenciu iného ako tohto sveta, v ktorom žijete. Nezabúdajte však, že tento svet bol stvorený Bohom, Večným Otcom, avšak Satan, ten večný luhár, ho pošpinil svojou skazenosťou a hriešnosťou. On, Satan, je nanajvýš zvrátený. Vy, deti moje, predsa musíte vedieť, že všetky svetské túžby, za ktorými sa v neukojenej túžbe neustále pechoríte, vás nikdy nedokážu vnútorne naplniť a uspokojiť? Cítite prázdnotu, ktorú si nedokážete vysvetliť, nie je tomu tak? Ale vy túžite stále po viac a viac. A predsa zostávate i naďalej nenaplnení i keď cítite, že by ste naplnení a uspokojení byť mali. Čím to teda je? Už ste sa niekedy zahľadeli do svojich sŕdc a spýtali ste sa sami seba, prečo? Prečo? Odpoveď je veľmi jednoduchá.

Otec stvoril človeka. Človek bol pokúšaný satanom. Satan existuje v tomto krásnom svete, ktorý môj Otec stvoril z čistej lásky. Žiaľ Satan bude až do môjho Druhého príchodu i naďalej existovať. A až potom bude jemu, Satanovi, dokázaná všetka jeho lož a podvod, ktorými zvádzal moje deti. Avšak pre mnohé z mojich detí bude potom už neskoro, vrátane pre tie, ktoré sú váhavé a neisté vo viere o Božom stvorení sveta mojim Otcom v Nebesiach.

Neodmietajte ma

Počúvajte! Ja Kristus, Spasiteľ, zoslaný preto, aby som vám všetkým poskytol druhú príležitosť vojsť do kráľovstva môjho Otca, vypočujte si teraz môj prísľub. Počujte môj hlas, zoslaný k vám skrze Božiu milosť cez vizionárov a prorokov sveta dnešných dní a pochopte, že všetky deti sú v očiach môjho Otca rovnako milované.

Tým, ktorí ho nasledujú, je žehnané avšak zároveň trpia aj muky pre tie duše, ktoré nechcú v Neho uveriť a odmietajú načúvať Mu. Boh stvoril svet. Svet nevznikol z ničoho. Človek si taký úžasný zázrak nevymyslel a vaša veda ho nikdy nebude schopná môcť vysvetliť a ani si ho človek nikdy nedokáže sám vykonštruovať. To Božské, mystické a nadprirodzené nedokáže byť nikdy pochopené, dokiaľ sa všetky Božie dietky s telom, dušou a duchom neoddajú mojej čistej láske, ktorú im všetkým ponúkam.

Úpenlivo vás prosím, neodmietajte svojho Stvoriteľa a nepočúvajte mätúce a zavádzajúce klamstvá, ktoré vám nahovára podvodník a klamár cez hordy slobodomurárov – iluminátov a cez falošných prorokov z rozličných bizarných a zákerných kultov, ktoré povstali a vznikli len na základe ľudskej hlúposti.

Satan naozaj existuje

Človek je slabý. Aj samotní svätci padali satanovi za obeť skrze jeho neustále pokúšania. Problém je v tom, že tí, ktorí hľadajú zábavu, neveria, že on skutočne existuje. Iní zase nevedia, že on je nanajvýš reálny a že je skutočne jestvujúci. Oni sú tí, ktorí mi spôsobujú najväčšiu bolesť môjho Svätého srdca.

Rany sa znova otvárajú a hnisajú

Tak nevýslovne trpím, že rany, ktoré mi boli spôsobené pri mojom strašnom ukrižovaní a ktorým som podľahol, sa nanovo otvárajú, hnisajú a zanechávajú ma v nepredstaviteľnej smrteľnej agónii tela, duše a Božstva. No ja sa nikdy nevzdám lásky k vám.

Ja vás vyzývam a apelujem na vás z Nebies v mene Môjho večného Otca, ktorý vás stvoril z čistej lásky, aby ste vytrvali a zostali verní. Odmietnite Satana. Verte, že existuje. Akceptujte jeho reálnu existenciu. Otvorte konečne oči. Nevidíte snáď všetok ten chaos, ktorý zapríčiňuje vo vašich životoch? Ste snáď slepí?

Posolstvo bohatým

Bohatým odkazujem: Postojte. Zamyslite sa na okamih a opýtajte sa Boha: Teší vás vaše postavenie užívať si života podľa vlastných pravidiel? Je to v súlade s vašim vnútorným hlasom? Zapredali ste ma za svetské radovánky a pôžitky? Tie samé excesy zanechajú len prázdnotu vo vašom vnútri. Cez pocity vo vašich srdciach budete vedieť, že to nie je správne. Vy však dychtíte ešte viac po tejto ničote, prinášajúcej vám zrušenie a pôžitok, ktoré vám podsúva podvodník a klamár výmenou za vaše duše.

Posolstvo pre tých, ktorí nasledujú iluminátov

Naliehavo vás prosím, predovšetkým tie moje deti, ktoré sú vtiahnuté do inštancií iluminátov a ostatných zlovestných skupín zla. Ak sa raz medzi nich dostanete, budete navždy zatratení. Či snáď nechcete pochopiť že to, čo vám výmenou za vaše duše bolo prisľúbené, je len klamstvom? Klamlivá a desivá lož. Nikdy neobdržíte tie dary, ktoré vám títo poslovia z hlbín pekla nasľubovali. V mene Spasiteľa vášho, ktorý za vás položil svoj život na kríži, aby vás zachoval pre večný život, prosím nedovoľte, aby som vás teraz stratil. Ja vás milujem, deti moje. Cez horúce slzy mojej lásky k vám úpenlivo vás prosím, neodmietnite ma výmenou za lživé prísľuby Satanove.

Odpustím všetkým, ktorí sa vyspovedajú

Nemôžem zasahovať do vašej slobodnej vôle, pretože ona je jedným z tých darov, ktoré vám boli dané, keď ste boli zrodení vo svetle Boha. Prídem už skoro, ako to bolo predpovedané v Písmach – a to skôr, ako si toho budete môcť byť vedomí. Svet sa ponorí do tmy a zúfalstva. A keď sa vám ukážu vaše hriechy – nezávisle od stupňa ich závažnosti – Ja ich odpustím každému jednému z vás v okamihu spovede. A títo vstúpia so svojim telom a dušou do raja, keď sa Zem a Nebo spoja v jedno. Tam budete navždy prebývať váš život večný spoločne s vašimi rodinami.

Prísľuby, ktoré ponúka raj

Žiadna choroba, žiadne telesné slabosti a nedostatočnosti, žiaden hriech  len láska. To je prísľub môjho raja. Nikto nebude chcieť niečo požadovať, pretože každý bude žiť v dostatku, harmónii, radosti a láske.

Realita pekla

Neodmietajte tento život za ten život, ktorý vám bol prisľúbený satanom. Ste klamaní a zavádzaní. Keď pôjdete po tejto falošnej ceste, na ktorej niet Boha ani mňa, Ježiša Krista, tak kráčate po ceste smerom do večného zatratenia. Budete od zdesenia kričať, keď spoznáte svoj omyl. Budete zúfalo kričať a všemožne žobroniť o zmilovanie. Budete si driapať tvár, budete si trhať vlasy. Avšak vy máte od Môjho Otca dar slobodnej vôle, preto vám tento nikto nemôže odobrať. Keď sa teda slobodne rozhodnete pre túto falošnú cestu, budete navždy zatratený horiac vo večných plameňoch pekla. Toto je veľmi reálne. V konečnom dôsledku však najväčším prekliatím bude vaše poznanie, že Boh existuje, že naozaj existujem Ja, váš Spasiteľ Ježiš Kristus. Avšak v tomto štádiu nebude už viacej žiadnej možnosti pre vašu záchranu.

Vaša rodina bude na vás hľadieť z opačnej strany. Keď sa tak stane a vy spoznáte tu strašnú pravdu, bude už neskoro. Nezabudnite na tieto slová. Najväčším prekliatím je, keď viete, že nikdy neuvidíte tvár Boha. To bude tá najväčšia muka, ktorá vám naveky zostane v plameňoch pekla, kde bolesť neúprosne a na veky pretrváva. Namiesto pôžitku večného života v raji, ktorý vám boľ zasľúbený, sa ocitnete kvôli klamstvám podvodníka a klamára v strašných koridoroch pekla. Je to nanajvýš skutočné a reálne a predstavuje to muky pre večnosť.

Vy všetci, ktorí neveríte, že komunikujem s ľuďmi, prosím vás, denne sa modlite k môjmu Najsvätejšiemu Srdcu. Modlite sa moju modlitbu k Božiemu Milosrdenstvu (ruženec Božieho Milosrdenstva) o 15 hodine každý deň. Odpoviem na vašu žiadosť láskou, ktorú okamžite pocítite. Držte sa mojej ruky. Nepusťte ju. Ja vás všetkých tak veľmi milujem, že som za každého z vás obetoval svoj život, aby ste mohli byť zachránení.

Tentokrát pri mojom Druhom príchode prídem ako sudca. I keď vás tak veľmi milujem, nemôžem zasahovať do daru vašej slobodnej vôle, ktorú ste dostali od môjho Nebeského Otca. Dúfam, že cez mojich dnešných vizionárov a prorokov nakoniec budete načúvať mojim slovám. Pravda je tou cestou, ktorá vám pripomenie večnú spásu a ona predstavuje nový začiatok, keď sa raj navráti na Zem.

Lož satana

Lži a klamstvá – a je jedno, ako zvodné sú – zostanú nimi vždy. Sú to lži a klamstvá, ktoré sú určené k tomu, aby boli ukradnuté milované duše. To však môj Otec, večný Stvoriteľ a Tvorca Zeme, nemôže nikdy dopustiť.

Váš Božský Spasiteľ

Ježiš Kristus

14.11.2010 - 23:00 hod.

8. Znak konca časov ale Božia sláva sa navráti na Zem

Moja milá dcéra, necíť sa byť kvôli pochybnostiam, ktoré si dnes pociťovala, vinná. To je prirodzené. Tvoje chápanie duchovných vecí nie je natoľko silné, ako by malo byť, ale to je v poriadku.

Ja ťa budem viesť a ty postupom času pochopíš účel svojej misie. Potrebujem aby si pri tejto práci bola silná a poslušná voči mne. Toto je ťažké poslanie a bude pre teba emocionálne dosť vyčerpávajúce. Posielam ti duchovného vodcu, aby ti pomohol prekonávať enormnú záťaž, spojenú s plnením tejto úlohy. Dôležitosť tohto poslania je v tom, že bez tejto práce by Satan zvádzal oveľa viac duší do večného zatratenia. Dcéra moja, pamätaj si, že si súhlasila s touto prácou ešte prv, ako som ti ju bol poslal, aby si ju vykonávala.

Budem viesť tvojho duchovného vodcu. On bude poznať pravdu, keď ty budeš hovoriť. Medzičasom už rozpoznávaš niektoré z hriechov ľudí a to spôsobom, ktorý bol pre teba doposiaľ nepredstaviteľným. Zbadala si ten rozdiel? Cítiš sa zvláštne, keď si sa dívala na moje deti? Videla si ich v úplne inom svetle, nie je tomu tak? To je sila môjho Ducha Svätého, ktorým som ťa bol požehnal.

Láska, ktorú si dnes pri Svätej omši vo svojom srdci pociťovala k mojim deťom a ku kňazovi, je tiež tým darom, ktorý som ti dal zoslaním Ducha Svätého. Odteraz budeš schopná vnímať, cítiť a počuť hriechy ľudí tým istým bolestným spôsobom, ako ich vnímam, cítim a počujem JA. Odteraz budeš hľadieť svojimi očami skrze moje Sväté srdce plné lásky, ktorú pociťujem voči svojim deťom.

Nemaj strach z týchto darov, dieťa moje. Nemaj pocit, že nezvládneš túto úlohu kvôli týmto darom, ktoré ťa robia silnou, takže sa už nikdy viac nebudeš chcieť poohliadnuť naspäť.

Teraz sa cítiš slabá. Ten pocit pochádza z mojej Božej moci, ktorá prechádzala tvojim telom. Ta pálivá horúčava, ktorú si pociťovala, je moja láska, ktorú pre teba mám. Neplač, dieťa moje. Až doposiaľ si bola neobyčajne silná a akceptovala si moju prítomnosť, hoci je tomu ešte len pár dní, ako som prvý krát k tebe prehovoril. Nie, dieťa moje, nenamýšľaš si to. Spýtaj sa sama seba a ostatných v tvojom okolí.

Tí, ktorí zapredávajú svoje duše Satanovi

Píš nasledovné: Svet sa potáca pod ťarchou temnoty a zlovestného sprisahania diabla, ktorý neustále vábi a zvádza moje deti. Sú ním natoľko opantané, že sa pred ním zvíjajú a plazia ako zvieratá nedôstojné ľudských bytostí. Koľko je len tých úbohých duší, kŕmených a presycovaných všetkými druhmi žiadostivostí, rozkoší a svetských márností v celej ich úbohosti, ktorú vnímajú moje deti v posväcujúcom stave viery? Tieto úbohé deti si namýšľajú, že majú skutočnú moc, ktorú im nahovoril satan. Veľa z týchto detí sa rozhodlo zapredať svoje duše satanovi, pričom sa týmto ešte aj chvália.

Veľa mojich detí sa nechalo zvábiť leskom, slávou a bohatstvom jeho prisľúbení, viditeľných po celom svete. Nie, ani sa nehanbia za to, že k nemu prináležia. Všetky jeho sľuby sú nie len klamstvami a lžami, ale on im ich dal z púhej nenávisti voči človeku, pretože satan nenávidí ľudí.

Satan klame moje deti a nahovára im, že je schopný poskytnúť im všetko možné – žiaľ to je číra lož! Tí, ktorí ho nasledujú a veria jeho prázdnym sľubom, nebudú môcť byť zachránení.

Modli sa, modli sa, modli sa za moje úbohé podvedené deti, dcéra moja. Viem, že si unavená ale maj na pamäti, že aj tie moje deti, ktoré sú vlažné vo svojej viere a ktoré nie sú navonok v priamom prepojení na satana, nech sa majú na pozore! Lebo mnohí z týchto mojich "prívržencov" vrátane mojich oddaných služobníkov – biskupov a kardinálov – znevažujú vieru mojich detí. V istých kruhoch, kde zlato a bohatstvo zatienilo Božie dary, ktoré im ako služobníkom Božím boli dané, sa následkom ich chamtivosti z nich vytratila duchovnosť a spiritualita.

Cirkev zišla zo svojej cesty a rúti sa do temnoty. Toto však, dieťa moje, bolo predpovedané a je znakom konca ustanovených časov, keď na stolec zasadne posledný pápež a svet sa pod vedením falošného proroka bude rútiť do záhuby.

Proroctvá a vízie, ktoré budú predchádzať môjmu Druhému príchodu, ti budú, dieťa moje, poskytnuté, aby si mohla byť mojimi deťmi počutá a pripravila ich na môj veľký deň VAROVANIA. Neznepokojuj sa. Božia sláva sa navráti na Zem. Moje deti budú vyslobodené zo zovretia satana, ktorý bude porazený. Je však dôležité, aby svojimi lžami a zvádzaním nestiahol so sebou do pekelných hlbín aj moje deti.

Moje slovo musí byť všade vo svete horlivo šírené. Moje deti musia načúvať mojim slovám. Z čistej lásky im dávam toto VAROVANIE, pretože tentoraz neprídem ako Spasiteľ ale ako spravodlivý sudca. Cez modlitby mojej milovanej Matky a mojich verných prívržencov na celom svete sa v minulosti oddialil čas príchodu môjho spravodlivého súdu, ale tentoraz tomu už tak viac nebude.

Nikto nebude poznať čas môjho Druhého príchodu

Ani tebe, ani nikomu z mojich detí, nebude nikdy oznámený čas môjho Druhého príchodu. Ten čas nemôže byť oznámený. Preto je tak dôležité, aby boli moje deti naň pripravené. Tí, ktorí sa naň nepripravia, nebudú môcť tvrdiť, že im nebola poskytnutá pravda. Keď sa varovanie uskutoční, potom spoznajú pravdu. Áno, keď sa vyspovedajú zo svojich hriechov, potom dostanú moje požehnanie. Keď však nebudú chcieť konať pokánie, potom budú zvrhnutí do hlbín pekla. Čas môjho Milosrdenstva sa pre nich navždy pominie.

Tak teraz choď, dieťa moje. Priprav moje slová, aby ich počul svet. Odkáž mojim verným deťom, ktoré vo mňa veria, že sa nemusia obávať. Odkáž im, aby sa za neveriacich modlili. A odkáž neveriacim, že sa majú ku mne obrátiť. Sprav všetko, čo je v tvojich silách, aby si ich napomínala, že mi majú otvoriť svoje srdcia.

Tvoj Spasiteľ Ježiš, ktorý príde súdiť živých i mŕtvych.

 

15.11.2010 - 03:00 hod.

9. Môj Druhý príchod

Moc ti ďakujem, dcéra moja, že i naďalej pevne zotrvávaš v mojej pravde a chápeš, že moja komunikácia s tebou je reálna. Pocítiš prítomnosť môjho ducha v tvojom tele vždy, keď k tebe budem prichádzať, aby som zjavil moje Božské posolstvo, ktoré ľudstvo v tejto dobe potrebuje na svoje precitnutie. Prinášam posolstvo čistej lásky, oddanosti a vernosti k deťom môjho Otca. Tieto posolstvá sú tu, aby všetkým veriacim v Boha objasnili, že je potrebné najprv padnúť na kolená a prosiť o porozumenie pravdy vyjavenej v knihe Zjavenia Jána.

Čas pre môj Druhý príchod je tu a jeho znamenia sa už odhaľujú pre tých, ktorí poznajú proroctvá, predpovedané pred mnohými vekmi. Len sa porozhliadnite - čo vidíte? Či snáď človek nedokáže rozpoznať desivý príchod toho, ktorému je vydaný? On sa ľstivo ukrýva za zlovestnými klamstvami a lžami, ktoré pod pláštikom pomoci a záchrany podsúva nič netušiacim vládam, ktoré ich prijímajú.

Počujte moje volanie, deti moje. Antikrist je pripravený vystúpiť na javisko sveta. Buďte ostražití, otvorte oči a vaše srdcia pre pravdu, lebo inak túto dobu neprežijete. Nebojte sa, mne verní a mne oddaní, lebo vy povediete moje stádo v svätom uctievaní k môjmu Večnému Otcovi. Potrava pre prežitie bude počas nadchádzajúcich dní temna v dostatku pre moje verné deti. Držte sa pohromade a majte sa navzájom v láske. Dodávajte si navzájom silu a odvahu, aby ste všade vo svete zjednocovali a spájali všetkých veriacich, všetky rasy a vierovyznania na spoločnej ceste smerujúcej do Nebeského kráľovstva môjho Otca.

Vašou úlohou bude napĺňať očakávanie ľudstva v Božiu lásku konaním dobra, šírením nádeje, pravdy a lásky. Cez spoločnú modlitbu a tým, že sa zbavíte fasády pýchy a nesmelosti, vám bude prepožičaná veľká sila. Spoločne budete mať veľkú silu. Vaša viera vo mňa, vášho Nebeského Spasiteľa, vám bude nápomocná obracať neveriacich na vieru. Je mnoho takých, ktorí bez vlastného zavinenia nevedia o mojej láske. Síce poznajú pocit lásky k sebe navzájom ale nevedia nič o tom, odkiaľ tento pocit pochádza. Veďte ich do Božieho svetla, moje verné Božie deti.

Ja som chlieb a ja som svetlo. Moje svetlo vás všetkých zachová v bezpečí. Ale naliehavo vás prosím, aby ste boli veľkorysí a mysleli na tie úbohé duše, ktoré potrebujú vaše vedenie. Musíte im byť príkladom a ukazovať im, ako sa majú ku mne priblížiť. Privádzajte ich umiernenou a na súcite založenou argumentáciou ku mne. Je dôležité, aby ste prebrali z duchovného spánku týchto nevedomých, pokiaľ ešte nie je neskoro.

Deti moje, nerozumiete snáď učeniu v Knihe môjho Otca? Táto Kniha (Písmo Sväté), ktorá odhaľuje znamenia môjho Príchodu na Zem, musí byť študovaná a prijatá za pravdu. Boh, môj Otec, neklame ústami prorokov a ani si neprotirečí. Teraz môžete vidieť znamenia Neba, ktoré boli predpovedané a preto sa musíte teraz na ne pripraviť.

Vy a vaše rodiny budete v jednom okamihu vyzdvihnutí k Nebesiam

Prosím, modlite sa o duchovné vedenie. Veriaci, pripravte sa teraz v mojom mene na boj a vzoprite sa antikristovi. Ľudia sa vám budú posmievať, keď ich budete upozorňovať na biblické proroctvá, zapísané v knihe Zjavenia Jána. Budú vás ironicky zosmiešňovať pre vaše názory a nadávať vám pre vaše napomínania. Ignorujte to, lebo máte teraz voči mne záväzky. Modlite sa a prehovárajte nevercov, aby prijali moje učenie. Nemajte strach. Nakoľko je mnoho takých medzi vami, ktorí sa strachujete o budúcnosť vašich rodín, tak musíte vedieť nasledovné: Keď nastane pre to čas, budete v jednom okamihu vyzdvihnutí spolu so mnou a vašimi rodinami smerom k Nebesiam. Potom obdržíte dar Večného života, keď sa spojí Nebo a Zem. To je to, čo je označované ako Nový raj. Nastane nový čas Božej slávy, lásky a naplnenia zasľúbení pre všetky moje verné deti.

Zostaňte silní a vytrvajte! Na krátke obdobie budete musieť znášať súženie. Ale vaša viera vás bude posilňovať. Nezabudnite, že vás všetkých milujem. Milujte aj vy mňa a pomôžte mi, aby som zachránil čo možno najviac duší.

Vy ste mojou mocnou armádou a čas je teraz tu, aby ste sa pripravili na boj. Ja vás všetkých povediem do kráľovstva môjho Otca.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

15.11.2010 - 11:00 hod.

10. Globálna moc, Antikrist a znak šelmy

Teraz spoznávaš pravdu a prijímaš Moje posolstvá pre to, čo sú. Napíš toto, Moja dcéra: rýchlosť, akou sa proroctvá odhaľujú, je pre všetkých evidentná. Pozeraj sa na zmeny v Mojej Cirkvi, ako jeden z prvých znakov. To bude, keď Podvodník zvedie mojich učeníkov na scestie.

Druhý znak sa prejaví v tom, že mnohí z vás nebudú mať naďalej kontrolu nad vlastnou krajinou. To zahŕňa materiálnu a vojenskú kontrolu. Moje deti, všetci vodcovia a tí, ktorí nesú zodpovednosť za ľudí, stratia všetku svoju moc. Budú ako čln bez vesla. Čln, ktorý riadia, nebude mať cieľ a budú stratení.

Moje deti, teraz sa musíte vytrvalo modliť, aby sa uvoľnilo zovretie tejto diabolskej skupiny ľudí, ktorá vyvíja toto úsilie. Nie sú z Božieho Kráľovstva a rafinovanou pretvárkou ich vonkajšieho zjavu si neuvedomíte, že sa jedná o mocnú silu, ktorá si dáva pozor, aby sa neprezradila.

Vy, Moje deti, nebudete múdrejšie. Budete si myslieť, že žijete v ťažkých časoch, ale táto fasáda je predurčená na to, aby ste takto uvažovali. Povstaňte teraz, Moje deti.

Znak šelmy

Neprijmite tento znak. Čím viacerí z vás toto odmietnu, o to väčší bude váš počet. Tento znak – znak šelmy – bude váš pád. Nie je to, ako sa zdá. Jej prijatím budete čím ďalej tým viac odstraňovaní.

Majte sa na pozore pred plánom, ktorý kuje Podvodník, aby sa všetky znaky Môjho Večného Otca a učenie Písma odstránili z vášho života. Uvidíte to v školách, nemocniciach a v ústave vašej krajiny. Najväčšia ohavnosť, ktorá Mi spôsobuje hlbokú bolesť, je odstránenie učenia Písma tými, ktorí sa Mne, Božskému Spasiteľovi, klaňajú. Veľmi skoro uvidíte, že Moje slovo a učenie pravdy bude odstránené a trestne postihované.

Vy, Moje milované deti, budete veľmi trpieť v Mojom mene. Za to sú zodpovedné tieto zlé sily. Sú riadené Satanom. Nájdete ich všade a hlavne u tých zodpovedných vodcov, od ktorých je závislé vaše prežitie. Deti, nemajte o seba strach. Skôr sa bojte o tie úbohé pomýlené duše, tak nakazené Podvodníkom, ktoré sa ťažko vytrhnú z jeho pevného zovretia. Týmto ľudom netreba veriť. Dávajte si pozor, ako s nimi komunikujete. Budú vás držať v takom silnom zovretí, pretože chcú všetko ovládať. Bude ťažké sa im postaviť na odpor, pretože budú kontrolovať dokonca vašu banku, váš majetok, vaše dane a stravu, ktorú potrebujete k prežitiu.

Avšak toto nebude dlho trvať, pretože ich dni sú spočítané. Ak naďalej zostanú v ich otroctve k zlému, budú ponorení do bezodnej priepasti takej hrôzy, že už len opísať ich osud by bolo veľmi strašné a tak desivé, že človek by padol mŕtvy ako kameň, keby len na minútu zazrel muky, ktoré budú musieť znášať.

Boj sa začne odvíjať, keď ruka Môjho Večného Otca rýchlo dopadne, aby potrestala hriechy sveta, ktoré sú viditeľné na tejto zemi. Hriechy, pre ktoré Som zomrel. Nikto sa nestane Božím dieťaťom, kto bude pritakávať alebo sa bude spolčovať s touto zlovestnou ale organizovanou armádou deštrukcie. Táto diabolská armáda, plná démonov z hlbín pekla, vykonáva zlo v takom rozsahu, ktorý nevinní ľudia ani len nie sú schopní pochopiť.

Nie je mojím záujmom ľakať Moje deti, ale je načase, aby pravda bola vyjavená. Povstaňte teraz, Moje deti. Bojujte proti silám zlého, skôr než vás oni zničia. Dajte si pozor na Globálne predpisy v každej forme, veľkosti, tvare alebo kóde. Pozorne sledujte svojich vodcov a tých, ktorí kontrolujú váš denný prístup k peniazom, ktoré vás budú živiť a udržovať pri živote. Musíte si teraz urobiť zásobu potravín.

Tieto posolstvá nedostávate ako reflexiu Môjho učenia, ale na to, aby ste ma teraz počúvali. Tieto proroctvá boli predpovedané. Moje deti musia pozorne počúvať. Duch temnoty narastá a vy, Moji nasledovníci, musíte zostať silní. Udržujte si vieru vo Mňa prostredníctvom modlitby. Každý z Mojich stúpencov sa denne musí modliť ruženec k Božiemu Milosrdenstvu. Tento posilní duše a v okamihu smrti im pomôže nájsť priazeň.

Moje deti, nechcem vám týmito posolstvami naháňať strach. Moji nasledovníci majú teraz voči Mne povinnosť. Dovoľte mi povedať toto: Pamätajte si, že budete naplnení Duchom Svätým, akonáhle prijmete moje slovo. Nebojte sa preto, že ste boli vyvolení. Vy, Moja armáda stúpencov, budete viesť k porážke Zlého. K tomu je potrebné sa modliť.

Prichádzam s posolstvom z čistej lásky. Neuvedomujete si, že zažijete raj, keď nebo a zem splynú v jedno? Nemusíte sa ničoho obávať. Moji nasledovníci budú telom, dušou a mysľou vyzdvihnutí do ríše Božskej Hierarchie. Uvidíte svojich milovaných. Tých milovaných, ktorí našli milosť u Môjho Večného Otca.

Robte, čo hovorím. Modlite sa, rozprávajte sa so Mnou, milujte Ma, dôverujte Mi. Za to vám dám silu. O ochranu si proste modlitbou svätého ruženca, ktorý vám s požehnaním darovala Moja milovaná Matka. Túto modlitbu sa musíte modliť ako ochranu proti Zlému. Na druhej strane musíte prosiť o ochranu ľudí, s ktorými prichádzate do styku, aby vás nemohli nakaziť alebo zničiť vieru, ktorú prechovávate ku Mne vo vašom srdci.

Modlite sa za mojich vizionárov a prorokov, aby boli ochraňovaní. Modlite sa za mojich zasvätených služobníkov, tých svätých oddaných služobníkov, ktorých som vám poslal, aby vás viedli. Títo, rovnako ako aj moji nasledovníci, podstupujú muky spôsobené Satanom. Nikdy sa neprestane snažiť vás zaslepovať voči pravde a použije akúkoľvek bludnú taktiku presvedčiť vás, že vaša viera je nesprávna. Počúvajte! Podvodník nasadí logiku a dôvody, zaobalené jemnosťou, aby vás presvedčil, že prináša nádej do vašeho života. Chce vás prostredníctvom Antikrista presvedčiť, že on je ten Vyvolený.

Antikrist

Mnohí moji nasledovníci padnú za obeť tomuto ohavnému podvodu. Majte sa na pozore. Bude sa považovať za posla lásky, pokoja a harmónie vo svete. Ľudia si pred ním kľaknú na kolená a budú sa mu klaňať. Ukáže vám svoju moc a vy budete presvedčení, že pochádza z božského zdroja. Ale nie je. Bude vám dávať pokyny spôsobom, ktorý sa občas bude zdať zvláštny. Praví veriaci budú vedieť, že nepochádza zo svetla. Za jeho vystatovačným, okázalým vystupovaním sa bude skrývať púhe zlo. Bude sa vystatovať a predvádzať, čo sa bude zdať ako pravý súcit a láska. Za touto fasádou je plný nenávisti k vám, Moje milované deti. Smeje sa za zatvorenými dverami.

Moje deti, hrozne vás zmätie. Objaví sa ako silný, sebavedomý, vtipný, starostlivý, milujúci a bude považovaný za záchrancu. Jeho pekná tvár všetkých osloví, avšak už veľmi skoro sa zmení.

Spôsobí vo svete strašné dopustenie a mnohých zavraždí. Činy jeho teroru budú všetci jasne vidieť. Zničí vašu nezávislosť a bude nástrojom na zavedenie znaku – znaku šelmy. Vy, Moje deti, musíte byť silné. Neprijmite znak, pretože ak tak urobíte, dostanete sa pod jeho diabolský hypnotický vplyv.

Mnohí zomrú pre svoju vieru vo Mňa. Nebojte sa, pretože ak trpíte pre Mňa, vo Mne a so Mnou, ste vyvolení. Modlite sa, modlite sa, aby ste nepodľahli vláde jeho teroru. Postavte sa a bojujte pre Mňa.

Nedovoľte, aby Antikrist celým svojím okúzľujúcim pôvabom zvíťazil nad vašou dušou. Dovoľte mi teraz držať vás v Mojich rukách, kolísať vás Mojou Božskou Milosťou, aby ste dostali silu bojovať za pravdu. Moja láska k vám nikdy neumrie. Nikdy by ste si nemali zvoliť túto cestu, lebo ináč budete tiež pre Mňa stratení. Bude to ťažké, ale na zmiernenie utrpenia dostanú Moje deti pomoc mnohorakým spôsobom.

Teraz choďte a modlite sa Moje Božie Milosrdenstvo a pripravte sa na záverečný boj.

Ježiš Kristus - Kráľ Môjho ľudu

Spasiteľ a Spravodlivý Sudca

16.11.2010 - 09:55 hod.

11. Varovanie pre klérus

Moja dcéra, včera si bola odmietnutá, keď sa ľudia snažili do tvojej mysle vniesť pochybnosti. Za to si trpela. Nezúfaj si, lebo moje slovo bude počuté. Budeš čeliť prekážkam, ktoré u teba spôsobia pocit rozčarovania nad týmto dielom.

Moja dcéra, vediem ťa. Toto musíš mať na pamäti a nikdy nesmieš zabudnúť na Môj prísľub. Urobil Som to, čo si odo mňa žiadala a dovolil som ti minulú noc pokojne spať. Teraz si silnejšia. Necítiš to?

Buď opatrná, s kým sa dostávaš do styku. Moji nasledovníci alebo tí, o ktorých si myslíš, že sú Moji nasledovníci, nie sú vždy takí, ako sa zdajú byť. Musíš robiť to, čo ti káže srdce.

Svet sa môže zdať takým, akým vždy bol, ale je tu zmena, ktorá sa práve deje. Táto zmena vedie ľudstvo do temnoty, ktorá ich zahalí a ktorá zakalí ich lásku ku Mne.

Prečo musia Moje deti pochybovať o pravde? Neriadia sa Mojím učením, ktoré obdržali ako dar od Mojich apoštolov, ktorí skrze lásku ku Mne a mocou Ducha Svätého darovali svetu veľmi mimoriadny dar. Dar pravdy pre všetky Moje deti bol vyučovaný a rozširovaný po celom svete. Mnohé deti nasledovali tieto rady po stáročia.

Iní, aj keď poznali pravdu, rozhodli sa ju prekrútiť, aby vyhovovala ich vlastným potrebám, túžbam, žiadostivostiam a snahe po moci. Moji nasledovníci potom nevedeli rozlišovať medzi pravdou Božieho slova a bludmi, ktoré rozširovali tí, čo boli privedení do omylu. Takto pracuje Podvodník. Spôsobuje zmätky, zúfalstvo a pocit beznádeje a toto robí od Mojej smrti na kríži. Ale teraz ma počúvajte. On nezvíťazí, dcéra Moja. Cez moc a riadenie z Nebies a pod vedením Mojich prorokov nanovo vzplanie viera v Mojich deťoch.

Popros Moje deti, aby boli bdelé voči zmenám vo svete. Popros ich, aby otvorili svoje srdcia, oči a myseľ a svedčili o lžiach, ktoré rozširuje Satan. Od neho pochádza sieť prísľubov, určených na to, aby Moje deti boli priťahované vonkajšími zázrakmi a ich leskom. Zázraky a falošná sláva sú prázdne.

Neodzrkadľujú lásku ani neponúkajú skutočné uspokojenie, keď je raz ich prázdnota odhalená.

Sily zla teraz silnejú, dieťa Moje. Sú plánované Satanom, prostredníctvom jeho armády skazených nasledovníkov. Títo nasledovníci ho svojou nenásytnosťou a sebaláskou nasledujú oddaným zbožňovaním a sú takto vedení do jeho prchavého raja. Jeho prísľub raja nie nič iné, ako hlboká temnota, a keď toto Moje deti pochopia, čas na spásu už nebude.

Modlitba za spásu

Všetky Moje deti, ak sa chcú zachrániť, tak musia precitnúť voči tomuto zlu, aj keď to bude len z lásky k ich vlastnej rodine. Ak sa teraz ku Mne obrátia, tak ich Moja láska bude neustále viesť. Nikdy nemusia mať obavy Mi povedať:

“Ó, môj Pane, voveď ma do Tvojho kráľovstva a ochraňuj ma pred temnotou, ktorá pohltila moju dušu. Vypočuj ma, Najsvätejšie Srdce, a daj, aby ma skrze Tvoju dobrotu preniklo svetlo lásky a ochrany.“

Tie deti, ktoré sa budú modliť túto modlitbu, budú vypočuté. Ich úpenlivá prosba za vlastnú spásu a tých, ktorých milujú, bude vypočutá. Cez vizionárov, vedených Mojou Blahoslavenou Matkou, Som sa starostlivo snažil poslať svetu varovania. Mnohokrát boli Moji vizionári, napriek počiatočnému odmietnutiu, nakoniec prijatí. Tentokrát im nebude dopriate veľa času na to, aby ich posolstvá boli vypočuté dostatočným počtom ľudí.

Dajte si pozor na falošných prorokov

Musím však Moje deti varovať, aby si dávali pozor na falošných prorokov. Mnoho pravých vizionárov bolo uvedených do omylu. Praví vizionári dostanú milosti a budú šíriť Moju pravdu takým spôsobom, že ich budú sprevádzať nadprirodzené javy a zázraky, ktoré nikto nebude môcť poprieť.

Láme mi to moje srdce, keď vidím, koľko z nich bolo odmietnutých Mojimi vysvätenými nasledovníkmi. Títo istí nasledovníci, ktorých som vyslal, aby učili Moje deti, zlyhávajú vo svojej úlohe. Musia sa teraz na Mňa obrátiť, aby som ich viedol a musia si u Mňa vyprosovať milosti, potrebné k vedeniu Môjho ľudu.

Moji zasvätení služobníci sú výnimoční a tí, ktorí obdržali sviatosti, musia si vypočuť Moju prosbu. Máte voči Mne záväzok a sľub vernosti. Obnovte teraz svoje sľuby. Verte a nasledujte moje sväté posolstvá. Buďte silní, lebo všetci ste teraz povolaní vydať svedectvo o pravde, obsiahnutej v Knihe Zjavenia a uznať, že už nadišiel tento čas. Pripravte sa na túto veľkú udalosť. Nezapierajte ma a neotáčajte sa mi chrbtom. Nespochybňujte Moje učenie a nehovorte mojim nasledovníkom, že všetko bude v poriadku. Na toto ste neboli povolaní. Vašou povinnosťou voči Mne, vášmu Svätému Spasiteľovi, je povedať svojmu stádu pravdu.

Nemožno hovoriť Mojim deťom, že všetci budú spasení. Toto nie je pravda. Lebo len tí, ktorí hľadajú u Mňa odpustenie a oddajú sa Mne a Môjmu učeniu, budú spasení.

Prečo sa neriadite učením Písma? Prečo používate výhovorky? Prečo zavádzate a presviedčate Moje deti, že Boh všetko odpustí? Môj Nebeský Otec odpustí len tým, ktorí vo Mňa veria a činia pokánie.

Či snáď vám Moja smrť na kríži nič nehovorí? Umrel som, aby som zachránil ľudstvo od šialenstva Satana. Avšak vy, cez nesprávne pochopenú toleranciu, učíte Moje deti klamstvu. Padli ste za obeť tlaku ľudstva a kamuflujete Sväté učenie, k ohlasovaniu ktorého ste boli povolaní.

Nehanbíte sa? Ste chytení v sieti svetských vábení, ktoré vám ponúka zem, nasledujúc falošnú dogmu, diktovanú populárnou toleranciou, ktorú Satan rozširuje medzi Mojimi deťmi. Tieto úbohé deti, ktoré sú na scestí, potrebujú mať smer. Takisto musia porozumieť rozdielu medzi ľudským výkladom a Mnou daným Božím prísľubom.

Prečo Moje deti neveria v Boží zásah? Prečo toto bagatelizujete, keď vám je prezentovaný? Moji kňazi, počúvajte Moju prosbu. Modlite sa, aby Moje posolstvo pravdy bolo počuté.

Posolstvo biskupom

Mojim biskupom odkazujem toto: vyzlečte si rúcha a obráťte sa chrbtom bohatstvu, na ktoré ste sa spoliehali. Hľadajte pokoru, ktorá sa od vás očakáva. Dodržujte teraz Moje slovo, alebo čelte následkom. Máte povinnosti voči Mne a Môjmu Večnému Otcovi. Akí ste zaslepení. Cez vizionárov sú oznámené znamenia na oblohe, ale vy odmietate tieto brať vážne. Namiesto toho sedíte vo svojich honosných príbytkoch a vysmievate sa tomu. Tento váš hriech nebude odpustený.

Hriechy Mojich Bohu zasvätených učeníkov, ktorí si zvolili cestu Môjho nasledovania, Ma veľmi zraňujú. Otvorte svoje oči, svoje srdcia a navráťte sa k učeniu podľa Mojej svätej knihy.

Posolstvo kardinálom

Mojim kardinálom odkazujem toto: do akých vzdušných výšin ste sa až vzniesli, že ste zabudli sviatosti alebo pravdu Môjho učenia, ktoré sú potrebné na vedenie Môjho stáda. Zostúpte teraz dolu a nasledujte Moje pokyny. Nenechajte sa zmiasť falošnosťou, ktorá zachvátila ľudstvo. Ani vy Ma nezapierajte.

Všetkých vás žiadam, aby ste sa modlili za Môjho milovaného, vytrvalého, statočného pápeža, ktorý je posledným pravým pápežom. Vy, moji učeníci, ste zavádzaní Podvodníkom. Zahniezdil sa v koridoroch Mojej Cirkvi spolu so svojimi viditeľnými intrigami. Pre tých, ktorí majú otvorené oči, majte sa na pozore pred tým, čo sa odohráva pred a za vami. On - Satan - sa zmocní vašej duše, ak sa poddáte jeho podvodu.

Prosím, modlite sa za vás za všetkých. Proste o moje vedenie. Úpenlivo proste o odpustenie a dovoľte Mi, aby som vás mohol znova viesť.

Pre tých, ktorí budú spochybňovať tieto napomínania, odkazujem toto: prečo by som s vami nemal hovoriť týmto spôsobom? Učil som vás prostredníctvom apoštolov, ktorí pod vedením Ducha Svätého darovali svetu moje posolstvá, ktoré odvtedy žijú. Teraz nadišiel čas. Celý život ste sa modlili za vedenie. Avšak teraz vás žiadam, aby ste moju prosbu vypočuli.

Váš Božský Spasiteľ

Ježiš Kristus

16.11.2010 - 23:00 hod.

12. Odlož všetky pochybnosti stranou

Napíš toto, dieťa Moje. Pochybnosti, ktoré sa ti vkrádajú do mysle, sa dali očakávať. Áno, si v pokušení otočiť hlavu, avšak Protivníkovi sa nikdy nepodarí odviesť ťa odo Mňa. Moja milovaná dcéra, si silnejšia, ako si myslíš, lebo veľmi málo vyvolených duší by bolo schopných vysporiadať sa s touto veľmi svätou požiadavkou tak, ako ty. Vyžaduje si to odvahu vysporiadať sa so spôsobom, akým s tebou komunikujem. Neutiekla si preč strnulá strachom. Od samého počiatku si vedela, že toto je Božia komunikácia s najvyššou a najsvätejšou hierarchiou.

Čoskoro zakúsiš osvietenie, ktoré rozoženie všetky tvoje pochybnosti. Po tom, ako sa to stane, tvoja myseľ sa viacej pootvorí pre prijatie tých mimoriadnych milostí, ktoré ti musia byť udelené na to, aby si bola naplnená odvahou a odhodlaním, potrebnými ako pomoc prinášať tieto proroctvá.

Áno, dcéra moja, k tvojmu veľkému úžasu si bola určená na naplnenie proroctiev, obsiahnutých v Knihe Jána, aby sa ľudstvo pripravilo na očistu, ktorá sa zanedlho začne odvíjať.

Moja milovaná dcéra, akonáhle ťa strach, váhavosť a neistota opustia, povstaneš a dokončíš túto mimoriadnu úlohu, o ktorú ťa prosím. Teraz rob to, čo hovorím. Modli sa za záchranu duší každý deň o 15:00 hodine ruženec k Božiemu Milosrdenstvu. Musíš aj naďalej pokračovať v modlitbe ruženca, ktorý darovala svetu Moja najvzácnejšia Matka, ktorá spolu so mnou pripravuje Môj druhý príchod na zem.

Mnoho duší je teraz pre Mňa stratených, lebo Satan mi ich stále viacej a viacej uchmatáva. Nemôžu byť mnou prijaté. Pomôž mi zachrániť ich úbohé duše. Odlož všetky pochybnosti stranou. Maj na mysli len svoju úlohu. Pomôž im otvoriť ich oči, aby dostali možnosť nájsť v očiach Môjho Otca spásu. Keď budeš mať aj naďalej na zreteli konečný výsledok, porozumieš, prečo je toto dôležité a prečo je toto volaním z čistej lásky, ktorú prechovávam vo svojom Srdci pre všetky Moje deti.

Pozri sa na to takto. Láska starostlivého rodiča nepozná hraníc. Ak jedno z jeho detí zablúdi a ide cestou do záhuby, pociťuje rodič hlbokú bolesť a tieseň, ktorá prebodáva jeho srdce ako dýka. Každý rodič, ktorý miluje svoje deti, sa bude snažiť bojovať za ne až do konca. Nikdy sa nevzdá. Nikdy. Tak je to aj so Mnou. Urobím všetko, čo je v Mojej Božej moci, avšak bez zásahu do slobodnej vôle človeka, aby sa ich srdcia navrátili k Môjmu Božskému Srdcu. Ty, dcéra Moja, mi v tomto pomôžeš.

Nemusím ti pripomínať potrebu poslušnosti voči Mne a úplnej odovzdanosti. Toto je tvoje poslanie, pre ktoré si bola vyvolená. Uchop teraz svoj meč. Si povolaná bojovať bok po boku so svojím Božským Spasiteľom v poslednom pokuse privodiť spásu všetkých mojich detí skôr, než príde Posledný deň súdu.

Choď teraz v pokoji a v láske na dnešné prijatie Môjho tela.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

18.11.2010 - 21:00 hod.

13. Posolstvo agnostikom a ateistom

Pre tých, ktorí tvrdia, že vo Mňa neveria, hovorím toto: Spýtajte sa sami seba: Dokážete sa rozpamätať na časy, keď ste verili? Spomeňte si, keď ste boli dieťaťom a verili ste v Boha. Nie je podstatné, aké náboženstvo vyznávali vaši rodičia. Verili ste? Čo sa odvtedy zmenilo? Bol to vplyv iných ľudí? Povedali vám, že vaša existencia sa dá racionálne – rozumovo zdôvodniť?

Od nepamäti bolo mojim deťom zaťažko akceptovať existenciu iných svetoch mimo tohto. Ale porozhliadnite sa po svete a vnímajte zázraky stvorenia môjho Večného Otca – slnko, mesiac, more, rieky, rastliny, zvieratá a všetky tie úžasné divy stvorenia. Dajte mi teraz odpoveď na nasledujúcu otázku: Odkiaľ pochádza toto všetko? Skutočne si myslíte, že to vzniklo z niečoho iného ako z vyššej bytosti? Dávajte si pozor, keď budete počuť lži, rozširované falošnými prorokmi z hnutia New-Age. Vedie ich presvedčenie domnelej pravdy, ktorá oslavuje zasľúbený život v novej ére. Veria, že táto éra, do ktorej vstúpili, je novým rajom – blaženým miestom v centre univerzálneho bytia – kde vládne človek. Je to falošné učenie. Veľa Božích detí, aj takých, ktoré sú veriace, si mylne zamieňa vieru v toto učenie s pravou vierou svetla.

Títo sú ovládaní démonmi. Niektorí o tom vedia, iní o tom nevedia. Modlite sa, aby spoznali pravdu skôr, ako budú pokračovať vo svojej nezmyselnej ceste do prázdnoty.

Ateistom odkazujem nasledovné: Milujem vás aj napriek tomu, ako Ma urážate. Ateisti, ktorí ste pod vplyvom a vedením iných presvedčení, zastavte sa a premýšľajte. Chcete sa nechať viesť svetonázormi, ktoré sa zakladajú na človekom vytvorenej argumentácii. Sú to ideológie, nad ktorými má údajne kontrolu človek. Avšak v skutočnosti tomu tak nie je. Tí samí ľudia - moje milované deti, za ktoré chcem bojovať - sú povzbudzovaní Satanom, zvodcom a nepriateľom ľudstva, aby ho nasledovali. Spýtajte sa ateistu, prečo vynakladá také mimoriadne úsilie pri útlaku Božích detí?

Nestačí im, že ma jednoducho odmietajú. Prečo títo ľudia klamú? Veľa z týchto ateistických skupín má agendu, ktorá má za cieľ zlákať Moje deti na falošnú doktrínu a zviesť ich. Nenechajte sa zmiasť, pretože ich viera predstavuje len inú formu náboženstva. Takého náboženstva, ktoré zdôrazňuje silu inteligencie, rozumu a pýchy, a ktoré je vlastne napodobeninou charakterových vlastností Satana. Vo svojej zaslepenosti sa riadia inou vierou, ktorá zbožňuje temnotu, v ktorej niet lásky.

Títo ateisti sú tak zanietení a tak hrdí na svoje náboženstvo, že ani nechápu, že to, čo obhajujú, predstavuje náboženstvo - náboženstvo Klamára a Podvodníka, ktorí sa smeje nad ich hlúposťou.

Ateisti, naposledy ma počúvajte. Vráťte sa k Svätým Písmam. Pozrite sa na Jánovu knihu a pozorujte, ako sa teraz začína odvíjať pravda. Nezdá sa vám, že sa práve teraz stáva realitou, keď pozorujete udalosti, ktoré sa ako vrstva po vrstve pred vami odkrývajú?

Nevidíte snáď, že moje slovo a moje proroctvá, ktoré pred tak dlhým časom boli vyjavené, by nemohli byť pravdivé? Otvorte oči a ešte raz ku Mne hovorte týmito slovami:

"Bože, ak naozaj existuješ, odhaľ mi znamenie tvojej lásky. Otvor moje srdce, aby bolo vedené. Ak existuješ, daj mi pocítiť tvoju lásku, aby som mohol vidieť pravdu. Modli sa teraz za mňa."

Aj keď sa na vás obraciam naposledy, hovorím vám toto: láska nie je výtvorom človeka. Nemôžete ju vidieť, ale môžete ju cítiť. Láska má pôvod vo Večnom Otcovi. Je jeho darom pre ľudstvo. Nepochádza z temnoty. Temnota, ktorú pociťujete, nemá v sebe žiadnu lásku. Bez pravej lásky nemôžete nič cítiť, nemôžete vidieť svetlo, nemôžete vidieť budúcnosť. Ja som svetlo. Ja som budúcnosť. Ešte dnes odo Mňa obdržíte svetlo a život. Obráťte sa a proste Ma o pomoc a ja vám odpoviem a priviniem si vás do svojho náručia.

Moje slzy radosti vás zachránia, keď sa opäť stanete mojim milovaným dieťaťom. Príďte teraz a zjednoťte sa so mnou v raji.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

20.11.2010 - 07:20 hod.

14. Vzostup satanských skupín a ovládnutie sveta

Moja dcéra, povedz Mojim deťom, že had sa chystá vymrštiť. Nesmú dovoliť sa nechať chytiť do jeho diabolskej pasce, z ktorej niet návratu.

On, had, má mnoho podôb. Jeho nasledovníci, ktorým vymyl mozgy prísľubom moci a slávy, sa teraz spolčili a spriadajú intrigy, ako zrealizovať na svete radu udalostí, ktoré spôsobia všade nevýslovný žiaľ, bolesť a zdesenie.

Moje deti nebudú múdrejšie. Tie deti, ktorým bola ukázaná pravda, a ktoré sú Mnou vedené, sú statočné duše. Zúfalo sa snažia varovať svet pred týmito hroznými skupinami, rozštiepenými na všetky smery, majúc na mysli len jeden cieľ. Sú infiltrované v každej krajine, na všetkých úrovniach orgánov a pripravujú v tajnosti sprisahanie.

Sú to tí nevinní členovia, časť diabolskej spoločnosti, ktorí si neuvedomujú skutočnosť tejto pravdy. Namiesto toho sa venujú konaniu dobrých činov, bez toho, aby chápali zlé skutky, ktoré ich starší páchajú v tajnosti. Nemýľte sa, títo seniori sú oddanými stúpencami Satana a zúčastňujú sa na rituáloch uctievania - keby ľudia boli toho svedkami, tak by boli v šoku od hrôzy a zvracali by nad obscenitou satanských rituálov a nad lojálnosťou voči prísľubom Satana, ktorý je jadrom ich organizácie.

Tí, ktorí považujú slová Mojich statočných duší za zábavné, počúvajte Ma teraz. Neschopnosťou chápať pravdu a nepočúvaním týchto statočných hlasov si zničíte život, svoju vieru a svoje živobytie. Títo ľudia už dlho pripravujú sprisahanie na ovládanie. Ich práca je evidentná v mnohých, v mnohých krajinách, ale je prevádzaná takým spôsobom, že tie deti, ktoré si vykonávajú svoju každodennú prácu, si neuvedomujú, čo sa deje.

Had sa chystá vymrštiť

Keď hovorím, že had sa chystá vymrštiť, tak myslím teraz. On a jeho skazená diabolská armáda pyšných a hladných beštií napredujú rýchlo a odhodlane vo všetkých oblastiach života spôsobom, ktorého si nie ste vedomí. Vzhľadom k tomu, že sú vedení Podvodníkom, sú rafinovaní, šarmantní, pohotoví v reči, chamtiví, bezohľadní a na mysli majú len jediný cieľ. Chcú vás všetkých ovládať, a to cez banky, modernú komunikáciu, vojsko, náboženské organizácie a vládu. Dajte si pozor a teraz počúvajte.

Nie sú to konšpiračné teórie

Moje varovanie a varovanie Mojich milovaných detí sú považované za konšpiračné teórie. Žiaľ, nie sú. Táto situácia, Moja dcéra, neprišla znenazdajky. Táto skupina, a mám na mysli teraz jednu z nich, po stáročia pripravuje sprisahanie, intriguje a získava nových členov z horných vrstiev. Tých, ktorí ich v minulosti odhalili, tých zavraždili. V priebehu stáročí vraždili štátnikov, vrátane renomovaných a talentovaných osôb. Sú pokrvní bratia a žerú mäso ľudstva.

Satanské relikvie

Vzdávajú poctu obscénnym relikviám a znameniam, ktoré požaduje had. Nedajte sa mýliť, táto skupina je mocná a desivá. Je tak mocná, že bude ťažké sa dostať z jej pazúrov, keď vaše živobytie, strava a peniaze budú od nej závislé.

Moje deti, veľa, veľa ľudí v mocenských štruktúrach, vo vládach, v bankách, v potravinovom priemysle a v humanitárnych organizáciách nemá tušenie, čo sa deje, ani ho nebudú až do konca veľkého súženia mať, ktoré čoskoro nastane. Potom uvidia vystupovať šelmu, ktorá zavedie náhlu zmenu, a vtedy vy všetci budete bojovať ako nikdy predtým, aby ste sa skryli pred týmto diabolským režimom.

Akonáhle šelma a jej prívrženci budú ovládať vaše peniaze, tak budú ovládať všetko, okrem jedného. Nikdy nemôžu a nesmú sa pokúšať ukradnúť vám vaše duše. A toto je presne to, o čo sa budú snažiť.

Tí, ktorí spochybňujú tieto posolstvá pravdy, ktoré vám boli dané z túžby pomôcť vám, viesť vás a zjaviť vám pravdu, počúvajte ma teraz. Ak neveríte týmto posolstvám, potom Ja – a to cez modlitby, ktoré žiadam od svojich prívržencov – sa budem modliť, aby vás zasiahlo svetlo. Prosím vás, aby ste sledovali a dávali si pozor na znamenia týchto diabolských, silných, hladných beštií, ktoré slintajú pri plánovaní a falošnej sláve, ktorú získajú.

Neurobte chybu v domnienke, že budete schopní zarábať peniaze. Nie, váš prístup k peniazom nebude postačovať. Oni budú chcieť viac, omnoho viac od vás. Budú chcieť kontrolovať, čo jete, čo pijete a kde žijete. Na to, aby ste seba uchránili, treba urobiť nasledovné kroky.

Vyhľadajte ochranné príbytky

Prosím, nájdite si ako skupina veriacich ochranné príbytky. Zošlem vám svetlo, ktoré vám pomôže prežiť. Začnite pestovať vlastnú stravu. Začnite si hromadiť potraviny, ktoré si dokážete odložiť stranou. Začnite teraz plánovať tak, ako keby mala prísť ničivá pohroma. Vedzte, že temnota zostúpi do takej miery, že na to, aby ste prežili, musíte byť pripravení.

Počúvajte hlas prorokov. Neurobte tú istú chybu, keď Môj ľud nepočúval Môjho proroka Noema. Obrátili sa mu chrbtom. Odmietli počúvať. Žili si svoj každodenný život, jedli a smiali sa v úplnej nevšímavosti hrozivého osudu, ktorému šli v ústrety.

Teraz povstaňte. Obráťte sa na Môjho Večného Otca - Boha, aby vás viedol. Pripravte svoje rodiny na nadchádzajúcu temnotu, ktorá všetko presiakne a ktorú teraz nemôžete pochopiť. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste mali odvahu neprijať znak šelmy. Satan sa prostredníctvom svojej diabolskej armády pokúsi zaviesť to, čo sa na prvý pohľad bude zdať ako identifikačný znak. Toto vám bude dané a prezentované ako nevyhnutnosť k tomu, aby ste mohli vyberať peniaze, kupovať potraviny, cestovať, žiť vo vašich domovoch a podnikať. Jedná sa o ultimatívne ovládanie. Vy a vaši praví politickí predstavitelia budete bezmocní.

Nalieham na tie média, ktoré nie sú nakazené touto diabolskou skupinou, aby sa dobre dívali na to, čo sa deje. Odhaľte všetkých tých, ktorí podporujú Hada a jeho armádu, avšak robte to opatrne.

Moje deti, obávajte sa tejto skupiny a vedzte, že ona skutočne existuje, a že tvrdenia statočných a odvážnych ľudí, ktorí sa snažia ich odhaliť, sú pravdivé.

Pre tých, ktorí si možno myslia, že ako môže posolstvo z Božského zdroja vyrážať taký senzačný “nezmysel“, odkazujem: Znovu sa zamyslite. Choďte a prečítajte si Písmo. Slová, obsiahnuté v dôvernej Knihe Môjho Otca, sú správne. Rozprávajú o udalostiach z dávnych čias. Prinášajú pravdu, aby vás táto viedla k Bohu. Slová mojich prorokov vtedy a dnes predstavujú plnú pravdu o nadchádzajúcom živote.

Varovanie, obsiahnuté v Knihe Jána, aj keď si dnes mnohí myslia, že je ťažké ho rozlúštiť, obsahuje udalosti, ktoré sa teraz začnú odvíjať.

Kniha Zjavenia presne predpovedá sériu udalostí, ktorého pôvodcom bude Satan pri príchode konca časov. Vie, že jeho dni sú zrátané. Napriek tomu hovorí Mojim úbohým deťom, ktoré ho zbožňujú, že na nich čaká iný, mámivejší raj, ako ten, ktorý prisľúbil Boh. Preto pri záverečnom boji proti Môjmu Večnému Otcovi urobí všetko pre to, aby skôr, než dopadne hnev Môjho Otca, mu ukradol čo najviac duší.

Satan má naponáhlo. Bežte inou cestou. Obraňujte svoje rodiny a modlite sa tak, ako ste to už dlho nerobili. Modlitba vás všetkých bude ochraňovať. Obnovte si svoju vieru a keď zostúpi na zem trojdňová tma, moji nasledovníci budú môcť s ľahkosťou osvetliť svoje príbytky. Tá desivá a strašná tma, ktorú nedokáže pochopiť žiaden človek, bude čiernejšia ako noc.

Neveriaci a tí, ktorí spievajú chvály na oslavu šelmy, spoznajú v tomto momente pravdu, pretože neuniknú temnote, keď bude zostupovať.

Povstaňte teraz, Moje deti a bojujte. Plánujte svoje prežitie tela a duše, keď sa diabolské činy týchto ľudí začnú odvíjať pred vašimi očami.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

21.11.2010 - 01:30 hod.

15. Obrátenie

Dnes, Moja dcéra, prinášam posolstvo nádeje a pokoja všetkým Mojim deťom, ktoré možno mali pocit strachu z týchto posolstiev. Vedzte, že ani tí sa nemusia strachovať, ktorým padne ťažko veriť vo Mňa, v Môjho Večného Otca a Ducha Svätého. Mnohí z vás, Moje milé deti, by ste chceli veriť, avšak vzhľadom na vaše uvažovanie a logiku, kedy hodnotíte všetky veci na základe racionálneho myslenia, je pre vás ťažké veriť v nadprirodzené.

Nebojte sa. Cez modlitbu, aj keď to bude len raz cez deň a prosbu, aby Moje Najsvätejšie Srdce vylialo Moju lásku na vás, sa budete čoskoro cítiť ináč. Mnohí z vás – tí, ktorí sú neistí vo svojom presvedčení – závidia tým, ktorí majú hlbokú vieru. Musíte pochopiť, že vás všetkých milujem. Ako rodič, mám vo svojom Srdci pre každého z vás hlboké a mimoriadne miesto. Nikdy nesmiete mať pocit, že nie ste hodní Mojej lásky.

Či som vás nemiloval do takej miery, že som dobrovoľne položil Svoj život za vás v nádeji, že dostanete druhú šancu sa ku Mne prinavrátiť?

Deti, vždy budete odstrkovaní inými, keď prejavíte vieru vo vášho Božského Stvoriteľa. Keď sa tak stane, pamätajte, že človek musí z lásky ku Mne na zemi trpieť. Nikdy nedovoľte, aby vaša viera vo Mňa, vášho Božského Spasiteľa, vybledla alebo bola skrytá pred tými, ktorí na vás s ľútosťou pozerajú.

Áno, mnohé Moje deti, ovplyvnené ľudským myslením a logikou, zámerne vloženej do ich uzavretých duší, budú spochybňovať vašu vieru. Aby vás ešte viacej urazili, vaša viera im bude trápna a aj keď to verejne nepripustia, budú cítiť zvláštnu žiarlivosť. Táto žiarlivosť pramení z istoty, že im začína svitať, že vo vnútri svojej duše majú prázdnotu. Bez ohľadu na to, ako silne si pozerajú dovnútra, nemôžu porozumieť, prečo tomu tak je. Medzitým ty, veriaci, podstupuješ ponižovanie cez urážajúce oči divákov so slabou, alebo žiadnou vierou.

Nikdy sa neobávajte ani nebuďte v rozpakoch priznať sa k láske, ktorú vo svojich srdciach prechovávate voči Môjmu Večnému Otcovi. Ukážte svoju vieru verejne, nech všetci vidia, že ste hrdí na lásku ku Mne. Týmto idete príkladom.

Nikdy sa nesnažte neveriacim tvrdo vnucovať vašu vieru logickou argumentáciou a agresívnym spôsobom. Namiesto toho ukážte svojim bratom a sestrám lásku a podporu, aj keď viete, že potrebujú vedenie. Keď uvidia priamy spôsob, ako otvorene a s radosťou vyjadrujete lásku vášho srdca ku Mne, začnú sa diviť.

Keď budú iní vedení príkladom lásky, úcty a dobrých skutkov, potom budú priťahovaní k svetlu. Mnohí z nich hneď nepochopia prečo. Ale postupom času a hlavne vašou modlitbou budú kráčať smerom ku Mne.

Žiadam vás všetkých, aby ste sa modlili za obrátenie všetkých duší. To zahŕňa tých ľudí, ktorí sú vám osobne známi a o ktorých si myslíte, že potrebujú modlitby v ťažkostiach, ktorým v živote čelia. Takisto sa modlite za obrátenie úbohých duší, ktoré sú pre Mňa stratené pre temnotu, ktorá ich robí slepými voči pravde. So súcitom a láskou sa modlite najmä za tých, ktorí aktívne nasledujú cestu Podvodníka. Títo viacej než ktokoľvek iný potrebujú vaše modlitby.

Dajte vedieť všetkým tým, s ktorými prichádzate do styku, podrobnosti o tom, ako každý z nich môže byť spasený, dokonca i v okamihu smrti, keď sa bude modliť ruženec k Božiemu milosrdenstvu.

Prosím, prosím, povedzte toto všetkým, ktorí budú ochotní počúvať. Naliehajte na nich – ak to bude možné – aby ho čítali a si ho zapamätali, pretože keď vy a oni sa ho budú modliť pri svojom poslednom dychu, môžu byť a budú Mnou spasení.

Nikdy sa nehanbite za krížiky, ktoré nosíte

Necíťte sa nikdy dotknutí, keď sa vám neveriaci vysmievajú alebo si z vás robia žarty, pretože sa modlíte. Nikdy sa nehanbite za krížiky, ktoré na ochranu nosíte. Neskrývajte tieto znaky lásky, ktoré ku Mne, vášmu Božskému Spasiteľovi, k Môjmu Večnému Otcovi a k Duchu Svätému prechovávate. Keď budete s hrdosťou nosiť tieto znaky svätej úcty, potom ku Mne privediete iných. Napriek opovrhnutiu, ktoré vám títo ľudia navonok prejavia, vnútorne vám budú vašu vieru závidieť. Mnohí z týchto pozorovateľov pociťujú vo svojom vnútri dutú prázdnotu, ako následok ich chýbajúcej viery. Modlitby, Moje deti, mi môžu pomôcť získať ich duše. Modlite sa za ne túto modlitbu:

“Môj drahý Pane, vystieram svoje ruky a chcem Ťa poprosiť, aby si zobral do svojho nežného náručia mojich milovaných bratov a sestry. Požehnaj ich svojou svätou krvou a daruj im potrebnú milosť, aby prijali ducha Tvojej lásky, ktorá ich privedie do večnej spásy.”

Keď vás, Mojich veriacich, niekto pre vašu vieru verejne napadne, tak povedzte toto: Som nasledovník Krista, ktorý utrpel smrť z rúk neveriacich. Z tohoto dôvodu, ako Kristov nasledovník, budem vždy pre moju lásku k Nemu pokorovaný. Toto je kríž, ktorý nesiem a som naň hrdý. Môj Spasiteľ nezomrel len pre moje hriechy, ale aj pre vaše.

Keď sa budú hrdo vystatovať skutočnosťou, že sú agnostici alebo ateisti, povedzte im toto: spýtajte sa ich, či sa budú cítiť ináč, keď sa ich život na tejto zemi bude chýliť ku koncu. Potom im dajte túto radu. Rozpamätajte sa na vašej smrteľnej posteli na modlitbu ruženca k Božiemu milosrdenstvu, aj keď ste si neistí.

Otvorte svoje srdcia a proste Môjho Večného Otca, aby im odpustil. Pamätajte na Môj prísľub. Ako sudca a aj ako Spasiteľ odpustím každému Môjmu dieťaťu až do posledného dychu na tejto zemi. Povedzte im, nech sa usilovne modlia, aby ešte raz otvorili svoje srdcia.

Modlitby vedú všetky Moje deti bližšie k Môjmu Kráľovstvu na zemi, keď sa Nebo a Zem spoja v jedno. Sila modlitby sa dá skutočne pochopiť len vtedy, keď si Moje deti otvoria svoje srdcia a budú volať. Proste, lebo ak to bude vôľa Božia, vaše modlitby budú vypočuté.

Nikdy neodopierajte vašim deťom sviatosť krstu

Nakoniec sa modlite za malé deti, vašich synov a dcéry a za mládež na svete. Každý z nich si zaslúži, aby mu bola ukázaná pravda. Pre duchovnú temnotu svojich rodičov, ktorá existuje na zemi za posledné dve desaťročia, nebolo im poukázané na pravdu Božej lásky, ani nedostali vedenie. Aj keď je vaša viera slabá, nevyhýbajte sa svojej rodičovskej povinnosti umožniť im pristúpiť k sviatostiam a hlavne ku sviatosti krstu.

Nikdy sa neprehrešte tým, že odopriete túto najdôležitejšiu sviatosť vašim vlastným deťom. Mnohí rodičia, ktorí hrdo stoja, keď vykrikujú svoje názory o neviere, ničia dušu svojich detí. Dajte svojim deťom dar sviatostí. Postupom času vám budú za to alebo povďačné, alebo Ma budú odmietať. To záleží od nich. Odmietnite Ma, keď musíte, ale nekradnite duše Mojich detí. Ste síce ich rodičia tu na zemi, ale sú to deti Môjho Večného Otca, Stvoriteľa a Tvorcu všetkých vecí. Nesnažte sa ich vtiahnuť spolu s vami do temnoty. Pamätajte znova, že bez ohľadu na vaše presvedčenie vás všetkých milujem.

Váš Božský Spasiteľ a Sudca

Ježiš Kristus - Syn Večného Otca

21.11.2010 - 15:00 hod.

16. Výzva pre všetky cirkvi a vierovyznania k zjednoteniu sa proti Zlému

Moje cirkvi na celom svete, počúvajte moje volanie! Všetky deti a nasledovníci patria Mne. Mnohí z vás nasledujú učenie svojej cirkvi a Boha, Stvoriteľa ľudstva. To je dobre. Mnohí z vás rôznymi spôsobmi vykladajú učenie Môjho Večného Otca. Toto sa udialo cez interpretácie prorokov od počiatku vekov.

Mnoho prorokov vykladalo Božie učenie spôsobom, akým prijali posolstvo. Niektoré slová Mojich prorokov boli sfalšované. Všetkým Mojim prorokom bola daná pravda. Nie všetkým Mojim prorokom sa podarilo zabezpečiť, aby ich nasledovníci zostali na ceste do Večného života.

Všetky cesty vedú k Bohu, Stvoriteľovi ľudstva. Boží nasledovníci vykladali učenie rôznymi spôsobmi, čo viedlo k zmätku. Akonáhle je vo vás zmätok, môžete si byť istí, že jediný spôsob je zjednodušiť vašu vieru. Jednoducho verte a preukazujte úctu vášmu Stvoriteľovi.

Apelujem na všetky cirkvi, náboženstvá a vierovyznania na celom svete, aby sa modlili za ľudstvo a tých, ktorí nemajú vieru – a to teraz. Božia láska nemá nič spoločného s deštrukciou života. Nikto nemá právo v Mojom mene alebo v mene Môjho Večného Otca vziať život. Namiesto toho poďte a spojte sa vo vašej láske k vášmu Stvoriteľovi tvárou v tvár zlu, ktoré vzniká všade okolo vás.

Moje deti, dovoľte Mi, aby som vám pripomenul Božie zákony. Desatoro prikázaní - darované vám Mojím Večným Otcom cez svätého a zbožného proroka Mojžiša. Tieto pravidlá boli určené na to, aby dávali Božím deťom pokyny, ako Mu majú vzdávať úctu, aby ich viedol k pravde. Toľko ľudí dnes na toto zabudlo. Tí, ktorí nezabudli, len zriedka uvažujú nad ich skutočným významom. Tí, ktorí nerozumejú Desatoro prikázaniam, rozhodnú sa ich interpretovať spôsobom, ďaleko vzdialeným pravde. Týmto hovorím: prečítajte si, prosím, Desatoro prikázaní a riaďte sa nimi, ináč budete musieť žať Boží hnev. Ich význam nesmie byť zredukovaný pod zámienkou falošnej lásky, falošného súcitu alebo ospravedlňovaním hriechu navzdory tomu, čo vám bolo povedané.

Prvé prikázanie hovorí, že sa máte klaňať len jednému Stvoriteľovi - Môjmu Večnému Otcovi - a máte sa vyhnúť modlárstvu. Avšak prvé prikázanie bolo zavrhnuté v prospech falošných bohov. Pod falošnými bohmi nemyslím iba ľudí vo vysokých pozíciách alebo tých, ktorí sa sami vyvyšujú, že vy, Moje deti, im padáte v extáze k nohám. Toto je priestupok a hlboko urážlivé v očiach Boha. Modlárstvo, o ktorom teraz hovorím, je láska človeka k moci a k peniazom, ktoré môžu priviesť Moje deti do prázdnej beznádeje. Táto beznádej vedie k porušovaniu ďalších pravidiel – k hriechu posadnutosti sebou samým. Túžba starať sa v živote len o vlastné záujmy na úkor vašej duše bude znamenať váš pád. Sebaláska nie je láska. Je to márnosť. Avšak toto je v dnešnej dobe populárna teória. Pod rúškom falošného súcitu vyzdvihujete seba a popierate Boha. Váš nedostatok pokory vám prinesie skazu. Keď postavíte seba nad iných, títo ľudia budú tým trpieť. Toto prikázanie nikdy nesmie byť porušené. Ľudské myslenie, ktorým sa ospravedlňuje hriech, je absurdné.

Posadnutosť slávnymi osobami

Mladí ľudia, ktorým dlhší čas chýbalo vedenie, sú teraz vťahovaní do priepasti modlárstva spôsobom, ktorý každý jasne vidí. Idoly, ktoré Moje mladé deti uctievajú, z väčšej časti nie sú zo Svetla. Mnoho z nich predalo svoju dušu diablovi a touto skutočnosťou sa hrdo vystatujú.

Ich hypnotický zjav cez ich hudbu a slová presviedčajú Moje deti, že toto je tá správna cesta k nasledovaniu. Ich okázalá nemorálnosť povzbudzuje ich nasledovníkov k napodobovaniu. Keď takto konajú, potom Moje deti zabraňujú preniknúť svetlu, lebo aj ony sú vťahované do večnej tmy. Posadnutosť slávnymi osobami v dnešnom svete znamená, že Moje deti pociťujú úzkosť po celú dobu, ako sa snažia dosiahnuť rovnakú výšku ako tí, ktorí so zjavnou radosťou nasledujú Podvodníka.

Teraz poďte, Moje deti, každej cirkvi a vierovyznania. Spojte sa a bojujte za uchovanie práva veriť v Boha, Večného Otca. Právo navzájom sa milovať. Právo na čistú Lásku. Lásku Boha, Večného Otca, Stvoriteľa Neba a Zeme.

Váš milujúci Spasiteľ a spravodlivý Sudca

Ježiš Kristus

22.11.2010 - 02:00 hod.

17. Veľké varovanie je dar z milosti

Moja milovaná dcéra, Som veľmi potešený spôsobom, akým nasleduješ moje slová - s úplnou vierou a poslušnosťou. Moja láska voči tebe je silná - rovnako ako tvoja láska voči Mne. Cítiš Ma teraz veľmi blízko pri svojom srdci. Teraz si so Mnou jedno, dcéra Moja. Ja a Môj Večný Otec, ako aj Duch Svätý - Svätá Trojica - sa radujeme nad tvojou odpoveďou na toto veľmi dôležité poslanie. My a všetci anjeli a svätí denne kráčame s tebou, aby si mala ochranu v tomto najposvätnejšom diele.

Vzchop sa a drž sa aj naďalej Mojej ruky. Dovoľ Mi viesť ťa a cez tvoje slová dať ľudstvu možnosť konečne pochopiť pravdu skôr, než príde Veľké Varovanie. Toto Veľké Varovanie, darované Mojim deťom z milosrdenstva a lásky ako posledný dar, sa udeje čoskoro. Počas tohto mystického zážitku bude každému jednému z Mojich detí ukázaný jeho život, jeho hriechy a zlé skutky a tiež všetky jeho jednotlivé urážky, ktorých sa dopustilo voči svojim bratom a sestrám a za ktoré je zodpovedné. Ani jeden muž, ani jedna žena alebo jedno dieťa nebudú vynechaní.

Niektorí budú hlboko šokovaní a zarmútení nad svojimi hriechmi a okamžite sa obrátia na Mňa, ich spravodlivého sudcu, čím sa zachránia. Z lásky a ľútosti budú prosiť o milosť.

Iní budú naplnení odporom a tak šokovaní spôsobom, akým im boli odhalené ich hriechy, že skôr, než budú mať možnosť prosiť o odpustenie, odpadnú a budú mŕtvi.

A potom tu budú tí, ktorí nasledujú Podvodníka. Vo svojej hrôze, keď pred sebou v záblesku videnia svojho minulého života uvidia svoje zlé skutky, tak utečú. Budú sa snažiť ukryť, ale nebudú mať kam. Budú sa krčiť a ponárať, ale buď budú akceptovať, čo videli a poprosia o odpustenie, alebo sa odvrátia a budú sa zvíjať v hanbe a hrôze – ale nebudú prosiť o milosrdenstvo.

Potom je tu finálny hriešnik. Keď mu budú ukázané jeho hriechy, všetko, čo bude robiť, je prieť sa a popierať, že sa dopustil týchto zločinov voči Božím prikázaniam. Jednoducho bude popierať pravdu a odvráti sa do temnoty večného pekla.

Nikomu neodmietnem Svoje milosrdenstvo

Prečo toto moje deti nechcú pochopiť? Ak preukážu skutočnú kajúcnosť a túžbu prísť a žiť so Mnou na novej zemi, kde Nebo a Zem budú jedno, prečo potom neprosia o odpustenie? Každému, kto ukáže ľútosť, neodmietnem Svoje milosrdenstvo. Avšak sú v područí svojich sebeckých cieľov a nedokážu pochopiť následky.

Teraz sa všetci prebuďte. Uznajte, že ste svedkami zmien, spôsobených zlými činmi ľudstva a znakov, ktoré boli predpovedané a predchádzajú Môjmu návratu za zem.

Dovoľte mi, aby som vás voviedol do raja

Prostredníctvom tohto proroka a Knihy Pravdy vás pre Moju drahocennú lásku k vám všetkým ešte raz prosím, vráťte sa ku Mne teraz, prv než čas vyprší. Dovoľte mi, aby som vás všetkých držal v náručí. Dovoľte, aby Moja láska prúdila vo vašej mysli, vašom tele a vo vašej duši. Otvorte svoje srdcia a dovoľte Mi vás voviesť do Môjho Raja na zemi, kde sa budete tešiť z Večného života. Prečo si chcete vybrať zhubnú cestu, ktorá nikam nevedie, keď vám bola odhalená pravda?

Moje srdce sa chveje obavami a smútkom, keď myslím na Svoje deti, ktoré odmietajú prijať pravdu o prísľube. Ešte raz vám hovorím, obráťte sa ku Mne a hovorte so Mnou. Proste Ma, aby Som sa vrátil do vášho srdca. Prispôsobím sa vašej duši. Dávam vám tento prísľub, dokonca aj tým najzatvrdilejším dušiam. Stačí povedať len jedno slovo. Poproste Ma, aby Som vám ukázal moju prítomnosť týmito slovami:

“Ježišu, cítim sa stratený. Otvor moje srdce, aby som prijal Tvoju lásku a ukáž mi pravdu, aby som mohol byť spasený.”

Moje varovné slová nie sú hrozbou. Tieto udalosti sú známe od doby mojej smrti na kríži. Prečo si myslíte, že sa toto nemôže stať? Pravda je napísaná v Písme, aby ju všetci pochopili. Ako Spasiteľ budem konať až do tej doby, kým neprídem ako spravodlivý sudca, aby som konečne priviedol Moje deti do Mojej rodiny veľkej lásky, radosti a šťastia, kde budú všetci žiť naveky v harmónii.

Satan a jeho nasledovníci budú navždy uvrhnutí do temnoty. Moja rodina uvidí radosť a Božie Nebo, ktorému by sa žiaden človek neotočil chrbtom, keby len na okamih zazrel nepatrný záblesk toho, čo sľubuje - čistú radosť v Kráľovstve Môjho Otca.

Modlite sa, modlite sa za odpustenie a vstúpte do Kráľovstva Môjho Otca v sláve, kde ty a tvoji milovaní budete vítaní vo svetle čistej lásky.

Budem bojovať, aby som vás všetkých získal

Zomrel som za vás za všetkých a budem bojovať až do poslednej chvíle, aby som vás všetkých znovu získal, napriek temnote zla, ktorá je vo svete.

Dovoľte Mi, prosím, ešte raz vám ukázať, ako vás veľmi milujem. Chyťte sa mojej ruky, položte si hlavu na Moje plece a vaša jemná duša sa zapáli láskou, ktorú ste zabudli.

Vaša Láska – Spasiteľ

Ježiš Kristus

23.11.2010 - 03:00 hod.

18. Varovanie pred atómovou vojnou

Moja dcéra, trpíš, lebo pracuješ v Mojom mene. Tma, ktorú pociťuješ, pochádza od Podvodníka, ktorý udiera každú hodinu prostredníctvom tých ľudí, ktorých poznáš - cez jeho tmu útočí na teba. Napriek tvojim pocitom zúfalstva si v skutočnosti ochraňovaná. Ako Som ti povedal, Podvodník neublíži tvojej duši. Musíš aj naďalej pokračovať v modlitbe svätého ruženca, aby si mala neustálu ochranu proti mučeniu. Keď sa budeš modliť túto formu úcty k Mojej Blahoslavenej Matke, uvidíš rozdiel.

Dielo, ktoré sa usiluješ v Mojom mene dokončiť, nie je ľahké, avšak ty, Moja dcéra, musíš zostať silná. Toto dielo, keď bude zjavené svetu, prinesie pokoj a spokojnosť Mojim deťom.

Keď Moje deti pochopia pravdu, budú vedieť, že nie sú ani odhodené ani zabudnuté svojím Stvoriteľom. Potešenie, ktoré zakúsia poznaním, ktoré im chcem darovať cez túto knihu, ich pritiahne bližšie ku Mne.

Plánovaná vojna

Neboj sa, dcéra Moja, si v bezpečí, aj keď máš pocit bezmocnosti a neistoty. Svet, vrátane tvojej vlastnej krajiny, zakúsi viacej bolesti, čo je výsledkom globálneho ovládania, ktoré urobí ľudí bezmocnými. Preto je dôležité sa teraz pripraviť.

Už som Ti predtým hovoril, aby si povedala Mojim deťom, že skôr než hrôzu naháňajúca globálna vojna začne, musia začať s plánovaním. Vojna, o ktorej hovorím, je koordinovaná Červeným drakom. Drak, energia nového sveta, teraz intriguje a chce zničiť mestá na Západe. Čas je blízko. Modlite sa, modlite sa za obrátenie, pretože zlo sa nebude dať zastaviť, pokiaľ nebude dostatok modlitieb na jeho zabránenie. Modlite sa za tie duše, ktoré pri tejto atómovej vojne zahynú.

Tri roky dovtedy, kým sa plán uskutoční

Modlite sa teraz za tie duše. Keď globálna moc preberie vládu – jemne a so zradným súcitom, potom, Moja dcéra, bude ich cieľom ovládnuť vašu slobodu, týkajúcu sa žitia, stravovania a modlitby. Toto je dôvod, prečo sa Môj ľud musí stať sebestačným. Pestujte si vlastné potraviny. Nájdite si načas útulky, kde sa môžete stretávať, aby ste vzdali česť vášmu Božskému Vykupiteľovi. Buďte silní. Nehovorte veľa ľudom, prečo toto robíte. Bude to trvať len tri roky, kým sa tieto znamenia rozvinú pred vašimi očami. Do tej doby sa vaše plány rozvinú do istej formy pomoci, ktorú snáď z času na čas budete spochybňovať a zamýšľať sa nad jej zmyslom. Pestujte si vlastné potraviny. Nakúpte si semená, ktoré nebude možné kúpiť v budúcnosti. Týmto budete živiť vaše rodiny, keď nastane globálny hlad.

Teraz choďte a pripravte sa.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

24.11.2010 - 02:30 hod.

19. Schody k duchovnej dokonalosti

Píš nasledovné, Moja milovaná dcéra. Viera vie byť niekedy vrtkavá a to i pri mojich najoddanejších stúpencoch, keď to najmenej očakávajú. Pritom sa jedná o dôležitú skúšku, takže sa po tejto skúsenosti posilnení vracajú do Môjho srdca. Neobávajte sa, je to skúška, ktorú dopustím, aby z nej Moje deti vzišli posilnené.

Nie je pre vás ľahké udržať vieru vo mňa, Moje deti, pretože toľko prekážok stojí v ceste vašej oddanosti. Z času na čas budete v duši pociťovať pocit úplnej prázdnoty. To môže byť mätúce, pretože máte pocit, že ste opustený a bez opory.

Moji verní, musíte mať na pamäti nasledovné: Nikdy nie som od vás ďaleko i napriek subjektívne vnímanej opustenosti. Všetky tieto dočasné stavy sledujú len jeden účel – posilniť vašu vieru takým spôsobom, aby ste sa zakaždým takto posilnení vždy viac a viac ku mne približovali. Toto sú schody k duchovnej dokonalosti do Neba. Predstavuje to množstvo schodov smerom nahor a môže to trvať dlho, pokým sa dostanete až nahor. Každý krok nahor môže so sebou prinášať odhalenie toho, v ktorých oblastiach potrebujete ešte nabrať skúsenosti skôr, než budete cez dôležité milosti schopní dosiahnuť duchovnú dokonalosť potrebnú na to, aby ste mohli vojsť do raja Môjho Otca.

S každým zdolaným stupňom získavate cenné poznatky spôsobom, ktorý sa môže niekedy zdať obtiažny a inokedy nespravodlivý. Ale čím viac stúpate nahor, tým hlbšie vnikáte do chápania pravdy Môjho učenia.

Niektorí dosiahnú tieto stupne rýchlo, kým iní si ponechávajú čas. Niektorí z mojich zbožných prívržencov môžu stratiť odvahu a vrátia sa o krok, dva alebo i tri nazad. To je prirodzené. Iní, ktorí napredujú príliš rýchlo, nadobudnú až také sebavedomie, že sú presvedčení o tom, že rozumejú všetkým duchovným záležitostiam. To je však spôsob Podvodníka, ktorým vás necháva prijať a veriť tejto falošnej sebadôvere. Všetky dary, ktoré sú vám dané, môžu pochádzať len odo Mňa. Dostávate ich, moji verní, z mojej bezhraničnej lásky k vám. Nikdy by ste sa nemali domnievať, že je to len vaša vlastná zásluha, ak máte silnú vieru. Áno, vaša viera môže byť na základe vašich hlbokých pocitoch srdca silná, ale je to aj dar odo mňa. Nato, aby ste dosiahli najvyšší stupeň, musíte byť pokorní vo svojej láske ku Mne. Preukážte sa byť vždy cnostní.

Preukážte vždy dôveru vo vašu vieru, pretože to je mi milé. Ale nikdy neprepadnite klamu, že úplne poznáte nebeské tajomstvá. Ako ľuďom, narodeným s dedičným hriechom, vám až čas poodhalí tieto tajomstvá, deti Moje.

Snažte sa prijímať všetko ako dar odo Mňa, dokonca aj nadelené skúšky. Všetky moje dary majú za cieľ posilniť vás vo vašej láske ku Mne.

Som veľmi hrdí na všetky Moje deti, ktoré vo Mňa veria a preukazujú Mi česť a úctu. Nato, aby som vás mohol vyzdvihnúť do plnej nádhery raja môjho Otca, sa musíte snažiť o úplné zjednotenie so Mnou a Mojou slávou.

To si vyžaduje trocha času a trpezlivosti, pokým mi úplne odovzdáte svoje duše, deti Moje. Ale keď sa tak stane, budete mať navždy podiel na Mojom mystickom tele.

Oddajte sa, Moje deti, mojej absolútne čistej láske a už nikdy sa nebudete musieť obzerať späť alebo sa obávať, pretože budete v mojom náručí v bezpečí.

Zostaňte silní, Moje verné deti, dokonca aj tvárou v tvár prekážkam, pretože Ja nikdy svojich milovaných Verných neopustím. Nikdy.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

26.11.2010 - 03:00 hod.

20. Globálny plán k redukcii svetovej populácie a zvrhnutie svetových vodcov

Moja milovaná dcéra, čoskoro dostaneš radu od svojho duchovného poradcu. Pamätaj si ale, že Som povolal mnoho Mojich nasledovníkov, ale nie všetci toto príjmu. Ako sama vieš, nemôžem zasahovať do slobodnej vôle človeka, do daru ľudstvu. Bez ohľadu na to, teraz je dôležité pokračovať v tejto naliehavej práci, aby Moje deti počúvali a boli spasené.

Znamenia

Nemýľ sa, zmena sa chystá a čoskoro bude toľko znamení, že len málo ľudí na tejto zemi bude neschopných tieto rozpoznať. Znamenia, o ktorých hovorím, sú tie, ktoré dostávajú Moji vizionári počas zjavení Mojej milovanej Preblahoslavenej Matky v Európe. Mnoho ľudí, ktorí otvoria svoju myseľ a oslobodia svoje uväznené duše, pochopí, že tieto oznámenia pochádzajú z Neba. Keď Moje deti uvidia zázračné znamenia, ktoré budú cez slnko viditeľné, potom spoznajú pravdu.

Nevšímaj si opovrhnutie, výsmech a nenávisť, ktorú zakúsiš, keď budú ľudia čítať obsah tohto rukopisu. To isté sa stalo Mojim apoštolom, ktorí darom Ducha Svätého tvorili ich dielo. Aj ty, Moja dcéra, si dostala tento dar. Nikdy ho neodmietaj ani o ňom nepochybuj. Je skutočný a to teraz vieš. Konečne začali tvoje pochybnosti ochabovať.

Ako som ti povedal, pošlem ti pomoc. Znaky tohto sľubu sa začínajú ukazovať. Takisto ti dám informácie, týkajúce sa budúcnosti, ktoré musíš oznámiť všetkým, aj neveriacim. Veď čo na tom záleží, že ti hneď nebudú veriť. Pretože, keď sa udalosti začnú odvíjať, nebudú mať inú možnosť, než priznať pravdu.

Plán na organizovanie vojny

Zlomyseľný plán na organizáciu vojny, konšpirovaný svetovými veľmocami, je na ceste – jeho zámerom je redukcia svetovej populácie. Modlite sa, modlite sa, aby ste pomohli odvrátiť výšku škody, ktorú títo zlí ľudia chcú spôsobiť Zemi. Ich hlúpa oddanosť Podvodníkovi znamená, že s pomocou satanskej sily, ktorú dostávajú pod jeho vplyvom, sú rozhodnutí uskutočniť tento cieľ za každú cenu.

Plán na zvrhnutie pápeža Benedikta

Takisto sa plánuje prevzatie vlády nad cirkvami a rôznymi vierovyznaniami, vrátane Vatikánu. Môj pápež, Môj milovaný Benedikt, je obklopený tými, ktorí konšpirujú jeho pád. Iní svetoví vodcovia, nepoznajúc podstatné sily, skryté v ich vlastných radoch, budú tiež, až na niekoľkých, ich terčom.

Moje deti, prebuďte sa a bojujte. Na rozdiel od akejkoľvek inej vojny, ku ktorej na Zemi došlo, táto vojna je veľmi reálna. Toto je vojna proti vám, proti Môjmu každému jednému dieťaťu. Ste cieľom. Problém sa skrýva v tom, že nepriateľa nemôžete vidieť. V srdci sú zbabelci, nemajú odvahu sa sami odhaliť.

Tajné stretnutia Posadnutí sami sebou, stretávajú sa v tajnosti v rámci vašej vlastnej komunity a sú infiltrovaní v každej životnej oblasti. Nájdete ich nielen v kuloároch vašej vlády, ale aj v justičnom systéme, u polície, v obchodných spoločnostiach, vo vzdelávacom systéme a v armáde.

Nikdy nedovoľte, aby vám títo ľudia diktovali, ako sa máte modliť. Dávajte pozor na to, ako sa budú snažiť riadiť váš život a začnite sa už teraz pripravovať na to, čo vás čaká.

Varovanie pred globálnym očkovaním

Modlite sa predovšetkým v skupinách. Modlite sa za tých ľudí, ktorí sú horlivými stúpencami Satana. Modlitbou pomôžete odvrátiť niektoré z týchto katastrof. Dajte si pozor na krutosti, ktoré sa vám pokúsia zasadiť prostredníctvom očkovania. Nedôverujte náhlej globálnej iniciatíve, zameranej na očkovanie, ktorá sa vo svojom zámere môže zdať súcitná. Majte sa na pozore! Krajina za krajinou sa tajne dohodli ovládať čo najviac ľudí.

Nebojte sa, pretože budem chrániť tých Mojich nasledovníkov, ktorí sa ku Mne modlia. Modlite sa aj za tie odvážne duše spomedzi vás, ktoré sa rozhodli šíriť pravdu. Mnohým týmto ľuďom sa vysmievajú, oni však vo väčšine prípadov hovoria pravdu.

Začnite si robiť zásoby potravín

Nespoliehajte sa na dodávateľov potravín. Pripravte sa teraz na budúcnosť. Začnite zhromažďovať potraviny a pestovať vlastné. Robte si také zásoby, ako keby mala vypuknúť vojna. Tí, ktorí to robia, konajú dobre. Modlitby a oddanosť posilnia vaše duše a zachránia vás od zla týchto ľudí. Nikdy im nedovoľte, aby ovládali vašu myseľ a to zavedením zákonov, cieľom ktorých je zničenie rodín. Budú sa pokúšať rozbiť rodiny, pretože budú podporovať rozchod, vrátane rozvodu, pod zámienkou sexuálnej a náboženskej slobody.

Zavraždenie svetových politikov

Budú siať nenávisť medzi národmi, zavraždia svetových politikov a ľuďom zoberú slobodu tým, že ich budú nútiť spoliehať sa na ich diktatúru.

Boží hnev sa čoskoro ukáže, pretože On nebude dlhšie tolerovať ich hanebnosť, pokiaľ títo ľudia, ktorí sa rozhodli nasledovať ich satansky ovplyvňované organizácie, sa neodvrátia od tejto ukrutnosti. Modlite sa za nich.

Buďte opatrní, za akých ľudí vo vašej krajine hlasujete. Sledujte, akými slovami sa prezentujú. Načúvajte tým, ktorí sa vás snažia varovať. Apelujem na vás, aby ste sa modlili za tých, ktorí takto nekonajú, aby sa tiež obrátili a mohli byť spasení.

Tieto udalosti, o ktorých hovorím, sa začnú čoskoro diať. Držte pohromade, majte svoje zásoby potravín pripravené, snažte sa pestovať vašu vlastnú zeleninu a všetko ostatné, potrebné na prežitie. Toto je vojna proti vám, avšak nebude sa to tak zdať. Majte sa na pozore.

Cirkvi budú zakázané

Tí z vás, ktorí nájdu odvahu vrátiť sa do svojej cirkvi, nikdy nebuďte ustráchaní, keď sa modlíte alebo keď verejne ukazujete svoju vieru. Tí, ktorí považujú Moju cirkev za samozrejmosť, to však tak nerobia (a mali by – pozn. prekladateľa). Až potom, keď tento veľký dar, ktorý reprezentuje vašu vieru navonok, vám bude odňatý, až vtedy vám začne svitať pravda. A bude vás to hnevať.

Moja dcéra, povedz ľuďom, aby nepodľahli panike. Moji nasledovníci budú zachránení a vyzdvihnutí so Mnou do oblakov, kde budú čakať na Nový Raj na zemi. Budú sa tešiť z Môjho Nového Raja a v tomto novom Večnom Živote budú zjednotení so zosnulými členmi ich rodín.

Musia zostať silní, musia sa modliť a prejavovať si vzájomnú lásku. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, hlavne za tie stratené a podvedené duše, ktoré nevedia, aký význam bude mať ich konanie pre ich budúcnosť v nasledujúcom živote.

Tí, ktorí majú vlažnú dušu

Takisto sa modlite za Moje ďalšie deti, tie, ktoré majú vlažnú dušu. Musia sa navrátiť ku Mne - a to skoro. Deti, pre vašu vzájomnú lásku, neváhajte varovať týchto ľudí o pravde. Svojim príkladom im ukážte dôležitosť modlitby, aby ani oni neboli stratené.

Zostaňte silní. Nikdy nepodľahnite armáde Podvodníka. Nikdy. Stojte za tým, v čo veríte. Ochraňujte teraz svoju rodinu. Vráťte sa ku Mne. Každý deň sa modlite ruženec k Môjmu Božiemu milosrdenstvu – všade sa kresťania modlia ruženec. Dovoľte Mojej Matke, aby vás cez jej príhovor priviedla späť ku Mne.

Moje deti, plačem za vás za všetkých a potrebujem mojich prívržencov teraz, aby sa v sile so Mnou zhromaždili proti Zlému. Modlitba je odpoveďou.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

26.11.2010 - 24:00 hod.

21. Kniha Zjavenia

Moja milovaná dcéra, dnes je deň, kedy nepokoj a hlboká bieda vo svete lámu Moje srdce. V zúfalstve sledujem, ako sa svet v hneve navzájom stavia proti sebe. Veľa z tohto smútku pramení z vedomia, že sa tieto proroctvá začnú odvíjať a predsa nebudú pre mnohých ľudí ponaučením.

Ešte stále odmietajú priznať, že tieto udalosti sú predpovedané v knihe Zjavenia Jána. Mnohí, tak mnohí budú teraz trpieť kvôli nedostatku viery. Modlite sa teraz, aby Rusko konečne poľavilo a dovolilo zasvätiť sa v mene Mojej Matky. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby sa tak konečne stalo, pretože cez modlitbu bude možné toto veľké víťazstvo. Ak sa tak stane, budú zachránené milióny duší. Nebezpečenstvo číha v komunistických silách, ktoré povstanú a spolčia sa s Hadom, aby vás, Moje deti, pozbavili moci.

Pozri sa na rýchlosť, s ktorou národy povstávajú do boja. Rýchlosť celosvetových udalostí spôsobí veľa zdesenia, nakoľko narastá ich intenzita, s akou sa odvíjajú. Moji prívrženci, musíte uposlúchnuť. Modlitebné skupiny budú nevyhnutné pri šírení obrátenia a pri rozptyľovaní týchto katastrofických udalostí. Dokonca i tí z vás, ktorí žijete samoľúbo a považujete všetko za samozrejmé, nebudete schopní môcť dlhšie ignorovať tieto udalosti. Musíte priznať a akceptovať, že tieto udalosti nastávajú tak, ako boli predpovedané v knihe Zjavenia.

Vzopnite teraz ruky k modlitbe. A ak vo svojich srdciach prechovávate čo i len iskierku náklonnosti ku Mne, poproste Ma, aby som vás podržal a mohol vo vás zapáliť a zosilniť vašu vieru.

Budem bojovať za každého jedného z vás

Budem bojovať až do posledného konca, aby som vás pritiahol bližšie k Môjmu srdcu, nezávisle od toho, či ste dieťaťom, dospievajúcim, mladým dospelým, či stredného alebo postaršieho veku – v Mojich očiach ste všetci rovnocenní. Ste Mojou vernou milovanou rodinou – každý jeden z vás. Nikto nie je z nej vylúčení, dokonca ani tí nie, ktorí nechcú uznať, že existujem, dokonca ani tí spomedzi vás, ktorí Ma nenávidia – všetkých vás milujem. Moja láska je vášnivá a pre vás nepochopiteľná a ja urobím všetko, čo je v Mojich moci, aby som vás opäť priviedol nazad do môjho stáda. Nevzdám sa len tak ľahko vašich duší.

Obráťte sa na Mňa

Prosím obráťte sa na Mňa – nezávisle od toho, koľko pochybností máte – a nechajte Ma naplniť vaše srdce Mojou Božskou láskou. Už len náznak tejto lásky vám pomôže, aby ste sa mohli pripraviť na Večný život so Mnou, Mojim Večným Otcom a Mojimi bratmi a sestrami v raji. To je vaše dedičstvo, vaše nepopierateľné dedičstvo.

Nepremrhajte túto príležitosť záchrany. Keď váš život na zemi dospeje ku koncu, budete mať pre ďalší život len dve možnosti. Nebeský raj alebo hlbiny pekla so satanom, ktorý vás so sebou stiahne kvôli hriechom, ku ktorým vás zvádza na zemi. Otvorte teraz svoje oči a majte na pamäti, že smrť na zemi môže prísť každý deň a v každú hodinu, keď to budete najmenej očakávať.

Cez toto posolstvo vás prosím, aby ste videli pravdu skôr než príde deň Posledného súdu. Majte vždy na pamäti, že vás milujem nezávisle od toho, ako ťažko ste zhrešili. Keď sa Mi odovzdáte a z hĺbky vášho srdca Ma poprosíte o odpustenie, tak vám bude odpustené. Dokonca aj počas vášho posledného výdychu.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

26.11.2010 - 24:00 hod.

22. Výzva pre veriacich obracať stratené duše

Moja milovaná dcéra, Najsvätejšia Trojica sa s tebou zjednocuje, aby sa Božia Pravda naliehavo dostávala ku každej duši na svete.

Moja dcéra, teraz v jednote so Mnou cítiš vo svojom srdci bolesť a utrpenie za ľudstvo. Ich stratená viera ti prináša hlboký smútok a pocit strachu o ich budúcnosť.

Teraz v tomto čase sa Moji milovaní a oddaní nasledovníci na celom svete spájajú cez puto mocnej Božej lásky, aby bojovali za záchranu duší pred zatratením.

Tieto Moje deti svetla pochádzajú zo všetkých národov. Navzájom sa okamžite spoznajú bez ohľadu na rasu, farbu pleti alebo vierovyznania. Vediem ich, aby táto armáda lásky pomohla posilniť vieru ľudstva v tomto bode histórie.

Nikdy predtým nebola Moja prítomnosť v srdciach veriacich tak zjavná. Pociťujú utrpenie, ktoré nesiem, keď som svedkom srdcervúcej zloby, ktorá vyžaruje z človeka, dokonca aj medzi tými, ktorí sa považujú za láskavých a ohľaduplných. Sebaláska ničí Moje deti.

Sebectvo a nedostatok ohľaduplnosti voči tým, čo sú okolo vás a voči zraniteľným, zanechávajú škvrnu hanby, ktorú možno len ťažko odstrániť. Krutosť, akú človek preukazuje svojmu blížnemu - a to všetko len s jedinou pohnútkou v mysli, zvanou sebauspokojenie, - dosiahla nebývalý vrchol všetkých čias. Posadnutosť, uspokojovať len svoje vlastné potreby, je v očiach Môjho Večného Otca hriechom.

Toľké falošné výhovorky, prednesené v mene pocitu vlastnej hodnoty, sú absolútne neprijateľné a proti Môjmu učeniu. Milujte sa navzájom. Zaobchádzajte s inými tak, ako by ste chceli, aby s vami bolo zaobchádzané. Myslite viac na potreby iných, ako na svoje vlastné. Postavte sa za ľudské práva svojich bratov a sestier, keď musia čeliť nespravodlivosti druhých. Nikdy neospravedlňujte potrestanie osoby z dôvodu získania materiálnych výhod. Preukážte lásku a súcit aj svojim nepriateľom. To je vzhľadom na materiálne neistoty, ktoré Moje deti pociťujú, neľahká úloha. Symptómy sebeckej posadnutosti po bohatstve, kráse a takzvanom úspechu, o ktorých sa mnohí ľudia domnievajú, že sú prirodzenými vlastnosťami človeka, spôsobujú hrozný zmätok.

Do ľudskej psychiky je už dlhšiu dobu cez vymývanie mozgu implantovaná predstava, aby sa v mene svojej osobnej hodnoty na prvé miesto stavali vlastné potreby, pričom je táto filozofia ešte umocňovaná pomocou moderných komunikačných prostriedkov. Keď potom Moje deti takmer denno denne počujú takéto správy cez televíziu, médiá, kino, hudbu a internet, tak ich prijímajú ako dôležité.

Napriek falošným sľubom, ktoré tieto názory predstavujú a ktorých príťažlivosť je v tom, že ponúkajú sebauspokojenie, je táto lož prijímaná Mojimi deťmi. Lož, ktorú do nich vložil Podvodník – Satan.

Nepokoj, ktorý pociťujú krátko potom, ako niekoho využili, je pre nich ťažko pochopiteľný. Moje deti, ktoré vyhrali vytúženú cenu, aj tak nie sú šťastné. A tak stále viac a viac vyhľadávajú to samé, lebo tak nenásytná je ich chuť. To však k ničomu nevedie. Nie sú schopní sa plne uspokojiť. Sú bez skutočnej radosti, bez prirodzenej spokojnosti a nechápu prázdnotu, ktorú vo svojom vnútri pociťujú.

Ak staviate seba na prvé miesto pred druhými, tak je to sebecké. Ak nespravodlivo zvýhodňujete seba na úkor slabších a zraniteľnejších, tak je to hriešne. Ak neumožníte človeku v súlade s jeho schopnosťami dôstojne žiť a potom ho zbavíte práva dostatočne uživiť svoju rodinu, potom Ma to hlboko uráža. Ja trpím s týmito dušami. Ak robíte zle svojmu blížnemu, potom to robíte Mne. Keď cez nenávistné slová raníte svojho blížneho, potom máte vinu na bolesti, spôsobenej mi tým v Mojom srdci.

Ak na potrestanie druhých používate násilie, vtedy prežívam Moje utrpenie na kríži. Prežívam ho znova. Cítim ich utrpenie, keď im spôsobujete telesnú bolesť. Ak ste vrahom, tak nesiete vinu na poslednom ponižovaní, lebo Ma pribíjate na kríž.

Deti, zoberte toto na vedomie! Hriech vedie do pekla. Je to desivé pre tých veriacich, ktorí Ma považujú za milosrdného sudcu. Môj sľub neobmedzeného milosrdenstva, ktorý chcem dať každému jednému z vás, ktorý koná pokánie, ešte zaručujem. Ale ako môžem zachrániť tých, ktorí nechcú vidieť omyl vo svojom chaotickom živote?

Ohlasovať pravdu Môjho učenia je dôležité. Pre príťažlivosť toľkých početných foriem rozptyľovania pripadne tak mnohým z Mojich detí nanajvýš ťažkým rozpoznať Boha. Mnohí nebudú mať poznanie o Božom učení cez prorokov alebo cez Sväté Písmo. Mnohí nebudú chcieť vziať tieto veci na vedomie.

Iní zase odmietnu počúvať i napriek tomu, že sa slovo šíri prostredníctvom Mojich dnešných prorokov a vizionárov s jasnými znameniami pre všetkých, ktorí ich vidia. To je dôvod, prečo sa veriaci musia za iných modliť. Predovšetkým mnoho tých, ktorí sa modlia, je teraz za potreby. Veľa obrátení sa udeje cez modlitbu ruženca k Božiemu Milosrdenstvu, tak mocnej modlitby, ktorú som odovzdal Mojej milovanej sestre Faustíne.

Keď sa tak stane, prosím, aby sa všetky Moje deti spojili v modlitebných skupinách a modlili sa za tieto Moje zblúdilé deti – vašich bratov a sestry – a radili im.

V mene Mojom a v mene Najsvätejšej Trojice nalieham na Moje milované deti, aby spojili svoje sily s Mojím srdcom a pomohli Mi zachrániť ich duše. Tak veľmi ich všetky milujem, že pre ne plačem žalostivé a trpké slzy strachu. Nechcem o ne prísť.

Pomôžte Mi, Moji nasledovníci svetla, znovu zjednotiť tieto stratené duše s Mojou rodinou, aby aj oni zakúsili pravý Raj, o ktorý sa tak zúfalo snažia.

Podajte im svoju ruku. Rozprávajte sa s nimi. Počúvajte ich. Ukážte im súcit, aj keď vám ho s opovrhnutím hodia späť do tváre. Preukážte k nim trpezlivosť. Predovšetkým im cez seba dajte pocítiť Moju lásku.

Bude pre nich ťažké odmietnuť vás, aj keď sa vám vysmejú. Cez Vaše modlitby môžete a aj zachránite ich duše.

Pozdravujem svojich drahých nasledovníkov. Som pohnutý k slzám nad vašou láskou a oddanosťou, ktorú prejavujete Mne, Mojej Matke - Kráľovnej Neba a Najsvätejšej Trojici.

My a všetci anjeli a svätí v nebi sa teraz tešíme nad vašou odpoveďou na túto výzvu. A tak choďte a konajte svoju prácu v mene Môjho Večného Otca. Priveďte Moje stádo späť.

Váš oddaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

29.11.2010 - 12:48 hod.

23. Prenasledovanie pravých vizionárov

Moja dcéra, napíš toto ako varovanie svetu pre prenasledovanie, ktorému sú vystavené Moje vyvolené duše, vyslané do sveta hlásať pravdu, aby cez ňu mohli byť zachránené duše ešte pred Mojim Druhým príchodom.

Zistíte, že Moji vyvolení vizionári a proroci sú práve tými, ktorí zakúšajú totálne odmietnutie s označením ako falošní proroci. Tieto Moje krásne duše, vyvolené pre ich prostú oddanosť, zakúsia zajedno so mnou to samé odmietnutie, ktorého sa Mi dostalo z rúk ľudí.

Tí, ktorí trpia vo Mne, so Mnou a pre Mňa, sú praví proroci. Sú to duše, ktoré budú trýznené, bude nimi opovrhované a dokonca budú v Mojom mene zatracované. Tiež budú odmietnuté Mojou vlastnou cirkvou, avšak nie všetkými Mojimi Bohu zasvätenými služobníkmi. Odmietanie zažijú aj Moji oddaní prívrženci, dôsledne nasledujúci Moje učenie, až do času, keď sa pravda začne pozvoľna vynárať.

Od počiatku časov, keď Som sa z Môjho Božieho milosrdenstva rozhodol vysielať do sveta prorokov, aby som vám všetkým pripomínal Moje Božské učenie, bolo sprvoti len málo viery. Mnohí boli zosmiešnení a vzhliadnutí ako ľudia s bujnou fantáziou, trpiaci depresiami alebo boli jednoducho odsúdení ako zaslepenci. Poväčšine sami títo proroci boli ohromení, keď po prvýkrát mali zážitok Božského stretnutia. Mnohí z nich určitú dobu pochybovali o tomto mystickom zážitku, až pokým neakceptovali jeho pravosť. Boli opatrní s prezradením svojich zážitkov iným. Potrebovali čas, aby ich akceptovali.

Všetky Moje vyvolené duše potom, ako prijali svoje poslanie, váhali s vyjavením Mojich posolstiev alebo pokynov práve Mojim Bohu zasväteným služobníkom - rádovým sestrám, kňazom, biskupom alebo kardinálom. K týmto ľuďom pociťovali bázeň a vo svojom srdci vedeli, že s otázkami, ktoré im budú kladené, sa dokážu len ťažko vysporiadať. Mnohí z nich, ktorí boli povolaní, neodhalili svoje posolstvá, ale cez modlitby a osobné utrpenie si plnili svoje povinnosti voči Mne.

Iným, ktorí podľa pokynov Mojej Blahoslavenej Matky a Mňa vyjavili posolstvá, sa neverilo. Uverilo sa im len na základe Božských zjavení, ktoré sa časom stali evidentnými.

Nalieham na všetkých Mojich nasledovníkov, aby počúvali svoje srdce. Pozrite sa na posolstvá, oznámené Mojimi drahými vizionármi. Tieto posolstvá vám boli dané z čistej lásky na pomoc viesť vás a zachraňovať duše. To je cieľom. Ak sa rozhodnete, že nie sú Božského pôvodu, tak potom proste o vedenie. Ak sa rozhodnete pre ich pravosť, potom sa modlite, modlite, modlite za Mojich vizionárov, aby boli vypočutí.

Teraz vás chcem varovať pred znameniami, na ktoré si musíte dávať pozor, keď v Mojom mene prenasledujú Mojich pravých vizionárov. Prívrženci Podvodníka, keď uzrú ich jas, tak ich len tak zbežne nenapadnú, ale urobia to s takou zlomyseľnosťou, ktorá vám vyrazí dych. Nielenže ich budú znevažovať cez zosmiešňovanie, ale sa budú aj enormne snažiť, aby ich zdiskreditovali. A to všetko v Mojom mene. Bolesť, ktorú Moji učeníci zakúšajú, nie je nič v porovnaní s bolesťou, spôsobovanou Mne.

Moje utrpenie dosiahlo v poslednom čase taký stupeň, že znova prežívam tie strašné muky, ktoré som podstúpil, keď som zomrel za vaše hriechy – za všetky hriechy – za celé ľudstvo vrátane za tých, ktorí spôsobujú muky Mne a Mojim vizionárom, vrátane za vrahov a ľudí, ktorí ma verejne odmietajú a sa tým chvália a sú hrdí na strašné zlo, ktoré v súčasnosti panuje vo svete.

Prosím, počúvajte Mojich vizionárov. Budete to cítiť vo vašich srdciach, keď počujete pravdu. Prosím, nechyťte sa do pasce tých, ktorí prenasledujú vizionárov Mojej Blahoslavenej Matky, vrátane svätej Bernadetty alebo Mojich milých detí z Fatimy. Zaobchádzalo sa s nimi s najväčšou neúctou, hlavne zo strany Mojich Bohu zasvätených služobníkov. Oni sú tí, ktorí najviac zraňujú, keď Moje Božské zjavenia boli ľudstvu odovzdané z lásky. Moje srdce trpí viac, keď neveria v Božskú nadprirodzenosť a ani ju nerozpoznajú, keď im je predkladaná.

Prosím, modlite sa za Mojich vizionárov a hlavne za tých spomedzi nich, ktorých posolstvá nemožno odmietnuť pre lásku, ktorá z nich vyžaruje a pre varovania, ktoré sú v nich obsiahnuté. Lebo títo sú Moji praví vizionári. Rozpoznáte ich podľa urážok, ohovárania, trýznenia a nadávok, ktoré sú im uštedrované cez ruky Mojich detí.

Keď sa pozriete na nadávky, ktoré dostávajú a potom na klamstvá, ktoré sa o nich takým ponižujúcim spôsobom šíria, tak sa musíte spýtať sami seba: Ak tejto osobe bolo doposiaľ ubližované a neverilo sa jej, prečo sa jej i naďalej tak surovým spôsobom nadáva? Potom dostanete vašu odpoveď. Modlite sa k Duchu Svätému za vedenie, aby ste dokázali rozlíšiť pravých vizionárov a prorokov z pomedzi tých ostatných, ktorí vás mätú.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

30.11.2010 - 12:00 hod.

24. Hľadanie blahobytu

Moja milovaná dcéra, sústreď sa a počúvaj, čo musím povedať. Nachádzaš sa v procese prechodu, ktorý sa započal okamihom, ako si prijala prvé posolstvo až po súčasné posolstvá. Pochop prosím, že tieto posolstvá pochádzajú odo Mňa a už prestaň pochybovať. To ti umožní sa lepšie koncentrovať na prácu, pre ktorú si bola povolaná.

Vzhľadom na záležitosti, ktoré sa objavujú vo svete, je zo dňa na deň jasnejšie, čo sa snaží vo svete nastoliť tento zlovestný Svetový Poriadok. Organizácia Spojených Národov, jeden z mnohých popredných mocenských nástrojov Nového Svetového Poriadku, sa usiluje odstrániť celé Moje učenie, na dosiahnutie čoho použije akúkoľvek smrtiacu zbraň, ktorú má k dispozícii.

Nebojte sa, pretože Moji veriaci budú húževnato bojovať a nezaprú Ma, hlavne nie v tých krajinách, ktoré sú Mi zasvätené a ktoré majú oddanú a neotrasiteľnú vieru. Nebudú stáť v úzadí a toto nedovolia. Avšak mnohé krajiny budú bezmocné z dôvodov nákladov na zabezpečenie toho, aby ich deti boli vedené v pravom svetle.

Ako už bolo predtým uvedené, hnev Môjho Večného Otca sa čoskoro zviditeľní na zemi, keďže ľudstvo sa stále viac a viac pokúša vzdialiť sa odo Mňa.

Svet sa zdá byť rovnaký. Ľudia sa zdajú byť rovnakí. Svet televízie vo svojom iluzórnom ružovo-načervenalom nádychu sa zdá byť rovnaký. Ľudia strkajú svoje hlavy do piesku. Myslia si, že svet zostane i naďalej takým, akým je. Žiaľ mýlia sa. Moja povinnosť voči Mojim deťom je zachrániť ich - zabrániť, aby sa i naďalej nechali vťahovať do vzduchoprázdna sľubov, prázdnych snov a zradných ambícií. Toto sú radovánky, ktorým ste sa dôverne oddávali po mnohé roky. Bez vlastnej viny ste naleteli sľubom, ako sa sebarealizovať cez vlastný prospech a vlastné odmeňovanie. Bolo vám radené, aby ste sa starali len o vlastné prvenstvo bez ohľadu na to, za kú cenu. A že vy ste tými na prvom mieste. A vy s vašimi ambíciami - chamtivosťou po bohatstve pre seba a vaše deti - chcete vlastniť viac ako vaši bratia a sestry, lenže vo vašom neustálom bezohľadnom hľadaní vlastného sebauspokojovania ste boli len zavádzaní.

Tieto túžby v ich mätúcom lesku a čare, boli Mojim deťom vštepené Podvodníkom. Veľa Mojich detí sa bude pri tomto posolstve smiať a hovoriť, že toto nie je pravda. Nanešťastie Podvodník skutočne existuje ale väčšina Mojich detí neakceptuje jeho existenciu.

Veľmi rafinovane sa ukrýva za vecami, ľuďmi, konaním a pútavými stimulmi. Jeho zvádzanie sa prejavuje napríklad aj v tom, že ak by ste sa dnes spýtali nejakej osoby, čo by radšej zvolila – peniaze alebo mať možnosť spojiť sa so svojimi stratenými rodinami – by si zvolila peniaze. Opýtajte sa ľudí, či by pre hmotný zisk podviedli svojho brata alebo sestru. A odpoveď bude znieť – áno. Opýtajte sa malého dieťaťa, či by zamenilo svoj jednoduchý život za život plný zázrakov a vzrušenia a odpoveď bude znieť – áno.

Prečo potom Moje deti tak ťažko chápu, že akonáhle vyhrajú veľkú cenu, majú pocit, že potrebujú ešte viac? Bohatý človek, ktorý raz dosiahol zisk, bude neustále chcieť získať ešte viacej. Dôvodom je to, že Satanove dary zanechajú vo vašom vnútri skľučujúci pocit prázdnoty. Takto pokračujete ďalej v snahe dosiahnuť maximálne vzrušenie, čo sa spravidla deje na úkor vášho blížneho. Žiadny človek nezíska veľké bohatstvo bez toho, aby nespôsobil do určitej miery utrpenie iným ľuďom, ktorých na ceste k tomuto bohatstvu postretne. Žiadna osoba, ktorá získa slávu, sa k nej nedostane bez toho, aby sa jej niekto iný nebol musel zriecť. Človek, ktorí sa nepodelí o svoje bohatstvo, zlyhá. Osoba, ktorá nevlastní nič, je skôr ochotná podeliť sa ako tí, ktorí boli požehnaní materiálnym blahobytom.

Moje učenie nie je možné riediť

Prečo Moje deti ignorujú učenie, ktoré učili Moji apoštoli od doby napísania Nového Zákona? Prečo nedodržiavajú princípy, na ktorých je postavené? Myslia si, že Moji apoštoli ho napísali preto, aby ho ľudia nedodržiavali? Toto učenie sa nezmenilo od čias, ako som opustil túto zem. Toto učenie má svoje opodstatnenie. Môžete zmeniť jeho výklad, zriediť ho, priradiť mu nový význam alebo vymazať z neho niektoré pasáže, avšak jedna vec vždy zostane – a to je pravda. Pravda zostane vždy rovnaká. Nemôže byť a ani nebude zmenená, aj keď nevyhovuje človeku. Teraz pozorne počúvajte a majte v pozornosti nasledovné. Nemôžete aj naďalej pokračovať po tejto ceste a súčasne vojsť do Kráľovstva Môjho Otca. Mnohí ospravedlňujú bohatstvo a slávu, ku ktorým prišli, pripisujúc tieto ich šťastiu. Pritom si ale neuvedomujú, že si tým zapredali svoje duše Satanovi. Niektoré z Mojich detí presne vedia, že sa dopustili ťažkého hriechu a predsa si nič z toho nerobia. Iné z Mojich detí sú naozaj presvedčené, že jednoducho robia len to najlepšie pre seba a svoje rodiny. Musia ale pochopiť, že finančná istota je prípustná, nie však úsilie po luxuse a bohatstve.

Veľké bohatstvá sa dajú získať len cez hriech. Bohatstvo, i keď možno získané bez hriechu, povedie opäť k hriechu.

Napriek učeniu cirkví Môjho Otca po celom svete ľudia toto učenie ešte stále neprijímajú. Bohatí ľudia, ktorí sa usilujú o materiálny zisk, majú jedného Boha. Chudobní ľudia, usilujúci o bohatstvo, majú jedného Boha. U oboch je to ten istý – peniaze. Peniaze sú zbytočné, ak boli získané nepoctivo a ak tí, ktorí sú menej majetní, nemôžu mať z tejto skúsenosti úžitok.

Na peniazoch, materiálnom bohatstve a všetkých nadobudnutých majetkoch, získaných šťastne sa cítiacimi majetnými ľuďmi, musia mať podiel aj tí, ktorí ich potrebujú. Záslužným nie je však ani to, ak sa peniaze dajú na charitu len kvôli vzbudeniu pozornosti alebo slávy.

Buďte si istí, že so Zlom, ktoré je teraz vo svete naplánované a keď sa zámer, ponechať vás s prázdnymi vreckami, stane skutočnosťou, tak až potom spoznáte, akú malú hodnotu peniaze majú. Keď zlovestné organizácie prevezmú vaše peniaze a vy s nimi nebudete môcť bez súhlasu s podmienkami, ktoré vám tieto organizácie budú diktovať, disponovať, až potom konečne pochopíte, že si musíte zvoliť inú cestu pre dosiahnutie šťastia.

Vaše peniaze budú bezcenné. Na prežitie bude platiť zákon džungle. Tí, ktorí majú inštinkt prežitia, to budú mať ľahšie ako tí, ktorí si nikdy nemuseli pri práci drieť kolená. Osivo a semená na výsev plodín budú mať väčšiu hodnotu ako milión dolárov. Jednoduchý plod rastliny bude mať pre vás väčšiu hodnotu ako luxusné auto. Až vtedy, keď vám bude všetko vzaté, budete volať po svojom Stvoriteľovi. A až vtedy zistíte, že jediný význam má len láska vo vašich srdciach, pretože bez lásky nemôžete rásť a ani vstúpiť do Kráľovstva Môjho Otca.

Zamyslite sa teraz. Buďte opatrní vo svojej túžbe po bohatstve. Zastavte sa skôr, než bude prineskoro. Podeľte sa o vlastníctvo a nasledujte Moju cestu. Toto je tvrdá lekcia pre Moje deti, ktoré majú pocit neistoty.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus