Máj 2012

 

01.05.2012 - 20:00 hod.

417. Počujte moje volanie a pripravte sa na vyliatie môjho Ducha Svätého

Moja vrúcne milovaná dcéra, moja láska k vám všetkým znamená, že teraz znovu vylejem na celé ľudstvo Ducha Svätého na podporu všetkým, aby otvorili svoje srdcia.

Moje duše už veľmi skoro pocítia silu Ducha Svätého, ako sa vylieva na ich myseľ, telo a dušu.

Toto je nevyhnutné na to, aby všetky Božie deti precitli pre prijatie pravdy.

Niektorí ľudia uvidia teraz svet v inom svetle.

Potom začnú všetko spochybňovať.

Nebudú už naďalej ochotní zotrvávať v područí mocipánov, ktorých jediným zámerom je ich ovládanie pre svoj vlastný prospech.

Nikto nebude môcť voči pôsobeniu Ducha Svätého zostať nevšímaví.

Celé nebo je v očakávaní toho, že okamih osvietenia dá zrod novému úsvitu, novému začiatku.

Klamstvá, s ktorými ste konfrontovaní, zakrývajú hlavný plán, utvorený svetovou alianciou a navrhnutý na ovládanie všetkých vašich krajín.

Tým, že sa vaše krajiny budú spoliehať na gigantické koncerny, aby zabezpečili výživu vašich rodín, sa z vás budú stávať otroci. Už teraz vám berú všetko, čo vlastníte, ale vy ste voči tomu slepí.

Teraz, s darom Ducha Svätého, prehliadnu milióny túto masku klamu a postavia sa na odpor týmto zlovestným, slobodomurármi kontrolovaným skupinám.

Tento dar vám poskytne výzbroj, ktorú potrebujete na to, aby ste túto armádu odviedli z cesty, vedúcej k vašej záhube.

Počujte moje volanie a pripravte sa na vyliatie môjho Ducha Svätého.

Váš milujúci Ježiš

04.05.2012 - 21:05 hod.

418. Duch Svätý zostúpi túto nedeľu - druhé vyliatie z moci Ducha Svätého

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď máš pocit, že táto misia je ťažká na presvedčenie všetkých Božích detí, aby uznali Druhý príchod a prijali ho ako radostnú správu, ktorá sa dotýka všetkých Božích detí, tak si len pripomeň nasledujúce:

Tak, ako je každý človek stvorený na Boží obraz môjho Večného Otca, tak aj svetlo môjho Otca prežaruje určitým spôsobom cez každú dušu.

Zahľaďte sa do tváre každého jedného, koho stretnete, a na okamih zazriete pohľad Boha Otca.

Môže to byť len letmý pohľad, úsmev, (krátke) gesto alebo neha, no je to prítomné.

Dobro existuje v každom človeku, dokonca aj v zatvrdilých hriešnikoch. Niektorí sú touto dobrotou úplne presiaknutý a ona ako magnet priťahuje ľudí k osobe, požehnanej týmto darom. U iných je to len záblesk (dobroty), no takisto je prítomná.

Keď sa pozriete do očí človeka, ktorí sa kruto správa k iným, ešte stále môžete uzrieť záblesk nádeje vďaka prítomnosti Božieho svetla.

Je to svetlo v dušiach Božích detí, ktoré sa znova musí zapáliť cez moje posolstvá lásky a nádeje. Čím silnejšie je svetlo, tým čistejšia je osoba.

Čím viac ľudí je očistených Božím svetlom, tým čistejšou sa stáva aj zem.

Keď sa v dušiach veriacich zosilní Božie svetlo, tak sa tým oslabí pôsobenie zla, pretože tma nemôže zniesť svetlo.

To je dôvod, prečo teraz všade vo svete dôjde ešte k ďalšiemu vyliatiu Ducha Svätého.

Od 10.mája 2011 je to (už) druhé vyliatie z moci Ducha Svätého.

Ono predchádza môjmu veľkému Božiemu milosrdenstvu* a zabezpečí, že svetlo v dušiach veriacich vytvorí nové poznanie.

Tento Duch Svätý zostúpi túto nedeľu, dňa 06.mája 2012, na celý svet.

Mnohí budú pociťovať pokoj a lásku. Naliehavo prosím všetkých modliť sa za tento dar, aby naplnil ich duše tak, že budú pociťovať lásku Boha a odpovedia na Jeho zavolanie.

Toto je Modlitebná kampaň (51) "Za dar Ducha Svätého:"

"O príď, Duchu Svätý. Vylej svoj dar lásky, múdrosti a poznania na moju úbohú dušu. Naplň ma svetlom pravdy, aby som mohol rozlíšiť Božiu pravdu od klamstiev, ktoré šíri satan a jeho padlí anjeli.

Pomôž mi uchopiť pochodeň a prenášať plameň poznania na všetkých tých, ktorých stretnem.

Skrze Krista, nášho Pána. Amen."

Choďte v láske, svetle a pokoji.

Oddychujte a dovoľte môjmu Duchu Svätému, aby na vás zostúpil.

Milujem vás.

Váš predrahý Ježiš

*Varovanie (Veľké Božie Milosrdenstvo)

05.05.2012 - 12:00 hod.

419. Prijmite môjho Ducha Svätého s údivom a vďačnosťou

Dcéra moja, aký veľký je deň, keď sa Duch Svätý, Svetlo mojej lásky, vyleje na zem.

Je to veľmi výnimočný dar. Otvorí srdcia mnohých a pripraví mnohé duše na Varovanie.

Moja láska nepozná hraníc.

Neexistuje ani jeden muž, žena alebo dieťa, koho by som vylúčil z mojej túžby držať pevne v mojom náručí. Ani jeden hriešnik nie je vylúčený.

Moje dary pre ľudstvo sú štedré a budem pokračovať vo vylievaní mojich darov ako odpoveď tým, ktorí sa modlia modlitby Modlitebnej kampane, dávané tebe, moja dcéra.

Tieto modlitby sú z neba a nepochádzajú z pera človeka.

Sú určené pre tieto časy a sú silnou zbraňou proti prenasledovaniu.

Moje deti, tieto modlitby sú počuté zakaždým, keď vychádzajú z vašich úst.

Prinesú vám veľké odmeny.

Prijmite môjho Ducha Svätého s údivom a vďačnosťou.

Je to zázrak a bude zoslaný každému jednému z vás skrze moju lásku ku vám všetkým.

Choďte teraz v pokoji a láske.

Váš Otec

Boh Najvyšší

06.05.2012 - 10:00 hod.

420. Mojim novodobým učeníkom je zverená nesmierne dôležitá misia

Moja najdrahšia dcéra, veľa Božích detí verí, že tí, ktorí vedú posvätný život, sú u môjho Otca viac privilegovaní.

Pravdou je, že tieto duše, posvätené a zbožné, čo aj naozaj sú, musia pracovať na spáse ostatných duší.

Tie ostatné duše sú tí obyčajní muži, ženy a deti, ktorí vedú zaneprázdnené životy a venujú málo času modlitbe.

Mnohí sa nemodlia ani so Mnou nekomunikujú. Niektorí neveria v Boha. Niektorí veria. Mnohé z týchto duší vedú dobrý život.

Správajú sa k ostatným ľuďom s láskou a dobrosrdečnosťou. Stavajú potreby druhých pred svoje vlastné. Prispievajú na dobročinné účely. Majú sa navzájom radi. Ale nechodia do kostola, neprijímajú sviatosti alebo neveria, že Ja, Ježiš Kristus, existujem.

Preto by ste si mohli myslieť, že sú to stratené duše. V skutočnosti ale nie sú.

Sú to Božie deti a jeho svetlo nimi preniká. Nie sú zatratené. Sú milované.

V čase, keď im bude ukázaný dôkaz o mojej existencii, okamžite Ma prijmú.

Stratené sú len tie duše, ktoré voči môjmu Otcovi vedome vznášajú svoje námietky a tie, ktoré majú pôžitok a potešenie zo zlých a ohavných hriechov.

Tí, ktorí nemôžu žiť bez páchania smrteľného hriechu a ktorých duše sú kvôli posadnutosti satanom tak veľmi sčerneté, sú tými, ktorí potrebujú uniknúť z tejto hroznej temnoty. Nebudú však dosť silní na to, aby to urobili.

Bude sa im zdať takmer nemožné, aby hľadali moju pomoc. Môžu byť zachránení len modlitbami mojich Bohu zasvätených a oddaných nasledovníkov.

Mojim novodobým učeníkom je zverená nesmierne dôležitá misia, porovnateľná s tou, ktorú dostali moji apoštoli po mojom nanebovstúpení, no táto je omnoho naliehavejšia.

Vašou úlohou, moji nasledovníci, je pomocou vašich modlitieb pripraviť tieto duše na môj nový raj. Modlitbami je možné ich obrátiť.

Moje milosrdenstvo je také veľké, že vďaka šľachetnosti iných mojich verných služobníkov skrze ich utrpenie a modlitby odpustím aj takýmto hriešnikom.

Nikdy nezabúdajte na moc vašich modlitieb. Táto moc je darom pre vás, aby ste mohli zachraňovať duše vašich bratov a sestier.

Nezabúdajte, že môj Večný Otec miluje všetkých hriešnikov. No veľký jasot nastáva a slzy radosti tečú pre každého sčernalého a strateného hriešnika, ktorý je zachránený od plameňov pekla.

Váš milujúci Ježiš

06.05.2012 - 19:30 hod.

421. Hrozná je bolesť a utrpenie, ktoré Mi spôsobujú tie sekty, ktoré tajne pracujú na zvrhnutí Svätej stolice

Moja vrúcne milovaná dcéra, prichádzam k mojim nasledovníkom s prosbou, aby zmiernili moje utrpenie.

Hrozná je bolesť a utrpenie, ktoré Mi spôsobujú tie sekty, ktoré tajne pracujú na zvrhnutí Svätej stolice.

Akú bolesť Mi len spôsobujú.

Podvod a ukrutnosť ich sprisahania proti Mne sú neznesiteľné.

Chvejem sa pri pohľade na ich bezhraničnú nenávisť, ktorú voči Mne prechovávajú vo svojich srdciach.

Satan ukradol ich dušu, ich myseľ, ich ducha a ich telo. Sú stále Božími deťmi, no nechcú mať nič dočinenia s Mojím Otcom.

Ich plány sa teraz uskutočňujú pred vašimi očami vrátane očí mojich Bohu zasvätených služobníkov, avšak oni to nie sú schopní rozpoznať.

Nehanebné spôsoby, ktorými sa zatajujú a pritom ovládajú moju Cirkev, lámu moje srdce.

Urobím všetko preto, aby som ich primäl sa zastaviť, no ich duše sú také čierne.

Tvoje utrpenie, dcéra moja, bude použité, aby pomohlo zachrániť duše tých, ktorí v sebe ešte majú iskierku lásky a ktorí zareagujú na moje volanie.

Naliehavo vás prosím, aby ste sa ako špeciálne pôsobiaca armáda modlili za tieto duše, ktoré majú málo lásky k Bohu vo svojich srdciach.

V ich dušiach je ešte stále prítomné svetlo Božské svetlo môjho Otca a len modlitby a utrpenie im môžu pomôcť.

Oni nemôžu a ani neporazia moju Cirkev, pretože Ja som Cirkev.

Vy, moji nasledovníci, ste Cirkvou. Nemôžu bojovať proti tým, ktorí sú vo svetle, pretože by ich to oslepilo.

Časom si uvedomia, že na to, aby sa definitívne rozhodli, budú mať len sekundy.

Modlite sa, aby prijali ruku môjho milosrdenstva skôr, než sa sami naveky nechajú vtiahnuť do ohnivého jazera.

Je to kvôli týmto dušiam, ktoré znesväcujú moju Cirkev, že znova prežívam bičovanie pri stĺpe každú sekundu dňa.

Nikdy si neoddýchnem, pokým ich nebudem môcť zachrániť.

Pomôžte Mi. Apelujem na všetkých mojich nasledovníkov, aby sa modlili za týchto hriešnikov.

Váš milujúci Ježiš

07.05.2012 - 18.19 hod.

422. Mnohí pápeži, obklopení slobodomurárskymi skupinami, boli zajatcami vo Svätej stolici

Moja vrúcne milovaná dcéra, mojim Cirkvám všade vo svete hovorím toto:

Vedzte, že dokiaľ budete hlásať moje najsvätejšie slovo, budem vždy s vami po vašom boku.

Mojej katolíckej Cirkvi hovorím aj napriek tomu, že ste následkom špatných hriechov spôsobili utrpenie, vedzte, že vás nikdy neopustím, aj keď ste zhrešili. Ale uvedomte si nasledovné:

Vaša viera vo Mňa nie je taká silná, ako by mala byť. Nemilujete Ma už tak, ako tomu bolo kedysi.

Všetok ten majetok, ktorý ste nahonobili, vás vzdialil od obyčajných Božích detí a odo Mňa, vášho Krista a Spasiteľa.

Povzniesli ste sa do takých sebavedomých výšin, že na vás nemôžem dosiahnuť a ponúknuť vám moju ruku, aby som vás zachránil od hniloby vo vašom vnútri.

Boli ste učení pravde mojim Petrom, na ktorého skale ste boli postavení. A čo ste spravili?

Postavili ste okolo seba hrubé kamenné múry.

To bolo príčinou nedostatočnej komunikácie s tými, ktorých ste mali sýtiť mojim telom a krvou tak, aby mohli byť vyživované ich duše.

Úcta, požadovaná od vás pri podávaní mojej najsvätejšej Eucharistie, sa vytratila vtedy, keď ste zľahčili moju prítomnosť (keď ochabla vaša úcta ku skutočnej Kristovej prítomnosti v najsvätejšej Eucharistii pozn. prekl.).

V čase, keď II. Vatikánsky koncil vyhlásil nové nariadenia, boli to (práve tie) zlovestné slobodomurárske sily, prebývajúce vo vašich radoch, ktoré ich zaviedli.

Ľstivo predstavili nové spôsoby podávania mojej najsvätejšej Eucharistie, ktoré sú pre Mňa urážlivé (je to najmä zneuctenie sv. hostie podávaním na ruku namiesto na jazyk a to hlavne v štátoch západnej Európy ako aj podávanie sv. prijímania laikmi namiesto výlučného podávania len vysväteným kňazom, ktorý jediný má právo vziať sv. hostiu do svojich rúk pozn. prekl.).

Vaše takzvané tolerantné učenia vyhlásili celý rad lží, vrátane odmietnutia uznať moc svätého archanjela Michaela.

On je ochrancom Cirkvi pred satanom. Tieto (zlé) sily, ktoré sú medzi vami, to vedia. To je dôvod, prečo ste odstránili všetky modlitby, prosiace o jeho ochranu pred omšou.

A potom ste sa dopustili tej najväčšej nepravdy že sa netreba obávať pekla že je to iba metafora. Pretože táto lož, prijatá za pravdu mnohými Božími deťmi, mala za následok stratu miliárd duší.

Ako sa voči Mne previňujete. Prosím medzi vami tých pokorných a Bohu zasvätených služobníkov, aby ste sa navrátili späť k môjmu (pôvodnému) učeniu.

Nikdy nedovoľte, aby sa medzi vami hromadilo bohatstvo a nikdy si nemyslite, že je v mojich očiach akceptované.

Bohatstvo, zlato a moc, nahromadené v mojom mene, budú vašim pádom. Nemôžete ťažiť profit z môjho svätého slova.

Trpeli ste kvôli spôsobu, akým ste sa voči Mne previnili.

Nikdy si nemyslite, že prisudzujem vinu mnohým svätým pápežom, ktorí sa posadili na Petrov stolec. Ich misia (na zemi) bola vždy ochraňovaná.

Mnohí pápeži boli zajatcami vo Svätej stolici (Vatikáne), obklopení slobodomurárskymi skupinami, ktoré nereprezentujú Boha.

Oni Boha nenávidia a päťdesiat rokov sa venovali šíreniu neprávd o Božom milosrdenstve.

Ich pôsobenie priviedlo katolícku Cirkev do tiesne.

To nebola náhoda. Bolo to zámerné a ľstivé sprisahanie za účelom zničiť vieru Cirkvi, aby sa odstránilo uctievanie jediného pravého Boha obyčajnými katolíkmi.

Kvôli tomu budete teraz odsunutí stranou do spustošenia. Po pápežovi Benediktovi vás budem viesť z nebies.

Ó, koľko sĺz ste Mi spôsobili.

Volám ku všetkým mojim Bohu zasväteným služobníkom, ktorí poznajú pravdu, aby povstali a nasledovali Ma, svojho Ježiša, a v pokornej službe šírili pravdu môjho učenia.

Musíte nájsť odvahu a silu, aby ste povstali z popola.

Predovšetkým odmietnite klamstvá, ktoré vám už čoskoro predstaví Falošný prorok.

On zlúči katolícku Cirkev s inými cirkvami, vrátane pohanských cirkví, aby sa stala jednou ohavnosťou jednou bezduchou svetovou cirkvou.

Váš Ježiš

08.05.2012 - 12:30 hod.

423. Boh Najvyšší môže zmeniť osud sveta

Moje dieťa, táto misia obracia milióny duší, ktoré by inak boli stratené.

Nikdy sa nesmieš domnievať, že prekážky, ktoré sa ti stavajú do cesty, môžu zastaviť šírenie Ducha Svätého.

Môj Syn je taký potešený všetkými, ktorí nasledujú slovo, ktoré On v tomto čase oznamuje svetu.

Obeta skrze vaše modlitby, deti, zachraňuje tak mnoho stratených duší. Nikdy nezabúdajte na moc modlitby. Vďaka vašim modlitbám sa mohlo odvrátiť tak mnoho zla.

Činnosť skupiny Nového Svetového Poriadku (NWO) sa teraz narušila a ich plány nie sú zosúladené.

Božie milosrdenstvo je také veľké, že modlitba môže zmierniť každé zlo vo svete.

Svetlo Ducha Svätého teraz naberá na intenzite a tak viac a viac duší uvidí pravdu Pána, keď ona opäť všade vzplanie.

Deti, musíte aj naďalej hovoriť k môjmu Otcovi a posilňovať si vašu oddanosť k Nemu.

Tým, že budete volať na Otca, Boha Najvyššieho, v mene jeho predrahého Syna, On vypočuje vaše modlitby a zareaguje na ne.

Mali by ste častejšie volať na Otca, pretože bude to On, Boh Najvyšší, ktorý môže zmeniť osud sveta.

Len prostredníctvom môjho Syna Ježiša Krista sa môžete priblížiť k Otcovi. Preto je táto "Modlitba k Otcovi" to, čo sa v rámci Modlitebnej kampane (52) musíte modliť:

"Môj najdrahší Otče, v mene tvojho drahého Syna a v spomienke na jeho utrpenie na kríži, k Tebe volám.

Ty, Bože Najvyšší, Stvoriteľ sveta a všetkého, čo je, držíš našu spásu vo svojich svätých rukách.

Objím všetky svoje deti a zahrň medzi ne i tie, ktoré Ťa nepoznajú a tie, ktoré Ťa poznajú, ale idú inou cestou.

Odpusť nám naše hriechy a zachráň nás od prenasledovania satanom a jeho armádou.

Vezmi nás do svojho náručia a naplň nás nádejou, ktorú potrebujeme, aby sme uvideli cestu pravdy. Amen."

Choďte v pokoji.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

08.05.2012 - 19:00 hod.

424. Zvyšok mojej Cirkvi, inšpirovaný prorokom Henochom, vyvolá nenávisť všade tam, kde bude počuté moje sväté slovo

Moja vrúcne milovaná dcéra, prichádzam v tento večer, aby som ti oznámil, že sa teraz v srdciach veriacich všade vo svete prejaví veľké znamenie mojej lásky a milosrdenstva.

Vo svojich srdciach pocítia moju prítomnosť takým spôsobom, ktorý si nebudú vedieť vysvetliť a ich srdcia sa zjednotia s mojim.

Tento dar ich urobí silných v ich viere vo Mňa a denno-denne budú túžiť po mojej prítomnosti.

Naliehavo prosím všetky Božie deti, ktoré pocítia, ako plamene mojej lásky pohlcujú ich duše, aby prijímali moje telo a moju krv vo svätej Eucharistii tak často, ako im bude možné.

Vy, moji milovaní učeníci, budete potrebovať dar môjho tela, dávaný vám vo svätej Eucharistii, aby vás posilňoval.

Budete potrebovať každú štipku sily, keď sa stanete svedkami rozpadu mojej svätej a apoštolskej katolíckej Cirkvi.

Moja svätá Eucharistia bude znesvätená tak, ako som to predpovedal pred istým časom.

Budú použité výhovorky na to, aby sa z tohto najsvätejšieho daru stalo len jednoduché gesto v spomienke na moje ukrižovanie.

Ako súčasť novej modernej katolíckej Cirkvi, ktorá bude zahŕňať aj cirkvi iných náboženstiev, sa už veľmi skoro poprie moja skutočná prítomnosť (vo svätej Eucharistii pozn. prekl.).

Keď sa tak stane, láska a oddanosť k najsvätejšej Trojici bude upadať a postupne sa vytratí.

Ich miesto zaujmú falošní bohovia. Aj keď to bude pre vás ťažké, nesmiete zabúdať, že Ja sa nikdy nevzdám svojej Cirkvi na zemi.

Moja vernosť prináleží Cirkvi, ktorú som založil ešte predtým, než som vystúpil na nebesia.

Cirkev, založená mojim milovaným Petrom na skale, nemôže zaniknúť a nikdy nezanikne.

Pretože Ja teraz povediem moju Cirkev na konci časov a obnovím dávno predpovedané proroctvá.

Moje evanjelia budú hlásané zvyškom mojej Cirkvi v každom kúte zeme.

Zvyšok mojej Cirkvi bude inšpirovaný prorokom Henochom a to vyvolá nenávisť všade tam, kde bude počuté moje sväté slovo.

Duchom Svätým vzplanie viera zvyšku mojej Cirkvi, ktorá sa až do jej posledného dychu nikdy nevzdá ohlasovať pravdu evanjelií.

Choďte teraz a pripravte zvyšok mojej Cirkvi nasledovaním mojich pokynov.

Vždy Mi dôverujte a všetko bude dobré.

Váš milujúci Ježiš

09.05.2012 - 21.00 hod.

425. Pôsobenie slobodomurárskych skupín vo vašom svete už ochabuje

Moja vrúcne milovaná dcéra, viac a viac tých, ktorí poznajú moje učenie, konečne akceptuje, že teraz komunikujem so svetom prostredníctvom týchto posolstiev, ktoré dostávaš.

Mocou Ducha Svätého sa prebudia tí, ktorých láska k môjmu Otcovi je mŕtva, aby zakúsili slovo jeho milovaného Syna.

Ja, Ježiš Kristus, vám chcem dodať odvahy v utrpeniach a skúškach, ktoré možno budete musieť podstúpiť.

Toto utrpenie nepotrvá dlho.

Moja láska k vám je taká silná a moje milosrdenstvo je také veľké, že nepripustím, aby ste trpeli muky, ktoré by vám spôsobovali tí, ktorí chcú ovládať vaše národy.

Pôsobenie slobodomurárskych skupín vo vašom svete už ochabuje.

Vaše modlitby oslabili ich zlovestné počínanie a spôsobili, že sa minuli účinku.

Pokúsia sa zničiť vašu vieru ale vy, zvyšok mojej Cirkvi, udržíte pri živote plameň pravdy.

Keď vo Mňa veríte, nemusíte sa ničoho obávať.

Len vtedy, keď dôverujete Mne, vášmu Ježišovi, môžete cítiť pokoj.

Prosím, zostaňte blízko môjho najsvätejšieho srdca a nedovoľte strachu, aby zničil vaše životy.

Pokiaľ Ma milujete a žijete ako už viete taký život, aký od vás očakávam, potom musíte žiť vaše životy v láske, modlitbe a spokojnosti.

Keď trpíte, obetujte Mi to a ďalej napredujte.

Nedovoľte, aby čokoľvek odviedlo vaše srdce odo Mňa.

Zostaňte v mojej blízkosti a Ja vás budem ochraňovať, viesť a privádzať do bezpečia.

Váš milujúci Ježiš

Spasiteľ ľudstva

10.05.2012 - 15:45 hod.

426. Roním slzy od žiaľu kvôli kňazom v katolíckej Cirkvi, ktorí v tomto čase strašne trpia

Moje dieťa, môj Syn Ježiš Kristus sa teraz pred Varovaním chystá zachrániť toľko duší, koľko mu bude možné. Pretože po Varovaní nezostane veľa času do slávneho návratu môjho Syna.

Roním slzy od žiaľu kvôli kňazom v katolíckej Cirkvi, ktorí v tomto čase strašne trpia.

Títo čistí, bezradní a blúdiaci služobníci sú zajatí v ohnisku roztržky, z ktorej sa nedokážu vymaniť.

Pre hriechy iných znášajú útrapy, vidiac, ako je vernosť k môjmu Synovi odsúvaná nabok.

Tieto hrozné roztržky, spôsobené slobodomurárskymi skupinami, boli zámerné. Hriechy tých, ktorí sa previnili zločinmi na nevinných dušiach, sú zneužívané ako výhovorka na zmenu zákonov, ktoré riadia Cirkev.

Mnohí sú uvádzaní v omyl z falošného pocitu lojálnosti k Božím deťom.

Ako len trpím, keď som svedkom toho, ako sú múry katolíckej Cirkvi rozoberané tehla za tehlou, aby uvoľnili cestu pre novú cirkev.

Nová Cirkev, ktorá sa už čoskoro zviditeľní, nebude pre môjho Syna prijateľná.

Navyše zruší prítomnosť (môjho Syna) vo svätej Eucharistii a môj Syn bude opakovane trpieť muky svojho ukrižovania.

Obeta, ktorú podstúpil, aby odovzdal svetu tento dar, bude už čoskoro ignorovaná a zavrhnutá.

Namiesto toho oni táto nová Cirkev nebudú viac Božím deťom vravieť, že vo svätej Eucharistii je skutočná prítomnosť Ježiša, môjho Syna.

Vytvoria novú interpretáciu svätej Eucharistie a nebudú schopní privolať prítomnosť môjho Syna (premeniť sv. hostiu na telo a krv Ježiša pozn. prekl.). Pokrm života bude mŕtvy.

Božie deti už nebudú živené skutočným telom a krvou môjho Syna.

Ich duše sa stanú vyprahnuté a prázdne bez prítomnosti môjho Syna a milostí, ktorými obdarováva tých, ktorí Ho prijímajú.

Je povinnosťou zo strany kňazov, aby ochraňovali svätú Eucharistiu. Musia byť silní a nikdy nesmú zmenšiť význam tohto vzácneho a svätého daru.

Môj Syn miluje katolícku Cirkev a vie, ako práve teraz trpí. On cíti jej bolesť.

Moje nepoškvrnené srdce je od bolesti trhané vo dvoje, keď vidím, ako je tento svätý chrám zámerne ničený.

Modlite, modlite, modlite sa k Otcovi v mene jeho milovaného Syna, aby preukázal milosrdenstvo tým vo Svätej stolici, ktorí chcú rozdeliť Cirkev a rozptýliť Božie deti do priepasti bezútešnosti.

Prosím, modlite sa túto modlitbu "Za katolícku Cirkev" v rámci Modlitebnej kampane (53):

"Ó, Bože Otče, v mene tvojho milovaného Syna Ťa úpenlivo prosím, daruj silu a potrebné milosti kňazom, aby im pomohli odolávať prenasledovaniu, ktorému budú vystavení.

Pomôž im, aby zotrvali v pravde učenia tvojho Syna Ježiša Krista a aby nikdy neustúpili, nezakolísali alebo nepodľahli nepravdám o skutočnej podstate svätej Eucharistie. Amen."

Vaša milujúca Matka

Kráľovná zeme

Matka Spásy

11.05.2012 - 20:38 hod.

427. Prípravy na môj Druhý príchod sú v plnom prúde

Moja vrúcne milovaná dcéra, prípravy na môj Druhý príchod sú v plnom prúde.

Vďaka modlitbám mojich milovaných nasledovníkov a vyvolených duší teraz môže byť a bude zachránených mnoho ľudí vo svete. Omnoho viac, ako by ich bolo, keby nebolo obiet tých, ktorí sú v mojej blízkosti.

Je mojou túžbou vziať vás všetkých do novej éry mieru, do nového raja na zemi.

Keby len počúvali tie tvrdošijné duše, ktoré moje milosrdné volanie odmietajú a ktoré sa samé v mojich očiach musia vykúpiť.

Mnohí veriaci sú vlažní a nepripravení vojsť do môjho nového kráľovstva. Ich uzavreté a zatvrdnuté srdcia Ma odmietajú, zatiaľ čo k nim teraz hovorím.

V mojich kostoloch sa len formálne ku Mne hlásia, no napriek tomu tvrdia, že Ma nasledujú.

Teraz, keď im podávam moju ruku milosrdenstva a naťahujem sa k nim, aby som vzal ich ruku do mojej, Ma od seba odsácajú.

Hoci sú takí upodozrievaví a chýba im tak mnoho skutočného porozumenia o tom, ako so svetom komunikujem z neba, predsa tvrdia, že veria v moje Božstvo.

Napriek tomu nedokážu prijať to, že mám moc, aby som prostredníctvom Božích zjavení hovoril k svetu.

Premárňujú príležitosť chopiť sa mimoriadnych milostí, ktoré im chcem dať na to, aby som ich priviedol do môjho Najsvätejšieho srdca.

Trocha sa to podobá na dedinu, ktorá je sužovaná hladomorom, nemajúca čo jesť, zatiaľ čo pomaly hynie hladom.

A predsa vedľa nich stojím a môžem im ponúknuť všetku výživu a jedlo, aby som ich zachoval pre večný život. No oni nie sú v stave Ma vidieť.

Mnohí Ma nechcú vidieť, pretože majú pochybnosti o tom, že by som snáď teraz mohol s nimi hovoriť.

Musíte to byť vy, moji nasledovníci, ktorí Mi vo svete pomôžu zachrániť tých, ktorí nemajú vieru alebo sa nezaujímajú o iný svet, okrem tohto jedného, aby som ich získal späť.

Už čoskoro pochopia, že majú dušu. Potom vás všetkých poprosím, aby ste ohlasovali moje slovo tak, aby celé ľudstvo mohlo žiť v mojom novom raji.

Prosím, šírte moje slovo, moje modlitby, moje posolstvá a moje varovania ku všetkým dušiam, predovšetkým k tým, ktoré nemajú vieru, dôveru alebo nepoznajú moje zasľúbenie, že sa vrátim, aby som súdil živých i mŕtvych.

Už nemajú veľa času a tak na vás apelujem, aby ste sa modlili za ich duše.

Váš Ježiš

12.05.2012 - 10:00 hod.

428. Choďte a otvorte oči deti a počúvajte, skúmajte a zvažujte všetko, čo sa vám v Božom mene predkladá

Moje dieťa, musím varovať Božie deti, aby otvorili oči teraz, keď rev satana a jeho démonov silnie a ich intenzívny krik je počuť v nebesiach.

Pozrite sa okolo seba a čo vidíte?

Nepokoje, svár, zúfalstvo a boj. To všetko bolo podnietené zlými duchmi, ktorí obklopujú ľudstvo.

Sú vypustení z pekla a ich počty sú nesmierne. Kvôli nenávisti, ktorú chŕlia na všetky Božie deti, ani na okamih nepoľavia zo svojej ukrutnosti.

Vtedy, keď môj Otec, Boh Najvyšší, stvoril ľudstvo a vesmír, sa týchto padlých anjelov zmocnila závisť.

Ich pýcha a odpor viedli k ich pádu a k ich uvrhnutiu do pekla.

Vedení satanom prejavili svoju nenávisť vtedy, keď som na svet priniesla Syna človeka, Spasiteľa ľudstva. Ich nenávisť voči mne predčí čokoľvek, čo je ľudstvu známe.

Vyvolalo to v nich rozruch, keďže som kráľovnou všetkých anjelov.

Aby Boha, môjho milovaného Otca ranili, chcú zničiť to, čo je najbližšie jeho srdcu jeho drahé a milované deti.

Kradnú duše, keď pokúšajú jeho deti, aby ich zviedli k hriechu.

Môj Otec nebude tolerovať toto zlo a blíži sa čas a oni to vedia kedy títo padlí anjeli budú raz a navždy uvrhnutí do ohnivej pece.

Vedení satanom teraz zintenzívňujú svoje plány a sú príčinou toho, že vo svete každou sekundou dňa dochádza k pohromám.

Božie deti musia vedieť, že ich plánom je ukradnúť všetko, čo je Bohu, Všemohúcemu Otcovi, drahé.

To je dôvod, prečo je na zemi ich prvoradým cieľom jeho svätá Cirkev.

Keď preniknú do Božích cirkví, preniknú aj k Božím deťom.

Precitnite, deti, čo sa to deje pred vašimi očami. Vždy sa musíte mať na pozore.

Modlite, modlite, modlite sa, aby ste boli požehnaní milosťami a rozpoznali zlo, keď sa vám bude predkladať ako súčasť Božích plánov, hoci to tak nie je.

Bude si to od vás vyžadovať pevnú vieru a prijatie pravdy, ktorá je obsiahnutá v týchto posolstvách z neba, aby ste zotrvali na ceste pravdy k večnému životu.

Večný život, deti, treba privítať a nikdy nesmie byť odmietnutý na úkor falošných sľubov.

Tieto falošné sľuby sú v dnešných časoch predkladané svetu tými, ktorí riadia vaše národy a ktorí môžu byť ovplyvňovaní kráľom lží.

Choďte a otvorte oči deti a počúvajte, skúmajte a zvažujte všetko, čo sa vám v Božom mene predkladá.

Vaša milovaná Kráľovná pokoja

Matka Spásy

13.05.2012 - 16:00 hod.

429. Moje nové kráľovstvo - budete oplývať veľkou hojnosťou a nič vám nebude chýbať

Moja vrúcne milovaná dcéra, je načase, aby ste pochopili, že moje posolstvá nie sú tu na to, aby vám naháňali strach.

Sú tu na to, aby prinášali lásku. Majú tiež poslúžiť k tomu, aby povedali tým, ktorí páchajú hriech alebo sa previňujú, že sa v mojich očiach musia vykúpiť, lebo inak budú pre Mňa navždy stratení.

Ako by som mohol zamlčať ľuďom pravdu?

Uvedomujem si, dcéra moja, že ty, ktorá tieto Božie posolstvá dostávaš, to niekedy môžeš pociťovať ako záťaž. Nikdy však nesmieš dovoliť strachu, aby sa vkradol do tvojho srdca, pretože ten nepochádza odo Mňa.

Nepovedal som vám, že je tu nová éra pokoja a mieru, ktorá očakáva všetkých tých, ktorí Ma milujú?

Čoho by ste sa mali obávať?

Je to starosť o vašu budúcnosť, o vašu rodinu alebo je to neistota z toho, čo je pred vami? Ak je to tak, potom musíte vedieť nasledovné.

Všetkých vás milujem. Túžim po tom, aby som zjednotil všetky Božie deti ako jednu svätú rodinu, spojenú v láske.

Toto je dôvod, prečo teraz v dostatočnom predstihu s vami komunikujem, aby som k sebe bližšie pritiahol vás všetkých.

Musím ľudstvo varovať pred nebezpečenstvami, ktorým čelí, aby som zabezpečil, že sa všetci obrátite a otvoríte sa vašimi srdcami láske, ktorú na tejto zemi prechovávam ku každej jednej duši.

Nevaroval by som vás, keby som vás tak nemiloval, ako vás milujem.

Moja láska je natoľko silná, že je to láska, ktorú nepozná žiadna ľudská bytosť. Pretože nikto z vás by nebol schopný uniesť tú lásku, ktorú Ja k vám prechovávam.

Moja láska znamená, že nechcem, aby Božie deti trpeli.

Vezmem všetkých tých z vás, ktorí po Varovaní uznajú pravdu, a ukážem vám lásku, ktorú v sebe mám.

Vy a všetci tí, ktorí ku Mne patríte mysľou, telom i dušou, dostanete najkrajší dar, ktorý je nad rámec vášho chápania.

Čaká na vás nový raj a zem, ktorá i keď by ste si mohli myslieť, že za ňou budete smútiť sa stane bezvýznamná, keď uvidíte kráľovstvo, ktoré bolo pre vás pripravené.

Deti moje, tak veľa je toho, na čo sa máte tešiť. Netreba sa obávať.

Namiesto toho si uvedomte, že vám bude daný večný život.

Budete oplývať veľkou hojnosťou a nič vám nebude chýbať.

Farby, vône, láska, pociťovaná ku všetkým okolo vás, pokoj vo vašich rodinách, žiaden strach, vaše duše plné lásky k Bohu a vaše dokonalé telá ako by ste nemohli túžiť po mojom kráľovstve?

Moje kráľovstvo sa stane vaším novým domovom, keď sa nebo a zem spoja v jedno a mŕtvi, ktorí ma prijali za svojho Spasiteľa, budú vzkriesení, aby sa v láske a šťastí pripojili ku svojim rodinám, ku svojim bratom a sestrám.

Úľava, ktorú pocítite, keď svet hriechu, v ktorom teraz žijete, už viac nebude, vám prinesie radosť, pokoj a vnútorné uspokojenie.

Nebude už viac starostí, obáv, úzkostí či hriechu.

Aj naďalej budete mať slobodnú vôľu, no ona bude iná. Budete žiť v úplnej jednote so Mnou v súlade so svätou Božou vôľou môjho Otca. On trpezlivo čakal na tento okamih.

S trpezlivosťou pripravujem všetky Božie deti tak, aby sa nestratila ani jedna duša.

Takže sa, moja najdrahšia dcéra, neobávaj.

Utrpenie nepotrvá dlho. Jeho miesto zaujme domov, kam prináleží každé Božie dieťa.

To je môj prísľub pre vás všetkých. Necíťte sa byť smutní, ustráchaní alebo znepokojení, pretože to vôbec nie je potrebné.

Iba sa naučte viac Ma milovať. Čím viac Ma milujete, tým väčšiu dôveru vo Mňa budete mať.

Len vtedy sa zbavíte strachu.

Len vtedy budete naozaj slobodní.

Ja vás všetkých milujem. Nikdy na to nezabúdajte, najmä vtedy nie, ak by ste sa mohli obávať o budúcnosť.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

14.05.2012 - 18:00 hod.

430. Prosby o modlitby: Teraz choď a nazvi túto prosbu "Moje volanie k Ježišovi"

Moja vrúcne milovaná dcéra, tvoj dar pre Mňa bol prijatý a vďaka nemu bude zachránených ďalších päť miliónov duší.*

Je mojim vrúcnym želaním ukončiť tvoje utrpenie ale tento vzácny dar, ktorý Mi prinášaš, bude teraz znamenať, že môžem zachrániť ešte viac Božích detí.

Nikdy nezabúdajte, že poslaním tejto misie je zachrániť ľudstvo pred peklom. Na to, aby som to mohol urobiť, potrebujem tvoju pomoc a pomoc ďalších.

Nikdy sa necíť osamelá, pretože ťa milujem a som s tebou po celý čas. Oveľa viac Božích detí konečne začína počuť môj hlas.

Pôsobenie Ducha Svätého prinesie ovocie a už veľmi skoro bude Božia láska pociťovaná dokonca aj v tých najvyprahnutejších srdciach.

Tieto stratené, prázdne a vyprahnuté duše pocítia plameň lásky a stanú sa svedkami pálčivej túžby stať sa súčasťou môjho nového kráľovstva na zemi. Mnohí nebudú chápať, prečo to tak je, ale nebudú môcť poprieť svoje pocity tepla, lásky a pokoja.

Mnohí budú prekvapení a budú chcieť so Mnou hovoriť. Musíš teraz všade ujednotiť ľudí na tom, aby sa dožadovali daru mojej lásky. Musia prosiť o to, aby im boli udelené osobité milosti.

Ty, dcéra moja, musíš na tento účel vymedziť jeden deň v týždni. Každá stratená duša Ma musí prosiť, aby som jej pomohol. Pokiaľ ich prosby budú v súlade s mojou svätou vôľou, tak na ich modlitby odpoviem. To v nich vytvorí silnejšie prepojenie na moje najsvätejšie srdce a moje veľké milosrdenstvo.

Teraz choď a nazvi túto prosbu "Moje volanie k Ježišovi"

Dcéra moja, urob to čo možno najskôr ako ti je možné, keďže si želám, aby tieto duše a obzvlášť tie, ktoré neakceptujú, že som to Ja, kto teraz hovorí, konečne pochopili, ako blízko som pri každej jednej duši.

Povedz im, že milujem každého a nevylučujem ani jedného hriešnika bez ohľadu na to, aký veľký je jeho hriech.

Jediné, čo od nich požadujem je, aby ku Mne prišli a prosili Ma, aby som im pomohol.

Váš Ježiš

***********************************************************************************************************

Toto je slovenský preklad anglického emailového formulára na odosielanie vašich súkromných modlitbových prosieb na nášho drahého Spasiteľa Ježiša Krista:

Modlitbová prosba

Ježiš si praje, aby sa každému umožnilo využiť túto osobitú formu modlitbovej prosby, nazvanej "Moje volanie k Ježišovi".

Povedal, že odpovie na všetky prosby, pokiaľ budú v súlade s jeho svätou vôľou.

Čo potrebujete spraviť:

Napíšte svoju emailovú prosbu, pozostávajúcu maximálne z 250-tich slov (samozrejme vo svojom rodnom jazyku pozn. prekl.), do formulára, uvedenom na tomto internetovom odkaze:

https://www.thewarningsecondcoming.com/prayer-request

Nezáleží pritom, koľko takýchto modlitbových prosieb budete (od Ježiša) vyprosovať, pretože každú jednu z nich Ježiš Kristus vypočuje a odpovie na ňu podľa svojej svätej vôle.

Po uplynutí každého týždňa potom, čo tieto modlitbové prosby boli prijaté a vypočuté Ježišom Kristom, budú vyradené (z aktuálneho týždenného zoznamu modlitbových prosieb pozn. prekl.).

Prosíme, aby ste mali pochopenie ohľadne toho, že Mária Božieho Milosrdenstva (osobne) nebude odpovedať na emailové správy. Musíte mať len dôveru v Ježiša, že On vypočuje vaše modlitbové prosby.

POZOR:

Toto je len náhľad (obrázok) formulára so slovenským vysvetľujúcim textom a príkladom, akým spôsobom môžete formulovať vaše modlitbové prosby. K samotnému formuláru sa dostanete kliknutím na tento odkaz - link:

https://www.thewarningsecondcoming.com/prayer-request

16.05.2012 - 03:10 hod.

431. Druhá pečať - Tretia svetová vojna

Moja vrúcne milovaná dcéra, musím ťa informovať, že vo svete sa chystá prepuknúť tretia svetová vojna.

Ako môžeš vidieť, v toto ráno Mi tečú slzy.*

Chystá sa byť otvorená Druhá pečať tak, ako bolo predpovedané evanjelistom Jánom v Knihe Zjavenia.

Začne to v Európe.

Príčinou toho bude váš bankový systém a opäť raz bude ako tomu bolo v minulosti už dvakrát do tejto tragédie zapojené Nemecko.

Keď to prepukne, bude to hlavne kvôli záchrane ekonomiky a Grécko postihne katastrofa, ktorá bude mať veľký dopad na Francúzsko.

Zapojený v tom bude aj Stredný východ vojenským konfliktom Izraela s Iránom a Sýria zohrá dôležitú úlohu pri páde Egypta.

Dcéra moja, zobudil som ťa, aby som ti to povedal, nie však preto, aby som vás vystrašil, ale aby som vás v tomto časevyburcoval k naliehavejším modlitbám za Európu.

Kvôli vojne a nedostatku peňazí bude väčšina úrody zničená a to povedie k otvoreniu tretej pečate, ktorá znamená hlad.

Toto je dôvod, prečo teraz na všetky Božie deti nalieham, aby ste sa pokúsili urobiť si zásoby zo sušených a trvanlivých potravín na obživu vašich rodín. Je dôležité pestovať si vlastné plodiny, pokiaľ vám to je možné.

Pritom však nezabúdajte, že modlitba dokáže zmierniť veľa z tohto utrpenia.

V dôsledku tejto vojny dôjde k tomu, že moja katolícka Cirkev na zemi bude v mene zjednocovania vtiahnutá do jednej svetovej cirkvi.

Potom, keď sa objaví antikrist, aby bol tvorcom falošného mieru a takzvaného konca vojny, sa táto jednotnosť čí falošný mier stanú skutočnosťou.

Tento mierový pakt sa bude týkať západného sveta, až pokým sa Čína a Rusko nezapoja do svetových udalostí.

Oni budú predstavovať hrozbu pre "beštiu s desiatimi rohami" - Európu - ktorú premôžu, aby nastolili komunizmus.

"Červený drak"- Čína - už získava silnú pozíciu vo svete kvôli jej kontrole svetových financií.

Červený drak a "Medveď", ktorým je Rusko, nemilujú Boha.

Sú vedení antikristom, ktorý je z východu a ktorý sa ukrýva za zatvorenými dverami.

Keď sa tieto proroctvá naplnia, celý svet uverí v tieto posolstvá. Potom už nebude žiadnych pochybností.

Prosím, modlite sa túto modlitbovú kampaň, pretože pomôže zmierniť dopad týchto udalostí.

Toto je modlitba k Otcovi "Za zmiernenie dopadu 3. svetovej vojny" v rámci Modlitbovej kampane (54):

"Ó, Nebeský Otče, v mene tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, ktorý nevýslovne trpel za hriechy ľudstva, Ťa prosíme, pomôž nám v týchto ťažkých časoch, ktorým čelíme.

Pomôž nám prežiť prenasledovanie, ktoré plánujú nenásytní vládcovia a tí, ktorí chcú zničiť tvoje Cirkvi a tvoje deti.

Drahý Otče, úpenlivo Ťa prosíme, pomôž nám uživiť naše rodiny a ochraňuj životy tých, ktorým bude proti ich vôli nanútená vojna.

Milujeme Ťa, drahý Otče.

Prosíme Ťa, pomáhaj nám v našom čase núdze.

Zachráň nás od spárov antikrista.

Pomôž nám prežiť jeho znak, ktorý je znakom šelmy, keď ho odmietneme prijať.

Pomôž vždy tým, ktorí Ťa milujú, zachovávať vernosť tvojmu svätému slovu tak, aby si nás mohol obdarovať milosťami na prežitie v tele i v duši. Amen."

Dcéra moja, uvedomujem si, že táto správa môže spôsobiť šok, ale pamätaj si, že Pečať živého Boha a modlitba modlitbovej kampane číslo (33) budú mojich nasledovníkov ochraňovať.

Vy, moje deti, zvyšok mojej Cirkvi, prežijete, aj keď to nebude ľahké.

Kvôli vášmu kresťanstvu budete trýznení, no nikdy Ma nezapriete ani nezavrhnete.

Za toto vám budú udelené dary. Môj dar Pečate živého Boha spôsobí, že pre vašich nepriateľov budete neviditeľní.

Modlite sa odteraz každý deň túto modlitbu. Majte ju pred sebou vo vašich domovoch a nechajte si ju posvätiť kňazom.

Začnite s vašimi prípravami včas, pretože deň pádu Európy už nie je ďaleko.

Váš Ježiš

16.05.2012 - 09:00 hod.

432. Moji vizionári vo svete dostanú pokyn, aby sa modlili za odvrátenie nebezpečenstiev, spojených so svetovou vojnou

Moje dieťa, skús zostať silná v tejto práci pre môjho Syna.

Je dôležité, aby všetci, ktorí veria v pravdivosť svätého slova, ktoré je teraz dávané svetu, zotrvávali v pokoji.

Vašou povinnosťou je reagovať na pokyny môjho milovaného Syna. Modlitba a dôvera v môjho Syna vás privedú k vašej spáse.

Dar Pečate živého Boha bude vašou najväčšou ochranou v čase vojny a konfliktov.

Keď sľúbite vernosť Bohu Otcovi tým, že prijmete tento nezištný dar, tak zostanete slobodní.

Nikdy nezabúdajte na silu modlitby a to, ako dokáže zmierniť dopad týchto udalostí.

Žiaľ, mnohé z týchto udalosti musia nastať, pretože boli predpovedané.

Deti, vyzývam všetkých tých, ktorí majú úctu ku mne, vašej Blahoslavenej Matke, aby pochopili, že toto je volanie z neba.

Všetci moji vizionári vo svete dostanú pokyn, aby sa modlili za odvrátenie nebezpečenstiev, spojených so svetovou vojnou.

Musíte vytrvať vo svojom utrpení a ponúknuť ho ako dar Bohu Otcovi.

V tomto čase je dôležité, aby ste sa každý deň modlili môj svätý ruženec bez ohľadu na to, k akej kresťanskej Cirkvi patríte.

Je potrebné, aby ste sa ho modlili, pretože ponúka ochranu tým národom, ktoré sa ho denne a vo veľkom počte modlia.

Modlite, modlite, modlite sa v tomto čase za Európu a obracajte sa na môjho Syna a proste Ho o silu, odvahu a vytrvalosť, ktoré potrebujete, aby ste si zachovali vašu dôveru v Boha.

Vaša milovaná Matka

Kráľovná neba a zeme

Matka Spásy

16.05.2012 - 17:38 hod.

433. Vytvárajte modlitbové skupiny, zasvätené (ako) "Ježiš ľudstvu"

Moja vrúcne milovaná dcéra, musím zdôrazniť všetkým tým, ktorí vo Mňa veria, že je dôležité, aby sa modlili za každý zo svojich národov.

Na to, aby ste to účinne vykonali, musíte vytvárať modlitbové skupiny, zasvätené (ako) "Ježiš ľudstvu".

Využívajte tieto skupiny na to, aby ste sa modlili všetky modlitby z Modlitbovej kampane, ktoré ste dostali.

Moja dcéra Mária sa postará o to, aby vám boli poskytnuté spôsobom, ktorý vám umožní vytlačiť si ich všade tam, kde sa vo svete nachádzate.

Šírte prosím moje sväté slovo ku všetkým príslušníkom duchovenstva.

Niektorí budú moje posolstvá odmietať.

Iní ich budú prijímať s láskou vo svojich srdciach.

No vo väčšine prípadov budete zosmiešnení a odmietnutí v mojom svätom mene.

Budete trpieť tak, ako trpeli moji apoštoli a v niektorých kruhoch mojej Cirkvi na zemi sa stanete terčom posmechu.

Tieto slovné a hanlivé urážky budú prudké a budú vás zraňovať, ale poviem vám toto:

Pamätajte si, že nenávisť, ktorú k vám budú prejavovať, bude dôkazom toho, že som to skutočne Ja, váš Ježiš, ktorý k vám hovorí z neba.

Zakaždým, keď budete kvôli tomuto utrpeniu zrazení k zemi, vás vždy znovu a znovu zodvihnem.

Zodvihnem vás a urobím vás silnejšími ako predtým.

Prečo to robím? Robím to preto, aby ste boli schopní a mali väčšiu silu šíriť moje sväté slovo.

Lebo len vtedy dostanete väčšie dary, ktoré vám udelím prostredníctvom môjho Ducha Svätého.

Tak povstaňte a konajte, aby ste svoj národ pripravili tak, aby dostal výzbroj, ktorú potrebuje na to, aby sa vyhol znaku šelmy.

Nikdy nezabúdajte na dôležitosť Pečate živého Boha.

Táto vám a vašej rodine poskytne nielen duchovnú ochranu ale aj ochranu fyzickú(telesnú).

Ste požehnaní prijať túto pečať a vašou povinnosťou je zabezpečiť, aby ju prijalo všade čo najviac Božích detí.

Nezabúdajte, že stojím každou minútou pri všetkých mojich nasledovníkoch a keď vykonajú moju prácu, dostanú zvláštne milosti, aby ich tieto urobili odvážnymi, silnými a rozhodnými pri zachraňovaní duší každého muža, ženy a dieťaťa vo svete.

Váš milujúci spasiteľ

17.05.2012 - 08:50 hod.

434. Táto pečať bola predpovedaná v Knihe Jána

Dieťa moje, Božie deti budú schopné uchrániť si svoju vieru, svoju odvahu a svoje bezpečie počas akejkoľvek vojny, ak sa budú naďalej modliť modlitbu za "Pečať živého Boha" z Modlitebnej kampane.

Toto je jedna z posledných a najväčších pečatí ochrany, zoslaných z nebies a zo všetkých modlitieb, daných ľudstvu.

Má vám pomôcť zachovať vás všetkých (pri živote) počas akéhokoľvek budúceho prenasledovania, predovšetkým v čase (cudzej) nadvlády a vojny.

Táto pečať bola predpovedaná v Knihe Jána a má v sebe veľa Božích síl, ktoré sú s ňou spojené.

Vážte si ju a použite ju na ochranu nielen vás samých, ale aj vašich rodín.

Toto je pripomenutie, ktoré je v tomto čase potrebné.

Choďte v pokoji.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

18.05.2012 - 10:48 hod.

435. Jediná zvyšná Cirkev bude tou, ktorá bude stáť neporazená, až kým nepovstane nový Jeruzalem

Moja vrúcne milovaná dcéra, buď si teraz vedomá toho, že môj Duch Svätý sa bude nezadržateľne šíriť vo svete.

Plameň pravdy zachváti svet a naplní duše mnohých prostým údivom môjho veľkého milosrdenstva.

Udejú sa veľké obrátenia a potom dôjde k tomu, že moja zvyšná armáda povstane, aby sa stala mocnou silou v boji proti antikristovi.

Moja zvyšná kresťanská Cirkev bude šíriť sväté evanjelium do každého kúta zeme.

Plamene sa vylejú na tých, ktorí sa pokúsia uškodiť mojej zvyšnej Cirkvi. Pretože len máloktorí budú schopní odolať pravde môjho svätého slova, keď im bude ukázaná.

Bude ich toľko, že počtom prevýšia dvadsať miliónov.

Z vašich radov vzídu vodcovia a vy budete musieť vykonávať svoju vieru v tajnosti na určitých miestach.

Povediete kampaň môjho učenia a pri porážke nepriateľa bude vašou zbraňou moja modlitbová kampaň.

Dôjde k zblíženiu navzájom si cudzích ľudí ako aj k spájaniu sa ľudí z rôznych krajín a náboženstvá, v minulosti rozdelené kvôli vzájomným rozdielom, sa všetky spoja v jednote.

Jediná zvyšná Cirkev bude tou, ktorá bude stáť neporazená, až kým nepovstane nový Jeruzalem.

To sa stane v čase môjho Druhého príchodu, keď z popola povstane môj nový Jeruzalem napriek odporu všetkých tých, ktorí proti Mne boli v domnení, že moja Cirkev na zemi bola vypálená do základu.

A potom k tomu dôjde:

Nový začiatok.

Nová éra.

Nové nebo a nová zem.

Čas na konečné naplnenie Božej vôle môjho Otca.

Teraz povstaň, Moja armáda. Vyčleň sa a roztiahni svoje krídla. Nikdy sa neodchýľ od pravdy, obsiahnutej vo svätej Biblii.

Nikdy nespochybňuj slová, obsiahnuté vo svätom Písme.

Tým spomedzi vás, vrátane členov mojej Cirkvi na zemi, ktorí tak konajú, odkazujem musíte otvoriť vaše srdcia pravde.

Biblia obsahuje Božie Sväté Slovo. Biblia obsahuje celú pravdu.

Ona neklame.

Keď popierate pravdu, ktorá je v nej obsiahnutá, popierate Slovo Boha.

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

18.05.2012 - 15:20 hod.

436. Nebojte sa mojej ruky ale ruky tých, ktorí sú vašimi nepriateľmi

Dnes s tebou hovorím, moja najdrahšia dcéra, aby som priniesol útechu tým, ktorí majú strach z budúcnosti.

Budúcnosť, drahé deti, leží v mojich svätých rukách.

Nadišiel čas pre nové kráľovstvo, kráľovstvo, ktoré bude nastolené, aby nad nim panoval môj milovaný Syn.

Toto je záverečná fáza, kedy sa pripravuje zem, aby z nej vzišli zástupy, ktoré majú lásku k môjmu Synovi a časom aj ku Mne.

Mnohé sa musí udiať, aby sa zadosťučinilo mojej Božej vôli a treba modlitby, trpezlivosť a odvahu.

Nebojte sa mojej ruky ale ruky tých, ktorí sú vašimi nepriateľmi.

Zlo vo svete sa prudko rozrastá a pre Mňa nadišiel čas, aby som potrestal tie národy, ktoré mojim deťom na zemi spôsobujú utrpenie.

Zatiaľ čo sa bitka začína, budú obnovené tie domy, ktoré uctievajú Mňa, Boha Otca.

Už čoskoro si uvedomia, ako odmietli jediného pravého Mesiáša, ktorého som poslal na zem v mojom Synovi Ježišovi Kristovi, aby dal svetu spásu.

Potom svorne povstanú tí s vierou v môjho Syna a vo Mňa, Boha Najvyššieho, aby pripravili pôdu tak, aby sa moholuskutočniť Druhý príchod môjho Syna.

Môj Syn sa vráti až vtedy, keď sa dokončí očisťovanie.

Očista, o ktorej hovorím, nastane vtedy, keď dobrí budú oddelení od tých, ktorí sú zlí. Tí, ktorí žijú svoje životy naplnené klamstvami, zasiate do ich duší satanom, majú stále (ešte) čas, aby sa kajali.

Pokúsim sa urobiť všetko preto, aby som ich ochránil pred šelmou, pretože Ja sa len tak ľahko nevzdám svojich detí.

Prostredníctvom rozličných mnou prijatých Božích zásahov sa pokúsim vziať ich do svojej milosrdnej náruče, aby som ich zachránil.

Dôvera a viera vo Mňa je cestou k večnému životu.

Len cez môjho Syna, Spasiteľa sveta, môžete prísť ku Mne, Otcovi vesmíru.*

Pretože na to, aby ste ku Mne prišli, musíte byť spasení od hriechu.

Na to, aby ste boli spasení od hriechu, sa sami v očiach môjho Syna musíte vykúpiť (cez pokánie pozn. prekl.).

Práve tak, ako som môjho Syna poslal po prvý raz, aby vám poskytol spásu, tak Ho posielam ešte raz, aby som vás naposledy zachránil skôr, než sa nové nebo a nová zem spoja v jedno.

Tí, ktorí po tejto poslednej kampani, ktorej cieľom je priviesť všetky moje deti do raja, ich právoplatného dedičstva, odmietnu prijať veľké milosrdenstvo môjho Syna, budú navždy stratení.

Potom už nebude možná cesta späť.

Nikdy nezabúdajte, kto Ja som.

Som Boh Otec a Ja som vás stvoril.

Milujem vás.

Túžim po tom, aby som vás všetkých priviedol domov, ale ako mi tečú slzy.

To preto, že tak mnoho bude tých, ktorých nebudem môcť zachrániť, ibaže sa obrátia a požiadajú ma, aby som im pomohol.

Toto volanie z Nebies bolo predpovedané.

Jedine Baránok Boží, môj Syn, má právomoc odhaliť vám udalosti, ktoré ležia pred vami.

Len On môže otvoriť pečate.

Robí to teraz s pomocou siedmeho anjela, siedmeho posla.**

Otvorte oči a prijmite konečne, že Kniha Pravdy, ktorá bola prorokovaná, sa teraz kapitola po kapitole otvára pred vašimi očami.

Prijmite to ako dar, pretože vám prinesie večný život.

Váš milovaný Nebeský Otec

Boh Najvyšší

20.05.2012 - 12:15 hod.

437. Zlý útočí na tých, ktorí milujú Boha najviac

Moje dieťa, práve tak, ako bude viac Božích detí prijímať tieto sväté posolstvá, tak bude aj viac takých ľudí, ktorí ich odmietnu.

Všetci tí, ktorí sú môjmu Synovi najbližšie, budú pokúšaní Zlým, aby sa im (posolstvám) obracali chrbtom.

Oni budú trpieť najviac a pochybnosti im budú brániť v tom, aby ich myseľ prijala pravdu.

Zlý útočí na tých, ktorí milujú Boha najviac.

Keď ich robí slepých k pravde, víťazí.

Tí, ktorí uctievajú mňa, Božiu Matku, sa stanú takisto jeho terčom, keď ich Zlý bude ťahať preč od Knihy pravdy.

On, Zlý, sa nikdy nevzdá. Týmto milujúcim dušiam spôsobuje hrozné muky, aby tak popreli slovo Boha.

Úpenlivo prosím všetkých tých, ktorí milujú môjho Syna, aby vypočuli moje volanie. Musíte počúvať, keď k vám hovorí môj Syn.

Neodsudzujte príležitosť pomôcť vašim bratom a sestrám, aby získali večný život, ktorý im bol prisľúbený.

Nedovoľte pochybnostiam, infikovaným podvodníkom, aby zabránili miliónom duší sa zachrániť.

Predstavuje to prudký odpor, ktorý od tohto dňa bude na vás doliehať.

Musíte volať na mňa, vašu Matku, aby som vám pomáhala, viedla vás a doprevádzala vás po tej pravej ceste.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

20.05.2012 - 18:10 hod.

438. Modlite sa, aby ste mohli rozlíšiť pravých prorokov od tých, ktorí nehovoria v mojom svätom mene

Moja vrúcne milovaná dcéra, povedz Božím deťom, že moji proroci budú v dnešnom svete odmietaní práve tak, ako boli na počiatku.

Tí, ktorí dnes prehlasujú, že prichádzajú v mojom mene, ktorí však posolstvá nedostávajú od Boha, budú prijímaní a uznávaní.

Ti, ktorí hlásajú moje sväté slovo a ktorí prorokujú v mene môjho Otca, budú trpieť najväčším odmietaním.

Kňazi a duchovenstvo budú útočiť na mojich prorokov dnešných dní, pretože satan ich zaslepil voči môjmu svätému slovu.

Nech si uvedomí každý, kto sa pokúša zastaviť pravých Božích prorokov, že sa tým v očiach Boha dopúšťa ťažkého hriechu.

Bohu zasvätení služobníci a tí, ktorí hlásajú pravdu môjho učenia, budú potrestaní, ak by sa snažili zmariť túto svätú misiu.

Tým, ktorí neveria v moje sväté slovo, dávané svetu v tomto čase, hovorím toto: musíte zostať ticho (namiesto hlasitej kritiky radšej mlčte a nemarte toto Božie dielo na záchranu duší pred večným zatratením - pozn. prekl.)

Pretože ak tak neurobíte a odsúdite Ma, budete braní na zodpovednosť a budete Ma s plačom prosiť o odpustenie.

Pretože škoda, ktorú tým spôsobujete, sa prejaví tam, kde dôjde ku strate duší.

Nikdy neodmietajte moje sväté slovo, ktoré vám dávam cez prorokov.

Prijímajte a akceptujte ho, pretože treba ešte veľa úsilia, aby sa celé ľudstvo pripravilo na moje nové kráľovstvo.

Pamätajte si to.

To, že človek odmieta moje slovo, sa dá očakávať, pretože satan sa potuluje po zemi.

Keď Ma však odmieta verný Boží služobník, je to ako keby Ma prebodával mečom.

To je najbolestivejšie odmietanie zo všetkých.

Poďte ku Mne všetci. Ak neveríte, potom sa modlite, aby vám včas bola ukázaná pravda.

Ak máte akúkoľvek pochybnosť, obráťte sa na Mňa a proste Ma, aby som vám otvoril srdce.

Dovoľte Mi napĺňať vás milosťami, aby ste Mi tak pomohli včas zhromaždiť duše z každej časti sveta.

Neverte, že Druhý príchod sa môže udiať alebo sa udeje bez pomoci mojich prorokov, poslaných pripraviť vás, aby ste boli hodní vojsť do môjho kráľovstva.

Modlite sa, aby ste mohli rozlíšiť pravých prorokov od tých, ktorí nehovoria v mojom svätom mene.

Beda tým, ktorí mojich prorokov trhajú na kusy, pretože sa budú musieť zodpovedať za svoje prečiny proti môjmu svätému Otcovi, Bohu Najvyššiemu.

Choďte a otvorte oči.

Dívajte sa, keď vám zjavujem pravdu.

Neodvracajte hlavu.

Nezatvárajte si oči.

Je čas, aby ste si vybrali.

Nasledujte Ma a pomáhajte Mi viesť moje deti do večného života.

Odvráťte sa a odopriete tak týmto dušiam šancu vykúpiť sa v mojich očiach.

Váš Ježiš

21.05.2012 - 20:15 hod.

439. Čas na konanie Varovania sa blíži

Moja vrúcne milovaná dcéra, čas na konanie Varovania sa blíži.

Je ešte tak veľa práce, ktorú treba vykonať na prípravu duší na moje veľké milosrdenstvo.

Volám všetkých, ktorí Ma milujú, aby sa vytrvalo modlili za celosvetové obrátenie, po ktorom tak túžim.

Toľkí pobežia do môjho náručia v úľave, zaplavujúcej ich duše, lebo budú vedieť, že som to Ja, ich milovaný Ježiš, ktorý im máva.

Mnohí sa vzoprú pravde, keď im bude ukázaná. Dôkaz, ktorý im odhalím, nebude stačiť na to, aby v ich dušiach vzplanul čo i len jediný plamienok lásky.

Boli Mi ukradnutí, no aj tak nechcú byť oslobodení od svojho únoscu šelmy, ktorá pohltila ich duše.

Šír moje slovo tak rýchlo, ako len môžeš, dcéra moja.

Nevšímaj si znevažovanie, úškľabky a posmech od tých, ktorí sa ťa pokúšajú zastaviť.

Povstaň a ohlasuj moje nanajvýš sväté slovo za každú cenu.

Tí, ktorí tvrdia, že hovoria v mojom mene a snažia sa ťa ponižovať, Ma znovu pribíjajú na kríž. To nie si ty, koho mučia, ale som to Ja, ich milujúci Spasiteľ.

Ľudská mienka nie je dôležitá. Jediné, na čom záleží, sú tie duše, ktoré túžim zachrániť.

Modlite sa túto Modlitbovú kampaň (55) ako prípravu na Varovanie:

"Ó, môj predrahý Ježiš, prosím Ťa, otvor srdcia všetkých Božích detí voči daru tvojho veľkého milosrdenstva.

Pomôž im, aby s láskou a vďačnosťou prijali tvoje Božie milosrdenstvo.

Urob ich schopnými, aby sa pred Tebou stali pokornými a prosili o odpustenie svojich hriechov a mohli sa tak stať súčasťou tvojho nádherného kráľovstva. Amen."

Početné milióny vo svete už čoskoro budú počuť moje volanie a ešte viacej duší bude môcť byť a bude zachránených.

Nikdy nezabúdajte na dôležitosť dennej modlitby môjho ruženca Božieho milosrdenstva (Korunky) na spásu duší.

Choďte v pokoji a láske.

Váš milovaný Ježiš

22.05.2012 - 15:20 hod.

440. Moja Kniha pravdy sa rýchlo, ako oheň, rozšíri po celom svete

Moja vrúcne milovaná dcéra, ďalšia fáza v tejto svätej misii je pripravená začať sa odvíjať.

Moja Kniha pravdy sa rýchlo, ako oheň, rozšíri po celom svete.

Obrátenia budú rýchle a moje sväté slovo budete počuť vo všetkých jazykoch.

Následne budú všetky Božie deti šíriť moje posolstvá a budú naplnené Duchom Svätým.

Ich pery budú ohlasovať pravdu a všetci budú prorokovať v jazykoch tak, aby mohlo byť rýchlo počuť pravdu.

Smäd Božích detí, ktoré kvôli prázdnote vo svojich dušiach blúdia v zmätenom stave, bude uhasený.

Trýznivý hlad po mojej prítomnosti bude ukojený, keď týmto dušiam prinesiem potravu, ktorú tak zúfalo potrebujú.

Keď sa toto stane, vo svete bude len veľmi málo duší, ktoré si nebudú vedomé môjho veľkého milosrdenstva.

Prijmite môj dar, moje sväté slovo moju Knihu pravdy a vstrebte (zhltnite) ju. Lebo bez nej budete ako telo bez duše.

Keď vstrebete moje slová múdrosti, stanete sa opäť úplnými.

Keď sa opäť stanete úplnými, budete pripravení nasledovať Ma do novej éry pokoja a mieru na zemi.

Buďte teraz v očakávaní, moji milovaní nasledovníci, pretože moje napísané slovo bude už čoskoro s vami a vy sa budete radovať s láskou a pokojom vo svojich dušiach.

Choďte vpred, všetci moji nasledovníci.

Nech vy, vaši milovaní a všetci veriaci prorokujú v mojom mene.

Kráčajte so Mnou, zatiaľ čo Ja vás vediem k večnému životu.

Váš milovaný Ježiš

Vykupiteľ celého ľudstva

23.05.2012 - 15:38 hod.

441. Utrpenie vo svete bolo v tomto čase zjednotené s utrpením môjho Syna

Moja najdrahšia dcéra, povedz všetkým mojim deťom o láske a ochrane, ktorú ponúkam tým, ktorí Ma volajú.

Moje sväté slovo je na zemi konečne počuté a mnoho duší je pripravených urobiť ten najväčší skok viery, aby prijali Božie milosrdenstvo môjho Syna Ježiša Krista.

Sotva vedia o tom, že vojsť do nového raja, do novej éry pokoja a mieru, je vlastne jednoduché.

Pozdvihnite oči a uznajte, že ste v prvom rade mojimi deťmi.

Uvedomte si, že som stvoril každého jedného z vás, že ani jeden z vás nie je dielom náhody a že vy ste moje deti, moja rodina, moji milovaní.

Neha v mojom srdci je plná lásky ku každému z vás.

Mnohí sa domnievajú, že kvôli tomu, že som Alfa a Omega, počiatok a koniec, Ma moja moc robí pyšným.

Takto to, prirodzene, nemôže nikdy byť.

Ako by skutočná láska rodiča k svojmu dieťaťu mohla byť zatemnená pýchou?

Trpím pre každého jedného z vás. Plačem kvôli tým, ktorí sú pre Mňa stratení. Použijem všetku moc, aby som svoje stratené deti priviedol späť do mojej rodiny, do môjho kráľovstva.

Predstavte si rodiča, ktorý je odmietnutý svojim dieťaťom. Bolesť, ktorú pociťujem, nie je kvôli Mne (samému), ich Otcovi, ale kvôli nim (mojim deťom) a ich mukám, ktoré budú trpieť, pokiaľ ich nebudem môcť zachrániť.

Utrpenie vo svete bolo v tomto čase zjednotené s utrpením môjho Syna.

Prečo to robím? Prečo dopúšťam utrpenie? Je to kvôli hriechu.

Hriešnici, ktorí neprídu dobrovoľne ku Mne, môžu byť zachránení len skrze utrpenie iných.

Tí, ktorí trpia v tomto živote, budú odmenení mojimi darmi v budúcom živote.

Pomoc, dobrovoľne ponúknutá zo strany tých detí, ktoré Ma milujú, je mocnou zbraňou proti moci, ponechanej satanovi.

Tí, ktorí bojujú na strane môjho Syna, aby zachránili duše iných, môžu zachrániť celé ľudstvo.

Satan má moc, ale iba takú, aká mu bola ponechaná moc, ktorá mu nemôže byť odňatá až do dňa (posledného) súdu.

Mnohí z vás, drahé deti, nechápu Božie zákony, ktoré tieto veci dovoľujú. Majte však vo Mňa dôveru, keď vám toto odhaľujem.

Satan ukradne duše tých mojich detí, ktoré neveria vo Mňa alebo v dobrotu, ktorou moje deti zahŕňam.

On sa stáva bezmocný, keď hriešnici pomocou utrpenia prinášajú obety na záchranu svojich bratov a sestier pred cestou do pekla.

Je však nemohúci, keď sa moje deti modlia za spásu týchto hriešnikov.

Modlitba je výzbrojou mojich detí, ktoré Mi chcú pomôcť zachrániť celé ľudstvo.

Zhromaždite sa moje deti spolu s mojim Synom a pomôžte Mi konečne zjednotiť moju rodinu.

Pomôžte Mi, aby som vás všetkých priviedol do novej nádhernej éry pokoja a mieru.

Len potom sa môže naplniť moja vôľa ako v nebi, tak aj na zemi.

Choďte deti. Zjednoťte sa v modlitbe.

Pracujte so Mnou, vaším Otcom, aby ste Mi pomohli zachrániť moju rodinu.

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší

24.05.2012 - 18:30 hod.

442. Počas Varovania nebudú tí, ktorí sa v mojich očiach vykúpili, trpieť bolesť očistca

Vtedy, moja vrúcne milovaná dcéra, keď nadíde čas pre Varovanie, sa ukáže množstvo znamení.

Hovorím vám to, aby som všetkým Božím deťom pripomenul, že sa na to musia dopredu pripraviť.

Dve hviezdy sa zrazia a mnohí budú vystrašení.

Niet sa čoho báť, pretože toto je ten najväčší dar, ktorý prinášam, aby sa ani jedna duša nestratila v plameňoch pekla.

Potom sa na oblohe objaví môj kríž a nebude nikoho, kto by si ho nevšimol.

Mnohí padnú (na zem) plní strachu a bude cítiť veľké chvenie, podobné zemetraseniu.

Potom nastane ticho.

Neustále sa pripravujte na tento deň ako keby mal nastať už zajtra. Teraz hľadajte vykúpenie a vyjavte Mi svoje hriechy.

Katolíci musia ísť na spoveď.

Tí, ktorí nie sú katolíci, sa musia modliť modlitbu z Modlitebnej kampane (24), ktorú som dal zvyšku sveta na udelenie mojich úplných odpustkov.

Tento dar mojich úplných odpustkov je pre všetky Božie deti každého vierovyznania a ponúka veľké očistenie. Neodmietajte tento dar. Prijmite ho.

Katolíkom, ktorí spochybňujú môj dar a ktorí v neprajnosti vystavili tento môj dar kritike, hovorím toto:

Myslíte si, že by som neudelil túto sviatosť všetkým Božím deťom?

Musíte mať veľkorysé srdce a byť šťastní, že takto konám. Myslíte si, že by im nemal byť poskytnutý takýto dar? Ak si to myslíte, potom Ma ozajstne nemilujete.

Skloňte hlavy a velebte Boha za tento úžasný dar, ktorý sa dáva ľuďom na spásu ich duší.

Potom počas Varovania všetci tí, ktorí sa v mojich očiach vykúpili, nebudú trpieť bolesti očistca.

Tí, ktorí pred sebou uvidia odkryté svoje hriechy tak, ako ich vidím Ja mojimi očami, budú šokovaní.

Pre mnohých bude ťažké, aby prijali to, aké sčerneté sú ich duše.

Tí, ktorí tak spravia a preukážu svoju ľútosť, Ma budú prosiť, aby som im odpustil. A Ja im odpustím.

Ale niektorí nebudú ľutovať, keď sa objavia pred mojimi očami a vo svojich srdciach budú obhajovať ohavnosti, ktorých sa dopustili. Nebudú sa kajať a udrú Ma do tváre.

Tak či onak, všetci hriešnici pocítia očistné plamene a bolesť.

To, ako dlho to potrvá, bude závisieť od toho, aké závažné sú ich hriechy.

Tí, ktorí sa budú odo Mňa odťahovať, potrebujú vaše modlitby. Dostanú viac času na to, aby sa opäť ku Mne obrátili a poprosili Ma o odpustenie.

Ale ten čas by mohol byť taký krátky ako jeden deň, alebo aj taký dlhý ako niekoľko rokov.

Nikto, len môj Otec, pozná dátum môjho Druhého príchodu.

Časové obdobie medzi týmito dvomi udalosťami nebude také dlhé, ako by ste si mohli myslieť.

Moje deti si nakoniec uvedomia, v akom čase žijú a budú akceptovať pravdu.

Preto tí, ktorí teraz poznáte pravdu a veríte vo Mňa, máte povinnosť modliť sa za tie duše, ktoré neprijmú moje milosrdenstvo.

Dcéra moja, mojou najväčšou túžbou je zachrániť celý svet vrátane tých, ktorí sa Mi stratili.

Všetky modlitby mojich nasledovníkov, ktoré sa spoja do jedného hlasu, Mi to môžu pomôcť uskutočniť.

Choďte v láske. Vždy Mi dôverujte, pretože čas je krátky a plány na spásu ľudstva spočívajú v rukách môjho Večného Otca.

Váš milovaný Ježiš

26.05.2012 - 16:10 hod.

443. Zákernými prostriedkami majú v úmysle vyhnať pápeža Benedikta XVI. z Petrovho stolca

Teší ma, že ťa mám späť pri sebe. Je dôležité, dcéra moja, aby si sa teraz držala v mojej blízkosti. Času je málo a máš ešte veľa práce.

Moja najdrahšia dcéra, prosím dnes mojich nasledovníkov, aby sa úpenlivo modlili za môjho milovaného námestníka pápeža Benedikta XVI. On, môj služobník, je vo Svätej Stolici za zavretými dverami vystavený strašnému prenasledovaniu.

Povedal som ti už predtým, že slobodomurárske skupiny, ktorých železné zovretie pôsobí vo vnútri Vatikánu, sa chcú zbaviť môjho milovaného pápeža.

A majú v úmysle ho zákernými prostriedkami vyhnať z Petrovho stolca.

Ako som vám už v minulosti povedal, bude musieť utiecť, pretože sotva bude mať inú možnosť.

Času je málo. Musíte sa vytrvalo modliť, aby mohol zostať čo najdlhšie, pretože hneď ako odíde, podvodník falošný prorok zaujme jeho miesto.

Ako Mi len tečú slzy kvôli mojej milovanej Cirkvi na zemi v tomto čase. Všetci moji Bohu zasvätení služobníci, ktorí prijímate moje sväté slovo tak, ako je vám v tomto čase (skrze posolstvá) prinášané, teraz Ma počúvajte:

Musíte zostať verní svätej omši a zachovávať každodenné obety. Pretože už o veľmi krátky čas budete donútení zhltnúť lož.

Každodenné obety na počesť môjho ukrižovania a premena vína na moju krv a chleba na moje telo budú zmenené, prekrútené a zhanobené prostredníctvom nových nariadení, ktoré zavedie falošný prorok.

Nikdy nesmiete akceptovať niečo, čo nie je pravda.

Nikdy nesmiete prijať herézu, ktorá vzíde spomedzi múrov mojej Svätej Stolice. Ak tak urobíte, potom sa sami odo Mňa odlúčite.

Mnohí z vás budú musieť slúžiť svätú omšu v tajnosti a budete na to potrebovať všetku odvahu, ktorú môžete získať tým, že sa budete ku Mne modliť a prosiť Ma, aby som vás urobil silnými.

Zmeny začnú pri samotnej najsvätejšej Eucharistii. Už čoskoro vám bude povedané, že sväté prijímanie, moja pravá prítomnosť, je v skutočnosti niečo iné.

Povedia vám, že to znamená rozličné veci. Je to však hanebná lož.

Najsvätejšia Eucharistia je moje Telo a moja Krv, ktoré sa vám dávajú na to, aby Mi umožnili naplniť vás mojim Duchom Svätým a poskytli vám tak potravu, ktorú potrebujete pre svoje duše.

Keď ten čas nastane a vy, moji Bohu zasvätení služobníci, budete konfrontovaní s novou modernou interpretáciou, potom budete vedieť, že nákaza (mojej Cirkvi) už začala.

Toto je čas, keď sa vám bude treba pripraviť. Zhromažďujte sa spolu a bráňte pravdu môjho ukrižovania. Neprijímajte lži, zmeny vo svätej omši a v najsvätejšej Eucharistii. Pretože ak tak urobíte, potom bude moja prítomnosť (vo sv. Eucharistii) pre všetky Božie deti stratená.

Nasledujte Ma. Toto je najväčšia výzva, ktorej kedy budete musieť čeliť, ale Ja vám udelím milosti, aby ste rozlíšili pravdu od svätokrádežného výmyslu (bludu), ktorý budete vyzvaní prijať v mojom svätom mene.

Musíte Ma teraz prosiť o pomoc touto modlitbou v rámci Modlitebnej kampane (56)Je pre kňazov, snažiacich sa uchrániť najsvätejšiu Eucharistiu.

"Ó, drahý Otče, v mene tvojho predrahého Syna, ktorý seba obetoval na kríži za celé ľudstvo, pomôž mi, aby som zostal verný pravde.

Prikry ma drahocennou krvou tvojho Syna a udeľ mi milosti, aby som Ti aj naďalej slúžil vo viere, dôvere a cti po zvyšok môjho kňazského úradu.

Nikdy nedovoľ, aby som sa odklonil od pravého významu obety svätej omše alebo od podávania svätej Eucharistie tvojim deťom.

Daj mi silu, aby som Ťa zastupoval a živil tvoje stádo spôsobom, akým musí byť živené: telom, krvou, dušou a Božstvom tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, Spasiteľa ľudstva. Amen."

Prosím vedzte, moji milovaní Bohu zasvätení služobníci, že Ja kráčam každý deň s každým jedným z vás.

Podopieram vás. Oprite sa o Mňa a ja vás zachovám blízko svojho svätého srdca v týchto časoch strašného súženia vo vnútri katolíckej Cirkvi.

Váš milovaný Ježiš

27.05.2012 - 18:00 hod.

444. Satan vás presvedčí, že moje posolstvá pochádzajú od neho

Moja dcéra, tak mnoho mojich nasledovníkov sa pýta, prečo mnohé z týchto posolstiev vyvolávajú v ich srdciach strach.

Mnohí si myslia, že Ja vyvolávam strach. To však celkom nezodpovedá pravde.

Strach, ktorý zaplavuje mnohé duše, je z toho, že si uvedomia, že to, čo vám hovorím, je pravda.

Je to ako u každého dobrého rodiča, ktorý svoje dieťa varuje pred nebezpečenstvami života.

Niekedy môžu nebezpečenstvá, pred ktorými rodič varuje, byť príčinou strachu. Tento strach sa však vzťahuje na zlo, spôsobované človekom, ktoré leží pred vami.

To isté platí o zle vo svete. Je spôsobované človekom, ktorý je zase ovplyvňovaný podvodníkom, satanom.

Proroctvá, ktoré Boh dáva ľudskej rase od počiatku času, vzbudzovali v srdciach niektorých ľudí strach.

Naopak na iných miestach vyvolávali veľký smiech. Toto sa stalo predtým, než Noe začal stavať archu. Zatiaľ čo sa z neho smiali, zahŕňali ho posmeškami a zosmiešňovali ho, urobili tí, ktorí mali strach, to, čo sa od nich žiadalo. Postavili archu, aby sa zachránili.

Tí, ktorí sa z Noema smiali, zosmiešňovali a zavrhovali ho, zahynuli.

Všetky proroctvá, ktoré pochádzajú od Boha, v sebe zahŕňajú výstrahy, aby ľudí podnietili pripraviť sa na takéto udalosti.

Iba vďaka tomu, že si pripravíte svoje duše, budete schopní vydržať utrpenie, ktoré pred vami leží a ktoré je zapríčinené hriechmi človeka.

Tým z mojich nasledovníkov, ktorí sa pýtajú, prečo moje posolstvá môžu vzbudzovať strach, hovorím toto:

Neverte lžiam, ktoré do vašich sŕdc vložil satan ohľadne toho, že by vraj Boh nikdy nedal svetu posolstvá, ktoré by srdcia jeho detí napĺňali strachom.

Teraz sa mnohí z vás, najmä tí, ktorí ma milujú, odvracajú od môjho svätého slova.

Jednou z najobľúbenejších škodoradostí satana je to, aby vás presvedčil, že Božie posolstvá neobsahujú proroctvá, ktoré vyvolávajú strach.

Takéto posolstvá istotne môžu pochádzať iba od Zlého (to sa satan snaží nahovoriť tým, ktorí majú z týchto posolstiev strach - pozn. prekl.).

Ako sa len satan smeje nad svojim vlastným prefíkaným podvodom.

Satan vás presvedčí, že moje posolstvá pochádzajú od neho; až tak je zúfalý, že vás presviedča, aby ste sa neriadili podľa mojich pokynov.

Je potrebné, aby vám, mojim nasledovníkom, bola povedaná pravda.

Musím vás pripraviť a to znamená, že vás vopred musím varovať pred vecami, ktoré prídu a to len preto, aby som vás ochránil. Je to kvôli vašej spáse.

Nikdy nepočúvajte túto lož.

Z mojej Božej lásky k celému stvoreniu dostávate moje posolstvá. Preto Mi ako každý dobrý rodič dovoľte, aby som vás viedol.

Ochránim vás, pokiaľ Ma budete počúvať a nasledovať moje pokyny ohľadne modlitieb.

Strach nepochádza odo Mňa. Pokiaľ vo Mňa veríte a dôverujete Mi, nebudete mať strach bez ohľadu na to, koľko veľa zla vám bude v dôsledku hriechu ľudstva prezentované.

Nikdy však nesmiete urobiť jednu vec a to, že sa budete ukrývať a domnievať sa, že všetko bude v poriadku.

Pretože ak tak urobíte, popriete tým existenciu zla vo svete.

Prijmite skutočnosť, že satan existuje. Verte, že modlitba môže oslabiť a aj oslabí jeho moc.

Povstaňte teda a prevezmite zodpovednosť, ktorú voči Mne, Ježišovi Kristovi, ako moji nasledovníci máte.

Dovoľte Mi, aby som vás viedol, keď sa zoči-voči postavíte pravde a do vášho srdca nevojde žiaden strach.

Váš milovaný Ježiš

28.05.2012 - 20:45 hod.

445. Vedzte, že 1000 rokov, na ktoré sa odkazuje v Knihe zjavenia, znamená presne práve toto

Moja vrúcne milovaná dcéra, je normálnou ľudskou prirodzenosťou, že človek spochybňuje učenie, obsiahnuté vo svätej Biblii.

Keď však človek prekrúca učenie vo svätej Biblii, aby ju prispôsobil svojim vlastným požiadavkám, tak Ma to uráža.

Ale keď moji vysvätení služobníci (kňazi, duchovenstvo - pozn. prekl.) odsudzujú časti svätej Biblie a odsúvajú ich stranou, ako keby boli bezvýznamné, tak tým popierajú Mňa, Syna človeka.

Všetko, čo je obsiahnuté vo svätej Biblii, pochádza od môjho Večného Otca, ktorý prostredníctvom svojich pomazaných schválil každé jedno slovo.

Verte tomu, že sväté Božie slovo je obsiahnuté v knihe môjho Otca a že ani jedno slovo z toho nie je klamstvo.

Prečo potom tí, ktorí tvrdia, že sú učenci a znalci pravdy, obsiahnutej vo svätej Biblii, spochybňujú moje sväté slovo, keď vám ho v týchto posolstvách predkladám?

Moja pravda je vám teraz opätovne dávaná preto, aby osviežila vašu pamäť a pripomenula vám učenie, ktoré je v nej obsiahnuté.

Vedzte, moje deti na zemi, že proroctvá, obsiahnuté v Knihe Daniela a v Knihe zjavenia, sa ešte musia stať.

Vedzte, že 1000 rokov, na ktoré sa odkazuje v Knihe zjavenia, znamená presne práve toto.

Ak by to malo znamenať niečo iné, potom by bol býval daný iný časový údaj.

Moja Cirkev, ktorou je katolícka Cirkev, nakoľko tak dodnes ešte neurobila, toto zatiaľ neprehlásila za svoju vieru.

Zvyšok mojej Cirkvi, tieto zostávajúce úponky mojej katolíckej Cirkvi na zemi, pochopia skutočný význam mojej éry mieru a pokoja na zemi.

Nachádzate sa na konci časov, ale zem bude obnovená.

Volám na všetkých vás, mojich vysvätených služobníkov. Môj hlas je zachrípnutý od toho, ako vás úpenlivo prosím, aby ste odpovedali na moje sväté volanie z Neba.

Ja, váš milovaný Spasiteľ, som vám doteraz poslal už mnoho prorokov a vizionárov. Títo dopomohli k tomu, aby ste sa vo svojich mysliach otvorili udalostiam, ktoré ešte majú prísť.

Až doteraz som čakal, aby som svetu ohlásil konečné odhalenia. Teraz posielam môjho posledného posla Máriu Božieho Milosrdenstva, siedmeho posla, aby pripravil záverečnú kapitolu tak, ako sa vám (postupne) odhaľuje.

Môj hlas je ako burácanie hromu. Bude sa aj naďalej ozývať po celom svete. Nezatíchne až do dňa, kedy prídem, aby som súdil.

Je možné, že Ma teraz nepočúvate. Mnohí z vás odmietajú moje slovo s aroganciou, ktorá Ma hlboko zraňuje.

Iní Ma budú zo strachu ignorovať, lebo to je pre nich tá najjednoduchšia cesta. Ale už čo nevidieť dôjde k zmenám, o ktorých hovorím. Potom vám (konečne) začne svitať pravda.

Teraz na vás volám a hovorím vám nasledovné. Očakávam vašu odpoveď, či už teraz alebo v budúcnosti.

Čakám. Budem naďalej trpezlivo čakať až do dňa, kedy ku Mne pobežíte, hľadajúc u Mňa ochranu.

Nikdy sa nevzdám svojich vyvolených služobníkov, tých, ktorých som prvotne povolal (do kňazského úradu).

Pamätáte si ešte na moje prvé zavolanie? Vnímali ste môj hlas, ako prehovára k vašej duši s naliehaním, aby ste sa so Mnou v jednote spojili. Môžete Ma teraz počuť?

Poproste Ma teraz, aby som vám dal najavo, že som to Ja, váš Ježiš, ktorý vás prosí, aby ste prišli, povstali a nasledovali Ma na tejto poslednej namáhavej ceste do večného života. Nebojte sa môjho volania. Dôverujte Mi a modlite sa túto modlitbu, prosiac Ma, aby som vám dal počuť moje volanie.

Toto je modlitba za duchovenstvo: "Ježiš, daj mi počuť tvoje volanie" v rámci Modlitbovej kampane (57):

"Ó, môj drahý Ježiš, otvor moje uši zvuku tvojho hlasu. Otvor moje srdce tvojmu milujúcemu volaniu. Naplň moju dušu Duchom Svätým tak, aby som ťa v tomto čase mohol rozpoznať.

Ponúkam Ti moju pokornú vernosť vo všetkom, čo odo mňa vyžaduješ. Pomôž mi spoznať pravdu, aby som povstal, odpovedal a nasledoval tvoj hlas a mohol Ti tak pomôcť zachrániť duše celého ľudstva.

Tvoja vôľa je mojim rozkazom. Daj mi odvahu, aby som sa nechal tebou viesť tak, aby som mohol prijať výzbroj, potrebnú na vedenie tvojej Cirkvi smerom k tvojmu novému kráľovstvu. Amen."

Pamätajte si, že Ja, Ježiš Kristus, nikdy nedovolím, aby moji Bohu zasvätení služobníci zišli z cesty pravdy. Budem stáť na každom rohu a na každej ulici a ukážem vám správny smer.

Občas sa pritom môžete cítiť skľučujúco. Môžete byť zmätení. Možno, že nebudete chcieť počuť pravdu. Možno, že budete mať strach. No vedzte toto:

Ja vás vždy budem milovať. Vždy budem na vašej strane.

Nikdy vás neopustím.

Váš milovaný Ježiš

29.05.2012 - 17:45 hod.

446. Modlitby môžu odvrátiť plánované ukrutnosti, spojené s naliehavosťou použitia atómových bômb

Moja vrúcne milovaná dcéra, moji proroci, moji poslovia a všetci praví vizionári na svete sa v duchu zjednocujú, aby v tomto čase ohlasovali moje sväté slovo.

Tí, ktorí sú vybraní pre náročnú misiu, aby zaistili, že duše celého ľudstva budú pripravené na môj Druhý príchod, dostávajú pokyn, aby hlasite volali do celého sveta.

Už čoskoro budú vyzývať k naliehavej modlitbe na pomoc tým, ktorí budú trpieť v nadchádzajúcich vojnách.

Blízko je čas, kedy prepuknú vojenské konflikty a mnohé nevinné duše sa stanú obeťami v týchto nenávisťou naplnených hrôzach proti Božím deťom.

Mnohí budú v týchto vojnách zmietaní na všetky strany a na Blízkom východe bude vládnuť veľký chaos.

Dôjde k eskalácií mnohých malých (regionálnych) vojenských konfliktov.

Tak mnoho početných frakcií, sprvu rozštiepených na všetky strany, sa zjednotí do len (relatívne) malého počtu strán.

Potom dôjde k zapojeniu sa väčších armád za účasti mnohých národov.

Ako veľmi Mi tečú slzy kvôli tomuto strašnému zlu, vyvolanému pôsobením satana, ktorý chce zabiť čo možno najviac ľudí a to tak rýchlo, ako sa len dá.

Modlite sa, aby sa tieto vojny zmiernili.

Modlite sa, aby Božie deti pomocou modlitieb mohli odvrátiť plánované ukrutnosti, ktoré sa budú spájať s naliehavosťou použitia atómových bômb.

Moja najdrahšia dcéra, satan v tomto čase urobí všetko, čo je v jeho moci, aby primäl katolícku Cirkev k tomu, aby ťa odsúdila a prehlásila tieto posolstvá za blud (kacírstvo - pozn. prekl.).

Nesmieš na tieto útoky reagovať. Všetci tí, ktorí nasledujú moje učenie, potrebujú ísť len za svojim srdcom, pretože pre nich nebude ťažké, aby rozpoznali pravdu.

Ak by mojim prorokom neboli dané milosti z neba, aby vydržali toľké prenasledovanie, potom by nebolo počuté moje sväté slovo s mojimi pokynmi, aby sa všetky Božie deti pripravili na môj Druhý príchod.

Božie deti by zostali nevedomé, ak by od počiatku času nebolo húževnatej vytrvalosti všetkých Božích prorokov a Božích poslov.

Nesmiete sa nikdy báť, pokiaľ vám, mojim drahým nasledovníkom, už raz bolo dané poznanie, pretože nasledujete cestu do večného života. Žiadna iná cesta bez ohľadu na nádherné ale bezcenné pokušenia svetských vábení vás neprivedie ku Mne.

Pretože keď sa začnú objavovať lži o mojej najsvätejšej Eucharistii, musíte byť statoční a odísť preč.

Modlite sa za silu, rozhodnosť a odvahu, aby ste Ma nasledovali na poslednej ceste (vedúcej) ku spáse.

Váš milovaný Ježiš

30.05.2012 - 15:30 hod.

447. Opäť prežívam moju smrteľnú agóniu v Getsemanskej záhrade a moje bolestné utrpenie je dvojnásobné

Moja vrúcne milovaná dcéra, teraz sa zintenzívnia muky, ktoré ti spôsobujú tí, ktorým chýba ozajstná pokora, ale ktorí pritom prehlasujú, že hovoria v mojom mene.

Nepočúvaj žiaden iný hlas okrem môjho. Nezapodievaj sa a ani neodpovedaj tým, ktorí Ma urážajú.

Oni dovolili ľudskej pýche, aby sa Mi postavila do cesty a potom, ako keby to ešte nestačilo, Ma aj prenasledujú.

Udalosti môjho Druhého príchodu sa budú podobať tým, ktoré sa udiali v čase môjho Prvého príchodu na zem.

Moje sväté slovo bude spochybňované, kritizované, odmietané a následne bude zavrhnuté.

Prví, ktorí Ma odvrhnú, budú moji vlastní budú to tie duše, ktoré Ma milujú najviac. Postavia sa do prvých radov, aby ako prví hodili (do Mňa) kameň.

Opäť prežívam moju smrteľnú agóniu v Getsemanskej záhrade a moje bolestné utrpenie je dvojnásobné.

Túto smrteľnú agóniu som prežíval kvôli hriechom ľudstva nielen kvôli hriechom žijúcich v tom čase ale aj kvôli hriechom tých, ktorí Ma odmietajú dnes. Tí, ktorí Ma odmietajú dnes, Ma zraňujú väčšmi, pretože som zomrel kvôli ich hriechom. Nebolo nič, z čoho by si vzali ponaučenie.

A potom tí, ktorí sa Mi vysmievali a ktorí tým najostrejším tŕňom na tŕňovej korune prepichli moje oko, sú z radov tých zástupcov mojej Cirkvi na zemi.

Nebudú prijímať môj Druhý príchod a ani varovania, ktoré im teraz odhaľujem.

Každé slovo, ktoré moje pery vyslovia, hltajú pokorné duše ako deti v čase hladu.

Avšak tí, ktorí boli živení poznaním pravdy môjho učenia, odvracajú svoje hlavy a dívajú sa iným smerom.

Niet už viac pokory v dušiach mnohých mojich nasledovníkov, takže nebudú môcť mať úžitok z mojich mimoriadnych milostí.

Pokým sa nestanete maličkí v očiach Boha, nemôžete Ma počuť.

Pokým sa nezrieknete arogancie a pýchy, nepocítite moc Ducha Svätého.

Keď Ma dnes odmietate, vrážate prvý klinec do môjho zápästia.

Keď vy, moji Bohu zasvätení služobníci, znevažujete moje sväté slovo, ktoré vám teraz dávam, vrážate druhý klinec do môjho druhého zápästia.

Pretože tie úbohé duše, ktoré nemajú záujem o moje učenie ani o spásu, ktorú som dal svetu svojou smrťou na kríži, nemajú nikoho, kto by ich viedol.

Oni sú tými obeťami. Nie sú ku Mne vedení. Je im upieraná možnosť, aby sa pripravili na môj Druhý príchod.

Volám teraz ku všetkým mojim nasledovníkom, aby sa pripravili. Zápas medzi veriacimi sa už čo nevidieť začne. Jedna polovica nielenže tieto posolstvá odsúdi, ale sa ich pokúsi aj zakázať.

Druhá polovica ich použije na obracanie iných.

Tie prosté zblúdilé duše, ktoré Ma vôbec nepoznajú, Ma ihneď spoznajú, keď im počas Varovania vyjavím pravdu.

Bude pre nich ľahšie vidieť pravdu než pre tých, ktorí hovoria, že Ma milujú, no pritom Ma teraz odmietajú.

A to je dôvod, prečo sa musíte modliť za milosti, ktoré vám umožnia vidieť Ma, počuť Ma a ktoré Mi dovolia, aby som vás pripravil na môj Druhý príchod.

Nikdy sa nedomnievajte, najmä v týchto časoch konca, že bude jednoduché Ma naozaj nasledovať.

Pretože tentokrát už nebude stačiť vzdávať v tichosti úctu môjmu svätému slovu.

Budete ako nováčikovia v ktorejkoľvek armáde. Predtým, než budete dostatočne silní a statoční na to, aby ste šírili moje sväté slovo, budete musieť trénovať, obnovovať svoje duše a prostredníctvom sviatosti ku Mne prichádzať.

Vašou prvoradou úlohou bude šíriť modlitby mojej modlitebnej kampane.

Vy, moja armáda, povediete najväčšiu kampaň mojej svätej misie, aká kedy bola na zemi. Začnete v malom počte no rozrastiete sa na dvadsať miliónov.

Modlitby a utrpenie zvyšku mojej Cirkvi môžu byť dostatočné na to, aby zachránili celé ľudstvo. Nikdy nezabúdajte, že vaše modlitby môžu zachrániť duše aj tých najťažších hriešnikov až takú moc má modlitba. A tak sa pripravte na to, že sa spoločne zhromaždíte. Pripravte sa dôkladne, pretože bude vynaložené úsilie, aby ste boli zastavení. Akceptujte hanlivé urážky, ktorými budete častovaní.

Vedzte, že bude predložený akýkoľvek argument na to, aby ste boli vo vašej misii zastavení. Ale vedzte, že som to Ja, kto vás vedie, usmerňuje a posilňuje.

Buďte si teda vedomí toho, že vy, moja armáda, budete zodpovedať za spásu miliónov duší tých duší, ktoré by inak nemali žiadnu nádej.

Dovoľte mojej láske, aby sa dotkla vašej duše a spojila vás ako jeden, zjednotených so Mnou, vašim Ježišom.

Dovoľte Mi, aby som vás prikryl mojou drahocennou krvou a udelil vám milosti na to, aby vám pomohli zachovať si vašu vernosť ku Mne tak, že bez ohľadu na silu pokušenia nikdy neodmietnete moje volanie.

Žehnám vám všetkým mojej mocnej armáde.

Pri vašom pochode do novej éry pokoja a mieru vás budem viesť na každom kroku tejto cesty.

Váš milovaný Spasiteľ

Vykupiteľ ľudstva

Ježiš Kristus

31.05.2012 - 21:00 hod.

448. Jún - mesiac kampane obrátenia

Moje dieťa, satan a tie duše, ktoré nakazil, robia všetko pre to, aby podkopali najsvätejšie slovo môjho Syna.

Majte vždy na pamäti, že satan zasieva semienka pochybností najsamprv do sŕdc vyvolených duší.

Najhorším odsúdením zahrnú tieto posolstvá práve tí, ktorí sú dôverne naviazaní na môjho predrahého Syna.

Tým, že to satan robí, získava duše.

Moje dieťa, nedovoľte, aby to robil. Odíďte preč a nezaoberajte sa ním.

Môj Syn nikdy neobhajoval svoje sväté slovo a ani ty by si nemala podľahnúť tomuto pokušeniu.

Rozsah satanského vplyvu narastá a rozširuje sa po celom svete.

Moje úbohé deti tak trpia a ja zármutkom roním slzy, keď vidím ich zdesenie a bolesť.

Moje deti, modlite sa v tomto čase za pokoj a mier, aby sa všade Božie deti kvôli ich posilneniu obracali na môjho Syna.

Len Boží zásah, daný skrze milosti, ktoré sú vám udeľované vďaka vašim modlitbám, môže zmierniť vašu bolesť a utrpenie.

Môj Syn túži po tom, aby sa duše k Nemu obracali, pretože jedine On im môže poskytnúť útechu, ktorú (tak) potrebujú. Nič iné vám neposkytne úľavu od múk, ktoré teraz znášate.

Deti, apelujem na vás, aby ste mesiac jún (2012) zasvätili obráteniu celého ľudstva a tým zabezpečili, že sa bude usilovať o spásu.

Nazvite tento mesiac mesiacom "Kampane za obrátenie" a modlite sa ako jeden prostredníctvom modlitbových skupín všade po celom svete.

Tu je v rámci Modlitbovej kampane (58) modlitba "Kampane za obrátenie":

"Ó, drahý Ježišu, volám na Teba, aby si objal všetky Božie deti a pokryl ich svojou drahocennou krvou. Nech každá kvapka tvojej krvi pokryje každú dušu, aby ich ochraňovala pred Zlým.

Otvor srdcia všetkých, no predovšetkým zatvrdilých duší a tých, ktorí Ťa poznajú ale sú poškvrnení hriechom pýchy, aby sa sklonili a prosili Ťa, aby svetlo tvojej lásky zaplavilo ich duše.

Otvor im oči, aby uvideli pravdu a aby ich zaplavil jas tvojho Božieho milosrdenstva tak, že budú pokrytí lúčmi tvojho milosrdenstva.

Obráť všetky duše prostredníctvom milosti, o ktoré ťa, drahý Ježišu, teraz prosím (tu vyslovte svoj osobný úmysel).

Úpenlivo Ťa prosím o milosrdenstvo a ponúkam Ti dar jednodňového pôstu v každom týždni tohto mesiaca júna na odčinenie všetkých hriechov. Amen."

Deti, musíte sa postiť jeden deň v každom týždni v tomto mesiaci jún.

Musíte sa každý deň modliť môj ruženec a ruženec (Korunku) Božieho milosrdenstva.

Tým, deti, že to budete robiť, zachránite duše miliónov ľudí vďaka milosrdenstvu môjho Syna Ježiša Krista.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy