Apríl 2012

 

02.04.2012 - 15.30 hod.

389. Nech sa ku Mne modlia za dar rozlišovania

Moja vrúcne milovaná dcéra, teraz si musíš odpočinúť, pretože útoky tých, ktorí nie sú schopní prijať moje pravdivé Slovo, budú pokračovať.

Nemáš právo, aby si obhajovala moje Slovo, ale teraz ti nariaďujem, aby si sa nezaoberala tými, ktorí spochybňujú moje Slovo, pretože to nie je tvojou úlohou.

Dcéra moja, bez ohľadu na to, aké lákavé je dokazovať pravosť môjho najsvätejšieho slova pre ľudstvo v týchto časoch, nesmieš to robiť.

Nikdy som nereagoval na mojich katov počas môjho ukrižovania. Nesmiete sa pokúšať odpovedať tým, ktorí si želajú prenasledovať Ma kvôli mojim posolstvám.

Nie si to ty, dcéra moja, kto je príčinou ich hnevu Ja som to.

Ja môžem svetu len povedať, ako sa (treba) pripraviť na môj Druhý príchod, (avšak) nútiť ich nemôžem.

Takéto posmešky si nevšímaj. Mnohí z nich sú úprimné duše, ktoré cítia potrebu klásť otázky. Ale nie je ti dovolené, aby si tak konala. Nech sa ku Mne modlia za dar rozlišovania. Len Ja mám zodpovednosť za ich duše. Dokonca ani vtedy, keď ponúkaš utrpenie za spásu duší, to stále nie je tvoja zodpovednosť.

Tak choď a povedz tým, ktorí sú na pochybách, že som to bol Ja, kto bol môjmu apoštolovi Tomášovi zoči-voči tvárou, keď som pred ním stál po mojom zmŕtvychvstaní. Až po tom, ako sa dotkol mojich rán, celkom uveril.

Žiaľ mnohým dušiam vo svete nie je dožičené, aby boli takto zvýhodnené.

Musia vedieť, že času je málo na to, aby si pripravili svoje duše. Je to ich vlastná slobodná voľba, či na moje volanie odpovedia, alebo nie.

Váš Ježiš

03.04.2012 - 20:00 hod.

390. Duše, ktoré sú v temnote, môžu byť zachránené len cez modlitby príhovoru

Moja vrúcne milovaná dcéra, toto je časové obdobie medzi terajškom a Varovaním a prajem si, aby tomu moji nasledovníci rozumeli.

Na záchranu duší, ktoré si sami nemôžu pomôcť, sú potrebné vaše vytrvalé modlitby. Mnohé z týchto duší neprežijú Varovanie, takže je dôležité, aby ony a všetky ostatné duše, ktoré sú v stave smrteľného hriechu, boli zachránené Božím zásahom.

Vaše prosebné modlitby za spásu ich duší sú potrebné práve teraz. Toto musí byť pre vás prvoradé teraz počas Veľkého týždňa, lebo keď budete prosiť môjho milovaného Otca v mojom svätom mene za spásu takýchto hriešnikov, vaše modlitby budú vypočuté.

Toto je modlitba Modlitbovej kampane (43) "Za záchranu duší počas Varovania":

"Ó, Bože, Všemohúci Otče, v mene tvojho milovaného Syna Ježiša Krista a na pamiatku jeho smrti na kríži, ktorou nás vykúpil z našich hriechov, Ťa úpenlivo prosím, zachráň duše, ktoré sa nemôžu samy zachrániť a ktoré môžu počas Varovania zomrieť v smrteľnom hriechu.

Pre uzmierenie skrze utrpenie tvojho milovaného Syna Ťa naliehavo prosím, odpusť tým, ktorí nedokážu hľadať vykúpenie, pretože nebudú žiť dosť dlho na to, aby mohli prosiť Ježiša, tvojho Syna, o milosrdenstvo oslobodenia od hriechov. Amen."

Modlite sa za všetkých hriešnikov. Mojim najväčším prianím je zachrániť celé ľudstvo.

Len cez modlitby príhovoru môžu byť zachránené tie duše, ktoré sú v temnote.

Váš milovaný

Ježiš Kristus

04.04.2012 - 01:00 hod.

391. Prosím, vzývajte moje milosrdenstvo a začnite moju Novénu na Veľký piatok

Moja vrúcne milovaná dcéra, čas, kedy svet bude rozjímať o mojej smrti na kríži, je už takmer tu.

Toto je čas v priebehu roku 2012, kedy naliehavo potrebujem vaše modlitby za tých, ktorí Ma nepoznajú a za tých, ktorí o Mne nevedia.

Je na vás, moji milovaní nasledovníci, aby ste Mi pomohli zachraňovať tie úbohé duše, ktoré potrebujem privádzať blízko k môjmu srdcu, aby som ich mohol pripraviť na môj Nový raj.

Deti, potrebujem vás, aby ste sa modlili môj ruženec Božieho milosrdenstva a začali sa modliť deväťdňovú Novénu k Božiemu milosrdenstvu počnúc Veľkým piatkom.

Je dôležité, aby čo najviac z vás dokončilo túto Novénu za iné duše. Udelím vám veľké milosti a vďaka tomu vás nikdy neopustím. Zachránim vašu dušu, keď predo Mňa predstúpite v deň (posledného) Súdu.

Nikdy vás nesmie unavovať modliť sa za spásu iných duší. Vy ste moja armáda a pomocou milostí, ktoré vám dávam, budete so Mnou spolupracovať, aby sa pred mojim Druhým príchodom očistila zem od hriechu.

Nie pre každého z vás je ľahké modliť sa. Najlepší spôsob je zjednotiť sa so Mnou v mojom bolestnom umučení a rozjímať o mojom utrpení, predovšetkým o mojej smrteľnej agónii v Getsemanskej záhrade. Moje veľké milosrdenstvo je vtedy najmocnejšie. Bolo to práve pre hriešnikov, vrátane tých pohanov, ktorí ešte nikdy nedostali príležitosť Ma spoznať a pre ktorých som najviac trpel.

Tí, ktorí Ma milujete, vedzte toto: čím viac a dokonalejšie Mi dôverujete, tým silnejšie je moje milosrdenstvo. Tým viac môžem odpustiť. Moje milosrdenstvo je také mocné, že môže vymazať hriechy celého ľudstva.

Tí, ktorí vo Mňa veria a dôverujú Mi, môžu dosiahnuť veľkú svätosť tým, že pomoc pri spáse duší svojich bratov a sestier dajú na prvé miesto. Robia tak zo svojej lásky ku Mne, lebo vedia, že Mi to prináša veľkú útechu.

Vy, moji čistí a spravodliví nasledovníci, ktorí Ma tak veľmi milujete, vedzte, že je to vďaka šľachetnosti vášho srdca, že môžem zachraňovať hriešnikov.

Musíte chápať, že sú to práve hriešnici, kvôli ktorým som zomrel a sú tými, po ktorých najviac zo všetkých prahnem. Hriešnikom preukazujem veľké zľutovanie.

Ale vy, moji nasledovníci, ktorí ste tiež hriešnici, Mi musíte úplne dôverovať. Cez túto dôveru vám udelím množstvo zvláštnych milostí.

Čím viac budete prosiť o moju pomoc, tým viac dostanete. Je to preto, lebo medzi vami a Mnou pretrváva puto a tak Mi môžete pomáhať zachraňovať iné duše, aby sa neutopili v zúfalstve a beznádeji.

Pamätajte na silu mojej Novény (deviatnika) k Božiemu milosrdenstvu a na množstvo duší, ktoré pre Mňa zachránite v tomto roku.

Váš milovaný Ježiš

05.04.2012 - 08:00 hod.

392. Veľký piatok je dňom, kedy si želám, a hlavne tento rok, aby sa pripomínal pre jeho pravý význam

Veľký piatok je dňom, kedy si želám, a hlavne tento rok, aby sa pripomínal pre jeho pravý význam.

Môj Otec Ma poslal do sveta a obetoval Ma ako výkupné za záchranu sveta z pekelného ohňa.

Prišiel som vám, deti, slúžiť, nie vás odsúdiť. Moja smrť bola zvláštnou milosťou bez akéhokoľvek záväzku z vašej strany, než len prijať ruku milosrdenstva, ktorú vám podal môj Večný Otec.

Tento dar bol ponúknutý, aby umožnil ľudstvu dostať dar uzmierenia tak, aby bolo schopné vstúpiť do kráľovstva môjho Otca.

Skôr, než som bol ukrižovaný, som sa zúčastnil veľmi dôležitej obetnej večere Paschy* s mojimi apoštolmi v tú noc pred mojou smrťou na kríži.

Táto Posledná večera predstavuje ďalší mimoriadny dar. Tento dar slávenia Svätej Eucharistie je sviatosťou lásky, poskytujúcou vám jedinečný dar, v ktorom Ma skutočne môžete prijať vo svätom prijímaní.

Moja skutočná prítomnosť, obsiahnutá vo svätej Eucharistii počas slávenia svätej omše, poskytuje v dnešnom svete obzvlášť vzácne milosti tým, ktorí sú v stave posväcujúcej milosti, ktorí Ma milujú a ktorí Ma prijímajú.

Moju prítomnosť môžete pociťovať spôsobom, ktorý bude posilňovať vašu vieru, ak uznávate moju naozajstnú prítomnosť vo svätej Eucharistii.

Keď popierate moju prítomnosť vo svätej Eucharistii, odmietate jeden z najvýznamnejších darov, ktorý som zanechal, keď som prišiel na zem, aby som odčinil vaše hriechy.

Zomrel som, aby som vás spasil a toto samo o sebe je veľkým darom.

Zanechal som vám však veľmi významný dar, v ktorom Ma môžete prijímať rozumom, telom i duchom.

Uznávajte moju prítomnosť a vaša duša sa mi stane bližšou v skutočnom zjednotení so Mnou.

Prijmite Ma.

Nevzdávajte sa Ma.

Nezapierajte Ma.

Verte bez akýchkoľvek pochybností vo svojich srdciach, pretože vďaka láske Boha Otca vám boli udelené tieto dary.

Premýšľajte teraz o skutočnej pravde môjho učenia.

Neprijímajte moje ukrižovanie bez toho, aby ste prijímali aj tieto dary, ktoré vám boli tiež ponúknuté pri mojej poslednej večeri. Ak tak neurobíte, bude vaša duša hladovať po pokrme života.

Váš milovaný Ježiš

Vykupiteľ ľudstva

*Pascha je najväčší židovský sviatok, pamiatka oslobodenia Izraelitov z egyptského zajatia. Hebrejský názov Chagha - Pesach pripomína, že Boh "prekročil" domy Izraelitov, ušetril ich a zachránil pred anjelom smrti (Exodus 12, 23 27). Iný názov pre sviatok je Korban Pesach, ktorý zvýrazňuje obeť veľkonočného Baránka (Exodus 12, 3.43). Baránok je prvopaschálnou obetou, jeho krv ochránila Izraelitov od záhuby. Je to sviatok, známy tiež ako Chag ha mazot (sviatok nekvasených chlebov). Keď Izraeliti utekali z Egypta, vtedy si ľud vzal cesto ešte pred jeho vykysnutím (Exodus 12, 27). Na tento sviatok sa jedia macesy nekvasené chleby.

06.04.2012 - 22:20 hod.

393. Veľká noc je časom, kedy je vhodné náležitým spôsobom uvažovať nad moj. smrťou na kríži

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako Ma utešuješ v čase môjho zármutku. Ako Mi dávaš lásku a útechu, po ktorých tak túžim (dostávať ich) od duší. Ó, keby sa všetky duše zjednotili a prepojili svoje srdcia s mojim, potom by bola Božia svätá rodina kompletná. Len vtedy, keď budú zachránené všetky duše, bude zadosťučinené Božej vôli môjho Otca.

Veľká noc je časom, kedy je vhodné náležitým spôsobom uvažovať nad mojou smrťou na kríži a kedy je moje vzkriesenie z mŕtvych plne vyznávané kvôli slobode, ktorú prináša ľudstvu.

Moje zmŕtvychvstanie znamená, že všetci z vás, ktorí ma milujú a hlásajú moje sväté Slovo, môžu byť tiež vzkriesení z mŕtvych. Všetci tí, ktorí zomreli v stave milosti a tešia sa priazni môjho Otca, budú takisto slávne vzkriesení v deň, kedy prídem, aby som súdil. Pripoja sa k tým, ktorí sú nažive nielen v tele, ale aj v duchu Pána a ktorí budú odmenení večným životom.

Mnoho ľudí nechápe moje zasľúbenie. Všetci tí, ktorých mená sú obsiahnuté v Knihe života, povstanú telom, duchom a dušou, oslobodení od telesného rozkladu a v úplnej jednote so Mnou. Všetci títo vyvolení budú žiť v súlade s Božou vôľou môjho Otca.

Počas môjho nádherného panovania na zemi budete žiť tisíc rokov v láske, mieri a harmónií. Pripojíte sa v sláve prvého vzkriesenia z mŕtvych (Zjav. 20, 5 - 6) k tým dušiam vrátane vašej milovanej rodiny a priateľov ktoré sú považované byť hodné toho, aby vošli do môjho Nového raja na zemi.

To je život, o ktorí sa musíte všetci snažiť. No nemajte pochybnosti, pretože tie úbohé duše, ktoré nemôžu prijať pravdu o mojej existencii alebo o mojom prísľube, že budem súdiť živých i mŕtvych, si budú trhať svoje vlasy, keď budú tvárou v tvár strašnému osudu, ktorý ich očakáva, keď im bude odhalená pravda.

Vám, ktorí ste veriaci, hovorím musíte byť takisto opatrní. Mnohí z vás, ktorí Ma nemilujete dostatočne alebo Ma považujete za samozrejmosť, robíte chybu v presvedčení, že moje milosrdenstvo nechá bez povšimnutia hriechy, pri ktorých nemáte žiadne výčitky svedomia. Moje milosrdenstvo je nesmierne. Mojimi milosťami chcem zahrnúť každého hriešnika. No sú tu tí, ktorí sú samoľúbi vo falošnej domnienke, že ich znalosť môjho učenia je postačujúca na to, aby boli zachránení. Sú ľahostajní k mojej láske. Chýba im láskavé srdce, majúc málo pokory vo svojich dušiach a sú presvedčení, že niektoré hriechy nevyžadujú pokánie. Takéto uvažovanie je nebezpečné a spôsobuje, že sa takéto duše ešte viac odo Mňa vzďaľujú.

Niet jediného hriechu, ktorý by bol taký malý, aby mohol byť ignorovaný. Rozhrešenie môže byť udelené len vtedy, keď sa kajáte. Len vtedy sa môžete kajať, keď ste zbavení pýchy a máte pokorné srdce.

Deti moje, radujte sa počas tejto Veľkej noci, pretože práve tak, ako vám moja smrť na kríži poskytla dar spásy, bolo to moje vzkriesenie z mŕtvych, ktoré vám takisto poskytlo večný život, ktorý bol tak dávno plánovaný mojim Večným Otcom.

Je toho veľa, na čo sa máte tešiť, pretože večný život, ktorý vám bol prisľúbený, znamená práve to večný život v tele, v duchu a v duši.

Je dôležité, aby ste sa snažili o tento nový život a pripravili si svoje duše.

Satan a jeho démoni vynaložia všetko úsilie na to, aby vás presvedčili, že večný život v mojom Novom raji neexistuje a môj Druhý príchod je lžou. Kňazi, predstavitelia duchovenstva a zbožní kresťania sa stanú ich prvým cieľom. Modlite, modlite, modlite sa k môjmu Večnému Otcovi, aby vás ochránil mojou vzácnou krvou tak, aby ani jeden z vás sa neodklonil od pravdy.

Váš milujúci Ježiš Kristus

Vykupiteľ ľudstva


07.04.2012 - 10.00 hod.

394. Ja som Cirkev - Cirkev bola založená Mnou a nikdy nemôže zaniknúť

Moja vrúcne milovaná dcéra, v katolíckej Cirkvi sa započal rozkol, o ktorom som hovoril.

Moje učenie, ktoré sa nikdy nezmenilo od vtedy, ako sa Knihou zjavenia zavŕšilo moje Sväté písmo, je teraz spochybňované.

Po stáročia existovalo množstvo pochybností, názorov a teologických vyhodnocovaní môjho svätého Slova.

Mnohí učení muži spochybňovali pokyny a náuky, ktoré som odovzdal ľudstvu.

Niektoré z mojich učení boli vyčlenené, analyzované, hľadali sa nové výklady a (až) potom boli prijaté.

Napriek tomu to nebolo potrebné, pretože pravda bola človeku daná cez prorokov, ktorí prišli predo Mnou a potom cezo Mňa počas môjho času na zemi.

Pravda sa nikdy nezmenila. Pravda je jednoduchá.

Ostatné informácie, ktoré nie sú obsiahnuté v Svätom písme, boli svetu dané skrze vyvolené duše ako dar len z jediného dôvodu aby vám pomohli rozjímať o mojej obeti za ľudstvo a ukázali a pripomenuli vám lásku, ktorú vo svojom srdci prechovávam ku všetkým Božím deťom.

Akékoľvek Božie zjavenia, ktoré svet dostáva dnes, vám majú pomôcť v príprave na večný život.

Moje učenie, uctievané svätou katolíckou a apoštolskou Cirkvou, bude teraz napádané ako prvé z mnohých požiadaviek, ktoré budú viesť k rozdeleniu Cirkvi.

Budú zavedené nové zákony, aby vyhovovali moderným názorom a to takým spôsobom, že budú príjemné pre tých, ktorí s pýchou vo svojich srdciach pociťujú skôr potrebu ľudstvo uspokojovať ako prejavovať poslušnosť voči učeniu Cirkvi.

Ja som Cirkev. Cirkev bola založená Mnou a nikdy nemôže zaniknúť.

Mnohí vo vnútri ako aj zvonka Cirkvi sa pokúsia zboriť jej štruktúru.

Modlite sa, aby môj svätý vikár - pápež Benedikt XVI. - zostal silný uprostred odporu, ktorému teraz čelí.

Je to zámerný pokus tých, ktorí sú prepojení na Falošného proroka s cieľom vytvoriť novú Cirkev.

Títo ľstiví ľudia vás nechajú uveriť, že sa bude jednať o tú istú Cirkev, ale tak tomu nemôže byť.

Ako Ma môže s novými zákonmi a prekrútenými verziami pravdy reprezentovať moja Cirkev, ktorú som dal svetu?

To nemôže. To je dôvod, prečo bude môj Otec riadiť svoju Cirkev pravých oddaných veriacich z nebies.

Ponechá si kľúče až do (môjho) Druhého príchodu, keď z popola povstane Nový Jeruzalem jediná pravá katolícka Cirkev, aby si ju naspäť vyžiadali všetky Božie deti všetkých náboženstiev a vierovyznaní ako jedinú.

Takýmto spôsobom to bolo zamýšľané v úplnej a konečnej jednote v Novej ére mieru na zemi.

Váš milujúci Ježíš

08.04.2012 - 15:30 hod.

395. Nebo a zem sa spoja - jedno nebude existovať bez druhého

Moja vrúcne milovaná dcéra, čas môjho panovania na zemi sa približuje a ľudstvu nezostáva tak veľa času na to, aby sa chopilo môjho milosrdenstva a konalo pokánie.

Preto je dôležité, aby moja Cirkev pripravila svoje stádo na večný život a využila každú príležitosť na vyzývanie k sviatosti zmierenia.

Toto je dôležité obdobie roka a vy sa musíte obrátiť na Mňa, vášho Ježiša, a modliť sa za milosti, ktoré zabezpečia vám, mojim nasledovníkom, že budete mať silu presvedčivosti, aby ste šírili pravdu o mojom Druhom príchode.

Utrpenie ľudstva ako aj môjho Večného Otca a Mňa, jeho milovaného Syna, prichádza konečne ku koncu.

Satanova vláda na zemi zanikne a Ja prevezmem môj právoplatný trón.

A hoci moja vláda vo vnútri mojej Cirkvi znamenala, že môj Duch bol prítomný, aby ponúkol veľké milosti dušiam, ktoré toho boli hodné, môže sa vôľa môjho Otca konečne naplniť až vtedy, keď bude spútaný Satan.

Nikto v skutočnosti nechápe, čo je večný život.

Nikto úplne nechápe, čo sa stane pri mojom Druhom príchode.

Žiaden človek nemôže kvôli obmedzenosti ľudského chápania poznať moje plány, týkajúce sa zhromaždenia mojich dvanástich národov na zemi.

Toľkí sú presvedčení, že môj Druhý príchod znamená koniec sveta.

Môže to predstavovať koniec časov, ako ich poznáte, no je to len začiatok nádhernej budúcnosti, ktorú pre všetky svoje deti naplánoval môj Večný Otec.

Nebo a zem sa spoja.

Jedno nebude existovať bez druhého. Spravodliví budú žiť v mojom Novom raji a všetkého bude v hojnosti.

Toľká nádhera nemôže byť nikdy opísaná v ľudských pojmoch. Každá duša, ktorá zdedí právo byť súčasťou môjho kráľovstva, bude pociťovať veľký pokoj a radosť.

Láme Mi to srdce, deti, keď pri mojej zmienke ohľadne konca časov vidím strach vo vašich očiach.

Namiesto toho vás prosím, aby ste dôverovali mojej veľkej láske k vám všetkým a vedzte, že môj prísľub znamená, že u Mňa budete skutočne doma, naveky zbavení vašich starostí.

Nový raj, ktorý sľubujem, má byť ľudstvu odhalený veľmi skoro.

Nemárnite ani jeden okamih tým, že budete mať strach. Radujte sa. Tešte sa na vašu budúcnosť.

Úplne Mi dôverujte, pretože vás až príliš milujem na to, aby som vás niekedy sklamal.

Modlite sa za pokoru srdca všetkých mojich detí tak, aby prijali kľúče od raja.

Váš Ježiš


09.04.2012- 10.00 hod.

396. Éra mieru, o ktorej som hovorila vo Fatime, sa dostala do zabudnutia

Moje dieťa, svet sa chystá prejsť záverečnými zmenami, zatiaľ čo sa boj o duše zosilňuje.

Satan chce uškodiť katolíckej Cirkvi a ja, Božia Matka, budem vtiahnutá do rozkolu v Cirkvi.

Moja úloha spoluvykupiteľky, prostredníčky a orodovnice nebude prijatá časťou katolíckej Cirkvi.

Čo sa týka úlohy, ktorú mám mať pri spáse duší, tak nie som prijímaná v mnohých kruhoch.

Môj úbohý Syn je tak zronený kvôli spôsobu, akým som ja, Božia Matka, bola odmietnutá.

Moja úloha ako tej, ktorá zničí hada, nie je pochopená.

Bola som požehnaná milosťami a mocou, aby som porazila a zničila satana.

On, Zlý (satan) má mnohých nasledovníkov vo vnútri katolíckej Cirkvi, ktorí sa chcú postaviť proti moci, ktorá mi bola udelená Bohom Najvyšším.

Éra mieru, o ktorej som hovorila vo Fatime, sa dostala do zabudnutia.

Táto éra mieru nastane po Druhom príchode môjho Syna a potrvá tisíc rokov.

K tomu dôjde vtedy, keď sa nebo a zem spoja v jeden nádherný Nový raj.

Vďaka viere mojich detí a ich oddanosti ku mne, ich milovanej Matke, vojde veľa duší do Nového raja.

Satan sa teraz usilovne snaží presvedčiť členov katolíckej Cirkvi, že to tak nemá byť.

Popiera sa moja úloha Matky spásy a spoluvykupiteľky, pracujúcej po boku môjho milovaného Syna pri ohlasovaní (jeho) Druhého príchodu.

Modlite sa, deti, aby tie duše, ktoré sa vo vnútri katolíckej Cirkvi stali obeťami podvodníka, neodviedli (ostatné) moje deti od okamihu ich spásy.

Modlite sa, aby pápež Benedikt mohol zastaviť toto zlo, ktoré odvšadiaľ preniká do katolíckej Cirkvi.

Deti, nikdy sa nevzdávajte vo vašom boji, keď sa staviate za pravdu.

Prísľub môjho Syna, že sa vráti, aby priviedol ľudstvo do večného života v raji, sa chystá naplniť. On však bude na každom kroku tejto cesty narážať na odpor tých duší, ktoré dovolili satanovmu klamu odvrátiť od Neho (Ježiša) svoj zrak.

Vernosť k môjmu Synovi vo vnútri Cirkvi sa bude vytrácať.

Moja úloha spoluvykupiteľky, prostredníčky a orodovnice nebude prijímaná.

Modlite sa, aby kňazi môjho Syna zostali neochvejní a hájili pravdu.

Vaša milovaná Matka

Božia Matka

Matka Spásy

10.04.2012 - 20:45 hod.

397. Môj čas, aby som rozdrvila hada, sa blíži

Som vaša milovaná Matka, Kráľovná zeme. Som nepoškvrnené počatie, Panna Mária, Matka Ježiša, ktorý sa stal telom.

Moje dieťa, je blízko čas, kedy bude triumfovať moje nepoškvrnené srdce.

Môj čas, aby som rozdrvila hada, sa blíži. Avšak až do dňa, kedy budú Satan a jeho démoni vyvrhnutí do pustatiny, bude na zemi prepukávať ešte veľa chaosu.

Pre tých, ktorí veria v môjho Syna, to bude čas múk. Budú ťahaní katolíckou Cirkvou do dvoch rozličných smerov.

Jedna polovica bude z povinnosti veriť, že je potrebné nasledovať Falošného proroka, pápeža, ktorý nastúpi po pápežovi Benediktovi XVI.

On, Šelma, je odetý ako baránok, no nie je od môjho Otca - Boha Najvyššieho - a bude miasť úbohé duše vrátane kňazov, biskupov a kardinálov.

Mnohí ho budú nasledovať a uveria mu, že ho poslal Boh, aby vládol nad jeho Cirkvou na zemi.

Nanešťastie budú mnohé duše nasledovať jeho učenie, ktoré bude urážkou môjho Otca.

Iní, naplnení Duchom Svätým a obdarení vďaka pokore svojich duší milosťami rozlišovania, budú ihneď vedieť, že v Cirkvi v Ríme sedí podvodník.

Tento nový falošný pápež už kuje plány dokonca ešte predtým, ako vystúpi na trón Petrovho stolca aby odsúdil učenie môjho Syna. Potom zneváži mňa blahoslavenú Božiu Matku a zosmiešni moju úlohu spoluvykupiteľky.

Moje dieťa, tvoja úloha bude ešte ťažšia ako predtým, pretože mnoho mojich detí je zmätených. Urážky, ktorým každý deň čelíš a muky, ktoré v mene môjho Syna znášaš, budú pribúdať.

Nikdy sa neobávaj povedať svetu pravdu, moje dieťa.

Následkom telesného a duševného utrpenia, ktoré v mene môjho Syna prijímaš, aby si zachraňovala duše, sa stávaš odolnejšou.

Bude vynaložené každé úsilie, predovšetkým zo strany jednej frakcie v katolíckej Cirkvi, aby moje posolstvá, ktoré dostávaš, boli zavrhnuté.

Tvoja poslušnosť a vernosť ku mne a môjmu milovanému Synovi bude skúšaná ako nikdy predtým. To ťa môže primäť k tomu, že sa stiahneš do ústrania, no pokiaľ by sa to stalo, nebude to dlho trvať.

Modli sa, moje dieťa, za všetky Božie deti, ktoré sú bez vlastnej viny vťahované do záverečného boja o duše.

Toto všetko sa musí stať, pretože je to zaznamenané v Knihe môjho Otca.

Všetci anjeli v nebi ťa ochraňujú, moje dieťa, v tejto tak trochu osamelej misii.

Vždy maj na pamäti, aká dôležitá je modlitba.

Modlite, modlite, modlite sa, pretože bez modlitby, predovšetkým bez modlenia sa môjho svätého ruženca, vás satan môže odviesť od svätého Slova môjho drahého Syna.

Nezabúdajte aj na dôležitosť pôstu, pretože on drží podvodníka v šachu.

Bez pravidelnej modlitby, moje deti, to bude pre vás ťažké, aby ste zotrvali v blízkosti môjho Syna.

Nikdy sa deti neobávajte budúcnosti, pretože pokiaľ zostanete v blízkosti môjho Syna, budete ochraňované a dostanete potrebné milosti, aby ste svoje duše a duše vašich rodín pripravili na novú éru mieru a pokoja, ktorá bola tak dávno predpovedaná.

Vaša milovaná Matka

Kráľovná zeme

Matka Spásy

11.04.2012 - 21:20 hod.

398. Nenávisť voči tebe vzrastie; budú ti nahovárať, že toto dielo pochádza od satana

Moja vrúcne milovaná dcéra, čím to je, že občas spochybňuješ milosti, ktoré som ti udelil?

Milosť vedieť čítať v dušiach si dostala na to, aby si bola schopná rozpoznať úmysly tých úbohých duší, ktoré sa pokúsia zdiskreditovať moje sväté Slovo.

Tento dar ti umožní, aby si pociťovala súcit k takýmto dušiam a pomohla im nájsť pravú cestu k večnému životu a oslobodiť ich duše od súženia, ktoré znášajú.

Tento dar ti tiež umožní odhaliť falošných prorokov.

Ihneď budeš vedieť, kto prichádza v mojom mene a kto neprichádza.

Spočiatku budeš cítiť strašne skľučujúci pocit strachu, pretože rozpoznáš, ako satan pracuje. Budeš okamžite vedieť, keď bude prítomný v iných.

Keď ťa bude prostredníctvom iných napádať, budeš mať pocit, ako keby si bola kopnutá do brucha.

Budeš pociťovať nevoľnosť, keď sa ocitneš tvárou v tvár s niekým, ktorého duša bola ukradnutá satanom a budeš sa chvieť a pociťovať závrat.

Budeš však k týmto dušiam hovoriť mojimi slovami a so silou, ktorá ti nebude pripadať ako tvoja vlastná.

Mnohí, ktorí s čistými dušami k tebe prídu, pocítia svetlo a moju prítomnosť, ako vibruje ich telami.

Máloktorí s čistým srdcom a hlbokou láskou ku Mne nebudú schopní zareagovať na môjho Ducha Svätého, ktorý zaplavil tvoju dušu.

Moja dcéra, toto je teraz ťažká fáza tvojej misie.

Nenávisť voči tebe vzrastie.

Budú ti nahovárať, že toto dielo pochádza od satana.

Nevieš, ako satan podvodník pracuje? Keď je hovorené moje Slovo, nepresvedčuje on vtedy dobré duše, že to nepochádza odo Mňa?

Pokúša sa presvedčiť ostatných pomocou ich strachu z neho že charakterové vlastnosti, ktoré sú s ním spájané, sú prítomné v iných.

Vyvoláva pochybnosti a stiesnenosť v dušiach skrze klam, zapríčiňujúc tým ich slepotu voči pravde a zabraňujúc im, aby odo Mňa dostali milosti, ktorými som zamýšľal posvätiť ich duše.

Tí, na ktorých útočí najviac sú tí, ktorí sú Mi najbližšie.

To zahŕňa nielen vizionárov a prorokov, ale práve tie duše, ktoré potrebujem, aby Mi pomohli vytvoriť moju armádu.

Táto armáda porazí satana. On to vie a nikdy sa nevzdá svojho ťaženia za dušami.

Majte však na pamäti nasledovné satan nemá tú silu, ktorú mám Ja. On nemôže poraziť Najsvätejšiu Trojicu. Je bezmocný voči mojej Matke, ktorej bolo dané právo na jeho zničenie. On sa jej obáva.

Všetkým tým, ktorí spochybňujú moje Slovo, dávané cez tieto posolstvá, hovorím prosím, poproste moju milovanú Matku, aby vás priviedla bližšie k môjmu svätému srdcu.

Proste ju, aby vás prikryla jej svätým plášťom a poskytla vám tak potrebnú ochranu pred Zlým.

Nezabúdajte, že satan je plný nenávisti.

Keď vo svojom srdci pocítite nenávisť akéhokoľvek druhu, obzvlášť voči mojim posvätným poslom, tak vedzte, že vás k hriechu pokúšal satan.

V tom prípade Ma musíte prosiť o milosti, aby som vás posilnil.

Nezabúdajte, že sa nikdy nikomu z vás neotočím chrbtom, vrátane tých z vás, ktorí nenávidíte mojich poslov a vrátane tých duší, ktoré Ma odmietajú.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

12.04.2012 - 11:27 hod.

399. Budúci pápež môže byť zvolený členmi katolíckej Cirkvi, avšak bude Falošným prorokom

Moja najdrahšia dcéra, ešte stále Ma veľa ľudí vo svete odmieta a má to čo do činenia s verejnou mienkou.

Tak mnoho temna zostúpilo na všetky Božie deti, že len veľmi málo z nich má odvahu verejne ohlasovať moje Slovo.

Veriaci sa obávajú verbálneho útoku a zlomyseľného posmechu, ktorý by museli znášať, keby otvorene hovorili o mojom Slove.

Dokonca ani oddaní stúpenci nemajú odvahu postaviť sa a bojovať proti zlým zákonom, zavedeným v ich krajinách, ktoré sú v rozpore so Slovom môjho Otca.

Kňazi sa hanbia verejne postaviť za pravdu môjho učenia zo strachu, že nimi bude pohŕdané.

Pre hanbu, ktorú musia kvôli ohavným hriechom poniektorých z ich vlastných radov znášať, to teraz viac ako kedykoľvek predtým považujú za nemožné, aby bol počutý ich hlas.

Keď sa niektorý statočný vysvätený služobník rozhodne povstať a obhajovať pravdu môjho učenia, tak ukrutne trpí. Je obviňovaný z nedostatku tolerancie, nedostatku súcitu, nedostatku lásky a nedostatočnej úcty k ľudským právam.

Vidíte, deti, že s pravdou môjho učenia, vyslovenou mojimi Bohu zasvätenými služobníkmi, sa zaobchádza ako so lžou.

Namiesto toho sú za pravdu predkladané lži tie prekrútené verzie pravdy, obsiahnuté vo Svätom písme.

Satan získal tak mnoho duší, vrátane vodcov mojej vlastnej Cirkvi, čo viedlo k tomu, že mnohým nevinným ľuďom padne ťažko, aby zachovávali vernosť mojej svätej vôli.

Ako som bol opustený a odsunutý stranou, aby sa väčšine umožnilo prijať klamstvá, ktoré boli vštepené do myslí mojich Bohu zasvätených služobníkov.

Tieto ohavné lži sú šírené ďaleko nad tento rámec.

Pravda môjho Svätého písma, obsiahnutá v Knihe zjavenia, bola vysvetlená mnohými mojimi Cirkvami. Je tak veľa variantov, z ktorých všetky sa zakladajú na ľudskom výklade.

Môj milovaný pápež Benedikt XVI. je posledný pravý pápež na tejto zemi.

Peter Riman je môj Peter, pravý apoštol, ktorý bude vládnuť mojej Cirkvi z Nebies pod vedením môjho Večného Otca. Potom, keď prídem, aby som sa pri mojom Druhom príchode ujal panstva, bude on vládnuť nad všetkými Božími deťmi, keď sa všetky náboženstvá stanú jednou svätou katolíckou a apoštolskou Cirkvou.

Ja hovorím len pravdu, dcéra moja.

Musím vás varovať, že sa teraz objaví mnoho nových samozvaných prorokov, ktorí budú protirečiť môjmu svätému Slovu, ktoré dostávaš ty, pravý prorok konca času.

Najprv presvedčia veriacich, že ich slová pochádzajú odo Mňa.

Budú starostlivo vyberať svoje slová a ich význam bude nejasný a trocha mätúci. Mnohí si nebudú všímať tieto nedostatky a príjmu ich posolstvá, pretože sa budú zdať byť v súlade so Svätým písmom.

Útok začne potom, ako bude zvedených mnoho duší.

Oni boli vyslaní, dcéra moja, aby Božie deti pripravili prijať budúceho pápeža, ktorý príde po mojom milovanom vikárovi pápežovi Benediktovi. Tento pápež môže byť zvolený členmi katolíckej Cirkvi, avšak on bude Falošným prorokom.

Jeho voličmi sú vlci v baránkovom rúchu a príslušníci tajnej zlovestnej slobodomurárskej skupiny, vedenej Satanom.

Toto je spôsob, ako sa Satan pokúsi zničiť moju Cirkev.

Žiaľ tento Falošný prorok si získa mnoho prívržencov. Tí, ktorí sa mu postavia na odpor, budú prenasledovaní.

Deti jednajte, pokiaľ sa vám dá. Odsúďte klamstvá, ktoré vám budú predkladať tí, ktorí sa vás pokúsia presvedčiť o pravosti Falošného proroka.

Buďte silní. Stojte verne pri Mne, vašom Ježišovi. Nikdy nespochybňujte moje sväté Slovo.

Kniha zjavenia predstavuje pravdivé Božie Slovo. Neklame vás.

Nie všetky tajomstvá v nej obsiahnuté sú vám doposiaľ známe. Všetky ich odhalím prostredníctvom Márie Božieho Milosrdenstva, aj keď pravda bude prudko napádaná a prehlásená za kacírstvo.

Nezabúdajte na jedno dôležité ponaučenie: Vtedy, keď som bol na zemi pri mojom prvom príchode, bolo moje Slovo považované za blud (herézu).

Veriaci, vrátane mojich Bohu zasvätených služobníkov, ktorí predstavujú moju Cirkev na zemi, budú moje Slovom, ktoré teraz dostávate, tiež považovať za takéto pri mojom Druhom príchode.

Satan obetuje mnoho duší, aby ukojil svoju konečnú túžbu spôsobiť čo možno najväčšie súženie.

Buďte si istí, že to bude katolícka Cirkev, Mnou založená a odovzdaná pod velenie môjmu milovanému apoštolovi Petrovi, ktorá bude na konci časov trpieť najviac.

Majte sa vždy na pozore.

Prosím modlite sa túto modlitbu "Za silu na obranu mojej viery proti Falošnému prorokovi" v rámci Modlitebnej kampane (44) :

"Drahý Ježišu, daj mi silu, aby som sa upriamil na tvoje učenie a vždy hlásal tvoje sväté Slovo.

Nikdy nedovoľ, aby som upadol do pokušenia uctievať Falošného proroka, ktorý sa pokúsi vydávať sa za teba.

Daj, aby moja láska k tebe zostala silná.

Udeľ mi milosť daru rozlišovania, aby som nikdy nepoprel pravdu, obsiahnutú vo svätej Biblii bez ohľadu na to, koľko klamstiev sa mi predloží, aby ma primäli odvrátiť sa od tvojho pravého Slova. Amen. "

Pravda je zapísaná vo Svätom písme.

Kniha zjavenia neodhaľuje všetko, pretože Ja, baránok Boží, prichádzam až teraz, aby som pred zrakmi celého sveta otvoril knihu.

Akýkoľvek ľudský výklad ohľadne tisíc rokov je nedôveryhodný.

Musíte dôverovať len Božiemu Slovu.

Váš milujúci Ježiš

14.04.2012 - 15:27 hod.

400. Toľké lží, ktoré popierajú existenciu pekla, privedú kresťanov k pádu 

Moja najdrahšia dcéra, musíš si uvedomiť, že aj keď sa tvoje telesné utrpenie naďalej prehlbuje bez ohľadu na to, aké je to ťažké, že je podobné tomu, čo pociťujem Ja.

Tvoje utrpenie odráža len zlomok môjho vlastného utrpenia.

V spojení so Mnou budeš vedieť, že za každou bolesťou a vnútornou temnotou duše, ktoré zakúsiš, budeš spoznávať utrpenie, ktoré pre hriechy ľudstva zažívam Ja.

Mnohí ľudia sa mylne domnievajú, že moje utrpenia sa začalo a skončilo na kríži.

Moje utrpenie neskončí skôr, ako všetky Božie deti nebudú zjednotené v láske a harmónii v Novom raji môjho Otca, kde nebude existovať žiadny hriech.

Stále som nenávidený bez ohľadu na to, koľko sa o mojej existencii povedalo ľudstvu.

Aj keď Ma veriaci prijímajú, tolerujú moje učenie len vtedy, keď zodpovedá ich vlastným potrebám.

Mnohí jednajú s inými s láskou a vľúdnosťou, no len vtedy, pokiaľ tí, ktorým tento dar ponúkajú, pristúpia na ich vlastné presvedčenia.

Napríklad mnohí odsúdia hriešnikov, zatiaľ čo by im mali preukazovať láskavosť a modliť sa za nich. Namiesto toho musia ísť príkladom.

Niektorí zahrnú iných opovrhovaním namiesto toho, aby preukazovali lásku, ktorá sa od nich ako kresťanov očakáva.

Nikdy neodsudzujte iných, aj keď s nimi nesúhlasíte, pretože na to nemáte právo. Nikto, iba Boh má právo, aby súdil iných.

A hoci Mi mnohí veriaci aj naďalej prejavujú úctu, deje sa tak (len) na základe ich vlastných požiadaviek.

Niektorí budú pociťovať potrebu odlíšiť sa od svojich bratov a sestier, aby svetu ukázali, akí sú zbehlí v duchovných veciach. Potom použijú svoj vlastný výklad toho, čo moje milosrdenstvo skutočne znamená.

Koľkokrát ste počuli, že Boh je vždy milosrdný? Keďže On miluje každého, je natoľko milosrdný, že by ich nikdy neodsúdil?

Že by nikdy neposlal dušu do pekla?

No to je lož. Toľké lží, ktoré popierajú existenciu pekla, privedú kresťanov k pádu.

Ľudia sa sami odsudzujú do pekla. Ja ich tam nedávam. Vyberajú si ho tým, že sa odmietajú odvrátiť od smrteľného hriechu.

Ani nehľadajú odpustenie, ani neprejavujú ľútosť. Je nebezpečné takto zmýšľať a je povinnosťou všetkých kresťanov, aby ostatných varovali pred nebezpečenstvom pekla.

Toľkí, vrátane tých, ktorí svojim deťom odopierajú sviatosť krstu, hovoria tak, ako keby už hriech nič nezavážil.

Presvedčenie o tom, že každý hriech bude odpustený, je nesprávne.

Každý hriech môže byť odpustený nezávisle od toho, aký čierny ten hriech je, ale iba vtedy, keď sa hriešnik snaží o odpustenie.

Teraz k vám hovorím z nebies, aby som všetky Božie deti pripravil na môj Druhý príchod a čo nachádzam?

Hovorím k vám spoza väzenského múru a z cely, do ktorej ste Ma uvrhli, pretože odmietate uveriť, že by som k vám mohol hovoriť týmto spôsobom.

Ó, ako ma len urážate.

Tým, ktorí strávili svoje životy tým, že sa Mi odovzdali a ktorí sú oboznámení s mojim Svätým písmom, ale teraz Ma odmietajú, hovorím toto:

Skutočnosť, že Ma teraz odmietate, vás zanechá vo veľkom trápení a žiali, keď vám bude odhalená pravda. Pretože potom si uvedomíte, koľko duší ste odsunuli stranou, keď som od vás potreboval pomoc na ich záchranu.

Ako Ma privádzate k slzám sklamaním nad vašou slepotou, spôsobenou nedostatkom vašej pokory.

Spochybňujete moje sväté Slovo, zatiaľ čo by ste ho mali prijať, chopiť sa ho, pretože ste topiace sa duše s nedostatkom šľachetnosti srdca.

Prosím vás, odpovedzte na moje volanie.

Váš milujúci Ježiš

Vykupiteľ ľudstva

15.04.2012 - 19:16 hod.

401. Môj zvyšok Cirkvi. Dvaja svedkovia, na ktorých sa odkazuje v Knihe zjavenia

Moja vrúcne milovaná dcéra, uvedomujem si, že niektoré z týchto posolstiev ti nedávajú zmysel, ale musíš Mi dôverovať a vedieť, že musím odhaliť obsah Knihy zjavenia, aby duše vedeli, čo majú v týchto časoch očakávať.

Tí, ktorí majú slabú vieru ale prijímajú moje Slovo, ktoré dostávate prostredníctvom tohto proroka, vedzte, že vaša pokora a túžba, ktoré sa zrodili z čistej lásky ku Mne, vás priviedli bližšie k môjmu Najsvätejšiemu srdcu.

Vy ste zvyšok mojej Cirkvi. Vy ste Cirkev, o ktorej sa hovorí v Knihe zjavenia.

Vy ste plod ženy, ktorá porodila mužského potomka a ktorá bola zahnaná do púšte* (Zjav 12, 1-6), kde budete izolovaní a predsa zjednotení ako jeden, aby ste verejne ohlasovali moje sväté Slovo a kázali pravé Evanjeliá.

Tá žena dala zrod mojej pravej Cirkvi, môjmu vernému stádu, ktoré nebude zvedené Falošným prorokom.

Vy, moja Cirkev, budete vyhnaní do púšte na 1260 dní, kde nájdete útulok** (Zjav 12, 14). Ale darom Ducha Svätého budete živení plodmi mojej lásky.

Verní príslušníci mojich kresťanských Cirkví vrátane mojich Bohu zasvätených služobníkov a tých z mojich nasledovníkov budú tými, ktorí odmietnu Falošného proroka a ktorí budú musieť držať moju Cirkev pohromade.

Budete Ma musieť uctievať potajomky, pretože svätá omša sa pod vládou Falošného proroka zmení na nepoznanie.

Vy ste moji praví nasledovníci a všetky milosti neba sú vylievané na vaše vzácne duše.

Ako vás, deti, milujem a ako zmierňujete moje utrpenie. Ale koľko bolesti je v mojom srdci kvôli tým mojim nasledovníkom, ktorí Ma odmietnu počúvať.

Budú Falošným prorokom vtiahnutí do siete, do temnoty, a Ja ich nemôžem zachrániť.

Z vlastnej vôle Ma uderia do tváre.

Zvyšok mojej Cirkvi bude musieť šíriť Slovo medzi moje ostatné deti vrátane tie, ktoré Ma vôbec nepoznajú.

Vy, môj zvyšok Cirkvi, budete musieť hlásať moje proroctvá a moje sväté Slovo tým, ktorí nie sú kresťania alebo nepoznajú Desatoro Božích prikázaní.

Vašim poslaním bude zaistiť, aby sa Svätá Biblia čítala a bola pochopená.

Bude na vás, aby ste informovali svet o plnom význame pečatí, obsiahnutých v Knihe zjavenia, ktoré odhalím Márii Božieho Milosrdenstva.

Dvaja svedkovia v Knihe zjavenia

Vy, moji nasledovníci, ste jeden z Dvoch svedkov, na ktorých odkazuje Kniha zjavenia a ktorí budú ochraňovaní z Nebies*** (Zjav 11, 3).

Moje Slovo, dávané vám, zvyšku mojej Cirkvi, môže byť ako mŕtvola odhodené stranou, no moje Slovo nikdy nezanikne.

Židia budú druhým z tých dvoch svedkov.

Dve lampy sú moje kresťanské Cirkvi, tradičná pravá Cirkev a tí moji nasledovníci, ktorí budú Falošným prorokom zahnaní do ústrania.

Dva olivovníky predstavujú starý Jeruzalem Izrael a nový Izrael**** (Zjav 11, 4).

Židia konečne spoznajú, že Ja som Mesiáš a ich kázanie pravdy bude tiež zamietnuté a zavrhnuté Falošným prorokom a Antikristom, aby sa rozložilo ako mŕtvola. Opäť táto vyvolená (židovská) rasa nezanikne.

Obaja sa budú cítiť porazení ale tak tomu nebude, pretože spolu so všetkými ostatnými náboženstvami vytvoríte jednu novú pravú Cirkev Nový Jeruzalem, ktorý povstane z popola.

Prežijete strašnú zlovestnú monarchiu, ktorá vyvstane spod dvojitého vodcovstva Falošného proroka a Antikrista, z ktorých obaja budú uvrhnutí do ohnivého jazera, ktorým je peklo.

Toto prenasledovanie nebude dlho trvať a dostanete veľkú silu a ochranu.

Dostanete pomoc a spomedzi vás vzídu mnohí vodcovia, aby vás previedli týmto obdobím.

Mnohí z vás sa stanú svätými v mojom Novom raji a potom, ako Mi pomôžete znovuobnoviť moju zvyšnú Cirkev na zemi, budete so Mnou vládnuť v Novom nebi a na Novej zemi, ktoré sa objavia pri mojom Druhom príchode.

Tým, ktorí nie sú so Mnou, bude poskytnutý veľmi krátky čas, aby sa rozhodli.

Buď budete za Falošného proroka a proti Mne alebo budete za Mňa.

Rozhodnete sa pre to prvé a podvodník ukradne vašu dušu. Znie to síce tvrdo, ale je to pravda.

Všetky Božie deti dostanú počas Varovania dôkaz mojej prítomnosti.

Modlite sa, aby ste prijali pravdu, lebo som to Ja, váš milovaný Ježiš, kto k vám volá z neba, aby ste otvorili svoje oči tak, aby ste boli schopní vidieť a počuť; aby ste mohli počuť skôr, než bude príliš neskoro.

Váš Božský Spasiteľ

Ježiš Kristus

____________________________________________________________

Odkazy v texte na Zjavenie apoštola Jána z Nového Zákona svätej Biblie:

*Zjavenie apoštola Jánakapitola 12odstavec 1až 6:

Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: Veľký ohnivý drak; mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov; jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí. I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní.

**Zjavenie apoštola Jánakapitola 12,odstavec 14:

Ale žena dostala dve krídla veľkého orla, aby mohla odletieť na púšť na svoje miesto, kde ju budú živiť čas a časy a pol času ďaleko od hada.

[Čas a časy a pol času --> rok a dva roky a pol roka (3,5 roka). Možný výklad zmyslu slova "čas" - pozn. prekl.].

***Zjavenie apoštola Jánakapitola 11odstavec 3:

Ale pošlem svojich dvoch svedkov a oblečení do vrecoviny budú prorokovať tisícdvestošesťdesiat dní.

****Zjavenie apoštola Jánakapitola 11odstavec 4:

Oni sú dva olivovníky a dva svietniky, čo stoja pred Pánom zeme.

16.04.2012 - 18:00 hod.

402. Ja, váš milovaný Ježiš, by som nikdy nemohol uškodiť mojej vlastnej Cirkvi

Moja vrúcne milovaná dcéra, volám na všetky Božie deti a ubezpečujem vás, že Ja, váš milujúci Ježiš, by som nikdy nemohol uškodiť mojej vlastnej Cirkvi.

Avšak nebudem stáť v ústraní a nečinne sa prizerať rozkladu mojej Cirkvi rukou istej sekty, ktorá nemá právo, aby vo Svätej stolici zohrávala úlohu.

Pretože to je presne to, čo sa pokúša urobiť Falošný prorok a podvodníci, ktorí zbožňujú satana. Chcú priviesť k pádu katolícku Cirkev a roztrhať ju na kusy.

Moje deti, toto je spôsob, akým sa v záverečnej vzbure postaví satan proti Bohu, stvoriteľovi všetkých vecí.

Už sto rokov sa uskutočňuje tento zlovestný zámer na zničenie mojej Cirkvi, pričom od roku 1967 sa zosilnil.

Mnoho podvodníkov, ktorí sú členmi tejto zlovestnej sekty, ktorá uctieva satana, vstúpili do kňazských seminárov, aby vo Vatikáne získali pozície.

Ich moc, aj keď ju Boh Otec dopustil, bola až doposiaľ obmedzená. To sa zmení, ako sa približuje koniec časov.

Táto zlovestná sekta vynaloží všetko úsilie na to, aby zabezpečila, že bude zvolený nový, kto nahradí môjho svätého vikára pápeža Benedikta XVI.

Všetci tí, ktorí poznajú moje učenie, uvidia zmeny v slávení svätej omše.

Budú zavedené nové svetské zákony, ktoré budú urážkou mojej smrti na kríži.

Mnohí moji oddaní nasledovníci to uvidia a budú sa cítiť dotknutí. Ich názory budú odmietané a mnohé sviatosti sa prestanú udeľovať.

To je dôvod, prečo je treba mnoho príprav.

Tým katolíkom, ktorí budú dotknutí a pobúrení, hovorím prosím nezabúdajte, že Ja som tu.

Volajte Ma, vášho milovaného Ježiša, a vedzte, že sa nesmiete báť verejne hlásať pravdu môjho učenia.

Nesmiete sa báť otočiť sa chrbtom ku kacírstvu.

Budem vás viesť a ochraňovať na vašej ceste a budete vedení mocou Ducha Svätého.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

17.04.2012 - 16:30 hod.

403. Moje posolstvá sú pre všetky náboženstvá a vierovyznania vrátane pre tých, ktorí neveria

Moja vrúcne milovaná dcéra, vedz, že moje posolstvá, dávané tebe, sú určené celému svetu.

Sú dávané pre všetky náboženstvá a vierovyznania vrátané pre tých, ktorí neveria v existenciu Boha, Večného Otca, Stvoriteľa celého sveta.

Deti, pretože vám bola daná pravda o Trojjedinom Bohu, Najsvätejšej Trojici, tvorenej Otcom, Synom a Duchom Svätým, musíte vedieť, že máte zodpovednosť ohlasovať moje sväté Slovo do celého sveta.

Či už veríte alebo nie, že cez tieto posolstvá k vám hovorím Ja, musíte pomôcť tým úbohým dušiam, ktoré potrebujú moju ochranu, aby mohli byť spasené.

Mnohí sa pýtajú, prečo sa tieto posolstvá toľkokrát zmieňujú o satanovi. Moja odpoveď je nasledovná.

Satan a jeho padlí anjeli sa potulujú po zemi, hľadajúc ľudské bytosti, ktoré by zamorili.

Útočia na ne cez zmysly, nabádajúc ich najmä k páchaniu hriechov tela.

Do ich myslí im vnukajú myšlienky tak, aby sa dopúšťali ohavností, ktoré urážajú môjho Otca. V prípade duší, ktoré sú už v hriechu, môžu posadnúť telo. Keď sa to stane, potom tieto úbohé posadnuté duše okolo seba vytvárajú spúšť.

Ak sú v pozíciách moci, môžu spôsobovať hroznú nespravodlivosť medzi tými, nad ktorými majú moc.

Budú zavádzať zákony, ktoré budú protirečiť Desatoru Božích prikázaní, ustanovených Bohom Otcom.

V ostatných prípadoch budú v ľudských životoch spôsobovať veľké utrpenie.

Negativita je spôsobovaná Satanom a jeho démonmi. Tá nepochádza od Boha.

Od Boha môže prísť len pokoj a láska.

Všetkým tým, ktorí chcú svoje životy zbaviť od negatívnych myšlienok a pocitov, hovorím: všetko, čo potrebujú, je ich oddanosť ku Mne, k ich milovanému Ježišovi Kristovi.

Stačí modlitba, jednoduchý rozhovor. Požiadajte Ma svojimi vlastnými slovami o pomoc.

Vyrieknite to zo srdca a Ja okamžite odpoviem a pomôžem vám, aby ste sa dostali bližšie k môjmu Najsvätejšiemu srdcu.

Deti, prosím, dovoľte Mi, aby som sa držal blízko vás a poskytol vám útechu, po ktorej tak túžite vo svete plnom nešťastia, nespravodlivosti, krutosti a nenávisti.

Ja som vaše záchranné lano. Len Ja vám môžem pomôcť. Prosím, volajte na Mňa v tejto Modlitebnej kampani (45):

"Ó, Ježišu, viem o tebe veľmi málo, ale prosím ťa, aby si mi pomohol otvoriť moje srdce a nechal ťa vôjsť do mojej duše tak, aby si ma mohol uzdraviť, utešiť a naplniť svojim pokojom.

Pomôž mi cítiť radosť z víťazstva nad všetkými negatívnymi myšlienkami a nauč ma chápať, ako ti mám spôsobovať radosť tak, aby som mohol vojsť do tvojho Nového raja, kde s tebou môžem žiť životom lásky, radosti a nádhery naveky a navždy. Amen."

Všetkých vás, drahé deti, milujem bez ohľadu na to, akého ste vierovyznania, bez ohľadu na to, ako veľa ste zhrešili, spôsobiac tak bolesť či ujmu iným.

Len Ja môžem zmeniť spôsob, akým žijete.

Jediný spôsob, ako sa oslobodiť z problematického života, ktorý vediete je, že na Mňa zavoláte, aby som vám mohol pomôcť.

Váš milujúci Ježiš

19.04.2012 - 20:00 hod.

404. Nikdy neprofitujte nepoctivým spôsobom nad inými, ani v obchode, politike alebo v inej oblasti života

Moja najdrahšia dcéra, chcem, aby si všetkým mojim nasledovníkom povedala, že ich modlitby sú počuté a že dôsledkom toho sa mnohé zlé udalosti zmierňujú.

Tiež si prajem, dcéra moja, aby bolo známe, že som vďaka tvojmu utrpeniu bol schopný zachrániť štyri milióny duší.

Moje milosrdenstvo bolo vyliate na tieto Božie deti, ktoré sú v dnešnom svete doposiaľ na žive.

Iné obety prinášajú tí moji nasledovníci, ktorí Mi pomocou modlitby a pôstu pomáhajú zachraňovať ľudí od strašného osudu.

Vaša sila, láska, oddanosť a vytrvalosť znamenajú, že satanova moc sa oslabuje.

Znamená to tiež úbytok moci globálnej skupiny NWO (Nového svetového poriadku).

Musíte vedieť, že modlitba oslabuje zlo vo svete.

Čím viac sa modlíte, tým menšiu moc si satan udržiava.

Nikdy nepodceňujte modlitby a utrpenie ani jedinej osoby, pretože to prináša veľkú úľavu tým, ktorí by inak čelili pekelným ohňom.

Vami pociťovaná láska, deti, daná vám pri narodení ako prirodzený dar, je čistá.

Málokedy vstupuje do vášho života nenávisť skôr, ako dosiahnete rozumový vek.

Deti pod touto vekovou hranicou sú nevinné, čisté a pokorné v mojich očiach a vidia veci jednoduchým a nekomplikovaným spôsobom. Je to pravá láska, ktorú sa musíte snažiť znovuzískať vo vašich životoch.

Keď v jednoduchosti nazeráte na život, uctievate Otca, Stvoriteľa všetkých vecí a zachovávate jeho prikázania, potom sa opäť stanete podobní dieťaťu.

Stanete sa čistí, láskaví, jednoduchého srdca a zbavení od zloby. Potom dostanete silu Ducha Svätého, čím sa vaša viera stane neotrasiteľnou.

Budete ako dieťa, no bude vám daná výzbroj bojovníka, ozajstného a ctihodného príslušníka Božej armády.

V pravý čas budete so Mnou vládnuť bok po boku v Novom raji.

Zachovávajte jednoduchú lásku k iným. Nikdy neponúkajte lásku pod podmienkou, že vám za protislužbu niečo poskytne.

Ponúknite namiesto toho lásku bez akýchkoľvek podmienok. Ponúknite iným lásku ako Boží dar.

Dívajte sa na každého, koho vo svojom živote stretnete, Božími očami.

Každý človek bol stvorený Bohom. Každého na svet priniesla Božia láska.

Aj keď sa niektoré duše narodili s ťažkým krížom, ktorý musia niesť, Boh ich s láskou uvádza do sveta.

Milujte sa navzájom - aj napriek vzájomným chybám - ku cti môjho Otca.

Objavujte každú tvár a dívajte sa na ňu tak, ako by ste túto osobu videli Božími očami.

Až potom bude pre vás jednoduchšie, aby ste sa zdržali odsudzovania iných.

Snažte sa v každom nájsť to dobré a to najlepšie. Prejavujte si navzájom lásku a dobrotu.

Nikdy neprofitujte nepoctivým spôsobom nad inými, ani v obchode, politike alebo v inej oblasti života.

Keď narazíte na zlo, prítomné v iných, usilovne sa modlite za ich duše a ponúknite Mne, vášmu Ježišovi, malú symbolickú obetu na odčinenie za ich hriechy.

Neveľkým utrpením, prinášaním malých obiet za duše iných a modlitbou sa môže zmierniť dopad budúceho predpovedaného prenasledovania.

Keď tak urobíte, potom sa v prívale milostí môže milosrdenstvo môjho Otca vyliať na svet.

Modlite, modlite, modlite sa, aby vaše modlitby pomohli náležite pripraviť ľudstvo skôr, ako sa udeje Varovanie, aby tak čo najmenej duší bolo zatratených ešte predtým, ako im bude daná príležitosť Ma uvidieť, keď im ponúknem môj veľký dar lásky, milosrdenstva a zmierenia.

Váš milujúci Ježiš

20.04.2012 - 15:45 hod.

405. Dokonca aj tí, ktorí páchajú hrozné hriechy, sú milovaní Bohom Otcom

Moja najdrahšia dcéra, je potrebné, aby sa mojim deťom hovorilo o intenzívnej láske, ktorú vo svojom Svätom srdci prechovávam ku každému dieťaťu, narodenému na tejto zemi.

Dokonca aj tí, ktorí páchajú hrozné hriechy, sú milovaní Bohom Otcom.

Každý z vás je Božie dieťa.

Z tohto dôvodu vás satan a jeho démoni zneužívajú, mučia a zraňujú.

Pre tých zatvrdilých hriešnikov, členov Satanovej armády, ktorí vedia, že Boh existuje, ale ktorí sa rozhodli zbožňovať beštiu, nech si uvedomia toto.

Bez ohľadu na to, ako veľmi uctievate satana, pamätajte si, že on vás nemá rád.

On vás nenávidí a zničí vás.

Jeho sľuby, že vám ponúkne raj ako na zemi tak i mimo nej, sú prázdne lži.

Veľmi skoro dostanete dôkaz mojej lásky k vám. Vo vašom srdci nebude pochybností, že Ja, váš milujúci Ježíš, vás chcem objať, odpustiť vám a priniesť vám večný pokoj, lásku, radosť a šťastie v mojom Novom kráľovstve, Novom raji.

Nikdy sa nebojte otočiť chrbtom životu, ktorý vediete, kde sú vašimi modlami všetky tie pomyselné dary ako je bohatstvo, sex a ďalšie materiálne pôžitky, ponúkané vám Satanom, ktorého vláda na tejto zemi sa čoskoro skončí.

Len Ja, váš milovaný Ježiš, vás môžem zachrániť.

Moje milosrdenstvo je také veľké, že vám odpustím čokoľvek, keď prejavíte ľútosť. Poponáhľajte sa teraz prísť ku Mne.

Nepremárnite ani jednu sekundu, lebo je v stávke vaše budúce šťastie.

Sľubujem vám večný život, pokoj, lásku, radosť a nádherný raj, kde budete milovaní, ctení a kde vám nič nebude chýbať.

Ak teraz nedokážete prijať ruku môjho Milosrdenstva, tak potom, keď nadíde posledný deň, dostanete ešte jednu príležitosť, aby ste Ma poprosili o milosrdenstvo.

Keď tento deň nastane, tak si mnohí z vás uvedomíte chybu, ktorú ste urobili.

Aj tak vás ešte vždy vezmem do náručia ako dávno stratené a nesmierne milované Božie dieťa nezávisle od toho, ako moc ste si vytrpeli z rúk satana.

Jediné, čo musíte spraviť, je zavolať Ma a poprosiť Ma o moje milosrdenstvo.

Ak ste v tomto čase zapletení do siete lží a zloby, z ktorej nemôžete uniknúť, potom vás žiadam, aby ste Ma volali modlením sa tejto modlitby "Za moje vyslobodenie z okov satana" v rámci Modlitebnej kampane (46):

"Ó, Ježišu, som stratený. Som zmätený a cítim sa ako väzeň, chytený do siete, z ktorej niet úniku.

Dôverujem ti Ježišu, že mi prídeš na pomoc a oslobodíš ma z okov satana a jeho démonov.

Pomôž mi, lebo som stratený. Potrebujem tvoju lásku, aby mi dodala silu veriť v teba a dôverovať ti tak, aby som sa mohol zachrániť z tohto zla a aby mi bolo ukázané svetlo tak, aby som konečne našiel pokoj, lásku a šťastie. Amen."

Váš milujúci Ježiš

 Moja najdrahšia dcéra, chcem, aby si všetkým mojim nasledovníkom povedala, že ich modlitby sú počuté a že dôsledkom toho sa mnohé zlé udalosti zmierňujú.

Tiež si prajem, dcéra moja, aby bolo známe, že som vďaka tvojmu utrpeniu bol schopný zachrániť štyri milióny duší.

Moje milosrdenstvo bolo vyliate na tieto Božie deti, ktoré sú v dnešnom svete doposiaľ na žive.

Iné obety prinášajú tí moji nasledovníci, ktorí Mi pomocou modlitby a pôstu pomáhajú zachraňovať ľudí od strašného osudu.

Vaša sila, láska, oddanosť a vytrvalosť znamenajú, že satanova moc sa oslabuje.

Znamená to tiež úbytok moci globálnej skupiny NWO (Nového svetového poriadku).

Musíte vedieť, že modlitba oslabuje zlo vo svete.

Čím viac sa modlíte, tým menšiu moc si satan udržiava.

Nikdy nepodceňujte modlitby a utrpenie ani jedinej osoby, pretože to prináša veľkú úľavu tým, ktorí by inak čelili pekelným ohňom.

Vami pociťovaná láska, deti, daná vám pri narodení ako prirodzený dar, je čistá.

Málokedy vstupuje do vášho života nenávisť skôr, ako dosiahnete rozumový vek.

Deti pod touto vekovou hranicou sú nevinné, čisté a pokorné v mojich očiach a vidia veci jednoduchým a nekomplikovaným spôsobom. Je to pravá láska, ktorú sa musíte snažiť znovuzískať vo vašich životoch.

Keď v jednoduchosti nazeráte na život, uctievate Otca, Stvoriteľa všetkých vecí a zachovávate jeho prikázania, potom sa opäť stanete podobní dieťaťu.

Stanete sa čistí, láskaví, jednoduchého srdca a zbavení od zloby. Potom dostanete silu Ducha Svätého, čím sa vaša viera stane neotrasiteľnou.

Budete ako dieťa, no bude vám daná výzbroj bojovníka, ozajstného a ctihodného príslušníka Božej armády.

V pravý čas budete so Mnou vládnuť bok po boku v Novom raji.

Zachovávajte jednoduchú lásku k iným. Nikdy neponúkajte lásku pod podmienkou, že vám za protislužbu niečo poskytne.

Ponúknite namiesto toho lásku bez akýchkoľvek podmienok. Ponúknite iným lásku ako Boží dar.

 Dívajte sa na každého, koho vo svojom živote stretnete, Božími očami.

Každý človek bol stvorený Bohom. Každého na svet priniesla Božia láska.

Aj keď sa niektoré duše narodili s ťažkým krížom, ktorý musia niesť, Boh ich s láskou uvádza do sveta.

Milujte sa navzájom - aj napriek vzájomným chybám - ku cti môjho Otca.

Objavujte každú tvár a dívajte sa na ňu tak, ako by ste túto osobu videli Božími očami.

Až potom bude pre vás jednoduchšie, aby ste sa zdržali odsudzovania iných.

Snažte sa v každom nájsť to dobré a to najlepšie. Prejavujte si navzájom lásku a dobrotu.

Nikdy neprofitujte nepoctivým spôsobom nad inými, ani v obchode, politike alebo v inej oblasti života.

Keď narazíte na zlo, prítomné v iných, usilovne sa modlite za ich duše a ponúknite Mne, vášmu Ježišovi, malú symbolickú obetu na odčinenie za ich hriechy.

Neveľkým utrpením, prinášaním malých obiet za duše iných a modlitbou sa môže zmierniť dopad budúceho predpovedaného prenasledovania.

Keď tak urobíte, potom sa v prívale milostí môže milosrdenstvo môjho Otca vyliať na svet.

Modlite, modlite, modlite sa, aby vaše modlitby pomohli náležite pripraviť ľudstvo skôr, ako sa udeje Varovanie, aby tak čo najmenej duší bolo zatratených ešte predtým, ako im bude daná príležitosť Ma uvidieť, keď im ponúknem môj veľký dar lásky, milosrdenstva a zmierenia.

Váš milujúci Ježiš

21.04.2012 - 16:00 hod.

406. Miliardy duši - nie milióny - sa obrátia

Moja vrúcne milovaná dcéra, musím poskytnúť útechu všetkým tým, ktorí sa týchto posolstiev môžu obávať.

Dovoľte Mi, aby som všetkých vás, mojich vrúcne milovaných nasledovníkov, upokojil uistením o mojom veľkom milosrdenstve pre celé ľudstvo.

Vďaka modlitbám z ktorých boli všetky v súlade s Božím načasovaním môjho Večného Otca počuté a vypočuté mojich drahých nasledovníkov, boli úspešne započaté mnohé obrátenia.

Nikdy sa nevzdávajte nádeje. Vy ste nosným pilierom mojej misie na zemi, aby ste Mi pomáhali pri záchrane celého ľudstva. Ako takí budete znášať bolesť za hriechy iných.

Nikdy nepredpokladajte, že hriechy iných môžu zatieniť svetlo Najvyššieho Boha do tej miery, že by tým bolo všetko stratené.

Už veľmi skoro sa všetci stanú svedkami Božej slávy skrze moje Božie milosrdenstvo, ktoré sa zjaví počas Varovania.

Miliardy duší nie milióny sa obrátia. To spôsobí oslabenie satanovej moci, keď mocne povstane Božia armáda, aby porazila beštiu.

Celé ľudstvo čoskoro spozná pravdu svojej existencie. Bude to bodom obratu pre Božie deti, ktoré sa zjednotia v príprave na novú éru mieru, kde už nebude existovať žiaden hriech.

Modlitba je dôležitá, pretože Boh Otec dal každému človeku na tejto zemi v čase jeho narodenia dar slobodnej vôle. Z tohto dôvodu chce aj keď Má moc urobiť čokoľvek, čo si praje aby k nemu jeho deti prišli zo svojej vlastnej slobodnej vôle.

Boh Otec nechce nútiť svoje deti, aby ho milovali.

K tomu musí dôjsť prirodzeným spôsobom. Ale ako môžete milovať niekoho, koho nepoznáte?

Toto je problém dnešného sveta. Len máloktorí poznajú Boha Otca. Len máloktorí poznajú Mňa, jeho milovaného Syna, Ježiša Krista.

Vy, moji nasledovníci, musíte používať modlitbu tak, aby môj Otec mohol udeliť mimoriadne dary tým dušiam, ktoré sú v temnote.

Potom sa im ukáže jeho nádherné svetlo a budú zachránení.

Prostredníctvom vášho daru modlitby použije Boh Otec Boží zásah, aby tých, ktorí ho nepoznajú alebo nevedia, že existuje, priviedol bližšie k svojmu srdcu.

Avšak mnohé duše, ktoré skutočne vedia o mojom Otcovi a ktoré sa mu (napriek tomu) vedome otočia chrbtom, budú čeliť strašným trestom.

Bude im poskytnutá každá príležitosť, no aj tak odmietnu Boha.

Na tie duše, ktoré páchajú ohavné činy, vyskytujúce sa bežne v istých častiach sveta, budú zoslané tresty vo forme zemetrasení.

Globálne skupiny, ktoré budú pokračovať v ničení krajín, nad ktorými majú kontrolu, budú zastavené a tvrdo potrestané rukou môjho Otca.

Opäť sú potrebné vaše modlitby na zmiernenie takýchto hriechov a následných trestov.

Treba o niečo viacej času na prípravu na moje Božie milosrdenstvo, aby sa (ešte) viacej dušiam umožnilo pripraviť sa na túto veľkolepú udalosť.

Je dôležité, že väčšina ľudstva môže byť zachránená a že všetky duše, vrátane tých najzatvrdilejších hriešnikov, dostanú šancu, aby sa znovu zjednotili s Bohom.

Je to moje najväčšie želanie, že budem v Novom raji panovať nad väčšinou ľudstva.

Vaše modlitby mi pomôžu naplniť moju veľkú túžbu, aby sme sa všetci mohli stať jednou rodinou v láske a jednote na veky a navždy.

Váš milujúci Ježiš

22.04.2012 - 10:00 hod.

407. Keď sa vám časy zdajú byť ťažké a bolestné, deti, vždy volajte ku mne

Moje dieťa, môj Syn je taký šťastný z toho, ako jeho milovaná armáda poslúcha jeho sväté želanie modliť sa jeho Modlitbovú kampaň.

Tieto modlitby sú v moderných časoch na pomoc všetkým Božím deťom, hľadajúcim záštitu, ktorú potrebujú, aby sa vyrovnali s ťažkými časmi, ktorým dnes čelí tak veľa duší.

Keď sa vám zdá, že časy sú ťažké či bolestné, deti, vždy volajte ku mne, vašej milujúcej Matke, aby som za vás orodovala u môjho drahého Syna.

Vždy majte na pamäti, že vaše osobné obety, ponúknuté Bohu, pomáhajú zachrániť tak veľa duší na zemi.

Vaše modlitby sú vždy počuté.

Nikdy nezostanú nepovšimnuté, ale jedná sa s nimi podľa vôle môjho Otca.

Tak musíte byť trpezlivé, deti. Vždy vložte vašu plnú dôveru do môjho Syna.

Odovzdajte Mu všetky vaše obavy a trápenia a potom musíte dôverovať, že sa o všetko postará.

Pre vás, veriacich, ktorým je ťažké modliť sa alebo si udržať živú lásku k môjmu Synovi, je v rámci Modlitbovej kampane (47) určená táto osobitná modlitba "Na pomoc opäť vzplanúť mojou láskou k Ježišovi":

"Ó, požehnaná Matka, Matka Spásy celého sveta, oroduj za mňa, aby opäť vzplanula moja láska k Ježišovi.

Pomôž mi cítiť plameň jeho lásky, aby tak naplnil moju dušu.

Pomôž mi, aby som viac miloval Ježiša. Oroduj za mňa, aby zosilnela moja viera, láska a oddanosť k nemu.

Rozptyl všetky pochybnosti, ktoré ma sužujú a pomôž mi, aby som jasne videl Božie svetlo pravdy, ktoré vyžaruje z tvojho milovaného Syna, Spasiteľa celého ľudstva. Amen."

Choďte v pokoji, deti. Pamätajte, že keď ma budete zo srdca prosiť, aby som sa za vás prihovorila, ja, Matka Spásy, predostriem vašu prosbu môjmu milovanému Synovi.

Nikdy nenechám bez povšimnutia ani jednu prosbu, ak je v súlade so želaním môjho Syna a podľa svätej vôle Otca.

Učte sa viac dôverovať, deti. Keď dôverujete môjmu drahému Synovi, preukazujete tak svoju lásku k Nemu.

Ak je vaša láska slabá, tak aj vaša dôvera k Nemu bude slabá.

Len tí, ktorí budú v pokore pred mojím Synom, budú požehnaní milosťami, darovanými vám na posilnenie vašej viery.

Nikdy sa nevzdávajte, ak cítite zúfalstvo.

Zúfalstvo je výtvorom diabla.

Len sa obráťte ku mne a ja budem prosiť, aby sa vrátil pokoj do vašej duše.

Keď tak urobíte, budete schopní zahnať pokušenie zlého a stanete sa slobodnými.

Vaša Požehnaná Matka

Kráľovná anjelov

Matka Spásy

22.04.2012 - 15:30 hod.

408. Pomôžte Mi pripraviť svet na môj Druhý príchod

Moja vrúcne milovaná dcéra, ľudstvo musí vedieť, že čas pre Mňa, aby som sa dal najavo neveriacemu svetu, nie je ďaleko.

Všetky Božie deti, ktoré sú zbožnými veriacimi, Mi teraz kvôli ich oddanosti ku Mne, ich milovanému Ježišovi, musia pomôcť pripraviť svet na môj Druhý príchod.

Už sa poskytlo tak mnoho času na pritiahnutie duší nazad do môjho Najsvätejšieho srdca.

Bolo to dôležité, pretože bez tohto času by len veľmi málo duší mohlo vojsť do môjho Nového raja.

Apelujem na všetkých tých v mojom svätom mene; dovoľte Mi vás viesť, aby som vám pomohol ohlasovať pravdu môjho učenia v každom kúte sveta.

V prvom rade kážte moje jednoduché učenie.

Láska k blížnemu sa očakáva od všetkých, ktorí tvrdia, že sú moji nasledovníci.

Hovorte len o mojom Druhom príchode.

Pripomeňte každému, kto vás odsúdi, že môj sľub, že prídem znovu v sláve, aby som súdil živých i mŕtvych, má byť naplnený (ešte) počas života tejto generácie.

Môj Duch Svätý zaplaví duše tých, ktorým budete odovzdávať moje sväté Slovo.

Najskôr Ma však musíte o túto mimoriadnu milosť poprosiť. Prv, než vám dám súhlas na vykonávanie tejto nanajvýš posvätnej práce, vás vyzývam, aby ste Ma o túto milosť poprosili prostredníctvom modlitby "Za milosť ohlasovať Druhý príchod Krista" v rámci Modlitebnej kampane (48):

"Ó, môj Ježišu, udeľ mi milosť ohlasovať tvoje sväté Slovo celému ľudstvu, aby tak mohli byť zachránené duše.

Vylej svojho Ducha Svätého na mňa, tvojho pokorného služobníka, aby tvoje sväté Slovo mohli počuť a prijať najmä tie duše, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

Pomôž mi, aby som si vždy ctil tvoju Svätú vôľu a nikdy neurážal ani neodsudzoval tých, ktorí odmietajú ruku tvojho milosrdenstva. Amen."

Choďte teraz, moja armáda, lebo ste dostali výzbroj, ktorú potrebujete na obrátenie ľudstva.

Počas vašej misie budete zosmiešňovaní, urážaní a napádaní.

Keď sa tak stane, vedzte, že budete vskutku Božím dieťaťom.

Nebojte sa, lebo Ja vám dám silu na prekonanie týchto prekážok.

Celou cestou vás budem sprevádzať. Choďte v pokoji a láske.

Váš milujúci Ježiš

23.04.2012 - 20:00 hod.

409. Viac národov sa zjednotí a viac Božích detí bude ovládaných jedinou inštitúciou

Moja vrúcne milovaná dcéra, nastáva čas pre zmeny v spôsobe, akým budú vlády na celom svete vládnuť vo svojich krajinách.

Viac národov sa zjednotí a viac Božích detí bude ovládaných jedinou inštitúciou.*

Je tu čas, aby ste mali doširoka otvorené oči a všímali si každú zmenu v zákonoch, ktoré vás budú zbedačovať.

Bojujte proti zákonom, ktoré riadia vaše zásobovanie potravinami.

Boh, môj Večný Otec, zošle trest na tie zlovestné skupiny, ktoré by sa pokúsili nechať vyhladovieť jeho deti.

Toto, moji nasledovníci, je čas, aby bola odhalená tretia pečať.

Aj keď ešte po nejakú dobu nebude otvorená, hovorím vám to (už teraz), aby ste sa mohli pokúsiť zabezpečiť si svoje vlastné potraviny ich dopestovaním a uskladnením tak, aby sa neskazili.

Časom bude vaša potrava obmedzená a rovnako tak aj prístup k pitnej vode.

Táto skupina, aj keď slabne vďaka sile vašich modlitieb, má v úmysle nechať vyhladovieť a otráviť mnoho nevinných ľudí v snahe znížiť tak svetovú populáciu.

Budú húževnato bojovať, aby to dosiahli.

A hoci Božím deťom aj naďalej spôsobujú hrôzu a utrpenie, môj večný Otec privodí (na nich) tresty v podobe prírodných katastrof a zmetie zo zemského povrchu milióny týchto zlých ľudí.

Charakter vášho počasia sa bude aj naďalej meniť. Časom to ovplyvní schopnosť obchodovania, čo bude brániť svetovým mocnostiam v uskutočňovaní ich ohavných plánov.

Počas všetkých týchto kríz sa vy, moja armáda, musíte modliť k Bohu Otcovi, aby vás ochránil od týchto ľudí a aby sa ich zatvrdnuté srdcia otvorili pravde Božieho milosrdenstva.

Hovorím vám to, aby ste sa mohli pripraviť.

Tieto udalosti nenastanú ihneď a mnohé z týchto plánov môžu byť odvrátené a zmiernené vašimi modlitbami a obetami.

Zlo nepochádza od Boha. Vychádza z chamtivosti, sebalásky a nenásytnosti po moci a ovládaní. Všetky tieto slabosti sú výplodom satana a sú kladené do cesty svetovým vodcom, aby ich pokúšali a mohli tak ubližovať Božím deťom.

Nedovoľte satanovej moci ovládnuť vaše krajiny.

Modlite, modlite, modlite sa, aby ste mali silu postaviť sa na odpor nariadeniam, navrhnutým tak, aby vás uvrhli do chudoby, závislosti a vydali napospas milosti a nemilosti tých, ktorí ovládnu vaše krajiny. Budú vládnuť prostredníctvom svetových mocností, pozostávajúcich z Veľkej Británie, USA, Európskej únie, Číny a Ruska.

Ja, váš Ježiš, vám pomôžem vyhnúť sa prenasledovaniu, no pamätajte si, že modlitba bude vašou hlavnou zbraňou.

Modlitba môže zabrániť týmto zlým ľuďom, aby vás zbavili schopnosti zadovážiť si jedlo, pitie, oblečenie a možnosti navštevovať kresťanské kostoly.

Bojujte v mojom mene a Ja budem po celý čas stáť pri vás.

Váš milujúci Ježiš

* Inštitúcia agendy Nového Svetového Poriadku (NWO = The New World Order)

Odporúčame vám oboznámiť sa s tématikou "Nového Svetového Poriadku" - satanskej agendy mocných tohto sveta s cieľom ovládnuť, kontrolovať, zotročiť, dehumanizovať a v konečnom dôsledku zdecimovať počet svetovej populácie pod hranicu jednej miliardy obyvateľstva našej Zeme. Dobré a poučné zhrnutie najdôležitejších faktov nájdete napr. aj tu:

https://www.magnificat.sk/2012/01/2012-rok-porazky-noveho-svetoveho-poriadku-2

24.04.2012 - 19:45 hod.

410. Neurobte chybu vašich predkov, ktorí Ma odmietli, keď som prišiel prvý raz

Moja vrúcne milovaná dcéra, uvedom si, že keď je určitá misia tak dôležitá, ako je táto, ktorú teraz odovzdávam svetu, tak sa ju veľa ľudí pokúsi zastaviť.

Pokúsia sa na teba zaútočiť a ubrať na vážnosti tým, ktorý poznajú môj hlas, keď sa snažím celému svetu odovzdávať moje posolstvá.

Miera nenávisti, preukazovaná voči týmto posolstvám, ktoré sú dávané skrze teba, proroka na konci času, bude naďalej narastať.

Počúvajte Ma teraz všetci, ktorí hovoríte, že Ma poznáte. Ja pripravujem ľudstvo na môj Druhý príchod.

Keď veríte vo Mňa v moje učenie a tvrdíte, že Ma poznáte, potom vedzte, že posielam môjho proroka konca času spolu s inými prorokmi, aby ste sa (skrze nich) stali hodnými vojsť do môjho kráľovstva.

Mojim Bohu zasväteným služobníkom hovorím toto: Neurobte chybu vašich predkov, ktorí Ma odmietli, keď som prišiel prvý raz.

Venujte pozornosť a načúvajte môjmu volaniu, pretože Ja vás potrebujem, aby ste Mi pomohli pripraviť duše môjho stáda skôr, ako sa udeje Veľký zázrak.

Mysleli ste si, že by som neposlal mojich prorokov, aby vás varovali?

Mysleli ste si, že by som svoj príchod len ohlásil bez toho, aby som vás pripravil a dopustil dušiam zahynúť?

Hanba vám všetkým, ktorí znevažujete môj Druhý príchod a napriek tomu tvrdíte, že rozumiete môjmu zasľúbeniu, ktoré som dal ľudstvu.

Váš nedostatok pokory znamená, že nemôžete byť očistení Duchom Svätým.

Musíte Ma prosiť o tento dar rozlišovania alebo odo Mňa odísť.

Sklamali ste Ma. Privádzate Ma k slzám od sklamania, pretože ste moji služobníci, ktorí boli poverení zodpovednosťou zachraňovať duše, čo je vašim (svätým) poslaním.

Teraz, keď na vás volám z neba, vás prosím, aby ste odpovedali na moje volanie.

Mám mnohé vyvolené duše, ktoré so Mnou spolupracujú, aby Mi priviedli duše, po ktorých tak túžim.

Je vašou povinnosťou, aby ste sa prebrali z vašich driemot a dávali pozor na Moje zavolanie.

Len tí, ktorí Ma naozaj milujú, rozpoznajú môj hlas.

Ako matku rozpozná jej vlastné nemluvňa, tak aj vy, moji milovaní služobníci, musíte volať na Mňa ako nemluvňa, aby ste sa ubezpečili, že som to Ja, váš milovaný Ježiš, ktorý vás nabáda uchopiť moju ruku.

Povediem vás tŕnistou džungľou, ktorou budete musieť prejsť, aby ste dosiahli brány môjho raja.

Nepovedal som vám snáď, že sa znova vrátim, aby som súdil živých i mŕtvych?

Veru prídem skoro a potrebujem vás, aby ste Mi pomohli zhromaždiť do jedného všetky Božie deti.

Je veľmi málo tých, ktorí Ma pre závoj klamu, ktorý doľahol na celý svet, teraz rozpoznávajú. Mnohí neveria v Boha Otca.

Máloktorí akceptujú, že Ja, Ježiš Kristus, jeho jediný Syn, som zomrel, aby som ich spasil. Napriek tomu sú ochotní veriť vo falošných bohov, ktorí neexistujú a uctievať ich.

Ako plačem v hroznom žiali, keď vidím, ako sa mladí ľudia smejú, keď sa spomenie moje meno a ako sa vysmievajú iným, ktorí verejne vyznajú, že existujem.

Akými mukami môjho ukrižovania trpím, keď vidím, že tí, ktorí prehlasujú, že sú kresťania, odmietajú verejne ohlasovať moje učenie zo strachu, že budú terčom posmechu.

Svet bol oklamaný kráľom lží. Len Ja môžem teraz priniesť nádej a zachrániť Božie deti od strašného osudu, ktorý je plánovaný, aby bola pomocou armád globálnych mocenských skupín vrátane tých, ktoré sú pod kontrolou Falošného proroka a Antikrista spôsobovaná hrôza a utrpenie.

Všetky moje varovania, dané môjmu prorokovi konca času Márii Božieho Milosrdenstva sa naplnia.

Než sa tak stane, nezabúdajte nikdy na to, že vaša vernosť prináleží (jedine) Mne, vášmu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi.

Bez mojej lásky a usmernenia bude pre vás nemožné kormidlovať loď, ktorou je moja svätá Cirkev na zemi.

Prebuďte sa. Neodmietajte Božích prorokov.

Mnohí teraz tvrdia, že prichádzajú v mojom mene, ako predpovedalo Sväté písmo, ale neponúkajú duchovný pokrm, ktorý môže pochádzať iba odo Mňa.

Mnohí sa teraz stavajú do popredia tak, aby bol na verejnosti zavrhnutý môj najdôležitejší hlas, obsiahnutý v týchto posolstvách v týchto časoch konca.

Modlitba je vašou cestou späť do môjho náručia.

Modlite, modlite, modlite sa za milosti, potrebné na otvorenie vašich oči, aby ste Ma tak spoznali skôr, ako bude neskoro.

Potrebujem vašu pomoc, vašu lásku a vašu vernosť.

Nezabúdajte, že som to bol Ja, pre ktorého ste zložili vaše posvätné sľuby. Neodmietajte Ma teraz, keď na vás volám.

Objímte Ma a dovoľte Mi, aby som vás viedol tak, aby ste mohli viesť zvyšok mojej Cirkvi a zachraňovali duše.

Dávam vám svoje zvláštne požehnanie a očakávam od vás, že odpoviete na moje volanie tak, ako je vyjadrené v nasledujúcej modlitbe "Za sľub vernosti kresťanských duchovných", v rámci Modlitebnej kampane (49):

"Ó, Ježišu, som tvoj pokorný služobník. Sľubujem ti moju lásku a vernosť. Úpenlivo ťa prosím, daj mi znamenie tvojho volania a pomôž mi, aby som otvoril svoje oči a uvidel tvoje zasľúbenie.

Požehnaj ma milosťou Ducha Svätého tak, aby som nebol oklamaný tými, ktorí prehlasujú, že prichádzajú v tvojom mene, no nehovoria pravdu. Ty mi ukáž pravdu.

Dovoľ mi pocítiť tvoju lásku, aby som tak mohol naplniť tvoju Najsvätejšiu vôľu.

S pokorným srdcom ťa prosím, ukáž mi cestu, akou ti môžem pomáhať zachraňovať ľudské duše. Amen".

Nebuďte nevšímaví k mojej výzve. Neodmietajte Ma, keď k vám opäť prichádzam.

Tentokrát prichádzam nielen preto, aby som znova zachránil ľudstvo, ale aj preto, aby som naplnil Božiu vôľu môjho milovaného Otca, Boha Najvyššieho.

Choďte v pokoji.

Váš milujúci Ježiš

25.04.2012 - 15:50 hod.

411. Celé ľudstvo bude mať slobodnú vôľu, až kým sa jeho vôľa nezjednotí s Božou vôľou Otca

Moja vrúcne milovaná dcéra, mnoho duší Ma neuznáva jednoducho preto, lebo nechcú.

Vedia, kto som.

Vedia, že boli stvorení z ničoho Bohom Otcom, no napriek tomu sa rozhodli Boha ignorovať.

Mnohokrát používajú moje meno tým najpovrchnejším spôsobom a moje meno je zahrnuté do kliatia, ktoré chrlia tí, ktorí sú posadnutí démonmi.

Je to len vtedy, keď ľudí postihne tragédia, že sa zastavia a premýšľajú o smrti a o nejakom budúcom živote, o ktorom si myslia, že by mohol pred nimi byť.

To je dôvod, prečo kvôli môjmu milosrdenstvu niekedy trestám takéto duše, aby sa spamätali a aby som ich tak mohol zachrániť.

Všetky tie materiálne pôžitky, ktoré sú vyhľadávané zmyslami, sa vďaka utrpeniu stanú bezvýznamnými a sú videné ako také, čo v skutočnosti sú - pominuteľné atrakcie, ktoré za krátky čas zmiznú.

Mnohé duše, ktoré sa na tejto zemi narodia, sú zoslané z neba. Volia si utrpenie vrátane detí z potratov ako prostriedok na dosiahnutie spásy pre hriešnikov.

Pre ľudskú myseľ je ťažké pochopiť Božie kráľovstvo, lebo žiaden človek nebol požehnaný týmto darom.

Keď sa padlí anjeli vzbúrili proti môjmu Otcovi, On môj Otec nikdy neodobral svojim deťom právo na ich slobodnú vôľu, pretože nikdy nevezme späť dar, ktorý dal ľudstvu.

Celé ľudstvo bude mať slobodnú vôľu, až kým sa jeho vôľa nezjednotí s Božou vôľou Otca.

Satan využíva slobodnú vôľu vo svoj prospech. Proti čomu je však bezmocný je to, keď sa vyvolené duše vzdajú svojej vlastnej vôle a ponúknu ju Bohu na záchranu hriešnikov.

Tým, že prinášajú túto obetu prijímaním utrpenia, sa zoslabuje vplyv satana.

Potom môžu byť zachránení hriešnici bez toho, že by konali pokánie. Toto je zázrak, akým je utrpenie.

Váš milujúci Ježiš

26.04.2012 - 20:30 hod.

412. Tí, ktorí sú Mi verní, budú mihnutím oka bez toho, aby trpeli, vzatí do Nového neba a zeme

Moja vrúcne milovaná dcéra, znova musím povedať všetkým Božím deťom, aby sa neznepokojovali ani nedesili kvôli udalostiam, ktoré nastanú.

Celé ľudstvo sa už čoskoro stane svedkom môjho milosrdenstva a mnohí, i keď plní výčitiek kvôli svojim hriechom, sa Ma nebudú báť.

Miesto toho moja Božia láska zaplaví ich duše. Moje svetlo prežiari ich telá a oni sa budú radovať.

Čas novej éry pokoja a mieru prinesie pre tých, ktorí s uznaním príjmu moju milosrdnú ruku, obrovskú radosť a nadšenie.

Každý jednotlivý hriešnik je pozvaný žiť večný život a nesmie odísť, ak bude zmätený.

Moja éra pokoja a mieru bude predstavovať Novú zem, kde pod mojim vedením bude nastolené panstvo dvanástich národov.

Budete žiť v mieri, láske a harmónii. Prírodné prostredie, ktoré dnes na zemi vidíte, stratí na význame v porovnaní so svetom, ktorý leží pred vami.

Tým, ktorí majú obavy alebo strach o svoju rodinu alebo svojich milovaných, hovorím vezmite ich so sebou do môjho nádherného Nového raja.

Modlite sa za nich a Ja im udelím mimoriadne milosti, aby tak získali schopnosť rozpoznať moju lásku.

Toto je najväčším želaním môjho Otca uvidieť, ako úžas, radosť a láska prežiari každé jeho drahé dieťa, keď On odhalí Nový raj.

Znovu sa zjednotíte s vašimi milovanými, ktorí zomreli v stave milosti a ktorí budú vzkriesení z mŕtvych.

Prečo by ste nemali veriť na takýto dar? Pokiaľ ste presvedčení o mojom zasľúbení, že znovu prídem, potom cítite pokoj.

Všetko, čo požadujem je, aby ste sa pomocou modlitieb pripravili. Všetko bude dobré, keď sa budete modliť za milosť a za druhých.

Moje milosrdenstvo je také veľké, že málo bude takých, ktorí nerozpoznajú môj Boží prísľub, že zhromaždím všetky Božie deti a vezmem ich domov mimo dosah škrtivého zovretia satana a jeho démonických padlých anjelov.

Pravdu o mojom kráľovstve uvidia dokonca aj ateisti, ktorí budú šokovaní, no ich neviera sa vo väčšine prípadov zmení na pokornú lásku a prijatie.

Aj keď pred vami leží mnoho ťažkých časov, ani jeden nebude taký obtiažny, aby ste ho nemohli prekonať vďaka vašej láske a oddanosti ku Mne, vášmu Ježišovi.

Prosím nedovoľte strachu, aby vám stál v ceste s radosťou prijať môj Nový raj.

Tí, ktorí sú Mi verní, budú mihnutím oka bez toho, aby trpeli, vzatí do Nového neba a zeme.

Čo by vás malo znepokojovať, sú tí zatvrdilí hriešnici, ktorí Ma nebudú prosiť, aby som im odpustil, ktorí odmietnu moju ruku a ktorí namiesto toho zotrvajú vo svojich nedobrých spôsoboch.

Títo potrebujú vaše modlitby.

Vytrvalo sa modlite za spásu ich duší.

Váš milujúci Ježiš

28.04.2012 - 15:40 hod.

413. Ako Otec všetkých ľudí som pripravený poslať môjho Syna, aby si vyžiadal svoj právoplatný trón

Moja dcéra, tieto mesiace boli ťažkým obdobím nielen pre teba, ale pre všetky moje milované deti.

Ja som Otec stvorenia a lásky s hlbokou oddanosťou pre každé moje dieťa bez ohľadu na to, ako Ma uráža.

Treba tak mnoho príprav, aby sa dušiam pomohlo pripraviť sa na príchod môjho milovaného Syna Ježiša Krista.

Mnoho ľudí trpí v tomto čase kvôli prenasledovaniu. Toto prenasledovanie nepozostáva len z chudoby a nedostatku peňazí ale (hlavne) z duchovného hladu.

Ako Otec všetkých ľudí som pripravený poslať môjho Syna, aby si vyžiadal svoj právoplatný trón.

Len Ja poznám ten čas. Dokonca ani môj Syn nepozná dátum.

Môžem vám povedať, že to bude skoro a väčšina z tejto generácie, žijúca v dnešnom svete, bude žiť v deň, keď sa môj Syn vráti vo veľkej sláve.

Teraz sa chystám zhromaždiť všetky moje deti, aby som ich vzal zo strašnej priepasti utrpenia, ktoré museli znášať v tomto spustošení.

Táto spúšť bola vytvorená rukou Lucifera a všetkých jeho padlých anjelov, ktorí sa potulovali po zemi od pádu Adama a Evy.

Dnes mnohé z mojich detí považujú za nemožné veriť vo Mňa, Boha, ich Stvoriteľa a Otca.

Moje deti som požehnal inteligenciou a nezávislou slobodnou vôľou, pričom si môžu vybrať spôsob, akým sa rozhodnú žiť svoje životy.

Na to, aby som ich viedol do môjho kráľovstva, som im dal Desatoro prikázaní, vytesaných do kameňa.

A hoci sa nikdy nezmenili, majú moje deti pocit, že sú múdrejšie, ako sú tieto (prikázania) a vytvorili pre ne nové významy, ktoré sú pre Mňa neprijateľné.

Tento čas na ukončenie vládnutia všetkých vyvrhnutých démonov a tých, ktorí zaplavujú zem, je takmer zavŕšený.

Volám na všetky moje deti, aby počúvali. Váš čas na zemi, ako ju poznáte, sa blíži ku koncu.

No je tu Nová zem a Nový raj, ktoré vás očakávajú.

Budú prevyšovať všetko, čo by ste si kedy dokázali predstaviť a boli pred nejakým časom s láskou pripravené pre každého jednotlivého muža, ženu a dieťa.

Konečne zjednotím celú moju drahocennú rodinu a všetci budeme naveky žiť v harmónii, pokoji, láske a radosti.

Tým, ktorí odmietajú vojsť do Nového raja, odkazujem: urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som vás zastavil otáčať sa chrbtom dedičstvu, ktoré vám právom patrí.

Vzhľadom na dar slobodnej vôle, ktorý vám nikdy neodoberiem, leží voľba na vás.

Stačí, keď zmeníte váš postoj a otvoríte vaše srdce.

Potom musíte pribehnúť do môjho náručia, aby som vás mohol vziať domov.

Toto je moje najvrúcnejšie a najdrahocennejšie prianie, aby som všetky moje milované deti vzal domov na ich právoplatné miesto, ktoré im patrí.

Váš milujúci Otec

Boh Najvyšší

29.04.2012 - 10:00 hod.

414. Moje dieťa, nebude žiadnej smrti pre tých, ktorí milujú môjho Syna

Moje dieťa, nikdy si nesmieš myslieť, že kvôli tomu, že sa cítiš osamelá v tomto tvojom osobitom poslaní, sa nekonajú obrátenia.

Tvojou misiou, schválenou mojím Večným Otcom, je šíriť pravdu o Druhom príchode môjho Syna ku všetkým Božím deťom.

Je dôležité, aby tým deťom, ktoré nevenujú čas vzdávaniu úcty a oddanosti môjmu Synovi, bolo povedané, čo sa má stať.

Všetky Božie deti musia byť zahrnuté v každej vašej modlitbe preto, lebo On, môj Otec, miluje každého.

Dokonca aj tým, ktorí majú zatvrdnuté srdcia voči môjmu Otcovi a nechcú uznať môjho Syna, musí byť daný večný život.

Keď nastane dar Varovania, mnoho hriešnikov bude osvietených a obráti sa k môjmu Synovi, úpenlivo prosiac o jeho milosrdenstvo.

Až potom bude ľudstvo chcieť počúvať tieto naliehavé posolstvá, ktoré dáva môj Syn tvojím prostredníctvom.

Keď si uvedomia pravdu, že čas na jeho nové panovanie už nadišiel, budú priam hltať jeho sväté slovo.

Veľa Božích detí je zmätených, pokiaľ ide o existenciu neba a zeme. Mnohí sú príliš vystrašení pri myšlienke na život po smrti.

Moje dieťa, nebude žiadnej smrti pre tých, ktorí milujú môjho Syna.

Namiesto toho budú vzatí do novej éry pokoja a do raja, ktorú môj Otec zasľúbil všetkým svojim deťom.

Musíte sa modliť za všetky blúdiace a stratené duše, aby si našli cestu späť do milujúceho náručia môjho drahého Syna, inak nebudú schopné vojsť bránami nového raja.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

29.04.2012 - 15:33 hod.

415. Prvé tajomstvo v Knihe pravdy odhaľuje sprisahanie slobodomurárskych skupín proti Cirkvi

Moja vrúcne milovaná dcéra, dostala si dar, ktorý by mnohí kvôli strachu odmietli.

Vďaka udeleným milostiam, dodanej sile a ohňu Ducha Svätého si plne vyzbrojená, aby si ohlasovala proroctvá, ktoré boli tak veľmi dávno prisľúbené svetu.

Proroctvo, dané Danielovi v čase, keď mu bolo povedané, aby Knihu pravdy zapečatil až do konca časov, kedy by sa mal odhaliť jej obsah, sa teraz naplnilo * (Daniel 12, 4).

Zjavenia, ktoré tiež dostal Evanjelista Ján, boli dané len čiastočne, no niektoré tajomstvá mu boli ukázané vo zvitku so siedmimi pečaťami ** (Zjav 10, 4).

Nedostal oprávnenie, aby vyjavil obsah. Namiesto toho mu bolo povedané, aby zvitok zvinul a zjedol ho tak, aby sa nemohli zlomiť pečate ani nemohol byť odhalený obsah až do tejto dnešnej doby. Zjedením zvitku bol ľudstvu zanechaný odkaz *** (Zjav 10, 9-11).

Prehĺtať horkú pravdu naháňa strach.

To sa tiež môže dotknúť tých, ktorí prehlasujú, že poznajú celý Boží plán pre ľudstvo. Avšak pravda, ktorou je silná láska, ktorú Boh prechováva ku každému jednému človeku na tejto zemi, je sladká pre tých, ktorí uznávajú pravdu.

Pravdou zostáva, že jedine Ja, Ježiš Kristus, môžem odhaliť tajomstvá, ktoré boli dané Jánovi Evanjelistovi. Sladkú pravdu budú s láskou vítať tí, ktorí nasledujú Božie učenie.

To môže vyvolávať strach, ale Božia moc prekoná všetko zlo a prenasledovanie, pretože On (Boh) môže urobiť čokoľvek.

Prvé tajomstvo spočíva v tom, že slobodomurárske skupiny, zakladané v stredoveku, sa sprisahali proti Bohu a celému jeho dielu.

Ich vernosť patrí satanovi. On, satan, je ich bohom a oni sú hrdí na to, že mu vzdávajú úctu prostredníctvom čiernych omší.

Potom je to Svätá stolica, ktorá bola od roku 1967 vystavená mocným útokom tejto skupiny.

Pomaly sa infiltrovali do mojej Cirkvi nielen do vnútra Vatikánu ale aj do ostatných (cirkevných) rádov v každej krajine.

Ich zámerné zamorenie mojej Cirkvi viedlo k hrozným ohavnostiam, ktorými sa previnili na nevinných obetiach.

Ich láska k peniazom a moci nie je ničím v porovnaní s nehanebnou oddanosťou, ktorú preukazujú samotnému kráľovi lži, satanovi. Je otvorene uctievaný v skupinách a v tajnosti. Kňazi a ďalší vysvätení služobníci, vrátane biskupov a kardinálov, sa v určitých kruhoch sami k tejto skupine pridali.

Zlovestné činy, na ktorých majú účasť, sú príliš závažné na to, aby vám boli odhalené ale vedzte, že satanovi ponúkajú ľudské obety v kostoloch, zriadených na poskytovanie svätej Eucharistie pri svätej omši.

Táto skupina, ktorá tak úzkostlivo dbá na to, aby skryla svoje skutočné aktivity pred tými, ktorí sú praví a Bohu zasvätení kňazi, biskupi, kardináli a ostatní zasvätení služobníci, pácha ohavné činy.

Oni nenávidia Boha s takou zanietenosťou, ktorá by vás šokovala. Moc, ktorú im dáva satan, spôsobila, že ich skazenosť, chamtivosť, chtivosť a sexuálne úchylky sú vítané ich nasledovníkmi vo všetkých krajinách.

Jeden druhého zdravia utajenými znakmi, ktoré im slúžia na to, aby si tým navzájom preukazovali svoju oddanosť.

Jedna vec je pritom istá. Ich ohavné činy sa chýlia ku koncu a pokiaľ sa počas Varovania ku Mne neobrátia, bude im zostávať len málo času, než budú uvrhnutí do ohnivého jazera, kde budú naveky trpieť strašnými mukami.

Oni zapríčinili a vyvolali odpadlíctvo, ktoré existuje všade po celom svete.

Dosiahli to tým, že prenikli do mojej Cirkvi.

Váš milovaný Ježiš

Baránok Boží

____________________________________

* Starý zákon --> Kniha Daniela, kapitola 12, odstavec 4:

Ty však, Daniel, ukry tieto slová a zapečať knihu až po posledný čas! Mnohí budú skúmať a poznanie sa rozmnoží.

** Zjavenie apoštola Jána, 10. kapitola, odstavec 4:

A keď dohovorilo sedem hromov, chcel som písať, ale počul som hlas z neba, ktorý hovoril: "Zapečať, čo hovorilo sedem hromov a nepíš to!"

*** Zjavenie apoštola Jána, kapitola 10, odstavec 9 až 11:

Šiel som k anjelovi a povedal som mu, aby mi dal knižku. On mi odpovedal: "Vezmi si ju a zjedz ju! V žalúdku ti zhorkne, ale v ústach ti bude sladká ako med." Vzal som teda z anjelovej ruky knižku a zjedol som ju. V ústach mi bola sladká ako med, no len čo som ju prehltol, žalúdok sa mi naplnil horkosťou. Tu mi povedali: "Musíš znova prorokovať o ľuďoch, národoch, jazykoch a o mnohých kráľoch."

30.04.2012 - 17:45 hod.

416. Volám k vám všetkým, ktorí Ma nepoznáte

Moja vrúcne milovaná dcéra, musím niečo vysvetliť tým ľuďom, ktorí veria v Boha, ale ktorí nechodia do kostola ani sa nemodlia.

Mnohí nevedia, ako sa modliť. Trochu sa to podobá tomu, čo sa zdá byť ťažké tebe, dcéra moja.

Modlitba znamená prosiť.

Modlitba znamená komunikovať.

Modlitba znamená preukazovať lásku a vzdávať vďaku.

Mnohí ľudia, ktorí majú dobré úmysly a štedré srdcia, dnes nevedia, ako sa majú modliť. Niektorým sa to protiví a cítia sa pritom trápne.

Iní si zase myslia, že ich modlitby nič nezavážia.

Ó, ako veľmi milujem tieto neobyčajné duše. Sú tak veľmi vzdialené a predsa tak túžim, aby som im ukázal hĺbku mojej lásky.

Volám k vám všetkým, ktorí Ma nepoznáte. Niet žiadneho dôvodu, aby ste sa Ma báli. Jediné, čo musíte urobiť, je prosiť Ma, aby som vás prijal a poskytol vám útechu.

Dovoľte Mi, aby som vám dokázal svoju lásku. Hovorte ku Mne svojimi vlastnými jednoduchými slovami. Nič Mnou neotrasie.

Prenechajte Mi vaše starosti a Ja uteším vaše srdcia. Nechajte Ma pomôcť vám, aby ste cítili skutočný pokoj.

Proste Ma, aby som vyriešil vaše problémy. Ukážem vám pravdu, takže vaše starosti už nebudú vyzerať také zlé.

Ako budete vedieť, že vás počujem? Ako budete mať istotu, že vám odpoviem?

Len si v tichosti sadnite a proste Ma touto modlitbou pomôcť vám, aby ste Mi otvorili vaše srdce a prosili Ma o pomoc.

Toto je modlitba "Ježišu, pomôž mi spoznať, kto si" v rámci Modlitebnej kampane (50):

"Ó, drahý Ježišu, pomôž mi, aby som spoznal, kto si. Odpusť mi, že som s Tebou nehovoril už skôr.

Pomôž mi, aby som v tomto živote našiel pokoj a aby mi bola ukázaná pravda večného života.

Uteš moje srdce.

Zmierni moje starosti.

Daruj mi pokoj.

Otvor teraz moje srdce, aby si tak mohol naplniť moju dušu tvojou láskou. Amen."

Mnohí z vás teraz ešte neprídu ku Mne, ale to je v poriadku.

V časoch núdze, chaosu a strachu prídete.

Stojím pri vás každý deň, aj keď si to doposiaľ neuvedomujete.

Ale už veľmi skoro Ma uvidíte a spoznáte pravdu môjho prísľubu udeliť vám večný život v tele, duši a duchu.

Očakávam vaše zavolanie. Potom vás v pravý čas môžem vziať k bránam novej éry pokoja a môjho nového raja na zemi.

Váš priateľ

Váš milovaný Ježiš