September 2012

 
 

01. 09. 2012 O 10:25 hod.

541.Táto misia je posledný dar proroctva schválená mojim otcom na záchranu duší

Moja vrúcne milovaná dcéra, rýchlosť, s akou sú Moje posolstvá dávané ľudstvu, svedčí o naliehavosti tejto misie.

Tak veľa ľudí vo svete je stratených.

Tak veľa úbohých duší nevie, kto Boh, Môj Otec je.

Tak veľa ich neprijíma Mňa, Jeho milovaného Syna, ako pravého Mesiáša.

Táto misia je posledný dar proroctva schválená Mojim Otcom na záchranu duší.

Tieto posolstvá sú pre kresťanov, židov, moslimov, ateistov, agnostikov (bez vyznania) a všetkých tých, ktorí hľadajú útechu v ľudských náboženstvách .

Všetci ľudia, všetky duše, majú rovnakú túžbu nájsť zmysel v ich životoch.

Pre väčšinu je to srdcervúce, ak neveria v Boha, lebo veria, že všetko končí, keď  ich život na zemi skončí.

Ó, keby len mohli vidieť, čo sa stane, keď ich duše prídu predo Mňa. Uvidia Ma a sú neschopní slova, pretože nemôžu uveriť, že Ja som skutočný. Radosť v mnohých takých dušiach je zhodná iba s útechou ak zomreli v stave milosti.

Avšak radosť tých duší, ktoré sú v temnote, keď Ma uvidia, trvá krátko, a oni sú odlúčení odo Mňa do hlbín pekla v stave šoku a zúfalstva.

Tie duše, ktoré poznajú Božie učenia prostredníctvom Jeho prorokov a ako výsledok Mojej vlastnej misie na zemi a ktoré Ma odmietajú, vedzte toto.

Zvolili ste si otočiť sa chrbtom k Pravde. Kvôli Mojej láske k vám, urobím všetko, čo môžem, aby som vám otvoril vaše oči.

Prinesiem dary a vďaka Môjmu veľkému milosrdenstvu vás zachránim. Pozývam všetkých z vás, bez ohľadu na to, aké náboženstvo nasledujete, aby ste teraz počúvali tieto slová.

Vy všetci viete, aké to je byť súčasťou rodiny.

Niektorí z vás majú to šťastie, že sa narodili do rodiny plnej lásky.

Iní nie sú tak požehnaní a môžu trpieť cez ťažkosti a temnotu v rodinách. Iní sú stratení, zdrvení, nahnevaní a nemôžu cítiť skutočnú lásku pre ich rodiny.

Niektorí sú vyhnaní do divočiny, starať sa o samých seba nemajúc sa na koho obrátiť.

Mnohí jednoducho potrebujú oporu nejakého druhu, o ktorú by sa mohli oprieť, aby pocítili nádej. To je dôvod, prečo mnohé úbohé duše sa pokúšajú nájsť náboženstvo, ktoré by im dalo tento chýbajúci článok.

Žiaľ, toto ich jednoducho vedie do ďalšieho zúfalstva. Pretože tieto náboženstvá sú založené na lži.

Lži vás zraňujú, deti. Dávajú vám falošný pocit bezpečia. Tieto náboženstvá nemajú základ, pretože nenasledujú Pravdu, cestu Pána.

Vedzte len, že My, Najsvätejšia Trojica, sme vaša rodina. Nové nebo a zem bude váš skutočný domov.

Nasledujte Ma na ceste Pravdy, aby som vás mohol vziať do vášho právoplatného domova.

Domova tak plného lásky a radosti, že je všetkým, o čo sa musíte usilovať.

Prosím, otvorte vaše oči, pretože nadišiel čas pre svet, aby bol konečne obdarovaný zmluvou Pravdy.

Moja smrť na kríži bola zmluva, aby priniesla vašu spásu.

Môj Druhý príchod je tiež zmluva, posledná zmluva, aby vás priniesla domov k Bohu, Stvoriteľovi všetkých vecí.

Môj Otec, Boh Najvyšší, Ma teraz čoskoro pošle, aby som priniesol spásu všetkým Jeho deťom.

Ja to môžem urobiť a naplniť sľub Môjho Otca, len ak môžem zachrániť každú dušu.

Neblokujte Moju cestu kvôli pochybnostiam.

Neodmietajte Moje pokusy priniesť spásu každej duši.

Nepremárnite šancu žiť naplnený život, plný lásky, radosti a údivu, v pokoji a harmónii, v novej ére mieru.

Váš Ježiš

 3. 09. 2012 O 10:08 hod.

542.Vyzývam vás všetkých, aby ste vytvorili centrá, kde môžete zaistiť rozšírenie mojich posolstiev

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, armáda bola sformovaná a jej rady sa budú šíriť naprieč  kresťanskými krajinami, ako aj tými, riadenými komunistami.

Žiadna krajina nebude ponechaná nedotknutá Mojou armádou, Mojou zvyškovou armádou.

Tam budú vrstvy v Mojej armáde s hodnosťami každého druhu, navrhnuté, aby zabezpečili, že Moja misia na obrátenie duší uspeje.

Všetci tí v Mojej armáde, bez ohľadu na úlohu, akú hrajú,  budú mať toto spoločné spolu navzájom.

Budú Mi slúžiť v pokornej služobnosti a ich láska ku Mne, ich Ježišovi, zostane zapálená po celú misiu.

Ohnivé pochodne, podnietené Duchom Svätým, nebudú blikať, lebo je to mimoriadny dar k posilneniu Mojich vojakov.

Nezabudnite, to bude vojna, vojna na záchranu ľudskej rasy. Vojna, v ktorej Môj Otec zaistí, aby bola vyhraná v mene Boha.

Vyzývam vás všetkých, aby ste založili centrá, kde môžete zaistiť, že Moje posolstvá sú rozširované akýmkoľvek spôsobom môžete.

Modlitba je dôležitou súčasťou týchto centier, pretože keď založíte modlitebné skupiny, posilníte moc Mojej armády.

Ja zvýšim obrátenie ako viac modlitebných skupín  je zriadených v Mojom svätom mene.

Nazvite tieto modlitbové skupiny Ježiš Ľudstvu a zvyšok nechajte na Mňa.

Môj Duch Svätý vás pokryje v týchto skupinách a povedie vás na každom kroku cesty. Dám vám ďalšie inštrukcie čoskoro.

Buďte v pokoji. Som šťastný, že vy, Moji milovaní učeníci, ste odpovedali na Moju výzvu s takou láskou a dôverou.

Váš Ježiš

4. 09. 2012 O 23:05 hod.

543.Moje meno už nie je uctievané, moje meno je preklínané

Moja drahá milovaná dcéra, bolesť odmietania a nenávisti ľudstva pociťujem v každej chvíli každého dňa.

Nikdy to nezľahčí. Moje ukrižovanie bolo iba začiatkom.

To mohlo ohlásiť spásu ľudstva, ale Moja bolesť bude pokračovať, kým Satan nebude vypudený.

Zatiaľ čo on je prítomný a vládne nad zemou, čo doteraz v tomto čase robí, Moja bolesť a trápenie  nikdy nie je ukončené.

Jedinou útechou je radosť, ktorú cítim, keď vidím skutočnú lásku prítomnú vo svete čistých duší k sebe navzájom.

Je to táto láska, ktorá udržuje Svetlo medzi nocou a dňom. Lebo bez Môjho Svetla by temnota prevládala dvadsať štyri hodiny denne.

Predstavte si, ak chcete, Moju bolesť.

Pre tých medzi vami, ktorí trpíte bolesťou a zranením z rúk tých, ktorých milujete, vy presne budete vedieť, aká je Moja bolesť.

Keď ste kruto mučení, ako psychicky, tak fyzicky niekým, koho milujete, bolesť je ťažšie zniesť.

Aj keď viete, že osoba, ktorá vás prenasleduje je v strašnej temnote, neuľahčuje to vašej bolesti. Ak vôbec, to zvyšuje intenzitu a ťažkosť vášho utrpenia.

Je to preto, že ešte dbáte o vašich trýzniteľov (mučiteľov), ale vy viete, že oni trpia a že nemôžu za ich správanie.

Sú v takej temnote, keď sa im snažíte vysvetliť, čo majú robiť, aby sa zbavili svojej temnoty, oni nebudú počúvať.

Nechcú počúvať.

Ani nechcú obnoviť svojho ducha, aby uvideli svetlo, lásku a radosť, ktoré by pocítili, keby vás len počúvali, jedinú osobu, ktorá ich naozaj miluje napriek ich chybám, ich jedinú šancu odmietnuť ten nebezpečný tmavý mrak, ktorý pokrýva celého ich ducha, aby sa oslobodili.

Bolesť odmietnutia je ťažká pre Mňa, vášho Spasiteľa, Syna človeka.

Trpel som strašné fyzické utrpenie, mnohé z toho nebolo dané svetu v každom detaile; tak hrozné bolo mučenie, pretože Ja som nechcel tento druh súcitu.

Nie, len som hľadal  vašu vernosť, vašu vieru, rovnako ako vašu radosť a úľavu z vášho vedomia, že ste boli zachránení od večného zatratenia.

Ale vie naozaj  ľudstvo o dare, ktorý som im  skutočne dal?

Mnohí chodia na omšu, alebo prijímajú víno v iných kresťanských cirkvách, aby si uctili Môj dar, ale v skutočnosti nevedia, čo to znamená.

Dal som sám seba úplne, v Tele, Mysli a Duši. Keď prijímate Sviatosť Oltárnu, musíte plne prijať Moje Telo a nie len povedať, že Ma uctievate.

Lebo bez Môjho Tela, Mojej skutočnej prítomnosti, Ja nemôžem získať vaše duše. Nevedeli ste to?

Prečo odmietate Môj pravý dar, v spôsobe ako bol vysvetlený Mojim apoštolom? Že Eucharistia je vskutku Moje telo?

Nemôžete si ani predstaviť milosti, ktoré boli stratené pre vás, vaše rodiny a generácie, kvôli vášmu odmietnutiu moci takého daru.

Moja bolesť nikdy neodíde. Ja plačem. Ja trpím. Nariekam, keď som svedkom hriechu tak rastúceho vo svete, že Moje meno už viac nie je uctievané. Moje meno je preklínané. Cítim intenzívnu bolesť.

Tebe, Moja dcéra, bola daná rovnaká bolesť v posledných mesiacoch. Dovolil som tento útok na teba Zlému, aby ťa prenikol. Táto obeť, ktorú si Mi ponúkla, ako obetná duša, bola ťažká, ale naučila si sa cez to jednu jednoduchú lekciu.

Keď si obeťou tak krutého utrpenia v rukách iných, v Mojom mene, pociťuješ rovnakú bolesť, akú súčasne cítim Ja.

Naša bolesť je prepojená, Moja dcéra, v tomto mystickom zjednotení. Prijala si Moju výzvu, stať sa obetnou  dušou dobrovoľne, poznajúc dôsledky, hoci to bolo desivé, aby si zachraňovala duše.

Teraz, keď prinášaš obrátenie, vieš, že keď je potrebné utrpenie, to je, aby sa zhodovalo s Mojím vlastným utrpením, čo je a môže byť, veľmi traumatické a zraňujúce.

Kvôli tvojej ľudskej prirodzenosti budeš, z času na čas, mať tendenciu zápoliť a bojovať proti hrôze, uvalenej na teba, keď dokonca bolesť klincov zatĺkaných do tvojich zápästí by bola prijateľnejšia ako muky, ktoré si bola požiadaná znášať v Mojom mene.

Moje milosti ti pomohli podriadiť sa takým žiadostiam utrpenia. Udelili ti silu, ktorá ti dovolila povstať, stáť vzpriamene a chváliť Boha. Lebo to sú milosti, ktoré ti pomôžu prijať utrpenie ako dar Bohu k záchrane duší v smrteľnom hriechu.

Keď vás nabudúce niekto bude trápiť, zaobchádzať s vami s krutosťou a mentálne vás zneužívať, deti, ak by ste mohli pamätať na toto, potom prekonáte svoju bolesť.

Modlite sa ku Mne túto Modlitbovú Kampaň (75): Priraďujem Ti, moju bolesť, drahý Ježišu

Ježiš, priraďujem moju bolesť a utrpenie k tej, ktorú si vytrpel počas Tvojej agónie na Kalvárii.

Každú urážku, ktorú znášam, Ti ponúkam.

Každé osočovanie a slovné útoky, ktoré trpím, ponúkam na počesť Tvojho tŕním korunovania.

Každú nespravodlivú kritiku voči mne Ti ponúkam na počesť Tvojho poníženia pred Pilátom.

Každé telesné muky, ktoré zakúšam rukami iných, Ti ponúkam na počesť Tvojho bičovania pri stĺpe.

Každú urážku, ktorú znášam, ponúknem na počesť hrozného telesného mučenia, ktoré si znášal počas tŕním korunovania, keď roztrhli tvoje oko.

Zakaždým, keď Ťa napodobňujem, rozširujem Tvoje učenie, a keď som posmievaný v Tvojom mene, dovoľ mi, aby som Ti pomohol na ceste na Kalváriu.

Pomôž mi zbaviť sa pýchy a nikdy nemať strach priznať, že Ťa milujem, drahý Ježišu.

Potom, keď  všetko vyzerá beznádejné v mojom živote, drahý Ježiš, pomôž mi byť odvážny pamätaním, ako si dobrovoľne dovolil samého seba ukrižovať takým desivým a krutým spôsobom.

Pomôž mi povstať a byť počítaný za pravého kresťana, pravého vojaka v Tvojej armáde, pokorný a skrúšený v mojom srdci, pri spomienke na obeť, ktorú si pre mňa vykonal.

Drž ma za ruku, drahý Ježišu a ukáž mi, ako moje vlastné utrpenie môže inšpirovať iných, aby sa pridali k Tvojej armáde rovnako zmýšľajúcich duší, ktoré ťa milujú.

Pomôž mi prijať utrpenie a ponúknuť ho Tebe ako dar k záchrane duší v poslednej bitke proti tyranii Zlého. Amen.

Utrpenie, dcéra Moja, akokoľvek ťažké, je darom, ktorý používam tak, že ho odovzdávam tým, ktorým dôverujem v Mojom Srdci, aby som mohol zachraňovať duše.

Ty, dcéra Moja, si veľmi uľahčila Môjmu utrpeniu tvojou odpoveďou. Avšak bude ešte trvať nejaký čas, než budem oslobodený od kríža.

To sa môže stať len vtedy, až zachránim pokiaľ možno každú dušu, žijúcu dnes na tejto zemi.

Váš Ježiš

05. 09. 2012 O 14:30 hod.

544.Objaví sa veľký konflikt a rozdelí človeka  proti človeku. Brat proti bratovi.

Moja vrúcne milovaná dcéra, národ za národom prechádza zmenou práve teraz.

Ani jeden národ si nemohol nevšimnúť, že vo vzduchu je veľa zmien.

Nielen zákony, ktoré spravujú ich krajiny, sa začínajú meniť, ale viera, ktorú kedysi mali, sa začína vytrácať.

Menej kňazov, menej sluhov Mojich kresťanských cirkví vystupuje, aby bránili zákony Božie.

A ani neohlasujú vernosť ku Mne. Ale namiesto toho ich hlasy sú iba šepotom medzi hlukom hlasov, ktoré sa chvastajú a propagujú sebalásku. 

Slovo Božie je pohltené hlasmi ateistov, ktorí zakrývajú svoje hlasy pod plášťom vládnych zákonov, ktoré sú upravené  v mene takzvanej spravodlivosti, tolerancie, pre dobro všetkých.

Lži, ktoré sú vám predkladané, sú navrhnuté, aby zničili nielen Slovo Môjho Otca, ale aj kresťanstvo po celom svete.

Odpadlíctvo sa šíri ako lesný požiar a dosiahlo takmer bod zlomu.

To je čas k Božiemu zásahu. Dosť klamstiev. Kráľ klamstiev podvádza Božie deti všade. Nenasledujte vaše vlády, ktoré vyhlasujú, že Slovo Božie je lož.

Neprijímajte nové zákony, ktoré prehliadajú smrteľný hriech. Bojujte, všetci z vás. Postavte sa za to, čo je správne.

Nedovoľte zákonom propagovaných kráľom klamstiev strhnúť vás a vaše rodiny do bezodnej jamy.

Ak by ste pripustili zákony, ktoré zakazujú praktizovanie vašej viery, budete trpieť. Vaše duše budú  mať nedostatok výživy a budete sa vzďaľovať odo Mňa.

Ale ak by ste prijali vraždu a potraty a nepostavili sa proti takémuto zlu, potom vaša krajina bude potrestaná  rukou Božou.

Kým odpadlíctvo sa všade neustále rozširuje, obrátenie na druhej strane rastie a čoskoro sa oboje zrazia priamo hlavami .

Objaví sa veľký konflikt a rozdelí človeka  proti človeku. Brata proti bratovi. Blížneho proti blížnemu.

Budú dva tábory. Tí, ktorí milujú Boha a tí, ktorí nemilujú Boha.

Dám každej duši príležitosť, aby sa rozhodla, ku ktorému táboru si praje patriť v nádeji, že si vyberie Mňa, svojho milovaného Spasiteľa.

Vy, Moji učeníci, skrze vaše modlitby, najmä modlitbou litánií Za milosť imunity (oslobodenia), môžete ku Mne priviesť viac duší.

Potom vytrhnem dobré zo svojej hrudi, ako bolo predpovedané, a mihnutím oka budú vzatí do bezpečia.

Môj sľub je zachrániť ľudstvo.

Ale konečná voľba bude závisieť na každej duši prostredníctvom jej slobodnej vôle.

Váš Ježiš

6. 09. 2012 O 18:30 hod.

545.Moje slovo je strávené potichu mojimi vedúcimi služobníkmi

Moja vrúcne milovaná dcéra, Moja cirkev na zemi konečne poznáva, že Ja teraz komunikujem so svetom skrze teba, siedmeho posla.

Moje Slovo je strávené potichu Mojimi vedúcimi služobníkmi, ktorí však verejne nevyhlásia, že tieto slová prichádzajú z Mojich svätých pier.

Vedia, že prichádzajú odo Mňa a Ja som sa dotkol ich sŕdc a pozdvihol ich duše tak, že teraz budú nasledovať Moje vedenie.

Tak veľa Mojich zasvätených služobníkov teraz hľadá Moje slová k ľudstvu v tomto čase.

Teraz potrebujú Moje mimoriadne milosti, pretože bez nich by neboli schopní viesť Moje stádo so skutočnou dôverou.

Môj Duch Svätý je vylievaný na Mojich miestnych zasvätené služobníkov tak, aby našli silu viesť Moju cirkev cez hustú tŕnistú džungľu, ktorá leží pred vami.

Nikdy sa nebojte, Moje milované duchovenstvo, pretože Ja vás nikdy neopustím.

Budete cítiť Moju prítomnosť v časoch, ktorým budete čeliť, keď Moje telo, Moja cirkev, bude prenasledovaná.

Táto svätá prítomnosť bude vašou hlavnou oporou, pretože budete potrebovať všetku Moju pomoc, aby som vás podopieral vo vedení Božích detí k ich právoplatnému dedičstvu.

Pripúšťam, že mnohí z vás sa nevyslovia. Rozumiem, ako bude pre vás ťažké otvorene vyhlásiť Moje Slovo vám dané prostredníctvom Môjho proroka posledných čias. Ale vedzte toto.

Vy máte zodpovednosť za Božie deti, aby ste ich viedli a usmerňovali ich k Pravde.

Nikdy nesmiete prijať lži namiesto Pravdy.

Vy viete, že Pravda Môjho učenia je vytesaná do kameňa.

Moje učenie sa nikdy nezmenilo a nikdy sa nezmení.

Moje nové odhalenie, ktoré sú obsiahnuté v pečatiach Knihy Zjavenia, budú vám čoskoro oznámené.

Dôverujte Mi.

Prijmite, že teraz s vami hovorím, pretože by som vás nikdy neopustil v tomto čase.

Moja povinnosť voči Môjmu Otcovi je zabezpečiť, že svet je náležite pripravený na Môj návrat a zachrániť každé jedno dieťa Božie.

Váš Ježiš

07. 09. 2012 O 20:35 hod.

546.Táto misia sa dá prirovnať  k záchrane obrovskej zaoceánskej lode

Moja vrúcne milovaná dcéra, nikdy nemaj pocit, že pracuješ sama v tejto misii, aj keď to tak pociťuješ.

Musíš vedieť, že mnoho ľudí na celom svete počúva Moje Sväté Slovo a že Moje posolstvá zachraňujú duše.

Táto misia sa dá prirovnať k záchrane obrovskej zaoceánskej lode.

Mnoho duší je varovaných pred nebezpečenstvom a bolo im povedané vopred o záchrannom pláne.

Ak počúvnu, zachránia nielen samých seba, ale aj životy svojich rodín a priateľov.

Mnohí nebudú počúvať a povedia: "Aké nebezpečenstvo?" Nebudú akceptovať záchranné člny, pretože neveria, že loď sa potopí.

Nie, povedia, to je falošné varovanie, planý poplach. Ako sa čas priblíži a posledné dni sa stanú zjavnými, budú sa šplhať všade hľadajúc bezpečné miesto.

Budú utekať a schovávať sa pred explóziou, keď hory budú klesať do morí a keď sa obloha zmení na krv, ale neuniknú.

Tí hriešnici, ktorí páchajú strašné neprávosti proti Môjmu Otcovi a ktorí vedia, ako čierne sú ich duše, budú stratení.

Tí, ktorí sa pridali na stranu šelmy, sa budú v tejto fáze snažiť uniknúť z jej pazúrov. Lebo k tomu dôjde až vtedy, keď im Pravda konečne začne svitať, a Svetlo nebude ich právo.

Len temnota uľahčí ich bolesti, a napriek tomu im taktiež prinesie neutíchajúcu hrôzu a utrpenie.

Nikdy neodmietajte pomoc, ktorú potrebujete k príprave vašich duší. Musíte pripustiť, že zlo vo svete sa musí vykoreniť.

Tí hriešnici, ktorí sa odmietnu zmeniť, dokonca aj potom, čo im bola daná Pravda Božieho Slova, neprežijú poslednú bitku.

Budú vrhnutí do ohnivého jazera spolu so šelmou a to nebude koniec ich utrpenia. To bude len začiatok.

Tým, ktorí sa vysmievate Mojim pokusom pripraviť vaše duše vám bude daná každá šanca, aby ste sa obrátili ku Mne.

Každý pokus bude urobený k vašej záchrane. Keď neprijmete Moju ruku, záchranný čln,  ktorý potrebujete, aby vás udržal nad vodou, budete plakať žalosťou.

Len modlitby ostatných vás môžu zachrániť.

Zem vyzerá ako tomu bolo po stáročia.

Nebo vyzerá rovnako.

Slnko svieti, ako tomu bolo vždy.

Mesiac vychádza za jasnej noci a človek ešte lapá po dychu v úžase nad stvorením Božím.

Ale zmeny už začali a tým, ktorí sú bdelí, hovorím toto.

Vy viete a cítite zmenu. Splňte svoju povinnosť a použite modlitbu tak, aby sa oči ľudstva otvorili k Pravde a aby sa srdcia všetkých otvorili Božej Láske.

Bude to Láskou Boha ku všetkým Jeho deťom a odpoveďou Jeho detí na Jeho volanie, že ľudská rasa môže byť zachránená.

Váš Ježiš

 8. 09. 2012 O 15:30 hod.

547.Panna Mária: pred všetkými Božími deťmi leží nádherná budúcnosť

Moje dieťa, nech si všetky Božie deti pokojne sadnú a dovolia Jeho Svetlu svietiť cez ich duše.

Je dôležité si vyhradiť čas v dokonalom tichu a uvažovať (meditovať) o Božej Láske a o pláne Môjho Syna k záchrane ľudstva.

Pred všetkými Božími deťmi leží nádherná budúcnosť a táto nová éra mieru  bude vítaná všetkými tými šťastnými dosť na to, aby vošli do brán.

Kým tento deň nepríde, každé úsilie bude vynaložené Zlým, aby spôsobil rozvrat a nenávisť vo svete.

On a jeho démoni vyvolajú rozdelenie medzi Božími deťmi.

Podnecujú vraždy, potraty, nenávisť, násilie, prenasledovanie a vojnu v každej časti sveta.

Nebudú mať pokoj, kým nechytia do pasce každú slabú dušu, ktorá podľahne pokušeniu, ktoré kladú pred takéto duše, aby hrešili proti Pánu Bohu, Bohu Najvyššiemu.

Tak veľa duší dovolilo samých seba vziať nevedomky do ich temného väzenia, odkiaľ je len malá možnosť úniku, keď sa tam raz dostali.

Akonáhle raz Zlý zvíťazí nad dušou, neprestane, kým úplne nezamorí úbohú dušu. 

Hriechu preto je potrebné sa vyhnúť, pretože žiadny hriech nezostáva bez malých následkov. Všetko, čo stačí je jedno pokušenie a duša sa stane slabou a bezbrannou.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa proti vojne, ktorá je vedená Zlým proti Božím deťom.

Keď niekto hreší proti vám, aj keď ste nevinnou obeťou, nesmiete dovoliť sami sebe sa nechať prinútiť k odplate pre hriech, pretože toto je, čo Zlý chce.

Postaví jednu dušu proti druhej v nádeji, že nenávisť bude hnisať medzi nimi.

Majte sa každý deň na pozore a nikdy nezabudnite na ochranu, ktorú Môj svätý ruženec ponúka proti Satanovi.

Povzbudzujem všetky duše, všetky náboženstvá, aby sa modlili Môj svätý ruženec každý deň. Keď to urobíte, Zlý sa vám bude vyhýbať a nechá vás na pokoji, pretože nemôže vydržať bolesť, ktorú znáša, keď sa modlíte Môj ruženec, najmä keď sa ho modlíte hlasno.

Choďte v pokoji. Pamätajte, že ja som Matka celého ľudstva.

Ja som Matka Spásy. Božie deti musia hľadať moju ochranu.

Prosením ma o pomoc a modlitbu  vám budú poskytnuté mnohé milosti.

Matka Božia

Matka Spásy

09. 09. 2012 O 10:00 hod.

548.Skutočná láska pochádza od Boha

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď pochybuješ o Božej láske, pochybuješ o existencii skutočnej lásky. Všetko čo zostane, je chybná láska.

Skutočná láska pochádza od Boha. Keď človek nemiluje Boha dostatočne, nie je schopný milovať inú ľudskú bytosť v plnosti pravej lásky.

Len tí, s ohňom Božej lásky v ich dušiach, môžu skutočne prinášať pravý význam lásky ku ďalšiemu človeku.

To isté platí pre tých, v manželstve, ktoré je požehnané v Mojej cirkvi.

Božia láska, ktorá bude žiariť na manželstvo muža a ženy, ktorí milujú jeden druhého, prenikne ich duše, ak milujú Boha s odovzdanosťou, ktorá je nevyhnutná, aby cítili pokoj.

Skutočná láska znamená pokoj. Bez lásky nie je pokoj, bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažíte nájsť ho. Pokoj môže prísť len skrze lásku jednej osoby k druhej.

Keď láska chýba vo vašom živote, nič nie je vyvážené a na jej mieste je pocit otupenosti.

Aby ste našli lásku, musíte nájsť miesto vo svojom srdci pre Boha.

Aby ste našli Boha, musíte prijať Mňa, vášho Ježiša, ako Jeho milovaného Syna.

Keď Mi dovolíte, Ja vás vezmem k Nemu.

Keď to urobím a keď Jeho Svetlo zaplaví vašu dušu, zistíte, že je ľahké milovať inú osobu.

Božia Láska, prítomná v duši, otvorí srdce druhého.

Láska žiari skrz hlboký žiaľ, nepokoj a rozvrat vo svete. Je to jediný spôsob, ako dosiahnuť pokoj, nielen vo vašich osobných životoch, ale aj vo svete okolo vás.

Láska prináša pokoj, ale musí prameniť zo skutočnej lásky k Bohu, vášmu Stvoriteľovi.

Pokoj prináša harmóniu.

Láska je záchranné lano ľudskej rasy, a bez nej ste stratení, osamelí, hladní a nikdy nenájdete pokoj.

Váš Ježiš

10. 09. 2012 O 18:00 hod.

549.Ako trpíte pod vašim znakom ateizmu

Moja vrúcne milovaná dcéra, čas, aby svet konečne pochopil, že Boh existuje, je blízko.

Všetkým tým, ktorí sa chvália ich ateizmom, ktorý nosia ako hrdý odznak cti, Ja hovorím toto.

Až príde čas, a keď môžete vidieť Pravdu, keď vám ju dám, budete stále poháňaní s pochybnosťami.

Vedzte, že vaše pochybnosti, ktoré v tomto čase nie sú prítomné , pretože si myslíte, že poznáte Pravdu, sú prekliatím. 

Je to Satan, ktorý vás najprv zviedol a potom preklial.

Ste deti Božie a boli ste zaslepení k Pravde, za účelom zabrániť vám od vstupu do Nového raja na zemi, zasľúbeného ľudstvu Mojím Otcom.

Keď vám bude predstavená Pravda a keď vás ešte stále budú mučiť pochybnosti, prosím, požiadajte Ma, aby som vám pomohol. Len jedno slovo, jedno zavolanie, je všetko, čo potrebujete.

Tu je čo chcem, aby ste Mi povedali.

Modlitbová Kampaň (76): Modlitba ateistov

Ježišu pomôž mi prijať Božiu lásku tak, ako mi je ukázaná.

Otvor moje oči, moju myseľ, moje srdce a moju dušu, aby som mohol byť spasený.

Pomôž mi uveriť tým, že naplníš moje srdce Tvojou láskou.

Potom ma drž a zachráň ma od múk pochybností. Amen.

Moje úbohé duše, ako trpíte pod vašim znakom ateizmu.

Ako sa neustále snažíte zatvrdiť svoje srdce voči Pravde, Pravde o existencii Boha.

Ako sa neustále pokúšate získavať iné duše, aby prijali vaše presvedčenie. Prečo si myslíte, že tak je?

Prečo si myslíte, že vynakladáte toľko energie a úsilia do vykrikovania vašej viery? To je, aby ste dokázali, že existencia Boha je klamstvom.

Či neviete, že keď toto robíte, vaše úsilie je plné vášne? Čím to je, že taká vášeň môže obnášať  takú nenávisť k Bohu?

Keď Boh neexistuje, potom prečo Ho nenávidíte?

Ako môžete nenávidieť niekoho, kto, vo vašich očiach, neexistuje?

Satan je váš boh, hoci pravdepodobne neveríte, že on rozhodne existuje.

Čo  neviete, je to, že ovláda vašu myseľ, keď ju plní klamstvom.

Ako  kvôli vám plačem.

Ako vás stále milujem.

Ako vás túžim zachrániť predtým, než bude neskoro.

Váš Ježiš

11. 09. 2012 O 19:30 hod.

550.Nová éra bude ohlasovať môj Druhý príchod. Čas je krátky.

Moja vrúcne milovaná dcéra, konečne si porozumela radosti z utrpenia, keď je ponúknuté s odvahou a zo slobodnej vôle.

Zachránené duše ti prinášajú slzy radosti, rovnako , ako oni taktiež sú naplnené slzami, keď sú zachránené od zrútenia sa do pekelných plameňov.

Vedzte, že Mojím cieľom je zachrániť všetky duše.

Nikdy nezabudnite, že Môj Otec dal ľudstvu zbroj, ktorú potrebuje, aby zachránilo duše s Milosťou imunity.

Uchopte ju, pretože skrze ňu môžu byť zachránené všetky duše. Len myslite na nádherný svet, ktorý leží pred vami.

Nikto tam nebude trúchliť nad žiadnym členom svojej rodiny strateným v pekelných plameňoch.

Vy, Moji nasledovníci, máte moc zatvoriť brány pekla skrze vaše modlitby k záchrane duší.

Nech nikto nezamieta Moje slová.

Neodradzujte ľudí od prijatia Milosti imunity, pretože Ja viem, že niektorí z Mojich zasvätených služobníkov sa to snažia urobiť.

Niektorí to robia z pomýleného zmyslu pre povinnosť, ale mýlia sa. Táto milosť imunity je darom Boha Otca.

Máte povinnosť, Moji zasvätení služobníci, dať ju Božím deťom, aby pomohla zachrániť duše.

Je toľko práce, ktorú je potrebné urobiť v šírení Môjho Slova, ale nezostáva dosť času.

Choďte robte vaše poslanie, Moji učeníci, rozširujte Moje litánie, najmä milosť imunity [litánie č 2].

Choďte a taktiež povedzte ľuďom o Pečati živého Boha a o modlitbe plnomocných odpustkov za odpustenie hriechov.

Boli ste teraz pripravení, aby ste uchopili svoje zbrane v mene Boha a pomohli Mi, vášmu Ježišovi, zachrániť ľudstvo.

Nová éra bude ohlasovať Môj Druhý príchod. Čas je krátky.

Pamätajte, úplne Mi dôverujte a Ja vás oslobodím od starostí a strachu.

Všetko, čo musíte urobiť, je, odovzdať sa v modlitbe.

Ponúknite vaše modlitby za duše, a všetko bude v poriadku.

Váš Ježiš

12. 09. 2012 O 18:55 hod.

551.Komunizmus, tak dlho obávaný v západnom svete, je teraz tajne utvorený cez globálnu alianciu

Moja vrúcne milovaná dcéra, je to Môj zámer vziať kresťanské krajiny, ktoré trpia, pretože sú pod tlakom, aby Ma popreli, do Mojich svätých rúk, aby som im dal silu.

Ich kresťanstvo bude prudko napadnuté spôsobom, ktoré žiadne iné náboženstvo nebude musieť znášať.

Ostatné náboženstvá nebudú prenasledované spôsobom, ktorým Moji nasledovníci budú musieť trpieť.

Pravda kresťanstva môže byť spochybňovaná. Môže byť napadnutá a bude cenzurovaná, ale jedna vec sa nikdy nezmení.

Je len jedna cesta do domu Môjho Otca. Touto cestou som Ja, Ježiš Kristus, Spasiteľ ľudstva.

Nemôžete prísť k Môjmu Otcovi bez toho, bez prijatia Mojej existencie.

Pravda sa nemôže zmeniť, bez ohľadu na to, ako sa ju pokúšate popierať.

Veľmi skoro budú lži videné ako také, aké sú. Všetky náboženstvá sa zjednotia, až sa stanú svedkami Pravdy.

Zmluva Môjho Otca poslať Mňa, Jeho jediného Syna, znovu, aby som priviedol celé ľudstvo do kráľovstva Môjho Otca, bude teraz naplnená.

Práve keď sa Pravda bude stávať zjavnou, všetci tí, ktorí sú ešte na pochybách, budú pokúšaní otočiť sa k nej chrbtom.

Prosím vás, Moji učeníci, povedzte im teraz pravdu.

Možno, že nebudú počúvať, ale po Varovaní počúvať budú.

Bitka proti kresťanstvu teraz začína zúriť.

Volám všetkých kresťanov, aby ste bránili vaše právo ukázať vernosť Mne, vášmu Ježišovi. Keď to neurobíte, budete potláčaní (budete sa dusiť) a prinútení prehltnúť lož komunizmu.

Komunizmus, tak dlho obávaný v západnom svete, je teraz tajne utvorený cez globálnu alianciu medzi vládami všade.

Tí, ktorí medzi vašimi národmi vykrikovali svoj odpor k tomu, čo nazývali režimom zla, teraz budú vítať komunizmus.

Len potom budú kontrolovať všetko, čo robíte, čo jete, koľko zarábate, či máte alebo nemáte dom na bývanie, a či môžete alebo nie praktizovať vaše náboženstvo.

Nikdy sa nepoddávajte. Nikdy sa nevzdávajte nádeje. Vaša sila bude dôležitá počas obdobia tohto útlaku. Modlitba bude vaša výzbroj  a pomôže vám vytrvať.

Moji učeníci Mi musia dôverovať. Nenechám vás trpieť dlho. Budem vás podporovať a toto ťažké obdobie bude rýchle.

Váš Ježiš

13. 09. 2012 O 10:45 hod.

552.Dar  môjho večného Otca je dať každému jeho dieťaťu najdokonalejší život v najdokonalejšom svete

Moja vrúcne milovaná dcéra, medzník v Mojej misii šíriť Moje slovo rýchlo bol prekonaný kvôli modlitbám ostatných.

Tieto modlitby, usilovne prednášané Mojimi vzácnymi a vrúcne milovanými nasledovníkmi, sú tak mocné, lebo sú modlené zo srdca.

Udeľujem veľké milosti na všetkých Mojich učeníkov, ktoré im umožnia postupovať vpred a zraziť (zničiť) akékoľvek prekážky, ktorým môžu čeliť na ich ceste k záchrane duší prostredníctvom tejto misie.  

Moji drahí, milovaní učeníci, vedzte, že anjeli v nebi vás sprevádzajú, ochraňujú vás a vedú smerom k Môjmu cieľu, k cieľu obrátiť svet.

Mnohí z vás, ktorí ste noví  v Mojich posolstvách budete udivení, či sú tieto slová jednoducho na vedenie, alebo na obrátenie ľudí. 

Sú dávané z oboch dôvodov, ale predovšetkým, zachrániť všetkých, aby tak každý mohol žiť v novej ére mieru vo svete. Lebo to je Môj sľub. To je veľký dar.

Dar Môjho Večného Otca je dať každému Jeho dieťaťu najdokonalejší život v najdokonalejšom svete takým spôsobom, aký bol zamýšľaný od samého začiatku.

Nič nemôže alebo nebude zabraňovať, aby sa tento Nový raj na zemi objavil.

Povstane zo šedivého, jednotvárneho sveta, v ktorom žijete, ktorý bol pošpinený hnilobou, vytvorenou Satanom. Tak skazené je zamorenie, že už len málo ľudí pozná Pravdu.

Oni nepoznajú rozdiel medzi dobrom a zlom. Mnohí si tieto dva pletú.

Keď ľudia prijímajú zlo ako súčasť ich životov a ospravedlňujú jeho prítomnosť, popierajú Božie Slovo. Napriek tomu, že jedine prijatím Pravdy Božieho Slova, zmluva, posledná zmluva, môže byť naplnená.

Plán konečnej záchrany ľudstva je úspešný, ale ešte chvíľku treba kráčať ďalej, predtým, než Ja môžem zachrániť všetky tie duše, ktoré sú ešte stále mimo Môjho dosahu.

Len Pravda im otvorí oči.

Len Pravda, ak ju prijmú, ich oslobodí, takže budú môcť vojsť do brán Nového raja.

Váš Ježiš

16. 09. 2012 O 13:45 hod.

553.Celosvetová nenávisť prepukne medzi národmi v tejto dobe a to všetko v mene Boha.

Moja vrúcne milovaná dcéra, celosvetová nenávisť prepukne medzi národmi v tejto dobe  a to všetko v mene Boha.

Ako málo ľudstvo pozná Božie cesty, ktoré sú tak ďaleko od nenávisti.

Nenávisť nemôže pochádzať od Boha. Nenávisť je používaná Satanom, aby urážal Božie Slovo.

Satan používa náboženstvo ako prostriedok k ospravedlneniu nenávisti.

Nenávisť má mnoho foriem a je prezentovaná v mnohých spôsoboch rafinovane vymyslených Satanom a umiestnených v mysli ľudstva.

Nenávisť môže byť použitá k presvedčeniu ostatných, aby prijali lži o inej osobe, s cieľom podnecovať nenávisť a napätie.

Nenávisť môže byť použitá na vytvorenie náboženského rozdelenia a roznecovať násilie rúhaním sa proti Božiemu Slovu.

Keď ľudstvo používa nenávisť, k ospravedlneniu viery v Boha, hrešia proti Bohu tým najhorším spôsobom.

Nenávidieť inú osobu v mene Boha je protirečenie, pretože iba láska môže pochádzať od Boha.

Nenávisť pochádza len od Satana.

Voľba je jednoduchá. Buď si zvolíte Boha a žijete svoj život podľa Jeho pravidiel, alebo si zvolíte Satana a klamstvá, ktoré používa, ku skaze ľudstva a kradnutiu duší.

Váš Ježiš

16. 09. 2012 O 22:50 hod.

554.Varovanie pre tie elitné globálne skupiny, ktoré prostredníctvom svojej silnej aliancie sa spiknú za účelom kontrolovať všetky národy.

Moja vrúcne milovaná dcéra, toto je varovanie pre tie elitné globálne skupiny, ktoré prostredníctvom svojej silnej aliancie sa spiknú za účelom kontrolovať všetky národy.

Vy, ktorým boh je Satan, vedzte, že vaše duše sú sčernalé s mrakom zla, ktorý je zamorený vo vás prostredníctvom Zlého.

Ste vo veľkom nebezpečenstve, ešte ste si zvolili uctievať diabla, ktorý chce ukradnúť vaše duše a mučiť vás na večnosť.

Vaše plány diktovať, vládnuť, kontrolovať a organizovať genocídu proti Božím deťom, budú nielen zmarené rukou Môjho Otca, ale toto zlo bude obrátené proti vám.

Budete prísne potrestaní za vaše neprávosti.

Hriechy, ktorými ste sa previnili, sú Mi odporné a vaša nenávisť a pohŕdanie tými ľuďmi, tým ktorým tvrdíte, že slúžite, vo vašich vládach, vás zničí naveky.

Krátke opojenie, z ktorého sa budete tešiť, keď uchopíte opraty moci nad národmi a zavediete krutý diktátorský režim, vám prinesie večný život v pekle.

Bude vám daných veľa príležitostí, aby ste sa obrátili chrbtom k zlej skupine elitných síl. Ale majte sa na pozore, pretože vám bude daný len určitý čas.

Nikdy nepodceňujte silu Boha. Nepodceňujte Jeho hnev. Lebo aj keď je Bohom veľkého milosrdenstva, On, Boh, Môj Večný Otec, je tiež ten, ktorého sa treba báť.

Jeho sila je všemohúca. Jeho moc nad Satanom onedlho vyvrcholí a On vyženie šelmu a jej zástupy do ohnivého jazera.

Vy, tiež, budete uvrhnutí do pekla, ak budete pokračovať v ničení Božieho stvorenia, Božích detí.

Môj Otec vám nikdy neodpustí, ak prekročíte hranice Jeho veľkého milosrdenstva.

V deň, keď prídem súdiť, sa budete triasť najhlbším strachom, ľudstvu neznámeho.

V ten deň, vám bude udelený trest podľa toho, ako ste zaobchádzali s vašimi bratmi a sestrami, Božími deťmi.

Dajte si povedať. Hnevu Božieho je potrebné sa obávať.

Váš Ježiš

17. 09. 2012 21:15 hod.

555.Protestantský národ, Veľká Británia, sa čoskoro navráti k mojim cestám

Moja vrúcne milovaná dcéra, prajem si odhaliť ti zázrak, ktorý som naplánoval.

Protestantský národ, Veľká Británia, sa čoskoro navráti k Mojim cestám, Mojim učeniam a Pravde.

Po tak dlhú dobu táto kresťanská krajina prispôsobovala a upravovala Božie zákony, aby vyhovovali jej pyšným cestám.

Kedysi veľká kresťanská krajina, hrešila v priebehu stáročí proti zákonom Božím a presvedčila samú seba, že nasleduje zákony stanovené Mojou cirkvou na zemi.

Modlitby veriacich medzi nimi a láska a oddanosť preukázaná kresťanskými vodcami vo Veľkej Británii, tvárou v tvár v nepriazni osudu, ich priniesla bližšie k Môjmu Najsvätejšiemu Srdcu.

Táto krajina bude obrátená a Pravda zachráni milióny.

Antikrist a jeho mnoho nasledovníkov ovplyvnili mnohých pri moci v tejto krajine, ale nepodarí sa im ukradnúť Božie deti.

Moji nasledovníci sa spoja (zjednotia) vo všetkých cirkvách po celej Británii a Ja ich zahalím do Môjho svätého náručia.

Stanú sa mocnou silou v Mojej armáde a plán zjednotiť ich už začal.

Tu je špeciálna Modlitbová Kampaň za Božie deti v Británii.

Modlitbová Kampaň (77): Za Veľkú Britániu

Ó, Najvyšší Nebeský Otče, Bože Stvoriteľ človeka, prosím, počuj moju modlitbu.

Žiadam Ťa, zachráň Britániu z pazúrov zla a diktatúry.

Prosím Ťa, aby si nás všetkých zjednotil, všetky náboženstvá, vierovyznania a farby pleti, ako jednu rodinu v Tvojich očiach.

Daj nám silu, aby sme sa zjednotili v odpore ku každému zákonu zavádzaného proti Tvojmu učeniu.

Daj nám silu a odvahu, aby sme Ťa nikdy neopustili a pomôž zachrániť všetky Tvoje deti skrze naše modlitby.

Priveď všetkých mojich bratov a sestry spoločne v jednote, aby vzdali poctu Tvojmu sľubu priniesť nám večný život a vstup do Tvojho raja. Amen.

Deti Veľkej Británie, vedzte, že čoskoro, obrátenie, ktoré zahalí vašu krajinu, vám prinesie veľké milosti.

Potom pomôžete viesť Moju armádu, spolu s inými národmi, k Môjmu slávnemu kráľovstvu.

Váš Ježiš

18. 09. 2012 O 17:40 hod.

556.Nie som Syn človeka, akého ľudia očakávajú. Ja som nekonvenčný .

Moja vrúcne milovaná dcéra, bola to veľmi ťažká cesta pre tých Mojich nasledovníkov, ktorí nasledujú túto misiu.

Sú zosmiešňovaní tými, ktorých názory si cenia.

Oni sú terčom posmechu od tých, ktorí tvrdia, že sú duchovne zrelí a pľuvajú na nich tí, ktorí popierajú Mňa, Ježiša Krista.

Musia prijať tŕňovú korunu a pokoru, ktorá je potrebná, aby zniesli bolesť utrpenia pre Moje sväté meno.

Nech nikto nepodceňuje tŕnistú cestu k večnej spáse.

Keď vydržíte muky, budete očistení rýchlo a potom budete schopní pomôcť ostatným, ktorých očista sa udeje až po Varovaní.

Prídu chvíle, Moji milovaní učeníci, keď lži budú zasadené do vašich myslí ostatnými, ktorí chcú, aby ste zanechali Moju misiu.

Musíte jednoducho zostať pevní, zdvorilí a zostať ticho, keď čelíte tomuto prenasledovaniu.

Nikdy neargumentujte, alebo sa nesnažte dokazovať pravosť Môjho Svätého Slova, lebo sa potknete a potom spadnete. Potom budú do vás kopať a budete považovať za obtiažne pohnúť sa ďalej a propagovať Moje Sväté Slovo. Inými slovami, uviaznete. Potom sa dostaví zmätenosť a v niektorých prípadoch sa otočíte ku Mne chrbtom.

Mnoho Mojich nasledovníkov, ktorí vzali svoj kríž, aby Ma nasledovali v tejto misii na záchranu duší, nemôžu pokračovať v ich namáhavej ceste.

Niektorí dovolili ostatným, zasadiť semienka pochybností v ich mysliach.

Iní uverili klamstvám, ktoré im boli povedané, aby popreli túto Moju poslednú svätú misiu na zemi na prípravu ľudstva na Môj Druhý príchod.

Len tí, s jednoduchou láskou ku Mne, s hlbokou oddanosťou, a ktorí chápu úlohu utrpenia v spáse duší, mali vytrvalosť pokračovať.

Nie je ľahké, nasledovať Mňa, vášho Ježiša. Pokiaľ nasledujete moje učenie môže vás priniesť bližšie k Môjmu Najsvätejšiemu Srdcu, ale je to len vtedy, ak sa podriadite tej skutočnosti, že je krížom , môžete sa vskutku nazývať mojimi učeníkmi.

Mnohé úbohé duše veria, že dostanú veľkú moc, veľkú slávu a uznanie vo svete, keď odpovedia na Moje volanie. Nie je tomu tak.

Ja som vytrpel obetu a v tom leží Moja moc nad Satanom.

Nie som Syn človeka, akého ľudia očakávajú. Ja som nekonvenčný. Vyberám nehodné duše, aby prinášali Moje posolstvá.

Volám najchudobnejších, najmiernejších a najväčších z hriešnikov, pretože vám potrebujem ukázať, že ste všetci rovnakí v Mojich očiach. Ale to budú iba tí, ktorí príjmu, že iba tí pokorní v mysli a v duši, môžu byť objatí Mnou a ktorí budú rýchlo kráčať k duchovnej dokonalosti.

Trpte pre Moje meno, a Ja vás pozdvihnem v sláve v Novom raji.

Prijmite Pravdu Môjho Božstva v tom, že nikdy nebudem vyvyšovať sám Seba skrze Mojich pravých prorokov, a že ani oni nebudú hľadať slávu v Mojom mene.

Teraz poďte ku Mne s dôverou a odovzdaním, aby som vás mohol urobiť Mojimi.

Váš Ježiš

19.09. 2012 O 20:45 hod.

557.Obrátenie príde ako prvé. Potom prenasledovanie. Potom spása. V takomto poradí.

Moja vrúcne milovaná dcéra, veľká zmena sa teraz deje vo svete a svetlo Môjho milosrdenstva sa približuje.

Nech si nikto nemyslí, že to, o čom hovorím, že príde sa nestane.

Ja hovorím iba pravdu, takže Mi musíte veriť.

Môj Svätý Duch teraz rýchlo zostupuje na ľudstvo, aby ich pripravil na Moje veľké milosrdenstvo.

Nech nikto nezlyhá v príprave alebo v šírení Môjho slova, aby duše mohli byť zachránené.

Všetko je teraz dobré, Moja dcéra, v tom, že všetko je na svojom mieste pre Moje slovo, aby sa šírilo ako poľný kvet, ktorý zapustí korene v každom národe.

Sladká vôňa Môjho daru lásky je pociťovaná dokonca aj tými, s malou vierou. Sú si vedomí zmeny a  obratu, ale nechápu, čo sa deje.

Povedz im, že Pán Boh, Kráľ milosrdenstva, sa pripravuje vrátiť sa po druhý krát, aby ich zachránil.

Moja zmluva sa blíži do fázy, kedy sa najskôr uskutoční obrátenie. Potom prenasledovanie. Potom spása. V tomto poradí.

Dôverujte Mi a pripravujte sa, lebo čas obrátenia mnohých ľudí je blízko.

Mnoho prekážok je pred vami, Moji učeníci. Toto je to, čo musíte urobiť.

Kráčajte priamo. Smerujte ku Mne po ceste a zostaňte dôstojní, bez ohľadu na to, akú urážku na vás hodili. Tým, že toto urobíte, a nebudete sa venovať šelme, ktorá pracuje cez druhých, aby vás prinútili pochybovať o vašej viere, premôžete ju.

To je dôvod, prečo som mlčal a sotva reagoval na Mojich žalobcov, Mojich katov. Keď tak urobíte, bola by daná sila Satanovi.

Moja smrť zničila moc, ktorú mal nad Božími deťmi. On potom stratil svoju moc ukradnúť všetky duše. Teraz, keď čoskoro znovu prídem, stratí všetku svoju moc. Ale dovtedy bude pokračovať v krádeži duší.

Buďte silní. Buďte pokojní. Buďte statoční. Ja som s vami. Keď Mi odovzdáte vašu vôľu a budete Mi úplne dôverovať, budete v bezpečí.

Váš Ježiš

20. 09.2012 O 15:16 hod.

558.Budú hovoriť, že som bol ženatý. Budú hovoriť, že som bol jednoducho prorok.

Ja som Tvoj mystický ženích, a ako taká budeš aj naďalej trpieť, na  záchranu duší.

Moja vrúcne milovaná dcéra, čas na klamstvá o Mne, aby sa rozšírili po celom svete začal.

Ako som vám povedal predtým, vymyslia klamstvá a vytvoria falzifikáty o Mne, Ježišovi Kristovi, aby tak ani mohli poprieť Moje Božstvo.

Moje Božstvo je všemohúce.

Prišiel som v tele a ponížil som sa spôsobom, akým ľudia nečakali.

Neprišiel som oblečený ako kráľ.

Nekričal som alebo sa nepýšil ako kráľ, aby iní padali k Mojim nohám.

Neprikazoval som iným, aby Ma obsluhovali.

Namiesto toho som prišiel slúžiť.

Prišiel som prosiť o vašu spásu. Aby som tak urobil, musel som sa ponížiť tým, že som sa stal človekom, chudobným človekom, nízkeho pôvodu.

Aj keď som prišiel ako človek, neznamenalo to, že Moje Božstvo bolo nejakým spôsobom oslabené. Narodil som sa bez hriechu. Bolo pre mňa nemožné, aby som zhrešil. Mohol som mať rovnaké túžby tela ako človek, ale nikdy som nespáchal hriech, lebo to nie je možné. Bol som čistý v mysli, tele i duchu.

Bol som ako človek v mnohých ohľadoch. Ale Ja som vstal z mŕtvych.

Lži, ktoré sa objavia, kde oni budú popierať pravdu o Mojej existencii cez sériu neprávd, začnú zaplavovať zem.

Povedia, že Moje telo môže byť ešte nájdené. Povedia, že som bol ženatý. Povedia, že som bol obyčajným prorokom. Oni sa potom znovu pokúsia dokázať, že som bol kacír. Že som sa rúhal proti Bohu. Budú zosmiešňovať Moje slová ako sú teraz dávané svetu a potom Ma odmietnu.

Robia to z dvoch dôvodov. Prvým je pošpiniť Moje Božstvo a predstaviť Ma ako obyčajného človeka. Druhým je vytvoriť pochybnosti, pokiaľ ide o Moju úlohu Mesiáša.

Ako urážajú Moje Meno.

Ako mätú Mojich nasledovníkov.

Nepočúvajte lži.

Nepočúvajte, keď sa vás pokúšajú presvedčiť, že Boh nestvoril vesmír.

Lebo všetky tieto rozptýlenia sú navrhnuté tak, aby oslabili vašu vieru a ukradli vaše duše.

Zapchajte si uši voči takejto hanebnosti. Zatvorte vaše oči pred nepravdami, ako všetko úsilie bude vykonané, aby vás presvedčili, že Ja som nebol Mesiáš, Spasiteľ a Vykupiteľ ľudstva.

Akí sú slepí.

Ako málo sa naučili.

Váš Ježiš

 20. 09. 2012 O 18.25 hod.

559.Boh Otec: čas môjho Syna je zlúčený s vaším časom deti a čoskoro všetci budú jedno

Moja najdrahšia dcéra, ako túžim držať Moje drahé deti v Mojej blízkosti, aby som im ukázal, ako veľmi sú milované.

Tak veľa Mojich detí je rozptýlených po celom svete, ale len tak málo pozná svojho Otca. Ich Stvoriteľa.

Tým, ktorí Ma nepoznajú, musí byť povedané, že ich neopustím.

Povstanem proti silám zla a kráľovi lži, šelme, a vymažem túto strašnú pohromu z existencie.

Len keď miera zla ustúpi, môžu Moje deti vidieť pravdu.

Deti, netrápte sa, pretože vaše modlitby sa dotýkajú Môjho Srdca a prostredníctvom vašich prosieb zachránim mnoho Mojich detí, ktoré sú v tme.

Moja misia poslať Môjho milovaného Syna, aby vyhlásil Moje Kráľovstvo, je teraz dobre upevnená, aj keď mnohí si toho nemusia byť vedomí.

Čas Môjho Syna je teraz zlúčený s vašim časom deti a čoskoro všetci budú jedno.

Čas pre Nový raj  bol určený a všetko bolo ustanovené pre nový domov Mojich detí, nový svet.

Volám na vás z nebies a nalieham na vás, aby ste dôverovali Môjmu Synovi, Jeho veľkému milosrdenstvu a Jeho sľubu naplniť túto zmluvu.

Vzdajte sa všetkých pochybností, ktoré vás môžu zdržiavať, pretože vás blokujú od hľadania skutočného pokoja.

Ony blokujú Moje milosti, ktoré chcem na vás vyliať, aby som vás ochránil pred poslednou zostávajúcou dobou, kedy Satan vládne zemi. Jeho čas je u konca. Potom sa rozvinie Nový začiatok.

Čakám, s láskou, návrat Mojich detí do Môjho kráľovstva, kráľovstva Nového raja. Je to tak, ako by to malo byť.

Milujem vás. Dôverujte Môjmu Synovi  a očakávajte Moje volanie.

Váš Otec

Boh Najvyšší

 21.  09. 2012 O 15:05 hod.

560.Matka Božia: bolo predpovedané, moje dieťa, že v týchto časoch, v ktorých dnes žijete sa srdcia ľudí zatvrdia

Moje dieťa, ako rýchlo ľudstvo dokáže zbožňovať falošných kráľov, falošných bohov.

Mnoho ľudí v dnešnom svete neprikladá váhu prijať falošných bohov a potom nemajú vinu vo svojich srdciach keď odmietnu jediného pravého Boha.

Bolo predpovedané, moje dieťa, že v týchto časoch, v ktorých dnes žijete sa srdcia ľudí zatvrdia.

Oni odmietnu aj vlastnú rodinu v honbe za rozkošou.

Oni odmietnu tých v chudobe a tých, ktorí hladujú, ako sa cvičia v každom druhu sebeckosti a páchajú hriech obžerstva.

V týchto dňoch už žijete deti. Ako ľudská rasa putuje bezmocne, v zmätku, kde nič neuspokojuje, oni sa chopia čohokoľvek, čomu oni veria, že vyplní prázdnotu. Táto prázdnota existuje, lebo oni nenasledujú pravdu alebo nie sú verní Môjmu milovanému Synovi.

Nielen, že zbožňujú falošných bohov oni sú verní tým úbohým dušiam, ktoré propagujú hriech, ako by to nebolo bez následkov.

Potom, keď sú im predstavované klamstvá o Mojom Synovi v dnešnom svete, sú rýchli prijať takéto nepravdy.

Je prijateľné, aby zosmiešňovali Môjho Syna, napriek tomu, keď iné doktríny, ktoré neobsahujú pravdu sú kritizované ľudia sa krčia strachom. Oni nemajú strach z Môjho Syna.

Neboja sa jediného pravého Boha, pretože Ho nemilujú. Ich srdcia sú zatvorené.

Pokračujú v nasledovaní cesty, ktorá im neprináša útechu. Ale namiesto toho táto cesta ich zanecháva nespokojných a prázdnych.

Ako plačem, keď vidím ich zmätenosť. Ako plačem kvôli Môjmu Synovi, ktorého stále toľko zraňujú svojím pohŕdaním. On, ktorý pre nich toľko vytrpel a zomrel tým najmučivejším spôsobom. Aj napriek tomu ešte stále nerozumejú významu Jeho Smrti na kríži.

Až vtedy, keď človek prijme Ježiša, Krista, pravého Mesiáša, nájde pokoj.

Čoskoro im Môj Syn predloží dôkaz, ktorý požadujú. Až im bude ukázaný dôkaz, budú musieť urobiť konečné rozhodnutie.

Buď si zvolia Môjho Syna a Pravdu, alebo prijmú lži, ktorými ich kŕmi podvodník.

Modlite sa, deti, aby sa otvorili srdcia a láska Môjho Syna sa zmocnila všetkých Božích detí, aby prijali ruku Jeho milosrdenstva.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

22. 9.2012 o 15:30 hod.

561.Falošní proroci sú teraz pripravení a vrhnú sa na túto misiu

Moja vrúcne milovaná dcéra, musím ťa varovať pred falošnými prorokmi, ktorí sa pokúšajú zasahovať do tejto misie.

Tak veľa úbohých oklamaných duší, ktoré veria, že dostávajú božské posolstvá, je zvedených z cesty Zlým.

Robí to tým, okrádajúc ich  o lásku ku Mne a zameriava sa obzvlášť na sväté zbožné duše.

Ktokoľvek, kto ti bude hovoriť, že má posolstvo z neba, ktoré ti prikazuje, aby si zmenila alebo opravila posolstvá odo Mňa, je klamár.

Toto nie je spôsob, akým Ja oprávňujem komunikáciu z neba. Jediné posolstvá, dovoľujem, komunikáciu medzi vizionármi, sú na podporu a lásku, ale iba, keď je to nevyhnutné.

Posolstvá prijaté pravými prorokmi, alebo vybranými dušami, sú buď pravé alebo falošné.

Nie je nič medzi. Nebo by nikdy neposlalo posolstvo, ktoré je v rozpore s iným posolstvom prijatým vybranou dušou z neba.

Dajte si pozor na falošných prorokov. Tí, ktorí si neuvedomujú, že sú falošní, môžu spôsobiť strašnú škodu, keď zasahujú do Môjho svätého slova. Ty, Moja dcéra, sa nesmieš zaoberať s tými, ktorí hovoria, že prichádzajú v Mojom mene, pokiaľ ti nedám iné pokyny.

Falošní proroci sú teraz pripravení a vrhnú sa na túto misiu. Nesmieš sa s nimi zaoberať.

Maj sa na pozore týmto nebezpečenstvám, lebo najnebezpečnejším zo všetkých bude človek, ktorý príde a bude tvrdiť, že som Ja.

Keď dovolíte samým sebe, Moji učeníci, aby ste boli priťahovaní falošnými prorokmi, budete ľahkou korisťou Antikrista a jeho falošného proroka.

Dôverujte Môjmu Svätému Slovu. Mnoho z vás ešte nemôže prijať Pravdu a budete sa so Mnou prieť, ale bude to k ničomu. Lebo tá najväčšia kritika, ktorú máte proti Mne, je, že Ja milujem všetky Božie Deti, najmä hriešnikov.

Milujem všetkých rovnako. Tým, ktorí Ma obviňujú, že dávam prednosť hriešnikom, vedzte toto.

Nikdy neskúšajte zmiasť iných hovorením, že Ježiš prehliada hriech. Vy viete, že je to lož. Ja nenávidím hriech, ale milujem hriešnika.

Váš Ježiš

23. 9. 2012 O 09:00 hod.

562.Tak veľa ľudí hľadá pravdu a nemôže ju nájsť

Moja vrúcne milovaná dcéra, prichádza čas, keď sa človek musí pýtať sám seba - kto som a prečo žijem?

Jediná odpoveď, ktorá mu prinesie pokoj, je, keď pochopí, že je Božím dieťaťom.

Radšej než popierať pravdu kvôli tlakom, vykonávaných tými, ktorí sa vysmievajú tým, ktorí veria v Boha, on musí byť úprimný sám k sebe.

On vie, že láska, ktorú cíti, pochádza od Boha.

On vie, vo svojom srdci, že úbohosť, ktorú cíti, keď je v temnote a zúfalstvo prichádza z druhej strany. Z temnej strany.

Tak veľa ľudí hľadá pravdu a nemôže ju nájsť.

Hoci pravda bola zaznamenaná vo Svätej knihe, mnohí nemôžu prijať, že Písmo sväté obsahuje všetky odpovede, ktoré hľadajú.

Musíte prijať pravdu a držať sa jej  za každú cenu lebo je to vaša cesta k spáse.

Mnoho ľudí bude robiť všetko, čo je možné, aby popreli pravdu. Hlavne budú používať ľudskú inteligenciu, aby trhali pravdu na kusy a aby ste uverili klamstvu.

Každý argument bude vytvorený, aby poprel pravdu o Bohu. Tak presvedčivé budú tieto argumenty, že pre mnohých veriacich bude ťažké obhajovať pravdu.

Vaša viera obstojí v skúške času, ale iba vtedy, ak Mi dovolíte, aby som vás viedol vo dne i v noci.

Lebo aby som vás viedol, nikdy nesmiete odtrhnúť vaše oči zo Mňa a spoliehať sa na Moju pomoc.

Hovorte so Mnou. Komunikujte so Mnou kedykoľvek počas dňa, v aute, v práci, v škole alebo vo vašom kostole. Nezáleží na tom odkiaľ, pretože Ma môžete zavolať v každej chvíli a Ja vám odpoviem.

Táto cesta, cesta na Kalváriu, je veľa pre Mojich nasledovníkov. Je ťažké vystúpiť na túto horu. Musíte znášať nezdary a bolesť odmietnutia od tých, ktorí nebudú akceptovať vaše právo vykonávať vaše náboženstvo. Vrchol hory by mal byť váš cieľ. Len vtedy, keď dosiahnete vrchol nájdete pokoj.

Vytrvajte, Moji milovaní nasledovníci a Moju lásku budete pociťovať takým spôsobom, že to vám dá silu, že by ste neverili, že je to možné.

Milujem Vás. Kráčam s vami. Nikdy vás neopustím. Všetkým vám žehnám.

Váš Ježiš

23.9. 2012 O 20:00 hod.

563.Pripravte sa byť svedkami, že znamenia čoskoro budú odhalené z neba

Moja vrúcne milovaná dcéra, je to z lásky, že Ja prosím všetky Božie deti, aby sa pripravili byť svedkami, že znamenia budú čoskoro odhalené z neba.

Znamenia budú prezentované svetu rôznymi spôsobmi, k prebudeniu Božích detí. Mnohí sa pokúsia poprieť tieto znamenia a odmietnu ich ako povery a fantazírovanie veriacich.

Pre tých, ktorí budú svedkami znamení musíte vedieť, že oni vám pomôžu pripraviť vaše duše. Lebo, keď ste živili vaše duše a požiadali ste o odpustenie vašich hriechov, vaše utrpenie, po Varovaní, bude minimálne.

Prijmite tieto znamenia, tieto zázraky, ako dar z neba.

Nebojujte s nimi alebo ich neignorujte, pretože oni sú dôkazom Môjho sľubu pripraviť vás všetkých pred Mojim Druhým príchodom.

Teraz choďte a majte vieru.

Dôvera je najdôležitejší čin vernosti ku Mne, vášmu Ježišovi.

Dôverujte Mi a všetko bude v poriadku.

Vás Ježiš

24.9.2012O15:55 hod.

564.Každý človek, ktorý nenávidí druhého, kvôli jeho náboženstvu, nemiluje skutočne Boha

Moja vrúcne milovaná dcéra, každý človek, ktorý nenávidí druhého, kvôli jeho náboženstvu, nemiluje skutočne Boha.

Ako sa Mi hnusí byť svedkom pokrytectva tých, ktorí tvrdia, že sú oddanými nasledovníkmi Boha.

Títo ľudia sa vyhrážajú zabiť tých, ktorí s nimi nesúhlasia a zavraždia tých, ktorí urážajú ich bohov.

To je hriech nenávidieť iného. Je to smrteľný hriech, keď zavraždíte iného, alebo keď sa pokúsite smrteľne zraniť inú dušu v mene náboženstva.

Vari neviete, že keď ste rýchli v odsúdení druhého na smrť, pretože oni urazili Boha, že nenasledujete zákony Božie?

Volám ku všetkým náboženstvám a všetkým vierovyznaniam, ktoré hovoria, že veria v Boha. Ak veríte v Boha, potom musíte ukázať lásku k ostatným, dokonca keď vás trápia alebo vás urážajú.

Mnoho ciest vedie k Môjmu Otcovi, ale je len jeden Boh. Pravý Boh je Stvoriteľ sveta a môžete iba byť prijatí do Jeho Kráľovstva, keď milujete svojho blížneho a to zahŕňa aj vašich nepriateľov.

Je veľmi ľahké nenávidieť druhého, lebo zlí duchovia zamorujú a trápia Božie deti každú sekundu. Ako sa Zlý raduje, keď veriaci človek, ktorý otvorene vyznáva, že miluje Boha, vyvoláva nenávisť a ktorý nerozmýšľa dvakrát o zavraždení tých, o ktorých je presvedčený, že sú jeho nepriatelia.

Nikto neunikne trestu, ak zabije iného. Nikto nebude prijatý do Nového Raja, ak zavraždí iného v mene Môjho Otca.

To môže byť ťažké a môže vás to zraniť, keď niekto uráža vašu vieru, ale musíte sa za neho modliť a nikdy nesmiete zabudnúť na prikázanie: "Nezabiješ!".

Prikázania Môjho Otca sú veľmi jednoduché. Sú jasné. Nepotrebujú byť definované, ale beda tomu človeku, ktorý porušuje zákony Môjho Otca.

Váš Ježiš

25. 9. 2012 O 12:50 hod.

565.Sú len tri spôsoby, ako sa ochrániť pred zlým

Moja vrúcne milovaná dcéra, nikdy sa nesmieš stať uspokojená a mať pocit, že táto práca, keď sa zdá, že ide dobre, čo len na jediný okamih unikne metle Zlého. On zúri. Rýpe sa do každej úlohy,  ktorú podnikneš, vytvára problémy a prekážky, ktoré ťa zanechávajú frustrovanú a bezmocnú.

Tak mnoho ľudí je slepých k rane, ktorú uvalil na ľudstvo. Pretože ho nemôžu vidieť, neveria, že existuje. Tí, ktorí  mu otvoria cestu, skrze hriech, otvárajú cestu a vpustia ho do svojich duší, budú považovať za nemožné, aby sa zbavili strašnej bolesti a nespokojnosti, ktorú prinesie do ich životov.

Sú len tri spôsoby, ako sa ochrániť pre Zlým.

Tým prvým je sviatosť zmierenia, ktorá očistí vašu dušu, pokiaľ je vaša ľútosť úprimná. Pre nekatolíkov prosím, prijmite dar plnomocných odpustkov v Modlitbovej kampani (24),  danej svetu prostredníctvom tejto misie.

Tým druhým spôsobom je každodenné odovzdanie sa Mojej Matke, ktorej bola daná moc rozdrviť Satana. Jej svätý ruženec je dôležitým štítom, ktorý ukryje vás a vašu rodinu pred jeho zlým pohľadom.

Posledný spôsob je skrze stav milosti, ktorý môžete dosiahnuť pravidelnou komunikáciou so Mnou, keď Ma prijímate vo svätej Eucharistii.

Tak mnoho ľudí, ktorí chcú uniknúť z pazúrov Satana, a ktorí vo svojich srdciach vedia, že boli vtiahnutí do víru zla, sa musí obrátiť ku Mne a prosiť Ma, aby som im pomohol touto mimoriadnou  Modlitbovou Kampaňou (78): Zachráň ma od Zlého.

Ó, Ježišu, ochráň ma pred mocou Satana.

Vezmi ma do Tvojho Srdca, kým sa zbavím všetkej mojej oddanosti jemu a jeho zlým cestám.

Odovzdávam Ti svoju vôľu a prichádzam pred Teba na kolenách s pokorným a kajúcim srdcom. Vkladám svoj život do Tvojich svätých rúk. Zachráň ma od Zlého. Osloboď ma a vezmi ma do Tvojho bezpečného prístavu ochrany teraz a navždy. Amen.

Váš Ježiš

 26. 09. 2012 O 16:40 hod.

566.Panna Mária: vo svete sa začnú diať čoskoro veľké zmeny

Moje dieťa, vo svete sa začnú diať čoskoro veľké zmeny.

Je to čas, na plán spásy, aby bol predstavený vo všetkých krajinách v srdciach ľudí.

Tak veľa ľudí sa zachvejú v pravde  odkiaľ pochádzajú a ako sa musia vykúpiť v očiach Boha.

Tak nepripravené sú Božie deti na tieto veľké udalosti. Je to kvôli láske Boha ku všetkým jeho deťom, že ste varovaní.

Ignorovať tieto varovné znamenia je na vaše vlastné nebezpečenstvo. Smejte sa, alebo vysmievajte sa týmto Božím zásahom, ktoré prídu, aby priviedli srdcia ľudí do Srdca Božieho a budete trpieť.

Deti, majte sa na pozore po celú dobu. Znamenia z neba a Zázrak Božieho zásahu sa približujú každým dňom.

Modlite sa, aby ste dostali milosti k otvoreniu vašich sŕdc  k veľkému milosrdenstvu Môjho milovaného Syna, Ježiša Krista.

Všetky cesty sú otvorené, aby pritiahli Božie deti späť do úkrytu  Jeho Najsvätejšieho Srdca.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

26.9. 2012 O 22:12 hod.

567.Hriech môže byť odpustený, kým ste nažive. Nie po smrti.

Moja vrúcne milovaná dcéra, dovoľujem toto tvoje intenzívne telesné utrpenie, aby si dnes zachránila viac duší. Ponúkni túto bolesť za tie vybrané duše, ktoré Mi musíš pomôcť zachrániť. Táto bolesť nebude trvať dlho, ale keď sa ti uľaví, vedz, že mnoho duší bolo zachránených od pekelných plameňov a teraz sú v očistci čakajúc na očistenie.

Ako obetná duša musíš prijať, že Ja môžem dovoliť chvíle utrpenia, aby si pomohla  zachrániť duše Božích detí. Jedného dňa stretneš tieto duše a potom pochopíš, aké šťastie to  prináša Môjmu Otcovi. Vedz, že keď trpíš, Ja trpím s tebou, aby som zmiernil tvoju bolesť. Nie si sama. Keď cítiš, že nemôžeš dýchať, je to ten istý pocit dusenia, pociťovaný dušami, ktoré po smrti čelia výparom  plameňov pekla.

Keby len ľudia poznali pravdu života po smrti. Potom čo duša opustí telo, či je už v stave milosti alebo nie, Satan ju trápi skrze moc zvádzania. Snaží sa, dokonca aj potom, pritiahnuť duše k nemu. Modlitba za takéto duše je veľmi dôležitá.

Ja priťahujem duše k Môjmu svetlu. Ale len tie, ktoré sú v stave milosti, môžu zniesť silu Môjho Svetla milosrdenstva. Ak  nie sú čisté duše, potom musia byť očistené v očistci.

Existuje, Moja dcéra , mnoho úrovní v očistci a, v závislosti od hriechov spáchaných dušou, budú naplnené s očisťujúcim ohňom Ducha Svätého.

Očistec je bolestivý pre dušu, a tie, ktoré majú stráviť čas tam, to pociťujú ako fyzickú bolesť, akoby boli ešte nažive.

Nech nikto nepodceňuje obete, potrebné, na udržanie ich duší v stave hodnom Kráľovstva  Môjho Otca. 

Môj Otec miluje všetky svoje deti, ale duše si musia zaslúžiť právo byť spôsobilé na vstup do Kráľovstva Môjho Otca. Aby toho boli hodné, musia sa vykúpiť v Mojich očiach, zakiaľ sú ešte nažive. Musia sa kajať za svoje hriechy s úprimným srdcom.

Dokonca aj na prahu smrti môže hriešnik využiť Moje veľké milosrdenstvo tým, že Ma bude prosiť, aby som mu odpustil jeho hriechy. Vytrhnem ho a vezmem ho do Môjho náručia. Ja potom naňho vylejem Moje milosrdenstvo a vezmem ho za ruku k bránam raja.

Hriech môže byť odpustený, kým ste nažive. Nie po smrti.     

Váš Ježiš

27. 9. 2012 O 09:00 hod.

568.Dve miliardy duší , ktoré budú odmietať moju ruku milosrdenstva

Moja drahá milovaná dcéra, misia k záchrane tých dvoch miliárd duší, ktoré budú odmietať Moju ruku milosrdenstva, musí byť súčasťou každodenných modlitieb všetkých tých, ktorí sa volajú modlitebníci Boží.

Veľa zázrakov bude mať za následok, že mnoho ľudí dostane dar spásy a vstup do Nového raja.

Túžba v Mojom Najsvätejšom Srdci je bolestivá kvôli týmto strateným dušiam. To je dôvod, prečo sa Moji nasledovníci musia usilovne modliť, aby všetci mohli byť zjednotení ako jedna rodina v Novej ére, lebo keby Moja rodina bola rozdelená, prinieslo by Mi to strašné muky.

Volám k vám všetkým, aby ste zachránili tie duše, ktoré budú tvrdohlavo odmietať prijatie Boha, modlitbou tejto Modlitebnej kampane (79): Za dve miliardy stratených duší

Ó, drahý Ježišu, prosím Ťa, aby si vylial Tvoje milosrdenstvo na stratené duše.

Odpusť im, že Ťa odmietajú a použi moju modlitbu a moje utrpenie, takže môžeš, prostredníctvom Tvojej milosti, vyliať na nich milosti, ktoré potrebujú na posvätenie svojich duší.

Prosím Ťa o dar zhovievavosti pre ich duše.

Prosím Ťa, aby si otvoril ich srdcia, aby prišli k Tebe a prosili Ťa, aby si ich naplnil s Duchom Svätým, a tak, aby mohli prijať pravdu Tvojej lásky a žiť s Tebou a s celou Božou rodinou naveky. Amen.

Je to ťažké pre mnohých ľudí prijať Božie milosrdenstvo. Je to kvôli moci, ktorú Satan drží nad nimi, ale oni to  v mnohých prípadoch nevedia.

Avšak v niektorých prípadoch tieto duše nepochybujú o existencii Boha, a predsa si vybrali Satana v plnom vedomí toho, že Boh existuje a že ich stvoril. Obracajú sa chrbtom k Božiemu Kráľovstvu.

Kráľovstvo, ktoré si vybrali, je to, ktoré im sľúbil Satan. Veria, že toto kráľovstvo im na konci času ponúkne veľké bohatstvo, veľkú nádheru a že to bude svet, ktorý sa jagá,  až na to, že tomu tak nebude. Všetko, čo nájdu, bude Veľké jazero ohňa, kde budú trpieť pod rukou zlého. Bude ich mučiť naveky a budú trpieť každú sekundu touto bolesťou, ktorá nemôže nikdy skončiť.

Teraz viete, prečo trpím také muky, lebo aj len myšlienku na také utrpenie, ktorá leží pred týmito dušami, je ťažké znášať.

Iba vaše modlitby, Moji nasledovníci, a Moje milosrdenstvo im môžu ponúknuť nejakú nádej.

Pomôžte Mi ich zachrániť.

Váš Ježiš

28.9.2012 O 22:15 hod.

569.Tento muž  povie svetu, že je mesiáš a bude pochvaľovaný mnohými poprednými svetovými lídrami

Moja vrúcne milovaná dcéra veľké zmeny vo svete, vopred predpovedané o Mojom Druhom príchode, sa začnú kus po kuse otvárať.

Čas pre podvodníkov, ktorí budú tvrdiť, že prichádzajú v Mojom mene a ukážu sa svetu, je veľmi blízko.

Mnoho ľudí bude zvedených vo viere týmito falošnými prorokmi, pretože budú ohlasovať samých seba s veľkou pompéznosťou.

Ale jeden z nich zvedie mnohých, lebo on bude prezentovať samého seba ako kráľa,  pokorným spôsobom, aby presvedčil ľudí, že on je Ja, Ježiš Kristus.

Tento muž povie svetu, že je Mesiáš a bude pochvaľovaný mnohými poprednými svetovými lídrami.

Budú ho predstavovať, najprv ako mimoriadneho a súcitného politického vodcu.

Bude považovaný za talentovaného mierotvorcu, ako som ti povedal. Jeho nafúkanosť bude prejavovaná mystickým obrazom, ktorý bude vyzerať božského pôvodu.

Jeho pekný vzhľad a jeho pôvabné vystupovanie bude príťažlivé pre masy ľudí.

On sa čoskoro odhalí svetu a jeho objavenie bude náhle.

Títo vodcovia, ktorí ho budú prezentovať  ako spasiteľa, muža, ktorý prinesie koniec vojny na Strednom Východe, sú uznávaní v mnohých častiach sveta. To je dôvod, prečo tento falošný Mesiáš bude prijatý tak ľahko.

Po nejakej dobe jeho príťažlivosť sa bude šíriť. Médiá budú chváliť jeho diplomatické schopnosti a jeho nasledovanie bude veľké.

Toto je muž, ktorý povie, že je Mesiáš. On povie všetkým, že on je Ježiš Kristus, ktorý sa vrátil oznámiť jeho druhý príchod.

On je antikrist.

Nenechajte sa zmiasť ani na chvíľu. Ja, Ježiš Kristus, som prišiel v tele, po prvýkrát zachrániť ľudstvo. Ale vedzte toto. Ale tento raz neprídem v tele. Prídem, ako zlodej v noci. Pripravím svet, skrze tieto posolstvá, ale nepoviem vám ani deň ani hodinu, pretože to neviem. Len Otec pozná ten čas.

Ja oznámim Môj druhý príchod  najprv znamením Môjho príchodu, ktorý sa objaví na oblohe po celom svete.

Každý muž, ktorý sa vyhlasuje za Ježiša Krista a ktorý chodí po zemi ako človek, je klamár.

Utečte, pretože on prinesie nevýslovnú biedu a utrpenie. Jeho podvodom bude uspokojenie duší vo falošnej láske k Bohu. Bude prekrúcať pravdu. Tí, ktorí ho nasledujú, sú vo veľkom nebezpečenstve.

Váš Ježiš

29. 09. 2012 O 19:15 hod.

570.Veriaci sa nikdy nesmú cítiť v bezpečí  s vedomím, že poznajú pravdu

Moja vrúcne milovaná dcéra, musím povedať všetkým tým, ktorí veria vo mňa, Ježiša Krista, aby sa prebudili a žili teraz  svoje životy vo mne.

Tieto posolstvá sú nielen dané, aby varovali tých, ktorí neveria v Krista, Vykupiteľa ľudstva, sú taktiež pre veriacich v Boha.

Veriaci sa nikdy nesmú cítiť v bezpečí s vedomím, že poznajú pravdu.

Pre tých z vás, ktorí hovoríte, že poznáte pravdu o Mojom učení nikdy nesmiete cítiť sebauspokojenie. Ak to robíte potom to môže znamenať, že budete zanedbávať prácu potrebnú na posvätenie vašich duší.

Veriaci môžu byť zmätení ohľadom Môjho učenia. Toľkí nechápu význam Môjho Druhého príchodu.

Mnoho z Mojich nasledovníkov, si myslí, že to znamená, že celé ľudstvo bude v každom prípade informované a, že, skrze Moje milosrdenstvo, oni budú zachránení. O, ako si želám, aby to bola pravda. Ako toto by Mi prinieslo konečnú úľavu. Žiaľ, mnohí nebudú pripravení. Mnohí odmietnu počúvať Moje varovania a pokyny. Ako takí, oni nebudú pripravení dostatočne.   

Môj Druhý príchod sa stane. Pre tých veriacich, ktorí hovoria, že veria v pravdu obsiahnutú vo Svätej Biblii, vedzte toto. Je pre vás ľahké prijať to, čo bolo v nej predpovedané a čo sa už stalo. Nie je tak jednoduché prijať budúce proroctvá, ktorých ľudstvo má byť ešte len svedkom.

Prijmite tiež skutočnosť, že Božie posolstvá budú poslané, aby vás pripravili. Prijmite, že táto príprava prebieha práve teraz.

Buďte  ostražití po celý čas. Neodmietajte Ma v tejto dobe, pretože toto je doba príprav.

Buďte vďační, že vám bol daný tento veľký dar.

Váš milovaný Ježiš

29. 09. 2012 o 23:00 hod

571.Toľko ľudí je dnes posadnutých snahou o slávu a seba oslavovanie

Moja vrúcne milovaná dcéra, prečo tak mnoho ľudí na celom svete verí, že ich smrteľnosť je neobmedzená?

Toľko ľudí je dnes posadnutých snahou o slávu a seba oslavovanie. Tak veľa tých, ktorí sa snažia a dosiahnu veľké uznanie a úspech sú zbožňovaní tými, ktorí veria, že toto je sláva, o ktorú sa musia snažiť a ktorá ich uspokojí.

Veľmi málo svojho času strávia na to, čo je skutočne dôležité. Oni šliapu po ostatných, aby dostali to, čo chcú, kvôli ich neukojiteľnej túžbe žiariť v sláve pred svetom.

Ich márnivosť je kŕmená zo sveta zábavy, médií, a ich snaha o sebazdokonaľovanie je schvaľovaná.

To je to, o čo sa obyčajní ľudia dnes snažia. Oni otvorene obdivujú takéto úsilie, a stáva sa to akoby náboženstvom. Oni zbožňujú tých, ktorí dosiahnu takýchto výšok, a potom začnú napodobňovať ich životy.

Ani raz oni nevzali do úvahy, že takéto veci sú bez skutočných dôsledkov. Oni sa nikdy neprestali pýtať samých seba: "Je to to, z čoho sa skladá môj život?"

Oni neveria v Boha, vo väčšine prípadov, pretože keby verili, oni by vedeli, aké nemilé to je, v očiach Božích, hľadať obdiv týmto spôsobom.

Keď človek neustále sa snaží o pozornosť, obdiv a je posadnutý obrazom, ktorý vykresľujú svetu, oni nerozumejú tomu, aká krátka táto cesta je. To sa časom stratí a oni nájdu samých seba prázdnych a bez lásky, ktorú by mohli zdieľať s ostatnými.

Oni trávia toľko času milovaním samých seba, že oni nebudú mať miesto pre žiadnu inú lásku. Oni umiestňujú svoje vlastné potreby pred ostatnými. Urobia čokoľvek, vrátane dopúšťania sa činov, ktoré urážajú Boha, aby dosiahli seba oslavovanie.

Tejto generácii bolo povedané, mnoho lží o spôsobe, ako žiť ich životy. Sú povzbudzovaní svetom, ktorý verí, že hmotný zisk, celebrity, kultúra a ambície, ktoré prinesú veľký obdiv, sú tie najdôležitejšie veci, o ktoré sa treba usilovať.

Ako málo vedia. Ako budú šokovaní, keď zistia, akí boli pomýlení.

Ľudia, ktorí vedú takéto životy budú čeliť sklamaniu, keď ich žiadostivosti nebudú uspokojené. Každý čin, aby im priniesol viac radosti, skrze seba posadnutú ambíciu, zlyhá, v prinesení im pokoja.

Modlite sa, aby si čoskoro ľudia uvedomili, že snaha o slávu a seba oslavovanie uspokojuje iba na krátku dobu. Existuje len jeden cieľ, o ktorý by ste mali usilovať, a to je, aby ste nasledovali učenie Pána.

Keď to urobíte, budete v pokoji.

Stále sa môžete tešiť z mnohých potešení na svete, ale vy budete rozumieť, na čom skutočne záleží.

Toľko mladých ľudí kladú takú hodnotu, ako vyzerajú pred ostatnými. Tlaky na nich, aby viedli svoje životy, v snahe o rovnaké ciele ako tie celebrity, ktoré obdivujú, poškodzujú ich duše.

To  blokuje realitu toho, čo sa páči Bohu.

To blokuje pravdu.

Iba Pravda urobí, aby sa cítili spokojní a prinesie im pokoj, lásku, radosť a šťastie.

Ja som Život, ktorý hľadajú.

Vo Mne nájdu život slávy.

Toto je sláva, ktorú musia hľadať.

Lebo oni budú žiť život veľkej slávy v Novom Raji, ak sa obrátia ku mne.

To je jediná sláva, ktorá im prinesie nevýslovnú radosť.

Váš Ježiš