Január 2015

 

Posolstvo Ježiša z 1. januára 2015 o 23:50 hod.

1305.   Jediným nebezpečenstvom pre ľudstvo je sám človek

Moja vrúcne milovaná dcéra, človek, ktorý vytrvá v modlitbe, sa Mi stane bližším.

S takým zmätkom vo svete a medzi mojou cirkvou na zemi je pre ľudstvo výzvou, aby dokázalo rozlišovať medzi správnym a zlým v Božích očiach. Ale mnoho kresťanov odstúpi odo Mňa kvôli novej, celosvetovej forme evanjelizácie, ktorá sa sústredí výlučne na politiku. Namiesto toho, aby ste boli povzbudzovaní zostať Mi verní a dôverovať všetkému, čo Ja som, budete odo Mňa odťahovaní. Nesmiete si nikdy pliesť moje Slovo s nárokmi laického sveta. Skrze Knihu môjho Otca som vždy ľudstvu objasňoval nebezpečenstvo takéhoto konania. Laický svet slúži len svojim vlastným potrebám a držiteľom moci, ktorých ctižiadosť a sebecké túžby vytvárajú pravidlá, ktoré ovládajú svet.

Je rozširovaných tak veľa mylných informácií vo vzťahu k životnému prostrediu, kde len Boh môže prikázať, ako sa zem bude správať. Človek môže zem poškodiť a spôsobiť jej ujmu, ale nikdy ju nemôže zničiť, lebo to všetko je v Božích rukách. Nedostatok viery v Boha spôsobuje, že sa človek domnieva, že má kontrolu nad vesmírom. Pochabý človek si myslí, že jeho činy môžu zmeniť Božie zákony. Múdry človek vie, že Boh je všemocný a ak je uctievaný a jeho zákony sú dodržiavané, potom ľudské prežitie bude zabezpečené. Prežitie zeme nemá nič dočinenia so smrteľným človekom. Len Boh má moc vládnuť nad vzduchom, ktorý dýchate, vodou, ktorú pijete a nad schopnosťou uchovať život. Jediným nebezpečenstvom pre ľudstvo je sám človek.

Človek klame iných v záujme vlastného zisku. Bude klamať, ak je to pre neho výhodné, a keď sa mu to hodí. Dôvera je ľahko zneužitá a teraz žijete v období, kedy musíte vedieť, že zem zostane tak, ako bola predtým, a že všetky klimatické zvraty sú spôsobené Božou rukou. Ľudský zásah do takého božského stvorenia bude dovolený iba vtedy, ak je v súlade s Božou vôľou.

Moja cirkev je moje Telo. Všetci, ktorí vo Mňa veria, sú súčasťou môjho Tela. Tí, ktorí sú časťou Mňa, budú nasledovať moje učenie. Tí, ktorí hovoria, že vedú mojich nasledovníkov, sa musia držať môjho Slova. Ich úlohou je Pravdu brániť - nie sa od nej odchyľovať.

Ak ste odo Mňa odťahovaní a ak je moje Slovo svetom odmietané, potom povinnosťou mojich zasvätených služobníkov je pripomínať svetu, čo je dobré a čo zlé. Ak odložia záležitosti, týkajúce sa duší, výmenou za veci, ktoré sa v podstate rovnajú socializmu, potom nech vedia, že je to prefíkaný a ľstivý klam. Ale zrádzajú tým všetku dôveru vo Mňa.

Váš Ježiš

Posolstvo Matky Spásy z 3. januára 2015 o 17:05 hod.

1306.   Uskutoční sa mnoho výmen, kým bude konečne vytvorené nové náboženstvo

Moje drahé deti, tvár Cirkvi môjho Syna na zemi sa zmení na nepoznanie a bude nahradená inou, ktorá nebude od môjho Syna. Akonáhle učenie môjho Syna bude obrátené naruby a nahradené falošným svetským učením, bude prebiehať výmena za výmenou.

V žiadnej cirkvi, ktorá o sebe tvrdí, že kráča v stopách Ježiša Krista, nie je miesto pre nič iné, než pre Slovo Božie. Ale príde čas, kedy Cirkev môjho Syna sa stane časťou politického hnutia vo veľkom štýle a bude potom ukazovať cestu vo všetkom, čo sa týka sveta, až na to, že nezostane verná Slovu, ako bolo ustanovené Bohom. To všetko sa musí stať, ako bolo predpovedané, pretože môj Večný Otec povolí svojim nepriateľom pohltiť Telo svojho jednorodeného Syna, ale len na krátky čas. Dovolí, aby tieto skúšky preverili silu tých, ktorí poznajú Pravdu, a tých, ktorí zostanú verní jeho Cirkvi, rovnako ako tých, ktorí sa jej vzdajú v prospech učenia temnoty.

Bude trvať nejaký čas, než dôjde ku všetkým týmto zmenám, ale semená už boli zasadené. Všetky náboženstvá budú zjednotené do jediného, a potom prepojené s vládami ako časť nového, celosvetového celku, ktorý bude ukazovať smer, kým do nej nevstúpi človek hriechu, aby zaujal svoje miesto. Uskutoční sa mnoho výmen, než bude konečne vytvorené nové náboženstvo, a to prehlási všetko, čo sa objaví na povrchu, že je pre dobro všetkých.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, drahé deti,  o silu znášať bolesť, ktorá z toho bude plynúť. Môj Syn, Ježiš Kristus, plače slzami veľkého žiaľu kvôli spôsobu, akým bude zradený a pre duše, ktoré sa Mu cestou stratia. Bude na jeho verných zasvätených služobníkoch, aby riadili loď, ktorá udrží jeho pravú cirkev na správnej ceste, až sa bude plaviť do rozbúrených a divokých vôd. Ale prosím, buďte si istí, že všetka priazeň bude udelená tým, ktorí zostanú verní Spasiteľovi a Vykupiteľovi sveta, počas týchto mučivých a ťažkých časoch.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

Posolstvo Ježiša z 3. januára 2015 o 20:20 hod.

1307.   Hromy a blesky zostúpia na Pánov chrám

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď Boh dal skrze prorokov svetu Pravdu, bol to z Jeho strany čin milosrdenstva. Tak mnohí na Boha zabudli, zbožňovali falošných bohov - ktorí prichádzajú z hierarchie Satana - že začali veriť vo svoju neporaziteľnosť. Keby nebolo Božieho zásahu, mnoho ľudí by trpelo strašným trestom.

Čo Boh od počiatku povedal prorokom, sa stalo. Varovania, ktoré dal ľudstvu, viedli k tomu, že tí, ktorí im venovali pozornosť, boli zachránení, zatiaľ čo tí, ktorí ich ignorovali, boli odvrhnutí. Všetko, čo bolo predpovedané, sa stane, a tí, ktorí sa Bohu postavia na odpor v Jeho pokusoch priniesť pokoj a spásu svojim deťom, sa budú musieť zodpovedať zo svojho vzdoru. Pretože Pravda bola pokrivená a Slovo Božie ignorované, ľudia sa budú stále odvracať od svätého Božieho Slova. Ich zostup do temnôt bude následkom trestu Boha Najvyššieho.

Môjho Večného Otca bolí pozerať sa na hĺbky, do ktorých padol človek v honbe za všetkým, čo mu prináša potešenie. Ale deň, kedy svätá obeť skončí, a hodina, kedy podvodníci znesvätia môj oltár, budú posledným tŕňom, ktorým prebodnú môj bok. V tomto stanovenom čase, hromy a blesky zostúpia na Pánov chrám, a ten sa zrúti. Beda človeku, ktorý sa zúčastňuje na tomto znesvätení, lebo bude odrezaný od každej milosti a padne do priepasti ako kameň. Potom nikto nebude brániť človeka, ktorý znesvätí môj oltár, pretože akonáhle Božia ruka dopadne ako ťažká sekera, uvedomia si Pravdu.

Mnohí môžu od Boha odpadnúť, ale z väčšej časti, mnohí budú ešte stále k Nemu volať a hľadať útechu v Jeho náručí. Bude ale existovať jadro - banda šeliem - ktorej vonkajší vzhľad zakrýva zlo, ležiace vo vnútri, ktorá bude prehovárať, lákať a priťahovať k sebe duše tých, ktorých zatvrdnuté srdcia z nich urobili dokonalých prívržencov sprisahania znesvätenia môjho Tela. To je skupina, predpovedaná už tak dávno, ktorá sa pokúsi zničiť ľudstvo. Ich moc bude obmedzená, aj keď sa môže zdať veľkou. Môj Otec pripustí len do istej miery odpor voči Mne, svojmu jednorodenému Synovi.

Dobrí srdcom sa zhromaždia a prídu ku Mne. Najväčšie rozdelenie medzi ľuďmi bude vyvolané hriechom pýchy a arogancie, a pokiaľ sa nevzdajú svojich slabostí, zistia, že je nemožné prijať moje milosrdenstvo.

Musíte sa držať Pravdy, lebo ak prijmete niečo iné, než Pravdu - Slovo Božie - skončíte s prázdnymi rukami.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša zo 4. januára 2015 o 16:00 hod.

1308.   Tí, ktorí sa predo Mnou vyvyšujú, ale zle hovoria o druhých, budú odo Mňa odlúčení

Moja vrúcne milovaná dcéra, ak príde ku Mne človek, ktorý neverí vo Mňa, alebo v moje Slovo, a ktorému je daný dar rozlišovania, a poprosí Ma o pomoc a milosrdenstvo, očistím ho a poskytnem mu spásu. Ak človek, ktorý Ma pozná, ale zradí Ma, a potom príde ku Mne a bude obhajovať svoje konanie, odvrhnem ho, pretože spáchal ten najhorší hriech.

Moji najväčší nepriatelia sú tí, ktorí boli požehnaní Pravdou, ale ktorých pýcha ich priviedla k domnienke, že sú privilegovaní konať v mojom mene. Ja som bol zradený jedným zo svojich vlastných, keď som chodil po zemi, nie však tými, ktorí Ma nepoznali. Tak tomu bude vždy, až do príchodu Veľkého dňa.

Tí, ktorí sa predo Mnou vyvyšujú, ale zle hovoria o druhých, budú odo Mňa odlúčení. Tí, ktorí sú odo Mňa odlúčení, pretože Mňa odmietajú, ale nakoniec sa ku Mne obrátia, budú zachránení ako prví. Buďte opatrní, keď vyhlasujete, že ste odo Mňa, lebo múdry človek Ma bude milovať bez ohľadu na milosti, ktoré dostáva. Nebude sa nikdy vychvaľovať svojou svätosťou, svojím zbožným životom, alebo pochopením môjho Slova. Pýcha je pádom tých, ktorí sa domnievajú, že Ma poznajú lepšie ako druhí. Sú to tí, ktorí prídu ku Mne ako maličkí, ktorých priviniem bližšie k svojmu svätému srdcu. Sú to duše, ktoré Ma bezpodmienečne milujú a ktoré necítia potrebu vystavovať svoju lásku ku Mne, aby ich ostatní obdivovali a uctievali. Je to človek, ktorý hovorí Pravdu, a ponechá všetko v mojich rukách, ktorý Mi prináša duše, po ktorých túžim, a nie človek, ktorý cíti, že si zasluhuje veľkú chválu preto, že tak robí.

Zlý získava vstup do duší tých, ktorých mienka o svojej vlastnej veľkosti v mojich očiach presahuje všetku lásku, ktorú ku Mne môžu mať. Potom tieto duše používa, aby svojou prefíkanosťou šírili nepravdy v mojom mene. Hriech pýchy je hlavnou príčinou každého predstaviteľného hriechu proti Mne. Musíte sa vždy snažiť bojovať s pokušením Ma zradiť, ak sa domnievate, že nejaká znalosť môjho svätého Slova vám dáva právo vysloviť váš názor o tom, ako Boh pracuje vo svojom pláne spásy. Iba On, ktorý je nad všetkým, má právo to urobiť. Všetky duše musia pred Ním pokľaknúť a nevykonávať to, o čom sa domnievajú, že je jeho svätá vôľa, ak to spôsobí urážku hocijakej živej duši v jeho svätom mene.

Pozorne počúvajte, čo vám teraz hovorím. Ak ste zradili moje Slovo, alebo Pravdu, musíte Ma poprosiť, aby som vás zbavil vašich neprávostí, lebo vám nebude daný čas, o ktorom si myslíte, že ho máte, aby ste hľadali útechu v mojom Božom milosrdenstve.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša zo 6. januára 2014 o 19:30 hod.

1309.  Bezo Mňa by si smrť tela a duše vyžiadala celé ľudstvo

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď sa človek ku Mne obracia chrbtom, plačem veľkým žiaľom, ale som trpezlivý a odpúšťajúci. Ak odmieta moje Slovo a už viac nepreukazuje lásku druhým, čo by mal robiť, keď kráčal v mojich šľapajach, pôsobí Mi to veľkú bolesť. Napriek tomu som trpezlivý v nádeji, že sa ku Mne vráti. Keď Mi človek kradne duše a vedie ich do večnej temnoty, potom všetka odplata bude moja a Ja na neho uvalím veľký trest. Tento trest môže byť v podobe utrpenia, ktoré, ak má šťastie a prijme svoj údel s pokorou, ho môže zachrániť.

Moje milosrdenstvo je bez hraníc, ale ak som hanobený činmi veľkej krutosti páchanými voči Božím deťom, potom by ste sa mali obávať môjho hnevu. Vedzte, že potrestám mojich nepriateľov, ale to bude pre ich vlastné dobro a pre záchranu všetkých, s ktorými prichádzajú do styku. Je nejaký koniec tomu, k čomu sa neznížia pyšní, arogantní a nevzdelaní ľudia, ktorí pohŕdajú Mnou, mojim Slovom a mojím plánom spásy? Odpoveďou je, že ich zloba je nevyčerpateľná.

Nikdy predtým nebolo medzi ľuďmi tak málo lásky, ako je tomu dnes. Ani jediná duša, žijúca vo svete, nie je imúnna voči vplyvu Satana. Tí, ktorí sa mylne domnievajú, že sú v mojej priazni, ale k ostatným sa správajú tvrdo, pocítia ťarchu mojej ruky. Moja trpezlivosť slabne, moje srdce je ťažké a moja túžba zachrániť tých, čo sa pokúšajú ničiť druhých, sa vyčerpáva.

Ľstivosť Zlého presahuje vaše chápanie. Presvedčí dokonca aj tých s najsilnejšou vierou, aby Ma urazili smrteľným hriechom, a maloverných, aby ešte viac podľahli hĺbkam beznádeje. Nikto nie je pred Satanom v bezpečí, a keď sa nebudete modliť o moje milosrdenstvo, ponúkať Mi osobné obete, potom sa ničenie duší bude stupňovať.

Milióny sú v tomto čase pre Mňa stratené, a napriek tomu málo kresťanov chápe nutnosť modlitby. Modlitba sama o sebe ničí vplyv diabla a Ja vás žiadam, aby ste trávili viac času v modlitbách k oslabeniu zovretia, ktoré má nad ľudskou rasou.

Bez môjho zásahu by mnoho ďalších miliónov duší bolo stratených. Bez môjho milosrdenstva by mnohí z tých, ktorí smerujú do večnej temnoty, nikdy nevideli moju tvár. Bez mojej prítomnosti v najsvätejšej Eucharistii by nebol žiaden život - život tela, ani život duše. Bezo Mňa by si smrť tela a duše vyžiadala celé ľudstvo, ale vďaka Mne, smrť už nebude prítomná v novom, prichádzajúcim svete. Pretože som svojím zmŕtvychvstaním premohol smrť, vy tiež ju premôžete. Smrť nebude existovať v mojom novom kráľovstve na zemi. Telo a duša bude živé spojenie - dar, ktorý nesmie byť odmietnutý.

Nesmiete nikdy zabudnúť na moje zasľúbenie - všetci, ktorí sú so Mnou a vo Mne budú mať večný život.

Váš Ježiš

Posolstvo Matky Spásy zo 7. januára 2015 o 16:30 hod.

1310.   Buď prijmete Slovo Božie, ako bolo ustanovené Bohom, alebo nie

Moje drahé deti, musíte sa pripraviť na plány môjho Syna, aby vás všetkých očistil vo svojich očiach. Čas jeho zásahu, prebudiť vo vás ducha, sa blíži.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa za všetky stratené deti vo svete, ktoré prerušili všetky spojenia s mojím Synom, i keď boli odstavení od Pravdy. Čoskoro už nebudú mať žiadne pochybnosti, o jeho existencii a musíte sa modliť, aby ľudská pýcha nevstúpila medzi ne a Božie milosrdenstvo. Musíte sa modliť najmä za tie duše, ktoré toľkými spôsobmi zradili môjho Syna, aby dostali odvahu sa pred Ním pokoriť a úpenlivo prosiť o milosrdenstvo.

Pravda, drahé deti, daná ľudstvu prejavením sa môjho Večného Otca skrze jeho jednorodeného Syna, Ježiša Krista, je trhaná na kusy. Neprijímajte žiadnu podobu učenia, ktoré sa nedrží Pravdy ako celku. Nesmiete nikdy povedať, že časť Pravdy je dôležitá, a potom zvyšok z nej odmietnuť. Buď prijmete Slovo Božie, ako bolo ustanovené Bohom, alebo nie. Čas nie je dôležitý. Čo bolo dané človeku pred tisíckami rokmi skrze Slovo Božie sa nezmenilo, a ani sa zmeniť nemôže. Všetko, čo pochádza od Boha, musí zostať nedotknuté, bez ohľadu na to, ako je to ťažké. Zostať verní Božiemu učeniu vyžaduje veľkú silu, vytrvalosť a pevné odhodlanie.

Láska je spôsob, ktorým je možné zostať verní môjmu Synovi, ale táto láska musí byť bezpodmienečná. Nesmie byť nikdy poškvrnená sebeckou láskou, pretože tá nevzdáva slávu Bohu. Ak Boha skutočne milujete, zostanete verní Slovu. Ak hovoríte, že ste učeníci môjho Syna, Ježiša Krista, potom musíte nasledovať jeho učenie bez podmienok. Musíte sa vzájomne milovať, ako On miluje vás - bez podmienok. Nemôžete hovoriť, že milujete Boha, ak sa nemilujete navzájom. Nemôžete kráčať v jeho stopách, keď neodpúšťate tým, ktorí sa proti vám previnili.

Len keď budete dodržiavať Božie zákony, môžete vstúpiť do jeho nádherného kráľovstva.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy 

Posolstvo Ježiša z 9. januára 2015 o 15:30 hod.

1311.  Keď chýba láska, nie som v duši prítomný

Moja vrúcne milovaná dcéra, pre kresťanov na celom svete je čas, aby sa zjednotili proti pohŕdaniu, ktoré je prejavované miliardami ľudí voči Pravde - svätému Božiemu Slovu.

Každý hriech proti Bohu je teraz považovaný za prijateľný v mojich očiach. Hriechy, ktoré sú Mi odporné, budú čoskoro vydávané za sväté v mojich očiach, ale tak tomu nikdy nemôže byť. Keď predkladáte čokoľvek, čo nepochádza odo Mňa a dávate to predo Mňa v mojich cirkvách, potom Mi pôsobíte veľkú bolesť.

Ešte nikdy nebolo pre kresťanov tak ťažké ísť mojou tŕnistou cestou, ako je tomu dnes. Lži, klamstvá a nepravdy, sú vám predkladané v mojom mene a nesmiete nikdy zabudnúť moje učenie, inak budete podvedení tými, ktorí sa sprisahali proti Božiemu Slovu. Byť kresťanom vyžaduje oveľa viac, než sa za neho vyhlásiť. Ak ste skutoční kresťania, potom urobíte všetko, čo som učil, a budete nasledovať sväté učenie obsiahnuté vo svätej Biblii. Uznať moje učenie je jedna vec, ale uskutočňovať, čo som učil, je iná.

Milovať jeden druhého nie je nikdy ľahké, kvôli existencii hriechu. Milovať vašich nepriateľov kladie na vás veľké bremeno, ale ak sa modlíte o milosti, aby ste to mohli urobiť, potom zistíte, že vaša láska ku Mne vzrastá. Ak Ma skutočne milujete, budete zbavení nenávisti, a potom nájdete pravý pokoj mysle i duše. Ak dovolíte Satanovi vás zviesť k nenávisti voči iným ľuďom, upadnete do strašnej temnoty. Nenávisť je ako burina, ktorá rastie a rýchlo sa šíri. Keď nenávisť hnisá v duši, nakoniec ju úplne pohltí. Prináša so sebou úzkostný nepokoj, a tí, ktorí sú ňou naplnení, nenájdu nikdy pokoj. Nenávisť plodí nenávisť a rýchlo sa šíri z jednej duše na druhú. Akonáhle sa Satan usadí v týchto dušiach, nikdy ich neopustí, kým nebudú činiť pokánie a nepreukážu skutočnú ľútosť.

Láska premôže každý druh nenávisti, ale ak svoju dušu nevzdialite od tých, ktorí podnecujú k nenávisti, budete vrhnutí do beznádeje. Nemôžem zachrániť dušu, ktorá nebude činiť pokánie zo svojich neprávostí. Čakám na vašu spoveď, a až prídete ku Mne a poprosíte Ma, aby som vás zbavil kliatby nenávisti, vezmem vás za ruku a zavediem vás späť do môjho útočiska pokoja.

Pokoj a láska môžu pochádzať len od Boha. Vždy Ma vyhľadávajte, pretože Ja som láska. Keď chýba láska, nie som v duši prítomný.

Váš Ježiš

Posolstvo Boha Najvyššieho z 10. januára 2015 o 15:36 hod.

1312.  Moja sila presahuje všetko, čo je z tohto sveta aj mimo neho

Moja najdrahšia dcéra, ľudstvo sa obrátilo proti Mne a proti všetkému, čo som vytvoril k svojmu obrazu, a kvôli tomu,  je môj smútok tak veľký.

Moje deti budú zachránené zásahom môjho milovaného Syna, Ježiša Krista, a ten sa  uskutoční veľmi skoro. Pred týmto dňom žiadam všetkých, ktorí Ma milujú, aby uznali Pravdu; môjho Syna a jeho lásku, aby sa modlili o jeho milosrdenstvo.

Tí, ktorí milujete môjho Syna, musíte pamätať na Jeho sľub, že zachráni svet a odstráni hriech predtým, než zostúpi Jeho slávne kráľovstvo. Život tela a duše bude večný, a tí, ktorí prijmú milosrdenstvo môjho Syna získajú tento nádherný dar. Tí, ktorí neprijmú milosrdenstvo môjho Syna, tento dar nezískajú.

Poďte, deti moje, a prijmite moje Slovo, pretože je večné a nič Ho nezničí. Môj protivník v tejto dobe  prekypuje hnevom, pretože vie, že svet bude zbavený jeho vplyvu a uvrhne hrozné utrpenie na duše, ktorým chce uprieť dar večného života.

Budete skúšaní za hranice vašej vytrvalosti vo viere v Najsvätejšiu Trojicu, a mnohí z vás odpadnú. Pravá viera vyžaduje skutočnú dôveru, a pokiaľ neveríte v sľuby môjho Syna, stanete sa oddelení od Neho.

Každému môjmu dieťaťu bude daný čoskoro dôkaz mojej existencie. Až vám bude dané toto znamenie, nepochybujte o ňom, pretože vám ho odkazujem, aby som vás priviedol do môjho útočiska.

Mnoho znamení bolo daných svetu o mojej existencii, a teraz vám prinášam oveľa viac. Nebojte sa, pretože Ja sa starám o každú dušu a nie je nik, koho by som nemiloval s nežným srdcom. Milujem svojich nepriateľov, vrátane tých, ktorí Ma trápia svojimi neprávosťami. Ale čoskoro, dar, ktorý im prinesiem prebudí ich spiacu lásku k svojmu Stvoriteľovi v ich srdciach. Ich láska v kombinácii s mojou božskou láskou, porazí zlo. Ja zotriem všetky ich obavy a slzy.

Vám, moje drahé deti, bude daný tento dar, keď ho budete najmenej očakávať. V prípade, že čas sa priblížil a tvár sveta sa navždy zmení, a pre dobro všetkých.

Má moc presahuje všetko, čo je z tohto sveta a za ním. Moje kráľovstvo je večný.

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší

Posolstvo Ježiša zo 14. januára 2015 o 15:40 hod.

1313.   Dôvera je kľúčom k skutočnej láske

Moja vrúcne milovaná dcéra, ak cíti dieťa milujúcich rodičov lásku, on alebo ona sa bude živiť úžasným pocitom bezpečia a dôvernosti.

Láska u dieťaťa majúceho šťastie, že má milujúcich rodičov, pramení z hlboko zakoreneného pocitu dôvery. Táto dôvera je úplná. To isté je pravdou pre každú živú dušu, ktorá Ma bez výhrad miluje. Moja láska k nim je neotrasiteľná. Dôvera je kľúčom k skutočnej láske. Všetky moje deti sú milované, aj keď ich láska ku Mne nie je vždy prítomná.

Milujte Ma a pocítite pokoj. Milujte Ma a budete milovať všetkých, ktorí sú deťmi Boha. Láska je niečo prirodzené. Bez nej nemôžete byť zdraví.

Keď Ja som vo vás, uvidíte svet, ako ho vidím Ja, vo všetkej svojej nádhere, rovnako ako vo svojej nedokonalosti. Rozpoznáte prekážky, ktorým ľudstvo čelí, a pocítite úbohosť, ak budete svedkami nenávisti v akejkoľvek podobe, pretože nenávisť je protikladom lásky.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby láska k Bohu zostala vo svete živá, pretože bez nej sa budete cítiť skleslí a osamelí.

Milujte Ma, ako Ja milujem všetky Božie deti a Ja na vás vylejem veľké milosti a vy premôžete zlo vo všetkých jeho podobách.

Váš milovaný Ježiš

Posolstvo Ježiša zo 16. januára 2015 o 11:10 hod.

1314.   Ospravedlňujú hriech, aby nemuseli zmeniť svoje životy

Moja vrúcne milovaná dcéra, moja vôľa nemôže byť nikdy premožená, lebo je večná.

Človek sa postavil proti Bohu tak mnohými spôsobmi. Ale keď sa vôľa človeka prepojí s vôľou Božou, všetci, ktorí viedli boj s Božou vôľou, stratia všetko. Ľuďom s nežným srdcom a tým, ktorí Ma prijmú po Varovaní, bude patriť svet.

Budúci svet je bez konca a bude zbavený všetkého hriechu. Sláva všetkým, ktorí dosiahnu svoje právoplatné dedičstvo, lebo to bolo od počiatku časťou plánu môjho Otca - Božieho plánu, do ktorého človek nie je plne zasvätený.

Je dôležité, aby každý z vás bojoval s pokušením hriechu, aj keď to nikdy nebude ľahké. Len volajte ku Mne, keď si myslíte, že ste Ma urazili. Ja som vždy tu a odpustím vám každý hriech, s výnimkou večného hriechu rúhania proti Duchu Svätému. Všetko, čo musíte urobiť, je osloviť Ma.

Tento môj svet je plný skazenosti, klamu a ducha zla, ale tiež v ňom existuje láska. Je to láska, ktorú má človek k svojmu bratovi, ktorá udržuje moju prítomnosť medzi vami, a modlitba, ktorá drží zlo v bezpečnej vzdialenosti.

Neprosím vás, aby ste svoj život venovali modlitbe, celý deň, každý deň, pretože to nie je to, o čo vás žiadam. Všetko, o čo vás prosím, je, aby ste ku Mne volali o pomoc, a aby ste vzdávali Bohu slávu. K naplneniu môjho sľubu svetu a k zaisteniu, že všetci budete mať večný život - všetko, čo potrebujete urobiť, je dodržiavať Božie zákony, ako boli jasne stanovené v Desatore prikázaní.

Nasledujte Ma, svojho Ježiša, a pripomínajte si všetko, čo som vás učil. Nemá zmysel vyhlasovať, že Ma milujete, keď odmietate Slovo Božie. Musíte sa najprv milovať navzájom a robiť druhým len to, čo by ste chceli, aby robili vám. Žite moje Slovo skrze vaše myšlienky, skutky a činy, a potom budete naozaj moji. Nenávisť nehrá v mojej práci žiadnu úlohu, aj keď všetko, čo som povedal, keď som chodil po zemi, vzbudzovalo veľkú kritiku, pretože ľudia nechceli zmeniť svoje životy. Dnes je moje Slovo odmietané, pretože sa ľudia nechcú držať Pravdy. Namiesto toho ospravedlňujú hriech, aby nemuseli zmeniť svoj život. Takže sa skutočne nič nezmenilo.

Otroctvo hriechu, kedy sa človek pripútava k vplyvu Satana, je teraz silnejšie, než predtým. Osloboďte sa z neho a vyhľadajte Ma. Majte na pamäti, že vaše hriechy vám môžu byť odpustené, kým ste nažive - nie po vašom odchode z tejto zeme.

Kedy človek prijme Božie Slovo a spozná, že všetko, čo povedal je pravda? Všetko, čo povedal, čo urobil, je pravda a všetko, čo vám hovorím teraz, je pravdivé. Žiaľ, mnohí z vás nebudú nikdy počúvať a v čase, kedy spoznáte Pravdu, bude už príliš neskoro. Musíte teraz zabezpečiť svoju budúcnosť tým, že budete žiť Slovo Božie.

Váš Ježiš 

Posolstvo Ježiša zo 17. januára 2015 o 18:18 hod.

1315.   Potrebujem vás, práve tak, ako vy potrebujete Mňa

Moja vrúcne milovaná dcéra, som to Ja, váš Ježiš, váš Vykupiteľ, kto hovorí.

Tak veľa ľudí, ktorí čítajú tieto posolstvá, má strach. Strach so sebou prináša určitú formu nenávisti, pretože tak mnoho ľudí Ma nechce uznať. Strach je pochopiteľný, ale nesmiete dovoliť, aby zakalil vašu dôveru. Iba k vám volám, aby ste prišli ku Mne. Nechcem u vás vyvolať skľúčenosť. Váš čas na zemi má krátke trvanie, ale čas, ktorý strávite so Mnou, je na večnosť.

Keď vás milujem, prečože by som vás nevaroval o následkoch odmietnutia môjho milosrdenstva? Všetko, čo potrebujem a po čom túžim, je priviesť vás všetkých do svojho kráľovstva. Nehovorím vám o veciach, ktoré nie sú obsiahnuté v mojej svätej Knihe. Nie. Namiesto toho vám len pripomínam Pravdu a všetko, čo má prísť, aby ste prišli ku Mne.

Poďte, moji maličkí, nebojte sa mojej lásky. Nebojte sa môjho kráľovstva, lebo je to vaše prirodzené, dedičské právo. Preto som sa vzdal svojho života na zemi. Potrebujem vás, práve tak, ako vy potrebujete Mňa. Som pokorný vo svojom očakávaní a jednoducho túžim zahaliť vás do života veľkej nádhery, kde sa budete radovať z večného života. Prečo sa teda bojíte môjho volania? Milujem vás. Nikdy by som vám neublížil. Jediná ujma, ktorej čelíte, je od vás samých. Ja som stále tu, čakajúc s veľkou nádejou na vašu lásku.

Môj svet bez konca presahuje všetko, čo by ste si kedy mohli priať na tejto zemi. Váš život na zemi bledne v porovnaní so skvelosťou môjho kráľovstva. Preto, aby som zabezpečil, že budete mať večný život - vaše právoplatné dedičstvo - som zomrel za vaše hriechy. Nevzdávajte sa tejto veľkej obety, lebo som bol s veľkou slávou ukrižovaný kvôli vám.

Neodmietajte Ma druhýkrát.

Váš milovaný Ježiš

Posolstvo Ježiša z 18. januára 2015 o 12:45 hod.

1316.   Len Ja poznám deň alebo hodinu, kedy naposledy vydýchnete

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď sa človek z akéhokoľvek dôvodu zatúla ďaleko odo Mňa, nenájde nikdy skutočný pokoj. Keď človek odhalí, kto Ja som, jeho srdce sa nadchne láskou ku Mne. Človek, ktorý vloží všetku svoju dôveru vo Mňa, znesie každý druh utrpenia, lebo Ja ho oslobodím.

Slovo Božie vytvára veľký svár medzi ľuďmi slabej viery. Tí, ktorí veria vo Mňa, pocítia vo svojom srdci veľkú bolesť, ak budú svedkami odporu voči Božiemu Slovu. Táto bolesť je moja. Ak vo Mňa veríte, pocítite vo svojej duši lásku, ktorú k vám cítim. Vždy Mi otvárajte svoje srdce. Privítajte Ma, nie so strachom, ale s očakávaním. Prijmite Ma pre to, kto som a pre Slovo, ktoré som vám dal, a potom žite svoje životy presne tak, ako je dané vo svätej Biblii, a budem na vás čakať.

Odmietnite moje učenie a prijmite hriech, a to bude váš pád. Len Ja poznám deň alebo hodinu, kedy naposledy vydýchnete. Musíte byť vždy pripravení. Musíte Ma prosiť, aby som vám odpustil vaše hriechy tak často, ako len môžete. Odpustím najzatvrdilejším hriešnikom, a preto sa nikdy nesmiete báť môjho milosrdenstva. Bojte sa len hodiny, kedy budete musieť stáť predo Mnou a zodpovedať sa z každej neprávosti, spáchanej proti Bohu. Ak ste sa do tej doby sami neočistili v Božích očiach, nebude ďalšia príležitosť tak učiniť.

 

Váš Ježiš

Posolstvo Matky Spásy z 20. januára 2015 o 15:30 hod.

1317.   Ľudia si zvolia svoj vlastný osud

Moje drahé deti, onedlho dôjde k veľkému podvodu, ktorý ako opona padne na zem. Tento klam takmer vyhladí Pravdu, ale tí, ktorí sú požehnaní Svetlom milosti môjho Syna, budú vidieť lži, ktoré zastierajú Slovo Božie.

Od doby, kedy bol stvorený človek, Boh nedovolil svojim nepriateľom podľahnúť takému klamu - klamu, ktorý má len jeden účel. A to vyhladiť všetky stopy Boha vo vašej spoločnosti, aby tak všetci, ktorí nepochádzajú od Neho, boli povýšení do vysokých mocenských pozícií. Boh to dovoľuje ako najväčší skúšku ľudstva, aby zistil, kto je za Neho
a kto je proti Nemu.

Svet sa dopustil ťažkých urážok voči môjmu Večnému Otcovi, a to ho ponára stále hlbšie do smrteľného hriechu. Zasvätení služobníci, vrátane kňazov, biskupov a kardinálov cez štyridsať rokov zlyhali v tom, že neučili Božie deti Pravdu. Mnohí z nich neuznávajú existenciu hriechu, ani nevarovali ľudí  pred vážnym nebezpečenstvom, ktoré dušiam prináša smrteľný hriech. Boží služobníci majú jedinú povinnosť, a tou je poučovať veriacich vo všetkom, čo sa týka morálky a ukazovať dušiam nebezpečenstvo, ak nežijú dobrý život. Hriech už viac nie je spomínaný ako najväčší nepriateľ, ktorý spôsobuje, že sa človek oddeľuje od Boha.

Deti, Boh vám nechce naháňať strach, ale nikdy nesmiete byť v pokušení uveriť, že peklo neexistuje, pretože ono skutočne je. Ľudia si zvolia svoj vlastný osud a duše, ktoré neprosia Boha, aby im odpustil ich hriechy, zistia, že je veľmi ťažké vstúpiť do brán kráľovstva môjho Syna.

Musíte sa vždy držať Pravdy. Boh odhalil Pravdu skrze svojich prorokov. Neobracajte sa k Pravde chrbtom, lebo ak to urobíte, prijmete falošné učenie a chybne uveríte, že otvára brány k vášmu dedičstvu.

Tak mnoho ľudí je uvádzaných do omylu a verí, že akonáhle sa budete starať o materiálne blaho Božích detí, že to je všetko, na čom záleží. Starajte sa o svoje duše, drahé deti, pretože máte dušu, a tá bude trvať večne, nech už bude bývať s mojím Synom v jeho kráľovstve, alebo bude od Neho odvrhnutá. Nikdy nezanedbávajte svoje vlastné duše, lebo inak zistíte, že je ťažké sa s mojím Synom zjednotiť.

Pravda bude žiť navždy, pretože je Slovom Božím. Nemôže sa nikdy zmeniť.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

Posolstvo Ježiša z 20. januára 2015 o 20:40 hod.

1318.   Varovanie pomôže svetu bojovať s najväčšom odpadlíctvom všetkých čias

Moja vrúcne milovaná dcéra, až sa Varovanie uskutoční, bude to prvá etapa prípravy na môj Druhý príchod. Tým, ktorí Ma neprijmú, poskytnem mimoriadne viac času na premýšľanie o Pravde - taký je rozsah môjho veľkého milosrdenstva.

Prosím, očakávajte tento deň s veľkou radosťou, lebo vtedy neveriaci konečne pochopia, kto Ja som. Zbavia sa svojej ľahostajnosti a budú naplnení údivom.

Varovanie pomôže svetu bojovať s najväčším odpadlíctvom všetkých čias. Tým, že sa počas tých 15 minút úplnej samoty obrátite ku Mne a poprosíte Ma, aby som vám odpustil, budete naplnení darom Ducha Svätého. Potom sa musíte pripraviť na boj, aby ste pomohli ostatným naplniť ich nádhernú budúcnosť.

Hoci Varovanie zažne vieru veriacich a mnohých obráti, bude veľký počet ľudí, vrátane kňazov a vysoko postavených členov duchovenstva, ktorí budú popierať, že sa stalo. Odvedú mnohých odo Mňa a budú kvôli tomu tvrdo potrestaní. Osvietenie svedomia prinesie veľký príval lásky k tým, ktorých mená sú obsiahnuté v Knihe živých. Sú to ľudia - a medzi nimi bude mnoho neveriacich - ktorí sa obrátia a budú bojovať, aby zachránili svojich bratov a sestry.

Využijem svojho času, aby som k sebe pritiahol tých, čo Ma vôbec nepoznajú, ale ktorí aj tak ku Mne prídu, až budú svedkami tejto veľkej udalosti. Okamžite Ma spoznajú a budú reagovať spôsobom, ktorý poznajú najlepšie.

Všetky tieto udalosti prídu čoskoro, a až sa proroctvá dané ľuďom od počiatku uskutočnia, budú dávať presný zmysel. Mnohé proroctvá z Knihy Zjavenia boli napísaná spôsobom, aby ich ľudia pochopili použitím symbolov. Skutočnosť je iná, ale vedzte toto. Môj zásah zmení svet navždy. Potom tí, ktorí sú za Mňa a ktorí Ma milujú, mi pomôžu priniesť večný život miliardám ľudí.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša z 21. januára 2015 o 20:24 hod.

1320.   S múdrosťou prichádza schopnosť vidieť Pravdu

Moja vrúcne milovaná dcéra, múdrosť je dar, daný človeku mocou Ducha Svätého. Aj keď by človek mohol získať všetko bohatstvo, moc a drahé kamene zozbierané na zemi, nemá nič, ak nevlastní dar múdrosti.

S múdrosťou prichádza schopnosť vidieť Pravdu, ktorú ľudskému pokoleniu dal Boh skrze prorokov. Múdrosť, nanešťastie, je v dnešnom svete vzácna. Tým, že podľahnete všetkému, čo človek vytvoril pre človeka, nepodarí sa vám uvidieť všetko, čo je skryté pod vrstvami zvodných, upokojujúcich výparov, ktoré pokrývajú svet, pretože sa človek naháňa za každým potešením, každým činom, každým slovom a za každým podnetom, ktorý nepochádza od Boha.

Človek sa rodí na svet nahý, zraniteľný a odkázaný na druhých, aby ho kŕmili a obliekali. Je zrodený s telom a dušou a opustí svet bez ničoho, vrátane odevu, do ktorého je oblečený. Človek sa učí od ľudí, ale musí sa tiež učiť od Slova Božieho. Každé poznanie navyše je veľkým prínosom, ale ak je použité nerozvážne, môže spôsobiť strašnú bolesť ostatným. Ak sú vedomosti použité múdro, môžu naplniť Boží plán pomáhať jeho deťom a vychovávať ich.

Ľudstvo je podvádzané, pokiaľ ide o Pravdu. Tento veľký podvod vysáva poznanie a vysúša ľudského ducha. Hriech už nie je len prijímaný, ale je považovaný za cnosť. Cnosť je prijímaná s nevôľou a čoskoro už samotná zmienka o mojom mene na verejnosti bude považovaná za zločin.

Diablov vplyv prekrúca ľudskú myseľ a všetko obracia naopak. Diabol je pravým opakom Boha, a tak, ak Boh hovorí, že je niečo správne, on, Zlý, vás presvedčí, že je to zlé. Dobré bude považované za zlé a diabolský skutok, alebo slovo, sa vyhlási za správne. Každý, v Božích očiach odsúdeniahodný hriech, bude ospravedlňovaný, a to zahrnie všetky podoby zla.

Hriech nebude nikdy zmieňovaný v prichádzajúcej novej svetovej Cirkvi a činy, vykonávané tými, ktorí chcú presadzovať Božie Slovo, sa stanú protiprávnymi. A tak múdrosť, Boží dar, bude chýbať vo vašej spoločnosti, akonáhle ľudské pokolenie prijme činy, ktoré sú Bohom zavrhnuté.

Keď vám svet povie, že Slovo Božie má byť ignorované a bude vyžadovať, aby ste sa zúčastnili činov, ktoré sú v podstate smrteľným hriechom, potom vás nemôžem zachrániť. Človek je presviedčaný, aby tlieskal každému chamtivému zákonu, ktorý popiera Slovo Božie, a moji nepriatelia sú mimoriadne aktívne v pozmeňovaní behu dejín.

Všetko dobré, čo pochádza z kresťanskej viery, čoskoro zmizne, až nakoniec príde deň, kedy budete prenasledovaní, pretože prijímate sväté sviatosti. Ale za každý bezbožný čin, vykonaný tými, ktorí Mnou pohŕdajú, Boh vyleje svojho Ducha na svojich vlastných, aby pôsobil proti tomuto zlu. Keby to neurobil, bolo by málo nádeje na záchranu Jeho detí zo zovretia temnoty. Satan prejavil svoj vplyv v každom kúte sveta. Tých, ktorých zvádza, sú jeho ochotnými agentmi, a majú radosť z toho, keď prekonajú každý odpor Božieho ľudu, aby priviedli svet na kolená. Ale Boh, kvôli svojej láske k vám, sa postará, aby múdrosť, poskytnutá človeku mocou Ducha Svätého, sa stala zbrojou, ktorú jeho verní služobníci použijú, aby odviedli ľudí preč z dymu Satana.

Božie Svetlo bude jasne žiariť medzi jeho ľuďmi, a pod jeho ochranou budú udržiavať jeho Slovo a povedú ostatných do Ducha múdrosti. Duše, ktoré Ma skutočne poznajú, budú ťahané k Božiemu daru múdrosti, lebo bude žiariť ako slnko a prinesie útechu všetkému Božiemu ľudu, ktorým bude pohŕdané, až bude otvorene vyznávať svoju lásku k Bohu.

Zlo neprekoná, ani nemôže prekonať dar múdrosti, ktorú čoskoro Boh odkáže všetkým, ktorí Ho milujú. Potom nič nebude stáť Bohu v ceste, až bude kráčať vpred, aby zhromaždil každý národ do svojej milujúcej a bezpečnej náruče.

Všetkým náboženstvám, všetkým dušiam, všetkým národom, bude daný dar múdrosti. Ale môže byť prijatý len tými, ktorí Boha úprimne milujú, pretože len skrze svoju lásku k Nemu, sa budú môcť modliť za tých, ktorí s Ním nechcú mať nič spoločné.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša z 22. januára 2015 o 20:20 hod.

1321.   Boh je všadeprítomný - je všade

Moja vrúcne milovaná dcéra, odpadlíctvo zovrelo svet a svojimi chápadlami preniká do každého náboženstva, ktoré uznáva Mňa, Ježiša Krista, rovnako ako do tých, ktoré uznávajú môjho milovaného Otca.

Tí, ktorí rozširujú odpadlíctvo, to robia nenápadným spôsobom, a podvodníci budú opatrne vychovávať duše, aby prijali falošné učenie. To povedie dve tretiny kresťanov do odpadlíctva, kde z toho nebudú nijako múdrejší. Každý Boží zákon bude obchádzaný a predstavovaný tak, aby sa hodil k modernému svetu. Moji nepriatelia budú tak presvedčiví, tak starostliví a navonok pokorní, že presvedčia dokonca aj mojich najvytrvalejších a najvernejších nasledovníkov, že tieto zmeny sú prijateľné v Božích očiach.

Akonáhle sa kresťan odchýli od Pravdy, je vinný tým, že prijíma lži. Čoskoro potom prijme falošné učenie, a potom veľmi rýchlo odpadne od viery. Až dozrie čas, presvedčí človek zatratenia všetkých kresťanov, ktorí odmietajú pravé Slovo Božie, aby sa pripojili k novému jednotnému svetovému náboženstvu. A tak týmto spôsobom bude moja cirkev križovaná. Ale Božie Svetlo sa bude vylievať na kresťanov a židov a svojimi ústami, inšpirovaní Enochom a Eliášom, budú kázať Božie Slovo. Budú to tieto dve náboženstvá, na ktoré sa zamerajú moji nepriatelia, a budú prenasledovaní, budú s nimi tvrdo zaobchádzať, až im nakoniec bude zakázané vyznávať svoje náboženstvo na verejných miestach. Časom budú zabrané aj ich kostoly a chrámy. Ale pokrytí ohňom Ducha Svätého, budú šíriť Slovo Božie. Nájdu odvahu a silu zostať verní Bohu.

Kňazi, verní Pravde, budú pokračovať v každodennej obete, vykonávanej v mojom mene a spôsobom, akým bola zamýšľaná. V každom národe ich bude nasledovať zvyšok, ktorý bude poslúchať Duchu Ohňa. Moc Boha nesmie byť nikdy podceňovaná. Povedie svojich vlastných na ich pochode k víťazstvu. Vymetie každé krovie, ktoré im stojí v ceste. Pokryje ich kruhom svojej nebeskej ochrany a naplní ich duše múdrosťou a Pravdou.

Boh je všadeprítomný - je všade a vidí všetko. Satanova moc budí hrôzu, ale on nie je všadeprítomný. Môže šíriť svoj vplyv len skrze duše, ktoré on a jeho prívrženci dokázali oklamať. Moc Boha sa môže v okamihu v každej jednotlivej časti sveta znásobiť. Každý čin, nech dobrý, zlý alebo bezvýznamný, sa zrodí skrze slobodnú vôľu človeka, ktorá je ovplyvnená buď Duchom Svätým, alebo duchom zla.

Božia moc zvíťazí, a vo Veľký deň Pána budú jeho nepriatelia bezmocní a rukou môjho Otca budú uvrhnutí do priepasti. Najväčší trest bude uvrhnutý na zasvätených Božích služobníkov, ktorí kážu lži. Pretože boli požehnaní Pravdou, ale odmietli ju a namiesto toho úmyselne odtiahli duše od Božieho Slova, bude ich hriech najhorší zo všetkých, a preto nikdy neuvidia Božiu tvár.

Váš Ježiš.

Posolstvo Matky Spásy z 25. januára 2015 o 14:40 hod.

1322.   Vplyv laického sveta je porovnateľný s veľkou potopou

Moje drahé deti, dar rozlišovania pochádza z moci Ducha Svätého a nie je udeľovaný ľahko. Musíte si ho zaslúžiť. Je dávaný len tým, ktorí sú v jednote s Kristom a odbremenení od všetkých rozptyľovaní a pokušení, ktoré pred nich kladie Zlý. Zlý nemôže oklamať tých, ktorí sú požehnaní týmto darom.

Beda človeku, ktorý je podvedený, lebo sa nechá uviesť do klamstiev. Klam pochádza od samotného Satana a tých, ktorých zamoruje. Každý, kto neprijíma existenciu Ježiša Krista, zistí, že je takmer nemožné odolať dymu Satana, ktorý oslepuje úplne každého, kto je vinný hriechom pýchy, aby ho pohltil. Každý zasvätený Boží služobník, ktorý sa vzdiali od Pravdy, uvedie do omylu všetkých, ktorí od neho očakávajú vedenie. Preto bude trpieť veľkým trestom v Deň súdu.

Vplyv laického sveta je porovnateľný s veľkou potopou a duše, ktoré mu dovolia, aby zmenil ich názor a mienku o Slove Božom, sa utopia. Klam je nástroj Zlého a jeho prvoradý cieľ je zničiť cirkev môjho Syna zvádzaním tých, ktorí sú v nej. Otvorte oči k novým zmenám, ktoré sú zavedené a ktoré preklínajú Božie meno.

Nesmiete nikdy dovoliť klamstvám, aby ovplyvnili, čo vás učil môj Syn, lebo môj Syn sa nikdy neodchýlil od svojho písaného Slova, ani to nikdy neurobí. Pravda vás bude posilňovať počas skúšok, ktoré prídu a budú bičovať cirkev môjho Syna. Musíte sa pripraviť na túto dobu, ktorá je takmer u vás.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

Posolstvo Boha Otca z 25. januára 2015 o 15:45 hod.

1323.   Prijmem každú osobu, rasu, vyznanie a náboženstvo

Moja najdrahšia dcéra, môj zásah, aby moje deti otvorili oči k láske môjho milovaného Syna, Ježiša Krista, sa blíži.

Milujem všetky svoje deti a povolám každého muža, ženu a dieťa s vekom nad sedem rokov do Svetla milosrdenstva môjho Syna. Pripravte sa na môj zásah, pretože je bližšie, než si myslíte a buďte vďační za tento veľký dar. Duchovný boj, ktorý vo svete vidíte, sa prejavil na zemi, a vznikne bitka medzi mojimi nepriateľmi, ktorí sa snažia umlčať všetkých, ktorí odmietajú byť zatiahnutí do klamstiev a tými, ktorí zrádzajú môjho Syna.

Až dopadne ruka mojej spravodlivosti, vyskúša vieru všetkých, ktorí hovoria, že sú za môjho Syna a len tí, ktorí sú ochotní nasledovať kríž, zostanú dosť silní, aby hlásali Pravdu. Čoskoro budú pavučiny stiahnuté a bude vám oznámený plný význam vášho dedičstva. Moji nepriatelia budú z väčšej časti odmietať tento zásah a budú bojovať až do trpkého konca, aby popreli Ježiša Krista.

Prijmem každú osobu, rasu, vieru a náboženstvo do Svetla môjho Syna a mnohí Ho uvidia. Následkom toho sa mnohí obrátia a budú prosiť o právo žiť večný život v nádhernom kráľovstve môjho Syna na zemi.

Sľúbil som, že môj Syn zaujme svoje miesto na svojom tróne, a to sa splní. Tí, ktorí nechcú byť súčasťou jeho kráľovstva, vykonajú svoju voľbu na základe slobodnej vôle, ktorú som dal každému z vás.

Ja, váš milovaný Otec, Stvoriteľ všetkého, čo je a bude, vás prosím, aby ste nepremárnili svoje dedičské právo. Ak to urobíte, budete pohltení Satanom, ktorý je neľútostný, takisto ako je klamár, podvodník a žalobca. Dostávate dar, ktorý nebol udelený žiadnej generácii pred vami, a musíte sa modliť, aby vám boli dané milosti prijať moju priazeň.

Poďte do Svetla, pretože ak tak neurobíte, budete oslepení temnotou naveky. To roztrhne moje srdce vo dvoje a Ja nechcem stratiť nikoho z vás.

Žehnám vám. Sprevádzam vás touto svätou misiou, ktorá je vám daná Najsvätejšou Trojicou, ako bolo predpovedané.

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší

Posolstvo Ježiša z 27. januára 2015 o 14:35 hod.

1324.   Buď Ma milujete v súlade s mojim Slovom, alebo vôbec nie

Moja vrúcne milovaná dcéra, rozum nehrá žiadnu úlohu v mysliach tých, ktorí zúrivo odmietajú sväté Božie Slovo, vrátane tých, ktorí sú tak či tak proti Mne a tých, ktorí nezostávajú verní Slovu úplne. Môžete len povedať, že ste moji ako jedno telo - nie ako časť vášho tela. Buď Ma milujete v súlade s mojím Slovom, alebo vôbec nie.

Keď Ma zradíte, urobíte to ospravedlňovaním svojich dôvodov, keď prijmete lži o tom, kto Ja som, čo som a čo som povedal. Vy, práve tak, ako vaši predkovia pred vami, Ma odmietnete a vznesiete proti Mne falošné obvinenia. Použijete moje Slovo podľa svojho vlastného výkladu, a potom obviníte spravodlivých, že sú neľútostní. Svojou zradou môjho Tela Ma budete bičovať a spôsobíte strašnú bolesť a trápenie tým, ktorých obviníte z kacírstva v mojom svätom mene.

Rozum bude ponechaný stranou, až uplatníte každú výhovorku, že idete cestou v opačnom smere než v tom, ktorý som pre vás pevne určil svojou smrťou na kríži.

Satan je veľký žalobca Božích detí, a ak je prítomný v dušiach tých, ktorých zamoruje, vznesie každé obvinenie proti Božím deťom, aby spochybnil moje Slovo. Podvedie vás, aby vás urobil nevedomých voči láske, ktorú k vám Boh má. Zničí každú štipku viery, ktorú máte, ak sa mu podvolíte. Zneužije vašu slobodnú vôľu - právo dané Bohom - a nechá vás uveriť, že môžete žiť život bez Boha.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša za 28. januára 2015 o 17:00 hod.

1325.   Svätú Bibliu bude takmer nemožné zohnať

Moja vrúcne milovaná dcéra, bol som vyhodený do pustatiny a cítim sa úboho vo svojom zármutku z toho, ako je kresťanstvo vo svete hanobené.

Môj hlas je už len šepot medzi revom šelmy a tými, ktorí Mnou pohŕdajú. Tieto hlasy nespokojnosti sa znásobia a prehlušia Slovo, ktoré vzišlo z môjho života. Kacíri, pohania, falošní vizionári a proroci, zradcovia a milovníci taveného zlata spoločne povstanú, aby sa proti Mne vzbúrili. Tí, ktorí idú v mojich stopách, budú utláčaní a obťažkaní ťarchou môjho kríža, a budú musieť vystúpiť na strmý vrch, ak majú uchovať všetko, čo som ich naučil.

Svätú Bibliu bude takmer nemožné zohnať pred tým, než vymizne. Bude urobený každý pokus poprieť Boha, kým Slovo nebude nahradené učením temnoty. Tí, ktorí veria vo Mňa, svojho Ježiša, nesmú nikdy podľahnúť čomukoľvek, čo nepochádza odo Mňa. Iba Ja vás ochránim pred ujmou a len skrze Mňa nájdete večnú spásu.

Dajte si pozor na falošné modlitby, ktoré vám môžu predkladať, pretože nebudú inšpirované Duchom Svätým a mali by ste sa im vyhnúť. Slovko, drobné vety, alebo jednoduché vypustenie tu a tam, môžu premeniť modlitbu vo falošnosť. Zlo je tichý zabijak ducha a nie je ľahké ho rozpoznať, ak je prestrojené za Pravdu. Je načase odburiniť vašu záhradu a zostať verný všetkému, čo som vás učil, lebo všetko ostatné je bezvýznamné a môže vám privodiť stratu viery.

Viera vo Mňa a dôvera v môj sľub, že prídem znovu vo veľkej sláve, nesmie byť nikdy odstrčený stranou v prospech príjemného vzrušenia z falošných prorokov, čarodejníkov, pohanov a kacírov. Moji nepriatelia tvrdo pracujú, aby vás oklamali, a väčšina z nich si je dokonale vedomá, kto Ja som, ale chcú, aby ste Ma za každú cenu odmietli. Musíte zostať ako malé a dôverčivé dieťa, keď voláte ku Mne a Ja vás povediem po ceste do môjho kráľovstva. Ochránim všetkých, ktorí úplne dôverujú mojej láske a mojej svätej vôli. Len potom môžem zasiahnuť, aby som zmietol svojich nepriateľov a rozšíril Pravdu, aby nový, prichádzajúci svet, mohol byť obývaný všetkými Božími deťmi.

Dôvera, viera, nádej a láska sú dôležité, ak máte nájsť silu zostať po mojom boku. Bezvýhradná láska ku Mne vám získa veľké milosti na ceste do môjho nádherného kráľovstva - sveta, ktorý nebude mať konca.

Váš milovaný Ježiš

Posolstvo Ježiša z 29. januára 2015 o 21:30 hod.

1326.  Enoch a Eliáš nebudú prítomní v ľudskej podobe

Moja vrúcne milovaná dcéra, budú to rímokatolíci a židia, ktorí budú čeliť najväčšej opozícii v prichádzajúcich časoch. Budú trpieť diskrimináciou, odporom a nenávisťou, zatiaľ čo odpadlíctvo bude zvierať ľudstvo. Ich hlasy budú umlčané, akonáhle nepravdy pohltia mysle Božích detí, až Zlý oklame svet, aby odmietol Slovo Božie.

Títo dvaja svedkovia budú pokračovať v hlásaní Pravdy skrze tých, ktorí sú dosť silní, aby šírili oheň Ducha Svätého až do chvíle, kedy Veľký deň Pána zostúpi na ľudstvo. Duchovia Enocha a Eliáša zaplavia ich duše, a vyvolajú pohoršenie, až budú svedčiť o Bohu, Pravde a Živote, ktorý miliardy odmietnu. Ako bolo predpovedané, týmto dvom svedkom sa bude odporovať a budú bojovať proti nim, ale beda človeku, ktorý sa ich snaží zničiť, pretože Boh potrestá svojich nepriateľov, aby títo dvaja mohli udržať živý plameň Jeho lásky vo svete, ktorý bude pokrytý temnotou odpadlíctva.

Enoch a Eliáš nebudú prítomní v ľudskej podobe, ale vedzte toto. Budú prítomní v duchu týchto dvoch svedkov a bude to skrze ich utrpenie, že Boh vykúpi tých, ktorí sú slepí k Pravde.

Nikdy sa Pravdy nebojte, bojte sa len tých, ktorí sú plní takej nenávisti voči Mne, Ježišovi Kristovi, že sa znížia ku každému podlému činu, aby týchto dvoch svedkov umlčali. Ale oni na nich nebudú mať žiadny vplyv, pretože oheň Ducha Svätého sa bude vylievať z ich úst ako meč a zatne do sŕdc tých, ktorí najviac potrebujú Božie milosrdenstvo. Potom, až príde čas, tieto dve náboženstvá budú zakázané a tí, ktorí sa opovážia ich praktizovať verejne, budú obvinení zo spáchania zločinu. Spálené do základu, chrámy sa stanú hromadami popola a svet bude mať radosť zo zničenia verných Bohu a oslavovať ich zánik.

Potom zvuk Božieho hlasu bude počuť v každom kúte sveta a z popola povstane nový začiatok, Nový Jeruzalem, nový, čistý svet bez hriechu.

Váš Ježiš