Február 2012

01.02.2012 - 20:15 hod.

330. Nikto nezabráni, aby bola svetu odhalená Kniha Pravdy

Moje dieťa, musíš byť vždy poslušná, keď pracuješ pre môjho milovaného Syna, Ježiša Krista.

Nikdy nespochybňuj Jeho sväté Slovo, pretože On vždy hovorí pravdu a nič než pravdu.

Každé slovo, ktoré vypovie, je hneď od počiatku spochybňované toľkými mojimi deťmi. Na každého, kto sa riadi podľa Jeho Svätého slova, ktoré je obsiahnuté v knihe Môjho Otca (Biblii pozn. prekl.), pripadá niekto iný, kto si Jeho slovo vykladá odlišným spôsobom.

Keďže si vedená mojim Synom, musíš urobiť všetko to, čo sa po tebe vyžaduje. Nikdy nepodľahni tým, ktorí požadujú, aby Jeho slová boli prispôsobené ich vlastnej interpretácii.

Moje dieťa, teraz rýchlo konaj, aby si prinášala posolstvá, ktoré svetu dáva môj Syn na záchranu hriešnikov, ktorí sú stratení.

Jediným úmyslom môjho Syna je zachrániť duše.

Neobávaj sa, moje dieťa, pretože všetko to, čo ti môj Syn hovorí, nijako neodporuje učeniu Jeho najsvätejšej cirkvi na zemi.

Jeho dary mojim deťom sú veľmi výnimočné a sú na konci týchto časov dávané všetkým dušiam.

Môj Syn je tak veľkodušný a súcitný, že chce zahrnúť hriešnikov mimoriadnymi milosťami, aby zaistil ich spásu.

Každý, kto sa pokúša zabrániť môjmu Synovi v Jeho misii pripraviť svet na Svoj Druhý príchod, bude zastavený rukou môjho Večného Otca.

Táto práca, odhaľujúca Knihu Pravdy potom, ako boli rozlomené pečate, je jednou z najdôležitejších misií môjho Otca na Zemi.

Svetu bola pre tento čas prisľúbená pravda.

Všetkým dušiam veriacich aj neveriacich musí byť povedaná pravda, ktorá im musí byť daná týmto spôsobom, nakoľko sú tak veľmi vzdialení od cirkvi.

Všetci anjeli boli zoslaní na Zem, aby chránili ľudstvo pred Podvodníkom a jeho klamstvami, ktoré rozširuje o pravde večnej spásy.

Moje dieťa, ľudstvo možno nechce počuť pravdu a ešte veľa prekážok sa ti postaví do cesty, ale to nebude nič platné.

Nikto nezabráni, aby bola svetu odhalená Kniha Pravdy, pretože ak by sa to pokúsili spraviť, tak sa ako ohnivé plamene, ktoré sa vylejú z nebies, uvoľní sila môjho Otca.

Moje dieťa, nikdy nepochybuj o týchto posolstvách, ktoré sú ti dávané.

Nikdy nezmeň ani jedno slovo, aby si vyhovela tým, ktorí sa ťa pokúšajú primäť k pozmeneniu Božieho slova.

Môže byť iba jeden učiteľ a tým je Boh v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.

Choď teraz, majúc potrebné uistenie.

Nezabudni, že tieto posolstvá môjho Syna sú určené pre všetky Božie deti a nie len pre Jeho katolícku cirkev alebo pre Jeho vyvolený židovský národ. Sú pre každého.

Každá duša je rovnako milovaná Mojim Otcom a ani jedna nie je považovaná za dôležitejšiu, ako iná.

Vaša Nebeská Matka

Matka Spásy

02.02.2012 - 15.30 hod.

331. Mysleli ste si, že by Som si vás až do Súdneho dňa nevšímal?

Drahá Moja dcéra, ako Som len potešený odpoveďou Mojich nasledovníkov na Môj veľký dar plných odpustkov pre úplné odpustenie hriechov.

Ale ako Som len zarmútený kvôli tým nevďačným srdciam, ktoré odmietajú Môj dar.

Tieto duše nechápu, že len Boh Otec môže dať súhlas na udelenie tohto daru úplných odpustkov.

Nie je pritom dôležité, či ich svetu udeľuje Môj svätý vikár (pápež) alebo Ja, váš Božský Spasiteľ.

Čo je dôležité je to, že je už len málo času, ktorý zostáva na záchranu ľudských duší.

Tí z vás, ktorí spochybňujete Moje slovo, vedzte, že Som to Ja, váš Božský Spasiteľ, ktorý k vám hovorí z Nebies.

Nepripúšťate, že Ja naozaj existujem a že Si prajem poslať vám správu na konci týchto časov?

Myslíte si, že by Som si vás až do Súdneho dňa nevšímal a nepripravil týmto spôsobom komunikácie vaše duše?

Ak vo Mňa veríte, potom musíte veriť aj v Boží zásah. Ak v to neveríte, potom nemáte otvorené svoje srdcia.

Odkiaľ viete, že Som to Ja?

Žiadam vás, aby ste sa teraz posadili a osobne sa so Mnou zhovárali. Proste Ma o milosť Ducha Svätého a Ja okamžite odpoviem otvoreným a čistým dušiam.

Odložte svoj pancier a dovoľte Mi, aby Som vám poskytol tento výnimočný dar.

Vedzte, že Ma urážate, keď odmietate Moje dary. Má to takisto znamenať, že odmietnete aj Moje milosrdenstvo?

Skloňte svoje hlavy a proste Ma o odpustenie. Dám vám osvietenie, aby ste spoznali pravdu, pokiaľ v pokornej vďačnosti ku Mne prídete.

Keď sa vaše oči otvoria voči pravde, potom vám vyhŕknu slzy pochopenia a vy Mi budete nakoniec ďakovať za tento Môj úžasný dar odpustenia vašich hriechov.

Váš Božský Spasiteľ

Ježiš Kristus

04.02.2012 - 10:09 hod.

332. Nenávisť je nenávisť - nie je dvojakého druhu - vždy je rovnaká

Moje dieťa, v istých častiach sveta sa prudko rozrastá zlo.

Zatiaľ čo sa s nenávisťou v dušiach organizujú vojny, sú v rovnakom čase v iných častiach sveta duše iných zaplavované Duchom Svätým.

Začal sa boj duší - dobrých proti zlým.

Moje dieťa, nikdy nepredpokladaj, že zatvrdilé duše sú dušami vlažnej viery alebo také, ktoré nemajú žiadnu vieru.

Mnohí, ktorí majú súcit a veria v môjho Syna Ježiša Krista, sa teraz v pokušení od Neho odvrátia.

Ich mysle sa naplnia pochybnosťami, ktoré ich spravia slepými voči slovu Môjho milovaného Syna, zatiaľ čo On cez teba, moje dieťa, hovorí k svetu.

Ich nenávisť, ktorú obrátia voči Jeho svätému slovu, bude rovnako silná ako nenávisť, ktorú preukazujú vrahovia ku svojim obetiam.

Nenávisť pochádza od Podvodníka.

Lži sú šírené Satanom, ktorý k tomu zneužíva slabé duše, aby zdiskreditoval pravdu.

Nenávisť je nenávisť nie je dvojakého druhu vždy je rovnaká.

Tieto verné duše budú teraz podnecované vo svojej pýche, zatiaľ čo sa Satan naposledy pokúsi zabrániť šíreniu týchto nanajvýš naliehavých posolstiev svetu.

Môj Syn potrebuje podporu Svojich milovaných nasledovníkov, aby vytvoril Svoju armádu na zemi. Táto armáda povstane z Jeho verných nasledovníkov.

Buďte si istí, že to bude práve táto skupina a v nej tí, ktorých srdcia zatvrdnú ako prvé.

Dušu, ktorá sa v temnote už raz nachádza, nemôžete zatvrdiť. A práve preto to budú duše, majúce svetlo, ktoré bude Satan pokúšať.

Budú potom šíriť klamstvá, aby môjho Syna ranili a túto prácu zdržiavali.

Nebudú chápať, že sa im to deje preto, lebo si myslia, že ich povinnosťou je brániť pravé slovo môjho Syna.

No môj Syn bude prežívať muky, dieťa moje, keď budú v týchto posolstvách, ktoré ti On dáva, nachádzať chyby.

Pravá podstata Jeho cirkvi sa už čoskoro k Nemu obráti chrbtom. Budú Ho zapierať a následne Ho znova budú pribíjať na kríž.

Pýcha im bráni v tom, aby otvorili svoje oči, keď On teraz pred nimi stojí s otvorenou a milujúcou náručou.

Moje dieťa, s naliehavosťou prosím, aby sa všetky Božie deti zjednotili a bojovali za záchranu všetkých duší.

Moje dieťa, toľké z nich teraz nepočúvajú tieto posolstvá avšak potom, ako sa Varovanie stane, počúvať budú.

Modlite, modlite, modlite sa za tie duše, ktoré vás zraňujú, ohovárajú a šíria o vás nepravdy.

V rámci Modlitebnej kampane (25) vám teraz dám modlitbu "Za ochranu vizionárov na celom svete", aby ste prosili o ochranu všetkých mojich vizionárov a tých, ktorí boli vybraní Bohom Otcom, aby v týchto časoch šírili Jeho nanajvýš sväté Slovo na Zemi.

"Ó, najsvätejší Bože, úpenlivo Ťa prosím, aby si ochraňoval všetkých svojich svätých poslov vo svete.

Modlím sa, aby boli uchránení od nenávisti iných a prosím Ťa, aby Tvoje najsvätejšie Slovo bolo rýchlo šírené po celom svete.

Ochraňuj svojich poslov pred ohováraním, hanobením a pred klamstvami a nebezpečenstvami všetkého druhu.

Ochraňuj ich rodiny a vždy ich prikry Duchom Svätým, aby posolstvá, ktoré dávajú svetu, boli prijaté s ľútosťou a pokorou v srdciach. Amen."

Moje dieťa, pýcha je povahový rys, ktorý vzbudzuje najviac pohoršenia v očiach môjho Otca. Ešte väčšiu bolesť Mu spôsobuje to, keď hriech pýchy ovládne oddané a zasvätené duše a keď tieto odmietajú prijať pravdu Jeho Svätého slova, ktoré je cez Jeho poslov dávané dnešnému svetu.

Musia prosiť o dar pravého rozlišovania, ktorého sa mocou Ducha Svätého dostane len pokorným dušiam čistých sŕdc bez pýchy a arogancie.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

04.02.2012 - 10:55 hod.

333. Dôjde k vzájomne prepojeným vojenským konfliktom za účasti Iránu, Izraela, Egypta a Sýrie

Moja najdrahšia dcéra, tvoja oddanosť ku Mne je vystavená skúškam každý deň. Toľkí sa pokúšajú zastaviť ťa v tvojej práci pre Mňa, avšak nedokážu to spraviť, pretože sa ti dostáva svätej ochrany z nebies. Tí, ktorí sa ti pokúšajú spôsobovať bolesť, utrpenie a hanobenie, budú potrestaní. Nebudem tolerovať takéto konanie.

Nezabúdaj bolo to predpovedané, že nikto nemá moc, aby zastavil plameň Ducha Svätého, ktorý sa bude cez Moje nanajvýš posvätné posolstvá vylievať na celé ľudstvo.

Preto ťa prosím, aby si aj naďalej ignorovala prekážky, ktoré sú pred teba kladené a nevenovala pozornosť nenávisti, pochádzajúcej od Satana.

Keď sa budeš zapodievať nenávisťou, tak sa tým bude len rozmáhať.

Ignoruj ju a ona ustane, pretože takto nebude schopná nájsť živnú pôdu, ktorú potrebuje nato, aby rástla a rozmáhala sa.

Chcem vám, deti Moje, povedať, že udalosti, ktoré boli predpovedané v Knihe Zjavenia Jána, sa teraz vo svete začínajú odvíjať.

Moje deti sa nemusia desiť, pretože ich viera a ich modlitby pomôžu zmierniť dopady vojny, genocídy, hladu a odpadlíctva od viery.

Dôjde k prepuknutiu vojenských konfliktov, ktoré budú zahŕňať Irán, Izrael, Egypt a Sýriu a ktoré budú navzájom prepojené.

Rovnako tak aj Taliansko bude postihnuté negatívnym dopadom v spojitosti s tým, keď povstane Falošný prorok a jeho spoločník Antikrist.

Vytrvalo sa modlite, aby neboli všetky krajiny vtiahnuté do globálnej štruktúry moci, ktorá bude kontrolovať vaše peniaze, pretože ak by sa im to podarilo, potom to bude pre vás veľmi ťažké.

Modlite sa k Bohu Otcovi, aby mohol odvrátiť takéto hrozné ohavnosti.

Modlitby za duše ostatných zachránia vaše vlastné duše. Všetko, o čo vás prosím a žiadam je, aby ste sa modlili.

Takisto sa modlite za obrátenie iných.

Teraz to už nebude dlho trvať, až všetky tieto veci začnú dávať zmysel, dcéra Moja. Všetko sa zlepší, pokiaľ po Varovaní dôjde k obráteniu.

Teraz choď a povedz Mojim deťom, aby nikdy nemali strach, keď verejne hlásajú Moje slovo, pretože vždy budem stáť po ich boku.

Pokiaľ budú zažívať posmech, potom si môžu byť isté, že toto Moje najsvätejšie slovo je pravdou.

Váš milovaný Ježiš

04.02.2012 - 15:00 hod.

334. Boh Otec - svet podstúpi trest - Môj zásah je nevyhnutný

Moja dcéra, svet sa chystá podstúpiť trest kvôli (všade prítomnému) strašnému hriechu, páchanému ľudstvom.

Aj keď mnohé z tohoto trestu už bolo odvrátené, dopadne teraz Moja ruka na zlo, ktoré je páchané v každom kúte sveta.

Toľká nenávisť voči Mne, Bohu Otcovi, musí byť zastavená, v opačnom prípade podstúpia Moje deti útrapy ešte väčších hrôz.

Teraz pripravujem svet na zmeny, nevyhnutné na očistenie Zeme, ktoré sú v súlade s Mojim plánom na záchranu ľudstva.

Hriech sužuje tak mnoho duší.

Ja Som Boh všetkého stvorenia a nebudem sa v ústraní prizerať, ako sa Moje deti navzájom ničia.

Moja dcéra, existuje zlovestný plán na zničenie veľkej časti ľudstva pomocou vojny.

Tieto vojny nie sú náhodné.

Videla si, jak mnoho ich je všade vo všetkých národoch?

Deje sa to rukou Antikrista, ktorý trpezlivo čaká na svoj okamih slávy na Zemi.

Potom, ako budú národy na kolenách, napochoduje a nastolí falošný a vo svojej záludnosti vykonštruovaný mier, ktorý bude len zakrývajúcim klamom.

Môj hnev zasiahne tie národy, ktoré sa budú podieľať na tomto veľkom podvode s cieľom ovládnuť svet zmocnením sa národov.

Buď silná, Moja dcéra, pretože táto doba, keď sa bude Zem otriasať, nepotrvá dlho. Je však nutná, aby sa Moje deti prebudili.

Moje deti boli varované, no Môj hlas je nenávidený.

Moje úbohé deti, ktoré vedú dobré životy a ktoré so zdesením hľadia na zlo v ich svete, musia pochopiť, že Môj zásah je nevyhnutný.

Ak by Som nezastavil to, čo sa práve deje, tak by veľká časť ľudstva bola zničená.

Modlite sa, aby sa Moje deti vo vašich krajinách modlili za mier.

Nikdy nemajte strach hlásať Moje slovo a to aj vtedy, keď budete prenasledovaní. Lebo aj jediná duša, ktorá hlasite vyzná svoju vieru, je postačujúca, aby podnietila stovky obrátení.

Choďte v pokoji. Čas pre Mňa, Boha Otca, nadišiel, aby Som dal súhlas na rozlomenie pečatí. Len potom budú ľudia akceptovať, že sú bezmocní.

Nemajú nad svetom kontrolu, pretože to tak nemôže byť.

Len Stvoriteľ všetkého ľudstva má moc nad Satanom a Ja teraz uvalím trest na tie chladné srdcia a temné duše, ktoré sa mu zaviazali vernosťou.

Záverečné fázy očisťovania budú teraz započaté.

Boh Otec

05.02.2012 - 13:15 hod.

335. Panna Mária - modlitbou ruženca môžete pomôcť zachrániť váš národ

Moje dieťa, volám ku všetkým mojim deťom, aby sa v tomto čase modlili za jednotu vo svete.

Viera v môjho Syna sa vytráca a moje deti sú ponechávané osamotené s vyprahnutými dušami.

Ja som vaše Nepoškvrnené srdce a prostredníctvom lásky, ktorú prechovávam k môjmu predrahému Synovi Ježišovi Kristovi, budem s ním naďalej úzko spolupracovať na záchrane ľudstva.

Modlitbami ku mne za môj príhovor budem prosiť môjho Otca, Boha Najvyššieho, aby zadržal Svoju spravodlivú ruku, ktorá privodí prísny trest, ktorý On zošle na Zem, aby tým zabránil ďalšiemu šíreniu zla.

Deti, budem vám pomáhať, aby ste sa dostali bližšie k srdcu môjho Syna. Pokiaľ budeme spolupracovať, moje deti, tak dokážeme odvrátiť katastrofy všade vo svete.

Nikdy nezabúdajte na dôležitosť môjho najsvätejšieho ruženca, lebo ak sa ho modlíte každý deň, môžete tým pomôcť zachrániť váš národ.

Keď sa modlíte môj ruženec, je Satanova moc oslabená. On uteká vo veľkých bolestiach preč a stáva sa bezmocným. Je preto veľmi dôležité a nezáleží na tom, aké je vaše kresťanské vierovyznanie aby ste sa ho modlili aspoň raz za deň.

Tak mnoho ľudí mňa  svoju Blahoslavenú Matku  neprijíma.

Tak ako môj Syn i ja som odmietaná, opovrhovaná, urážaná a ponižovaná. A predsa, keď ma poprosíte o pomoc, môžem priviesť duše priamo k svätému Srdcu môjho Syna, Ježiša Krista.

Deti, môj Syn Ježiš Kristus je váš Spasiteľ a On nikdy neodmietne hriešnikov a nezáleží na tom, ako sčernalé sú vaše duše.

Ak ste Ho urazili a pociťujete kvôli tomu ľútosť, potom ma, vašu milujúcu Matku, jednoducho zavolajte a ja vás vezmem za ruku a privediem vás k Nemu.

Môj Syn sa pripravuje na Svoj príchod, aby zhromaždil všetky svoje deti, takže vy všetci sa môžete k Nemu pripojiť v Novom raji na Zemi. No vojsť môžu len čisté a pokorné duše.

Musíte začať s prípravami už teraz. Začnite tým, že sa budete modliť môj svätý ruženec.

Táto modlitba je natoľko dôležitá, že je samostatne pričlenená ako "Svätý Ruženec Panny Márie" k Modlitebnej kampani (26).

Deti, pri meditácii môjho ruženca pocítite pokoj.

Potom, ako ste sa ho pomodlili a boli na vás vyliate milosti, budete vedieť, že sa Podvodník od vás vzdialil a miesto neho sa dostaví láska. Láska pochádza od môjho Večného Otca.

Keď vo svojich srdciach pociťujete lásku, tak budete vedieť, že víťazíte v bitke nad Satanom, privodiac jeho porážku.

Vaša milovaná Kráľovná anjelov

Matka Spásy

06.02.2012 - 20.15 hod.

336. Modlite sa, aby mohla byť odvrátená atómová vojna, ktorá by zahubila tretinu ľudstva

Moja drahá milovaná dcéra, moji nasledovníci sa musia zjednotiť ako jedna rodina a zostať silní.

Poskytnem všetkým mojim milovaným a verným nasledovníkom také milosti, aby zostali pokojní uprostred búrky.

Zatiaľ čo pokračujú všemožné otrasy zeme, sú vaše modlitby v tomto čase pre Mňa útechou.

Jak Mi to láme srdce, keď som svedkom zabíjania nevinných vo vojnách na Blízkom východe. Tieto úbohé duše sú bičované a trpia rovnako, ako som trpel Ja.

Zlo, ktoré vidím, bude zmiernené a ruka môjho Otca sa pozdrží, to však tieto krajiny nezastaví od vzájomného zabíjania sa.

Dcéra moja, pečate boli rozlomené a vojenské konflikty rýchlo vyvstanú.

Modlite sa, aby mohla byť odvrátená globálna hrozba atómovej vojny, ktorá by zahubila tretinu ľudstva.

Potrebujem viacej modlitieb, deti. Som si vedomí toho, ako intenzívne sa modlíte, ale prosím, úpenlivo vás prosím, vyzvite čo možno najviac modlitebných skupín, priateľov a rodiny, aby sa modlili za mier.

Teraz vám dám novú modlitbu v rámci Modlitebnej kampane (27) "Za mier vo svete":

"Ó, môj Ježišu, prosím Ťa, udeľ milosrdenstvo tým, ktorí trpia kvôli strašným vojnám.

Prosím, aby mier zavládol v tých zmučených národoch, ktoré sú slepé k pravde tvojej existencie.

Prosím, prikry tieto národy mocou Ducha Svätého, aby prestali vo svojich snahách o nadvládu nad nevinnými dušami.

Maj milosrdenstvo so všetkými tvojimi krajinami, ktoré sú bezmocné voči zločinným ukrutnostiam, ktoré pokrývajú celú zem.

Amen."

Dcéra moja, naliehavo ťa prosím, aby si bola trpezlivá, pretože už to nebude dlho trvať, než dôjde k vyznaniu hriechov (k Varovaniu pozn. prekl.). Akonáhle sa toto uskutoční, všetko sa upokojí.

Choďte v pokoji a láske. Vložte všetku vašu dôveru do vášho Ježiša.

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

07.02.2012 - 20.00 hod.

337. Tajomstvá, tak dlho ukryté v archívoch Božskej sféry

Ja Som váš milovaný Ježiš, Syn Najvyššieho Boha, narodený z Márie Nepoškvrneného srdca. Prichádzam v mene Najsvätejšej Trojice.

Moja najdrahšia dcéra, toto sú dni, ktoré sa ti budú javiť ako nanajvýš ťažké. Tvoje utrpenie, ktoré si Mi s radosťou a odovzdanosťou vo svojom srdci venovala, zachráni mnoho duší. Musíš byť statočná, keď takto konáš a neznepokojuj sa o svoje zdravie, pretože toto je len ďalšou skúškou, ktorá nepotrvá príliš dlho, no významným spôsobom sa bude podieľať na privádzaní zblúdilých duší ku Mne.

Dávam (svetu) Moju Knihu Pravdy, aby veriaci podali svedectvo ohľadne Môjho oznámenia tajomstiev, tak dlho ukrytých v archívoch Božskej sféry.

Teraz, ako sa pravda stáva zrejmou, ľudstvo musí akceptovať, že toto Moje Najsvätejšie slovo bude teraz prezentované každému, aby ho zvážil.

Toto prinesie vašim dušiam sladkú úľavu, avšak pre tých, ktorí sú Mi vzdialení, to bude veľmi ťažko akceptovateľné.

Horkosť pravdy je ťažko stráviteľná, ale ak bude prijatá, prinesie útechu tým, ktorí budú akceptovať, že Som to skutočne Ja, váš predrahý Ježiš, ktorý prichádza, aby vás v týchto časoch objal.

Ja, baránok Boží, teraz prichádzam, aby Som vás priviedol k vašej spáse.

Bez Mojej pomoci by to nebolo možné.

Teraz vám prinášam svetlo a vy musíte za Mnou kráčať, zatiaľ čo Ja vás vediem k Novému raju.

Všetkých vás vyzývam, aby ste boli statoční, silní a nebojácni v hroznej divočine, v ktorej sa teraz nachádzate.

Nebude to jednoduché ale sľubujem vám, že vám dodám silu, ktorá vám túto cestu uľahčí.

Akceptujte to, čo vidíte vo svete očisťovanie, ktoré pokračuje s veľkou intenzitou, pretože je to nevyhnutné.

Modlite, modlite, modlite sa za trpezlivosť a vytrvalosť, pretože sa musíte pozdvihnúť nad temnotu a pomôcť Mi priviesť celé ľudstvo do svetla.

Nikdy nestrácajte nádej. Vždy majte na pamäti, že tým všetkým, na čom záleží, je zjednotenie ľudstva.

Vaše modlitby, vaše utrpenie a vaša láska ku Mne pomôžu zjednotiť Moju svätú a drahú rodinu v Mojom Novom raji na Zemi.

Radujte sa deti, lebo toto je život, pre ktorý ste boli určené, keď nasledujete Moju svätú vôľu.

Milujem vás a žehnám vám, drahé deti, za vašu lásku a súcit, ktoré ku Mne, vášmu milovanému Spasiteľovi, prechovávate.

Váš Ježiš

08.02.2012 - 20:30 hod.

338. Panna Mária - Zlý nebude mať pokoj, dokiaľ nezrazí katolícku Cirkev na zem

Ja som Nepoškvrnené počatie. Ja som Panna Mária, Božia Matka.

Moje dieťa, tento úbohý svet sa nachádza v chaose a tak, ako tento trend pokračuje, tak sa aj čas pre Varovanie približuje každým dňom.

Bolo predpovedané, že nenávisť k môjmu Synovi sa rozšíri aj na Jeho Cirkev na zemi. To sa už stalo.

Zlý nebude mať pokoj, dokiaľ nezrazí katolícku Cirkev na zem.

Keď dôjde k roztriešteniu Cirkvi, povstanú dva tábory. Je jedno, ako veľmi bude Cirkev trpieť ona nemôže zaniknúť a ani nezanikne. To sa nemôže stať, deti.

Aj keď Boh Otec môže dovoliť, aby Cirkev na zemi podstúpila rovnaké bičovanie, akým trpel Jeho milovaný Syn, Ježiš Kristus, tak Cirkev opäť povstane v sláve rovnako, ako môj drahý Syn.

Nikdy neopusťte katolícku cirkev.

Nikdy nepopierajte iné kresťanské Cirkvi môjho Syna, pretože všetci ste nasledovníci Krista.

Vy všetci, ktorí ste oddaní môjmu Synovi, musíte odložiť stranou vaše rozdiely a musíte sa spojiť v boji proti Antikristovi.

Modlite sa túto špeciálnu modlitbu "Za zjednotenie všetkých kresťanských cirkví" v rámci Modlitebnej kampane (28) za zjednotenie všetkých Božích detí:

"Ó, všemohúci Bože, kľačiac pred tebou Ťa vrúcne prosíme za zjednotenie všetkých tvojich detí v boji za zachovanie tvojich kresťanských Cirkví na zemi.

Nedopusť, aby nás v tomto čase veľkého odpadlíctva vo svete rozdeľovali naše odlišnosti v našej láske k tebe, drahý Otče.

Úpenlivo Ťa prosíme, daruj nám v mene tvojho milovaného Syna, nášho Spasiteľa Ježiša Krista, milosti nato, aby sme milovali jeden druhého.

Velebíme Ťa.

Milujeme Ťa.

Zjednotíme sa v boji za silu na zachovanie tvojich kresťanských Cirkví na zemi v skúškach, ktorým môžeme čeliť v nadchádzajúcich rokoch. Amen."

Deti, dôverujte mi, aby som vás viedla k Novému raju a k vláde môjho Syna na zemi tak, ako to je zamýšľané.

Vaša milujúca Matka

Matka Spásy

08.02.2012 - 20:45 hod.

339. Veľmi skoro príde muž, ktorý bude prehlasovať, že je Mnou

Moja najdrahšia dcéra, teraz to už nepotrvá dlho, keď sa pred neveriacim svetom začnú odhaľovať všetky predpovedané proroctvá.

Povšimnú si toho dokonca aj tí s nečistými dušami, ktorí sa Ma, svojho Božského Spasiteľa a Môjho Večného Otca, stránia. Budú sa diviť, prečo sa to deje a po prvýkrát si konečne uvedomia, že svoj vlastný osud nemajú pod kontrolou.

Napriek ich všetkým pochybným presvedčeniam a domnelému právu na osobnú prosperitu si už čoskoro uvedomia pravdu.

Dcéra Moja, naďalej sa modlite, aby tieto duše, aj keď sa odo Mňa odlúčili, nepodľahli vábeniu Antikrista a Falošného proroka.

Veľmi skoro príde muž, ktorý prehlási, že je Mnou. Prirodzene, že to nemôže byť pravdou, pretože Ja až do samého konca neprídem.

Napriek tomu sa on bude vyznačovať všetkými tými vlastnosťami, ktorými oklame úbohé duše v ich presvedčení, že Som to Ja.

Bude konať zázraky, veľké mierotvorné a humanitárne akty a činy, priťahujúce verejný záujem.

Bude zbožňovaný a jeho sily budú pochádzať od Satana, kráľa temnoty.

Bude pôsobiť natoľko presvedčivo, že keď v spojitosti s významnými Svätými ukáže znamenia, tak mnohí Moji posvätení služobníci padnú v pokore k jeho nohám.

Moje slovo, ktoré je tebe, pravej prorokyni konca času, dávané, bude odmietané a zavrhované ako kacírstvo.

Dávam ti, dcéra Moja, teraz veľké množstvo varovaní, aby sa k čo možno najviac Mojim deťom dostala pravda skôr, ako sa toto stane.

Nenechajte sa zmiasť tými, ktorí sa sťaby svätci vyvyšujú pred vašimi očami. Nedajte sa pomýliť humanitárnymi akciami, ako keby vždy pochádzali odo Mňa.

Satan je luhár. Je prefíkaný a príležitostne sa bude navonok javiť láskyplne a dobročinne.

Majte sa na pozore pred takými organizáciami, za ktorými budú stáť veľmi majetní jedinci, ktorí sa budú vychvaľovať svojou snahou zachrániť ľudstvo. Mnohí z nich tajne pracujú na kritike a odsúdení Môjho slova.

Tento spôsob zavádzania bude používať Antikrist, aby nalákal dobre zmýšľajúcich ale naivných prívržencov.

Keď sa raz necháte zviesť, tak budete v pasci. Potom im ľstivo naletíte prijatím znaku šelmy, ktorej sa za každú cenu musíte vyhnúť, inak budete pre Mňa navždy stratení.

Zostaňte vždy v strehu.

Vaša úloha je jednoduchá. Nezabudnite, že je len jeden Boh tri osoby v Najsvätejšej Trojici Boh Otec, Syn a Duch Svätý.

Čokoľvek iné, čo sa vám predloží, neexistuje.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

09.02.2012 - 15.00 hod. 

340. Smilstvo, pornografia a prostitúcia - to všetko sú smrteľné hriechy

Moja najdrahšia dcéra, človek sa musí odvrátiť od hriechu a to čo najskôr. Na také množstvo hriechov sa dnes už nepozerá ako na to, čím sú.

Tak veľa krívd voči Môjmu Otcovi je páchaných bez pocitu akejkoľvek viny.

Deti, musíte v tom prestať. Ničíte svoje životy. Satan sa Mi posmieva, keď sa vystatuje tými dušami, ktoré Mi kradne každou sekundou.

Keby ste videli duše milióny duší ako padajú do plameňov večnosti, zomreli by ste od hrôzy.

Jak Mi to len láme Moje srdce, keď vidím hrôzu, ktorú musia trpieť tieto duše, ktoré, keď ešte boli tu na Zemi, žili v strašnom hriechu.

Hriechy, ktorými sa previnili, nie sú vždy tými, ktoré vy pokladáte za smrteľné hriechy.

Hovorím o smilstve, ktoré sa tak ľahko akceptuje v dnešnom svete, o účasti na pornografii a jej pozeraniu, o prostitúcií a osexuálnom zneužívaní.

Narážam tým na nenávisť k ostatným, rovnako tak aj na tých, ktorí spôsobujú bolesť a utrpenie tým, ktorí majú menej šťastia, než oni sami.

Takisto je to aj hriech modlárstva, keď nadovšetko uctievate hmotné veci, hoci tieto nie sú ničím iným než prachom.

Nerozumiete snáď tomu, že akonáhle týmto spôsobom hrešíte, tak sa každým dňom viac a viac odo Mňa vzďaľujete? Potom bude pre vás veľmi ťažké, aby ste sa sami oslobodili zo zovretia, ktorým ste uchvátení kráľom temnôt.

Deti, prebuďte sa. Buďte si vedomé existencie pekla a veľmi sa obávajte vôjsť bránami večného zatratenia.

Nehovorím vám to preto, aby Som vás vyľakal ale aby Som zaistil, že pochopíte, že smrteľný hriech vás tam dovedie, pokiaľ sa teraz neobrátite naspäť ku Mne.

Modlitby a je ich potrebných mnoho, aby ste sa ku Mne navrátili, ale počujte nasledovné: Pokiaľ tí z vás, ktorí sú zúfalí, plní zármutku a pociťujúci bezradnosť kvôli priepasti hriechu, v ktorom sa práve nachádzajú, Ma budú prosiť o odpustenie, potom Ja vám odpustím.

Musíte prejaviť skutočné výčitky svedomia a ísť teraz ku svätej spovedi. Pokiaľ ku sv. spovedi ísť nemôžete, potom sa modlite sedem po sebe nasledujúcich dní Moju modlitbu z Modlitebnej kampane (24) za udelenie plných odpustkov k úplnému odpusteniu hriechov:

Ó môj Ježišu, ty si svetlo na zemi, ty si plameň, ktorý sa dotýka všetkých duší.

Tvoje milosrdenstvo a láska nepoznajú hraníc.

Nie sme hodní obete, ktorú si priniesol svojou smrťou na kríži.

Vieme však, že Tvoja láska k nám je väčšia, ako naša láska k Tebe.

Daj nám Pane dar pokory, aby sme si zaslúžili Tvoje nové Kráľovstvo.

Naplň nás Duchom Svätým, aby sme mohli kráčať vpred a viesť Tvoju armádu, hlásať pravdu Tvojho svätého slova a pripraviť našich bratov a sestry na slávu Tvojho Druhého príchodu na Zem.

Chválime Ťa.

Velebíme Ťa.

Ponúkame seba samých, naše bolesti, naše trápenia ako dar Tebe na záchranu duší.

Milujeme Ťa, Ježiš.

Zmiluj sa nad všetkými svojimi deťmi, kdekoľvek sú.

Amen.

Nikdy sa nevzdám hriešnikov a pociťujem k nim zvláštnu náklonnosť.

Milujem ich celkom výnimočným spôsobom, ale ich hriechy sú Mi odporné.

Pomôžte Mi, aby Som vás zachránil, deti. Neodkladajte to do času, kedy už bude príliš neskoro.

Váš milovaný Ježiš

10.02.2012 - 19:50 hod.

341. Pocítite zemetrasenia ako súčasť malého trestu pred Varovaním

Ja Som Boh Otec, Stvoriteľ všetkých vecí. Prichádzam v mene Najsvätejšej Trojice.

Moja milovaná dcéra, dávam ti dnes na vedomie, že všetky prípravy, spojené s veľkým milosrdenstvom Môjho Syna, boli teraz úplne ukončené.

Prosím informuj Moje deti o ich povinnosti modliť sa za všetky duše, ktoré sa odo Mňa, ich Večného Otca, samé vzdialili. Deti, len vy môžete pomôcť zachrániť tieto duše.

Taktiež si prajem poskytnúť vám informáciu o tom, že pocítite určitý počet zemetrasení, keď zošlem na svet malý trest, aby Som potrestal tie zlé duše, ktoré mučia svojich krajanov.

Moja dcéra, po skončení tohto trestu nastane čas pre Varovanie.

Ľudia prejavia úctu k Môjmu Synovi, keď budú hľadať odpustenie za to, ako Ma urazili.

Mnohí sa obrátia. Mnohí zomrú. Pokiaľ ide o tých, ktorí zomrú, ich duše môžu byť zachránené vďaka vašim modlitbám. Potom sa svet trochu upokojí a bude mu daný čas na pokánie.

Nezabudnite, že Ja milujem všetky Moje deti, ale ako každý dobrý Otec musím trestať Moje deti, aby Som im dal porozumieť rozdielu medzi dobrom a zlom.

Toto čistenie prebudí Moje deti a oveľa viac z nich prijme s vďačnosťou milosti, keď tieto budú počas Varovania vyliatie na ľudstvo.

Deti, milujem vás a Mojím prianím je zachrániť každého vrátane tých zatvrdilých duší, ktoré neprijmú existenciu Najsvätejšej Trojice.

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší

11.02.2012 - 11:30 hod.

342. Môj úbohý posvätený zástupca Pápež Benedikt XVI. bude vytisnutý zo svätého stolca v Ríme

Moja vrúcne milovaná dcéra, všade sa stupňujú ozbrojené konflikty a už čoskoro zasiahne ruka Môjho Otca, aby zastavila toto zlo.

Nemaj strach, pretože plány na záchranu ľudstva sú ukončené a Moje Veľké milosrdenstvo, ktoré teraz bude dané každému z vás, už nenechá na seba dlho čakať.

Drahé deti, nikdy sa nebojte skutkov Antikrista, pretože vďaka vašim modlitbám máte v sebe silu, aby ste oslabili jeho zovretie sveta.

Onedlho budú zabití ďalší svetoví lídri (*viď poznámka) a Môj úbohý posvätený zástupca Pápež Benedikt XVI. bude vytisnutý zo Svätej stolice v Ríme.

V minulom roku, dcéra Moja, Som ti hovoril o sprisahaní v kuloároch Vatikánu.

Plán na zničenie Môjho posväteného zástupcu bol v tajnosti zosnovaný 17. marca 2011 a bude uskutočnený, pretože to bolo predpovedané.

Šírte teraz Moje Sväté slovo do každého kúta sveta a zariaďte, aby sa tlačená verzia Mojich posolstiev rozšírila čo možno do najviac krajín.

Si vedená, preto musíš konať čo najlepšie. Pros Ma v modlitbe, aby Som ti poslal pomoc a bude ti daná.

Váš Ježiš

* Poznámka:

Prvý z troch svetových lídrov, ktorí podľa posolstva Pána Ježiša Krista zo 17.02.2011 majú krátko po sebe zahynúť násilnou smrťou, bol zavraždený líbyjský vodca plukovník Muammar al-Gaddáfí. Ďalší dvaja majú už čoskoro nasledovať, pričom jeden bude pochádzať z Európy a druhý z Blízkeho Východu.

12.02.2012 - 10:30 hod.

343. Ostatné krajiny budú nasledovať Anglicko v zákaze verejnej modlitby

Moje dieťa, ako len žialim, keď vidím, ako sa mnohí pokúšajú odstrániť uctievanie môjho Syna.

Povedala som ti už, že sa začala bitka. V Anglicku sa začali plány na zákaz verejnej modlitby k Bohu Otcovi a Jeho drahému Synovi Ježišovi Kristovi.

To je len začiatok. Už čoskoro to bude zavedené na školách a iných verejných miestach, až sa napokon modlenie v kostoloch, ktoré sa zasväcuje môjmu Synovi Ježišovi Kristovi, stane nezákonným.

Nenávisť k môjmu Synovi, ktorá je medzi ľuďmi a tými, ktorí sú vo vysokých pozíciách, znamená, že oni urobia všetko možné, aby sa verejné vykonávanie kresťanskej viery zakázalo.

Tí, ktorí môjho Syna nenávidia, tvrdia, že v Neho neveria. Ale ako môžu prejavovať toľkú nenávisť voči niekomu, v koho neveria?

Ich opovrhovanie mojim Synom sa prejaví o to zreteľnejšie, keď aj ostatné krajiny budú nasledovať Anglicko v zákaze verejného praktizovania kresťanskej viery.

Uctievanie môjho Syna sa stane trestným činom.

Ostatné náboženstvá, ktoré veria v Boha Otca, budú takisto trpieť.

Avšak nebudú trpieť až tak ako ostatní kresťania a (najmä) rímsko-katolícka Cirkev, ktorá bude trpieť najviac.

Modlite sa deti, aby sa odvrátilo mnohé z tohto zla, ktoré sa teraz prejavuje vo väčšej miere, keďže tí, ktorí prehlasujú, že neveria v môjho Syna, po dlhú dobu zostávali v utajení.

Sebavedome sa teraz pretlačia do popredia a budú prenasledovať môjho Syna cez utrpenie, ktoré spôsobia Jeho nasledovníkom.

Deti, vytrvalo sa modlite za ochranu vašej viery a vášho práva na verejné uctievanie môjho Syna bez pocitu zahanbenia.

Prosím, modlite sa v rámci Modlitebnej kampane (29) túto modlitbu "Za ochranu vykonávania kresťanskej viery":

"Ó, Môj Pane Ježišu Kriste, úpenlivo Ťa prosím, vylej Svojho Ducha Svätého na všetky Svoje deti.

Prosím Ťa, odpusť všetkým tým, ktorí vo svojich dušiach prechovávajú nenávisť voči Tebe.

Modlím sa, aby ateisti počas Tvojho Veľkého Milosrdenstva otvorili svoje zatvrdilé srdcia a aby Ťa tie Tvoje deti, ktoré Ťa milujú, aj napriek všetkému prenasledovaniu mohli uctievať.

Prosím, naplň všetky Svoje deti darom Tvojho Ducha tak, aby mohli odvážne povstať a veď Svoju armádu do záverečného boja proti Satanovi, jeho démonom a všetkým tým dušiam, ktoré sú otrokmi jeho falošných prísľubov. Amen."

Choď v pokoji Moje dieťa a odkáž svetu, aby sa pripravil na túto veľkú nespravodlivosť.

Ďakujem, že si dnes odpovedala na moje zavolanie.

Mária Kráľovná všetkých anjelov

Matka Spásy

12.02.2012 - 15:00 hod.

344. Svätá Biblia nie je odsúvaná stranou v prospech týchto posolstiev

Moja vrúcne milovaná dcéra, včera si Mi chýbala. Počas noci som ťa prebudil, spomínaš si? Bola si príliš unavená ale predsa, ako rád by Som s tebou ešte hovoril.

Dnes ťa musím naliehavo požiadať, aby si povedala svetu, že sa vyhrocuje k vojne a pokiaľ sa viac Mojich nasledovníkov nebude modliť, budete postihnutí atómovou vojnou.

Je už blízko a modlitby ju môžu odvrátiť spolu s rukou Môjho Večného Otca.

Potrebujem, aby viacej Mojich nasledovníkov rozširovalo Moje sväté Slovo, dávané celému ľudstvu pre blaho vašich duší.

Ty, Moja dcéra, si napádaná tými, ktorí tvrdia, že Svätá Kniha Môjho Otca je odsúvaná stranou v prospech týchto posolstiev. Nie je tomu tak.

Moje posolstvá dnešných dní majú posilniť učenie, zaznamenané vo Svätej Biblii, pretože toľkí v dnešnom svete nevedia, čo je v nej obsiahnuté.

Nespoznajú ani varovné znamenia konca časov, pokiaľ by Som vám ich teraz neodhalil.

Prečo je tomu tak? Musím pripraviť vaše duše pre Môj Nový raj. Nikdy nemajte pocit, že sa vás pokúšam priviesť na inú cestu.

Pretože existuje len jedna cesta do raja a Ja Som ten, ktorý vás dovedie k jeho bránam.

Vezmite si Moje slová k srdcu.

Načúvajte Môjmu volaniu.

Kráčajte so Mnou so vztýčenými hlavami a bez strachu vo vašich srdciach, keď vediem Moju armádu, aby Mi pomohla získať späť Moje kráľovstvo na Zemi.

Váš milovaný Ježiš

13.02.2012 - 15:30 hod.

345. Posledné dni Satana sa podobajú ose, ktorej žihadlo vtedy, keď zomiera, je najviac bolestivé

Prosím nezabúdaj, dcéra Moja, že je človeku potrebné sa len vôkol seba poobzerať aby zistil, že do sveta prenikli veľké zmeny.

Je len prirodzené, že sa udalosti nezdajú byť rovnaké každý deň. Radosti, ktoré vám prináša materiálny profit, už stratili na svojom lesku, deti. Už nie sú tak žiadané. Sú podfarbené nádychom ničoty.

Prečo tomu tak je? Neviete, že je to bič Antikrista a jeho prítomnosť na Zemi, ktorá vrhá tieto tiene?

Toto podhubie Satana napáda každú úroveň vašej spoločnosti vrátane politiky, vojenských síl, finančných inštitúcií, humanitárnych organizácií a dokonca aj vaše cirkvi.

Ani jeden sektor nebol ušetrený, čo mu umožňuje, aby spôsoboval bolesť ľudstvu v týchto jeho posledných dňoch na zemi.

Nezabúdajte, že Ja, váš Ježiš, Som vám, Mojim nasledovníkom, dal moc Ducha Svätého, aby ste týchto zločincov učinili bezmocnými.

Čím väčšmi povstanete do boja silou svojej viery, tým slabšie bude zovretie Antikrista.

Modlitby, predovšetkým tie v rámci Modlitebnej kampane, ktoré si ty, Môj posol, obdržala, pomôžu vypudiť toto zlo.

Všetko zlo môže byť zneškodnené pomocou modlitby. Je to tak jednoduché.

Dni na prežitie Satana a jeho armády sú spočítané. No podobajú sa ose, ktorej žihadlo vtedy, keď zomiera, je najviac bolestivé.

Preukážte trpezlivosť a vytrvalosť počas týchto skúšok a vy, Moja armáda, budete plní dôvery a nádeje jednotne kráčať k bránam Môjho Nového raja na Zemi.

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

14.02.2012 - 18:00 hod.

346. Európa bude prvým cieľom Červeného draka, za ktorou budú nasledovať USA

Moja dcéra, neprislúcha vám, aby ste poznali Moje načasovanie, týkajúce sa Môjho trestu a Varovania.

Nie je potrebné, aby ste si robili starosti kvôli času, ktorý Som ustanovil, pretože to bude len v súlade s Mojou Svätou vôľou.

Ale vedzte nasledovné: Červený drak, o ktorom vám pred istým časom bolo povedané, nesmelo, ale so smrtiacim zámerom pohltiť kresťanov na celom svete, pozdvihol teraz svoju hlavu.

Potom, čo tak dlho a trpezlivo vyčkával, sa teraz vyrúti nadol, aby s ohňom, vychádzajúcim z jeho tlamy, zničil všetko, čo predstavuje uctievanie Mňa Boha Najvyššieho a Môjho milovaného Syna, Ježiša Krista.

Prvým jeho cieľom bude Európa a potom Spojené štáty americké.

Bude zavedený komunizmus a beda tým, ktorí sa vzoprú vláde Červeného draka.

Moja dcéra, Ja si uvedomujem, že nedávne Božie posolstvá, ktoré si dostala, sú mätúce, no pravda musí byť odhalená.

Jedine tým, že proroctvá budú dané na známosť, dôjde k obnove viery. Dôvodom toho, prečo sú teraz Mojim deťom dávané proroctvá je to, aby rozpoznali pravdu Môjho učenia.

Všetky proroctvá, dané Mojim prorokom Danielovi a Jánovi, sa budú teraz rad za radom odvíjať.

Moja dcéra, dostaneš podrobnosti na pomoc pre znovuobnovenie zvyšku Mojej Cirkvi na Zemi.

Bude potrebné, aby sa k Mojim deťom dostávala útecha cez Moje posolstvá lásky a Ja ich budem cez tieto upokojovať.

Deti, oprite sa o Mňa vášho milujúceho Otca a Ja vám dám milosti, ktoré potrebujete, aby ste porazili nepriateľa.

Oni nemôžu vyhrať a ich moc nielenže bude krátka, ale Červený drak a jeho slepí spojenci budú uvrhnutí do plameňov večného zatratenia.

Modlite sa za ich duše, pretože vašimi modlitbami za ich záchranu im môžete pomôcť.

Varovanie bude mať len podružný význam pre Satanových nasledovníkov Červeného draka a jeho armádu.

Ich srdcia sú natoľko zatvrdilé, že sa zámerne postavia na stranu Zlého. Sú oddaní falošnému raju, ktorý im on prisľúbil.

Práve tak, ako je vyvoleným dušiam daný dar videnia vízií, alebo ako je tomu v tvojom prípade dar vidieť Mňa a Môjho milovaného Syna Ježiša Krista budú istým dušiam ukázané vízie Satana a jeho padlých anjelov.

Sú tak úzko naviazaní na Zlo, že mnohí Satanovi prívrženci by radšej zomreli, ako by Ma, svojho Všemohúceho Otca, uznali.

Deti, toto je Môj sľub:

Budem ochraňovať všetky Moje deti, ktoré majú vrytú pečať Mojej lásky vo svojich dušiach.

Budete ušetrení od prenasledovania, čím zostanete pevní, aby ste sa z celej sily modlili za týchto zlých ľudí.

To pomôže zmierniť hrôzu a odvrátiť vojnu, hlad a náboženské prenasledovanie.

Do vašich denných modlitieb musí byť teraz zahrnutá aj táto špeciálna modlitba, daná v rámci Modlitebnej kampane (30), ktorá je venovaná Mne, vášmu Otcovi:

"Ó, Môj Večný Bože Otče, Stvoriteľ vesmíru, úpenlivo Ťa v mene Tvojho predrahého Syna prosíme, dovoľ nám, aby sme Ťa ešte viac mohli milovať.

Pomôž nám, aby sme statočne, mocne a nebojácne čelili každému protivenstvu.

Prijmi naše obety, utrpenia a skúšky ako dary, ktoré prinášame pred Tvoj trón na záchranu Tvojich detí na Zemi.

Obmäkči srdcia nečistých duší.

Otvor ich oči pre pravdu Tvojej lásky, aby sa mohli pripojiť ku všetkým Tvojim deťom v raji na zemi, ktorý si v súlade so Svojou Božskou vôľou láskyplne pre nás vytvoril. Amen."

Deti, prosím, neignorujte Môj Božský zásah do vašich životov dneška.

Pretože tí z vás, ktorí majú hlbokú láskou ku Mne, vášmu Otcovi, vedia, že vás musím pripraviť na túto dôležitú cestu.

Ako váš milujúci Stvoriteľ a Otec by Som si nesplnil svoju povinnosť , keby Som s vami v týchto časoch konca tak, ako ich poznáte a ktoré sú teraz na Zemi, nekomunikoval.

Tí z vás, ktorí ste možná vystrašení Mojimi Najsvätejšími slovami dovoľte Mi, aby Som vás utešiť tým, keď vám poviem, žeto neznamená koniec sveta, pretože tomu tak nie je.

Je to jednoducho koniec vlády Satana na Zemi, čo by ste, deti, mali uvítať.

Blíži sa čas, aby Môj Syn prevzal Svoj právoplatný trón, keď príde po druhý raz, aby prevzal moc nad Novým dokonalým rajom na Zemi.

Moje srdce búši radosťou, keď vám hovorím o Novej Zemi, ktorú Som pre vás, deti, pripravil.

Moje deti budú žiť tisíc rokov v Raji, ktorý Som stvoril pre Adama a Evu.

Bude tam panovať mier, láska a harmónia a nebude ničoho postrádať.

Ľudia sa budú ženiť a vydávať a budú mať deti.

Kvetiny, rieky, moria, hory a jazerá vám budú vyrážať od úžasu dych.

Zvieratá budú v harmónii nažívať s Mojimi deťmi a vy budete s láskou spravovaní pod vládou Môjho Syna, Ježiša Krista.

Až vtedy bude zadosťučinené Mojej svätej vôli ako v Nebi tak aj na Zemi.

Váš milujúci Otec

Boh Stvoriteľ celého ľudstva

Boh Najvyšší

16.02.2012 - 20:00 hod.

347. Zlovestné skupiny páchajú najväčšie zlo, aby sa zmocnili vlády nad krajinami

Moja vrúcne milovaná dcéra, musíš povedať všetkým Mojim deťom všetkým tým, ktorí ma nasledujú aby sa spájali v modlitbe a vytvárali ochrannú reťaz.

Tým, že sa spojíte v modlitbe ako bratia a sestry za tie stratené duše, ktoré blúdia a hľadajú lásku ku Mne, no ktoré nedokážu nájsť pokoj vo svojich dušiach, ich môžete zachrániť.

Oni potrebujú vaše modlitby, pretože Varovanie tieto úbohé duše neobráti.

Vy, Moji verní nasledovníci, Mi prinášate útechu, ktorú potrebujem, keď vidím strašnú bolesť a útrapy, ktoré teraz znášajú Moje deti takmer v každom kúte sveta.

Táto zlovestná skupina, tvorená z niektorých najmocnejších ľudí sveta a z elít, pácha najväčšiu lož tým, že snuje zákerné spiknutie s cieľom získania moci a kontroly nad krajinami Blízkeho východu, Európy a Spojených štátov amerických.

Ich plán sa odhaľuje pred vašimi očami. Nie ste schopní to vidieť? Trvalo desaťročia, kým bol vyvinutý tento plán.

Každé z Mojich detí musí zostať neustále bdelé.

Nedovoľte im, aby vám vzali vaše krajiny. Vzdorujte im.

Ich zbraňou klamu sú peniaze. Zrútenie vášho bankového systému bolo úmyselné. Teraz chcú zavŕšiť ďalšiu fázu svojho plánu.

Vašimi modlitbami, deti, môžete zastaviť tento vývoj.

Môj Otec im už do ich cesty kladie prekážky.

Moji nasledovníci sú roztrúsení po mnohých krajinách. Teraz sa v modlitbách musíte zjednotiť, aby ste zastavili európskych vodcov, z ktorých niektorí sa svojim vlastným zlým spôsobom pričinia o to, že veľa nevinných ľudí bude privedených do strašnej biedy.

Naliehavo vás prosím, aby ste sa v rámci Modlitebnej kampane (31) modlili túto modlitbu "Za zastavenie vodcov, privádzajúcich do biedy nevinných ľudí":

"Ó, Môj Ježišu, nech Moja modlitba privolá Tvojho Ducha Svätého, aby zostúpil na tých vodcov, ktorí sú hnaní žiadostivosťou, chamtivosťou, lakomstvom a pýchou a zastavil prenasledovanie Tvojich nevinných detí.

Prosím Ťa, nedovoľ, aby chudoba, hlad a vojny pohltili Tvoje deti a prosím, aby európski vodcovia otvorili svoje srdcia pre pravdu Tvojej lásky. Amen."

Dcéra Moja, reťaz modlitieb sa rozvinie široko ďaleko a moc Ducha Svätého pomôže zastaviť počínanie tých ľudí, ktorí majú právomoc skoncovať s utrpením.

Šírte Moje slovo, aby ste rozširovali obrátenie.

Čas na Môj príchod a prevzatie moci je blízko, takže nebude dosť času na záchranu všetkých duší.

Urobte pre Mňa, vášho Ježiša, pre ktorého ste všetci milovaní a drahí, všetko, čo je vo vašich možnostiach.

Deti, v záujme celého ľudstva musíme spolupracovať v našom boji, aby sa Antikristovi zabránilo uskutočniť jeho brutálny plán podvodu.

Nádej, láska a modlitby to je to, deti, čo od vás očakávam.

Ďakujem vám za všetku vašu vernosť a poslušnosť.

Vy ste nevideli, no napriek tomu ste uverili. Akonáhle ste v týchto posolstvách počuli Môj hlas, spoznali ste Ma.

Boli ste schopní to urobiť kvôli Duchu Svätému, ktorý má moc vo vašich dušiach.

Musíte sa podeliť o tento veľký dar, aby ste mohli do Môjho Nového raja na Zemi priviesť spolu s vami aj všetkých vašich milovaných.

Ja milujem každého jedného z vás. Prinášate Mi toľko útechy a radosti.

Váš milovaný Ježiš

17.02.2012 - 15:30 hod.

348. Panna Mária - zaveďte v Írsku potraty a prerušíte spojenie k môjmu srdcu

Ja som vaša milovaná Matka, Kráľovná anjelov, Panna Mária, Nepoškvrnené počatie.

Ó, ako dnes plačem, keď sa Írsko krajina, ktorá sa mne, svojej milovanej Matke, najviac zasvätila stáva obeťou Satana.

Veľká temnota zostúpila na tento národ. Toľkí stratili svoju vieru práve tak, ako sa mnohí odvrátili vo svojich srdciach od môjho Syna Ježiša Krista.

Moje deti v Írsku dovolili Satanovi, aby ich srdcia premenil na kameň.

Tí, ktorí milujú môjho Syna, pociťujú bolesť, keď vidia, ako svetská moc prevzala kontrolu nad touto kedysi svätou krajinou.

Teraz sú robené pokusy povoliť potraty a pokiaľ by sa tak stalo, hlboko by to ranilo srdce môjho drahého Syna.

Moje deti, pokiaľ by ste v Írsku zaviedli potraty, tak prerušíte spojenie, ktoré vás priviedlo tak blízko k môjmu srdcu.

Tak mnoho ľudí v Írsku teraz uráža môjho Syna prejavom neúcty k nemu. Ani ja nie som už viac tolerovaná a moje meno je znevažované.

Deti Írska, vybrané ako zvláštne duše na oznamovanie slova môjho Otca po celom svete, musíte ma počúvať.

Modlite, modlite, modlite sa, aby tieto plány na zavedenie zákonov o potrate neboli uvedené v platnosť.

Pokiaľ sa to stane, tak Írsko stratí mnoho z priazne, ktorú požíva v kráľovstve môjho Otca.

Hriech potratu je tým najťažším v očiach môjho Otca. Je to najhorší druh genocídy.

Musíte proti tomuto zlu bojovať, deti. Musíte tak urobiť teraz, pretože posledné Božské spojenie, ktoré potrebuje byť posilnené, bude namiesto toho oslabené.

Deti, musíte povstať a požadovať naspäť vašu katolícku a kresťanskú vieru, pretože ste o ňu okrádané.

Nedovoľte tým, ktorí sú u moci, aby vás zosmiešňovali, keď verejne hlásate sväté Božie slovo.

Tento duch temnoty teraz pokryl nielen vašu krajinu, ale aj posvätné miesta, na ktorých by sa mi malo dostávať úcty.

Plačem od žiaľu, keď vidím, ako sa moje milované Írsko dostáva na scestie.

A predsa existuje nádej, deti. No musíte sa teraz zjednotiť v sile na ochranu vašej viery.

Zanedlho vás budú nútiť, aby ste sa vzdali nielen vašej katolíckej ale aj vašej kresťanskej viery.

Zbavte vašu krajinu od socializmu a svetských diktatúr.

Budú sa odvolávať na občianske práva, ale odoprú vám skutočné práva, o ktorých tvrdia, že ich ochraňujú, vrátane práva modliť sa.

Prinútia vás pomocou legislatívy, aby ste akceptovali právo vraždiť (cez potrat) ešte nenarodené deti.

Pamätajte si, že každá duša bola stvorená Bohom, Všemohúcim Otcom s láskou.

Ktokoľvek, kto podstúpi potrat alebo je nápomocný pri tomto strašnom čine, sa dopúšťa smrteľného hriechu.

Modlite, modlite, modlite sa v rámci Modlitebnej kampane (32) moju modlitbu "Za Írsko":

"Ó, Matka Spásy, oroduj za tvoje deti v Írsku, aby sa zabránilo dopadu ohavného zločinu potratu na nás.

Ochraňuj tento svätý národ, aby neupadal do hlbšej beznádeje, spôsobenej temnotou, ktorá zahaľuje našu krajinu.

Osloboď nás od Zlého, ktorý chce zničiť tvoje deti ešte predtým, ako sa narodia.

Oroduj za tých politikov, ktorí budú mať odvahu počúvať tých, ktorí milujú tvojho Syna, aby nasledovali učenie nášho Pána Ježiša Krista. Amen."

Teraz choď, moje dieťa a oznám mojim deťom v Írsku, že musia byť silné. Musia sa postaviť za to, čo je správne.

Nikdy sa nesmiete báť verejne hlásať pravdu Sväté Božie slovo nezávisle od toho, aké obtiažne to môže byť.

Vaša milovaná Kráľovná Nebies

Matka Spásy

18.02.2012 - 16:00 hod.

349. Európske krajiny podľahnú diktatúre, ktorá nebude o nič lepšia, ako za čias Hitlera

Moja vrúcne milovaná dcéra, je Mojim zámerom, aby Som ochránil čo najviac Mojich nasledovníkov, keď už čoskoro dopadne ruka Môjho Otca, aby potrestala ľudstvo za jeho neprávosti a zabránila, aby hriešnici, ktorí chcú zničiť mnohé národy, napáchali strašné ukrutnosti.

Vy všetci budete ochraňovaní, no na vás spočíva zodpovednosť za iných.

Pozorujte teraz, ako európske krajiny podľahnú diktatúre, ktorá nebude o nič lepšia, ako za čias Hitlera.

Existujú plány Svetovej skupiny (NWO) na prevzatie každej krajiny Európy.

Dôjde k pádu Babylonu* tak, ako bolo predpovedané.

Medveď a červený drak** pôjdu do vojenského konfliktu v súlade s proroctvom.

Rím sa stane sídlom vlády a nadvlády zla.

Dôjde k rozpadu Talianska.

Grécko bude tým katalyzátorom, ktorý poskytne zámienku na privodenie pádu Babylonu.

Všetko bude teraz odhalené svetu.

Modlitby môžu zmierniť utrpenie Mojich úbohých detí, ktoré budú nútené žobroniť o jedlo na zasýtenie svojich úst.

Bude s nimi zaobchádzané ako s deťmi, no bude po nich šliapané, keď budú zotročené globálnou skupinou, ktorá spolupracuje s európskymi lídrami.

Sú to zradcovia, všetci z nich, nielen vzhľadom k tým, ktorým slúžia ale voči Bohu, Môjmu Všemohúcemu Otcovi.

Jeho meno je nenávidené touto skupinou, ktorá vo svojich krajinách zakáže Jeho uctievanie.

Zato budú pykať. Budú potrestaní a bude im znemožnené, aby naplnili svoju ohavnú misiu.

Hnev Môjho milovaného Otca dosiahol nevídanej intenzity teraz, keď sa vzostup veľkého červeného draka stáva hrozbou.

Je tak mnoho deštrukcie, deti.

Je tak mnoho chamtivosti po moci a ovládaní.

Je tak mnoho nenávisti voči Mne, ich Božskému Spasiteľovi.

Štyria Satanovi poslovia zostúpili a pracujú teraz vnútri týchto skupín.

Títo ničomní a mocní vodcovia sú pod kontrolou Antikrista, ktorý teraz vyvíja veľkú aktivitu. Antikrist vedie veľmi veľkú organizáciu (OSN).

Sú natoľko prefíkaní, že len máloktorí ľudia sú si vedomí toho, čo oni v skutočnosti robia.

Deti Moje, oni sa pokúsia prevziať moc a bude sa zdať, že sa odvíjajú všetky ich plány.

Ale vtedy nastane okamih, aby zasiahol Môj Otec.

Beda tým, ktorí budú čeliť hnevu Môjho Otca.

Nebude im dokonca ani len daná príležitosť, aby sa pred Ním triasli, pokiaľ nebudú okamžite konať pokánie.

Len veľmi málo z vás, deti, je oboznámených s pravdou, pretože mnohí z týchto ľudí kontrolujú správy (v médiách - pozn. prekl.), ktoré vy považujete za pravdivé.

Nemáte žiadnych iných prostriedkov (zdrojov informácií), aby ste sa dozvedeli, čo sa vo svete deje.

Pretože tie organizácie, ktoré považujete za zodpovedné starať sa o národy (OSN), sú v skutočnosti skupiny, vedené Antikristom.

Národy, ktoré považujete za ničomné, sú obeťou a sú použité ako pešiaci, takže namiesto toho sa okolitému svetu javia ako zlé.

Nemusíte vždy veriť tomu, čo je vám prezentované v mene spravodlivosti.

Veľa sa modlite za vašich bratov a sestry, ktorí budú gniavení týmito ľuďmi.

Modlite sa, aby Varovanie oddialilo ich aktivity a modlite sa, aby sa zmiernil dopad ich plánu, ktorý je zosnovaný tak, aby vám odobral vaše práva na vaše peniaze, na vaše potraviny a uprel vám vaše právo na praktizovanie kresťanskej viery a iných náboženstiev, ktoré uctievajú Môjho Otca.

Váš milovaný Ježiš Kristus

Spasiteľ ľudstva

Poznámky:* Babylon = Európska únia

** Červený drak = Čína, Medveď = Rusko

NWO = Nový Svetový Poriadok

OSN = Organizácia spojených národov

19.02.2012 - 03:00 hod.

350. Šelma s desiatimi rohmi je Európska únia

Moja vrúcne milovaná dcéra, nesmieš byť vydesená týmito posolstvami, pretože sú dávané svetu z lásky, ktorú prechovávam k celému ľudstvu.

Znalosť o udalostiach, ktoré majú prísť, pomôže pripraviť Moje deti, aby mohli brániť pravdu.

Moje varovania môžu pomôcť rozšíriť obrátenia a umožnia Mojim deťom, aby opätovne uznali pravdu Môjho zasľúbenia, že sa znova vrátim.

Deti, Môj Druhý príchod sa uskutoční ešte za vášho života.

Vy z tejto vyvolenej generácie zožnete zázraky Môjho osláveného panovania na Zemi.

Medzi vás, Moje vyvolené deti, zahŕňam aj tých, ktorí sa ku Mne obrátili chrbtom a popierajú existenciu Môjho milovaného Otca, Boha Najvyššieho.

Moja láska zahalí aj tých, ktorí Mnou opovrhujú. Časom sa obrátia.

Uznanie Mojich posolstiev, daných tebe, Môjmu prorokovi konca času, poverenému zodpovednosťou otvoriť sedem pečatí, nebude postačovať.

Na čom naozaj záleží, je spása všetkých vašich bratov a sestier vo svete.

Dvaja spojenci, Rusko a Čína, spoja svoje sily. To sa udeje, keď povstane šelma s desiatimi rohmi, aby ovládla jej dlho sužovaný nevinný ľud.

Dcéra Moja, šelma s desiatimi rohmi je Európska únia, označovaná v Knihe Zjavenia ako Babylon.

Babylon padne a bude ovládnutý veľkým červeným drakom, Čínou a jej spojencom, medveďom, ktorým je Rusko.

Keď sa to stane, zavládne komunizmus a beda komukoľvek, kto bude videný, ako praktizuje svoje náboženstvo v ich prítomnosti.

Všetky náboženstvá budú zakázané ale kresťania budú trpieť najväčším prenasledovaním.

Rímsko-katolícki kresťania nebudú vôbec tolerovaní a budú sa musieť zúčastniť svätých omší v tajnosti.

Deti, všetci Moji nasledovníci, prišiel čas, aby ste začali plánovať svoju budúcnosť.

Budem vás viesť v každom čase.

Začnite sa pripravovať teraz, lebo vám bude poskytnutí čas, aby ste tak spravili.

Znova vám hovorím, modlitby, a to vo veľkom počte, oslabia silu šelmy, medveďa a červeného draka.

Budú vládnuť len veľmi krátky čas, pretože potom budú zničení.

Váš milovaný Spasiteľ

Vykupiteľ ľudstva

Ježiš Kristus

20.02.2012 - 12:20 hod.

351. Boh Otec - Povstaňte teraz a prijmite moju pečať, pečať živého Boha

Moja vrúcne milovaná dcéra, moje srdce sa chveje starosťou kvôli hriechom mojich detí.

Ako každému milujúcemu otcovi, ich vzájomná strašná nenávisť mi trhá srdce vo dvoje.

Je to ako meč, ktorý neustále prebodáva moje srdce.

Ja som Boh Najvyšší, ktorý kvôli slobodnej vôli, ktorú som dal všetkým mojim deťom, bude musieť trpieť neustálou bolesťou, až pokým sa nevytvorí nový raj na zemi.

Potom sa vy, moje deti, zjednotíte v súlade s mojou najsvätejšou vôľou.

Dokiaľ sa tak nestane, nemôže byť na zemi žiaden mier.

Len vtedy, keď bude konečne zničený Satan a tí, ktorí otrocky nasledujú jeho lživé sľuby, môže svet dosiahnuť pokoj.

Moja dcéra, povedz mojim deťom, že Ma neteší myšlienka potrestania mojich detí, pretože ich milujem.

Patria Mne, oni sú mojim drahocenným stvorením. Byť svedkom toho, ako Satan zničil ich duše, predstavuje pre Mňa, ich milovaného Otca, neutíchajúcu trýzeň.

Je mojim prianím, aby som všetky moje milované deti, ktoré poznajú a chápu moju lásku k nim, vzal do môjho nádherného nového raja na zemi.

Sľubujem vám, že prenasledovanie bude krátke a že budete ochraňovaní.

Pretože teraz vám zanechávam pečať mojej lásky a ochrany.

S ňou uniknete pozornosti tých, ktorí budú príčinou utrpenia vo vašich krajinách.

Moja pečať je mojim sľubom spásy. Touto pečaťou bude moja moc prúdiť cez vás a nepostihne vás žiadna ujma.

Toto je zázrak, deti a len tí, ktorí sa sklonia predo Mnou, ich Pánom a Stvoriteľom všetkých vecí ako malé deti, s láskou ku Mne vo svojich srdciach, môžu byť požehnaní týmto Božím darom.

Teraz povstaňte a prijmite moju pečať, pečať živého Boha.

Modlite sa v rámci Modlitebnej kampane (33) túto modlitbu "Za prijatie pečate živého Boha", aby ste moju pečať uznali a prijali ju s láskou, radosťou a vďačnosťou.

"Ó, môj Bože, môj milujúci Otče, s láskou a vďačnosťou prijímam tvoju Božskú pečať ochrany.

Tvoje Božstvo obklopuje moje telo a dušu naveky.

Skláňam sa v pokornom vďakyvzdaní a ponúkam Ti moju hlbokú lásku a oddanosť  Tebe, môjmu milovanému Otcovi.

Úpenlivo Ťa prosím, ochraňuj ma a mojich milovaných touto mimoriadnou pečaťou a ja sa zaväzujem, že svoj život zasvätím tvojej službe na veky vekov.

Milujem Ťa, drahý Otče.

Utešujem Ťa, milovaný Otče, v týchto časoch.

Obetujem Ti telo a krv, dušu i Božstvo tvojho milovaného Syna na odčinenie hriechov a za spásu všetkých tvojich detí. Amen."

Choďte, moje deti a nebojte sa. Dôverujte Mi, vášmu milovanému Otcovi, ktorý s láskou stvoril každého z vás.

Ja poznám každú jednotlivú dušu, každá vaša súčasť je Mi známa. Ani jeden z vás nie je milovaný menej ako druhý.

Preto nechcem stratiť ani jednu dušu. Ani jednu jedinú.

Prosím, pokračujte v modlitbe môjho ruženca Božieho milosrdenstva každý deň.

Jedného dňa pochopíte, prečo je táto očista potrebná.

Váš milujúci Otec v nebi

Boh Najvyšší

21.02.2012 - 00:30 hod.

352. Boh Otec - Buď ste za Mňa alebo ste proti Mne je to vaša voľba

Ja Som Boh Otec, Stvoriteľ všetkých vecí. Hovorím s tebou dnes v noci v mene Najsvätejšej Trojice.

Moja dcéra, prišiel čas, aby bola rozlomená prvá z pečatí a jak Ma to zarmucuje.

Prisľúbil Som, že predtým, ako sa to stane, ponúknem Moju ochrannú pečať na čelá všetkým tým, ktorí vo Mňa veria.

Teraz vám, deti, dávam poslednú príležitosť, aby ste povstali a rozhodli sa.

Buď ste za Mňa alebo ste proti Mne je to vaša voľba.

Tým, ktorí odmietajú Moje Sväté slovo, ktoré je dávané tomuto prorokovi posledných časov, musíte Ma teraz počúvať, keď hovorím.

Dávam vám prorokov, aby vás viedli.

Prečo odmietate Moju lásku?

Prečo dovoľujete pochybnostiam, aby vás robili slepými pre pravdu?

Aj keď vás veľmi milujem, zostáva už málo času a budú vám dané už len sekundy, aby ste sa rozhodli o svojom vlastnom osude. Pretože časom sa Moja trpezlivosť pominie.

Ignorujte Moje volanie a bude pre vás ťažké Ma nájsť v divočine, ktorá prichádza.

Ak prijmete moju pečať lásky, budete v každom čase pod mojou ochranou.

Táto ochrana pokryje aj vaše rodiny.

Toto je Moje posledné volanie s ponukou Mojej pečate lásky.

Potom budete musieť čeliť bezútešnosti, vystavení Veľkému súženiu, v osamotení a bez opory, o ktorú by ste sa mohli oprieť.

Deti, nikdy vás nebudem nútiť, aby ste Ma milovali. Je to vaša vlastná voľba a prirodzene, láska môže vychádzať len zo srdca.

Teraz k vám naťahujem Moju ruku lásky. Pokiaľ Ma poznáte, tak Ma rozpoznáte.

Pokiaľ tvrdíte, že Ma poznáte ale odmietate Moje gesto lásky a ochrany, potom Ma v skutočnosti vôbec nepoznáte.

Moje deti, držte sa teraz tesne pri Mne, lebo prvá pečať bola teraz konečne otvorená.

Zem sa bude všade v rôznych častiach sveta otriasať a potom už viac nebudete mať žiadnych pochybností.

Pretože vás milujem, budem následne očakávať vašu odpoveď.

Nikdy neodmietajte Mojich prorokov, pretože tým odmietate Mňa.

Keď škodíte Mojim prorokom alebo ich ohovárate, to samé robíte aj Mne.

Pretože je to Môj hlas z Neba, ktorý urážate.

Je omnoho lepšie, keď nepoviete nič a zostanete ticho, ak ste na pochybách.

Teraz nastáva čas, aby bola dokázaná pravosť proroctiev.

Mnohí padnú v zahanbení a ľútosti na kolená, keď uvidia, ako ich odmietnutie Mojich posolstiev, daných Mojimi prorokmi posledných časov, Ma trhalo vo dvoje.

Ako ich odsudzovanie a zosmiešňovanie urobili z Môjho Svätého slova predmet posmechu.

Ako im bola pravda príliš horká nato, aby ju prehltli, a ako im klamstvá falošných prorokov a veštcov dali povrchnú útechu, ktorú hľadali.

Jak ďaleko Moje deti odo Mňa odpadli.

Jak sú len nevďačné.

Tí, ktorí Ma poznajú a príjmu Moju pečať vedzte, že budete mať večný život.

Vy ste nikdy nezapochybovali o Mojom slove, pretože vaša pokora a detská láska ku Mne znamenali, že ste nedovolili, aby vám intelektuálne uvažovanie zapchalo vaše uši pre počutie pravdy.

Tak mnoho Mojich pravých prorokov, ktorých Som vám za posledných dvadsať rokov poslal, bolo zosmiešnených, zneužitých, sužovaných a vytlačených do ústrania.

Tí z vás, ktorí ste ohovárali Moje posolstvá, mali by ste sa hanbiť.

Napriek tomu ste zbožňovali falošných prorokov a klaňali sa im.

Pýtam sa vás, pred ktorým Bohom ste sa to klaňali?

Vy viete, kto Som. Prišiel pre vás čas, aby ste sa postavili zoči-voči pravde.

Pretože buď ste za Mňa alebo ste proti Mne. Pokiaľ Ma nedokážete spoznať, tak potom ste stratení.

Tí z vás, ktorí počujú Môj hlas nasledujte Ma a pomôžte Mi vystavať zvyšok mojej Cirkvi na Zemi.

Povediem vás cez zmätok, ktorý spôsobí Antikrist.

Nebudete trpieť súžením, ktoré postihne tých, ktorí odmietnu zrieknuť sa falošných idolov, chamtivosti, materializmu a túžby po moci.

Vyzývam všetky Moje deti, aby počúvali.

Prosím vás, aby ste otvorili svoje oči skôr, ako bude príliš neskoro.

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší

21.02.2012 - 19:45 hod.

353. Prečo odmietate Moje varovania, aby ste sa pripravili na Môj Druhý príchod?

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako len trpíš v Mojom mene a v mene Môjho milovaného Otca.

Musíš byť silná, nakoľko tieto posolstvá v niektorých kruhoch vyvolajú pohoršenie i keď iné duše budú inšpirovať a dodajú im silu.

V čase, keď Som prebýval na Zemi, bolo Moje Sväté Slovo učencami odmietnuté.

Bol Som kňazmi a tými, ktorí tvrdili, že sú svätí muži, zavrhnuý ako podvodník.

V pravde sú tí z vás, ktorí tvrdia, že zaobchádzanie, ktorého sa Mi dostalo, bolo barbarské.

Tiež majú pravdu v tom, že ľudia, ktorí v tých časoch žili, boli nevzdelaní, hrubí a zlí ako aj krutí v ich zaobchádzaní so Mnou, ich milovaným Spasiteľom.

Niektorí by mohli povedať, že oni boli nevedomí a nepoznali nič ohľadne Svätých Písiem. No to nie je pravda, pretože tí, ktorí žijú v dnešnom svete aj keď sú vzdelanejší a poznajú viac nie sú iní.

Tí, ktorí sú úplne zbehlí vo Svätej Biblii a od ktorých by ste očakávali, že sú ostražití ohľadne učenia, ktoré obsahuje, sú slepí voči pravde.

Pretože pri všetkom tom ich chápaní Svätej Knihy Môjho Otca zlyhali v tom, aby sa pripravili na čas, keď opäť prídem.

Kedy si myslia, že by im mal byť poskytnutý tento čas?

Čas Môjho Druhého príchodu na Zem sa už veľmi približuje.

No napriek tomu sa ľudstvo na Môj príchod nepripravilo.

Dokonca ani Moji posvätení služobníci nekážu o dôležitosti tejto nanajvýš slávnej udalosti. Prečo tomu tak je?

Vari ste sa ničomu nenaučili? Čo by Som ešte mal urobiť?

Kedy si myslíte, že by Som mohol prísť a prečo si myslíte, že čas nie je blízko?

Čo je to, čo vás robí slepých a zapcháva vaše uši, keď nepočujete znieť Môj hlas?

Odhoďte vaše plášte zo zlata, striebra a blahobytu a akceptujte, že bezo Mňa ste ničím.

Bez Mojich milostí nemôžete pripraviť svoje duše na Môj slávnostný návrat.

Môj milovaný Otec vždy posiela prorokov, aby pripravili Jeho deti. Tak to robieval od počiatku času.

Prečo potom odmietate Moje varovania, aby ste sa pripravili na Môj Druhý príchod?

Veľmi vás prosím, počúvajte Ma.

Nemôžem vám prikázať, aby ste počúvali, pretože vám bol daný dar slobodnej vôle.

Nikdy vás nemôžem nútiť alebo vám prikazovať, aby ste niečo konali, pretože to nie je možné.

Môj Otec nikdy nebude zasahovať do vašej slobodnej vôle.

No nikdy nebude váhať, aby vás varoval, viedol a zaplavil vaše duše posilňujúcimi milosťami.

Pretože tým, ktorých srdcia sú otvorené, On udelí dar Ducha Svätého.

Tí, ktorí sa previňujú pýchou, náboženským snobizmom a aroganciou, zistia, že je to pre nich nemožné, aby otvorili svoje srdcia, pretože im chýba tá najdôležitejšia vlastnosť zo všetkých POKORA.

Bez pokory a šľachetnosti srdca sa nemôžete priblížiť k Môjmu Svätému Srdcu.

Poďte ku Mne deti. Nechajte Ma, aby Som vás vzal do Môjho stáda a mohol vás ako dobrý pastier viesť do bezpečia.

Váš Ježiš

Vykupiteľ ľudstva

22.02.2012 - 19:00 hod.

354. Pôst je dôležitý pre vaše duše

Posolstvo, ktoré dostala Mária Božieho Milosrdenstva počas Adorácie pred najsvätejšou Oltárnou sviatosťou. Moja vrúcne milovaná dcéra, povedz Mojim deťom, že tento pôstny čas je časom tichého rozjímania, osobnej obety a príležitosti k modlitbám za utíšenie vojen vo svete.

Napodobňujte Ma v Mojom pôste na púšti prinášaním malých obiet.

Pôst je dôležitý pre vše duše. Očisťuje ducha a poskytuje Mi veľkú útechu.

Pôstom aspoň raz v týždni môžete zachrániť mnohé duše.

Môžete ho vykonať podľa vášho želania. Jediné, na čom záleží je, aby ste ten deň obetovali za duše.

Využite tento čas, aby ste Mi pomohli v Mojom boji za duše.

Rozjímajte o Mojom živote na zemi a o dare, ktorý Som vám Svojou smrťou na kríži dal, aby Som všetkým Mojim deťom poskytol Večný život.

Týchto pár týždňov pôstneho obdobia musí byť využitých na prípravu vašich duší a duší vašich bratov a sestier.

Prosím pripravte sa na Veľký týždeň a Veľkú Noc touto modlitbou "Môj dar pôstu Ježišovi", ktorú sa modlite v rámciModlitebnej kampane (34) :

"Ó, môj Ježišu, pomôž mi, aby som sa svojim vlastným nepatrným spôsobom pripodobnil Tvojmu životu obety za spásu ľudstva.

Dovoľ mi, aby som Ti počas pôstneho obdobia v jednom dni v týždni ponúkol dar pôstu na záchranu všetkých ľudí, aby mohli vojsť bránami Nového raja na Zemi.

Ponúkam Ti, drahý Ježišu, moju obetu s láskou a radosťou vo svojom srdci, aby som Ti ukázal veľkosť mojej lásky.

Skrze túto obetu Ťa úpenlivo prosím za spásu každej duše, ktorá by mohla upadnúť do nemilosti. Amen."

Nedovoľte strachu, aby zatienil vašu nádej na večnú spásu, deti. Očista sa udeje rýchlo.

Vy, Moji nasledovníci, ktorí prijmete Pečať živého Boha, ste požehnaní.

Nemusíte byť ustarostení.

Musíte byť silní.

Musíte byť plní nádeje a upriamení po celý čas na Mňa.

Len potom povstanete a bez zaváhania budete kráčať tŕnistou cestou.

Budem vás sprevádzať a povediem vás na každom kroku vašej cesty.

Váš milovaný Ježiš

23.02.2012 - 16:00 hod.

355. Panna Mária - modlite sa, aby mohla byť odvrátená atómová vojna v Iráne

Dieťa moje, nastal pre moje deti čas, aby sa v úcte k môjmu predrahému Synovi spojili v jednote tak, aby mohla byť odvrátená atómová vojna v Iráne.

Táto vojna je veľmi blízko a vy sa musíte vytrvalo modliť, aby bola zastavená, pretože by zabila milióny Božích detí.

Satan a jeho démoni pracujú na tom, aby spôsobili strašnú skazu.

Ak zabijú duše skôr, ako im bude daná možnosť, aby sa v očiach môjho Syna vykúpili, potom sú stratené.

V tomto spočíva plán Zlého.

On sa snaží zabrániť toľkým dušiam, aby vošli do Kráľovstva môjho Otca.

Môj svätý Ruženec môže pri modlení sa všetkých tajomstiev ako jedna modlitba* zabrániť vojne, deti.

Zjednoťte sa teraz na jeden deň a modlite sa môj svätý Ruženec, aby bola zastavená táto atómová vojna, ktorá sa teraz plánuje.

Modlite sa za tie úbohé duše a to nielen v Iráne ale aj v krajinách, ktoré budú neúmyselne do nej zapojené.

Modlite sa tiež za tie úbohé krajiny, ktoré budú zneužité ako pešiaci v nehoráznej hre klamstiev, plánovanej istými skupinami a nie Bohom, mojím Večným Otcom.

Choďte teraz, moje deti, a zhromaždite všetky moje deti, aby sa modlili za zmiernenie tohto veľkého zverstva proti ľudstvu.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

* Poznámka:

Táto komplexná modlitba ruženca sa skladá zo všetkých štyroch základných ružencových modlitieb, idúcich po sebe v tomto navrhovanom poradí: 1.Radostný, 2.Ruženec svetla, 3.Bolestný, 4.Slávnostný. Na modlitbu každého samostatného ruženca treba približne 20 minút a na kompletné štyri ružence ca. 1:20 hod.

23.02.2012 - 16:42 hod.

356. Boh Otec - Výzva ku katolíckej Cirkvi, aby prijala novú éru mieru na Zemi

Ja Som Boh, všemohúci Otec, Stvoriteľ všetkých vecí, Boh najvyšší.

Dcéra moja, je dôležité, aby tí, ktorí nasledujú učenie rímskokatolíckej Cirkvi, prijali milénium tak, ako bolo prisľúbené všetkým mojim deťom.

Slová, obsiahnuté v mojej Svätej Knihe, Svätom Písme, neklamú.

Môj prísľub sa nachádza v Skutkoch Apoštolov.

Evanjelista Ján bol taktiež oboznámený o slávnom návrate môjho milovaného Syna, keď bude na 1000 rokov panovať v novej ére pokoja a mieru.

Prečo tí, ktorí tvrdia, že rozumejú môjmu Svätému Slovu, odmietajú z neho prijať jednu časť a druhú už nie?

Tým mojim posvätením služobníkom hovorím, aby teraz otvorili Knihu Pravdy.

Ste povinní hlásať pravdu.

Nesmiete počúvať tých z vašich radov, ktorí prekrúcajú pravdu, týkajúcu sa Novej éry pokoja na Zemi.

Čím sú motivovaní vaši bratia v mojej rímskokatolíckej Cirkvi, ktorí popierajú pravdu?

Vniesli ste do mojich detí zmätok.

Kvôli ich vernosti k jedinej pravej Cirkvi, rímskokatolíckej Cirkvi, im upierate príležitosť, aby pripravili svoje duše na panstvo môjho Syna v Novom raji na Zemi.

Vašou povinnosťou je informovať moje deti o pravde.

Mojim deťom hovorím: "Nesmiete nikdy popierať pravdu, obsiahnutú vo Svätej Biblii, ktorá obsahuje pravdivé slovo."

Vy, moje deti, musíte prijať zasľúbenie, dané mojim Synom po Jeho slávnom zmŕtvychvstaní.

On povedal, že znovu príde.

Tento čas Druhého príchodu môjho milovaného Syna na Zem sa približuje.

Ak veríte prísľubu, ktorý dal môj Syn, potom viete, že On tým mieni to, čo povedal.

Keď znova príde, tak príde, aby vládol a prevzal si svoj právoplatný trón v Novom raji, ktorý som stvoril na Zemi pre vás všetkých.

Nikdy nespochybňujte slová, vychádzajúce z Božských úst môjho milovaného Syna Ježiša Krista.

Vedzte, že Ja, váš milovaný Otec, si prajem, aby ste sa všetci spojili ako jedna rodina s mojim Synom v raji.

Prijmite pravdu. Neprekrúcajte ju, ani si ju neprispôsobujte tak, aby vyhovovala vašej chybnej interpretácii pravdy.

Ja som Pravda.

Vy nemôžete zmeniť Mňa a ani to, kto Som.

Pravda vás oslobodí.

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší

24.02.2012 - 15:30 hod.

357. V novom raji nebude žiadnej smrti, žiadnej nemoci, žiadneho hriechu

Moja vrúcne milovaná dcéra, nesmieš nikdy zabúdať, že aj napriek mojim prísnym varovaniam, ktoré dávam ľudstvu, prechovávam v mojom srdci celkom výnimočnú lásku k mojim deťom.

Je nevyhnutné, aby bola Zem teraz očistená, pretože keby som sa teraz vrátil, nebola by vhodná, aby som po nej kráčal.

Keď bude ľudstvo očistené, tak zostanú len tí, ktorí milujú Mňa a môjho Večného Otca.

Moja vyvolená generácia bude so Mnou na veky. Tento raj vám ponúkne 1000 rokov mieru, lásky a harmónie.

Po tomto období dôjde k druhému vzkrieseniu z mŕtvych (Zjav 20, 1-15 - pozn. prekl.).

Len potom môže byť všetkým dušiam ponúknutý večný život s Božím svetlom, ktoré ich bude prežarovať.

Dcéra moja, prečo váhaš? Vari nevieš, že tieto proroctvá boli predpovedané?

Nech nikto nie je na pochybách. Vám, deťom tejto generácie, bude daný dar života v raji, ktorý bude dokonca krásnejší ako ten, ktorý bol pripravený pre Adama a Evu.

Starnutie nebude viac existovať, pretože človek bude žiť v mieri v rodinách rozličných generácií.

Tak mnoho lásky a radosti sa stane každodennou skutočnosťou. Konečne získate naozajstný a trvalý mier vo svojich dušiach.

Prečo by to nemohlo byť možné? To je tá Zem, ktorá bola úmyslom Môjho Otca, ktorého Božia vôľa sa konečne stane ako v Nebi, tak aj na Zemi.

Všetci sa radujte. Nový raj je treba uvítať so vzrušením a očakávaním.

Nebude už žiadnej smrti, žiadnej nemoci, žiadneho hriechu. Bude vám daný dar večného šťastia.

Modlite sa za tých, ktorí kvôli hriechu a neposlušnosti stratia akýkoľvek nárok na svoje právoplatné dedičstvo, ktoré bolo zamýšľané Mojim Večným Otcom od počiatku času.

Váš milujúci Ježiš

24.02.2012 - 21:45 hod.

358. Nikdy neodmietajte prorokov Pána

Dcéra moja, je bezpodmienečne nutné, aby si mlčala, keď začne prenasledovanie.

Sväté Slovo môjho Večného Otca bude odmietnuté práve tými posvätenými služobníkmi, ktorí prehlasujú, že verejne hlásajú pravdu Jeho Najsvätejšieho Slova.

Katolícka Cirkev je jedinou pravou Cirkvou.

Pri mojom Druhom príchode sa všetky Cirkvi zjednotia, aby sa stali jednou svätou a Apoštolskou Cirkvou.

Dovtedy, pokým sa tak nestane, bude každé slovo môjho Otca, ktoré je dávané duchovne vyprahnutému svetu, buď ignorované, alebo spochybňované alebo prudko napádané.

Tí, ktorí budú ostro vystupovať proti mojim posolstvám, ktoré dostávaš ty siedmy posol na konci časov sa rozdelia na dva tábory.

Jednak to budú tí, ktorí nasledujú Satana prostredníctvom mágie a veštenia budúcnosti v rámci hnutia New Age.

K tým ďalším budú patriť tí, ktorí sú duchovne slepí ale ktorí veria, že sú Božsky inšpirovaní darom Ducha Svätého.

Oba tábory odmietnu Božie Slovo, ktoré ti je dávané skrze Najsvätejšiu Trojicu a moju milovanú Matku.

Dokonca aj dobrí kňazi, majúci zákaz verejne schvaľovať tieto posolstvá, sa budú cítiť oprávnení, aby pred celým svetom hanobili moje Sväté Slovo.

Majúc málo skutočnej pokory vo svojich srdciach si zaumienia podkopať toto volanie z neba, ktoré je dávané na pomoc ľudstvu.

Títo kňazi, duchovní a ostatní samozvaní apoštoli, ktorí vyhlasujú, že Ma poznajú, sa budú snažiť podnecovať duše k tomu, aby zavrhli moje Slovo.

Nebudú mať v sebe štipku hanby, keď budú moju Knihu Pravdy arogantne trhať na kusy, ako bude odhalená celému ľudstvu.

Potom s jedom vo svojich srdciach roztrhajú jej obsah.

Nebudú chcieť počuť pravdu, lebo v nich vyvolá znepokojenie a bude otriasať zámotkom ich falošnej istoty, do ktorej sa zakuklili.

Ó, ako Ma urážajú.

A hoci si to neuvedomujú, narobia tým tak veľa škody.

Modlite sa, aby tieto duše, ktoré sú vplyvom Podvodníka zaslepené pre pravdu, otvorili svoje srdcia a prijali Božie Slovo tak, ako im je dnes prezentované.

Nemajú žiadne právo, aby verejne odmietali tieto posolstvá bez toho, aby ich rozlišovali s čistou dušou, ktorá musí byť v každom ohľade pokorná.

Aj keď Boh dovoľuje zakúšať svojim vizionárom na Zemi utrpenie, aby tým zabezpečil záchranu duší, nebude tolerovať týranie svojich pomazaných prorokov.

Ty, dcéra moja, si prorok.

Prijímaš utrpenie ako dar pre Mňa.

Ale nejde tu o teba, pretože bezo Mňa si ničím a ty to vieš a akceptuješ to.

Boh, môj Otec, hovorí cez svojich prorokov k svetu.

Je to Jeho Slovo, ktoré odmietate, keď verejne ohovárate Jeho prorokov.

Pretože v Jeho očiach je to hriech.

Nikdy neodmietajte prorokov Pána.

Nikdy neubližujte Jeho prorokom ani ich nepoškodzujte akýmkoľvek spôsobom.

Pokiaľ máte pochybnosti, tak vždy zachovajte mlčanlivosť a modlite sa za nich.

Zaútočte na pravého proroka a za trest sa rukou môjho Otca na vás vyleje prúd ohňa z Nebies.

Žiaden človek nezabráni, aby Slovo Pána bolo dávané Jeho deťom.

Toto je zasľúbenie môjho Otca, dané od samého počiatku vekov.

Počúvajte Jeho hlas.

Akceptujte skutočnosť, že sa nachádzate na konci časov.

Modlite sa, aby tieto posolstvá boli počuté tak, aby všetky Božie deti mali večný život.

Váš učiteľ

Vykupiteľ celého ľudstva

Ježiš Kristus

26.02.2012 - 21:45 hod.

359. Boh Otec - Balzam, ktorý tak naliehavo potrebujete na upokojenie svojich duší

Moja dcéra, tým mojim deťom, ktoré sú povolané, aby verejne hlásali moje Sväté Slovo a pripravili tak Zem na príchod môjho milovaného Syna Ježiša Krista, musím povedať nasledovné.

Vy, moje deti, ktoré poznáte Mňa, vášho milovaného Otca, musíte bojovať proti pokušeniam, ktoré sú pred vás kladené každú minútu dňa.

Dňa 10. mája 2011 ste boli vďaka mimoriadnemu požehnaniu, ktoré môj Syn dal svetu, naplnení Duchom Svätým.

Musíte si uvedomiť zodpovednosť, ktorú teraz máte.

Pretože sa zjednocujete ako jedna armáda, ktorá bude tvoriť počiatok mojej zvyšnej armády na Zemi, budete napádaní zo všetkých strán.

Vaša viera a vernosť ku Mne, vášmu milovanému Otcovi a môjmu drahému Synovi Ježišovi Kristovi bude skúšaná až na pokraj vašej znesiteľnosti.

Tým, že nasledujete môjho Syna, budete musieť niesť váhu Jeho kríža a to nebude jednoduché.

Budete plní pochybností, vnútorných súžení a budete vystavení skúškam a z času na čas budete chcieť všetko zanechať.

Mnohí ľudia, ktorým dôverujete, sa možno pokúsia vás odradiť.

Budú vám vravieť, že si vymýšľate, že trpíte preludmi a potom sa stanete terčom posmechu, zosmiešňovania a zavrhovania.

Možno budete mať dokonca pocit, že nedokážete čeliť klamstvám a lžiam, ktoré budú vymyslené s cieľom presvedčiť vás, aby ste tieto posolstvá odmietli.

Bude si to vyžadovať obrovskú vieru a odvahu, aby ste na seba vzali svoj kríž a nasledovali môjho Syna a pomohli Mu pripraviť ľudstvo na Jeho oslávený návrat na Zem.

Budú vám podrážať nohy a nastražia na vás pasce.

Nikdy nepadnite do pasce tým, že by ste pokiaľ budete k tomu vyzvaní odsúdili ľudí zato, že neprijímajú tieto posolstvá.

Nikdy nebojujte s inými, keď hájite moju Svätú vôľu.

Milujte jeden druhého.

Prejavujte trpezlivosť s tými, ktorí sa vám nielenže vysmievajú a hľadajú chyby v týchto posolstvách, ale ktorí vami aj ako človekom pohŕdajú.

Zostaňte ticho. Buďte trpezliví. Preukážte lásku k tým, ktorí prehlasujú, že hovoria v mojom mene.

Nikdy nesúďte iných v mojom mene, pretože nato nemáte právo.

Nikdy neohovárajte iných v mojom mene, lebo ak tak spravíte, porušíte moje prikázania.

Modlite sa za tých, ktorí vám ubližujú a to aj vtedy, ak je to v mojom mene.

Deti, potrebujem od vás, aby ste sa spojili v jednote.

Odložte stranou všetky vaše odlišnosti.

Úbohé duše, ktoré potrebujú vašu pozornosť, nie sú tie, ktoré sú už obrátené, ale tie, ktoré Ma vôbec nepoznajú.

Modlite sa teraz za všetky moje deti, ktoré o Mne nevedia nič.

Modlite sa aj za tých, ktorí síce o Mne vedia ale ktorí Mňa, ich Stvoriteľa, ich milujúceho Otca, ktorý ich nežne miluje, odmietajú uznať.

Prajem si zjednotiť všetky moje deti.

Naliehavo vás vyzývam, aby ste odložili všetok váš strach, hnev a netrpezlivosť, ktorými ste sa obrnili a dovolili Mi, aby som vás vzal na cestu do raja.

Táto cesta bude plná útrap, avšak láska a mier, ktoré nájdete na konci, bude balzamom, ktorý tak naliehavo potrebujte na upokojenie svojich duší.

Deti, dôležitý je pokoj.

Nutná je trpezlivosť.

Vzájomná láska, ktorá zahŕňa aj tých, ktorí vám ubližujú alebo vás urážajú, je nevyhnutná, aby ste vošli do panstva môjho milovaného Syna v Novom Nebi a na Novej Zemi v raji, ktorý som vám prisľúbil pred tak dávnymi vekmi.

Váš milujúci Otec

Boh Najvyšší

27.02.2012 - 15:30 hod.

360. Svet má pred sebou ďalšiu etapu čistenia

Moja vrúcne milovaná dcéra, tak ako vo svete aj naďalej pribúda ničivých udalostí, tak sa približuje aj čas pre moje Božie milosrdenstvo.

Ako sa vojny a nepokoje šíria na všetky strany, tak aj viera mojej Cirkvi naďalej slabne.

Udalosti, vedúce k rozkolu v mojej Svätej Cirkvi, sa udejú rýchlo.

Kňaz bude proti kňazovi.

Biskup bude proti biskupovi.

Svet má pred sebou ďalšiu etapu čistenia.

Voči môjmu Otcovi vzíde hnev v každej krajine sveta.

Moji stúpenci budú teraz kvôli svojej viere podstupovať také utrpenie, aké predtým ešte nezažili.

Bolesť, pociťovaná týmito úbohými dušami, je odrazom bolesti, ktorú Ja práve teraz prežívam.

Všetci tí, ktorí sú v jednote so Mnou, ich milujúcim Ježišom, budú bez pochybností vo svojich dušiach vedieť, že v nich teraz prebýva môj Duch Svätý.

Keď sa vo svojom okolí stanú svedkami hriechu, okamžite ho spoznajú a budú vedieť, akú bolesť Mi spôsobuje.

Keď uvidia vojny, ako postihujú nevinných, budú až do špiku kosti preniknutí mukami, ktoré prežívam Ja.

Keď uvidia, ako sa pred ich zrakmi tak, akoby to bolo bez následkov, pácha hriech potratu, prenikne nimi moja bolesť.

Hriechov pribúda. Viera mojej Cirkvi sa vytráca.

Vernosť mojich posvätených služobníkov slabne.

Viera v moje učenie je mojimi posvätenými služobníkmi odmietaná tam, kde mojej čriede nehovoria pravdu ohľadne závažnosti a dôsledku hriechu*.

Potom sú tu moji milovaní kňazi, rehoľníci a príslušníci kléru všetkých náboženských vierovyznaní, majúci vieru vo Mňa a môjho Večného Otca, ktorí zažívajú bolesť, keď sa musia dívať, ako sa rozširuje hriech sťaby ničivý požiar, ktorý strašnou rýchlosťou zachvacuje národy všade vo svete.

Nehľadiac nato, aké ťažké to je, musíte zostať silní a jednotní v mojom mene.

Modlitba je teraz veľmi naliehavá a je potrebné v nej zotrvať aspoň jednu hodinu denne, aby sa zmiernil dopad udalosti, ktoré sa teraz začnú vo svete odvíjať.

Sekulárne skupiny sa zamerajú na kresťanské Cirkvi a budú príčinou ich utrpenia.

Budú sa usilovať o zrušenie všetkých vecí, ktoré uctievajú Mňa, ich Božského Spasiteľa, Ježiša Krista.

Nenávisť, ktorá je vnášaná do ich duší, pochádza z ruky Satana.

Modlite, modlite sa teraz, aby mohli byť zachránené tie duše, ktoré Božím deťom spôsobujú bolesť a utrpenie.

Váš Ježiš

*Poznámka:

Žiaľ naši duchovní pastieri, naši drahí kňazi, už dnes viac verejne nekážu o tom, že následkom hriechov je večné zatratenie - prečo tomu tak je, hanbia sa snáď alebo to považujú za "nemoderné" alebo tomu už ani sami viac neveria, hoci sa o tom jasne a nekompromisne píše v sv. Biblii?

29.02.2012 - 17:30 hod.

361. Vari neviete, že Duch Svätý nemôže a nebude vstupovať do duší tých so zatvrdilými srdciami?

Moja vrúcne milovaná dcéra, neprislúcha ti, aby si poznala časový plán vôle môjho Otca.

Moji nasledovníci musia byť trpezliví, pretože všetko vo svete sa odvíja tak, ako bolo predpovedané v Knihe môjho Otca.

Všetky tieto udalosti budú v súlade s načasovaním môjho Otca a v závislosti od účinku, aký budú mať vaše modlitby v pomoci odvrátiť globálne vojny.

Nepotrvá to už dlho a všetky moje prísľuby sa naplnia.

Vy, moji nasledovníci, musíte mať vo Mňa, vášho milovaného Ježiša, dôveru.

Modlite sa za duše a ponechajte všetko v mojich rukách.

Nikdy sa nezabúdajte modliť tak často, ako môžete, k môjmu Otcovi za pečať živého Boha, aby ochránil vás a vašu rodinu.

Prijmite s láskou, radosťou a vďačnosťou v rámci Modlitebnej kampane (33) modlitbu "Za prosbu o pečať živého Boha".

"Ó, môj Bože, môj milujúci Otče, s láskou a vďačnosťou prijímam tvoju Božskú pečať ochrany. Tvoje Božstvo obklopuje moje telo a dušu naveky. Skláňam sa v pokornom vďakyvzdaní a ponúkam Ti moju hlbokú lásku a oddanosť Tebe, môjmu milovanému Otcovi. Úpenlivo Ťa prosím, ochraňuj mňa a mojich milovaných touto mimoriadnou pečaťou a ja sa zaväzujem, že svoj život zasvätím tvojej službe na veky vekov.

Milujem Ťa, drahý Otče. Utešujem Ťa, milovaný Otče, v týchto časoch. Obetujem Ti telo a krv, dušu i Božstvo tvojho milovaného Syna na odčinenie hriechov a za spásu všetkých tvojich detí. Amen."

Taktiež sa postarajte o to, že povzbudíte ostatných, aby sa sedem dní modlili modlitbu z Modlitebnej kampane (24) za vykúpenie z vašich hriechov.

"Ó môj Ježišu, Ty si svetlo na zemi, Ty si plameň, ktorý sa dotýka všetkých duší.

Tvoje milosrdenstvo a láska nepoznajú hraníc.

Nie sme hodní obete, ktorú si priniesol svojou smrťou na kríži.

Vieme však, že tvoja láska k nám je väčšia, ako naša láska k Tebe.

Daj nám Pane dar pokory, aby sme si zaslúžili tvoje nové kráľovstvo.

Naplň nás Duchom Svätým, aby sme mohli kráčať vpred a veď tvoju armádu, aby hlásala pravdu tvojho svätého slova a pripravila našich bratov a sestry na slávu tvojho Druhého príchodu na zem.

Chválime Ťa.

Velebíme Ťa.

Ponúkame seba samých, naše bolesti, naše trápenia ako dar tebe na záchranu duší.

Milujeme Ťa, Ježiš.

Zmiluj sa nad všetkými svojimi deťmi, kdekoľvek sú. Amen."

Tí, ktorí spochybňujú tento mimoriadny dar, ktorým ponúkam úplné odpustenie hriechov, musia vedieť toto.

Ja som Ježiš Kristus, Syn Človeka a bola Mi daná moc na odpustenie všetkých hriechov.

Mojim posväteným kňazom bola tiež daná moc na odpustenie hriechov skrze sviatosť Svätej spovede.

Vyzývam vás, aby ste prijali môj dar odpustenia hriechov v prospech tých, ktorí nemôžu prijať sviatosť Svätej spovede a tých, ktorí nie sú príslušníkmi rímskokatolíckej Cirkvi.

Snáď by ste týmto drahým dušiam neodopreli právo na môj dar?

Prečo by ste sa mali pokúšať odradiť tie duše, ktoré prijímajú moje Božie Slovo od toho, aby prijali odpustenie hriechov? Chceli by ste radšej, aby sa v mojich očiach nevykúpili?

Musíte vašim bratom a sestrám preukazovať lásku a byť šťastní, že sa im odo Mňa, ich milujúceho Ježiša, dostáva tohto mimoriadneho daru.

Ak aj nikdy nečítajú moje posolstvá, ktoré dostávaš, dcéra Moja, aj tak majú všetci hriešnici právo prosiť Ma, aby som im odpustil, keď ukážu skutočnú ľútosť vo svojich dušiach.

Otvorte svoje srdcia a modlite sa za dar pokory.

Vari neviete, že Duch Svätý nemôže a nebude vstupovať do duší tých, ktorí majú zatvrdilé srdcia?

Váš Božský Spasiteľ

Ježiš Kristus