December 2011

 

01.12.2011 - 12:00 hod.

269. Organizuje sa strašná vojna

Dcéra Moja, veľký trest dopadne na svet za účelom uchránenia nevinných.

Teraz sa (tajne) organizuje veľká zlovestná ohavnosť, ktorá by mohla vyvolať strašnú svetovú vojnu.

Ruka Môjho Otca dopadne a potrestá duše tých, ktorí sú v Satanom zovretí. Nebude im dovolené, aby uskutočnili svoj zlovestný plán.

Len máloktoré z vás, deti, vedia, čo sa v skutočnosti odohráva vo svete.

Tieto skupiny sú tak opatrné, že to, čo vidíte odohrávať sa pred vami, keď sa národy navzájom napádajú, nezodpovedá celkom tomu, ako sa to javí.

Jedná sa o zámerný pokus, ktorý sa teraz chystá s úmyslom vyvolať vojnu, aby boli zabité milióny.

Môj Otec sa nemôže nečinne prizerať. Musí zasiahnuť.

Modlite, modlite, modlite sa, deti, za záchranu duší.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

01.12.2011 - 23:00 hod.

270. Panna Mária: "Trest príde"

Dieťa moje, môj smútok kvôli zlobe, ktorá je vo svete tak očividná, mi láme moje srdce keď vidím, ako sa tieto stratené duše hlbšie vnárajú do priepasti temnoty, z ktorej niet návratu.

Satan sa teraz nad mojimi deťmi uškľabuje, keď rýchlo kradne duše tých, ktorí nemajú vo svojich srdciach lásku k Bohu. Je to desivé, dieťa moje, že práve tieto duše nemajú poňatia, čomu budú po smrti čeliť.

Moje slzy smútku tečú v neprestajnom prúde žiaľu, keď sa dívam na číre muky a utrpenie, ktoré môj Syn práve teraz podstupuje.

Trestajúca ruka môjho Nebeského Otca je pripravená, aby teraz dopadla v istých častiach sveta. Tie národy, ktoré plánujú strašné ukrutnosti, aby zničili iné národy, budú prísne potrestané. Už nemôžem zadržať ruku môjho Otca, tak nesmierny je Jeho hnev.

Modlite sa za tých, ktorí budú čeliť tomuto prísnemu trestu. Modlite sa za ich duše. Ich činy musia byť zastavené, lebo inak vyhladia životy miliónov mojich úbohých detí. Ich diabolské činy sa nesmú dovoliť, pretože ich cieľom je spustošenie tých národov, ktoré považujú za svojich nepriateľov.

Modlite, modlite, modlite sa ešte pred trestom, aby sa zmiernilo utrpenie nevinných.

Vaša milovaná Matka

Kráľovná bolesti

02.12.2011 - 22.35 hod.

271. Moje milosrdenstvo zahŕňa všetky rasy, farby pleti a náboženstvá 

Moja drahá dcéra, zostaň silná a mysli na dobrú správu, ktorá znamená, že Moje milosrdenstvo privedie väčšinu Mojich drahých detí späť do lona Môjho Svätého Srdca.

Tie úbohé nešťastné duše, ktoré svoje životy zapredali zlu, potrebujú vaše utrpenie, aby mohli byť zachránené. A hoci je mimoriadne ťažké tomu porozumieť a z ľudského hľadiska veľmi tvrdé prijať to, (aj napriek tomu) musíte mať vo Mňa dôveru. Vaše vlastné utrpenie ako aj utrpenie Mojich oddaných nasledovníkov smeruje k spáse duší. Žiadne utrpenie nie je zbytočné. Táto obeta je dar, ktorý dávate Mne. Nezabúdajte, že utrpenie uľahčuje aj Moje bremeno.

Som unavený Mojím vlastným utrpením, dcéra Moja, ale teším sa, keď nakoniec objímem Moje deti v jednote s Mojím Večným Otcom.

Predstavte si, že sa to podobá tomuto keď niektorý milovaný člen rodiny vycestuje a po mnohých rokoch sa vráti domov, aké nesmierne nadšenie nato zavládne. Aká to nesmierna radosť. Pomyslite si na túžbu, ktorú prechovávajú rodičia ku svojmu synovi alebo dcére, ktorých dlhé roky nevideli a čo všetko pre nich znamená takéto opätovné stretnutie.

Ja vás, deti, všetkých milujem s neochvejnou náruživosťou. Teším sa na naše opätovné stretnutie, až budem môcť každého jedného z vás pevne objať v Mojom náručí a pritisnúť vás k Môjmu srdcu. Moja rodina je po prvýkrát od doby, ako bol stvorený raj pre Adama a Evu, konečne pripravená na to, aby sa znovu zjednotila.

Vylievam Moju lásku a milosrdenstvo, aby prikryli všetky Moje deti vo všetkých kútoch sveta, lebo zahŕňajú všetky rasy, všetky farby pleti, všetky náboženstvá a všetkých hriešnikov.

Očakávajte tento veľkolepý okamih dejín. Konečne navždy zmizne úbohá nenávisť, utrpenie, nepokoj, nedôvera, chamtivosť, násilie a ostatné zlo. Predstavte si, deti, aké to bude. Nová, úžasná doba lásky a mieru vo svete.

Nech ani jeden z vás neprepasie tento život večného šťastia. Priali by ste si snáď, aby niektorí z vašich bratov alebo sestier boli z neho vylúčení? Pretože pokiaľ by boli, potom by naveky trpeli večnou temnotou v plameňoch pekla. Pamätajte si, deti naveky! Potom už nebude možný žiaden návrat.

Modlite sa, aby tento Raj mohli zdediť všetky duše. Modlite sa za tie duše, na ktorých vám osobne záleží. Modlite sa za všetky duše.

Váš Ježiš

Spasiteľ a Vykupiteľ celého ľudstva

03.12.2011 - 19.40 hod.

272. Modlitebná kampaň pred Varovaním (12) "Modlitba za vyvarovanie sa hriechu pýchy"

Moja dcéra, potrebujem modlitby všetkých veriacich, aby mohli byť zachránené duše zlých. Mnohí sú pre svoje verejne vyhlasované znalosti, týkajúce sa Môjho učenia, až natoľko naplnení pýchou, že ich nedostatok pokory Mi spôsobuje bolesť. Musia sa modliť za milosti, aby sa znova mohli stať malými a mali vo Mňa dôveru. Popros ich, aby sa modlili túto modlitbu:

"Ó, Môj Ježišu pomôž mi, aby som sa vyvaroval hriechu pýchy, keď hovorím v Tvojom mene.

Odpusť mi, ak niekedy niekoho znevážim v Tvojom svätom mene.

Pomôž mi Ježišu, aby som počúval, keď prehovorí Tvoj hlas a naplň ma Svojim Duchom Svätým, aby som mohol rozpoznať pravdu Tvojho slova, keď voláš k ľudstvu. Amen."

Ježiš Kristus

03.12.2011 - 20.45 hod.

273. Proroci pripravujú Môj Druhý príchod 

Moja predrahá milovaná dcéra, Som veľmi zarazený pri pohľade na tých Mojich nasledovníkov, ktorí odmietajú Moje najsvätejšie slovo v týchto posolstvách. Jak Ma to len zarmucuje.

Prosím Moje deti, kdekoľvek sa nachádzajú, aby sa modlili za tých, ktorí vo svojich životoch odmietajú Boha. Avšak taktiež nalieham na modlitby za tých Mojich nasledovníkov, ktorí nebrali na vedomie alebo už zabudli, že Môj Druhý príchod sa uskutoční a že ho nemôže nič zastaviť. Je to dôležitá udalosť a všetci z vás musíte byť na ňu pripravení.

Do sveta boli poslaní proroci, aby oznamovali Moje narodenie. Taktiež Môj Otec od samého počiatku posielal prorokov, aby pripravovali duše ku spáse. Proroci sú teraz vysielaní do sveta, aby pripravili ľudstvo na Môj Druhý príchod.

Prebuďte sa vy všetci, ktorí prehlasujete, že Ma poznáte. Ak Ma (skutočne) poznáte, potom rozpoznajte Môj hlas, keď prehováram k vašim srdciam. Toľkí odmietajú nielen tieto posolstvá ale odmietajú takisto aj Mňa.

Nech tí, ktorí Ma tak rýchlo odsudzujú odmietaním Mojich úpenlivých prosieb, ktoré dávam prostredníctvom týchto posolstiev celému svetu, pochopia nasledovné.

Tým, že sa tvrdohlavo odvraciate chrbtom Môjmu slovu, ktoré vám teraz dávam, odmietate aj Moje modlitby, ktoré práve teraz tak naliehavo od vás potrebujem. Vy, ktorí ste zo všetkých národov a ktorí vyhlasujete, že Ma poznáte, počúvajte, čo vám musím povedať.

Vaša ukrutnosť preniká Mojim srdcom. Váš nedostatok veľkodušnosti spôsobuje, že vaše modlitby nie sú obetované tak, ako by mali byť za spásu duší.

Kde je vaša pokora a prečo zakrývate vaše odmietanie Môjho Svätého slova falošnou pokorou?

Musíte vzývať Môjho Ducha Svätého, aby vás ku Mne priviedol, aby ste tak pre Mňa pracovali s dokonalou láskou vo svojich srdciach.

Nikdy sa nepovyšujte tým, že ste znalí Svätého Písma. Nikdy nepoužite svoje vedomosti o Mojom učení k tomu, aby ste ponižovali iných. Nikdy neohovárajte ani nezneužívajte iných, nepozerajte na nich zhora ani sa im nevysmievajte v Mojom mene. Pretože ak takto konáte, potom Ma tým mimoriadne urážate.

Prebuďte sa deti. Pripravte svoje duše a buďte veľkorysého ducha, pretože času je už teraz málo.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

05.12.2011 - 15.15 hod.

274. Čas Môjho Druhého príchodu je už takmer tu

Moja najdrahšia dcéra, prípravy, spojené s Mojim Varovaním, aby Som prichystal ľudstvo, sú ukončené.

Chcem sa poďakovať Mojim drahým nasledovníkom, ktorí svojou láskou ku Mne pomohli zachrániť tak mnoho miliónov duší.

Čas Môjho Druhého príchodu sa takmer nachádza nad svetom. A predsa sú ešte toľkí nepripravení, no Moje milosrdenstvo ich bude ochraňovať.

Môj Príchod bude slávnou udalosťou a muži, ženy a deti padnú na kolená v radosti, úžase a láske vo svojich srdciach ku Mne, ich Božskému Spasiteľovi.

Mnohí zakúsia naprostú úľavu, lebo človek by nedokázal prežiť trýzeň, ktorú mu spôsobuje Satan a milióny jeho čiernych anjelov, ktorí sa ukrývajú vo všetkých častiach sveta a ktorí človeku spôsobujú strašné utrpenie.

Títo Satanovi démoni ktorých toľké Moje deti ignorujú, pretože jednoducho neveria, že existujú sú príčinou obrovského nešťastia vo svete.

Oni vytvárajú medzi ľuďmi nenávisť, závisť, žiarlivosť a túžbu zabíjať. Nezostáva im však, deti, už veľa času, pretože Ja váš Spasiteľ sa už čoskoro vrátim, ako Som bol sľúbil.

Modlite sa všetci za záchranu všetkých duší vo svete, aby aj tieto boli pripravené na Nový raj na Zemi.

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

07.12.2011 - 04:00 hod.

275. Výzva k neveriacim, aby sa obrátili

Moja predrahá milovaná dcéra, dnes by som sa rád obrátil na všetkých tých, ktorí sú neveriaci a na tých, ktorých viera je slabá. Obzvlášť volám na tých, ktorí sú pohrúžení do materialistického spôsobu života ako aj na tých, ktorí žijú za ochranným valom bohatstva, nemajúc čas na svoje duchovné zdravie.

Vy, deti Moje, Mi spôsobujete najväčšie starosti, pretože ste tak veľmi vzdialené odo Mňa. Napriek tomu vás nesmierne milujem a dúfam, že keď sa Varovanie uskutoční, ihneď odpoviete na Moje volanie.

Ako len túžim, deti, aby ste Ma spoznali a uvedomili si, ako vás vaše svetské majetky obrnili pancierom, ktorý vás oddeľuje od svetla pravdy.

Bude to pre vás, kvôli komu Moje obetné duše prinesú najväčšie obety utrpenia.

Prosím, otvorte svojho ducha a poďte ku Mne, aby Som vás ako i všetkých tých, ktorí sú vám blízki, mohol so Sebou a so zbytkom ľudstva vziať do Nového raja.

Váš milovaný Ježiš

Vykupiteľ a Spasiteľ ľudstva

08.12.2011 - 21:10 hod.

276. Panna Mária - prežívala som to isté utrpenie

Moje dieťa, keď som priniesla na svet Ježiša Krista, Spasiteľa celého ľudstva, bola som ako každá iná matka. Moja láska k tomuto dieťaťu bola tak nesmierna, že mi od veľkej radosti tiekli slzy, keď som po prvýkrát uvidela Jeho krásnu tvár. A predsa som vedela, že úloha, ktorú som prijala, nebude nijak ľahká, aj keď som si v tom čase vôbec neuvedomovala, jak náročná táto cesta bude.

Keď som sa dívala do predrahej tváre môjho milovaného dieťaťa, nemalo pre mňa nič väčšieho významu ako moje želanie, aby som ho vždy a za každú cenu ochraňovala.

Vtedy bolo moje srdce rovnako zjednotené so srdcom môjho Syna, ako je tomu dnes. Toto isté srdce v jednote s Ním trpelo v každom okamihu Jeho života na Zemi.

Každú radosť, ktorú On pociťoval, som mohla pociťovať aj ja. Jeho smiech vyvolával úsmev na mojej tvári. Jeho trápenie mi spôsobovalo hlbokú bolesť.

Počas Jeho ukrižovania som preciťovala Jeho utrpenie každou časťou môjho tela. Každý klinec, ktorý prebodával jeho telo, prebodával aj moje. Pretože každý úder a kopanec, ktorý utŕžil z rúk svojich prenasledovateľov, som pociťovala aj ja.

Prežívala som to isté utrpenie, aj keď som pri mnohých týchto mučeniach, ktoré mu boli spôsobované a ktoré predo mnou a pred apoštolmi zostali skryté, nebola prítomná.

Dnes trpím s mojim Synom práve tak, ako tomu bolo vtedy. Roním slzy horkosti, keď je On v dnešnom svete na posmech a keď je verejne na javisku a v médiách najmä ateistami zosmiešňovaný.

Keď vidím, ako môj predrahý Syn plače, keď je každý deň svedkom hriechov, plačem s ním takisto aj ja. Vidím, cítim a prežívam Jeho neutíchajúce utrpenie kvôli ľudstvu.

Ježiš Kristus Spasiteľ ľudstva trpel za vás všetkých, ale On vás všetkých nesmierne miluje.

Urobím všetko, čo mi je možné, aby som naplnila Jeho najvrúcnejšie želanie, ktorým je záchrana každej jednej duše na zemi z pazúrov Satana.

Vtedy a len vtedy, keď táto misia bude úspešne zavŕšená a keď sa moje deti opäť spoločne zjednotia v Novom raji, sa budem môcť radovať z konečného pokoja.

Modli sa, moje dieťa, aby skrze všetkých tých, ktorí sa modlia za spásu duší, nebola vynechaná ani jedna duša.

Choď v pokoji a pokračuj v tomto nanajvýš dôležitom poslaní, ktoré vykonávaš pre môjho milovaného Syna.

Vždy ťa budem ochraňovať.

Tvoja milovaná Matka

Kráľovná Nebies

09.12.2011 - 23.28 hod.

277. Pokusy zaviesť v Európe svetovú menu

Moja drahá milovaná dcéra, ako veľmi si želám, aby sa Moje deti najmä tie, ktoré trpia útlak v Európe jednoducho obrátili o pomoc na Môjho Otca.

Zlovestná skupina, na ktorú Som opakovane poukazoval, sa teraz posúva bližšie v jej snahách, aby kontrolovala všetky Moje úbohé deti v tejto časti sveta.

Oni, nevinní pešiaci v bezohľadnom pláne, ktorý sleduje zavedenie svetovej meny za účelom kontroly celej Európy, sa teraz musia vytrvalo modliť k Všemohúcemu Bohu Otcovi o pomoc.

Deti, nikdy nepodľahnite prenasledovaniu, ktoré bolo zosnované za zatvorenými dverami. Modlite sa, aby sa tento stav zmiernil. Vzývajte Boha Otca v Mojom mene v mene Jeho milovaného Syna Ježiša Krista, aby odvrátil túto krízu, hovoriac:

"Bože Otče, v mene Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista Ťa prosíme, aby si zastavil túto ohavnosť, ktorej cieľom je kontrola Tvojich detí. Prosíme Ťa, ochraňuj všetky Svoje deti v tejto strašnej dobe a daj, aby sme mohli nájsť pokoj a dôstojnosť žiť naše životy slobodne, zbavení od Zlého."

Dcéra Moja, modlitba môže a aj dokáže zmariť tieto zlovestné plány.

Boh, Večný Otec, ako Som už povedal, potrestá tých, ktorí sú zodpovední za tento zlovestný komplot, pokiaľ sa neobrátia späť k viere vo svojho Všemohúceho Stvoriteľa.

Majte vo Mňa dôveru ako aj v Môjho Večného Otca a modlite sa, aby sa táto perzekúcia zastavila ešte predtým, ako bude skutočný plán s cieľom zničiť, ovládnuť a poškodiť tieto duše, nakoniec odhalený.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

11.12.2011 - 12:45 hod.

278. Prechod do Nového raja bude rýchly a bez utrpenia

Prichádzam dnes k tebe s veľkou radosťou v Mojom svätom srdci ako tvoj ženích. Ty, dcéra Moja, si prijala túto nanajvýš posvätnú prosbu, aby si sa ku Mne pridala a pomohla Mi zachrániť duše.

Dosiahla si pokornú poslušnosť a tak sa odteraz bude od teba hodne očakávať. Strach sa postupne vytratí, keď sa v dôsledku Môjho mimoriadneho odkazu, týkajúceho sa Môjho vrúcneho priania, aby si zasvätila svoj život záchrane ľudstva pred hlbinami pekla, budeš posúvať vpred.

Tvoja práca, ktorú vedie Moja Božia ruka, je teraz vskutku svätá a zbavená akéhokoľvek zasahovania zo strany Zlého.

Nebudú na teba viac doliehať pochybnosti ale buď si vedomá toho, že Moje slovo, ktoré ti dávam, bude prekrúcané a trhané na časti. Podnikne sa akýkoľvek pokus na pošpinenie a zneuctenie týchto svätých posolstiev, dokonca aj zo strany tých, ktorí prehlasujú, že Ma poznajú.

Odteraz budeš prijímať svoje utrpenie s úplnou odovzdanosťou a radosťou vo svojej duši. Budeš ohromená Mojou silou, ktorá ti je daná mocou Ducha Svätého. Povstaneš, aby si s úplným presvedčením a s pokojnou ale rozhodnou dôverou v srdci odovzdávala Moje slovo všade po celom svete.

Nikto ťa viac nebude môcť zastaviť v tejto práci. Nikto ti viac nebude môcť zabrániť v nasledovaní tohto čistého a nanajvýš posvätného volania z Nebies.

Ty, Moja dcéra, si pripravená, aby si sa stala záchranným lanom pre tie duše, ktoré blúdia divočinou. Bez ohľadu na zatvrdilosť svojich sŕdc budú to práve tieto (duše), ktoré zareagujú na volanie týchto posolstiev. Mnohé z nich nebudú mať tušenie, prečo sa im to deje. Bude to moc Ducha Svätého, ktorá v ich dušiach zapáli plameň lásky a radosti a ktorá ich bude ku Mne priťahovať v dôsledku tejto Mojej naliehavej prosby, ktorou je priviesť Moje deti späť do Môjho svätého náručia.

Ďakujem ti, že si odpovedala na túto Moju mimoriadnu prosbu, aby si sa stala Mojou nevestou v konečnom zjednotení sa so Mnou. Táto zmluva keď Mi úplne odovzdáš svoju dušu Mi poskytne voľnosť, ktorú potrebujem, aby Som úspešne zavŕšil túto misiu, pre ktorú si bola vybraná.

Moja drahá dcéra, teraz choď a pomôž Mi, aby sa naplnil Môj prísľub, ktorý Som dal ľudstvu. Môj návrat sa uskutoční preto, aby Som Svoje drahé deti získal nazad a aby Som ich vzal do Novej éry pokoja. Tento prechod do Nového raja bude rýchly a bez utrpenia vďaka tvojmu daru pre Mňa.

Povedz Mojim deťom, že Moje srdce je v tomto čase naplnené radosťou, nakoľko sa približuje čas slávenia Môjho narodenia.

Milujem vás.

Váš milovaný Spasiteľ a Vykupiteľ

Ježiš Kristus

11.12.2011 - 15:30 hod.

279. Boh Otec - Udelím imunitu tým, za ktorých sa budete modliť v mene Môjho milovaného Syna

Moja drahá dcéra, ďakujem ti, že si odpovedala na toto dôležité volanie Nebeskej sféry, keď Som ťa požiadal, aby si prijala mystické zjednotenie s Mojim predrahým Synom Ježišom Kristom.

Ja som prítomný v Mojom Synovi Ježišovi tak, ako je On zjednotený so Mnou láskou Ducha Svätého. Preto je teraz tvoja duša prepojená s Mojou, čím sa pre teba všetko stáva omnoho jasnejším.

Moje dieťa, podľa Môjho priania si ako Moje stvorenie vytvorená tak, aby si sa naplno mohla stať hodnou pre túto Božskú misiu. Boli ti dané slzy Božskej intervencie, aby si mohla okamžite rozpoznať toto nové neočakávané volanie. Teraz, ako si preplakala svoje slzy, už viac neplač, pretože odteraz bude prevládať v tvojej duši už len šťastie.

Moja dcéra, zarmucuje Ma, že už Ma takmer nikto viac v tomto svete neuznáva. Mnohí už na Mňa úplne zabudli. Pre toľké z Mojich detí už neznamenám nič.

Moja dcéra, musíš Mi pomôcť, keď prejavujem Svoju prítomnosť, aby Som bol rozpoznaný pomocou modlitby.

Prosím modli sa, aby celé ľudstvo prijalo dar nového života, ktorý mu teraz bude daný Mojim milovaným Synom Ježišom Kristom.

Nikto skutočne nerozumie Mojim starostiam o tie duše, ktoré odmietajú Mňa alebo existenciu Spasiteľa, ktorého Som poslal svetu.

Tieto úbohé duše, ktoré sú plné logických vysvetlení, ktoré tak arogantným spôsobom používajú k tomu, aby zavrhli Moju existenciu, budú pre Mňa v tomto čase stratené. Ich jedinou spásou  pretože mnohé z nich počas Varovania odmietnu ponúknuté Božie milosrdenstvo  budú modlitby tých detí, ktoré milujú Otca.

Tak mnoho z tých, ktorí Ma neakceptujú, vie ešte príliš málo o Mne. Ja Som Boh Otcovskej lásky Nebeský Otec ktorý dozerá na každé Svoje dieťa silné, slabé, nemocné, dobré aj skazené. Žiadne nie je vylúčené z Mojej nekonečnej lásky bez ohľadu na to, aká čierna je jeho duša.

Naliehavo vás vyzývam, deti, aby ste sa v Mene Môjho Syna ku Mne v pokání modlili za všetky hriechy ľudstva.

Môj Syn teraz zahalí celé ľudstvo a až sa Osvietenie Svedomia (Varovanie) stane minulosťou, budú v tejto fáze vaše modlitby vskutku prepotrebné. Vaše modlitby, deti, pomôžu zachrániť tých ľudí, ktorí budú vzdorovite pokračovať v odmietaní milosrdenstva, ktoré im preukáže Môj Syn.

Modlitba za stratené duše

Deti, Môj slávnostný prísľub všetkým tým z vás, ktorí na Mňa budete volať v mene Môjho milovaného Syna Ježiša Krista, aby Som zachránil vašich bratov a sestry, je ten, že im (vašim bratom a sestrám) okamžite udelím imunitu. Mimoriadne milosti obdrží každý jeden z vás, kto sa zaviaže, že sa bude celý mesiac modliť za ich duše. Tu je, o čo vás prosím, aby ste sa modlili:

"Ó, Nebeský Otče, skrze lásku Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, ktorého utrpenie na kríži nás spasilo od hriechu, prosím zachráň všetkých tých, ktorí naďalej odmietajú Jeho milosrdnú ruku.

Drahý Otče, zaplav ich duše dôkazom Tvojej lásky.

Nebeský Otče, úpenlivo Ťa prosím, vypočuj moju modlitbu a zachráň tieto duše od večného zatratenia.

Skrze Tvoje milosrdenstvo im dovoľ, aby ako prví vstúpili do Novej éry mieru na Zemi. Amen."

Váš Nebeský Otec

Všemohúci Boh

na vysvetlenie:

Imunita bude garantovaná tým, za ktorých sa modlíte.

12.12.2011 - 19:00 hod.

280. Duchovná žiarlivosť je ohavnosť

Moja predrahá dcéra, duchovná žiarlivosť je ohavnosť, ktorá postihuje mnohých Mojich vizionárov.

Postihuje aj tých Mojich nasledovníkov, ktorí sa cítia byť izolovaní a čiastočne sklamaní z toho, že Som si vybral iné duše, aby Mi pomohli zachrániť ľudstvo. Namiesto toho si musia uvedomiť, že Ja ich všetkých rovnako milujem.

Ako Mi to len láme srdce, keď sa najmä tie duše, ktoré Som si vybral, cítia byť ohrozené inými vybranými dušami.

Každá duša, ktorú Som si vybral, má pridelenú inú úlohu a to si od nej vyžaduje, aby postupovala rozličnými spôsobmi. Spoločný menovateľ je zakaždým ten istý. Želám si, aby sa všetci Moji vizionári a proroci zhostili posvätnej misie na záchranu duší.

Používam rozličné duše, ktoré majú v srdci pokoru, na dosiahnutie Mojich zámerov.

Satan sa vždy bude pokúšať o obrátenie sŕdc Mojich vybraných duší tým, že ich vystaví posmechu. On vie, ako sa dotknúť citlivého miesta v ich dušiach, keď im nahovára, že iné vybrané duše sú dôležitejšie, ako sú oni.

Následkom toho vyvolá v ich srdciach pocit urazenosti a žiarlivosti. To znamená, že namiesto toho, aby sa vzájomne milovali a udržovali sa v stave milosti, sú ním podnecovaní k tomu, aby jeden na druhého pozerali zvrchu. V mnohých prípadoch jeden druhého okamžite odsúdia a tým umožnia hriechu pýchy, aby vnikol do ich duší.

Tak mnoho Mojich nasledovníkov nielenže nemá v obľube Mojich vybraných vizionárov a prorokov, ale sú dokonca schopní nimi pohŕdať. Je to ten istý spôsob, akým so Mnou zaobchádzali pokryteckí farizeji.

V čase, keď Som pôsobil na Zemi, bolo nimi skúmané a preverované každé jedno slovo, ktoré Som vypustil z Mojich úst. Vo svojej zákernosti využívali každú príležitosť nato, aby Ma nachytali a mohli tak dokázať, že Som luhár. A takto bude zaobchádzané aj s Mojimi prorokmi a vizionármi moderných dní.

Satan trápi Mojich nasledovníkov tým, že do ich myslí vnáša pochybnosti o Mojich posloch, pretože chce zdiskreditovať Moje sväté slovo. To je jeho zámer.

Vrúcne sa modlite, aby každému z vás mohla byť poskytnutá milosť mať v úcte Moje slovo, ktoré dostávate z pera Mojich vzácnych vizionárov.

Vizionári, nikdy sa nechyťte do pasce tým, že vás ovládne duchovná žiarlivosť. Je to nemiestne a preniká to Mojim srdcom ako meč.

Milujte sa navzájom.

Preukazujte si vzájomnú úctu a ctite jeden druhého v Mojom mene.

Toto je najdôležitejšie ponaučenie.

Ak sa vám zdá, že je ťažké toho dosiahnuť, potom bude každá iná práca, ktorú pre Mňa vykonávate, zbytočná.

Váš učiteľ a Spasiteľ

Ježiš Kristus

13.12.2011 - 20:15 hod.

281. Nemôžem zniesť myšlienku na tie duše, ktoré sú Satanom vlečené do pekla

Moja predrahá milovaná dcéra, prípravy sú dôležité pre všetkých Mojich nasledovníkov, lebo Varovanie sa približuje.

Všetci títo veriaci sa musia modliť za odpustenie svojich hriechov, aby sa vyhli bolesti Očistca, ktorú väčšina ľudí na tomto svete bezprostredne po Varovaní zakúsi na krátku dobu.

Modlite, modlite sa za všetkých, ktorí budú traumatizovaní, až uvidia stav svojich duší, keď sa im počas Varovania zjavia ich hriechy.

Oni musia pochopiť, že ich hriechy im musia byť vyjavené ešte predtým, ako sa budú môcť očistiť od všetkých hriechov, aby mohli vojsť do Môjho Nového raja na Zemi do Novej éry pokoja, lásky a šťastia, ktorej dedičom sa musí stať každé z Mojich detí.

Moje srdce je plné radosti, pretože prinášam ľudstvu tento veľký dar. Napriek tomu Môj smútok pretrváva kvôli tým, ktorí jednoducho odmietnu príležitosť tohto nového života.

Deti, Ja potrebujem tak veľa modlitieb, aby Satan mohol byť zastavený v krádeži ich duší. On v tom bude pokračovať až do poslednej minúty.

Nemôžem zniesť pomyslenie na tie duše, ktoré Mi budú vytrhnuté, keď budú kričať a protestne sa zmietať, zatiaľ čo ich Satan a jeho prisluhovači budú vliecť do hlbín pekla.

Deti, pomôžte Mi tomu zabrániť vašimi modlitbami.

Deti, tieto duše musia úplne odmietnuť Satana a jeho cesty, ak majú vojsť do Nového raja. Musia sa ku Mne obrátiť buďto s ochotou alebo vôbec nie.

Majú dve voľby buďto Nový raj na Zemi alebo hlbiny večného zatratenia v spoločnosti Satana.

Vôbec nikdy nepochybujte o existencii Pekla, deti. Uvedomte si, že každá sčernetá duša je v okamihu smrti odvlečená démonmi Satana do Pekla, kde je trápená po večnosť. Napriek všetkým prísľubom Satana on vytvoril hrôzostrašný stav múk pre takéto duše. Kvôli jeho nenávisti voči ľudstvu budú tieto duše trpieť neznesiteľné muky. A predsa to budú musieť znášať po celú večnosť.

Nevedia snáď tieto duše, čo prinášajú Satanove sľuby?

Či snáď nevedia, že bohatstvo, pozemská sláva a zvodný materializmus vytvárajú hladkú cestu priamo do náručia Zlého?

Prebuďte sa, vy všetci, dokiaľ ešte môžete. Zachráňte seba ako aj tých úbohých zvedených hriešnikov od tohto strašného konca vašej existencie.

Nemáte veľa času.

Začnite sa modliť za tieto duše už dnes.

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

14.12.2011 - 19:15 hod.

282. Druhý príchod sa uskutoční skoro po Varovaní

Moja drahá milovaná dcéra, musíš Mi vždy dôverovať a byť si vedomá toho, že ani jedno posolstvo, ktoré ti dávam, nebude nikdy znečistené (falošné pozn. prekl.).

Držím ťa pevne v Mojom najsvätejšom srdci a tvoja ruka je vedená Mojou rukou.

Ty môžeš a vždy aj budeš zapisovať len Moje sväté slovo, aby si celému svetu odovzdávala Moje posolstvá.

Nesmieš sa stále pokúšať o stanovenie dátumu Varovania. Ja nemôžem zjaviť tento dátum, lebo to nie je v súlade s vôľou Môjho Večného Otca. Varovanie sa udeje celkom neočakávane a vtedy, keď ho ľudia nebudú predvídať.

Času je už veľmi málo a preto ho čo najviac využívajte na vytrvalé modlitby za spásu duší všetkých duší.

Veľký Trest bol pozdržaný a dôjde k nemu len vtedy, ak sa po Varovaní nebudú ľudia kajať a vo veľkom počte sa neodvrátia od svojich skazených spôsobov.

Môj Otec dal súhlas k oznámeniu Môjho Druhého príchodu na Zem v rámci veľmi krátkeho časového obdobia. Udeje sa to skoro po Varovaní. Od všetkých duší sa vyžaduje, aby boli nato plne pripravené.

Najbližšia c

Modlitebná kampaň (14)

"Za ochranu proti atómovej vojne"

Ó, všemohúci Otče, Bože Najvyšší, prosím Ťa, maj zmilovanie so všetkými hriešnikmi. Otvor ich srdcia, aby prijali spásu a dostali hojnosť milostí.

Vypočuj moje prosby za moju vlastnú rodinu a daj, aby každý z nich našiel milosť v Tvojom milujúcom srdci.

Ó, Bože, Nebeský Otče, ochráň všetky svoje deti na zemi od atómovej vojny ako aj iných zločinov, ktoré sú plánované na zničenie Tvojich detí.

Odvráť od nás všetko zlo a ochraňuj nás.

Osvieť nás, aby sme otvorili svoje oči a mohli tak bez strachu v našich dušiach počuť a prijať pravdu o našej spáse.

Choďte v pokoji.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

15.12.2011 - 20:55 hod.

283. Moje deti trpeli ujmou v tomto roku čistenia

Moja najdrahšia dcéra, tento rok, ktorý je už takmer u konca, bol rokom čistenia, v dôsledku ktorého sú teraz Moje deti všade pripravené na Varovanie.

Mnohé z Mojich detí v tomto roku 2011 strašne trpeli. Vojny, násilie, vraždenie a nenávisť, ktoré všetky boli riadené Satanovou armádou, zabili alebo zmrzačili Moje drahé deti. Tieto sily zla budú strašne potrestané, ak sa nebudú kajať potom, ako sa udeje Varovanie.

Mnohým Mojim deťom bolo odobraté materiálne pohodlie a tak trpeli núdzou, ktorú predtým nikdy nemuseli znášať.

Tieto skúšky boli spôsobené Satanom, ktorý ich uvalil na ľudstvo, ale Ja Som ich dovolil, aby cez ne boli očistené duše. Môžeš si myslieť, dcéra Moja, že je to kruté ale bolo to nutné, aby sa ľudia pripravili a aby v ich dušiach zavládla pokora.

Teraz, ako sa v Mojich očiach stali čistejšími, sa ich srdcia otvorili, aby prijali pravdu o svojom večnom živote. To znamená, že počas Varovania budú trpieť menej, pretože podstúpili toto prenasledovanie.

Moje deti sú teraz pripravené, aby prijali Môj dar Milosrdenstva. Čas pre svet už takmer nadišiel. Dcéra Moja, buď trpezlivá. Nikdy odo Mňa neočakávaj, že svetu poskytnem dátum (Varovania), pretože vám neprináleží ho poznať, ako Som ti už viac krát predtým povedal.

Majte vo Mňa úplnú dôveru a zachovajte si pokoj.

Môj dar Varovania vám prinesiem, keď dozrie čas a keď ho Moje deti budú najmenej očakávať.

Váš milovaný Ježiš

Vykupiteľ ľudstva

16.12.2011 - 20:35 hod.

284. Panna Mária - Proroci posledných časov sú vedení Nebesami

Dieťa moje, prichádzam k tebe, aby som tvojmu srdcu priniesla útechu. Ty, moje silné dieťa, budeš odteraz schopná znášať utrpenie v takom rozsahu, že ho uvítaš a tým preukážeš svoju vytrvalosť v boji za ohlasovanie slova môjho predrahého Syna Ježiša Krista.

Ty, dieťa moje, si rozpoltená. Táto práca každý deň so sebou prináša nové a nové výzvy, z ktorých mnohé sú náročné.

Teraz nadišiel čas, aby si bez akéhokoľvek strachu pozdvihla svoju výzbroj. Postupuj vpred a bojuj za môjho Syna, aby si zabezpečila, že jeho sväté slovo bude rýchlo počuté po celom svete. Urob to tak rýchlo, ako len môžeš. Neotáľaj. Nedopusť, aby si bola rozptyľovaná.

Milujem ťa, moje dieťa. Si úplne chránená od akejkoľvek ujmy. Nezbadala si, ako málo sa ťa to teraz dotklo, keď si kvôli tejto práci bola inými napadnutá? Je to dané milosťou tvojej výzbroje.

Bojuj v bitke proti Satanovi a jeho armáde bojovníkov a pomôž tak zachrániť celé ľudstvo.

Ty si pravá vizionárka posledných časov, ktorá je vedená Nebesami, aby si bola nápomocná pri obrátení sveta. Bude ti zoslaná rýchla pomoc priprav sa. Raduj sa, pretože je to veľký dar.

Si vedená na každom svojom kroku a preto len dôveruj Ježišovi a vždy poslúchaj Môjho Nebeského Otca.

Buď statočná, maj odvahu a postupuj, nemajúc strach vo svojej duši.

Tvoja Nebeská Matka

Kráľovná Anjelov

17.12.2011 - 15:30 hod.

285. Nikdy sa nesmiete vzdať nádeje kvôli strachu

Moje dieťa, svet sa musí čo najskôr dozvedieť o láske a milosrdenstve, ktoré môj Syn Ježiš Kristus prechováva ku každému jednému človeku na zemi.

Jeho láska zahŕňa každého vrátane tých, ktorí majú vlažné duše ako aj tých, ktorí v Neho neveria.

Nikdy nemaj pochybnosti o tom, že títo ľudia, ktorých duch prejavuje nedostatky, sú Ním veľmi milovaní. Práve im sa dostane veľkej nádeje, keď budú zahalení milosrdenstvom môjho Syna.

Nebesia sa budú radovať, keď počas Varovania títo ľudia otvoria svoje oči pre pravdu. Stane sa tak, keď príjmu lásku a nádej, ktorá im bude daná. Bude to ten najväčší dar, akého sa im kedy v ich životoch na Zemi dostane.

Moje dieťa, ľudia nesmú nikdy odsudzovať tých, ktorí nectia môjho Otca. Nikdy sa nesmú vzdať nádeje pre tých, ktorí tiež odmietajú môjho Syna. Všetky tieto duše sú s hlbokou nehou milované mojim Synom, ktorý ich chce len zachrániť.

Nádej, moje dieťa, je darom Boha Otca. Nikdy sa jej nesmiete vzdať kvôli strachu alebo kvôli negativite. Milosrdenstvo môjho Syna nepozná hraníc. Už skoro sa vám ho všetkým dostane - každému jednému z vás.

Nádej a radosť musia vo vašich myšlienkach zaujať popredné miesto, pretože môj Syn aby zachránil svet sa práve chystá udeliť svojim deťom tak úžasný dar.

On chce, aby celé ľudstvo malo účasť na tejto veľkolepej oslávenej ére mieru, ktorá vás očakáva.

Modlite, modlite, modlite sa, aby všetky duše na zemi privítali tento láskyplný dar s otvoreným a pokorným srdcom.

Bude to Varovanie, ktoré ľudstvu definitívne zjaví Božie milosrdenstvo.

Potom už nemôže byť a ani nebude žiadnych pochybností o tom, ako veľmi sú Ním všetky deti milované a pre Neho vzácne.

Vaša milovaná matka

Kráľovná Nebies

18.12.2011 - 15:10 hod.

286. Modlite sa tak, ako ste sa nikdy predtým nemodlili

Moja najdrahšia dcéra, tí ľudia, ktorí sa odo Mňa najviac vzdialili, Mi spôsobujú najväčšiu starosť.

Moji nasledovníci musia vynaložiť všetko úsilie, aby rozšírili Moju modlitbu, ktorú vám dal Môj Večný Otec, prosiac za imunitu ich duší [viď "Modlitebná kampaň pred Varovaním (13)" v posolstve 280].

"Ó, Nebeský Otče, skrze lásku Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, ktorého utrpenie na kríži nás spasilo od hriechu, prosím, zachráň všetkých tých, ktorí naďalej odmietajú Jeho ruku milosrdenstva.

Drahý Otče, zaplav ich duše dôkazom Tvojej lásky.

Nebeský Otče, úpenlivo Ťa prosím, vypočuj Moju modlitbu a zachráň tieto duše od večného zatratenia.

Skrze Tvoje milosrdenstvo im dovoľ, aby ako prví vstúpili do Novej éry mieru na Zemi. Amen."

Naliehavo prosím všetkých veriacich, ktorí čítajú tieto Moje sväté posolstvá, ktoré sú dávané svetu, aby sa modlili tak, ako sa (ešte) nikdy predtým nemodlili *(s veľkou vrúcnosťou a mnohokrát za deň opakujte túto modlitbu za tých, ktorých chcete zachrániť, pretože Nebeský Otec im dá imunitu, to znamená, že vďaka vašim modlitbám budú ušetrení od večného zatratenia pozn. prekl.).

Potrebujem vašu oddanosť, aby zaistila, že všetky Moje deti prijmú Môj dar s láskou a radosťou vo svojich srdciach.

Oni nesmú mať strach, pretože Ja prichádzam s darom Lásky a Milosrdenstva.

Váš Ježiš

Vykupiteľ a Spasiteľ celého ľudstva

 (*) Poznámka:

Túto modlitbu prispôsobíte tak, aby sa vzťahovala na konkrétnu osobu, za ktorú vyprosujete imunitu od Nebeského Otca. Preto nahraďte všetky slová, vzťahujúce sa všeobecne na všetkých, za slová, ktoré menujú vašich blízkych, priateľov atď... Napríklad ak matka vyprosuje imunitu za svojho neveriaceho syna Mateja Majerčíka (meno je vymyslené a slúži len ako príklad), potom jej modlitba vyznie nasledovne:

"Ó, Nebeský Otče, skrze lásku Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, ktorého utrpenie na kríži nás spasilo od hriechu, prosím, zachráň môjho syna Mateja Majerčíka, ktorý naďalej odmieta Ježišovu ruku milosrdenstva. Drahý Otče, zaplav jeho dušu dôkazom Tvojej lásky. Nebeský Otče, úpenlivo Ťa prosím, vypočuj Moju modlitbu a zachráň dušu môjho syna Mateja od večného zatratenia. Skrze Tvoje milosrdenstvo mu dovoľ, aby ako prvý vstúpil do Novej éry mieru na Zemi. Amen."

19.12.2011 - 19:30 hod.

287. Modlitebná kampaň pred Varovaním (15) "Vďaka za dar Božieho milosrdenstva"

Moja najdrahšia dcéra, ako veľmi si prajem, aby kresťania z hĺbky svojich sŕdc všade vzdávali úctu Môjmu narodeniu.

Je Mojim vrúcnym želaním, aby celé ľudstvo v tomto čase dovolilo Môjmu Duchu Svätému preniknúť do ich sŕdc a duší.

Keď slávite Moje narodenie, tak ho musíte uctievať kvôli tomu, čo predstavuje. Nezabúdajte, že vzdávate úctu Môjmu daru spásy.

Z tohto dôvodu Som bol prvý krát poslaný Mojim Otcom.

Preto sa znovu vrátim, aby Som ľudstvu ponúkol druhú príležitosť na vykúpenie.

Chcem, aby moje deti tieto Vianoce v rámci Modlitebnej kampane (15) obetovali ďalšiu modlitbu "Vďaky za dar Božieho milosrdenstva":

"Ó, môj Nebeský Otče, s hlbokou vďakou Ti vzdávame úctu za obetu, ktorú si nám priniesol, keď si do sveta poslal Spasiteľa.

S pokornou vďačnosťou a v radostnom vďakyvzdaní Ti obetujeme naše modlitby za dar Božieho milosrdenstva, ktorý teraz dávaš svojim deťom.

Ó, Bože Ty, ktorý si Najvyšší daj, aby sme sa stali hodnými s vďakou prijať toto veľké milosrdenstvo. Amen."

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

20.12.2011 - 20:30 hod.

288. Hriešnikom, ktorí sa ku Mne obrátia, sa dostane okamžitej priazne

Moja drahá milovaná dcéra, prečo sa práve teraz Moje deti cítia tak opustené vo svete?

Prečo si, ustarostené a osamelé, zúfajú, keď jediné, čo musia urobiť, je, že budú na Mňa svojho Ježiša volať, aby Som ich utešil?

Každý jeden z nich sa musí ku Mne obrátiť a požiadať Ma o pomoc. Odpoviem na každú jednotlivú modlitbu. Ani jedna prosba nezostane nepovšimnutá a ich modlitby budú vypočuté v súlade s Mojou Svätou vôľou.

Toľkí zabúdajú, že keď sa ku Mne obrátia, tak neustále pri nich stojím.

Každá duša na zemi je Mi vzácna.

Keby si len uvedomili, akú radosť Mi to spôsobuje, keď sa na Mňa obracajú o pomoc.

Dokonca Mi to spôsobuje ešte väčšiu radosť a šťastie, keď Ma hriešnici prosia, aby Som im odpustil a preukazujú ľútosť nad svojimi hriechmi.

Sú to duše, ktorým, keď sa ku Mne obrátia, sa dostane okamžitej priazne. Povedz im, že nemusia mať nikdy strach, aby sa na Mňa obrátili, pretože Ja Som vždy milosrdný. Útecha, ktorú následne pocítia, je milosťou, ktorou obdarujem tých, ktorí majú úprimné a vrelé srdcia.

Toto je čas v roku, keď vylievam Svoje milosrdenstvo na celý svet najviac. Preto sa teraz na Mňa obracajte, aby vám boli udelené milosti a sila, ktoré potrebujete, aby vám pomohli vydržať vaše skúšky vo svete.

Váš Ježiš

Spasiteľ a Vykupiteľ ľudstva

21.12.2011 - 20:10 hod.

289. Dokonca aj hriech vraždy môže byť odpustený

Moja predrahá milovaná dcéra, dnes večer prichádzam, aby Som poskytol útechu hriešnikom, ktorí si myslia, že nie sú hodní toho, aby predo Mňa predstúpili.

Obraciam sa na tie z vás  úbohé zmučené duše  ktoré ste presvedčené, že vaše hriechy sú tak odpudzujúce, že by Som vám nemohol odpustiť. Ako sa len mýlite.

Či snáď neviete, že niet takého hriechu, ktorý by Som nemohol odpustiť? Prečo sa tak bojíte?

Či snáď neviete, že dokonca aj najťažší hriech, ktorým je vražda, môže byť odpustený? Všetky hriechy môžu byť a budú odpustené, ak duša prejaví skutočné a zo srdca vychádzajúce výčitky svedomia.

Ja čakám. Otvorte Mi vaše srdcia. Zdôverte sa Mi. Ja Som pravdepodobne jediným skutočným priateľom, ktorého máte a preto Mi môžete povedať čokoľvek a nebude Ma to šokovať.

Hriech je realitou života. Len veľmi málo duší, vrátane vyvolených duší, môže zostať v stálom stave milosti.

Nikdy sa nedomnievajte nezávisle od toho, aké závažné by vaše hriechy boli že sa z nich nemôžete vyznať.

Pokiaľ sa Ma obávate a neustále sa Mi obraciate chrbtom, tak sa budete sami ešte viac odo Mňa vzďaľovať.

Mnohé z Mojich detí sa cítia byť nehodné Mojej lásky. A predsa, ja milujem každého, vrátane zatvrdilých hriešnikov. Ja netolerujem hriech to by Som nikdy nemohol no (napriek tomu) k hriešnikovi prechovávam lásku.

Bolo to kvôli hriechu, že Som bol poslaný do vášho sveta ako Spasiteľ, aby vám mohlo byť odpustené. Ale nato, aby vám mohlo byť odpustené, musíte o odpustenie prosiť. Ak (naozaj) hľadáte odpustenie, musíte sa najskôr stať pokornými. Pretože bez pokory nie je skutočnej ľútosti.

Ja, váš Spasiteľ, vás prosím, aby ste sa zastavili a premýšľali o tom, ako žijete váš život. Buď milujete Boha svojimi dobrými skutkami a láskou k blížnemu, alebo tak nekonáte.

Nato, aby ste Ma milovali, Ma nemusíte (nevyhnutne) poznať. Vašou prácou, vašou láskou jedného k druhému, vašou dobrotou a veľkorysosťou, ktoré preukazujete ostatným, prejavujete aj vašu lásku ku Mne bez toho, že by ste si toho boli vedomí.

Takisto vašou pokorou srdca, keď prejavujete skutočné výčitky svedomia pre všetky špatné konania vo vašom živote, tiež dokazujete vašu lásku ku Mne.

Myslíte si, že ako inak by ste sa mohli dostať bližšie k Môjmu srdcu?

Nesmiete mať nikdy strach priblížiť sa ku Mne. Ja nie Som nikdy ďaleko.

Poďte teraz ku Mne, aby Som vašej duši poskytol výživu a daroval vám pokoj, po ktorom túžite.

Váš milovaný Ježiš

22.12.2011 - 09:30 hod.

290. Plán na očistu ľudstva pre Druhý príchod je dokončený

Moje dieťa, svet sa musí pomocou modlitieb pripraviť na (príchod) Môjho syna.

Plán môjho drahého Syna na očistu ľudstva pre (Jeho) Druhý príchod je dokončený.

Bol poskytnutý čas, aby sa tým umožnilo viere jej rozšírenie cez tieto a iné Božské posolstvá.

Dokonca aj malá skupina oddaných kresťanov, ktorí sa modlia za tých, ktorí odmietajú môjho Syna, môže zachrániť tieto duše.

Ty, dieťa moje, musíš poprosiť toľkých nasledovníkov, ako ti je možné, aby sa modlili za imunitu tých úbohých duší, ktoré sú v hriechu.

Naliehavo prosím všetkých nasledovníkov môjho Syna, aby sa nikdy nevzdávali nádeje na záchranu celého ľudstva.

Mnohé úbohé duše nechápu, čo činia, keď odmietajú existenciu Nebeského Boha Otca.

Ich spôsob myslenia je diktovaný ľudskou logikou, kde sa všetky veci zakladajú len na tom, ako sú videné púhym okom.

Nemôžu pochopiť, že Zem je jednoducho planétou, ktorú pre svoje deti stvoril Boh. Je len dočasným miestom.

Ich skutočným dedičstvom je Nový Raj.

Modli, modli, modli sa za tieto deti, aby sa Duch Svätý dotkol ich duší a rozohnil v ich srdciach lásku pre môjho Syna.

Nikdy nezabudnite, že Vianoce sú Svätou hostinou na oslavu Spasiteľa, ktorý bol zoslaný, aby vám všetkým mojim deťom poskytol večný život.

Vaša Blahoslavená Matka

Kráľovná Nebies

24.12.2011 - 18:00 hod.

291. Môj Syn je poslaný, aby si nárokoval Svoj právoplatný trón

Moja dcéra, tak, ako Som po prvýkrát poslal Spasiteľa do sveta, aby zachránil ľudstvo, tak Som aj teraz pripravený, aby Som vyslal Môjho Syna Ježiša Vykupiteľa ľudstva ešte raz, aby zachránil tie duše, ktoré by inak nemohli byť zachránené.

Moje deti musia pochopiť význam horkej aj sladkej obete, ktorú Som priniesol ľudstvu, keď Som poslal Môjho Syna po prvýkrát.

Keď Som si uvedomil, že jediným možným spôsobom, ako vykúpiť ľudstvo, bolo poslať (svetu) Spasiteľa, tak Som si bol vedomí toho, že Som nemohol od žiadneho proroka alebo vyvolenej duše očakávať, aby podstúpila takú (nesmiernu) obetu. Cez druhú osobu Môjho Božstva Som sa rozhodol, že pošlem Syna, aby zachránil ľudstvo. Bol to jediný účinný spôsob, ako zmariť plány Satana až taká bola Moja láska k Mojim deťom.

Pozorovať Môjho Syna, ako rastie a stáva sa mužom, bolo úchvatné no zároveň aj bolestné, pretože Som vedel, čo Ho očakáva. A predsa kvôli hlbokej a nežnej láske, ktorú pociťujem ku každému z Mojich detí, to bola dobrovoľná obeť, ktorú Som podstúpil, aby Som zachránil Svoju rodinu.

Tak aj teraz, ako sa blíži Varovanie, pripravujem svet cez tieto Sväté posolstvá, aby po druhýkrát privítal Môjho Syna.

Druhý príchod Môjho milovaného Syna je blízko, deti. On bude zoslaný, aby si vyžiadal Svoj právoplatný trón, keď bude panovať ako Kráľ ľudstva.

Táto nádherná udalosť bude úchvatná a pôsobivá a je poslednou časťou plánu na záchranu ľudskej rasy od zla, ktoré existuje vo vašom svete. Satan bude už čoskoro vyvrhnutý (zo sveta). Jeho nasledovníkov a tých, ktorí sú zlého srdca, sa zmocní zdesenie a šok. V tejto fáze sa bude od nich očakávať, aby spravili rozhodnutie. Buď padnú na kolená v úpenlivej prosbe o milosrdenstvo a budú tak zachránení alebo odmietnu tento veľký dar, ktorý im bude ponúknutý.

Moje deti, zjednoťte sa všetci a nemajte strach z posmechu. Všetci ste vedení Duchom Svätým a dostáva sa vám ochrany od anjelov a svätých v Nebi. Bude záležať na vás, Mojich nasledovníkoch, aby ste ohlasovali slovo a zasľúbenie Môjho Syna, ktorý si praje, aby sa tieto posolstvá rozšírili po celom svete.

Aj vďaka vašim modlitbám bude možné, aby z náručia Satana boli vytrhnutí stratení hriešnici.

Deti, nachádzate sa v počiatočnej fáze záverečného boja. Cez milosrdenstvo Môjho vrúcne milovaného Syna dostávate druhú príležitosť na večnú spásu. Nepremárnite túto šancu. Spojte sa v jednote spolu s vašou rodinou v Nebi, aby ste zachránili vašich bratov a sestry na zemi.

Radujte sa na tieto Vianoce, pretože to bude zvláštna oslava, keď teraz musíte pomáhať dušiam, aby sa pripravili na Druhý príchod Môjho Syna potom, ako sa udeje Varovanie.

Všetkých vás, deti, milujem. Prijmite Moju lásku. Objímte Ma, vášho Nebeského Otca, ktorý urobí všetko, čo je možné, aby vás všetkých vzal do Novej éry mieru.

Boh Otec

25.12.2011 - 18:00 hod.

292. Majte v úcte dôležitosť a význam rodiny

Dcéra Moja, dnešný deň je oslavou Mojich narodenín. Je to tiež výnimočný deň pre rodiny.

Nezabudnite, že Svätá rodina sa takisto zrodila v tento deň. Táto Svätá rodina má vzťah a spojitosť s ľuďmi na celom svete.

Tak, ako sú všetky duše na zemi súčasťou rodiny Môjho Večného Otca, tak aj ľudia by všade mali uctievať dôležitosť a význam rodiny.

Len vďaka rodine sa rodí opravdivá láska. Je dôležité, aby ste to chápali, aj keď mnohé rodiny vo svete trpia kvôli roztržkám, hádkam a rozchodom.

Ak by na Zemi nebolo rodín, nebolo by ani života. Rodiny reprezentujú všetko to, čo si Môj Večný Otec praje pre svoje deti na Zemi.

Rodiny, keď sú pospolu, vytvárajú (navzájom) dôvernú a vrúcnu lásku, ktorá je známa len v Nebesiach. Narušte rodinu a narušíte tým čistú lásku, ktorá existuje vnútri každej duši, ktorá je súčasťou takejto rodiny.

Satan obľubuje rozvracať rodiny. Prečo? Pretože vie, že jadro lásky, ktoré je nevyhnutné pre duchovný rast ľudstva, zahynie, keď je rodina rozpoltená.

Deti, prosím, modlite sa, aby sa rodiny spájali. Modlite sa, aby sa rodiny spolu modlievali. Modlite sa, aby ste Satanovi zabránili vojsť do domova vašej rodiny.

Nikdy nato nezabúdajte, že ste všetci súčasťou rodiny Môjho Otca a túto jednotu musíte napodobňovať aj tu na Zemi, kedykoľvek je to možné. Viem, že nie vždy tomu tak je, ale vždy sa usilujte o jednotu rodiny, aby ste si medzi sebou udržali lásku.

Ak nemáte na Zemi rodinu, potom majte na pamäti, že ste súčasťou (veľkej) rodiny, ktorú vytvoril Môj Otec. Vynasnažte sa, aby ste sa pripojili k rodine Môjho Otca v Novej ére mieru.

Modlite sa za milosti, ktoré potrebujete, aby ste v tomto Novom raji mohli nájsť váš právoplatný domov, keď budete pozvaní, aby ste do neho vošli pri Mojom druhom príchode.

Váš milovaný Ježiš

Spasiteľ ľudstva

26.12.2011 - 15:50 hod.

293. Bol Som obvinený z kacírstva a bohorúhačstva, keď Som chodil po zemi

Ja Som tvoj Ježiš, ktorý ťa nikdy neopustí nezávisle od toho, ako veľmi trpíš. Ja Som Alfa a Omega, Syn Boha, ktorý sa stal človekom a bol zrodený z nepoškvrnenej Panny Márie.

Moja drahá milovaná dcéra, povznes sa nad týmto náhlym prepuknutím utrpenia a nikdy nezabúdaj na ten (veľký) počet duší, ktoré v tomto procese zachraňuješ.

Moje deti musia znášať utrpenie očisty, aby v tomto čase boli ich duše očistené. Takže si na to musia zvyknúť. Predtým, ako sa Varovanie udeje, ešte mnohé z Mojich detí podstúpia očisťovanie. Dcéra Moja, oni časom pochopia, prečo sa im to deje.

Po celý čas sú s vami anjeli, ako nikdy predtým. Ty, dcéra Moja, pritiahneš teraz na seba kvôli týmto posolstvám doposiaľ najväčší počet útokov.

Každé slovo, ktoré vyslovujem, bude teraz trhané na kusy.

Každé poučenie a každá pravda, ktoré sa teraz pokúšam odovzdávať svetu, sa budú spochybňovať a pokladať za rúhavé.

Moje Sväté Slovo, ktorému Som učil Mojich nasledovníkov v čase, keď som chodil po zemi, bolo tiež kritizované.

Bol Som obvinený z herézy (kacírstva), bohorúhačstva a z toho, že odpúšťam hriešnikom ich hriechy, keď Som chodil medzi Mojim ľudom. Moje slovo nebolo potom prijímané na mnohých miestach a to predovšetkým medzi kňazmi a farizejmi.

Dcéra Moja, takýto ľudia s ich vystatovačnými posmeškami, ktorí sa sami seba vyhlasujú za znalcov Písma (Biblie), budú tými najhoršími útočníkmi. Budú arogantne tvrdiť, že ich chybná interpretácia Svätého Evanjelia je dôležitejšia ako samotná pravda.

Ich pýcha im bráni, aby spoznali Môj hlas, keď je dnes oznamovaný svetu.

Nikdy sa, dcéra Moja, nezapodievaj týmito úbohými dušami, lebo nie sú zo svetla. Nanešťastie si sami o sebe myslia, že takýmito sú. Nezabúdaj, že tí, ktorí sa správajú povýšenecky a zosmiešňujú iných v Mojom mene, Ma nereprezentujú.

Títo nepreukazujú ani lásku, ani porozumenie, ani pokoru.

Tieto útoky sú (zámerne) vyvolávané, aby ťa zastavili v tejto práci a vnášali nové pochybnosti do tvojej mysle. Modli sa za takýchto ľudí. Nevšímaj si ich. Sústreď sa len na Môj hlas a nedovoľ, aby toto posvätné dielo bolo takýmto spôsobom ovplyvnené.

Satan aktívne pôsobí v týchto dušiach a použije každý druh ľstivej argumentácie, aby tieto posolstvá, vychádzajúce z Mojich úst, podkopal a zdiskreditoval. Ak by si sa týmito útokmi zapodievala a na ne reagovala, poskytla by si tým Satanovi silu, ktorú on hľadá.

Choď teraz v pokoji. Aj naďalej sa dívaj dopredu a vždy zostaň poslušná Mojim prianiam. Nezabúdaj, že si Mi venovala dar svojej slobodnej vôle. A preto Mi dovoľ, aby Som ťa viedol. Plne mi dôveruj.

Milujem ťa.

Tvoj Ježiš

27.12.2011 - 14:00 hod.

294. Panna Mária - pôrodné bolesti začali

Moje dieťa, pôrodné bolesti začali.

Prišiel čas pre zrod Nového sveta, nového začiatku.

Mnohé zmeny sa teraz udejú na Zemi, aké nikdy predtým neboli pozorované.

Môj Nebeský Otec ešte raz posiela môjho milovaného Syna Ježiša Krista, aby zachránil ľudstvo od jeho skazenosti.

Ty, moje dieťa, budeš svedkom série udalostí, ktoré ti už boli odhalené.

Nesmieš mať strach, nakoľko toto očisťovanie je nevyhnutné, aby prebudilo ľudstvo, ak majú byť zachránené duše.

Znamenia sa dostavia tak, ako to bolo predpovedané. Moje deti musia prijať tieto zmeny s pokorným a kajúcim srdcom.

Modlite, modlite sa za duše, aby odložili hriech pýchy a hľadali odpustenie za svoje previnenia proti Bohu Otcovi.

Premrhanie (možnosti) vašej vlastnej záchrany bude mať za následok prísny trest.

Milosrdenstvo môjho Syna je tak veľké, že mojim deťom poskytne čas, aby sa kajali.

Ale teraz sa musíte modliť za všetky duše, aby sa mohli stať hodnými vojsť do Novej éry mieru.

Vaša milovaná Matka

Nebeská kráľovná Mária

28.12.2011 - 15:15 hod.

295. Boh Otec - prijmite túto poslednú príležitosť, inak budete čeliť strašnému trestu

Moja dcéra, máš teraz povinnosť, aby si všade informovala Moje deti o naliehavosti hľadania spásy.

Vďaka Môjmu veľkému milosrdenstvu posielam teraz Môjho Syna, aby Som ľudstvu ponúkol poslednú príležitosť na obrátenie sa nazad ku Mne, vášmu Nebeskému Otcovi.

Môžem vám zjaviť, že veľké Milosrdenstvo, ktoré bude preukázané všetkým Mojim deťom, sa udeje len jediný raz.

Moje deti musia prijať túto poslednú príležitosť ku spáse, inak budú musieť akceptovať, že na svet dopadne strašný trest.

Každá jednotlivá duša na zemi už zakrátko uvidí znamenia osvietenia svedomia.

Každá z týchto duší bude prinútená, aby v hanbe padla na kolená, keď uvidí pravdepodobne po prvýkrát jak bolestne sa jej hriechy javia v Mojich očiach.

Tí s dobrotivým a pokorným srdcom prijmú toto veľké milosrdenstvo s vďakou a úľavou.

Pre iných to bude predstavovať veľmi ťažkú skúšku a mnohí odmietnu Moju ruku lásky a priateľstva.

Naliehavo sa modli za tieto duše, Moja dcéra, pretože bez modlitieb im nemôže byť poskytnutá druhá príležitosť.

Svet nakoniec prijme moc svojho Nebeského Otca, keď zázrak na oblohe uvidí každý, nech by bol kdekoľvek.

Zrod Nového sveta je už takmer nad vami. Chopte sa teraz Môjho milosrdenstva, dokedy (ešte) môžete. Neodkladajte to až na poslednú minútu.

Spojte sa ako jeden, zjednotení so Mnou, aby ste objali Novú éru mieru, ktorá očakáva všetky tie požehnané duše, ktoré Ma milujú.

Moje milosrdenstvo je natoľko veľké, že modlitba, ktorú Môj Syn prostredníctvom teba, Moja dcéra, poskytol svetu na vyprosenie imunity za tieto duše (pozri v posolstve 280 Modlitebnú kampaň pred Varovaním č. 13), bude mať takú moc, že duše, ktoré sú ešte v temnote, môžu byť a aj budú zachránené.

"Ó, Nebeský Otče, skrze lásku Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, ktorého utrpenie na kríži nás spasilo od hriechu, prosím zachráň všetkých tých, ktorí naďalej odmietajú Jeho milosrdnú ruku.

Drahý Otče, zaplav ich duše dôkazom Tvojej lásky.

Nebeský Otče, úpenlivo Ťa prosím, vypočuj Moju modlitbu a zachráň tieto duše od večného zatratenia.

Skrze Tvoje milosrdenstvo im dovoľ, aby ako prví vstúpili do Novej éry mieru na Zemi. Amen."

Nezabudnite deti, akú moc má modlitba a ako môže zmierniť trest.

Modlite, modlite, modlite sa, aby svet mohol byť a bol zachránený a aby mohol byť odvrátený Veľký trest.

Váš Nebeský Otec

Boh Najvyšší

29.12.2011 - 14:45 hod.

296. Panna Mária - Môj ruženec môže zachrániť národy

Moje dieťa, modlitba môjho Svätého ruženca môže zachrániť národy.

Moje deti nesmú nikdy zabudnúť, akú moc má môj Svätý ruženec.

Je natoľko mocný, že robí Podvodníka bezmocným. On nemôže Tebe ani tvojej rodine nič urobiť, ak sa ho denne modlíš.

Prosím, požiadaj moje deti, aby sa odo dneška nielen kvôli ochrane svojich rodín ale aj kvôli ochrane svojich spoločenstiev začali modliť môj Svätý ruženec.

Ruženec je najmocnejšou zbraňou proti Satanovým plánom zničiť, čo sa mu dá v týchto jeho posledných dňoch na zemi.

Nikdy nepodceňujte lži, ktoré vnáša do myslí ľudí, aby moje deti odviedol od pravdy.

Tak mnohí, ktorí sú pod jeho vplyvom, sa budú zasadzovať a bojovať proti pravde veľkého milosrdenstva môjho Syna.

Tým, že sa budete modliť môj Svätý ruženec, môžete ochrániť tieto duše od lží.

Ich srdcia môžu byť a budú otvorené, ak si vyčleníte čas na modlitbu môjho ruženca.

Modlite sa teraz za moje deti, aby otvorili svoje srdcia pre pravdu. Tiež sa modlite, aby všetky moje deti našli silu na prijatie milosrdenstva môjho Syna.

Vaša milovaná Matka

Kráľovná Anjelov

29.12.2011 - 15:00 hod.

297. Každý druh milosrdenstva bude preukázaný tým, ktorí nemilujú Môjho Otca

Moja predrahá, milovaná dcéra, už čoskoro budú Moje deti všade prebudené zo svojej hlbokej a prázdnej driemoty.

Keď sa prebudia do Varovania, mnohí budú zdesení. Tým, ktorí budú vystrašení, musím povedať nasledovné.

Buďte vďační, že ste prebudení z temnoty.

Radujte sa, že je vám ukázané svetlo Môjho milosrdenstva. Ak je to pre vás ťažké, potom vás snažne prosím, aby ste toto čistenie znášali s pokorou, pretože bez tejto očisty nebudete mať večný život, na ktorý máte právo.

Modlite sa ku Mne, aby Som vám počas týchto ťažkých okamihov pomohol a Ja vás pozdvihnem a dám vám silu, ktorú potrebujete.

Pokiaľ odmietnete Moju ruku milosrdenstva, tak vám bude poskytnutá len veľmi krátka doba k pokániu.

Každý druh milosrdenstva bude preukázaný tým z vás, ktorí nemilujete Môjho Otca. Ale vedzte, že Jeho trpezlivosť je u konca.

Bude vám preukázaný veľký čin Môjho milosrdenstva. Bude len na vás, či sa stanete pokornými a budete prosiť o milosrdenstvo. Nemôžete byť prinútení, aby ste to spravili.

Modlite sa, ak sa nedokážete vyrovnať s touto očistou, aby sa potom iní modlili za vaše duše.

Nikdy nemajte predo Mnou strach. Nikdy neodmietajte Moju spasiteľskú ruku, pretože bezo Mňa nie ste ničím. Nečakajte, aby ste kričali po Mojej láske vtedy, keď už bude príliš neskoro nato, aby Som vám pomohol (*viď poznámka).

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

* Poznámka:

Keď je po smrti nič netušiaca duša konfrontovaná s realitou pekla, do ktorého buď padá smerom nadol alebo je démonmi padlými anjelmi do neho vlečená (peklo sa podľa vyjadrenia mnohých ľudí so zážitkom klinickej smrti, ktorí popisujú skúsenosť pekla, ako i podľa mnohých vizionárov, nachádza v strede našej Zeme), tak mnohé tieto stratené duše v hrôze posmrtnej reality pekla začínajú zúfalo kričať na Ježiša žiaľ vtedy je už príliš neskoro! Ježiš rešpektuje dar Boha Otca slobodnú vôľu každého človeka a jeho rozhodnutie pre večný život skrze svojho Spasiteľa alebo pre posmrtný život v spoločnosti Satana a jeho démonov. Len počas pozemského života sa cez našu slobodnú vôľu rozhodujeme buď pre nášho Spasiteľa alebo proti nemu. Akonáhle prekročíme prah smrti a ocitneme sa na "druhej strane", potom je už prineskoro volať a hľadať Ježiša, ak sme ho nevolali a nehľadali počas nášho života na Zemi, keď sme ešte žili v našom tele. Žiaľ, tento fakt neberú na vedomie práve tí ľudia, ktorých sa to najviac týka tých, ktorí zatvrdilo a mnohokrát priam nenávistne odmietajú svojho Spasiteľa a Vykupiteľa celého ľudstva!

31.12.2011 - 12:00 hod.

298. Bez aktu Môjho milosrdenstva by sa národy navzájom zničili

Výňatok zo súkromného posolstva Márii Božského Milosrdenstva, ktoré obsahuje 16. modlitbu modlitebnej kampane pred Varovaním, aby ľudia prijali milosti, ktoré im budú dané Ježišom Kristom počas Varovania, ako aj sľub Ježišovi ohlasovať Jeho najsvätejšie Slovo svetu.

Dcéra Moja, Varovanie dokáže všetkým, že tieto Moje sväté posolstvá svetu sú pravé. Nikdy nesmieš o nich pochybovať. Ani jedno z nich nebolo žiadnym spôsobom znečistené.

Priprav sa na Varovanie a povedz svojej rodine a deťom, aby odriekali malú modlitbu za odpustenie svojich hriechov.

Teraz ti v rámci Modlitebnej kampane (16) dávam pre svet špeciálnu modlitbu "Za prijatie milostí, ponúknutých počas Varovania", aby pomohla dušiam pevne stáť počas Veľkého aktu milosrdenstva, darovaného teraz svetu.

"Ó môj Ježišu, pevne ma drž počas tejto skúšky Tvojho veľkého milosrdenstva.

Daj mi potrebné milosti, aby som sa v Tvojich očiach stal maličkým.

Otvor moje oči pre pravdu Tvojho prísľubu večnej spásy.

Odpusť mi moje hriechy a ukáž mi Tvoju lásku a Tvoju priateľskú ruku.

Vezmi ma do náručia svätej rodiny, aby sme sa všetci mohli opäť zjednotiť.

Milujem Ťa Ježišu a sľubujem Ti, že od dnes budem s čistotou duše a bez strachu vo svojom srdci hlásať Tvoje sväté slovo naveky a navždy. Amen."

Nikdy sa neobávaj tohto Veľkého aktu Môjho Milosrdenstva, ktorý sa musí stať, lebo inak by sa národy navzájom zničili.

Väčšina ľudstva sa obráti ale bitka o duše sa teraz zosilní.

Váš milovaný Ježiš

Spasiteľ celého ľudstva