December 2012

 

1. 12. 2012 - 19:45 hod.

632. Všetky národy sveta sú spojené ako jeden národ s Bohom. Všetky sú súčasťou rovnakej rodiny

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď vkladám lásku do sŕdc vašich rodičov, dá vám len slabý odlesk lásky, akú Ja mám k vám vo svojom Srdci.

Dieťa, ktoré je živené čistou láskou svojich rodičov je požehnané, pretože tá je odleskom lásky, ktorú Boh prechováva ku všetkým svojim deťom.

Moja láska je najmä prítomná v srdci rodiny, lebo láska, ktorá ju utvára, sa stáva pripomienkou mojej svätej rodiny.

Všetky národy sveta sú spojené ako jeden národ s Bohom. Všetky sú súčasťou rovnakej rodiny. V niektorých rodinách je veľa lásky a všetky deti žijú v súlade so svojimi rodičmi.

Iné rodiny sú rozdelené, kde deti blúdia a upadajú do beznádeje.

Keď dieťa zíde z cesty Pravdy a chová sa tvrdohlavo a vzdorovito, spôsobí vo svojej rodine veľa nepokoja.

Keď trpia závislosťou na hriešnom potešení tela, spôsobuje svojim rodičom hrozné súženia.

Keď im nedovoľuje a odmieta ich pomoc, sú nielen zarmútení a sklamaní, ale aj upadajú od starostí do chorôb.

Keď sa obracia chrbtom k svojim bratom a sestrám, pôsobí im bolesť a zármutok, a ich odmietaním odmieta celú svoju rodinu.

Takto narušená rodina, hoci jednotná, až na vzdorovitého syna, nenachádza pokoj.

Rodičia by obetovali čokoľvek, len aby zachránili svoje úbohé pomýlené dieťa od zničenia jeho nádeje na šťastný život.

To platí aj pre deti Boha, odmietajúce jeho ruku lásky a milosrdenstva. Zarmucujú Ho až k plaču žiaľom.

Moji nasledovníci, ktorí poznajú také stratené duše blúdiace svetom a hľadajúce útechu vo veciach, ktoré nie sú od Boha, tiež cítia smútok vo svojich srdciach. Tiež pociťujú strach, pretože vedia, že ak tieto úbohé duše nebudú prosiť Mňa, ich Ježiša, aby som ich zachránil, budú navždy stratené.

Moja živá cirkev na zemi, ktorú tvoria všetci moji nasledovníci, Mi musí pomôcť zachrániť každú jednotlivú dušu.

Bez úplnej Božej rodiny to bude bolestné stretnutie, keby aj len jediná duša bola pre Mňa stratená.

Tvoríme jednotu, všetky Božie deti. Priveďte Mi svojimi modlitbami také duše medzi vami, vrátane tých, ktoré neprijímajú existenciu Boha a tých, ktoré sú tak prepadnuté svojím hriešnym životom, že z nich nemôžu ľahko uniknúť.

Potom Mi priveďte duše zblúdilých hriešnikov, ktorí padajú do každej pasce, nastraženej Zlým.

Tam, kde je zo strany mojich učeníkov vôľa k pomoci zachraňovať duše, znásobíte počet týchto duší tisíckrát. To vám sľubujem. Vaše úsilie nebude márne. Každé utrpenie, ktoré znášate v mojom mene, ochotne Mi ponúkané, bude použité k záchrane veľkej časti ľudstva.

Milujte svoju rodinu, ako Ja milujem vás. Milujte vašich bratov a sestry, ako by boli z vašej vlastnej rodiny a Ja vás obdarím mnohých milosťami.

Milujte vašich nepriateľov a dokážte to tým, že sa za nich budete modliť, a Ja zachránim ich duše.

Váš Ježiš

 2. 12. 2012 - 17:40 hod.

633. Plameň lásky uhasí oheň nenávisti

Moja vrúcne milovaná dcéra, len vtedy, keď si terčom nenávisti, môžeš skutočne pochopiť moc, akú má Zlý nad ľudstvom.

Nenávisť je spôsobená Satanom, ktorý tak pokúša ľudí k obráteniu proti ich bratom a sestrám.

Nenávisť plodí nenávisť. Keď jeden nenávidia druhého, je to obvykle spôsobené hnevom.

Hnev môže byť následkom rôznosti názorov. Ak nie je ovládaný, môže sa veľmi rýchlo premeniť na nenávisť.

Keď niekto zaútočí na inú osobu, organizáciu alebo národ kvôli rôznosti v názoroch, môže to počas krátkej doby vyvolať príval nenávisti.

Z toho dôvodu nalieham na všetkých, ktorí sú terčom takéhoto hnevu, aby zachovali dôstojnosť za každých okolností. Dokonca, aj keď vás niekto urazí tvárou v tvár, alebo za chrbtom, musíte byť opatrní a vyhnúť sa sporu. Keď to urobíte, budete pokúšaní k hriechu.

Satan podnecuje ľudí k hnevu. Potom hnev využíva, aby ho vyvolal u ďalšej osoby, a tak to pokračuje, kým nenávisť neovládne obe strany.

On, Zlý, podnecuje k nenávisti, aby tak mohol spôsobiť rozdelenie.

Rozdelenie je opakom jednoty. Jednota je Bohom udelené milosť. Keď sú ľudia jednotní a majú úctu jeden k druhému, je medzi nimi láska. Láska je Boh, a je to teda Boh, kto im vnukol túto jednotu.

Satan používa nenávisť, aby spôsobil rozkoly v národoch, rozpady manželstiev, vraždy, aby sa rozmáhali kruté zločiny. Až bude Satan porazený, nenávisť bude konečne vyhnaná a nebude už viac na svete existovať.

Láska môže nenávisť zmierniť. Keď niekto voči vám chová hnev, musíte sa pokúsiť odpovedať s láskou. Môže to byť pre vás veľmi ťažké, ale s mojou pomocou uvidíte, že nenávisť môže byť rýchlo zmiernená.

Plameň lásky uhasí oheň nenávisti. Zahladí ju. Láska je Boh, a pretože Boh má veľkú moc nad šelmou, je to riešenie ako vyhnať šelmu z vašich životov.

Chce to veľkú odvahu, ako obeť sa vzoprieť nenávisti. Keď budete konať tak, ako od vás žiadam, a budete ku Mne volať, aby som vám dodal odvahu, potom nenávisť môžete poraziť.

Váš Ježiš

 3. 12. 2012 - 19:05 hod.

634. Volám ľudstvo, aby sa pripravilo na moje veľké milosrdenstvo

Moja vrúcne milovaná dcéra, celou tvojou silou a so všetkou tvojou odvahou volám ľudstvo, aby sa pripravilo na moje veľké milosrdenstvo.

Vyzývam tých z vás, ktorí majú pokorné srdce a čistú dušu, aby sa modlili za duše tých, ktorí zomrú počas  Varovania.

Ako len potrebujú vaše modlitby! Ako Ja len potrebujem vaše utrpenie! Oba tieto dary, ktoré Mi venujete, pomôžu zachrániť tých, ktorí nemôžu byť zachránení z ich vlastnej slobodnej vôle.

Až moje plamene milosrdenstva sa vylejú na celú zem, mnohí sa budú radovať, ale bude to čas bolesti pre hriešnikov, ktorí Ma kvôli svojej pýche nebudú schopní prosiť o odpustenie.

Ich očista bude bolestivá a budú musieť veľa trpieť, aby sa vykúpili v mojich očiach.

Srdcia bezbožných ľudí budú rozorvané a mnohí v hrôze vo svojich dušiach padnú predo Mnou v agónii. Dajte im vedieť, že aj keď podstúpi veľa útrap, miliardy z nich sa stanú čistými srdcom i dušou. Potom budú plne pripravení na veľký deň môjho príchodu.

Moja dcéra, skúšky mojich nasledovníkov budú pred varovaním narastať a budú ťažšie.

Keď Mi ponúknete takéto utrpenie, zachránim duše miliónov. Prosím, nevenujte Mi súženia neochotne, pretože napriek všetkému budú veľké zázraky dané týmto nevďačným ľuďom bez hanby v ich srdciach nad nehanebnosťami, ktorými sú vinní.

Nikto nebude ušetrený pohľadu na stav svojej duše, tak ako sa javí mojim očiam.

Až uvidia poľutovaniahodný stav svojich duší, budú hlboko zahanbení. Tým, ktorí budú úprimne ľutovať svoje urážky proti Bohu, bude odpustené. Bude potrebné, aby podstúpili očistu, ktorú musia prijať s pokorou.

Veľa, veľa duší prijme moju ruku milosrdenstva, napriek tomu duše, ktoré sa dopustili smrteľného hriechu, budú tak zatvrdnuté, že sa budú môjmu milosrdenstvu vyhýbať. V dobe po Varovaní sa musíte za tieto duše modliť túto modlitbu modlitebnej kampane (88):

Modlitebná Kampaň (88): Za duše po Varovaní

Ó, Najsvätejšie Srdce Ježišovo, preukáž milosrdenstvo všetkým nám úbohým hriešnikom.

Osvieť skamenené srdcia, tak zúfalé v ich túžbe po vedení.

Odpusť im ich neprávosti.

Pomôž im, skrze tvoju lásku a milosrdenstvo, nájsť v ich srdciach, ako uchopiť tvoj veľký dar spásy.

Úpenlivo Ťa prosím, odpusť všetkým dušiam, ktoré odmietajú Pravdu Boha.

Pokry ich tvojím svetlom, drahý Ježišu, aby ich oslepilo voči zlobe a nástrahám diabla, ktorý bude skúšať oddeliť ich od Teba na veky.

Úpenlivo Ťa prosím, aby si dal všetkým Božím deťom silu byť vďačnými za tvoje veľké milosrdenstvo.

Prosím Ťa, aby si otvoril dvere do svojho kráľovstva všetkým strateným dušiam, ktoré blúdia po zemi v stave bezmocnosti a beznádeje.

Amen.

Choďte, moji učeníci a držte sa mojich pokynov k príprave vašich duší na moje Božie milosrdenstvo.

Váš Ježiš

05.12.2012 - 20.40 hod.

635. Ako Matka Spásy pomôžem vám a vašim rodinám, aby ste boli zasvätení môjmu Synovi

Moje dieťa, prosím povedz mojim deťom, aby volali Mňa, ich milovanú Matku, aby som ich v tomto čase ochránila od zmätku a utrpenia.

Moje Nepoškvrnené Srdce je útočiskom, kam sa musíte uchýliť, aby ste skrze môj príhovor mohli obnoviť vašu vieru a dôveru v môjho Syna.

Prídem vám na pomoc a moje slzy lásky a súcitu budú tiecť pre každého z vás a potom nájdete vo vašom srdci pokoj.

S mojou pomocou, o ktorú sa musíte snažiť každý deň, vám môj Syn dá potrebné milosti, ktoré vás urobia hodnými jeho veľkého milosrdenstva.

Nikdy ma neváhajte zavolaťpretože môj Syn mi dal mimoriadny dar.

Pomôžem pripraviť vašu dušu takaby sa páčila môjmu Synovi.

Moja pomoc vás urobí silnejšími a vy pocítite blízkosť môjho Syna, ktorá vám bude takou útechou, že sa ku mne znova vrátite, aby som vás mohla udržať v bezpečí.

Ako Matka Spásy pomôžem vám a vašim rodinámaby ste boli zasvätení môjmu SynoviJežišovi Kristovi.

Nikdy sa nesmiete môjho Syna obávať, bez ohľadu na to, ako ste hrešili, lebo On vždy dúfa a čaká, že Ho zavoláte. Jeho milosrdenstvo je mimo vaše chápanie.

Moje drahé deti, nikdy nesmiete modlitbu komplikovať. Všetko, čo potrebujete urobiť, je prehovoriť k môjmu Synovi a volať ma, aby som vám pomohla vás k Nemu priviesť.

Vaša Nebeská Matka

Matka Spásy

 7. 12. 2012 - 18:45 hod.

636. Falošný prorok už naplánoval, ako prevezme úrady vnútri katolíckej cirkvi

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako sa blíži chvíľa, kedy sa falošný prorok dá spoznať, boli ním a jeho skupinami urobené prípravy na odsúdenie týchto posolstiev.

Mnohí falošní proroci prenikli medzi mojich nasledovníkov v každom kúte. To spôsobí nielen zmätok, ale aj odvrátia Božie deti preč odo Mňa.

Zatiaľ čo vy budete stále odmietaní frakciami vnútri mojej cirkvi, oni Mi budú vzdorovať tým, že vyhlásia, že to budú iní samozvaní proroci, ktorí prinesú ľudstvu Pravdu.

Jeden z mojich zasvätených služobníkov, tak ako pred ním Judáš, Ma zradil. Bude ako tŕň vo vašom boku.

Ako ukrižovanie mojej Cirkvi začína v posledných dňoch všetko, čo sa stalo počas môjho umučenia bude zopakované teraz na zemi.

Po prvé  moje sväté Slovo bude odmietnuté.

Potom môj posledný prorok bude zradený v prítomnosti mojej najsvätejšej Eucharistie. Ty, dcéra moja, budeš vyhlásená za podvodníčku, jedným z tých falošných prorokov, ktorý to urobí v katolíckej cirkvi pred mojím svätostánkom.

Ich rúhavé slová budú privítané nepriateľmi Boha, odetých do posvätných rúch.

Počas tohto času sa dajú spoznať mnohí falošní proroci, aby svojim hlasom prehlušili môj. Potom jeden z nich sa ťa pokúsi zničiť.

Ruka môjho Otca udrie na tých, ktorí ubližujú jeho prorokom, poslaných, aby pripravili svet na môj Druhý príchod.

Žiaľ, mnoho úbohých duší bude pomýlených. Moja dcéra, problém nie je v tom, že ťa odmietnu, ale v tom, že zabránia dušiam, aby boli zachránené.

Vyzývam všetkých z vás, ktorí Ma milujú, aby pozorne načúvali slovám falošných prorokov. Pozorujte, ako ich kňazi nebudú spochybňovať, ako budú nimi propagované a ako im bude dovolené kázať lži z kazateľníc v dome môjho Otca.

Tieto udalosti budú rozširované, a pripravia cestu falošnému prorokovi, ako bolo predpovedané, ktorý si čoskoro príde nárokovať svoj trón.

Ohavnosť, ktorou bude zasiahnutá katolícka cirkev, potom bude umocnená prácou Antikrista.

Tento človek, riadený Satanom, bude považovaný za priateľa Izraela. Potom sa objaví, aby ho bránil s podporou Babylonu, ktorým je Európska únia.

Všetky vojny, vyvolané zámerne na Strednom východe, sa rozšíria do Európy.

Antikrist rozšíri ateizmus pod rúškom nového svetového náboženstva, ktoré bude mať v čele falošného proroka.

Moja dcéra, tajomstvá, ktoré som ti vyjavil, pokiaľ ide o identitu falošného proroka a iných záležitostí, nesmú byť ešte odhalené. Napriek tomu vedzte toto.

Falošný prorok, ktorý vyhlási, že je Boží muž, už naplánoval, ako prevezme úrady vo vnútri katolíckej cirkvi.

On a Antikrist už spolupracujú v jednote, s cieľom priniesť zúfalstvo na svet, ktoré bude nasledovať potom, čo bude uskutočnená ohavnosť v katolíckej cirkvi.

Moji nasledovníci, nesmiete načúvať tým, ktorí sa budú pokúšať vás zastaviť vo vašich modlitbách. Musíte sa pýtať - ktorý Boží muž by vám chcel zabrániť v modlitbách, v modlitbe môjho ruženca Božieho milosrdenstva alebo svätého ruženca? Odpoveď je, že hocikto, kto sa snaží zastaviť vás od modlitby, aj keď bude oblečený v odeve zasväteného služobníka, nesmiete mu veriť.

Toto sú nebezpečné časy, pre mojich pravých prorokov, ktorí budú vždy odmietaní. Podľa toho spoznáte, kto sú.

Práve tak, ako Ja som bol odmietnutý, mučený, bičovaný a ponižovaný kňazmi mojej doby, tak tiež budú trpieť moji proroci.

Nikdy neodmietajte pravých prorokov. Načúvajte modlitbám, ktoré prinášajú ľudstvu ako dar z nebies. Keď vám neprinášajú modlitby, potom oni neboli poslaní Mnou.

Ak sú vítaní s otvorenou náručou kňazmi, biskupmi a inými zasvätenými služobníkmi verejne v ich cirkvách, neboli poslaní Mnou.

Rozpoznajte Ma. Rozpoznajte mojich prorokov. Budú prežívať rovnaké utrpenie, aké som znášal Ja. Budú odmietaní tými v mojej Cirkvi, mojimi nasledovníkmi a inými, ktorí vyhlasujú, že hovoria v mojom mene.

Ich údel nebude ľahký. Napriek tomu, je to prostredníctvom ich verejného odmietnutia, rozširovaním zlých klebiet o nich, ktoré budú musieť znášať, že Ma spoznáte.

Teraz choďte a nedovoľte, aby vaše srdcia boli oklamané luhárom.

Váš Ježiš

   8. 12. 2012 - 11:40 hod.

637. Varovanie očistí Božie deti v príprave na môj Druhý príchod

Moja vrúcne milovaná dcéra, tak ako môj Otec pripravil svet na môj Prvý príchod, rovnako tak teraz pripravuje svoje deti na môj Druhý príchod.

Celé nebo sa radovalo keď som sa narodil, lebo vedeli, že som bol poslaný, aby som zachránil ľudstvo od večného zatratenia. Teraz sa hierarchia všetkých anjelov a všetkých svätých raduje, pretože teraz prebiehajú prípravy, aby svet bol pripravený privítať Ma, Ježiša Krista, Syna človeka opäť.

Len môj Otec pozná dátum, ale môžem vám povedať, že sa to stane nie príliš dlho po tom, čo sa uskutoční Varovanie.

To je okamih, na ktorý môj Otec trpezlivo čakal. Konečne môže vrhnúť šelmu a jej démonov, ktorí chodia po zemi a mučia jeho deti, do priepasti.

Varovanie očistí Božie deti v príprave na môj Druhý príchod.

Je to nutné, pretože to mnohým ľuďom dodá odvahu hľadať odpustenie za svoje hriechy, ktorí by to inak neurobili.

Zemetrasenia, búrky, povodne a nezvyčajné počasie sa spoja, aby očistili krajinu od jedu. Zem, more a vzduch budú tiež očistené v očakávaní Nového raja, keď nebesia a zem sa spoja v jedno.

Všetko je starostlivo organizované podľa Božích plánov môjho Otca. Medzi ľuďmi je len veľmi málo vedomostí o Božích zákonoch, ktoré riadia kráľovstvo môjho Otca na zemi a v nebi.

Mnohému ste sa naučili prostredníctvom prorokov a môjho učenia. Napriek tomu veľká časť je pre vás ešte tajomstvom. Až vám časom budú tajomstvá odhalené, pochopíte konečne dôvod ľudského utrpenia.

Mnoho z vás, učených znalcov Boha, sa držíte tak pevne ako len môžete, zákonov, ktoré som ustanovil.

Vedzte ale, že láska, ktorú Boh má k svojim deťom, prevyšuje všetky teologické úvahy.

To isté platí pre jednoduché duše, ktoré cítia skutočnú lásku ku Mne, ich milovanému Ježišovi, bez toho, že by sa pýtali prečo.

Tým, že Mi dôverujete a prijímate, že moja láska je milosrdná a trpezlivá, tiež viete, že splním zasľúbenia, ktoré urobil môj Otec.

Jeho Božia vôľa bude konečne vykonaná. Len jeho vôľa môže zabezpečiť pokoj medzi jeho deťmi. To bude zjavenie, takže celé jeho stvorenie Ho bude milovať, prijímať jeho lásku a jeho dary, ktoré si praje vylievať na svoje deti.

Svet zazrel len zlomok zázrakov, ktoré vytvoril môj Otec.

Jeho deti musia ešte uvidieť pravú slávu jeho kráľovstva, ktoré na nich čaká.

Po mnohých bolestiach a utrpeniach, spôsobených nenávisťou padlých anjelov vedených Satanom, ktoré zasadili zemi, bude všetko teraz rozhodnuté.

Posledná bitka bude znamenať, že zničenie zla je konečne dokončené.

Varovanie je zázrak, dovolený mojím Otcom, aby sa zabezpečilo, že toľko jeho detí, ako to bude len možné,  môže vstúpiť do môjho nového kráľovstva.

Kvôli odpadlíctvu a chybám v náuke, šírených zvedenými zasvätenými služobníkmi v posledných štyridsiatich rokoch, je to jediný spôsob, ako ľudstvo rýchlo zjednotiť.

Vzhľadom k veľkosti ľudskej populácii v súčasnej dobe na svete to znamená, že vďaka tomuto zázraku osvietenia svedomia, môžu byť zachránené miliardy ľudí.

Keď teraz prichádza čas veľkého súženia, Ja, Baránok Boží, odhalím svetu pravý význam obsahov Pečatí, daných Jánovi.

Kniha Pravdy je Slovo Božie, ktoré ľudstvo, až do dneška, dostalo prostredníctvom knihy môjho Otca. Pripomína Božím deťom Pravdu, pretože ju mnohí zabudli.

Tiež odhalí niektoré tajomstvá konca časov, ktoré boli dané Danielovi, aby tak všetci z vás boli pripravení vstúpiť do Nového raja z vašej slobodnej vôle.

Neodmietajte Pravdu, ako je vám teraz dávaná, pretože by to bolo podobné chorému mužovi, ktorý by odmietal liečbu svojej choroby. Bez Pravdy nebudete dostatočne pripravení na vstup do môjho Nového raja.

Váš Ježiš

09.12.2012 - 19.00 hod.

638. Oheň Ducha Svätého pocítia všetci vo svojich srdciach

Moja vrúcne milovaná dcéra, je Mojou túžbou, nie vydesiť Mojich nasledovníkov, ale skôr im ukázať Lásku a Súcit, ktoré mám v Mojom srdci ku každému mužovi, žene a dieťaťu.

Je to kvôli Mojej Láske ku každému Božiemu dieťaťu, vrátane tých, ktoré vzdorujú Božiemu Slovu, že si želám pokryť ich Mojim Plameňom Milosrdenstva.

Buďte všetci pripravení, lebo čoskoro budete svedkami Božej Moci a Jeho Božského Zásahu vo svete, keď On zastaví všetko, čo je, po dobu pätnástich minút.

Oheň Ducha Svätého pocítia všetci vo svojich srdciach.

Pre vás, ktorí budete v stave milosti, to bude pocit radosti, lásky a súcitu so Mnou, vaším Ježišom.

Vy, ktorí ste v stave ľahkých hriechov, pocítite bolesť očistca, ale budete čoskoro očistení a potom vo svojich srdciach budete mať pocit hlbokého mieru a lásky ku Mne.

Vy, ktorí ste v stave smrteľného hriechu, budete zakúšať úbohosť a bolesť, ako by ste boli vrhnutí do plameňov pekla.

Niektorí z vás v tomto stave hriechov Ma budete prosiť o Moje odpustenie a zhovievavosť k zastaveniu vášho vnútorného utrpenia. Tú vám udelím, ak vo svojich srdciach budete schopní nájsť úprimnú ľútosť a prijať, že vaše hriechy Mi spôsobujú ťažké zranenia a bolesť, lebo urážajú Boha.

Potom tu sú tie úbohé, nešťastné duše, ktoré budú na Mňa pľuvať, bojovať so Mnou a potom sa otočia chrbtom. Hrôza, ktorú pocítia, bude kvôli tomu, že ich duše sú nakazené Satanom.

Nebudú schopné vydržať bolesť, až uvidia Moje Svetlo a utečú do náručia Zlého, ktorého temnota im prinesie útechu.

Nakoniec tu budú takí, ktorí okamžite zomrú šokom, ktorý zažijú. Prosím, modlite sa každý deň za tieto duše, lebo vaše modlitby im získajú vstup do Môjho Kráľovstva.

To je jeden z najväčších zázrakov, aký kedy bol Božím deťom daný.

Moje Zjavenie vám, počas tejto udalosti, vás prebudí k skutočnosti, že Môj Prísľub, že sa vrátim späť zachrániť ľudskú rasu, aby tak mohli zdediť Nádherný Život, ktorý ich čaká, sa čoskoro uskutoční. 

Váš Ježiš

    10. 12. 2012 - 22:22 hod.

639. Budem súdiť živých i mŕtvych a len ti, ktorí sú toho hodní, môžu vstúpiť do Môjho Kráľovstva

Moja vrúcne milovaná dcéra, prosím, povedz všetkým, ktorí nasledujú Moje učenie, aby si spomenuli na Môj sľub.

Povedal som jasne, že prídem znovu  zachrániť Moje kráľovstvo.

Môj Druhý príchod je očakávaný a tí, ktorí tvrdia, že poznajú Pravdu, ktorá je obsiahnutá v Knihe Môjho Otca, budú vedieť, že neobsahuje nepravdy.

Prídem znova, ako bolo predpovedané, a tento čas je už takmer tu.

Budem súdiť živých i mŕtvych a iba tí, ktorí sú toho hodní, môžu vstúpiť do Môjho Kráľovstva.

Bolo tiež predpovedané, že Zlý pripraví vojnu na zemi, aby bojoval s Mojím Otcom o duše.

Je to vojna, ktorú nemôže vyhrať, a napriek tomu mnohí z tých, ktorí svoje životy postavili na falošných sľuboch, veria, že ich pozemský život je všetko, na čom záleží. Klam, ktorý ovládol veľa ľudí, bude ich pádom.

Ó, ako Ja túžim, aby tieto duše otvorili ich oči k Pravde včas, skôr, než pre ne bude príliš neskoro.

Moja bolesť a úzkosť teraz ešte nikdy nebola tak silná, keď si predstavujem tieto úbohé, oklamané duše, ktoré budú pre Mňa stratené. Preto obetné duše, vybrané duše a tie, ktoré sú blízko môjmu Najsvätejšiemu Srdcu, teraz cítia takú bolesť. Trpím skrze ne, pretože čas sa blíži.

Všetky plány Môjho Otca zahaliť Jeho deti a pokryť ich pod Jeho ochrannou Pečaťou, sú pripravené.

Každá duša je Ním vyhľadaná. Duch Svätý pokrýva tak veľa duší v tomto dejinnom okamihu, aby ich prilákal do Môjho svätého náručia.

Prosím, neodmietajte Moje zasľúbenie. Prijmite, že vy, táto generácia, budete svedkami Môjho Druhého príchodu.

Sú to dobré správy. Môj návrat bude chvíľa Môjho oslávenia, ktoré obnoví všetkých, ktorí Ma milujú a tí začnú nový život, čas veľkej nádhery, kde sa budú radovať vo Svetle a Láske.

Prosím, nedeste sa.

Prichádzam s veľkou Láskou.

Prichádzam s veľkým darom.

Budete vzatí do vášho pravého domova a budete zjednotení s vašou vlastnou rodinou.

Všetky Božie deti, omilostené vojsť do novej nádhernej existencie, budú ako jeden.

Láska bude všade. Mier, radosť, smiech, spolupatričnosť, obdiv a velebenie Boha, naplní každý okamih.

Smrť už nebude existovať. Nenávisť bude mŕtva.

Zlo bude vypudené.

Celé ľudstvo už nebude trpieť, alebo zakúšať bolesť či nedokonalosť akéhokoľvek druhu. To je Môj Nový raj. Čas pre slzy bude navždy preč.

Dôverujte Mi, Moji nasledovníci, pretože bolesť a trápenie, ktoré zažívate, je už takmer u konca. Ja viem, ako trpíte kvôli nespravodlivým režimom, v ktorých musíte žiť. Toto je posledná doba, pretože ruka Môjho Otca teraz zasiahne.

Svet sa zmení. Staré bude odvrhnuté a nový úsvit vystúpi v celej Božej sláve, keď Jeho moc zavládne, ako bolo zamýšľané od stvorenia sveta.

Váš milovaný Ježiš

    11.12. 2012 - 17:00 hod.

640. On, tak pokorný, príde vo veľkej slávnej nádhere a Jeho veľké milosrdenstvo zaplaví zem

Moji drahí maličkí, Moje Srdce jasá, pretože vláda Môjho Syna je už veľmi blízko.

Pre všetky Jeho utrpenia, Jeho odmietanie nevďačnými ľuďmi a odpadnutie od viery, ktoré pokrýva zem, On prinesie ľudstvu veľkú slávu.

Príde na veľkom oblaku a Jeho majestát premôže každučkú dušu, ktoré vo vytržení padnú k Jeho nohám.

On, tak pokorný, príde vo veľkej slávnej nádhere a Jeho veľké milosrdenstvo zaplaví zem.

Deti, musíte sa pripraviť, lebo budete potrebovať veľkú silu na to, aby ste sa Mu odovzdali. Musíte preukázať pokoru prosiť Ho, aby zachránil vaše duše, aby ste mohli uvidieť Svetlo Pravdy.

Mnohí budete zajatí Jeho veľkým milosrdenstvom. Avšak iní budú ignorovať Jeho Prítomnosť a veľký dar, ktorý On prinesie.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa za tých, ktorí odmietnu prijať existenciu večného života, lebo títo ľudia potrebujú vašu pomoc. To prinesie veľkú radosť, ak dokážete vo svojom srdci prosiť Môjho Syna, aby tieto duše zachránil.

Vy, deti, čoskoro uvidíte koniec vášho utrpenia, pretože Môj Syn, vo svojom milosrdenstve, má veľké plány s každou osobou, žijúcou dnes na zemi.

Buďte vďační za dar života, ktorý vám bol daný, keď ste sa narodili.

Buďte vďační za dar večného života, ktorý Môj Syn čoskoro ponúkne svetu. Tento dar je určený pre každého jednotlivého hriešnika. Bude záležať na vašej slobodnej vôli, či ho prijmete, alebo nie.

Poďte ku Mne, deti, ja vás vezmem do útočiska Môjho Nepoškvrneného Srdca a pripravím vás tak, aby som vás  mohla vziať k Môjmu Synovi, pripravených na Jeho Druhý príchod.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

    11.12. 2012 - 21:16 hod.

641. Ľudský rozum je nedostatočný v snahe opísať večný život

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď slávite advent, volám k Mojim verným učeníkom, aby pripomenuli ostatným význam Môjho narodenia na zemi.

Moje narodenie oznámilo nepredstaviteľnú lásku, ktorú má Môj Otec ku svojim deťom. Obetoval ochotne Mňa, Baránka Božieho, aby každý z vás mohol mať večný život. Tento dar, ktorý spôsobil nesmiernu bolesť a utrpenie všetkým Mne blízkym, bol ľudstvu udelený s radosťou.

Bol to jediný spôsob ako vykúpiť ľudstvo z beznádeje, ktorej bolo vystavené. Moje meno, Moja prítomnosť, je známa všetkým, ale len málo ľudí na svete skutočne verí v Moju existenciu. Moja smrť na kríži, divoké a zlomyseľné ukrižovanie, dokonca aj podľa noriem vymeraných zločincom vtedajšej doby, prináša vám slobodu - dokonca aj dnes.

Každému z vás bol daný, k pocte vášho zrodenia, kľúč k slobode, k večnému životu v Mojom nádhernom raji. Mnohí z vás si neuvedomujú, čo to znamená. Je to kvôli tlakom, ktorým ste vystavení, aby ste Mňa verejne zapreli. Koľko z vás sa bojí povedať, že verí vo Mňa? Keby ste boli vyzvaní priznať vašu vieru otvorene, stáli by ste pri Mne a preukázali Mi svoju vernosť?

Mnoho z vás hovorí, že Ma nepozná, ale veríte, že existujem. Veríte, že existuje život po tomto živote na zemi, ktorý vám bol daný Mojím Otcom. Vari neviete, že keď sa ku Mne obraciate chrbtom, popierate samým sebe právo na Moje Kráľovstvo?

Ľudský rozum je nedostatočný v snahe popísať večný život, pretože vám nebola daná znalosť potrebná k poznaniu tajomstiev stvorenia Mojím Otcom. Avšak prostredníctvom Môjho učenia ste dostali Moje Slovo, ktoré je všetkým, čo potrebujete, aby ste boli Mnou prijatí do života večného pokoja, lásky a šťastia. Tento nový život je váš a kvôli Božej láske je tu pre vás, s očakávaním, či odpoviete na Moje volanie.

Ja, váš milovaný Ježiš, váš Spasiteľ a Kráľ sa teraz chystám zjaviť sa vám, až prídem, aby som si vás všetkých vyžiadal späť.

Moja láska je prítomná v každom z vás. Pozrite do svojho vnútra a poproste Ma, aby som vznietil oheň lásky, ktorý potrebujete, k životu v tomto  Novom raji, práve tak ako kyslík. Nie je potrebné sa obávať. Musíte Ma privítať, lebo prichádzam, aby som vám priniesol večné šťastie. Volám k vám, aby ste prijali Môj Druhý príchod s radosťou vo svojich srdciach.

Váš Ježiš

    12.12.2012 - 23:54 hod.

642. Zradcovia Môjho svätého slova, ktoré bolo poslané skrze Božích prorokov, budú, slávnostne vyhlasujem, mať za následok hnev Môjho Otca

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako Ma zarmucuje, keď vidím toľké rozdelenie, ktoré spôsobuje Moje sväté Slovo dané skrze tieto posolstvá.

Keď je Moje Slovo, dávané vizionárom a pravým prorokom, oznámené svetu, pritiahne okamžitú kritiku. Prečo je to? Je to kvôli Mne, vášmu Ježišovi, ktorého sväté Slovo bude vždy spochybňované a kritizované skôr, než bude hriešnikmi odsudzované ako bludárstvo.

Ľudské myslenie, hoci dôležité pre schopnosť rozlíšiť, hrá veľmi malú úlohu v rozpoznaní Môjho Slova.

Láska, ktorú Moje Slovo zažalo v duši, ktorá je bez zloby a ktorá je čistá a pokorná, nebude a ani nemôže byť odopretá. Je to skrze tieto duše, cez ktoré vám dávam dar schopnosti Ma rozpoznať. Tieto duše, spolu s prorokom, ktorého som vybral k oznamovaniu Môjho Slova, budú musieť prijať Môj pohár utrpenia.

Prosím vás, aby ste sa odpútali od pôvabov sveta a zasvätili sa Mne, pretože je to veľmi obtiažna a osamelá cesta, keď Ma nasledujete.

Ak ste napádaní v Mojom mene, alebo keď sú hlasy Mojich pravých prorokov zosmiešňované a je hlásané, že nie sú od Boha, hovorím vám toto.

Neklaďte význam takýmto útokom žiadnou reakciou na ne.  Zostaňte mlčky vo svojom trápení.

Hlas Boží bude teraz panovať nad svetom a nenechajte sa nikým odviesť od Pravdy, čo je veľmi dôležité, tak, aby som vás, úbohých bezmocných hriešnikov, mohol priviesť do Mojej svätej náruče a utíšiť vás.

Prinášam vám pokoj. Spory, kritizovanie a verejné predvádzanie autority tými, ktorí na jednej strane hlásajú Moje Slovo a na druhej odsudzujú iných v Mojom mene, nesmú byť prijímané. Tento spôsob správania nie je od Boha. Prichádza od ducha zla.

Pamätajte, že to nie sú Moji proroci, ktorých zraňujete. Som to Ja, koho urážate.

Ste vinní stratou času a zatieňujete prácu Ducha Svätého. Nebude vám dovolené obetovať duše tých, ktorých sa opovažujete zviesť v Mojom mene.

Vy, ktorí hrešíte proti Mne tým, že zabraňujete Slovu Božiemu, aby bolo v týchto časoch počuť, budete zavrhnutí. Moja trpezlivosť je vyčerpaná. Moje starosti sú veľké. Moja bolesť neznesiteľná. Pokúšate sa oklamať Mojich nasledovníkov, ktorých úloha vo vedení zvyšku Mojej armády je prvoradá. Za to budete potrestaní.

Naliehavo vás prosím, aby ste Ma poprosili, aby som prišiel k vám, aby som vám mohol dať útechu, nemýľte sa, ste problémové duše a vaše hriechy sú Mi známe.

Vaša arogancia zraňuje a uráža Môjho Otca. Vaša ochota obetovať vaše vlastné duše kvôli vašej ctižiadosti byť videní ako Moji inteligentní a autoritatívni hovorcovia, je odporná v Mojich očiach.

Zradcovia Môjho svätého Slova, ktoré bolo poslané skrze Božích prorokov, budú, slávnostne vyhlasujem, mať za následok hnev Môjho Otca. Váš trest bude rýchly. Váš čas je vymedzený. Máte už len krátky čas na to, aby ste sa rozhodli, ktorému pánovi budete skutočne slúžiť.

Váš Ježiš

    13.12.2012 - 18:11 hod.

643. Pokora je viac ako len prijatie utrpenia. Je mocným prostriedkom na porazenie zla.

Moja vrúcne milovaná dcéra, dar pokory musí byť zaslúžený. Nesmie byť nikdy zamieňaný so zbabelosťou.

Bolo to kvôli Mojej vlastnej pokore, že Satan bol oklamaný a ako taký stratil právo získať všetky duše a uvaliť na ne kliatbu večného zatratenia.

Satan je arogantný, vystatovačný, zákerný, a plný sebalásky a nenávisti. Bitka o duše bola vyhraná skrze čin pokory, kedy Ja, Kráľ ľudstva, som dovolil, aby som bol ponižovaný, mučený, opovrhovaný, vysmievaný a sužovaný hriešnikmi, nakazenými nenávisťou Satana.

Nie je možné, aby šelma cítila pokoru. On, poznal Božiu moc a vedel, ako ťažká bude jeho bitka proti Božím deťom. Očakával, že budem nielen hlásať Božie Slovo, ale preukazovať Moju autoritu medzi ľuďmi tým, že Ja pred nimi vyhlásim vznešenosť Môjho majestátu.  Dokonca aj potom bol presvedčený o porážke Mojej misie.

Čo neočakával, bolo Moje odmietnutie odsúdiť Mojich katov, ani pokoru, ktorú som prejavil. Môj nezáujem zaoberať sa Mojimi mučiteľmi znamenal, že nado Mnou nemali žiadnu moc. Moje tolerovanie bičovania, posmeškov a prenasledovania len ďalej oslabovalo moc Zlého. Toto nikdy neočakával a skúsil všetko, vrátane fyzického mučenia, aby som sa zriekol ľudskej rasy.

Tým, že som prijal svoju smrť a obeť Môjho Otca, že dovolil Moje ukrižovanie, boli ľudia oslobodení od hriechu.

To bola prvá vybojovaná a víťazná bitka. Takto bude vybojovaná aj druhá bitka, ktorá privedie ľudstvo späť do Môjho kráľovstva, aby sa mohlo tešiť večnému životu.

On, šelma a jeho padlí anjeli, zvádza veľa duší, takže mnohí sú oklamaní a neprijímajú Moju existenciu. Mnohí z nich tvrdo bojujú s pokušeniami, ktorým sú vystavení, aby ignorovali Moje volanie z neba v tomto čase.

Potom sú tu takí, ktorí sa vydávajú za služobníkov Mojej Cirkvi a ktorí plánujú, spolu s elitnou skupinou, zničiť milióny ľudí. Urobia to tým, že sa postavia proti Môjmu Slovu a neskôr fyzickým prenasledovaním. Všetci budú svedkami ich konečnej zrady na Božích deťoch.

Duše, o ktoré sa znepokojujem najviac, sú duše ateistov a mladých ľudí, ktorí neboli vyučovaní Pravde. Naliehavo žiadam všetkých, ktorí prijímajú Mňa, vášho Ježiša, aby ich ku Mne priviedli. Obklopím ich Mojím svetlom a ochranou a budem o tieto duše so Zlým bojovať až do poslednej sekundy.

Musíte pochodovať vpred, Moji statoční učeníci a pokúsiť sa zastaviť zlo, ktoré vás obklopuje. Ak sa zapletiete s tými, ktorí sa tak zúfalo snažia zastaviť túto misiu, sklamete Ma.

Môžete sa pýtať, prečo sa títo ľudia tak zúfalo pokúšajú zastaviť Moje Slovo? Odpoveď je taká, že bolo tomu tak vždy, kadiaľ som chodil, kde som hovoril, a kde som prítomný.

Choďte vpred a držte sa blízko pri Mne. Moja moc vás pokryje a ochráni. Ale nespúšťajte zo Mňa svoje oči, pretože sú mnohí, ktorí vám budú hroziť, urážať vás a chcieť vás priviesť k pádu. Až budete počuť arogantné, ale búrlivé slovné výpady proti vám, budete vedieť, čo robiť.

Čím rozhodnejšie budú vaši protivníci v pokusoch presvedčiť vás, že to nie som Ja, Ježiš Kristus, Kráľ ľudstva, kto teraz s vami hovorí, potom budete vedieť, že Ja som skutočne prítomný medzi vami.

Pôjdem s vami, keď zostanete v Mojej blízkosti. Vaše mlčanie a odmietnutie zapojiť sa do týchto posmeškov vás udrží silnými. Nechajte tých, ktorí pokrikujú urážky a zosmiešňujú Moje sväté Slovo, robiť, čo robia. Usilovne sa za nich modlite, pretože potrebujú vašu pomoc. Premýšľajte o tom takto.

Pozerajte na všetkých týchto ľudí tak, ako keby boli spolu zhromaždení v jednej miestnosti a ako keby boli malé deti. Keď sa pozeráte na detičky, cítite hlbokú lásku kvôli ich zraniteľnosti. Vidíte, ako sú závislé na svojich rodičoch a opatrovateľov, a budete sa cítiť premožení láskou, ktorú k nim máte vo vašich srdciach.

Niektoré z týchto detí sa správajú tak ako im bolo povedané, že je správny spôsob sa správať. Iné preukazujú krutosť k ostatným deťom. A zatiaľ čo ich správanie vás môže šokovať, vy viete, že ich musíte pokarhať a potom ich aj potrestať, keď sa aj naďalej odmietajú správne správať. Predovšetkým ich ale stále milujete, bez ohľadu na to, čo robia, pretože sú to drahé deti milujúcich rodičov.

Týmto spôsobom Môj Otec súcití so všetkými svojimi deťmi. Nezáleží na tom, čo robia, pretože ich stále miluje. Ale On nedovolí niektorým Jeho deťom zničiť Jeho iné deti a potrestá ich, pretože len tak môže znovu zjednotiť svoju rodinu.                        

Keď sa modlíte za tých, ktorí urážajú Boha a ktorí zraňujú Jeho deti, pôsobíte strašné utrpenie Satanovi, ktorý uvoľňuje zovretie osoby, za ktorú sa modlíte.

Pokora je viac, ako len prijatie utrpenia. Je to mocný prostriedok na porazenie zla. Tým, že sa modlíte za tých, ktorí vás sužujú, prinášate Mi veľký dar pravej lásky. Mimoriadnej lásky ku Mne, vášmu Ježišovi.

Budem vám aj naďalej dávať inštrukcie, Moji učeníci, aby ste zostali silní a verní Môjmu učeniu. V týchto časoch veľkého odpadlíctva Moje sväté evanjelium a Moje posolstvá, dávané vám teraz, aby vás pripravili, musia byť šírené po celom svete v Mojej kampani za záchranu duší.

Váš Ježiš

   15. 12. 2012 - 21.45 hod.

644. Ja som všeodpúšťajúci Boh, pripravený udeliť vám slobodu od hriechov, ktoré vás zajali

Moja milovaná dcéra, túžim dosiahnuť k tým z vás, ktorí sa trápite vo svojich životoch v tomto čase.

Volám k tým z vás, ktorí sú v hlbokom hriechu a ste zúfalí zo stáleho hľadania útechy kvôli bolesti vo vás. Možno ste vinní smrteľným hriechom, vrátane vraždy, potratu, násilia, sexuálnej nemravnosti alebo ste sa možno zaplietli s okultizmom, ale či neviete, že všetko, čo musíte urobiť, je obrátiť sa ku Mne a prosiť o pomoc?

Ja som všeodpúšťajúci Boh, pripravený udeliť vám slobodu od hriechov, ktoré vás zajali. Tieto hriechy môžu byť vypudené z vášho života. Chce to len odvahu. Pamätajte, že nie je hriech, okrem rúhania sa Duchu Svätému, ktorého by som vás nemohol zbaviť.

Nie je to kvôli tomu, že hriešnici nemôžu zostať dlho v stave milosti, čo vám bráni vyhľadať Moje odpustenie. Je to skôr myšlienka, že by som vám nikdy nemohol odpustiť, ktorá vás drží odo Mňa ďaleko.

Moje milosrdenstvo je také veľké, že bude dané tým, ktorí oň poprosia.

Volám ku všetkým, ktorí si nie sú istí Mojou existenciou. Prosím vás, aby ste Mi dôverovali. Dôverou vo Mňa, rozhovormi so Mnou a prosením Ma, aby som vám odpustil dostanete odpoveď, po ktorej tak túžite.

Ja odpoviem a pocítite to vo svojom srdci, keď sa budete modliť modlitbu Modlitebnej Kampane (89) za milosrdenstvo Môjho zľutovania pre úbohých hriešnikov.

Modlitebná Kampaň (89) Za úbohých hriešnikov

Drahý Ježišu, pomôž mi, úbohému a skrúšenému hriešnikovi, prísť k Tebe s ľútosťou v mojej duši.

Očisti ma od hriechov, ktoré zničili môj život.

Daj mi dar nového života bez okov hriechu a slobodu, ktorú mi moje hriechy odopreli.

Obnov ma vo svetle Tvojho milosrdenstva.

Objím ma v Tvojom Srdci.

Daj mi pocítiť Tvoju lásku, aby som sa Ti priblížil a vzplanula tak moja láska k Tebe.

Maj so mnou zľutovanie, Ježišu, a zadrž ma od hriechu.

Urob, aby som bol hoden vstúpiť do Tvojho Nového raja. Amen.

Pamätajte, že to nie je preto, že duše sú hodné vstúpiť do Môjho Kráľovstva, že dostávajú uzmierenie.  Je to preto, že Moje milosrdenstvo je tak veľké, že Ja môžem zachrániť každučkého hriešnika, ak len nájdu odvahu, ktorú potrebujú, aby Ma poprosili o pomoc.

Milujem vás všetkých s náruživou vášňou. Nikdy neodmietajte Moju lásku, alebo milosrdenstvo, pretože bez nich budete ďalej klesať do hriechu a zostanete pre Mňa stratení.

Keď sa budete modliť túto modlitbu, odpoviem vám takým spôsobom, že zistíte, že je veľmi ťažké sa odo Mňa znova odvrátiť.

Váš milovaný Ježiš

   16.12. 2012 - 23:20 hod.

645. Ja prinášam nádej. Ja prinášam milosrdenstvo. Ja prinášam spásu.

Moja vrúcne  milovaná dcéra, je dôležité, aby Moji učeníci nevzbudzovali obavy v srdciach svojich priateľov a rodiny kvôli Mojim posolstvám tebe v tomto čase.

Prichádzam k vám všetkým v tomto čase, aby som s vami hovoril z neba, aby som vás pripravil. Robím to s láskou a radosťou v Mojom Srdci.

Prichádzam pomôcť tým, ktorí vo Mňa veria, aby boli pripravení prijať Ma v stave milosti, potrebnom pre panovania so Mnou v Mojom Kráľovstve.

Prichádzam tiež naliehavo prosiť tých, ktorí nemôžu pochopiť význam Božieho stvorenia, najmä tie duše, ktoré používajú ľudské myslenie v definovaní všetkého vo svojich životoch. Ony veria iba v to, čo môžu vidieť alebo čoho sa môžu dotknúť. Tie isté duše prijmú lži od tých, o ktorých veria, že majú byť rešpektovaní v ich spoločnostiach a národoch. Ako ľahko sa dajú oklamať klamstvami človeka a ako slabí sú v tom, že odmietajú Pravdu o svojom stvorení.

Mojou úlohou je pomôcť vám všetkým. Nie hroziť, ale pritiahnuť vás bližšie ku Mne tak, aby ste dostali útechu.

Moje Kráľovstvo je vaším domovom. Nesmiete pociťovať žiadny tlak na odmietnutie vašej rodiny, aby ste mohli zjednotiť vaše srdce s Mojím. Namiesto toho priveďte vašu rodinu ku Mne skrze vaše modlitby. Mnohí vás zrania, keď im oznámite Pravdu Môjho Slova. Ale to je v poriadku. Nevyčítajte im a nepokúšajte sa ich nútiť proti ich vôli. Ja ich vezmem do Svetla Mojej ochrany, keď sa budete modliť modlitbu Modlitebnej Kampane: Za Milosť ochrany pre Stratené duše ( Modlitbová Kampaň 13 z 11.12.2011 o 15.30 hod.).

Som plný lásky k vám. Tí, ktorí vo Mňa veria, budú veľmi potešení Mojím Druhým príchodom. Ostatné duše môžu byť zachránené vašimi modlitbami. Preto vás teraz pripravujem. Aby ste boli všetci zachránení a tak sa mohli tešiť z Nového neba a Novej Zeme.

Ja prinášam nádej. Ja prinášam milosrdenstvo. Ja prinášam spásu. Ja uzatváram poslednú zmluvu, posledný vek, ktorý bude naplnením vôle Môjho Otca.

Nikdy sa Ma nebojte, lebo Ja som vaša rodina, spojená Mojím telom a krvou, Mojím človečenstvom, rovnako tak ako Mojím Božstvom.

Buďte v pokoji, Moji milovaní nasledovníci. Oddýchnite si na Mojom ramene, lebo Moja Láska a milosrdenstvo je väčšie, než ktokoľvek z vás pozná. Tento čas je časom radosti, nie zármutku, lebo som vám dal dar spásy. Tento dar je určený vám, rovnako ako tým, ktorí sú stratení. Je pre každého.

Váš milovaný Ježiš

   17.12. 2012 - 12:15 hod.

646. Moc smrti nad ľudstvom bude konečne porazená

Moja vrúcne, milovaná dcéra, deň, kedy prídem, aby som si vyžiadal svoje dedičstvo, zasľúbené Mne Mojím Otcom, príde náhle.

Kým pripravujem celé ľudstvo na túto veľkú udalosť, ten deň príde neočakávane. Čas, kedy šelma bude uvrhnutá do priepasti, je blízko, a potom sa dvanásť národov bude tešiť mieru a jednote.

Počas toho času svätí v nebi a všetci tí, ktorí zomreli v Mojej milosti, povstanú spolu so spravodlivými, ktorí prežijú súženie. Všetci budú vzkriesení a dostanú dar dokonalých tiel, ktorý premôže smrť, ako je ľudstvu známa od hriechu Adama. Budú sa tešiť mieru a blahobytu pod Mojou duchovnou vládou, kým Moje kráľovstvo nebude odovzdané Môjmu Otcovi.

To bude prvé zmŕtvychvstanie a bude nasledovať tisíc rokov vlády v dokonalej harmónii podľa Božej vôle Môjho Otca.

Počas tohto času hriešnici, ktorí Ma odmietli, budú trpieť. Čas druhého vzkriesenia nie je ľudstvu známy a podrobnosti neboli odhalené nikomu, okrem prorokov Daniela a Jána Evanjelistu.

Tieto tajomstvá vám budú časom odhalené, pretože teraz ešte nie je čas, aby ste ich poznali.

Božia moc sa prejaví, až bude vyhraná bitka za záchranu duší. Moc smrti nad ľudstvom bude konečne porazená. To je Môj sľub. Naplním proroctvá ustanovené Mojím Otcom.

Tí z vás, ktorí sú zmätení, nemajte strach. Všetko je teraz v Mojich svätých rukách, ale buďte si istí, že všetko, na čom záleží, je odpustenie hriechov. K tomu dôjde, až všetci z vás Ma poprosia o dar vykúpenia. Je to tak jednoduché.

Vaša láska ku Mne vám prinesie dar života. Smrť, ako ju poznáte, nebude mať žiadnu kontrolu alebo nebude viac nad vami  pretrvávať.  Vaša budúcnosť je niečo, čo by ste mali privítať s radosťou vo svojich srdciach, pretože je to najväčší Boží dar, a len tým dušiam, ktoré si ho zaslúžia, bude odkázané také bohatstvo. Buďte v pokoji. Dôverujte Mi. Milujte Ma. To je všetko, na čom záleží.

Váš Ježiš

18.12.2012 - 18:45 hod.

647.  Všetci, ktorí podporujú potraty a sú zodpovední za ich zavádzanie, sú vinní smrteľným hriechom

Moje drahé dieťa, najposvätnejšie stvorenie môjho milovaného Otca, život detí v lone ich matiek, sa chystá byť zahubený po miliónoch všade vo svete.

Zloduch ovplyvnil vlády vo všetkých častiach sveta, aby zaistil nielen to, aby sa potraty akceptovali, ale aby sa na ne nazeralo ako na niečo dobré.

Koľko sĺz sa prelieva teraz v nebi. Všetci anjeli a svätí skláňajú v smútku svoje hlavy.

Božie deti budú zabíjané vo veľkom počte v čase, keď sa začína Veľké súženie.

Dôjde k nárastu vojenských konfliktov, hladomorov, vrážd a samovrážd. Avšak je to práve hriech potratu, ktorý u môjho Otca vyvoláva hnev, ktorý je omnoho väčší, ako je to takmer pri ktoromkoľvek inom hriechu.

Štáty, ktoré sú zástancami potratov, budú veľmi trpieť rukou Boha. Ich krajiny budú roniť slzy, keď uvidia svoj trest. Všetci tí, ktorí sú zodpovední za zavádzanie takéhoto ohavného zločinu, potrebujú veľa modlitieb.

Moje dieťa, je dôležité, aby sa každý modlil môj posvätný ruženec každý piatok až do posledného týždňa mesiaca januára 2013, aby sa zastavilo šírenie potratov.

Všetky deti, zabité v lone matiek, sa stávajú anjelmi v kráľovstve môjho Otca. Oni sa denno denne modlia za každú matku, ktorá vedome a bez váhania pristúpila k ukončeniu života svojho dieťaťa v nej. Ich modlitby sú použité na záchranu duší týchto ich matiek.

Všetci, ktorí podporujú potraty a sú zodpovední za ich zavádzanie, sú vinní smrteľným hriechom.

Modlite, modlite, modlite sa za takéto hriešnice, pretože ony potrebujú veľmi naliehavo Božie milosrdenstvo.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 18.12. 2012 - 19:30 hod.

648. Plamene Môjho milosrdenstva ako ohnivé jazyky zostúpia čoskoro na každú dušu

Moja vrúcne milovaná dcéra, je čas, aby každý z Mojich nasledovníkov pochopil, že Moje milosrdenstvo musí byť prijaté bez strachu.

Neprichádzam Božím deťom ublížiť, alebo ich súdiť počas Varovania. Prichádzam len, aby som ich pripravil tým, že odhalím pravdu v ich srdciach.

Len dôverou v Moju lásku a Božstvo môžete pocítiť skutočnú radosť a pokoj. Ak dovolíte strachu, aby zovrel vaše srdce, nebudete schopní prijať Môj dar. Radujte sa, pretože milujem každého z vás.

Čas na oslavu Môjho narodenia je dôležitý, pretože stále menej národov toleruje Moje meno. Keď oslavujete Moje narodenie, vyjadrujete vďačnosť za vašu vlastnú spásu.

Dal som vám dar slobody. Zdieľajte teraz Pravdu s inými bez strachu vo svojich srdciach.

Až príde čas, keď celý svet bude svedkom verejnej udalosti Môjho Druhého príchodu, budete ľutovať, že ste nešírili Moje Slovo strateným dušiam.

Prosím, pripravte vaše srdcia a duše tak, aby mohli byť očistené v očakávaní Môjho sľubu, že zase prídem.

Využite tento čas k modlitbe. Buďte spolu s rodinou a tými, ktorí sú vám blízki. Pomôžte tým, ktorí majú telesné i duševné trápenie.

Plamene Môjho milosrdenstva ako ohnivé jazyky zostúpia čoskoro na každú dušu. Nesmiete sa zastaviť v strachu alebo úzkosti. Všetko, o čo vás prosím, je, aby ste boli stále pripravení.

Váš Ježiš

    19.12. 2012 - 12:30 hod.

649. Satan bude počas Môjho panovania spútaný a nebude už viac klamať Božie deti

Moja vrúcne milovaná dcéra, svet musí vedieť, že éra mieru bude vyvrcholením Môjho zasľúbenia, kde budem panovať nad Novým nebom a Novou zemou. Bude to duchovné panovanie a Moja cirkev, Nový Jeruzalem, bude v mieri a Moje Slovo bude počuť medzi všetkými národmi.

Satan bude počas Môjho panovania spútaný a nebude už viac klamať Božie deti. Táto vláda nebude symbolická, ale vládou, kde strom života bude vydychovať lásku a mier, aby všetci tí, ktorí sú požehnaní k radosti z Nového raja, neutrpeli smrť, a to ani vtedy, keď bude Satan uvoľnený, aj keď na krátky čas, na konci tohto obdobia.

Môj plán sa zhoduje s vôľou Môjho Otca a žiadny človek nemá právo sa stavať proti Jeho vôli.

Nemýľte sa, musíte prijať Božie Slovo, ktoré je obsiahnuté v Knihe Môjho Otca, pretože keď to neurobíte, potom budete sklamaní, pokiaľ ide o proroctvá, ktoré boli ľudstvu dávané od začiatku času.

Choďte len po Mojej ceste. Prijmite Moje zasľúbenia. Nepochybujte o Mne, pretože Ma tým urazíte. Buď Ma prijmete ako vášho Spasiteľa a budete Mi úplne dôverovať, alebo Ma neprijmete vôbec.

Moje Slovo je Pravda. Pravda, ak bude prijatá každou žijúcou dušou, bude kľúčom k slobode a k bránam Môjho Nového raja.

Váš Ježiš

 19.12.2012 - 21:00 hod.

650. Zomrel som pre vás; preto Mi teraz musíte dôverovať

Moja vrúcne milovaná dcéra, musím ťa varovať, že kritika voči tebe a Môjmu Slovu, ktoré ti v tomto čase dávam, bude narastať.

Nesmieš dovoliť rozptyľovaniu alebo pochybnostiam, aby ti bránili v odovzdávaní každého jedného slova, ktoré ti dávam. Človek nesmie nikdy spochybňovať proroctvá, zosielané od čias Mojžiša. Ani jedno proroctvo neobsahuje nepravdy.

Neodvracajte sa teraz, keď svetu odhaľujem tajomstvá a Moje plány ohľadom ľudstva, ktoré vám až doposiaľ boli zadržiavané. Pretože vám teraz predkladám mnohé veci, ktoré ešte majú prísť a o ktorých vy, Moji učeníci, musíte vedieť, aby ste nepremeškali  prípravu na Môj slávny návrat.

Nedopusťte, aby sa ktokoľvek sám zriekol daru večného života, ktorý prinášam. Tí spomedzi vás, ktorí budú mať šťastie vôjsť do novej éry, keď sa nebo a zem spoja, musia nasledovať cestu pravdy.

Teraz nadišiel čas, kedy vaša viera vo Mňa, vášho Spasiteľa, bude skutočne spochybnená a vystavená skúškam. Už čoskoro vás budú zastrašovať, aby ste odmietli Moje posolstvá. Bude vyvinuté všetko úsilie na to, aby ste boli prinútení odmietnuť Moje slovo a vyhlásiť pravdu za herézu.*

Obráťte teraz vaše myšlienky na Moje narodenie. Na Moje učenie, ktoré som dal ľuďom, aby sa mohli naučiť, ako si majú pripraviť svoje duše. Na obetu, ktorú som kvôli spáse duší priniesol smrťou na kríži.

Zomrel som pre vás; preto Mi teraz musíte dôverovať.

Ja som svetlo, ktoré osvetľuje cestu, po ktorej musíte kráčať. Po oboch stranách tejto cesty sa po vás budú naťahovať zlí duchovia, budú vás trápiť, pokúsia sa primäť vás k tomu, aby ste išli nazad po tej istej ceste, po ktorej ste prišli a do temnoty. Budú to robiť cez posmešky iných, ktorí vás kvôli vašej vernosti k týmto posolstvám budú trhať na kusy.

Je treba, aby ste zostali v tichej meditácií, čítali Moje slovo a cítili Moju prítomnosť. Dovoľte Môjmu Svätému Duchu utešovať vaše srdce a cíťte sa obklopení Mojou láskou. Vedzte, že vtedy ste v úplnej jednote so Mnou, vašim Ježišom, keď sa vaša bolesť kvôli tejto misii zintenzívni.

Nikdy sa nevzdávajte. Neodmietajte Moju milosrdnú ruku. Dovoľte Mi, aby som vás objal a dodal vám odvahu, ktorú potrebujete na to, aby ste so Mnou pokračovali na tejto ceste až do dňa, kedy prídem, aby som vás odmenil.

Váš milovaný Ježiš

____________________________________

*Heréza, kacírstvo alebo blud (z gréckeho αιρεσις, hairesis v preklade svojvoľný výber) označuje pôvodne taký teologický názor, ktorý zastáva určitý odlišný pohľad, ktorý je nezlučiteľný so všeobecnou vierou danej cirkvi, t.j. ortodoxiou. Zástanca herézy je touto cirkvou označovaný ako heretik, kacír alebo bludár.

 20.12.2012 - 19:15 hod.

651. Nadišiel čas pre veľkú zmenu, ktorá bude prospešná pre všetkých

Moja najdrahšia dcéra, volám ku všetkým mojím deťom, aby zvelebili meno môjho Syna Ježiša Krista a preukázali Mu úctu, ktorá Mu prináleží medzi ľuďmi.

Moji anjeli plesajú a radujú sa v mojom svätom kráľovstve kvôli milosrdenstvu, ktoré má byť vďaka môjmu Synovi poskytnuté všetkým.

Tento veľký Boží dar (varovanie - pozn. prekl.) bude použitý na porazenie temnoty, ktorá pokrýva zem. Vďaka môjmu Božiemu zásahu budem schopný zachrániť väčšinu mojich detí.

Tieto Vianoce, ktoré sú časom veľkej radosti, kedy oslavujete narodenie Spasiteľa, ktorého som dal svetu, sú bodom obratu v dejinách ľudského rodu.

Ja, ako váš Otec, vám všetkým žehnám a s hlbokým súcitom vám udeľujem tento veľký dar milosrdenstva. Zhromažďujem vás, celé moje stvorenie, aby som vás mohol očistiť od každej pochybnosti, každého hriechu a každého rúhania sa proti zákonom môjho kráľovstva.

Táto veľká očista zeme potrvá nejaký čas, ale Ja urýchlim tieto časy prenasledovania.

Vaše utrpenie, vzišlé z rúk skorumpovaných vlád, ktoré neakceptujú moje zákony, bude ťažké, ale nepotrvá príliš dlho.

Poskytnem všetkým mojim nepriateľom čas, aby otvorili oči pre pravdu nádherného raja, na ktorý som čakal, aby bol odhalený svetu.

Radujte sa. Velebte môjho Syna, pretože kvôli Nemu vám ponúkam Nový raj, kde bude nastolené panstvo, ktoré som Mu prisľúbil.

Nadišiel čas pre veľkú zmenu, ktorá bude prospešná pre všetkých.

Svet sa stane svedkom mojej moci, ktorá sa mu ukáže v celej jej sile a nádhere.

Ja som začiatok. Ja som koniec. To staré bude nakoniec nahradené mojim novým kráľovstvom – Novým rajom.

Zem bola poškvrnená hriechom Adama a Evy. Dokonalé stvorenie človeka bolo zmarené vtedy, keď hriech privodil koniec daru nesmrteľnosti. Už čoskoro zvrátim všetko to, čo bolo poškvrnené zamorením, spôsobeným satan a jeho démonmi. Oni už viac nebudú pánmi pokušenia.

Teraz pošlem môjho Syna, aby si nárokoval trón, ktorý bol pre Neho vytvorený.

Boj o tento trón je urputný, no moja moc zvíťazí a každý zázrak sa použije na to, aby moja rodina bola bezpečne privedená späť do Najsvätejšieho Božského srdca môjho Syna.

Vy, moje deti, ste zblúdené a v bolesti. Posielam teraz môjho Syna, aby započal proces vašeho vzatia do vášho právoplatného domova.

Milujem vás, moje najdrahšie deti. Nikdy som vás neopustil, hoci by bolo odpustiteľné, ak by ste tomu uverili.

Teraz ste volaní. Žiaden človek nebude vylúčený z tohto oznámenia z neba.

Modlite sa, deti, aby všetci odpovedali na milosrdenstvo môjho Syna.

Váš milovaný Otec

Najvyšší Boh

 21.12.2012 - 22:20 hod.

652. Moju lásku k ľudstvu pociťujú mnohí; žiaľ tí, ktorí ju nehľadajú, ju ani nenájdu

Moja vrúcne milovaná dcéra, je jednoduché milovať Ma. Nemusíte byť učení vo Svätých Písmach. Jediné, čo musíte robiť, je toto:

Volajte na Mňa, aj keď máte pochybnosti o mojej existencii. Naplním vás neočakávane mojou prítomnosťou. Pocítite lásku, ako ešte nikdy predtým. A potom poznáte pravdu.

Ja som skutočne reálny. Som tu a milujem každého z vás. Pravá láska prenikne vaše srdce silným pocitom náklonnosti. Je to dar dvojakého druhu. Budete Ma milovať a čudovať sa, ako je možné, že tomu tak je?

Moju lásku k ľudstvu pociťujú mnohí; žiaľ tí, ktorí ju nehľadajú, ju ani nenájdu. Vám, ktorým sa zdá, že sa Mi neustále vzďaľujete, hovorím: Jediné, čo musíte urobiť je to, že budete na Mňa volať, aby som mohol osvietiť vašu dušu.

Moje narodenie bolo oznámením dôkazu lásky môjho Otca k ľudskému rodu. On poslal Mňa, vášho Spasiteľa, kvôli svojej láske k vám.

Láska nie je niečo, čo by ste kedy mohli považovať za samozrejmosť, pretože ona je tým najväčším Božím darom. Prevyšuje každý iný pocit a dokáže poraziť zlo, len ak by ste ju skutočne prijali.

Môj Duch lásky, moja ochrana, vás zahaľuje v tomto mimoriadnom čase. Patríte Mi. Ja som vo vašich srdciach. Jediné, čo potrebujete urobiť je to, že dovolíte, aby vás naplnila moja láska, pretože ak tak urobíte, pocítite pravý pokoj.

Žehnám vás všetkých.

Váš Ježiš

21.12. 2012 - 22:50 hod.

653. Moje slovo bude ako meč, ktorý  bude pretínať zmätok a lži

Moja vrúcne milovaná dcéra, teraz nadišiel čas, aby Moje učenie a Moje sväté posolstvá boli rozšírené do každého kúta sveta.

Zabezpečím, aby Kniha Pravdy, sľúbená svetu, bola pripravená v každom národe a v každom jazyku.

Moji učeníci a Moji zasvätení služobníci budú kázať zo všetkých kútov zeme.

Miliardy budú sledovať Moje Slovo a mnohí, konečne, budú čítať sväté evanjelium.

Kniha Môjho Otca, svätá Biblia, bude znovu otvorená a Moje Slovo bude opäť čítané.

Teraz dnešné Moje posolstvá, obsiahnuté v Knihe Pravdy, budú potravou, ktorou budú živené Božie deti, keď v budúcnosti bude považované za ilegálne čítať sväté Božie Slovo.

Vy, Moji učeníci, musíte obrátiť tých, ktorí Ma nepoznajú. Ak nebudú vedieť, kto som, nebudú sa môcť náležite pripraviť na Moje nové kráľovstvo.

Moje slovo bude ako meč, ktorý bude pretínať zmätok a lži. Dotkne sa myslí, sŕdc a duší všetkých.

Niektorí budú potrebovať čas, aby strávili Moje Slovo, ale väčšina svetového obyvateľstva prijme Pravdu, až im bude daná.

Prosím, modlite sa za odvahu, silu a vôľu urobiť to, čo od vás žiadam. Pripomeňte im, že som pre nich zomrel. Povedzte im, že čas Môjho návratu je blízko. Utešte ich tým, že im odhalíte veľký dar Nového raja, ktorý odhalím.

Povedzte im, že prichádzam, aby som ich zachránil a ukončil ich trápenie.

Váš Ježiš

    22.12.2012 - 20:36 hod.

654. Dnes na vás vylejem toto mimoriadne požehnanie

Moja vrúcne milovaná dcéra, prvý deň Vianoc je Mojím darom ľudstvu. Kvôli tomuto dňu sa večný život stal možný pre smrteľného človeka.

Ja Ježiš Kristus, Spasiteľ sveta, vítam vás, všetky Božie deti, do kráľovstva, ktoré Mi zasľúbil Môj Otec.

Prišiel som do sveta takmer nepoznaný. Moje narodenie zmenilo budúcnosť. Moji nasledovníci prijali Môj sľub. Vedeli, že prídem znova, ale vôbec nevedeli kedy. Počúvali Moje učenia, hoci mnohí z nich neboli vzdelaní muži. Boli chudobní a viedli jednoduchý život. Napriek tomu boli tými, ktorí Ma privítali.

To isté bude platiť teraz, kedy vás pripravujem na Môj Druhý príchod. Budú to tie duše s jednoduchou láskou ku Mne, ktoré otvoria svoje srdcia k Môjmu volaniu. A budú to tí  medzi vami, pokorní srdcom a čistou dušou, ktorí sa stanú Mojimi terajšími učeníkmi. Bude to skrze vás, práve tak, ako tomu bolo vtedy, keď som chodil po zemi, že Moje Slovo bude počuť a bude mu uverené.

Dnes na vás vylejem toto mimoriadne požehnanie. Veľmi si želám, aby ste prijali Moje požehnanie ochrany skrze túto modlitbu Modlitebnej Kampane (90), aby ste Ma, vášho Mesiáša privítali, až odhalím Moje nové kráľovstvo:

Modlitebná Kampaň (90) Vďakyvzdanie za Tvoj najslávnejší Druhý príchod

Ó, môj Ježišu, ponúkam Ti chválu a vďakyvzdanie za Tvoj najslávnejší Druhý príchod.

Ty, môj Spasiteľ, si sa narodil, aby si mi dal večný život a oslobodil ma od hriechu.

Ponúkam Ti moju lásku, moje vďaky a moje uctievanie, zatiaľ čo pripravujem moju dušu na Tvoj veľký príchod. Amen.

Choďte teraz a pripravte sa. Lebo času je málo a je potrebné ešte mnoho toho urobiť pre záchranu každučkej duše.

V tomto mimoriadnom dni vám prinášam pokoj, lásku a radosť.

Váš Ježiš

    23. 12. 2012 - 15:30 hod.

655. Rodinná jednota a jej zničenie bude koreňom všetkého

Moja vrúcne milovaná dcéra, mnohí z Mojich zasvätených služobníkov bude čeliť strašnej výzve. Tá ich presvedčí, aby si vybrali jednu z dvoch rozdielnych ciest. Bude záležať na každom z nich, na ich slobodnej vôli, ktorú cestu si budú musieť vybrať. Lebo ohavnosť sa už čoskoro sama oznámi.

Mnohí z Mojich zasvätených služobníkov si nebudú spočiatku vedomí toho, čo sa deje. Až potom, čo budú čítať listy od tých, ktorí zastávajú vysoké postavenie, stretnú sa s ťažkosťami.

Tí, ktorí presadzujú (zastávajú) Moje sväté Slovo, dané človeku skrze dar svätej Biblie, budú vyzvaní, a bude na nich naliehané, aby prijali zmeny a doplnky. Tieto doplnky im budú dané a bude od nich očakávané, že ich prehltnú a prijmú ich ako Pravdu. Bude z nich plynúť toto.

Budú nútiť Mojich svätých zasvätených sluhov, aby prijali toleranciu hriechu.

Bude im povedané, že Boh je vždy milosrdným Bohom a že miluje každého. Áno, táto časť je pravdivá. Ale potom im budú dané pokyny, aby ospravedlňovali zákony, ktoré sú ohavnosťou v Mojich očiach. Rodinná jednota a jej zničenie budú  koreňom všetkého.

Od iných bude požadované, aby prijali nový druh obradu, ktorý nahradí omšu a prítomnosť Mojej najsvätejšej Eucharistie.

Bude to považované za všetko zahŕňajúci krok k zjednoteniu všetkých kresťanov a iných náboženstiev v jedno jediné. To bude začiatok konca.

Deň, kedy každodenné obete omše budú prerušené, bude začiatkom všetkých udalostí, ktoré sa začnú uskutočňovať, ako bolo predpovedané Janovi Evanjelistovi. Bude to čas vzostupu šelmy a jej vplyv bude veľký. Zvíťazí nad srdcami a dušami mnohých kňazov. Jej cieľom je zastaviť všetky omše a znesvätiť najsvätejšiu Eucharistiu.

Šelma to už robí skrze čierne omše, uskutočňované v mnohých katolíckych kostoloch. Jadro neverných služobníkov spriada plány proti Mojej cirkvi a oni mnohých oklamú.

Buďte na pozore. Majte oči otvorené a proste Ma o silu, ktorú budete potrebovať, aby ste sa postavili proti tomuto podlému a skazenému plánu.

Boj v Mojej cirkvi na zemi bude prudký. Kňaz proti kňazovi. Biskup proti biskupovi. Kardinál proti kardinálovi.

Nech je známe medzi tými z vás, Moji zasvätení služobníci, ktorí Ma poznajú a milujú Ma, že vás povediem. Budem vás sprevádzať. Dám vám silu k tomu, aby ste si poradili s nepriateľmi Boha. Nie ste sami.

Nikdy nesmiete počúvať klamstvám, dané, alebo prezentované vám v Mojom svätom mene. Len vy poznáte Pravdu vo svojich srdciach. Počúvajte vaše srdce. Zostaňte verní všetkému, čo vám bolo povedané, že je Božím zákonom.

Ak vám bude predložené čokoľvek, čo sa zdá, že je v rozpore s Mojím učením, potom sa k tomu musíte obrátiť chrbtom.

Váš Ježiš

 24.12.2012 - 18:00 hod.

656. Deň, v ktorom som svetu priniesla Spasiteľa, zmenil osud ľudstva

Moje dieťa, deň, v ktorom som svetu priniesla Spasiteľa, zmenil osud ľudstva.

Ako každá iná matka i ja som vášnivo milovala toto malé dieťa. No tu sa jednalo o mimoriadnu milosť, ktorá mi bola daná mojim Otcom. Bola to milosť ochrany. Od začiatku som ochraňovala môjho Syna spôsobom, ktorý bol iný. Vedela som, že On je tým zasľúbeným Mesiášom, a preto mi bola udelená obzvlášť veľká zodpovednosť, hoci som nemala tušenie o miere zodpovednosti, ktorá by s tým mohla byť spojená.

Nebolo mi dané, aby som od začiatku poznala, že môj Syn, Spasiteľ, ktorý bol zoslaný Bohom, aby zachránil ľudstvo pred plameňmi pekla, bude zabitý. Táto časť mojej misie prišla ako strašný šok a moja bolesť bola taká veľká, že sa nedá opísať.

Trpela som skrze môjho Syna, v Ňom a s Ním. Dokonca ja dnes cítim jeho bolesť a zármutok kvôli neviere v existenciu môjho Syna v dnešnom svete. Moja zodpovednosť ako Matky Spásy spočíva v tom, aby som popri mojom Synovi mala spoluúčasť na jeho pláne spásy duší.

Toto je čas záplavy; je to čas pre rýchlu a náhlu zmenu. Keď prepuknú vojenské konflikty a z ich popola vzíde veľká vojna, Boží plán naberie na rýchlosti, aby jeho prítomnosť spôsobila prebudenie medzi všetkými národmi a ľudskými rasami.

Moje dieťa, naliehavo ťa prosím, aby si sa dnes, keď plačem, modlila môj najsvätejší ruženec. Moje slzy, ktoré si práve videla, sú kvôli tým dušiam, ktoré neuznajú môjho Syna. Práve tí kresťania, ktorí hovoria, že uznávajú Ježiša Krista ako Spasiteľa a ktorí Ho urážajú tým, že sa k Nemu nemodlia, Ho zarmucujú najviac.

Šírenie ateizmu je ako strašná epidémia, ktorá zachvacuje zem. Boh nebol zabudnutý, skôr sa jeho existencia zámerne ignoruje. Jeho zákony boli odstránené z vašich krajín. Jeho cirkvi nie sú ctené. Jeho vysvätení služobníci sú príliš plachí a nemajú dosť odvahy na to, aby verejne hlásali jeho sväté slovo.

Zem sa teraz zmení, ako fyzicky tak aj duchovne. Očista sa začala. Bude zvedený boj medzi tými, ktorí nasledujú zloducha a zvyškom Božej Cirkvi.

Vy, ktorí ste verní môjmu Synovi, musíte vždy volať na mňa, vašu milovanú Matku Spásy, aby som vás mohla zasvätiť môjmu milovanému Synovi kvôli udeleniu mnohých potrebných milostí. Musíte byť pripravení ako vojak Ježiša Krista. Vaše brnenie musí byť zosilnené, pretože ste svojim poslaním Boží bojovník a budete musieť kráčať oproti veľkej ukrutnosti a nespravodlivosti.

Choďte v pokoji, deti a vytrvajte v každodennej modlitbe, pretože začínajú zmeny, aby tak mohla byť dosiahnutá spása ľudstva.

Všetko sa stane podľa svätej vôle môjho Otca prostredníctvom jeho jednorodeného Syna Ježiša Krista. Vám, mojim deťom, ktoré prosíte o moju pomoc, bude udelená veľká pomoc pre vaše národy.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 25.12.2012 - 19:20 hod.

657. Príde veľká záplava; tiež budete svedkami menších záplav naprieč ostatnými krajinami

Moja vrúcne milovaná dcéra, môj plán záchrany sveta začal v mojom čase 22. decembra 2012.

Tento čas vo svete je mojim časom, kedy jednotne zhromažďujem všetky Božie deti, pretože sa začína veľká bitka.

Toto obdobie Veľkého súženia potrvá nejaký čas. Vojenské konflikty sa budú stupňovať až do vyhlásenia veľkej vojny* a svet sa zmení.

Všetky národy budú svedkami zmien. Musíte byť na to pripravení a prijať skutočnosť, že všetky tieto veci sa musia udiať ešte pred mojim Druhým príchodom.

Príde veľká záplava; tiež budete svedkami menších záplav naprieč ostatnými krajinami.

Všade sa začnú meniť klimatické pomery a vaše počasie bude odlišné v takej miere, ktorá sa vám môže zdať cudzou a neobvyklou.

To je čas pre všetkých tých, ktorí svoje oči otvorili pravde, aby zarovnali cestu ku Mne tak, aby som mohol privítať všetkých vo svojom svätom náručí.

Nemajte strach, pretože mnohé z toho oslabí moja láska a vaše modlitby môžu zmierniť a aj zmiernia mnohé z týchto vecí ako aj z ohavností, plánovaných šelmou (ANTIKRISTOM – POZN. PREKL.).

Váš Ježiš

*Pravdepodobne sa tým myslí 3. svetová vojna, ku ktorej má prísť

 27.12.2012 - 18:20 hod.

658. Čoskoro bude vidno nové svetlo, nové slnko

Moja vrúcne milovaná dcéra, toto je posolstvo veľkej nádeje pre všetky moje deti.

Nadišiel čas predpovedaných zmien, kedy sa zmení zem ako i planéty a kedy nebudú viac možné klimatické predpovede.

Moja veľká moc sa teraz prejavuje v nebi, ako to je na zemi, keď zvádzam boj proti mojim nepriateľom. Satan a jeho démoni sú odsúdení na porážku, budujú si však strašnú obranu. Pomocou nej sú nimi tie moje úbohé deti, ktorých srdcia sú naplnené politickými alebo svetskými ambíciami, vťahované do roly, ktorú majú zohrať, keď sa budú pokúšať ukrižovať moje deti.

Človek je slabý. Človek ľahko podlieha zvádzaniu. Človek verí lžiam pre svoju slepotu voči pravde, ktorú som ustanovil od počiatku stvorenia. Človek verí lžiam, ktoré šíri zloduch (SATAN), pretože ho priťahujú vidiny moci a pôžitkárstva.

Moje deti musia prejaviť vďačnosť za nádherné a úchvatné svetlo môjho kráľovstva. Ty, moja dcéra, si videla toto svetlo a vieš, akú má moc. Ty poznáš Božiu moc a vieš, ako si ňou obklopená. Dokážeš si predstaviť, aké to bude, keď sa objaví môj Nový raj? Ty, moja dcéra, si iba letmo zazrela len nepatrnú časť toho nádherného žiarivého svetla.

Je dôležité, aby ste svetlo môjho Syna vítali vo svojich srdciach. Keď Ho požiadate, aby vás zachránil a vzal do svojho Najsvätejšieho srdca, budete toto svetlo pociťovať.

Svetlo nového úsvitu – novej éry – pomaly ale iste osvieti zem. Čoskoro bude vidno nové svetlo, nové slnko. Bude väčšie a bude príčinou mnohého žasnutia.

Toto je znak mojej moci a môjho majestátu. Bude to zázrak a bude dôkazom toho, že človek úplne nerozumie tajomstvu stvorenia.

Jedine Ja, Boh, Stvoriteľ vesmíru, ovládam všetko, čo je. Všetko, čo bude. Všetko, čo môže byť. Žiaden človek, žiaden vedec, nie je schopný objasniť tieto najsvätejšie tajomstvá, pretože človeku v tomto čase neprináleží, aby im rozumel.

Zázraky môjho stvorenia a sila mojej moci sa ukážu (neveriacemu) svetu. Nech nikto neurobí chybu, aby uveril, že satan a jeho zlovestní nasledovníci majú nejakú moc na to, aby vám poskytli zázraky, ktoré som stvoril pre každú jednotlivú bytosť. Sľúbil som, že odhalím pravdu, aby ste si vy, moje deti, mohli sňať pavučinu, ktorá zakrýva vaše oči.

Až nastane deň, keď konečne prijmete pravdu, poskytnem vám najnádhernejšie bohatstvá, milosti a život, aký by ste si nikdy nedokázali ani len predstaviť, pretože je to nad rámec vašej obrazotvornosti.

Som šťastný, že vám dnes odovzdávam toto posolstvo nádeje. Dúfam, že vám prinesie mnoho potešenia a pokoja.

Moje zasľúbenie toho, že vás privediem k vášmu konečnému dedičstvu, sa už onedlho stane skutočnosťou.

Váš milujúci Otec

Najvyšší Boh

 28.12.2012 - 06:05 hod.

659. Vedomosti vás veľmi často môžu zaslepiť voči pravde

Moja vrúcne milovaná dcéra, len vtedy, keď ste Mi úplne otvorení svojimi srdcami, môžete zakúšať moje svetlo a poznať pravdu.

Mnohí vravia, že prosili o dar rozlišovania a že sa kvôli tomu, aby ho dostali, modlili k Duchu Svätému. Avšak nie všetci, ktorí prosia, dostanú poznanie, ktoré je potrebné na to, aby im bol udelený tento vzácny dar. Napriek tomu budú tvrdiť, že ho majú. Potom Ma urážajú tým, keď hovoria, že moje slová na nich pôsobia znepokojujúco. Tvrdia, že tento ich nepokoj musí nevyhnutne znamenať to, že moje sväté posolstvá pochádzajú od zlého ducha.

Tým z vás, ktorí v pýche verejne vyhlasujete za falošné vaše prekrútené interpretácie môjho svätého slova, dávaného vám cez tieto posolstvá, musím povedať toto:

Kedy ste naposledy prišli predo Mňa duchovne nahí? Bez pláštika pýchy, ktorým by ste sa prikrývali? Kedyže ste prišli predo Mňa na kolenách volajúc na Mňa, aby som vás naozaj viedol bez toho, že by ste si najskôr nezapchávali rukami vaše uši, odmietajúc Ma počúvať? Či snáď neviete, že len vtedy vás osvietim darom rozlišovania, keď predo Mňa predstúpite bez akýchkoľvek vašich vlastných predpojatých názorov? Nemôžete byť predsa sprostení okov intelektuálnej pýchy, ktorá vás zaslepuje voči pravde duchovného poznania, dokiaľ sa nezbavíte všetkej ľudskej pýchy.

Tí medzi vami, ktorí ste sa roky venovali štúdiu Svätého Písma a ktorí sa v ňom považujete naozaj za zbehlých a tým aj za viac hodných toho, aby ste vysvetľovali moje slovo, musíte sa opätovne zamyslieť.

Znalosť knihy môjho Otca vás neoprávňuje o nič viac ako žobráka na ulici, nemajúceho vzdelanie v duchovných veciach. Vedomosti vás veľmi často môžu zaslepiť voči pravde. Znalosť, zakladajúca sa na vašej vlastnej ľudskej interpretácií Knihy môjho Otca neznamená nič, pokiaľ ide o pochopenie Božieho slova.

Tí z vás, ktorí si zakladáte na vašich vedeckých postupoch pri chápaní Božieho Svätého Písma a potom to používate na to, aby ste popierali moje slová, ktoré sú dávané dnešnému svetu, ste vinní hriechom. Vašim hriechom je hriech pýchy. Urážate Ma, pretože vaša pýcha má pre vás väčšiu hodnotu ako samotná láska ku Mne v jej najjednoduchšej forme.

Láska ku Mne, vášmu Ježišovi, vychádza zo srdca. Duše, ktoré sú hodné môjho kráľovstva, rýchlo poznajú môj hlas. Duše, ktoré broja proti môjmu slovu a podnecujú iných k tomu, aby Ma navonok odmietali, sú pod vplyvom ducha zla. Ste príčinou môjho rozhorčenia. Vaše odporné hlasy, ktorými vykrikujete a pyšne prehlasujete, akú máte kvôli svojej znalosti Svätého Písma hodnotu, budú umlčané.

Moja trpezlivosť je nekonečná ale tí z vás, ktorí sa proti Mne vedome stavajú a zámerne škodia môjmu plánu spásy, budú mihnutím oka vyvrhnutí do pustatiny.

Váš Ježiš

 29.12.2012 - 19:36 hod.

660. Nikdy sa Ma neobávajte, pretože prichádzam v mieri

Moja vrúcne milovaná dcéra, znova hovorím všetkým vám, mojim drahým učeníkom, aby ste nemali strach. Aj keď sa stanete svedkami nadchádzajúcich udalostí, ktoré vás môžu znepokojovať, zapamätajte si tieto moje sväté slová, ktoré vám teraz dávam.

Moja láska k ľudstvu je taká veľká, že odpúšťam ľahko každý hriech bez ohľadu na to, aký je urážlivý, pokiaľ hriešnik prejaví skutočnú ľútosť. Nikdy sa Ma neobávajte, ak Ma naozaj milujete, pretože Ja vás vždy ochránim. Áno, budete trpieť v mojom mene, keď pôjdete za Mnou. Je to však niečo, čo musíte prijať. Je to taká malá cena, ktorú musíte zaplatiť za slávu, ležiacu pred vami.

No obávať by sa mali tí, ktorí predo Mnou kráčajú v mylnom presvedčení, že vo svojich životoch nepotrebujú Božiu prítomnosť. Tí hriešnici, ktorí nikdy neprejavia výčitky svedomia, pretože sú presvedčení, že majú pod kontrolou svoj vlastný osud, padnú do priepasti. Túto pascu, ktorú na nich nastražil zloduch, je možné prirovnať k tykajúcej bombe. Každou minútou, ktorou sa Ma naďalej zriekajú, sa kráti ich čas. Zostáva im už len málo času na to, aby sa vykúpili v mojich očiach.

Vedzte, že sa teraz kvôli boju o duše rozostavili dve armády, aby sa pripravili na boj. Čas napreduje, tak buďte prosím vždy pripravení.

Nikdy sa Ma neobávajte, pretože prichádzam v mieri. Obávajte sa ale šelmy, ktorá vytvorí zdanie, akoby prichádzala v pokoji, no v skutočnosti prichádza preto, aby vás zničila. On, zloduch a jeho nasledovníci na zemi sú tí, ktorých by ste sa mali obávať. Nie však Mňa.

Váš Ježiš

 30.12.2012 - 17:50 hod.

661. Pomocou okultných síl bude predvádzať čosi, čo bude vyzerať ako liečenie smrteľne chorých

Moja vrúcne milovaná dcéra, mojim prianím je, aby som ti oznámil, že zmeny, ktoré pripravia svet na môj Druhý príchod, sa čoskoro zviditeľnia po celom svete.

Ozbrojené konflikty na Blízkom východe sa budú naďalej stupňovať a rozširovať. Zasiahnu tak západ, ako aj východ. Tento vojnový chaos bude zastavený "mužom mieru", šelmou, antikristom. Mnohí časom uveria, že je Bohom, Mesiášom; až takou mocou bude zdanlivo oplývať. Jeho schopnosti mu poskytne otec všetkého zla – satan.

Pomocou okultných síl bude predvádzať čosi, čo bude vyzerať ako liečenie smrteľne chorých. Budú dočasne vyliečení zo svojich chorôb a ľudia uveria, že jeho schopnosti pochádzajú z neba; že je Mnou, Ježišom Kristom. Uveria, že prichádza, aby pripravil svet na novú éru a že (Kristov) Druhý príchod sa naplňuje pred ich očami.

Bude konať aj iné zázraky, ktoré však budú len ilúziou. Niektorí moji vysvätení služobníci padnú pred ním na kolená a budú ho uctievať. Politickí vodcovia mu budú verejne aplaudovať. Bude sa javiť ako dobrý a pokorný mesiáš a bude napodobňovať všetky moje povahové rysy. Žiaľ zvedie mnohých.

Naliehavo vás prosím, moji stúpenci, aby ste varovali ľudí, že Ja, Ježiš Kristus, neprídem už viac v tele. To sa nemôže stať. Už som prišiel na zem v tele a to sa nemôže udiať po druhý raz. Keď znova prídem, bude to spôsobom, akým som opustil zem a potom budú vyhnaní bezbožníci a môj Nový raj nahradí zem.

Nenechajte sa oklamať. Buďte ostražití. Naďalej vás budem varovať pred antikristom a lžami, ktoré bude predkladať svetu. Týmto spôsobom Mi môžete pomôcť zachrániť tie úbohé duše, ktoré ho budú otrocky nasledovať do hlbín pekla.

Váš Ježiš

 31.12.2012 - 19:25 hod.

662. Staneš sa terčom veľkej nenávisti

Moja vrúcne milovaná dcéra, bremeno, ktoré znášaš ako posol, ktorý bol zoslaný preto, aby pripravil cestu pre môj Druhý príchod, sa stane ťažším.

Staneš sa terčom veľkej nenávisti a mnohí, vrátane kňazov z radov mojej Cirkvi, sa ťa pokúsia zničiť.

To samé bude platiť aj pre tých, ktorí rozširujú moje posolstvá. Ako nositeľov pravdy aj ich budú verbálne napádať.

Je to čas, kedy musíte zostať sami sebou a jednoducho pokračovať v robení toho, čo je potrebné, aby ste zaistili, že toľkí ľudia, ako to len bude možné, sa dostanú k týmto posolstvám.

Keď moje sväté slovo začne prenikať do mnohých kútov sveta, prehĺbi sa aj hnev proti nemu. Vtedy, keď budú tieto posolstvá trhať na kusy a v niektorých prípadoch ich vyhlásia za kacírstvo, musíte zostať činní. Zotrvajte pospolu a nepočúvajte jedovaté reči, ktoré na vás budú chrliť.

Zostaňte silní a odvážni. Držte sa po mojom boku, keď pôjdeme touto cestou na Kalváriu. Nedajte sa pomýliť, pretože táto obtiažna misia bola predpovedaná a pre mnohých z vás bude veľmi ťažká.

Všetkým vám žehnám a zároveň vás varujem, že sa nesmiete znepokojovať, keď sa útoky zosilnia. To, že sa ukáže toľko nenávisti, je preto, lebo je to moje sväté slovo. Je to cena, ktorá musí byť zaplatená za záchranu duší vrátane tých, ktoré vám spôsobujú najväčšie utrpenie.

Váš Ježiš