August 2011

 

01.08.2011 - 23:00 hod.

153. Buďte vždy pripravení

Moja vrúcne milovaná dcéra, konečne si teraz so Mnou skutočne zjednotená. Teraz uvidíš, prečo je tak naliehavé, aby si pomohla ľuďom otvoriť oči, čo by im umožnilo obrátiť sa a vojsť do kráľovstva Môjho Otca.

Tak mnoho ľudí sa mi dnes vysmieva. Keď veriaci v hlbokej úcte vyslovujú Moje meno, tak aj oni sú predmetom posmeškov, narážok a výsmechu. Potom sú takí, ktorí sa rozhnevajú, keď sú vyzvaní k rozhovoru o Mne. Sú aj takí, ktorí Ma nielenže popierajú ale dokonca aj nenávidia. Nikdy predtým nebolo vo svete toľko ľudí, ktorí by sa k viere obracali chrbtom.

Tak veľa duší sa rozhodlo odmietnuť akúkoľvek myšlienku, že Ja a Môj Večný Otec existujeme. Myslia si, že na tom nezáleží, či veria alebo neveria a že to je v ich životoch úplne nepodstatné. Mnoho takzvaných vlažných veriacich sporadicky odmieta Moje učenie, zmieňujúc sa o ňom len spomedzi úst. Myslia si, že v živote budú mať neskôr ešte spústu času na to, aby ho venovali svojej viere. To sa dotýka najmä mladej generácie, ktorá si myslí, že ich viera nie je niečo, čo by si vyžadovalo, aby sa s ňou museli zapodievať už teraz. Myslia si, že pred sebou majú ešte veľa rokov nato, aby si ctili Mňa, svojho milujúceho Spasiteľa, ako i Môjho Večného Otca. Preto starší ľudia tiahnu k tomu, aby v neskoršom období svojho života opäť oživovali svoju vieru, keď začínajú premýšľať o posmrtnom živote.

Čo si však človek neuvedomuje je tá skutočnosť, že môže zomrieť v ktoromkoľvek okamihu, čase a veku, počnúc narodením až po vek staroby. To nie je rozhodujúce. Musí byť pripravený v každom okamihu.

Snažne prosím všetkých veriacich, aby sa modlili za schopnosť poznania, ako všade poučiť mladých ľudí o naliehavej potrebe otvoriť ich oči láske, ktorú Ja a Môj večný Otec ku každému jednému z nich prechovávame. Pomôžte im otvoriť ich oči pre zasľúbenie Raja. Je to váš záväzok voči Mne, aby Som kvôli lžiam, ktoré dnes Satan rozširuje vo svete, nestratil Moje mladšie deti.

Pomôžte Mi zachrániť všetkých tých, ktorí sa domnievajú, že majú spústu času na to, aby venovali pozornosť svojim dušiam v príprave na Nový Raj na Zemi, ktorý sa približuje a ktorý sa mihnutím oka stane realitou vtedy, keď to väčšina z vás bude najmenej očakávať.

Váš milujúci učiteľ a Spasiteľ

Ježiš Kristus

01.08.2011 - 23:30 hod.

154. Otázky Ježišovi

Po prijatí posolstva pod titulom "Buďte pripravení v každom čase" uvidela vizionárka obraz Ježiša, kde vyzeral byť smutný. Položila Mu preto niekoľko otázok, na ktoré odpovedal.

Otázka na Ježiša: "Si smutný?"

Odpoveď: "Áno a unavený. Hriechy človeka trhajú Moje srdce vo dvoje."

Otázka na Ježiša: "Čo by mohlo pomôcť?"

Odpoveď: "Modlitba a to veľmi veľa. Oddanosť Mojich nasledovníkov dennou modlitbou ruženca k Božiemu Milosrdenstvu a Svätého ruženca zachráni Moje deti. Moji stúpenci musia vytrvať, aj keď to bude ťažké."

Otázka na Ježiša: "Čo Ťa najviac trápi?"

Odpoveď: "Tí, ktorí Ma nielen nenávidia, ale ktorí sa rozhodli uctievať Satana obscénnymi rituálmi, pričom nemôžu vidieť, ako sú klamaní.

Moji svätí služobníci, ktorí stratili ku Mne lásku.

Tí, ktorí prenasledujú iných.

Vrahovia, ktorí nemajú úctu k životu Mojich detí.

Potraty, ktoré sú najhoršou formou genocídy. Neustále prelievam slzy za Moje malé duše, ktoré sa nikdy nedočkajú prvého nádychu.

Vojna a ľahkosť, s ktorou je rozpútaná tými, ktorí, ak by sa sami ocitli v strede bojového poľa, by zbabelo utiekli. Mnohí z tých, ktorí vyhlasujú vojny, robia tak len preto, aby získali moc. Títo Ma veľmi urážajú."

Otázka na Ježiša: "Čo Ťa robí šťastným?"

Odpoveď: "Viera Mojich nasledovníkov a tí, ktorí sa rozhodli, že Mi budú pomáhať zachraňovať duše. Milujem ich s takou nehou a súcitom. V Kráľovstve Môjho Otca budú bohate odmenení."

02.08.2011 - 20:15 hod.

155. Boh Otec dáva jedno z najnaliehavejších posolstiev ľudstvu

Prichádzam v mene Môjho Syna Ježiša Krista. Som Boh Otec a chcem prehovoriť k celému svetu. Zamýšľam zmierniť dopad závažnosti trestu, aby ľudstvo dostalo možnosť otvoriť svoje srdcia pravde o Mojej existencii. Moje drahé deti musia spoznať, že Som v prvom rade Bohom milosrdenstva a až potom Bohom spravodlivosti.

Udeľovanie Môjho milosrdenstva dosiahlo najvyššiu mieru. Kvôli sile modlitby zadržím v milosrdenstve Svoju ruku, aby človek zmiernil nenávisť, ktorá panuje v mnohých dušiach po celom svete.

Dávajte si pozor, Moje deti, keď vás varujem, lebo ak nezastavíte šírenie hriechu, dopadne na vás trest, ktorý zničí veľkú časť ľudstva. Taký trest nebol videný od dní potopy, ktorá zničila Zem za čias Noema.

Moje nevďačné deti, nedovolím vám dlhšie ničiť tých, ktorí preukázali ku Mne vernosť. Ani nebudem nečinne prizerať anedovolím, aby Jedna Svetová Vláda [the One(New) World Order – pozn.prekl.] zničila moje stvorenie, Moje deti a Moju Zem.

Vezmite si k srdcu toto varovanie, dávané ľudstvu ako jedno z posledných. Odvráťte sa od cesty hriechu a budete spasení. Odvráťte sa od vašej slepej oddanosti voči vábeniu Satana a jeho zvodnému šarmu, ktorý si vás získava cez lásku k vám samým a cez materiálne zázraky. Ak aj naďalej budete pokračovať v znesväcovaní tohto krásneho sveta, stvoreného z lásky pre vás, spôsobom ako doposiaľ, potom nezostane z neho nič a vám nebude umožnené páchať na ňom ďalšie škody.

Som Bohom lásky, pomalý v hneve, no Moja trpezlivosť je teraz u konca. Vy, ktorí pokračujete v mrzačení a ničení Mojich detí vojnou a kontrolou svetových financií, vedzte, že vaše dni sú spočítané. Teraz máte poslednú príležitosť na vašu záchranu. Ak nebudete primerane reagovať počas veľkého daru milosrdenstva, ktorým je Varovanie, potom budete vy i vaši prisluhovači zničení.

Moja sláva bude zjavená každému mužovi, žene a dieťaťu. Tí, ktorí sa rozhodnú pre cestu, vedúcu do Môjho Kráľovstva, získajú večný život. Tí, ktorí si ju nezvolia, zakúsia takú temnotu, akú by si nikdy nechceli a ani nedokázali predstaviť.

Stúpenci Satana, ktorí vedome zbožňujete jeho Zlo, teraz počúvajte, aký Mám pre vás prísľub. Vám, Moje stratené deti, bude počas Varovania ešte raz ponúknutá ruka lásky a pokoja. Chopte sa jej, lebo ona bude vašim záchranným lanom, ako sa dostať späť do lona Mojej lásky. Ak budete Moju prosbu ignorovať, potom budete naveky trpieť a nikdy viac sa už nebudete môcť navrátiť do náručia Mojej drahocennej rodiny.

Toto, Moja dcéra, je teraz jedno z najdôležitejších varovaní na záchranu tvojich bratov a sestier od múk ohňa večného zatratenia.

Najvyšší Kráľ

Boh – Všemohúci Otec

03.08.2011 - 09:45 hod.

156. Posolstvo Panny Márie - už sa zjavím vo svete len niekoľkokrát

Moje dieťa, nemusíš mať strach pri tejto práci, pretože bolo predpovedané, že obrátenie sa uskutoční. Žiaľ, nie všetci budú alebo môžu byť spasení. Tí, ktorí v dnešnom svete prenasledujú Môjho Drahého Syna, sú horší ako tí, ktorí Ho počas ukrižovania usmrtili. Môj syn preto zomrel, aby mohlo byť ľudstvo zachránené od hriechu a aby sa celý svet naučil lekciu potreby oddať sa Môjmu Synovi. Mnohí, ktorí poznajú pravdu, sa rozhodnú ju ignorovať.

Bola som veľakrát vyslaná do celého sveta, aby som povzbudzovala k modlitbe, avšak moje varovania sa časom dostali do zabudnutia. Dnes, keď v rozličných krajinách prostredníctvom vizionárov na seba upozorňujem, sú títo nielen ignorovaní ale trpia aj zosmiešňovanie. Moja prítomnosť a znaky, ktoré ukazujem na oblohe a tiež iné prejavy, sú odmietané. Dokonca aj kňazi a biskupi ignorujú moje varovania. Aj oni sa odvrátili od viery v Božie zásahy. Ako sú len zaslepení, keď odmietajú Moju pomoc, ktorá je od ich milovanej Matky.

Môj syn tak strašne trpí, že je srdcervúce vidieť Ho dnes v agónii kvôli zlu, páchanému z hriechu. Moje deti si nevedia predstaviť, aké muky prežíva, keď musí byť svedkom ukrutnosti človeka.

Dieťa moje, pripomeň mojím deťom, že sa vo svete zjavím už len niekoľkokrát, pretože nadišiel čas pre záverečnú bitku, keď rozdrvím hlavu Hada.

Moje deti musia vedieť, ako veľmi sú Mojim predrahým synom milované a ctené. Vyzývam ich, aby otvorili svoje srdcia a preukázali Mu lásku a súcit, ktoré si zaslúži. On, váš Spasiteľ, ktorý na vašu záchranu ochotne prijal smrť v jej najkrutejšej forme, chce teraz zachrániť túto generáciu z osídiel Satana.

Podvodník sa smeje, moje dieťa, lebo vie, že sa mu podarilo ukradnúť vzácne duše. Modlite, modlite, modlite sa teraz, aby bol Môj Syn počas Varovania vypočutý a aby dar vykúpenia bol prijatý v pokore a s otvorenou náručou.

Pamätajte si, že ako vaša Matka vždy budem prosiť o milosť pre svoje deti. Moje slzy tiekli pre tých, ktorí nechcú počuť pravdu a tieto nešťastné duše môžu byť vykúpené len prostredníctvom vytrvalej modlitby.

Vaša milujúca Matka

Prebolestná Panna Mária

04.08.2011 - 20:30 hod.

157. Moje narodeniny sú výnimočným sviatkom

Zajtra, dieťa moje, je pre mňa, tvoju milovanú Matku, výnimočným sviatkom, lebo mám narodeniny.

Moje srdce sa zmieta bolesťou pre trýzeň Môjho milovaného syna, trpiaceho za hriechy človeka. Usmievam sa, keď vidím, ako moje oddané deti robia všetko možné pre záchranu duší, ale neustále mi tečú slzy, lebo nedokážem uniesť pohľad na utrpenie vo svete.

Moje dieťa, neodvracaj sa ani na okamih, keď treba šíriť posolstvá od Môjho Syna Ježiša Krista a od Boha - Najvyššieho, lebo čas sa kráti. Venuj tejto práci toľko času, koľko len môžeš. Pokračuj aj naďalej, moje dieťa. Po celý čas ťa budem prikrývať svojim svätým plášťom.

Vaša milujúca Matka

Kráľovná Neba

04.08.2011 - 21:45 hod.

158. Čas čakania – oznám ostatným, aby vedeli, čo majú očakávať

Moja milovaná dcéra, svet každým dňom upadá do hlbšieho rozkladu. Medzi Mojimi deťmi vládne zmes nádeje, obáv, hnevu a zúfalstva pre vojny a nedostatok peňazí na primeranú obživu a ošatenie ich rodín. Ale pamätajte, že sa už dlho nebudete musieť o seba obávať, pretože už veľmi skoro – po Varovaní – bude vo svete panovať pozitívnejší pocit svetla a lásky. Nie je všetko stratené, dcéra Moja.

Modlite sa za tých, ktorí sa počas Varovania obrátia, aby zotrvali na ceste pravdy. Modlite sa, aby zosilnela láska ku Mne a Môjmu večnému Otcovi medzi tými nasledovníkmi, ktorí už poznajú pravdu.

Niet sa čoho obávať, ak Moje deti príjmu dar Varovania

Nech sa veľmi obávajú tí, ktorí nezostanú na ceste ale sa vrátia naspäť k hriešnosti. Môj Otec im nedovolí, aby iných pustošili svojimi svojvoľnými a skazenými spôsobmi. Budú zastavení. Žiaľ, mnohí sa odvrátia od pravdy a budú sa pokúšať aj naďalej uplatňovať silu a kontrolu nad zvyškom Mojich detí.

Modlite sa za zmiernenie trestu. Vaše modlitby pomôžu obrátiť duše a odvrátiť takého situácie. Toto je teraz čas čakania. Čas modlitby. Čas prípravy a zabezpečenia, aby sa čo najviac ľudí dozvedelo, čo majú očakávať.

Deti, mesiac august je "mesiacom spásy duší" a je tak dôležitý. Prosím vytrvajte v tomto mesiaci vo svojich modlitbách, pretože takto zachránite početné zástupy duší. Nebesia jasajú nad láskou a veľkodušnosťou sŕdc a duší všetkých tých Mojich nasledovníkov, ktorí prijali tento záväzok – tento vzácny dar pre Mňa – na záchranu ľudí počas Varovania.

Choď teraz, dcéra Moja a šír Moje slovo. Choď teraz v pokoji a láske.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

07.08.2011 - 14:45 hod.

159. Boh Otec - význam utrpenia

Som Alfa a Omega. Som Boh Otec Stvoriteľ človeka a vesmíru.

Moja drahá dcéra, teraz konečne prijímam tvoj dar ako pomoc na záchranu duší. Tvoj dar prijímam s láskou a radosťou. Nebude to ľahká cesta, ale pokiaľ Ma v každom jednotlivom dni budeš prosiť o pomoc, potom budeš mať ochranu.

Tvoje utrpenie bude mentálneho charakteru a aj vo forme duševnej tmy. Ak sa bude tvoj stav zhoršovať, vždy si spomeň na tie duše, ktoré budú vďaka tvojmu utrpeniu zachránené.

Chodievaj tak často, ako ti to bude len možné, na adoráciu, aby si načerpala silu, potrebnú na toto dielo. Posolstvá Môjho milovaného Syna budú pokračovať. Musia byť zverejňované ako doposiaľ, lebo posolstvá pre svet budú pribúdať a nie ubúdať. Veľa svätých ti je nápomocných tým, že sa za teba prihovárajú.

Modli sa aj naďalej k Najsvätejšej Trojici za milosti, ktoré potrebuješ, aby si zostala silná. Nikdy nemaj pocit opustenosti, lebo je to len zdanie, ktoré je súčasťou tvojho utrpenia. Nechaj odpočívať svoje myšlienky. Zostaň kľudná a navonok sa ukáž byť v radosti. Nevšímaj si tých, ktorí ťa budú chcieť zraňovať. Radšej si pripomínaj, že je to kvôli Božskému svetlu, ktoré presvitá cez tvoju dušu, rozptyľujúc temnotu v druhých. Vtedy a len vtedy pochopíš utrpenie, ktoré spaľuje srdce Môjho Syna, keď vidí vo svete hriech. Tvoje utrpenie bude len malý zlomok toho, čo On každú minútu dňa podstupuje.

Prijmi teraz dar, ktorý aj tebe bol daný, pretože si bola povolaná stať sa obetnou dušou.

Pamätaj si dcéra Moja, že vždy prebývaš v Mojom srdci. Ja bdiem nad tebou a ochraňujem ťa. Usmej sa. Neboj sa tejto práce, lebo ona prinesie tebe, tvojej rodine a tvojim milovaným veľkú odmenu v Mojom oslávenom Kráľovstve.

Váš milujúci Otec – Boh

Stvoriteľ všetkých vecí

08.08.2011 - 19:45 hod.

160. Deti, nenechajte sa odradiť údajnou beznádejnosťou, ktorej čelí ľudstvo

Moja najdrahšia dcéra, už je tomu niekoľko dní, čo som s tebou hovoril. Bolo to preto, aby si mala možnosť vypočuť si radu Môjho milovaného Otca, Najvyššieho Boha, ktorá ti dopomohla porozumieť významu utrpenia pri záchrane duší.

Dni ubúdajú, ako sa približuje čas Varovania. Všetko je prichystané pre plamene Mojej lásky, ktoré zachvátia celý svet ako jeden celok. Anjeli a nebeské zástupy teraz očakávajú deň Slávy, keď sa vrátim, aby som človeku poskytol poslednú príležitosť prijať skutočnosť, že Ja a Môj Večný Otec existujeme.

Deti, nech vás neznepokojujú reči a fámy o údajnej beznádejnosti, ktorej čelí ľudstvo. Namiesto toho vzhliadnite ku Mne a zverte Mi vaše obavy. Ľudstvu bude daný tak nádherný dar. Nielenže Ma človek uvidí tvárou v tvár, ale bude prekypovať radosťou, lebo spozná a uvidí pravdu, zjavenú mu pred jeho vlastným zrakom.

Bude to veľký deň v dejinách, keď nádej a láska budú preukázané vám všetkým. Dokonca aj zatvrdilí hriešnici upadnú plačúc slzy ľútosti. Deti, toto je dobrá správa, pretože všetci môžu byť spasení, ak zanechajú svoju pýchu a sebectvo. Všetci z vlastnej slobodnej vôle sa musia zjednotiť, aby Mi dovolili vojsť do svojich sŕdc a nechali sa Mnou viesť smerom ku svetlu.

Mnohým hriešnikom v stave smrteľného hriechu bude toto svetlo spaľovať ich oči a dušu. Bude to bolestivé. Ak však vydržia zdesenie, uvidiac to, ako Ma urážali, potom budú posilnení a obrátia sa.

Takže deti Mojej armády, hovorím vám teraz toto: Usmievajte sa, pretože táto udalosť bude najneobvyklejšou vo vašich životoch a vaša existujúca láska ku Mne a k Môjmu Večnému Otcovi naplní vaše duše. Toľko lásky prenikne vašou mysľou, telom a dušou, že budete natrvalo duchovne obnovení. Modlite sa za všetkých, lebo čas je krátky. Svet je teraz pripravený na Varovanie, takže všetko bude nachystané na Môj veľkolepý dar.

Deti Moje, pokračujte v modlitbe v tomto mesiaci záchrany duší, pretože koncom mesiaca august budú vaším úsilím zachránené milióny duší.

Deti, pamätajte si, že Som prítomný vo vašom každodennom živote – strážim a vediem vás. Všetkých vás milujem. Zostaňte verní Môjmu prianiu zachraňovať sužované duše.

Ježiš Kristus

09.08.2011 - 20:30 hod.

161. Nepokoje vo svete sú následkom nedostatku lásky ku Mne

Moja milovaná dcéra, prišiel čas nepokojov vo svete, kedy povstane muž proti mužovi, brat proti bratovi a sused proti susedovi – tak ako bolo predpovedané. Udalosti budú eskalovať jedna za druhou. Mnohé krajiny toto zažijú. Vo svete medzi Mojimi deťmi vládne hnev, sklamanie a strach. Povedz im, že tieto udalosti sú podnecované Satanom a že dôjde k ďalším nepokojom, ktoré sa pred Varovaním budú zintenzívňovať.

Toto, Moja dcéra, bolo predpovedané ako jeden zo znakov, ktoré ľudstvo zakúsi v roku 2011, ktorý je rokom očisťovania. Moje deti budú svedkami, šokované zlom, ktoré vo svete existuje v tých dušiach, ktoré sú navzájom poháňané čírou nenávisťou a hnevom. Neexistujú žiadni víťazi v tejto bitke, ktorá bude zúrivo pokračovať. Tieto ohavnosti sú dielom rúk človeka. Pretože im chýba láska ku Mne a k Môjmu Večnému Otcovi, stali sa ochotnými spoluvinníkmi Satana.

Deti Moje, modlite sa za všetkých, ktorí trpia na následky nepokojov vo svete. Lebo len málo krajín unikne tomuto prepuknutiu hnevu a deštrukcie. Táto vojna nenávisti zachváti rôzne krajiny a národy. Chaos, teror a utrpenie je to, čo budú mnohí pociťovať.

Prosím dôverujte Bohu, Môjmu Večnému Otcovi, pretože Jeho ruka pomôže zastaviť tieto katastrofy. Zostaňte silní, bdelí a verní svojmu milovanému Spasiteľovi. Všetko sa vo vašom svete zlepší, keď si uvedomíte dôležitosť lásky vo vašich životoch a význam harmónie a pozornosti voči vášmu blížnemu. Modlitba pomôže zmierniť dopad nepokojov, zapríčinených Zlom.

Pamätajte si, že vojny, násilie a vraždy nepochádzajú od Boha. Sú produktom Satana. Jeho hnev teraz dosiahol nebývalú mieru a jeho zúrivosť je na Moje deti prenášaná prostredníctvom infiltrácie tých, ktorí sú slabí na duchu a bez lásky vo svojich srdciach.

Počúvajte Ma teraz. Milujte jeden druhého tak, ako vás Ja milujem. Odmietnite Satana, jeho posluhovačov a tých, ktorých ovláda. Modlite sa k svätému archanjelovi Michalovi, aby ochraňoval vaše okolie. Proste Ma v modlitbe o vedenie. Vzývajte Ducha Svätého, aby zostúpil na vaše krajiny.

Váš milosrdný Spasiteľ

Ježiš Kristus

10.08.2011 - 23:00 hod.

162. Strach z varovania nie je niečo, k čomu by som vás nabádal

Moja milovaná dcéra, rýchlosť globálnych udalostí, vedúcich k Varovaniu, tak ako bolo predpovedané, naďalej vzrastá. Modlitby, Moje deti, sú teraz potrebné, nakoľko Moji nasledovníci po celom svete, naplnení milosťami Ducha Svätého, začínajú vytvárať Moju armádu. Táto armáda, aj keď celkom malá, v ktorej mnohí Moji nasledovníci musia ešte pochopiť, že každý jeden z nich už teraz hrá dôležitú úlohu, porastie a povedie Moje deti až do úplného konca.

Všetky Moje deti nech Ma teraz počúvajú. Pri každej ohavnosti, ktorú v súčasnosti pácha človek proti človeku, je bezpodmienečne potrebné modliť sa za páchateľa. Modlitby za hriešnikov sú teraz prepotrebné. Modlitbou privolávate Ducha Svätého, aby mohol vniesť svetlo do týchto úbohých duší. Mnohí z nich sú tak slepí voči pravde lásky Môjho Otca, že bezcieľne blúdia, vnárajúc sa od jednej krízy do druhej a zraňujúc každého, kto s nimi príde do styku. Ak viacerí z vás budete prosiť o Moje milosrdenstvo pre týchto hriešnikov, potom sa značne oslabí účinok pôsobenia Zlého. Deti Moje, toto je tajomstvo oslabenia Satanovej nenávisti, keď chrlí – podobne ako drak – zo svojich úst oheň, pokúšajúc sa zamoriť celý svet výparmi svojej nenávisti.

On – Podvodník – a jeho démoni sú všade. Následkom slabej viery Mojich detí v celosvetovom merítku je ľudstvo vystavené zlému pôsobeniu Satana až do tej miery, že je ťažké sa z neho vymaniť. Nestalo by sa tak, ak by všade Moje deti verili v existenciu Boha Otca Všemohúceho. Potom by sa Satanove zovretie oslabilo – a to najmä vtedy, ak by sa Moje deti modlili, prosiac o pomoc a milosrdenstvo Môjho Otca.

Deti, vašou výzbrojou je v súčasnosti modlitba – a to v terajšom čase až do Varovania. Modlite sa za záchranu duší, ktoré tápu v tme. Po Varovaní budú vaše modlitby potrebné k tomu, aby pomáhali Mojim deťom zachovávať vernosť k Môjmu Otcovi a zvelebovali Jeho slávu.

Trpezlivosť, každodenná tichá modlitba, vytváranie modlitebných skupín, denná modlitba ruženca k Božiemu Milosrdenstvu v spojení s pôstom a modlitbou svätého ruženca k Mojej milovanej Matke - predstavujú dokonalú platformu na záchranu duší.

Strach z Varovania nie je niečo, k čomu by som vás nabádal. Modlite sa teraz za seba a druhých v rámci aktu vykúpenia ešte predtým, ako sa so Mnou – svojím milovaným Spasiteľom - tvárou v tvár stretnete.

Usmievam sa radosťou a šťastím, keď myslím na ten moment, počas ktorého bude tento veľký Dar Môjho Milosrdenstva zjavený Mojim deťom. Je to neopísateľný návrat domov, ktorý sa nedá s ničím prirovnať. Pretože sa to stane vtedy, keď sa vaše srdcia naplnia Mojou Božou láskou. Vaše duše budú následne osvietené v príprave na Nový raj na Zemi. Potom, keď sa so Mnou zjednotíte, vám prinesiem spokojnosť, ktorú ste až doposiaľ postrádali vo vašich životoch.

Deti, majte na pamäti dôvod, prečo teraz komunikujem so svetom. Je to Moja túžba poskytnúť všetkým Mojim deťom možnosť zachrániť sa z pazúrov Satana. Kvôli Mojej hlbokej nesmiernej láske, ktorú prechovávam ku každému jednému z vás, vám musím podať Moju ruku, aby ste sa mohli so Mnou spojiť a pripraviť sa na opätovný návrat do vášho právoplatného domova.

Strach nepochádza odo Mňa. Milujem vás, deti. Tento prenádherný dar vám prinášam z lásky. Radujte sa, usmievajte sa a privítajte Ma, keď sa na oblohe ukáže znak. Zdvihnite svoje ruky a spievajte na oslavu Boha Otca, že Mi dovolil poskytnúť vám túto poslednú príležitosť na vašu záchranu.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus - Kráľ Milosrdenstva

11.08.2011- 00:05 hod.

163. Modlite sa za tých, ktorí nedokážu vidieť nič iné len materiálny zisk

Moja milovaná dcéra, musíš vydržať v tomto utrpení, pretože cez toto zachraňuješ duše. Tvoje utrpenie ti odhaľuje muky, ktoré Som trpel kvôli hriechu človeka.

Ľudská chamtivosť sa rozmohla do takej miery, že morálne zásady už viac nenachádzajú miesto vo vašej spoločnosti. Hriech ľudskej chamtivosti znamená, že človeku je ľahostajné, kto kvôli nemu trpí – len nech sú uspokojené jeho chamtivé potreby. Chcem vám povedať, že tí, ktorí iným svojou chamtivosťou a ziskuchtivosťou spôsobujú utrpenie, neuniknú Môjmu zraku. Ja pozorujem a vidím. Hrozím sa, keď vidím, ako ďaleko až človek klesne pri voľbe odsúdeniahodných praktík s cieľom obohatiť sa na úkor iných.

Moja dcéra, budú im odobraté ich materiálne statky, ak nebudú prosiť o Moje milosrdenstvo. Ich peniaze budú potom bezcenné. Nezostane vám nič okrem popola, ak sa uchýlite k tomu, že budete trýzniť duše kradnutím toho, čo právoplatne patrí vašim bratom a sestrám. Modlite sa za tých, ktorí nedokážu vidieť nič iné len materiálny zisk, pretože ak sa týmto ohavných činom neobrátia chrbtom, tak budú ponechaní stranou a nevojdú do Kráľovstva Môjho Otca.

Ak na tomto svete konáte iným zlo, tak budete zavrhnutí a zhodení do pekla Satana. To, čo sa vám zdá byť vašim právoplatným nárokovaním si bohatstva, ktoré ste nahonobili na úkor iných, vám prinesie večné muky.

Odložte svoje zbrane chamtivosti a nenásytnosti. Snažte sa o nápravu, ktorá do spoločnosti prinavráti pokoj.

Váš Spasiteľ – spravodlivý Kráľ

Ježiš Kristus

12.08.2011 - 23:45 hod.

164. Moji nasledovníci teraz obdržali dar príhovoru

Moja milovaná dcéra, láska Mojich nasledovníkov Ma podopiera. Zaplavujú Ma slzy radosti, keď som svedkom, ako sa okolo teba Moji nasledovníci zoskupujú a berú ťa do náručia skrze svoje modlitby.

Títo, dcéra Moja, boli prostredníctvom daru Ducha Svätého povolaní cez tieto dôležité posolstvá ohlasovať svetu Moje Najsvätejšie Slovo.

Kiež by aj ostatné duše, ktoré Ma nasledujú a ktoré vedia, že hovorím prostredníctvom rôznych vizionárov, otvorili svoje oči a počúvali, čo im musím oznámiť. Potom by ich modlitby priniesli úžitok tým úbohým dušiam, ktoré sa musia na Varovanie pripraviť.

Moja láska preniká skrze Moje verné deti po celom svete. Svetlo Mojej lásky, ktorá nimi preniká, spôsobuje práve teraz vo svete veľa obrátení. V tomto mesiaci budú vďaka oddanosti Mojich milovaných nasledovníkov – aj keď si toho Moje deti možno nie sú vedomé – zachránené milióny duší. Tieto Moje drahé deti uposlúchli Môj príkaz byť oddaný a modliť sa v tomto mesiaci august – mesiaci záchrany duší. Odkáž Mojim deťom, že ich modlitba a pôst spôsobili nežnému srdcu Môjho Otca veľa radosti. Hojnosť milostí prúdi teraz cez tieto drahé sväté duše, ktoré sú od teraz naplnené darom môcť sa prihovárať (orodovať – pozn. prekladateľa) za inak stratené duše.

Ako len túžim držať každého jedného z nich vo Svojom náručí – blízko Môjho svätého srdca – aby Som im mohol ukázať, ako ich všetkých veľmi milujem. Sú tak statoční a tak verní – aj napriek občasnému hriešnemu rozptyľovaniu – sú dobrí. Ich srdcia a duše sú teraz naplnené Mojím súcitom a Duch Svätý povedie Moju vzácnu armádu na jej ceste k víťazstvu, aby mi dopomohla získať nárok na viacej duší.

Váš milujúci verný Spasiteľ – Kráľ ľudstva

13.08.2011 - 17:00 hod.

165. Boh stvoril svet - žiadna iná planéta nemôže byť domovom človeka

Obrátenie, dcéra Moja, musí byť teraz prioritou pre Moje deti, keď rozprávajú iným o Mojich posolstvách, ktoré dávam svetu. Len jedna duša denne – aj to Mi spôsobí veľkú radosť, deti Moje, keď sa aj iným začínajú otvárať oči pre pravdu.

Moja milovaná dcéra, keď je človek denno denne zaneprázdnený, tak v jeho živote zostáva len málo času na modlitbu. Modlitba, Moje deti, môže znamenať jeden okamih, jednu hodinu, jedno slovo alebo akýkoľvek iný druh komunikácie so Mnou. Nezáleží na tom, kde Ma voláte. Môže to byť doma, v záhrade, v aute, v práci a tiež v Mojom chráme. Nie je dôležité, kde sa so Mnou zhovárate i keď Ma viac teší, ak sa Mi prihovárate v Mojom dome (Božom chráme – kostole – pozn. prekladateľa).

Mnoho ľudí sa mylne domnieva, že nemôžem počuť ich myšlienky, cítiť ich bolesť, ich smútok alebo radosť. Neuvedomujú si, že boli stvorení Mojim Všemohúcim Otcom, Stvoriteľom VŠETKÝCH vecí? On, ktorý všetko vie, vyzýva vás všetkých, aby ste sa denne zastavili aspoň na okamih. Proste Ma o pomoc, aby Som vás posilnil. Len jeden malý okamih – to je všetko, o čo vás prosím – tento vzácny okamih, keď Ma voláte a umožňujete Mi vojsť do vašej duše mocou Ducha Svätého. Dokonca aj šepot, ktorým na Mňa voláte o pomoc, počujem. Ak Ma nevoláte, potom nemôžem odpovedať, pretože by som nikdy nezasahoval do vašej slobodnej vôle.

Som ako otec, ktorý hľadí nadol na skupinu hrajúcich sa detí. Všetky sú zaneprázdnené, naháňajú sa, rozprávajú sa, niektoré sa smejú, iné zas medzi sebou bojujú. Väčšina detí reaguje na volanie dospelého, keď chce na seba upozorniť. Ale niektoré sú tvrdohlavé, obrátia sa chrbtom a odmietnu robiť to, čo sa od nich žiada. Niektoré deti sú láskavé. Iné nie sú. Len pár z nich bude reagovať s úplnou nenávisťou a to aj napriek ich útlemu veku. No keď sa dnes pozerám na Moje deti vo svete, vidím nenávisť a – čo je ešte horšie – úplnú ľahostajnosť voči Mojej existencii – existencii Ježiša Krista – ich milovaného Spasiteľa.Mnohí dokonca nenávidia i zvuk, keď je vyslovené Moje meno.

Deti, doba, v ktorej žijete, videla zrod samozvanej skupiny Mojich neposlušných detí, ktoré sú presvedčené, že im patrí svet, ktorý je tu nato, aby ho ovládali, kontrolovali, zneužívali a dokonca ho ničili spôsobom, akým sa im zachce. Málo úcty sa preukazuje Otcovi, stvoriteľovi VŠETKÝCH vecí. Dnešný človek je tak arogantný, že je presvedčený o tom, že dokonca vzišiel ešte z vyššieho hierarchického rádu, než aký predstavuje Môj Večný Otec. A tak pokračuje v hľadaní, aby sa dozvedel viac o svojom pôvode i napriek tomu, že pravdu mohol po cely čas vidieť. Toľko času sa premárni zbytočnými činnosťami. Sú to zbytočné sny, zrodené v mysliach vedcov, ktorí sú pyšní na vlastnú inteligenciu – ktorá je darom od Boha Otca – a ktorí si myslia, že objavia nové fakty o svojom pôvode.

Prečo tieto deti nemôžu pochopiť, že Zem bola stvorená pre človeka? Žiadna iná planéta nemôže byť domovom človeka, pretože to nie je súčasťou plánu Môjho Otca. Aký pochabý vie byť človek, keď sa snaží vyplniť duchovné prázdno vo svojej duši? Všetku duchovnú potravu a naplnenie môže získať, ak sa posadí a prijme pravdu – o existencii Boha, Večného Otca, Stvoriteľa vesmíru.

Váš milujúci Spasiteľ, Učiteľ a spravodlivý Sudca

Ježiš Kristus

14.08.2011 - 14:25 hod.

166. Užívajte si krásny život, ktorý vás na 1000 rokov očakáva

Moja drahá milovaná dcéra, pokračuješ v obhajobe Môjho slova i keď to naozaj nie je potrebné.

Moje slovo preniká srdciami mojich veriacich ako meč, keď premýšľajú nad posolstvami, ktoré som odovzdal svetu skrze teba. Spoznajú pravdu, keď budú čítať Moje slovo, pretože Božie svetlo bude na nich pôsobiť spôsobom, ktorý len sťažka budú môcť ignorovať. Mnohí všetko spochybňujú a budú všetko spochybňovať rovnako, ako tomu bolo za čias Noema. Dostali varovanie ale nechceli ho počúvať. Ignorovali hlas Môjho Otca, keď im posielal posolstvá cez Noema a ostatných prorokov.Len tí, ktorí počuli a uposlúchli, boli zachránení.

Počúvajte teraz Moje posolstvá. Otvorte svoje srdcia, deti a dovoľte Mojim slovám, aby sa zhovárali s vašou dušou. Nenechajte sa rozptyľovať pozemskými záležitosťami. Sústreďte sa na Môj hlas, lebo len tak zachránite svoje duše.

Tí, ktorí nepočúvajú a obracajú sa Mi chrbtom, po čase prídu s pocitom hladu, aby hltali Moje Najsvätejšie Slovo potom, ako sa Varovanie uskutoční. Až potom budete ochotní nechať sa Mnou viesť, aby som vás mohol nasmerovať do Nového raja na Zemi, kde sa vy, vaše rodiny a vaši drahí budete môcť radovať zo šťastného života, ktorí vás na 1000 rokov očakáva. Žiadna choroba, žiaden nedostatok potravín, žiadne trápenie. Len Láska v jej najčistejšej forme. Nádherná existencia, ktorá je vašim právoplatným dedičstvom.

Deti Moje, vytrvalo sa teraz modlite, aby ste boli schopní prijať Moje Sväté slovo, keď k vám bude prehovárať. Pamätajte si, že je to jeden z najväčších darov, aký ste kedy dostali počas svojho života. Prijmite ho v objatí skrze telo, myseľ a dušu, lebo len tak nájdete skutočný pokoj.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

15.08.2011- 00:05 hod.

167. Pomôžte Mi zachrániť všetkých mladých ľudí, ktorí sú najviac zraniteľní vo vašej spoločnosti

Moja drahá milovaná dcéra, aj keď Môj Večný Otec, Všemohúci Boh, pripravuje svet na nadchádzajúce zmeny, tiaži Ho starosť o tých, ktorí ešte zostávajú slepí pre pravdu Jeho existencie.

Keď sa Môj Otec teraz chystá započať so zmenami, aby pripravil Môj návrat na Zem, hľadí na početné hriechy tohto sveta a ustarostený plače kvôli dušiam, ktoré nakoniec pre Neho budú nenávratne stratené. Len modlitba môže pomôcť zachrániť duše, ktoré teraz ešte žijú vo svete a ktoré sa dobrovoľne a len zo vzdoru od Neho odvracajú a to aj napriek tomu, že o Jeho existencii vedia a túto akceptujú. Pokračuj v modlitbe a prinášaj osobnú obetu za tieto duše, dcéra Moja, lebo bez modlitby sa budeš musieť obávať o ich budúcnosť.

Spolieham sa na Mojich nasledovníkov, že sa budú modliť za stratené duše, ktoré by inak išli do zatratenia. Čas, ktorý zostáva na presvedčenie tých, ktorí sú slepí pre vieru, aby otvorili oči a prijali pravdu o existencii Boha Otca, je krátky.

Zjednoťte sa, Moje deti svetla, aby vaša spoločná láska a oddanosť ku Mne bola dostatočne silná na pritiahnutie duší, ktoré neveria alebo nechcú prijať, že Ja a môj milovaný Otec existujeme. Neprerušte túto reťaz viery, ak ste schopní podať pomocnú ruku na záchranu vašich bratov a sestier, ktorí viac nenasledujú cestu, vedúcu k pravde večného života. Nato, aby im mohla byť poskytnutá pomoc, budú potrebovať pevné vedenie, nakoľko sú duchovne oslabení kvôli honbe za materiálnymi statkami.

Nebuďte agresívni voči tým, ktorí neveria v Boha. Hovorte na nich v pokoji, rozprávajte im o Mojom ukrižovaní a o tom, ako Môj Večný Otec priniesol najväčšiu možnú obetu na záchranu Svojich detí tým, že im dal milosrdný dar Spasenia skrze odpustenie hriechov.

Môj Otec sa obracia na všetkých, ktorí po prvýkrát čítajú tieto posolstvá. Je potrebné, aby ste pozorne čítali každé jednotlivé posolstvo. Následne sa modlite k Duchu Svätému o milosť, aby ste ich boli schopní vidieť ako posolstvá, ktoré pochádzajú od Boha. Otvorte svoje srdce, aby ste prijali Moje slovo. Preciťujte Ma vo svojej duši. Proste Ma týmito slovami:

"Ježiš, ak je toto pravé, potom Ťa prosím, daj mi znamenie naplnením mojej duše Tvojou láskou, aby som Ťa mohol rozpoznať ako toho, kto si. Nedovoľ, aby som bol zavádzaný cez klamstvá. Namiesto nich mi ukáž Svoje milosrdenstvo tým, že mi otvoríš oči pre pravdu a ukážeš mi cestu do Tvojho Nového raja na Zemi."

Nezabúdajte deti, že len kvôli Mojej hlbokej a nežnej láske sa ohlasujem svetu, keď s vami komunikujem týmto spôsobom. Nie je to preto, aby Som vás šokoval. Ani preto, aby Som na vás zapôsobil dojmom alebo vo vás vyvolal kontroverznú polemiku či debatu. Je to kvôli pomoci zachrániť všetky duše, najmä mladú generáciu, ktorá sa nezaujíma o náboženstvo a kde Boh má len malé miesto, pretože je tak zaneprázdnená vlastným životom. Tým, že k ním prehováram jazykom, ktorému rozumejú, tak dúfam, že upútam ich pozornosť cez udalosti, ktoré sa začínajú odvíjať. Oni sú tí, ktorí sú najviac zraniteľní vo vašej spoločnosti, deti. Je životne dôležité, aby Som im podal Svoju pomocnú ruku a to tak rýchlo, ako len môžem.

Zoskupte sa teraz pri Mne, deti, na záchranu všetkých dnešných mladých ľudí sveta. Pomôžte Mi priviesť ich do Môjho Kráľovstva, aby ani jedna jediná drahá duša nebola pre Mňa stratená.

Váš milujúci Spasiteľ ľudstva

Ježiš Kristus

17.08.2011 - 23:00 hod.

168. Ako Ma máte prosiť, aby Som vám pomohol vyriešiť vaše problémy

Moja predrahá dcéra, milosti, ktoré boli na teba zoslané, ti boli dané, aby si mala ešte viac síl a získala ešte väčšiu dôveru pre prácu na tomto diele.

Dôvera vo Mňa, deti, je veľmi dôležitá. Áno, Moje sväté srdce sa veľmi teší, keď cítim vašu lásku ku Mne. Avšak len vtedy, keď Mi naozaj dôverujete a prenecháte Mi všetky vaše starosti tým, že Mi ich odovzdáte, aby Som sa ich mohol ujať a tým vám umožnil dosiahnuť skutočný pocit pokoja.

Toľko Mojich detí sa modlí za rozličné úmysly – a Ja počujem každý jeden z nich. Ale keď Ma prosíte o niečo dôležité, musíte sa predovšetkým zbaviť vášho strachuStrach nepochádza odo Mňa. Je vám daný Satanom ako prostriedok, aby vás trápil. Nechápete to? Keď máte z niečoho strach a myslíte si, že to ovláda váš život, potom čím viac sa toho budete obávať, tým viac sa bude tento problém prehlbovať.

Len vtedy, ak sa zastavíte a poviete Mi:

"Ježišu, v dôvere Ti odovzdávam všetky moje obavy v tejto záležitosti, aby odteraz bol tento problém Tvojím a aby si ho vyriešil podľa Tvojej najsvätejšej vôle."

bude vaša myseľ v pokoji. Toto je to, čo myslím pod dôverou, deti.

Dôvera vo Mňa znamená, že sa Mi úplne odovzdáte. Dôverujte Mi. Zomrel Som za vaše hriechy – za každého jedného z vás, ktorí dnes žijete až do týchto časov. Prečo by ste Mi nemali dôverovať?

Milujem Vás tak, ako žiadna iná bytosť na tejto Zemi. Nikto vás nebude a ani nemôže milovať tak, ako Ja. Vždy na to pamätajte.

Choď teraz v láske a pokoji. Som pri vás ráno, na obed a večer, čakajúc na vaše zavolanie.

Váš milujúci priateľ a Spasiteľ

Kráľ Milosrdenstva

Ježiš Kristus

18.08.2011 - 20:45 hod.

169. Veľké súženie bude zmiernené cez modlitbu

Moja dcéra, tí Moji nasledovníci, ktorí sú sčítaní vo Svätom Písme, majú sklon k tomu, že sa nechávajú unášať svojou vlastnou ľudskou interpretáciou, čo má za následok, že sa príliš ľahko zabúda na učenie, ktoré som kázal – aby ste sa navzájom milovali. Milujte jeden druhého. Majte v úcte svojho otca a svoju matku. Uctievajte Svojho Stvoriteľa, Boha Otca a žite podľa toho, čo som vám povedal – v láske a v bázni k Môjmu Otcovi.

Tak mnoho sčítaných mužov, ktorí sa zaoberajú skúmaním Môjho učenia, zabúda na jednu vec a síce, že prídem znova, aby som súdil. Ani raz nevzali do úvahy, že ten čas by mohol nastať ešte počas ich vlastného života a nie až v ďalekej budúcnosti. Prečo potom hľadajú vo Svätom Písme po ďalších odkazoch a prečo v tomto hľadaní pokračujú, keď je pravda taká jednoduchá? Prečo sa nerozpamätajú na to, že láska je tým všetkým, čo požadujem? Láska ku Mne, vášmu Spasiteľovi? Láska k Bohu Otcovi a láska jedného voči druhému?

Týmto intelektuálnym expertom, ktorí verejne prehlasujú, že dokážu vykladať Moje učenie – pričom zachádzajú až tak ďaleko, že sa pokúšajú predpovedať dátum Môjho opätovného návratu – odkazujem toto: Ak sa pokúšate – v domnienke, že by ste toho boli schopní – vyčítať (zo Svätého Písma – pozn. prekladateľa) rok Môjho návratu, potom ste v omyle. Nikomu nebude tento dátum oznámený, dokonca ani anjelom v Nebi, ani Mojej Milovanej Matke. No môžem oznámiť jedno. Toto súženie už započalo pred istým časom. Veľké súženie sa započne ku koncu roka 2012. Táto hrozná doba bude zmiernená cez modlitby Mojich milovaných prívržencov. Oslabia ju tiež obrátenia, ktoré sa uskutočnia potom, ako sa udeje Varovanie. Táto udalosť je dobrou správou, deti Moje. Ona má pomôcť vykoreniť otrockú závislosť človeka na Zle.

Náboženskí experti prejavujú aroganciu, ktorú považujem za odpudzujúcu

Žiaľ mnohí budú ignorovať Moju prosbu, aby sa pripravili, pretože sú v zajatí intelektuálne vedenej náboženskej diskusie, zakladajúcej sa na ľudskom myslení. Snažia sa jeden druhého pretromfnúť, aby si dokazovali, že on či ona sú viac znalí veci ako tí ostatní. Títo “experti“ prejavujú aroganciu, ktorú považujem za odpudzujúcu. Nie sú o nič lepší ako boli farizeji. Ich nevedomosť im bráni vidieť pravdu, hoci sa táto nachádza priamo pred ich očami.

Moje slová sú ignorované Mojimi Svätými služobníkmi

Moje slová narazili na hluché uši. Moji Bohu zasvätení služobníci si nevšímajú Mojich slov, hoci sa snažím s nimi v tomto historickom čase komunikovať. Avšak po Varovaní nebude pre nich už viac ospravedlnenia, ak aj naďalej zostanú nečinne sedieť, nepočúvajúc Moje pokyny. Lebo potom budú vystierať svoje ruky a úpenlivo prosiť, aby Som ich viedol cez obdobie Veľkého súženia. Pretože, keď sa tieto posolstvá stanú zjavnými pre tých, ktorí teraz spochybňujú Moje slová, ktoré cez túto vizionárku dostávate, potom budem na vás apelovať, aby ste uchopili Môj svätý kalich, pili z neho a išli do boja za záchranu duší.

Nalieham na vás všetkých, vrátane vás samozvaných odborníkov na Písmo, aby ste sa v pokore posadili a dali si túto otázku – prečo by som jednoduchých veriacich nabádal k tomu, aby sa zaoberali faktami, ktoré sa týkajú Môjho návratu na Zem? Všetko, čo má teraz význam, je skutočnosť, že prídem. Buďte pripravení v ktorýkoľvek čas. Nikdy nesúďte v Mojom mene iných. Všemožne sa snažte o dar pokory, pretože pokora bude vašou vstupenkou do Neba.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

19.08.2011 - 23:00 hod.

170. Čo podnecuje mladých ľudí k tomu, aby sa za Mňa tak hanbili?

Moja vrúcne milovaná dcéra, Moja láska k mladým ľuďom, najmä k tým v mladistvom a rannom dospelom veku, je veľmi hlboká. Tak ako ich rodičia i Ja pociťujem lásku, šťastie, starosť a občas aj hnev, keď vidím, ako dospievajú. Och, ako mi láme srdce, keď ich počujem hovoriť, že neveria v Boha, Môjho Večného Otca. Moje malé deti boli manipulované, aby Ho popierali, snažiac sa zapadnúť medzi svojich priateľov tak, aby sa od nich v ničom neodlišovali.

Faktom zostáva, že pre mladého človeka nie je vôbec jednoduché vyznať sa zo svojej lásky ku Mne, dokonca ani vtedy nie, keď akceptuje Moju existenciu. Toto vyznanie im môže spôsobovať nepríjemnosti, keď sa zosmiešňuje ich viera vo Mňa – Ježiša Krista alebo v Môjho Otca – v uctievaní tzv. "vyššej bytosti". Čo ich podnecuje k tomu, aby sa za Mňa tak hanbili? Prečo cítia potrebu prispôsobiť sa svetu, ktorý je duchovne prázdny alebo postrádajúci starostlivosť o dušu?

Hudba a umenie majú veľmi silný vplyv na tieto vzácne malé duše, ktorým nebola povedaná pravda o Nebi a Pekle. Tieto ako aj všetky ostatné Moje deti, ktoré vytrvalo odmietajú akúkoľvek zmienku o Mne, o Mojom učení alebo o existencii Môjho Večného Otca, budú pravdepodobne takisto stratené v tejto divočine.

Rodičia, vyzývam vás, aby ste povedali svojim deťom pravdu o ich existencii na tejto Zemi. Odkiaľ prišli a aký osud ich po tomto živote očakáva. Je to vaša povinnosť, aby ste im pomohli otvoriť ich srdcia pre Moju lásku. Priveďte ich ku Mne šetrným spôsobom, no použite akýkoľvek dostupný prostriedok, aby ste pomohli zachrániť ich duše. Urobte tak z lásky k nim. Pravdepodobne ste sa po celé roky vyhýbali tejto vašej povinnosti, ale teraz nastal čas, aby ste to napravili. Môžete im pomôcť tým, že sa za ich duše budete modliť ruženec k Božiemu Milosrdenstvu. Je lepšie, ak v tomto živote ku Mne prídu s otvorenou náručou z vlastnej vôle.

Mladým ľuďom odkazujem – ak vo Mňa veríte, potom sa to nebojte aj verejne priznať. Nepopierajte Ma – Ja som vaše záchranné lano, bez ktorého niet života. Keď iní uvidia, aká silná je vaša viera, skôr budú prístupnejší, aby Mi otvorili svoje srdcia. To si vyžaduje veľkú odvahu z vašej strany, avšak milosti, ktorými vás obdarujem, zďaleka prevýšia váš strach. Keď budete ľuďom rozprávať o Mojej existencii a preukážete im pozornosť a lásku, budete ich k sebe priťahovať a oni si vás budú vážiť za to, že im o Mne hovoríte. Môže sa zdať, že je to zvláštne, ak jedným dychom hovoríte o Mne a druhým o svetských záležitostiach, ale vaša viera zosilnie, ak budete takto konať. Nielenže tým zakúsite toľké bohatstvo lásky vo vašich srdciach, ale zachránite aj duše vašich priateľov.

Na šírenie Mojich posolstiev využívajte internet. Hovorte o nich. Je nepodstatné, komu ste na posmech. Pretože ak takto budete konať, mnoho, mnoho mladých ľudí na celom svete získa v dôsledku obrátenia večný život.

Choď teraz vpred, Moja drahá armáda mladých. Teraz prichádza váš čas, aby ste nabrali odvahy a šírili Moje posolstvá, ktoré sú dávané tejto generácii sveta, aby sa rozpamätala, kto Som – prečo Som vás všetkých zachránil od pekelných hlbín a prečo vám teraz podávam ruku, aby som vás znova mohol zachrániť.

Toto je Môj čas, aby ste do Mojich podaných rúk vložili tie vaše.

Milujem vás.

Váš milujúci Spasiteľ a priateľ

Ježiš Kristus

21.08.2011 - 23:00 hod.

171. Peniaze - ak je ich priveľa - kazia dušu

Moja vrúcne milovaná dcéra, prichádzam dnes večer k tebe v čase výbuchov pokračujúceho násilia vo svete, v ktorom pre moc a slávu sa národy navzájom bombardujú. Modlite sa za všetky tie duše, ktoré v tomto násilí zahynú, aby mohli nájsť zasľúbenie v ríši Môjho Otca.

Moja dcéra, svet teraz zažije predpovedané zmeny, ktoré ho očistia, aby sa človek mohol stať hodným Mojich prisľúbení. Aj naďalej bude dopustené, aby chamtiví ľudia, zodpovední za náhle zmeny majetkových pomerov, brali ľuďom ich materiálne statky.

Čím viac sa tieto skúšky zosilňujú, tým viac detí sa oslobodzuje z pút, ktoré ich zväzovali s prázdnymi sľubmi Satana – lebo on je ten, ktorý zvádza bohatých tým, že im sľubuje dokonca ešte viac – a ktorý sa i naďalej predvádza v demonštratívnej obscénnej vulgárnosti, zviditeľňujúc sa tak pred očami celého sveta. On spôsobí, že Moje deti nielenže budú závidieť bohatým a slávnym, ale budú dokonca robiť všetko preto, aby ich napodobňovali. Tým, že vtiahne Moje deti do tejto pasce – kde sa nadmerné bohatstvo javí ako dôležitý nasledovaniahodný cieľ, hodný námahy – sa mu podarí odviesť ich od pravdy.

A keď budete obnažení a nahí, tak vám dám nové ošatenie, deti, ale tentokrát to bude výzbroj, ktorá je navrhnutá tak, aby vás ochránila pre zlobou ľudí, ktorí slúžia Zlu. Raz takto vyzbrojení budete pripravení znova vojsť do sveta, ale už s odlišným nazeraním na život, kde budete lásku k blížnemu považovať za váš hlavný cieľ. Keď si jeden k druhému preukážete lásku, dokážete tým aj skutočnú lásku ku Mne.

Táto fasáda, za ktorou sa ukrýva blahobyt a bohatstvo a ku ktorým okrem niektorých z mála Mojich detí nemajú ostatné prístup, je len zdaním – vonkajšou stenou, za ktorou sa nenachádza žiadna substancia. Budete podpichovaní, aby ste hľadali podobné bohatstvo, ak sa Podvodníkovi podarí presvedčiť vás, že sa musíte snažiť o získanie veľkého bohatstva a slávy. Pravda je však taká, že pokým sa budete naháňať za vidinami vašich bezcenných a prázdnych želaní, necháte bez povšimnutia vaše povinnosti voči Mne.

Nikdy nedovoľte, aby sa vaše deti nechali zviesť bohatstvom a slávou, pretože si pamätajte, že peniaze – ak ich je priveľa – kazia dušu. Tí, ktorí majú toľko peňazí, že ich sotva dokážu minúť počas svojho života, ich musia venovať tým nešťastným ľuďom, ktorí hladujú. Urobte tak a môžete si zachrániť dušu. Keď ste nenásytní a chcete ešte viac, hoci máte toľko, že by ste mohli zasýtiť a zaodieť celý národ, potom budete hladovať. Pokrmom života je vaše pokorné prijatie toho, že láska medzi vami je tým, čo vás učím. Milovať svojho blížneho znamená postarať sa o tých, ktorí nemajú nič.

Zobuďte sa a akceptujte pravdu skôr, než bude pre vás prineskoro. Pre tých s veľkým materiálnym bohatstvom bude ťažšie, aby boli prijatí Mojim Otcom, iba ak by sa oň podelili s ostatnými. Pamätajte si toto – tí, ktorí majú málo a závidia tým, ktorí majú zdanlivo všetok materiálny blahobyt, ktorý si aj oni želajú mať, musia byť opatrní. Lebo je len jeden honosný dom, do ktorého by ste sa mali snažiť získať prístup a tým domom je ten, ktorý vás očakáva v novom Raji na Zemi. Len tí, ktorí sú pokorní v srdci, v mysli a na duši, dostanú od neho kľúč.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

22.08.2011 - 20:10 hod.

172. Zlo sa vydáva za dobro, pričom dobro sa považuje za zlo

Keď človek spochybňuje svoju vieru, tak musí premýšľať. Ak má aj potom pochybnosti, musí Ma poprosiť, aby Som mu otvoril oči. Ak mu robí ťažkosti modliť sa, musí Ma prosiť, aby Som mu otvoril ústa. Ak ani potom nebude načúvať pravde, potom potrebuje modlitbu iných.

Moje deti, veľkú starosť Mi spôsobuje to, ako sa zlo vydáva za dobro, pričom dobro sa považuje za zlo. Všetko vo vašom svete je naopak. Vy, ktorým chýba ku Mne hlboká dôvera, nebudete múdrejší.

Teraz vo svete prebiehajú na každej úrovni vlády, cirkvi a štátu vo vašom mene aktivity bez toho, aby ste o tom vedeli.

Budú zavedené zlé zákony a ľuďom sa bude nahovárať, že sú v ich najlepšom záujme. Bude to zahŕňať nové vlády, lieky, pomoc zo zahraničia, očkovanie a hlásanie nových náboženských a iných doktrín. Nikdy nebolo toľko zmätkov medzi Mojimi deťmi.

Navonok to bude vyzerať, ako keby bolo všetko pod kontrolou a v istom zmysle tomu tak aj bude. Ale jediný poriadok, ktorý bude nastolený, príde z rúk tých, ktorí kontrolujú svetové udalosti, komfortne zatajujúc svoje zlovestné zámery za zatvorenými dverami.

Nedajte sa oklamať, deti. Musíte sa na Mňa obrátiť o pomoc, aby mohli byť oslabené tieto ohavné udalosti, ktoré sú naplánované tajnými celosvetovými silami. Vaša jediná cesta ku skutočnej slobode povedie len cez opätovné vzplanutie vašej viery vo Mňa. To sa stane čoskoro, Moje drahé deti, keď sa ukážem svetu počas Varovania, ktoré sa viac a viac približuje.

Vyzývam vás, aby ste sa modlili za tých, ktorí síce majú oči, ale sú slepí voči Môjmu Najsvätejšiemu Slovu. Modlite sa za tých, ktorí aj naďalej prekrúcajú Moje učenie ako aj za mojich Svätých služobníkov, ktorí sa zo zbabelosti podvoľujú požiadavkám, ktoré na nich kladú vlády.

Je len jeden vládca, zodpovedný teraz za budúcnosť – je Ním Môj Večný Otec, Boh Stvoriteľ a Pôvodca všetkého. Jemu preukazujte v prvom rade vernosť a nájdete pevný základ, keď budete pokračovať po ceste pravdy.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

23.08.2011 - 23:45 hod.

173. Žiaden hriech nie je tak ťažký, aby nemohol byť odpustený

Moja dcéra, teraz začínaš chápať pravdu o utrpení. Keď prosím vyvolené duše, aby trpeli, prežívajú to utrpenie, aké Som prežíval Ja počas Môjho martýria, keď Som bol ukrižovaný. Práve tak, ako Moja smrť zachránila ľudí pred hriechom, môže aj tvoje utrpenie zachrániť ľudí od večného zatratenia. Tým, že dobrovoľne ponúkneš svoje utrpenie, prinášaš obetu, cez ktorú Boh preukáže ľudským dušiam milosrdenstvo.

Ak by Som sa s prosbou obrátil na viaceré duše, aby tak konali, zrejme by dostali strach a odmietli by to. A predsa veľa duší trpí, ktoré si toho nie sú vedomé, že tiež patria medzi vyvolené duše. Mnohé z Mojich detí sa môžu pýtať, prečo niektoré duše trpia a iné nie? Moja odpoveď znie, že sa rozhodujem na základe vlastností srdca pre tie, ktoré v tomto živote preukazujú pokoru a ktoré uprednostňujú potreby iných pred svojimi vlastnými. Duša s nežným srdcom prevezme rolu utrpenia za Mňa. Je to pre Mňa dar. Nemusí to vyzerať ako dar, ale keď ste ho dostali, zachraňujete takto každý deň tisíce duší pre Mňa.

Teraz chcem poprosiť Mojich nasledovníkov, aby v rovnakom dni (v týždni – pozn. prekladateľa) prinášali obetu cez utrpenie a tým Mi pomohli zachrániť duše, ktoré sa počas Varovania v okamihu smrti budú nachádzať v smrteľnom hriechu. Prosím, požiadajte Ma o tento dar. Tiež chcem poprosiť tých, ktorí sú pokorní v srdci, aby prinášali jednu osobnú obetu na Moju slávu. Pre tých, ktorí majú pocit, že tak nedokážu konať – požehnám vás potom Svojimi výnimočnými milosťami, pretože viem, že vaša preukazovaná láska ku Mne a vaše modlitby už teraz zachraňujú duše vašich bratov a sestier.

Deti Moje, vedzte nasledovné – vďaka týmto posolstvám sa každým dňom zväčšuje armáda Mojich nasledovníkov. Už zakrátko sa rozrastie na mnohomiliónovú armádu. Povolávam len tých, ktorí majú dostatok odvahy zodvihnúť Moju pancierovú rukavicu. Odvaha má pôvod v láske. Interpretácia statočnosti sa bude odlišovať od človeka k človeku. Ja vás len jednoducho prosím, aby ste svetu hovorili o Mojej láske. Pripomínajte im pravdu, ktorá je obsiahnutá vo Svätom Písme. Povedzte im, že sa vrátim, aby Som už čoskoro ponúkol veľký dar Môjho Milosrdenstva. Pretože keby som prišiel už tak skoro do vášho sveta, aby som súdil, tak by Nebo zostalo osirelé – tak veľmi je dnes hriech rozšírený.

Šírte Moje posolstvo radosti. Pripomínajte im, že keď pociťujú lásku, pravú čistú lásku k niekomu – aj vtedy, ak by to bolo len počas krátkeho pohľadu alebo kvôli dobrému skutku, ktorého ste boli svedkom – že potom Som Ja prítomný.

Povedz im, že bez lásky zakrnejú a nebude z nich nič.

Povedz im, že keď na nich hľadím, potom ich vo Svojich očiach vidím v nahote bez svetských majetkov. Vidím len ich dobrotu a zlobu v duši.

Povedz tým úbohým ustráchaným dušiam, ktoré sa hanbia za svoj spôsob života, že Som odpúšťajúci, nadovšetko milosrdnýa že ich privítam vo Svojom otvorenom a milujúcom náručí. Všetko, čo musia urobiť je, že prídu ku Mne a poprosia Ma, aby Som im pomohol. Nikdy sa neodvrátim od hriešnikov, ktorí ma prosia o odpustenie, akokoľvek závažné by ich hriechy boli. Odpustím všetkým, ktorí úprimne oľutujú každý hriech, ktorého sa v minulosti dopustili.

Ich srdciam sa uľaví a Moja láska prinavráti svetlo do ich životov. Vrátim sa v sláve, deti, ale nie preto, aby Som vás vydesil, ale aby som vám priniesol Moje dary – tie samé dary, ktoré ste pod vplyvom Satana odmietli.

Poďte. Skloňte hlavy. Odložte hanbu stranou a poproste Ma, aby Som vám teraz odpustil. Nič Ma nevydesí, deti. Žiaden hriech nie je tak ťažký, aby Som ho nemohol odpustiť, ak bude preukázaná skutočná ľútosť. Neotáľajte. Hľadajte spasenie teraz, pokým nie je ešte neskoro.

Váš milujúci Ježiš Kristus

Spasiteľ ľudstva

24.08.2011 - 16:38 hod.

174. Proroctvá, ktoré boli cez túto vizionárku predpovedané, sa teraz napĺňajú

Moja vrúcne milovaná dcéra, každý národ sveta bude mať snahu čítať Moje posolstvá, ktoré Som ti odovzdal. Pretože potom, ako sa stanú svedkami Varovania, budú hľadať Moje vedenie, aby boli posilnení.

Teraz si unavená, dcéra Moja, lebo utrpenie vzrástlo, ale za pár dní obdržíš úľavu. Toto všetko sa od teba požaduje, pretože potrebujem utrpenie, aby Mi pomohlo spasiť tých ľudí, ktorí sú v hroznom hriechu. Snaž sa vidieť prednosti, ktoré to so sebou prináša, pretože jedného dňa sa budeš so Mnou radovať, keď uvidíš ovocie tejto práce.

Moje deti, mocne kráčajte vpred, lebo ako sa tieto proroctvá, predpovedané cez túto vizionárku, budú teraz naplňovať, tak bude aj narastať viera v pravosť tejto internetovej stránky.

Teraz sa deti Moje modlite, aby ste vy, Moja armáda, vo svojom počte vzrástli a zjednotili sa v jeden celok pre boj duchovnej bitky, ktorá vás očakáva.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

25.08.2011 - 20:00 hod.

175. Klimatický chaos postihne teraz viaceré krajiny - Môj Otec je nahnevaný

Moja vrúcne milovaná dcéra, povolaj všetkých Mojich bojovníkov modlitby, aby sa modlili za iných. To zahŕňa neveriacich a tých, ktorí sú v zajatí násilia a nenávisti. Zúfalo blúdia v snahe nájsť lásku a pokoj vo svojich životoch, no nedokážu ich nájsť. Musíte sa vytrvalo za nich modliť, lebo bez vašich modlitieb budú uvrhnutí do pekelného ohňa. Nedovoľte, aby sa to stalo. Ak je možné ich povzbudiť, aby aspoň trochu podišli ku Mne a boli ochotní načúvať Mojim slovám, tak obdržia milosti a Ja ich budem môcť vziať do Svojho náručia.

Dcéra Moja, svet Mi teraz musí venovať pozornosť. Už veľmi skoro bude ľudstvo svedkom série zemetrasení a záplav. Následkom klimatických katastrof zažijú mnohé krajiny chaos. Toto sú tresty, ktoré zosiela Môj Otec na ľudstvo. Hriech bude potrestaný, dcéra Moja, a tie krajiny, ktoré sú vinné tým, že podporujú umelé prerušenie tehotenstva, neuniknú ruke Môjho Otca, keď na ne dopadne. Modlitba odvrátila mnohé druhy trestu, no ľudstvo aj naďalej hreší a zraňuje Môjho Otca ohavnými a odpornými činmi človeka proti človeku, vrátane tých proti deťom v lone matky.

Naliehavo vás prosím, aby ste sa teraz modlili za Moje deti v tých krajinách, ktoré neuniknú tomuto trestu. Môj Otec je nahnevaný. Nebude sa už dlhšie nečinne prizerať, ako ľudia nivočia ľudstvo. Zem by postihla implózia (opak explózie – pozn. prekladateľa), ak by ľudstvo nebolo zastavené. On – Môj milovaný Otec – zadrží mnohé z týchto trestov až do času, pokým sa neuskutoční Varovanie. Po ňom – aj napriek tomu, že potom dôjde k obráteniu ľudí – bude ľudstvo aj naďalej pokračovať v konaní hriechu. Primerané tresty majú ľudstvu ukázať, aký prísny dokáže byť Môj Otec. On miluje všetky Svoje deti, lenže On stvoril tento svet a jednoducho nedopustí, aby ho ľudia zničili.

Modlite sa teraz, Moje deti, za všetkých vašich bratov a sestry.

Ježiš Kristus – Kráľ ľudstva

27.08.2011- 00:10 hod.

176. Posolstvo pre klérus - nedovoľte, aby ste boli utláčaní svetskými spoločnosťami

Moja dcéra, Môjmu srdcu by sa uľavilo, keby viac kňazov a členov kresťanských cirkví s otvorenou mysľou prijalo skutočnosť, že teraz hovorím k svetu cez tieto posolstvá.

Sú to Moji zbožní nasledovníci, ktorí idú vpred, držiac pochodne svetla, aby vo svete šírili Moje Varovania, cez ktoré sú Moje deti povzbudzované k tomu, aby v Mojich očiach dosiahli spásy. (Ďakujeme Ti, ó predrahý Ježišu, že cez túto našu stránku môžeme aj my rozširovať tieto Tvoje drahocenné posolstvá medzi našimi slovenskými bratmi a sestrami – pozn. prekladateľa).Ó, ako ma sužuje, keď vidím, ako sa do seba uzatvárajú tí Bohu zasvätení služobníci, ktorí o sebe tvrdia, že svetu ohlasujú Moje slovo a Moje učenie. Oni lámu Moje srdce, lebo vo svojich vlastných srdciach zatvrdli.

Moje učenie vychádza zo skutočnosti, že Božie proroctvá sa naozaj udejú a od počiatku času sa aj udiali. Mysleli si, že Moja Matka alebo Ja by sme počas stáročí nekomunikovali s Mojimi deťmi? Sú spokojní s tým, že svoju pozornosť upriamujú na slová svätých z dávnej minulosti dlho po tom, ako ich posolstvá boli odovzdané svetu. Ale dnes tomu tak nie je. Rozdiel je v tom, že v dnešnej dobe im nebude poskytnutý čas, ktorý by im umožnil vyhodnotiť tieto posolstvá potom, ako sa udiali. Pretože ako viete, nebude viac žiadneho času.

Vyzývam vás, Moji Bohu zasvätení služobníci a Moji Svätí kňazi, aby ste Moje slová, dané ľudstvu, teraz čítali. Nikdy predtým ste nepotrebovali, aby Som zasiahol do svetových udalostí, ako práve teraz. Spomeňte si, že Som vstal z mŕtvych s prísľubom, že prídem znova. Ako ste teraz pripravení? Ako často ste pripomínali Mojim deťom, že sa v Mojich očiach musia sami zachrániť? Ako často ste mali vôľu vypočuť si hriechy Mojich detí, keď ste boli tak zaneprázdnení? Na vypočutie spovede nebude času. Nechali ste Ma len tak, Moji Svätí služobníci, a tým ste Ma obzvlášť ranili. Odoprieť Mojim deťom sviatosti je neospravedlniteľné. Zobuďte sa a nasledujte Moje pokyny. Konajte si svoju povinnosť, ktorú voči Mojim deťom máte, v súlade s vašim Svätým Sľubom, ktorý ste Mi dali. Neobracajte sa k Môjmu učeniu chrbtom.

Viera veľmi upadá, predovšetkým u Mojich milovaných svätých služobníkov. Je to spôsobené kliatbou Satana, ktorý na istý čas prebýval vo vašom strede, pričom spôsobil spustošenie vo vnútri Mojej cirkvi i mimo nej. Majte to na pamäti, Moji Bohu zasvätení služobníci. Je to dielo Satana. Nikdy nesmiete podľahnúť, keď ste ním pokúšaní, aby vás odvádzal od vašej povinnosti, ktorú voči Mne máte.

Teraz Ma počúvajte. Riaďte sa podľa Mojich varovaní a pripravte Moje stádo, aby sa mohlo teraz oslobodiť zo svojich hriechov. Konajte následne tak, aby Moja cirkev aj naďalej mohla bojovať za pravdu Môjho učenia a nedovoľte, aby ste boli utláčaní svetskými spoločnosťami, ktoré vás zaženú do kúta, kde v strachu padnete na kolená. Pretože ak tak spravíte, podľahnete pokušeniam Satana, ktorého lži napáchali už veľa škody v Mojej cirkvi.

Vy, Moji Bohu zasvätení služobníci, ste Mojim záchranným lanom a ja vás teraz potrebujem, aby ste Mi pomohli zachrániť Moje drahé deti, ktoré sú vystavené nátlaku, aby v ich mysliach spôsoboval zmätok ohľadne pravdy Môjho učenia a existencie Môjho Večného Otca.

Vyzývam vás teraz, aby ste Ma počúvali, keď na vás volám.

Váš milujúci učiteľ

Ježiš Kristus

28.08.2011 - 17:00 hod.

177. Veľa duší bude pre hriech pornografie zatratených v pekle

Moja vrúcne milovaná dcéra, počúvaj Moje najsvätejšie slovo, cez ktoré naliehavo varujem ľudstvo, aby prosilo Môjho Otca za odpustenie svojich hriechov.

Čas je teraz krátky, pretože Varovanie sa nachádza bezprostredne pred svojim uskutočnením. Nikdy neodkladajte na zajtra to, čo môžete spraviť dnes. Výčitky svedomia kvôli hriechom sú rozhodujúce – a to ešte predtým, ako budete prosiť o ich odpustenie. Lebo bez skutočnej ľútosti by to zostalo bez účinku.

Tak veľa temných duší vidím vo vašom svete, dcéra Moja. Je len málo svetla a boli by ste šokovaní, keby ste videli, do akých hlbín ľudia padli. Toľké milióny Mojich detí denne padá do hlbín hriešnej korupcie a bude pre ne nemožné dostať sa odtiaľ, iba ak budú cez modlitby o to prosiť. Sú slepí a nevidia pravdu a ak by im teraz aj bolo ukázané Moje svetlo, len by sa skrúcali a hľadali by predo Mnou úkryt. Modlite sa za nich.

Moje deti, ktoré sú zaťažené niektorým zo zavrhnutiahodných hriechov, sa tešia z toho, že sa na ich hriešne správanie nazerá ako na zábavu, ktorá si zasluhuje aplauz. Pornografia sa vkráda do mnohých domácností sveta cez televízne kanále, ktoré tieto odporné ohavnosti prezentujú ako nevinnú zábavu - pritom sú to tie isté TV stanice, ktoré sa štítia vysloviť Moje meno. Násilie sa glorifikuje – a to nielen v televízii ale aj v hrách (počítačové hry – pozn. prekladateľa), čím sa teraz akt násilia ľuďmi považuje za prirodzenú vec.

Satanovi démoni, keď vojdú do duší, tak sa začnú prejavovať v ľudskom tele a tým sa svojim konaním zreteľne zviditeľnia Mojim nasledovníkom, ktorí sa zachvejú zdesením, keď musia byť toho svedkami. Ľudské telo sa chová groteskne, keď do neho vojde démon. Telesné pohyby takýchto ľudí budú pôsobiť nekoordinovane a budú ich sprevádzať démonické odkazy, ktoré si vynucuje Satan, aby zviedol slabých ľudí rovnakého zmýšľania. Slabé duše bez lásky k Bohu sú k nim priťahované a nakoniec ich budú napodobňovať, takže budú uctievať Satana a všetko, za čím stojí, tým istým spôsobom.

Deti, nie ste schopné rozpoznať, ako pracuje Satan? Povedz to všetkým, ktorí nechápu, ako on pracuje v pornografickom biznise. To je v prípade, keď Satan začne deštruktívne rozkladať dušu a vsávať zúčastnených do večných plameňov. Tí, ktorí sa previňujú sexuálne zvráteným chovaním a tí, ktorí predvádzajú svoje telá obscénnym nemorálnym spôsobom, budú naveky trpieť v hrozných mukách.

Deti, pomôžte ich teraz zachrániť, pretože oni nemajú tušenie, ako sa Mi hnusí ich nemorálna špina. Zahaľuje ich temnota. Priveďte ich ku Mne, aby ich Moje svetlo mohlo objať a zachránilo ich pred pekelným ohňom.

Hriechy tela sú Mi neznesiteľné. Tak mnoho duší skončí v pekle pre hriech pornografie a sexuálne zvrátených činov. Daj im na vedomie, aký osud ich čaká, ak neprejavia ľútosť.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

28.08.2011 - 23:00 hod.

178. Tí, ktorí cez vizionárov verejne hlásajú Moje pravdivé slová, budú zosmiešňovaní

Moja vrúcne milovaná dcéra, Satan a jeho démoni sa teraz pokúšajú trápiť ťa. Musíš tento fakt prijať a potom sa im otočiť chrbtom. Neodpovedaj a ani sa s tým nezaoberaj, pretože ak by si odpovedala, dala by si diablovi väčšiu moc nad sebou. Ignoruj jeho posmech a drž sa Mojej ruky, lebo ja stojím pri tebe a ochraňujem ťa pred týmto utrpením.

Odkáž Mojim nasledovníkom, že aj oni budú trpieť, keď prijmú Môj kalich a budú pokračovať, aby ohlasovali svetu pravdu o Mojom návrate na Zem. Budú urážaní, zažijú posmech a zosmiešňovanie, pretože hovoria v Mojom mene. Povedz im, že keď sa tak stane, potom zmiznú všetky pochybnosti, ktoré mali ohľadne týchto posolstiev. Deti Moje pochopte, že tí, ktorí Moje slovo, prijímané pravými vizionármi, verejne ohlasujú, zažijú takisto posmech ako vyvolená duša, ktorej úlohou je sprostredkovanie Mojich Božích posolstiev svetu. Ani vy, Moja armáda, nebudete od tohto ušetrení. Bude to trpká lekcia, ktorú budete len s ťažkosťami zvládať. Vedzte, že v tomto živote budete vždy trpieť, keď budete so Mnou kráčať. Vedzte, že len vtedy pochopíte, že nesiete Môj kríž. Lebo len vtedy budete schopní hovoriť Mojimi slovami. Nikto z mojich prorokov ani apoštolov nepociťoval túto cestu ako jednoduchú. Musíte prosiť o silu, aby ste vydržali tieto skúšky, ktoré preveria vašu vieru až do krajnosti.

Keď budete držať Môj kríž, aby ste Mi ho odľahčili, tak vám pribudne záťaž. Keď Mi chcete úplne dôverovať, potom vložte svoje ramená do Mojich a Ja vás podopriem, aby Som vám dodal silu, ktorú potrebujete pre túto cestu - ktorá je posiata tŕním, takže sa môže stať, že vaše nohy budú krvácať, no vaša viera bude taká silná, že nedokážete viac žiť bez Mojej čistej lásky.

Vy, Moje milované deti, ste Moja drahocenná armáda. Jedného dňa budete v slávnostnom úžase prechádzať Nebeskými alejami za spevu anjelov, v chvále ospevujúc vašu prácu, ktorú ste počas svojho pozemského života pre Mňa vykonali. Odmením všetkých Mojich oddaných nasledovníkov za ich lojalitu a neoblomnú lásku ku Mne. Ste požehnaní, Moje vyvolené duše, lebo ste dostali dar vidieť pravdu v čase, keď sa ostatní len obracajú chrbtom.

Pamätajte si, že vám teraz bude daný dar Ducha Svätého a preto pre vás nebude viac možné, aby ste Ma zapreli. Avšak táto cesta bude plná skál, ktoré môžu doráňať vaše nohy. Cesta plná skalnatých blokov, ktoré majú privodiť váš pád a na ktorej bude veľa tých, ktorí sa vám vyzývavo postavia do cesty, aby ju zablokovali a spôsobili vám utrpenie, keď sa vám budú vyhrážať, aby ste sa otočili a vrátili sa tam, odkiaľ ste prišli.

Zdvihnite svoju ruku vo vrúcnom prísažnom geste a povedzte:

Nikdy neodmietnem ísť cestou Pána a nikdy nepopriem existenciu Ježiša Krista, ktorého sa ľudstvo snažilo zničiť nielen počas Jeho utrpenia na kríži, ale aj neskôr. Som zjednotený s Ježišom Kristom. Hovorím v Jeho mene. Kráčam s Ním. On Ma vyzdvihuje, aby som aj ja svojim skromným spôsobom mohol pomôcť otvoriť vaše srdce pre čistú lásku, ktorú On vo Svojom srdci pre vás a pre vás samých prechováva.

Moja drahocenná armáda, povstaň teraz a nechaj sa Mnou viesť po tejto hrboľatej Božskej ceste do Nového Raja na Zemi, ktorý vás očakáva. Prosím pousilujte sa pozdĺž tejto cesty zozbierať čo najviac Mojich nepokojných detí, aby sme sa mohli zjednotiť ako jedna rodina.

Váš milujúci Ježíš

Vykupiteľ a Vodca celého ľudstva

29.08.2011 - 00:05 hod.

179. Boh Otec: ''Moja ruka mocne dopadne na národy, ktoré legalizujú potraty''

Prichádzam v mene Môjho Syna Ježiša Krista. Ja Som Alfa a Omega, Boh, Najvyšší. Chcem všetkým Mojim deťom na celom svete odovzdať toto posolstvo.

Mocou modlitby je Moja ruka zadržiavaná pred trestaním ľudstva za hriechy, ktoré pácha. Zošlem prísny trest, ak sa neprestane s páchaním hriechu vraždy a potratu. Deti Moje, už ste videli Môj hnev cez zemetrasenia, záplavy, tsunami a iné ekologické katastrofy. Deti, musím vás potrestať, pretože neuniknete trestu za vaše zločiny voči vašim blížnym.

Hriechy interrupcie (potraty – pozn. prekladateľa) budú potrestané, keď Moja ruka mocne dopadne na tie národy, ktoré sú ľahostajné voči týmto ohavnostiam. Nebude vám dovolené, aby ste zabíjali Moje bezbranné stvorenie a ak vaše vlády budú pokračovať v schvaľovaní zákonov, ktoré ospravedlňujú tieto zbabelé praktiky, potom uvidíte zostupovať Môj hnev v takej enormnej sile, že budete prosiť o zľutovanie za vaše životy. A predsa sa nikdy nezastavíte, aby ste nepomýšľali brať životy nenarodeným.

Vraždenie nebudem viac tolerovať. Budete zastavení a to už skoro. Modlite sa za duše týchto bezbranných bytostí a proste za odpustenie. Nedovoľte, aby vaše vlády, ktoré sú vedené pohanmi, schvaľovali také zákony, ktoré nemajú v úcte život.

Môj trest, zoslaný na krajiny, ktoré sú vinné legalizovaním potratov, prinesie zánik národov. Vaše krajiny sa rozpadnú na menšie celky a tieto pohltí oceán. Vaše ohavné kliniky a nemocnice, v ktorých vykonávate tieto strašné praktiky, budú zatvorené a vy, ktorí ste vinní, budete za vaše odporné zločiny vhodení do pekelného ohňa.

Prichádzam, aby som vám teraz dal toto Varovanie. Nikdy neospravedlňujte potraty. Postavte sa vo vašich krajinách na odpor a bojujte proti tomuto pokračujúcemu celosvetovému vyvražďovaniu národov. Ak budú vaše vlády pokračovať vo svojich zločinoch hrôzy, ktorých sa dopúšťajú na Mojom stvorení, tak vám bude uštedrená silná príučka.

Vezmite si teraz k srdcu toto varovanie, ktoré je jedným z najnaliehavejších, zaslané ľudskej rase. Ak vezmete život Mojim nenarodeným, tak Ja vezmem život vám. Deti, veľa sa modlite za vieru všetkých Mojich detí, ktoré pokračujú v ignorovaní Mojich učení, ktoré ste dostali od počiatku času.

Boh Otec

30.08.2011 - 14:30 hod.

180. Rozhodnite sa pre ľudí, ktorých poznáte a príďte pred trón Môjho Otca, aby ste ich zachránili

Moja vrúcne milovaná dcéra, Moje srdce sa ustarostene rozochvieva, keď hľadím na Moje drahé deti , ktoré sú ľahostajné voči zmenám, ktoré prichádzajú.

Tak vrúcne ich milujem, že plačem v hlbokom žiali, keď ich vidím, ako blúdia a zúfalo sa Ma snažia nájsť bez toho, aby sa im to podarilo. Sú si vedomí, že v ich živote je chýbajúci článok, no nevedia zistiť, čo to je. Týmto spájajúcim článkom je Láska. Ja Som Láska. Ja Som to, čo hľadajú, ale oni nevedia, kde by mali hľadať. A predsa Som tu, stojím a čakám a čakám trpezlivo na nich, že sa ku Mne obrátia.

Tak veľa času sa premárni, Moja dcéra. Moje deti hľadajú na všetkých možných nesprávnych miestach, v snahe nájsť pokoj a vytúžený mier. Ale nebudú schopné to nájsť dovtedy, pokiaľ nebudú akceptovať, že sa to dá nájsť len cez pokoru.

Dokiaľ Moje deti nepochopia, že bez lásky k Môjmu Otcovi - Bohu - Najvyššiemu nemôžu existovať, budú umierať bez lásky a pokoja vo svojich srdciach. Som unavený, dcéra Moja. Keby len tí, ktorí sa Ma zriekli, sa ku Mne obrátili. Keby len prestali hľadať pozemské statky, moc, peniaze a slávu, potom by spoznali pravdu.

Potrebujem vás všetkých, Moji prívrženci, aby ste sa aj naďalej modlili za slepé duše, ktoré ináč zahynú. Nikdy sa nevzdávajte, pretože vaše modlitby budú tento týždeň vynesené pred trón Môjho Otca.

Prosím, modlite sa takto:

Najsvätejší Bože, prichádzam tento týždeň pred Tvoj trón, aby som úpenlivo prosil za duše Mojich bratov a sestier, ktorí odmietajú uznať Tvoju existenciu. Naliehavo Ťa prosím, naplň ich Svojimi Milosťami, aby otvorili svoje srdcia a načúvali Tvojmu Najsvätejšiemu Slovu.

Prosím, rozhodnite sa pre tie duše, ktoré poznáte a ktoré nechcú o Bohu Otcovi nič vedieť a položte ich mená pred Môjho Otca. Váš dar modlitby bude odmenený ich spasením. Choďte teraz, Moja armáda, a pripravte sa na ďalšiu fázu tejto duchovnej vojny proti Satanovi.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

31.08.2011 - 21:00 hod.

181. Moja armáda sa rozrastie na vyše dvadsať miliónovú skupinu

Moja vrúcne milovaná dcéra, láska, ktorú mám k tebe a k Mojim nasledovníkom, Ma preniká a prináša Mi toľkú radosť. Ako vás len všetkých milujem. Vaša oddanosť, pokora, dôvera a čistá láska ku Mne sa každým dňom zosilňuje. Necítite to? Je to Môj dar pre každého jedného z vás, Moje čisté duše, lebo ste vybočili z vášho každodenného života, aby ste Ma nasledovali na ceste do Raja.

Deti Moje, vy, ktoré ste boli prebudené Duchom Svätým a ktorý v máji zostúpil na svet, budete teraz ku Mne pociťovať oddanosť, ktorá pre mnohých z vás bola doposiaľ neznáma. Zhromažďujem teraz rýchlo Moju armádu, ktorá sa už čoskoro rozrastie na skupinu vyše dvadsiatich miliónov duší. Čím početnejšia je táto armáda, tým mocnejšie sú pôsobením Ducha Svätého Moje deti spájané v jedno, aby bojovali proti Podvodníkovi. Moje Božie vedenie sa teraz vlieva do vašich duší, či ste si toho vedomí alebo nie. Je to podobné tomu, ako keby ste mali vnútorný spínač. Keď ste volaní Mojou láskou, prirodzene odpoviete, aby ste iných priviedli k obráteniu. Je to moc Ducha Svätého, ktorá teraz bude pociťovaná v každom kúte Zeme.

Všetky náboženstvá, vierovyznania, rasy a národy budú teraz odpovedať na svetlo pravdy. Pre Môjho Nebeského Otca sú všetci tak vzácni. On sa skláňa teraz ku každému mužovi, žene a dieťaťu, aby počuli jeho volanie. Satan nebude schopný odolávať modlitbám, ktoré odriekavajú Moji nasledovníci. Jeho zovretie už čoskoro poľaví. Modlitba a viera Mojich nasledovníkov ho privádzajú do zúrivosti. Je bezmocný vo svojich snahách zasiať pochybnosti do myslí Mojich veriacich a tak svoju pozornosť obracia na slabých hriešnikov. Tieto deti sú natoľko zmätené a pre smrteľný hriech tak narušené, že sú k nemu priťahované. Kvôli temnote vo svojich dušiach nebudú schopné brániť sa. Vytrvalo sa modlite za záchranu ich duší.

Toto je doba, keď Moja cirkev – i keď čelí nesmiernym prekážkam, ktoré spôsobuje hriech – sa vďaka Mojim nasledovníkom na Zemi opäť obnoví. To si vyžiada čas, no keď sa to stane, získa Moja cirkev opäť svoju niekdajšiu slávu a jej sila bude obnovená.

Spolu so všetkými Mojimi Vyvolenými vojde v sláve do Kráľovstva Môjho Otca. Radostne očakávajte túto slastnú udalosť, deti, keď sa svet oslobodí od Satana a všetkého zla. To je Nová éra mieru na Zemi, na ktorú sa máte tešiť. Časy, ktoré sú pred vami, budú dozaista ťažké. No vy sa zamerajte na Mňa a prežijete. Potom príde mier, na ktorý tak čakáte.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus