Február 2011

 

05.02.2011 - 11:50 hod

44. Láska je cestou k spáse

Moja vrúcne milovaná dcéra, dnes si dostala výnimočné milosti, cez ktoré ťa môžem k Sebe bližšie pritiahnuť. Lebo len vtedy, keď budeš blízko pri Mne, zavládne pokoj, láska a radosť v tvojom srdci. Len cez modlitbu a odovzdaním Mi všetkých tvojich problémov môžeš byť v jednote so Mnou. Dcéra Moja, keď sa Mne odovzdáš a budeš Mi dôverovať, potom pochopíš lásku, ktorú vo Svojom srdci k tebe prechovávam. Tvoja lásku ku Mne zosilnie, keď takto urobíš. Len vtedy bude o tvoje obavy postarané, keď Mi ich všetky obetuješ a vložíš ich do Mojich rúk.

Skutočnú lásku k iným môžete prejaviť len vtedy, ak Mňa milujete. Len cez lásku budete požehnaní darom nazerať na iné ľudské bytosti cez Moje srdce, ktoré je plné lásky a súcitu.

Len ak Mi preukážete skutočnú lásku, sa váš život zmení a vlny radosti budú prenikať do vášho každodenného života. Nikdy sa neobávajte Mojej lásky, deti. Je tu pre vás všetkých v hojnosti, ak sa s prosbou o ňu na Mňa obrátite. Keď túto lásku dostanete, potom s ňou zaobchádzajte veľkoryso. Šírte Moju lásku všade, aby sa obrátili všetci, najmä tí s vlažnými dušami. Toto je jediná cesta ku spáse.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

06.02.2011  13:40-14:00 hod

45. Globálne obrátenie sa čoskoro udeje

Moja vrúcne milovaná dcéra, toto je jedno z posledných posolstiev, ktoré budú pridané k Mojej prvej časti svätých spisov, ktoré bude obsahovať kniha “VAROVANIE“.

Moje milované deti, vďaka súženiu si už čoskoro budete vedomé Mojej existencie. Veľmi skoro bude tento dar v rovnakej miere daný tým, ktorí veria vo Všemohúceho Boha ako aj ateistom – ešte predtým, ako príde slávny deň, keď sa vrátim ako Sudca.

Táto veľká udalosť otvorí vaše srdcia a vy budete v bázni hľadieť na úžasnú lásku, ktorú vám týmto aktom milosrdenstva preukážem. Mnohí z vás neuznávajú skutočnosť, že ja a Môj Večný Otec existujeme. Musíte však pochopiť, že počas Varovania sa Moje Milosrdenstvo bude šíriť až k vám.

Nebude záležať na tom, akým menom Ma budete chcieť nazvať, pretože vaše duše budú preniknuté novým pochopením. Ďakujte, keď sa tak stane, lebo toto súženie bude vašim vykúpením.

Po tejto udalosti vytvoria všetci veriaci spolu s tými, ktorí nakoniec pochopia pravdu a budú sa chcieť pridať, Moju novú armádu na Zemi. Každý jeden z vás, kto bude hľadať odpustenie potom, ako sa vyjavia jeho hriechy, sa bude snažiť šíriť pravdu medzi tými, ktorí budú zotrvávať v duchovnej tme.

Tento dar, deti Moje, vás bude zraňovať, keď vás budú zosmiešňovať pre Moje meno. Buďte radi, keď sa tak stane, lebo i keď táto skúsenosť bude bolestivá, získate istotu, že patríte medzi Mojich pravých nasledovníkov. Keď príde čas, zídete sa so Mnou v Raji. Nikdy nemajte strach zo svojej viery, Moji milovaní. Keby ste len na krátky okamih uzreli tú neopísateľnú nádheru, ktorú pre vás v Raji vytvoril Môj Otec, vaše ľudské oči by neboli schopné zniesť to svetlo a tú slávu. Len jediný krátky letmý pohľad a aj napriek vašej zviazanosti s touto Zemou – aj keď je krásna, lebo ju takisto stvoril Boh – by ste veľmi prosili kvôli času, aby ste sa so Mnou mohli zjednotiť v Raji.

Posolstvo lásky pre ateistov

Pamätajte na toto posledné Moje poučenie – ateisti, ktorí sa nachádzajú kdekoľvek, nech počujú teraz tento odkaz, hoci môže znieť tvrdo. Každé z Mojich detí na tejto Zemi pociťuje v niektorom úseku svojho života lásku. Keď pociťujete vo vašich srdciach lásku, nemôžete ju vidieť, ani sa jej dotknúť a je takisto pre vás ťažké ju popísať. Veda nemá žiadnu dostupnú metódu, ktorá by bola schopná ju vyhodnotiť. Láska vás učí pokore. Láska vám vkladá do srdca veľkodušnosť. Kvôli láske ste schopní priniesť veľkú obeť. Láska dokáže zmiasť ale aj oduševniť. Láska nie je dielom človeka. Je darom od Boha. Láska má len jediný zdroj. Láska je Boh. Boh je láska. Je to tak jednoduché. Otvorte svoje srdcia pre čistú lásku, ktorú Ja a Môj Večný Otec prechovávame ku každému jednému z vás. Pohliadnite na Mňa ako dieťa, ktoré sa díva na svojich rodičov. Volajte Ma a ja naplním vaše srdce. Keď sa tak stane, nikdy viac nezatúžite vrátiť sa späť.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

07.02.2011 - 22.00 hod

46. Zverejnite Moje posolstvá na celom svete

Moja dcéra, bola si trochu zmätená a teraz prosíš o silu, ktorá by ti dodala dôveru a odvahu pri nasledovaní Mojich pokynov. To je dobre. Venuj Mi svoj čas, ako to požaduje Moja milovaná Matka, pretože tvoja duša musí zostať čistá, keď chceš oznamovať Moje slovo.

Musím ťa teraz poprosiť, aby si začala s plánovaním zverejňovania Môjho vzácneho Varovania, ktoré je darom pre každú jednotlivú osobu vo svete. Koncom februára musia byť o tom na internete a na celom svete zverejnené podrobnosti. Poponáhľaj sa, dieťa, aby si urobila, čo musí byť urobené, aby čo možno najviac ľudí dostalo príležitosť počuť o tom. Moja milovaná dcéra, venuj tomu teraz čas, lebo je to naliehavé. Táto prosba nemá v úmysle vyľakať ťa. Je to dôrazná naliehavosť, aby vo svete čo najviac ľudí, ako to len bude možné, bolo pripravených. Potom môžu hľadať odpustenie, keď im budú pred ich očami odhalené ich vlastné hriechy.

Výnimočnú výhodu budú mať tí, ktorí sa pripravia. Vďaka tomuto kúsku písomnosti (týmto posolstvám – pozn. prekladateľa) budú môcť prežiť Varovanie. Potom budú očistení a s požehnaním, ktorého sa im dostane, budú pripravení čeliť skúškam, ktoré budú nasledovať. Objímaj tento dar, dcéra Moja. Nestrachuj a neznepokojuj sa. Toto je dar ľudstvu. Tvoje prijatie tohto poslania malo za následok, že si trpela, no nie spôsobom, ako si očakávala. Tvoje utrpenie bolo dôsledkom toho, že si bola pokúšaná. Boli to tvoje pochybnosti, ktoré ti bránili prijať pokoj a radosť vo svojej duši, lebo tieto ti prináležia, ak Mi dovolíš, aby Som bol v tebe a viedol ťa. Teraz je čas, dcéra Moja, aby si Mi všetko odovzdala. Obetuj Mi svoju slobodnú vôľu ako dar a Ja budem pre teba darom – tým najdrahším a najvzácnejším zo všetkých. Pokoj, radosť a nesmierna láska ku Mne budú prebývať v každej časti tvojej bytosti. Poď teraz, Moja dcéra. Buď Moja. Dovoľ konečne, aby sme splynuli v jedno. Odovzdaj Mi všetku tvoju lásku, tvoju bolesť, tvoje starosti a problémy. Teraz zo seba všetko uvoľni. Potom a len potom budeš naozaj slobodná s pocitom ľahkosti v srdci.

Táto práca si bude vyžadovať silu, dcéra Moja. Ty nie si len tou, ktorú označujú pojmom vizionárka. Ja ti dám dar proroctva. Prečo? Pretože ty, Moja drahá prorokyňa, budeš tým nástrojom, pomocou ktorého sa po celom svete budú šíriť dobré správy o Mojom Druhom príchode – keď sa vrátim na Zem.

Uvedomujem Si, že tieto posolstvá môžu pôsobiť ako šok, ale bola si na toto poslanie pripravovaná pred dlhým, veľmi dlhým časom, len si o tom nevedela. Kvôli pomoci pri tomto poslaní Som ti pridelil celý rad Svätých, aby ti boli nápomocní. Sú medzi nimi Svätý Benedikt, Svätý Augustín, Svätý Ján Pavol druhý, Svätá Faustína, Svätý Malachy a Svätá Tereza z Avily. Keď príde čas, budú zjavení ďalší. Všetci teraz pracujú, aby ťa podporili v tvojom poslaní, ktoré je vôbec jedným z najdôležitejších, ktoré v tomto rozhodujúcom dejinnom okamihu bolo ľudstvu dané.

Nemaj strach, dcéra Moja. Si viac než schopná zhostiť sa tejto úlohy. Čo myslíš, prečo od teba vyžadujem toľkú poslušnosť? Ešte budeš musieť prejsť mnohým na ceste tvojho duchovného vývoja, ale to sa časom dostaví. Ja budem i naďalej súkromne s tebou komunikovať v čase, keď bude prvá kniha publikovaná. Milujem ťa, dcéra Moja. Viem, že Ma miluješ. Viem, že to môže byť pre teba veľmi ťažké vzhľadom na to všetko, čo na teba dolieha. No ty vydržíš, posilňovaná stále viac a viac. Tvoja energia a tvoje rýchle tempo sa postarajú o to, že séria týchto dôležitých posolstiev sa dostane všade ku Mojim deťom, do všetkých krajín.

Pre dnešok je to všetko. Ďakujem ti, že si venovala čas meditácii a odpovedala Mi v tento večer.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

12.02.2011 - 15:30 hod

47. Posolstvo Ducha Svätého

Prišiel čas povstať a prijať tento kalich – pite z neho, lebo je to kalich spásy. Pitím z tohto kalicha budeš teraz pripravená, aby si ho zdieľala s ľudstvom. Teraz sa pripravuješ vyjaviť Kristove slová, aby mohli byť počas Varovania zachránené duše.

Nepremrhaj ani jeden jediný okamih, pretože teraz sa približuje čas pre túto veľkú udalosť. Budeš mať len krátky čas, aby svet čítal obsah posolstiev na internete. Ale toto časové obdobie bude rozhodujúce pre záchranu miliónov pred pekelným ohňom.

Toto si vyžaduje veľkú zodpovednosť, ale ty si teraz pripravená.

Choď teraz v láske a mieri.

Duch Svätý

17.02.2011 - 23:45 hod

48. Revolta arabského sveta – traja svetoví lídri budú zavraždení

Moja vrúcne milovaná dcéra, dnes som naplnený radosťou, lebo táto dôležitá séria posolstiev, určených pre celé ľudstvo, je teraz pripravená na vydanie (tlačou v knižnej forme – pozn. prekladateľa). Už čoskoro zistíš, že všetky krajiny sa o týchto posolstvách dozvedia. Neznepokojuj sa o svoju bezpečnosť, lebo Ja vždy ochránim teba aj tvoju rodinu. Hoci Ma k tebe, dieťa Moje, napĺňa láska, je Moje srdce lámané hlbokou bolesťou z utrpenia, spôsobovaného zákernými spoločnosti, ktoré sa cez sprisahania zmocňujú rozličných krajín.

Prevedú to tak, že ľstivo odstránia vodcov (*viď poznámka dole). Následne ponúknu pomoc. Potom si kupovaním nových režimov zabezpečia ich priateľstvo, až pokým ich nedostanú pod svoju kontrolu. Táto nová kontrola bude horšia ako samotní diktátori, posadnutí mocou, ktorí boli zvrhnutí v mene slobody.

Všímaj si, dcéra Moja, akou rýchlosťou sa teraz arabský svet bude zjednocovať proti Môjmu židovskému národu. Pozoruj, ako všetci jeho spojenci od neho odpadnú a ponechajú ho bez ochrany.

Dcéra Moja, keď sa Varovanie udeje, tak sa bude potom, ako dôjde k obráteniu, s väčšou ochotou počúvať Moje slovo. Vtedy nastane čas pre Mojich Bohu oddaných stúpencov, aby sa jednotne postavili na odpor proti tyranii, ktorá zavládne v západnom svete, predovšetkým v Európe. Bojujte za vaše právo na modlitbu. Ak tak neurobíte, tak to nebude nábožensky motivovaná vojna ale genocída.

Už čoskoro budú krátko po sebe zavraždení traja svetoví lídri. Pamätaj si, že každý jeden z nich bude zavraždený cez sprisahanie skupinou zlých, patriacich k organizáciám, ktoré prináležia k druhotným kultúram, prevažujúcim v každom národe, aj keď sa zo zbabelosti nezviditeľňujú. Ale už sa dlho nebudú zatajovať. Po zabezpečení si moci sa budú snažiť na seba upútať vašu pozornosť požadovaním rešpektu.

Varovanie pomôže všetkým Mojim deťom, kdekoľvek budú, zachrániť ich duše. Obrátenie, ktoré je Mojim darom, sa umožní dokonca aj tým, ktorí kujú sprisahanecké plány na uchopenie moci nad Zemou, ktorá patrí Bohu. Keby len mohli pochopiť, že táto moc im nikdy nebude patriť, tak by sa zastavili. Oni sú však zaslepení.

Viacero Mojich anjelov (**viď poznámka dole), ktorí sú teraz na Zemi prítomní ako ľudské bytosti, pomôžu ukázať týmto úbohým zblúdilým dušiam pravdu. Mnohí sa obrátia, iní však nie.

Dcéra Moja, choď a rýchlo rozširuj toto slovo. Máš len týždne. Využi každý prostriedok, ktorý máš k dispozícií. Preukáž odvahu. Urob naozaj všetko, čo môžeš, aby všetky Moje deti – všetky národy – mohli pochopiť význam Môjho výnimočného daru, keď sa Moja ruka natiahne z Neba, aby zachránila ich duše.

Tí, ktorí sa spočiatku neobrátia, tak urobia pred prenasledovaním, keď sa viac a viac duší bude ku Mne obracať. Bude to veľmi ťažká doba pre všetkých. Ale buďte trpezliví, lebo pred vami je dobré obdobie, keď sa vráti mier na Zem. Po tomto varovnom volaní uvidia Moje deti lásku, ktorú k nim prechovávam a húfne pobežia späť do Môjho náručia. Potom, keď sa to stane, povstane Mojim ramenom Moje kráľovstvo a obráni ho pred Podvodníkom, ktorého vláda bude veľmi krátka.

Toto predstavuje medzník v dejinách ľudstva, deti. Už zakrátko to pochopíte. Potom – ak by ste mali nejaké pochybnosti až do času, keď sa Varovanie uskutoční – otvoríte vaše srdcia pravde.

Moja dcéra, choď teraz v mieri a láske ku všetkým ľuďom.

Ježiš Kristus – Kráľ Židov

*Poznámka:

Mená týchto troch svetových lídrov sú vizionárke známe, no s ohľadom na dotyčné osoby a ich rodiny nebudú dopredu zverejnené. Dvaja budú zo Stredného východu a jeden zo západnej krajiny. Zoznam s ich menami bol odovzdaný súkromne dvom kňazom a jednej mediálnej firme, aby mohli byť v budúcnosti zverejnené.

**Vizionárka chápe zmienku o anjeloch ako odkaz na “poslov”, ktorí boli vybraní z celého sveta, aby odovzdávali Božské posolstvá ako pomoc na šírenie obrátenia.

19.02.2011 - 15:00 hod

49. Posledné posolstvo do zväzku (knihy) "Varovanie"

Moja vrelo milovaná dcéra, veľmi sa snažíš dodržiavať Moje pokyny, aby si posvätila svoju dušu, čo ma veľmi teší. Prosím, daruj Mi jednu celú hodinu svojho dňa, ktorú stráviš so Mnou v tichosti a nechaj Ma pritiahnuť ťa bližšie k Môjmu Svätému Srdcu.

Budeš sa cítiť oveľa silnejšou, keď budeš takto konať. Začni od dnešného dňa tráviť tento čas v Mojej prítomnosti a ja ti rozjasním srdce a odľahčím tvoje bremeno.

Dnes ti chcem odhaliť to Moje prianie, aby ľudia začali prehodnocovať svoje životy v rámci ich prípravy na Varovanie. Dcéra Moja, tí z vás, ktorí zlyhávajú v tejto príprave, potrebujú veľa modlitieb.

Varovanie, tento veľký dar, bude teraz ponúknutý svetu. Všetkým bude daná príležitosť, aby precítili radosť, keď konečne spoznajú pravdu. Pravdu o Mojej existencii. Modli sa za každé z Mojich detí, aby mali odvahu hľadať u Mňa odpustenie.

Konečne, dcéra Moja, začínajú Moje deti otvárať svoje oči. Teraz si uvedomujú, že sa svet mení. Svet, aký poznali, sa posúva do novej fázy. Táto nová fáza povedie mnohými stupňami skôr, ako Moje deti budú konečne pripravené na Nový Raj.

Podvodníkovi príživníci budú žiaľ tvrdohlavo bojovať do trpkého konca. Modli sa teraz za tie úbohé zmätené duše, aby iskra svetla zaplavila ich srdcia, keď prídu do kontaktu s Mojimi zbožnými nasledovníkmi. Vám, Moji oddaní nasledovníci, sú dávané milosti na pomoc obracať všetky tie duše, stratené v divočine, ktorých duše sa nachádzajú v stave zmätenosti, spôsobenej Satanom.

Proroctvá z La Salette, Fatimy a Garabandalu sa teraz odvíjajú

Všetky proroctvá, dané Požehnaným vizionárom v La Salette, vo Fatime a v Garabandale sa teraz budú pre všetkých viditeľne odvíjať. Pre tie tisíce veriacich, ktorí poznajú a akceptujú tieto posolstvá – vedzte, že Ja, váš Spasiteľ, vás teraz všetkých vyzývam, aby ste sa modlili sa za duše celého ľudstva. Ešte raz si otvorte svoje srdcia pre tieto nové posolstvá – posledné posolstvá tohto druhu, dávané všetkým Mojim deťom ešte predtým, než prídem späť ako sudca.

Výzva ku všetkým služobníkom cirkví

Takisto vyzývam Mojich svätých služobníkov všetkých vierovyznaní, ktorí si ctia Môjho Večného Otca, aby teraz počúvali. Nedovoľte Podvodníkovi, aby vás cez Falošného Proroka podviedol tým, že uveríte lži, ktorú v jeho mene čoskoro spácha. Tento čas bude veľmi ťažký pre tých z vás, ktorí Ma milujete, pretože budete veľmi zmätení.

Falošný prorok a Antikrist

Len sledujte s jasnými očami Falošného Proroka, ktorý sa pokúsi viesť Moju Cirkev, pretože tento nepochádza z Domu Môjho Večného Otca. Bude vzbudzovať dojem, že pochádza. Ale to bude klam. Takisto si všímajte priateľstvo, ktoré bude navonok prejavovať k Antikristovi, lebo títo dvaja budú najzákernejší prívrženci Satana – odetí do ovčieho rúcha. Budú mať moc, ktorá sa prejaví cez zázraky, podobné tým z dávnej doby, avšak táto moc bude Satanská. Musíte neustále zotrvávať v stave milosti, aby ste si ochránili svoju vieru. Modlite sa za Mojich svätých služobníkov, ktorí sú vlažní vo svojej viere, lebo oni budú vťahovaní do náručia Podvodníka. On ich bude priťahovať, pretože im bude ponúkať vzrušenie, vášeň a takzvanú lásku, ktorá bude egoistická, pričom bude ťažké odolávať jeho charizmatickému zjavu. Ak sa vy, Moji svätí služobníci, vydáte touto cestou, tak budete pre Mňa navždy stratení.

Možno sa pýtate, prečo by mali tieto udalosti so sebou prinášať také ťažkosti. Budete sa diviť, prečo dopustím, aby sa tieto veci udiali. "Určite by Ježiš vo Svojom Milosrdenstve nedopustil takého prekážky!" Ale Ja ich musím dopustiť, lebo len cez tieto výzvy sa môže odohrať konečná bitka medzi Mojim Večným Otcom a Zlým. Bez konečnej konfrontácie nemôže byť Satan uvrhnutý do priepasti večného pekla.

Majte sa na pozore pred týmto podvodom. Nedovoľte, aby týmto spôsobom boli zatratené vaše duše. Modlite sa, modlite sa, modlite sa za milosť môcť rozpoznať a vidieť toho, kto skutočne je Falošným Prorokom. Je to démon, vyslaný z hlbín pekla, aby vás zmiatol. Buďte povďační, že ste jeho cieľom. Kvôli vašej oddanosti ku Mne budete podrobení ultimatívnej skúške – skúške vašej viery. Nikdy viac nebudete musieť čeliť takejto skúške. Tak buďte pripravení. Vy, všetci Moji svätí služobníci, obráťte sa teraz ku Mne skôr, ako bude prineskoro.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus