November 2012

 

01.11.2012 - 18:00 hod.

604. Bola vám daná výzbroj. Používajte ju.

Moja vrúcne milovaná dcéra, musíte teraz povstať a zhromaždiť sa zjednotení v láske, aby ste sa pripravili na ťažké časy, ktoré sú pred vami.

Vy, moja silná armáda, ste požehnaní a chránení pečaťou môjho Otca, pečaťou živého Boha.

Pri tom všetkom, čo na vás budú zo všetkých strán hádzať, pamätajte, že Ja som s vami.

Mnohé udalosti, vrátane prírodných otrasov, vojen, rozkolu v mojej Cirkvi na zemi, diktatúr v každom z vašich národov – v samom jadre prepojených do jedinej – sa odohrajú naraz.

Toľké rozkoly spôsobia mnoho sĺz a škrípanie zubami, ale jedna vec zostane nedotknutá. Bude to Božia moc a jeho láska ku všetkým jeho deťom.

Tento boj sa rozpúta pred celým svetom a vy, moja armáda, sa nesmiete triasť od strachu. V mojom kráľovstve je všetko tak, ako má byť a vy tam máte zaistené svoje miesto. To kvôli druhým sa musíte teraz znepokojovať.

Dostali ste výzbroj. Používajte ju. Modlitby mojej modlitbovej kampane pomôžu zmierniť mnohé hrôzy, zapríčinené hriechmi ľudstva. Prosím, modlite sa túto modlitbu na zmiernenie trestov.

Toto je modlitba "Za zmiernenie trestov" v rámci Modlitbovej kampane (83):

"Ó, drahý Otče, Najvyšší Bože, my, tvoje úbohé deti, padáme na tvár pred tvojím majestátnym trónom na nebesiach. Vrúcne Ťa prosíme, odstráň zo sveta zlo. Úpenlivo Ťa prosíme o milosrdenstvo pre tie duše, ktoré spôsobujú strašné útrapy tvojim deťom na zemi. Prosíme Ťa, odpusť im. Prosíme Ťa, zbav nás antikrista, len čo sa nechá spoznať. Prosíme Ťa, drahý Pane, zmierni svoju trestajúcu ruku. Prosíme, prijmi radšej naše modlitby a naše trápenia na zmiernenie utrpenia tvojich detí v týchto časoch. Dôverujeme Ti. Zvelebujeme Ťa. Ďakujeme Ti za nesmiernu obetu, ktorú si podstúpil, keď si poslal svojho jediného Syna, Ježiša Krista, aby nás oslobodil od hriechu. Opäť vítame tvojho Syna ako Spasiteľa ľudstva. Prosíme Ťa, ochraňuj nás. Zbav nás všetkého zlého. Pomáhaj našim rodinám. Zmiluj sa nad nami. Amen."

Vy, moja armáda, ste v každom smere pripravení. Jediné, čo musíte robiť, je dôverovať Mi. Keď Mi budete úplne dôverovať, dokážete Mi, vášmu Ježišovi, odovzdať všetku vašu lásku, vaše utrpenie, vaše starosti a bolesti.

Keď sa tak stane, potom musíte všetko ponechať v mojich svätých a milosrdných rukách.

Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.

Váš Ježiš

02.11.2012 - 14.00 hod.

605. Obráťte sa a proste môjho Syna, aby vás priviedol ku svojmu veľkému milosrdenstvu

Moje dieťa, temnota, ktorá sa rozprestiera nad zemou, sa zviditeľní v mnohých podobách.

Prijaté zákony, ktoré budú rozbíjať jednotu rodiny, sa stanú dôkazom pôsobenia zlého vo vašich vládach.

Zákony, prijaté na legalizovanie potratov, lámu srdce môjho Otca. Nikto nemá právo zasahovať do Božieho stvorenia a práve to je to, čo ľudstvo denno denne robí bez akéhokoľvek pocitu hanby alebo viny.

Moje dieťa, musíš sa vytrvalo modliť za záchranu ľudstva, pretože už čoskoro bude rozdelené na dve polovice – na tých, ktorí veria v Boha a na tých, ktorí ho odmietajú. Brat bude oddelený od brata, susedstvá sa odcudzia a rodiny sa rozdelia na dve polovice. Tento čas bol predpovedaný.

Aby Boh zabezpečil, že bude môcť zachrániť toľké duše, ako to len bude možné, poskytne im veľa príležitostí k tomu, aby sa k nemu navrátili.

Modlite sa teraz za vaše rodiny, vašich priateľov a susedov skôr, než dôjde ku konečnému rozdeleniu. Deň Druhého príchodu môjho Syna bude potom blízko.

Vy, moje deti, ste také zmätené. Táto zmätenosť a prázdnota duše sú spôsobené nedostatkom viery v Boha. Žiadna duša nemôže prežiť bez Božej lásky v jej srdci.

Podobajú sa lodiam bez posádky, ktoré sa plavia na mori bez toho, že by mali tušenie o svojom konečnom cieli určenia. Bezcieľne sa plavia v široko-ďaleko sa rozprestierajúcej prázdnote, kde nič neprináša uspokojenie, kde nič na svete im nedokáže priniesť skutočný pokoj.

Obráťte sa a proste môjho Syna, aby vás priviedol k svojmu veľkému milosrdenstvu a on vám prinesie pokoj, po ktorom tak túžite. Jediné, čo musíte urobiť, je prosiť o to.

Proste mňa, vašu milovanú Matku, aby som vás priviedla k môjmu Synovi. Ja vás povediem a vždy ochránim na každom úseku vašej cesty.

Vaša milovaná Matka

Kráľovná mieru

Matka Spásy

03.11.2012 - 19.00 hod.

606. Čoskoro nebude hriechu. Trýzeň hriechu bude vecou minulosti

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď duše odo Mňa odpadnú a podľahnú hriechu, nikdy sa Ma nesmú báť.

Len čo zhrešíte, moji milovaní nasledovníci, musíte sa okamžite obrátiť ku Mne.

Nikdy nebuďte zahanbení alebo v rozpakoch, pribehnúť ku Mne po tom, čo spáchate hriech. To je jediný spôsob, ako môžete získať silu opäť so Mnou kráčať.

Ak sa ku Mne neobrátite, ale sa Mi namiesto toho budete vyhýbať, ochabnete ešte viac a vystavíte sa pokušeniam, ktoré vám každý deň predkladá zlý.

Hriech je čosi, s čím sa rodí každé dieťa. Dedičný hriech musí byť vymazaný pomocou sviatosti krstu. Avšak aj potom sú duše neustále pokúšané, dokiaľ ľudstvo zotrváva pod nadvládou satana.

Oslobodiť sa od hriechu je ľahké. Najskôr vo svojom srdci spoznáte, že ste spáchali hriech. Mnohí ľudia dnešného sveta hriech odmietajú ako niečo, čo nemá žiadne následky. Keby však mali otvorene priznať, ako sa cítia po tom, čo zhrešili, zistili by ste, že ich vnútorný pokoj je rozorvaný.

Hriech pociťuje väčšina duší, až kým sa natoľko nezatemnia, že už iba hriech dokáže uspokojiť ich žiadostivosť. Práve preto musíte hľadať Božie odpustenie zakaždým, keď zhrešíte. Ak to neurobíte, hriech bude vo vašom vnútri hnisať a bude pre vás oveľa ťažšie odolať pokušeniu.

Keď vo svojich srdciach cítite výčitky, volajte Ma, vášho milovaného Ježiša, aby som vám pomohol.

Nie je hriech, ktorý by nemohol byť odpustený, okrem hriechu rúhania sa proti Duchu Svätému. Vždy Ma volajte na pomoc bez ohľadu na to, ako sa hanbíte za spáchané hriechy.

Moje srdce ide v ústrety všetkým Božím deťom. Vy ste jeho vzácnym stvorením a On vás všetkých miluje napriek vašim hriechom. Bojujte proti hriechu tým, že budete hľadať vykúpenie zakaždým, keď zhrešíte.

Čoskoro nebude hriechu. Trýzeň hriechu bude vecou minulosti.

Váš Ježiš

04.11.2012 - 17.45 hod.

607. Cesta do môjho večného Kráľovstva je posiata ostrými kameňmi a balvanmi

Moja vrúcne milovaná dcéra, nech si žiaden človek nikdy nemyslí, že môže zostať pevný vo svojej viere bez toho, že by nemusel za toto právo bojovať.

Je mnoho prekážok, ktoré bránia vašej viere v Boha a len tí, ktorí vytrvajú v modlitbe, si vo svojich dušiach môžu udržať živý plameň lásky k Bohu.

Cesta do môjho večného Kráľovstva je posiata ostrými kameňmi a balvanmi. Je to podobné tomu, ako keď kráčate celé kilometre bosí a zakúšate každé poranenie, každú ostrú bolesť a potkýnate sa na každom kroku. Preto mnohé dobre zmýšľajúce duše odpadnú na pokraji cesty, keďže cesta je taká namáhavá.

Keď Ma nasledujete, vaša cesta bude vždy bolestivá. Nikdy nebude ľahká, pokým nepoviete: "Ježišu, vezmi moju bolesť, uzdrav ma a vezmi môj kríž."

Len potom bude pre vás ľahšie nasledovať Ma na mojej ceste do môjho slávneho Kráľovstva.

Všetci, čo milujú Boha, budú teraz zakúšať ukrižovanie, každé jeho štádium – až do posledného dňa.

V čase, vedúcom k môjmu Druhému príchodu, budú musieť kresťania a všetci tí, ktorí milujú môjho Otca - Najvyššieho Boha, vytrpieť muky mojej agónie ukrižovania.

Začne to obvineniami, že Boh neexistuje.

Mňa odsúdili ako Božieho Syna. Teraz bude odmietnutý Najvyšší Boh.

Všetci veriaci budú trestaní a prenasledovaní, keď sa časom zavedú pohanské zákony. A predsa mnohí, ktorí nepoznajú cesty Pánove, si nebudú všímať toľkú zlobu, tak veľmi budú polapení vo svojej honbe za osobnými pôžitkami.

Potom budú vymerané tresty tým, ktorí sa odvážia verejne prejaviť oddanosť jedinému pravému Bohu. Nebudú ich trpieť a budú sa musieť skrývať, aby mohli uctievať môjho Otca.

Denné obety, sväté omše, nakoniec prestanú tak, ako to bolo predpovedané, pretože falošný prorok vyhlási, že sa bude slúžiť nová forma omše a povie, že jej stará podoba už viac nie je vhodná.

Moja prítomnosť vo svätej Eucharistii bude zrušená a Chlieb života už viac nebude sýtiť Božie deti. A potom padne Božia ruka na pohanov, ktorí sa opovážia tvrdiť, že hovoria v Božom mene. Ich oddanosť šelme ovplyvní mnohých a tých, ktorí sa nechajú oklamať, privedú do väzenia temnoty.

Rozdelenie bude narastať, až sa nakoniec budú musieť rozhodnúť všetky Božie deti. Buď budú nasledovať falošnú ilúziu, ktorú im predloží falošný prorok, tvrdiaci, že hovorí v mene Boha, alebo budú nasledovať pravdu.

Nikdy neverte tomu, že budete dostatočne silní na to, aby ste vydržali tento tlak zo strany tých falošných kňazov, ktorí budú reprezentovať šelmu. Ich vplyv bude obrovský. Bez mojej pomoci budete v pokušení odvrátiť sa od môjho učenia.

Zobuďte sa skôr, než nastanú tieto časy. Volajte ku Mne o pomoc každý deň.

Váš Ježiš

05.11.2012 - 18.50 hod.

608. Zem bude stenať v bolestiach, zatiaľ čo sa antikrist pripravuje na svoj príchod

Moja vrúcne milovaná dcéra, svet sa teraz musí prichystať na veľké zmeny, ktoré som dovolil, aby som pripravil ľudstvo na môj Druhý príchod.

Moji milovaní nasledovníci vykonali už množstvo práce na záchrane miliónov duší prostredníctvom modlitieb, ktoré som im dal.

Vaša vernosť Mne, vášmu Ježišovi, moji milovaní nasledovníci, znamená, že ste Mi odovzdali duše, ktoré sú teraz v bezpečí a ktoré by inak boli uvrhnuté do pekla.

Vaše modlitby sú také mocné, že časom, keď ďalšie milióny prijmú moje posolstvá lásky a nádeje, budú zachránené miliardy duší.

Moja práca prostredníctvom vás, moji učeníci, zachraňuje denne tisíce a tisíce duší. Preto nesmiete nikdy dovoliť, aby vám pochybnosti, ktoré vás, prirodzene, z času na čas prepadnú, bránili v modlitbe.

Teraz musíte počúvať.

Veľa sa toho teraz udeje. Búrky po celom svete budú pribúdať a zem bude stenať v bolestiach, zatiaľ čo sa antikrist pripravuje na svoj príchod. Nebude trvať dlho, kým sa predstaví.

Moja dcéra, sústreďuj sa na šírenie môjho slova, aj keď budeš čeliť mnohým prekážkam. Nedopusť, aby ťa čokoľvek zdržiavalo od toho, aby si každému dávala moje posolstvá.

Nebude záležať na tom, koľko ľudí dostane Knihu pravdy alebo moje posolstvá, ale na tom, koľkí sa budú modliť moje modlitby Modlitbovej kampane.

Modlitby oslabia moc antikrista.

Budú to tresty, zoslané na zem mojím Otcom, ktoré zahubia tých vodcov a skupiny, ktoré sa opovažujú ubližovať jeho deťom.

Božia moc pokryje tých, ktorí ho milujú.

Božia moc ochráni tých, ktorí sa obrátia.

Boh, môj Večný Otec, bude naďalej vylievať svoje milosti, až kým jeho moc nepokryje a neochráni všetky jeho deti na zemi.

Choďte v pokoji, nádeji a láske. Dôverujte Mi a všetko bude v poriadku.

Váš Ježiš

 06.11.2012 - 22:45 hod.

609. Všetci anjeli nebeskej hierarchie sa v tomto čase zhromažďujú v štyroch kútoch zeme

Moja najdrahšia dcéra, všetci anjeli nebeskej hierarchie sa v tomto čase zhromažďujú v štyroch kútoch zeme. Pripravujú sa na nápor trestov, ktoré dopadnú na ľudstvo.

Všetky tieto veci musia nastať – búrky, vojny, hlad a diktatúry postihnú zem, keď sa začne boj, ako je predpovedané.

Zem sa bude otriasať na všetkých štyroch stranách zemského glóbusu a mnohí budú šokovaní, pretože sa pred nimi rozpúta taký chaos, aký doposiaľ ešte nevideli.

Vy, moje deti, ste na konci časov a obdobie, ktoré je pred vami, bude ťažké. Tí z vás, ktorí sú Mi verní a vkladajú do Mňa všetku svoju dôveru, odolajú týmto otrasom.

Vo svete teraz prepuknú mnohé zmeny a vy, ktorí poznáte pravdu, buďte vďační. Pochopíte, že aj keď to bude znamenať koniec časov, aké ste doposiaľ poznali, bude to zároveň aj čas, ktorý tak, ako je predpovedané, bude predzvesťou nového začiatku. Nového štartu. Nového raja na zemi.

Bude to znamenať slobodu, deti. Náhle budete uchvátené do môjho náručia v očakávaní nového príbytku, ktorý som pre vás všetkých starostlivo pripravil.

Mnohí budú ťažko znášať tieto časy, no len tí, ktorí prijmú pravdu, vytrvajú a budú prospievať, pretože budú ochraňovaní.

Treba šíriť moju pečať (pečať živého Boha – pozn. prekl.). Moju lásku treba dať poznať každému môjmu dieťaťu každého náboženstva a vyznania a obzvlášť tým, ktoré Ma nepoznajú, ako aj tým, ktoré odmietajú moju existenciu.

Rovnako, ako pripravujem svoju armádu na zemi, pripravujem aj armádu v nebi.

Spoločne budeme bojovať proti zlu, ktoré sa chystá byť zavedené v každom národe voči jeho bezbrannému ľudu.

Ak povstanete a odmietnete prijať znak šelmy, ochránim vás.

Strediská, ktoré boli roky organizované mojimi prorokmi, vyrastú ako oázy na púšti. Tu budete môcť sľúbiť vernosť Mne, vášmu Otcovi. Tu sa budete môcť zhromažďovať, aby ste sa modlili za duše tých, ktorí budú stratení pod vládou antikrista.

Modlite, modlite, modlite sa. Váš čas bol už vymeraný a Druhý príchod môjho Syna sa čoskoro uskutoční.

Len Ja, váš milovaný Otec, poznám tento dátum. Dokonca ani môj predrahý Syn, Ježiš Kristus, ho nepozná. Ale vedzte toto:

Aj keď ste pripravovaní skrze túto a iné misie, vedzte, že to bude oznámené náhle, keď už bude pre mnohých príliš neskoro na obrátenie. Namiesto toho utečú.

Buďte silné, moje deti. Mojím plánom je zničiť šelmu a zachrániť každé jedno z mojich detí. Vaše modlitby Mi môžu pomôcť zachrániť každú jednu drahocennú dušu.

Najvyšší Boh

 07.11.2012 - 21:28 hod.

610. Veľká časť ľudstva bude očistená a tak pripravená na dlho očakávanú éru pokoja

Moja vrúcne milovaná dcéra, celý svet bude pociťovať zmeny, keď každá krajina zakúsi pokoj a pocit očakávania, hoci mnohí nebudú chápať, prečo sa to deje.*

Život sa zmení a vy, čo Mi dôverujete, sa budete mať v budúcnosti na čo tešiť.

Predstavte si svet, akoby to bola živá bytosť, ktorá trpí na strašnú chorobu. Musí trpieť, pociťovať bolesť a znášať obdobie, počas ktorého jej chorobu lieči lekár.

Mnohí ľudia reagujú na liečbu rýchlo. Iní omnoho pomalšie. Niektorí vôbec. Niektorí pacienti majú nádej a zmieria sa s tým, že ich telo bude musieť vydržať občas aj bolestivú liečbu, kým sa opäť bude cítiť dobre a zdravo.

Svet trpí nákazou spôsobenou vplyvom Satana, kde on a jeho démoni vábia, zvádzajú a presviedčajú Božie deti o tom, že hriech neexistuje.

Rútia sa z jednej duchovnej krízy do druhej. Ako zarmucujú môjho milovaného Otca! Koľko bolesti budú musieť znášať skôr, než budú môcť žiť život tak, ako to prikazujú Božie zákony.

Keď sa však už raz táto choroba vylieči a bolesť ustúpi, väčšina ľudstva bude očistená a tak pripravená na dlho očakávanú éru pokoja. Éra pokoja, prisľúbená všetkým, ktorí nasledujú Božie učenie, bude očakávať tých, ktorí sa v mojich očiach vykúpili.

Každému z vás bude zjavená pravda.* Potom dokážete rozlišovať medzi ohavnosťou hriechu a čistotou, ktorá je potrebná na to, aby ste vošli do môjho slávneho kráľovstva.

Keď bude každému človeku zjavená pravda, nebude o nej už nikto pochybovať, no nie všetci ju prijmú.

Nastal čas, aby ľudstvo videlo, čo sa zo sveta stalo kvôli chamtivosti, sebectvu a sebaláske. Na blaho tých, ktorí nemajú v živote šťastie, sa neberie ohľad. Existuje už len malý rešpekt pred ľudským životom.

Musíte odhodiť vašu aroganciu, lebo ak nie, bude vám vzaté všetko, čo vlastníte.

Viacerí vodcovia rôznych národov sa už čoskoro spoja v jednotnej línii a pripravia sa zničiť kresťanstvo všade po celom svete.

Preto budú na svet vyliate misky ohňa a bleskov na potrestanie skazených.

Musíte však pochopiť, že mnohé z trestov, plánovaných mojím Otcom, boli zmiernené vďaka vašim modlitbám.

Zostaňte silní. Pokračujte v mojej modlitbovej kampani a nikdy sa nevzdávajte nádeje.

Váš Ježiš

____________________________________

* Počas Varovania nastane okamih, kedy sa všetko na celej zemi náhle stíši a zastaví, vrátane všetkých strojov, motorov a agregátov a všetci ľudia zeme nad sedem rokov v osobnom mimotelovom zážitku predstúpia pred Ježiša Krista, ktorý každému osvieti svedomie akoby vo filme života. Každému človeku bude takto zjavená pravda. Ani ateisti, ani iné vyznania a presvedčenia už nebudú môcť viacej popierať pravdu o Božej existencii a života za hranicami fyzického tela.

---------------------------------------------------------

 08.11.2012 - 15:50 hod.

611. Potrebujem vašu pomoc. Práve tak, ako som potreboval mojich apoštolov a učeníkov, keď som chodil po zemi.

Moja vrúcne milovaná dcéra, moji učeníci, Bohu zasvätení služobníci a príslušníci duchovenstva sa teraz zhromažďujú po celom svete v odozve na toto volanie z neba.

Ja, ich milovaný Ježiš, som prítomný v ich srdciach so svojimi mimoriadnymi milosťami.

Rozpoznávajú toto Božie volanie, pretože Duch Svätý ich zahalil poznaním, že som to skutočne Ja, Ježiš Kristus, Syn človeka, kto s nimi komunikuje.

Vy, moje milované a ochraňované spoločenstvo, ste v tomto čase v objatí môjho Najsvätejšieho srdca.

Nasmerovávam vás na cestu, aby ste mohli zvestovať pravdu strateným dušiam, ktoré potrebujú moje veľké milosrdenstvo.

Môj dar pre vás je tento: Dotknem sa vašich sŕdc takým spôsobom, že budete okamžite vedieť, že ide o Božskú inšpiráciu.

Vari neviete, ako veľmi vás milujem? Ako veľmi vás ochraňuje moc vášho Božského Vykupiteľa, ktorý prisľúbil spasiť svet?

Môj Druhý príchod je blízko a Ja túžim zachrániť všetkých hriešnikov bez ohľadu na to, aké temné sú ich duše.

Nezabúdajte, že to bude vďaka vašej oddanosti, umožňujúcej Mi vás viesť, že takéto úbohé duše môžu byť uvoľnené zo zovretia Zlého.

Neváhajte odpovedať na moje volanie, no vedzte, že musíte byť opatrní v tom, ako to robíte. Moju armádu musím vybudovať tak, aby sa mohla neverejne zhromažďovať a jednotne sa spájať tak, aby Mi mohla predkladať svoje modlitby.

Musíte konať rýchle a takéto duše, len čo sa budú modliť modlitby mojej modlitbovej kampane, budú k vám priťahované.

Potrebujem vašu pomoc. Práve tak, ako som potreboval mojich apoštolov a učeníkov, keď som chodil po zemi.

Teraz poďte. Nebojte sa. Nepočúvajte tých, ktorí vás napádajú, posmievajú sa vám, alebo očierňujú moje sväté slovo. Nadišiel čas, aby ste Mi slúžili. Odvážne povstaňte a nasledujte Ma. Ja naplním vaše srdcia láskou a radosťou. Čoskoro nebudete mať žiadne pochybnosti ohľadne toho, kto vás o to žiada.*

Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje volanie. Žehnám vám a sprevádzam vás po celý čas.

Váš Ježiš

____________________________________

* Ďalší z odkazov nášho Pána Ježiša Krista na blížiace sa Varovanie, po ktorom nebude už viac žiadnych pochybností o pôvode týchto posolstiev z Neba.

09.11.2012 - 21.00 hod.

612. Toto očkovanie bude jed a bude prezentované v rámci celosvetového programu zdravia

Moja vrúcne milovaná dcéra, len počas dvoch rokov sa prostredníctvom tejto misie obrátili a zachránili milióny duší. Len samotné tvoje utrpenie zachránilo desať miliónov duší, ako som ti sľúbil. Takže aj keď sa zdá, že útrapy sveta narastajú, vaše modlitby zachraňujú mnoho duší.

Utrpenie v mojom mene sa stále zhoršuje a stáva sa takým bolestivým, že je ťažké ho znášať. Najintenzívnejšie je vtedy, keď je satan rozzúrený. V súčasnosti jeho hnev narastá a preto sú jeho útoky na teda také mučivé. On a jeho démoni sú vôkol teba, no nemôžu ti fyzicky ublížiť, lebo ťa ochraňuje ruka môjho Otca. To ale nezmenšuje utrpenie, ktoré znášaš v tomto čase druhého výročia tejto misie. Ale vedz toto:

Utrpenie je najväčšie vtedy, keď misia alebo činnosť obetnej duše je úspešná. Čím viac duší je zachránených, tým brutálnejšie sú útoky Zlého. Jeho výčiny vo svete sa stávajú čoraz zjavnejšími. On, ktorý sa tak veľmi snaží o to, aby zatajil svoju existenciu, si nachádza spôsob, ako preniknúť k duchu tých úbohých ľudí, ktorí sa mu sami otvoria svojim bažením po svetských rozkošiach a svojou láskou k moci.

Satanova moc spočíva v jeho schopnosti oklamať ľudstvo vo viere, že on predstavuje iba symbol, ktorý používajú kresťania na to, aby vysvetlili rozdiel medzi dobrom a zlom.

Satan pozná nebezpečenstvo odhalenia jeho existencie. Ak by tak urobil, potom by viac ľudí prijalo skutočnosť, že Boh existuje.

Nechce to urobiť, a tak vytvára povedomie o svojej existencii iba medzi tými, ktorí mu vzdávajú poctu. Títo ľudia, ktorí prijímajú existenciu satana, ho uctievajú práve tak, ako ľudia, ktorí slúžia omše v katolíckych kostoloch alebo konajú bohoslužby v kostoloch, aby velebili Boha.

Tak veľa duší bolo ukradnutých. Boh, môj Večný Otec, ich zamýšľa získať späť prostredníctvom svojho Varovania a trestov, ktoré postihnú tých, ktorí sa zhromažďujú, aby uctievali šelmu.

Môj Otec odhalí satanových nasledovníkov, ktorí znesväcujú jeho Cirkev.

Oni sú cieľom jeho trestov, a ak neprestanú s tým, čo robia z vlastnej slobodnej vôle, dopadne na nich Božia ruka.

Vzostup týchto satanských skupín, ktoré sa prezentujú svetu prostredníctvom obchodných a vzájomne poprepájaných organizácií, je razantný.

Sú všade; snujú intrigy, spolčujú sa, kujú komploty a zločinecké plány na zničenie miliónov nevinných ľudí.

Chcú zaviesť určitú formu genocídy prostredníctvom povinného očkovania vašich detí, či už s vaším alebo bez vášho súhlasu.

Toto očkovanie bude jed a bude prezentované v rámci celosvetového programu zdravia.

Ich plány sa stali teraz skutočnosťou a začali ich už uvádzať v prax. Niektoré z ich plánov môj Otec zastavil v jednej európskej krajine kvôli modlitbám obetných duší.

Pozrite sa pred seba a za seba. Pozorne sa pozrite na zdanlivo nevinné zákony, zavádzané vo vašich krajinách a navrhnuté tak, aby vám dali pocit, ako keby mali zlepšiť váš život. Avšak mnohé z nich vás majú jednoducho zotročiť tým, že vás primäjú vzdať sa vašich práv pod rúškom zdanlivo demokratických zákonov.

Demokracia bude nahradená diktatúrami, tie však nebudú ako také prezentované národom. Keď sa milióny vzdajú všetkých svojich práv v mene nových, tolerantných zákonov, tak bude už príliš neskoro. Stanú sa z vás väzni.

Poprední vodcovia sveta pracujú spolu, aby uskutočnili svoje nové plány. Sú súčasťou elity, ktorej cieľom je zisk, bohatstvo, vláda a moc. Oni neuznávajú Božiu moc. Neveria, že moja smrť na kríži bola na to, aby ich zachránila pred plameňmi pekla.

Musím im ukázať, ako veľmi sa mýlia. Nadišiel čas, aby som im dokázal moje milosrdenstvo a moju lásku k nim.

Prosím, modlite sa v rámci Modlitbovej kampane (84) modlitbu za osvietenie duší elít, ktoré vládnu svetu. Toto je modlitba "Za duše elít":

"Ó, drahý Ježišu, úpenlivo Ťa prosím, osvieť duše elít, ktoré vládnu svetu. Ukáž im dôkaz tvojho milosrdenstva. Pomôž im, aby otvorili svoje srdcia a prejavili ozajstnú pokoru v úcte tvojej nesmiernej obety, ktorú si priniesol svojou smrťou na kríži, keď si zomrel za ich hriechy. Pomôž im, aby spoznali, kto je ich skutočným tvorcom, kto je ich Stvoriteľom a naplň ich milosťami, aby uvideli pravdu. Prosím, zabráň im, aby uskutočnili svoje plány spôsobiť utrpenie miliónom ľudí následkom očkovania, nedostatku potravín, násilnej adopcie nevinných detí a rozdelenia rodín. Uzdrav ich. Pokry ich svojim svetlom a priviň ich na svoje srdce, aby si ich zachránil z osídiel Zlého. Amen."

Váš Ježiš

 10.11.2012 - 23:45 hod.

613. Celosvetové očkovanie – jedna z najzlovestnejších foriem genocídy, ktorá kedy bola videná od čias vyvražďovania Židov za Hitlera

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako vás len pravda dokáže šokovať. Aj keď prijímate moje sväté slovo, tak len vtedy, keď sa vyplnia posolstvá, ktoré vám odhaľujem, chápete závažnosť tejto misie na záchranu ľudstva.

Zavedenie celosvetového očkovania, určeného pre dojčatá a malé deti, bude jednou z najzlovestnejších foriem genocídy, ktorá kedy bola videná od čias vyvražďovania Židov za Hitlera.

Tento zločinný plán bude možné uskutočniť len preto, lebo mnohé z vašich vlád prinútili svojich občanov prijať zmeny v ich zákonodarstve, ktoré vládam poskytujú právomoc uplatniť zákony v neprospech vašich nevinných detí.

Nezabúdajte, že jediná vec, ktorá môjmu Otcovi zabránila, aby ukončil existenciu tohto sveta, je láska jeho verných služobníkov, ktorí sú medzi vami.

Môj Otec zadržal svoju ruku kvôli svojej láske, ktorú prechováva ku každému svojmu dieťaťu a každému svojmu stvoreniu. Teraz však pre Neho nadišla chvíľa, aby učinil koniec týmto časom tak, aby svet, ktorý On stvoril z lásky a podľa svojej Božej vôle, mohol aj naďalej existovať v pokoji a mieri.

On zničí teraz tých, ktorí páchajú tieto ohavnosti na jeho deťoch. Nebude už viac znášať toto zlo a jeho ruka teraz dopadne, aby trestala.

Jeho hnev sa prejaví vo svete, ktorý bude zdesený rozsahom trestov, ktoré zasiahnu zem.

Tí z vás, ktorí ste zodpovední za strašné utrpenie, spôsobené vašim krajanom a spoluobčanom, vedzte toto:

Nakoniec budete zrazení na kolená ranou choroby a potom vy spolu s tými, ktorí zvelebujú skupinu jedného svetového poriadku (NWO), budete zmätení z povrchu zeme ešte skôr, než sa začne (záverečná) bitka Harmagedonu.

Môj Otec vás už nebude tolerovať a nedovolí vám, aby ste naďalej trápili jeho deti. Beda vám a tým z vás, ktorí teraz vyvolávate jeho hnev.

Čas pre môjho Otca je tu, aby vám teraz ukázal a dokázal, čia moc bude trvať na veky. Vaše teórie ohľadne vášho stvorenia, ktoré sú mylné, vám budú konečne ukázané ako tie, akými sú. Konečne vám bude zjavená pravda, ako vám bola prisľúbená v Knihe pravdy a predpovedaná prorokom Danielom.

Tak mnoho ľudí je nevšímavých voči Božej pravde. Mnohé duše s dobrým zmýšľaním nehľadajú vo svojich životoch nič iné okrem vzrušenia. Mnohí márnia čas, ktorý im bol v ich životoch na tejto zemi poskytnutý, pretože nepoznajú pravdu o existencii Boha.

Teraz sa pravda zjavuje. Nastal čas na zúčtovanie.

Môj Otec sa postará o to, aby sa pozornosť sveta konečne upriamila na pravdu. Tí, ktorí ignorujú pravdu, si sami zamedzia prístup do môjho nového kráľovstva na zemi.

Namiesto toho, aby žili večný nádherný život, plný zázrakov, radosti, lásky a prosperity, budú zavrhnutí, aby zahnívali v hlbinách pekla.

Naliehavo vyzývam všetky Božie deti, aby si vzali k srdcu toto varovanie.

Môže to vyznievať drsne. Mnohí z vás, ktorí tvrdíte: "Toto nemôže pochádzať od Boha, pretože On je milosrdný", venujte pozornosť tomuto:

Prišiel čas, aby boli oddelené plevy od zrna. Ten deň je veľmi blízko. Akékoľvek rozhodnutie, ktoré človek spraví, bude jeho konečným rozhodnutím.

Slobodnú vôľu si môj Otec bude vždy ctiť a to až do posledného dňa, ktorý bude dňom Posledného súdu.

Váš Ježiš

 11.11.2012 - 18:00 hod.

614. Slávnostne vám sľubujem, že váš prechod bude rýchly

Moja vrúcne milovaná dcéra, je dôležité, aby si vždy mala na pamäti, že to nie je len tvoja bolesť, ktorú cítiš, keď trpíš. Je to aj moja bolesť, ktorú znášaš. Bolesť, o ktorej hovorím, nie je tá, ktorú som prežíval počas môjho ukrižovania, ale tá, ktorej čelím dnes, keď vidím a cítim bolesť ľudstva.

Ľudia vo svete trpia, pretože majú zatemnené duše. Ešte aj tí, ktorí žijú jednoduchými životmi a snažia sa nasledovať moje učenie, trpia. Môžu sa cítiť biedne, keď sa snažia milovať jeden druhého. Trpia aj kvôli pochybnostiam, ktoré zakúšajú vo svojej viere.

Toľkí nechápu význam večného života alebo skutočnosť, že život sa nekončí, keď človek na tejto zemi zomrie. Preto sa toľkí nepripravujú na ďalší život.

Mnohí v minulosti sa riadne nepripravili a sú buď v pekle alebo v očistci.

Táto generácia dostáva dar, z ktorého úžitok nemohla mať žiadna iná generácia (pred ňou). Mnohí budú mať jednoducho okamžitý prechod z tohto života bez toho, aby mali skúsenosť smrti, ako ju poznáte.

Tento výnimočný dar so sebou prinesie môj Druhý príchod. Tak sa nebojte. Tešte sa, lebo Ja k vám prichádzam, aby som vám priniesol budúcnosť, v ktorej vám nič nebude chýbať.

Premýšľajte o tom nasledovne: Aj keď budete musieť znášať mnohé ťažkosti a budete musieť byť svedkami toho, ako bude moja existencia spochybnená a zneuctená, dlho to trvať nebude.

Uvedomujem si, že mnohí z vás máte obavy, no Ja vám slávnostne sľubujem, že váš prechod bude rýchly. Potom, keď uvidíte, ako Nový Jeruzalem zostupuje na novú zem – nový raj, budete premožení neopísateľným nadšením.

Nijaké slová nedokážu opísať nádheru tohto stvorenia. Moje srdce prekypuje láskou, keď si pomyslím, ako budete vy a vaši milovaní v údive reagovať. Bude to vtedy, keď sa vám objasní tajomstvo poslednej zmluvy.

Pravdivosť môjho prísľubu, že znova prídem, bude konečne plne pochopená.

Svet bude žiť a prebývať v súlade a v spojení s jednou Božou vôľou môjho Otca ako jedna svätá rodina.

Bude to čas znovuzjednotenia, pretože dôjde k prvému vzkrieseniu mŕtvych. Tí, ktorí na tejto zemi prešli očistou a sú očistení, sa pripoja k tým, ktorí sa tiež očistili v očistci, aby žili v novom raji.

Mnohé sa zmení, no všetci tí, čo Ma nasledujú a pripoja sa ku Mne v mojej novej ére pokoja, nad ktorou budem vládnuť skrze svoje duchovné vedenie, nájdu pokoj duše.

Konečne na tejto zemi nebude viac utrpenia, zakúšaného pod nadvládou satana.

Každá bolesť, každé utrpenie, každá modlitba, každé úsilie, ktoré ste podstúpili pre to, aby ste zhromaždili duše, ktoré ochabujú, potkýnajú sa a namáhavo si kliesnia cestu, bude stáť za to.

Nový raj je pripravený. Jediné, čo musíte urobiť, je pripraviť si duše a kráčať smerom k jeho bránam. Tí z vás, ktorí sa v mojich očiach očistia, dostanú kľúče na otvorenie brán.

Vydržte počas tohto nadchádzajúceho súženia, pretože je to niečo, čo sa musí stať, keďže to bolo predpovedané v (svätej) Knihe môjho Otca.

Mnohé z toho zmiernia vaše modlitby a môj Otec bude zasahovať v každej možnej fáze, aby zabránil páchaniu zločinov na jeho predrahých deťoch.

Váš Ježiš

 11.11.2012 - 22:20 hod.

615. Rímski katolíci budú musieť sláviť omše v úkrytoch alebo bezpečných kostoloch

Moja vrúcne milovaná dcéra, musíte sa zhromažďovať a vyhľadávať tie duše, ktorí sú neznalé pravdy.

Naťahujte k nim vaše ruky. Pozývajte ich, aby načúvali pravde. Ich životy a duše môžu byť stratené, ak im nepomôžete, aby ku Mne prišli.

Krížová výprava, misia zvyšku Cirkvi na zemi, bude rovnako náročná ako boli tie v stredoveku. Avšak jej súčasťou nebude fyzický konflikt, ako keď armáda zvádza boje v bežnej vojne.

Táto vojna bude duchovná, aj keď niektoré vojny budú impulzom pre milióny modlitbových skupín, zakladaných na oslabenie moci antikrista.

Tieto modlitby boli napísané v nebi a sľubujú mimoriadne milosti.

Majú len jediný cieľ, a to zachrániť duše všetkých; každého dieťaťa; každého vierovyznania; každého pohlavia; každého náboženstva, aj ateistov. To je mojou najväčšou túžbou.

Vy, moji nasledovníci, ste pod mojím vedením. Milosti, ktoré na vás vylievam, už prinášajú ovocie. Už čoskoro moc, ktorú vám vďaka modlitbám Modlitbovej kampane prostredníctvom milostí udelím, pritiahne tisíce nových duší.

Možno si myslíte, ako môže malá modlitbová skupina dosiahnuť také obrátenia? Odpoveď je jednoduchá. Úspešný budete preto, lebo vás ochraňuje môj Otec a vediem vás Ja sám. Nemôžete zlyhať. Aj keď zažijete mnohé protivenstvá a rozbroje ako aj vnútorné zápasy, ktoré sa pri tejto práci dajú očakávať, Ja budem vždy po vašom boku.

Pamätajte na to, že sa teraz pripravujeme na odpadnutie mojich úbohých vysvätených služobníkov, ktoré bude dôsledkom nastávajúceho rozkolu, ktorý čoskoro prepukne v kresťanských cirkvách.

Takže zatiaľ, čo moju zvyšnú armádu budú viesť kňazi a ostatní kresťanskí duchovní, bude aj veľa laických služobníkov, lebo v tom čase bude nedostatok kňazov.

Vy, moji učeníci, budete musieť nazhromaždiť a zásobiť sa svätými hostiami, pretože sa budú dať ťažko získať. Tí, ktorí sú medzi vami rímski katolíci, budú musieť sláviť omše v úkrytoch alebo bezpečných kostoloch.

Vznikne ťaženie, ktoré sa bude podobať prenasledovaniu Židov nemeckým nacizmom, aby vykynožilo takzvaných zradcov Nového svetového náboženstva, o ktorom vám budú hovoriť, že platí pre všetky náboženstvá.

Budú vás obviňovať zo znesväcovania omše a nimi vytvorenej novej podoby omšových obradov, kde Ja vo svätej Eucharistii nebudem prítomný, pretože to v očiach môjho Otca bude ohavnosťou.

Moje Telo a moja Krv budú prítomné na omšiach, slávených v tých centrách a úkrytoch, kde sľúbite vernosť transsubstanciácii,* aby ste urobili sviatosť Najsvätejšej obety svätej omše autentickou a prijímanou mojím Otcom.

Budem vám aj naďalej dávať inštrukcie, zatiaľ čo vy budete pokračovať v zakladaní modlitbových skupín "Ježiš ľudstvu" po celom svete.

Mnohí sa už teraz denne formujú. Ďakujem tým, ktorí nasledovali moje pokyny a prejavujú sa poslušnosťou.

Buďte pokojní. Musíte viac dôverovať. Zbavte sa strachu, lebo nepochádza odo Mňa. Teraz sa rozrastáme a rozširujeme do všetkých kútov zeme. Čoskoro nás budú nasledovať všetci, a keď sa tak stane, modlitby prostredníctvom obrátenia zmenia svet.

Milujem vás všetkých. Som vďačný a dojatý, že ste Mi okamžite odpovedali skrze túto dôležitú misiu, najväčšiu, aká bola kedy organizovaná, aby priviedla všetkých hriešnikov domov k Otcovi, do bezpečia pred vplyvom a pokušeniami šelmy.

Váš Ježiš

____________________________________

*transsubstanciácia (prepodstatnenie) je úplná premena podstaty chleba a vína na telo a krv Kristovu pri sv. Omši v okamihu ich premeny cez slová kňaza: "toto je moje telo … a toto je moja krv ...“. Pritom celá substancia, podstata chleba a vína je doslovne premenená na substanciu, čiže podstatu tela a krvi Krista a ostáva iba vzhľad (akcident), čiže zmyslová kvalita pôvodného chleba a vína ako sviatostný symbol pozemského pokrmu. Pojem transsubstanciácia bol na štvrtom ekumenickom koncile v Lateráne (1215) označený ako jediný pojem, ktorý úplne a správne popisuje tajomstvo reálnej Kristovej prítomnosti. K transsubstanciácii dochádza skrze boží zázrak.

_____________________________

 13.11.2012 - 17:00 hod.

616. Korunovanie tŕním počas môjho ukrižovania je symbolické pre koniec časov

Moja vrúcne milovaná dcéra, korunovanie tŕním počas môjho ukrižovania je symbolické pre koniec časov.

Práve tak, ako je Cirkev mojím telom na zemi, tak bude aj korunovaná tŕním utrpenia, ako to bolo počas mojej cesty na Kalváriu. Koruna z tŕňov symbolizuje hlavu mojej svätej Cirkvi na zemi. Pápež Benedikt bude veľmi trpieť, keď bude prenasledovaný za to, že hovorí pravdu.

Ako hlava mojej Cirkvi na zemi bude rozdrvený a nebudú s ním mať zľutovanie. Opozícia proti nemu rýchlo vzrastie, keď prehlásia, že už viac nie je vhodným (zastávať svoj úrad).

Tí, ktorí sa budú vyhlasovať za modernejších vo svojich prístupoch k (novým) spôsobom apoštolátu, ho napadnú a budú zosmiešňovať jeho slová. Potom bude hlava mojej Cirkvi nahradená hlavou hada.

Bičovanie, ktoré som znášal počas môjho ukrižovania, sa teraz znova odohrá v mojej katolíckej Cirkvi. Had sa teraz plazí rýchlo, lebo sa pokúša zhltnúť moje telo – moju Cirkev na zemi. Potom budú pohltené všetky kresťanské cirkvi a prinútené uctievať falošného proroka ako pravú ruku šelmy.

Aj keď sa možno mnohí z vás bojíte, nezabúdajte, že vaše modlitby tieto veci odďaľujú a v mnohých prípadoch takéto okolnosti zmierňujú.

Modlitby a ich dostatočné množstvo oddialia a oslabia prácu Zlého na zemi.

Sú protijedom na prenasledovanie, plánované zločinnou skupinou, ktorú riadi satan. Obrátením a vašimi modlitbami, moji učeníci, môže byť mnohé odvrátené. Modlitba dokáže zničiť toto zlo. Modlitba môže obrátiť, a aj obráti, ľudstvo. Potom, keď ma bude nasledovať dostatok duší, všetko bude ľahké. Prechod do môjho nového raja bude potom jednoduchší.

Váš Ježiš

 14.11.2012 - 20:30 hod.

617. Na povrch začne vychádzať mnoho udalostí týkajúcich sa cirkví, ktoré Ma uctievajú

Moja drahá mystická nevesta, moja vrúcne milovaná dcéra, tvoje skúšky ti dodali novú silu a zápal, ktoré sú potrebné na to, aby si sa mohla dotknúť mnohých sŕdc.

Toto je jeden zo spôsobov, akým sa dotknem duší tých, ktorí potrebujú moje milosti. Urobím tak prostredníctvom tvojej práce pre Mňa, aby sa obrátenie mohlo rýchlo šíriť.

Počas tejto doby začne na povrch vychádzať mnoho udalostí, týkajúcich sa cirkví, ktoré Ma uctievajú.

Rozkol v katolíckej Cirkvi bude čoskoro verejný.

Keď sa to stane, budú tomu tlieskať tí, ktorí oddelili pravdu môjho učenia od prikázaní, ustanovených mojím Otcom.

Plánovanie a koordinácia tohto veľkolepého projektu si vyžadovala nejaký čas, ale už zakrátko oznámia v svetových médiách schizmu (cirkevný rozkol – pozn. Prekl.).

Mnohí, ktorí najhlasitejšie kričia, prezentujú lži, ktoré nie sú len proti zákonom, majúcim základ v mojom učení. V skutočnosti im ide o to, aby vytvorili nového boha. Nová bábka mojej Cirkvi bude propagovaná podobným spôsobom, ako ktorákoľvek voľba politického predstaviteľa veľkého formátu.

Budú chcieť, aby ste uverili, že slová z dávnych časov sú nepravdivé. Potom vám povedia, aby ste im neverili. Zmenia obyčaje, akými žili moje učenie a spôsob, akým Ma uctievajú.

Moje zákony odsunú nabok a budú si ctiť zákony, ktoré si sami vytvoria.

Zmenia svoje slávnostné sľuby, aby si ospravedlnili účasť na budovaní nového chrámu – nového chrámu, zasväteného vláde falošného proroka.

Potom už viac nebudú mojimi služobníkmi, lebo dôjde k obratu v ich vernosti a začnú uctievať falošného proroka.

Potom sa budú klaňať falošnému bohu celkom nového ponímania, čo umožní, aby boli odstránené určité Božie zákony a nahradené pred mojimi očami za nehanebnosti.

Toto je moje varovanie tým kňazom medzi vami, ktorí sa odtrhnú od katolíckej Cirkvi:

Ak mi prestanete úplne dôverovať, odvrátite sa, aby ste uverili lžiam. Ak uveríte falošným vodcom, upadnete do hrozného hriechu. Budete uctievať šelmu, ktorá znesvätí moju Cirkev tým, že narazí tŕňovú korunu na hlavu mojej Cirkvi, môjho pravého svätého námestníka, pápeža Benedikta.

Ak budete slúžiť šelme, budete strašne trpieť, lebo budete odopierať Boha jeho deťom. Vráťte sa ku svojim pravým koreňom. Nedovoľte, aby bola moja Cirkev znesvätená hriechmi, ktoré plánujú ľudia, ktorí chcú zničiť kresťanstvo a ostatné náboženstvá, ktoré uctievajú môjho Otca.

Vy, moji vysvätení služobníci, ktorí neposlúchate vaše sväté prísahy, odtŕhate odo mňa svoje srdcia, zatiaľ čo títo podvodníci budú kradnúť vaše duše.

Najväčší hriech, ktorý sa chystáte spáchať, je uctievanie falošného boha. Odetý do drahokamov bude očarujúci, rafinovaný a zdanlivo dobre zbehlý v náukách Knihy môjho Otca. Podľahnete jeho čaru. Moje učenie prekrúti tak, že sa stane herézou.

Toto náboženstvo, náhrada Božej pravdy, je bezcenné. Navonok však bude pôvabné, láskyplné a úchvatné a odeté do nového zlata a drahých kameňov sa objaví ako nové celosvetové náboženstvo na všetkých oltároch.

Verným kňazom hovorím toto: Požehnám vás milosťami, aby ste po celý čas chápali pravdu.

Takéto modly, prezentované vám ako pravda, sú len prachom. Sú zhotovené z dreva. Sú bezcenné. Nemajú žiaden význam. Nevychádzajú z nich žiadne milosti. Boh, jediný pravý Boh, jednoducho nebude prítomný v ich kostoloch. Len živý Boh môže byť prítomný v mojich kostoloch.

Keď sa Boh Otec stane svedkom tejto poslednej urážky, vyženie tých, ktorí oživujú tieto pohanské praktiky. Potom bude žiadať vysvetlenie od tých, ktorí spôsobujú rozkol v jeho svätej Cirkvi na zemi – od tých istých služobníkov, ktorí tak ľahkovážne odmietajú Božie slovo.

Keď sa mi počas Varovania ocitnú tvárou v tvár, spoznajú, ako urazili môjho Otca. Nijaký človek, ani zasvätený služobník nemá moc, pretože je len jeden Pán. Len jeden Boh. Oni zavádzajú boha, vytvoreného ľudskou rukou. On neexistuje, no aj tak Mi budú kradnúť moje stádo. Bude im poskytnutá všetka milosť a preukázaná veľká trpezlivosť. Ak sa nebudú kajať, budú zničení.

Každý z vás bude musieť zaplatiť za každú dušu, ktorá sa kvôli vám pre Mňa stratila.

Váš Ježiš

 17.11.2012 - 19:00 hod.

618. Mám posolstvo, ktoré musím oznámiť americkému ľudu

Moja vrúcne milovaná dcéra, mám posolstvo, ktoré musím oznámiť americkému ľudu.

Moji drahí nasledovníci, teraz musíte venovať pozornosť môjmu svätému slovu a počúvať.

Čelíte mnohému prenasledovaniu kvôli hriechom vašich krajanov a tých, ktorí spravujú vaše zákony o potratoch. Tento najväčší hriech, ktorým ste sa po milióny krát previnili, sa sťaby meč zarezal do môjho srdca, prebodávajúc ho nespočetné razy.

Vaše hriechy nemorálnosti a vaša láska k materiálnemu bohatstvu Ma hlboko urážajú. Vaša oddanosť ku Mne nie je tá, aká sa od vás očakáva. Tí z vás, ktorí ste odpadli od pravdy, musíte ku Mne volať, aby som vám mohol otvoriť oči.

Milujem všetky Božie deti v Spojených štátoch amerických, ale obávam sa, že hriech sa zaklinil až natoľko hlboko, že mnohí z vás sa zrútite do priepasti zúfalstva, pokiaľ neprijmete existenciu Boha.

Je dôležité, aby ste sa vytrvalo modlili, lebo satanova moc už prenikla do mnohých vašich zákonov. Zákony, z ktorých mnohé majú byť zavedené tými, ktorí sú ateisti medzi vami, budú ohavné v očiach môjho Otca.

Ako plačem nad podvodom, ktorý vám je ponúkaný. Moji úbohí vysvätení služobníci, ktorí sú medzi vami, budú rozdrvení ako hmyz pod nohami tých vodcov, ktorí  Mňa, vášho Ježiša, odmietajú.

Toto je čas, kedy sa modlitba musí stať vaším každodenným cieľom, aby váš národ mohol byť zachránený a začlenený medzi mojich dvanásť národov v novom raji.

Tu je modlitba Modlitbovej kampane (85) "Za záchranu Spojených štátov amerických z rúk podvodníka":

"Ó, drahý Ježišu, prikry náš národ svojou najvzácnejšou ochranou. Odpusť nám naše hriechy proti Božím prikázaniam. Pomôž americkému ľudu obrátiť sa späť k Bohu. Otvor ich mysle poznaniu pravej cesty Pána. Otvor ich zatvrdnuté srdcia, aby prijali tvoju milosrdnú ruku. Pomôž tomuto národu vzoprieť sa rúhaniam, ktoré na nás budú doliehať, aby nás prinútili poprieť tvoju prítomnosť. Ježišu, úpenlivo Ťa prosíme, zachráň nás od všetkého zlého a prichýľ náš ľud do svojho najsvätejšieho srdca. Amen."

Choď, ľud môj, a nikdy sa neboj dávať najavo svoju lásku ku Mne; pretože inak poprieš svoje kresťanstvo.

Váš Ježiš

 19.11.  2012 - 09:00 hod.

619. Nepokoj (zmätok)  bude viditeľný v každom kúte zeme a iba slepý človek neuvidí zmeny

Moja vrúcne milovaná dcéra, je tu len jedna cesta do večného života, a to je skrze Mňa, Ježiša Krista. Je tu, však, veľa ciest, ktoré vedú ku Mne.

Mnohí, ktorí nasledujú Moju pravdu ju nájdu jednoduchšie, než tí, ktorí poznajú pravdu, ale ktorí nevzdávajú poctu Bohu.

Moji nasledovníci, musíte pochopiť, že tí, medzi vami, ktorí poznajú pravdu, ale ktorí sedia nečinne a dovolia Božiemu slovu, aby bolo vyhlásené za lož, že máte zodpovednosť ku Mne, vášmu Ježišovi.

Nikdy neprijímajte zákony, ktoré ctia Satana. Budete vedieť, vo vašich srdciach, ktoré zákony mám na mysli, keď budú pred vás predložené. Lebo vtedy, sa vám zhnusia, tak ako sa hnusia Mne.

Nech je známe, že boj proti Božiemu slovu začal. Spôsob, akým sa to stane vám bude jasný.

Mnoho zmien v Mojich cirkvách na zemi; mnoho skúšok, medzi Mojimi zasvätenými služobníkmi; hádok medzi národmi, a konflikt v Izraeli bude všetko zvyšovať, na ich intenzite, všetko v rovnakom čase.

Nepokoj (zmätok) bude viditeľný v každom kúte zeme a iba slepý človek neuvidí zmeny všade okolo vás. Každý z vás bude ovplyvnený nejakým spôsobom, ale vedzte toto.

Sľúbil som vám, že budem s vami, viesť vás na každom kroku, zmierňovať bolesť na každom kameni na ktorý stúpite vo vašom pátraní po pokoji, láske a harmónii.

Držte sa Ma. Držte sa  blízko Môjho Najsvätejšieho Srdca a dovoľte mi, aby som vás posilňoval.

Prejdite cez túto džungľu bolesti a zmätku, s vierou v srdci a dôvery vo Mňa, vášho Ježiša, a  prežijete.

Nikdy nedovoľte, aby vaše svedomie alebo záväzok k pravde Božej sa zakolísal, kvôli nikomu, bez ohľadu na to, ako presvedčivo znejú. Bez ohľadu na to, koľko, takzvaných tolerantných, zákonov vám vnútia, aby ste ich akceptovali.

Budete vedieť, vo vašich srdciach, rozdiel medzi pravdou a výmyslom.

Váš Ježiš

 20.11. 2012 - 23:50 hod.

620. Táto skupina dvanástich reprezentujúca mocné národy, je urážkou existencie mojich dvanástich apoštolov

Moja vrúcne milovaná dcéra, mnoho urážok je vrhnutých proti Mne, Spasiteľovi ľudí, a oni sú prezlečené pod závojom klamu.

Satan teraz infikoval najmä kresťanov po celom svete. Robí to tým najrafinovanejším spôsobom. Presviedča ich, že musia preukázať lojálnosť k svojim bratom a sestrám tým, že ich nechá uveriť v lži.

Prirodzená vlastnosť ľudí je vrodená láska k druhým. Toto je dar od Boha. Satan používa tento cit, ktorý nie celkom ovládajú, aby vtiahol ľudí do siete klamu. Snaží sa, aby mali dôveru v zákony, ktoré sú smrteľné hriechy proti Bohu.

Mnohí sa domnievajú, že podporovaním ľudí, ktorí tvoria zákony tolerujúce vraždu, vojnu a rúhanie proti Bohu, robia správnu vec.

Keď veríte, že hriech je prijateľný a že je ospravedlniteľný, pretože je pre dobro ostatných, potom ste padli do starostlivo pripravenej pasce.

Nie je náhodou, že výhovoriek na rozdelenie v kresťanských cirkvách pribúda. Nie je náhodou, že sú vám teraz podsúvané všemožné zdôvodnenia pre tolerovanie potratov.

Všetky národy sú prepojené a každé verejné volania pre zavedenie potratov, prehliadaniu vojny a zavádzanie zmien v kresťanských cirkvách, je plánované jedným spoločenstvom. Táto skupina plánovala tieto udalosti už mnoho rokov. Vedia presne, kto sú a čo robia. Sú veľmi mocní a nebezpeční.

Zastavte sa teraz, dávajte pozor a počúvajte, pretože teraz musíte prijať, že to čo vám hovorím, je v mene Boha. Všetky tieto obludné a odporné činy, predstavované vám ako presvedčivé a súcitné zmeny vo vašej spoločnosti, boli plánované a koordinované v rámci celého sveta skupinou dvanástich.

Táto skupina dvanástich, reprezentujúca mocné národy, je urážkou existencia Mojich dvanástich apoštolov.

Predstavia svetu Antikrista a budú ho podporovať, práve tak ako Mojich dvanásť apoštolov predstavilo na verejnosti Mňa počas Môjho času na zemi.

Ich moc spočíva v tom, že sa tieto mocné národy vzájomne podporujú v zavádzaní hriešnych zákonov a zabezpečenie ich prijatia.

Ako vy, Moji milovaní učeníci, budete trpieť kvôli vášmu prístupu k Pravde! Pravda vám otvorí oči ku zlu všade okolo vás. Nikdy sa nesmiete Pravdy obávať. Iba vtedy keď ju prijmete, bude vás môcť chrániť pred týmito zlovoľnými zákonmi, skutkami a konaním.

Vedzte, že národy, ktoré sa zúčastňujú na zavádzaní podlých zákonov, budú počas konečnej očisty trpieť najviac.

Možno sa domnievajú, že im nemožno nič vyčítať, dosiahnu tým ale jediného. Bude to trest tak prísny, že nebudú schopní sa schovať, alebo zakryť svoju tvár, aby sa mu vyhli. Predovšetkým sa budú musieť zodpovedať Mne. Dokonca aj potom Mi mnohí pľuvnú do tváre. A potom budú pripojení k Antikristovi, šelme a ku všetkým padlým anjelom k večnej bolesti.

Teraz vás varujem. Vás, ktorí sa snažíte zaviesť potraty do vašich národov, vás, ktorí poškvrňujete Moje kresťanské cirkvi a vás, ktorí uctievate šelmu - vaše dni sú spočítané.

Pre vás nebude žiadna budúcnosť, žiadny večný život, žiadny vstup do Môjho kráľovstva.

Váš Ježiš

 21.11. 2012 - 18:45 hod.

621. Panna Mária: musíme sa modliť za úbohé duše, ktoré môjho Syna neustále pribíjajú na kríž, aby sa odvrátili od hriechu

Moje dieťa, všetky moje deti, ktoré milujú môjho Syna, sa musia zjednotiť v modlitbe v tomto čase konfliktov vo svete.

Musíte sa modliť za úbohé duše, ktoré môjho Syna neustále pribíjajú na kríž, aby sa odvrátili od hriechu a úpenlivo Ho prosili, aby im odpustil.

Času je málo a iba tí, ktorí sú v stave milosti, môžu vojsť do kráľovstva môjho Syna.

Zatiaľ čo predtým bolo potrebné mnoho rokov modlitieb, obetí a oddanosti ku mne, vašej Blahoslavenej Matke, dnes už vám zostáva len málo času na hľadanie spásy.

Modlite sa vrúcne, moji maličkí, za tých, ktorí urážajú môjho Syna a hanobia môjho Otca, Boha Najvyššieho.

Toľko sa ich obrátilo k Bohu chrbtom. Zlému sa podarilo premeniť ich srdce v kameň.

Veľmi málo z nich má úctu k životu, ktorý bol daný Božím deťom. Vaše životy sú v Božích rukách. Ktokoľvek, ktorý zasahuje do Božieho stvorenia, bude potrestaný.

Moje dieťa, musíš vyzvať všetkých, ktorým bola daná Kniha Pravdy, aby sa modlili ku mne, Matke spásy. Bola mi zverená úloha, aby som pomohla môjmu Synovi spasiť ľudstvo.

Deti, dovoľte mi, aby som vám pomohla spoznať cestu k môjmu Synovi s čistotou a láskou vo vašich srdciach.

Pomôžem vám prekonať každú prekážku, ktorá bráni vo vašej ceste k milosrdenstvu môjho Syna.

Prosím, nezabudnite, že môj Syn všetko odpustí. Miluje všetky Božie deti, bez ohľadu na to, akú Mu spôsobujú bolesť.

Všetko, čo musíte urobiť, je obrátiť sa k Nemu a prosiť o jeho zľutovanie, aby vás priviedol bližšie k sebe.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa za všetkých, ktorí urazili môjho Syna a za tých, ktorí znesvätili jeho Cirkvi, lebo potrebujú vašu pomoc.

Sú to stratené duše a musia byť privedené späť do náručia môjho Syna. Inak by to zlomilo jeho Srdce.

Ďakujem, že ste odpovedali na toto volanie z neba.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 21. 11. 2012 - 23:30 hod.

622. Jedna polovica sa od pravdy neodchýli. Druhá polovica ju prekrúti.

Moja vrúcne milovaná dcéra, pri každom prísnom posolstve, ktoré dávam všetkým Božím deťom, si stále pripomínajte, že Moja láska je vždy milosrdná.

Moja trpezlivosť znesie všetko a zachránim každú jednotlivú osobu, ktorá volá k Môjmu milosrdenstvu, bez ohľadu na závažnosť jej hriechov.

Ako Ja túžim vás všetkých vyslobodiť zo zovretia podvodníka, ktorý zosilňuje svoje zovretie u každej duše, ktorú zviedol, až do tej miery, že mnohé sú voči jeho sile bezmocné.

Nech ale každý dobre pochopí toto. Keď ste ochotne predali vašu dušu Satanovi, nenechá vás uniknúť. Len Ja vás môžem oslobodiť.

Keď sa duše, ktoré sú pre Mňa stratené kvôli hriešnemu životu, ktorý vedú, pokúšajú zmeniť svoje cesty, musia so šelmou bojovať. Lebo je to šelma plná nenávisti a krutosti.

Pre mnohých, dokonca aj pre tých, ktorí sú Mne, ich Ježišovi, oddaní, sa stane šelma občas tŕňom v oku. Nič ju neuspokojí, kým nepodľahnete jej zvodom, ktoré sú u každého iné.

Pretože každý jeden z vás je hriešnik, a stále ním bude, kým sa od hriechu neočistí, prijmite hriech ako fakt, ale bojujte s ním.

Vy, ktorí Ma poznáte dôverne - vy viete, že môžete vždy dôverovať Môjmu milosrdenstvu.

Vy viete o dôležitosti každodennej komunikácie so Mnou. To môže byť tak jednoduché, ako keď si sa Mnou, počas pracovného dňa, rozprávate. Je to tiež pravá chvíľa ponúknuť Mi malé obete.

Keď vám niekto ublíži, ponúknite Mi túto skúšku, pretože vďaka tomu môžem zachrániť duše.

Keď ste rozrušení zo zápasov, ktorým čelíte, a nad ktorými nemáte kontrolu, musíte Mi dovoliť, aby som vám vaše bremeno odobral.

Mnoho ľudí ťažko pracuje dlhé hodiny doma, alebo mimo domova. Všetko o čo prosím je, aby ste sa obrátili vo svojich myšlienkach ku Mne, keď potrebujete povzbudenie a pomoc, pretože Ja vypočujem vaše modlitby.

Nikdy neurobte tú chybu, že si budete myslieť, že so Mnou môžete komunikovať len počas času, ktorý trávite v kostole, alebo v čase, keď prijímate najsvätejšie sviatosti. Ja som tu v každom okamihu dňa. Odpoviem na každú vašu prosbu, ak je v súlade s mojou svätou vôľou.

Moji milovaní učeníci, vy všetci ste Božie deti. Zjednotím vás, národ s národom, aby som mohol priniesť mier a jednotu do chaosu, ktorý príde.

Dovoľte Mi vás priviesť do mojej svätej rodiny a budete posilnení.

Potom povstanete v rozmachu, obnovení a s novým elánom, aby ste viedli moju armádu, ktorá ešte v mnohých krajinách nebola sformovaná.

Buďte verní mojim pokynom.

Prosím, všade rozširujte Pečať živého Boha. Nesmie byť predávaná. Musí byť prístupná všetkým. Odovzdávajte jej kópie všetkým, ktorí potrebujú byť ochraňovaní.

Rozdelenie medzi vernými nasledovníkmi, ktorí prijímajú Knihu môjho Otca, najsvätejšiu bibliu a tými, ktorí chcú pozmeniť Pravdu, sa stáva hlbšie.

Jedna polovica sa neodchýli od Pravdy.

Druhá polovica Pravdu prekrúti.

Urobia to kvôli svojim vlastným osobným a politickým záujmom, ktoré však budú zakryté štylizovanou rečou.

Pravda bude čoskoro vyhlásená za lož a ​​vina bude kladená Bohu.

Neúctivo vyhlásia, že zákony ustanovené mojím svätým vikárom sú staromódne a nehodia sa už do modernej spoločnosti.

Každý ich mazaný dôvod bude v priamom rozpore s Božími zákonmi, čo bude znamenať toto.

Títo ľudia chcú zaviesť zákony, ktoré legalizujú hriech. Oni Boha nemilujú. Hovoria, že áno, a mnohí z nich, ktorí podporujú také zákony, sú ateisti, ale tí neodhaľujú svoju pravú vieru.

Mnohé z ich plánov zahŕňajú zákaz kresťanských zákonov.

Na jednej strane tolerujú zákony, ktoré dovoľujú ženám potraty detí, kvôli životnému štýlu, ktorý si vybrali. Používajú argumenty slobodnej voľby, ale táto voľba sa vzťahuje na potreby matky a nie na potrebu dieťaťa.

Mnoho žien sa bude trápiť potom, čo takto zničí život dieťaťa. Mnohé pocítia stratu, pretože vo svojich srdciach budú vedieť, že život, ktorý zničili, bol stvorený Bohom.

Každý dôvod pre zavedenie zákonov o potratoch bude formulovaný silným a presvedčujúcim spôsobom. Každá lesť bude použitá na zhromaždenie podpory, vedúcej k zavedeniu potratov pre všetkých.

Kvôli tomuto hriechu rozvrátim ich krajiny.

Hriech potratov pôsobí môjmu Otcovi veľkú bolesť a nedovolí, aby táto situácia pokračovala.

Národy, ktoré sa neustále pokúšajú umožniť potraty stále viac ženám a vyhlasujú ich za dobrú vec, budú odstránené a podstúpia trest, z ktorého sa už nespamätajú.

Budú vinné hriechom vraždy a budú jednou z prvých skupín, ktoré budú trpieť počas Varovania.

Boh vám nedovolí, aby ste sa dotýkali životov, ktoré stvoril.

Jeho trest vám bude vymeraný vo forme zemetrasení a mnoho národov bude dostávať trest za trestom až do dňa Pána.

Potraty a vraždy budú dva hriechy, kvôli ktorým môj Otec vrhne na svet prísny trest.

Hriech, moji učeníci, je niečo ako škvrna, ktorá každodenne kazí vaše duše. Keď ste ale v stave milosti, hriech sa zmenšuje. Čím viac sa zúčastňujete na sviatostiach zmierenia a prijímania, tým viac milostí dostanete.

Vám, ktorí sa zúčastňujete každodenne omší, sú dané veľmi mimoriadne milosti. Lebo vy, moji oddaní nasledovníci, prejdete bránami môjho raja rýchlo.

Choďte teraz a skúste stráviť so Mnou viac času. Rozprávajte sa so Mnou. Mám rád nenútený rozhovor, ktorý Ma privádza bližšie k vám. Túžim po vás a po intimite, aby som vás mohol priviesť bližšie ku Mne.

Môžete si so Mnou vytvoriť nádherný vzťah jednoducho tým, že sa najskôr stanete mojím priateľom. Potom naša láska bude rásť až do chvíle, kedy vaše srdce bude prekypovať láskou ku Mne a moje láskou k vám.

Nie je to komplikované. Aby ste urobili nový, čerstvý začiatok k príprave na moje kráľovstvo, začnite teraz. Volajte Ma.

Ak Ma milujete, budete Mi čoskoro dôverovať a to vás povedie k očiste vašej duše. Budete šťastnejší, v pokoji a nič z vonkajšieho sveta nebude mať význam, okrem bolesti hriechu, ktorú budete zakúšať.

Som práve tu. Čakám na vás. Želám si, aby ľudstvo bolo schopné Ma náležite poznať.

Milujem vás.

Váš Ježiš

   22. 11. 2012 - 19:00 hod.

623. Ponúkam vám najdokonalejšiu budúcnosť

Moja vrúcne milovaná dcéra, svetlo Mojej lásky dopadá dnes na zem v nádeji, že dojme srdce Mojich detí.

Vy, ktorí Ma nepoznáte, a je vás veľa, ktorí sa bojíte ku Mne priblížiť, mali by ste vedieť, že vás túžim vziať do kráľovstva Môjho Syna.

Ja som Boh lásky a Boh, ktorý vám odkázal dar spásy.

Nesmiete odmietnuť tento dar, lebo bol daný ľuďom, aby sa mohli znovu zjednotiť a tešiť sa z raja, ktorý som stvoril predovšetkým pre nich.

Toto je čas dňa Pána, a vy, Moje deti, ste pripravované na tento veľký deň.

Čas pre Môj boží zásah, ktorým budete môcť byť zachránení a vstúpite do brán kráľovstva Môjho Syna, nastane čoskoro.

Až sa proroctvá, predpovedané v Mojej svätej Knihe začnú uskutočňovať, prijmete konečne Pravdu.

Pravda, ktorú som prisľúbil ľudstvu pre tieto časy, je vám teraz odovzdávaná.

Prečo, môžete sa pýtať, musí Mojim deťom byť daná pravda Môjho svätého slova znovu?

Je to preto, že tak málo verí v Moju existenciu. Oni už neberú ohľad na Mojich Desať prikázaní.

Arogancia nahradila pokoru medzi Mojimi deťmi, vrátane mnohých zasvätených služobníkov povolaných odovzdávať Pravdu. Mnohí ignorujú Pravdu Môjho Slova a dokonca nikdy neboli poučení o zmysle svojej existencie na zemi.

Tak veľa duší môže byť teraz vykúpených, kvôli Mojej láske, a preto som vám dal inštrukcie, skrze Môjho milovaného Syna o tom, čo sa od vás očakáva.

Prijmite Pravdu. Pripomeňte vašim blízkym Moju veľkú lásku k Mojim deťom.

Ako každý dobrý otec budem varovať Moje deti pred nebezpečenstvom, ktorému čelia. Nikdy im nedovolím, aby slepo išli do pavučiny klamu, ktoré padlo na ľudstvo ako rybárska sieť na nič netušiaci kŕdeľ rýb.

Nedovolím tým, ktorí sa pokúšajú zabrániť, aby moje Sväté Slovo bolo počuť, aby šliapali po slovách Môjho Syna. Nesklamem ani v Mojej povinnosti varovať Moje deti pred trestami, ktorým budú čeliť, keď Ma budú neustále urážať svojím správaním k ostatným.

Ja som váš Otec. Ja som zodpovedný za opätovné zhromaždenie Mojich detí a použijem všetko, čo je potrebné, aby som ich uchránil od škôd.

Každá taktika, každý trik bude použitý Satanom a jeho horlivými nasledovníkmi, aby vám zabránili počuť Pravdu.

Skutočne vám sľubujem. Budete rýchlo vzatí do Mojej náruče a pod ochranu veľkého milosrdenstva Môjho Syna.

Bitka o duše začala, aj keď to nemusí byť zrejmé pre mnohých z vás.

Aby ste sa mohli tešiť z Môjho Nového raja na zemi, musíte prijať Moju ruku, keď vám ju podávam. Nebojte sa, lebo Ja označím všetkých tých, ktorí uctievajú Mňa, ich Večného Otca a Môjho drahého Syna, s Mojou Pečaťou.

Dbajte na Moje volanie. Buďte silní. Zapchajte si uši, k šepotu šelmy, keď používa tie duše, ktoré sú poškvrnené hriechom pýchy, aby vás odo Mňa odviedli.

Ponúkam vám  najdokonalejšiu budúcnosť. Nesmiete odmietnuť tento raj, lebo je vaším dedičstvom. Koľko z vás by odmietlo dedičstvo veľkého bohatstva vo svete? Veľmi málo. Neurobte chybu tým, že sa obrátite chrbtom k tomuto daru.

Každý, kto sa pokúsi vás zastaviť, potrebuje vaše modlitby, lebo Ja milujem všetky Moje deti.

Ja, váš Otec, sa postarám, že Môj veľký plán, oznamujúci Druhý príchod Môjho Syna, nebude oneskorený.

Príďte ku Mne skrze Môjho Syna a nič vám nebude chýbať. Milujem vás. Plačem kvôli mnohým z vás, príliš tvrdohlavým vidieť, že toto je, vskutku, volanie z neba, sľúbené, aby vás pripravilo na novú éru mieru.

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší

 23. 11. 2012 - 21:45 hod.

624. Moji milovaní kňazi a zasvätení služobníci, nemajte strach z môjho slova

Moja vrúcne milovaná dcéra, prenasledovanie mojich prorokov a vizionárov teraz zosilňuje, rovnako ako rastie odpor proti týmto posolstvám.

Hovorím vám, najmä mojim milovaným kňazom a zasväteným služobníkom, nemajte strach z môjho Slova. Strach a neistota, ktorú pociťujete, nepochádzajú odo Mňa. Keď však neprichádzajú odo Mňa, potom sa musíte pýtať sami seba, odkiaľ prichádzajú?

Moje Sväté Slovo je stále popierané.

Počas môjho času na zemi, vtedajší kňazi, farizeji, robili všetko, čo mohli, aby sa mohli so Mnou prieť. Pri každej príležitosti sa snažili chytiť Ma za slovo kladením premyslených otázok, aby som protirečil Slovu Božiemu, ale neuspeli.

Mlčal som, keď sa Ma pokúšali  prinútiť, aby som odpovedal na otázky, o ktorých vedeli, že nie som ochotný  na ne reagovať.

Vidíte, hoci praktizovali svoje náboženstvo, zúčastnili sa mnohých zložitých ceremónií, oblečení do drahých odevov, chýbala im jedna vec. Nemali ani trochu pokory, pretože si mylne mysleli, že kvôli svojej úlohe zasvätených služobníkov, boli povýšení nad svojich bratov.

Hovorili, kázali a vykladali na verejných miestach, ako proroci, Sväté Slovo môjho Otca. Napriek tomu však skutočne nepochopili zasľúbenie môjho Otca, ani lekcie, ktoré im dal skrze prorokov. Neboli ochotní prijať, že príchod zasľúbeného Mesiáša sa uskutoční počas ich vlastného života.

Mysleli si, že táto udalosť sa uskutoční v budúcnosti.

Cítili sa zmätení mojimi odpoveďami, mojím učením a jednoduchým životom, ktorý som viedol. Napriek tomu sa cítili ku Mne priťahovaní a stále prichádzali späť, znovu a znovu, aby Ma napádali. Potom sa cítili ohrození mojimi znalosťami duchovných vecí, skutočnosť, ktorú nemohli poprieť.

Trápili Ma. Odpovedal som na ich otázky podľa svätej vôle môjho Otca. Keď na Mňa v hneve ukazovali prstom, zostal som ticho.

Cez všetky ich výklady vedomostí Božieho Slova, upadli do pasce, nastraženej podvodníkom. Verili, že ich vedomosti sú lepšie ako moje.

Stupňovitá hierarchia ich cirkvi, ktorú vytvorili, sa podobala kráľovskej monarchii. Panovník, ktorého uctievali, nebol Boh, ale ich vlastný kráľ, nimi ustanovený. Horný stupeň bol len málo v styku so služobníkmi nižšieho postavenia, ktorí spravovali ich kmene. A pokiaľ ide o chudobného, ​​skromného človeka, pre neho mali len málo času.

Ako urážali môjho Otca! Ako Ma trápili! Na svojich rukách mali krv mnohých ľudí, stále sa starali, aby v očiach verejnosti vyzerali čisto.

Kvôli svojmu vzdelaniu uverili, že len oni mohli správne interpretovať Písmo sväté. Moje Slovo považovali za rúhanie.

To isté je aj dnes. Len málo mojich zasvätených služobníkov je pripravených na môj Druhý príchod. Ich osvedčenie ako svätých služobníkov v mojej cirkvi môže vyvolať rozkol, ktorý som nedovolil.

Títo v teológii vzdelaní muži s dlhoročnými skúsenosťami neporozumeli môjmu učeniu, proroctvám, alebo spôsobu, akým hovorím.

Vy, ktorí spochybňujete moje Slovo, alebo sa pokúšate vytvárať rozdiel, porovnávajúc ho s vašou vlastnou pomýlenou znalosťou Písma svätého, musíte teraz prestať.

Ničomu ste sa nenaučili? Nepripustíte, že času je málo a že vás pripravujem?

Nepriateľov tejto mojej svätej misie k vašej príprave na môj Druhý príchod je veľa.

Útoky sú prudké. Každú chvíľu, na každom rohu, na každom kroku, ktorý urobím skrze tieto posolstvá, čelím prekážkam.

Keď neprijímate môj sľub, že prídem znovu, potom si musíte sami sebe položiť otázku. Aká je moja úloha v mene Boha? Je to jednoduché rozdávanie Najsvätejšej sviatosti? Nie, to nie je len tá úloha, ku ktorej ste boli povolaní.

Keď útočíte na moje posolstvá takýmto spôsobom, spôsobujete Mi plač so smútkom a sklamanie.

Neboli ste snáď varovaní, aby ste boli bdelí, lebo neviete ani dňa ani hodinu môjho návratu? Je čas, aby ste prebudili svojho ducha, čítali Slovo obsiahnuté v Knihe môjho Otca a potom sa modlili, aby som vám požehnal darom rozlišovania.

Vy, ktorí Ma odmietate, pretože ste opatrní a obávajúci sa, že to nie som ja, váš Ježiš, kto hovorí, potom vám odpustím. Viem, aké je to ťažké, ale časom pocítite moju objímajúcu lásku.

Vy, ktorí Ma odmietate počúvať, ste vinní hriechom pýchy.

Vy, ktorí verejne odsudzujete moje Slovo, trháte ho na kusy a vyhlasujete, že moje posolstvá prichádzajú od Zlého, ste pre Mňa stratení. Ste tak vzdialení, cez vašu arogantnú vieru, že vaša knižná znalosť duchovných vecí vás robí viac oprávnených hovoriť v mojom mene, musíte vedieť toto.

Priveďte Mi jednoduchú dušu s čistým srdcom, ktorá Ma miluje preto, kto som, a pripojí sa ku Mne v raji.

Priveďte Mi dušu plnú pýchy, ktorá z plného hrdla kričí Slovo Božie, a Ja ju zavrhnem.

Dôverujte Mi s pokorným srdcom a Ja vylejem na vás moje milosti.

Milujte Ma bez podmienok a spoznáte môj hlas v tomto čase. Ste šťastné duše. Napriek tomu sú duše, ktoré sa odo Mňa vzdialili, po ktorých túžim a prahnem najviac.

Ó, príďte ku Mne, moji zasvätení služobníci. Dám vám Pravdu, pretože chcem, aby ste obnovili vašu vernosť ku Mne. Neposlušnosť k môjmu učeniu a neschopnosť priznať vašu slabosť vráža medzi nás klin.

Vy, zasvätení služobníci, ktorí sa dopustili ťažkých hriechov tela, musíte ku Mne prísť, aby som vás podoprel. Vyznajte vaše hriechy a ja obnovím vaše duše tak, že budete schopní pomáhať zachraňovať iné duše, než znova prídem.

Musíte počúvať. Ak skutočne máte pochybnosti, prijmem ich. Ak sa pokúsite však uškodiť mojím prorokom, budete za to trpieť. Bude ďaleko lepšie, keď budete mlčať. Musíte ochotne počúvať a pokoriť sa pred mojimi očami. Len potom budete spôsobilí zastupovať moje Telo [Cirkev] na zemi.

Váš Ježiš

 25. 11. 2012 - 17:25 hod.

625. Nie kvôli Mne mi nasadia korunu zo smaragdov, alebo vzácnych kameňov

Moja vrúcne milovaná dcéra, Ja som Kristus, Spasiteľ ľudskej rasy a čoskoro si vezmem svoju korunu, aby som konečne vládol nad zemou.

Avšak tŕňová koruna stále ešte zostáva nasadená na mojej svätej hlave, kým nepríde veľký deň, kedy sa konečne posadím na trón, ktorý Mi sľúbil môj Otec.

Ja som jediný pravý Kráľ, jediný pravý Boh, predsa nosím tŕňovú korunu, tak kruto nasadenú rukami nevďačných ľudí.

Nie kvôli Mne Mi nasadia korunu zo smaragdov, alebo vzácnych kameňov. Dokonca nie ani dnes. Nie, namiesto toho Ma ešte stále zraňujú krutým odmietnutím spásy, ktorú som pre nich dosiahol, keď Ma ukrižovali.

Čakal som a čakal, že ľudstvo pozdvihne svoje oči a otvorí ich, aby uvidelo Pravdu.

Napriek tomu tak málo kresťanov nasleduje moje učenie. Sú oslabení vonkajšími tlakmi a mlčia, keď svet prijíma hriech ako nejaké dobro.

Moja koruna bola pripravená a Ja prídem v sláve. Každý Ma uvidí, až zostúpim z neba.

Táto udalosť sa stane v priebehu niekoľkých hodín a bude treba ľudí silnej viery, aby Ma s jasotom privítali a radovali sa.

Mnohí budú zahanbení a vystrašení, až Ma uvidia. Dokonca aj potom, keď Ma poprosia o odpustenie, urobím to bez váhania, až do skutočne poslednej sekundy.

Dajte pozor na tých, ktorí budú tvrdiť, že sú Mnou. To je veľmi dôležité, pretože Ja prídem v tomto jedinom dni.

Nebudem kráčať po zemi ako človek, pretože to môj Otec nedovolil. Nenechajte sa takým mužom oklamať.

Moja vláda je blízko a nech všetci, ktorí neuznávajú Mňa, moju existenciu, alebo proroctvá obsiahnuté v Knihe môjho Otca, vedia, že ju nič nemôže zastaviť.

Satan a tí, ktorí ho nasledujú, nemajú nado Mnou žiadnu moc. Jediná moc, na ktorej záleží, je moc Boha, ktorý miluje všetky svoje deti.

Pripravujte sa na moje nové kráľovstvo a radujte sa. Tešte sa na tento deň, pretože to bude deň, kedy navždy skončí všetko ľudské utrpenie.

Len tí, ktorí nasledujú moje učenie, zakúsia môj Nový raj.

Moji učeníci musia utvoriť modlitebný kruh pre záchranu duší tých, ktorí dokonca ani v posledný deň ku Mne neprídu.

Prosím, modlite sa modlitbu modlitebnej kampane (litánie 2) za milosť ochrany pred plameňmi pekla pre tých, ktorí nemajú silu si sami pomôcť.

Váš Ježiš

 25. 11. 2012 - 18:45 hod.

626. Ti, ktorí sa budú riadiť Božím zákonom, budú napádaní démonmi a vyhľadávaní

Moja vrúcne milovaná dcéra, moji učeníci  musia pochopiť, že skúšky, ktoré znášajú v mojom mene, ich iba urobia silnejšími.

Všetkým nasledovníkom týchto svätých posolstiev hovorím, nikdy nesmiete dovoliť útokom druhých ľudí, aby vás zrazili k zemi.

A aj keď sa im to podarí a budú po vás dupať a potom kopať, zakiaľ tam bezbranne ležíte, vedzte, že vás potom pozdvihnem. Zakaždým budete silnejší a váš strach menší.

Modlite sa za týchto ľudí, pretože to nie je ich vina. Boli použití podvodníkom, aby vás odvrátili od tejto misie.

Teraz vám musím oznámiť, že moje milosrdenstvo bude čoskoro pretekať ľudstvom ako plameň ohňa a zaplaví dušu každého človeka. Až sa to stane, svet sa zmení v pokojnejšie miesto. Mnoho ľudí sa obráti, a to je dobré. Ale Antikrist príde ako nočná búrka a odstráni tento pocit mieru.

Naruší životy ľudí, aj keď si spočiatku ničoho nevšimnú. Stane sa veľmi mocným svetovým vodcom a nesmiete sa mu nikdy pozerať do očí. Sklopte oči. Vložte všetku vašu dôveru vo Mňa a modlite sa, aby tí, ktorých infikoval, mohli byť vykúpení.

Tak ako na každú blížiacu sa búrku, o ktorej viete, musíte sa dobre pripraviť. Nenechajte žiadnu časť vášho domu bez ochrany. (Pozatvárajte okenice.) Pripravte sa na zlé časy. Chráňte seba a svoju rodinu pred ujmou. Šelma dala tomuto mužovi veľkú silu, a tak sa musíte pred ním chrániť, lebo inak by bol zodpovedný za spôsobenie poškvrnenia vašej duše.

Svoju skazenosť bude pred vami starostlivo skrývať a vy môžete padnúť do jeho pasce, ak nebudete pripravení.

Bitka medzi dobrom a zlom sa uskutoční súbežne na zemi, aj mimo nej.

Problém tejto vojny je v tom, že tí na strane Antikrista a falošného proroka, budú vnímaní, že robia  veľké dobro vo svete.

Tí, ktorí sa budú riadiť Božími zákonmi, budú napádaní démonmi a vyhľadávaní.

Budete musieť utiecť do mojich úkrytov. Moje Najsvätejšie Srdce vyleje na vás do poslednej kvapky svoju krv pre vašu ochranu.

Nikdy sa necíťte sklamaní. Nikdy sa necíťte osamotení. Spojil som vás všetkých dohromady skrze túto a iné misie. Časom všetci, ktorí sa riadia pokynmi, ktoré dávam skrze všetkých pravých prorokov a vizionárov, pomôžu zachrániť miliardy duší.

Dokonca dvadsať miliónov z vás môže svojou vytrvalosťou, skúškami, utrpením a modlitbami zachrániť väčšinu ľudstva.

To vám sľubujem.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa za všetkých vašich bratov a sestry. Lebo zjednotení, staneme sa všetci časťou môjho nového kráľovstva, a všetko bude dobré.

Nepochybujte o tom, avšak musí sa ešte urobiť veľa pre obrátenie ľudskej rasy.

Nebude to ľahká úloha, ale moc a milosti, ktoré udelím tejto misii, zabezpečia, aby svätá vôľa môjho Otca mohla byť naplnená tak, ako má byť.

Váš Ježiš

 27. 11. 2012 - 20:08 hod.

627. Moji kňazi, nesmiete Ma urážať tým, že Ma budete vyhlasovať za klamára

Moja vrúcne milovaná dcéra, musím vám vysvetliť, že mnohí z vás, ktorí tvrdo pracujú na propagovaní a šírení môjho Svätého Slova, budú napádaní viac ako inokedy samozvanými znalcami, ktorí odmietajú tieto posolstvá ako bezvýznamné.

Iní, ktorí na vás útočia, povedia, že nemáte právo hlásať moje Slovo, alebo vyhlásiť ho za Pravdu.

Nakoniec vám budú hroziť istí zasvätení služobníci mojej Cirkvi a budú požadovať, aby ste prestali s touto činnosťou, pretože ich vaša práca uráža. Povedia, že tieto posolstvá nie sú od Boha.

Podozrievajú ich, že pochádzajú od zlých síl. Povedia, že sú v rozpore s učením mojej Cirkvi. Hovorím im toto.

Ktorá časť mojich posolstiev vám pôsobí taký žiaľ? Prečo nehovoríte pravdu, keď kritizujete moje Slovo?

Prečo sa  pýšite vašimi znalosťami duchovných záležitostí, ktoré, ako hovoríte, prevyšujú moje?

Hovoríte v mene môjho Tela na zemi, mojej cirkvi? Ak áno, tak som vás k tomu svojím vikárom nezmocnil.

Je vaša intenzívna kampaň, smerujúca k odmietnutiu týchto posolstiev, založená na vašom vlastnom úsudku a osobných názoroch?

Vyhľadávate chyby a potom sa vyhrážate vášmu stádu, že ak budú čítať moje Slovo, že budú zvedení (uvedení do omylu).

Moje Sväté Slovo hovoríte, že musí byť odmietnuté a potom hovoríte mojím nasledovníkom, že je ich povinnosťou, aby tak urobili.

Prečo sa bojíte Kráľa, ktorému ste zasvätili život?

Mňa sa obávať nemusíte, a napriek tomu vám je moje Slovo nepríjemné.

Na svete je mnoho samozvaných, nepravých prorokov, ktorí potrebujú modlitby mnohých. Tí však, ktorí sú praví, budú vaším cieľom najčastejšie. Sú to moji praví proroci, ktorí vzbudzujú nevôľu kňazov, ktorí stále si ešte nie sú istí cieľom tejto mojej svätej misie.

Buďte opatrní, pokiaľ ide o toho, koho napádate, šírite nenávisť, nepravdy a vytvárate ohováranie, pretože k tomu som vám nedal oprávnenie ani Ja, ani moja cirkev. Moji kňazi, nesmiete Ma urážať tým, že Ma budete vyhlasovať za klamára.

V deň, kedy vám bude odhalená Pravda, pocítite veľkú hanbu.

Musíte zložiť zbrane a vzdať sa všetkej nenávisti a hnevu, ktorá vás práve trápi. Potom sa pozrite, čo sa vám prihodilo. Satan vás oklamal do tej miery, že vaše ústne a písané útoky na toto dielo idú už za hranicu toho, čo sa od vás, ako kňaza, očakáva.

Prečo sa to stalo? Preto, aby sa táto misia zdržala a ľudia boli odvedení od mojich modlitieb, zoslaných z neba k záchrane duší. To, čo robíte, je pokus zastaviť Ma, vášho Ježiša, v mojom pláne na záchranu ľudstva.

Je to veľmi vážna urážka voči Bohu.

Tu je modlitba Modlitebnej Kampane (86), ktorá vám pomôže odpovedať na moje volanie a uvoľní vás z múk pochybností.

Modlitebná Kampaň (86) Uvoľni ma z múk pochybností

Prichádzam pred Teba zmätený, neistý a sklamaný, drahý Ježišu, pretože som znepokojený Pravdou, ktorú hlásaš vo svojich posolstvách.

Odpusť mi, keď som Ti krivdil.

Odpusť mi, keď Ťa nepočujem.

Otvor moje oči a ukáž mi, čo potrebuješ, aby som pochopil.

Úpenlivo Ťa prosím, daj mi silu Ducha Svätého, aby mi ukázal Pravdu.

Milujem Ťa, drahý Ježišu, a prosím Ťa, aby si ma oslobodil od múk pochybností.

Pomôž mi, aby som odpovedal na Tvoje volanie.

Odpusť mi, keď som Ťa urazil a priveď ma bližšie k tvojmu Srdcu.

Veď ma k Tvojmu novému kráľovstvu a daj mi priazeň, aby som skrze moje vlastné utrpenie a modlitby Ti mohol pomôcť zachrániť duše, tak drahé Tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu.

Váš Ježiš

 28.11. 2012 - 19:40 hod.

628. Bez ohľadu na to, ako veľmi sú vaše veci na tejto zemi pre vás dôležité, sú k ničomu

Moja vrúcne milovaná dcéra, počas zmien, ktoré  veľmi skoro prepuknú vo svete, nikto nikdy nesmie zabudnúť, že to bol Boh, kto stvoril svet a že to bude Jeho rukou a iba skrze Jeho moc, že zanikne, v spôsobe, akým ho teraz poznáte.

Žiadna vláda, žiadny vodca alebo muž nemôže kontrolovať existenciu ľudstva alebo smrť, o ktorej iba Boh môže rozhodnúť, kedy duša môže opustiť telo.

Bez ohľadu na to, ako veľmi sú vaše veci na tejto zemi pre vás dôležité, sú k ničomu. Napriek tomu, mnohí ľudia trávia väčšinu svojho života prenasledovaním sna slávy, bohatstva a zhromažďovaním hmotných vecí, ktoré im môžu byť odobraté  v každom okamihu.

To je dôvod, prečo  tieto duše, pre ktoré cítim hlboký súcit, trpia stratou bohatstva. Ja som dovolil, aby boli zbavení všetkého tak, že ich môžem očistiť.

Mnoho ľudí na svete stratili veľa rukami korupcie a chamtivých organizácií. Napriek tomu, zatiaľ čo oni potrebujú jesť a mať dom na bývanie, dovolím toto utrpenie.

Lebo  je to až potom, že tieto duše sa obrátia ku mne o pomoc. To je forma očisty, takže potom človek môže prísť predo Mňa v pokore, vlastnosťou, ktorú je nevyhnutné mať, aby mohli vstúpiť do Môjho Kráľovstva.

Nebojte sa, keď sa ocitnete v tejto situácii. Bude len na chvíľu a je výsledkom vášho vlastného diela. Časom, bude všetko v poriadku. To bude čas premýšľať o vašej budúcnosti a mieste, ktoré som uchovával pre vás v Mojom Novom raji.

Musíte získať právo ísť so Mnou. Váš čas na zemi je dočasný. Mnoho duší, ktoré vidia svet ako miesto materiálnych divov musia pochopiť, že sú len zábleskom  bohatých a slávnych darov, ktoré čakajú všetkých tých z vás, ktorí budú žiť v Novej slávnej ére.

Váš čas tu je preniknutý utrpením, nespokojnosťou, nenávisťou a zúfalstvom kvôli prítomnosti Satana.

Nemôžete ho vidieť, ale on a jeho padlí anjeli sú všade strkajúc, tlačiac a zvádzajúc ľudstvo po celý deň.

Mnoho ľudí nemôže prijať skutočnosť jeho existencie, a to je veľmi znepokojujúce. Napriek tomu, mnohí nepopierajú nenávisť, ktorú môžu cítiť, keď sú obeťou zlosti iného človeka. Nenávisť môže pochádzať iba z jedného zdroja. To nie je niečo, čo existuje samo o sebe. To tečie z úst šelmy.

Pre duše, ktoré nechajú samé seba otvorené, pretože nebudú akceptovať, že hriech existuje, budú ľahkým cieľom  zlého. Budú ťahané do pokušení, ktoré pred nich postaví, zvyčajne prostredníctvom hriechov tela. Tieto duše sú ľahkou korisťou a nebudú trpieť ako duše, ktorí sa mu bránia. Duše, ktoré milujú Mňa, ich Ježiša, a ktoré nasledujú moje učenie s pokorným srdcom, sú tie, na ktoré sa zlý  zameriava najviac.

Sú to duše, nad ktorými Satan veľmi ťažko zvíťazí. Toto sú tie isté duše, ktoré prostredníctvom svojich modlitieb a utrpenia pre Mňa, ho nútia krčiť sa a vyť v agónii.

Pre tých z vás, ktorí ma milujú, je to iba cez húževnatosť a vytrvalosť, že môžete prekonať zovretie, ktoré má, ktoré zoslabuje  každú hodinu, kvôli tejto misii.

Či a keď  budete napadnutí slovne, bez známych dôvodov, alebo ak ste ohováraní v mojom mene, potom vedzte, že vaše modlitby zachraňujú duše.

Prosím, zostaňte ticho počas týchto útokov, pretože, keď sa budete zaoberať so svojimi útočníkmi dáte veľa moci zlému.

Buďte silní, Moji milovaní učeníci, kvôli Mne. Povýšim vás a čoskoro vášmu utrpeniu bude koniec.

Váš milovaný Ježiš

 29. 11. 2012 - 15:20 hod.

629. Panna Mária: milujúci Boh by nevyvolal konflikt, alebo bol príčinou rozdelenia

Moje drahé deti, musíte sa teraz modliť za všetkých Božích vizionárov vo svete. Veľa trpia a vnútri aj mimo ich misií bola vyvolaná nesvornosť.

Mnohí ľudia ich odmietajú. Ešte viac odmietajú tých vizionárov a prorokov, ktorí svoje misie oznámili svetu.

Ak naozaj milujete môjho Syna, musíte sa spojiť do jednoty. Nesmie byť ponechaný priestor pre žiarlivosť, ohováranie, alebo nenávisť medzi vami. Keď sa to stane, potom Zlý vás pokúšal, aby ste odmietli nie proroka, ale Sväté Slovo môjho Syna.

Toto je čas, kedy nesmiete dovoliť akékoľvek rozdeľovanie, aby vytvorilo priehrady medzi tými, ktorí nasledujú učenie môjho Syna.

Tam, kde je rozdelenie, tam je aj rozptýlenie. To zastavuje prúd modlitieb a zdržiava vás v pomoci zachraňovať duše.

Milujúci Boh by nevyvolal konflikt, alebo bol príčinou rozdelenia. Ohovárať iných v mene Boha je hriech v očiach môjho Otca.

Keď tak konáte, urážate môjho Syna, ktorý vždy hovoril, že musíte milovať jeden druhého ako brata a sestru.

Keď používate meno môjho Syna k pošpineniu povesti ostatných, musíte prosiť môjho Syna o odpustenie.

Deti, nadišiel čas, aby ste boli silní a uctievali môjho Syna tým, že si spomeniete na všetko, čo vás učil.

Vo svete teraz uvidíte veľa predpovedaných udalostí.

Už nie je čas na rozdelenie medzi tými, ktorí uctievajú môjho Syna.

Rozdelenie bude kresťanom čoskoro vnútené. To je dôvod, aby ste sa zjednotili a stali sa silnou armádou, hodnou  hlásať Božie Slovo.

Rozdelení budete vtiahnutí do prázdnoty, kde vašim cirkvám budú vnútené pohanské zákony.

Keď vyvoláte rozdelenie, tam už nemôže byť jednota.

Len tí, silnej viery a zjednotení so Srdcom môjho Syna pôjdu vpred v armáde môjho Syna.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 30. 11. 2012 - 15:55 hod.

630. Akonáhle bude sloboda slova odňatá, pravda bude skrytá

Moja vrúcne milovaná dcéra, proroctvá, keď sloboda v národoch, ktorá im dovoľovala hovoriť bez prekážok končí, sa začínajú napĺňať.

V mojom posolstve z 1. januára 2011, som vám povedal, že hlas ľudu prostredníctvom médií bude ľudstvu utajený a odobratý. (*)

Až slobodný hlas médií bude umlčaný, potom budete vedieť, že žijete v diktatúre.

Mnohé zmeny budú národom vnútené prostredníctvom kontroly médií. Akonáhle bude sloboda slova odňatá, Pravda bude skrytá. Potom národ za národom, budú kŕmené klamstvami, diktovanými pohanmi.

Kniha Pravdy je daná svetu, aby ľudia pocítili Božiu lásku, boli vedení k Pravde a našli tak slobodu.

Sloboda vlastnej voľby je vám práve odoberaná elitnou skupinou. Ste ako baránkova vedení na zabitie a mnohí z vás budú zavedení na scestie a stanú sa slepí k Pravde.

Sloboda je darom, ktorý dostal každý človek od Boha, ktorý rešpektuje slobodnú vôľu svojich detí.

Prostredníctvom vašej slobodnej vôle robíte mnohé rozhodnutia. Na niektoré z nich sa pozerá môj Otec s nevôľou, ale On nikdy nezasahuje do vašej slobodnej vôle, nemôže ani vám ju nikdy nevezme.

Otroci Satana budú vždy útočiť na vašu slobodnú vôľu. Vykonávajú to tak, že pokúšajú národy, aby vzali slobodu tým, nad ktorými vládnu. Robia to z mnohých dôvodov.

Prvým z dôvodov je urobiť z vás otrokov pre svoj vlastný sebecký zisk. Tým druhým je kontrola rastu ich populácie. Tretím dôvodom je odstrániť všetky stopy Boha.

Od mojej smrti na kríži bol tento plán svedkom v mnohých krajinách. Napriek tomu sa západnému svetu podarilo, aby zostal od diktatúr slobodný tak, ako to bolo len možné. To všetko sa teraz zmení.

Každý národ bude ovládnutý iným. Budú bojovať medzi sebou o moc. Mnoho národov začne zavádzať zákony, ktoré smerujú ku komunizmu.

Potom príde doba, kedy červený drak a medveď všetkých ovládnu, ale veľa ľudí si to neuvedomí, pretože veľká časť tejto diktatúry bude skrytá pred očami verejnosti.

Vedzte toto. Až pokusy na odstránenie Božieho mena zapustia korene a vy sa stanete otrokmi klamstiev, potom udrie ruka môjho Otca.

Jedna tretina sveta bude zničená a Božie zásahy budú trvať až do posledného dňa.

Na zmiernenie dopadu zlých zákonov, ktoré budú zavedené vo vašich krajinách, kde vám Pravda bude utajená, musíte sa modliť túto modlitbu Modlitebnej Kampane (87), za ochranu národov od zla.

Modlitebná Kampaň (87) Ochraňuj náš národ od zla

Ó, Otče, v mene tvojho Syna, zachráň nás pred komunizmom.

Zachráň nás pred diktatúrou.

Ochráň náš národ pred pohanstvom.

Nedaj ublížiť našim deťom.

Pomôž nám uvidieť Božie svetlo.

Otvor naše srdcia k učeniu tvojho Syna.

Pomôž všetkým cirkvám zostať vernými Božiemu Slovu.

Úpenlivo Ťa prosíme, aby si uchránil naše národy od prenasledovania.

Najdrahší Pane, zhliadni na nás milostivo, bez ohľadu na to, ako sme Ťa urazili.

Ježišu, Syn človeka, pokry nás tvojou vzácnou krvou.

Vysloboď nás z pascí Zlého.

Úpenlivo Ťa prosíme, Drahý Bože, zasiahni a zastav zlo, ktoré sa teraz chystá pohltiť svet. Amen.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo Srdce môjho Otca je zlomené rýchlosťou, s akou sú hriešne zákony predkladané v každom národe na zemi v tomto čase.

Dúfajte. Modlite sa a dôverujte Mi, aby toto spustošenie mohlo byť zmiernené.

Modlite sa, aby čo možno najviac Božích detí ako je len možné, mali vždy oči otvorené  a tak zostávali verní Pravde môjho učenia.

Váš Ježiš

(*) Posolstvo 036: Cenzúra médií.

 30. 11. 2012 - 22:20 hod.

631. Nepriatelia Židov vo všetkých národoch sa zjednotia, aby zničili Izrael

Moja vrúcne milovaná dcéra, čas proroctiev predpovedaných v Starom zákone vzťahujúcich sa k osudu Židov, sa čoskoro stane zrejmým.

Môj vyvolený národ bude trpieť.

Židia, ktorí odmietli zmluvu s Bohom ustanovenú Mojžišom, budú trpieť, ako trpeli po stáročia. Ich moc nad krajinou ich predkov im bude odňatá a jediné riešenie bude podpis zmluvy, ktorej sa stanú otrokmi Antikrista. Môj vyvolený národ bude trpieť rovnako ako Ja a dostane sa im len málo súcitu.

So Židmi sa bude zaobchádzať horšie, než tomu bolo počas genocídy za Druhej svetovej vojny.

Súženia, ako bolo predpovedané, budú v Izraeli jasne viditeľné.

Kvôli Izraelu sa vojnové konflikty vystupňujú vo chvíli, kedy bude ťažké určiť, kto je skutočný nepriateľ.

Mierová zmluva bude podpísaná čoskoro potom a mierotvorca vstúpi na svetovú scénu.

Európska únia potlačí všetky stopy Boha.

Šelma s desiatimi rohmi, ktorou je Európska únia, potlačí všetky stopy Boha.

Teraz je čas pripraviť sa na ich krutosť, ktorá bude neslýchaná, až dôjde k zákazu kresťanstva.

Ako budú pyšní, keď ten malý, schovaný medzi nimi, povstane a bude sa vychvaľovať svojou mocou. Budú tlieskať ustanovenému vodcovi novej cirkvi a jeho moc sa rozšíri do celého sveta.

Bude sa to vyvíjať rýchlo a vy, moji zasvätení služobníci, ktorí neprijímate pravdu tohto proroctva, musíte vedieť toto.

Ak sa prispôsobíte novým zákonom Ríma, mestu, ktorého sa zmocní klamár a služobník Antikrista, stanete sa zajatcami nového režimu. Až uvidíte, ako je sviatosť najsvätejšej Eucharistie upravovaná a zmenená na nepoznanie, potom vedzte, že to bude vaša príležitosť odvrátiť sa od tohto skazeného režimu.

Moja cirkev je neomylná. Zostane neomylná. Avšak keď ostatní vnútri mojej cirkvi sa vzoprú môjmu učeniu a pozmenia najsvätejšie sviatosti, budú z mojej cirkvi vyhodení. Nový režim, ktorý nepochádza z Boha, bude omylný, pretože nebude reprezentovať Pravdu. Len moje učenie môže byť dodržané kresťanmi.

Ak budete nasledovať umelé náboženstvo, nebudete môcť sami seba nazývať kresťanmi. Každý, kto hovorí, že moja Cirkev je neomylná, má pravdu.

Každý, kto vyhlasuje, že patrí k novej cirkvi, kde moje učenie bolo zmenené a moje sviatosti zrušené (zakázané), bude žiť v lži.

Bude to veľmi ťažký čas pre mojich zasvätených služobníkov, pretože sa musia riadiť zákonmi ustanovenými mojou cirkvou. Hovorím vám teraz, že v tom musíte pokračovať. Akonáhle však moje sviatosti budú znesvätené, nasledujte len moju pravú cirkev. Potom už iba služobníci, ktorí nasledujú Pravdu, môžu tvrdiť, že vedú môj ľud podľa pokynov ustanovených Mnou počas môjho času na zemi.

Vzostup pohanstva

Vzostup pohanstva sa rozšíri po celom svete a bude vzbudzovať falošný pocit mieru. Potom uvidíte vzrast nekritického obdivu k celebritám a fanatickú zanietenosť spiritualite hnutia New Age a satanského kultu, maskovaného ako moderná psychologická terapia. Vtedy bude zbožňovanie samého seba najdôležitejším rysom hodným nasledovania.

Sexuálna nemorálnosť bude narastať v miere, v akej bude zosilňovať bitka pri Armagedone.

Potraty a vražda budú tak bežné, že mnohí sa stanú ľahostajní k akémukoľvek pocitu súcitu k tým, ktorí sú zraniteľní.

V tejto dobe bude moja armáda neochvejne pokračovať vo svojej misii za záchranu duší. Nič ju nemôže zastaviť a každá hodina jej modlitieb zmierni mnoho utrpenia vo svete.

Židom hovorím toto. Trpeli ste, pretože ste zlyhali a nepočúvali Božie Slovo od prorokov. Čoskoro však konečne prijmete Pravdu Mesiáša. Potom sa aj vy pripojíte k mojej armáde, v pochode k víťazstvu nad Antikristom.

Budete trpieť práve tak, ako Ja, ako bolo predpovedané. Dávidov Dom bude mať svoj deň víťazstva v deň, keď pozdvihnem Nový Jeruzalem z popola. Až vyvstane moje nove kráľovstvo, kráľ pohanského sveta a jeho služobníci budú obrátení v prach.

Môj sľub, že prídem a zoberiem vás do kráľovstva môjho Otca, je blízko. Dávam vám moju lásku a moju vernosť, ako váš zasľúbený Mesiáš, sľúbený vám už tak dávno.

To je vaše dedičstvo. Keď som bol ukrižovaný, neodmietli ste Mňa, vášho Ježiša. Odmietli ste Boha.

Ja som Boh. Ja som cesta, po ktorej vstúpite do Nového raja. Prijmite moju ruku, pretože vás milujem a odpúšťam vám. Vy ste môj ľud a Ja prichádzam pre vás.

Váš Ježiš