Marec 2011

 

03.03.2011 - 23:30 hod.

50. Zánik demokracie – kňazi budú sužovaní

Ó drahá, milovaná dcéra, Som rád, že Mi dnes večer venuješ svoju pozornosť. Tvoja neprítomnosť bola pre Mňa trochu bolestivá, ale vedel Som, že sa čoskoro ku Mne vrátiš.

Počúvaj prosím pozorne. Hoci si uvedomujem, že si zaneprázdnená svojim životom, musíš pochopiť, že tieto posolstvá sú naozaj naliehavé. Dostávaš Moje slovo v najhistorickejšej epoche od počiatku dejín. Pretože teraz v tejto dobe zažije svet také zmeny, aké ľudstvo doposiaľ ešte nikdy nezažilo.

Pripravte sa teraz, deti Moje, kdekoľvek sa vo svete nachádzate. Lebo už veľmi skoro dostane každý jeden z vás jeden z najvzácnejších darov Môjho milosrdenstva. Moje Varovanie, ktoré dostanete, bude mať za následok, že sa všade bude šíriť obrátenie. Keď to nastane – po chvíli, keď sa dianie na Zemi zastaví – sa prijatím pravdy všade rozšíri Láska.

Pre lásku a svetlo, ktoré budú z vás vyžarovať, bude pre Satanových prívržencov ťažké obhájiť svoje skazené konanie. I keď táto veľká udalosť, ktorá vás vydesí, prinesie početné obrátenia, je ešte potrebné, aby ste sa na ňu pripravili.

Akceptujte skutočnosť, že sa toto proroctvo naplní. Len máloktorí ho budú popierať počas toho, ako i potom, ako nastane. A predsa sa ešte nájdu mnohí, ktorí sa aj naďalej budú odo Mňa odvracať. Veľké Prenasledovanie bude nasledovať (v období po Varovaní – pozn. prekladateľa).

Kňazi budú trpieť

Moja armáda milovaných nasledovníkov odvážne povstane, aby obhajovala Moju existenciu. A predsa mnohí aj z radov tých, od ktorých by ste to najmenej očakávali – vrátane vodcov Mojej Kresťanskej Cirkvi – sa pridajú na stranu Zla a jeho parazitov. Pre svoju slabú vieru budú zvedení. Zistíte, že Moji Svätí Zástupcovia, títo Moji oddaní zasvätení služobníci, budú musieť hájiť svoju vieru. Krutosť, ktorej budú vystavení, bude podobná tej, ktorú Som Ja zakúsil od Mojich katov. Nestrácajte to zo zreteľa, vy všetci, ktorí Ma nasledujete. Odolajte pokušeniu a nedajte sa zviesť na scestie zradcov, aj keď máte strach. Nikdy sa nedajte zlákať ich falošnými sľubmi. Buďte statoční. Modlite sa, aby ste boli posilnení.

Prenasledovanie nebude dlho pretrvávať

Veriaci, buďte pripravení na to, že dokonca aj tí, ktorí sú vám najbližší, sa odvrátia od viery. Budete si pripadať osamelí, znevážení a verejne zosmiešnení. Nevšímajte si ich pichľavé posmešky. Ja vás všetkých povediem a ochránim. Pretože tento čas nebude dlho pretrvávať. Najbolestivejšie utrpenie, ktoré zažijete, bude ich nevera (ich zrada – pozn. prekladateľa) voči Mne – voči pravde.

Nekresťanské národy budú vykonávať kontrolu

Modlitba pomôže zmierniť niektoré z katastrofických udalostí, ktoré sa majú stať. Prenasledovanie, ktoré bude uvalené na tých z vás, ktorí veríte vo Mňa a v Môjho Večného Otca, bude vychádzať z národov, ktorým chýba láska – láska k Bohu. Jediná láska, ktorú udržujú vo svojich srdciach, patrí moci nad menej rozvinutými krajinami. Kontrola je ich prvoradým cieľom – sláva a úsilie o bohatstvo ako i vlastníctvo nad vami, vašou krajinou a nad tými z vás, ktorí sa zdráhajú odmietnuť Ma. Ak podľahnete, deti Moje, tak zistíte, že je veľmi ťažké vrátiť sa na pôvodnú cestu, či opäť nasmerovať vaše kroky na Mňa. Bude si to vyžadovať výnimočnú odvahu vzhľadom na veľmi nepriaznivé okolnosti, avšak vy zvíťazíte. Ak budete trpieť preto, lebo vo svojich srdciach cítite vášnivú lásku k Bohu, Môjmu Večnému Otcovi, potom to prijmete s radosťou vo vašich dušiach.

Vzostup nových diktátorov

Náhle zmeny v globálnej situácii, ktoré sa doposiaľ zdali ako bezvýznamné nepokoje, prerastú do skutočných vojen. Vojny povedú k nedostatku potravín. Demokracia bude rýchlo na ústupe a zlovestné diktatúry povstanú. No tieto diktatúry budú veľmi obozretné s ohľadom na to, ako sú vnímané. Prídu ako sprostredkovatelia mieru a záchrancovia. Ako protihodnotu zato, že vám nakŕmia ústa, budú mať pod kontrolou vaše vlastníctvo, ktoré potom bude patriť im. Budete si musieť pýtať povolenie, aby ste nasýtili vaše rodiny. Aby ste mohli cestovať, budete potrebovať špeciálnu formu identifikácie a budú od vás žiadať, aby ste akceptovali Znak – Znak Šelmy. Utečte, deti Moje. Skryte sa. Lebo to nie je ešte všetko. Budú vám diktovať, ako sa máte modliť, pretože to nie je Boh, ku komu sa oni obracajú. Títo sú, deti Moje, Satanova armáda, ktorá chce ukradnúť vaše duše.

Tí z vás, ktorí vo Mňa veríte, pripravte sa. Rýchlo sa vráťte do vašich kostolov. Modlite sa k Bohu, Večnému Otcovi. Zhromaždite sa do skupín a modlite, modlite, modlite sa. Proste teraz o zmierenie (sviatosť zmierenia – pozn. prekladateľa), aby ste potom, keď uvidíte Varovanie, prijali s pokorou stav svojich duší. Nemáte sa čoho obávať.

Modlite sa aj za vašu rodinu a priateľov, za vaše deti, za vašich susedov. Je potrebné, aby ste sa všetci pripravili. Tak mnoho bude potom obrátených, keď sa stanú svedkami pravdy o Mojej existencii. Tak veľa nebude schopných zniesť šok, keď uvidia, ako Ma urazili. Iným to jednoducho bude ľahostajné. Hodiny teraz tikajú.

Proste Ma o pomoc

Všetky predpovedané znaky (Biblické znamenia z knihy Zjavenia podľa Jána – pozn. prekladateľa) sú okolo vás, deti. Viďte ich a prijmite ich ako tie, ktorými sú. Revolty. Zemetrasenia. Záplavy. Klimatické zmeny. Tieto budú pribúdať. Peniaze sa teraz stávajú vzácnejšie a tak to bude aj s vašou stravou. Nemyslite si, že je všetko stratené, lebo keď Ma budete prosiť o pomoc, budú vaše modlitby vypočuté. Všetkých vás budem držať za ruku a pomôžem vám, aby ste sa dostali cez tieto turbulencie. Musíte však otvoriť svoje srdcia. Zmarte každý pokus Zla, aby vás nezviedlo a nevtiahlo do svojich zlovestných plánov. Zachovajte si čistotu srdca a mysle. Buďte pokorní vo svojich postojoch. Nikdy však nemajte strach, aby ste hájili vaše právo veriť vo Mňa.

Čas pripraviť si duše

Nastal čas. Deti Moje, teraz choďte a pripravte si svoje duše. Hľadajte cez Sviatostí potrebné milosti na posvätenie vašich duší. Potom Ma požiadajte, aby Som vás vzal do Svojho náručia a poproste Ma, aby Som vás zachránil. Moja láska a súcit, ktoré prechovávam ku každému jednému z vás, sú nad vaše pochopenie. Ale keď nastane Varovanie, jeden z najmilosrdnejších darov, aké vám všetkým pred posledným rozsudkom (pri Poslednom súde – pozn. prekladateľa) môžem dať, tak ho musíte vítať. Ďakujte, že vám bol daný tento úžasný dar. Pretože, keď nastane obrátenie v každom kúte sveta, potom budete naozaj pripravení na nové Nebo a Zem, ktoré potom splynú v jedno – Môj Raj a oslávené dedičstvo, na ktorom môže mať účasť každý jeden z vás, ak sa tak rozhodnete.

Očakávajte teraz Moje Varovanie, deti Moje, pretože čas je už veľmi blízko.

Váš milujúci Spasiteľ, Opravdivý Sudca a Milosrdný Ježiš Kristus

05.03.2011 - 10:00 hod.

51. Všetci kresťania - konajte teraz pokánie, katolíci - modlite sa za pápeža Benedikta 

Moja milovaná dcéra, opäť sme spolu zjednotení. Za tieto posledné dni si bola zaneprázdnená. Všimla si si, že ťa posilňujem dvojakým spôsobom – vo viere aj na tele? Je to preto, lebo Ma tvoja práca tak teší. Keďže pokračuješ v zverejňovaní týchto posolstiev, prosím, povzbuď toľko ľudí, koľko poznáš, aby sa rýchlo snažili o zmier za svoje hriechy. Nezáleží na tom, akého kresťanského vierovyznania sú. Musia preukázať svoju pokoru a vernosť voči Mne cez hľadanie spásy.

Tento jednoduchý úkon ich posilní počas udalosti, ktorú označujem pojmom Varovanie. Všetci konajte pokánie, aby ste zachránili svoje duše. Pripravte sa ihneď na Varovanie, pretože tí z vás, ktorí nie sú v stave milosti, to nemusia prežiť.

Moja milovaná dcéra, chcem od teba, aby si pokračovala v rýchlom šírení týchto posolstiev. Predtým Som ti vysvetlil, že musia byť v čo možno najkratšom čase dané čo možno najviac ľuďom. Ako táto udalosť nastane, tak dôjde k udalosti, týkajúcej sa Vatikánu.

Pros každého, aby sa modlil za Môjho milovaného Svätého Vikára Pápeža Benedikta, lebo je obkolesený nepriateľmi Môjho Večného Otca. Modlite sa za tých kňazov, ktorí nikdy nezakolísali vo svojej viere ku Mne alebo k Môjmu Večnému Otcovi.

Vzostup Falošného Proroka

Je potrebné sa teraz intenzívne modliť, lebo sa všetci stanete svedkami dôsledkov tohto útoku na môjho Svätého Vikára. Modlite, modlite, modlite sa, aby bol Falošný Prorok rozpoznaný ako ten, kto v skutočnosti je. Sledujte jeho správanie, ako sa snaží upútavať na seba pozornosť v denných udalostiach ako i to, akým spôsobom mu budú Moji zvedení svätí služobníci v bázni padať k nohám. Potom pozorne počúvajte, čo bude hovoriť. Jeho pokora bude falošná. Jeho zámery sú zlomyseľné a všetka jeho láska sa bude týkať len jeho samého. Bude sa javiť ako inovatívny, dynamický – prinášajúci závan čerstvého vzduchu. Hoci je agilný a energický, jeho sily nebudú pochádzať od Boha, Večného Otca. Pochádzajú od Satana – Zlého.

Modlite, modlite, modlite sa deti Moje, lebo musíte byť ostražité. Potrebujete Ma, aby Som vás viedol teraz, keď sú tieto posolstvá odhaľované ľudstvu. Buďte silní a verní Môjmu učeniu. Modlite sa v skupinách. Modlite sa Svätý Ruženec, aby ste mali ochranu pred Zlým.

Pamätajte si jedno. Moje učenie sa nikdy nemení. Je stále tým istým, čím vždy bolo. Ako som už predtým povedal, ak zistíte, že je pozmenené, oslabené, alebo – ako sa stane – prekrútené do tej miery, že sa bude zdať divné alebo nebude súhlasiť s Mojím učením, odvráťte sa od neho a poproste Ma, aby som vás viedol.

Váš Božský Spasiteľ

Ježiš Kristus

06.03.2011 - 15:00 hod.

52. Slová útechy tým, ktorí spochybňujú tieto posolstvá

Dcéra Moja, zostaň silná. Nemusíš sa sužovať čítaním komentárov na internete, ktoré vyjadrujú nenávisť, ktorú mnoho, mnoho Mojich detí voči Mne pociťuje. Moje odmietanie sa nezačalo a ani neskončilo Mojím ukrižovaním. Dodnes pokračuje ako priamy dôsledok nenávisti, ktorú medzi Moje deti rozosieva Satan. Budeš trpieť v Mojom mene, ako aj Moji milovaní nasledovníci, ktorí sa opovážia Ma obraňovať. Toto, dcéra Moja, nie je nič nové. Je pre teba jednoducho šokujúce, keď si toho svedkom.

Dokonca aj Moji nasledovníci, ktorí o sebe tvrdia, že vo Mňa veria, budú pokladať tieto posolstvá za ťažko stráviteľné. V čase, keď bude podaný dôkaz, všetci tí, ktorí tvrdia, že Ma nenávidia, prehodnotia svoje názory. Niektorí budú plakať, keď im bude ukázaná sladkosť pravdy. Iní budú aj naďalej pochybovať a spochybňovať, lebo spravia chybu v tom, že sa budú snažiť vytvoriť si svoj vlastný názor len na základe ľudského uvažovania.

Choď teraz a modli sa za všetkých tých, ktorí spochybňujú tieto posolstvá. Je len správne, že tak robia. Pretože tí, ktorí prichádzajú v Mojom mene, musia akceptovať, že budú čeliť spochybňovaniu – a to je oprávnené. Preto by mali byť všetky posolstvá starostlivo preskúmané.

Choď teraz v pokoji a láske. A pamätaj si, že Ja milujem všetky Moje deti, vrátane tých, ktorí tvrdia, že Ma nenávidia.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

11.03.2011 - 15:30 hod.

53. Človek bude v tomto roku očisťovania potrestaný

Moja milovaná dcéra, očisťovanie cez vojny, zemetrasenia, výbuchy sopiek, tsunami, horúčavy a zosuvy pôdy, ktorými ľudstvo trpí následkom hriechov, bude pokračovať.

Len tí, ktorí sa obrátia ku Mne, svojmu Božskému Spasiteľovi a k svojmu Stvoriteľovi – Môjmu a vášmu Otcovi, môžu byť spasení. Nikdy sa nedívajte na Môjho Otca so strachom, pretože On miluje všetky svoje deti. Avšak dopustí trest na tých, ktorí odmietajú prijať Jeho existenciu. Jeho trpezlivosť sa chýli ku koncu, pretože zlo, nedostatok viery a obscénna sebaláska človeka aj naďalej pretrvávajú.

Môj Večný Otec, Boh – Tvorca a Stvoriteľ všetkého, miluje všetky svoje deti s nežnosťou, ktorú pociťujú rodičia voči svojim deťom. Ale presne tak, ako to aj rodičia robia – zodpovední rodičia – svoje deti potrestajú, keď sa dopustia agresívnych činov alebo takých, ktoré nemožno akceptovať. Takisto aj hnev Môjho Otca dopadne teraz na svet. Toto, dcéra Moja, ako Som ti povedal, je Rok Očisťovania.

Všade ľudia pochopia, že tieto udalosti nie sú prirodzené. Sú spôsobené Božím zásahom, aby človek konečne pochopil pravdu Písma (Svätej Biblie – pozn. prekl.).

Modli sa, modli sa za obrátenie.

Váš milujúci

Ježiš Kristus

18.03.2011 - 24:00 hod.

54. Zemetrasenie v Európe a svetová vojna

Moja drahá milovaná dcéra, vo veľkej láske prichádzam v tento večer, aby som s tebou komunikoval, pretože poznám tvoje utrpenie, ktorým si bola sužovaná. Utrpenie, ktoré si teraz obetovala za duše znamená, že tieto by inak museli čeliť zatrateniu, keby si to neurobila s radosťou.

Dcéra Moja, tieto posolstvá sú pravé ale musíš so Mnou komunikovať len počas modlitby alebo po nej. Je to dôležité, pretože Podvodník sa môže občas pokúsiť zachytiť komunikáciu, pokiaľ nebudeš so Mnou v tichej modlitbe.

Svetová vojna

Dcéra Moja, proroctvá, o ktorých Som hovoril, sa čoskoro naplnia. Môjmu milovanému Zástupcovi už neostáva veľa času nazvyš vzhľadom k udalostiam, ktoré sa stali v marci. Ľudstvo sa teraz stane svedkom iných udalostí, vrátane zemetrasenia v Európe, ktoré mnohých vydesia. Avšak táto očista pomôže zjednotiť ľudí a bude pre dobro všetkých. Iné globálne udalosti, vrátane sopečnej erupcie, sa teraz udejú (*podrobnosti o mieste a mesiaci sú vizionárke známe - pozn. prekl.), pričom do vojny na strednom východe budú zapojené aj iné národy. Iné západné národy vyprovokujú reakciu z Ruska a Číny. Všetko vyústi do svetovej vojny.

Modlitby zmiernia dopad týchto udalostí

Medzitým sa už čoskoro udeje Varovanie. Toto spôsobí obrátenie. Obrátenie zmierni – pomocou modlitieb – rozsah a krutosť týchto udalostí.

Utrpenie prinesie Pokoru – Pokora zachráni duše

Dcéra Moja, tak ako bude svet zažívať tieto znepokojujúce udalosti, tak sa tí, ktorí trpia, stanú pokornými. Cez pokoru môžu byť zachránení. Toto všetko je potrebné, aby sa svet pripravil na Môj Druhý príchod. Ten čas už nie je príliš ďaleko. Bude to, dcéra Moja, deň veľkej slávy pre veriacich. Udržuj si myšlienku na tento deň v popredí svojej mysle, pretože akékoľvek predchádzajúce utrpenie, ktoré si zakúsila v Mojom mene, sa potom dostane do zabudnutia.

Všetky proroctvá, predpovedané v Knihe Zjavenia, sa teraz odhaľujú svetu. Tým, ktorí chápu význam týchto udalostí – prosím, prosím vás, vysvetľujte ostatným, že je dôležité a nutné prosiť Boha o odpustenie, ktoré je potrebné na očistenie ich duší.

Spochybňovanie Mojich posolstiev

Dcéra Moja, vždy načúvaj Mojim posolstvám svojim srdcom. Vieš, že prichádzajú odo Mňa, tvojho Božského Spasiteľa, aj keď ťa iní budú občas presviedčať, že tomu tak nie je. To Ma veľmi zraňuje. Rozumiem mnohým tvojim vlastným pochybnostiam, ktoré pochádzajú zo starosti, aby si nezviedla ľudí, čo by si nenávidela. Tieto myšlienky musíš konečne vypustiť z hlavy.

Odovzdaj Mi svoju vôľu

Ty, Moje dieťa, by si bola silnejšia, keby sa ti bolo dostalo potrebnej duchovnej podpory od kňaza. Žiaľ, ani jeden z nich nechce prijať Môj kalich náležitým spôsobom – to je skutočnosť, ktorú považujem za hlboko urážlivú. Takže teraz Mi musíš úplne dôverovať. Úplne Mi odovzdaj svoju vôľu a všetko sa bude zdať omnoho jasnejším. Každý deň sa modli Môj Ruženec Božieho Milosrdenstva tak, ako Som to žiadal, ako aj Svätý ruženec. Taktiež sa aspoň raz do týždňa zúčastni adorácie v kostole. Všetky tieto malé dary, určené pre Mňa, ťa privedú bližšie ku Mne. Čím bližšie budeš, o to ľahšie a jednoduchšie sa ti stanú tvoje úlohy.

Obhajuj tieto posolstvá

Maj v úcte toto Najsvätejšie Písmo. Obraňuj ho. Akceptuj, že bude napádané a trhané vo dvoje hlavne tými, ktorí tvrdia, že sú experti a ktorí budú v ňom vyhľadávať tie pasáže, ktoré podľa nich odporujú Môjmu učeniu. Jediný protiklad bude v ich vlastnej chybnej interpretácií Môjho učenia. To je (tam), kde prekrútili a nesprávne interpretovali Moje Sväté Slovo, pretože im to vyhovuje, aby to tak robili.

Dôležitosť zostávať v stave milosti

Dcéra Moja, zo srdca si Mi chýbala ako aj tvoja blízka komunikácia so Mnou. Pros Ma o milosti, aby si zostala silná a budú ti dané. Mám s tebou plány, dcéra Moja. Sú veľmi dôležité. To je aj dôvod, prečo je nevyhnutné, aby bola tvoja duša očistená a aby si v každom čase zotrvávala v stave milosti. Budeš trpieť, dcéra Moja, pokým sa nezavŕši tvoja transformácia ku konečnej duchovnej dokonalosti. Ja ťa však na to pripravím. Nech ťa neznepokojujú názory iných. Tí, ktorí nie sú v svetle a spôsobujú ti rozrušenie, tých si nevšímaj. Modli sa za nich. Buď si však vedomá toho, že ťa môžu odo Mňa vzdialiť až natoľko – bez toho, aby si si to uvedomovala – že časom budeš mať pre Mňa zatvorené svoje srdce.

Svätý Augustín a svätý Benedikt s tebou obaja spolupracujú. Privolaj si ich na pomoc a všetko ti bude omnoho ľahšie. Je ťažké konať Moju prácu a plniť tie úlohy, o ktoré ťa žiadam. Každý úsek tejto cesty bude sprevádzaný pokusom privodiť tvoj pád. Hnev, rozčarovanie a argumenty vyvstanú okolo teba a nadobudnú na intenzite. Všetky sú určené k tomu, aby oslabili tvoju vôľu, ak to dovolíš.

Musíš vysvätiť svoj domov a od teraz vždy (so sebou) nosievaj Ruženec, Benediktínsky Kríž ako aj Svätenú vodu. Buď statočná. Úplne Mi dôveruj. Tak už poď a daruj Mi teraz svoju slobodnú vôľu a Ja ti udelím všetky milosti, potrebné na dokonalé vykonanie Mojej práce.

Milujem ťa, Moja vyvolená dcéra. Aj naďalej ťa budem robiť silnejšou, ako si. Budem ťa viesť. Nato, aby to naozaj bolo účinné, Mi musíš prenechať svoje telo, myseľ a dušu. Ale táto obeta musí prísť od teba a musí Mi byť daná ako vzácny dar. Ja si ju nemôžem len tak od teba vziať, pretože tvoja slobodná vôľa je výnimočným darom od Boha, Môjho Večného Otca.

Choď teraz v pokoji, dcéra Moja. Prenechaj Mi svoje starosti a obavy. Osloboď svoju myseľ, telo a dušu. Vtedy, keď Mi odovzdáš svoju slobodnú vôľu, sa konečne so Mnou zjednotíš. Tento dar pre Mňa zaistí, že Moje slovo bude ešte účinnejšie počuté po celom svete.

Váš milovaný Spasiteľ ľudstva

Ježiš Kristus – Spravodlivý Sudca

21.03.2011 - 23:00 hod.

55. Modli sa za tých, ktorí ti spôsobujú bolesť

Moja milovaná dcéra, dnes večer cítiš pokoj, ktorý si už tak dlho necítila. Dcéra Moja, bola si sužovaná Podvodníkom a teraz, vďaka milostiam, ktoré Som ti udelil, následky takýchto útokov už viacej necítiš.

Poslal som ti čistú dušu, plnú lásky, aby ťa viedla. Bude ťa držať za ruku a viesť ťa ku Mne a k pravde. Moja milovaná dcéra, teraz chápeš, čo znamená trpieť v Mojom mene. Vieš, aké to je, keď si verejne zosmiešňovaná, keď sa ti za chrbtom vysmievajú a keď si obviňovaná za nesprávne konanie, za ktoré nenesieš vinu a to všetko v Mojom mene. Raduj sa, dcéra Moja, pretože to znamená, že si sa teraz dostala bližšie k jednote so Mnou. Modlitba, ako si teraz konečne pochopila, ťa udrží v stave milosti a pokoja.

Dcéra Moja, neodsudzuj tých, ktorí ti spôsobujú bolesť. Modli sa za nich. Odpusť im. Ale ty si tak už urobila, že je to tak? Teraz chápeš pravdu Môjho učenia. Urobím ťa silnejšou a silnejšou, dcéra Moja. Nikdy sa neboj. Ako Som ti už predtým povedal, Podvodník nikdy neukradne tvoju dušu. Pevne ťa držím vo Svojom náručí a sľubujem, že ak by si aj zblúdila, vždy ťa pritiahnem späť ku Mne.

Teraz musíš nadobudnúť silu a odvahu, aby si oznamovala Moje Božské posolstvá svetu. Vieš, čo treba robiť. Privolávaj Ma každú minútu dňa do svojho srdca. Milujem ťa, Moja odvážna, predrahá dcéra. Som hrdý na teba, ako pokojne obhajuješ pravdu a neodmietaš tieto posvätné posolstvá, pretože teraz poznáš pravdu.

Váš láskyplný Spasiteľ

Ježiš Kristus

24.03.2011 - 23:00 hod.

56. Význam a sila modlitby

Moja drahá milovaná dcéra, s veľkou radosťou sa dnes večer opäť s tebou zjednocujem. Teraz si naplnená milosťou rozlišovania a máš jasnú predstavu, ako máš nasledovať správnu cestu.

Tým, že si obklopená v jednote so Mnou, si teraz slobodná. Slobodná od pochybností, s čistým svedomím, silnejšia ako predtým a pripravená odhaliť svetu Môj prísľub. Moje slovo prináša naliehavú potrebu, aby ste boli pripravení a otvorili svoje srdcia vo chvíli, keď sa všetkým ukážu ich hriechy.

Pripravenosťou a včasným varovaním môže byť zachránených oveľa viac duší. Čím viac obrátení, o to menšie bude prenasledovanie, ktoré bude nasledovať. Dcéra Moja, nikdy nepodľahni sebauspokojeniu. Tiež by si nemala mať strach z budúcich udalostí. Všetko pominie a namiesto toho všade zavládne šťastnejší svet s väčšou láskou.

Posolstvá, ktoré jednoducho všetkým pripomínajú Božiu existenciu

Povedz všade Mojim ľuďom, že tieto posolstvá sú jednoduchým pripomínaním všetkým Božím deťom, že On existuje. Musia si tiež uvedomiť, že ich duše sú najdôležitejšou časťou ich ľudskej podstaty. Starostlivosť o ich duše je životne dôležitá, ak sa chcú podieľať na nádhernej budúcnosti, ktorá všetkých očakáva. Ľudia si jednoducho potrebujú pripomenúť Desatoro Božích prikázaní a mať k nim úctu. Potom všetko, čo potrebujú urobiť je, aby nasledovali Moje učenie a žili svoje životy tak, ako Som im to povedal.

Dôvod, prečo dávam tieto proroctvá je, aby Som Mojim milovaným nasledovníkom dokázal, že nastáva nebeský zásah. Dúfam, že takto otvoria svoje srdcia a dovolia pravde, aby do nich prenikla.

Nebeská láska prináša mier

Mnoho ľudí vyznáva Moje učenie len svojimi ústami. Iní ich zase považujú za nudné a únavné. Boja sa, že keď Ma budú napodobňovať (žiť podľa Môjho učenia – pozn. prekl.), tak prídu o pohodlie, o ktorom sú presvedčení, že im ho do ich životov prinesú len materiálne veci. Čo však nedokážu pochopiť je, že jediným skutočným potešením, ktoré prípadne môžu zakúsiť, je Nebeská Láska. Táto láska môže vstúpiť do vašich životov len vtedy, keď sa prostredníctvom jednoduchej modlitby priblížite ku Mne a k Môjmu Nebeskému Otcovi. Ak raz zakúsite tento pokoj, tak zistíte, že ste oslobodení od starostí a stresov.

Žiadne početné stimulujúce preparáty sa nemôžu zrovnať s eufóriou, ktorá sa dostavuje, keď sa priblížite k Môjmu srdcu. Táto láska nielenže preniká celým vašim telom, mysľou a dušou, ale vám aj umožňuje žiť slobodnejší život. Zakúsite hlboké uspokojenie, ktoré ste doposiaľ nepoznali. Potom budete prekvapení, ako málo sa vás už dotýka svet materiálneho luxusu. Stratíte záujem o tieto veci a to vás prekvapí.

Och deti, keby ste sa len pokúsili prísť bližšie ku Mne, konečne by ste boli slobodné. Už by ste viacej necítili prázdnu beznádej vo vašej duši. Namiesto toho by ste boli pokojnejšie, menej by ste sa naháňali, mali by ste viac času zaujímať sa o druhých a cítili by ste pokoj, ktorý by ste zo seba vyžarovali. Prirodzene budete k sebe priťahovať aj ostatných. Budete sa čudovať, prečo tomu tak je. Nestrachujte sa, lebo je to pôsobením Božej milosti. Keď ste naplnení milosťou, je to ako nákaza, ktorá sa potom šíri na iných prostredníctvom lásky. Takto to potom pokračuje ďalej.

Preto vás deti prosím, aby ste pamätali na význam modlitby. Je to sila, ktorou sa modlitba vyznačuje a rýchlosť, s akou preniká, aby zahalila všetky tie šťastné duše, ktoré sú vťahované do tohto oblaku lásky.

Satanova sieť klamstiev vyvoláva strach

Tak ako sa rozmáha modlitba a láska jeden k druhému, tak isto aj nenávisť, ktorú chrlí Satan. Podvodník rozširuje svoje klamstvá tým, že pracuje cez takých ľudí, ktorí nemajú vieru alebo ktorí sa (ľahkovážne) zapodievajú temnými duchovnými (okultnými) hrami. V jeho sieti nenávisti uviaznu dokonca aj tí, ktorí môžu mať pocit, že žijú pomerne dobrý život. Táto zákerná sieť môže polapiť kohokoľvek, kto nie je opatrný. Jediným spoločným menovateľom je to, že všetci tí, ktorí sú polapení, pociťujú nepokoj, úzkosť, zúfalstvo a strach. Tento strach sa veľmi rýchlo mení v nenávisť.

Bežte ku Mne všetci. Nečakajte, kým sa váš život obráti hore nohami kvôli zbytočnému utrpeniu. Lebo Ja som vždy prítomný – pozorujúci, čakajúci a dúfajúci, že každý z vás zanechá svoju pýchu, aby Som Ja mohol vstúpiť a objať vás. Choďte do svojho kostola a modlite sa ku Mne. Rozprávajte sa so Mnou doma, po ceste do práce. Kdekoľvek práve ste, volajte Ma. Pomerne rýchlo zistíte, ako vám odpoviem.

Zobuďte sa – otvorte svoje zatvorené srdcia

Zobuďte sa deti. Ešte stále si neuvedomujete, že Ma potrebujete? Kedy konečne otvoríte svoje zatvorené srdcia a necháte Ma vstúpiť dnu? Nemrhajte vzácnym časom pre svoje vlastné záujmy a pre záujmy vašej rodiny. Ja Som Láska. Potrebujete Moju lásku, aby ste uhasili svoje vysmädnuté a vyhladované duše. Moja láska, pokiaľ ju raz zakúsite, vyzdvihne vášho ducha a dovolí vám, aby ste opäť pocítili skutočnú lásku. Táto láska potom otvorí vašu myseľ pre pravdu – pre sľuby, ktoré Som dal každému jednému z vás, keď Som pre vaše hriechy zomrel na kríži. Milujem vás deti. Prosím, ukážte Mi lásku, o ktorú vás tak veľmi prosím. Nezostávajte pre Mňa stratení. Je už málo času deti, aby ste sa obrátili ku Mne. Nepremeškajte!

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus