Január 2012

 

01.01.2012 - 15:00 hod.

299. Panna Mária - vo svete zavládne dočasný mier, ak sa temné duše obrátia

Moje dieťa, čas je už blízko ale moje deti musia byť trpezlivé. Všetko napreduje v súlade so Svätou vôľou môjho Otca.

Musíte pochopiť, deti, že sily zla vo vašom svete ohrozujú vašu vieru v Boha Otca. Tieto sily zla nezvíťazia, pretože nemajú žiadnu moc nad mojim Nebeským Otcom. Napriek tomu budú mučiť svojich spolubratov a spolusestry vraždami, vojnami a kontrolou.

Modlite sa, aby tieto temné duše už čoskoro uvideli svetlo môjho Syna. Keď ho naozaj uvidia a počas Varovania sa obrátia,potom na zemi zavládne dočasný mier.

Môj Syn Ježiš Kristus, na ktorého spásu sa musia spoliehať všetky duše, je už netrpezlivý, aby ľudstvu priniesol Svoje Veľké milosrdenstvo.

Vytrvalo sa modlite, moje deti, za spásu tých temných duší, ktoré nemusia prežiť Varovanie.

Tieto úbohé duše zachváti hrôza nielen vtedy, keď uvidia svoje hriechy, ale aj vtedy, keď uvidia tú temnotu, v ktorej sa nachádzajú. Táto temnota zahalila ich duše natoľko, že vo svetle milosrdenstva môjho Syna sa budú cítiť slabí a bezmocní.

Mnohí budú natoľko slabí, že nesiahnu po milosrdenstve, ktoré im môj Syn ponúkne.

Naliehavo vás prosím, aby ste sa modlili za tieto duše. Môj Syn je rozhodnutý zachrániť tieto duše ako prvé. On potrebuje viac modlitieb, deti. Musíte prosiť o milosrdenstvo pre tieto zatemnené duše.

Moje dieťa, požiadaj moje deti, aby zasvätili túto modlitebnú kampaň mne, Matke Spásy.

"Ó, nepoškvrnené srdce Márie Matky spásy a Prostredníčky všetkých milostí.

Ty, ktorá sa podieľaš na spáse ľudstva od skazenosti Satana, modli sa za nás.

Matka Spásy, modli sa za nás, aby mohli byť spasené všetky duše a mohli prijať lásku a milosrdenstvo, ktoré im preukáže tvoj Syn náš Pán Ježiš Kristus, ktorý prichádza ešte raz, aby zachránil ľudstvo a dal nám príležitosť k večnej spáse. Amen."

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

01.01.2012 - 17:30 hod.

300. Je len jedna pravda, jedno svetlo - čokoľvek iné je lož

Moja drahá milovaná dcéra, vedz, že nezáleží na tom, aká ťažká je táto misia Ja ťa neprestanem viesť.

Môj hlas ti vždy dodá odvahu. Tvojim srdcom hýbe Môj duch, takže si proti tomu bezmocná. Až tak ťa prikrýva Moja láska, že si neschopná, aby si sa odo Mňa odvrátila alebo Ma dokonca zaprela. A predsa máš dojem, že sa idúc touto cestou potkýnaš.

Keď sa pokúšaš analyzovať Moje slovo, tak zisťuješ, že nie si schopná, aby si to úspešne spravila. Žiadne analýzy nedokážu zmeniť pravdu toho, čo hovorím.

Nikto, nevynímajúc ani teba, Moja dcéra, nie je autorizovaný prekrútiť význam Môjho Svätého Slova tak, aby sa vo vašich očiach stalo prijateľnejším.

To platí pre Moje slovo, obsiahnuté vo Svätej Biblii a pre Moje slovo, obsiahnuté v týchto posolstvách.

Maj väčšiu dôveru vo Mňa, dcéra Moja. Pros Moje deti a všetkých Mojich milovaných nasledovníkov, aby mi úplne dôverovali.

Ja ľudstvo nikdy neopustím. Nikdy sa neotočím chrbtom k prosbám Mojich drahých detí. Ja vždy odpoviem úbohým dušiam, ktoré úpenlivo prosia o Moje milosrdenstvo.

Čo ale nikdy neurobím, dcéra Moja, je, že Mojim deťom odpoviem spôsobom, ktorým by Som sa prispôsobil ich požiadavkám a poskytol im to, čo chcú počuť.

Musí sa povedať pravda. Moje slovo nesmie byť nikdy oslabené (vo svojom význame a v sile svojej výpovede pozn. prekl.) a ani pravda nesmie byť nikdy zmanipulovaná.

Moje Sväté slovo sa nesmie nikdy pozmeniť, prispôsobiť alebo prekrútiť tak, aby sa stalo lžou.

Vedzte, že čas Mojej spravodlivosti sa približuje. Pochopte, že Moje milosrdenstvo je veľké, avšak zloba, ktorú vidím vo vašom svete, je Mi odporná.

Táto zloba je dokonca ospravedlňovaná tými, ktorí (iným) vysvetľujú Moje slovo a tvrdia, že Ma poznajú.

Títo po stáročia prekrúcali Moje učenie, aby vyhovovalo ich lakomstvu, zmyselnosti, pýche a chamtivosti.

Jak mi to láme Moje srdce, keď vidím, ako sa predo Mnou predvádzajú činy nemravnosti a keď Som svedkom toho, ako sú Moje deti podvádzané, aby verili, že tieto činy sú v Mojich očiach akceptovateľné.

Buďte bdelí pre pravdu. Moje veľké milosrdenstvo bude počas Varovania poskytnuté každej jednotlivej duši.

Avšak pozor tí kresťania, ktorí veria, že prekrútená pravda Môjho učenia bude v Mojich očiach akceptovaná, budú počas Varovania zdesení. Budú sa vzpierať voči pravde, keď im odhalím, ako veľmi Ma ich hriechy zraňovali.

Naliehavo prosím týchto ľudí, aby akceptovali, že Ja Som pravda a svetlo. Je len jedna pravda. Je len jedno svetlo. Čokoľvek iné je lož.

Deti, úprimne si spytujte svoje svedomie ešte predtým, ako príde k Varovaniu. Naučte sa rozpoznávať pravdu ešte predtým, ako predo Mňa predstúpite. Lebo vtedy a len vtedy sa vaše utrpenie zmenší.

Váš učiteľ a Vykupiteľ

Spasiteľ celého ľudstva

Ježiš Kristus

02.01.2012 - 12.00 hod.

301. Čas víťazstva môjho nepoškvrneného srdca už nie je ďaleko

Moje dieťa, čas víťazstva môjho nepoškvrneného srdca už nie je ďaleko.

Tak, ako Satanova moc slabne, tak sa stáva ukrutnejším pri svojej honbe za dušami.

Dokonca aj silné duše budú toto obdobie považovať za ťažké, keď ich viera bude skúšaná až do krajnosti.

Moje dieťa, keď je viera mojich detí skúšaná takýmto krutým spôsobom, potom nesmú zakolísať, ale musia zostať v strehu. Musia si vždy zachovať čisté srdce.

Taktiež musia zostať v tichosti, keď vo svojich dušiach pociťujú závisť. Závisť a žiarlivosť vedú k nenávisti. Závisť na vyvolené duše sa stupňuje dokonca aj medzi tými, ktorí milujú môjho Syna.

Deti, nikdy nesmiete podľahnúť tomuto pokušeniu, ktoré do vašich sŕdc vložil Zlý.

Žiarlivosť všetkých vizionárov a svätých poslov, ktorá je tak široko rozšírená, teraz vo svete vzrastie. To bolo predpovedané pre tých, ktorí sú medzi mnohými Svätými ku koncu časov.

Ich údel je ťažký a budú veľmi trpieť kvôli úlohe, ktorá im bola zverená.

Moje deti, volám všetkých tých, ktorí ma vašu Blahoslavenú Matku uctievajú, aby sa ku mne modlili za ochranu vizionárov a prorokov posledných časov.

Oni potrebujú vaše modlitby. Ak máte pochybnosti o týchto dušiach, ktoré boli vyvolené, aby odovzdali svetu pravdu, tak sa napriek tomu za ne modlite.

Všetci ste Božie stvorenia. Musíte preukazovať lásku jeden k druhému. Ohlasujte sväté slovo môjho Syna ale nikdy nie tak, že by ste urážali iné Božie deti.

Urážky nepochádzajú z lásky. Tie pochádzajú od Podvodníka, ktorého nenávisť k ľudstvu nepozná hraníc.

Ak milujete môjho Syna a nájdete na inej duši chybu, potom si musíte uzamknúť svoje ústa (musíte mlčať pozn. prekl.).

Nikdy neohovárajte iných v mene môjho Syna.

Je to, akoby moje srdce prebodával meč, keď vidím tie duše, ktoré sú mi Svätej Matke Boha zasvätené, jak zasypávajú opovrhovaním tých vizionárov, ktorí boli vyvolení, aby pomáhali zachraňovať duše.

Modlite, modlite, modlite sa za vizionárov, ktorí boli v dnešnom svete vyvolení Bohom Otcom.

Buďte si istí, že tí, ktorí hovoria v mene môjho Syna, sú práve tými, ktorí musia znášať najväčšie urážky.

Tí, ktorých posolstvá sú zúrivo napádané (spochybňované), odsudzované a trhané na kusy, sú obvykle vyvolené duše.

Oni patria medzi prvoradé ciele Satana, ktorý bude cez ostatných podnecovať veriacich k tomu, aby odmietli týchto vizionárov.

Nezabudnite, že títo poslovia reprezentujú môjho Syna a Jeho Sväté Slovo.

Keď odmietate pravého vizionára, potom odmietate aj Slovo môjho predrahého Syna.

Vždy sa modlite za dar rozlišovania. Nikdy však nesmiete verejne zosmiešňovať tie Božie posolstvá, ktoré boli ľudstvu dané preto, aby zachraňovali duše pred pekelnými plameňmi.

Keď bránite týmto vizionárom v ich práci, potom bránite pri záchrane duší.

Vaša milovaná Matka

Kráľovná Nebies

Matka Spásy

03.01.2012 - 15:30 hod.

302. Následkom týchto posolstiev dôjde k obráteniu dvoch miliárd ľudí

Moja dcéra, dar dnešnej vízie, kde Som ti odhalil tvár Môjho Syna a Mňa, tvojho milovaného Nebeského Otca, je výnimočný.

Si požehnaná, že ti bol daný tento výnimočný dar z Nebies. Bolo to potrebné, aby si bola posilnená. Tvoje utrpenie sa teraz stane ľahším a ty sa staneš omnoho silnejšou, ako predtým.

Nikdy nemaj strach z tejto práce, pretože teraz ti už musí byť jasné, že všetka moc na tejto Zemi je v Mojich Božích rukách.Nikto nemá moc nad Otcom. Dokonca ani Podvodník nemôže zmanipulovať alebo zmeniť Môj Nebeský Plán pre ľudstvo.

Nebesia sa radujú z obrátenia, ku ktorému došlo v dôsledku týchto Mojich posolstiev svetu. Priamym následkom týchto Božích posolstiev dôjde teraz k obráteniu viac ako dvoch miliárd duší.

Nikto nedokáže zastaviť túto prácu. Môžu sa o to pokúsiť, ale bude to márne.

Moja Božia ochrana spočíva na všetkých dušiach, ktoré ohlasujú pravdu večnej spásy.

Deti, nikdy sa nevzdávajte a je jedno, aké ťažké bude vaše utrpenie. Nikdy nezabúdajte na skutočnosť, že utrpenie vás privádza bližšie k Môjmu Nebeskému Kráľovstvu.

Vy, Moje deti, už čoskoro budete jasať od radosti, keď pocítite milosti, ktoré sa na vás vylejú cez Môjho Syna.

Zostaňte bdelí. Zotrvávajte v modlitbách za všetky duše a nikdy, ani na minútu, nebuďte v pochybnostiach, že Som to Ja, váš Večný Otec, ktorý vám cez tieto posolstvá prináša pokoj do mysle, tela a duše.

Zaobchádzajte s týmito posolstvami ako s posvätnými. Oni sú a vždy aj budú v súlade s Mojim slovom, ktoré bolo človeku dávané od počiatku časov. Oni spôsobia, že sa vaša duša rozohní plameňom, ktorý budete môcť len ťažko ignorovať.

Uvoľnite sa a dovoľte, aby sa Môj Duch dostal až k vám, lebo len tak sa budem môcť dotknúť vašej duše, aby sa iskrou poznania zapálilo vaše srdce.

Volám vás príďte ku Mne, aby Som vás mohol objať tak, ako to dokáže urobiť len Otec.

Dovoľte Mi, aby Som vám ponúkol Moju ochranu a Moje milosti, ktoré vás urobia dostatočne silnými na to, aby ste bojovali v Mojej armáde proti zlu vo vašom svete.

Moja armáda vás dovedie do vytúženého mieru a poskytne vám lásku, ktorú tak potrebujete, aby ste uhasili váš smäd.

Choďte v pokoji, deti, vedomé si toho, že v týchto posolstvách je obsiahnutá pravda, ktorú Som ustanovil pre celý svet.

Spoznáte Moju lásku, ak ste čistého a pokorného srdca. Staňte sa malými v Mojich očiach, podobní deťom. Len vtedy vás sťaby anjelov vyzdvihnem do Mojej Nebeskej hierarchie, keď k tomu nastane správny čas.

Choďte v pokoji. Položte svoju unavenú hlavu na Moje plece a Ja vám dodám útechy a nádeje, po ktorých tak túžite.

Deti, Ja vás milujem, každého jedného z vás.

Radujem sa, lebo keď nadíde čas, aby sa naša Svätá rodina zjednotila, celé Nebesia budú spievať v chvále a sláve naveky.

Boh Otec

04.01.2012 - 18:15 hod.

303. Už veľmi skoro sa nechám poznať

Dcéra Moja, už veľmi skoro sa nechám poznať.

Prípravy sú hotové, avšak potrebujem viac modlitieb za tých, ktorí zomrú počas Varovania úbohou smrťou v stave smrteľného hriechu.

Moji nasledovníci, naliehavo vás žiadam modlite, modlite, modlite sa za ich úbohé duše.

Milujem vás, Moji milovaní nasledovníci. Ako sa len radujem z lásky a čistoty sŕdc, ktoré vidím medzi vami. Prinášate Mi toľko útechy a zmierňujete Moje utrpenie. Vaša oddanosť je ako balzam na Moje hnisajúce rany.

Vo svete, v ktorom je tak mnoho tých, ktorí Mnou pohŕdajú a odmietajú Ma, je to práve vaša vernosť, Moji milovaní nasledovníci, ktorá Mi spôsobuje veľkú radosť.

Moje utrpenie je priamoúmerné stupňu bezbožnosti, ktorá je vo svete. Vo svete, ktorý uctieva ctižiadostivosť, glorifikovanie seba samého a falošných idolov.

Moje meno nie je považované za dôležité. Pre krik hlasov, ktoré sú posadnuté sebou samými, už Môj hlas nie je počuť.

Ako hlasito kričia a chvastajú sa svojimi svetskými profitmi. Avšak je to šepkanie Mojich milovaných nasledovníkov, ktoré Mi dovoľuje hovoriť, takže je počuť Môj hlas.

Vy, Moji nasledovníci, ste teraz v takej jednote so Mnou, ktorá vás prekvapí.

Choď, dcéra Moja, a povedz Mojim milovaným nasledovníkom, že ich milujem a že im Moje milosti poskytnú dostatok síl nato, aby ohlasovali Moje sväté slovo svetu, ktorý potrebuje počuť pravdu, aby tak mohli byť zachránené duše.

Váš milovaný Ježiš

04.01.2012 - 19:20 hod.

304. Existujú snahy vyvolať atómovú vojnu na východe

(Výňatok z prijatého posolstva, ktorého väčšia časť bola súkromného charakteru, určeného pre Máriu Božieho Milosrdenstva)

Moja drahá milovaná dcéra, pozorne Ma teraz počúvaj, keď informujem svet o tom, ako sa národy na východe začnú pokúšať o to, aby zničili jeden druhého.

Aby sa zabezpečilo, že táto atómová vojna a ďalšie ukrutnosti budú odvrátené, je potrebných mnoho modlitieb. Nikdy nezabúdaj, že modlitba má moc a dokáže oslabiť mnohé zlé udalosti.

Musím vám pripomenúť Moje prianie, aby ste sa modlili za záchranu duší.

Dcéra Moja, Ja potrebujem viacej duší, predovšetkým tie, ktoré sú predurčené zomrieť počas Varovania.

Medzičasom vám už musí byť známe, že toto je Mojim najväčším želaním a budú to (práve) modlitby Mojich nasledovníkov, ktoré môžu privodiť spásu týmto dušiam.

Naliehavo prosím o modlitebné skupiny po celom svete, aby sa teraz vytrvalo modlili za takéto duše.

Boh, Môj Večný Otec, primerane odpovie na vaše prosby a ponúkne týmto úbohým dušiam záchranné lano.

Teraz si unavená, dcéra Moja. Choď v pokoji. Odpočiň si.

Tvoj Ježiš

07.01.2012 - 15.40 hod.

305. Pľujete Mi do tváre, keď odsudzujete a preklínate iných v Mojom mene

Moja drahá milovaná dcéra, zatiaľ čo sa Moji nasledovníci medzi sebou aj naďalej sporia ohľadne pravosti týchto Mojich svätých posolstiev svetu, stále viac a viac duší sa odo Mňa odlučuje.

Tí z vás, ktorí tvrdíte, že Ma poznáte buďte si istí, že vašu lásku ku Mne musíte dokázať.

Nestačí len hovoriť, že Ma milujete. V prvom rade musíte milovať svojho blížneho.

Ako milujete vašich blížnych? Tým, že sa k nim láskyplne a úctivo správate, nezávisle od toho, ako vás urážajú.

Beda tým z vás, ktorí v Mojom mene ohovárate iných, lebo budete pre Mňa strateníPľujete Mi do tváre, keď bez pokory vo svojich srdciach odsudzujete a preklínate iných v Mojom mene.

Nezabúdajte, že Ma nereprezentujete, keď iných ohovárate a prejavujete k nim verejne nenávisť.

A predsa mnohí z tých, ktorí sa vydávajú za Mojich svätých apoštolov, sa chytia do tejto pasce, ktorú na nich nastražil Satan, aby ich priviedol k pádu.

Hovorím vám odíďte preč a modlite sa za odpustenie. Bude omnoho lepšie, keď strávite viac času v modlitbe za spásu vašich bratov a sestier.

Ó, ako by Som si želal, aby tí nasledovníci, ktorí tvrdia, že prichádzajú v Mojom mene, sa chovali tak, ako Som ich to učil. Ako len zraňujú tie úbohé duše, ktoré sa zo všetkých síl snažia, aby si v Mojich očiach zachovali pokoru.

Pri týchto Svätých posolstvách, posledných svojho druhu v týchto časoch konca, ktoré pochádzajú z Mojich Božích úst, je veľmi potrebné vedieť rozlišovať.

Nikdy si neutvárajte svoju vlastnú mienku len na základe toho, že nesprávne chápete Moje učenie a to, kto v skutočnosti Som.

Ja Som v prvom rade milosrdný Boh prv, než prídem ako Sudca.

Všetkých vás milujem, avšak trpím dnes rovnakou bolesťou, akú Som prežíval svojho času v Getsemanskej záhrade. Nikdy neustanem, pokým vás nezachránim od Zlého.

Každý, kto tvrdí, že Ja netrpím, Ma nepozná.

Každý, kto si myslí, že je oprávnený súdiť iných v Mojom mene, Ma v skutočnosti nemiluje. Namiesto toho miluje sám seba a je plný pýchy.

Každý, kto v Mojom mene výhražne ukazuje prstom na iných, aby ich zastrašovaním nútil prijať vieru vo Mňa, takisto nepochopil Moje učenie, založené na láske, pokore a trpezlivosti.

Mnohí dobre zmýšľajúci kresťania sú presvedčení, že je ich poslaním, aby analyzovali a nanovo hodnotili Moje učenie. Avšak mnohé z ich analýz sú založené na ľudskom a logickom myslení, ktoré len málo zaváži v Mojom kráľovstve.

Keď vás naliehavo prosím, aby ste sa v Mojich očiach stali malými, tak mám tým na mysli, že budete ako dieťa, ktoré nekladie (neustále) otázky. Myslím tým dieťa, ktoré plne dôveruje svojmu otcovi bez toho, že by malo strach vo svojom srdci.

Až kým sa nestanete malými v Mojich očiach, nie ste spôsobilí, aby ste hovorili v Mojom mene.

Len vtedy Mi môžete pomáhať zachraňovať duše, keď dospejete k pokore, ktorú vyhľadávam.

Váš Učiteľ

Vykupiteľ ľudstva

Ježiš Kristus

08.01.2012 - 14:04 hod.

306. Boh Otec - Vy, Moje milované deti, máte pred sebou nádhernú budúcnosť

Ja Som Kráľ všetkého stvorenia. Ja Som Alfa a Omega. Celé ľudstvo bude uctievať Mňa, Boha Otca, Stvoriteľa a Najvyššieho Kráľa.

Moja najdrahšia dcéra, čas pre ľudstvo, aby Ma, svojho Nebeského Otca, v celej Mojej sláve, uctievalo, sa konečne ukazuje byť veľmi blízko.

Modlitby Mojich milovaných detí, týchto Mojich pokorných služobníkov, chránia duše a väčšiu časť ľudstva pred silami temnoty, ktorá prikrýva Zem.

Hľa, hovorím vám všetkým Mojim pokorným nasledovníkov a tým, ktorí vo Mňa, Stvoriteľa celého ľudstva, veria zjednoťte sa. Musíte sa zjednotiť v jednu silu, aby ste Ma, vášho Otca, uctievali.

Modlite sa teraz v jednote za celosvetové obrátenie. Duch Svätý bol 10. mája 2011 Mnou vyliaty na celý svet. Už vtedy tak mnoho dobrých duší súhlasilo, že budú hlásať Moje slovo.

Teraz, ako sila Satana slabne, on zaútočí na toľké duše, na koľké len bude môcť. Najhoršími útokmi budú postihnuté Moje cirkvi a všetci tí, ktorí uctievajú Mňa, ich Nebeského Otca.

Viera Mojej cirkvi bude naďalej ochabovať, ale viera tých, ktorí sa predo Mnou skláňajú, bude mať vplyv na myslenie dobrých kresťanov všade na svete a privedie ich bližšie ku Mne.

Veľa chaosu sa vytvára medzi Mojimi deťmi. Všetci tí, ktorí sú odvádzaní od modlitieb ku Mne, Najvyššiemu Bohu, počujte teraz Moju prosbu, ktorú mám na ľudstvo.

Nikdy nikomu nedovoľte, aby vás odvádzal od pravdy môjho svätého Slova, ktoré ľudstvo dostáva na spásu duší.

Nikdy nikomu nedovoľte, aby vás odrádzal od modlitieb za tie úbohé zmučené duše, ktoré boli uchvátené Satanom.

Deti, zjednoťte sa ako celok a naposledy sa modlite za milosrdenstvo. Vaše modlitby Mi poskytnú pomoc, ktorú potrebujem, aby Som zachránil väčšinu ľudstva.

Ty, Moja dcéra, si prorokom na konci času, ktorá bude trpieť najviac. Kvôli tejto misii sa ti dostáva posledných posolstiev tohto druhu pre svet a staneš sa prvoradým terčom Satana a jeho prisluhovačov.

Teraz je mnoho prorokov, ktorým sa dostalo svätého poslania, ustanoveného Mnou na pomoc viesť ľudstvo.

Po skončení tvojej misie nebude už nikto iný poslaný, aby oznamoval Moje posolstvá, pretože svet, ako ho poznáš, bude navždy zmenený.

Ako prorok posledných časov bude tvoj hlas v prvom rade najviac odmietaný veriacimi. Oni budú napádať tieto Božie posolstvá takým agresívnym spôsobom, že ťa to, Moja dcéra, až zarazí a vydesí.

Satan napadne tieto úbohé zasvätené duše, aby Ma prostredníctvom nich ranil. On už zaslepil srdcia veriacich voči pravde.

On prekrúti pravdu v mysliach tých, ktorí prejavujú úctu ku Mne, ich Nebeskému Otcovi a k Môjmu milovanému Synovi, Ježišovi Kristovi.

Vy sa však radujte, pretože mnoho obrátení vo svete sa už dosiahlo pomocou iných vizionárov a prorokov.

Vplyvom ich práce už tak boli odvrátené mnohé katastrofické udalosti.

Avšak istý počet trestov bude aj naďalej postihovať ľudstvo kvôli očiste národov.

Moja dcéra, moc hada bude rozdrtená a to už skoro. A to je dôvod, prečo sa Moje deti nesmú obávať budúcnosti. Vy, Moje milované deti, máte pred sebou nádhernú budúcnosť.

Všetko, čo musíte urobiť, je modliť sa za vašich bratov a sestry a úplne Mi dôverovať.

A aj keď Varovanie, ktoré príde už skoro a neočakávane, zachráni (mnohé) duše, ešte je potrebných mnoho modlitieb.

Tieto modlitby, o ktoré vás teraz prosím, sú obzvlášť za mladé duše v každej časti sveta.

Sú to deti, ktoré boli preľstené pomocou podlých klamstiev, ktorých sa dopustil Satan. Sú to deti, ktoré trávia veľa svojho času uctievaním falošných idolov, žijúc vo vysnívanom svete.

Oni potrebujú vaše modlitby najviac.

Zjednoťte sa, deti.

Odložte vaše spory stranou.

Straste zo seba plášť pýchy.

Padnite v láske a pokore na kolená a proste Ma o milosti, ktoré potrebujete.

Tieto milosti zaplavia vašu dušu Duchom Svätým. Len tak budú vaše modlitby počuté a vypočuté.

Váš milovaný Nebeský Otec

Najvyšší Boh

08.01.2012 - 15:30 hod.

307. Ježiš volá k deťom celého sveta

Moja drahá milovaná dcéra, dnes volám ku všetkým deťom vo veku nad 7 rokov a ku každému jednému Môjmu dieťaťu na svete.

Vy, Moje malé deti, ste ako drahokamy v Mojich očiach.

Prinášate Mi toľko nežnej lásky a Ja mám veľkú radosť vo vašej spoločnosti.

Vedzte, že vás veľmi milujem. Niektorí z vás Ma už poznajú a to je dobre.

Pozývam vás, aby ste so Mnou viacej hovorili svojimi vlastnými slovami tak, ako s priateľom.

Nikdy nemajte pocit, že sa musíte naučiť modlitby alebo ich vedieť odriekavať, ak sa vám môžu zdať priťažké.

Namiesto toho príďte ku Mne a zdieľajte so Mnou všetky vaše myšlienky, obavy, novoty či problémy.

Vždy Som na vašej strane, dokonca aj vtedy, keď Ma ignorujete. Vždy Som plný nádeje.

Tým zúboženým mladým ľuďom, ktorých životy sú naplnené pokrytectvom a klamstvami alebo sú pod vplyvom alkoholu či drog, musím oznámiť nasledovné.

I keď môžete pociťovať vo svojom vnútri prázdnotu, musíte Mi podať vašu ruku a Ja ju uchopím. Ja vás ochránim, aby ste sa neutopili v mori chaosu.

Mnohí z vás sa cítia byť špatnými a bezcennými. Ste tak ovládaní tými, ktorí sú vašimi idolmi zo sveta hudby a celebrít, že sa cítite byť (popri nich) úplne bezcennými.

Vy, Moje deti, Moji maličkí, nikdy sa neoddávajte tomuto pocitu, pretože v Mojich očiach ste (všetci) veľmi výnimoční.

Každý z vás má v Mojom srdce výnimočné miesto. Dovoľte Mi, aby Som vás vzal na (spoločnú) cestu do novej nádhernej budúcnosti.

Už zanedlho zavediem nové nádherné obdobie pokoja a slávy na Zemi.

Musíte byť silní. Nikdy sa nevzdávajte, aj keď sa cítite byť na dne. Nikdy si nezúfajte, keď sa cítite byť bezcenní. Nezabúdajte, že ste sa z nejakého dôvodu narodili. Nezávisle od podmienok vášho života je dôvod, prečo ste sa narodili, tento: Narodili ste sa, aby ste sa ku Mne pripojili a stali sa tak súčasťou Môjho nového nádherného kráľovstva.

Ja viem, že je pre vás ťažké počuť Môj hlas, keď existuje tak mnoho falošných "bohov", ktorí sa pokúšajú získať si vašu pozornosť.

Dávam vám tento Môj prísľub žite svoje životy v nádeji a láske vo Mňa, vášho Ježiša, a Ja vám do daru dám Raj. Tento Raj je to, čo vás bude očakávať, ak Ma len poprosíte, aby Som vám pomohol na vašej ceste smerom ku Mne.

Ja Som láska, ktorá vám chýba vo vašom živote.

Ja Som pokoj, po ktorom túžite.

Ja Som tá pomoc, ktorú potrebujete, aby ste znova cítili lásku vo Svojich srdciach.

Ja Som Láska.

Ja Som Svetlo.

Bezo Mňa zostanete v temnote.

Ja vás milujem a nezáleží na tom, jak ste Ma zranili alebo urazili.

Hovorte túto malú modlitbu a Ja k vám okamžite pribehnem:

Ježiš, ak Ma môžeš počuť, potom počúvaj Moje volanie o pomoc.

Prosím Ťa, pomôž mi, aby som sa zmieril s tými, ktorí sú príčinou mojej bolesti.

Pomôž mi, aby v mojom živote neprevládla závisť a aby som prestal túžiť po veciach, ktoré nemôžem mať.

Namiesto toho otvor moje srdce pre Teba, drahý Ježiš.

Pomôž mi, aby som pocítil ozajstnú lásku Tvoju lásku a skutočný pokoj vo svojom srdci. Amen.

Radujte sa, deti Moje, pretože teraz hovorím z Nebies k vašim srdciam.

Ja Som reálny.

Ja skutočne existujem.

Ja vás milujem a nikdy sa nevzdám Môjho úsilia o vašu záchranu, aby Som vás, vašu rodinu a priateľov mohol vziať do Nového Raja na Zemi.

Tento raj bol stvorený pre Adama a Evu a teraz sa (opäť) navráti na Zem.

Chcem, aby ste boli súčasťou tohto nového nádherného života, ktorý prevyšuje (akékoľvek) vaše predstavy.

Teraz vás žehnám.

Váš milovaný priateľ

Ježiš

09.01.2012 - 20.10 hod.

308. Po globálnom vyznaní hriechov sa pripravím na Môj Druhý príchod

Moja drahá milovaná dcéra, čas ubieha rýchle a Varovanie bude predzvesťou prípravy na Môj Druhý príchod.

Po celosvetovom vyznaní hriechov, keď väčšine ľudstva budú dané zvláštne milosti a požehnanie, Ja pripravím cestu pre Môj Druhý príchod.

Ľudstvo musí akceptovať, že čas pre túto veľkolepú udalosť je už takmer tu.

Nepremárnite čas a (bezodkladne) pripravte vaše duše ako aj vašich členov rodiny na Môj Veľkolepý návrat.

Môj Veľkolepý návrat prinesie koniec mukám, ktoré ste trpeli po tisíce rokov na Zemi.

Táto monumentálna udalosť bude natoľko veľkolepá, že nebude človeka, ktorému by od úžasu a prekvapenia nevyrazila dych, keď sa Ja zjavím na oblohe.

Vy, ktorí prináležíte tejto generácii, ste boli vybraní, aby ste mali úžitok z tejto cesty so Mnou do Môjho Nového Raja počas nastávajúcej éry mieru, nad ktorou budem panovať.

Nikto nesmie byť vylúčený. Ani jednej duši nesmie byť dovolené, aby prepadla cez sieť. Mojim najväčším želaním je, aby Som vás všetkých vzal so Sebou do Môjho Kráľovstva.

Je to veľkolepá oslava, na ktorú ľudstvo čakalo od Mojej smrti na kríži.

Tí z vás, ktorí (doposiaľ) ignorujete Moje prosby, naliehavo vás žiadam, aby ste sa (konečne) začali pripravovať.

Môj čas sa blíži. Teraz Som poslal do sveta Môjho posledného posla (Máriu Božieho Milosrdenstva pozn. prekl.), aby vám pomohol pripraviť si vaše duše. Bolo to tak predpovedané.

Neignorujte Moju výstrahu, lebo inak nebudete bdelí a nepodarí sa vám, aby ste sa náležite pripravili.

Odteraz vám budem dávať mnoho posolstiev, aby bol svet pripravený prijať Ma za svojho vládcu.

Váš milovaný Ježiš

Vykupiteľ celého ľudstva

10.01.2012 - 20:30 hod.

309. Tak mnoho duší sa rozhodlo ignorovať znamenia, ktoré dávam

Moje dieťa, musíš povedať svetu, aké dôležité sú modlitby v tomto čase.

Moje deti trpia všade, v každej zemi.

Je dôležité, aby sa v tomto čase všetky Božie deti zjednotili, aby sa tak konečne odstránila temnota zo zeme.

Jak len plačem od žiaľu, keď sa duše rozhodli, že si nebudú všímať moje návštevy u vizionárov na zemi. Toľké sa rozhodli ignorovať znamenia, ktoré dávam, aby som zaistila, že viera môže byť obnovená.

Tak chladné sú ich srdcia, vrátane sŕdc kňazov a duchovenstva, ktorí sú slepí voči pravde, až sa tým premárnilo tak mnoho času.

Keby si len boli otvorili svoje srdcia pre posolstvá, ktoré som dala svetu, potom by viac duší bolo dostalo duchovnú potravu, ktorú potrebujú.

Toto sú posledné dni, kedy si musíte vziať k srdcu moje povzbudivé slová.

Modlite, modlite, modlite sa, aby bol hlas môjho Syna počutý tak, ako bolo zamýšľané.

Snáď ste si, deti, nemysleli, že by On ľudstvo nepripravil na Svoje veľké milosrdenstvo?

Práve to sa On teraz chystá dosiahnuť cez obrátenie toľkých duší, ako je len možné.

Jeho plány sú dokončené až na jednu výnimku potrebuje ešte viacej modlitieb, pretože bez týchto modlitieb budú duše vydané napospas Podvodníkovi.

Moje dieťa, môj Syn už čoskoro prinesie tak prepotrebnú úľavu Svojim milovaným deťom.

Vo Svojom milosrdenstve On teraz pripraví svet aj na svoj Druhý príchod.

Modlite sa, aby všetci tí, ktorí veria v môjho Syna, otvorili svoje srdcia pre pravdu Jeho svätých posolstiev.

Keď budú počúvať a nasledovať Jeho pokyny, tak všetko bude dobré.

Keď však budú ignorovať Varovanie, ktoré je im dávané z čistej lásky, potom budú aj ostatným upierať príležitosť na spásu.

Snažne prosím, aby duše prejavili šľachetnosť a prisľúbili môjmu Synovi vernosť, keď s Ním budú kráčať v ústrety Jeho slávneho panovania v Novom Raji.

Poslovia boli na nejaký čas vyslaní do sveta, aby pomohli pripraviť svet na túto veľkolepú udalosť.

Posledné štádiá sú v tomto čase.

Načúvajte teraz hlasu môjho Syna, keď s vami hovorí. Neodmietajte Ho.

Vaša milujúca Matka

Nebeská Kráľovná

Matka Spásy

11.01.2012 - 15:00 hod.

310. Najväčšia ohavnosť od čias holokaustu sa tajne snuje proti židom

Moja drahá milovaná dcéra, pozoruj, ako Globálna moc, ktorá nie je zo svetla, vyvíja teraz úsilie, aby sa pokúsila vyvolať diskreditačnú kampaň proti Môjmu ľudu.

Týka sa to kresťanov a môjho vyvoleného židovského národa.

Tajne sa snujú zlovestné plány, ktorých cieľom je odstrániť zákerným ale premysleným spôsobom kresťanské zvyky a obyčaje. Začne sa to zmenami v ústavách krajín všade v západnom svete.

Podniknú sa všemožné pokusy, aby boli vznášané podlé a ohavné požiadavky, zamerané proti mojim kresťanským cirkvám. Moji posvätení služobníci (kňazi a klérus pozn. prekl.) sa budú pomaly sťahovať do ústrania, zanechávajúc Môj ľud len s malou duchovnou podporou. Všetky takéto zákony budú navonok vzbudzovať dojem tolerantnosti.

Deti moje, vaša viera bude podrobená takej skúške, ako ešte nikdy predtým.

Kresťanstvo a akékoľvek pokusy verejne hlásať moje meno, budú znemožnené. Na jeho mieste sa objaví prázdna doktrína, ktorá bude miasť ľudí. Budú si myslieť, že táto doktrína je dobrou a spravodlivou náhražkou za pravdu, no v skutočnosti to bude lož.

Táto zlovestná skupina je natoľko mocná, že len veľmi málo ľudí vie o jej existencii. Napriek tomu sa nachádza všade, poťahujúc za nitky. Moje deti sú podobné bábkam.

Môj vyvolený židovský národ je opäť nútený čeliť strašnému prenasledovaniu. Plány na jeho zničenie sú v plnom prúde.

Pretože tí, o ktorých si myslí, že sú jeho priateľmi, sú v skutočnosti jeho nepriateľmi.

Bude postihnutý takou biedou a utrpením, že vyzývam všetkých ľudí, aby sa modlili za Izrael.

Najväčšia ohavnosť od čias holokaustu sa tajne snuje proti Môjmu ľudu.

Modlite, modlite sa, aby táto skupina Antikrista bola zastavená pri uskutočnení týchto ohavných činov.

Tieto zatemnené duše potrebujú vaše modlitby, aby počas Varovania spoznali svoje zločiny. Modlite sa, aby zložili svoje zbrane a prosili o moje milosrdenstvo.

Keď tak spravia, potom môžu byť zmiernené vojny a nepokoje v Izraeli.

Mnohé proroctvá sa teraz budú odvíjať pred vašimi očami. Tým, ktorí sú k mojim zasľúbeniam slepí, musí byť dané svetlo Môjho milosrdenstva, aby znovu videli.

Deti, nedajte sa zmiasť. Čo sa zdá byť navonok dobré, nie je vždy také, ako to vyzerá. Mierové sily, z ktorých mnohé sú len figúrkami na šachovnici, sú klamané a zavádzané.

Nikdy nemajte strach, pretože moje milosrdenstvo bude mať významný vplyv na túto sektu, ktorá po stáročia kula sprisahanecké plány proti mojej Cirkvi.

Ona nemôže vyhrať a ani nevyhrá. No spôsobí nesmierny teror, pokiaľ modlitby neoslabia jej zlovestné dominujúce postavenie.

V rámci Modlitebnej kampane (18) sa modlite túto novú modlitbu "Za zastavenie Antikrista a jeho skupiny", aby ste pomohli zastaviť Antikrista a túto jeho skupinu, o ktorej hovorím.

"Ó, milovaný Ježišu, zachráň svet pred Antikristom.

Ochraňuj nás pred zákernými nástrahami Satana.

Zachráň posledné zvyšky svojej Cirkvi od zla.

Daruj všetkým svojim Cirkvám silu a milosti, ktoré potrebujú, aby nás ochránili pred vojnami a prenasledovaním, ktoré sú plánované Satanom a jeho armádou teroristov. Amen."

Váš milovaný Ježiš

Spasiteľ a Vykupiteľ celého ľudstva

12.01.2012 - 15:30 hod.

311. Modlite sa za duše v smrteľnom hriechu, ktoré nemusia dostať príležitosť, aby hľadali vykúpenie

Moja predrahá premilená dcéra, je potrebné, aby sa teraz každý z vás celým srdcom modlil za duše, ktoré nemusia prežiť šok, až budú svedkami Varovania a Môjho Veľkého Milosrdenstva.

Niektoré z týchto úbohých duší v smrteľnom hriechu nemusia dostať príležitosť (*viď poznámka), aby hľadali vykúpenie z hriechov, preto prosím zaistite, aby vaše modlitby boli obetované za takéto duše.

Je naliehavo potrebné, aby ste sa modlili za tieto duše, ktoré sú v temnote. Vo svojej skazenosti sú natoľko odhodlané zničiť ľudstvo cez menovú a inú kontrolu, že Varovanie bude pre nich znamenať hrozný šok.

Ja im potrebujem poskytnúť príležitosť, aby sa mohli kajať, avšak mnohí Mi budú odporovať. Prosím modlite sa za tieto mučené duše.

Nakoniec by Som rád požiadal všetkých Mojich nasledovníkov, aby sa pri každej príležitosti modlili Ruženec Božieho Milosrdenstva, nakoľko čas Môjho Veľkého Varovania sa teraz (nezadržateľne) približuje.

Všetkým tým veriacim, ktorí odmietajú akceptovať, že Som to Ja, Ježiš Kristus, ich Spasiteľ, ktorý k nim cez tieto posolstvá hovorí, nech ma teraz (dobre) počúvajú:

Nech nie ste ako tie úbohé duše, ktoré žili v čase Noema, keď sa mu vysmievali.

Otvorte svoje mysle a venujte veľkodušne váš čas modlitbám. To je všetko, čo od vás v tomto čase požadujem. Vy, Moje deti, budete plakať slzami výčitiek, keď spoznáte, ako ste sa mýlili. A áno, Ja vám (veľkodušne) odpustím, aj keď ste ma hlboko ranili.

Vaše urážky Ma hlboko zraňujú.

Vaše posmešky sú ako nôž, ktorý rozrezáva Moje vnútro, a pritom si myslíte, že Ma poznáte, ale nie je tomu tak.

Vaše mysle sú uzatvorené a preto nepočujete Môj skutočný hlas, ktorý je ako hlas volajúceho na púšti.

Vaša nadradenosť Ma uráža.

Musíte prijať skutočnosť, že sa teraz pripravuje cesta pre Môj Druhý príchod.

Pravdepodobne Ma teraz (vôbec) nepočúvate, keď na vás s veľkou naliehavosťou apelujem, aby ste sa modlili za duše, ktoré by inak boli pre Mňa stratené. Ale nakoniec budete počúvať, keď vám po tejto veľkolepej udalosti (Varovaní) toto všetko bude dokázané.

Pretože potom budem od vás očakávať, že Ma budete nasledovať a budete tvoriť zvyšok Mojej cirkvi (to, čo po odpadnutí v čase vlády Antikrista a jeho Falošného proroka ešte zostane ako zvyšok z pravej Kristovej cirkvi pozn. prekl.). Potom sa všetci zjednotíme, aby sme zodvihli ostatné ponechané zvyšky (Mojej cirkvi), ako budeme postupovať smerom do Môjho Nového Raja.

Váš milovaný Ježiš Kristus

Spasiteľ a Vykupiteľ ľudstva

* Poznámka:

Ak duše v smrteľnom hriechu, ktoré počas Varovania následkom šoku a zdesenia zomrú skôr, akoby sa mohli kajať a prosiť Ježiša o odpustenie za svoje hriechy, alebo ak tieto zatemnené duše vo svojej spurnosti, pýche a zatvrdilosti počas Varovania jednoducho odmietnu Ježišovo Milosrdenstvo, potom skutočne nemusia dostať a žiaľ ani nedostanú príležitosť, aby hľadali vykúpenie skrze pokánie za svoje hriechy. Sú to duše, ktoré budú počas Varovania najviac ohrozené nebezpečenstvom, že budú naveky zatratené. Preto nás Pán Ježiš prosí a naliehavo vyzýva, aby sme sa modlili predovšetkým za tieto úbohé stratené duše, lebo cez naše modlitby im Boh Otec ešte v poslednom okamihu a to len vďaka našim modlitbám dá čosi, čo bude ako "záchranné lano", aby mohli byť aj títo úbožiaci zachránení. Ale aby sa tak stalo, potrebuje Boh Otec a Boh Syn, Ježíš Kristus, naliehavo a bezodkladne veľa našich modlitieb za tieto zatvrdilé, úbohé duše hriešnikov! Prosíme vás, modlite sa všetci, neotáľajte, neľutujte čas ani námahu náš Pán vás naliehavo volá!

13.01.2012 - 08:00 hod.

312. Modlitebná kampaň pred Varovaním (19) "Za mladých ľudí"

Moje dieťa, dnes som zarmútená, pretože veľmi trpím, keď myslím na tie úbohé duše, ktoré počas Varovania zomrú.

Musíš prosiť o naliehavú modlitbu za tie duše, ktoré u môjho Otca vyvolávajú hnev. Ich správanie je v Jeho očiach ohavné.

Prosím modlite, modlite, modlite sa za tieto deti temnoty, z ktorých mnohé nevedia, čo činia.

Ich skazenosť privádza môjho Syna k plaču a Jeho rany hnisajú. Je dôležité, aby sa počas Jeho Božieho milosrdenstva (Varovania) nachádzalo toľko duší, ako to len bude možné, v objatí Jeho náručia. Prosím požiadaj moje deti, aby tátoModlitebná kampaň (19) bola venovaná mne, Matke Spásy, na záchranu týchto úbohých duší.

"Matka Spásy, prosím ťa, oroduj za milosrdenstvo pre mladé duše, ktoré sú v strašnej temnote, aby spoznali tvojho milovaného Syna, keď príde, aby zachránil celé ľudstvo.

Nech ani jedna duša nebude vylúčená. Nech ani jedna duša neodmietne Jeho veľké milosrdenstvo.

Modlím sa Matka, aby všetci boli zachránení a prosím ťa, aby si tieto duše prikryla svojim svätým plášťom a poskytla im ochranu pred Podvodníkom, ktorú tak veľmi potrebujú. Amen."

Moje dieťa, pre môjho Syna sú všetky duše dôležité. Ale sú to práve mladé duše, nachádzajúce sa v smrteľnom hriechu, ktoré Ho trápia najviac.

Modli sa, aby svetlo milosrdenstva prežiarilo temnotu, ktorá zahaľuje ich mysle a duše. Modli sa, aby sa vo svojich hrozných životoch, ktoré vedú, zriekli morálnej skazenosti a prázdnoty. Modli sa, aby vzopäli ruky a prosili o milosrdenstvo, pretože inak im nikdy nebudú dané milosti, ktoré potrebujú, aby vošli do Nového Raja.

Aká to len bude pre vás, ktorí prijmete tento dar Varovania a ktorí vojdete do Novej éry Raja na Zemi, ohromná strata, títo mladí ľudia. Môjmu Synovi to zlomí srdce, ak aj oni nebudú môcť byť zachránení.

Vaša milovaná Matka

Kráľovná Nebies Mária

Matka Spásy

13.01.2012 - 20:15 hod.

313. Panna Mária - už skoro zavládne mier na Zemi

Moje dieťa, už skoro zavládne mier na Zemi.

Ešte príde k nepokojom a ku konfliktom, avšak to (všetko) je nevyhnutné, aby sa Zem zbavila posledného zla.

Ruka môjho Otca rýchle dopadne na tých, ktorí ignorujú milosrdenstvo môjho Syna. On nebude viac tolerovať ich neposlušnosť potom, ako im bude odhalená pravda.

Tým, ktorí sa po Varovaní obrátia môjmu Synovi chrbtom, bude dané ešte určité časové obdobie k tomu, aby mohli prejaviť výčitky svedomia za svoje hriechy, ale to bude trvať len krátko.

Modlite sa za tie duše, ktorých zatvrdilosť bude znamenať ich pád.

Moje dieťa, zmeny sú už v plnom prúde a mnohé sa udeje rýchlo.

Deti, dívajte sa na oblohu, aby ste zbadali prvé znamenia milosrdenstva môjho Syna.

Tí z vás, ktorí sú skromného a pokorného srdca, sa nemajú čoho obávať, pretože je to ten čas, ktorý ste očakávali.

Tie duše, ktoré neuznávajú existenciu môjho Syna, budú (veľmi) prekvapené a zarmútené, keď im bude konečne ukázaná (a tiež dokázaná pozn. prekl.) pravda.

Tie sužované duše, ktoré prisahali vernosť Zlému, budú zronené od žiaľu, kým ďalšie duše sa budú pred pravdou ukrývať, pretože nebudú schopné odporovať svetlu.

Modlite sa, aby cez modlitby iných všetky takéto duše mohli byť a aj boli vykúpené v očiach môjho predrahého Syna.

Obrátenie odvráti trest a zoslabí dopad zlovestných plánov, zosnovaných Antikristom, ktoré sú už v plnom prúde, aby zničili ľudstvo.

Modlite sa, aby (záverečná) bitka medzi Nebom a Satanom mala za následok to, že všetky Božie deti budú môcť byť zachránené a ušetrené od plameňov pekla.

Vaša milovaná Matka

Kráľovná ruží

Matka Spásy

13.01.2012 - 21:35 hod.

314. Vedci verejne poprú, že sa tento zázrak stal

Moja vrúcne milovaná dcéra, konečne bude Moje Božie milosrdenstvo spoznané a nakoniec aj pochopené.

Lúče Môjho milosrdenstva, ktorých začiatok predznamená ružovo sfarbená obloha, zaplavia Zem, aby zachránili ľudstvo.

Žiadna osoba (nad 7 rokov pozn. prekl.) nebude výnimkou. Prezidenti, králi, kráľovné, princovia, chudobní, celebrity, žobráci, zlodeji, vrahovia, ateisti a veriaci v Boha Otca a vo Mňa, Jeho milovaného Syna títo všetci budú zasiahnutí Mojím (milosrdným) darom.

Tí, ktorí sú arogantní, padnú v pokore na kolená, keď uvidia svoje ťažké hriechy tak, ako sa tieto javia Mne v Mojich očiach.

Bezbožníci uvidia svetlo Mojej Božej existencie a bude na nich, aby sa rozhodli. Buď príjmu Moju lásku a milosrdenstvo alebo Ma udrú do tváre. Tak či onak všetky Božie deti uvidia lúče Môjho milosrdenstva a bude pre nich ťažké, aby ignorovali tento zázrak.

Všetkých vás naliehavo prosím o modlitby, aby Moje milosrdenstvo bolo uvítané a prijaté tak, ako keď hladný človek siaha po chlebe života. Bez tohto chleba zomrie.

Možné sú len dve cesty buď pôjdete so Mnou, vašim Božským Spasiteľom alebo budete čeliť plameňom pekla.

Ja Som vždy plný milosrdenstva ale po Varovaní bude už len veľmi málo času, aby ste preukázali kajúcnosť.

Mnoho vedcov a ľudí zo Satanovej armády bude použitých, aby verejne popreli, že sa tento veľký zázrak naozaj stal. Modlite sa za nich, aby toto klamstvo nezviedlo vlažné duše, ktoré by tak mohli byť pokúšané, aby sa znova odo Mňa odvrátili.

Pripravte sa, deti. Nezabúdajte, že tento zásah z Nebies je jediným (možným) spôsobom, ako zachrániť väčšinu ľudstva.

Keby Som nevylial Moje milosrdenstvo na celý svet, potom by len veľmi málo duší mohlo vojsť do Môjho Nového raja na zemi.

Všetkých vás milujem a vítam v lone Mojej lásky a milosrdenstva.

Nemajte strach z toho, že vaše duše budú zaplavené Mojim Duchom Svätým. Vás veriacich to dokonca ešte viac posilní vo vašej láske ku Mne a potom sa pripojíte k Mojej armáde, aby ste privádzali k obráteniu tých, ktorí potrebujú viac času, aby sa ku Mne navrátili.

Váš Spasiteľ a Milosrdný Kráľ

Ježiš Kristus

16.01.2012 - 13:20 hod.

315. Posledný posol, aby oznámil Druhý príchod

Moja dcéra, keď posielam do sveta prorokov, tak to budú obvykle takí ľudia, od ktorých by si to očakávala najmenej.

Nikdy ich nenájdeš na najvyšších pozíciách Mojej cirkvi. Ani to nebudú navonok obzvlášť sväto pôsobiace duše. V mnohých prípadoch nebudú (vôbec) hodní takéhoto mimoriadneho daru.

A predsa si vyberám nedokonalé a nezvyčajné duše s jednoduchým životopisom, aby Som z nich mohol vyformovať také stvorenia, aké si prajem mať Ja.

Ani Moji proroci posledných časov nie sú toho výnimkou. Nebudú ľahko akceptovateľní, pretože aj vtedy na počiatku, keď Som po prvýkrát vyslal Mojich prorokov, aby pripravili ľudstvo na príchod Môjho milovaného Syna Ježiša Krista Mesiáša, bolo pre nich ťažké, aby bol počutý ich hlas.

Ani hlasom Mojich pravých poslov posledných časov nebude na začiatku ich misie načúvané. Napriek tomu budú časom rozpoznaní ako praví, pretože bude to Môj hlas, ktorý bude ľahko rozpoznateľný.

Ty, dcéra Moja, si posledným poslom, ktorý bol vyslaný, aby ohlasoval návrat Môjho milovaného Syna, Ježiša Krista, kvôli Jeho toľko očakávanému Druhému Príchodu.

Vyvoláva to v tebe úzkosť a občas je to pre teba veľmi ťažké, aby si sa s tým zmierila. Napriek tomu je to pravda.

Táto práca, v ktorej ti budú dávané Božské posolstvá, aby si pripravila zvyšok Mojej Cirkvi na zemi na Môj Druhý príchod, bude náročná.

Pre mnohé vyvolené duše, ktoré Som až doposiaľ vybral a s ktorými budem pre blaho celého ľudstva aj naďalej komunikovať, sa ich údel stane ľahším.

Avšak tvoj údel bude extrémne ťažký a preto budeš prenasledovaná.

Ja ťa požehnávam každou milosťou z Môjho Nebeského kráľovstva.

Budeš napredovať vpred ako Môj vyvolený nástroj, aby si svetu oznamovala Moje Najsvätejšie slovo.

Táto práca bude vždy pod ochranou.

Áno, takmer denne bude na teba útočené, ale pamätaj si jedno ak by táto práca nebola tak dôležitá, myslíš si, že by mohla uniknúť pozornosti Satana a jeho padlých anjelov?

Oni, dcéra Moja, zamorili Zem a v mnohých prípadoch sa vkradli do sŕdc a duší mnohých Mojich nič netušiacich detí.

Svätá cesta tvojej práce, ktorú vykonávaš ty, ktorá si posledným poslom, ktorý bol zoslaný na Zem, aby pomohol ľudstvu vymaniť sa z konečného Satanovho zovretia, bola predpovedaná v Svätom písme.

Svet bol v očakávaní týchto pokynov, daných na základe Môjho svätého príkazu.

Mnoho falošných prorokov sa pokúsi pomocou šírenia lží a pochybností zastaviť toto Moje sväté slovo.

Tieto posolstvá budú spochybňované a podrobené skúmaniu Mojou cirkvou, či v nich nie sú chyby. Napriek tomu ohlasujú iba pravdu.

Mnohé z právd, ktoré boli po stáročia ignorované Mojimi cirkvami, budú opäť zjavené.

Ďalšie skutočnosti, týkajúce sa pravdy vášho večného života, deti, vám budú odhalené.

Táto práca vyvolá pohoršenie, dcéra Moja. Budeš opľúvaná, zosmiešňovaná, pohŕdaná a budú sa ti klásť všemožné prekážky.

Tí z vás, ktorí sa len ťažko dokážete zmieriť s pravdou, ktorá je dávaná tebe, prorokovi posledných časov teraz počúvajte Moju prosbu.

Musíte Ma prosiť o dar Ducha Svätého ešte predtým, ako budú vaše uši otvorené, aby počuli Môj hlas ohľadne pravdy Môjho svätého slova a ohľadne pokynov, ktoré vám všetkým poskytnem, aby ste mohli mať večný život.

Moje slová budú utvárané jednoduchým spôsobom, aby každý muž, žena a dieťa mohol nasledovať Moje sväté slovo. No vedzte nasledovné i keď cez Moje slová bude prežarovať veľa lásky a svetla, bude tam aj závan Božskej autority, ktorú nebude možné ignorovať.

Takto budete vedieť, že Som to Ja, váš Boh, váš Večný Otec, kto hovorí. Moja láska prenikne do vašich duší a pozdvihne vaše so Mnou prepojené srdcia.

Všetky prípravy sú vykonané. Po veľkom milosrdenstve Môjho milovaného Syna bude vymedzený čas, aby sa svet pripravil na Jeho Druhý príchod.

Áno deti teraz konám prípravy, aby Som zachránil Moje deti od temnoty. Uplatňujem si nárok na Moje stvorenie Moje deti a vezmem vás do vášho právoplatného domova, do vášho dedičstva, do Nového raja.

Moje deti, buďte trpezlivé. Nezabúdajte, že vás milujem. Dôverujte Mi a Môjmu svätému slovu, ktoré Som vám dal prostredníctvom Môjho proroka na konci času Márie Božieho Milosrdenstva.

Váš večný Otec

Najvyšší Boh

Stvoriteľ všetkých vecí

17.01.2012 - 14:00 hod.

316. Posvätení služobníci - budete vedení smerom k falošnému prorokovi

Moja drahá milovaná dcéra, nadišiel čas oznámiť svetu, aby si ľudia pripravili svoje duše na Môj návrat na Zem tak, ako to bolo predpovedané.

Môj ľud povstane a bude Ma vítať, keď opäť prídem, no tentokrát (preto), aby Som si nárokoval Môj právoplatný trón ako kráľ ľudstva.

Tým z vás, ktorí poznáte Môj hlas musíte mať úplnú dôveru vo Mňa.

Povediem vás po ceste pravdy, aby sa každý z vás stal hodným vojsť do Nového raja na Zemi.

Odmietnite hlas temnoty, ktorá vás pri každej príležitosti zaslepí a bude sa pokúšať vás odo Mňa odviesť.

Ja Som váš milovaný Spasiteľ, ktorý zomrel ukrutnou smrťou na kríži. Napriek tomu bude Moje utrpenie pokračovať, až pokým neprivediem do bezpečia zbytok Mojej cirkvi na Zemi.

Prichádzam, aby Som vás opäť ešte raz zachránil. Dovoľte Mi, aby Som to urobil bez prekážok.

Tak mnohí z vás sa tvárili byť hluchí voči Mojim prosbám k ľudstvu, aby si ľudia pripravili svoje duše na túto nádhernú éru mieru. Vy neviete, že vás milujem?

Je to kvôli súcitnej láske, ktorú prechovávam ku každému jednému z vás, že prichádzam, aby Som vás nielen varoval, ale vám aj pomohol sa pripraviť na tento veľkolepý okamih.

Uvedomujem si, že tí z vás, ktorí Ma milujú, predovšetkým Moji zasvätení služobníci, sú obzvlášť ostražití ohľadne falošných prorokov, ktorí by sa mohli objaviť. To je aj veľmi dôležité. Príďte teraz a poproste Ma, aby Som vás naplnil Duchom Svätým k tomu, aby vám mohla byť a aj bola odhalená pravda.

Pokiaľ sa ku Mne neobrátite, potom nedokážete porozumieť tomu, čo od vás očakávam.

Poďte ku Mne a teraz Ma počúvajte. Vaše utrpenie bude ťažké, lebo Satan vás nenechá ani na chvíľu na pokoji.

On vie, že Ja sa nechávam poznať nielen cez Máriu, ktorá je Mojim prorokom posledných časov, ale tiež cez mnohé (ďalšie) duše. Tieto Moje duše, ktoré boli vyvolené, aby sa stali poslami na konci času, budú práve tými, ktorým budú kladené najväčšie prekážky zo strany Mojich zasvätených služobníkov.

Nanešťastie budete miesto toho vedení Podvodníkom smerom k Falošnému prorokovi a jeho prisluhovačom, ktorí budú všade chrliť klamstvá a nepravdy.

Tým, ktorí príliš rýchlo odsudzujú Mojich poslov, odkazujem buďte veľmi opatrní. Vy, Moji posvätení služobníci, sa stanete hlavným cieľom Podvodníka.

Bude to vaša myseľ, ktorú sa ako prvú pokúsi obrátiť iným smerom. Pretože ak sa odo Mňa, vášho Božského Spasiteľa, odvrátite, potom povediete Môj ľud nesprávnym smerom.

Bez toho, aby ste si toho boli vedomí, mu zabránite, aby počul pravdu z Mojich Božích úst.

Spôsobíte, že Moje deti budú trpieť hladom z nedostatku výživy, nevyhnutnej k ich duchovnému rastu.

Uvedomte si, že ste účastní konca časov. Nepremárnite čas, ktorý vám zostáva tým, že budete žiť v prázdnote klamstiev a chaosu.

Bitka sa začala a zbytok Mojej cirkvi bude zachránený, keď bude so Mnou kráčať do Môjmu slávneho panstva.

Modlite sa, aby ani jedna duša nezostala pozadu.

Modlite sa tiež, aby ste vy, Moji svätí služobníci, neboli braní na zodpovednosť zato, že odvádzate Moje deti od pravdy, svetla a spásy, na ktorú majú právo.

Teraz Ma nasledujte a pomôžte Mi spasiť duše.

Váš milovaní spasiteľ

Ježiš Kristus

18.01.2012 - 09:50 hod.

317. Zlovestný plán vnútri Vatikánu na zničenie katolíckej cirkvi

Moje dieťa, počas tohto času apostázie (odpadnutie od viery pozn. prekl.) vo svete sa od všetkých Božích detí vyžaduje, aby si zachovali vytrvalosť a odolnosť.

Tak málo ľudí verí vo svojho Božského Stvoriteľa, môjho Otca Najvyššieho Boha.

Už zakrátko im bude zjavená pravda, no napriek tomu budú ešte mnohí tvrdiť, že Boh neexistuje. Veľa modlitieb je teraz za potreby, deti.

Zlovestná sekta* snuje ohavný komplot proti pápežovi Benediktovi XVI. v jeho vlastných koridoroch (vo vnútri Vatikánu pozn. prekl.).

Je známe, že táto sekta existuje vnútri Vatikánu medzi jeho posvätenými služobníkmi, no títo (ostatní) sú bezmocní voči tejto zlovestnej skupine, ktorá sa pred stáročiami infiltrovala do katolíckej cirkvi.

Predstavitelia tejto sekty sú zodpovední za prekrúcanie pravdy učenia môjho Syna. Tak málo sa o nich vie a o ich ohavnom pôsobení.

Oni vypudili pravé učenie z katolíckej cirkvi a namiesto neho zaviedli len vlažnú, zriedenú verziu, ktorou za posledných štyridsať rokov kŕmili katolíkov.

Tak mnoho chaosu sa rozšírilo skrze túto zlovestnú ale utajenú sektu, že moje deti odchádzali z pravej cirkvi.

Modli, modli sa, aby títo nevyhnali preč pápeža.

Modli sa, aby Falošný prorok nemohol zaujať miesto Svätého otca a nemohol tak rozširovať klamstvá.

Modli sa, aby zasvätení služobníci vo Vatikáne mali dostatok síl nato, aby odolali tomuto hanebnému komplotu, ktorý je plánovaný s cieľom zničiť katolícku cirkev.

Plánujú nahradiť Svätého služobníka  pápeža Benedikta XVI.  za lživého diktátora. On v spojení s Antikristom a jeho skupinou vytvorí novú cirkev, aby oklamal svet.

Žiaľ mnohé z mojich detí vo svojej oddanosti ku katolíckej viere budú slepo nasledovať toto nové falošné učenie, podobajúc sa baránkom, ktoré vedú na porážku.

Deti, zobuďte sa pre pravdu. Tento zlovestný plán v priebehu rokov zmenil fundamentálnu autentičnosť katolíckeho učenia.

Urážate Môjho Syna, keď prijímate svätú Eucharistiu na ruku.

To je ich dielom.

Urážate Môjho Syna, keď pravidelne nevyhľadávate sviatosti. No tí, na ktorých ste kvôli týmto (sviatostiam) odkázaní, nezabezpečujú vaše duchovné blaho, pretože neumožňujú, aby každý mohol mať prístup k týmto sviatostiam.

Moje dieťa, veľké zlo, ukryté po stáročia v koridoroch Svätej stolice (Vatikánu) sa už čoskoro ukáže svetu. Tie z mojich detí, na ktorých spočíva Duch Svätý, uvidia pravdu, keď bude svetu predstavená hanebná lož.

Iní pôjdu do temnej uličky v slepom nasledovaní.

Veľká rozpoltenosť sa objaví v radoch kňazov, biskupov, arcibiskupov a kardinálov. Jedna strana bude proti druhej.

Praví učeníci sa budú musieť skrývať a kázať súkromne, lebo inak budú zabití.

Pravá cirkev bude v takej skrytosti, že praví veriaci sa budú musieť spájať, aby mohli praktizovať svoju vernosť k môjmu Večnému Otcovi.

V každom kúte Zeme budú otrasy, spôsobené hnevom môjho Nebeského Otca kvôli tejto trúfalej bezbožnosti.

Moje dieťa, oni nemôžu vyhrať. Viera a odvaha zvyškov veriaceho kresťanstva bude viesť k tomu, že títo nehanební podvodníci budú navždy zničení.

Očakávajte teraz a buďte pripravení, že katolícka cirkev ohlási tieto zmeny.

Potom poznáte pravdu, o ktorej vám hovorím.

Modlite, modlite, modlite sa za pápeža Benedikta a jeho pravých učeníkov (z radov klérusu pozn. prekl.).

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

* Poznámka:

Je známe, že po stáročia sa démonické sily snažili rímsko-katolícku cirkev rozložiť znútra a to predovšetkým cez infiltráciu slobodomurárov. Je preto veľmi pravdepodobné, že pod spomínanou sektou sú myslení práve slobodomurári, ktorých predstavitelia sú v čelných radoch svetovej elity tzv. iluminátov ("osvietených" Satanových prisluhovačov), tvorcov NWO Nového Svetového Poriadku.

19.01.2012 - 20:30 hod.

318. Antikrist, ktorý sa skrýva v zákulisí, sa už čoskoro objaví vo svete

Moja vrúcne milovaná dcéra, teraz mocne povstaň, aby si mohla pokračovať v ohlasovaní môjho najsvätejšieho slova svetu.

Tí, ktorí počúvajú a veria môjmu najsvätejšiemu slovu, môžu obdržať veľké milostí, ak sa budú modliť moje modlitby, dané v rámci Kampane pred Varovaním.

Očistec na Zemi, ktorý už čoskoro zažijú duše, ktoré po Varovaní preukážu nad svojimi hriechmi skutočnú ľútosť a výčitky svedomia, bude pre ne ťažký.

Toto pokánie je dôležité, deti.

Nebráňte sa mu ale prijmite ho.

Tí z vás, ktorí vo Mňa veríte, musíte Ma teraz počúvať. Váš počet bude narastať potom, ako sa moje Milosrdenstvo ukáže svetu a vaše hlasy budú znieť divočinou tohto sveta.

Vďaka vašej sile a bojovnému duchu bude moja cirkev schopná prežiť prenasledovanie.

Vy, deti, sa nemáte čoho obávať, ak budete pokorne kráčať po mojom boku.

Vaša pokorná poslušnosť je nevyhnutná pre dosiahnutie milostí, ktoré potrebujete, aby ste zostali silní a zachovali si pevné nervy ako súčasť mojej armády v boji proti Antikristovi.

On, deti moje, sa skrýva v zákulisí ale už čoskoro sa objaví pred zrakmi sveta.

Je bez hanby a bude plný chvastavých rečí o svojom humanitárnom úsilí. Mnohí podľahnú jeho šarmu, keď bude apelovať na dobrotu ich srdca.

Tu je modlitba "Za zabránenie Antikristovi zničiť svet" v rámci Modlitebnej kampane (20), ktorá pomôže zastaviť Antikrista pred zničením mojich detí:

Ó, Bože Otče, v mene Tvojho predrahého Syna úpenlivo na Teba volám, aby si nedovolil Antikristovi polapiť duše Tvojich detí.

Všemohúci Otče, úpenlivo Ťa prosím, zabráň mu, aby na Tvoje deti zoslal teror.

Vrúcne Ťa prosím, nedovoľ mu, aby nakazil Tvoje stvorenie a prosím Ťa, aby si mal milosrdenstvo s tými úbohými dušami, ktoré budú voči nemu bezbranné.

Drahý Otče, vypočuj moju modlitbu a zachráň všetky svoje deti od tohto strašného zla.

Váš milujúci Ježiš Kristus

20.01.2012 - 20:15 hod.

319. Zapečatená kniha pravdy bude otvorená v príprave na Môj Druhý príchod

Moja drahá milovaná dcéra, nie je dôležité robiť si starosti kvôli ľudskej mienke.

Názory ľudí sú ničím v porovnaní s Mojimi svätými slovami, ktoré dostávaš.

Moje slovo je prvoradé. Nech ťa žiadne iné názory, vznesené proti Mne, neznepokojujú.

Čas na záchranu ľudstva, dcéra Moja, je pre Mňa veľmi krátky.

Dcéra Moja, tak mnoho a tak rýchlo sa bude teraz od teba očakávať, že takmer nebudeš schopná lapať dych.

Je veľa toho, čo bude teraz prostredníctvom teba odhalené, aby sa Moje deti dozvedeli, ako sa majú správne pripraviť.

Ak dovolíš, aby ťa rozptyľovanie, akým sú názory a náhľady ľudí, zbytočne oberali o tvoj čas, potom ťa to bude odvádzať od práce, ktorá je naozaj dôležitá.

Dcéra Moja, dovoľ Mi, aby Som ťa v tomto čase naplnil láskou a útechou.

Varovanie je veľmi blízko. Akonáhle lúče Môjho milosrdenstva prežiaria celý svet, prejaví každý, kto vo Mňa verí, svoju ľútosť.

Tí, ktorí odsudzujú Moje posolstvá, ktoré sú ti dávané a ktorí Ma milujú, sa s láskou a radosťou vo svojich dušiach navrátia k Môjmu svätému srdcu.

Len čo sa Varovanie uskutoční, tak dôjde k rade udalostí.

Antikrist a jeho skupina aj keď budú oslabení v dôsledku celosvetového vyznania hriechov (Varovania) začnú plánovať uchvátenie Mojej svätej cirkvi z vnútra.

Moja armáda zaujme svoje postavenie a začne bojovať, aby zachránila svätú katolícku cirkev pred skazou. Oni Falošný prorok a jeho nasledovníci nezvíťazia, dcéra Moja, no jak len žialim kvôli Mojim posväteným služobníkom, ktorí odpadnú.

Budú natoľko oklamaní, že si budú myslieť, že nasledujú pravovernú katolícku cirkev.

V skutočnosti sa ocitnú na strane zarovno s Falošným prorokom, ktorý s pýchou a pohŕdaním vo svojom srdci bude vládnuť nad Mojou Svätou stolicou.

Ty, dcéra Moja, musíš požiadať Moje deti, aby sa vytrvalo modlili za zmiernenie tejto ohavnosti.

Potrebujem modlitby na záchranu duší Mojich úbohých zvedených kňazov, biskupov a kardinálov, ktorí sú slepí voči pravde.

Petrov Svätý stolec bude znesvätený padlými anjelmi Satana, ktorí budú spolčení s Antikristom a jeho rozličnými organizáciami.

Títo všetci, dcéra Moja, majú jedno spoločné sú výplodom Satana.

Ja viem, že to vzbudzuje strach, ale to nebude dlho pretrvávať. Modlitby, a to vo veľkom počte, zmiernia a napomôžu odvracať tieto udalosti.

Deti, pripravte si teraz svoje duše tým, že pôjdete ku svätej spovedi, pokiaľ ste katolíci, a to tak rýchle, ako len môžete. V ostatných prípadoch vás všetkých naliehavo prosím, aby ste s čistým srdcom hľadali pokánie za svoje hriechy.

Týmto bude vaša bolesť, spojená s (očistným) pokáním počas Varovania, zmiernená. Následne sa musíte modliť za mier na zemi.

Prípravy na Môj Druhý príchod započnú ihneď potom, ako sa Varovanie uskutoční.

Zapečatená kniha pravdy bude otvorená a tajomstvá budú odhalené skrze teba, dcéra Moja, aby sa stali viditeľné pre celý svet.

Moja kniha pravdy bude daná svetu, aby v jednote so Mnou boli vaše duše očistené.

Len potom budete pripravení, aby ste spolu so Mnou vošli do éry Božej vôle Môjho Otca, éry pokoja, Môjho Nového raja na Zemi.

Váš milovaný Ježiš

Spasiteľ ľudstva

21.01.2012 - 13:15 hod.

320. Falošného proroka budú považovať za žijúceho svätca a jeho kritikov za kacírov

Moja drahá milovaná dcéra, každému z Mojich poslov, ktorí boli určení, aby šírili Moje sväté slovo, bola daná iná úloha. Ani u jedného nie je tá istá, ako u druhého.

To je dôvod, prečo Moji poslovia nikdy nesmú uberať na vážnosti jednému posolstvu tým, že ho budú porovnávať s iným posolstvom.

Ty, dcéra Moja, si ako siedmi posol bola vybraná, aby si informovala Moje deti o pravde. Mnohé z Mojej pravdy ti už bolo dané, no (ešte) omnoho viac musí teraz prísť.

Až budú odhalené tajomstvá, ktoré sú v nich obsiahnuté, tak budeš kvôli nim zosmiešňovaná a vystavená výsmechu a budú sa na teba dívať ako na blázna.

Tieto tajomstvá majú pomôcť očistiť Môj ľud vrátane tých, ktorí prijali volanie, aby Ma nasledovali rovnako, ako duše, ktoré sú bez lásky a chladného srdca.

Bez tejto očisty by Zem nemohla byť očistená. Potrebuje byť očistená preto, aby bola pre Mňa učinená byť hodnou toho, aby Som po nej opäť kráčal.

Moje deti sa musia radovať. Strach nie je niečo, čo prichádza odo Mňa.

Strach pochádza od Zlého. No i tak by vám bolo odpustené a prepáčené, ak sa strachujete o tie duše, ktoré kráčajú v temnote. No nie preto, že oni nemôžu vidieť ale preto, že sa rozhodli, že nebudú vidieť.

Moja milovaná armáda nasledovníkov, máte voči Mne povinnosť, aby ste Mi pomohli pripraviť cestu pre Moje nadchádzajúce Božské panovanie na Zemi.

Potrebujem vašu pomoc. Potrebujem vaše modlitby. Vaše modlitby oslabia pôsobenie Antikrista ako aj Falošného proroka, ktorý zaujme miesto na Svätom stolci v Ríme.

Všetky Moje deti musia vedieť, že Som ten, ktorý všetko odpustí. Dokonca aj tí, ktorí sú prepojení na Satanské skupiny, o ktorých hovorím, môžu byť zachránení od ďalšieho zostupu nadol k bránam pekla.

Pomocou modlitby môže byť dopad hriechu zmiernený. Nemusíte tiahnuť do boja a bojovať so zdvihnutými päsťami. Všetko, čo musíte spraviť, je modliť sa.

Môj Nový raj je prekrásny, deti. Tak mnoho príprav bolo ukončených, ktoré budú predstavovať tie isté zázraky, aké boli ponúknuté aj Adamovi a Eve, ktoré oni svojim hriechom odmietli. Všetko je pripravené.

Vy, Moji nasledovníci, budete mať úžitok z prekrásneho Nového raja na Zemi, nad ktorým zavládne Moje panstvo.

Nakoľko vy z tejto generácie ste boli vyvolení, aby ste sa tešili z tohto raja, nesmiete sa zastaviť vo vašej práci, ktorá Mi pomáha, aby Som všetky Moje deti vzal so Sebou do Môjho nádherného kráľovstva.

Deti Moje, buďte si ale vedomé, že Falošný prorok vás nechá uveriť, že on pre vás takisto pripravuje podobné miesto v raji.

Jeho klamstvá budú fascinovať časť katolíckych veriacich. Bude sa vyznačovať okúzľujúcou a navonok láskavou charizmou a všetky Moje deti v katolíckej cirkvi budú tým zmätené.

Jedna z jeho povahových čŕt, na ktorú si dajte pozor, bude jeho pýcha a arogancia, ukrytá za jeho navonok predstieranou falošnou pokorou. Tak veľmi zmätie Moje deti, že si budú myslieť, že je mimoriadnou a čistou dušou.

Budú ho považovať za žijúceho svätca. Ani jedno slovo z jeho úst nebude spochybňované.

Takisto sa bude zdať, akoby mal nadprirodzené schopnosti a ľudia sa okamžite budú domnievať, že je schopný konať zázraky.

Ktokoľvek, kto sa proti nemu postaví, bude kritizovaný a považovaný za kacíra.

Všetky takéto duše, obvinené z kacírstva, budú odstránené a pozbavené práv.

Všetka pravda, majúca vzťah k Môjmu učeniu, bude prekrútená. Všetko bude považované za klamstvo. Prenasledovanie sa sprvoti bude vyvíjať pozvoľne a nenápadne.

Moji praví posvätení služobníci budú musieť slúžiť omše potajomky a v mnohých prípadoch v nekatolíckej cirkvi.

Budú musieť slúžiť omše v útočištiach a útulkoch. Deti, nesmiete strácať nádej, keď sa to stane. Bude to trvať len krátky čas.

Len sa modlite za tie duše, ktoré tým, že sa zaviažu Falošnému prorokovi, zabudnú na Najsvätejšiu Trojicu, ktorá je tým pravým základom, na ktorom je postavená katolícka cirkev.

Mnohé náboženstvá uctievajú len jednu entitu Svätej Trojice. Niektoré uctievajú Otca, iné Syna. Avšak všetky sú jednej podstaty.

Je len jeden pravý Boh, ktorým je Otec, Syn a Duch Svätý tri rozdielne osoby, no všetky spolu tvoriac jednu Božskú podstatu. Všetkým náboženstvám bude už čoskoro daná pravda a mnohé príjmu toto sväté tajomstvo.

Nasledujte Ma na ceste spásy, pretože vy, Moji nasledovníci, máte pred sebou nádhernú budúcnosť, avšak musíte zostať silní.

Toto je tá vyvolená generácia pre Môj Nový raj na zemi.

Neodmietajte tento nádherný dar života v celej jeho okúzľujúcej veľkoleposti. Žiadnej duši nebude nič chýbať. Môj Nový raj na zemi bude érou mieru a šťastia bez hriechu.

To je Božská vôľa Môjho Otca a bola Jeho zasľúbením ľudstvu od samého počiatku.

Deti buďte šťastné a plné radosti, lebo sa máte na mnohé tešiť.

Skúšky, ktoré sú pred vami, vyblednú vo svojej bezvýznamnosti, keď uvidíte nádherné kráľovstvo, ktoré vás očakáva.

Milujem vás, deti. Ja viem, že Ma milujete. Preto vás prosím, aby ste preukázali lásku k tým, ktorí sú slepí k Môjmu Duchu Svätému.

Modlite sa za nich pri každej príležitosti, aby tak mohli opäť vidieť pravdu Môjho zasľúbenia, ktoré Som dal ľudstvu, keď Som zomrel, aby Som zabezpečil vašu večnú spásu.

Váš milujúci Ježiš

Spasiteľ ľudstva

23.01.2012 - 15:20 hod.

321. Počujte Moju naliehavú prosbu o modlitby za duše ateistov

Moja milovaná dcéra, svet stojí na pokraji zmien, ktoré ho zmenia na nepoznanie.

Môj čas je už takmer tu.

Naliehavo prosím všetkých veriacich vo Mňa, ich Božského Spasiteľa a Môjho Večného Otca, aby sa utíšili v tom, čo práve robia a počúvali.

Či už veríte alebo neveríte týmto Mojim posolstvám svetu pre tento čas, počujte teraz Moju naliehavú prosbu.

Modlite, modlite, modlite sa so všetkou láskou, ktorú prechovávate ku Mne vo svojich srdciach, za duše ateistov.

Mnohí z nich počas Varovania zomrú.

Mnohí nedostanú príležitosť k pokániu včas.

Naliehavo vás prosím, aby ste obetovali všetko vaše utrpenie a modlitby za tieto duše, aby Som ich tak mohol zachrániť od plameňov pekla.

Modlite sa za tých, ktorí sa ku Mne neobrátia ani vtedy, keď im bude ukázaná pravda.

Modlite sa takisto za tých, ktorí budú považovať očistec na zemi predstavujúci pokánie, ktoré budú akceptovať s dobrotou srdca za veľmi ťažký.

Pre mnohých z nich to bude veľmi bolestivé.

Modlite sa, aby dostali silu, potrebnú nato, aby to vydržali.

Choďte deti a robte všetko to, o čo Som vás prosil, pretože už zostáva len málo času.

Milujem vás. Pamätajte si, nie je čoho sa obávať, ak Ma milujete.

Len sa modlite za tých, ktorí Ma teraz v dnešných dňoch odmietajú a za tých, ktorí sa obrátia k pravde chrbtom.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

24.01.2012 - 16:55 hod.

322. Dobrá správa - Boh, Môj Večný Otec, dal súhlas k záchrane veľkej časti ľudstva

Moja vrúcne milovaná dcéra, som to Ja, tvoj Ježiš, kto dnes k tebe prichádza, aby ti dal dobrú správu pre svet.

Hodne modlitieb a utrpenia, ktoré ponúkli mnohé moje vybrané duše na zemi, znamenalo, že omnoho viac Božích detí môže byť teraz zachránených.

Deti, keby ste porozumeli moci obety a modlitby, tak by ste sa nikdy neprestali modliť.

Boh, môj Večný Otec, dal súhlas k záchrane veľkej časti ľudstva.

To znamená, že sa počas Varovania mnohí obrátia a tí, ktorí sa neobrátia, môžu byť vďaka sile modlitby zachránení.

To neznamená, že všetci budú zachránení, pretože žiaľ nebudú.

Tí zatvrdilí ľudia, ktorých vernosť patrí prednostne Satanovi a zlovestným sektám, ktoré On, Satan, kontroluje, nebudú chcieť byť zachránení.

Namiesto toho sa rozhodnú pre iný raj. Raj, zvádzajúci ich uveriť, že existuje mimo raja, ktorý prisľúbil ľudstvu Môj Otec.

Tento falošný raj, v ktorý satanskí nasledovníci Šelmy veria, neexistuje.

Bol vytvorený Satanom v mysliach jeho stúpencov a je jednoducho len ilúziou, sľubujúc tak mnoho.

Temné duše veria v iné univerzum, v inú entitu, v ktorej niet Boha.

Oni veria v iné životné formy, v iné stvorenia (bytosti) a v mierumilovný systém vládnutia to všetko sa však zakladá na lži.

Nič z toho nie je skutočné, deti. Niečo také proste neexistuje a ani existovať nemôže, pretože to nebolo stvorené mojim Otcom.

Všemohúci Boh Otec stvoril celý vesmír hviezdy, planéty a Zem ako aj priestor medzi nimi.

Modlite sa za tých, ktorí sú stúpencami takýchto kultov.

Modlite sa, aby ešte viac mojich trpiacich detí nevyhľadávalo takéto duchovné úniky (z reality), ktoré nepochádzajú od Boha.

Modlite sa teraz túto modlitbu "Vďakyvzdania Bohu Otcovi za spásu ľudstva" v rámci Modlitebnej kampane (21), vzdávajúc vďaku za tento mimoriadny dar, ktorý je teraz ponúknutý ľudstvu mojim Otcom:

"Vzdávame Ti, ó najsvätejší Bože, všemohúci Stvoriteľ ľudstva, chválu a vďaku za lásku a súcit, ktoré prechovávaš k ľuďom.

Ďakujeme Ti za dar spásy, ktorým si obdaroval svoje úbohé deti.

Prosíme Ťa, ó Pane, zachráň tých, ktorí nasledujú Satana a daj, aby otvorili svoje srdcia pre pravdu ich večného života. Amen."

Radujte sa deti z tohto veľkého daru.

Ale budete musieť vykonať ešte veľa práce, aby ste pomohli dušiam, pretože veľa vašich bratov a sestier naďalej zotrváva v tvrdošijnom odmietaní pravdy Môjho svätého slova.

Váš milovaný Ježiš

25.01.2012 - 13:50 hod.

323. Tajne sa plánuje atómová vojna, zahrňujúca Irán

Moje dieťa, mnoho sa deje práve teraz vo svete, kedy Satanova armáda všade pokračuje v šírení chaosu.

Pokúša sa prevziať kontrolu nad všetkými finančnými inštitúciami, aby mohla mojim deťom spôsobiť strašné ukrutnosti.

Oni, táto zlovestná skupina, hnaná túžbou po moci, sa tiež pokúša vyvolať atómovú vojnu v Iráne.

Vy, moje deti, sa musíte modliť, aby Boh Otec vo svojom veľkom milosrdenstve otvoril ich srdcia a tým zabránil, aby sa tieto veci udiali.

Deti, nikdy nestrácajte nádej, pretože vaše modlitby sú účinné.

Veľké zlá, zahrňujúce potraty, eutanázie, prostitúcie a sexuálne zvrátenosti, začínajú teraz vo svete slabnúť.

Modlite, modlite, modlite sa môj svätý ruženec všade a pokiaľ možno v skupinách.

Satan rýchlo stráca svoju moc, zatiaľ čo moja päta sa chystá rozdrviť hadovu hlavu.

Teraz to už nebude dlho trvať do príchodu môjho Syna na zem.

Ale ešte predtým vám dá poslednú príležitosť, aby ste sa obrátili.

Potom rýchlo pripraví svet na Svoj Druhý príchod.

Času je už málo.

Deti, modlitba je zbraňou k zastaveniu Satanovej armády pred posledným prenasledovaním, plánovaným proti ľudstvu.

Nezabudnite, že môj Večný Otec svojou láskou a súcitom ochráni všetkých vás, ktorí v Neho veríte.

Modlite, modlite, modlite sa za záchranu tých, ktorí voči Nemu aj naďalej zostanú nevšímaví a budú popierať pravdu o existencii môjho milovaného Syna.

Už je čas. Otvorte svoje srdcia k Božiemu milosrdenstvu môjho Syna.

Obloha sa teraz začne meniť a potom všetci uvidia, ako sa tento veľký zázrak pred nimi odhalí.

Buďte pripravení.

Pripravte vaše domovy a modlite sa môj svätý ruženec pri každej príležitosti, aby ste uvoľnili zovretie Satana.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

26.01.2012 - 21:40 hod.

324. Posledné tajomstvo Fatimy odhaľuje pravdu o zlovestnej satanskej sekte, infiltrovanej vo Vatikáne

Moja drahá milovaná dcéra, nadišiel čas, aby bola svetu odhalená celá pravda o tajomstvách z Božej sféry.

Po určitý čas bola pravda skrytá. Uznanie Mojich Božích zásahov vo svete prostredníctvom zázrakov, zjavení a Božej komunikácie s vyvolenými dušami, bolo Mojou Cirkvou po mnoho rokov odsúvané stranou.

Prečo Moja Cirkev pociťovala potrebu potláčať pravdu, ktorá bola potrebná na posilnenie viery Mojich detí všade vo svete, to vie len ona.

Počiatočná ignorancia a ponižujúce zaobchádzanie zo strany Mojej Cirkvi boli údelom každého pravého vizionára, patriaceho Mne a Mojej Matke.

Dcéra Moja, dokonca aj posledné tajomstvo z Fatimy nebolo odovzdané svetu, pretože by odhalilo pravdu o zlovestnej satanskej sekte, ktorá sa infiltrovala do Vatikánu.

Posledná časť tajomstva nebola odhalená z dôvodu, aby bola chránená zlovestná sekta, ktorá od dôb zjavení Mojej Matky na svätom mieste vo Fatime prenikala vo veľkom počte do Vatikánu.

Moja dcéra Lucia bola umlčaná silami, ktoré ovládajú časť Vatikánu a nad ktorými Moji úbohí milovaní pápeži majú len malú kontrolu.

Pozrite sa, ako prekrútili nielen samotnú pravdu Môjho učenia, no zaviedli nové metódy katolíckej liturgie, ktoré urážajú Mňa a Môjho Večného Otca.

Katolícka Cirkev je tou pravou Cirkvou a ako taká je prvoradým cieľom Satana a jeho zlovestnej sekty.

Pravda pochádza odo Mňa.

Pravda sa stáva pre ľudstvo nepohodlnou, pretože môže v sebe zahŕňať osobnú obetu.

Pravda v niektorých prípadoch vyvoláva pohoršenie a v mnohých prípadoch je považovaná za kacírstvo.

Napriek tomu vás jedine pravda môže oslobodiť od klamstiev, ktoré prichádzajú od Satana a ktoré zaťažujú vašu dušu ako ťažké bremeno.

Nadišiel čas, aby vo svete, ktorý je plný klamstiev, bola odhalená pravda.

Dcéra Moja, tak veľa klamstiev bolo prezentovaných Mojim deťom falošnými náboženstvami, falošnými bohmi, falošnými cirkevnými vodcami, falošnými politickými vodcami a organizáciami ako aj falošnými médiami.

Tak veľa pravdy je skrytej. No napriek tomu, ak by pravda o tom, čo sa vo svete deje, bola dnes odhalená, tak by ju len veľmi málo ľudí prijalo.

To isté platí aj o Desatore Božích prikázaní Môjho Otca. Tie sú pravidlami, ktoré ustanovil Môj Večný Otec a ktoré odovzdal Svojmu prorokovi Mojžišovi.

Pravda je vždy nemenná a nezáleží na tom, do akej miery sa ju ľudstvo snaží pozmeniť.

Prikázania Môjho Otca nie sú už všeobecne uznávané, dokonca ani medzi kresťanskými Cirkvami.

"Nezabiješ" znamená, že nesmiete zabiť inú ľudskú bytosť. To platí za každých okolností, ak sa nejedná o sebaobranu.

Nikto nemôže ospravedlniť vraždu, ktorou je potrat, poprava alebo eutanázia. Nikto.

To je smrteľný hriech a je trestaný večným životom v pekle.

Akceptujú to Moje deti, dcéra Moja? Nie, neakceptujú a dokonca schvaľujú také zákony, ktoré vraždu nielen pripúšťajú ale ju aj majú ospravedlniť v Božích očiach. Ale tak tomu nie je.

Každé z Desatora prikázaní Môjho Otca sa dennodenne porušuje.

No napriek tomu Moja Cirkev nikdy nekáže o závažnosti hriechu. Ona nikdy nepovie ľuďom, že pôjdu do pekla, ak by spáchali smrteľný hriech a nekajali sa z neho.

Moje srdce sa týmto hlboko zraňuje.

Moje Cirkvi na celom svete nekážu pravdu (o Satanovi, pekle, dôsledkoch smrteľného hriechu - pozn. prekl.).

Mnohí Moji posvätení služobníci už viac neveria v skutočnosť, akou sú peklo a očistec.

Nestotožňujú sa s prikázaniami Môjho Otca no ospravedlňujú každý hriech.

Hovoria o milosrdenstve Môjho Otca, ale nedokážu vysvetliť následky smrti v stave smrteľného hriechu. Mimoriadne Ma urážajú, keď si neplnia svoje povinnosti, ktoré im boli stanovené.

V mnohých prípadoch sú preto zodpovední za stratu tak mnohých duší.

Vy všetci, ktorí o sebe prehlasujete, že veríte v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa všetkých vecí, zobuďte sa pre pravdu a uvedomte si nasledovné:

Existuje len jedna pravda.

Nemôže byť viac, než len jedna pravda.

Čokoľvek iné, než pravda, je lož a nepochádza od Môjho Nebeského Otca, Boha Stvoriteľa všetkých vecí.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

27.01.2012 - 23:50 hod.

325. Výzva k duchovenstvu - pripravte moje stádo na môj dlho očakávaný príchod na Zem

Ja som váš milovaný Ježiš, Syn Boha Najvyššieho a narodený z nepoškvrnenej Panny Márie.

Moja vrúcne milovaná dcéra, nikdy nestrácaj z pamäti, že keď pracuješ pre Mňa, budeš prenasledovaná, pretože ľudia neradi počúvajú pravdu, ktorú ti odhaľujem v tomto konci časov.

Moje sväté slovo bolo tak dlho potláčané, ale už tomu tak viac nebude.

Môj hlas bude počuť po celom svete. Moja láska bude zjavená v celej mojej sláve a človek sa konečne dokáže sám zbaviť okov zla, ktoré na jeho členky vložil Satan.

A aj keď do duší mojich detí prenikne pravda a prinesie im slobodu, na ktorú tak dlho čakali, stane sa žiaľ aj príčinou rozkolu.

Moji milovaní posvätení služobníci kňazi a všetci príslušníci kléru, ktorí patríte do svätej katolíckej Cirkvi vedzte, že Ja vás všetkých milujem.

Toľkí z vás ste sa v šľachetnosti svojho srdca vzdali svojich životov pre Mňa. Teraz budete musieť u Mňa hľadať oporu.

Musíte sa modliť za to, aby ste boli vedení a zotrvali po celý čas silní vo vašej viere a v schopnosti vedieť rozlišovať.

Nikdy ani na chvíľku nespúšťajte zo Mňa oči.

Potrebujem vás, aby ste pripravili moje stádo na moje privítanie počas môjho dlho očakávaného Druhého príchodu na Zem.

Budete musieť vytrvať a nesmiete dovoliť, aby ste boli odradení od vašej lásky ku Mne bez ohľadu na to, ako veľmi na vás budú tlačiť.

Vy ste Moji skutoční učeníci a musím vás naliehavo prosiť, aby ste pozdvihli svoje zbrane na záchranu mojej Cirkvi. Táto pravá Cirkev, založená na skale mojim milovaným učeníkom Petrom, nikdy nezanikne.

Nepriateľ sa možno domnieva, že sa dá zničiť, ale to je pochabá domnienka.

Nikto nemôže zničiť a ani nezničí moju Cirkev. Ona znova povstane z popola, aby ohlásila moju slávu, keď sa vrátim na záchranu môjho kráľovstva na Zemi.

Nikdy Ma nesmiete opustiť, vášho milovaného Spasiteľa, nikdy.

Lebo bezo Mňa nie je svetlo. Bez svetla niet žiadnej budúcnosti.

Dcéra moja, v rámci Modlitebnej kampane (22) dávam svetu túto modlitbu "Za katolíckych kňazov, aby zachovávali učenie Cirkvi", venovanú katolíckemu kléru:

"Ó môj milovaný Ježiš, zachovaj ma pri sile a udržuj vo mne plameň mojej lásky k Tebe v každom okamihu dňa.

Nikdy nedovoľ, aby tento plameň mojej lásky k Tebe pohasol alebo úplne vyhasol.

Nikdy nedovoľ, aby som v slabosti podľahol pokušeniu.

Udeľ mi potrebné milosti, aby som sa vo svojej oddanosti a vernosti stal hodným svojho povolania a dôsledne zachovával pravé učenie katolíckej Cirkvi.

Vždy Ti ponúkam svoju vernosť.

Sľubujem, že budem po boku Tvojej armády bojovať za katolícku Cirkev, aby mohla znovu v sláve povstať a uvítať Ťa, drahý Ježiš, keď opäť prídeš. Amen."

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

Kráľ všetkého Ľudstva

28.01.2012 - 21:00 hod.

326. Panna Mária - modlite sa z celého srdca za pápeža Benedikta

Moje dieťa, tak ako Duch Svätý postupne rozprestiera svoje krídla nad všetky Božie deti, tak sa aj Satanova moc s postupujúcimi dňami oslabuje.

Vďaka modlitbám a zvláštnym milostiam, ktoré dáva môj Otec, Boh Najvyšší, mojim deťom, vzrastá všade viera a Božia láska. Obrátení pribúda. Mnohé moje deti si toho možno nie sú vedomé, ale uvidia to, ak lepšie otvoria svoje oči.

Prosím ťa, moje dieťa, musíš sa z celého srdca modliť za pápeža Benedikta. On tak veľmi trpí a v mnohých prípadoch je úplne sám vo svojom trápení kvôli odpadnutiam od viery, ktorých je svedkom mimo aj vo vnútri Vatikánu.

Jeho dni pôsobenia na Svätom stolci boli predĺžené a vďaka tomu boli odvrátené mnohé spustošenia, spôsobované Satanom.

Modlitba, moje deti, je ako burácanie hromu v nebesiach. Vaše modlitby, deti, sú počuté a z nebies sa im dostáva odpovede.

To je dobré a preto, moje dieťa, pokračuj v modlení modlitieb, ktoré si dostala v rámci Modlitebnej kampane.

Toto je osobitná modlitba "Za bezpečnosť pápeža Benedikta" v rámci Modlitebnej kampane (23), venovaná pápežovi Benediktovi:

"Ó, môj Večný Otče, v mene Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista a pre Jeho utrpenie, ktoré podstúpil, aby zachránil svet od hriechu, obetujem teraz túto modlitbu za ochranu Tvojho svätého služobníka, pápeža Benedikta, hlavy Tvojej Cirkvi na zemi, aby aj on mohol byť nápomocný pri záchrane Tvojich detí a všetkých Tvojich zasvätených služobníkov z područia Satana a jeho padlých anjelov, ktorí sa potulujú svetom a kradnú duše.

Ó, Otče, ochraňuj Tvojho pápeža, aby mohli byť Tvoje deti vedené po pravej ceste do Tvojho Nového raja na Zemi. Amen."

Vaša Kráľovná Neba a Zeme

Matka Spásy

29.01.2012 - 21:18 hod.

327. Moje Božie milosrdenstvo sa má uskutočniť tak, ako bolo odhalené svätej Faustíne

Ja, váš Ježiš, si prajem informovať svet, že Moje Božie milosrdenstvo sa má uskutočniť tak, ako bolo odhalené Mojej dcére Helene, svätej Faustíne.

Toto tajomstvo bude odhalené, zatiaľ čo všetci budú svedkami konečného prejavenia sa Mojich lúčov milosrdenstva na záchranu ľudstva.

Lebo tí, ktorí sa ti, dcéra Moja, vysmievajú a tvrdia, že toto tajomstvo už bolo svetu odhalené, musia vedieť nasledovné.

Koľko ľudí v dnešnom svete vie o Mojom zasľúbení Božieho milosrdenstva? Veľmi málo, vrátane teba, dcéra Moja.

Či snáď Moji nasledovníci nevedeli, že sa vrátim, aby Som pripravil svet na túto veľkú udalosť?

Ja vždy pripravujem Moje deti na takéto udalosti. Môj Večný Otec posiela prorokov do sveta s jediným cieľom dať vám primerané varovanie, aby duše neboli zaskočené. Vychutnajte si tento dar proroctva a neodmietajte ho.

Nikdy si nenamýšľajte, že už všetko viete o Mojich cestách, pretože aj keď Ma môžete milovať, nie vždy Ma aj skutočne poznáte a rozumiete Mojim cestám.

Pretože každému z vás, kto sa vysmieva Mojim prorokom, hovorím pamätajte si, že to nie sú oni, ktorým sa vysmievate, ale Mne. Oni sú jednoducho len nástroje.

Vy, Moje deti, sa nesmiete nikdy domnievať, že Ma naozaj poznáte, pretože keby tomu tak bolo, nezapierali by ste Ma. No napriek tomu dnes práve tak, ako to spravili Moji učeníci v čase, keď som chodil medzi nimi stále popierate, že Som to Ja, kto vás k sebe volá.

Podávate Mi, idúc Mi v ústrety, vašu ľavú ruku a súčasne Mi zasadzujete úder vašou pravou rukou.

Nepočujete Ma, že k vám teraz hovorím? Ak nie, tak sa pokojne usaďte a modlite sa ku Mne, aby Som mohol naplniť vaše zmorené srdce plameňom Môjho Ducha Svätého.

Ja vás milujem a ak Mi dovolíte, aby Som vošiel do vášho srdca, ktoré nebude mať pancier z ocele, brániaci Mi vojsť, tak vás oslobodím.

Keď otvoríte vaše oči a uvidíte, že Som to Ja, váš Božský Spasiteľ, kto s vami hovorí, potom Ma s láskou a radosťou vo vašom srdci nasledujte na ceste do Nového raja.

Nedovoľte Zlému, aby zasial pochybnosti do vašej mysle. Modlite sa, aby ste v pokore mysle a ducha mali dostatok síl pribehnúť do Môjho náručia.

Len keď ku Mne prídete ako dieťa, nájdete skutočný mier vo svojej duši. To je jediný spôsob, ako sa Mi dá vojsť do vášho srdca.

Váš milovaný Ježiš

30.01.2012 - 13:00 hod.

328. Panna Mária vyzýva ku dňu modlitby a pôstu v príprave na Varovanie –

Toto posolstvo dostala Mária Božieho Milosrdenstva po dvoch oddelených zjaveniach Panny Márie, z ktorých jedno bolo o polnoci 29. januára a druhé o 13. hodine 30. januára 2012, počas ktorého sa Panna Mária javila byť veľmi zarmútená.

Moje dieťa, zatiaľ čo môj Syn teraz prichádza, aby celý svet zaplavil lúčmi Svojho milosrdenstva, musím vám s ťažkým srdcom povedať, že veľa ľudí počas Varovania zomrie.

Modlite, modlite, modlite sa za ich duše.

Ty, moje dieťa, musíš požiadať všetkých, ktorí sledujú tieto Božie posolstvá, aby utorok 31. január 2012 zasvätili ako mimoriadny deň modlitbe.

V tento deň sa musíte modliť Najsvätejší ruženec (doporučujeme bolestný ruženec pozn. prekl.) ako aj ruženec Božieho milosrdenstva.

Kde to bude možné, nech sa každý z vás počas tohto dňa pokúsi zachovať pôst. Týmto spôsobom môže byť vďaka milosrdenstvu môjho milovaného Syna Ježiša Krista zachránených viacej duší v okamihu ich smrti a to predovšetkým tých, ktoré sú v smrteľnom hriechu.

Plačem slzy žiaľu a ľútosti nad týmito úbohými ľuďmi, ktorí nemajú predstavu, aké veľké utrpenie a žiaľ spôsobujú ich hriechy môjmu Synovi.

Radosť nad darom, ktorý môj Syn teraz prináša svetu, je zakalená smútkom pre tých, ktorí nemôžu byť zachránení, pretože sa tak rozhodli z vlastnej vôle.

Lži, ktoré všade po celom svete budú rozhlášať a rozširovať temné duše potom, ako sa Veľké Varovanie udeje, musia byť zastavené skrze vaše modlitby.

Modlite sa, aby nikto počas Varovania alebo po ňom nepopieral Božie milosrdenstvo môjho Syna, pretože každá duša, ktorá podľahne takýmto klamstvám, bude uchvátená Satanom.

Deti, všade rozširujte obrátenie. Akceptujte, že som Spoluvykupiteľka a Prostredníčka, pracujúca bok po boku s mojim milovaným Synom Ježišom Kristom na záchrane všetkých duší od večnej skazy.

Moja láska k vám, deti, je veľmi silná. Každou sekundou dňa vyprosujem milosrdenstvo za každú jednu dušu, keď môjho Otca prosím o miernosť.

Musíte mi však pomôcť deti tým, že sa cez modlitbu a obetu so mnou spojíte, aby ste všetkým Božím deťom pomohli vojsť bránami Nového raja.

Vaša nebeská Matka

Matka Spásy

31.01.2012 - 21:30 hod.

329. Ježiš udelí plné odpustky k úplnému odpusteniu hriechov

(Toto posolstvo dostala Mária Božieho Milosrdenstva po jednej a pol hodine počas eucharistickej adorácie).

Moja najmilšia dcéra, ako sa radujem z lásky, ktorú Mi preukazujú moji vzácni nasledovníci, ktorých láska je tak úzko previazaná s mojím najsvätejším Srdcom.

Teším sa z mojich verných detí, ktorých láska ku Mne Mi prináša takú radosť v mojej bolesti.

Oni sú svetlom, ktoré mi dodáva potrebnú silu na vedenie mojej armády.

Tieto moje vyvolené deti sú presvedčené, že to bola len ich samotná viera, ktorá ich ku Mne priviedla.

Neuvedomujú si, že to bol môj Duch Svätý, ktorý na nich zostúpil, najmä na tie s otvoreným srdcom, aby sa tak mohli pripojiť k zvyšku mojej cirkvi na Zemi.

Tí moji milovaní nasledovníci, ktorí preukazujú poslušnosť, rozhodnosť vôle a čistú lásku vo svojich dušiach, budú základom, na ktorom teraz znovu postavím svoju Cirkev na Zemi.

Mojej armáde, pre jej lásku ku Mne, budú teraz dané celkom výnimočné milosti.

Udelím im úplné odpustky, aby mohli niesť pochodeň môjho ohňa a mohli tak šíriť obrátenie.

Tento dar odo Mňa im umožní šíriť pravdu môjho svätého Slova, takže sa dotkne sŕdc všade, kam pôjdu.

Musia sa v rámci Modlitebnej kampane (24) modliť počas siedmych po sebe nasledujúcich dňoch túto modlitbu "Za plné odpustky a úplné odpustenie hriechov" a bude im udelený dar úplného odpustenia hriechov a moc Ducha Svätého.

"Ó môj Ježišu, Ty si svetlo na zemi, Ty si plameň, ktorý sa dotýka všetkých duší.

Tvoje milosrdenstvo a láska nepoznajú hraníc.

Nie sme hodní obete, ktorú si priniesol svojou smrťou na kríži.

Vieme však, že Tvoja láska k nám je väčšia, ako naša láska k Tebe.

Daj nám Pane dar pokory, aby sme si zaslúžili Tvoje nové Kráľovstvo.

Naplň nás Duchom Svätým, aby sme mohli kráčať vpred a veď Tvoju armádu, aby hlásala pravdu Tvojho svätého Slova a pripravila našich bratov a sestry na slávu Tvojho Druhého príchodu na Zem.

Chválime Ťa.

Velebíme Ťa.

Ponúkame seba samých, naše bolesti, naše trápenia ako dar Tebe na záchranu duší.

Milujeme Ťa, Ježiš.

Zmiluj sa nad všetkými svojimi deťmi, kdekoľvek sú.

Amen."

Choďte vpred v pokoji, moji milovaní nasledovníci a pamätajte, že vaša láska ku Mne zapaľuje moje srdce a prináša veľkú radosť môjmu Večnému Otcovi, mojej Blahoslavenej Matke, anjelom a všetkým svätým v nebi.

Milujem vás všetkých. Čakám na okamih, kedy objímem každého z vás vo svojom náručí, aby ste našli pokoj, lásku a radosť, po ktorých ste túžili po celý svoj život na zemi.

Váš milujúci Ježiš Kristus