August 2012

 

01.08.2012 - 16:45 hod.

511. Prosím všetky Božie deti, aby ešte raz zasvätili mesiac august záchrane duší

Moje dieťa, je tu veľa zmien, z ktorých mnohé, ktoré vám boli v minulosti odhalené, sa ukážu vo svete.

Bude veľa skazy, veľa nepokojov a trestov – všetky tieto veci prídu kvôli hriechom ľudstva.

Prosím všetky Božie deti, aby ešte raz zasvätili mesiac august záchrane duší.

To, čo musíte robiť, je nasledovné: Choďte každý deň na svätú omšu a prijímajte svätú Eucharistiu.

A potom sa každý deň o tretej hodine popoludní modlite ruženec Božieho milosrdenstva.

Tí z vás, ktorí môžete – mali by ste zachovávať v jednom dni v týždni pôst.

Moje deti budú otrasené, keď nastanú tieto zmeny, ale nikdy sa nesmiete obávať ruky môjho Otca, pokiaľ ste verní učeniu jeho milovaného Syna, Ježiša Krista.

Prosím, majte v nasledujúcich mesiacoch vo svojich domovoch blízko seba pečať živého Boha, pretože sa toho veľa udeje.

Telo môjho Syna Ježiša Krista, prítomné v jeho Cirkvi na zemi, je hanobené a bude strašne trpieť.

Mnohé plány, ako otriasť Cirkvou môjho Syna, sa už realizujú a už veľmi skoro dôjde v nej ku kríze.

Ďalšie udalosti, ktoré boli predpovedané, sa teraz prejavia v podobe ekologických katastrof, keď trestajúca ruka môjho Otca dopadne na tie národy, ktorých hriešne zákony nebudú už dlhšie tolerované.

Modlite, modlite, modlite sa v tomto čase za duše, ktoré môžu trpieť počas týchto udalostí.

Využite tento mesiac k modlitbám za všetky duše, ktoré môžu zahynúť vo vojnách, zemetraseniach, alebo pri nadchádzajúcom celosvetovom vyznaní hriechov, ktorým bude Varovanie.

Deti, moje srdce je v úzkom spojení s vašimi srdcami a spolu musíme usilovne pracovať na záchrane duší.

Tým, že sa modlíme za záchranu duší, konáme svätú vôľu môjho Otca.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

02.08.2012 - 20.06 hod.

512. Tak, ako bol ukrižovaný môj Syn, bude ukrižovaná aj jeho Cirkev na zemi —

Moja najdrahšia dcéra, (záverečná) skúška Cirkvi môjho Syna na zemi práve začala.

Už zakrátko bude bičovaná a prenasledovaná.

Tak, ako bol ukrižovaný môj Syn, bude ukrižovaná aj jeho Cirkev na zemi.

Táto skúška sa teraz začala.

Môj Syn bol poslaný, aby zachránil ľudstvo od plameňov pekla.

Jeho smrť na kríži – táto strašná a bezcitná ukrutnosť – bola Mnou dovolená ako prostriedok, aby som mojim deťom ponúkol budúcnosť.

Telo môjho Syna sa stalo jeho Cirkvou na zemi. Jeho kňazi a Bohu zasvätení služobníci zaujali miesto jeho apoštolov.

Teraz, keď sa znovu vracia kvôli vykúpeniu ľudstva a uplatneniu si svojho nároku na moje drahé deti tak, aby mohli vojsť do môjho raja, sa bude opakovať história.

Môj Syn kázal pravdu a sústredil okolo seba veľa ľudí, ktorí nasledovali jeho učenie a ktorí nepochybovali o jeho slovách.

Potom bol zradený tými, ktorí boli blízko Neho v jeho vlastných radoch a boli Mu oddaní.

Jeho Cirkev, ktorou je katolícka cirkev, bola tiež zradená zvnútra z jej vlastných radov.

Bolo to spôsobené pokušením satana a za smrť môjho Syna bolo zodpovedné veľké zlo.

Odumieranie v jeho dnešnej Cirkvi sa začalo už pred istým časom. Je to tak, ako to bolo i s mojim Synom, keď Ho opustili mnohí nasledovníci, oddaní Svätému slovu, ktoré som ustanovil.

Potom sa začal proces, počas ktorého bol môj Syn obvinený z kacírstva. Takisto musí aj Cirkev môjho Syna na zemi znášať rovnaký osud.

Pre zlobu tých spomedzi nich, ktorí sa dopustili ťažkých zločinov proti ľudstvu, opustilo Cirkev mnoho jej oddaných nasledovníkov. To viedlo k tomu, že opustili môjho Syna a zavrhli jeho učenie.

Skúška, ktorej je vystavená Cirkev môjho Syna na zemi, spôsobila, že jeho kňazi mlčia, hoci je dôležité, aby obraňovali učenie môjho Syna.

Obávajú sa pohoršenia vo vlastných radoch zo strany tých, ktorí kvôli hriechom odmietajú môjho Syna.

Cirkev môjho Syna je teraz vystavená najväčšej skúške zo všetkých, aká nebola doposiaľ videná od čias ukrižovania môjho milovaného Syna.

Jeho Cirkev je vystavená neľútostnému posmechu nielen zo strany jej vonkajších nepriateľov, ale aj zo strany tých, ktorí sú nepriateľmi v jej vlastných radoch.

Na hlavu Cirkvi môjho Syna bude teraz nasadená tŕňová koruna a len málo bude tých jeho stúpencov, ktorí budú pri Ňom stáť.

Rovnako, ako môjho Syna opustili apoštoli – s výnimkou apoštola Jána – počas jeho súdneho procesu a popravy, tak aj tí, ktorí zastávajú vysoké pozície vo Vatikáne, opustia môjho svätého vikára.

On, ako hlava katolíckej Cirkvi, bude bez svojho vlastného zavinenia prinútený kráčať strašnou cestou hanby a potupy.

A hoci budú do neho biť, vysmievať sa mu a zosmiešňovať ho, nebude to on, na ktorom si vylejú svoju zlosť. Celé to bude zamerané proti pravde Cirkvi – kresťanskej Cirkvi, ktorá sa vytvorila na základe obety môjho Syna – na ktorú budú chrliť svoju nenávisť.

Kresťanstvo bude bičované v každej svojej časti v každom národe, na každom mieste uctievania, až kým sa vysilením nezrúti.

Keď ho budú viesť cestou na Kalváriu, ako bol vedený môj Syn, sputnajú ho a zaistia povrazmi tak, aby mu bolo znemožnené uniknúť mukám.

Potom, keď bude vystupovať na kopec, budú po ňom hádzať kamene, pľuvať naň a posmešne na neho pokrikovať počas celej cesty na vrchol (Kalvárie).

Potom ho pribijú na kríž.

Tí, ktorí vinia Cirkev za jej hriechy voči nevinným, mu preukážu len málo súcitu, keď zavrhnú hlavu Cirkvi – môjho Syna.

Obvinia ho za hriechy iných, ktorých sa dopustili následkom pokúšania satanom.

Vtedy, keď Cirkev môjho Syna pribijú na kríž, vyšlú stovky stráží rovnako, ako tých šesťsto vojakov, ktorí boli rozostavaní na kalvárií na zabezpečenie toho, aby ani kúsoček tela neunikol trestu.

Ani jednému služobníkovi jeho Cirkvi, ktorý jej verejne vyzná svoju vernosť, nebude dovolené uniknúť.

Potom po ukrižovaní Cirkvi zabezpečia, aby nedostala pokrm a vodu až do jej posledného výdychu.

Práve tak, ako to bolo s apoštolmi môjho Syna, nebudú nikde videní ani žiadni jeho učeníci.

Zo strachu z odplaty sa budú ukrývať.

Vtedy sa v dôsledku toho, čo bude vyzerať ako jej posledný výdych, všetko utíši, až kým nebude búrlivý jasot tých, ktorí ukrižovali Cirkev, ohlušovať celý svet svojou falošnou doktrínou.

Hlasito sa bude rozliehať hlas novej hlavy Cirkvi – podvodníka, ktorým bude falošný prorok.

Všetci budú s úľavou a vo vďakyvzdaní padať na zem predo Mnou, Bohom Najvyšším, pretože to bude vyzerať tak, akoby to predstavovalo nový začiatok.

Potom nastane to, že oltáre tejto Cirkvi už viac nebudú omilosťované prítomnosťou môjho Syna, keďže to tak byť nemôže.

Vtedy nadíde čas, aby dopadla moja trestajúca ruka odplaty.

Bude to čas, kedy sa začne bitka u Armagedonu.

Bude to čas, kedy prídem prostredníctvom môjho Syna, aby som zachránil duše.

Neodmietajte toto proroctvo.

Neskrývajte sa za falošné istoty, pretože ten deň musí prísť.

Kvôli poslednej zmluve musí dôjsť k ukrižovaniu Cirkvi môjho Syna.

Avšak slávne Zmŕtvychvstanie mojej Cirkvi – nového Jeruzalema – zotrie potom všetky slzy a ukončí všetko utrpenie a vtedy nastane nová éra.

Dôverujte môjmu Synovi v každom čase.

Nikdy nemajte strach, pretože Ja som váš Otec a prídem preto, aby som obnovil zem a zhromaždil všetky svoje deti v tomto konečnom zázraku, ktorý bol predpovedaný v knihe Daniela.

Teraz, deti, je vám odhaľovaná Kniha pravdy tak, ako to bolo prisľúbené.

Neodmietajte môj Boží zásah, pretože Ja hovorím pravdu.

Boh Najvyšší

03.08.2012 - 16:45 hod.

513. Odpadlíkom v katolíckej Cirkvi - budete potrestaní, ak znesvätíte ustanovenia mojej Cirkvi

Moja vrúcne milovaná dcéra, zem sa bude už čo nevidieť otriasať, keď hnev môjho Otca dopadne na tie národy, ktoré sa vzpierajú zákonom môjho Otca.

Nepreukáže žiadne zľutovanie, keďže jeho trpezlivosť je skúšaná až do krajnosti.

Ich hriechy v sebe zahŕňajú potraty, vraždy, zákony, snažiace sa podkopať kresťanstvo, manželstvá oshôb rovnakého pohlavia a uctievanie falošných bohov.

Potom sú to odpadlíci v mojej Cirkvi, ktorí hrozia Ma zaprieť.

Zapierajú Ma, keď sa snažia vzdialiť od mojej Cirkvi a pokúšajú sa vytvárať nové zákony, ktoré sú v rozpore s mojou svätou vôľou.

Odvrhnem ich kvôli ich nevernosti. Ich pokusy zaviesť normy, zakladajúce sa na hriechu pýchy, zmyselnosti a svetskej ctižiadostivosti, nebudú tolerované.

Mysleli si snáď, že by im bolo dovolené, aby vzdialili Božie deti od mojej Cirkvi na zemi a vyhli sa pritom ruke môjho Otca?

Mysleli si snáď, že stoja nad zákonmi môjho Otca?

Oni nemilujú Boha, oni milujú seba.

Protivia sa Mi svojim verejným odmietaním ustanovení katolíckej Cirkvi, nemajúc v sebe dostatok pokory.

Znamená to, že svojimi nehanebnými požiadavkami, kde sa snažia nanútiť mojej Cirkvi, aby prijala nariadenia, ktoré Ma urážajú, sa sami uvrhli do temnoty.

Ich sľuby, ktoré dali Cirkvi, sú bezvýznamné.

Porušili svoj sľub, že si budú ctiť a poslúchať moju Cirkev.

Pokiaľ sa nebudú kajať a neprídu späť do môjho tela, mojej Cirkvi na zemi, nemajú právo samých seba nazývať služobníkmi v mojej Cirkvi.

Boli ste varovaní. Vyvrhnem vás do pustatiny.

Budete potrestaní, ak znesvätíte ustanovenia mojej Cirkvi.

Váš Ježiš

04.08.2012 - 10:35 hod.

514. Keď farizeji úmyselne podplatili luhárov, aby popreli moje zmŕtvychvstanie, odopreli generáciám židov právo na pravdu

Moja vrúcne milovaná dcéra, skôr ako sa ľudstvo bude môcť skutočne odovzdať do Božieho náručia, musí pochopiť slabosť ľudskej prirodzenosti.

Tým spomedzi vás, ktorí ste Mi verní, vedzte, že vaša viera a láska ku Mne, vášmu Spasiteľovi, Mi prináša veľkú radosť.

Lenže vtedy, keď hovoríte, že Ma milujete, to so sebou prináša aj veľkú zodpovednosť.

Nikdy nezabúdajte, že slabosť, ktorou sa vyznačuje vaša prirodzenosť – hoci nie z vašej vlastnej viny, keďže ste sa narodili s dedičným hriechom – môže spôsobiť, že zhrešíte práve vtedy, keď to budete najmenej očakávať.

Keď duše tých, ktorí hovoria, že Ma milujú, dosiahnu taký stupeň, že sú pohltené láskou ku Mne, vtedy prichádza okamih, kedy sa musia mať na pozore. Niekedy to spôsobí, že sa cítia byť v mojich očiach vyzdvihnutí, čo je aj pravda, pretože naozaj sú.

Ale potom prichádza pokušenie vidieť ostatných v menej priaznivom svetle.

Môžu byť v pokušení, že nebudú iba spolucítiť s tými úbohými dušami, ktoré sú v temnote alebo sú zmätené, ale sa na ne budú dívať zhora.

Niekedy im dáva ich silná viera a znalosť svätého Písma falošný pocit istoty.

Myslia si, že poznajú všetko, čo sa týka učenia Cirkvi, mojej Cirkvi - môjho tela na zemi.

Toto sa stalo farizejom.

Mysleli si, že poznajú všetko o Božích zákonoch. O Božej láske.

V čom však zlyhali bolo to, že nepochopili proroctvá, ktoré boli tak jasne predpovedané ohľadne príchodu Mesiáša. To však znamenalo, že odmietli Krista, Syna živého Boha, keď prišiel tak, ako sľúbil.

Ich ukrutnosť, ktorú preukázali voči Mne, Ježišovi Kristovi – Synovi človeka, bola v úplnom rozpore s ich proklamovanou láskou, ktorú (údajne) mali k Bohu.

Ak by skutočne milovali Boha, nikdy by so žiadnym Božím dieťaťom nezaobchádzali tak, ako to urobili oni.

Ich duch nebol prístupný proroctvám, daným svetu cez prorokov, ktorí ohlasovali pravdu.

Pravda je tá, že všetky proroctvá sa naplnia tak, ako boli prisľúbené Bohom.

Odmietli Mesiáša, ktorý bol prisľúbený, aby poskytol budúcu spásu pre celé ľudstvo.

Naopak kvôli ich klamstvám, keď farizeji úmyselne podplatili luhárov, aby popreli moje zmŕtvychvstanie, odopreli generáciám židov právo na pravdu.

Moja smrť na kríži nebola pre nich postačujúca. Chceli zabezpečiť, aby po Mne, Spasiteľovi sveta, neskôr neexistovala žiadna zmienka.

Potom sa vrátili späť a priviedli Božie deti k falošnej viere, v ktorej sa pravda stala lžou.

Nezabúdajte, že proroctvá, prichádzajúce od Boha, sa vždy vyplnia.

Môj Druhý príchod sa chystá teraz vyplniť. Tentoraz to budú predstavitelia v kresťanských Cirkvách, ktorí Ma odmietnu rovnako, ako to urobili farizeji.

Budú spôsobovať muky Mne, mojim prorokom, mojim ľuďom a každému, kto sa odváži šíriť pravdu o mojom Druhom príchode.

Tentoraz Ma neodmietnite.

Otvorte svoje srdcia.

Pozorne Ma počúvajte, keď vás pripravujem na poslednú kapitolu spásy sveta.

Váš Ježiš

05.08.2012 - 17:40 hod.

515. Ak veríte v existenciu satana, potom vedzte, že všetko, čo je vo svete nespravodlivé a zlé, je spôsobené ním

Moja vrúcne milovaná dcéra, volám na všetkých, mladých aj starých, ktorí si nie sú istí svojou vierou v Boha.

Apelujem na tých medzi vami, ktorí vo Mňa veríte, no nezhovárate sa so Mnou, alebo nevyužívate sviatosti, alebo sa nezúčastňujete bohoslužieb v kostoloch, aby ste Mi vzdávali úctu.

Milujem vás. Nikdy vás neopustím a už čoskoro dostanete mimoriadny dar.

Zakúsite to, čo sa bude podobať tomu, keď predo Mňa predstúpite v deň súdu (to, čo zakúsite, bude Varovanie – pozn. prekl.). Potom zabudnete na vaše pochybnosti.

Mnohí z vás Ma napriek svojmu nedostatku viery uctievate toľkými mnohorakými spôsobmi, aj keď si toho nie ste vedomí.

Vo vašich každodenných životoch pociťujete lásku, starostlivosť a náklonnosť k iným.

Pociťujete naliehavosť bojovať s nespravodlivosťou a odpudzuje vás, keď ste svedkami hanebných činov, ktorých sa dopúšťajú iní na tých, ktorí majú v živote menej šťastia, ako oni sami.

Preukazujete lásku k ostatným a staráte sa o tých, ktorí potrebujú vašu pomoc.

Protiví sa vám profitovať na iných a ste citliví voči potrebám druhých, ktorí trpia v tomto živote.

Cítite lásku ku svojej rodine.

Smejete sa a máte radosť, keď ste so svojimi priateľmi a pociťujete silnú lásku a priateľstvo k tým, ktorí sú blízki vášmu srdcu.

Keď uzavriete manželstvo, pociťujete nesmiernu lásku ku svojmu manželovi alebo svojej manželke. Potom, keď máte deti, prevyšuje láska, ktorú pociťujete, všetko ostatné, čo ste si kedy dokázali predstaviť.

Plačete slzami výčitiek, ak ste niekomu spôsobili bolesť alebo ak by ste niekomu ublížili. Odpúšťate iným, keď vás rania, urazia alebo vám spôsobia ujmu.

Odkiaľ, myslíte si, pochádzajú tieto emócie a táto láska? Či neviete, že môžu pochádzať len od Boha?

Je ťažké vysvetliť lásku. Je ťažké ju analyzovať a ona nemôže byť nikdy vedecky dokázaná, pretože je darom od Boha.

Naproti tomu nenávisť pochádza zo strany temnoty.

Pre mnohých ľudí sa satan môže zdať nereálny, no napriek tomu on existuje.

Mnohí z vás neveria v existenciu zla či zlých duchov, keďže oni si dávajú pozor na to, aby sa sami neprezradili.

Ak veríte v existenciu satana, potom vedzte, že všetko, čo je vo svete nespravodlivé a zlé, je spôsobené ním.

Je kráľom lží a má moc urobiť vás slepých voči pravde ohľadom vašej existencie.

Kvôli vašej slepote zostúpi teraz na svet moje milosrdenstvo (v podobe Varovania – pozn. prekl.), aby vám dokázalo, že Ja existujem.

Buďte na tento deň pripravení, lebo príde už čoskoro.

Keď sa vám na oblohe ukážu znamenia a stanete sa svedkami zrážky, burácania a otrasov zeme, potom vedzte, že som prišiel, aby som vás prebudil.

Prosím vás, aby ste sa potom, ako sa to stane, obrátili na Mňa, pretože vás chcem naplniť mojou láskou tak, aby som do vašich sŕdc mohol vniesť lásku a radosť.

Keď vás obklopí moje milosrdenstvo, konečne pocítite mier a pokoj.

Milujem vás a nikdy vás neopustím.

Očakávam vašu odpoveď, keď tento veľký deň nastane.

Váš Ježiš

06.08.2012 - 18:06 hod.

516. Keď takéto duše útočia na moje sväté slovo s takou zášťou, je to znamením, že satan potvrdzuje pravosť týchto posolstiev

Moja vrúcne milovaná dcéra, je mnoho mojich oddaných nasledovníkov, ktorí pripravujú kampaň na zničenie tejto misie.

Tí, ktorí si myslia, že to budú nekresťania a ateisti, ktorí odsúdia moje slovo v týchto posolstvách, nech vedia nasledovné:

Budú to tí, ktorí otvorene hlásajú svoju vieru vo Mňa, ich Ježiša, ktorí Ma budú zraňovať najviac.

Sú zatemnení klamom kráľa lží, ktorý k týmto dušiam rozposlal mnoho padlých anjelov. Oni sa neuspokoja s tým, aby boli moje sväté posolstvá odmietané, oni sa zamerajú na to, aby medzi mojimi kňazmi získali toľko podpory, koľko im len bude možné a pokúsili sa tak zastaviť túto misiu.

Takéto duše si nikdy nepoložia otázku, prečo to robia, alebo prečo pociťujú toľkú nenávisť voči tebe, dcéra moja, ani prečo im tak veľmi vadí moje sväté slovo.

Keď takéto duše útočia na moje sväté slovo s takou zášťou, je to znamením, že satan potvrdzuje pravosť týchto posolstiev.

Pretože ak je viditeľný taký veľký odpor a ak sú ľudia, ktorí sú vo svätosti, podnecovaní k tomu, aby útočili na Božie posolstvá, ako sú tieto, potom si môžete byť istí, že pochádzajú od Boha.

Keď odmietajú moje slovo, tak Ma to vtedy natoľko zraňuje, že od žiaľu plačem, pretože Ma nespoznávajú. To však nie je rozhodujúce, lebo časom spoznajú pravdu.

Ak sa však zámerne rozhodnú odvádzať duše preč od môjho milosrdenstva, vtedy Ma zraňujú obzvlášť silno.

Pokiaľ sú zodpovední za duše, ktorým je odopieraná spása, budú potrestaní.

Podstúpia jeden z najžalostnejších trestov, pokiaľ sa čo i len kvôli jednej stratenej duši budú pokúšať obhajovať svoje činy. Ich počínanie môže znamenať to, že tie duše, ktoré by sa inak obrátili, budú možno nakoniec znášať útrapy v plameňoch pekla.

Vtedy, keď sa pokúšajú prekaziť Božie slovo, sa stane to, že ich predošlé dobré skutky sa stávajú bezcennými. Pretože čo sú platné takéto dobré skutky, keď sú marené skutkami nenávisti voči Bohu?

Hovorím vám, že ten deň, keď predo Mňa predstúpite, aby ste sa zodpovedali z týchto tak zlých, s horlivosťou páchaných previnení, bude pre vás veľmi ťažký.

Nielenže sa budete musieť sami za to zodpovedať, ale budete sa musieť zodpovedať aj za klamstvá, ktoré ste o Mne a mojom svätom slove šírili ostatným.

Je to váš strach z môjho svätého slova, ktorý vás nabáda k takejto ohavnosti? Strach pochádza od satana. Pýcha tiež pochádza od satana. Neviete, že je to preto, lebo si myslíte, že ste natoľko zbehlí v mojom svätom Písme, že vás to privádza k presvedčeniu, že viete toho viacej, ako je tomu v skutočnosti?

Nachádzate chyby v mojom svätom slove práve tak, ako to robili farizeji. Keď tak robíte, hovoríte tým to, že o pravde viete toho viacej, než samotný Boh.

Pamätajte si, že čím viacej šírite klamstvá o mojom svätom slove, tým väčšmi hrešíte proti Božiemu slovu.

Takýto hriech proti prorokovi Pána je jedným z tých, ktoré sú najviac odsudzované mojim Otcom.

Všetci tí, ktorí zhrešili voči prorokom Pána, boli potrestaní, pretože keď sa pokúšajú zastaviť Božie sovo, dané svetu na spásu duší, zabraňujú tým spáse duší.

Preto budú zmietnutí, keďže nič nemôže zabrániť tomu, aby bolo Božie slovo odovzdávané jeho drahým deťom.

Váš Ježiš

07.08.2012 - 15.50 hod.

517. Toto je moja posledná misia na zemi, kedy sú svetu dávané sväté posolstvá od Najsvätejšej Trojice

Moja vrúcne milovaná dcéra, moja láska k tebe je rovnako silná ako aj vrúcna, aj keď sa ti to v tejto chvíli nemusí tak zdať.

Je potrebné, aby si viac času strávila v mojej prítomnosti, pretože len vtedy, keď tak urobíš, nájdeš pokoj v tejto misii.

Moje milosti teraz napĺňajú tvoju dušu, takže si schopná v čo možno najkratšom čase oznamovať moje posolstvá svetu.

Aký som práve teraz unavený a osamotený v mojom srdci, dcéra moja.

Trápim sa kvôli tým nevinným dušiam, ktoré nevedia o mojej existencii. Sú dobré srdcom a tým, ako sa správajú k ostatným, sú kresťania, aj keď neveria v moju existenciu.

Každý deň sa dívam, akým spôsobom žijú svoje každodenné životy bez viery v Božiu existenciu, ani v ich budúci život v novom raji.

Prosím, pomôžte Mi im povedať, že ich milujem.

Rozširujte moje slovo a Ja nechám v ich dušiach vzplanúť vedomie poznania.

Nevadí, ak si nimi odmietaná ty, dcéra moja, alebo moji milovaní nasledovníci, pretože jediné, čo je potrebné, je to, aby im bolo umožnené čítať moje posolstvá.

Zošlem Ducha Svätého, aby sa vďaka hoc i len nepatrnej iskierke vznietil plameň mojej lásky v ich dušiach.

Toto je moja posledná misia na zemi, kedy sú svetu dávané sväté posolstvá od Najsvätejšej Trojice.

V týchto posolstvách Božského pôvodu je prítomný Duch Svätý. Oni sú potravou na výživu vašich duší, aby vám pomohli pripraviť vás na boj.

Počúvajte sväté slovo Boha. Prijmite ho, zdieľajte ho s statnými a zjednocujte všetky Božie deti v príprave na boj.

Priveďte k môjmu veľkému milosrdenstvu všetkých vašich bratov a sestry, predovšetkým tých, ktorí zápasia s vierou v Boha.

Moje srdce prekypuje láskou k nim. Oni všetci, každý jeden z nich, sú Božími deťmi.

Potrebujem ich duše, aby som sa mohol postarať o ich budúcnosť tak, aby mali večný život a šťastie.

Nedokážem uniesť pomyslenie na to, čo sa im stane, ak ich nebudem môcť zachrániť.

A aj keď moje Božie milosrdenstvo zachráni veľkú časť ľudstva, dcéra moja, potrebujem teba a mojich nasledovníkov, mojich Bohu zasvätených služobníkov a obyčajných ľudí, aby rozhodili siete a našli všetkých tých úbohých, nešťastných a zmätených ľudí, ktorí potrebujú Božiu lásku.

Rozhoďte sieť mojej lásky ako rybár - široko ďaleko a obzvlášť na miesta, kde je Boh úplne odmietaný, opovrhovaný a nenávidený.

Potom choďte a nájdite vzácne mladé Božie deti, ktoré nevedia nič o kresťanstve aj napriek tomu, že žijú v takzvaných kresťanských krajinách.

Choďte do takých končín, ako sú Rusko, Čína a krajiny, kde nie je uctievaný Boh; choďte a získavajte duše.

Živte ich mojimi posolstvami. Nie je podstatné, ako s nimi budete komunikovať, no urobte to spôsobom, kde to nebude vyzerať tak, ako keby ste im kázali.

Prilákajte ich tým, čo by ich mohlo zaujať. Na to, aby ste to dosiahli, použite každý spôsob modernej komunikácie. Potrebujem ich rýchlo. Spolieham sa, že moje slovo bude šírené všetkými mojimi nasledovníkmi.

Budem vás viesť.

Vo svojich srdciach budete vedieť, čo máte robiť. Proste Ma, aby som vás urobil silnými pomocou tejto osobitej modlitby: "Modlitby služobníka" v rámci Modlitbovej kampane (72):

Drahý Ježišu, som pripravený šíriť tvoje sväté slovo. Daj mi odvahu, silu a poznanie na oznamovanie pravdy, aby čo najviac duší mohlo byť privedených k Tebe. Vezmi ma do svojho Najsvätejšieho srdca a prikry ma svojou drahocennou krvou, aby som bol naplnený milosťami, potrebnými na šírenie obrátenia do každej časti sveta na spásu všetkých Božích detí bez ohľadu na ich vierovyznanie. Vždy v Teba dôverujem. Tvoj milovaný služobník. Amen.

Váš Ježiš

08.08.2012 - 23.20 hod.

518. Prehlásením hlasu Ducha Svätého za zlo sa dopúšťate bohorúhačstva takého rozsahu, že je to považované za neodpustiteľný hriech

Moja vrúcne milovaná dcéra, dovoľ Mi, aby som objasnil to, keď sa ľudia pýtajú, čo chcem povedať pomocou Božieho slova.

Božie slovo tak, ako ho obsahuje rovnako Starý, tak aj Nový zákon vo svätej Biblii – Božie slovo, pravda, je dávané darom Ducha Svätého cez tieto posolstvá svetu.

Tieto posolstvá sú predkladané Najsvätejšou Trojicou a sú jediné svojho druhu, aké kedy boli ľudstvu dané skrze proroka.

Dôvod toho je ten, že toto je posledná misia, predstavujúca záverečnú formu Božej komunikácie a intervencie, ktorá je kvôli môjmu Druhému príchodu ponúknutá svetu.

Nikdy sa nestavajte do cesty moci Ducha Svätého, pretože to je veľký hriech.

V týchto posolstvách sa hlas Ducha Svätého vylieva, aby zachránil ľudstvo od večného zatratenia.

Môžete odmietnuť Mňa, vášho Ježiša, alebo Božie posolstvá, ktoré vám dáva moja milovaná Matka a bude vám odpustené.

Pretože vy všetci máte právo odsúdiť takéto sväté posolstvá kvôli vášmu daru slobodnej vôle.

Avšak vtedy, keď odmietate Ducha Svätého a verejne sa proti nemu rúhate, to je večný hriech a len zázrak so súhlasom Boha Otca môže zachrániť vašu dušu.

Musíte mlčať a modliť sa za vizionára, ak máte pochybnosti o akomkoľvek Božom posolstve, ktoré je dávané svetu. Modlite sa, riaďte sa vašou vierou a pokračujte vo vašom spôsobe uctievania Boha. Je veľmi dôležité, aby ste to robili.

Prehlásením hlasu Ducha Svätého za zlo sa dopúšťate bohorúhačstva takého rozsahu, že je to považované za neodpustiteľný hriech.

Musíte prosiť Boha teraz, aby vám odpustil, pretože pokiaľ by ste pokračovali v zámernej kampani s cieľom, aby ste zastavili hlas Ducha Svätého – hlas Najsvätejšej Trojice – a prehlásili ho za ducha, ktorý prezentuje zlo, tak vám nebude a ani nemôže byť odpustené, pretože toto je veľmi ťažký hriech.

Mnohí kresťania vo svojej dobromyseľnosti trhajú toto dielo na kusy. Vravia, že tieto posolstvá nie sú v súlade so Svätým písmom.

Keď toto hovoria, tak nepoznajú pravdu, ktorá je obsiahnutá vo svätej Biblii.

Buď napádajú tieto posolstvá na základe toho, čo počuli od ostatných, ktorí sa považujú za znalých pravdy, alebo ich prehlasujú za nepravdivé na základe svojej chybnej interpretácie pravdy.

Ešte horšie je však to, že prekrúcajú pravdu, keď porovnávajú tieto posolstvá s novými a zosmiešňujúcimi interpretáciami sv. Biblie.

Teraz počúvajte Mňa, vášho Ježiša, keď k vám hovorím nasledovné:

Za môjho času, keď som prebýval na zemi, sa veľkňazi pokúšali prekrúcať pravdu Božích zákonov tak, aby ospravedlnili svoje odmietanie voči mojej osobe.

Používali na to klamstvá, aby ľuďom bránili počuť môj hlas.

Prehlásili Ma za luhára, za falošného proroka a obvinili Ma z kacírstva.

Prehlásili, že som sa rúhal proti náboženským zákonom a previnil sa voči sabatu tým, že som usporiadal Veľkonočnú hostinu v iný deň ako ten, ktorý oni považovali za správny.

Nielenže Mi neporozumeli, ale oni Ma priamo zavrhli, pretože v tom čase neboli ešte ochotní privítať pravého mesiáša.

Neboli na to pripravení.

Nikdy nepomysleli na to, že by sa počas svojho života mohli stať svedkami príchodu skutočného Mesiáša.

Tak boli zabratí do svojich ceremónií, do svojich hierarchických pravidiel – ktoré v tej dobe velebili ich vodcov a stavali ich na piedestál ako skutočných kráľov ich cirkvi – že vo svojich srdciach už nemali žiadne miesto pre Mňa, Vykupiteľa ľudstva.

To isté sa udeje znova, zatiaľ čo Ja pripravujem svet na môj Druhý príchod.

Farizeji nemohli pochopiť dôležitosť pokory.

Nebolo pre nich možné, aby prijali to, ako Boh koná, keďže On nepovyšuje mocných a tých najskúsenejších náboženských vodcov vo svojej Cirkvi, aby odhalil svoje plány alebo varoval svoje deti.

Boh si zvolil jednoduchých, pokorných a veľkorysých srdcom, aby odovzdal svoje varovania ľudstvu.

On vyzdvihol slabých a povýšil ich cez utrpenie, aby sa stali čistými srdcom tak, aby mohol riadiť spôsob svojej komunikácie s nimi. Takto je sotva možné to, aby ľudská pýcha zo strany proroka vplývala na pravdu.

Odmietli Jána Krstiteľa a zavraždili ho. Usmrtili prorokov dávnych časov. Mučili vyvolené duše, skrze ktoré sa Boh ohlasoval svetu.

Myslíte si, že vo vašom dnešnom svete tomu bude nejako inak?

Či snáď vy, moji oddaní nasledovníci a tí z vás, ktorí tvrdíte, že ste znalcami kresťanských alebo iných cirkví, ktoré veria v môjho Večného Otca (odkaz na monoteistické náboženstvá - pozn. prekl.), prijmete Božie slovo dnes?

Nie. Urobíte presne to isté s prorokmi - pravými prorokmi, ako s nimi bolo urobené od počiatku. Budete ich hanobiť v mene môjho Otca.

Ale pamätajte si toto. Keď vám konečne bude odhalená pravda, nebude už cesty späť, pokiaľ budete uznaní za vinných z večného hriechu. To je vtedy, ak sa rúhate proti Duchu Svätému.

Pokiaľ by ste sa rúhali proti Mne, bude vám odpustené.

Takisto vám bude odpustené, ak odmietate dar proroctva.

Ak však blokujete konečný plán spásy tým, že ho verejne zosmiešňujete a zhromažďujete veriacich mojej Cirkvi kvôli tomu, aby ste neustále prehlasovali hlas Ducha Svätého za falošný a zlý, tak budete znášať útrapy večného zatratenia.

Váš Ježiš

10.08.2012 - 12:45 hod.

519. Nevieš snáď, že bezo Mňa si ničím? Prázdna nádoba, ktorú nič nemôže uspokojiť

Moja vrúcne milovaná dcéra, vedz, že vtedy, keď odložíš na neskôr modlitbu ku Mne, tvojmu Božskému Ježišovi, tak sa stávaš slabšou a vzďaľuješ sa odo Mňa?

Nikdy nesmieš odložiť modlitbu na neskôr alebo posunúť čas, ktorý Mi máš venovať každý deň.

Keď to urobíš, tak ťa satan rozptýli a naplní tvoju myseľ svetskými záležitosťami, ktoré sú bez duchovnej hodnoty.

Následne budeš v sebe pociťovať prázdnotu a v tvojej duši dôjde k zjavnému boju.

Nevieš snáď, že bezo Mňa si ničím? Prázdna nádoba, ktorú nemôže nič uspokojiť bez ohľadu na to, aké silné sa zdá byť okúzlenie materiálnymi zázrakmi.

Keď pozdvihnem dušu, ona sama sa privinie k môjmu najsvätejšiemu srdcu.

Avšak na to, aby so Mnou zotrvávala v pevnom spojení, musí duša so Mnou komunikovať a neustále prejavovať jej lásku a vzdávať vďaku. V opačnom prípade môže nastať jej odlúčenie práve tak, ako sa od svojej matky oddelí dieťa pri narodení, keď je prestrihnutá pupočná šnúra.

Nespúšťaj ani na chvíľku zo Mňa oči, pretože zlý čaká len na to.

Lebo on uderí a schmatne ťa preč v momente, keď to budeš najmenej očakávať.

Využíva zmysly na to, aby pokúšal a iné duše na to, aby mučil svoje obete. Zameriava sa predovšetkým na mojich vojakov a oni sú tí, ktorí najviac trpia.

Dcéra moja, keď si bola zamestnaná mojou prácou, odvrátila si odo Mňa svoj zrak a to ti spôsobilo bolesť. Cítila si sa stratená a zmätená. Tvoj nepokoj vzrástol, pretože každé vyrušenie, spôsobené zlým, malo za následok, že si posunula svoj stanovený čas, ktorý venuješ Mne, tvojmu Ježišovi.

Keď sa to stane, musíš ísť ku spovedi, prijať moje telo a stráviť čas v modlitbe.

Nikdy nesmieš zabúdať modliť sa svätý ruženec mojej milovanej Matky, pretože ponúka ochranný val voči satanovi.

Teraz choď. Príď dnes ku Mne v modlitbe. Potom počas tvojho dňa sa so Mnou zhováraj ako s priateľom a zver sa Mi so všetkými svojimi starosťami. Potom Mi ich odovzdaj a všetky svoje obavy prenechaj Mne.

Tvoj Ježiš

11.08. 2012 - 20:10 hod.

520. Dažde, záplavy a zničenie budúcej úrody budú výsledkom trestu z neba

Moja vrúcne milovaná dcéra, dažde, ktoré budú padať na celý svet, predstavujú záplavu slz, ktoré padajú z Mojich očí, keď pozorujem Božie deti, ako blúdia, tak ďaleko od cesty večnej spásy.

Dažde, záplavy a zničenie budúcej úrody budú výsledkom trestu z neba.

Údolie slz sa vynorí všade a budú z toho obviňovať  klimatické zmeny a globálne otepľovanie. Ale  nie je tomu tak.

Tak veľa ľudí vo svete neverí v Boha. Neuctievajú Ma, Jeho milovaného Syna. Namiesto toho oni sú pohltení fanatickou vášňou k falošným bohom.

Čo tým myslím?

Títo ľudia vytvárajú hrdinov a idoly vo svete televízie, módy, hudby  a športu.

Potom ich povyšujú na ľudské idoly a vzdávajú im pocty.

Potom si z nich urobia modly spôsobom, ktorý poškodzuje nielen ich samých, ale aj osobu, ktorú takto vyniesli.

Veria, že tieto idoly sú posvätné a robia všetko, čo môžu, aby napodobnili ich životný štýl, ich spôsob obliekania, ich osobnosť dokonca aj ich fyzický vzhľad 

To vedie k pohanstvu.

Všetko toto bolo predpovedané, Moja dcéra.

Svet bude zbožňovať falošných bohov.

Títo ľudia sú plní lásky k svojim telám, k sebe samým s malým milosrdenstvom a láskou preukázanou ku svojim blížnym v ich zatvrdilých srdciach.

Ich srdcia sa zmenili na kameň.

Oni nemilujú Boha. Namiesto toho oni boli očarovaní Satanom, ktorý im vložil tieto presvedčenie a myšlienky do ich mysle.

Už nie je úcta k ľudskému telu.

Telo je stvorené Bohom a ako také je chrámom, navrhnutým, v ktorom prítomnosť Božia by mala prebývať.

Keď Satan pokúša ľudstvo, tak sa zameriava na telo a na potešenie, ktoré hľadá skrze zmyslov.

Toto je prečo teraz ľudstvo miluje svoje vlastné telo do takej miery, že ho stavia na piedestál.

Nikdy nie sú spokojní s tým, ako bolo telo utvorené Bohom, neustále hľadajú ako zlepšiť, zmeniť opraviť ľudské telo tak, aby to vyhovovalo ich predstave dokonalosti.

Ich spôsob, akým najmä ženy menia svoje telá a ponúkajú to svetu nemravnými spôsobmi , sa Mi hnusí.

Takéto ženy, ktoré nemajú hanbu pri odhaľovaní svojich tiel, páchajú hriech, aj keď si to nemusia uvedomovať. Myslia si, že je prípustné zneužívať telo, s ktorým sa narodili a ukazovať sa na obdiv  spôsobom, ktorý môže byť príčinou hriechov.

Ich sebaláska je jedným z najťažších hriechov pýchy. Potom presviedčajú mladé dievčatá, že je prijateľné, predvádzať svoje telá na verejnosti takýmto spôsobom.

Tak mnohé hriechy tela sú vychvaľované vo svete a  považované za prijateľné.

Avšak všetky sú trestuhodné po smrti. Nielen, že je spáchaný hriech, ale to prezentujú ako dobru vec.

Cudzoložstvo je dnes prijateľné a  schvaľované.

Vražda už viac nešokuje a už  tam nie je rešpekt k ľudskému životu.

Sexuálna nemorálnosť vzrastá a je ospravedlňovaná.

Dni takého hriešneho správania sa blížia ku koncu.

Kým ľudstvo nepripustí, že hriech bude vždy hriechom, stratí právo vôjsť bránami raja.

Lebo pre každý hriech, ktorým ste vinní, tá časť tela, ktorú ste použili pri páchaní hriechov, bude pálená a čistená v očistci.

Ak je hriech smrteľný budete naveky cítiť bolesť ohňa, trhať tú časť vášho tela, ktorú ste použili pri spáchaní hriechov. Nebude koniec takým mukám.

Prečo, prečo nepočúvajú svoje srdcia. Tak veľa ľudí vie, že to, čo robia, je zlé, ale nedbajúc pokračujú v hrešení , pretože je to prijateľné v očiach sveta.

Zábavné a mediálne priemysly  vytvorili falošné prijatie takéhoto správania, že mnoho nevinných duší bolo skazených klamstvami.

Len Pravda ich teraz môže zachrániť. Je im dávaná Kniha Pravdy, ale budú počúvať? Satan a jeho padlí anjeli urobia všetko, aby zaistili , žeby nepočuli.

Bude to iba vtedy, keď tresty budú ukázané z neba, že oni budú mať odložiť ich prázdne, zbytočné a odporné zvyky. Pretože budú príliš zaneprázdnení snažiť sa prežiť a položiť chlieb do ich úst.

Žiaľ,  bude to iba cez takéto tresty, že ľudstvo môže byť očistené na tejto Zemi.

Tým, že im je daný dar očisty počas ich života, je im daná príležitosť, aby sa vyhli jazerám ohňa.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

12. 08. 2012 - 18:00 hod.

521. Antikrist bude tvrdiť, že som to ja, Ježiš Kristus

Moja vrúcne milovaná dcéra, vedz, že práve tak, ako ti Ja dávam pokyny, aby si pripravovala ľudstvo na spásu, ktorá im právoplatne patrí, taktiež Zlý pripravuje duše.

Pripravuje falošných prorokov k oklamaniu Božích detí, aby oni prijali Antikrista ako ich Ježiša.

Toto zlo je pre teba ťažké pochopiť, ale s darom, ktorý som ti dal, že môžeš čítať duše, budeš okamžite vedieť, kto títo falošní proroci sú.

Budú sa vždy zameriavať na teba, dcéra Moja, tými najnevyspytateľnejšími spôsobmi, lebo budeš ich protivník číslo jedna. Avšak ich lži, vyjadrené (formulované), čo bude vyzerať ako sväté Slovo Božie, budú skrývať  najväčšiu lož zo všetkých.

Vyhlásia, že falošný prorok bude skutočným pápežom.

Vyhlásia, najprv jemne, že Antikrist bude Kristus Kráľ.

Keď oklamú úbohé duše, že ich posolstvá prichádzajú od Boha, také duše nebudú ani trochu múdrejšie.

Musím varovať všetky Božie deti. Ja nikdy neprídem v tele po druhý krát.

Neobjavím sa vo svete ako vodca.

Ani nebudem tentoraz konať zázraky, aby som vám dokázal, kto som, okrem zázraku Varovania a zázraku na oblohe, ktorý bude videný nejaký čas potom, čo sa Varovanie uskutoční.

Antikrist bude  tvrdiť, že som to Ja, Ježiš Kristus. Táto ohavnosť bola predpovedaná.

Komu veriť, deti, nebude ľahká úloha, lebo mnohí prídu v Mojom mene. Ale vedzte toto.

Zlý, skrze svojich falošných prorokov, vám nikdy nepovie, aby ste sa modlili k Duchu Svätému, alebo prijímali sviatosť najsvätejšej Eucharistie.

Nikdy nepripustí, že Ja, Ježiš, Syn človeka, som prišiel ako Mesiáš v tele, aby som vykúpil človeka z hriechu.

Nikdy vás nebude prosiť, alebo povzbudzovať vás, aby ste sa modlili svätý ruženec, alebo preukazovali vernosť Mojej milovanej Matke.

Buďte ostražití. Zostaňte bdelí a iba nasledujte Moje inštrukcie.

Zlý sa pokúša vytvoriť armádu medzi Mojimi nasledovníkmi. Hoci jeho druhá armáda je na zemi dobre upevnená, teraz sa zameriava na tých, ktorí veria vo Mňa, vášho Ježiša, pretože chce skryť svoje diabolské skutky za svätých ľudí.

Použije ich lásku ku Mne ako štít, aby zakryl lži, ktoré zamýšľa uvaliť na svet.

Dôverujte v Moje slová a neodchyľujte sa od Pravdy, tak ako je vám dávaná, skrze tieto Moje sväté posolstvá svetu v tomto čase.

Váš Ježiš

13.08.2012 - 19:45 hod.

522. Panna Mária: moje dieťa, čoskoro mnohí svetoví proroci, vizionári a tí ktorí majú videnia už nebudú naďalej dostávať posolstvá

Moje dieťa, mnohí svetoví proroci, vizionári a tí ktorí majú videnia už nebudú naďalej dostávať posolstvá tak, aby urobili cestu pre tieto najdôležitejšie posolstvá.

Mnoho Mojej práceskrze vizionárovsa čoskoro zastavíaby sa ponechal priestor pre hlas Ducha Svätého,daného tebe prorokovi posledných čias.

Mnoho falošných prorokov, ktorí vystúpili do popredia, budú stále kričať z plného hrdla, a toto budú jediné ďalšie hlasy, súťažiace o pozornosť s týmito skutočne poslednými posolstvami z neba.

Nestrachuj sa, Moje dieťa, pretože ty a táto misia ste chránené.

Nie si to len ty, kto pracuje pre túto misiu. Celé nebesá a všetci anjeli a svätí pracujú s tebou. To je prečo sa nikdy nesmieš cítiť osamelá, dokonca aj vtedy, keď trpíš.

Si blokovaná každý deň nepriateľmi Boha.

Plány boli v činnosti, na zastavenie uverejnenia Knihy Pravdyale toto prenasledovanie je už skoro na konci.

Drž sa blízko Mňa, tvojej Matky, v každom čase, aby som mohla rozprestrieť Môj svätý plášť okolo teba, aby ťa ochránil pred Zlým.

Stávaš sa silnejšia a statočnejšia, aj keď sa cítiš unavená. To prejde a svet uvíta Knihu Pravdy, sľubovanú im už tak dlho.

Teraz choď a poďakuj Bohu za túto veľkú misiu.

Celé nebo ti žehná.

Držíme tvoju ruku každý deň a všetci svätí ťa ochraňujú.

Boj začne vo chvíli, kedy bude predaná prvá kniha. Rozšíri sa po celom svete, takže sa musíš náležite pripraviť.

Zavolaj o pomoc a dostaneš ju.

Choď v pokoji a láske.

Tvoja milovaná Matka

Matka Spásy

15.08. 2012 - 01:00 hod.

523. To je moja kniha. Moje slovo. Môj sľub.

Moja vrúcne milovaná dcéra, hovorím s tebou o tom najdôležitejšom dni, o dni, ktorý som si vybral, aby som uviedol Moju Knihu do sveta.

Je to deň Nanebovzatia Mojej milovanej Matky, Kráľovnej Neba, Kráľovnej Zeme, Matky Spásy.

Nie je to náhoda, že Kniha Pravdy je dostupná k tomuto dátumu, pretože Moja Matka je Matkou Spásy. Kniha má pomôcť zachrániť duše celého ľudstva.

Moja Matka hrá dôležitú úlohu v záchrane duší.

Ona je Spoluvykupiteľkou, sprostredkovateľka milostí a obhajkyňa. To znamená, že Moja Blahoslavená Matka bola vybraná Bohom, aby pomohla Mne, jej Synovi, v konečnom pláne spásy.

Jej úloha v tejto významnej dobe nie je pochopená.

Ona porodila Vykupiteľa ľudstva a priviedla na svet dar spásy, kvôli jej súhlasu stať sa Mojou Matkou.

Teraz je Matkou všetkých Božích detí a bola jej daná moc rozdrviť Satana, ako Ja pripravujem zachrániť ľudskú rasu od jeho zlovoľných plánov ako oklamať Božie deti.

Kniha Pravdy nie je len knihou. Je to Moje Sväté Slovo, prvá časť mnohých odhalení k obráteniu sveta.

Aj keď sa mohlo zdať veľmi ťažké ju vydať, s tak mnohými prekážkami kladenými pred teba, dcéra Moja, táto práca je, uisťujem ťa, ochraňovaná z neba.

Je to Moja Kniha. Moje Slovo. Môj sľub.

Keď som povedal, že prídem znova, myslel som tým, že prídem znova.

Práve ako som prišiel do sveta prvýkrát, Boh Môj Večný Otec, pripravoval Jeho deti už vopred skrze prorokov.

Mnohí počúvali. Mnohí nie.

Tak či tak, svet nezlyhal, potom pochopiť pravdu. Oni vedeli a pochopili význam Môjho utrpenia na kríži a slobodu, danú svetu dostaním daru večnej spásy.

To isté sa deje teraz. Svet sa pripravuje na Môj Druhý príchod. Teraz.

Sväté Slovo Božie je dávané ľudstvu, cez tieto posolstvá, ako veľký dar.

Mnohí budú počúvať. Mnohí nie.

Jedna vec je jasná. Veľmi málo nebude o tom vedieť.

Buď prijmú Moje Slovo, ako je im teraz dávané, alebo ho neprijmú.

Naplnil som sľub Môjho Otca.

Môj Otec sľúbil svetu, že im bude daná Kniha Pravdy, v tomto čase.

Mnohí budú zažívať Pravdu a prijmú ju. Iní zistia, že Pravda chutí príliš horko a budú ju považovať za klamstvá.

Dajte im vedieť, že zmluva bude naplnená, ako aj tieto proroctvá.

Žiadny človek, nezáleží na tom, ako bude argumentovať proti Môjmu Svätému Slovu, nezabráni Pravde, aby nebola odhalená svetu.

Proroctvá obsiahnuté v Knihe Zjavenia sa odhaľujú pred vašimi očami.

Žiadny človek nechápe plný význam Knihy Zjavenia, lebo jej obsahy neboli oznámené svetu jasne, pretože oni boli len orientačné hlavnou líniou, smernicou.

Teraz Ja, Baránok Boží, prichádzam ako som sľúbil, otvoriť pečate, máloktorí to budú akceptovať.

Prečo?

Keď veríte vo Mňa, v tieto posolstvá, prečo popierate Pravdu, keď je vám teraz dávaná?

Zlyhaním prijať Pravdu, danú vám o falošnom prorokovi, Antikristovi a iných proroctvách, bude znamenať, že Mi nedovolíte, dať vám inštrukcie k záchrane duší.

Iba nasledovaním Pravdy, môžete byť zachránení.

Pamätajte, že len Pravda vás oslobodí od klamstiev, ktoré zamorujú ľudstvo skrze Satana.

Musíte neustále vyzývať Moju Matku, aby vám pomohla priviesť vás ku Mne, aby ste boli ochránení od klamstiev, ktoré Satan použije, aby vás blokoval pred pravdou Mojich posledných svätých slov daných svetu pred Mojim Druhým príchodom.

Choďte v pokoji a láske. Ja vás všetkých zjednocujem pod ochranu Mojej predrahej krvi v tomto čase.

Radujem sa z vašej odpovede, Moji milovaní učeníci a spolieham na vašu vieru, aby ste Mi pomohli v tejto mimoriadnej misii.

Váš Ježiš

16. 08. 2012 - 03:15 hod.

524. Pohanstvo sa rýchlo šíri a fascinácia okultizmom  je podporovaná

Moja vrúcne milovaná dcéra, Ja milujem všetky Božie deti, ale v tomto čase úroveň temnoty, ktorá zmetie svet, znamená, že Ja plačem od starostí kvôli stavu ich duší.

Tak málo chápe pravdu ich budúceho života, ktorý ich očakáva v Novej ére mieru, vo svete, ktorý príde. Svet bez konca.

Keby ho mohli len vidieť, dotknúť sa ho, vychutnať ho a byť svedkami prichádzajúcej lásky a pokoja, ktorý leží pred nami, modlili by sa ku Mne každú sekundu dňa, prosili Ma o právo vojsť do nového sveta, novej éry, nového začiatku.

Je to dokonalý stav jednoty pre ich rodiny a pre všetkých ich bratov a sestry. Nie je to prázdny sľub. Je to raj, ktorý bol stvorený pre všetky Božie deti.

Padlí anjeli, ktorí zachvátili svet, hľadajú duše všade, aby ich zviedli.

Používajú násilie, nenávisť a iné pokušenie, aby podnecovali široko rozšírený hriech, tak evidentný všade.

Pornografia je teraz šírená tými najrafinovanejšími cestami, aby zvádzala a podnecovala k hriechu.

Zákony sú schválené, aby zabezpečili, že hriech je  akceptovaný všade.

Dokonca aj Moja Cirkev podporuje zákony, ktoré urážajú Boha.

Bude to takto pokračovať, kým sa ľudia nebudú správať ako zvieratá, bez zmyslu zbožnosti.

Pohanstvo sa rýchlo šíri a fascinácia okultizmom je podporovaná, a tak prostredníctvom sveta zábavy bude apelovať na mladé duše.

Prebuďte sa teraz, predtým než je neskoro zachrániť vaše duše.

Rodičia  musia povstať v súzvuku v súlade s túžbou Môjho Srdca ochrániť mladých, ktorých duše sú prvoradým cieľom Zlého.

On vie, aké vzácne sú pre Mňa mladé duše a bude ich neúnavne vyhľadávať.

Prosím vás, aby ste sa modlili túto modlitbu Modlitebnej Kampane (73) za mladé duše, za malé deti:

Ó Ježišu, pomôž mi zachrániť duše mladých ľudí na celom svete.

Prostredníctvom tvojej milosti pomôž im vidieť pravdu o tvojej existencii.

Priveď ich do tvojho Najsvätejšieho Srdca a otvor ich oči pre tvoju lásku a milosrdenstvo.

Zachráň ich od pekelných plameňov a kvôli mojim modlitbám a zmiluj sa nad ich dušami. Amen.

 Váš Ježiš

19. 08. 2012 - 10:56 hod.

525. Tento čas je ako ticho pred búrkou. Využite ho, aby ste pripravili tak mnoho ľudí, ako je to možné.

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď kvôli Mne trpíš, keď sa cítiš odlúčená a mimo Mňa, vedz, že vtedy si najbližšie k Môjmu Najsvätejšiemu Srdcu.

Hoci táto Moja Kniha Pravdy je dar svetu odo Mňa, a je chránený z neba, neznamená to, že táto cesta nebude pre teba bolestivá.

Zakúsiš kritiku a nový druh útoku teraz, keď Moje Sväté Slovo je vytlačené pre svet, aby sa zdieľalo.

Nikdy nesmieš reagovať na tých, ktorí požadujú, aby si vysvetlila, prečo bola táto kniha nutná. Mlč a pokračuj v Mojej práci.

Nedovoľ nikomu zastaviť alebo zdržať šírenie Mojej Knihy, lebo každý deň sa počíta, pretože zostáva len obmedzený čas, ktorý bol udelený dušiam, čas, aby sa vykúpili v Mojich očiach.

Dovoľ mi, uistiť ťa, Moja dcéra, a všetkých Mojich nasledovníkov, že ste teraz vyrazili na cestu, púť, ako žiadnu inú.

Tento čas je ako ticho pred búrkou.

Využite ho, aby ste pripravili tak mnoho ľudí, ako je to možné. Rozširujte Moje posolstvá, Moje Modlitbové Kampane, a modlite sa za vašich bratov a sestry tak, aby po Varovaní prijali Moje milosrdenstvo.

Zhromaždite Moju cirkev pospolu a modlite sa za silu, lebo falošný prorok sa pripravuje a je už prítomný vo Vatikáne. Ale skrýva svoju pravú tvár veľmi starostlivo. Môj milovaný vikár je izolovaný a času je málo.

Chcem, aby ste všetci začali nové litánie modlitieb pre ochranu proti falošnému prorokovi a aby ste sa ich modlili raz za deň, od tejto chvíle.

Modlitbové Kampane musia byť vyberané v rôznych množstvách a modlené, kedy môžete.

Tu sú prvé Ježiš ľudstvu Litániová modlitba (1): Ochrana proti falošnému prorokovi.

Najdrahší Ježišu, ochráň nás pred podvodom falošného proroka.

Ježiš zmiluj sa nad nami.

Ježiš ochráň nás pred prenasledovaním.

Ježiš  chráň nás pred Antikristom.

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Najdrahší Ježiš pokry nás s Tvojou drahocennou Krvou.

Najdrahší Ježišu, otvor naše oči, aby sme videli lži falošného proroka.

Najdrahší Ježišu, zjednotiť svoju cirkev.

Ježiš chráň naše sviatosti.

Ježiš nenechaj falošného proroka rozdeliť tvoju cirkev.

Najdrahší Ježišu, pomáhaj nám odmietnuť klamstvá, predstavované nám ako pravda.

Ježiš daj nám silu.

Ježiš daj nám nádej.

Ježiš zaplav naše duše s Duchom Svätým.

Ježiš ochráň nás pred šelmou.

Ježiš daj nám dar rozpoznania, takže môžeme nasledovať cestu tvojej pravej Cirkvi za všetkých okolností na veky vekov. Amen.

Moja dcéra, prosím, nemaj pocit, že si zaplavená s touto misiou, lebo Ja ti pošlem pomoc čoskoro. Musíš prijať všetko, o čo Ťa prosím a zostať silná v dôvere, že je všetko v poriadku.

Obrátenie už dosiahlo, skrze tieto posolstvá, počet stovky tisícok duší. Tak nepociťuj bezmocnosť alebo starosti. Teší Ma vernosť a horlivosť tých, ktorí Ma milujú bez podmienok.

Posielam ti tých Mojich, s čistými srdcami, aby ti ponúkli ochranu.

Oni ťa pozdvihnú a pomôžu ti viesť Mojich nasledovníkov po celej ceste k bránam Nového raja.

Milujem vás, Moji milovaní nasledovníci. Vytrvajte so Mnou na tejto tŕnistej ceste. Prijmite výsmech, ktorému budete čeliť, ako budete pokračovať v šírení Môjho Svätého Slova.

Vedzte, že Ja som vždy s každým z Vás. Poznám svojich vlastných a oni poznajú Mňa. Nič nás nemôže rozdeliť.

Váš Ježiš

20. 08. 2012 - 03:30 hod.

526. Som ako  búrka, ktorá sa chystá. Môj hlas je ako hrmenie v diaľke.

Moja vrúcne milovaná dcéra, nikdy nesmieš zabudnúť, cez muky, ktoré znášaš v Mojom mene, že sila Božia nemôže byť prekonaná.

Som ako búrka, ktorá sa chystá. Môj hlas je ako hrmenie v diaľke.

Ako Moje Sväté Slovo bude pokrývať zem, ako prikrývka, dunenie bude počuť v diaľke.

Ako sa Moje Slovo bude šíriť od človeka k človeku, búrka začne silnieť a dunenie hromu sa zvýši.

Čoskoro hrmenie bude burácať a len máloktorí nebudú počuť Boží hlas.

Ako búrka bude naberať na sile, veľa duší, ktoré sa pokúsia zavrieť okenice (* v angličtine sa to používa ako metafora priprav sa na ťažké časy), nebudú môcť zabrániť búrke Môjho hlasu, alebo sile Môjho milosrdenstva, aby sa dotkli ich duší.

Začal čas, aby zákrok z neba bol vyliaty na pohanský svet, plný temnoty.

Moje svetlo pozdvihne srdcia aj najtvrdšie srdcia,  ako sa Pravda začne do nich vnárať.

Pre všetky Božie deti, čítajúcich toto posolstvo prosím pamätajte na Môj sľub, ktorý vám teraz dávam.

Dávam sa vám poznať v týchto posolstvách skrze Moje Sväté Slovo.

Môj Duch zaplaví vaše duše počas Varovania.

Potom Ja, váš Ježiš, zostúpim z oblakov v Druhom príchode.

Potom Ja postavím  nový Jeruzalem, aby pokoj mohol, konečne, byť dosiahnutý v Novej ére,  Novom svete, bez konca.

Moja sila je všemohúca.

Satan môže mať určité sily, ale nie sú ničím. Jeho sila môže byť desivá, ale on sa krčí so strachom predo Mnou v hrôze.

Nesmiete mu dávať viac moci, tým, že sa dávate do tohto pokušenia.  Ani by ste nemali dovoliť strachu z neho, aby zablokoval vašu lásku ku Mne.

Keď sa Satana bojíte, živíte jeho moc a on môže ovládať  vaše zmysly.

Len modlitba - a veľa modlitieb, môže oslabiť jeho moc a jeho zovretie nad vami.

Teraz, keď Moje Slovo je v tlači, Satan postaví svoju armádu, aby sa pripravil na strašnú bitku.

Všetci z vás, Moji nasledovníci, musíte Mi odovzdať vašu vôľu a úplne Mi dôverovať, keď vás povediem týmto krvavým bojiskom.

Nemýľte sa, Satan a jeho démoni sú od zlosti bez seba kvôli tomuto plánu, konečnému plánu spásy.

On spôsobí spúšť v tejto práci.

On vytvorí diskusiu, očierni túto prácu a urobí všetko, čo bude môcť, aby zastavil Moju Knihu Pravdy, aby sa Moje sväté posolstvá nerozširovali.

Môžete tiež očakávať nesúhlas zo základov v Mojej Cirkvi na zemi a zúrivé argumenty medzi kresťanmi, pokiaľ ide o pravosť Môjho Svätého Slova.

Keď búrka pred nami naberie rýchlosť, ako sa Moje Slovo násobí v každej reči a vo všetkých jazykoch, zvuk Môjho hlasu bude ohlušujúci.

Moc Božia nesmie byť nikdy podceňovaná, lebo Ja som Kráľ Ľudstva.

Teraz prichádzam, v mene Môjho Večného Otca, aby som zhromaždil všetky Jeho deti v konečnej bitke, kedy vyženiem Satana do ohnivého jazera.

Bude to strašná bitka a veľa duší Ma odmietne.

Bez ohľadu, ako usilovne sa budem snažiť, aj napriek Mojej moci, bude to z ich vlastnej vôle, že si zvolia Zlého.

Dôverujte Mi a dovoľte Mi, aby som teraz očistil vaše duše tak, aby ste boli hodní Môjho Nového raja na zemi.

Spojte ruky, Moji nasledovníci, v jednote, aby ste ochránili Moje Sväté Slovo tak, aby tí, ktorí Ma nepoznajú, mohli prísť ku Mne.

Milujem vás.

Žehnám vám všetkým.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

20. 08. 2012 - 15:45 hod.

527. Kniha života predpovedaná obsahuje mená všetkých tých, ktorí budú spasení

Moja vrúcne milovaná dcéra, kniha života, predpovedaná, obsahuje mená všetkých tých, ktorí budú spasení

Avšak, kvôli Môjmu veľkému milosrdenstvu, viac duší bude zachránených, kvôli Varovaniu.

A ešte viac duší taktiež môže byť zachránených, kvôli vášmu utrpeniu a všetkých vyvolených dušížijúcich v dnešnom svete.

Modlitby Mojich nasledovníkov, vrátane modlitby Mojej Modlitbovej Kampane k záchrane duší, budú účinným prostriedkom zachrániť aj tie najzatvrdilejšie duše.

Dušektoré odmietnu Moje milosrdenstvomôžu byť teraz zachránené, kvôli veľkorysému príhovoru tých medzi vamiktorí ponúknu obetevrátane modlitiebpôstu a prijatia utrpenia v Mojom svätom mene.

Toto je Môj sľub, také veľké je Moje milosrdenstvo.

Prinášam veľa darovv tejto dobe, kvôli vašej láske ku Mne.

Prijmite ich  s láskou a vďakyvzdaním.

Žehnám vás.

Moje zasľúbenie udeliť viac darov kvôli vašej odpovedi na tuto misiu, Moji milovaní učeníci, bude a môže byť teraz naplnené, kvôli vašej oddanosti ku Mne.

Váš milovaný Ježiš

    21. 08. 2012 - 18:00 hod.

528. Boh Otec: iba keď budem spokojný, ukážem celému svetu, aby bol svedkom tých najveľkolepejších zázrakov.

Moja vrúcne milovaná dcéra, nech nikto nepodceňuje silu Môjho hnevu, ako ľudstvo ďalej podľahne do hlbín hriechu.

Poslal som vám prorokov. Potom som poslal môjho milovaného Syna, ktorého som obetoval, aby som vás zachránil, a potom som poslal viac poslov, všetko s malým úspechom

Málo duší dokonca pozrelo na také posolstvá od prorokov, alebo prijalo znamenia, dané svetu blahoslavenou Matkou Môjho milovaného Syna.

Kvôli Mojej veľkej láske k vám, ako Otec, dávam všetkým mojim deťom dar spasenia znova. Nesmiete ignorovať Mojich prorokov, pretože to by vás mohlo pripraviť o vaše miesto v dedičstve, ktoré som pre vás naplánoval.

Deti, mnohí z vás, ktorí veria vo Mňa, vášho Večného Otca, nedokážu pochopiť tajomstvo spásy.

Táto cesta k duchovnej dokonalosti leží vo vašej schopnosti prijať očistu, ktorá je potrebná, aby sa zabezpečilo, že budete hodní postaviť sa predo Mňa.

Mnoho duší musí byť úplne zbavených všetkých svetských lákadiel, rozptýlení a skazenosti duše.

Tí z vás, dostatočne šťastní, vydržať takú očistu, budete vedieť, že pokiaľ sa nestanete ako dieťa, maličkí v Mojich očiach, nebudete schopní odovzdať sa do Mojej svätej vôle.

Bojujte proti takej očiste a bude pre vás ťažké vykúpiť sa v Mojich očiach.

Keď sa oslobodíte od všetkého, čo vám svet ponúka, a sústredíte sa na Môjho Syna, uvedomíte si, že jediná skutočná láska a radosť, ktorá existuje, pochádza od Boha. Nič iné, keď ste to raz zakúsili, vás nemôže uspokojiť znovu.

Môžete skĺznuť čas od času, ale to je možné očakávať. Lebo nemôžete byť oslobodení od hriechu, kým Nový svet nezačne a svoju vôľu nevyrovnáte s Mojou.

Môj plán spásy, ktorý môže byť dosiahnutý na zemi len vašou vernosťou k Môjmu drahému Synovi, sa už začal. Nebude trvať dlho pre  celosvetové obrátenie. To sa dosiahne prostredníctvom môjho proroka posledných čias a ako následok Veľkého Varovania.

Cíťte Môjho Ducha Svätého, deti, zaplavuje vaše duše, ako sa šíri veľmi rýchlo po celej zemi.

Ja vytrhnem Moje deti z ich duchovnej temnoty v každej časti sveta.

Ja potrebujem vašu obetu a modlitby, aby ste pomohli pri záchrane duší.

Iba keď budem spokojný, ukážem celému svetu, aby bol svedkom tých najveľkolepejších zázrakov.

Až sa tieto zázraky stanú, znásobia obrátenie, ktoré potrebujem, aby som vzal Moje deti do bezpečia a do Nového raja.

Len potom sa môžeme znovu stať skutočnou rodinou.

Milujem vás, deti.

Mám radosť z tých z vás, veľkodušných srdcom a čistých duší, ktorí rozpoznávajú toto Božie volanie z neba.

Všetkým vám žehnám.

Boh Najvyšší.

22. 08. 2012 - 9:18 hod.

529. Panna Mária: keď som čakala s apoštolmi vo večeradle na zostúpenie ducha svätého, zabralo to desiatich dní príprav

Moje dieťa, púšť v ktorej sa moje deti nachádzajú vo svete dnes, je, pretože nevedia, ako dostať dar Ducha Svätého.

Práve ako som ťa učila, trvá to dlho, dostať dar.

Skladá sa z veľmi ťažkej cesty predtým ako ktorékoľvek z Božích detí môže byť hodné dostať tento mimoriadny dar.

Keď som čakala s apoštolmi vo večeradle na zostúpenie Ducha Svätého, zabralo to desať dní príprav.

Hoci týmto svätým, oddaným a verným sluhom môjho milovaného Syna bol sľúbený dar, neboli úplne pripravení duchovne, dostať dar.

Ja, ich milovaná Matka, som im musela pomôcť pripraviť ich duše.

Znamenalo to naučiť ich dôležitosti plného odovzdania ich slobodnej vôle. Aby sa stali hodní, museli porozumieť hĺbke pokory, do ktorej sa museli ponoriť skôr, ako boli pripravení.

Niektorí z nich si mysleli, že sa naučili všetko od môjho Syna.

Avšak to bolo znamenie pýchy, a keď vo vás existuje pýcha, nemôžete dostať svätý dar Ducha Svätého.

Dostať dar Ducha Svätého, musíte sa stať malými pred mojím Synom, ako malé dieťa.

Tam nemôže byť priestor pre pýchu alebo aroganciu (povýšenosť). Napriek tomu, ľudia dnes, ktorí tvrdia, že hovoria s autoritou o spôsobe, akým hovorí môj Syn, upadajú do pasce.

Oni, keď tvrdia, že sú oboznámení (dobre informovaní) v duchovných veciach, hovoria s aroganciou (povýšenosťou), ktorá neodráža milosti dané tým, ktorí skutočne majú tento veľký dar z neba.

Tí, ktorým bol udelený tento dar Ducha Svätého, sú poslušní želaniam môjho Syna.

Nie sú vystatovační.

Nie sú agresívni.

Nekritizujú iných používajúc meno môjho Syna, aby tak konali.

Nevysmievajú sa iným, keď hlásajú svoju interpretáciu  jeho Svätého Slova.

Nehlásajú nenávisť.

Keď učeníci môjho Syna boli pripravovaní Mnou, uskutočnilo sa mnoho argumentov.

Trvalo nejaký čas, než konečne prijali, čo sa od nich očakávalo.

Len potom, čo porozumeli, ako iba pokora duše môže dovoliť Duchu Svätému vstúpiť, boli konečne pripravení.

Nalieham na všetky Božie deti, najmä na tie, ktoré veria v môjho Syna, aby prosili Mňa, ich Matku, aby mi dovolili pripraviť ich na tento veľký dar.

Moje dieťa, trvalo to celý rok, aby som ťa pripravila, a nebolo to jednoduché. Pamätáš si, aké ťažké bolo pre teba modliť sa môj svätý ruženec? Aké ťažké bolo pre teba vzdať sa svojej slobodnej vôle a preukazovať tvoju pokoru?

Teraz, keď si dostala dar, neznamená to, že ho môžeš pokladať za samozrejmý.

Musíš pokračovať modliť sa, zostať pokorná srdcom a hľadať vykúpenie každý jednotlivý deň. Lebo rovnako ako bol daný, tak tiež môže byť odobraný.

Žiadam všetkých, ktorí nasledujú tieto posolstvá, aby sa modlili za dar Ducha Svätého.

Nestačí sa pomodliť len raz a povedať, že ste dostali rozpoznanie, o ktoré ste prosili, a potom ohovárať tieto Božie posolstvá. Ak to robíte, potom vám nebol daný dar.

Prosím, volajte na Mňa, vašu blahoslavenú Matku, aby som vám pomohla pripraviť vás prostredníctvom tejto Modlitebnej Kampane (74):

Modlitbová Kampaň (74): Za dar rozlišovania

Ó, Matka Božia, pomôž mi pripraviť moju dušu na dar Ducha Svätého. Vezmi ma ako dieťa, za ruku,  a veď ma na ceste smerom k daru rozlišovania silou Ducha Svätého.

Otvor moje srdce a nauč ma odovzdať sa telom, mysľou a dušou.

Zbav ma hriechu pýchy a oroduj za mňa, aby mi boli odpustené všetky minulé hriechy a tým moja duša bola očistená a ja som bol uzdravený, tak, že môžem dostať (prijať) dar Ducha Svätého.

Ďakujem ti, Matka Spásy, za tvoj príhovor a očakávam s láskou v mojom srdci tento dar, po ktorom s radosťou túžim. Amen.

Nezabudnite, deti, prichádzať ku mne, vašej Matke, aby som vám pomohla otvoriť vašu dušu, aby ste dostali tento nádherný dar.

Keď dostanete tento dar, privediem vás pred môjho Syna.

Lebo len potom budete skutočne pripravení na ďalší krok na schodisku k duchovnej dokonalosti.

Matka Spásy

22. 08. 2012 - 20:10 hod.

530. Práve tak ako vojak, ktorý prebodol môj bok, bol okamžite obrátený, taktiež  budú  milióny duší

Moja vrúcne milovaná dcéra, nesmieš sa cítiť izolovaná odo Mňa kvôli nesmiernosti tejto práce.

Aj keď sa môže zdať, že je takého rozsahu, že máš pocit, že ju nebudeš schopná zvládnuť, vedz, že Ja len žiadam od teba to, čoho si schopná.

Raduj sa, že Moje Slovo je vyhľadávané všade po celom svete, pretože toto je túžba Môjho Srdca.

Želám si, aby všetci Moji učeníci reagovali okamžite na Moju výzvu, pretože ich potrebujem, aby Mi pomohli v Mojej misii zachrániť ľudstvo.

To je iba začiatok rýchleho obrátenia, keď krv a voda vyrazia prúdom na každú ľudskú dušu.

Moja krv a voda obráti dokonca aj sčernelé duše. Práve tak, ako vojak, ktorý prebodol môj bok, bol okamžite obrátený, tak tiež budú milióny duší, ktoré v tomto čase neveria, že Ja existujem.

Či som vám nepovedal, že Moje milosrdenstvo je nekonečné?

Či som vám nesľúbil, že zázraky, schválené Mojím Otcom, sa uskutočnia, aby priniesli svet pospolu a všetky duše  k ich zákonitému dedičstvu?

Tak veľa duší teraz odpovedá  na Moje volanie. Ich modlitby osamelé budú znásobené a ďalšie milióny budú zachránené. Všetky duše majú byť zahrnuté vo vašom úsilí  zachrániť celé ľudstvo.

Váš cieľ, Moji vrúcne milovaní učeníci, musí byť nedovoliť ani jedinej duši, aby prekĺzla cez sieť. Táto sieť  bude rozhodená a vrhnutá do vôd, aby chytala duše a zachránila ich. Vy, Moji  učeníci, ste rybári. Dávam vám sieť skrze milostí, ktoré vám teraz udeľujem..

Vy Mi pomôžete zachrániť každú žijúcu dušu a ani jedno jediné úsilie nebude ponechané nedokončené, ani jediný kameň neobrátený, keď sa pokúsim zachrániť  ľudstvo opäť  (ešte raz).

Takže namiesto toho, aby si sa krčila v strachu, ustarostená obrovskou odozvou na Moje volanie, dcéra Moja, musíš sa radovať. Pretože konečne Moja svätá vôľa sa napĺňa. Napriek tomu máme ešte dlhú cestu.

Váš Ježiš

23. 08. 2012 - 12:40 hod.

531. Obrátenie môže oslabiť vplyv antikrista

Moje dieťa, daj vedieť všetkým Božím deťom, že čím väčší bude odpor proti Svätému Slovu môjho Syna v tejto dobe, tým viac milostí bude vylievaných na učeníkov môjho milovaného Syna.

Všetky predpovedané proroctvá môžu byť umenšené mnohými spôsobmi, ak by všetky Božie deti prijali milosť obrátenia.

Obrátenie môže oslabiť vplyv Antikrista. Vaše každodenné modlitby, vrátane modlitieb Modlitebnej Kampane tiež pomôžu k tomu prispieť.

Prosím vás, aby ste sa modlili za tie duše, ktoré odporujú misii môjho Syna na zemi.

Táto bitka o duše je prudká a musíte sa pozdvihnúť nad muky a bičovanie a prosiť ma, aby som orodovala za tie úbohé, zvedené duše, ktoré veria, že hovoria v ​​mene môjho Syna, ale namiesto toho sú podvedené Zlým.

Môj Syn sa nikdy nevzdá Jeho vyhľadávaní po dušiach, najmä po tých, ktoré Ho odmietajú, zosmiešňujú Jeho Sväté Slovo, a tých duší, ktoré sú sčernelé hriechom.

Deti, musíte zostať silné, všetky z vás, a zostať pevné vo vašom odhodlaní vykonávať svätú vôľu môjho Syna.

Nebude to ľahké, ale získať vstup do Nového raja nie je ľahké.

Vyžaduje to veľa trpezlivosti, mnoho modlitby, veľa lásky jedného k druhému a schopnosť odpustiť všetkým tým, ktorí vám spôsobujú zármutok a ktorí znesväcujú Slovo môjho Syna.

Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje volanie.

Matka Spásy

    23. 08. 2012 - 15:15 hod.

532. Dôležitá správa od Boha Otca: ja udelím výsadu (imunitu) od brány pekla pre tie duše za ktoré sa budete modliť .

Moja najdrahšia dcéra, stalo sa to len zriedkavo, že Najsvätejšia Trojica komunikovala s ľudstvom týmto spôsobom a je to prvýkrát, že Ja, váš Otec, som schválil misiu tohto druhu.

Moje deti, z ktorých mnohé nechápu význam tohto Božieho zásahu, čoskoro pochopia, prečo je potrebný.

Ak by k Druhému príchodu Môjho milovaného Syna malo dôjsť bez Varovania, Moje drahé deti by nikdy nevstúpili do brán Nového raja.

Nikdy by neboli schopné pripraviť svoje duše a neboli by spôsobilé na prijatie do novej éry mieru.

Je to komunikácia, s ktorou svet bude mať ťažkosti, aby na ňu odpovedal.

Mrak, ktorý zakrýva srdce ľudí je tak temný, že len málo duší bude schopné uvidieť svetlo Môjho božského zasľúbenia.

Sily zla, vždy prítomné vo svete, zabraňujú Mojim deťom, aby Ma mohli dosiahnuť.

Moje rozhodnutie priviesť členov Mojej rodiny bližšie a zjednotiť ich na Mojej hrudi je neuhasiteľné.

Nech každý človek porozumie, že uľahčím rýchle obrátenie ľudstva, za každú cenu.

Umožňujúc slobodnej vôli všetkým mojim deťom zostať nedotknutou, zázraky, ktoré prikážem zmenia ich srdcia zvnútra. 

Toto je moje zasľúbenie, keď volám teraz ku každému z vás, Moje drahé dietky.

Ja, váš milovaný Otec, vás túžim vziať, zhromaždiť, držať vás v blízkosti Môjho Srdca a priviesť vás do bezpečia.

Tak málo z vás vie o hlbinách Mojej Lásky. Keď raz zažijete lásku ku Mne, vášmu Večnému Otcovi, už nikdy nebudete môcť znova oddeliť spojenie so Mnou.

Chcem vám dať útechu.

Túžim, aby ste vedeli, že Moja láska k vám znamená, že skrze Môjho Syna Ježiša Krista vám bude preukázané veľké milosrdenstvo, dokonca aj tým, so srdcami z kameňa a aj tým, s čiernymi dušami, že len zázrak ich môže zachrániť .

Tým, ktorí Ma milujú, hovorím toto. Vaša láska ku Mne, vášmu Otcovi, vám bude bohato vrátená.

Vaša láska k Môjmu drahému Synovi bude odmenená tak, že Ja udelím výsadu (imunitu) od brány pekla pre tie duše, za ktoré sa budete modliť .

Nič nie je nemožné.

Moja láska je nekonečná.

Dôverujte Mi.

Dôverujte Môjmu Synovi.

Keď to urobíte, udelím veľké milosti pre spásu ľudstva.

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší

24.08. 2012 - 03:15 hod.

533. Poďakujte môjmu Otcovi za dar jeho milosti oslobodenia od pekelných plameňov

Moja vrúcne milovaná dcéra, chcem, aby si požiadala Mojich učeníkov, aby sa začali modliť Moje litánie Ježiš ľudstvu, odteraz každý deň.

Tieto modlitby prinesú veľké milosti a zachránia všetkých tých, ktorých zahrniete do vašich špeciálnych zámerov za spásu ich duší.

Táto druhá je ku cti Môjho Večného Otca, ktorý miluje každého jedného  z Jeho milovaných detí.

Ja pokladám Moju hlavu na Jeho rameno, Moje ruky Ho objímajú každý deň, aby som Ho utešil, pretože sa trápi pre všetky tie úbohé duše, ktoré sú pre Neho stratené.

Poďte k Nemu, Moji milovaní učeníci a vzdajte Môjmu Otcovi vďaku za dar jeho milosti oslobodenia od pekelných plameňov tým, ktorí odpovedajú  na Jeho volanie.

Litánie Ježiš ľudstvu (2) - Za milosť imunity (oslobodenia)

Ó, Najvyšší Nebeský Otče,

milujem Ťa.

Uctievam Ťa.

Pane, zmiluj sa.

Pane, odpusť nám viny naše.

Zvelebujem Ťa.

Chválim Ťa.

Vzdávam Ti vďaku za všetky mimoriadne milosti.

Prosím Ťa o milosť oslobodenia pre mojich milovaných:

(Menujte všetkých tých, ktorých máte na zozname k záchrane duší)

Ponúkam Ti moju vernosť v každom čase.

Ty, ó, najvyšší Nebeský Otče,

Stvoriteľ všetkých vecí,

Stvoriteľ vesmíru,

Stvoriteľ ľudstva,

Ty si zdrojom všetkých vecí.

Ty si zdrojom Lásky.

Ty si Láska.

Milujem Ťa.

Uctievam Ťa.

Podriaďujem sa Ti.

Prosím Ťa o milosrdenstvo pre všetky duše, ktoré Ťa nepoznajú,

ktoré Ťa neuctievajú,

ktoré odmietajú Tvoju ruku milosrdenstva.

Dávam  Ti moju  myseľ, telo a dušu,

aby si ich mohol zobrať do Tvojho náručia a ochrániť od Zlého.

Prosím Ťa, aby si otvoril bránu raja, aby sa všetky Tvoje deti konečne mohli zjednotiť, v dedičstve ktoré si vytvoril pre nás všetkých. Amen.

Chcem, aby ste všetci vedeli toto.

Láska Môjho Večného Otca, ktorú má ku každému z Jeho detí, je mimo schopnosti vášho poznania.

Je stokrát, alebo viac silnejšia než tá, ktorú rodičia držia vo svojich srdciach pre svoje vlastné dieťa na zemi.

Tak silná je Láska, ktorú Môj Otec má ku Jeho deťom, že On urobil mnoho obetí, ktoré si neuvedomujete.

Jeho ruka bola odtiahnutá od spôsobenia mnohých trestov, ktoré On plánoval, aby potrestal Jeho deti.

Jeho trpezlivosť bola skúšaná až na pokraj trpezlivosti.

Urážky hodené na Neho boli Ním ignorované.

Namiesto toho chce priviesť Jeho deti späť k Nemu, nie cez strach, ale skrze lásku tých Jeho detí, ktoré Ho milujú najviac.

Spolieha na tých z vás, s hlbokou stálou láskou k Nemu a ku Mne, Jeho Synovi, aby ste pomohli zhromaždiť Jeho stratené deti, takže On  ich môže zobrať k Nemu.

Prineste všetky tie duše blízke vášmu srdcu a položte ich teraz pred trón Môjho Otca a, v Jeho milosrdenstve, On  vám dá ten najväčší dar zo všetkých. On im udelí spásu.

Prineste mená temných duší, vrátane zoznamu tých, ktoré osobne nepoznáte a proste o milosrdenstvo pre ich duše.

Môj Otec očakáva s láskou vo svojom srdci vašu šľachetnú odpoveď.

Poďte. Neváhajte, pretože to je ten najvýnimočnejší dar svojho druhu z neba.

Vy, z tejto generácie, ste vskutku požehnaní.

Váš Ježiš

25.08.2012 - 12:00 hod.

534. Panna Mária: prijmite  dar milosti imunity  deti. Vážte si ho, pretože je to vzácny dar z neba.

Moje dieťa, nebo sa raduje. Zbory anjelov spievajú z plného hrdla na chválu Môjho Otca.

Jeho slávne milosrdenstvo, udelené Ním, skrze zvláštnu milosť imunity , je uznávané s veľkou láskou a radosťou všetkými anjelmi a svätými v nebi.

Moje deti ešte nerozumejú významu tohto veľkého daru milosrdenstva Otca, Boha Najvyššieho.

Vy, moje deti, teraz máte moc zachrániť ostatné, stratené duše.

To znamená, že moc Zlého môže byť prekonaná spôsobomktorý nebol doteraz možný.

Klamstvá, podvod a nenávisť, ktoré Zlý nasadil do myslí Božích detí, môžu byť k ničomu, ak modlitby dané tým, ktorí milujú Môjho Syna, sú prezentované pred trónom Môjho Otca.

Prijmite dar milosti imunity deti.

Vážte si ho, pretože je to vzácny dar z neba.

Dokazuje vám to lásku vášho Otca ku každému Jeho milovanému dieťaťu.

Je to jeden z najväčších zázrakovpredložený všetkým Božím deťom na konci časov.

Ďakujem vám, že ste odpovedali na Moje volanie.

Mária, Kráľovná neba

Matka Spásy

26. 08.2012 - 18:30 hod.

535. Nenávisť je príčinou všetkého zla na svete, a má mnoho foriem

Moja vrúcne milovaná dcéra, nenávisť je príčinou všetkého zla na svete, a má mnoho foriem.

Nepriateľstvo voči inej osobe vyrastá zo strachu; zo strachu, že táto osoba vás môže nejakým spôsobom zraniť.

Nezhody s inou osobou môžu prísť  z hriechu pýchy. To je vtedy, keď cítite, že musíte dokázať svoju hodnotu (vážnosť) za každú cenu, aj keď ste na omyle.

Žiarlivosť,  sa veľmi skoro obráti na nenávisť, aj keď to môže začať mierne.

Nechuť k sebe samému začína, pretože porovnávate váš život s inými, o ktorých si myslíte, že majú lepšie osud ako vy.

Veľmi skoro sa táto nechuť rozvíja do nenávisti samého seba a svojho tela. To potom vedie k hriechom tela.

Nenávisť sa taktiež rozvíja kvôli hriechu chamtivosti po majetku iných.

To môže viesť k vojne, keď jedna krajina prahne po bohatstve inej.

Alebo to môže znamenať, že dovolíte chamtivosti stráviť vašu dušu, keď túžite po rovnakom svetskom bohatstve, ako váš blížny.

Závisť sa tiež  zmení do formy nenávisti, najmä vtedy, keď bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažíš napodobniť iného, sa ti nepodarí dosiahnuť to, čo si si stanovil (predsavzal).

Všetky hriechy, ak im dovolíte rozrastať sa (bujnieť, hnisať), môžu vás viesť k nenávisti.

Ak máte pocit nenávisti, musíte vedieť, že Satanovi sa podarilo napadnúť vášho ducha.

Keď sa to stane, bude vás držať v zovretí ako v čeľustiach a nenechá vás na pokoji.

Bez ohľadu na to, ako veľmi sa pokúsite uvoľniť jeho zovretie, on vás bude držať ako o život. Vaša jediná zbraň je modlitba.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, keď nenávisť vzplanie cez vás. Pretože až dokiaľ vás neopustí, nikdy znovu nemôžete cítiť pokoj, lásku alebo radosť.

Keď nenávisť uchopí vaše srdce a dušu, stanete sa ešte o krok viac vzdialenejší odo Mňa, vášho Ježiša.

Vy hrozne trpíte a cítite hnev a bezradnosť, ktoré nemôžete kontrolovať.

Nikdy neverte konečnej lži, ktorú Satan zasadí do vašej duše, keď na vás uvrhol plášť nenávisti.

Lož je toto. Vaša nenávisť môže byť zahnaná iba vtedy, keď budete hľadať konečnú pomstu na cieli vašej nenávisti.

Čo robiť, keď vás obklopí nenávisť? Sila lásky môže odpariť nenávisť okamžite.

Keď sa modlíte a prosíte Ma, aby som vám pomohol, Moja odpoveď bude táto.

 Odpustite vašim protivníkom a tým, o ktorých si myslíte, že sú príčinou vašej nenávisti.

Ale , aby ste odpustili, musíte sa predo Mnou pokoriť a prosiť Ma, aby som vám odpustil prvý.

Akonáhle odpustíte tým, ktorých nenávidíte, potom musíte odčiniť váš hriech.

Ukážte vášmu protivníkovi lásku. Bojujte proti nenávisti, zlej a nebezpečnej chorobe duše, s láskou.

Láska je liek, ktorý zbaví vašu dušu tohto napadnutia.

Keď to urobíte, porazíte Satana a on vás nechá tak.

Nikdy sa nebojte bojovať proti nenávisti vo vašej duši, aj keď zistíte, že je to veľmi ťažké.

Ak nenávisť môže byť zriedená týmto spôsobom, prostredníctvom pokory hriešnika, pokoj by zavládol vo svete.

Váš Ježiš

27. 08. 2012 – 19:20 hod.

536. Toto je zodpovednosť, ktorú vám dávam, moji učeníci, pre obrátenie duší po ktorých tak veľmi túžim.

Moja vrúcne milovaná dcéra, Moja láska k Mojim učeníkom, ktorí odpovedali na Moje posolstvá,  pozdvihla Moje Najsvätejšie Srdce do takej miery, že teraz prerástla v hojnosť milostí.

Moje milosti sa teraz vylievajú na vás, Moji milovaní nasledovníci.

Sú vám teraz dávané, aby posilnili vaše rozhodnutie šíriť Moje Sväté Slovo.

Moje posolstvá z neba budú živiť duše, vrátane tých najviac zčernalých, s kyslíkom, ktorý potrebujú, aby prežili temnotu, vyliatu na svet Satanom.

Jeho neviditeľný, ale mocný vplyv oslabuje aj najpevnejších veriacich, ktorí začínajú pochybovať o svojej viere.

Keď vám dávam tieto milosti, robím to z určitého dôvodu.

Vy, Moji učeníci, ste kotvou, ktorá bude priťahovať všetky duše, ktoré sa túlajú bezcieľne v zmätku. Aj keď vás zo začiatku počúvajú, musíte vydržať.

Dajte im kópie Mojich posolstiev a Moje modlitby Modlitebnej Kampane a mlčky odíďte.

Budú dotknutí určitým spôsobom Mojim Duchom Svätým. Keď ich neprijmú, bude pre nich ťažké jednoducho odísť preč a len tak na ne zabudnúť. Nie, prídu naspäť ku Mne. 

Niektorí sa vrátia neochotne. Zvedavosť ich ale premôže.

Niektorí sa vrátia s názorom pokúsiť sa tieto posolstvá odmietnuť a pokúsia sa presvedčiť aj vás, aby ste urobili to isté.

Iní sa vrátia, aby sa s vami hádali, zosmiešňovali vás a provokovali.

Iní vám povedia, že tieto slová neprichádzajú odo Mňa, a to vám zlomí srdce.

Ale potom prídu obrátenia. Tí, ktorí k vám pribehnú s čistou radosťou vo ich srdciach  prosiť o viac.

Budú to tie duše, ktoré vám potvrdia, že to všetko stálo za to.

Avšak sú to temné duše, za ktoré sa musíte modliť najviac. A je to kvôli nim, že teraz na vás vylievam Moje milosti, tak, aby ste im pomohli zachrániť ich duše. Lebo bez vašej pomoci už nie je pre nich žiadna nádej.

To je zodpovednosť, ktorú vám dávam, Moji učeníci, aby ste obrátili duše, po ktorých túžim najviac.

Váš Ježiš

28. 08. 2012 - 19:30 hod.

537. Keď uctievate falošných bohov a prosíte ich o veľký majetok, bohatstvo  a iné dary, čisto k uspokojeniu vašej žiadostivosti (telesných túžob), budete priťahovať princa temnoty

Moja vrúcne milovaná dcéra, svet a ľudia, ktorí v ňom žijú, sú odmietaví.

Neveria v naozajstného Boha, Môjho Večného Otca.

Oni, a sú ich miliardy, pobehujú zmätene a naháňajú sa po slepých uličkách hľadajúc boha, ktorému by mohli byť verní.

Problém s týmito bohmi, falošnými bohmi, ktorých kladú na piedestál, je ten, že tieto modly sú ich vlastné výtvory. Ich vlastné výtvory vytvorené, aby vyhovovali ich vlastnému výkladu, aký by mal byť boh.

Títo bohovia, Moja dcéra, ktorých vytvorili stovky, sú sformovaní ich vlastnou predstavivosťou.

Títo istí bohovia slúžia iba jedinému účelu, aby skrášlili očakávania, zrodené z ich sebalásky s ohľadom na to, aký by ich ideálny boh mal byť.

Bohov, ktorých vytvárajú, sú komplikovaní. Apelujú na ich pocit božského práva ich duší. Tieto duše veria, že ich vlastnovytvorení bohovia, presadzujú ich práva na zázračné veci.

Tým z vás, ktorí neprijímate Pravdu, existenciu jediného pravého Boha, vedzte toto.

Len skutočný Stvoriteľ ľudstva vám môže dať slobodnú vôľu.

Môj Otec vás nikdy nebude nútiť, alebo prikazovať vám, aby ste robili čokoľvek, pretože je to nemožné.

Keď prosíte falošných bohov, aby vám dali bohatstvo, úspech, alebo keď hľadáte uprednostnenie, ste sebeckí.

Len keď žiadate Boha, aby vám udelil dary podľa Jeho svätej vôle, môžete skutočne komunikovať s jediným pravým Bohom.

Keď uctievate falošných bohov a prosíte je o veľký majetok, bohatstvo a iné dary, čisto k uspokojeniu vašej žiadostivosti (telesnej žiadostivosti), budete priťahovať princa temnoty.

On čaká na chvíľu, kedy vám takú priazeň udelí. Neotvárajte dvere kráľovi klamstiev, lebo za to draho zaplatíte.

On vymení tieto svetské dary výmenou za vašu dušu.

Váš Ježiš

29. 08. 2012 - 23:00 hod.

538. Dobro proti zlu je boj medzi Bohom, mojim večným Otcom a Satanom. Je to tak jednoduché.

Moja vrúcne milovaná dcéra, bitka sa začína teraz.

Za každý zlý zákon, schválený národmi, ktorý odporuje zákonom Božím, sily trestu budú šľahať dole na nich z ruky Môjho Otca.

Každý zlý prečin, vykonaný v rozpore s Božími zákonmi, bude napadnutý a národy budú trpieť za ich hriechy.

Práve tak, ako Božie milosrdenstvo je veľké a bude pokrývať čo najväčšiu možnú šírku, aby sa zachránili duše, taktiež bude Boží trest uvoľnený, aby sa zastavilo šírenie zla.

Dobro proti zlu je boj medzi Bohom, Mojím večným Otcom a Satanom. Je to tak jednoduché.

Tí, ktorí nasledujú zákony Božie budú pozdvihnutí.

Tí, za ktorých sa oni modlia a ponúkajú osobné obete na odčinenie ich hriechov, budú pojednávaní so zhovievavosťou.

Tí, ktorí odmietajú nasledovať Boha, hoci poznajú Pravdu a ktorí trápia iné duše prostredníctvom zlých právnych predpisov, ktoré  stanovili medzi ich národmi, budú potrestaní.

Tam bude veľa búrok, záplav a zemetrasení.

Lebo každá urážka proti Bohu sa stretne s prudkým odporom, takže v čase, očista bude a môže byť splnená.

Nikdy nezabudnite, láska k Bohu musí prichádzať zo srdca.

Poprite Slovo Božie a budete za to trpieť.

Láska k Bohu musí byť čistá. Bázeň z Boha je prirodzenou časťou príťažlivosti majestátu Stvoriteľa všetkých vecí a je súčasťou tejto lásky.

Rešpektovanie Božích zákonov musí byť preukázané.

Keď rešpekt chýba a keď človek opovrhuje Božími zákonmi, čo kazí ľudstvo, hnev Môjho Otca bude rozpútaný.

Váš Ježiš

30. 08. 2012 - 18:15 hod.

539. Panna Mária: prebudenie príde čoskoro

Moje dieťa, obnova duší už začala a éra mieru nie je tiež ďaleko.

Pretože všetky Božie deti sú požehnané darom slova Môjho milovaného a drahého Syna, šírenie Ducha Svätého pokračuje naprieč všetkými národmi.

Tam nebude žiadne zastavenie slova Môjho Syna, pretože je to príkaz Môjho Otca.

Obrátenie zapáli srdcia ľudí a mnohí pocítia lásku Boha, ich prirodzeného Otca, zovrie takým spôsobom, že ich samých prekvapí a šokuje.

Akonáhle je táto Božia Láska vzplanie cez nich, budú cítiť nutkanie kričať radosťou, pretože nie je ako žiadna iná láska, známa .

Prebudenie príde čoskoro.

Ako Duch Boží pokračuje v rozdúchavaní  plameňov slávy, zlo bude rozriedené a Satanova armáda bude zbavená svojich vojakov.

Bude ponechaná bez obrany, pretože mnoho z jeho nasledovníkov budú získaní skrze Božie milosrdenstvo, zanechajúc Satana len s polovicou jeho armády.

Rozčarovaní jeho prázdnymi sľubmi, oni odpovedia svetlu Božieho milosrdenstva Môjho Syna.

Bitka nielen začala, ale duše teraz nasledujú Môjho Syna v zástupoch, ako oni hľadajú pravdu večného života.

Žehnám ti, moje dieťa.

Nebo sa raduje, z dôvodu obrátenia duší a záchrany temných duší, ktoré sa dosahuje prostredníctvom modlitieb tých, ktorí milujú Môjho Syna.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

31. 08. 2012 - 23:20 hod.

540. Nikto nepozná pravdu skutočných obsahov knihy zjavenia. Pozná ich len Boh .

Moja vrúcne milovaná dcéra, ste na vrchole explózie, ktorá uvidí Moje milosrdenstvo vylievať sa na svet v udalosti, ktorá zmení tvár krajiny.

Táto misia bude rýchla.

Bola si povolaná náhle a v zhone, aby som nasmeroval a zaistil, aby bola daná svetu pravda.

Tak málo ľudí rozumie tak, ako Boh povoláva prorokov neočakávane, nedávajúc čas na prípravu zo strany proroka.

To potom znamená, že slová plynú bez váhania.

Nikto nemá schopnosť napísať také posolstvá, ako sú tieto. Tvrdiť, že má, je prípadom urážky Môjho Otca a Ducha Svätého.

Žiadny človek  nemôže, skrze ľudské slová vznietiť plameň Božej lásky v dušiach Jeho detí, ako to môžu tieto posolstvá. 

Len Boh môže vytvoriť taký výsledok.

Nikto nepozná pravdu skutočných obsahov Knihy Zjavenia. Pozná ich len Boh.

Len Ja, Baránok Boží, mám oprávnenie oznámiť, čo obsahujú. Robím to teraz, prostredníctvom Môjho posla Márie Božieho milosrdenstva, ktorý oznamuje Moje slová, nie jej, neveriacemu svetu.

Dbajte teraz na Moje Slovo, lebo je vám dané, aby vás zachránilo. Aby vás varovalo. Aby vás pripravilo a očistilo vás.

Buďte pripravení, až ten čas príde.

Ja prichádzam, skrze tieto posolstvá, aby som vás pripravil. Nepoznáte dňa, ani hodiny; preto, musíte pripraviť vašu dušu tak, ako keby som mal prísť zajtra.

Buďte vždy pripravení. Prosím vás, aby ste si udržali jasnú a otvorenú myseľ, keď  čítate Moje posolstvá prvýkrát, pretože to bude pravdepodobne jediný čas, kedy budete svedkami Môjho hlasu z neba, až do dňa, na ktorý všetci čakáte, keď príde.  

Všetkým vám  žehnám.

Pozývam vás, aby ste prišli ku Mne.

Keď vás prosím, aby ste sa modlili, jednoducho vás prosím, aby ste sa Mi zdôverili, vašimi vlastnými jednoduchými slovami.

Vašim vlastným spôsobom. Vašimi súkromnými myšlienkami. Ja počujem všetko. Vidím všetko. Cítim, čo cítite vy. Ja som s každým z vás a stojím vedľa vás a len čakám na deň, kedy sa konečne vzdáte Môjmu volaniu.

Odo Mňa sa nemusíte ničoho báť, pretože Moja láska k vám premáha akúkoľvek temnotu, ktorá vás drží ďaleko odo Mňa.

Obráťte sa ku Mne a Ja na vás vylejem Moje svetlo.

Potom vám dám pokoj, po ktorom toľko túžite. Ja čakám. Som trpezlivý.

Príďte ku Mne, keď ste pripravení.

Milujem vás. Žehnám vám.

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus