Február 2015

 

Posolstvo Ježiša zo 4. februára 2015 o 20:06 hod.

1326.   Čoskoro sa nebesá roztvoria a oheň Ducha Svätého bude nad vami

Moja vrúcne milovaná dcéra, nenávisť voči všetkému dobrému, čo pochádza od Boha, vrátane jeho svätého Slova, je prudká v tomto čase. Láska v srdci človeka, ktorá je prirodzene prítomná v duši každého dieťaťa, ktoré sa na svet narodí, v srdciach ľudí ochladla.

Dobročinnosť a vzájomná láska sa vytratila, a ako bolo predpovedané, človek sa obráti proti svojmu bratovi, sestre, otcovi, matke a susedovi, keď  posledná bitka o duše dosiahne svoj vrchol. Bude sa šliapať po dobrých, tichých a pokorných, a tí, so zlobou a nedostatkom lásky vo svojej duši, budú zastrašovať tých, ktorí sa odvážia hovoriť Pravdu.

Môj Otec, na ktorého svätý príkaz hovorím k svetu, Mi prikázal vydať toto varovanie. Pripravte sa stretnúť so Mnou tvárou v tvár, lebo čoskoro sa nebesia roztvoria a oheň Ducha Svätého bude nad vami. Tí s nežným srdcom a ktorých duša je naplnená láskou k druhým, budú odmenení darmi, ktoré prinesiem so sebou v tento deň. Ostatným hovorím toto. Za každé hriešne konanie, slovo, alebo skutok, ktorým ste vinní a za bolesť, ktorú ste spôsobili druhým, budete zakúšať bolesť vašej ničomnosti, ako je videná mojimi očami. Nakoľko  mnohí budú ohromení, až uvidia stav svojej duše, prosím vás, aby ste sa nebáli. Jednoducho dôverujte môjmu veľkému milosrdenstvu. Prichádzam, nie aby som vás trestal, alebo súdil, ale aby som vo vás prebudil lásku, ktorú ste ku Mne stratili.

Poďte všetci, lebo čas pre Boží zásah je blízko a tí, ktorí pripravia svoju dušu skrze skutok zmierenia a spovede, budú ušetrení bolesti očisty.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša zo 7. februára 2015 o 21:37 hod.

1327.   Ja som vašou jedinou skutočnou útechou vo svete, ktorý je proti Mne

Moja vrúcne milovaná dcéra, môj boj, priniesť pokoj všetkým Božím deťom a vziať každého človeka do slávy nového neba a zeme, sa zosilňuje. Budem bojovať až do konca, aby som zachránil ľudstvo od skazenosti, ktorú na nich uvalil môj protivník.

Prosím všetkých, ktorí Ma milujú a zachovávajú moje Slovo, aby zostali silní tvárou v tvár nenávisti, ktorej budete musieť byť svedkami, voči môjmu svätému Slovu. Ak odmietnete moje slovo, odmietnete Mňa. Nedokážete pochopiť význam mojej smrti na kríži.

Žiť život vo Mne vyžaduje veľkú odvahu a odolnosť, lebo nebudete nikdy ponechaní na pokoji, ak otvorene vyznávate svoju vieru vo Mňa.

Ja som vašou jedinou skutočnou útechou vo svete, ktorý je proti Mne. Som vaším záchranným lanom v búrlivých časoch. Ja som život sám a všetko, čo je dobré, pochádza odo Mňa. Zlo v akejkoľvek podobe nemôže vyjsť odo Mňa, pretože je to nemožné. Kým svet neprijme, že Satan existuje, nikdy neprijme existenciu Boha.

Satan a všetci padlí anjeli vyhnaní z neba mojim milovaným Otcom, vyvolávajú nenávisť v dušiach tých, ktorí dovolili hriechu, aby ich zahrdúsil. Je to skrze hriech pýchy, z ktorého povstávajú všetky ostatné hriechy. Pýcha bola pádom Lucifera. Pýcha je hriech, ktorým sa človek pripodobňuje Zlému. Pýcha bude pádom ľudstva.

Aby ste Ma milovali, musí to byť bez výhrad, a to nie je jednoduché. Milovať Ma znamená dodržiavať Slovo Božie. Ak sa od toho odchýlite, vaša láska ku Mne bude uvädať, až nakoniec budete žiť podľa svojich vlastných pravidiel.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša z 8. februára 2015 o 20:31 hod.

1328.   Duch zla je mocnejší ako vôľa človeka

Moja vrúcne milovaná dcéra, pretože Duch Svätý preniká skrze tieto posolstvá, moje Slovo, podobne ako tomu bolo v mojom čase na zemi, sa šíri ako blesk. Rýchlosť, s akou sa Duch Svätý šíri, je mimo chápania smrteľného človeka. Rovnako ako Duch Tešiteľ skrze Božiu moc zaplavuje duše tých, ktorí sú pokorní vo svojich srdciach, duch zla Ho bude nasledovať všade, kde je prítomný.

Duch zla je mocnejší ako vôľa človeka, ale je bezmocný proti Božím deťom, ktoré v Neho vkladajú všetku svoju dôveru. Duch zla bude mať vždy jeden cieľ, a to je klamať. Satan, veľký podvodník, použije pýchu v duši, aby človeka presvedčil, že jeho chybné uvažovanie môže diktovať, čo je správne, alebo zlé. Obeť uverí, že má kontrolu nad svojím vlastným osudom, a preto jej viera, akokoľvek slabá, je druhoradá.

Sloboda svedomia môže priviesť slabé duše k odmietnutiu existencie Boha. Iné duše, ktoré prijímajú Božiu existenciu, dovolia svojim osobným názorom diktovať im svoje vlastné výklady toho, kto Boh je a ako Boh reaguje na hriešnikov. V oboch prípadoch budú odmietať autoritu Boha v prospech toho, v čo chcú veriť. Ich pýcha ich povedie k pádu.

Diabol je veľmi prefíkaný a povie takým dušiam: "Robte, čo vám hovorí vaše svedomie" a presvedčí ich, aby tomu dali prednosť pred Slovom Božím. Ach, ako ľahko je manipulovateľný človek, ktorý kvôli hriechu podľahne takémuto klamu. Pravdivo vám hovorím, kto ste, aby ste došli k názoru, že o Mne viete viac, než čo som vás učil? Moje učenie je jasné, presné a nikdy nepodlieha zmene. Ak nemôžete dôverovať v Slovo Božie, potom Ho nemôžete opravdivo milovať. Svojou vlastnou slobodnou vôľou si vyberáte, čomu uveríte. Ale človek, ktorý prekrúca Slovo Božie, aby sa šikovne hodilo k jeho vlastným názorom a vyhovovalo jeho potrebám, je človek, ktorý podľahne pokušeniu Zlého.

Všade, kde sa dodržiava moje Slovo, diabol postáva a čaká, aby pohltil duše, ktoré si cenia svoje vlastné názory viac, než Božie Slovo. Každý človek, ktorý zostáva pevne verný Pravde, bude čeliť strašným skúškam podvodníka, ktorý nikdy neprestane vo svojom úsilí zviesť ho z pravej cesty. A tak všade, kde Duch Svätý rozťahuje svoje krídla, duch zla Ho sleduje krok za krokom. Neúnavný, frustrovaný a rozhodný, bude mučiť tie duše, ktoré boli požehnané mocou Ducha Svätého.

Ducha zla nenájdete, že by sa pokúšal ovplyvniť duše, ktoré už získal na svoju stranu, pretože už ich nepotrebuje. Človek, ktorý Ma miluje a nasleduje Slovo Božie, je zraniteľný, preto o takého usiluje za každú cenu. Avšak nesmiete sa nikdy domnievať, že ste dosť silní, aby ste odolali takýmto útokom na svoju vieru, pretože každý z vás je hriešnik. A ako hriešnici, ak nebudete pravidelne očisťovať svoju dušu skrze zmierenie, tak Ma tiež zradíte, lebo inak nebudete sami od seba dostatočne silní znášať nátlak na vás, aby ste Ma zapreli.

Nikdy nezabudnite, pred čím som vás varoval. Ste uprostred najväčšej bitky všetkých čias. Len najschopnejšie, najsilnejšie a najčistejšie duše ju prežijú.

Váš Ježiš

Posolstvo Matky Spásy z 10. februára 2015 o 14:36 hod.

1329.   Modlite sa za ochranu Cirkvi môjho Syna

Moje drahé deti, je dôležité, aby ste sa všetci modlili modlitby modlitebnej kampane a môj najsvätejší ruženec ako časť vašich každodenných modlitieb. Môžete si zvoliť akékoľvek modlitby, ktoré si vyberiete, nie nevyhnutne všetky modlitby, ale tie, ktoré zodpovedajú vášmu prianiu. Môj najsvätejší ruženec sa musíte modliť každý deň, proti vplyvu Zlého.

Modlitba vás privádza bližšie k Bohu a ochraňuje duše všetkých, ktorí prosia o pomoc môjho Syna proti moci podvodníka. Modlitba je najväčšou zbraňou proti zlu a nesmiete nikdy podceňovať moc, ktorú vytvára.

Modlite sa za ochranu Cirkvi môjho Syna a proste môjho Syna, aby poskytol milosrdenstvo každému, kto sa ju pokúša ukrižovať. Táto cirkev - Telo a Chrám môjho Syna - je cestou, prostredníctvom ktorej bude všetka sláva daná Bohu. Učenie, Slovo a svätá Eucharistia, ktorá je Telom a Krvou môjho Syna, Ježiša Krista, boli dary, dané ľudstvu pre záchranu duší. Musíte sa držať Pravdy a pripraviť sa prijať milosrdenstvo môjho Syna.

Naliehavo vás žiadam, aby ste sa modlili za duše, ktoré vyvracajú Pravdu, a úpenlivo proste môjho Syna, aby vylial milosrdenstvo na ich duše. Môj Syn je život. Všetok život pochádza z Neho. Odmietnite môjho Syna, a nedostanete život v jeho prichádzajúcom kráľovstve.

Môj Syn ma požiadal, aby som prosila o vaše modlitby za duše tých, ktorí Ho odmietnu. Vypočuje modlitby, ktoré mu ponúknete za všetkých vašich milovaných a za tých, ktorí nebudú schopní prijať Svetlo, až bude žiariť ako maják a pokrývať ľudstvo.

Duše, ktoré sú zapálené láskou a pokorou, nutnou k prijatiu môjho Syna, sa budú radovať. Tí, s temnotou vo svojej duši, sa budú Svetlu vyhýbať, pretože zistia, že je bolestivé uvidieť Pravdu. Modlite sa oddnes každý deň celým svojím srdcom za duše, ktoré najviac potrebujú milosrdenstvo môjho Syna.

Bez vašich modlitieb budú mnohí stratení a budú naveky túžiť po spoločnosti môjho Syna, ale nikde Ho nenájdu.

Zanechávam vám svoju lásku, ochranu a pokoj. Prosím, odpovedzte na moje volanie o záchranu duší.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

Posolstvo Ježiša z 10. februára 2015 o 15:16 hod.

1330.   Nemôžem vám odhaliť viac skôr, ako oddelím ovce od capov

Moja vrúcne milovaná dcéra, tak mnohí pľuli do mojej tváre, preklínali Ma a odmietali Ma počas môjho času na zemi a pokračujú v tom až do dnešného dňa.

Každý dar, ktorý bol ľudstvu daný skrze ľudí vidiacich, vizionárov a Božích prorokov, bol väčšinou odmietnutý. Čoskoro bude ťažké pre ľudí nájsť plameň Pravdy, aj keby ho snáď hľadali. Moji nepriatelia sa budú radovať a oslavovať, až moji svedkovia na zemi budú zrazení k zemi a pošliapaní. Ach, aké nevďačné sú chladné srdcia ľudí a ako málo lásky pre Mňa majú.

Môj trest je priamo pred vami, a Ja oddelím tých, ktorých láska ku Mne zostáva živá, od duší, ktoré Ma odmietajú. Môj zásah bude rýchly a beda človeku, ktorý Ma preklína, lebo ho odtnem od lona môjho Najsvätejšieho Srdca a bude ponechaný blúdiť medzi šelmami, ktoré sa potulujú po zemi, hľadajúc duše, po ktorých túžia, aby ich mohli zničiť.

Dnes prehovoril váš Pán, a dnešok je dňom, kedy zmeny, ako bolo predpovedané, začnú. Moje milosrdenstvo sa bude na vás vylievať vo veľkých prúdoch, ale potom si vyberiete svoj vlastný osud. Tí, ktorí dovolili nenávisti hnisať vo svojej duši, Ma bez výhrady odmietnu. Tí, s vlažnou dušou, nebudú mať milosti zostať Mi verní, a tiež Ma odmietnu.

Dal som vám Slovo, Pravdu a mnohí Ma preto prekliali. To je všetko, čo vám môžem dať pred Veľkým dňom. Tak vezmite, čo som vám dal a spomeňte si na každé slovo, lebo môj čas je blízko a Ja vám nemôžem odhaliť viac skôr, než oddelím ovce od capov.

Tí z vás, ktorí Ma preklínajú, budú prekliati. Tí, ktorí veria vo Mňa, budú mať večný život. Trpte v mojom mene a ja vás povýšim v mojom prichádzajúcom kráľovstve.

Deň prvého vzkriesenia prichádza a tí, ktorí Ma neprijmú, budú odvrhnutí naveky. Môj hnev je v tomto čase veľký, a keby ste mali vidieť mdlé, šedivé a ztemnelé duše tých s vlažným srdcom, priviedlo by vás to k plaču. Žiaľ, väčšina duší je v temnote, a keby ste to videli, zomreli by ste šokom, taký je stav duší ľudstva.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša z 12. februára 2015 o 18:00 hod.

1331.   Modlitba Zlého desí

Moja vrúcne milovaná dcéra, prosím všetkých kresťanov v každej časti sveta, aby trávili viac času v modlitbe, aby mali moc zvíťaziť nad hriechom, ktorý škrtí svet a vo svojom dôsledku prináša bolesť a útrapy všetkého druhu.

Hriech môže byť zničený modlitbou. Modlitba je najmocnejšou zbraňou proti zlu, a čím viac sa obraciate ku Mne, svojmu Ježišovi, tým viac môžem premáhať svojho protivníka. Aj keď na vás nekladiem nároky, ktoré zaťažujú vaše srdcia, prosím len, aby ste ku Mne volali o pomoc pre hriešnikov, aby sa vyhli zlomyseľnosti, ktorá sa v každom okamihu môže náhle objaviť v ich srdci.

Moc Satana dosiahla takú úroveň, že tí, so žiadnou vierou, alebo dôverou v Boha, sú ním ľahko manipulovaní. Podnecuje ich a pokúša pri každej príležitosti. Človek v očiach Satana je zrkadlovým odleskom Boha, ktorý stvoril človeka na svoj vlastný obraz. Satan nenávidí každé jednotlivé ľudské stvorenie s intenzitou, ktorá by vám vyrazila dych. Len človek, ktorý je  ostražitý voči jeho taktikám, môže vidieť Pravdu, keď zlo nadobúda mnoho podôb. Len človek, ktorý je otvorený Božiemu Slovu - ktorý Ho miluje a pozná Ho - môže odraziť vplyv podvodníka mocou modlitby.

Modlitba Zlého desí a oslabuje jeho zovretie, ktorým zviera ľudstvo. Modlitba je mocnejšia ako meč, používaný v boji, lebo nepriateľa nielen zraňuje, ale ho ničí.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša z 13. februára 2015 o 18:00 hod.

1332.   Moja misia na záchranu ľudstva je takmer dokončená

Moja vrúcne milovaná dcéra, z moci Najsvätejšej Trojice vyhlasujem, že som vám odovzdal Pravdu. Naplnil som vám srdcia a duše darmi, zasľúbenými ľudstvu skrze Knihu Pravdy.

Ujmite sa teraz môjho daru Pravdy aj všetkých ostatných darov, daných vám touto misiou a prijmite ich s vďačnosťou. Žite Slovo Božie. Prijmite tieto posolstvá a žite podľa nich.

Moja misia na záchranu ľudstva je už takmer dokončená. Môj Zvyšok bol vytvorený. Dostali ste dary Pečate živého Boha, Medailón Spásy a modlitby modlitebnej kampane. Budú vašou zbrojou proti môjmu protivníkovi. Odteraz budem s vami hovoriť len v pravidelný čas a skrze Zvyšok. Ste pripravení pozdvihnúť svoju zbroj k boju, aby ste udržali moje Slovo živé na mieste spustošenia.

Môj plán je zabezpečiť, aby ste vy všetci šírili moje Slovo a rozjímali o tom, čo som vám dal. Nikdy neopustím svoju poslednú misiu, pretože to nie je možné. Buďte trpezliví a úplne Mi dôverujte. Tieto posolstvá vám prinesú veľkú úľavu a útechu v dňoch veľkých duchovných skúšok. Buďte vďační za moje milosrdenstvo.

Duch Svätý vás povedie a ochráni a Ja vám dám potrebnú útechu, aby ste zniesli ťažkosti, ktorým budete čeliť v prichádzajúcich časoch.

Ďakujem vám, moji maličkí, že ste prijali môj zásah. Teraz je už na vás, aby ste šírili Pravdu. Milujem vás, nosím vás vo svojom srdci a túžim po Veľkom dni Pána, kedy zjednotím svet a povediem vás do svojho nového kráľovstva na zemi.

Žehnám vám a dávam vám odvahu, múdrosť, poznanie a milosti pokračovať v mojom diele na zemi.

Váš milovaný Ježiš

Spasiteľ a Vykupiteľ všetkého ľudstva

Posolstvo Matky Spásy zo 17. februára 2015 o 17:00 hod.

1333.   Odvahu, moje deti, všetko je v rukách môjho Syna

Moje drahé deti, dostali ste modlitby, dary a výzbroj, aby ste rázne pokračovali v príprave na Druhý príchod môjho drahého Syna, Ježiša Krista.

Bol vytvorený jeho Zvyšok a bude stále rásť vo všetkých častiach sveta, aby duše mohli byť zachránené. Počas časov, ktoré ležia pred vami, si Boží Zvyšok v každom kúte sveta uchová Pravdu svätého Božieho Slova. Zvyšok, požehnaný milosťou Ducha Svätého, zmierni Boží hnev skrze svoje modlitby a obety, až Veľký deň Pána zostúpi na svet.

Nesmiete nikdy zabudnúť, že Boh miluje každého, a kvôli odporu, ktorý budú zakúšať Božie deti, zistíte, že nebude ľahké, aby ste ostali verní Slovu.

Boží Zvyšok, bez ohľadu na vieru, alebo národnosť, sa zjednotí v prichádzajúcich dňoch, kedy každá zmienka svätého Slova bude potlačená. Boh bude k vám hovoriť skrze túto misiu, až budete potrebovať útechu, aby na vás mohol vyliať milosti, potrebné na udržanie vašej viery.

Odvahu, moje deti, všetko je v rukách môjho Syna, ktorý bude hľadať každú dušu, vrátane najzatvrdilejších medzi vami. Moja láska k vám všetkým je nekonečná a ja túžim, aby ste využili všetky dary, ktoré vám boli dané v evanjeliách a v týchto posolstvách, k spáse duší.

Boh nikdy neopustí svoj Zvyšok, a skrze vaše modlitebné skupiny a všetky ostatné modlitebné skupiny, ktoré sú odvodené z mojich posolstiev  svetu aj skrze iné misie, duše môžu byť, a budú zachránené.

Vzájomne sa potešujte v časoch duchovných skúšok a Boh vás povedie na každom kroku cesty. Ja, Matka Spásy, zostanem vašou ochrankyňou a odpoviem na každú prosbu, ktorú mi prednesiete. Zostanem na vašej strane až do dňa, kedy sa môj Syn vráti, aby si vyžiadal svoje kráľovstvo na zemi.

Ďakujem vám, že odpovedáte s vierou, nádejou a dôverou na moje volanie a na volanie môjho Syna.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy