Január 2011

 

01.01.2011 - 02:00 hod.

36. Cenzúra médií a iné cenzúry

Moja milovaná dcéra, nadišiel čas pre ďalší rok, kedy Moje milované deti ďalej poučím, ako si treba prispôsobiť život na to, aby bolo ľudstvo pripravené, keď prídem ako Sudca.

Moje nádherné deti, ktoré všetky uchovávam tesne pri Svojom Božskom Srdci, teraz Ma musíte počúvať. Nikdy vás neopustím, ak vo Mňa a v pravdu Nového raja uveríte – prísľub, ktorý Som vám všetkým dal skôr, než Som za vaše hriechy zomrel na kríži. Moje milované deti, čas sa teraz blíži. Nikdy nemajte strach. Ak Ma milujete a veríte vo Mňa, tak čoho sa potom treba báť? Láska nepozná strach. Láska je radosť, šťastie a vy všetci, ktorí veríte vo večný život v nebi, nemusíte sa ničoho báť. Všetkých vás milujem.

Úloha Božej Matky pri Kristovom Druhom príchode

Moja milovaná Matka, ktorá akceptovala prijať kalich tým, že dala súhlas priviesť Ma na svet, bola už pri Mojom počatí predzvesťou nového začiatku pre ľudstvo a takisto to bude ona, ktorá ohlási Môj Druhý príchod.

Vykúpim všetkých tých, ktorý sa na Mňa obracajú pre Moje Milosrdenstvo. Moja Matka, ktorú poslal Večný Otec, aby priniesla svetu vykúpenie a spásu (skrze Ježiša – pozn. prekladateľa), bude stáť pri Mne aj tento druhý krát.

Moja milovaná Matka, tento Anjel svetla, bude teraz víťazne udeľovať Moje Milosrdenstvo a oznámi Môj Druhý príchod na Zem. Moja oddaná Matka – Nepoškvrnené Počatie – prostredníčka všetkých milostí, pomôže pripraviť svet na Môj Druhý príchod. Ona pripravovala ľudstvo počas mnohých stáročí, avšak teraz za posledných 100 rokov sa snaží vštepovať do vašich sŕdc lásku, aby túto – tak mnohokrát vo vás chýbajúcu – zapálila ku Mne a Môjmu Večnému Otcovi.

Boli časy, kedy Moja Matka chcela prostredníctvom Božích zjavení vzbudiť na zemi pozornosť. Žiaľ, od Fatimy a Garabandalu len máloktorí z Mojich Bohu zasvätených služobníkov berú jej nadprirodzené zjavenia vážne. Ani jej vizionári – pár vyvolených – nie sú braní vážne. Teraz, s nástupom nového roku 2011, sa vo svete uskutočnia mnohé, mnohé zmeny. To preto, deti Moje, lebo svet, ako ste ho doposiaľ poznali, sa čoskoro zmení.

Fatimské tajomstvo má súvislosť s budúcnosťou

Tak mnoho nevinných a dôverčivých duší nedokáže rozpoznať Zlo, ktoré sa blíži. Moje deti – a zahŕňam aj tých, ktorí po prvýkrát zo zvedavosti čítajú tieto posolstvá a ktorí možno pociťujú istý konflikt, týkajúci sa ich vlastnej spirituality – počúvajte Ma teraz.

Vy a vaši súčasníci, spolu -bratia a -sestry, ste vťahovaní do sveta diktatúry jednej skupiny – čo bolo predpovedané v poslednom Fatimskom tajomstve – do ktorého nie ste zasvätení , kedy čoskoro zistíte nasledovné:

Vaše peniaze budú bezcenné a jediným platobným prostriedkom bude zlato alebo striebro.

Budete sa musieť modliť v skupinách a budete si musieť nájsť nejakého Bohu oddaného služobníka, ktorý bude mať dosť odvahy, aby odolával prenasledovaniu.

Budete si musieť nájsť nejaké priestory, kde sa budete môcť modliť, pretože vaše kostoly budú za účelom získania finančného zisku rozpredané.

Uchovajte si Sväté Písmo, ktoré ste možno nikdy predtým nečítali, no buďte si istí, že jeho výtlačky si v budúcnosti nebudete môcť kúpiť.

Zakladajte modlitebné skupiny, ktoré sa budú modliť za spásu ľudstva. Za tri roky pochopíte, prečo je to dôležité.

Cenzúra médií

Médiám odkazujem toto: vaša arogancia, ktorú dnes prejavujete ako informátori sveta, sa zmení na zúfalstvo, keď vaše slovo nebude viac počuté. Aj vy čoskoro spoznáte dôležitosť modlitby, keď sa ľudstvo odvráti od pravdy. Vaše slovo dnes ešte môže byť dôležitým nositeľom nezávislej pravdy. Avšak tento dar vám bude teraz odňatý. Namiesto toho bude teraz pravda ľudstvu zastieraná diktatúrou, ktorej svedkom sa stanete počas Veľkého súženia. Potom bude aj vaše slovo odmietané práve tak, ako je odmietané Moje slovo.

“Tajný kanál” komunikácie

Nikto vás nebude počúvať, pretože len tie slová, ktoré budú mať pre ľudstvo nejaký význam, budú svetu oznamované prostredníctvom technológie tajným kanálom. Ocitnete sa v divočine a nakoniec sa budete snažiť komunikovať s neveriacim svetom tak, ako sa ja teraz snažím, no vaše slovo nebude vypočuté.

Majte sa na pozore pred diktátormi

Nemajte strach tí z vás, ktorí nasledujete Boha bez ohľadu na to, akým spôsobom – len Ma teraz počúvajte. Bojujte proti tým, ktorí vám chcú nastoliť diktatúru slova, lebo títo sú od Satana. Nedajte sa nimi zviesť bez ohľadu na to, koľko by vám zaplatili za šírenie lží. Postihne ich večné zatratenie, ak nebudú činiť pokánie. Avšak čas nie je na ich strane. Bojujte za slobodu, oznámte nespravodlivosti, ktorých ste boli svedkom. Bez ohľadu na to, či vo Mňa veríte – keď budete vidieť, ako sa toto posolstvo naplňuje, uvedomíte si, že Moje učenie je pravdivé.

Kniha Zjavenia

Dnes vo svete, ktorý sa vzhľadom na ekonomický kolaps môže zdať byť zdrvený a zdecimovaný, je ľahké domnievať sa, že veci sa dajú opäť do poriadku. Áno, Moje deti, v minulosti to mohol byť prirodzený predpoklad, ale už viac nie je. Sprisahanie, ktoré je satanského pôvodu, je zosnované jadrom skupiny organizácií, rozšírených po celom svete a v každej krajine a je pripravené na prepuknutie. Tí z vás, ktorí vo Mňa neveria, teraz konečne pochopia proroctvá, obsiahnuté v Knihe Môjho Otca a v Knihe Zjavenia.

Nebojte sa, Moje deti. Obráťte sa na Mňa a hovorte ku Mne svojimi vlastnými slovami a Ja vám dám silu, nádej a schopnosť prekonať túto temnú dobu v histórii ľudstva.

Tí, ktorí čítate tieto posolstvá, dôkladne premýšľajte. Ak spochybňujete ich obsah, potom sa porozhliadnite okolo seba a rozhodnite sa, či dokážete ignorovať znamenia. Všimli ste si, že do slobody vašej slobodnej vôle , ktorú ste dostali darom od Môjho Večného Otca, vám teraz zasahujú? Ja a Môj Večný Otec by sme nikdy nezasahovali do tohto Božieho daru – tak posvätného daru. Ale ak sa človek rozhodne pre Satana a plamene pekla, tak potom nech sa tak stane.

Boh, Môj Večný Otec, tomuto nemôže zabrániť. Ale Satan sa vám bude snažiť odňať tento dar slobodnej vôle. Ak zistíte, že vaša slobodná vôľa je vám vzatá mocnými silami, nad ktorými nemáte moc, vtedy budete vedieť, že za tým stojí Satan.

Satan nikdy nezvíťazí

Prosím, prosím vás, varujte aj naďalej Moje predrahé deti. Nepodvoľujte sa. Ak sa dosť z vás bude modliť a odolá, potom zachránite duše. Satan a jeho armáda nikdy nezvíťazia. Nemôžu. To sa nemôže stať. Len Boh má moc urobiť koniec tomuto hroznému konfliktu.

Ja, váš Spasiteľ a ustanovený sudca, nalieham na vás, aby ste sa vzopreli, nabrali odvahu a bojovali za to, čo považujete vo vašich srdciach za správne, aj keď pritom budete mať strach. Strach do vás vkladá Satan. Ani Ja, ani Môj Večný Otec nikdy nevkladáme do vašich sŕdc strach.

Prestaňte sa krčiť a otvorte svoje srdce pre lásku, nie pre strach. Láska pochádza od Boha. Povedal Som vám, že lásku nemôžete cítiť, dokiaľ si neotvoríte srdce. Láska a Boh – Večný Otec – Stvoriteľ tejto Zeme – idú ruka v ruke. Nemožno ich od seba odlúčiť. Ak by tomu tak bolo, potom by to bolo dielo Satana.

Choďte, deti Moje a spravte rozhodnutie. Chcete, aby vás objala láska môjho Najsvätejšieho Srdca alebo strach? Je to vaše rozhodnutie.

Váš Božský učiteľ, Spasiteľ a spravodlivý Sudca Milosrdenstva

Ježiš Kristus

02.01.2011 - 21.45 hod.

37. Ako je Varovanie darom pre ľudstvo

Prečo tieto posolstvá vyvolávajú vo vás strach?

Moja milovaná dcéra, keď ľudia počujú tieto posolstvá, tak ich budú spochybňovať, proti nim protestovať a zavrhovať ich. Navyše budú nimi i opovrhovať a pýtať sa, prečo tieto posolstvá nehovoria viacej o radosti a šťastí. Prečo sú tak desivé? Takýto spôsob komunikácie so svetom určite nepochádza od Ježiša Krista. Ježiš Kristus určite hlása lásku a nie teror. Moja odpoveď na tieto otázky je jednoduchá. Je to preto, lebo vás všetkých milujem a cez tieto posolstvá vám teraz preukazujem Svoje milosrdenstvo. Najprv Som prišiel pre všetkých ako Spasiteľ, aby Som vás oslobodil, aby tak každý mohol získať podiel na spáse. Moja smrť na kríži vám poskytla druhú príležitosť, aby ste mohli vstúpiť do Kráľovstva Môjho Otca. Tentoraz sa vrátim ako spravodlivý sudca. Kvôli Mojej láske k vám ukážem najprv všetkým Moje milosrdenstvo. Toto milosrdenstvo dostanete formou posledného Varovania, aby ste si dali svoje životy do poriadku ešte skôr, než znova prídem ako spravodlivý sudca.

Je to z Môjho súcitu voči každému jednému z vás, keď vám teraz dávam ešte poslednú príležitosť otvoriť svoje srdce a žiť svoj život spôsobom, ako vám bolo určené.

Radosť na Zemi nemôže byť porovnávaná s radosťou v Nebi

Odvráťte sa od hriechu, konajte pokánie a dajte modlitbe opäť miesto vo vašom živote. Je to z milosti, keď vás musím varovať o pravde. Ak sa vám zdá, že v Mojich posolstvách chýba radosť, tak je to preto, lebo ľudstvo sa odvrátilo od pravej radosti. Radosť, prežívaná v Nebi je nezrovnateľná s tzv. radosťou, akú prežívate tu na Zemi. Pozemská radosť, ktorá vychádza zo skutočnej lásky, bude čistá. Radosť, ktorá pochádza z pozemských vecí, je bezvýznamná.

Moje deti, radosť, ktorú by som mal pociťovať, keď sa na vás pozerám, trvá žiaľ len krátko vzhľadom k tomu, čoho som dnes na Zemi svedkom. Všetko, čo má pre vás hodnotu, pochádza zo svetských vecí alebo z uznania od ostatných , ktorí vás chvália. Len málo času venujete príprave na budúci život.

Varovanie je dar

Moje milosrdenstvo je vám dávané ako dar. Prijmite ho. Vychutnajte si ho. Siahnite po Mne - vy všetci. Som vaša záchranná plť v ohnivom mori, plnom neočakávaných prúdov a erupcií. Zachráňte sa teraz alebo sa vyvarujte toho, aby ste neboli vtiahnutí do mohutného prúdu, lebo ak sa rozhodnete dostať sa do člna až na poslednú chvíľu, nebudete mať dostatok síl, aby ste sa doňho vyšplhali.

Čistenie vo svete pokračuje

Deti, som unavený. Bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažím s vami nadviazať kontakt, stále zostávate hluchí. Dokonca ani Moji kňazi neberú do úvahy Moju výzvu, keď chcem zjaviť Svoje milosrdenstvo. Vzhľadom k tomu, že očisťovanie vo svete naďalej pokračuje a naberá na rýchlosti, je teraz čas, aby ste Ma, deti Moje, volali.

Zemetrasenia a iné globálne katastrofy

Nikdy nemajte strach z búrok, zemetrasení, tsunami, povodní, sopiek a horúčav, ktoré prídu na svet, aby pomohli zastaviť Antikrista a jeho ruku. Moji nasledovníci si budú istí vo vedomí toho, čo ich očakáva v Novom raji, keď sa Nebo a Zem spoja v jedno. Tieto veci sa musia udiať. Nemôžu byť zastavené, pretože boli predpovedané. No tieto udalosti, deti Moje, budú mať len krátke trvanie.

Vy, Moji veriaci, budete za svoju vieru a vytrvalosť, čeliac tvárou v tvár obrovskej opozícii, odmenení. Tá radosť – potom – bude pre Moje deti len ťažko pochopiteľná. Tí, ktorí sú zo svetla, budú obklopení slávou a láskou, ktorá ich očakáva. Tí, ktorí sa nachádzajú v temnote, nebudú schopní zniesť svetlo. Možno si ho budete želať, ale to svetlo vám bude spôsobovať takú bolesť, že sa budete musieť pred ním skryť. Ale nebude možné kam ísť okrem temných hlbín, ktoré spravuje sám kráľ Temnoty – Satan. To je to, čo chcete?

Ako Satan pôsobí cez ľudí

Chápete teror, ktorý Podvodník predstavuje? Neuvedomujete si, že sa skrýva za každým jednotlivým skutkom sebectva, chamtivosti a sebalásky? Zatiaľ čo si žijete svoje životy, domnievajúc sa, že sú plné vzrušenia a zábavy, vynakladajúc prostriedky na jedenie, hýrivé ošatenie a neprestajne sa naháňajúc za ďalšími atrakciami, nemáte ani tušenie, čo sa za tým všetkým skrýva.

Tajomný hlas, ktorý nemôžete počuť ale len cítiť ako nutkanie, ktoré vás nahovára, aby ste vždy znova a znova – neprestajne – hľadali ešte viac zábavy, napätia a vzrušenia – ten hlas pochádza od Zlého, od Satana. Nezáleží na tom, či vaše konanie vyvoláva úsmev, smiech a nadšený aplauz. Je to nepodstatné. Tieto silné túžby sú vykonštruované len na to, aby ste neustále hľadali vlastné sebauspokojenie. Na čo je to dobré? Cítite sa snáď lepšie, keď je už za tým? Samozrejme, že nie. Ak sa pozastavíte a spýtate sa sami seba, čo bude, keď všetky tieto veci nebudete môcť robiť – tak čo bude potom? Je to dôležité? Spočiatku áno – možno to bude frustrujúce, avšak len dovtedy, kým vám nezostane niečo, na čo sa môžete zamerať. A budete sa musieť zamerať – na udržanie sa pri živote.

Strava sa stane dôležitejšou ako zábava, ktorá uspokojuje materiálne veci. Až vtedy, keď sa vám minú potraviny a budete hladní, si uvedomíte nedôležitosť bývalých atrakcií. Toto je očisťovanie, ktoré teraz rýchlo postihne celý svet. Prostredníctvom tejto očisty – formou očisťovania – sa opäť uzdravíte. A až potom a len vtedy budete ochotní akceptovať pravdu.

Ako Satan vo vás zanecháva pocit prázdnoty

Moje deti, vy nevidíte, ako Satan pôsobí. Nemôžete vidieť, ako celý čas trávi snahou, aby Ma o vás pripravil. Spôsobuje vám obrovské bolesti. Stavia vám do cesty všetky pokušenia, využívajúc svetskú príťažlivosť peňazí, krásy, majetku a talentu, ktoré doslova hltáte, lebo ste nenásytní a požadovační. Myslíte si, že keď máte nahromadené všetky tieto veci, potom ste plnohodnotní. Žiaľ, to nie je pravda. Je to lož, ktorú Satan používa, aby vás ukoristil. Ak tí z vás, ktorí dosiahli vysoký stupeň bohatstva, náhle zistia, že o všetko prišli – a je jedno, akým spôsobom – potom nech sú za to vďační. Pretože len vtedy, keď ste pozbavení všetkých pozemských majetkov, Mi skutočne dovolíte, aby som vošiel do vášho srdca.

Posolstvo bohatým

Tí, ktorí máte bohatstvo – neodsudzujem vás. I keď máte materiálne uspokojenie, to ešte neznamená, že nie ste na správnej ceste. Avšak máte zodpovednosť deliť sa a postarať sa o tých, ktorým sa dostalo menej šťastia, ako vám. Toto je vaša povinnosť. Bohatstvo a materiálne uspokojenie ako také nie je odsúdeniahodné. Tiež to neznamená, že radosť a smiech, ktoré prežívate, keď sa tešíte zo života, by boli špatné. Ale ak sa vám to stane posadnutosťou a vaša túžba po luxusnom živote dostane prednosť pred vašou vlastnou vierou a pred blahom ostatných, potom to spôsobí pohoršenie v očiach Môjho Otca.

Vaše bohatstvo, domy, oblečenie a majetky sú ako mračná, plynúce po oblohe. Minútu sú tu a ďalšiu už nie. Nemôžete si ich so sebou vziať na druhý svet. Je to duša, ktorá pôjde s vami. Starajte sa o svoju dušu, preukazujte si navzájom lásku a aj k tým, ktorí vám v tomto živote spôsobujú utrpenie. Nasledujte Moje učenie. Proste o Moje milosrdenstvo. Len tak sa dostanete ku Mne do Novej Zeme, ktorá je rajom. Nepremárnite vaše dedičstvo a vaše miesto v Kráľovstve Môjho Otca.

Váš milujúci

Ježiš Kristus

11.-12.01.2011 - 11:45-12:30 hod.

38. Rok 2011 je rokom očisťovania

Moja milovaná dcéra, konečne sme zjednotení. Tvoja myseľ je už po niekoľko dní v stave prijímať Moje posolstvá. Nestrachuj sa, aj keď budeš potrebovať čas na to, aby si prijala Moje najnaliehavejšie posolstvá, aké kedy svet dostal, vo svojom srdci.

Rok 2011 je rokom, kedy nastanú zmeny – očisťovanie – ktorých svedkom sa stanú milióny na celom svete. Aj keď modlitby pomôžu odvrátiť globálne katastrofy, tieto nebudú stačiť na zadržanie ruky Môjho Otca, ktorá už čoskoro dopadne na ľudstvo.

Zlé správanie a nečistota mysle, tela a duše, ktoré sa teraz vo svete prejavujú, sú viditeľné pre každého. Pre tých, ktorí sú vyťažení a zaneprázdnení len svojim vlastným životom – nadišiel čas, aby ste sa zastavili a videli, čo sa odohráva pred vašimi očami.

Zlý – Satan, ktorý pracuje skrze tých, ktorí pochádzajú z temnoty, spôsobil spustošenie, kde každodenné vraždy sú natoľko bežným javom, že ľudstvo sa stalo necitlivým voči zlu páchateľov, ktorí konajú tieto ohavnosti. Vo vašej spoločnosti dominujú sebaláska a chamtivosť. Vaši vedúci predstavitelia a politici sa stali nenásytnými po moci a v mnohých prípadoch ich vaše blaho nezaujíma. Vzrastajúci počet samovrážd vo vašej spoločnosti je výsledkom zúfalstva, ktoré spôsobuje Podvodník – Satan.

Ten, ktorý sa vám nikdy neukáže, sa ukrýva za každou verejnou demonštráciou, ktorá zvelebuje sexuálnu amorálnosť a telesné násilie voči iným a voči sebe samému.

Neustála túžba po luxusných veciach, ktorým dávate prednosť pred blahom vašej rodiny, sa všade rozmáha. Zatiaľ čo vy, Moje deti, sa naháňate za bezcennými snami, časom zistíte, že vám chýbajú potraviny. Tieto prázdne a zbytočné veci nenasýtia vaše žalúdky. Nenasýtia ani vaše prázdne duše, ktoré volajú po pohodlí - po pohodlí, ktoré už nebudete mať viac k dispozícií. Toto pohodlie je možné získať len cez modlitby a obzvlášť cez modlitby v organizovaných modlitebných skupinách.

Očista bude predchádzať Môjmu Druhému príchodu

Zemetrasenia budú teraz otriasať Zemou, lebo hnev Môjho Otca sa rozpútal. Obávajte sa, Moje nevďačné deti, ktoré ste sa odvrátili od svetla pravdy. Veľké Súženie je pripravené započať eskaláciou neobvyklých ekologických anomálií. Človek bude bezmocný. Časom pochopí a príjme, že Môj Otec existuje a že Ja, Jeho Milovaný Syn, pripravujem svet nato, aby sa mohol stať svedkom Môjho Druhého príchodu na Zem. Tento čas sa teraz blíži. Avšak svet musí najprv podstúpiť túto dôležitú očistu. Tak ako budú pribúdať vo svete katastrofy, tak bude rásť i počet prívržencov Satana. Zo vzdoru budú pokračovať vo svojich úbohých zlých životoch, konajúc teror a spôsobujúc bolesť Mojim veriacim a tým, ktorí žijú spravodlivo.

Ako budú Moji veriaci ohlasovať neveriacemu svetu pravdu, začne viac ľudí vedome akceptovať skutočnosť, že vo svete naozaj dochádza k zmenám. Vďaka posolstvám, ktoré Mojim deťom odovzdávam prostredníctvom Mojich vybraných poslov, už čoskoro pochopia, čoho sú naozaj svedkami. Pretože udalosti, ktoré sa začnú odvíjať, nemôže spôsobiť človek. Môžu sa stať iba vtedy, ak dá na ne súhlas Môj večný Otec.

Nadišiel čas pre otvorenie pečatí

Moje deti, nadišiel čas pre znamenia – ako bolo predpovedané – keď sa otvoria pečate a poľnice ohlásia zmeny. Boh, Stvoriteľ ľudstva, nebude tolerovať zlo, ktoré bude navždy vykorenené zo sveta. Ani jeden zo stúpencov Zlého, nezávisle od miery jeho oddanosti Satanovi a jeho prázdnym sľubom, nebude ušetrený, ak nebude činiť pokánie.

Láska, deti Moje, bude preukázaná všetkým Mojim a Môjmu Otcovi oddaným nasledovníkom, ktorí otvoria svoje srdcia. Avšak nadradenosť Satana sa prejavuje až do takej miery, že jeho moc nakazila tak mnohé z Mojich detí, že tieto už viac neveria na cnosti ako sú poctivosť, dobré skutky, úcta k životu jedného voči druhému alebo voči svojim vlastným rodinám. Brat sa obracia proti bratovi. Sestra proti sestre. Sused proti susedovi. Kňaz proti svojim predstaveným. Biskupi proti učeniu Svätej Knihy (Sväté Písmo - pozn. prekladateľa).

Prečo ma trestáte nedostatkom vašej lásky?

Moje deti sa dokonca aj tejto nádhernej planéte obrátili chrbtom, ktorá im s takou láskou bola ponúknutá Bohom Otcom, Stvoriteľom a tvorcom všetkých vecí. Čo ste urobili? Prečo Ma trestáte nedostatkom vašej lásky – lásky k vášmu Spasiteľovi? Prečo sa obraciate chrbtom voči svojim vlastným potrebám – naliehavosti nasýtiť vaše vlastné duše a uhasiť váš smäd po poznaní Kráľovstva Môjho Otca – Neba, vášho zasľúbeného dedičstva? Deti Moje, neuvedomujete si, že sa obraciate chrbtom voči svojej vlastnej spáse? Nechápete to? Uverte prosím, že ak si teraz nebudete spytovať svoje vlastné svedomie a nebudete sa modliť ku Mne, aby som vás viedol, tak nemôžete byť a ani nebudete spasení.

Kňazi ignorujú učenie

Moji svätí služobníci – moji pastieri – ktorí ste boli ustanovení, aby ste viedli Moje stádo – vy ste mu nevysvetlili existenciu Zlého – Satana. Vo vašej snahe javiť sa ako moderní, otvorení a praktickí učitelia, zabudli ste poukázať na nebezpečenstvá, týkajúce sa ignorovania učenia, obsiahnutého v Knihe Môjho Otca. Kniha, ktorá jasne hovorí o existencii Zlého – Satana – a ako pôsobí cez každého jedného z vás, aby vás pripravil o váš konečný a právoplatný domov – Nový raj, ktorý Som vám všetkým prisľúbil, keď som za vás zomrel na kríži. Nezomrel som pre skupinu ľudí, nemajúcu vlastnú identitu. Život som položil za každého jedného z vás, aby ste mohli byť spasení.

Majte na pamäti, že i keď Moja láska voči vám zahŕňa v sebe všetko, aj tak Mi spôsobuje hlboké utrpenie. Toto utrpenie mi spôsobujete tým, že popierate Moju existenciu. Rozhodli ste sa slepo nasledovať naivnú vieru, že vám Zem dokáže poskytnúť všetko to, po čom zatúžite. Zabúdate však, že po tomto živote bude nasledovať večný život.

Proroctvá sú vám dávané z milosti

Znamenia, posolstvá a proroctvá sú vám zasielané roky, ako dôkaz Môjho milosrdenstva. S výnimkou Mojich nasledovníkov len veľmi málo z vás počúva, otvorí oči alebo sa len na chvíľu zamyslí nad touto otázkou: môže toto byť Božia komunikácia? Ak áno, čo je potrebné, aby som urobil? Odpoveď znie: počúvať a prijať pravdu vašich budúcich možností. Rozhodnite sa, ktorou cestou sa chcete uberať. Potom sa modlite za vašu dušu a za duše tých, ktorých milujete.

Tí z vás, ktorí sa arogantne a s opovrhnutím otáčate chrbtom, keď je spomenuté Moje meno, alebo ktorí mávnete rukou v neúcte, keď Moji nasledovníci hlásajú Moju pravdu – i vy ste pre mňa stratení. Len skrze Moje milosrdenstvo môžem dať svetu znamenia a posolstvá na pomoc viesť vás. Vzhľadom na dar slobodnej vôle, ktorý ľudstvu daroval Večný Otec, Boh Stvoriteľ a tvorca všetkých vecí, nemôžem vás nasilu viesť za ruku. Láska a súcit sú vždy dôvodom Mojej komunikácie s vami ako i pocity Mojej bolesti a zúfalstva.

Moje utrpenie, bolesť a zranenia sa zintenzívňujú, keď sa Moje deti vrhajú do otvorenej náruče Satana. To znamená, že teraz vám všetkým musím jasne ukázať, aký osud očakáva všetkých tých, ktorí Mňa a Môjho Večného Otca odmietajú.

Realita pekla

Ak sa rozhodnete pre lož, ktorú rozširuje Podvodník, ktorej podstatou je tvrdenie, že Boh – Večný Otec – neexistuje, tak ste stratení. Vstupom cez brány pekla si uvedomíte strašnú chybu, ktorú ste urobili. Verte Mi, deti Moje, keby ste len mohli vidieť ten šok a pocit hrôzy tých duší, ktorým je po smrti zjavená konečná pravda, tak by ste neboli schopní vydržať ani len na malý okamih toto utrpenie. Keby ste boli svedkami len letmého pohľadu na toto miesto, potom by ste – ľudsky povedané – od čírej hrôzy na mieste zomreli, aký osud postihne tých, ktorí si zvolili cestu hriechu.

Táto cesta, ktorá sa javí ako pekná, príťažlivá, lákavá a plná divov, sa začne meniť, keď sa smerom nadol dostanete na polcestu. Zmeny, s ktorými sa na polceste stretnete, budú dôvodom vášho znepokojenia. Tento zvláštny neutíchajúci pocit prázdnoty a sklamania pretrváva aj po zvyšok vašej cesty. Nemôžete pochopiť, prečo sa tak cítite. Vaše navonok tak zábavné zážitky sú plné neočakávaných, rušivých a nepríjemných pocitov, zmiešaných s hnevom, frustráciou, osamelosťou a strachom. A až vtedy, keď na konci cesty stretnete svoj idol a zahľadíte sa do jeho zlovestných očí, ktoré sa lesknú v pohrdlivom úškľabku, budete kričať až do zachrípnutia. Až v tomto poslednom okamihu začnete na Mňa volať o pomoc. Ale už bude neskoro. V tomto štádiu už nebude viac cesty späť. Vaše rozhodnutie ste už urobili v tomto živote. A hoci budem prelievať horké slzy hlbokej bolesti nad každou stratenou dušou, v tejto fáze vás už nebudem môcť zachrániť. Nad vašou slobodnou vôľou, ktorá si volí svoj vlastný osud, nebudem mať žiadnu moc.

Prostredníctvom týchto, aj keď tvrdo vyznievajúcich posolstiev, dávam svetu posledné varovanie z čistej lásky voči každému jednému z vás. Naliehavo vás prosím, aby ste teraz konečne počúvali Môj hlas a zachránili si svoje duše.

Váš milujúci Ježiš Kristus

Spasiteľ ľudstva a Spravodlivý Sudca

12.01.2011 - 15:00 hod.

39. Varovanie - Druhý príchod je blízko - šanca zachrániť si dušu

Moja dcéra, Moje včerajšie posolstvo bolo tvrdé. Mnohí, ktorí ho čítali, si povedia: “Toto nie je spôsob, akým hovorí Pán.” Ale ako to môžu vedieť? Musím prehovoriť kvôli utrpeniu, ktoré Moje deti musia znášať od druhých. Prehováram k vám, Moje deti, aby vám Moje Božie milosrdenstvo bolo nápomocné k vašej spáse a aby sme mohli byť zjednotení ako jedna Svätá rodina v Novom raji. Nechcem, aby Ma Podvodník pripravil čo i len o jednu dušu. Je dôležité, aby bol počutý Môj hlas.

Neveriacim to pripadne zaťažko

Chápem, že pre mnohé Moje deti a hlavne pre neveriacich je veľmi ťažké uveriť v budúci život. Sú tak zameraní na svetské veci a vo svojom boji o prežitie si do takej miery zanedbali duchovno, že vôbec neveria v existenciu ďalšieho života. Teraz musia pouvažovať. Veria, že všetko končí smrťou a jediný svet, o ktorý si treba robiť starosti je ten, v ktorom práve žijú. Aký Som zúfalý kvôli týmto zblúdilým dušiam. Keby mohli zakúsiť čo len záblesk toho, čo ponúka raj, potom by trávili dni v modlitbe a v klaňaní sa Mne a Môjmu Večnému Otcovi, vzdávajúc chválu a vďaku.

Tento nový svet, ktorý Som prisľúbil, je reálny. Chvála veriacim, ktorí túto skutočnosť nikdy neopomenuli a ktorí sa ešte stále každý deň ku Mne modlia. Ako len milujem Mojich nasledovníkov. Ale ako za nich tiež trpím! Títo zbožní nasledovníci robia všetko pre to, aby presvedčili druhých o Mojej existencii. Avšak pre Moje meno sa im dostáva len výsmechu a opovrhnutia. Ako Mi to láme srdce.

Ako tí, ktorí zomreli, žialia nad živými bez viery Ako po vás všetkých vaši blízky na “druhej strane“ túžia, ktorí ste bez viery! Vaši blízki, ktorí sú zmierení v Kráľovstve Môjho Otca, sa za vás neustále modlia a prihovárajú. Čo však nechávate bez povšimnutia je toto: ak si nájdete čas a budete sa so Mnou dôverne zhovárať – vašimi vlastnými slovami – a poprosíte Ma o vedenie, aj keď je vaša viera vlažná, tak potom odpoviem. A vy zistíte, že Som odpovedal. Deti, obráťte sa na Mňa teraz cez vaše vlastné slová a poproste Ma, aby som obnovil vašu vieru. Pouvažujte nad Mojím učením na základe týchto posolstiev a na základe Biblie a majte na zreteli, akou cestou sa v živote musíte uberať. Už čoskoro vám cez Moje milosrdenstvo odhalím vaše prečiny proti Môjmu učeniu, každý hriech a priestupok, ktorý ste v priebehu svojho života spáchali.

Nie Súdny deň – len ukážka toho, aké to bude

Z Mojej strany je to akt milosrdenstva. Uvidíte svoje hriechy a ihneď pochopíte, ako sa Mne javia. Okamžite jasne pochopíte, aké sú urážlivé a špatné. Toto je vaša šanca deti, aby ste oľutovali. To nie je Súdny deň – je to len ukážka toho, aký tento raz bude.

Z milosti je vám pred Súdnym dňom darovaný najväčší zo všetkých darov – možnosť kajať sa a zmeniť váš život ešte pred Súdnym Dňom – keď opäť prídem na túto Zem. Potom prídem – ako už viete – nie ako Spasiteľ, ale ako spravodlivý sudca. Tento čas je teraz blízko, deti Moje. Nebojte sa. Milujem vás všetkých. Ste v Mojom srdci. Dovoľte Mi vstúpiť do vášho srdca a nechajte sa Mnou viesť do Kráľovstva Môjho Otca. Nikdy nemajte strach zo smrti. Smrť bude jednoducho bránou do nového nádherného života blaženej večnosti, plnej lásky, pokoja a šťastia.

Život na Zemi je len prechodným miestom v čase

Váš život na Zemi je jednoducho len prechodným miestom v čase. Môže byť plný lásky, radosti, bolesti, odmietnutia, strachu, hnevu, zúfalstva, sklamania a smútku. Ale len keď sa na Mňa obrátite, môže byť vaša bolesť zmiernená. Blahoslavení sú tí, ktorí trpia a hlavne pre Moje meno, lebo oni budú oslávení v Kráľovstve Môjho Otca. Blahoslavení sú aj tí, ktorí sa prinavrátia ku Mne, lebo v Nebesiach to spôsobí veľkú radosť.

Budete vítaní v Mojom Novom raji. Modlite sa teraz za svoje duše a duše vašich príbuzných. Varovanie príde čoskoro. Potom spoznáte pravdu. Potom budete mať možnosť sa v Mojich očiach zachrániť.

Milujem vás všetkých. Radujem sa, lebo viem, že sa teraz veľa Mojich detí prinavráti ku Mne a k Bohu, Večnému Otcovi, lebo koniec časov je teraz veľmi blízko. Buďte pripravení.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

14.01.2011 - 10:00 hod.

40. Ako sa dostať do neba - účel utrpenia

Moja milovaná dcéra, spôsob, akým s tebou komunikujem, sa začína meniť. Kým v predošlých posolstvách som Moje deti upozorňoval na naliehavosť konať pokánie na dosiahnutie spásy, budú sa nasledujúce posolstvá zameriavať na pomoc dušiam na dosiahnutie ich duchovnej dokonalosti.

Dcéra Moja, vojsť do raja – i keď právoplatného domova pre každého z vás – nie je ľahké. Vstupná brána je úzka a naraz môžu vstúpiť dnu len niekoľkí. Na to, aby bolo možné vstúpiť, musia duše preukázať pokoru a úplné odovzdanie sa do Mojich rúk. Ak chcú vojsť do Nebies, tak musia dať stranou pýchu, neústupčivosť, žiadostivosť a lipnutie k materiálnym statkom tejto zeme.

Všetky Moje deti, ktoré započali svoju duchovnú cestu smerom ku Mne a ktoré už pochopili pravdu, musia teraz tvrdo na sebe pracovať a uvedomiť si, aké duchovné kvality sú potrebné, aby mohli vojsť do Kráľovstva Môjho Otca.

Dôležitosť pokory

Pokora je pojem, ktorý už mnohé z Mojich detí cez Moje učenie pochopili. Aj keď mnohí z Mojich nasledovníkov pochopili jej dôležitosť, sú zmätení v interpretácií jej skutočného významu. Pokora znamená úprimnosť. Znamená prijať s dôstojnosťou skúšky, výzvy a ponižovanie, ktorým budete čeliť, keď budete prichádzať v Mojom mene. Moja najlepšia rada je táto: pomyslite si, že ste dieťa – jednoduché, nevinné dieťa bez akéhokoľvek poznatku špatnej spoločnosti, ktorú normálne spoznávate v dospelosti. Po celú dobu sa cez svoje modlitby so Mnou zhovárajte, dívajúc sa očami a preciťujúc srdcom takéhoto dieťaťa.

Držte sa jednoduchosti pri modlitbách a v rozhovore so mnou. Neočakávam od vás, aby ste sa modlili všetky modlitby, ktoré boli svetu dané z lásky. Pozdvihnite svoj zrak a podeľte sa so Mnou o vaše problémy. Odovzdajte Mi ich. Budete štedro odmenení, keď v živote na seba vezmete bolesť alebo utrpenie kvôli Mne. Snáď si toho nie ste vedomí, no ak takto konáte, potom zachraňujete veľa duší a dláždite im cestu pre vstup do Neba. Táto skutočnosť vám nebude zrejmá až do okamihu, keď sami vojdete do Nebies, kde zakúsite slávu za váš veľkolepý dar, ktorý ste Mi darovali.

Nestrácajte trpezlivosť, keď hájite svoju vieru

Preukazovať pokoru znamená prijať všetko, čo príde, aj keď to môže byť bolestivé. Zachovajte si dôstojnosť za každých okolností, aj keď je Mojím menom vo vašej spoločnosti opovrhované. Bráňte sa všetkými prostriedkami – a ak tak chcete, trebárs i vášnivo – no nikdy verejne neopovrhujte útočníkom.

Pravdu Môjho učenia vysvetľujte pokojne. Nestrácajte trpezlivosť. Neukazujte, že máte pred útočníkom strach. Nepoddajte sa. Bráňte sa len tým, že vždy znovu a znovu zopakujete Moje učenie. Nikdy nemajte strach otvorene hovoriť pravdu. Nemýľte si pokoru so zbabelosťou. Niektorí Moji nasledovníci, ktorí chápu dôležitosť pokory a jej význam pri posväcovaní duší, sú zmätení a mlčia, keď je Moje meno verejne hanobené. Áno, nikdy nesmiete súdiť osobu, ktorá si robí posmech zo Mňa alebo z Môjho Večného Otca či snáď z Mojej milovanej blahoslavenej Matky, no mali by ste zotrvať na svojom stanovisku a hájiť pravdu.

Utrpenie ako dar od Boha

Keď sa so Mnou zhovárate ako deti, tak majte na zreteli nasledovné: Keď otvoríte vaše srdcia a všetku dôveru vložíte do Mňa, tak vás povediem, ak vás trápia pozemské starosti. Neodvracajte sa odo Mňa. Aj keď je to nesmierne bolestivé, deti Moje, dívajte sa na utrpenie ako na dar a požehnanie od Boha. Lebo očista je možná len cez starosti a utrpenie. Obetujte Mi vaše utrpenie. Keď tak konáte, zmierňujete tým Moju bolesť, ktorú trpím znovu a znovu každý deň cez agóniu ukrižovania, hľadiac na hrôzy dnešného sveta.

Pre Moje deti je priam nemožné, aby pochopili skutočný účel očisty prijatím bolesti a utrpenia v akejkoľvek podobe, obzvlášť vtedy, ak sa prijmú ako obeta pre spásu ľudstva. Čím viac sa ku Mne priblížite tým, že Mi otvoríte vaše srdcia, že Mi prenecháte vašu vôľu a úplne sa Mi odovzdáte, tým viac pochopíte. Vidíte, že len takto budete so Mnou zajedno. A keď budete podľa tohto konať, vaše starosti a utrpenie na Zemi sa stanú miernejšími. Postupom času budete prijímať utrpenie s radosťou v srdci. Obzvlášť, ak Mi ho obetujete ako dar.

Utrpenie je darom od Boha a je dopustené. Duše, ktorým pomáhate, vám zabezpečujú miesto v Kráľovstve Môjho Otca.

Toto učenie, deti Moje, nie je nové. No táto jednoduchá pravda vám nebola pripomínaná. Moje posolstvá a učenie sa nikdy nezmenili. Sú jednoduché a sú zhrnuté v Evanjeliách a v Desatore Božích Prikázaní. Pamätajte, že ak sa niekomu darujete, tak sa tým darujete Mne. Preukazujte lásku k blížnemu a preukážete lásku Mne.

Zaobchádzajte s ním tak, ako by ste chceli, aby s vami bolo zaobchádzané. A nikdy nezabúdajte, že ak sa na iných hneváte a ste v pokušení robiť im zle alebo ich nejakým spôsobom chcete trestať – tak Som v nich prítomný Ja, dokonca aj v tých, ktorí Ma nenávidia. Ak niektorému z Mojich detí spôsobíte škodu, tak to samé ste urobili Mne.

S postupom času, deti Moje, budete vidieť zmysel týchto milosrdných úkonov. Modlite sa denne o silu, aby ste mohli žiť svoj život v Mojom mene. Vedzte, že zakaždým, keď druhému odpustíte – aj keď sa vám môže javiť ako nepriateľ – tým zväčšujete Moje srdce Lásky a Milosrdenstva. Za toto budete odmenení v Nebi večnou radosťou.

Vyprosujte si cez modlitbu vytrvalosť. Napodobňujte Môj život. Nebude to ľahké. Ale vaše skutky, nezávisle od toho, ako malé sú, pomôžu dušiam.

Váš milujúci Učiteľ a Spasiteľ

Ježiš Kristus – v jednote s Večným Otcom a Duchom Svätým

16.01.2011 - 15:00 hod.

41. Niesť Môj kríž

Áno, Moja milovaná dcéra, Ja Som to! Tvoje učenie bolo ako dlhá kľukatá cesta a aj naďalej budeš živená poznaním pravdy skrze dar Ducha Svätého, ktorým sa naplní tvoja dušu.

Dcéra Moja, postaraj sa, aby tieto posolstvá, ktoré sú zmesou varovaní, proroctiev a Môjho učenia, boli šírené po celom svete. Je dôležité, aby Moje deti pochopili, akým spôsobom majú pripraviť svoje duše, aby mohli byť v očiach Môjho otca spasené.

Duchovná obnova, ktorá prebieha v dnešnom svete

V súčasnej dobe vzrastá vo svete úcta a oddanosť ku Mne, Môjmu Večnému Otcovi, k Duchu Svätému a k Mojej milovanej Matke. Aj keď to doposiaľ ešte nie je zjavné, táto silná duchovná obnova pomôže ochrániť Moje deti, dokonca aj tie, ktoré sa všade odo Mňa odvracajú. Evanjelium bude znova “navštevované“, lebo ľudia budú pociťovať hlad po pravde. Ako sa po celom svete bude očistný proces rozrastať a naberať na intenzite, tak budú pribúdať aj duše, doposiaľ prázdne na Moju lásku, ktoré otvoria svoje srdcia.

Nakoľko sa láska šíri cez svetlo Mojich nasledovníkov, bude účinok pôsobenia Zlého a tých, ktorých má v područí, oslabený. To vyvolá u Zlého pomstu.

Satanove dni sú spočítané

Pretože sa jeho dni na Zemi z hodiny na hodinu krátia, pokúsi sa narobiť čo najviac škody. Jeho stúpenci povstanú a zintenzívnia svoje aktivity, aby všade šírili zlo. Ich aktivity – aj keď bude strašné byť toho svedkom, lebo sa budú odvíjať pred vašimi užasnutými očami – potrvajú len krátko.

Viera, deti Moje, posilňovaná pravidelnou dennou modlitbou, udusí tieto ohavnosti. Poďte späť, deti Moje a znovu objavte Moje učenie. Prinavráťte ma späť do vašich životov. Opäť ma prijmite do vašich sŕdc, aby Som vás mohol držať vo Svojom náručí. Dovoľte Mi, aby Som vás viedol k duchovnej dokonalosti, aby ste boli pripravení na večný život, keď sa Nebo a Zem spoja v jedno.

Napodobňujte Ma, deti Moje, vo vašom každodennom živote. Vezmite Môj kríž, aj keď sa vám jeho bremeno bude zdať príliš ťažké. Nikdy sa nebojte prijať Môj kríž, lebo vám dám niesť len toľko, koľko ste schopní uniesť.

Zmysel utrpenia v tomto živote

Keď v tomto živote trpíte, potom nesiete Môj kríž. Máte dve možnosti. Buď odmietnete Môj kríž, vzdychajúc v zatrpknutosti, následkom čoho sa vaše utrpenie ešte zväčší. Na druhej strane, ak prijmete kríž a svoje utrpenie mi ponúknete ako obetu na záchranu duší, potom to pre Mňa predstavuje nádherný dar. Ak prijmete utrpenie, skúšky a súženie s radosťou, potom sa vaše bremeno stane ľahším. Ja vám ho pomôžem niesť. Bolesť potom ustúpi a vo vás zavládne pokoj, láska, radosť a číre šťastie.

Žite jednoduchým životom

Deti, žite jednoduchým životom a robte všetko s mierou. Keď jete, pijete, spíte, odpočívate alebo relaxujete, tak sa uistite, že to robíte s mierou. Akonáhle sú vaše fyzické potreby uspokojené, nemali by ste ďalej pokračovať, pretože to oslabuje vášho ducha. Pokánie, deti Moje, je nanajvýš dôležité, aby ste sa Mi približovali. Týmto mám na mysli osobnú obetu. Pôst je len jeden zo spôsobov pokánia. Počas Môjho pôsobenia na Zemi Som hlásal dôležitosť pôstu. Takto konal aj Môj vzácny prorok Ján Krstiteľ.

Tým, že Som 40 dní zachovával pôst, ukázal Som vám príklad. Je to samotný pôst, deti, ktorý vám dopomôže vyhnať Zlého.

Moje drahé deti, máte tak veľa pred sebou. Ešte nechápete, čo sa bude od vás očakávať v nasledujúcich rokoch. Medzitým je dôležité, aby ste sa ku Mne tesnejšie primkli a pripravili sa na skúšky, ktoré stoja pred kresťanmi celého sveta.

Choďte v pokoji.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

24.01.2011 - 21:50-22:00 hod.

42. Ako ľahko je zhrešiť

Dnes, Moja milovaná dcéra, si konečne pochopila nebezpečenstvo, prichádzajúce od Podvodníka, keď ochabneš v bdelosti. Modlitba k Môjmu Večnému Otcovi prostredníctvom ruženca Božieho milosrdenstva je dôležitá na posvätenie tvojej duše.

Moja milovaná dcéra, vyhnúť sa hriechu je ťažké. Ťažšie je obdržať Moje zvláštne milosti, ako sa vyhnúť hriechu v akejkoľvek forme. Ak ste boli povolaní k tejto posvätnej práci, budete vždy cieľom útokov Zlého, ktorý sa pri každej príležitosti bude snažiť vytvárať negativitu vo vašom živote. Ako prostriedok pre svoj útok proti vám použije tých, ktorí sú okolo vás, preto sa musíte mať pred ním neustále na pozore. Nikdy mu nedovoľte vyhrať, pretože vtedy sa dokáže vkradnúť do duší, kde spôsobuje bolesť, úzkosť a utrpenie. Spôsobuje rozpad priateľstiev, zmätok a zúfalstvo a vkladá do myslí tých, ktorých si vybral za cieľ, zlé myšlienky. Vtedy, keď sa Moje deti cítia byť previnilé kvôli svojim vlastným slabostiam, lebo podľahli pokušeniu, tak zažívajú pocit vlastnej úbohosti, ktorá do ich životov vnáša zúfalstvo, súženie a rozorvanosť.

Deti Moje, vždy budete pokúšaní k hriechu. Je extrémne ťažké dosiahnuť dokonalosti pre vaše duše a vyžaduje si to z vašej strany veľmi silnú disciplínu a rozhodnosť. Ak padnete za obeť Zlému a zhrešíte, okamžite sa musíte zo srdca modliť a prosiť o odpustenie.

Pravidelná spoveď je sviatosťou, ktorá je nesprávne chápaná. Len týždenným pristupovaním k sviatosti zmierenia zostane vaša duša v stave milosti. Len ak sa takýmto spôsobom, ako i každodennou modlitbou, vaša duša posväcuje, iba vtedy dokážete udržať podvodníka od seba.

Vina hriechu

Ak trpíte pocitom viny následkom hriešneho počínania, tak sa netrápte, aj keby bol váš priestupok v očiach Môjho Otca závažný. Ak vás sužuje pocit viny následkom hriešneho konania – i keby bol priestupok akokoľvek závažný v očiach Môjho Otca - netrápte sa. Obráťte sa, otvorte svoje srdcia a poproste o odpustenie. Vina je negatívny pocit. I keď je užitočná, aby riadila vaše svedomie, nie je zdravé, aby ste v tomto stave zotrvávali. Proste cez modlitbu o milosť za dosiahnutie čistoty duše, ktorá je potrebná na to, aby ste Mi mohli slúžiť. Dôležitá je trpezlivosť. Nedovoľte hriechu, aby vás odo Mňa odvádzal. Vina nesmie nikdy stáť v ceste pri hľadaní spásy.

Pamätajte si deti, že kvôli dedičnému hriechu budete vždy padať za obeť pokušeniu Zlého. Cez modlitbu, pôst a úctu k Svätej Eucharistii sa ku Mne viac priblížite. To však vyžaduje čas, ktorý je potrebné si na to vyhradiť.

Tak choďte teraz, Deti Moje, a pamätajte si jednu vec – nemajte nikdy strach obrátiť sa na Mňa, ak ste zhrešili. Nikdy sa nezdráhajte prosiť o odpustenie, ak naozaj ľutujete. No tiež si pamätajte, že ak tak nebudete konať, vždy znova pritiahnete podvodníka a vaša duša sa vnorí do temnoty. Tma priťahuje tmu. Svetlo priťahuje svetlo. Ja Som svetlo.

Obráťte sa teraz na Mňa a dovoľte Mojej láske, aby prežiarila vaše hriešne zblúdilé duše. Tak veľmi vás milujem, deti Moje, že keď obrátite vaše srdcia ku Mne – bez ohľadu na váš pocit osamelosti – nikdy vás neodmietnem.

Choďte v pokoji a láske.

Váš Božský Spasiteľ

Ježiš Kristus

28.01.2011 - 12:15-13:00 hod.

43. Pripravte sa na Varovanie - osvietenie svedomia

Moja milovaná dcéra, dnes v noci si dostala milosti, ktoré ťa posilnia, aby si mohla pokračovať v tomto posvätnom diele. Oddanosťou Mojich milovaných a drahých nasledovníkov, ktorí sa za teba vytrvalo modlili, dcéra Moja, urýchliš svoju prácu a dokončíš Knihu Pravdy. Bez ohľadu na mieru tvojej nesústredenosti ti padne zaťažko odmietnuť tvoj záväzok voči Mne. To Ma teší, avšak nemáme veľa času.

Dcéra Moja, svet dostáva mimoriadny dar – Knihu Pravdy – aby Som Mojim deťom ukázal, čo musia spraviť, aby sa pripravili na Varovanie, ktoré predstavuje osvietenie svedomia, dávané ľudstvu ako pomoc, aby sa mohlo primerane pripraviť na Môj Druhý príchod.

Tí, ktorí vo Mňa neveria, musia ešte dostať príležitosť, aby si prečítali pravdu. Keď sa táto udalosť potom, ako svet dostane tieto posolstvá, udeje, ľudia uveria v pravosť Mojich slov, ktoré ty, Moja dcéra, dávaš pre záchranu ľudstva ďalej.

Mystickú udalosť zažijú všetci vo veku nad 7 rokov

Nebuď zranená, dcéra Moja, keď ľudia odmietajú tieto posolstvá. Buď len povďačná, že dostávajú tento dar. Pravdu týchto posolstiev pochopia po tejto mystickej udalosti, ktorú zažijú všetky Moje deti vo veku nad 7 rokov na celom svete. Tí, ktorí budú žiť po tejto udalosti, budú obozretnejší vo svojich úsudkoch ohľadne obsahu tejto svätej knihy. Bude pre nich ťažké ju ignorovať – dokonca aj vtedy, ak ich viera bude slabá. Ostatným, ktorí nechcú poznať pravdu, je treba aj naďalej pripomínať obsah tejto knihy.

Nikdy sa nevzdávaj, Moje dieťa, keď ide o to, zachrániť duše. Všetky Moje drahé deti sa narodili z lásky Môjho Večného Otca. Ak aj zišli zo svojej cesty, nemení to nič na veci. Boh – Môj Večný Otec – aj naďalej miluje každé jedno zo Svojich detí.

Viera, dieťa Moje, môže znova vzplanúť skrze vieru tých, ktorí sú požehnaní Duchom Svätým. Moje vyvolené deti, ktoré sú vyslané do sveta, aby šírili Moje slovo, majú schopnosť priviesť k slzám radosti tie úbohé duše, ktoré zúfalo kričia v túžbe nájsť smer vo svojich prázdnych a zmätených životoch.

Pozerajte sa na každého Mojimi očami

Vždy sa pozerajte na vašich priateľov, rodinu, susedov a kolegov Mojimi očami. Vždy hľadajte na nich dobré stránky. Preukážte im lásku a oni pocítia Moju prítomnosť. Budete ich priťahovať a oni nebudú vedieť prečo.

Napodobňujte Ma skrze Môj príklad a tým Mi pomôžete privádzať k viere Moje stratené deti. Vytrvalou modlitbou za ne ich môžete bližšie pritiahnuť ku Mne. Skrze obetu a prijatím utrpenia v spojení so Mnou môžete zachrániť duše. To zahŕňa jednak tie duše, ktorým ešte nie je dovolené opustiť zem, ako aj tie, na ktoré čaká súd v očistci.

Dovoľte mi, aby som vám záverom pripomenul, že máte dve možnosti. Uverte vo Mňa tým, že sa váš duch otvorí pravde, ktorá je obsiahnutá v Evanjeliu. Ak ste úplne stratili vieru, tak si prečítajte nejakú časť z Môjho učenia. Následne Ma proste, aby Som vám vo vašich srdciach ukázal pravdu. Potom spoznáte, ktorá cesta vás povedie ku Mne do Neba. Druhá alternatíva spočíva v tom, že budete mať zatvorené oči a odmietnete počúvať. Potom vám môže pomôcť iba modlitba veriacich. Modlitba Mojich nasledovníkov v spojení s ružencom k Božiemu Milosrdenstvu, ktorý bol darovaný v 20. storočí sestre Faustíne, môže vaše duše zachrániť v čase vašej smrti.

Modlite sa ruženec Božieho milosrdenstva

Modlite sa, modlite sa, modlite sa teraz Môj ruženec Milosrdenstva za vaše vlastné duše a za duše neveriacich. Modlitebné skupiny pomôžu šíriť pravdu a vštepiť vieru tým, ktorí stratili akýkoľvek zmysel pre to, kto sú a odkiaľ prišli. Toto poslúži ako prostriedok na podnietenie šírenia evanjelizačného osvietenia, ktoré je teraz pociťované vo všetkých častiach sveta, pretože sa približuje čas, keď sa začnú naplňovať proroctvá, súvisiace s Mojim Druhým príchodom na Zem, ktorým bude predchádzať séria celosvetových udalostí.

Buďte pripravené, deti, v ktoromkoľvek čase. Udržujte sa v stave milosti a majte svoje srdcia otvorené Môjmu učeniu lásky a pokoja na zemi. Keby všetky Moje deti nasledovali Moje učenie, potom by neboli vo svete vojny, chamtivosť, nenávisť alebo chudoba. Každý jeden z vás sa potrebuje denne na pol hodiny v pokoji posadiť.

Prečítajte si žalmy a podobenstvá a spýtajte sa sami seba: “vzťahuje sa toto učenie na môj život v dnešnom svete?“ Viete, že odpoveď samozrejme znie – áno. Modlite sa o silu zmeniť vaše postoje a názory na život po smrti. Pamätajte si túto dôležitú lekciu. Zem je jednoducho len krátky úsek v čase. Jediné skutočné šťastie a večný život je so Mnou v Nebi, Raji – Kráľovstve Môjho Otca.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus