Apríl 2011

 

04.04.2011 - 19:00 hod.

57. Ruka Môjho Otca teraz dopadne na tento nevďačný a zaslepený svet

Moja drahá milovaná dcéra, čas už nepracuje pre nás. Vrhni, vrhni tieto posolstvá tak ďaleko do sveta, ako len môžeš. Čas Varovania je už veľmi blízko. Povedz Mojim nasledovníkom, aby z viery ku Mne pomohli obrátiť neveriacich a pripravili ich na Varovanie.

Dcéra Moja, zatiaľ čo si snáď ešte na pochybách ohľadne pravosti týchto posolstiev, ti uniká drahocenný čas. Moje milované duše, ktoré túžia po spáse, už nemajú čas. Hriech, dcéra Moja, bujnie a šíri sa ako vírus do každého kúta sveta. Satan privádza ľudstvo do chaosu. On je všade. Trápi dobré duše rovnako ako tie, ktoré sú pre Mňa stratené. Musí byť zastavený. K tomu dopomôže modlitba a šírenie Môjho slova. Povedz Mojim nasledovníkom, ako strašne sužuje Satan ľudstvo. Nielenže sa jeho prítomnosť prejavuje cez celosvetové nepokoje, ale infikuje aj tých, ktorí sa domnievajú, že jednajú v záujme spravodlivosti. Prebýva dokonca v mladej bezstarostnej spoločnosti, v jej hudbe a v kulte jej celebrít.

Zachraňujte teraz duše pomocou modlitby Môjho Ruženca Božieho Milosrdenstva. Naliehavé šírenie tejto modlitby je vecou mimoriadnej dôležitosti. Pocit paniky, hrôzy, nepokoja a horkej nenávisti, ktorý je teraz rozšírený vo svete, je hlboko pociťovaný Mnou, Božským Spasiteľom ľudstva, ktorý prelieva neutíchajúci prúd sĺz pre tieto stratené duše.

Predsa nie je možné, aby ľudia prehliadali túto nenávisť voči sebe samým, ktorá panuje úplne všade. Či snáď neviete, že je to Satan – Podvodník, kto to spôsobuje? Tak, ako sa zlovestná nenávisť a ohavné ukrutnosti šíria ako ničivý požiar, tak aj ruka Môjho Večného Otca teraz dopadne na tento nevďačný a zaslepený svet. Tak, ako pokračujú ľudia vo zverstvách, keď sa navzájom terorizujú a vraždia, tak bude pribúdať aj ekologických katastrof, ktoré sú trestom za hriechy človeka proti človeku. Tento trest teraz dopadne na svet.

Bitka za záchranu duší započala

Bitka za záchranu duší započala. Vytrvalo sa modlite za seba aj za vaše rodiny. Lebo mnoho nevinných duší bude postihnutých týmto nešťastím. Nemajte strach, pretože tí, ktorí zostanú verní Mne a Môjmu Večnému Otcovi, budú zachránení. Keby Môj Večný Otec teraz nezasiahol, tak by človek spôsobil genocídu takého rozsahu, že by ľudská populácia bola zdecimovaná v obrovskom rozsahu.

Božie Milosrdenstvo

Všetci sa pevne pridŕžajte vašej viery, pretože bez vašej viery bude ťažké, aby ste zniesli vaše utrpenie. Nech je pochválený Môj Otec, že Mi poskytol dar Božieho Milosrdenstva. Moje Milosrdenstvo nepozná žiadne obmedzenia a vám všetkým to bude teraz dokázané. Tento oceán čistej, ničím nezakalenej, nefalošnej lásky sa teraz vyleje na všetkých z vás, Moje deti, aby vám pomohol zachrániť sa od nenávisti a zla, ktoré sú šírené Zlým (Satanom). V Mojej láske si teraz cez modlitby umyte vaše duše, pretože čas je už blízko.

Nezabudnite, že vás všetkých milujem. Môj dar Milosrdenstva je pre všetkých, dokonca aj pre tých hriešnikov, ktorí sú v smrteľnom hriechu. Bude im poskytnutá príležitosť, aby sa kajali a privodili tak Satanov pád a aby sa ku Mne pripojili a tak vošli do Môjho vždy Milosrdného Kráľovstva.

Vzhliadnite k Nebu. Dovoľte Mi, aby Som vás všetkých podržal a vzal do náručia.

Váš milujúci Spasiteľ

Vždy milosrdný Sudca

Ježiš Kristus

06.04.2011 - 12:00 hod.

58. Nikdy neodsudzujte iné náboženstvá, vierovyznania alebo sexuálne preferencie

Moja milovaná dcéra, utrpenie, ktoré znášaš, ti spôsobuje Podvodník, ktorý sa ťa neustále pokúša zviesť k tomu, aby si sa vzdala práce na tomto nanajvýš posvätnom diele. Trhá ťa na kusy. Zmier sa s tým. Nikdy nepochybuj o Mojom Božom slove a nezáleží na tom, aké ťažké to pre teba môže byť. Keď sa celá odovzdáš Mne, odmením ťa duchom pokoja. Hovor Mi to každý deň, po celý deň a pros Ma o milosti, aby som ťa naplnil radosťou, akonáhle na teba Podvodník zaútočí. Zostaň silná, dcéra Moja. Nikdy sa nevzdávaj. Udržuj svoju myseľ čistú od chaosu a sústreď sa na Moje posolstvá svetu. Sú to dnes najdôležitejšie posolstvá pre ľudstvo. Cez ne sú ľudstvu dávané pokyny, ako má ešte raz nájsť správnu cestu ku Mne.

Ľudia sú Mojím učením zmätení

Mnoho ľudí je teraz stratených. Sú zmätení Mojím učením a mnohými spôsobmi, akým je vykladané, zriedené alebo zmenené. Ako je k nemu niečo pridávané alebo zase odoberané. Moje deti dnes potrebujú vedenie, aby mohli hľadať milosti, ktoré sú nutné k tomu, aby opäť získali na sile a do ich sŕdc preniklo svetlo. K tomu môžu dospieť len modlitbou a dodržiavaním Môjho učenia.

Nevylučujem ani jednu jedinú dušu vo svete

Moje deti, ktoré sa obrátili, to vedia a prostredníctvom sviatostí prichádzajú bližšie k Môjmu srdcu. Avšak tie deti, ktoré zablúdili a sa stratili, musia začať od samého začiatku a pripomenúť si Desatoro Božích Prikázaní, ktoré boli dané svetu cez Mojžiša. Je dnes mnoho, mnoho detí, ktoré si toho nie sú vedomé. Ja nevylučujem ani jednu jedinú dušu na svete, nezávisle od toho, k akému náboženstvu sa hlási.

Varovanie veriacim, ktorí povýšene nazerajú na iné vyznania viery

Ak Moji veriaci sami seba vyvyšujú na účet iných, ktorí sú v nevedomosti o Mojom učení, alebo ak sa považujú za lepších, potom sa správajú rovnako, ako sa správali Farizeji. Hanba tým, ktorí sa cítia povýšene voči dušiam, ktoré potrebujú osvietenie. Hanba tým, ktorí sú si vedomí pravdy a vysmievajú sa veriacim inej viery. Hanba tým, ktorí si myslia, že zasvätením do pravdy a účasťou na Najsvätejšej Sviatosti sú dôležitejší v Mojich očiach. Áno, títo oddaní nasledovníci prinášajú do Môjho srdca útechu a radosť. Ale keď znevažujú alebo odsudzujú iných pre ich vieru, hrubo Ma tým urážajú.

Moji nasledovníci, otvorte oči pre jednoduchú a prostú pravdu Môjho učenia. Nesúďte ostatných. Nepozerajte sa zvrchu na tých, ktorí odmietajú Moje učenie a na ktorých sa dívate ako na hriešnikov. Pretože oni sú v Mojich očiach zarovno s vami aj napriek tomu, že vám bol daný dar pravdy. Veľmi Ma bolí srdce, keď takíto nasledovníci, hoci to nemyslia špatne, predpisujú týmto úbohým, strateným dušiam, ako majú žiť svoje životy. Idú po zlej ceste.

Nikdy nehovorte ľuďom inej viery alebo inej sexuálnej preferencie, že sú zatratení

Ak použijete Moje učenie násilným spôsobom tak, že poviete tým, ktorí nie sú Mojimi nasledovníkmi, že zahynú alebo utrpia škodu kvôli tomu, že ich cesty označíte za diabolské, potom ich urobíte ešte slabšími, než boli predtým. Veľa z nich sa k vám proste obráti chrbtom. Potom ste sklamali. Miesto kázania ukážte súcit. Učte príkladom. Nikdy nehovorte alebo sa nepokúšajte týmto ľuďom hovoriť, že sú v Mojich očiach stratení. Pretože nie sú.

Milujem každú jednotlivú dušu všetkých náboženstiev. Všetkých svetonázorov a všetkých vierovyznaní. Všetkých sexuálnych preferencií. Každá jedna (duša) je vzácnym dieťaťom. Nie je lepšia, než iná. Aj keď hriech bude vždy prítomný - všetci ste hriešnici, nezabudnite na to – a bude na každom jednom z vás, aby ste nasledovali Moje učenie a šírili Moje slovo.

Objímte jeden druhého. Prejavujte si navzájom súcit. Nikoho nevylučujte, nezávisle na tom, či sa jedná o katolíkov alebo o iné kresťanské denominácie, či o moslimov, hinduistov, židov, budhistov - dokonca ani tých z nových kultov, ktoré sa objavili a ktorých príslušníci neveria v Boha, Večného Otca. Vyučujte príkladom. Rozširujte obrátenie. No nikdy nesúďte iných, ani sa nepokúšajte vyvyšovať sa nad tých, ktorí nemajú pochopenie pre pravdu.

Nikdy si nenamýšľajte, že ste lepší, ako sú vaši bratia a sestry a to len preto, že vám kvôli vašej vernosti ku Mne boli dané (niektoré) milosti z Nebies. Áno, vnášate radosť do Môjho Svätého srdca, no musíte k druhým pristupovať milujúcim, nie však diktátorským spôsobom.

Nikto nie je hoden, aby súdil iných

Nikto nie je hoden, aby súdil iných. Nezabúdajte na toto ponaučenie, lebo ani jeden z vás nie je hoden toho, aby iných súdil alebo iným ubližoval. Nikto z vás nemá moc ani znalosti, ktoré prináležia len samotnému Bohu, aby nad inými vynášal akékoľvek morálne súdy. Majte vždy otvorenú myseľ a nezabúdajte, že tým dňom, keď ste si začali namýšľať, že ste v Mojich očiach dôležitejší ako tí, ktorých vy zavrhujete ako hriešnikov, ste začali byť pre Mňa stratení.

V týchto posolstvách nevylučujem ani jednu vieru

Moje slovo je teraz dávané ľudstvu ako dar. Každému jednému z vás. V týchto posolstvách sa nebudem zameriavať len na jednu skupinu oddaných nasledovníkov. Tým z vás, ktorí rozumejú pravde – nechajte Ma, aby Som vám pripomenul, že všetky Moje deti na celom svete, najmä zatvrdilí hriešnici a tí, ktorí neveria v existenciu Môjho Večného Otca, Boha Stvoriteľa a tvorcu všetkých vecí, majú teraz prednosť. Je to na vás, Moji nasledovníci, aby ste sa vytrvalo modlili za tých, ktorí sú slepí. Ale robte to takým spôsobom, ako Som vás to učil. A konečne vždy majte na pamäti, že Ja vás všetkých milujem.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Kráľ všetkého ľudstva

07.04.2011 - 22.00 hod.

59. Tieto posolstvá zachránia milióny duší

Moja milovaná dcéra, dnes ti boli udelené dary Ducha Svätého spolu so zvláštnymi Božími milosťami. Dcéra Moja tým, že si sa vzdala svojej slobodnej vôle, sa teraz posunieš ďalej pri vykonávaní Mojej najsvätejšej vôle. Lepšie budeš teraz chápať, prečo je dôležité, aby si vo svojich myšlienkach, slovách, skutkoch a postojoch zachovávala úplnú poslušnosť voči Mne. Teraz budeš nasledovať Moje vedenie a hľadať ho ešte predtým, ako čokoľvek urobíš v Mojom záujme.

Konečne si pripravená, aby si nasledovala Moje pokyny. Teraz je potrebné, aby si Mi každý druhý deň obetovala aspoň dve hodiny modlitieb. Navyše musíš nasledovať pokyny veľmi vysokého duchovného sprievodcu, ktorý Ti bol zoslaný z Neba. Bude k Tebe hovoriť podľa Mojich pokynov. Konaj presne tak, ako ti on povie. Musíš sa postarať o to, aby si so Mnou komunikovala každý deň, pretože ti musím toho (ešte) veľa povedať.

Dcéra Moja, odteraz počúvaj len Môj hlas. Píš iba to, čo dostávaš odo Mňa. Nikdy nepreberaj názory iných ohľadne týchto najsvätejších posolstiev. Sú len jedny ústa, ktoré s tebou komunikujú, a to sú Moje. Dôveruj Mi, dcéra. Dôveruj Mi v plnej miere. Nikdy nespochybňuj tieto posolstvá, pretože Som to Ja, kto s tebou hovorí. Maj to vždy na pamäti. Teraz, keď Mi dôveruješ, budeš oveľa silnejšia. Uisťujem Ťa, že sa odteraz dokážeš omnoho účinnejšie vysporiadať s útokmi Zlého.

Zachovaj si pokoj. Zatiaľ čo láska k tebe, dcéra Moja, zaplavuje Moje srdce, zmocňuje sa ťa oddanosť a láska ku Mne, až máš z toho pocit slabosti. Táto mocná láska je vo svojej dokonalosti čistá a nedá sa zrovnať s ničím, čo si doposiaľ v tomto svete zakúsila.

Nebesia sa radujú, že si sa konečne odovzdala. Ale budeš sa musieť teraz pripraviť, aby si pomohla zachrániť milióny duší. Úloha, dcéra Moja, ktorú od teba požadujem, je z ľudského hľadiska nesmierna. Ty, dcéra Moja, budeš poslom pre svet, keď mu odovzdáš Moje Sväté slovo najväčšieho rozsahu, aby si ho pripravila na Môj Druhý príchod.

Vy, Moje drahé deti, ktoré Ja milujem s hlbokou vášňou – ktorá je mimo vaše chápanie – sa znova musíte priblížiť k Môjmu najsvätejšiemu srdcu prv, ako bude neskoro. Od teba, dcéra Moja, sa bude očakávať, že Moje slovo budeš prinášať ľudstvu. To nie je jednoduchá úloha. Spôsobí ti utrpenie ale musíš pochopiť, že je to tvoja povinnosť, ktorú voči Mne máš. Bola si povolaná, aby si zaistila, že prostredníctvom slova z Mojich Božích úst budú zachránené milióny duší od plameňov pekla.

Komunikuj so Mnou náležitým a správnym spôsobom. Po celý čas ťa budem viesť. Nech v tebe, dcéra Moja, zavládne pokoj. Môj Svätý Duch napĺňa teraz tvoju dušu. Si plná lásky a radosti a pripravená na ďalšiu fázu tejto Božej misie.

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

13.04.2011 - 23:00 hod.

60. Moja bolesť je dnes ešte väčšia, ako bola počas Môjho ukrižovania

Moja drahá milovaná dcéra, dnes večer plačem vo veľkom žiali nad hriechmi ľudstva, ktoré narastajú s veľkou intenzitou, zatiaľ čo sa blíži čas, kedy si svet pripomenie Moje utrpenie na kríži. Moja bolesť je ešte väčšia, ako bola vtedy v čase Môjho ukrižovania. Znovu prežívam agóniu, ktorú Som trpel, keď hriechy ľudstva prebodávajú Moje srdce ako meč, ktorý je teraz dlhší, ostrejší a bolestivejší.

Vy všetci – počujte Moje stony, počujte Môj plač. Utešujte Ma v tejto hlbokej agónii, ktorú dnes musím znášať. Denne musím byť svedkom hlbokého žiaľu, bolesti a utrpenia, ktoré spôsobuje človek človeku a človek deťom. Títo vrahovia netrpia výčitkami svedomia, až natoľko sú infikované Satanom – Podvodníkom ich temné duše. On nepreukazuje absolútne žiaden súcit s nikým z vás, pretože on nemá dušu. Napriek tomu ľudia ako slepí naivne podľahnú jeho pokušeniam. Otrocky sa nechajú vtiahnuť do jeho strašných temnôt, takže sa musím spoľahnúť len na vás, Mojich veriacich, že sa budete vytrvalo modliť za spásu týchto (úbohých) duší.

Moja bolesť sa denne stupňuje. Ľudia nevidia hriech ako taký, akým on v skutočnosti je. Vo svojej podstate je to láska k sebe samému. V najhoršom prípade sa jedná o lásku ku všetkým tým veciam, ktoré následkom nečestnosti, násilia, zneužitia a vraždy poškodzujú iných. Prečo ľudia zatvárajú oči, keď sú svedkami takých ukrutností? Tie obete sú rovnako ľuďmi ako ste vy sami. Vytrvalo sa modlite za týchto páchateľov, pretože oni sú tiež obeťami. Oni, deti Moje, sa zaplietli do osídiel Podvodníka, hoci mnohí z nich ani nepripustia, že existuje.

Blíži sa teraz čas, kedy sa na Zemi opäť bude v pravde počúvať Moje Slovo. Prosím, prosím, vysvetlite všetkým, že budú svedkami Môjho milosrdenstva, ktoré príde na Zem počas mystickej udalosti. Je dôležité, aby ste povedali toľkým ľuďom, koľkým to len bude možné, aby prosili Boha, Večného Otca o odpustenie hriechov, ktorých sa každý jeden z vás v minulosti dopustil. Urobte to práve teraz – a rýchlo. Zachráňte vaše duše a duše ostatných. A hoci sa obrátenia budú šíriť, niektoré nešťastné duše neprežijú ten šok. Modlite, modlite sa, aby nezomreli v stave smrteľného hriechu.

Prosím, premýšľajte počas pôstneho obdobia nad Mojim utrpením, uvedomujúc si pritom obetu, ktorú Som kvôli vám všetkým dobrovoľne priniesol, aby ste mohli byť zachránení. Potom pochopíte, že Varovanie, ktoré je osvietením svedomia, je Mojim ďalším darom Milosrdenstva pre ľudstvo.

Šírte všade obrátenie. Pomôžte poraziť Zlého modlitbou Ruženca Božieho Milosrdenstva, aby ste zachránili duše. Majte teraz vo Mňa dôveru a priveďte Ma späť do vašich sŕdc. Zjednoťte sa navzájom, aby ste cez lásku zachránili ľudstvo.

Váš Božský Spasiteľ – Ježiš Kristus

Syn Boha – Všemohúceho Otca, Stvoriteľa a Tvorcu všetkých vecí

14.04.2011 - 11:00 hod.

61. Prísľub zvláštnych milostí, ak bude volaný Ježiš aspoň v jednom dni

Moja milovaná dcéra ďakujem ti, že venuješ viacej času tejto nanajvýš dôležitej práci. Nadišiel pre vás všetkých čas, aby ste Mi aspoň v jednom dni otvorili svoje srdcia a tým Mi umožnili, aby Som vás naplnil zvláštnymi milosťami. Keďže sa blíži čas Veľkého Piatku, budú obdarovaní týmito milosťami tí z vás, ktorí už zabudli, že Ja existujem.

Ako sa blíži čas, ktorý sa spája s mocnou modlitbou Novény k Božiemu milosrdenstvu, tak bude využitý k tomu, aby boli vaše duše zaplavené Mojim výnimočným darom. Robte teraz tak, ako vám hovorím a modlite sa dnes ku Mne vašimi vlastnými slovami. Milosti, ktoré vám dám, vás nielenže privedú bližšie k Môjmu Svätému srdcu, ale vás aj naplnia Duchom Svätým.Modlite sa Moju Novénu (deväťdňovú pobožnosť – pozn. prekl.) počnúc Veľkým Piatkom a zahrňte do nej toľko duší, koľko môžete a Ja každú jednu z nich zachránim.

Tí z vás, ktorí ste odpadli od viery dokonca i potom, ako ste sa Mi odovzdali – Ja vás vždy znova a znova zdvihnem. Nikdy sa neobávajte prísť ku Mne späť, ak ste poblúdili. Ja nikdy neopustím tých, ktorí sa znovu ku Mne vracajú. Ako hriešnikom sa vám to opakovane môže stávať. Nebojte sa – Ja stojím pri každom jednom z vás, vždy pripravený, aby Som vás objal. Hriech môže byť odpustený. Nikdy sa však necíťte byť nehodnými kvôli hriechu, ak sa potrebujete ku Mne obrátiť a poprosiť Ma o odpustenie. Ja Som vždy s vami.

Deti Moje, využite Veľkonočný týždeň k tomu, aby ste si pripomenuli všetky tie obety, ktoré Som priniesol za hriešnikov. Môj súcit je stále silný. On nikdy nezoslabol k dušiam – dokonca ani k tým nie, ktorých hriechy Ma hlboko urážajú. Ak duša hľadá odpustenie, potom takýto hriech bude odpustený. Skrze Moju Novénu k Božiemu Milosrdenstvu budú vlievané najmocnejšie milosti vtedy, ak sa ju budete modliť od Veľkého Piatku až do Sviatku Božieho Milosrdenstva, ktorý je o deväť dní neskôr. Touto modlitbou zachránite nielen vaše vlastné duše, ale aj milióny iných. Urobte to pre Mňa.

Váš vždy milujúci a verný Božský Spasiteľ

Ježiš Kristus

14.04.2011 - 12:00 hod.

62. Som prítomný v Eucharistii napriek nesprávnej interpretácií Môjho zasľúbenia 

Moja drahá milovaná dcéra, nerob si starosti – zlepšila si sa v spôsobe, akým si teraz vydeľuješ čas, ktorý Mi venuješ v modlitbe. Je dôležité, aby človek pochopil, že k tomu, aby sa dostal bližšie k Môjmu srdcu, potrebuje si byť vedomí nutnosti prijímania sviatosti Najsvätejšej Eucharistie.

Mnoho ľudí, vrátane iných kresťanských skupín, popiera Moju skutočnú prítomnosť v Eucharistii. Nie je jasné, prečo sa rozhodli popierať zasľúbenie, ktoré Som vám dal pri Mojej poslednej večeri, keď Som sľúbil, že vám dám Moje telo a Moju krv ako potravu a výživu pre vaše duše. Jasné je to, že zázrak Svätej Eucharistie, ktorá je prítomná vo všetkých svätostánkoch kdekoľvek na svete, dnes existuje a je tu nato, aby naplnil vaše úbohé, podvyživené a prázdne duše Mojou prítomnosťou. Táto Moja prítomnosť vás posilní takým spôsobom, že keby ste premeškali Moje (eucharistické) prijímanie potom, ako sa to stalo vašim zvykom, cítili by ste sa stratení.

Veľa kresťanov ignoruje jeden z najzákladnejších prísľubov, aký Som urobil počas Môjho ukrižovania – že budem prítomný v chlebe a vo víne a zanechám trvalé znamenie, aby Som pomohol živiť duše. Primnoho ľudského uvažovania znamenalo, že sa Mi dostalo odmietania dokonca aj od kresťanov úprimného zmýšľania. Takýto kresťania nemôžu prijať Svätú Eucharistiu v jej skutočnej podobe. Najsvätejšia Eucharistia vám všetkým bola daná ako veľký dar na vaše vykúpenie a spásu. Odmietnutie skutočnosti, že Som v nej prítomný, znamená, že prichádzate o mimoriadne milosti - súčasti dohody - aby Som skrze tieto ešte viac vchádzal do vašich sŕdc.

Nezabúdajte, že keď Som pre vás zomrel, bolo to preto, aby Som vás priviedol do večného života a spásy. Prijímajte Ma ako živú prítomnosť a vaše duše budú osvietené spôsobom, o ktorom by ste nemysleli, že je možný. Obráťte sa, aby ste prijímali Moje telo a Moju krv. Dovoľte Mi, aby Som rozptýlil vaše pochybnosti. Je to jedna z najväčších chýb, ktorú kresťania urobili, že Mi zabránili týmto spôsobom vstupovať do ich duší. Je to pre Môjho Otca veľmi urážlivé vzhľadom na (Moju) obetu, vďaka ktorej ste boli zachránení. Nechajte Ma priviesť svetlo a potravu do vašich životov. Stanete sa viac prístupní k prijatiu pravdy Môjho učenia potom, ako sa udeje Varovanie.

Pamätajte si, čo Som počas Mojej poslednej večere prisľúbil, že keď prijímate chlieb a víno, stanú sa pre vás Mojim telom a Mojou krvou (u katolíkov cez konsekrovanú, to znamená kňazom premenenú svätú hostiu – pozn. prekl.) Každá iná interpretácia bola pokrivená ľudskou logikou a ľudským myslením. Chápte teraz pravdu a akceptujte ju.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

15.04.2011 - 15:30 hod.

63. Ako sa postarať, aby vaša rodina a priatelia mohli vojsť do Neba

Moja milovaná dcéra, mám radosť, že tak mnoho Mojich dobrých a zbožných nasledovníkov sa počas Svätého týždňa spojilo v jednote, aby si uctili obetu, ktorú Som za vás priniesol. Obetu, ktorú by Som znova a znova dobrovoľne prinášal, aby Som zachránil každého jedného z vás. Moja láska je hlboká a zahŕňa všetkých jedincov na svete, z ktorých každý bol stvorený svätou vôľou Boha, Večného Otca, Stvoriteľa ľudstva. Vy všetci máte vymedzené osobité miesto v Mojom srdci, dokonca aj tí z vás, ktorí Ma nepoznajú.

Ak by ste na tejto Zemi dostali prísľub života, ktorý by vám ponúkal šťastie a bohatstvo, tak by sa mnohí z vás chopili takej príležitosti. Tak naliehavo musíte uspokojovať túžby vášho tela. Keby bol ľuďom ponúknutý raj v Nebi, len ťažko by si to dokázali predstaviť. Ja to chápem. Od vlažných duší by si to vyžadovalo disponovať živou fantáziou, aby si mohli predstaviť takéto nádherné miesto. Od človeka si to bude vždy vyžadovať námahu, aby si dokázal predstaviť túto nádhernú skutočnosť. Len duše so silnou vierou v Božiu existenciu sú toho schopné.

Jediný spôsob, ako skutočne porozumieť tomu, aký klenot očakáva každého jedného z vás je, že si budete upevňovať vašu vieru. Je len jediný spôsob, ako to dosiahnuť – vytrvalo sa modliť za to, aby ste uvideli pravdu, svetlo, lesk a nádhernú budúcnosť, ktorá očakáva všetkých tých, ktorí ctia Boha, Večného Otca. Vy veriaci sa musíte modliť za vašich priateľov, manžela či manželku, príbuzných, rodičov, bratov, sestry a deti, ktorí majú málo viery. Ich duše budú zachránené, pokiaľ sa za nich budete modliť Moju modlitbu Ruženca k Božiemu milosrdenstvu. To vám teraz sľubujem.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

15.04.2011 - 22:00 hod.

64. Prebuďte sa pre pravdu skôr, než bude neskoro

Moja milovaná dcéra, musíš povedať svetu, že pokiaľ si ľudstvo praje večný život, tak sa musí riadiť Mojou najsvätejšou vôľou. Tento svet, i keď vám môže veľa ponúknuť, nikdy neutíši váš hlad. Keby nebolo hriechu vašich prvých rodičov, Adama a Evy, potom áno, bolo by možné žiť vo večnom šťastí bez prekážok na vašej ceste. Ale pretože Podvodník je všade, nepripustí, aby si ktokoľvek z vás naplánoval svoj život, smerujúci ku Mne. Je rafinovaný a klamár a bude sa neustále usilovať o to, aby rozličnými spôsobmi zvádzania zaistil, že upadnete do hriechu. Bude pre neho ale veľmi ťažké zamerať sa na vás, ak ste v stave milosti, ktorý ste dosiahli vyznaním hriechov a prijatím Sviatostí.

Svätý Ruženec je obzvlášť účinný proti Satanovi pre svoju moc, ktorú Blahoslavenej Panne, Mojej Matke, udelil Boh, Večný Otec. Ona má nesmiernu moc nad Podvodníkom. Proti nej je bezmocný a on to vie. Ak dovolíte Mojej Svätej Matke, aby vás viedla smerom k milostiam – čo jej umožní, aby sa prihovárala vo váš prospech – potom budete imúnny voči jeho vplyvu.

Dnes sa ľudia na tejto zemi usilujú o šťastie a pokoj, hľadajúc pritom nejakú tajnú formulu. Strácajú tým len čas, keď sa snažia odhaliť tajomstvo šťastia, materiálneho úspechu a pokoja vo svojich životoch. Prichádzajú s novými metódami a nápadmi, pričom všetky z nich majú podporu v plánoch, ako sa stať bohatým. Bez ohľadu na všetky argumenty, ktoré predkladajú, z ktorých väčšina je založená na psychológiou poháňanom idealizme, nie je proste možné, aby ste vo vašich životoch dosiahli radosť a pokoj, ak neveríte v Boha, Večného Otca. On je jediným darcom života. Ak sa k Nemu nepriblížite, zostanete duchovne prázdnymi.

Tým z vás, ktorí investujete mnoho času nato, aby ste dokázali, že Ja neexistujem, hovorím: Strácate zbytočne váš čas, keď sa naháňate za snami, ktoré sa nikdy nestanú skutočnosťou. Vaše tvrdohlavé odmietanie uznať vášho Stvoriteľa, najvyššiu bytosť, ktorá stvorila tento svet, vás povedie do priepasti večných temnôt. Mnoho ľudí ako vy, ktorí počas svojho života mimoriadne dlho popierali existenciu Boha rozširovaním klamstva, že nič také ako Boh Otec neexistuje, sú teraz, žiaľ, v hlbinách Pekla zo svojej vlastnej vôle. Nedovoľte, aby sa to stalo vašim dušiam, pretože tí, ktorí skončia v pekle, horia, akoby mali ešte telo. Ako sa Satan smeje vašej nevedomosti. Ak popierate Boha, popierate vaše právo na večné šťastie. To je to isté večné šťastie, ktoré tak urputne hľadáte na tomto svete. Ale na tejto zemi ho nemôžete dosiahnuť.

Nikdy nežite svoj život na zemi tak, ako by bol len časťou cyklu vašej existencie. Pretože nie je. Váš skutočný domov bude v raji spolu so Mnou.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

16.04.2011 - 10:00 hod.

65. Čo zažijete počas Varovania a modlitby za okamžité odpustenie

Moja milovaná dcéra, konaj rýchlo, aby si zvýšila povedomie o Mojich posolstvách, pretože Varovanie je už skoro nad svetom. Odkáž tým dušiam, ktoré sa odmietajú modliť, aby odsunuli nabok svoju pýchu a predpojatosť a obrátili sa teraz na Mňa s prosbou o odpustenie. Buď si načistom, že veľa, veľa duší neprežije túto nadchádzajúcu udalosť. Mnohé z týchto duší sú jednoducho lenivé a hoci v pozadí toho všetkého môžu veriť v Boha, Večného Otca, myslia si, že potom niekedy v budúcnosti sa budú venovať svojim svetonázorovým predstavám. No bude už príliš neskoro.

Povedz svetu, že táto udalosť prichádza, aby ich zachránila. Mnohí sa budú behom tohto mystického zážitku kajať. Budú pociťovať spaľujúci pocit, podobný tomu, aký prežívajú duše v očistci. To im dá nahliadnuť na to, čím musia prejsť duše, ktoré nie sú úplne čisté, predtým, ako môžu uzrieť nádherné svetlo nebies. Tým, že jednoducho pripustia, že táto udalosť sa môže stať, ju môžu prežiť. Obráťte sa ku Mne a povedzte: "Prosím, veď ma k svetlu a k dobrote Tvojho veľkého milosrdenstva a odpusť mi moje hriechy" a ja vám okamžite odpustím. Potom po Varovaní zakúsite hlboký pokoj a radosť vo vašej duši.

Mladým ľuďom pripadá trápne, aby sa modlili

Mnohí ľudia v dnešnom svete odmietajú modliť sa. Mnohým, najmä mladým ľuďom, pripadá modlitba trápna a staromódna. Mylne sa domnievajú, že keď si zachovajú vieru v Boha, nie je modlitba už potrebná. Nie je to pravda. Je úplne nevyhnutná nato, aby ste vošli do Raja, po ktorom budete zúfalo túžiť po smrti. Ak zotrváte v hriechu, nemôžete zakúsiť túto nádhernú slávnosť.

Práve tak, ako sa musia tí z vás, ktorí sa udržujú v kondícii, starať o svoje telo, pozorne pritom sledujúc, čo jedia, aby sa udržali štíhlymi, rovnako tak si musíte pripraviť svoje duše. Keď nebudete dôsledne venovať pozornosť svojej duši, tak sa stane slabou a bude jej chýbať potrebná potrava na zabezpečenie jej dokonalého stavu.

Modlitba za obrátenie iných

Vzhľadom nato, že vo svete je slabá viera medzi tými, ktorí sú veriaci, majú teraz tí z vás, ktorých viera je silná, obrovskú zodpovednosť. Musíte sa za ostatných modliť túto modlitbu za ich obrátenie:

"Ó, Ježišu, v Tvojom Božom milosrdenstve Ťa naliehavo prosím, prikry tieto vlažné duše Tvojou vzácnou krvou tak, aby mohli byť obrátené."

Modlite sa túto krátku modlitbu za tých, o ktorých si myslíte, že ju najviac potrebujú.

Deti, nezabudnite na Môj slávnostný prísľub. Ja budem na záver triumfovať. Satan, ten Podvodník, jednoducho nemôže prežiť. Prosím, dovoľte Mi, aby Som vás ochraňoval a zobral vás so Sebou. Nedajte Satanovi svoju dušu. Všetkých vás milujem. Vytrvalo Ma proste, aby Som každý deň posilňoval vašu vieru.

Váš Božský Spasiteľ

Kráľ Milosrdenstva a Súcitu

Ježiš Kristus

16.04.2011 - 22:45 hod.

66. Aj malé modlitebné skupiny Božieho Milosrdenstva môžu zachrániť milióny

Moja milovaná dcéra, čas Varovania je teraz blízko a stane sa rýchlo mihnutím oka. Všetci sa zastavia na svojich cestách, keď sa stanú svedkami Môjho Veľkého Milosrdenstva. Modlite sa prednostne za všetkých tých, ktorí sú v smrteľnom hriechu. Potrebujú vaše modlitby, pretože mnoho z nich padne mŕtvych ako kameň zo šoku, keď uvidia hrôzu – skrze Moje oči – tých hriešnych ukrutností, ktoré spáchali. Modlitbou Ruženca Božieho Milosrdenstva môžu byť zachránené milióny, aj keď sa ho bude modliť len malá skupinka oddaných a láskyplných nasledovníkov.

Ohľadne tejto veľkolepej udalosti ti neposkytnem žiaden dátum, dcéra Moja. Ale buď si istá, že čas pre svet je teraz už takmer tu. Tak, ako sa v nezmenšenej miere aj naďalej po celom svete rozrastá zlo, tak aj všade teraz dopadne ruka Môjho Otca. Môj Otec nebude stáť stranou a nedovolí týmto zlovestným hriešnikom v spojení so Satanom, aby naďalej ničili a zamorovali ľudstvo. Hanba týmto hriešnikom, ktorí sú posadnutí sami sebou a ktorých stále milujem aj napriek škvrnám zla ich hriechov. Prosím vás, aby ste sa teraz modlili za odpustenie ich hriechov.

Teraz, ako sa udeje Varovanie, tak aj ekologické katastrofy postihnú ľudstvo. Modlitba je vašou jedinou zbraňou, deti Moje, aby ste seba samých a ľudstvo zachránili od plameňov pekla. Potom, ako sa Varovanie uskutoční, zavládne načas pokoj a radosť. A potom započne perzekúcia Novej Svetovej Aliancie (Nového Svetového Poriadku – pozn. prekl.). Ich moc bude oslabená, ak sa dostatočne veľa z vás bude intenzívne modliť a rozširovať obrátenie.

Nemajte strach, Moji milovaní nasledovníci. Budete úzko spolupracovať, aby ste sa modlili za spásu ľudstva. A v tomto procese zachránite milióny duší.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

17.04.2011 - 09:00 hod.

67. Plán Nového Svetového Poriadku na kontrolu vašich peňazí a potravín

Moja milovaná dcéra, povedz svetu, že už čoskoro uvidí radu ekologických katastrof. Udejú sa náhle na celkom neobvyklých miestach a budú veľmi závažné svojou intenzitou. Spôsobil ich človek svojim hriešnym chovaním. Všetci konajte pokánie a majte na pamäti, že tieto klimatické nešťastia vás prebudia z vašej slepej driemoty a nedostatku viery. Dôjde k nim tiež preto, aby zmiernili dopad zlovestných skupín globálnych aliancií v ich zločineckých a hlúpych aktivitách. Tieto skupiny, ktoré Ja budem označovať ako Nová svetová vláda vo fáze prípravy, plánujú teraz vystúpiť pod vedením Antikrista. Tieto isté skupiny spôsobili kolaps bankového systému a teraz zničia meny všade vo svete, aby vás mohli ovládať a kontrolovať.

Dcéra Moja, keď Som ti pred niekoľkými mesiaci po prvý krát odovzdal toto posolstvo, myslela si si, že tieto posolstvá sa zdajú byť divné, no napriek tomu si napísala, čo som Ti povedal. Tento ohavný diabolský plán týchto hadov, nasledovníkov Satana, bol tajne pripravovaný už po nejakú dobu. Niektoré z ich ľstivých plánov už boli odhalené, no napriek tomu mnoho ľudí verí, že svet jednoducho prechádza len ďalšou finančnou krízou. Všetci sa teraz prebuďte. Pozrite sa okolo seba a uvidíte sami.

Prestaňte sa snažiť naznačovať, že svet sa jednoducho nachádza na pokraji depresie, spôsobenej prepadom ekonomiky, pretože to nie je pravda. Títo ľudia budú teraz kontrolovať každého z vás prostredníctvom globálnej meny a cez zadĺženosť vašej krajiny. Žiadna krajina sa nevymaní z ich spárov. Prosím, dbajte na Moje slová. Vaše peniaze budú bezcenné. Váš prístup k potravinám a ďalším potrebám bude možný len pomocou znaku - identifikácie, o ktorej som už hovoril. Prosím, prosím, neprijmite tento znak, lebo budete pre Mňa stratení. Tento znak vás zabije – nie práve fyzicky ale duchovne. Ostaňte mimo túto jurisdikciu. Začnite teraz plánovať zásoby potravín, prikrývok, sviečok a vody, pokiaľ sa chcete vyhnúť prijatiu znaku - znaku Šelmy.

On, Antikrist, ktorý bude viesť Novú Svetovú Vládu, verí, že ukradne duše ľudskej rasy. To sa ale nestane. Tak ako mnohí padnú pod jeho vplyv, tak aj Moji nasledovníci zostanú neotrasiteľne verní Mne, svojmu Božskému Spasiteľovi.

Vy všetci, ktorí sa budete vysmievať týmto proroctvám, teraz dobre počúvajte: Ak sa dostanete pod vplyv tejto globálnej moci, potom budete stratení. Budete potrebovať silnú vieru, aby ste prežili. Modlitby, ktorými budete prosiť, budú vypočuté. Počas tohto strašného obdobia na Zemi vás budem ochraňovať. Pripravte sa teraz na spoločné stretnutia v skupinách, kde sa budete môcť modliť v kľude a v tajnosti.

Oni, patriaci k Novému Svetovému Poriadku (NWO = The New World Order – pozn. prekl.), sa budú tiež modliť vo svojich vlastných ohavných kostoloch. Tieto kostoly existujú všade, hoci boli zriadené v tajnosti. Prinášajú svojmu idolu Satanovi obete a uctievajú ho. Tieto kulty sa teraz rozmáhajú a všetky zdieľajú jeden spoločný absurdný cieľ, ktorým je kontrola ľudstva. Urobia to tak, že sa pokúsia kontrolovať vaše peniaze, prísun potravín a energie.

Bojujte s nimi najlepším vám možným spôsobom – modlitbami a šírením obrátenia. Takisto sa modlite za týchto oklamaných ľudí, ktorým bolo prisľúbené veľké bohatstvo, technológia, dlhý život a zázraky. Ako veľmi sa mýlia. Boli skutočne oklamaní. Keď spoznajú pravdu, budú už uvrhnutí do pekelných hlbín a bude už príliš neskoro.

Modlite, modlite sa všetci Môj ruženec Božieho milosrdenstva a najsvätejší ruženec každý deň tak často, ako len môžete, aby ste zmiernili dopad tohto zákerného a démonického plánu. Taktiež sa modlite za tie duše, ktoré budú stratené v nadchádzajúcich celosvetových ekologických nešťastiach, ktoré budú privodené rukou Boha Otca. Potrebujú vaše modlitby. Prosím, vezmite si k srdcu Moje prosby o modlitby, pretože budú vypočuté.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

17.04.2011 - 19:00 hod.

68. Boží hnev zostúpi na Nový Svetový Poriadok

Moja vrúcne milovaná dcéra, s veľkým zármutkom ti musím povedať, že hroziace prírodné katastrofy budú mať za následok veľké straty na životoch v Ázii, Európe, Rusku a v Spojených štátoch amerických. Hnev Boha, môjho Večného Otca prudko dopadne na túto globálnu alianciu, ktorá je zosnovaná utajovanými organizáciami v podsvetí, aby pre svoj vlastný zisk rozsievala smrť vo zvyšku sveta. Sú zodpovední za vytváranie bohatých spoločností a nových technológií, ktoré by vás inak očarili, ak by neboli v ich zámeroch také zhubné. Títo ľudia, pochádzajúci z každej krajiny tzv. prvého priemyselného sveta, sú bohatí, talentovaní a kontrolujú banky, armádu, svetové humanitárne organizácie, policajné sily, vlády, dodávateľov energií a médiá. Nikto z vás nedokáže uniknúť ich zovretiu, pokiaľ vám nepoviem, ako.

Modlitba, predovšetkým modlenie sa ruženca Božieho Milosrdenstva, rozšíri obrátenie a modlitba svätého ruženca oslabí dielo týchto zlovestných parazitov, ktorých idolom je Satan. Toto je zaujímavá vec. Mnoho týchto fanatikov, polapených v tejto zradnej sieti, je presvedčených, že vo svojej prirodzenej túžbe po bohatstve sú jednoducho ambiciózny a nepridŕžajú sa žiadnych náboženských presvedčení. Čo však nevedia je to, že sú klamaní Satanom a každý deň vo svojich myšlienkach, túžbach, slovách a skutkoch ním ovplyvňovaní. Akí sú len slepí.

Aj tam všade, kde sa zhromažďujú, zostúpi Boží hnev so strašnou silou. To sa už pripravuje. Budú zastavení, ale chvíľu to potrvá. Nezastaví ich to úplne, ale značne to oslabí dopad ich činov, ktorý by bol inak hrozný. Najsvätejšia Trojica je teraz aktívna v komunikácii s vybranými dušami po celom svete. Veriaci si toho už všimli. Tí, ktorí neveria v Boha Otca, si o týchto ľuďoch myslia, že sú najskôr excentrickí podivíni, zaoberajúci sa súdnym dňom. Aj keď mnoho ľudí v dnešnom svete naozaj môže hlásať nepravdivé tvrdenia, prosím neignorujte ich bez toho, že by ste si ich predtým nevypočuli, čo chcú povedať. Vždy sa modlite o vedenie v týchto ťažkých časoch, plných zmätkov. Sústreďujte svoju pozornosť v každom čase na Mňa, vášho Božského Spasiteľa. Budem vás držať za ruku a budem vašou oporou v týchto skúškach.

Mnoho ľudí, keď uvidí, že tieto proroctvá vychádzajú na svetlo, bude podliehať panike a v mnohých prípadoch budú zhrození. Ale netreba sa báť, pretože toto obdobie bude krátke. A potom príde nové Nebo a nová Zem, kde budete žiť všetci pokojné, dlhé a blažené životy v jednote so Mnou.

Čím viac ľudí sa obráti a poprosí Boha Otca o vedenie, tým menší bude dopad zlovestnej vlády, plánovanej Novým Svetovým Poriadkom.

Choďte teraz v pokoji. Modlite sa, aby ste si posilnili vašu vieru vo Mňa.

Váš milosrdný Spasiteľ a spravodlivý Sudca

Ježiš Kristus

29.4. 2011 -23:50 hod.

69. Sexuálna nemorálnosť vás vedie do pekla

Dcéra moja, aj keď sa svet delí na rozličné vrstvy tých, ktorí žijú jednoduché a usporiadané životy, niektorí v bohatstve a mieri, tých, ktorí trpia kvôli chudobe a chorobám, alebo ktorí sú obeťami vojny, a tých, ktorí sú pri moci všetci budú v úžase svedkami tých istých nadchádzajúcich udalostí.

Mnohí uvidia v ekologických katastrofách prst Boží. Ďalší povedia, že sú znakom konca časov, kým iní budú hovoriť, že to všetko má čo dočinenia s globálnym otepľovaním. Ale čo je teraz v tomto čase najdôležitejšie, je porozumieť tomuto. Hriech, ak eskaluje do neslýchaných úrovní, spôsobí nejakým spôsobom vo vašom pokojnom živote skazu. Ale keď sa zintenzívňuje na súčasnú úroveň, ktorú zakusujú a sú jej svedkami všetci z vás v dnešnom svete, potom si môžete byť istý, že takéto katastrofy budú dielom Božích rúk.

Boh Večný Otec už reagoval a konal týmto spôsobom. Teraz, keď sa približuje čas zničiť Satana a jeho nasledovníkov, budú Bohom, v jeho Milosrdenstve, uvoľnené ďalšie ekologické nepokoje. Urobí to, aby zabránil Satanovi a jeho skorumpovaným ľudským bábkam, ktorí slintajú pri vyhliadkach na bohatstvo a slávu, ktoré im sľubuje skrze svoje psychologické sily.

Satan vkladá diabolské myšlienky a činy do duší, dostatočne slabých, aby sa vystavili jeho panovačným silám. Takýto ľudia majú spoločné črty. Sú sebeckí, posadnutí svetskými ambíciami a bohatstvom a sú závislí na sexuálnych úchylkách a moci. Všetci skončia v pekle, ak sa aj naďalej budú držať oslavovania Antikrista, ktorý sa chystá dať sa svetu na známosť.

Mnoho nevinných duší neveria v Satana, Antikrista alebo dokonca ani v Boha, Otca Všemohúceho. Tak si zatvárajú oči. Avšak sa čudujú, prečo celá spoločnosť, v ktorej žijú, sa zrútila. Nerozumejú desivej rýchlosti rozpadu tradičnej rodiny. Pripisujú to neduhom modernej spoločnosti. Čo nevedia, je, že Satan sa zameriava na rodinu ako na prioritu. Je to preto, lebo vie, že ak sa zrútia rodiny, zrúti sa aj spoločnosť. Mnohí to vedia, lebo sa to stáva v dnešnom svete stále viac viditeľným.

Potom pozrite na sexuálnu nemorálnosť. Divíte sa, ako strašne bola spoločnosť zamorená touto mravnou skazou. No opäť, čo nechápete, je, že Satan je zodpovedný za každý jeden čin obscénnej nemorálnosti vo svete. Hoci tí z vás, ktorí sú chytení vo svete promiskuity, sexuálnych úchyliek a zneužívania druhých, budú argumentovať, že tieto činy sú zdrojom zábavy a v niektorých prípadoch aj formou prijmu musíte vedieť, že budú vašim pasom do večných plameňov pekla.

Za každý zvrátený sexuálny akt, na ktorom máte účasť, bude i vaše telo, aj keď budete v duchu, horieť naveky, ako keby ste boli v tele. Každá časť vášho ľudského tela, ktorú zneužijete skrze smrteľný hriech, bude trpieť najväčšiu bolesť v plameňoch pekla. Prečo by ste toto chceli? Mnohí z vás úbohých podvedených duší si neuvedomuje, že nikdy vám nepovedali pravdu. Pravdu, že Nebo, Očistec a Peklo existujú. Mnohí z mojich, dobre to mysliacich, posvätených služobníkov Cirkvi už dlhý čas nezdôrazňovali toto učenie. Hanba im. Plačem pre ich muky, lebo mnohí z nich sami skutočne neveria v peklo. Tak ako potom môžu kázať o hrôze, ktorou je peklo? Nemôžu. Lebo mnohí sa rozhodli pre ľahkú odpoveď: „Boh je vždy milosrdný. On by vás nikdy neposlal do pekla. Nie?“

Odpoveď je nie neposlal. Je to pravda, lebo On by sa nikdy nemohol odvrátiť od svojich detí. Skutočnosťou však je, že mnohé, mnohé duše, zablokované ťažkým hriechom, na ktorí boli podnecované, aby ho páchali, sa stávajú znovu a znovu závislé na svojich hriechoch. Znovu a znovu. Sú v takej temnote pohodlné vo svoje vlastnej nemorálnosti že si naďalej vyberajú túto tmu dokonca po smrti. Oni si vybrali túto cestu svojou vlastnou slobodnou vôľou darom od Boha, do čoho On nemôže zasahovať. Ale Satan môže. A on to robí.

Vyberte si, aký život chcete. Cestu života k Bohu, Večnému Otcovi, do neba alebo k Satanovi, Podvodníkovi, do plameňov večného pekla. Neexistuje žiaden spôsob ako vám jasnejšie vysvetliť následok, deti moje. Je to kvôli Mojej láske a súcitu, že vás musím učiť pravde.

Toto posolstvo vás malo nejako vystrašiť, lebo keby som vám neukázal, čo ich čaká, nebol by som vám odhalil moju opravdivú lásku k vám všetkým.

Je čas čeliť budúcnosti, nielen za seba samých, ale aj za tých priateľov, rodiny a milovaných, ktorých ste ovplyvnili svojim vlastným správaním. Správanie plodí správanie. V prípade nevinného (správania) ste ich tiež mohli nevedomky viesť a priviesť na cestu do večnej tmy skrze neinformovanosť.

Starajte sa o svoju dušu. Je to dar od Boha. Je všetko, čo si zo sebou vezmete do budúceho života.

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

 20.4. 2011 -17:45 hod.

70. Povstaňte proti útokom Satana

Dcéra moja, tvoja viera je neustále skúšaná každú hodinu dňa, keď na teba cudzí ľudia vyvíjajú nátlak, aby si tieto posolstvá zamietla. Toto sa bude diať vždy. Je čas zvyknúť si na tieto muky. Môžeš byť pokojná, viac ako inokedy, že tieto posolstvá sú autentické a pochádzajú odo Mňa, Božského Spasiteľa ľudstva, Ježiša Krista.

Zarmucuje Ma, keď vidím najmä veriacich, tak ovplyvnených Podvodníkom, že odmietajú Moje najsvätejšie Slovo, ktoré je dávané svetu na známosť.

Dcéra teraz si viac než schopná ignorovať všetky hlasy, ktoré tvrdia, že hovoria s autoritou, ktorá im bola daná z Božích zdrojov. Dnes sú prítomní vo svete mnohí falošní proroci, a nie sú tými, za ktorých sa vyhlasujú. Počúvaj len Môj hlas, ako som ti povedal skôr. Nepotrebuješ schválenie inými, aby si pokračovala s touto posvätnou prácou. Tieto zväzky posvätných posolstiev budú časom videné také, akými sú. Nesmieš sa nikdy nechať zviesť zle informovanými dušami, že posolstvá nie sú božsky inšpirované. Lebo tomu tak nie je. Potlač tieto lži, ktorými útočí na tvoje uši Podvodník, Satan. On, dcéra moja, chce zastaviť toto dielo a urobí všetko, aby ťa zastavil.

Teraz vstaň a hovor s autoritou Ducha Svätého, ktorá ti bola odovzdaná, moja predrahá dcéra. Si vyvoleným poslom, aby si, ako som povedal, doručila ľudstvu najdôležitejšie správy v týchto časoch. Robíš Ma takým šťastným, že si ukázala silu a odvahu tvárou v tvár útokom, ktoré si musela znášať z rúk Satana. Pamätaj si však, že musíš prijímať túto prácu s pokorou, ktorá sa od teba očakáva. Prijímaj Ma teraz každý deň do svojej duše kvôli ďalším milostiam.

Milujem ťa, dcéra moja. Nebo sa raduje nad rýchlosťou tvojej odpovede Mojej Najsvätejšej Vôli.

Tvoj Spasiteľ

Ježiš Kristus

22.4. 2011 – Veľký Piatok

71. Bráňte právo vašich detí na kresťanskú výchovu

Moja drahá milovaná dcéra, dnes je čas pre všetkých tých, ktorí veria v Umučenie na kríži, aby ho pomohli niesť, aby tak ešte raz mohlo byť počuté Moje slovo vo svete. Pripomeň im, ako som zomrel a prečo to predstavuje spásu. Teraz je tvojou povinnosťou informovať tých, ktorí zblúdili z cesty, aby sa ich srdcia opäť otvorili k pravde Môjho učenia.

Povstaňte teraz a bráňte vaše práva byť kresťanmi. Aj keď z vašej strany očakávam toleranciu keď musíte rešpektovať názory iných vierovyznaní nikdy Ma neurážajte odstrčením vášho kresťanstva na druhé miesto. Je to nebezpečná doktrína, keď si zmýlite toleranciu ako náhradu za pravdu. Buďte otvorení k iným vierovyznaniam a jednajte so svojimi bratmi a sestrami ako s rovnocennými. Avšak nikdy sa necíťte pod tlakom, žeby ste potlačili svoje presvedčenie alebo odopreli vašim deťom právo na kresťanskú výchovu. Mnoho škôl zriaďovaných kresťanskými organizáciami podľahli nátlaku, aby sa vzdali svojej vernosti Mne. Mnohé vlády sa pokúšajú zakázať kresťanstvo a jeho šírenie novými zákonmi. Zistíte ale, že z inými nekresťanskými náboženstvami sa nezaobchádza tak tvrdo. Miesto toho je hocijaké iné náboženstvo bude tolerované oveľa priaznivejšie ako Kresťanstvo.

Bojujte teraz za vašu vieru. Modlite sa za obrátenie. Modlite sa, aby tie režimy, ktoré potláčajú vaše právo byť kresťanom, preukázali viac tolerancie. Podľahnutie týmto tlakom bude mať za následok neplodný svet, keď svoju vieru bude praktizovať menej kresťanov.

Vezmite odo dnes svoj kríž a ukážte príklad ostatným. Nikdy nebuďte zahanbený z Kríža.

Váš Milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus, Kráľ ľudstva

24.4. 2011 -16:40 hod.

72. Zaviažte sa vernosťou Môjmu Božiemu Milosrdenstvu

Moja drahá milovaná dcéra, je radosťou, že moje deti sa radujú v spomienke na Moje Zmŕtvychvstanie. Tento rok je dôležitý, lebo znamená začiatok novej éry osvietenia, ktorá má začať vo svete v krátkom čase.

Môj veľký dar Milosrdenstva prinesie obrovskú úľavu veriacim a vyvolá ohromný pocit eufórie medzi tými neveriacimi, ktorí sa obrátia. Keď objavia pravdu, bude im ľahko na srdci a budú naplnení láskou k Bohu, Večnému Otcovi, a ku Mne, vášmu Božskému Spasiteľovi. Dokonca nekresťania porozumejú pravde o Mojej existencii. Na koniec to spôsobí veľký pocit radosti a lásky vo svete.

Varovanie musí byť doprevádzané modlitbou

Je však dôležité, aby ste si pamätali jednu dôležitú lekciu týkajúcu sa Varovania. Táto veľká udalosť, kedy všetci z vás uvidia nielen svoje hriechy, ako ich Ja vidím, ale tiež porozumejú pravde o budúcom živote, musí byť doprevádzaná modlitbami.

Žiaľ mnohí aj potom upadnú späť do hriechu. Teraz je čas na prípravu, aby sa zabránilo tejto situácii modlením sa Ruženca Božieho Milosrdenstva každý deň vo vašom živote. Návykom modlenia sa tejto mocnej modlitby udržíte úroveň obrátenia a viery, ktorá následne zasiahne celý svet.

Radujte sa, modlite sa a ďakujte Mi, vášmu Božskému Spasiteľovi za toto veľké Milosrdenstvo. Kľaknite si a vzdajte chválu Bohu Otcovi za dar Mojej obety. Modlitba pomôže zmierniť vplyv Novej Svetovej globálnej aliancie, ktorá bude nasledovať. Ak dostatok z vás zostane verných Mne, Môjmu učeniu, a bude sa naďalej modliť a rovnako aj prijímať Sviatosti, môžete zmeniť beh udalostí, ktoré by boli nasledovali.

Aké mocné je Moje Božie Milosrdenstvo. Toľkí z vás stále nechápu význam tohto. Mnohí žiaľ o tom predtým nikdy nepočuli.

Na tých z vás, ktorí ste Mi verní, mám teraz veľmi mimoriadnu prosbu. Nechcem vidieť žiadne z mojich detí zničené. Pre toto vám bude dané Varovanie. Ono ukáže každému jednému z vás, vrátene skeptikov, ktorí sú medzi vami, čo sa skutočne udeje počas Posledného Súdu. Tak, aby ste Mi pomohli zachrániť každú dušu, chcem, aby ste Mi prisľúbili svoj vlastný dar, aby ste Mi pomohli získať duše.

Vytvorte modlitebné skupiny Ruženca Božieho Milosrdenstva po celom svete a použite túto modlitbu za každú osobu, o ktorej viete, že by mohla zomrieť, lebo Ja vám zaručím ich spásu, ak tak urobíte. Zhromaždite sa teraz, ľud Môj. Nasledujte vášho Spasiteľa. Modlite sa, ako ste sa predtým nikdy nemodlili a tak bude spasených viac duší. Potom sa všetci stanete súčasťou nového sveta, ktorý som vám prisľúbil, keď sa Nebo a Zem zlúči ako jeden celok. Táto slávna budúcnosť je pre všetkých vás. Skôr, ako sa báť tejto veľkej zmeny, otvorte si mysle, srdcia a duše veľkej radosti, ktorá je pred vami. Spojením sa do jednej veľkej mocnej skupiny na celom svete, v každej krajine, v každej rodine, v každom kostole a v každom spoločenstve, dosiahnete veľa.

Vaše modlitby pomôžu zabrániť mnohému prenasledovaniu, ktoré sa uskutoční, ako bolo predpovedané. A tak z úcty ku Mne, vášmu vždy Milujúcemu Spasiteľovi, nasledujte ma teraz.

Prebývam v každom jednom z vás. Viem, čo sa nachádza vo vašich srdciach a dušiach. Tým, že Mi dáte váš sľub milosrdenstva k vašim bratom a sestrám, obdržíte mimoriadne milosti.

Váš Božský kráľ Milosrdenstva a Spravodlivý Sudca

Ježiš Kristus

24.4. 2011 - 20:30 hod.

73. Obráťte iných pri každej príležitosti

Moja drahá milovaná dcéra, dnešok je význačný tým, že Moje Vzkriesenie z mŕtvych naplnilo prísľuby (dané) človeku. Zmŕtvychvstaním pomôžem pozdvihnúť všetkých z vás do svetla Neba. Vstaňte teraz všetci z vás a poďte Ku Mne a vašej vlastnej spáse.

Deti moje, musíte obracať iných pri každej príležitosti. Čím viac vysvetľujete a čím viac preukazujete týmto slabým dušiam lásku vo svojom srdci, tým (lepšie) dosiahnete konečný výsledok, keď obrátite ďalšiu dušu. Zahrniem vás veľkým požehnaním. Je to veľmi mimoriadny dar odo Mňa a predstavuje akt veľkého milosrdenstva pre vás.

Obrátenie, deti moje zachráni duše. Keď sa uskutoční obrátenie, šíri sa potom na priateľov a známych tej osoby, ktorá sa obrátila. Obrátenie šíri obrátenie. Nevadí, ak sa vám vysmejú alebo s vami jednajú, ako keby ste hovorili nezmysly. Vyžaduje si to z vašej strany veľa statočnosti, moji milovaní verní nasledovníci. Ale zakaždým, keď sa postavíte a budete vysvetľovať Moje učenie iným, ľudia budú počúvať. Kým niektorí sa na vás môžu smiať a javiť sa, že vás neberú vážne, hlboko vnútri mnohí budú načúvať tomu, čo im máte povedať.

Keď Duch Svätý pracuje skrze vás počas vašej práce, poslucháči budú cítiť vo svojom srdci ťah. No nebudú vedieť prečo. Potom ich pritiahnete bližšie.

Niektorí ľudia budú reagovať pomaly. Ale buďte trpezliví. Postupne začnú povoľovať. Najskôr vám budú dávať otázky. Bude sa to zvyčajne týkať toho, či je niečo správne alebo nesprávne. Vtedy už obrátenie zapúšťa korene. Nikdy sa nevzdávajte šíriť pravdu Môjho učenia. Nemusíte to robiť ako kazateľ. Skôr sa to môže robiť veľmi jemne. Obráťte iných vo vašom každodennom živote v rámci bežnej konverzácie. Týmto spôsobom budú ľudia viac vnímavejší.

Deti moje, budete sa však cítiť šokovaní z reakcií iných ľudí, najmä tých, ktorí žijú svoje životy v popieraní a v tme. Ich reakcie budú agresívne a v uštipačnom tóne. Budú sa vás pýtať, či naozaj veríte takémuto nezmyslu. Potom vám budú nadávať a urážať vás. Vaša inteligencia bude spochybňovaná. Budete obviňovaní, že sa uchyľujete k náboženstvu kvôli vašim osobným problémom. Z času na čas sa budete cítiť trápne a môže vám byť ťažké sa brániť. Zostaňte ticho v takýchto situáciách. Potom jednoducho z času na čas dávajte otázky.

Pýtajte sa takejto duši: „Prečo to takto cítiš?“ Čím viac otázok sa ich spýtate, tým viac títo ľudia začnú zhodnocovať svoje odpovede. Nepresvedčíte všetkých o pravde. Avšak každý pokus z vašej strany vás pozdvihne v Mojich očiach.

Choďte teraz deti moje. Obracajte v Mojom mene a budú vám udelené mnohé, mnohé milosti.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

26.4. 2011 - 20:10 hod.

74. Arabské povstania vyvolajú globálny nepokoj Taliansko spustí spád

Moja drahá milovaná dcéra, vylievam nekonečné slzy pre všetky moje milované sužované deti vo svete, ktoré sú obeťou násilia a zneužívania. Moje úbohé predrahé deti trpia všade na celom svete, najmä v Arabskom svete. Ako sa trápim nad ich utrpením. Tieto úbohé, bezmocné deti. Prosím, modli sa za nich, dcéra moja, obetujúc za nich svoje vlastné utrpenie.

Ukrutnosti páchané v Arabskom svete budú pokračovať, keď budú ďalšie arabské štáty zapletené do sérii konfliktov. Čas pre prvý z atentátov, o ktorých som ti hovoril minulý február, nastane už o krátko. Povstanie v Arabskom svete vyvolá nepriamo nepokoje v každom kúte sveta.

Taliansko bude nástrojom spádu, čo spustí zapojenie globálnych mocností do vojny všetky tieto udalosti sú nevyhnutné, ale modlitba môže uľahčiť utrpenie. Modli sa dcéra moja, aby sa ľudia obrátili na Mňa a poprosili Ma o pomoc a vedenie počas týchto časov rozruchu.

Nechcem vidieť moje deti trpieť. Ale žiaľ budú trpieť dovtedy, kým počas Varovania nebude pravda odhalená. Modli sa teraz za tých pomýlených diktátorov, ktorí vraždia nevinné duše.

Vyzývam všetkých Mojich posvätených služobníkov na celom svete, aby akceptovali, že proroctvá predpovedané v Knihe Zjavenia sa teraz rozvíjajú. Šírte pravdu Môjho učenia a zachráňte svoje stádo predtým ako vyprší čas. Teraz choďte. Konajte svoju povinnosť voči Mne. Vyzývam tých z vás, ktorí zriedili Moje učenie, aby ste sa teraz zastavili. Pozrite sa do svojich sŕdc a hovorte mojim ľuďom pravdu. Oni nemôžu byť, a nebudú, spasení, pokiaľ nebudú hľadať odpustenie za ich hriechy. Musia sa pokoriť v Mojich očiach a poprosiť Ma, aby som im dal dar vykúpenia.

Vy, moji posvätení služobníci, musíte teraz hrať rolu, na ktorú ste boli vybraní. Buďte statoční. Kážte pravdu.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

 28.4. 2011 - 23:30 hod.

75. Ľudia sa ma hanbia poprosiť, aby som im odpustil hriechy

Moja drahá milovaná dcéra, bola to pre teba celkom neobyčajná cesta v takom krátko čase. Chápem, že teraz si unavená. Avšak rýchlosť, akou tieto posolstvá dostávaš a ako sú zverejňované v toľkých jazykoch, tak rýchlo, dokazuje naliehavosť, ktorú predstavujú. Takisto ukazuje aj Božie vedenie, ktoré je pri tejto práci v najdokonalejšej podobe.

Tieto posolstvá, hoci plné Môjho učenia, sú vám v skutočnosti dávané, aby vám vysvetlili dôležitosť prípravy vašej duše v tomto živote, pokiaľ ešte máte príležitosť. Mnohí ľudia, ktorí čítajú tieto posolstvá, zvlášť tí s malou vierou v Boha, Večného Otca, sú nimi vyrušení. Mnohí sa obrátia. Niektorí sa budú strachovať o svoju budúcnosť na tejto zemi, i o svoje rodiny a priateľov. Prosím, hovorte im, že ich milujem. Ak si najskôr otvoria svoje mysle pre

skutočnosť, že Boh skutočne existuje, potom budú pripravení na druhú fázu. To jest, keď sa začnú čudovať, že prečo sa vôbec uskutočňuje takáto komunikácia. Prečo by Ježiš Kristus, jediný Syn Boha Večného Otca, podnikol takéto mimoriadne kroky. A potom prídu na zrejmý záver. Je to preto, lebo milujem každého jedného z vás, že vás chcem znovu zachrániť. Chcem vás všetkých opatrovať a idem do krajnosti, aby som vás priviedol bližšie k Môjmu Srdcu.

Chcem sa vás dotknúť v srdciach, aby sa roznietilo svetlo vo vašich dušiach. Niet sa čoho báť v tomto svete, ak vo Mňa dôverujete úplne. Mám nádherné plány s vami všetkými, ktorí prídu bližšie k Môjmu Najsvätejšiemu Srdcu. Očakávajú vás najcennejšie dary. Nemajte strach zo svetských nepokojov. Lebo Ja budem chrániť všetkých tých, ktorí vo Mňa veria a postarám sa o vaše potreby tela. Dôverujte vo Mňa, Pána ľudstva, poslaného ešte raz, aby vás zachránil z večnej temnoty.

Obráťte sa na Mňa, ako by to urobili nevinné deti. Nie je potrebné učiť sa modlitby, ak ich nepoznáte. Áno, oni sú veľmi osožné a mocné, ale všetko, o čo vás žiadam, aby ste robili, je, aby ste sa rozprávali so Mnou spôsobom, akoby ste sa normálne zhovárali s priateľom. Uvoľnite sa. Spoľahnite sa na Mňa. Poproste Ma o Moju pomoc. Moje milosrdenstvo je úplné a pretekajúce, čakajúce len nato, aby vás zaplavilo.

Keby ste len vedeli, aký súcit mám ku každému na zemi dokonca aj k hriešnikom. Vidíte, že moje deti sú mojimi deťmi dokonca aj vtedy, keď hriech poškvrňuje ich duše. Hnusí sa Mi hriech, ale milujem osobu. Toľkí z vás sa boja pravidelne Ma požiadať o odpustenie. Ale vy sa nesmiete znepokojovať. Nikdy. Ak naozaj ľutujete, bude vám odpustené.

Hriech, deti moje, bude stálym problémom vo vašich životoch. Dokonca aj moji najoddanejší nasledovníci hrešia a hrešia znovu a znovu. To je fakt. Akonáhle bol Satan vo svete odpútaný, hriech sa začal rozširovať. Mnohí sú príliš zahanbení obrátiť sa na Mňa. Skláňajú hlavy a zatvárajú oči, keď sa správali zle. Príliš pyšní a zmätení sa ďalej správajú tak, ako by sa na ten hriech zabudlo. Čo však nechápu, je, že tma priťahuje tmu. Tak, keď zhrešíte, je oveľa jednoduchšie zhrešiť znovu. Tým, že si blokujú svoje svedomie, tento cyklus sa bude točiť stále dookola. Potom si hriešnik ospravedlňuje všetko zlé konanie. Potom bude naďalej klesať dolu v tejto špirále. Je to preto, lebo nevedia ako poprosiť o ospravedlnenie. Pretože nepochopili dôležitosť pokory, považujú za nemožné obrátiť sa na Mňa, aby Ma poprosili, aby som im odpustil.

Viete, nie je to zložité, požiadať Ma o odpustenie. Nikdy nemajte zo Mňa strach. Očakávam každého z vás, kto má odvahu odsúdiť svoje vlastné hriechy. Keď si na toto zvyknete, budú vám dané mimoriadne dary. Po vyznaní svojich hriechov budete v stave milosti. Potom, keď prijmete Najsvätejšiu Eucharistiu, pocítite stúpajúcu energiu, čo vás prekvapí. Potom a len potom nájdete pravý pokoj.

Nič vás nevyvedie z rovnováhy. Budete silní, nielen na duši. Vaša myseľ bude pokojnejšia a viac kontrolovaná. Budete čeliť životu s odlišným, viac pozitívnym výhľadom. Kto by nechcel takýto život?

Vráťte sa ku Mne, deti, v týchto časoch smútku vo svete. Dovoľte Mi ukázať vám radosť, ktorá je vašou, keď sa obrátite na Mňa. Spomeňte si, už som sa raz vzdal svojho života pre vás. Moja láska nepozná hraníc. Odpoviem na vaše volanie. Všetko čo musíte urobiť, je poprosiť.

Váš predrahý milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

29.4. 2011 - 15:15 hod.

76. Pokora je nevyhnutná na vstup do Neba

Moja drahá milovaná dcéra, pokora je lekcia, ktorú sa všetci tí, ktorí chcú vstúpiť do Môjho kráľovstva, musia naučiť.

Pokora deklaruje vašu malosť v Mojich očiach, čím uctievate Mňa, vášho Spasiteľa, Božieho Syna, ktorý sa stal človekom. Bez nej prichádza pýcha. Tá je k ničomu, keď sa chcete hlásiť ako spôsobilí pre Moje Kráľovstvo.

V dnešnom svete nie je pokora prijateľná, v dobe, keď sa sebavedomie a túžba uspieť v zlepšovaní sa pred ostatnými považuje za skvelú vlastnosť. Tí, ktorí sa nepovyšujú alebo nepresadzujú so sebadôverou a aroganciou, sú vo svete ignorovaní. Čnosť pokory a veľkorysosti k ostatným sa považuje za slabosť nestoja za námahu, aby boli zahrnutí do spoločnosti. A predsa čnosť protikladná k pýche je kľúčom na vstup do Nebeského kráľovstva. Takže to, čo je považované za úspešný prístup k rozvoju kľúča k blahobytu a majetku v tomto živote, je presne ten vzorec, ktorý vás zavedie do temnoty po smrti.

Pokora, keď akceptujete, že v prvom rade musíte slúžiť vášmu tvorcovi a stvoriteľovi, je to, čo je naozaj dôležité. Vyznávaním svojej ničoty hlásate Božiu Slávu.

Pokora je cnosť, ktorá nielenže je v Mojich očiach drahá, ale je dôležitou súčasťou vášho duchovného rozvoja. Ona znamená stavať ostatných pred seba, na Božiu Slávu. Napriek tomu je také ľahké upadnúť rýchlo do stavu pýchy.

Upozornenie vyvoleným dušiam

Vezmite si tých, ktorí tvrdo pracovali na svojom duchovnom živote, aby Ma potešili. Potom pouvažujte o tých šťastných dušiach, ktorým boli dané dary, aby mocou Ducha Svätého pôsobili ako vizionári vo svete. Veľmi často, potom čo dosiahli tieto milosti, sa nebadane začnú domnievať, že sú viac jedineční, ako ich bratia a sestry. Vychvaľujú sa darmi, ktoré vlastnia. Potom sa stávajú vyberaví v tom, ako sa s týmito darmi podelia. Ich vlastná sláva potom významne ovplyvňuje ich schopnosť oznamovať pravdu. To, načo zabudli, je, že všetky dary, ktoré sú im dané, pochádzajú odo Mňa. Milujem každého. Tieto dary sú im dané, aby sa podelili. Rovnako, ako som takéto dary týmto vyvoleným dušiam pre dobro iných dal, takisto im ich môžem aj vziať.

Vlastná sláva vám zabraňuje skutočne nasledovať Moje kroky. Učte sa byť pokorní, trpezliví a zbavení pýchy. Ak pracujete na pokore, bude vám dané špeciálne miesto v Mojom srdci. Aj keď si vyberám určitých ľudí za vyvolené duše, mali by to považovať za dar. Nikdy si nesmú myslieť, že sú dôležitejší v Mojich očiach, pretože milujem každého. Avšak odmením dobrú prácu, keď sa preukáže pokora Mne a vašim bratom a sestrám.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

30.4. 2011 - 20:45 hod.

77. Ľudia na celom svete majú rovnaké črty

Dnes večer sa radujem, dcéra moja, pre spôsob, akým ma poslúchaš. Tvoja poslušnosť v dennom zúčastňovaní sa na Svätých Omšiach a prijímaní Najsvätejšej Eucharistie je Mi milá. Teraz sa stávaš silnejšou na mysli i na duchu, aby si rýchlo zareagovala na Moju Najsvätejšiu Vôľu. Ešte mnoho práce máš vykonať, aby si si pripravila dušu, dcéra moja, na dokonalosť, ktorá je od teba požadovaná. Nikdy sa neobávaj, lebo Ja ťa vediem na každom kroku cesty.

Dcéra moja, ako len milujem hriešnikov. Ako túžim po ich oddanosti ku Mne. Pozerám sa a vidím ľudí s priateľmi a rodinou, ako sa šťastne smejú v ich domovoch, a som naplnený radosťou, lebo Môj Duch je tam prítomný. Potom sa pozerám do iných domovov a vidím zmätok, smútok, hnev a v niektorých prípadoch zlo vo forme zneužívania. A plačem, lebo viem, že v týchto domoch je prítomný Satan. Potom sa pozerám a vidím skupiny priateľov pracujúcich spolu pre dobro ostatných v ich každodennom živote a som rád. Potom sa pozerám na ďalšie skupiny, ktoré horúčkovito pracujú pre dobro seba samých len s jediným motívom, a to aby získali veľkú moc a bohatstvo. Všetky ich akcie majú jediný cieľ. Starať sa o seba samých. A to obvykle na úkor ostatných. Ja potom plačem, pretože viem, že sú v temnote. A potom sa pozerám, s ohromením, na inteligentné vzdelané skupiny, ktoré chcú presvedčiť svet, že Boh, Môj Večný Otec, neexistuje. Chvastajú sa a predkladajú sofistikované argumenty, ktoré tiež arogantne popierajú Mňa. Láme Mi to srdce, keď potom vidím veriacich s vlažnou vierou, že sú vťahovaní do brlohu tmy. Je tak veľmi veľa skupín s rôznymi záujmami, cieľmi, úmyslami. Žiaľ, veľmi málo je tých, ktoré investujú čas do komunikácie s Bohom, Večným Otcom.

Viera opustila mnoho miliónov ľudí v dnešnom svete. Výsledkom toho je, že mnoho ľudí sa cíti zmätených, nevedia, po akých cieľoch majú túžiť, ani hľadať vedenie Mojimi posvätenými služobníkmi.

Tento vír zmätku bude pokračovať, až kým Ma moje deti nezavolajú, aby som im pomohol. Modlite sa za všetky moje deti všade. Poobzerajte sa okolo a uvidíte, že ľudia na celom svete sú takí istí. Môžu byť rozličných národností, hovoriť rozličnými rečami a mať odlišnú farbu pleti. Majú však rovnaké črty. Niektorí sú šťastní, niektorí trpia, iní sú plní lásky, kým ďalší sú zlostní a násilní. Väčšina ľudí má zmysel pre humor, a zažíva ho v určitých chvíľach života. Tak, keď sa pozriete na svoju vlastnú rodinu a priateľov, uvidíte presne rovnaké podobnosti.

Tak, keď cítite potrebu modliť sa za týchto, ktorí sú vám najbližší, potom vás naliehavo žiadam, aby ste si pomysleli aj na bratov a sestry v každom kúte sveta. Vy všetci ste moje deti. Modlitbou Ruženca Božieho Milosrdenstva za všetky Moje deti všade na svete, vy, moji nasledovníci, môžete zachrániť ľudstvo z temnoty pekla. Sila tejto modlitby zaručí, že Moje Milosrdenstvo pokryje každého na svete.

Dovoľte Mi, aby som vás všetkých vzal do Môjho Raja. Ušetrite Ma bolesti, žeby som musel nechať nejakého z vás v rukách Satana.

Modlite sa, modlite sa Ruženec Božieho Milosrdenstva o tretej hodine každý jeden deň a môžete zachrániť svet.

Váš vždy milosrdný

Ježiš Kristus