Máj 2011

 

1.5. 2011 - 21:00 hod.

78. Rusko a Čína spôsobia rozkol

Moja drahá milovaná dcéra, hovor svetu, že teraz sú prípravy v plnom prúde, aby sa duše pripravili na Nový Raj na zemi, ktorý som prisľúbil.

Nie je vám dané, aby ste poznali dátum Môjho Druhého Príchodu na zem. Buďte si však istí, že Moje prísľuby budú vždy splnené. Nikto nemôže zabrániť Môjmu veľkému aktu Milosrdenstva na vykúpenie ľudstva. Satan nemá túto silu. On, Podvodník, má byť zničený, dcéra moja, a nemôže prežiť. Teraz je jeho čas veľmi krátky. Varujem tých, ktorí ho nasledujú skrze hriech, že im ostáva už len niekoľko šancí, aby sa vykúpili. Musia sa odvrátiť od hriechu, ak chcú byť spasení. Tí z vás, nasledovníci, ktorí možno máte člena rodiny alebo osobitného priateľa, ktorí nasledujú cestu hriechu, je potom vašou povinnosťou pokúšať sa a otvoriť ich oči pre pravdu.

Pripravte sa teraz, aby ste sa vyhli prijatiu Znaku Šelmy

Teraz sa má uskutočniť mnoho udalostí, ako na zemi, tak aj v nebi, ktoré obrátia priebeh dejín. Všetci z vás sa pripravte počas tohto času. Už skôr som vám hovoril, že peniaze budú postrachom, tak vás prosím, pokúste sa pripraviť svoje rodiny na prežitie, aby ste nemuseli prijať Znak Šelmy. Prosím, neignorujte Moju prosbu.

Modlitebné skupiny sú teraz životne dôležité, aby chránili sami seba a zachránili svet od prenasledovania globálnymi politickými, bankovými a tak zvanými ľudsko-právnymi organizáciami. Ich cieľom je moc a kontrola nad vami, moje deti, hoci mnohí z vás to nemôžu vidieť. Časom to však uvidíte. A táto doba je blízko. Začnite sa teraz pripravovať na vaše budúce prežitie a zotrvávajte v modlitbe, lebo Ja ponúknem všetkým vám špeciálne milosti na ochranu. Prosím, nemajte strach, lebo všetko, na čom bude skutočne záležať, je vaša oddanosť ku Mne.

Keď Jedno Svetový Poriadok prevezme kontrolu nad Blízkym Východom, budete prekvapení, koľko krajín je pod ich kontrolou. Koľko nevinných duší bude veriť, že tieto nové režimy im ponúknu slobodu. Ale to tak nebude.

Rusko a Čína spôsobia rozkol

Pozerajte, ako sa teraz Rusko a Čína stávajú tretím subjektom, aby spôsobili rozkol. Veľmi skoro tí z vás, ktorí odovzdali kontrolu nad vašimi krajinami anonymným skupinám, ktoré s vami narábajú ako s bábkami, budú vidieť tie zlovestné skupiny týchto politických síl, ktoré nie sú od Boha, a pokúšajú sa vám diktovať ako máte žiť. Bráňte sa modlitbou. Každý deň a každú hodinu vám budem uľahčovať vaše utrpenie. Prijímajte Ma v Svätej Eucharistii a získate silu, ktorá vás udrží na nezvyčajnej úrovni počas tohto prenasledovania.  Ja, Ježiš Kristus, nechcem spôsobiť paniku vo vašich životoch. Ale nemôžem sa postaviť stranou a nevarovať vás o týchto udalostiach. Z Môjho Milosrdenstva vám dávam šancu pripraviť sa nielen pre vaše duchovné blaho, ale aj pripraviť živobytie pre vaše rodiny. Aby ste sa vyhli Znaku, prosím, dôkladne sa pripravte.

Varovanie bude bez pochýb zľahčí akékoľvek takéto prenasledovania, lebo mnohí budú obrátení. Modlite sa, modlite sa za celosvetové obrátenie a za zmiernenie akéhokoľvek trápenia, ktoré sa rozvinie počas vlády Antikrista a Falošného Proroka.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

4.5. 2011 - 20:45 hod.

79. Satan spôsobuje vo svete spúšť, ale jeho dni sú už krátke

Moja drahá milovaná dcéra, je teraz veľmi naliehavé, aby svet a všetci tí, ktorí spia voči pravde Môjho učenia, počúvali Moje sväté Slovo. Počas toho, ako bude vo svete naďalej narastať zmätok, musíte sa teraz zastaviť a rozjímať nad písmom čo vám bolo povedané o zmenách, ktoré zakúsite na zemi, pokiaľ sa bude naďalej hrešiť.

Dokonca aj tí z vás, ktorí pochybujete o existencii Boha, Večného Otca, či Mňa, vášho Božského Spasiteľa, uvidíte hriech, ako sa denne pácha pred vašimi očami. Či sa tak deje počas vašich osobných stretnutí v každodennom živote, v novinách, vo vysielacích médiách alebo na internete, je ťažké si to nevšimnúť. Dokonca aj tí z vás, ktorí sú tolerantní v schvaľovaní hriechu, sú šokovaní z úrovne nemravnej skazenosti, na ktorú ste nútení sa dívať.

Čo vidíte? Čo vás najviac šokuje? Je to ničomné násilie, do ktorého ste zasväcovaní skrze televíziu, sledovanú z pohodlia vášho vlastného domova? Vraždy, ktoré sú vykonávané a ospravedlňované vládami v mene spravodlivosti? Alebo je to nemravná skazenosť, zobrazovaná obscénnou pornografiou, ktorá je prezentovaná ako umenie? Sú to lži hlásané nečestnými podvodníkmi za rúškom právneho systému, pričom si oni môžu dovoliť kúpiť si slobodu namiesto trestu? Mohla by to byť nenávisť, ktorú človek prejavuje voči cudzincom, ktorých stretáva na ulici? Je to teror, ktorý dopadol na bežných občanov rukou ich vlastnej vlády? Teraz sa uskutočňuje toľko priestupkov proti Mojžišovmu zákonu, prikázaniam Desatora, že to nie je nemožné všetko pochopiť, toľko je ich naraz.

Zákon a poriadok vymizol. Láska a veľkodušnosť, ktoré preukazuje blížny blížnemu, rýchlo mizne. Dokonca moji veriaci služobníci, ktorí pracujú v mene Boha, už viac nevedú svoje stádo.

Tento chaos je spôsobený kráľom podvodu, Satanom, zlým, ktorý zachádza do krajnosti, aby pred ľudstvom skryl svoju totožnosť. Zbabelec, ktorý využíva svoje sily na zvádzanie. Nezmýľte sa; lebo on má sily, ktoré využíva na zničenie ľudstva. Obracia človeka proti človeku. Brata proti bratovi. Suseda proti susedovi. A to všetko robí s jedným cieľom. Aby rýchlo spôsobil spúšť, čo najrýchlejšie, ako môže. Nikdy vás neprestane mučiť, deti moje. Vyrovnajte sa s jeho realitou. Uznajte jeho existenciu. Neveriacim hovorím: len keď konečne porozumiete pravde o existencii Satana, pochopíte pravdu. A tá je, že Boh, Večný Otec, skutočne existuje.

Len si pamätajte, že Satanove dni sú spočítané. Nenechajte ho vyhrať. Modlite sa za všetkých vo svete, aby neupadli do osídla nenávisti, ktoré Satan stavia, aby lapil Božie deti. Robí to nie

len z nenávisti k vám, moje deti, ale aj z nenávisti, ktorú cíti voči Mne, Ježišovi Kristovi, a Môjmu Večnému Otcovi. Nebude mať pokoja, pokým nespôsobí čo najväčšiu škodu.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby jeho sila zoslabla. Modlite sa najmä Svätý Ruženec, lebo to je modlitba, ktorá rozdrví Satana.

Keď sa vrátim na Zem, nezabudnite, bude len jedna cesta do večnosti, a to je tá cesta vedúca cezo Mňa.

Váš milovaný

Spasiteľ

Ježiš Kristus

 7.5. 2011 - 9:50 hod.

80. Ukrutnosti Môjho Ukrižovania neboli človeku odhalené tak, ako byť mali

Moja milovaná dcéra, musíš teraz vziať Môj kríž a pomôcť Mi ho niesť na ceste, ktorú som pre teba naplánoval. Moja predrahá dcéra, ako si trpela týchto posledných pár týždňov. Dovolil som, aby sa tak stalo, lebo ťa to priviedlo bližšie k Môjmu Najsvätejšiemu Srdcu.

Mnoho duší je povolaných oznamovať Moje posolstvá svetu. Len dobrovoľná očista zo strany duše bude určovať kvalitu rozlišovania. Inými slovami, ak duša, ktorú som si vyvolil aby oznamovala Moje slovo je čistá, potom budú mať posolstvá väčší dopad. Budú mať na dušu trvalejší dojem. Budú plné súcitu a predsa odhalia pravdu Môjho učenia v jej "hrubej podobe".

Nemám čas na jemné podrobnosti, ktoré očakáva človek, ktorý je navyknutý počúvať Moje slovo určitým spôsobom v zjednodušenej verzii. Dokonca Moje umučenie na kríži a ukrutnosti spôsobené človekom pri Mojom ukrižovaní neboli odhalené svetu tak, ako byť mali. Tak málo z vás, deti moje, chápe otrasné zaobchádzanie so Mnou, vašim Božským Spasiteľom, rukami človeka. Takéto zaobchádzanie so Mnou, keď som vysmievaný, zosmiešňovaný, preklínaný, ignorovaný a zosmiešňovaný, je zjavné ešte aj dnes. Moja smrť vydláždila cestu vašim dušiam, aby ste boli zachránení od večného zatratenia. Stále je tomu tak. Nezahadzujete dar spásy, lebo bez prijatia pravdy nemôžete byť spasení.

Počujte toto. Ja som pravda. Som kľúč k vašej spáse. Na vašej smrteľnej posteli, dokonca keď ste ignorovali Mňa, Moje učenie, odmietli Moju reálnu existenciu, obráťte sa ku Mne a proste o vykúpenie. Nikdy nie je príliš neskoro obrátiť sa na Mňa a požiadať Ma, aby som vás držal za ruku a nechať Ma viesť vás do Nebeského Kráľovstva Môjho Otca. Ale vy tak môžete učiniť, len keď ste ešte nažive na tejto zemi. Toto je vaša jediná príležitosť, že je vám ponúknutý večný život. Po tomto už bude príliš neskoro.

Váš milovaný

 Božský Spasiteľ

 Ježiš Kristus

 10.5. 2011 - 16:00 hod.

81. Duch Svätý bol teraz vyliaty na celý svet

Dcéra moja, hovor svetu, že dnes sa udial významný akt Môjho Milosrdenstva, keď Duch Svätý, jeden z najväčších darov Mojim deťom, bol vyliaty na celý svet. Tento dar je podstatný na pomoci ľudstvu, aby sa pripravilo na Varovanie. Naplnení mocou Ducha Svätého, moji posvätení služobníci a nasledovníci budú značne posilnení v láske ku Mne a Môjmu Večnému Otcovi.

Tento dar života prinesie nový impulz do vašich vyčerpaných ľahostajných duší, ktoré kričia po osvietení. Bolo to predpovedané a všetci, vrátane najzatvrdilejších hriešnikov, budú mať z toho prospech.

Moje Milosrdenstvo, ako som povedal, nepozná hraníc. Teraz naplnení Duchom svetla a svätosti, vy, všetci moji nasledovníci všade na svete, musíte byť odvážni a hlásať Moje slovo všetkým, s ktorými prídete do kontaktu. Nemyslite na pohŕdania, ktoré môžete zakúsiť, lebo je to príliš dôležité na to, aby ste zanedbali Moju prosbu o obrátenie.

Počujte teraz Moju modlitbu, aby vám dala povzbudenie, ktoré potrebujete.

„ Naplň ma teraz, ó Pane, darom Ducha Svätého, aby som prinášal Tvoje najsvätejšie Slovo hriešnikom, ktorých musím pomôcť v Tvojom mene zachrániť. Pomôž mi pokryť ich prostredníctvom mojich modlitieb Tvojou predrahou Krvou, aby mohli byť pritiahnutí k Tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu. Daj mi dar Ducha Svätého, aby sa tieto úbohé duše mohli tešiť v Tvojom Novom Raji.“

Hovorte túto modlitbu každý deň, po tom, ako sa pomodlíte Ruženec Môjho Božieho Milosrdenstva, a svojou oddanosťou ku Mne pomôžete zachrániť Moje deti.

Zachráňte Ma od muky, ktorou trpím v Srdci, keď sa pozerám s toľkým zármutkom na to, ako je prijímané Moje sväté Meno v dnešnom svete. Neuspokoja sa s tým, že Moje meno odmietajú; veľmi veľa duší reagujú s hnevom, ak sa vy, moji verní nasledovníci, čo i len odvážite zmieniť, čo reprezentujem. Sú veľmi nahnevaní, pretože Podvodník tak chytro poplietol ich mysle, aby sa odvrátili od pravdy. Pomôžte týmto dušiam vy všetci. Modlite sa a proste ma teraz o silu, ktorú budete potrebovať v tejto práci.

Mimoriadne milosti pre tých, ktorí šíria obrátenie

Všetkým vám, ktorí šírite obrátenie, budú dané mimoriadne milosti a bude vám rezervované v Kráľovstve Môjho Otca zvlášť mimoriadne miesto. Teraz choďte a dovoľte Duchu Svätému, nech naplní vaše duše, aby ste Mi pomohli zachrániť duše.

Všetkých vás milujem. Každý z vás má miesto v Mojom Najsvätejšom Srdci. Ani jeden z vás, vrátane hriešnikov, nebude vylúčený z boja za záchranu duší.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Kráľ Milosrdenstva

Poznámka: Záverečná pripomienka nášho Pána Ježiša Krista vizionárke, uvedená na konci tohto posolstva.

„ Dcéra Moja, táto udalosť je významná. Zachráni mnoho duší ešte pred tým, ako sa uskutoční Varovanie a bude pretrvávať aj po ňom, aby pomohla zabrániť hriešnikom pred opätovným pádom. Bolo to predpovedané, dcéra moja, a predstavuje to skvelú správu. Ale moji nasledovníci musia teraz tvrdo pracovať, aby Mi pomohli viesť Boj o duše.“

11.5. 2011 - 22:30 hod.

82. Posolstvo Panny Márie o ochrane Svätými

Dieťa moje, teraz sa čoraz viac približuješ k Srdcu Môjho Predrahého Syna. Tvoja cesta bola ťažká, ale udiala sa počas takej krátkej doby. Bolo to na príkaz Boha Otca, že som bola poslaná, aby som ti oznámila tvoje povolanie pre túto prácu. Tvoja odpoveď bola okamžitá. Nikdy si neváhala. To je pre silu lásky, ktorú si mala ku Mne, tvojej Blahoslavenej Matke. Viedla som ťa a prehovorila na toto veľmi špeciálne povolanie. Prosím, naďalej sa obracaj ku Mne, tvojej milovanej Matke, každý deň o vedenie. Všetci svätí stále kráčajú s tebou, no ty o tom nevieš. Musíš vzývať svätého Benedikta, svätého Jozefa, Evanjelistu Jána, svätého Augustína a Archanjela Michala, aby ti dali podporu, ktorú potrebuješ. Teraz si o toľko silnejšia, dieťa moje, že sa čuduješ prečo je to tak. Je to pre tvoju poslušnosť Môjmu milovanému Synovi, že dostávaš milosti potrebné na toto špeciálne božské poslanie, pre ktoré si bola vyvolená.

Je dôležité modliť sa každý deň môj Presvätý Ruženec, lebo ťa ochráni pred Zlým. Bol ti pridelený svätý Benedikt pre každý čas, aby ťa uchránil pred útokmi Podvodníka. Preto si bola pre najhoršími z nich uchránená. Modli sa denne k nemu, dieťa moje, za túto neustálu ochranu.

Prijmi utrpenie, ktoré požaduje od teba Môj predrahý Syn, Ježiš Kristus, lebo to zachráni nespočítateľne veľa duší. Tvoj mimoriadny dar tvojej slobodnej vôle Jemu, zabráni miliónom duší vstúpiť do pekelných plameňov. Neustále maj namysli, čo dosahuje tvoje utrpenie, a akú radosť prinášaš Presvätému Srdcu Môjho Syna.

Teraz sa tešíš mimoriadnemu daru byť zjednotená s Mojim Synom. Čím viac sa (Mu) úplne odovzdáš, preukážeš pokoru a budeš naďalej prinášať obety, tým viac Mu budeš pomáhať v tejto úlohe, ktorá je preňho taká dôležitá.

Buď vďačná, dieťa moje, že sa od teba žiada robiť táto posvätná práca, bez ktorej by milióny duší nemohli byť zachránených.

Poď teraz bližšie k Môjmu srdcu a dovoľ Mi držať ťa blízko pri Mojom Synovi. Ochránim ťa a budem ťa viesť za každých okolností.

Tvoja milovaná Matka

Kráľovná pokoja

11.5. 2011 - 23:00 hod.

83. Dnes bolo v Európe zemetrasenie, ako bolo predpovedané

Moja drahá milovaná dcéra, dnes bolo v Európe v Španielsku zemetrasenie, o ktorom som ti hovoril pred niekoľkými mesiacmi. Budú nasledovať ďalšie ekologické udalosti, ktoré zahrňujú vulkán, povodne a vlny horúčav. Všimni si tieto udalosti, lebo keď sa uskutočnia, bude to dokazovať, že tieto posolstvá prichádzajú odo Mňa, Ježiša Krista.

Dcéra, moja, je to ruka môjho Otca, ktorý sa chystá rozpútať na svete trest, aby pomohol odstrániť hriech. Modlite sa a vydržte sa modliť za viac obrátení, aby boli zmiernené tieto katastrofy.

Moja milovaná Matka ti dnes večer vysvetlila množstvo dôležitých vecí. Potreba dennej modlitby a adorácie je dôležitá tak často ako môžeš lebo ti to prinesie ohromné výsledky, dcéra moja, v tvojej práci.

Teraz si oddýchni, Si unavená. Budem s tebou hovoriť zajtra. Choď v pokoji.

Tvoj Božský Spasiteľ

Ježiš Kristus

13.5. 2011 - 22:45 hod.

84. Prečo Boh, Večný Otec, posiela do sveta nových prorokov

Moja drahá milovaná dcéra, pochybovačom, zvlášť mojim posväteným služobníkom, ktorí môžu odmietať Moje Slovo skrze tieto posolstvá, chcel by som povedať nasledovné: Narastajte vo viere vo Mňa poznaním, že Moje Slovo bolo dané svetu nie len počas doby, keď som bol na zemi, ale aj po nej mocou Ducha Svätého.

Od počiatku času Boh, Môj Večný Otec, hovoril k ľudstvu skrze prorokov. Týmto spôsobom bol človek oboznámený o náuke pravdy, aby sa tak zaistilo, že jeho viera zostane silná. Ďalšie zjavenia a ponaučenia v pravde boli ľudstvu dané taktiež skrze Apoštolov, iných zbožných učeníkov a skrze proroka Jána, Evanjelistu. Potom bolo Moje Slovo, Moje učenie a všetko, čo človek potreboval, aby mu prinieslo spásu, ktorú potrebuje, na poriadku. Teraz, keď svet čelí najväčšej premene v histórii, Boh, Môj Večný Otec, poslal svetu nových prorokov. Títo proroci, nemýľte sa, neprinášajú vám nové učenie, lebo to nie je nutné. Sú však posielaní z troch dôvodov.

Po prvé, aby ľudstvu pripomenuli pravdu obsiahnutú v Knihe Zjavenia. Po druhé, aby človeka upozornili na časy, v ktorých žije, aby sa mohol znovu zapáliť vo viere. Po tretie, aby pomohli šíriť obrátenie, aby moji nasledovníci mohli formovať najväčšiu armádu zo všetkých na záchranu duší. Komunikujem prostredníctvom tohto proroka aj iných, aby bolo Moje Slovo počuté v každom kúte sveta.

Pamätajte na Moju Absolútnu Lásku a Súcit

Počúvajte pozorne všetky tieto posolstvá, ktoré nielen ohlasujú Moje Slovo, ako ho poznáte, ale odhaľujú vám Moju absolútnu lásku a súcit ku každému jednému z vás. Pamätajte tiež na

Moje Veľké Milosrdenstvo. Všetkým hriešnikom bude odpustené, len čo požiadajú o vykúpenie.

Dôležitosť svätého Ruženca a Ruženca Božieho Milosrdenstva

Hoci sa ekologické katastrofy udejú, prosím pamätajte na to, že modlitba, vrátane modlitby svätého Ruženca a Ruženca Božieho Milosrdenstva, pomôže odvrátiť mnohé z nich. Pamätajte Moje milé dietky, že vy, ktorí veríte vo Mňa a Môjho Večného Otca, a ktorí nasledujete Moje pokyny, sa nemáte čoho obávať. Taktiež Mi dovoľte pripomenúť vám, že pre dva veľké činy Milosrdenstva dávané vám dar Ducha Svätého, ktorý zostúpil na celý svet pred pár dňami, a Veľké Varovanie milióny ľudí budú obrátených k pravde. Bude to veľký zázrak a niečo, čo prinesie radosť zástupom mnohým.

Prenasledovanie Červeným Drakom a tými, ktorí nie sú od Boha

Hoci Satan vzrastá skrze svojich úbohých zvedených stúpencov, ktorých ťahá preč odo Mňa ich jedinej nádeje na večnú spásu bude to len na krátku dobu. Musím vás však varovať, bude to desivé obdobie prenasledovanie pod vedením Červeného Draka a tých politických subjektov, ktoré nie sú od Boha. Skrze modlitbu a Sviatosti nájdete silu vytrvať počas týchto skúšok. Všetky tieto udalosti boli predpovedané a musia prebehnúť, aby sa zlo konečne mohlo vyničiť zo sveta. Je preto nevyhnutné, aby sa uskutočnila táto očista a série trestu. Lebo len potom bude svet pripravený na Nový Raj na zemi.

Nikdy neignorujete Moje volanie. Len vtedy, keď uvidíte, že proroctvá zjavené Mojim vybraným poslom sa začnú uskutočňovať, budete s istotou vedieť, že som to Ja, kto k vám hovorí.

Váš Božský Spasiteľ

Ježiš Kristus

15.5. 2011 - 17:00 hod.

85. Odmietnite pôsobenie spirituality New Age

Moja drahá milovaná dcéra, vyzývam všetkých mojich nasledovníkov, aby odsúdili pôsobenie hnutie New Age, ktoré zovrelo svet.

Kresťanstvo vždy bolo prvotným terčom Satana. Pretože je taký prefíkaný, bude sa stále pokúšať zvádzať tých, ktorých duše sú prázdne a duchovne stratené. Vždy sa bude pokúšať prezentovať svoje lži formulované tak, aby sa javili ako láska. Potom sa bude pokúšať ovládať myšlienky mojich detí použijúc staré pohanské taktiky slúžiacich k uvoľneniu ich myslí od takzvaných stresov moderného života. Dávajte si pozor pred tými z vás, ktorí podľahli praktikám, ktoré tvrdia, že privedú váš mentálny stav do štádia zabudnutia prostredníctvom meditácie. Keď už raz dovolíte vašej mysli, aby bola týmto spôsobom kontrolovaná, Satan a jeho démoni sa môžu do vás nasťahovať tak potichu, že si to ani neuvedomíte; taký plynulý bude tento prechod.

Vyhnite sa starobylým duchovným praktikám, vrátane tých, ktoré používajú Tarotové karty*

Mnoho duší vo svete hladuje po duchovnom vedení. V snahe dať svojim životom zmysel sa nevedomky nechávajú vtiahnuť do praktík, ktoré predstavujú pohanstvo. Akejkoľvek falošnej dogme, ktorá vás navádza veriť, že pokoj v srdci a duši môžete dosiahnuť skrze starobylé duchovné praktiky, sa musíte vyhnúť za každých okolností. Naučte sa rozpoznať, aké v skutočnosti sú.

* Pozn. prekl.: Tarotové karty ide o druh kariet, ktoré pri veštení používajú sa najčastejšie.

Používanie kryštálov, meditácii, reiki, yoga, tarotové karty, viera v duchovných vodcov, metafyzikov a takzvaných ľudových liečiteľov vás navádzajú veriť v alternatívnu vyššiu existenciu mimo sféry stvorenej Bohom, Večným Otcom.

Varovanie pred Nebeskými Majstrami**

Dnes mnohí z vás, ktorí neustále vyhľadávate duchovnú útechu v praktikách nasledovania vašich anjelov, musíte byť na pozore pred skutočnosťou, že už len keď sa spomenie termín Nebeskí Majstri, môžete si byť istí, že títo anjeli z neba neprichádzajú.Nebeskí Majstri, deti moje, sú padlí anjeli a prichádzajú z temnoty. Napriek tomu vám budú hovoriť - a potom vás presvedčia že pochádzajú zo svetla. Toto všetko je pohanský špiritizmus; ak ho necháte, aby prevzal vaše životy, nakoniec vtiahne vaše životy nadol do hlbín temnoty, keď to budete najmenej očakávať. Satan bude veľmi opatrný, keď vám bude predkladať tieto temné lži, Lebo po celý čas vám bude nahovárať a vy mu uveríte že tieto všetky veci sú dobré.

Väčšina z týchto praktík je prezentovaná tak, že sú dobrá pre vašu sebaúctu, sebadôveru, kontrolu nad vlastným životom - všetko toto je lož. Tieto praktiky vás nielenže odvádzajú od pravdy, ale vám prinášajú nevýslovné trápenie, ihneď, ako zlí duchovia vstúpia do vašej duše v priamom dôsledku týchto praktík.

Biblia varuje pred nebezpečenstvom mágie

Pravda nemôže byť nikdy popletená. Učenie, odkázané človeku v Svätom Písme, varuje ľudstvo pred nebezpečenstvami mágie, veštenia a uctievania iných bohov. V dnešnom svete sú tieto praktiky prezentované ako nevinné, ale nevyhnutné pre vaše duchovné blaho. Mnoho duší kvôli svojej jemnej prirodzenosti budú prirodzene priťahované k praktikám New Age pre falošnú fasádu lásky, ktorú vyžarujú. Nič nemôže byť ďalej od pravdy.

Varovanie pred fanatickým zbožňovaním anjelov

Pamätajte si, že je to Satan a jeho padlí anjeli, kto vás opatrne a rafinovane vťahuje do týchto nič netušiacich lží. Tým z vás, ktorí podporujú takmer fanatickú zbožnosť k anjelom, musím povedať nasledovné: Prečo najprv neohlasujete slovo Boha, Môjho Večného Otca? Nie je táto posadnutosť anjelmi len ďalšou formou modlárstva? Áno, zaiste, modlite sa o pomoc svätých anjelov, avšak, vždy sa opýtajte túto otázku: Je vaša zbožnosť k anjelom na úkor vašej lásky k Ježišovi Kristovi, Božiemu Synovi, alebo lásky k Bohu, Večnému Otcovi? Ak áno, potom urážate Mňa, vášho Božského Spasiteľa, Ježiša Krista.

Precitnite teraz ku klamstvám takzvaného špiritizmus. Anjeli, ktorých priťahujete, keď sa zúčastňujete na takýchto praktikách, neprichádzajú z Neba ani zo svetla. Bude sa zdať, že prichádzajú zo svetla, ale toto je podvod, ktorý používa Satan a jeho démoni, aby chytro zamaskovali svoje činy.

Nezabudnite na poslednú lekciu. Môžete zastierať svoje pohanské praktiky toľko, koľko chcete, aby sa zdalo, že vzdávate úctu Božskému Svetlu z neba, ale bude to lož. Lož, a tí ktorí vás presvedčia, aby ste nasledovali túto bizarnú cestu k takzvanej duchovnej sfére, ktorá je mimo sféry Môjho Otca, vás privedú tak blízko k Satanovi, že po prekročení určitej hranice už nebude možnosť návratu.

** Pozn. prekl.: Nebeskí majstri (orig. Ascended Masters) sú sprievodcovia duchovnej podstaty, teda padlí anjeli.

Jediná Božia sféra lásky, ktorá existuje mimo tejto zeme je Nebo. Všetko ostatné, čo vám bolo povedané je nepravda. Satan však chce, aby ste verili, že je to pravda. Skutočnosťou je však, že on ťahá všetky tieto nič netušiace a poverčivé duše do temnoty pekla spolu so sebou a všetkými jeho padlými anjelmi. Všetko v mene falošnej lásky.

Prosím, pamätajte si, že láska, pravá láska, môže pochádzať len od Boha, Večného Otca.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

16.5. 2011 - 11:30 hod.

86. Dôležitosť pôstu a sebazapierania

Moja milovaná dcéra, konečne chápeš, že bezo Mňa si ničím. Skrze Moje milosti obdržíš život v Kráľovstve Môjho Otca. Bez Mojej prítomnosti v tvojom živote, by bol tvoj život neplodný a zbavený akéhokoľvek skutočného významu. Ó, ako veľmi si prajem, aby všetky moje deti pochopili život, ktorý im môžem priniesť najmä cez Sviatosť Najsvätejšej Eucharistie. Lebo len vtedy, keď Ma prijmete do svojich krehkých duší v Božskom Chlebe a Víne, budete opravdivo cítiť Moju lásku. Táto láska vás posilní, nie len na duši, ale aj na mysli. Moja prítomnosť vás pozdvihne, aby ste sa stali mojimi pravými nasledovníkmi.

Môj nasledovník, ktorý Ma pravidelne neprijíma v tejto Najsvätejšej Sviatosti, bude ako nádoba, ktorá je plná len dopoly. Potrebujete Moje Telo a Krv, ktorú som vylial za vás všetkých, aby vás naplnili Mojou opravdivou prítomnosťou.

Deti, musíte pochopiť, že viera v Moju existenciu je len časťou vašej duchovnej cesty. Je toho omnoho viac, čo máte ešte pochopiť. Len keď si budete odopierať telesné radovánky, budete skutočne naplnení. Vzhľadom na skutočnosť, že Satan ovláda človeka skrze pokušenia tela, mali by mu teda odoprieť prístup k týmto radovánkam, ktoré možno vyhľadávate. Pôst je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako zbaviť svoju dušu Satana a jeho démonov. Tak málo

ľudí vo svete sa vie zaviazať touto obetou, napriek tomu, aké je to jednoduché a nepoškodzuje to vaše zdravie. Jeden deň pôstu v týždni vám prinesie mimoriadne milosti. Konaním malých obiet na počesť Mňa, vášho Božského Spasiteľa, nielenže zachránite duše, ale sa priblížite ku Mne. Iné obety, keď odmietate svetské dobrá, vás taktiež priblížia k Môjmu Najsvätejšiemu Srdcu.

Život, deti moje, by nemal byť len o snahe o materiálne veci, ak prevyšujú vaše reálne potreby. Ak sa uspokojíte s jednoduchými potrebami a venujete váš čas Mne, zakúsite pravú spokojnosť. Nie len to, ale po prvý raz v živote spoznáte význam pravej slobody. Pamätajte si, Satan ovláda človeka skrze telesné žiadosti vrátane jedla, oblečenia, sexu, domov, áut, dovoleniek, prepychového života, hudby, alkoholu a zbožňovania slávnych ľudí. Ak uznáte, že toto sú jednoducho ilúzie, potom pochopíte, že váš čas na zemi by nemal premárnení takýmito márnymi snahami.

Váš čas na zemi, deti, je len časťou vašej cesty do večnosti. Po smrti bude pre vás pokračovať život odlišného druhu. Bez ohľadu na to, či ľudia veria v Boha, Večného Otca, alebo nie, ich duša po smrti bude stále existovať. Hľadajte teraz svetlo, aby vaša duša zakúšala pravé šťastie na veky a vznešené miesto v Raji. Aby ste dosiahli túto úroveň duchovnej svätosti, prosím, robte obety, kým ste ešte nažive na zemi. Obetujte taktiež všetko utrpenie vo vašom živote za stratené duše, a budete žať plody, ktoré vás čakajú v ďalšom živote.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

18.5. 2011 - 18:15 hod.

87. Uctievajte Môjho Otca

Moja drahá milovaná dcéra, chýbal Mi čas, ktorý si mi včera sľúbila. Chápem, že vedieš veľmi zaneprázdnený život, ale nezabúdaj, Ja som život, ktorý musíš hľadať pred všetkými tvojimi každodennými aktivitami.

Čas pre človeka, aby čestne premýšľal o svojom živote

Prišiel čas, aby ľudia naozaj čestne premýšľali o svojich životoch. Všetky moje deti všade, v každom kúte sveta, sa musia sami seba spýtať túto otázku: Veria alebo neveria, že Boh Otec existuje? Tým, že sa koniec časov stále viac a viac približuje, musí dôjsť k množstvu rozhodnutí: Uznávate, deti moje, že vás stvoril Boh, Môj Večný Otec? Ak áno, potom odpovedzte na ďalšiu otázku. Koľko času trávite ďakovaním Mu za dar života, za vašu rodinu a priateľov? Za domov, v ktorom žijete? Za jedlo, ktoré jete? Ak to nerobíte, nie ste nasledovník pravdy.

Preukazujte Môjmu Otcovi úctu

Tým z vás, ktorí veria v Boha, Stvoriteľa všetkých vecí, hovorím: Neviete, že modlitba je životne dôležitá, ak máte mať úžitok z budúceho osláveného života, ktorý pre vás Boh naplánoval? Hovorte k Nemu deň čo deň. Preukazujte Mu úctu, ktorú si zasluhuje. Pretože nevenovaním Mu pozornosti Ma urážate. Všetkým mojim oddaným nasledovníkom hovorím: Ja, váš Božský Spasiteľ Ježiš Kristus, vás teraz vyzývam, aby ste porozumeli, ako je dôležité uctievať Môjho Otca. Nie je Mu venovaná pozornosť, akú si zasluhuje. Mnohí ľudia majú obraz o Bohu Otcovi, že je prísny, desivý a nahnevaný. Máte takú bázeň, že Ho odtláčate stranou. Keby ste boli vedeli, ako veľmi túži po vašej láske, padli by ste okamžite na kolená a prosili Ho, aby vám odpustil. Prosím, modlite sa k Bohu Otcovi. Potrebuje vašu lásku. Potrebuje vašu oddanosť. Modlitba k Môjmu Otcovi prináša nesmierne Milosrdenstvo; keď prosíte Môjho Otca v Mojom mene, aby vás ochraňoval a zachránil, len zriedkakedy odmietne vašu prosbu, podľa Svojej najsvätejšej Vôle. Boh, Môj Večný Otec, je veľmi milujúci, súcitný a oddanosť k Nemu prináša svetu veľké milosti a spásu.

Modlite sa k Môjmu Otcovi, aby odvrátil globálne nešťastia

Modlite sa k Môjmu Otcovi, aby odvrátil globálne nešťastia v mene Svojho milovaného Syna, a On vypočuje vaše prosby. Tak veľmi málo kresťanov vo svete Ho zvlášť ešte žiada o pomoc. On, ktorý tak láskyplne stvoril človeka na Svoj obraz, upadol do zabudnutia. Preukážte Mu úctu, čo je teraz potrebné, aby boli zmiernené ekologické katastrofy, ktoré sa udejú na zemi v rámci Veľkého súženia.

Môj Otec drží svet v Svojich rukách. Jeho deti Ho však už neuctievajú a nezbožňujú. Sú zábudlivé k skutočnosti, že, zatiaľ čo Satan naďalej kradne duše, je len jedna moc, ktorá odolá večnosti, a je to moc Boha. Vo Svojom milosrdenstve vypočuje vaše náreky o pomoc. Prosím vzývajte Ho, zvlášť v týchto časoch veľkých zmien.

Váš milovaný Spasiteľ

Syn Boha, Všemohúceho Otca,

Ježiš Kristus

19.5. 2011 - 18:15 hod.

88. Zodpovednosť rodičov v dnešnom svete

Moja drahá milovaná dcéra, svet teraz podľahol hlbinám úplnej beznádeje v dôsledku nedostatku viery v existenciu Boha, Večného Otca. Dokonca malé deti veselo popierajú Jeho existenciu. Tieto prázdne zatvrdnuté duše nielenže urážajú Môjho Večného Otca, ale Mne spôsobujú hlboké muky.

Tak ďaleko ste deti padli, že ste sa úplne zbavili všetkého vrodeného zmyslu pre duchovnosť. Ako ďaleko, si myslíte, že vás vaša láska k svetu a jeho materializmu privedie? Lebo tí z vás, ponorení do bohatstva a komfortu zo všetkých svetských atrakcii, by mali vedieť, že im toto bude vzaté, ako súčasť očisty, ktorá je pred vami.

Zodpovednosť rodičov

Prečo učíte svoje deti dôležitosti človekom vytvoreného materializmu na úkor ich úbohých malých duší? Vašim hlavným cieľom je naučiť svoje deti dôležitosti vytvárania a budovania majetku. Zriedka ich učíte morálke, ktorú potrebujú, aby sa vybavili zodpovednosťou na dospelosť, s ohľadom na to, ako by mali prejavovať úctu k druhým. Aby porozumeli významu počestnosti a potrebe preukazovať porozumenie svojím bratom a sestrám. Nanešťastie, moje deti úplne zablúdili na duchovnej ceste, ktorá je potrebná na dosiahnutie konečného cieľa. Nehanbíte sa, keď sa dozvedáte, že vaša nutkavá láska k peniazom a k všetkému, čo ponúka, skončí nešťastím? No bude to len vtedy, keď budete zvlečení donaha z tohto pohodlia, po ktorom prahnete, že pochopíte, akí ste osamotení.

Počúvajte Ma teraz, pokiaľ môžete. Na prvé miesto postavte potreby svojej rodiny, lebo to je dobré. Postarajte sa o ne. Ale, prosím, nepodporujte svoje deti, aby sa stali otrokmi bohatstva a túžby po sláve, lebo ich vtlačíte do náručia Satana. Vaše deti ste porodili a dali im život fyzicky. Ale stvorené boli Bohom, Večným Otcom, keď im bola daná ich duša. Ako rodičia, ukážte svoju zodpovednosť staraním sa o telesné potreby vašich detí všetkými prostriedkami. Ale nezabudnite, že aj ich duša potrebuje výživu. Učte ich pravde Môjho učenia a dôležitosti starať sa o svoju dušu. Len potom budete dávať vašim deťom pravú výživu tela i ducha, ktorú potrebujú na prežitie, aby sa mohli radovať z večného života.

Váš milujúci Božský Spasiteľ

Ježiš Kristus

20.5. 2011 - 10:00 hod.

89. Zmätok v tom, čo bude znamenať Môj Druhý príchod

Moja drahá milovaná dcéra, mnohí ľudia sú zvedaví, čo v skutočnosti znamená Môj Druhý príchod, tak Ma to nechaj vysvetliť.

Prišiel som prvý krát na svet, aby som vykúpil ľudstvo z večnej temnoty, aby mohlo mať úžitok z večného života. Boh, Večný Otec, zo Svojho Milosrdenstva Ma poslal, aby tak všetky Jeho deti mali život. Lebo až dovtedy to pre hriechy Adama a Evy nebolo možné. Tento krát prichádzam opäť, aby som odmenil všetkých tých, ktorí Ma nasledovali.

Ohľadom tejto udalosti existuje vo svete veľa zmätku. Mnohí ľudia veria, že Môj Druhý Príchod indikuje, že prišiel koniec sveta. Ale nie je tomu, lebo, naopak, znamená to Koniec časov, kedy Satan a jeho nasledovníci, ktorí vo svete vytvorili nesmiernu biedu, budú vykázaní zo zeme na 1000 rokov.

O Novom Raji na zemi

Tento nový Raj, ktorý som prisľúbil, nastane, keď sa Nebo a Zem spoja v jedno. Tento nový život, ktorý prinášam všetkým mojim oddaným nasledovníkom, je životom lásky a slávy. Vy, moji nasledovníci, budete musieť však zniesť veľa utrpenia, pokým sa tento prechod neuskutoční. Aby som pomohol pripraviť svet na túto veľkú udalosť, dopredu prinášam veľký dar Môjho Milosrdenstva Veľké Varovanie, ktoré dá každému jednému z vás dá šancu vidieť svoje hriechy a vidieť ako Ma urážajú, vám umožní vidieť pravdu. Len potom, keď pochopíte škvrnu hriechu, ktorá vo vás existuje, skutočne porozumiete žiaľu, ktorý pociťujem.

Náhľad na to, čo sa bude diať na Poslednom súde

Tým, že vám všetkým dovolím zakúsiť tento veľký akt Môjho Milosrdenstva, bude vám daný pravý náhľad na to, čo sa bude diať v deň Posledného súdu. Týmto spôsobom vám bude daná primeraná šanca, aby ste sa ešte raz ku Mne navrátili. Vidíte, milujem vás všetkých takou hlbokou a trvalou vášňou, že urobím všetko možné na vašu záchranu zo zovretia Podvodníka.

Ale pozor, Satan teraz zvýši svoje aktivity skrze vašich bratov a sestry, aby vás presvedčil obrátiť sa Mi chrbtom dokonca potom, ako sa udeje táto veľká udalosť. Musíte si teraz otvoriť mysle, odložiť všetko ľudské uvažovanie bokom, aby ste prijali pravdu o vašej existencii na zemi. Využije sa každá lož sformulovaná vo vedeckom, ľudskom, logickom myslení, aby vám zabránila v prijatí pravdy.

Satan nechce, moje deti, aby ste prišli ku Mne. Jeho pevné zovretie musí byť prelomené, ale to sa môže stať len s vašou pomocou. Nedovoľte mu, aby vrhal tieň na váš úsudok svojimi klamstvami. Bude veľmi ťažké pre vás ignorovať tieto argumenty, uštipačné poznámky a výsmech. Lebo toto je spôsob, ako pracuje.

Satan bude pracovať skrze druhých ľudí, aby vás zastrašil

Mnohí z vás nevedia, že Satan pracuje takto, skrze druhých ľudí, ktorých názory možno rešpektujete. Ale toto je presne to, ako pracuje. Komunikuje skrze tie úbohé duše, ktoré sú priťahované k temnote. Zaistí, aby ich mysle boli zablokované pravde o Mojej sláve a večnom živote, ktorý je právom váš. Nedovoľte už nikdy, nikdy viac, jeho vplyvu ovplyvniť vašu lásku ku Mne. A nezabudnite: Pretože tento boj nevyhrá, budú uvrhnuté tieto úbohé duše, ktoré ho nasledovali, spolu s ním do pekla. Ak túžite po večnom živote, využite tento čas na zemi k odsúdeniu Satana, pokiaľ môžete.

Budem vládnuť na zemi 1000 rokov

Moja dcéra, budem vládnuť na zemi 1000 rokov. Nemýľ sa, lebo som to Ja, kto má teraz na zodpovednosti udalosti, ktoré sa teraz rozvíjajú vo svete. Pripravil som teraz cestu pre Moje nové kráľovstvo na zemi, a tento čas je blízko, oveľa bližšie, ako si mnohí uvedomujú. Radujte sa, lebo táto správa bude všetkými vítaná. Urobí koniec všetkému utrpeniu na zemi. Roznieti žriedlo lásky a slávy, na ktorom sa budú podieľať všetky moje deti.

Tento Nový Raj presahuje všetko vaše chápanie, ale počúvajte: Tento nový život vám všetkým, mojim oddaným nasledovníkom, ponúkne život bez starostí. Nebudete nič potrebovať. Všetko vám zaobstarám Ja. Každý jeden z vás, ktorý si vyberie toto Slávne Kráľovstvo, bude užasnutý Drahocenným Klenotom, ktorý vás čaká. Modlite sa teraz, aby vaši bratia a sestry otvorili oči pre pravdu o prísľuboch, ktoré som dal, aby taktiež oni mohli vstúpiť do tohto nového života na Zemi.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

22.5. 2011 - 14:30 hod.

90. Odpustenie cesta k slobode

Moja dcéra, odpustenie je cestou k slobode. Ak odpustíte tým, ktorí vás urazili alebo vám spôsobili bolesť, stanete sa duchovne slobodnými. To jest, keď radosť naplní vašu dušu. Znamená to tiež, že som prítomný vo vás. Ak odpustíte druhým, je to gesto lásky, nielen k vášmu blížnemu, ale aj láska ku Mne, vášmu Božskému Spasiteľovi. Tým, ktorí Mi neveria, hovorím: Vedzte, že keď odpustíte druhým, som tiež prítomný a kráčam s vami. A predsa nemajú žiadnu predstavu o tom, že je tomu tak.

Odpustenie je láska. Moja láska je nekonečná. Ale žiadam vás, deti moje, dovoľte Mi odpustiť vám za vaše hriechy. Keby ste Ma o to len mohli požiadať, aby som tak urobil, nielen, že by ste boli slobodní, ale láska a radosť, ktorú zakúsite, vás prekvapí. Tento skutok pokory vám dovolí komunikovať s druhými s láskou. Vaše svetlo bude svietiť a bude mať vplyv na druhých špeciálnym spôsobom, ale ani vy, ani oni si to nebudú uvedomovať. Moja láska, potom, čo sa udeje tento skutok Vykúpenia, zaplaví vašu dušu. Vaša čistá duša bude ako magnet, ktorí priťahuje druhých k vám.

Odpustiť druhým nie je jednoduché, moje deti. Pýcha a pocit vlastnej hodnoty bráni tomuto veľkému skutku milosrdenstva, aby sa uskutočnil. Toto je práca Satana. Lebo on vie, že nedostatok odpustenia vedie k ďalším, viac závažným hriechom proti Bohu Otcovi. Keď nemôžete odpustiť druhým, predovšetkým sa buduje neľúbosť, ktorá keď kvasí, vedie k nenávisti a dokonca k vražde. V mnohých prípadoch to môže viesť (až) k vojne.

Keby si ľudia všade navzájom láskavo odpustili, nenávisť by neexistovala. Vraždy by boli menej časté a láska, láska Boha, Večného Otca, by sa bola rozšírila.

Učte sa odpúšťať si navzájom. Odstrčte pýchu nabok a proste o Moje milosrdenstvo. Lebo keď prosíte o niečo v súlade s Mojou svätou Vôľou, vyhovie sa vašej žiadosti.

Váš milujúci Spasiteľ Kráľ Milosrdenstva

Ježiš Kristus

22.5. 2011 - 14:30 hod.

91. Nové odhalenia: Záplavy vo Francúzsku toto leto

Moja drahá milovaná dcéra, odhalenie, ktoré ti bolo dané 18. marca 2011 o polnoci, že v máji dôjde k vulkanickej erupcii na Islande, sa teraz uskutočnilo. Môžeš sa čudovať, prečo si bola taká šokovaná, keď sa to stalo, ako bolo predpovedané. Tak Ja ti to vysvetlím. Hoci väčšina tvojich pochýb ohľadom autenticity Mojej komunikácie s tebou bola rozptýlená, ešte stále bol v tebe strach, že či si tieto proroctvá správne rozpoznala. Musíš teraz povstať s dôverou a nechať Ma utíšiť tvoj strach. Teraz konaj a zverejni bez váhania ďalšie udalosti, ktoré som ti odhalil. Tým, že tak urobíš, mnoho ľudí pochopí, že som to Ja, Ježiš Kristus, ktorý teraz vyžaduje pozornosť, ktorá je nutná, aby sa pomohli zachrániť duše.

Keď sa tieto proroctvá potvrdia, v srdciach mojich nasledovníkov bude len málo pochýb o ich autenticite. Avšak zatvrdilé duše, ktoré odmietajú uveriť, a ktoré si vždy zaobstarajú logické odpovede, keď uvidia pravdu, stále nebudú presvedčené.

Povodne vo Francúzku, vlna horúčav v Turecku

Teraz Ma počúvaj. Povodne sa uskutočnia toto leto na juhu Francúzska. V Turecku nastane vlna horúčav. Ďalšie ekologické katastrofy, ktoré spôsobia zmätok, zahrňujú zemetrasenie v Anglicku (no nie ihneď), niektoré z nich zasiahnuďalšie Európske krajiny. Očakávaj vzostup morskej hladiny Stredozemného mora, ktorý šokuje každého. Zemetrasenia budú taktiež pociťované v Nórsku a v Južnej Amerike. Odhalím ti, dcéra moja, ešte ďalšie udalosti, ale len z jedného motívu v mysli: Aby sa moje deti obrátili. Ak a keď prijmu, že to Ja k nim hovorím skrze teba, prinesú Mi radosť. Nechcem strašiť moje deti, ale tieto udalosti sa budú naďalej vo svete stupňovať, ako súčasť veľkého testu, ktorý je pred vami. Sú nevyhnutnou súčasťou boja proti Podvodníkovi.

Modlite sa teraz, moje deti, aby sa zmiernili alebo odvrátili tieto udalosti, lebo modlitba je nesmierne silná ako prostriedok na odpustenie.

Choď teraz v pokoji. Neboj sa zverejniť tieto posolstvá, lebo sa uskutočnia.

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

23.5. 2011 - 9:45 hod.

92. Prečo komunikujem so svetom týmto spôsobom

Moja drahá milovaná dcéra, teraz je čas pouvažovať o Mojich posvätných posolstvách a zaistiť, aby mnohí hriešnici po celom svete si ich vzali k srdcu.

Nemýľte sa, tieto posolstvá sú dávané svetu ako dar, aby pomohli zachrániť všetkých vás, všetky moje deti, vrátene tých, ktoré idú k Bohu, Večnému Otcovi, odlišnými cestami.

Ľudia, zvlášť Katolíci, budú zmätení, keď ich neuprednostním pred mojimi ostatnými deťmi odlišných vierovyznaní. Môj výber slov je určený na to, aby ich počúvali všetci, nie len niekoľko vyvolených. Moja láska nerobí rozdiely. Tí, ktorí spochybňujú spôsob, akým hovorím k ľudstvu, skrze tohto posla, nech Ma teraz počúvajú. Hoci vy, moji nasledovníci, rozumiete, že pravda sa od doby Môjho ukrižovania nikdy nezmenila, vedzte teda, že ja musím svoju lásku rozšíriť na všetky Božie deti. Nikto nie je lepší ako iný.

Dcéra moja, nesmieš nikdy odpovedať alebo poskúšať sa brániť Moje slovo, keď si vyzvaná, aby vysvetlila, prečo by som mal Ja hovoriť týmto spôsobom. Moje slovo je Božské. Nesmie byť nič zmenené alebo upravené tak, aby vyhovovalo tým, ktorí sa považujú za expertov v teologickom zákone. Lebo, Moje slovo bude dané svetu v jazyku, ktorý bude dnešnému ľudstvu jasne zrozumiteľný. Mnohí sa budú pýtať, prečo tieto slová nepoužívajú rovnakú terminológiu alebo výrazy, aké kedysi používali moji proroci a apoštoli. Teraz im odpoviem.

Nezabudnite, Moje učenie sa nikdy nemení. Nezáleží ta tom, aký jazyk dnes použijem, aby som komunikoval s vami týmto moderným spôsobom, pravda zostane rovnaká, nedotknutá.

Buďte obozretní pred vizionármi a jasnovidcami, ktorí hlásajú, že dostávajú posolstvá odo Mňa a používajú starobylý jazyk alebo úryvky zo Svätého Písma. Lebo toto nie je spôsob, akým by som dnes komunikoval k ľudstvu. Prečo by som to robil? Neodcudzil by som si novú generáciu? Tých, ktorí sú neznalí jazyku obsiahnutom v Svätej Knihe Môjho Otca?

Jednoduchosť je kľúčom, deti moje, keď je oznamované Moje Najsvätejšie Slovo. Nezabudnite, že keď učíte ostatných o pravde o Mojej existencii, podstatná je jednoduchosť vo vašom prístupe. Ak tak nerobíte, nezískate tieto stratené duše, lebo si uzavrú uši.

Moje posolstvo lásky

Posolstvo Mojej lásky je veľmi jednoduché. Som život, po ktorom moje deti na zemi túžia. Vysvetľujte, že som Pravda. Objasnite to. Bezo Mňa niet večného života. Použite tieto posolstvá, ktoré som odhalil tomuto poslovi, aby ste získali pozornosť neveriacich. Lebo na toto sú dávané svetu. Nie nato, aby ich strašili, ale preto, aby dokázali, že Ja komunikujem teraz, dnes, takým spôsobom, aby bolo Moje najsvätejšie slovo nielen počuté, ale aby mu uverili.

Váš milujúci Spasiteľ a Učiteľ

Ježiš Kristus

Kráľ Milosrdenstva

23.5. 2011 - 14:30 hod.

93. Počas Varovania sa otvoria nebesia

Moja drahá milovaná dcéra, trpíš mukami, ktoré som znášal pre hriechy človeka. To je to, čo pociťuješ. Teraz práve vidíš malý zlomok Môjho utrpenia, ktorému čelím každú minútu vášho dňa. Ohľadom Varovania niet sa čoho obávať, dcéra moja.

Varovanie bude dramatická udalosť

Mnohým ľuďom spôsobí šok, lebo to bude dramatická udalosť, pri ktorej sa otvoria nebesia a plamene Milosrdenstva vyšľahnú krížom cez svet. Mnohí ľudia nebudú chápať tomu čo sa deje. Budú takí šokovaní, že si budú mylne myslieť, že sa stávajú svedkami konca sveta. Hovorte im, aby sa radovali, keď uvidia Moju slávu, lebo toto bude, ak ste na to náležite pripravení, najveľkolepejšou ukážkou Môjho milosrdenstva odo dňa Môjho ukrižovania. Toto, deti moje, bude vaša záchranná milosť a zabráni vstúpiť do hlbín pekla tým, ktorí by inak boli zatratení.

Všetky moje deti všade na svete musia varovať stratené duše pred tým, čo ich očakáva. Presviedčajte ich, aby teraz hľadali zmierenie tak, že sa vyspovedajú z hriechov. Je dôležité, aby čo najviac ľudí, ako je možné, bolo v stave milosti predtým, ako sa to stane, lebo nemusia prežiť šok, ktorí vyvolá táto udalosť. Ale ďaleko lepšie je dopredu zakúsiť túto Božskú veľkolepú udalosť, než byť nepripravení na deň Posledného súdu.

Zostanete silný, vy všetci. Radujte sa, ak ste oddaný nasledovník, lebo vám bude ukázaný záblesk Mojej Božskej Prítomnosti, čo vaši predkovia nikdy počas svojho života nevideli. Modlite sa za zvyšok mojich detí. Povedzte im pravdu teraz, kým môžete. Ignorujte ich pohŕdanie, lebo ak teraz podniknú kroky modlením sa za odpustenie svojich hriechov, budú vám ďakovať potom, keď sa uskutoční tento veľký zázrak.

Teraz choďte v pokoji. Nebojte sa. Len sa modlite za tie duše bez viery, aby nezomreli v smrteľnom hriechu.

Váš Božský Spasiteľ

Ježiš Kristus

24.5. 2011 - 18:00 hod.

94. Keď je vám ťažké modliť sa

Moja drahá milovaná dcéra, som dnes šťastný, že sa spravilo toľko práce, aby bolo prostredníctvo tvojej práce oznámené svetu Moje najsvätejšie Slovo. Nesmieš nikdy pociťovať, kvôli počtu ľudí odmietajúcich tieto posolstvá, že nerobíš dosť. Lebo tie z mojich detí, ktoré teraz neprijímajú Moje slovo, časom ho prijmu. Potom budú vyhladovaní po počutí Môjho hlasu.

Zostaň teraz sústredená sa na Mňa. Nenechaj sa zviesť tými, ktorý si robia posmech z týchto posolstiev. Nebuď nikdy odradená, lebo tí, ktorí teraz počúvajú Moje slovo, rozširujú pravdu ostatným, skutočne, z lásky ku Mne.

Obrátenie je neľahkou výzvou, vo svete tak slepom k pravde o večnom živote. Potrebná je vytrvalosť, lebo s pomocou Ducha Svätého, ktorého sila bude teraz pocítená všade na svete, prídu moje deti konečne späť ku Mne. Ale nie všetky. Tým, ktorí by dávali prednosť umelým príjemnostiam, ktoré im ponúka Podvodník, (hovorím): Budú to mať veľmi ťažké odmietnuť život, aký viedli. Modlite sa teraz za všetkých z vašej rodiny a priateľov, aby ste sa mohli všetci zjednotiť v láske ku Mne počas Varovania. Lebo ak prijmete túto udalosť ako cestu na slobodu, budete odmenení Mojim Veľkým Milosrdenstvom.

Modlitba nie je jednoduchá

Pre mnohé moje deti, ktorým sa zdá recitovanie dlhých modlitieb ako niečo stále sa opakujúce a trocha nudné, nie je modlitba jednoduchá. Ak je toto spôsob, akým sa modlíte a ako zápasíte, potom si potichu sadnite a komunikujte so Mnou v tichosti. Jednoducho rozmýšľajte o Mojom živote na zemi. Pripomínajte si čas, ktorý som tam (na zemi) strávil, a lekcie lásky, ktoré som dal všetkým z vás. To stačí. Upokojte sa v mysli a Ja budem sedieť s vami v kontemplácii. Kráčam s každým (človekom). Som prítomný každú minútu dňa bez ohľadu na to, čo robíte. Ja sa nikdy nevzdialim. Nezabudnite, Ja som vaša opora v živote. Oprite sa

o     Mňa. Poproste ma s úprimnosťou o podporu a Ja vypočujem vaše volanie. Nikdy neodmietnem vašu prosbu, ak je to podľa Mojej svätej Vôle. Ale ak žiadate o prospech, ktorý je zameraný na to, aby získali svetské bohatstvá, vedzte, že toto (vám) nikdy neudelím. Lebo Ja vám nikdy nemôžem dať dary, o ktorých viem, že sú zlé pre vašu dušu. Moje dary sú dávané na to, aby vás priviedli bližšie k Môjmu Srdcu, lebo keď sa tak stane, nebudete chcieť už nič viac.

Váš verný a oddaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

25.5. 2011 - 16:00 hod.

95. Chcel by som rád poďakovať tým, ktorý pomáhajú pri šírení Môjho svätého Slova

Prichádzam teraz, aby som dodal odvahu všetkým mojim nasledovníkom, ktorí keď rozpoznali Môj prvý hlas, odpovedali veľkými činmi veľkorysosti. Tým, ktorí dobrovoľne dávajú svoj čas, aby podporovali a šírili Moje posolstvá, chcel by som rád poďakovať. Vy , moje predrahé deti, prinášate veľkú radosť Môjmu zarmútenému Srdcu v týchto časoch dejín. Vy, moje deti, ste statočné, odvážne a naplnené darom Ducha Svätého. Vaša vernosť a dar svojho času pre Mňa a milujúca oddanosť pravde vám prinesú veľké milosti v Novom Raji, ktorý som prisľúbil mojim deťom.

Povediem vás za ruku počas tejto posvätnej práce a vy pocítite Moju lásku. Nikdy sa nebojte hlásať Moje Slovo, lebo každé malé úsilie hocikoho, kto propaguje tieto posolstvá, bude odmenené.

Teraz choďte, moji drahocenní verní nasledovníci. Rozširujte Moje sväté Slovo a pomáhajte vašim bratom a sestrám, ktorí potrebujú vedenie.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

25.5. 2011 - 22:00 hod.

96. Varovné posolstvo svetovým lídrom

Dcéra moja, krajiny všade na svete vrú pod povrchom nepokojom, rovnako ako v zmysle nenávisti, ktorú preukazuje človek človeku, tak aj kvôli blížiacom sa ekologickým prevratom.

To jest, keď matka príroda* čoskoro rozpúta niečo nepredvídané, aby ukázala človeku, že, bezohľadne na jeho arogantnú drzosť, neovláda (takmer) nič.

Človek sa má učiť veľa lekcií. Neustále snahy tých, ktorí sú pri moci, získať moc na najvyšších pozíciách majú vplyv na bežného človeka, ktorý sa musí spoľahnúť na týchto lídrov vo vláde a v hospodárstve, aby sa starali o jeho potreby. Pomoc, ktorú človek potrebuje, sa prejaví len vtedy, keď títo lídri budú vládnuť s láskou vo svojich srdciach k svojmu ľudu. Žiaľ, chamtivosť a žiadostivosť po moci vyjadruje to, že u mnohých dnešných svetových lídrov toto nie je v skutočnosti cieľom.

Boh Otec nebude dlhšie tolerovať vaše hriešne skutky

Moje varovanie týmto lídrom, nech ste ktokoľvek, je toto: Ak uvalíte na svoj ľud nečestné praktiky a trápenia, ruka Môjho Večného Otca rýchlo dopadne na tie krajiny a územia, v ktorých bývate. Už nebude dlhšie tolerovať vaše hriešne skutky. Skryte sa, ak chcete, ale bude to zbytočné. Vaše zbrane (hromadného) ničenia budú zničené. Vaše zaobchádzanie so spoluobčanmi vytvorí takú situáciu, že sa budete musieť zodpovedať, či chcete alebo nie, Bohu Večnému Otcovi. Musíte dodržiavať vašu morálnu zodpovednosť, lebo nakoniec budete súdení podľa vašich skutkov.

Veďte váš ľud s láskou, dôstojnosťou a rešpektom pre ich fyzické a morálne blaho. Ak odopriete vášmu ľudu právo na náboženskú slobodu, alebo zavediete diktatúru akéhokoľvek druhu, ktorá ich donúti zastaviť alebo obmedziť náboženské praktiky v mene politickej jednoty, potom ste stratení. Nie len, že budete trpieť za vaše činy, ale súd (nad vami) bude prísny. Každý z vás, kto prisahá vernosť svojmu ľudu v mene Boha, Večného Otca, a zavádza nové nespravodlivé zákony, ktoré odopierajú ľuďom právo na jedlo, bývanie a náboženskú slobodu, bude čeliť hnevu a ruke Boha Otca.

Teraz svet trpí v každej krajine kvôli diktatúram, hoci nie práve tam, kde by ste boli očakávali. Svet taktiež trpí pre finančné ťažkosti, ktoré oslabujú zraniteľných. Hovorím teraz tým lídrom, ktorí majú ešte nejaký zmysle pre kresťanské povinnosti: Bojujte za právo, aby ste umožnili Mojej náuke ovplyvňovať vaše rozhodnutia, čo bude mať priamy dopad na moje deti všade vo svete.

Tým z vás, ktorí sa spolčili v mocenských kuloároch, aby utláčali množstvo krajín spôsobom kontroly, čo postihne národ za národom a všade bude viesť k biede, hovorím: Buďte si vedomí, že vaše činy budú potrestané. Lebo Boh, Večný Otec, bol až doteraz trpezlivý, v nádeji, že uvidíte márnosť vašich ciest. Miesto toho ste sa pretlačili dopredu ako Elitná skupina, ktorá sama seba považuje za dôležitejšiu, ako zvyšok ľudskej rasy. Vaše činy varujem vás skončia nešťastím. Vaša oddanosť bohatstvu, nadradenosti a chamtivosti vás zanechá nahými a zraniteľnými, ale v horšom stave ako tých, ktorých ste trápili zneužívaním moci.

Nastal čas na boj, oslobodiť svet od zla a vlády Satana. Boh Otec sa teraz chystá rozpútať mnoho zemetrasení, vĺn tsunami a povodní v snahe vás zobudiť. Vaše plány zvrhnúť svetových lídrov, mocné náboženské skupiny a zaviesť kontrolné opatrenia vrátane jednej svetovej meny, nebudú nepovšimnuté. Až zakúsite, že sa tieto udalosti odvíjajú, bude pre vás nemožné nevšimnúť si ich. Tieto udalosti otrasú vašou slepou pripútanosťou k moci. Precitnete, že vaše staré cesty boli chybou. A keď sa tak stane, budem tam stáť a čakať vás.

* Pozn. prekl.: Toto posolstvo je adresované vrcholným politikom, ktorí sú väčšinou zapletení v slobodomurárskych lóžach, kde rozkvitá náboženstvo New Age, a preto Pán Ježiš používa termín im blízky.

Pobežíte ku Mne, a poprosíte Ma nielen o odpustenie, ale použijete svoju lásku ku Mne, aby ste urobili náhradu (za svoje hriechy). Vy, moje deti, ktorý máte hlboký základ lásky ku Mne, ste teraz moja najväčšia nádej pri porážke Zlého a nespravodlivej politickej korupcie vo svete. Modlite sa za milosti, ktoré vám pomôžu navrátiť sa späť ku Mne.

Klimatické katastrofy nevídané od dní Noema

Modlitba, ako som už skôr povedal, pomôže zmierniť nešťastia vo svete, ktorý teraz ide v ústrety sérii katastrof súvisiacimi s klímou, aké nebolo vidieť od dní Noema. Svet, ako ho poznáte, bude trpieť toľkými udalosťami, až sa chaos a zmätok stanú normou.

Prečo dovolíte, aby sa toto stalo? Hovorím to tým, ktorí majú obrovský politický a finančný vplyv a sú zasvätení do toho, čo sa deje za zatvorenými dverami. Toto je vaša posledná šanca, daná vám z pocitu lásky a súcitu k človeku všade na svete, aby ste sa teraz obrátili a ukončili svoje diabolské cesty. Alebo čeľte následkom.

Váš spravodlivý Sudca

Ježiš Kristus

Kráľ Milosrdenstva

26.5. 2011 - 13:00 hod.

97. Vysporiadanie sa s  finančnou núdzou

Moja drahá milovaná dcéra, je Mojim želaním, aby si sa začala teraz postiť najmenej jeden deň v týždni. Ak tak budeš robiť, veľmi Ma potešíš. Táto obeta posilní tvoju čistotu duše a privedie ťa bližšie k Môjmu Najsvätejšiemu Srdcu.

Moje deti vo svete čelia v týchto časoch mnohým výzvam. Výzvam, s ktorými sa ešte nikdy predtým nemuseli vysporiadať. Najväčšou výzvou teraz je vysporiadať sa s tým, že peniaze sa stávajú vzácnymi. Pre mnohých, ktorí musia udržiavať svoje domácnosti a živiť svoje rodiny, je to veľmi desivé. Druhou ťažkosťou je nedostatok akéhokoľvek zmysluplného duchovného vedenia v ich živote, na ktoré sa až doteraz pozeralo ako na dôležité.

Straťte váš príjem, a stratíte vašu túžbu po luxusných svetských dobrách. Aký úžitok je z luxusného auta, keď nemôžete živiť svoje rodinu? Aký úžitok je z pekného oblečenia, keď si nemôžete udržať v dome teplo, keď si nemôžete dovoliť poriadne zakúriť? Len vtedy, keď moje deti zistia, že sú olúpení o nadbytok, na ktorý si navykli, pochopia skutočnosť, do ktorej boli teraz ponorení.

Dnes musia byť vašou prioritou vaše základné potreby. Po tomto sa musíte spýtať sami seba, čo je teraz dôležité? Ak ste nakŕmený a oblečený, čo potom? Vyvyšovať nad druhým už nie je viac dôležité, keď sa usilujete zohnať základné prostriedky na prežitie. Už viac nemá význam závidieť susedovi bohatstvo a spoločenské postavenie. Len teraz budete vyhľadávať duchovnú útechu, ktorá tak dlho chýbala vo vašich životoch.

V hľadaní útechy ducha sa obráťte na Mňa a Môjho Večného Otca, Boha Stvoriteľa všetkých vecí. Nepokúšajte sa hľadať uzdravenie u duchovných liečiteľov, iba ak by zastupovali Mňa. Nehľadajte neprirodzenú útechu v povzbudzovacích prostriedkov na zľahčenie vašej bolesti a zármutku. Jediný spôsob, ako sa oslobodíte od trápenia a úzkosti, je obrátiť sa ku Mne, Ježišovi Kristovi, vášmu Spasiteľovi.

Čakám teraz. Požiadajte Ma o pomoc a Ja vám zaistím základné potreby. Vždy vám zaobstarám to, čo chcete. Ale vy Ma musíte najprv poprosiť. Nikdy si nenechávajte vaše starosti sami pre seba. Podeľte sa s nimi so Mnou. Prenechajte Mi všetky vaše záležitosti. Ja ihneď odpoviem. Lebo toto Ma napĺňa radosťou, keď mi úplne dôverujete.

Všetkých vás milujem.

Váš oddaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

Kráľ Milosrdenstva a Súcitu

29.5. 2011 - 3:00 hod.

98. Meč spravodlivosti teraz dopadne

Počúvajte Ma teraz, deti moje všade (na svete). Meč spravodlivosti dopadne teraz na tých, ktorí zanedbávajú adekvátne sa pripraviť na Varovanie.

Moje plamene Božieho Milosrdenstva, predstavené svetu, aby dali každému z vás zakúsiť to, ako bude vyzerať Deň Posledného súdu, budú mnohými z vás nesprávne interpretované. Tento veľký deň Varovania sa každým mesiacom približuje a tak si musíte nechať čas na prípravu na Moje Božie Milosrdenstvo.

Mnohým dušiam to bude ťažké pochopiť, čo táto udalosť skutočne znamená. Toľkí zomrú v dôsledku šoku, čo Ma zarmucuje. Bude to kvôli poľutovania hodného stavu ich duší, že neprežijú. Katolíci všade na svete vyhľadajte spoveď teraz, ak chcete mať úžitok z Môjho veľkého skutku lásky a milosrdenstva. Kresťania a ľudia iných náboženstiev, hovorte v tichosti a povedzte Bohu, ako ste plní ľútosti. Ako veľmi ľutujete vaše previnenia a požiadajte Ho, aby vám odpustil vaše hriechy. Len tí, ktorí majú silné srdce v láske ku Mne a Bohu, Všemohúcemu Otcovi, budú adekvátne pripravení (na Varovanie). Ďalší na základe ich duševnej sily a povahy konečne porozumejú pravde a prijmu ma s láskou do svojich sŕdc.

Čo sa týka ďalších, bude to taký obrovský šok, že odpadnú mŕtvy, keď bude ich dušiam odhalené, v akej sú temnote.Vtedy bude už príliš neskoro hľadať odpustenie. Nebude pre nich žiadna nádej. Modlite sa, modlite sa všetci z vás, aby prežilo tento veľký akt Milosrdenstva čo najviac duší, ako je možné.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

29.5. 2011 - 17:30 hod.

99. Hriech vždy ostane hriechom, nezáleží na tom, ako ho ospravedlňujete

Moja drahá milovaná dcéra, ako plačem pre všetky Moje deti, ktoré hrešia, lebo nerozumejú Môjmu učeniu. Mnohí z nich nie sú si vedomí, že Ma urážajú, pretože buď ich nik nenaučil pravde alebo sa rozhodli obhajovať svoje hriechy. Mnohí z tých, ktorí hrešia sa pokúšajú ospravedlniť ich skutky, pretože počúvajú iných, ktorí využívajú toleranciu ako zámienku na ospravedlnenie hriechu. Hriech ostane vždy hriechom v očiach Môjho Otca, nezáleží na tom, či je to malý hriech. Mnohí z tých, ktorí páchajú ťažký hriech, sa nejako vždy dokážu obhájiť takzvaným "právom na hriech" zaslepovaním sa zlu, ktoré predstavuje ich hriech.

Moje deti sú šťastné, že im odpúšťam za ich hriechy

Keby len moje deti všade na svete vedeli o Mojom Milosrdenstve, boli by potom pochopili, ako sú šťastní, že im bol daný tento veľký dar odpustenia, ktorý im ponúkam v tomto živote. Ak pravidelne nežiadajú o odpustenie, potom ich budú ich hriechy viesť k pokračovaniu hrešiť znova a znova. Čím viac hrešia, tým viac sa vzďaľujú odo Mňa a tým ťažšie bude vrátiť sa späť ku Mne. Počúvajte ma. Moje Milosrdenstvo je tu pre všetkých z vás, aby ste z neho mali úžitok. Prijmite odo Mňa teraz toto. Nedovoľte svetu aby vás ulapil, tým, že si dovolíte padnúť za koriť hriešnym pokušeniam. Akonáhle hrešíte, stávate sa lapenými a neviete, kam sa obrátiť. Hriech spôsobuje, že sa hlboko vo svojom vnútri cítite nepohodlne.

Tolerancia je dnes moderná

Toľkí z mojich detí naďalej hlasno kričia, aká je potrebná "tolerancia v spoločnosti". Tolerancia, v jej nesprávnom chápaní, je dnes moderná. Môže byť použitá na prekrútenie dokonca najťažších hriechov. Tolerancia je dômyselne pretvorená, aby obhajovala každý druh hriechu, aký je dnes človeku vo svete známy. Každý hlása právo na toleranciu. Môže ísť o akýkoľvek hriech, ten bude propagovaný vo väčšine prípadov ako občianske právo. Nezáleží na tom, že tieto hriechy sú propagované ako "bytostné práva", oni sú stále zlé. Je čas, aby človek čelil pravde. Aby sa stal opäť zodpovedný. Aby uznal, že hriešne skutky, na ktorých sa podieľa, sú morálne zlé. Aby zaobchádzal s blízkymi ľudskými bytosťami, vrátane detí v materskom lone, ako s rovnocennými bytosťami vo všetkých veciach.

Modlite sa silne za milosti, aby ste videli pravdu takú, aká je. A nie zmanipulovanú verziu, v ktorú ste si vybrali veriť, lebo tá uspokojuje vaše sebecké ciele. Je len jedna pravda. Každý jeden z vás vo svojom srdci pozná rozdiel medzi tým, čo je správne a čo je nesprávne. Uznajte to teraz, keď chcete, aby som vás zachránil od plameňov pekla.

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

30. 05. 2011 - 22:00 hod.

100. Varovanie tým, ktorí boli zapletení so satanskými kultmi

Dcéra moja, teraz sa stávaš omnoho silnejšou a prostredníctvom svojej poslušnosti Mojej najsvätejšej vôli môžeš upozorňovať svet, na to, čo ho očakáva.

Keď hovorím o hriechu, ešte som neodhalil ohavné hriechy, ktoré sa páchajú, a ktoré si dokonca bežní hriešnici nedokážu ani predstaviť. Tieto odporné praktiky vykonávané takzvanými sofistikovanými západnými spoločnosťami za zatvorenými dverami by vás šokovali až do špiku kostí.

Diabolské zverstvá, pri ktorých sú vraždené deti z úcty k Satanovi, sú dnes vo svete realitou. Ale to sú len niektoré z intenzívne zlých činov, ktoré pácha človek ovplyvnený Satanom. Ak zájdete tak ďaleko, moje deti, zistíte, že je nemožné vrátiť sa ku Mne. Iné činy, ktoré mi lámu srdce, zahrňujú fyzické zneužívanie najmä mladých nevinných detí. Dovoľte mi, aby som vám objasnil tie druhy hriechov, ktoré by vás značne rozrušili, keby som ich opísal do detailu. Satanovi nasledovníci sú skrze svoje kulty krutí pri zaobchádzaní s ľudským bytím, ku ktorému nemajú žiadnu úctu. Obete, vrátane ľudských obetí, rúhanie, preklínanie a akty znesväcujúce Mňa, Môjho Večného Otca a Moju milovanú Matku sú pravidelnými rituálmi. Títo satanovi prisluhovači majú tak málo hanby, že sa chvália svojou neúctou na verejnosti prostredníctvom hudby, filmov, televízie a umenia. Tí, ktorí sú vinní z takýchto svätokrádeží budú čeliť večnému zatrateniu, kde budú horieť v pekle naveky.

Toto je jedno z posledných varovaní, ktoré dostávate odo Mňa, vášho Spasiteľa Ježiša Krista. Je to tiež Moja posledná žiadosť, aby ste sa zachránili, kým môžete.

Ja, Ježiš, nerobím zbytočné hrozby. Urobím čokoľvek, aby som vás zachránil. Ale po prekročení istého bodu už nemôžem nič urobiť, aby som vás zastavil pri hľadaní falošnej útechy, o ktorej si myslíte, že vám bude ponúknutá Zlým. Odomknite satanove okovy, ktorými ste spútaní a utiekajte sa ku mne. Ja vás zachránim, ale musíte Ma žiadať o odpustenie, pokým ste nažive na tejto zemi.

Pamätajte, voľba je na vás. Nebo alebo peklo. Vyberáte si vy, pokiaľ žijete na tejto zemi, pretože až prejdete do ďalšieho života, už to nebudete schopní urobiť.

Váš vždy trpezlivý a milujúci

Ježiš Kristus

31. 05. 2011 - 10:00 hod.

101. Hovorte im, že ich milujem, ale chcem, aby so Mnou hovorili

Moja drahá milovaná dcéra, bola to pre teba celom nezvyčajná cesta v takom krátkom čase. Chápem, že si unavená. Rýchlosť, akou si tieto posolstvá prijala a uverejňovala do toľkých jazykov, ti ukazuje naliehavosť, akú predstavujú. Ukazuje ti to tiež Božie vedenie pri tejto práci vo svojej najdokonalejšej podobe.

Tieto posolstvá, aj keď sú naplnené Mojim učením, sú vám v skutočnosti dávané, aby vysvetlili hodnotu vašich duší. Mnoho ľudí bude týmito posolstvami rozrušených, keď ich budú čítať, zvlášť tí, ktorí majú malú vieru v Boha, Večného Otca. Mnohí sa obrátia. Niektorí sa budú strachovať o svoju budúcnosť na zemi, o svoje rodiny a priateľov.

Prosím, hovorte im, že ich milujem.

Keď najskôr otvoria svoje mysle pre skutočnosť, že Boh naozaj existuje, budú potom pripravení na ďalší stupeň. To bude, keď sa začnú diviť, prečo táto komunikácia prebieha, prečo Ježiš Kristus, jediný Syn Boha, Večného Otca sa podujal pristúpiť k takému neobyčajnému kroku. Prídu k jasnému záveru. Je to preto, lebo Ja milujem každého jedného z vás a chcem vás zachrániť. Chcem vás všetkých opatrovať a musím pristúpiť k tým najmimoriadnejším krokom, aby som vás priviedol bližšie k Môjmu srdcu.

Chcem sa vás dotknúť vo vašich srdciach, aby zaiskrilo svetlo vo vašej duši. Nemusíte sa na tomto svete ničoho báť, pokým Mi úplne dôverujete. Mám nádherné plány s vami všetkými, ktorí prídu bližšie k Môjmu najsvätejšiemu Srdcu. Očakávajú vás najnezvyčajnejšie dary. Nebojte sa svetového nepokoja. Ja ochránim všetkých tých, ktorí veria vo Mňa a postarám sa o vaše potreby tela. Dôverujte vo Mňa, Pána ľudstva, ktorý je opäť poslaný, aby vás zachránil z večných temnôt.

Obráťte sa na Mňa ako nevinné deti.

Nie je potrebné, aby ste sa učili modlitby, ak ich nepoznáte. Áno, sú užitočné, ale všetko, čo od vás žiadam je to, aby ste so Mnou hovorili. Takým spôsobom, akoby ste sa bežne rozprávali s priateľom. Uvoľnite sa, dôverujte Mi. Požiadajte Ma o pomoc. Moje milosrdenstvo je plné a pretekajúce, len čaká, aby vás zaplavilo. Keby ste len vedeli, aký súcit mám s každým na zemi. Dokonca i s hriešnikmi. Moje deti sú mojimi deťmi, dokonca aj vtedy, keď hriech poškvrňuje ich duše. Hriech mi je odporný, ale hriešnikov milujem.

Tak mnohí z vás sa boja žiadať pravidelne o odpustenie. Nikdy nemusíte mať starosti. Vždy, keď budete skutočne ľutovať, bude vám odpustené.

Hriech, moje deti, bude stály problém. Dokonca aj Moji najoddanejší nasledovníci hrešia. A hrešia. A znovu, a znovu, a znovu. To je skutočnosť. Keď bol Satan uvoľnený, hriech sa všade rozšíril. Mnohí z vás sa hanbia obrátiť na Mňa. Sklonia hlavu a zavrú oči, ak urobili niečo zlé. Príliš hrdí a v rozpakoch pokračujú ďalej, akoby sa bolo na to zabudlo. Čomu ale nerozumejú, temnota priťahuje temnotu. Tak, keď ste raz už zhrešili, je omnoho ľahšie zhrešiť znovu. Keď znecitlivie svedomie, tak sa tento cyklus opakuje stále dokola a dokola. Potom si hriešnik nájde výhovorku, aby ospravedlnil svoje zlé správanie. Budú tak padať v špirále stále nižšie. To je preto, lebo nevedia ako požiadať o odpustenie. Lebo nepochopili dôležitosť pokory, považujú za nemožné obrátiť sa na Mňa. Viete, nie je komplikované poprosiť Ma o odpustenie. Nikdy sa Ma nebojte. Očakávam každého z vás, kto má odvahu odsúdiť svoje vlastné hriechy. Až si na to zvyknete, budú vám dané mimoriadne dary. Po vyznaní vašich hriechov budete v stave milosti. Potom, keď prijmete sviatosť Eucharistie, pocítite vzrast sily, ktorá vás prekvapí. Potom a len potom nájdete pravý pokoj.

Nič vás nezmätie. Budete silný, nielen na duši. Vaša myseľ bude pokojná a kontrolovaná*. Budete žiť s odlišným a viac pozitívnejším rozhľadom. Kto by nechcel takýto život?

* Pozn. prekl.: bude sa vedieť viac ovládať

Vráťte sa deti späť ku Mne v týchto časoch smútku na zemi. Dovoľte Mi, aby som vám ukázal radosť, ktorá bude vaša, keď sa obrátite ku mne.

Spomeňte si, už som raz za vás dal Svoj život. Moja láska nepozná hraníc. Odpoviem na vaše volanie. Všetko, čo máte robiť, je prosiť.

Váš predrahý milujúci Spasiteľ Ježiš Kristus.

31. 05. 2011 - 15:30 hod.

102. Proroctvá z Garabandalu sa stanú teraz realitou

Moja drahá milovaná dcéra, za taký krátky čas sme prešli takú dlhú cestu. Malo to svoj dôvod. Predovšetkým to bol čas potrebný na odovzdanie Môjho najsvätejšieho Slova svetu hladujúcemu po láske. Ľudia stále nepočúvajú, pretože nechcú vedieť. Zatiaľ, čo mnohí z mojich verných nasledovníkov sú teraz pozorní na zmeny, ktoré sa odohrávajú, mnohí ďalší nemajú žiaden záujem o varovania, ktoré až doteraz dáva Moja milovaná Matka svetu. Proroctvá dané v Garabandale sa stanú teraz realitou. Pripravte sa teraz na túto udalosť, pretože už máte len niekoľko mesiacov na to, aby ste pripravili svoje duše.

Prosím, nemaj strach, dcéra moja, lebo viem, že ťa tieto udalosti skľučujú, lebo myslíš na budúcnosť svojich detí. Varovanie všetko zmení. Ale takisto to bude rázcestie. Ľudstvo, keď bude prebudené k pravde o existencii Boha, si samo zvolí jednu z dvoch ciest. Cestu spásy alebo cestu zatratenia.

Trest zničí väčšinu sveta

Modlite sa, aby si väčšina ľudí vybrala prvú cestu. Pokiaľ sa tak neuskutoční, svet bude trpieť tým najprísnejším trestom, ktorý veľkú časť z neho zničí. Prečo by ste si moje deti mali želať toto? Áno, kvôli hriechu si človek nanešťastie vyberie cestu Podvodníka a odignoruje Môj prísľub. Povedal som vám, že vám nedám dátum Varovania, ktorý poznajú len niektorí vyvolení ľudia. Pretože keby bol tento dátum zverejnení, ľudia by boli v pokušení hľadať vykúpenie z pocitu falošnej pokory. Dôverujte Mi. Všetko bude dobré, deti. Ste požehnaný, že vám bol daný tento obdivuhodný dar zjavenia. V týchto nasledujúcich mesiacoch predchádzajúcim Varovaniu sa bude zdať, že svet je pokojnejší a nejako zvláštny. Lebo keď sa to (Varovanie) stane, aj keď to bude veľkolepo viditeľné na oblohe, bude to taký pokojný mystický zážitok, že budete viacej pripravení na tiché stretnutie so svojim svedomím.

Pamätajte si, čím viac ľudí bude poznať túto udalosť predtým ako sa stane, tým viac duší bude spasených. Modlite sa, modlite sa k Môjmu Božiemu milosrdenstvu za tie duše, ktoré zomrú počas Varovania. Oni potrebujú vaše modlitby.

Váš milujúci Spasiteľ Ježiš Kristus.