November 2011

 

02.11.2011 -10.40 hod.

237. Panna Mária - čas pre môjho Syna, aby odovzdal Svoj dar Božieho milosrdenstva

Dieťa moje, čas pre môjho Syna, aby odovzdal Svoj dar Božieho milosrdenstva, sa približuje. Z tohto dôvodu sa musíš sústrediť na svoje poslanie zachraňovať duše. Nesmieš dovoliť, aby cez rozptyľovanie bola odvádzaná tvoja pozornosť od najdôležitejšej úlohy, ktorou je šírenie obrátenia.

Nebesia plesajú, lebo tento Boží dar bude už čoskoro prezentovaný s čírou láskou, ktorú môj Syn prechováva ku všetkým dušiam vo svojom srdci. Dieťa moje, keďže táto práca naberá na intenzite, tak aj Zlý využije každú príležitosť, aby ťa prostredníctvom rôznych ľudí neprestával mučiť. Bola si poučená, aby si zachovala mlčanlivosť a sústredila sa výlučne na môjho Syna.

Ty, moje dieťa, si bola ustanovená, aby si čo najpodrobnejšie tlmočila (svetu) prianie môjho Syna hovoriť s ľudstvom v týchto časoch. Buď statočná a odvážna, lebo táto svätá misia bude úspešná. Bolo to predpovedané už pred tak dávnou dobou a z nebies sa ti dostáva všemožného vedenia. Si doprevádzaná všetkými Svätými, ktorí sa zhromaždili v plnej sile, aby zabezpečili, že táto misia nezlyhá. Ani nemôže. Ty sa musíš prestať trápiť i keď sa veci zdajú byť beznádejné, pretože je to klamstvo, s ktorým budeš konfrontovaná cez pôsobenie Podvodníka.

Ja, tvoja milovaná matka, pracujem po celý čas s tebou. Bola som to ja, kto ťa pripravil, aby si predstúpila pred môjho predrahého Syna. Boli ti udelené milosti, umožňujúce tvojej duši očistiť sa tak, aby si bola schopná pracovať pre Spasiteľa ľudstva.

Bolo to prostredníctvom môjho predrahého Syna, že si bola predvedená pred Najsvätejšiu Trojicu. Toto je jedna znajdôležitejších misií, odkedy bol môj Syn vyslaný, aby spasil svet od hriechu.

Nikdy nepripusť, aby si sa odklonila od tohto poslania ani nesmieš podľahnúť pokušeniu zutekať. Neustále sa modli ku mne, tvojej matke, za ochranu.

Tvoja milovaná Matka – Kráľovná nebies

Matka Milosrdenstva

02.11.2011 -19.40 hod.

238. Počasie začne prejavovať nezvyčajné príznaky

Moja drahá, milovaná dcéra, ako sa Zem dostáva do nového stavu v príprave na Môj akt Božieho milosrdenstva, kedy prídem, aby Som vás všetkých ešte raz zachránil, tak aj počasie začne prejavovať nezvyčajné príznaky.

Nenávisť sa stupňuje v každom národe. Všade je cítiť nespokojnosť. Vzájomná láska je slabá, zatiaľ čo sebaláska sa nielenže toleruje, ale sa pokladá (dokonca) za nevyhnutnú k tomu, aby človek bol akceptovaný v dnešnom svete.

Ja vymetiem nenávisť. Pošliapem plány, ktorými chcú ľudia privodiť teror svojim bratom. Vymetiem aroganciu z vašich duší. Všetky hriechy vám budú odhalené spôsobom, akým sa v ich surovej ohavnosti javia Mojim očiam.

Prečo sa dnes tak mnoho duší dobrého srdca obracia Môjmu dávnemu učeniu chrbtom? Prečo teraz? Čo sa stalo s Božou láskou od Otca, že v ich očiach spôsobuje zahanbenie? Ja vám to poviem. Je to preto, lebo svetské radovánky priviedli na scestie tak mnoho Mojich detí. A hoci mnohé z materiálnych vecí, po ktorých túžia, sú im teraz nedosažiteľné, aj tak Ma ešte stále odmietajú. Duše ľudstva sú zahalené takou veľkou temnotou, že si to bude vyžadovať určitý čas, aby Moje svetlo nimi preniklo a prežiarilo ich duše.

Ako len prelievam horké slzy smútku pre tieto stratené duše, ktoré tak zúfalo túžia po spásonosnom pokoji. Len si neuvedomujú, že Som to iba Ja, kto môže priniesť pokoj do ich sužovaných sŕdc.

Ó ako dlho sa zabúdalo na Moju lásku! Som iba bezvýznamným fragmentom v ich mysliach bez reálneho významu. Túžia po pokoji mysle a srdca, no neprosia Ma oň. Pretože len vtedy, keď Ma poprosia, im môžem odpovedať. Nevedia to?

Tí z vás, ktorí Ma milujete no nenávidíte svojho brata alebo ste s ním rozhnevaní, potrebujete takisto Moju pomoc. Ja nechcem vašu oddanosť, pokiaľ sa k iným nesprávate láskavo. Keď zraňujete vašich bratov a sestry, nech sú dôvody preto akékoľvek, zraňujete tým Mňa. Nezáleží, ako obhajujete svoje činy, jedno však vedzte – Ja cítim bolesť tých, s ktorými zle zaobchádzate. Pokiaľ Ma takýmto spôsobom zraňujete, potom Mi nemôžete preukazovať skutočnú lásku, vychádzajúcu zo srdca.

Poučte sa z tohto. Hľadajte vo všetkom pokoru ešte predtým, ako predo Mňa predstúpite, aby ste prisahali vernosť Mojej svätej vôli. Takto si zachováte čistú dušu a budete spôsobilí vôjsť do Môjho Kráľovstva.

Vy, deti Moje, ste veľmi šťastné, pretože milióny z vás sa stanú súčasťou Môjho Nového raja. Je to preto, lebo žijete (práve) v tomto čase. Toľké z vás deti, ktoré ste v dnešnom svete, môžete byť teraz zachránené spôsobom, ktorý predchádzajúcim generáciám nebol umožnený.

Uvítajte túto novinu a chopte sa tejto príležitosti, dokiaľ ešte môžete, aby ste prijali Moje Božie milosrdenstvo s otvoreným a kajúcim srdcom.

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

03.11.2011 - 21.00 hod.

239. Moji poslovia sú teraz s vami, aby pripravili vaše duše

Moja milovaná dcéra, predpovedané proroctvá začnú byť známe a budú dosvedčované po celom svete, takže nikto ich nebude môcť ignorovať.

Tak mnoho Mojich detí je neznalých toho, čo je obsiahnuté v Knihe Môjho Otca, v Najsvätejšej Biblii. Malá pozornosť sa venuje Knihe Jána (Zjavenie sv. Jána – pozn. prekl.), kde sú celému svetu ozrejmené podrobnosti, týkajúce sa konca časov. Tento čas teraz nadišiel. Všetci sa pripravte.

Pravda, obsiahnutá v Knihe Zjavenia je naozaj tým, čím je – pravdou. Dokážete rozpoznať znamenia? Nepokoje vo svete sa budú v hrozivom tempe aj naďalej vyhrocovať. Váš peňažný systém je ohrozovaný globálnou skupinou, ktorá nechce len vaše peniaze, ale ktorá chce ukradnúť (aj) vaše duše.

Skazenosť človeka je očividná, avšak mnoho z toho je skryté. Moji poslovia sú teraz s vami deti, aby vám pomohli v príprave vašich duší. Bez ohľadu na to, či ich rozpoznáte ako tých, ktorými sú – oni budú ovládaní Duchom Svätým, ktorý bude šíriť obrátenie.

Tí, ktorí kritizujú Moje snahy o komunikáciu s vami, už veľmi skoro pochopia pravdu. Moje deti sa potom zjednotia proti týmto zlovestným silám, ktorých vedie Satan. Oni nezvíťazia. Rukou Môjho večného Otca budú pred nich kladené všemožné prekážky. Jeho milosrdenstvo je tak veľké, že na obranu Svojich detí použije Svoju moc a zničí tých, ktorí zotrvajú na ceste nasledovania Podvodníka.

Nebude záležať na rôznosti vašich názorov ohľadne toho, či teraz s vami hovorím alebo nie. Je to vaša viera vo Mňa a Môjho milovaného Otca – Najvyššieho Boha, ktorá bude na konci rozhodovať.

Deti, modlitba je veľmi naliehavá bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, akého ste náboženstva alebo aké sú vaše názory. Spojte sa teraz a modlite sa k Duchu Svätému, aby vás osvietil. Satan sa snaží o to, aby ste sa odo Mňa, vášho milovaného Spasiteľa, odvrátili. Nepočúvajte ho, keď sa snaží vniesť do vašich sŕdc pochybnosti a strach. Použije klamstvá, aby Mi zabránil zaplaviť vaše duše Mojím Božským svetlom. Moja láska k vám, deti, je taká silná, že bez ohľadu na to, či Ma ignorujete alebo sa odo Mňa odvraciate, Ja na vás vždy budem volať. Urobím to mocou Ducha Svätého. Za tento dar sa musíte modliť takto:

"Ó, Ježišu, prikry ma Svojou drahocennou krvou a naplň ma Duchom Svätým, aby som rozpoznal(a), či tieto slová pochádzajú od Teba. Daj, aby som bol pokorný(á) duchom. Milostivo prijmi moju prosbu a otvor moje srdce pre pravdu."

Odpoviem aj tým najzatvrdilejším dušiam, keď sa budú modliť túto modlitbu.

Poskytnite Mi príležitosť, aby Som vás priviedol ku Mne a mohol tak zjednotiť čo možno najviac Mojich detí ešte predtým, ako príde Veľké Varovanie.

Pamätajte si, že Moja láska k vám nikdy nevyhasne bez ohľadu na to, do akej mieri zostávate hluchí voči Môjmu naliehavému volaniu po jednote.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

04.11.2011 - 19.00 hod.

240. Globálna skupina, ktorá zničila váš bankový systém, sa rozpadne

Moja najdrahšia dcéra, odo Mňa pochádza pravý život – jediný život, ktorý vôbec kedy bude človek od teraz až do večnosti potrebovať.

Deti, musíte vedieť, že tento strašný zmätok, ktorý všade okolo vás vidíte, nebude dlho trvať.

Boh, Môj Večný Otec, nedovolí, aby Jeho drahé deti naďalej trpeli. Vy, deti Moje, ste obeťami diela Podvodníka. Ten, kto ovláda globálnu skupinu, stráca na moci. Jeho sily sú okliešťované mocou Môjho Otca. Táto skupina, ktorá zámerne zničila váš bankový systém, aby z vás urobila žobrákov, sa rozpadne. Nemusíte mať obavy, lebo ruka Môjho Otca dopadne na ich podlé konanie.

Modlite sa, aby sa tie podvedené duše, ktoré sa otrocky pridŕžajú zla – ktoré je v samotnom srdci tejto skupiny – obrátili počas Varovania.

Nikdy sa nesmiete vzdať nádeje, deti. Vďaka vašej láske k Bohu – Najvyššiemu sa navrátite do lona vašej rodiny. Svätá Trojica je vaším (pravým) domovom, deti. Tí z vás, ktorí na základe svojho obrátenia prijmú túto skutočnosť, budú dedičmi slávnej éry Raja na Zemi.

Vždy Mi dôverujte. Obetujte Mi vaše starosti, problémy a obavy. Dovoľte Mi, aby Som zmiernil vašu bolesť a utrpenie. Už to teraz nebude príliš dlho trvať, než sa svet vymaní spod ťarchy pôrodných bolestí, ktoré v týchto časoch podstupujete.

Nikdy nestrácajte nádej. Dôverujte Mi. Modlite sa za Moje milosti, aby vás posilnili. Položte si hlavu na Moje plecia a dovoľte, aby Môj pokoj zahalil vaše duše. Len vtedy pochopíte pravdu Môjho slávneho prísľubu večného života.

Váš Ježiš

Spasiteľ ľudstva

05.11.2011 - 13.00 hod.

241. Boh Otec - posledná výzva k ateistom

Dcéra Moja, ľudstvo teraz uvidí ruku Môjho milosrdenstva, pretože príchod Môjho Syna je už bezprostredne blízko.

Všetkým sužovaným, zmäteným dušiach hovorím – vložte svoju dôveru vo Mňa, Boha Otca. Ja, ktorý Som stvoril každého jedného z vás z lásky a súcitu, chcem zachrániť každé Moje drahé dieťa.

Nechcem, aby zahynul čo i len jeden z vás vrátane tých, ktorí sa Mi vysmievajú. Pripravte sa na najväčší dar, ktorý je pre vás prichystaný. Ak Mi to dovolíte, tak zabránim Satanovi, aby vás uchmatol. Nemôžem vás (však) nútiť, aby ste prijali tento akt milosrdenstva. Čo Ma zarmucuje je to, že mnohí z vás odmietnu túto ruku Môjho milosrdenstva. Nebudete dostatočne silní. No keď uvidíte pravdu tak, ako vám počas Varovania bude zjavená, budete sa snažiť ju uchopiť ako záchranné lano.

Musíte Ma prosiť o silu a dovoliť Mi, aby Som vás zachránil pred večným zatratením. Naposledy vyzývam predovšetkým ateistov. Neodmietajte pravdu, keď vám bude dokázaná. Ak tak urobíte, budete pre Mňa navždy stratení.

Boh Otec

06.11.2011 - 18:30 hod.

242. Démonická posadnutosť a hriech nenávisti

Moja drahá milovaná dcéra, ľudia nechápu, že Ja zažívam Moje ukrižovanie každý deň nanovo. Bolesť a utrpenie, ktoré podstupujem, sú spôsobované hriechmi, ktorých sa každou sekundou dňa dopúšťajú ľudia. Zažívam okamihy hlbokého žiaľu, keď vidím tie duše, ktoré Ma obzvlášť zraňujú hriechom nenávisti.

Do sŕdc mnohých sa vniesla nenávisť a povstáva ako dôsledok napadnutia Satanom. Mnohí ľudia hovoria o démonickej posadnutosti, ako keby ju bolo možné ľahko rozpoznať. Tak mnohé z Mojich detí sú posadnuté Satanom. Keď ide o démonickú prítomnosť, neznamená to, že sa posadnutý vždy musí zvíjať a hádzať sem a tam.

On (Satan) – nepriateľ ľudstva, používa svojich démonov k útoku na Moje deti. Tí, ktorí sú v temnote, sa stávajú ľahkou korisťou, lebo prítomnosť zla (sami) priťahujú.

Pokiaľ ste, deti, už raz boli posadnuté, tak je pre vás veľmi ťažké, aby ste sa z toho vymanili. Tieto úbohé deti, napadnuté Zlým cez klamstvo a manipuláciu, nakazia potom ďalšie duše a tak to pokračuje ďalej.

Zlo sa obyčajne prezentuje ako dobro. Bude ťažké to rozpoznať s výnimkou toho, že napadnutá duša sa vo svojej podstate nikdy nebude správať ani konať v pokore. Nikdy (tieto duše) nebudú veľkorysé srdcom. Môžu pôsobiť (navonok) veľkoryso no vždy v niečom bude existovať skrytý problém (háčik). Tento skrytý problém bude spočívať v tom, že zakaždým na vás budú kladené nepríjemné požiadavky.

Stráňte sa takýchto duší. Modlite sa za ne. Nedovoľte im, aby vás vtiahli do hriechu. Majte sa vždy na pozore pred Podvodníkom, lebo on je v týchto časoch všade.

Neprestajne sa modlite, aby ste si takéto zlo držali od tela. Modlitba oslabí jeho zovretie a jeho moc, pričom vás aj ochráni.

Nazerajte na Satana a jeho dielo skazy ako na infekčnú chorobu. Podniknite všemožné opatrenia, aby ste sa vyhli prísť do kontaktu s tými, ktorí sú nositeľmi choroby. Pokiaľ by ste vedeli, že nemáte na výber, potom sa vyzbrojte svätenou vodou, posväteným krížom a medailou svätého Benedikta. Tieto udržia týchto démonov v dostatočnej vzdialenosti.

Deti, v týchto časoch sa musíte obklopiť – ako aj váš domov – požehnanými predmetmi, ktoré boli posvätené (kňazom). Mnohí sú v rozpakoch zo strachu, že ich uvidia s takýmito vecami, pre ktoré budú zosmiešnení. Tieto vám poskytnú vo vašich domovoch ochranu a počas modlitby vám budú veľkou útechou.

Majte na pamäti, že diabol žije nielen v pekle, ale že teraz pevne zriadil svoje panstvo na zemi. Modlitba je jediná vec, ktorá ho desí a ktorá ho robí bezmocným.

Deti, modlitba vám bude oporou v časoch, ktoré sú pred vami.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

07.11.2011 - 20:50 hod.

243. Na mnohých miestach ťa budú nenávidieť a na iných sa ťa budú obávať

Moja milovaná dcéra, musíš počúvať. Musíš byť opatrná, pretože Moje proroctvá sa (teraz) odvíjajú a Moje Sväté slovo začne byť akceptované a počuté. Dcéra Moja, na mnohých miestach ťa budú nenávidieť a na iných sa ťa budú obávať.

Moje proroctvá, ktoré budeš (naďalej) dostávať, budú zárukou, že v mysliach Mojich detí nebude prebývať žiadna pochybnosť o Mojom prísľube večnej spásy, ktorá sa nakoniec stane skutočnosťou.

Dcéra Moja, budeš sa cítiť izolovane, budeš odmietaná, obávaná a budeš v Mojom mene strašne trpieť.

Bez tvojej obety by Som nemohol naplniť Môj prísľub záchrany ľudstva, aby každej duši bola poskytnutá príležitosť mať prospech z jej právoplatného dedičstva.

Vyzývam Mojich zasvätených služobníkov, aby ťa, dcéra Moja, ochraňovali, pretože to bude ich Svätá povinnosť. Postupom času pochopia, čo je ich úlohou. Medzitým vyzývam všetkých Mojich drahých nasledovníkov, aby sa modlili za tvoju ochranu proti silám zla, ktoré vedie Satan a ktoré kvôli vlastnému zisku chcú zničiť svet.

Buď silná. Modli sa za ochranu ako i za ustavičnú pomoc Mojej Blahoslavenej Matky.

Tvoj Ježiš

Spasiteľ a Vykupiteľ ľudstva

09.11.2011 - 15.32 hod

244. Pre mnohých bude pokáním, keď budú trpieť bolesťou očistca

Počujte Moju naliehavú prosbu, deti, aby ste sa v tejto dobe zasvätili Nepoškvrnenému srdcu Mojej predrahej milovanej Matky.

Ona ako Sprostredkovateľka všetkých milostí bola ustanovená priviesť vás do Môjho Svätého Srdca, aby zachránila ľudstvo od skazy, ktorá ho očakáva, ak sa nevymaní z osídiel Satana.

Teraz je naliehavé, aby ste sa všetci vytrvalo modlili za spásu duší. Všetky duše predstúpia predo Mňa a pre mnohé to bude veľmi ťažké. Mnohé budú trpieť bolesťou očistca, no bude to ich jediná cesta k večnej spáse. Je omnoho lepšie pochopiť toto za života na zemi ako to zakúsiť po smrti. Keď tieto duše podstúpia toto pokánie, budú očistené a spôsobilé vôjsť do Môjho nového raja na zemi. Pretože len čisté duše budú schopné vôjsť. Musím na vás naliehať, aby ste prijali tento dar a postavili sa mu silou mysle, tela a duše zoči-voči. No chápte to a rozpoznajte v tom to, čím to je – cestou, vedúcou do večného života. Príležitosťou, porozumieť Môjmu Božiemu milosrdenstvu.

Nastal čas, aby ste si teraz pripravili svoje duše. Ak ste hľadali vykúpenie vašich hriechov (ešte) pred Varovaním, tak sa musíte modliť za druhých. Títo budú potrebovať byť silnými.

Odteraz sa každý jeden deň modlite Môj ruženec k Božiemu milosrdenstvu. Vy všetci. Pomôže to zachrániť tie úbohé duše, ktoré by mohli počas tejto nadprirodzenej udalosti následkom šoku zomrieť. Toto bude teraz už čo nevidieť prezentované svetu.

Nikdy nestrácajte nádej deti. Uverte Mi, keď vám hovorím, že vás milujem. Z tejto lásky vám prinášam tento dar.

Váš milujúci Spasiteľ

10.11.2011 - 15:30 hod.

245. Dvaja zlodeji na kríži

Moja drahá milovaná dcéra, keď Som zomrel na kríži, boli blízko Mňa dvaja zlodeji, ktorí boli tiež v tom istom čase ukrižovaní.

Jeden z nich Ma prosil, aby Som mu odpustil jeho hriechy a bol zachránený. Druhý to neurobil. Namiesto toho mal hluché uši. Jeho tvrdohlavosť a odmietnutie poprosiť Ma o odpustenie znamenali, že nemohol byť spasený.

To isté sa udeje počas Varovania. Niektoré z Mojich detí doznajú svoje hriechy a to, že Ma nimi urazili. Títo v úplnej pokore prijmú svoje pokánie a budú zachránení. Vojdú do Nového raja v nastávajúcej ére pokoja.

Potom budú takí, ktorí neuznajú svoje hriechy za tie, akými (v skutočnosti) sú – za ohavnosti v očiach Boha, Večného Otca.

Týmto dušiam poskytnem dostatok času, aby oľutovali – také nesmierne je Moje milosrdenstvo. Modlite sa, aby hľadali vykúpenie a mohli byť takisto zachránení. Chcem, aby všetky Moje deti objali Môj veľký dar milosrdenstva. Chcem, aby ste všetci vošli bránami Nového Raja.

Modlite sa, aby sa zatvrdilé duše obmäkčili a prijali Moju ruku. Modlite sa, aby sa naučili byť pokorní v Mojich očiach.

Váš Ježíš

Vykupiteľ ľudstva

11.11.2011 - 16:00 hod.

246. Najskôr sa ukážu znamenia na oblohe - slnko bude rotovať

Modlitby - a mnoho ich je teraz za potreby, aby pomáhali zachraňovať duše. Ty, dcéra Moja, musíš pripraviť svoju rodinu apovedať tým, ktorí potrebujú Moje veľké milosrdenstvo, aby sa pripravili.

Ešte raz (hovorím) – najskôr sa ukážu znamenia na oblohe. Mnohí ľudia sa vzpriamia a spozornejú, keď uvidia zmeny na oblohe. Stanú sa svedkami rotácie slnka ako nikdy predtým. Potom uvidia kríž. Toto sa udeje bezprostredne pred kolíziou hviezd (resp. komét – pozn. prekl.na oblohe a vtedy, keď sa Zem pohrúži do lúčov Môjho Božieho milosrdenstva.

Potom bude nasledovať ticho, takže každá duša bude v stave absolútneho súkromia, keď predo Mňa predstúpi. Povedz Mojim deťom, načo majú dávať pozor, pretože sa nemusia báť. Tejto udalosti sa netreba obávať. Namiesto toho je potrebné, aby ste všetci uvítali toto stretnutie.

Všetky Moje deti musia akceptovať, že Som to Ja, ktorý teraz pred nich predstupuje. Nemusia sa domnievať, že ide o koniec sveta, pretože tomu tak nie je. Je to začiatok nového obdobia v čase, kedy sa všetky Moje deti nakoniec dozvedia pravdu.

Radujem sa a pociťujem veľkú nežnosť ku každej jednotlivej duši, ktorá môže byť spasená, ak Mi dovolí, aby Som jej poskytol tento dar.

Modlite, modlite, modlite sa teraz za všetky duše a najmä za tie, ktoré budú tak vyľakané, že nebudú dostatočne silné nato, aby prijali Moju milosrdnú ruku.

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

12.11.2011 - 16:00 hod.

247. Váš okamih slávy pred Mojimi očami je vašim okamihom spásy

Moja drahá milovaná dcéra, odlúčenie odo Mňa je bolestivé hlavne pre tých, ktorí Ma poznajú.

Ak už raz duše uzrú lásku, ktorú voči ním prechovávam, potom je pre nich bolestné niesť ťarchu odlúčenia. To je ešte markantnejšie keď duše, ktoré prehlasujú, že Ma milujú, sa po smrti kvôli hriechu ocitnú v plameňoch očistca.

Aj keď nakoniec všetky duše, ktoré sú v Očistci, idú do Neba, je pre ne bolesť odlúčenosti odo Mňa bolestivá a stiesňujúca.

Pretože mnohým dušiam, ktoré veria v Boha, už len zmienka o pekle spôsobuje v ich srdciach trýzeň. Následne aj tí, ktorí si uvedomujú, že ich duše potrebujú byť očistené v Očistci, taktiež pociťujú skľúčenosť, ktorá je ťažko pochopiteľná pre tých, ktorí sú dnes nažive.

Deti, váš čas na Zemi je tak dôležitý, pretože práve počas tohto obdobia by ste sa cez pôst a pokánie mali snažiť očistiť vaše duše. Využite tento čas, pokiaľ (ešte) môžete, na záchranu svojich duší. Aby ste toho dosiahli, musíte sa vždy snažiť o pokoru, čím si zabezpečíte, že sa stanete v Mojich očiach maličkými. Len malí (a pokorní – pozn. prekl.) sa môžu dostať cez úzke brány raja.

Preto uvítajte dar očistca, ktorý vám bude prezentovaný počas Varovania, kedy budete musieť byť očistení pokáním za vaše hriechy. Deti, nemusíte čakať na smrť, aby ste tvárou v tvár stáli tejto očiste. Je to vašim požehnaním deti, pretože na vašich dušiach nezostane žiadna škvrna hriechu. Potom môžete bezprostredne získať prístup do novej éry pokoja, o ktorej hovorím. To je tam, kde budú vzaté všetky Moje deti, ktoré budú počas Varovania hľadať odpustenie svojich hriechov.

Otvorte vaše srdcia a privítajte Ma, keď počas nadchádzajúceho Varovania prídem k vám, kedy Ma budete schopní objať. Dovoľte Mi, aby Som vás podržal a odpustil vám vaše hriechy, aby ste telom, mysľou a dušou boli konečne Moji a to s úplnou odovzdanosťou, ktorú od vás potrebujem.

Bude to váš okamih slávy pred Mojimi očami. Potom budete pripravení na ďalšiu fázu, keď budete schopní pripojiť sa k vašim bratom a sestrám v novom raji na zemi, ako bol tento na počiatku stvorený Bohom – Stvoriteľom všetkých vecí.

Tento sa stane vašim novým a právoplatným domovom na tisíc rokov. Očakávajte Môj príchod s láskou, nádejou a radosťou. Nie je sa čoho obávať. Radujte sa. Ešte raz prichádzam, aby Som vás zachránil od nepriateľa ľudstva. Tentokrát je jeho sila tak oslabená, že bude pre neho ťažké, aby polapil duše tých, ktorí Ma počas Varovania privítajú s otvorenou náručou.

Váš Ježiš

Vykupiteľ ľudstva

13.11.2011 - 19:00 hod.

248. Modlite sa, uvoľnite sa a radujte sa, pretože tento čas je teraz krátky

Moja drahá milovaná dcéra, niekedy ťa Moje posolstvá mätú. Ale to je v poriadku. Nie je ľahké pochopiť Moje cesty a Božie plány, ktoré riadi Môj Večný Otec.

Myšlienkami buď upriamená na Mňa. Zameraj sa len na modlitbu a najmä na tie modlitby, ktoré pomôžu zachrániť zatvrdilých hriešnikov od pekelných plameňov.

Stráv toto obdobie v tichom rozjímaní a v jednoduchej modlitbe. To je všetko, na čo sa každé Moje dieťa potrebuje sústrediť. V príprave na Môj príchod sa musia zamerať na to, aby priviedli svoje rodiny a priateľov ku Mne.

Modlite, modlite, modlite sa Môj ruženec k Božiemu milosrdenstvu, aby ste zaistili spásu tým dušiam, ktoré sú tak napadnuté zlom, že ich jedinou spásou budú vaše modlitby.

Nesnažte sa vysvetliť tieto časy vašim deťom, pretože tomu nebudú rozumieť. U mnohých by to mohlo spôsobiť zbytočný strach.

Znovu hovorím všetkým Mojim drahým deťom – prichádzam, aby Som vás zachránil. Pamätajte na to. Keby Som teraz neprišiel, mohli by ste sa Mi vymknúť kvôli mocným silám zla, ktoré tak (veľmi) prevládajú vo vašom svete.

Ja Som vaša spása – váš únik od hrôz, ktorých ste svedkami vo vašom svete, spôsobených vplyvom Satana, kamkoľvek sa pozriete. Deti, musíte dôverovať Mojej láske k vám. Či neviete, že nedopustím, aby ste vy všetci aj naďalej museli znášať tieto nehanebnosti?

Pre vás všetkých, deti Moje, mám tento prísľub – ako Moje vyvolené deti sa budete tešiť z novej éry raja. Ale bude záležať na rozhodnutí každého muža, ženy a dieťaťa vo veku so schopnosťou úsudku, či chce spoločne zdieľať radosť tejto slávnej existencie.

Modlite sa, uvoľnite sa a radujte sa, pretože tento čas je teraz krátky.

V chvále ospevujte Môjho večného Otca za slávu, ktorou On obdarí všetkých tých, ktorí príjmu Moju ruku milosrdenstva.

Váš milovaný Ježiš

Spasiteľ ľudstva

14.11.2011 - 20:15 hod.

249. Moje slovo nie je odmietané zo strachu ale pre hriech pýchy

Moja drahá milovaná dcéra, prečo ľudia komplikujú Moje učenie? Toľké Moje deti nechápu a podceňujú Moje veľké milosrdenstvo. Napriek tomu, že Som Mojim deťom toľkokrát prisľúbil odpustenie ich hriechov, neustále sa obávajú, že im nemôžem odpustiť všetky hriechy bez ohľadu na to, aké ťažké sú.

Zlo vo svete je spôsobené nenávisťou Satana, ktorú prechováva voči ľudstvu. Tí úbohí oklamaní hriešnici, ktorí otrocky nasledujú cestu podvodu, sú Moje milované deti. Milujem každé jedno z nich a aj naďalej ich budem milovať napriek temnote ich duší. Moja láska je trvalá a nikdy nepominie, keď sa dostane ku všetkým dušiam. Som pripravený úplne odpustiť a objať všetkých. Som pripravený urobiť všetko preto, aby Som priviedol všetkých hriešnikov späť do Môjho lona bez ohľadu na to, ako (veľmi) Ma urážajú.

Satan bude zastavený v krádeži týchto duší. Ale bude to len vtedy, ak hriešnici snímu pancier pýchy, aby sa mohli ku Mne obrátiť a znova sa stať súčasťou Mojej drahocennej rodiny. Nechápte Ma špatne. Ja len môžem priviesť duše bližšie ku Mne. Nemôžem ich nútiť, aby Ma milovali. Nemôžem ich nútiť, aby chceli vôjsť do Môjho rajského kráľovstva. Najprv budú musieť prijať – a to na základe svojej vlastnej slobodnej vôle – Moju ruku zmierenia.

Ja Som, dcéra Moja – ako Som ti už tak mnohokrát povedal – v prvom rade Bohom milosrdenstva. Moja spravodlivosť sa dostaví avšak až vtedy, keď budú vyčerpané všetky možné opatrenia na záchranu každej jednej duše na zemi.

Dcéra Moja, táto práca nebola nikdy pre teba ľahká. Nakoľko Som ti túto svätú úlohu dal v takomto rozsahu, bude si vyžadovať z tvojej strany enormné úsilie. Bola si spôsobilá stať sa silnou. Bola si pripravovaná pre túto prácu, odkedy si vyšla z matkinho lona. Všetky tvoje odpovede na Moje najsvätejšie pokyny boli v súlade s Mojim Božským plánom pre ľudstvo. Je to preto, lebo si v jednote so Mnou – (zabudla si na to?) – takže budeš trpieť rovnakým odmietaním, ktoré Som Ja musel znášať počas Môjho pôsobenia na zemi. Je to to isté odmietanie zo strany tých, ktorí sa vystatujú svojimi intelektuálnymi znalosťami Môjho učenia, aby tieto Moje posolstvá zavrhovali, čoho si sa v dnešnom svete stala svedkom. Tieto duše, ktoré sú plné pýchy na svoje verejne hlásané znalosti Svätého písma, sú neschopné toto pochopiť.

Moje učenie je veľmi jednoduché. Pridajte do všetkého (Môjho učenia) ľúbeznú reč a prózu, akú chcete, no pravda zostane tá, akou vždy bola. Milujte sa navzájom, ako Ja milujem vás. Len vtedy, keď si budete preukazovať jeden k druhému úctu a vzájomne sa milovať, môžete skutočne hlásať Moje slovo.

Je tak veľa zmätku, dcéra Moja. Tak veľa hrôzy a strachu sa vnieslo do Mojich detí ohľadne ich budúcnosti. Keby sa len duše upokojili a modlili o milosrdenstvo, potom by ich modlitby boli vypočuté. Katastrofy môžu byť a budú zmiernené. Udržujte živú nádej vo svojich dušiach, deti. Nikdy nepodľahnite tomu, aby ste posudzovali iných a už vonkoncom to nikdy neurobte v Mojom mene.

Kto sa opováži v mene kresťanstva posmešne odsudzovať druhého, bude musieť čeliť Mne. Ten, kto sa prehrešuje proti Mojim prorokom, bude sa tak isto musieť zodpovedať Mne. Moje slovo nie je odmietané z lásky. Moje slovo nie je odmietané zo strachu. Nie  ono je odmietané pre hriech pýchy.

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

15.11.2011 - 11:00 hod.

250. Boh Otec prosí Svoje deti, aby sa spojili v modlitbe

Prichádzam dnes, dcéra Moja, aby Som zhromaždil Moje drahé deti a všetkých tých, ktorí vo Mňa veria, k jednotnej spoločnej modlitbe za záchranu všetkých duší na Zemi.

Je Mojim prianím, aby ste dokazovali vašu nekonečnú lásku k Najsvätejšej Trojici tým, že preukážete pokoru v láske jeden k druhému, aby tak hriech mohol byť odpustený celému ľudstvu.

Ja Som Boh spravodlivosti, avšak v prvom rade a predovšetkým Som Bohom lásky a milosrdenstva. Moja otcovská Božská láska k vám sa odráža v Mojej milosrdnej dobrote. Taký je aj Môj zámer zachrániť všetky duše na konci týchto časov, ako ich poznáte na Zemi. Nebojte sa deti. Mojim zámerom nie je, aby Som vás vydesil ale aby Som všetkých objal Mojou vše-zahrňujúcou láskou, ktorú prechovávam ku každému Môjmu dieťaťu.

Vyzývam všetky Moje deti ale predovšetkým tie duše, ktoré sú naplnené toľkou láskou ku Mne, svojmu Stvoriteľovi aby sa spojili so svojimi bratmi a sestrami a povstali proti zlu vo svete.

Deti, Satan a všetci démoni z pekla sa teraz počas týchto časov konca potulujú po Zemi, aby sa Mi postavili na vzdor. Sú rozptýlení všade vo svete, aby prenasledovali duše a privádzali ich na pokraj šialenstva.

Vplyv zla je v tomto čase pociťovaný takmer každým jedným z vás. Pretože Moja existencia a existencia Môjho milovaného Syna bola popretá, odmietnutá a odložená stranou, pokrýva teraz temnota váš svet. Tým, že ste neuznali pravdu o vašom stvorení na tejto Zemi, ste sa vy, Moje milované deti, nevedomky stali terčom pre Satana.

Všimnite si mnohé zmeny vo vašom živote, odkedy táto pliaga zachvátila váš svet. Vražda, nenávisť, odpor k ohlasovaniu Mojej slávy alebo k uznaniu Mojej existencie, vojna, prenasledovanie, chamtivosť, ovládanie a morálny úpadok. Všetka táto skazenosť vo vašom svete bola vytvorená Satanom a rozšírená hriešnikmi, tak otvorenými jeho falošným prázdnym sľubom.

On, Satan, pokúša v prvom rade hriešnikov, hladujúcich po moci a tých, ktorí majú slabú vieru. Akonáhle ich už raz zviedol, tak sa stanú jeho vlastníctvom. Títo následne infikujú iných a spôsobujú strašné bolesti svojim bratom a sestrám tým, že ich týrajú.

Vy, Moji milovaní verní volám vás, aby ste teraz povstali a obhajovali Moje sväté slovo a tak umožnili zachrániť ľudstvo. Urobíte to dvojakým spôsobom. Jednak neustálou modlitbou ako aj šírením Môjho najsvätejšieho slova.

Modlitba nielenže pomôže zachrániť ľudstvo od pekla a od úplnej odlúčenosti odo Mňa ale zmierni tiež dopad Mojej trestajúcej ruky. Táto trestajúca ruka a nebuďte ohľadne tohto na pochybách dopadne na tých skazených hriešnikov, ktorí dovolili duchu temnoty, aby mal nadvládu nad ich počínaním k tým nevinným a na nich závislým (ľuďom), nad ktorými oni vykonávajú kontrolu.

Ja Boh Otec vyzývam z Nebies všetky Moje deti, aby počuli Moju prosbu, keď ich naliehavo žiadam, aby okamžite povstali.

Spojte sa v spoločnej modlitbe a modlite sa nasledovné:

"Bože Najvyšší, v mene Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, ktorého si obetoval, aby si nás, Tvoje úbohé deti, zachránil od pekelných plameňov, vypočuj našu modlitbu. Dovoľ, aby sme ti ponúkli našu pokornú obetu a prijali skúšky a súženia ako prostriedok na získanie spásy pre všetky duše počas Varovania.

Úpenlivo ťa prosíme, odpusť hriešnikom, pre ktorých je ťažké, aby sa navrátili a prijali Tvoju milosrdnú dobrotu a aby priniesli nevyhnutné obete, ktoré budú zadosťučinením za ich vykúpenie v Tvojich svätých očiach."

Keď sa budete takto ku Mne, vášmu Nebeskému Otcovi Bohu Najvyššiemu Stvoriteľovi vesmíru a ľudstva modliť, tak vypočujem vašu modlitbu a udelím imunitu (ochranu pozn. prekl.) všetkým tým dušiam, za ktoré sa modlíte.

Ďakujem vám, Moje drahé deti, že ste rozpoznali toto Moje Božie volanie z Nebies. Ďakujem vám za vašu pokoru srdca, keď ste rozpoznali Môj hlas, ktorý k vám prehovoril.

Pamätajte si Ja Som oceánom Milosrdenstva a všetkých vás milujem s otcovskou nehou. Túžim iba po tom, aby Som každého jedného z vás ochránil pred Satanovým zovretím a aby sme sa mohli zjednotiť ako jedna svätá rodina.

Boh Večný Otec

16.11.2011 - 08:00 hod.

251. Panna Mária - modlite sa za pápeža Benedikta

Moje dieťa, nastane urputný boj, pretože sa začína bitka o duše. Modli sa za všetky tie úbohé duše, ktoré potrebujú ochranu cez milosrdenstvo Môjho Syna.

Zlý bude robiť všetko pre to, aby odvrátil deti od milosrdnej ruky môjho Syna.

Tak mnoho mojich úbohých stratených duší nemá tušenie o bitke, ktorá sa už začala a ktorú vedie Zlý. Jeho dni sa teraz už krátia, dieťa moje, ale musíte urobiť všetko, čo je vo vašich silách, aby ste pomohli môjmu predrahému Synovi zachrániť týchto ľudí skôr, ako bude neskoro.

Ty, dieťa moje, ma aj naďalej musíš prosiť o ochranu, pretože sa teraz stávaš skutočným tŕňom v boku Zlého. V každom okamihu sa maj na pozore. Modlitba je dôležitá a musíš požiadať iných, aby sa za teba modlili.

Modli sa za pápeža Benedikta, najmä teraz, lebo je tiež vystavený útoku. Nikdy nepoľavuj v tvojej práci pre môjho Syna, pretože ty, moje dieťa, musíš vydržať do úplného konca, aby sa naplnili dávno predpovedané proroctvá.

Pamätaj si, že ťa vždy prikrývam svojim svätým plášťom.

Vaša nebeská Matka Kráľovná ruží

Poznámka:

"Toto posolstvo bolo prijaté po úplnom zjavení blahoslavenej Matky, ktoré trvalo 20 minút a počas ktorého pôsobila veľmi smutne" Mária Božieho Milosrdenstva

16.11.2011 - 20:30 hod.

252. Prípravy sú teraz zavŕšené

Moja drahá milovaná dcéra, dávaj teraz pozor. Prosím, uisti Moje deti, že viera bude zábezpekou ich spásy. To je všetko, na čom teraz záleží.

Láska ku Mne a medzi vami bude vašou cestou do raja.

Ak milujete jeden druhého tak, ako Ja milujem, potom to musí byť bezpodmienečné. Musíte akceptovať chyby ostatných. Odpúšťajte si, deti. Boj nepochádza z Neba. Je spôsobovaný Podvodníkom, aby vyvolával rozkol.

Teraz povstaňte a modlite, modlite, modlite sa za Moje veľké milosrdenstvo, lebo (jeho) čas je už takmer nad vami.

Prípravy sú teraz zavŕšené.

Už len jednoducho čakajte.

Pripravte svoje duše a modlite sa jeden za druhého. Prijmi prosto Moju vôľu, dcéra Moja.

Nežiadaj vysvetlenie. Nasleduj Moje pokyny a neustále preukazuj (svoju) poslušnosť. Nechyť sa do pasce, ktorá je na teba nastražená, aby ťa priviedla k pádu. Satan chce tvoj pád, aby po tebe mohol šliapať, ale musím ti znova pripomenúť, aby si mlčala. Znášaj so sklopeným zrakom a v úplnej pokore akékoľvek poníženie.

Dcéra, napodobňuj Ma vo všetkom, čo konáš. Ak to urobíš, tak ťa Satan nebude môcť úspešne napadnúť.

Teraz choď a čakaj. Pretože čoskoro prídem.

Váš milujúci Ježiš

Spasiteľ a Vykupiteľ celého ľudstva

17.11.2011 - 21:00 hod.

253. Modlitebná kampaň pred Varovaním (1) "Za môj dar Ježišovi na záchranu duší"

Moja milovaná dcéra, prosím požiadaj Moje deti, aby sa odteraz až do Varovania modlili tieto modlitby. Vyzývam Mojich nasledovníkov, aby sa na záchranu duší modlili tieto modlitby, ktoré vám budem každý deň dávať. Toto je prvá modlitba:

Môj dar Ježišovi na záchranu duší

"Môj najdrahší Ježišu, Ty, ktorý nás tak nesmierne miluješ, dovoľ mi, aby som svojou pokorou pomohol zachrániť Tvoje vzácne duše. Maj milosrdenstvo so všetkými hriešnikmi bez ohľadu nato, ako bolestne Ťa urazili.

Dovoľ mi cez modlitbu a utrpenie pomôcť tým dušiam, ktoré nemusia prežiť Varovanie, aby našli miesto po Tvojom boku v Tvojom kráľovstve.

Ó, najdrahší Ježišu, vypočuj moju modlitbu, aby som Ti pomohol získať tie duše, po ktorých tak túžiš.

Ó, najsvätejšie Srdce Ježišovo, sľubujem, že navždy zostanem verný Tvojej najsvätejšej vôli. Amen.".

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

18.11.2011 - 21:00 hod.

254. Modlitebná kampaň pred Varovaním (2) "Modlitba za svetových vládcov"

Moja drahá milovaná dcéra, dnes nalieham na Mojich nasledovníkov, aby ponúkli túto modlitbu na záchranu tých úbohých detí, ktoré sú sužované predstaviteľmi svojich vlastných krajín, ktorí sú zase pod diktátom celosvetových síl, ktoré nie sú od Boha.

"Môj Večný Otče, v mene Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista Ťa prosím, aby si ochraňoval Svoje deti pred prenasledovaním, ktoré plánujú globálne sily proti nevinným národom.

Prosím za odpustenie hriechov tých duší, ktoré sú príčinou tohto utrpenia, aby sa s pokornými a kajúcimi srdciami mohli k Tebe obrátiť.

Prosím udeľ Svojim sužovaným deťom silu odolávať toľkému utrpeniu na odčinenie hriechov sveta. Skrze Krista, nášho Pána. Amen."

19.11.2011 - 19:00 hod.

255. Modlitebná kampaň pred Varovaním (3) "Zbavenie sveta od strachu"

Moja drahá milovaná dcéra, teraz ti dávam modlitbu, ktorá zbaví svet strachu.

"Ó, môj Pane Ježišu Kriste, úpenlivo Ťa prosím, zbav svet od strachu, ktorý oddeľuje duše od Tvojho milujúceho srdca.

Modlím sa, aby sa duše, ktoré počas Varovania zažijú skutočný strach, zastavili a dovolili Tvojmu milosrdenstvu zaplaviť ich duše, aby sa tak oslobodili a milovali Ťa spôsobom, akým majúAmen."

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

20.11.2011 - 18:00 hod.

256. Modlitebná kampaň pred Varovaním (4) "Za zjednotenie všetkých rodín"

Dcéra Moja, táto modlitba je dôležitá, pretože pomôže udržať pospolu rodiny, aby mohli zostať v jednote v Mojom novom kráľovstve raja na zemi.

"Ó, Ježišu, prosím Ťa, zjednoť počas Varovania všetky rodiny, aby získali večnú spásu.

Modlím sa, aby všetky rodiny zostali pospolu v jednote s Tebou, Ježišu a mohli sa tak stať dedičmi Tvojho Nového raja na Zemi. Amen."

Váš milujúci Spasiteľ

Vykupiteľ ľudstva

Ježiš Kristus

21.11.2011 - 19:00 hod.

257. Modlitebná kampaň pred Varovaním (5) "Na chválu Bohu Najvyššiemu"

Dcéra Moja, svet musí ponúknuť túto mimoriadnu modlitbu chvály a vďakyvzdania Bohu Otcovi za milosrdenstvo, ktoré poskytuje celému svetu.

"Ó, večný Otče, obetujeme Ti naše modlitby v radostnom vďakyvzdaní za Tvoj vzácny dar milosrdenstva celému ľudstvu.

V radosti jasáme a vzdávame Ti, najslávnejší náš Kráľ, chválu a úctu za Tvoje láskyplné a nežné milosrdenstvo.

Ty, Bože Najvyšší, si náš Kráľ a v pokornej odovzdanosti padáme k Tvojim nohám za tento dar, ktorý nám teraz prinášaš.

Bože, prosíme Ťa, zmiluj sa nad všetkými svojimi deťmi. Amen."

Váš Ježiš

22.11.2011 - 11:00 hod.

258. Modlitebná kampaň pred Varovaním (6) "Za zastavenie Antikrista"

"Ó, Ježišu, modlím sa, aby Boh vo svojom milosrdenstve zabránil Antikristovi a jeho ohavnej armáde spôsobovať hrôzu a utrpenie Tvojim deťom.

Modlím sa, aby bol zastavený a aby bola odvrátená trestajúca ruka vďaka obráteniu počas Varovania. Amen."

Váš Ježiš

22.11.2011 - 20:00 hod.

259. Modlitebná kampaň pred Varovaním (7) "Za tých, ktorí odmietajú milosrdenstvo"

Moja drahá milovaná dcéra, Môj príchod, aby Som ešte raz spasil ľudstvo predtým, ako príde deň Posledného súdu, je tak blízko. Moju radosť zatieňuje hlboká bolesť pre tie duše, ktoré odmietnu Moje milosrdenstvo.

Ty, Moja dcéra, musíš spolu s Mojou armádou milovaných detí kríža bojovať za záchranu týchto duší. Toto je modlitba, ktorú sa musíte modliť, aby ste vyprosili milosrdenstvo pre duše, ktoré sú v temnote.

"Ó, Ježišu, úpenlivo Ťa prosím, odpusť tým hriešnikom, ktorých duše sú v takej temnote, že odmietnu svetlo Tvojho milosrdenstva.

Ježišu, úpenlivo Ťa prosím, odpusť im a daj, aby boli vykúpení z hriechov, z ktorých sa len ťažko dokážu sami vyslobodiť.

Zaplav ich srdcia lúčmi Tvojho milosrdenstva a umožni im, aby sa navrátili do Tvojho lona. Amen."

Váš milujúci Ježíš

22.11.2011 - 22:30 hod.

260. Modlitebná kampaň pred Varovaním (8) " Modlitba za spoveď "

Ja, Ježiš, váš Kráľ, vám teraz dávam moju modlitbu za spoveď.

Táto modlitba sa má hovoriť ako vrúcna prosba za milosrdné odpustenie hriechov počas Varovania a po ňom.

"Najdrahší Ježišu, prosím Ťa o odpustenie všetkých mojich hriechov ako aj za bolesť a utrpenie, ktoré som spôsobil iným.

Pokorne Ťa prosím o milosti, aby som sa stránil znova Ťa urážať a aby som Ti ponúkol pokánie, ktoré bude zodpovedať Tvojej najsvätejšej vôli.

Úpenlivo Ťa prosím, aby si mi odpustil každú budúcu urážku, na ktorej by som mohol mať podiel a ktorá by Ti spôsobila bolesť a utrpenie.

Vezmi ma so sebou do Novej éry mieru, aby som sa tak mohol navždy stať súčasťou Tvojej rodiny.

Milujem Ťa, Ježišu.

Potrebujem Ťa, Ježišu.

Vzdávam Ti úctu Ježišu a všetkému, čím si.

Pomôž mi, aby som sa mohol stať hodným vôjsť do Tvojho Kráľovstva. Amen."

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

24.11.2011 - 21:00 hod.

261. Svet sa navždy zmení

Moja vrúcne milovaná dcéra, neboj sa času, v ktorom sa nachádzate a v ktorom sa nachádza celý svet.

Táto cesta počas tak krátkeho času bola pre teba, dcéra Moja, náročná.

Od začiatku si neochvejne nasledovala Moju Svätú vôľu, hoci si mala svoje pochybnosti. Nehľadiac na posmešky z istých kruhov obzvlášť z tých, ktoré prehlasujú, že sú Mojimi svätými učeníkmi ako aj Mojej milovanej Matky nikdy si nezaváhala v odovzdávaní Môjho svätého slova svetu. Nevšímaj si všetku túto bolesť, pretože teraz sa už pominula.

Teraz, keď prichádzam vo Svojom nesmiernom milosrdenstve, všetky Moje deti, ktoré majú skutočnú vieru, padnú (na kolená) v pokornom vzdávaní Mi vďaky, aby Ma privítali a prijali Moje milosrdenstvo. Pravda bude teraz zjavená.

Povstaňte všetci a radostne očakávajte Môj príchod.

Svet sa navždy zmení.

Pamätajte si, že sa tak deje vďaka Mojej hlbokej láske ku vám všetkým nevynímajúc ani tých, ktorí sa vysmievajú Môjmu svätému slovu alebo Ma odmietajú pretože prichádzam, aby Som vás ešte raz zachránil.

Váš Spasiteľ a Vykupiteľ

Ježiš Kristus

27.11.2011 - 15:30 hod.

262. Nezjavím žiadne dátumy

Moja drahá milovaná dcéra, musíš zachovať pokoj a rozvahu a mať plnú dôveru vo Mňa.

Čas Varovania je už takmer tu a musíte zachovať pokoj. Modli sa dcéra Moja, aby skrze Môj dar mohlo byť spasené celé ľudstvo.

Prosím, aby ste nevyjadrovali žiadne domnienky ohľadne dátumov, pretože Som vám už viackrát povedal, že nezjavím žiadne dátumy.

Neprináleží vám to vedieť. Buďte trpezliví. Čas Veľkého Varovania bude stanovený podľa Mojej Svätej Vôle.

Vložte všetku vašu dôveru do Mňa a prenechajte všetko Mne.

Váš milovaný Ježiš

28.11.2011 - 20:00 hod.

263. Kráčajte po Mojom boku a budú na vás pľuvať

Moja drahá milovaná dcéra, musíš si pamätať, že keď Mi slúžiš, bude tvoj život vždy lemovaný tŕním.

Nič nebude ľahké ale vedz, že keď si vyvolená duša, tak sa to nikdy nezaobíde bez obety. Na tejto ceste, ktorú podnikáš, keď kráčaš po Mojom boku, budú na teba pľuvať, podrážať ti nohy, zosmiešňovať ťa, budeš kopaná a sužovaná práve vtedy, keď to budeš najmenej očakávať. Všetci tí, ktorí otvorene hlásajú Moje slovo, budú tiež trpieť kvôli rovnakým ponižovaniam.

Pokiaľ však neprijmete tieto poníženia a skúšky ako súčasť kríža, ktorý nesiete kvôli vášmu rozhodnutiu pre mňa pracovať, nedozrejete k duchovnej dokonalosti, ktorá sa od vás očakáva.

Dcéra Moja, prijmi poníženia, bolesť a utrpenie, ktoré sa ti kladú do cesty. Samozrejme ty a Moji milovaní vojaci, ktorí cez tieto posolstvá prijali Moje najsvätejšie pokyny, musíte medzičasom vedieť, že Som to Ja, kto kráča po vašom boku.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

28.11.2011 - 20:30 hod.

264. Modlitebná kampaň pred Varovaním (9) "Ponúknuť utrpenie ako dar"

"Ó, najsvätejšie Srdce Ježišovo, nauč ma, aby som v Tvojom svätom mene akceptoval(a) urážky, ktorých sa mi dostáva, keď v pokornom vďakyvzdaní hlásam Tvoje slovo.

Nauč ma, aby som pochopil(a), ako ma poníženie, bolesť a utrpenie bližšie privádzajú k Tvojmu najsvätejšiemu Srdcu.

Dovoľ mi, aby som s láskou a šľachetnosťou ducha prijal(a) tieto skúšky a aby som Ti ich mohol(a) ponúknuť ako dary, tak vzácne pre Teba, na záchranu duší. Amen."

Ježiš Kristus

29.11.2011 - 15:35 hod.

265. Modlitebná kampaň pred Varovaním (10) "Niesť plameň tvojej lásky"

"Pomôž nám drahý Ježišu, aby sme v Tvojom mene nebojácne povstali a niesli plameň Tvojej lásky všetkými národmi.

Daj nám, Tvojim deťom, silu, aby sme vydržali zlo, ktorému budeme čeliť zo strany všetkých tých, ktorí nemajú skutočnú vieru v Tvoje milosrdenstvo. Amen."

Ježiš Kristus

29.11.2011 - 21:00 hod.

266. Panna Mária - môj dar na porazenie a zničenie hada

Dieťa moje, povedz všetkým nasledovníkom môjho milovaného Syna Ježiša Krista, že sa musia neustále uchádzať o moju ochranu. Dni Satana sa rýchlo chýlia ku koncu a mnoho detí je zraniteľných voči jeho pokušeniam.

Mojim deťom Satan neuškodí ani ich nevzdiali od môjho Syna, ak ma budú prosiť o ochranu a moje zvláštne milosti.

Dnes je ktokoľvek cieľom Satana, pretože on sa potuluje všade, aby zahubil duše. Jeho útoky sú najzákernejšie vtedy, ak ste oddaní nasledovníci Boha a ak máte silnú vieru. Jeho nenávisť voči takýmto dušiam bude príčinou ich bolesti a zmätku.

On, Podvodník, má len jeden cieľ a tým je zviesť všetky duše k tomu, aby ho nasledovali a tým mu umožnili zničiť ich nádej na večnú spásu.

Využite každú voľnú chvíľu na modlitbu za moju ochranu proti Zlému. Nebeským Otcom mi bol udelený veľký dar na porazenie a zničenie hada.

Keď sa na mňa obrátite o pomoc, vždy vám pomôžem prinavrátiť sa k môjmu Synovi, aby sa vám dostalo útechy, ktorú tak zúfalo hľadáte a ktorá upokojí vašu dušu.

Modlite, modlite, modlite sa a odriekajte môj svätý ruženec, lebo toto je najmocnejšia zbraň, ktorá bráni Satanovi, aby zničil váš život.

Ďakujem ti, dieťa moje, že si odpovedala na moje volanie, pretože som ti musela pripomenúť, ako je naliehavé, aby si hľadala moju pomoc, keďže si v tomto štádiu tvojej misie vystavená ukrutným útokom (Satana).

Choď v pokoji.

Tvoja Nebeská Matka

Mária Nebeská Kráľovná

30.11.2011 - 15:30 hod.

267. Ochránim vás od hrôz vášho sveta

Moja drahá milovaná dcéra, tí, ktorí sa tak snažia, aby Mi preukazovali svoju lásku, veľmi často vo svojich dušiach nachádzajú beznádej, ktorá ich zanecháva s pocitom prázdna bez (prítomnosti) Mojej lásky. Môže to byť natoľko neočakávané, že to môže priviesť dušu do stavu takej osamelosti, až sa je zdá, že sa už nikdy nespamätá z pocitov bezmocnosti a nedostatku viery.

Nebojte sa, deti. Opustenosť je niečo, čo budete pociťovať, keď sa ocitnete blízko Mňa. Keď Som bol na zemi, pociťoval Som tú istú opustenosť od Môjho milovaného Otca. Cítil Som sa stratený a osamelý, keď Som sa mnohokrát snažil s ním komunikovať. Je to tvrdá skúška, ktorú budete znášať, ak skutočne veríte v Boha. Je to Satanov spôsob, ako vás zviesť z cesty, keď dúfa, že sa po nejakom čase vzdáte toho, aby ste ma hľadali a že opäť upadnete do svetských záležitostí, ktoré vás síce nadchnú ale neuspokoja.

Neviete, že modlitba tomuto zabráni? Neuvedomujete si, že Ja to dovolím pre vaše vlastné dobro a ako súčasť vašej výuky na dosiahnutie duchovnej sily, ktorá sa dá získať len cez túto opustenosť?

Je pre vás ťažké, deti, aby ste chápali cesty Môjho Otca. Jednoducho majte vo Mňa, vášho Ježiša, dôveru a volajte Ma, aby Som vám dal milosti, ktoré potrebujete k boju po Mojom boku na záchranu vašich bratov a sestier. Títo musia byť zachránení od zlovestných plánov, ktoré vo vašom svete kujú tie sily, ktoré sa snažia prostredníctvom základných vecí, potrebných na vaše prežitie, získať nad vami kontrolu.

Nezabúdajte deti nachádzam sa tak blízko všetkých Mojich nasledovníkov, že až sa Varovanie uskutoční, tak Moja armáda ihneď vystúpi, aby sa stala mocným protivníkom Satana.

Deti, nikdy vás nesmie opustiť nádej. Ochránim vás od hrôz vášho sveta, ktorý sa nachádza v totálnom chaose, spôsobenom nedostatkom viery v Môjho Večného Otca.

Toto všetko sa zmení, keď svet uvidí dôkaz, ktorý potrebuje nato, aby uznal existenciu Boha Otca.

Váš Ježiš Spasiteľ ľudstva

30.11.2011 - 20:00 hod.

268. Modlitebná kampaň pred Varovaním (11) "Prestaňte s nenávisťou voči vizionárom"

"Ó, Božské Srdce Ježišovo, prosím Ťa, zastav nenávisť a závisť, ktoré v týchto časoch prechovávajú Tvoji stúpenci voči pravým vizionárom.

Prosím Ťa, vypočuj moju modlitbu a daj Tvojim vizionárom potrebnú silu na ohlasovanie Tvojho najsvätejšieho slova neveriacemu svetu. Amen."

Váš Ježiš Kristus