Apríl 2013

 

1. 4. 2013 - 17:22 hod.

754. Ja, váš milovaný Otec som konečne určil deň pre Varovanie. Len Ja poznám tento deň.

Moja najdrahšia dcéra, obete, ktoré som Ja, váš milovaný Otec, urobil kvôli ľudstvu, smerujú ku koncu.

Každý pokus bol urobený, kvôli mojej čistej láske k mojim deťom, aby som ich zachránil pred zlom hriechu. V týchto časoch je konečná bitka za záchranu mojich deti každej viery a rasy vo svojej záverečnej fáze.

Kto z vás sa postaví za pravdu, keď vám bola daná tak dávno? Kto z vás prijme moje Sväté Slovo, ako vám je predložené v mojej knihe Pravdy dnes? Vy, ktorí kričíte na môjho proroka, budete umlčaní, aby moje deti boli schopné počuť sladký hlas môjho milovaného Syna, ako priťahuje duše do bezpečného útočiska, aby ich pripravil na Nový raj na zemi.

Volám ku všetkým mojim deťom, silným, slabým, zraniteľným, nevedomým, k tým plných pýchy, ktorí si myslia, že poznajú Pravdu proroctiev, sľubovanú Mnou v priebehu stáročí, aby odpovedali na toto volanie z môjho Nebeského Kráľovstva.

Ja, váš milovaný Otec, som konečne určil deň Varovania. Len Ja poznám tento čas. Len Ja poznám čas tohto veľkého dňa, kedy sa môj Syn vráti, aby si vyžiadal kráľovstvo, ktoré som Mu sľúbil.

Deň Varovania, ktorý vám je daný ako veľký dar, rozdelí ľudstvo na dve polovice.  Prvá polovica prijme veľké milosrdenstvo môjho Syna. Druhá polovica sa ukryje a ujde. Budú veriť, že majú silu odporovať Božiemu zásahu pre ich záchranu. Čo nevedia, je, že ich budem prenasledovať až do posledného dňa, aby som ich zachránil od konečnej hrôzy, z ktorej niet návratu.

Deti moje, nebojte sa ma. Je to kvôli mojej láske k vám, že som dovolil posledné prenasledovanie, kedy zlo sa nechá spoznať takým spôsobom, ako nikdy predtým.

Všetky kresťanské cirkvi budú duchovne potlačené. Niektoré budú zničené. Katolícka cirkev bude trpieť zo všetkých najviac, ako bude teraz nakazená z vnútra svojej podstaty.

Táto choroba bude zhubná, ale cirkev založená mojím Synom na zemi prežije toto zlo, aj keď veľká časť z nej sa bude nachádzať mimo Rím, pretože Petrov stolec bol znesvätený.

Povstaňte, vy všetci, ktorí prisaháte vernosť môjmu Synovi. Zostaňte spolu a modlite sa, aby nákaza nepohltila tie duše, ktoré odovzdali svoje životy môjmu Synovi. Ó, ako budú pokúšaní novými zákonmi, o ktorých budú veriť, že boli diktované z neba skrze stolicu v Ríme. Ako sa ich srdcia budú dvíhať žiaľom, keď prepukne neporiadok. Ako budú plakať, keď títo zasvätení služobníci budú exkomunikovaní po stovkách tisícov. Len potom budú vzpínať svoje ruky a volať k môjmu Synovi, aby ich viedol.

Moje Božstvo pokryje svet a zjednotí všetky moje deti do Kráľovstva môjho Syna. Musíte očakávať toto volanie a prijať s vďačným srdcom tieto dary, dávané vám ako zbrane, ktoré potrebujete, aby ste bojovali proti bezbožnosti, ktorá pokryje zem temnotou.

Mierni a pokorní srdcom, ktorí Ma milujú, svojho Otca a tí, ktorí prijímajú Božstvo môjho jednorodeného Syna, Ježiša Krista, budú zhromaždení najskôr. Oni, ktorých mená sú v Knihe života, budú povolaní a budú panovať ako vodcovia, spolu so svätými, medzi dvanástimi kmeňmi Izraela.

Vy, s vlažnými dušami, budete osvietení a vaše bremeno bude ťažšie. Bude to skrze vaše modlitby, že ostatní - ktorí sa predo Mnou skrývajú - budú vzatí pod strechu Mojej ochrany.

Šelma, ktorá sa krčí predo Mnou, nezíska tak ľahko duše týchto mojich detí. Akýkoľvek čin milosrdenstva, každý zázrak a každý zásah bude Mnou udelený, kvôli mojim deťom.

Tí, ktorí stoja predo Mnou a mojimi deťmi, budú trpieť strašným trestom. Aj keď milujem všetky moje deti, nebudem váhať zastaviť tých medzi vami, ktorí, keby som im to dovolil, by odňali moje Kráľovstvo, ktoré naplním celou mojou rodinou.

Majte sa na pozore pred mojím hnevom. Lebo aj keď je krotený  a moja trpezlivosť je veľká, vrhnem na zem veľké súženie, aj keď to bude znamenať zničenie jej veľkej časti. Rovnako ako choroba, ktorá požiera ľudské telo, tak taktiež zlé skutky ľudí proti svojim bratom, zničia zdravé bunky. Ak táto choroba nie je zastavená a keď neodrežem a  neodvrhnem choré mäso, nemôžem urobiť telo znovu zdravé.

Bude to iba neporušené, zdravé telo Cirkvi môjho Syna na zemi, ktoré môže prísť k dverám môjho Nového kráľovstva na zemi. Tí, ktorí sa vymanili od pokušenia odmietnuť môjho Syna, nájdu jednoduchším, aby sa stali hodnými spojiť sa ako jedno telo v jednote s mojim Synom. Bude im daný večný život a bolesť už nebude.

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší

   2. 4. 2013 - 15:30 hod.

755. Prajem si priviesť viac ako sedem miliárd Božích detí konečne domov, do ich večného raja

Moja vrúcne milovaná dcéra, tlaky, ktorým sú vystavení moji nasledovníci, aby odmietli tieto sväté posolstvá, sa zvýšia. Mnoho mojich do omylu uvedených nasledovníkov odmietnu prijať, že tieto posolstvá pochádzajú odo Mňa. Aj keď majú dobré úmysly, vynaložia mimoriadne úsilie, aby odvrátili ľudí odo Mňa vo viere, že obraňujú moju cirkev.

Ja som cirkev, a kým moji zasvätení služobníci ochraňujú moje učenie, moju náuku, moje sviatosti a moju najsvätejšiu Eucharistiu, sme jedno. Tí, ktorí menia tieto zákony, vrátane vodcov vo vnútri mojej cirkvi, nie sú časťou mojej Cirkvi. Tieto zmeny ešte neboli predstavené a až budú, bude veľa tiesne.

Vy, ktorí máte pochybnosti, prosím, neodmietajte Ma. Aj keď Ma istým spôsobom prijímate, taktiež mi privádzate slzy do mojich očí. Nemusíte ma teraz vidieť, ale čoskoro pocítite moju Božiu prítomnosť.

Volám k vám všetkým, aby ste sa pripravili na veľkú nádhernú budúcnosť, ktorú mám už pre vás pripravenú. Nebo sa raduje, že Duch Svätý čoskoro zostúpi a prenikne vaše srdcia láskou a poznaním. Tak veľa duší bude zachránených, tak veľká je moja láska. Nikdy sa nevzdám. Budete trpieť v mojom mene, ale to bude zabudnuté, keď budete  pri bránach môjho nového kráľovstva. Všetci sa spolu zjednotíte, ako jedna rodina.

Hovorím o tých, ktorí sú pre Mňa stratení, ale v každom ohľade zamýšľam rozšíriť moje milosrdenstvo na toľko ľudí, koľko je len možné. Poďte ku Mne a nechajte Ma znovu vás uistiť o šírke mojej absolútnej lásky a súcitu pre každého z vás. Tí, ktorí Ma odmietajú a v niektorých prípadoch nenávidia, budú zahrnutí do mojej náruče, a Ja utíšim ich úbohé srdcia a osvietim ich duše. Stanem sa ich jedinou nádejou, až si konečne uvedomia, že temná cesta, ktorú si vybrali, neponúka nič než smútok a strach.

Na celý svet vylejem moje lúče Božstva, naplnené milosrdenstvom, a čoskoro očistím celé ľudstvo, aby mohli byť rýchlo vzatí do môjho kráľovstva. Môj čas je už takmer tu a čakám na deň, kedy Mi môj Otec odovzdá kľúče od môjho kráľovstva.

Až bude posledná zmluva naplnená, želám si priviesť viac ako sedem miliárd Božích detí konečne domov, do ich večného raja. To je vaše konečné dedičstvo, ktoré vám bolo sľúbené. Neodmietajte ho, lebo by ste sa mali obávať žiaľu, ktorý tak na seba privediete, a ak by ste sa ku Mne obrátili chrbtom, príde chvíľa, kedy nebudem môcť urobiť viac, aby som vás zachránil.

Váš Ježiš

   3. 4. 2013 - 18:00 hod.

756. Prídem opäť v posledný deň. Ale predtým nebudem kráčať po zemi.

Moja vrúcne milovaná dcéra, sila môjho hlasu v týchto posolstvách dosiahla len v dvoch rokoch tak veľa národov, že milióny duší teraz pomôžu zachrániť duše svojich bratov a sestier.

Slovo Božie, zažaté týmto volaním z neba, bude šírené všetkými vašimi synmi, dcérami, bratmi a sestrami po celom svete. Rýchlosť tejto misie, ktorá sa zmocnila ako búrka celého sveta, je poháňaná mocou Ducha Svätého.

Tak mnoho jazykov, tak veľa národov, tak veľa duší sa chopilo ruky môjho milosrdenstva a teraz Ma nasledujú, keď ich vediem do večného života.

Môj Otec sľúbil svetu Knihu Pravdy pre časy konca. Vždy plní svoje sľuby. Nikto nemôže poznať obsahy Knihy Pravdy, lebo vám neprislúcha, aby ste ju poznali. Len prorokovi Danielovi boli dané jej obsahy, ale môj Otec mu dal pokyn neodhaliť jej tajomstvá.

Teraz, dcéra moja, ako poslednému prorokovi, sú ti dávané jej obsahy a Božím Slovom prinesú veľa ovocia. Kniha Pravdy je dávaná svetu, aby zachránila ľudský rod od istej smrti. Je to pre dušu život zachraňujúci dar. Prináša mimoriadne milosti. Prináša vám Pravdu, nielen, aby vám pripomenula moje učenie, ale aby vás pripravila na útoky na moju cirkev, ktoré povedú k zničeniu duší.

Kniha Pravdy vám tiež odhalí, moji milovaní nasledovníci, plán môjho Otca, ktorý vám pomôže urobiť náležité prípravy, ktoré sú potrebné, aby ste mohli vstúpiť do nového a nádherného raja na zemi. Bez Knihy Pravdy, vy, moji učeníci, by ste boli ako baránkovia vedení na porážku, pretože musíte vedieť, že vaša viera v Boha bude spochybnená a bude vynaložené mnohé úsilie, aby všetky stopy Mňa, Ježiša Krista, boli vymazané z povrchu zeme.

Keď je ľuďom Božia Pravda odopretá, obrátia sa inam, aby hľadali útechu. Ani jediný človek na tejto zemi nemôže prežiť bez viery v niečo, čo sľubuje život. Žiaľ, mnohí sa naháňajú za falošným učením, ktoré sa páčia ich slabosti. Láska k sebe samému znamená, že náboženstvo a tak zvané duchovne osvietené sekty sa pozdávajú žiadostivosti ľudského srdca. Sebauspokojenie nevedie k Bohu alebo k Pravde. Potom tieto úbohé duše, ktoré neveria v žiadny život po tomto živote na zemi, idú v ťažkostiach, bez nádeje vo svojich srdciach.

Moc môjho Ducha Svätého, hrom môjho hlasu, zázraky, ktoré prezradím, a dôkaz pravosti týchto posolstiev, si získajú duše miliónov.

Moja prítomnosť pokrýva zem a tá vyvolala mnoho nenávisti, ako Satan otravuje myseľ mojich nasledovníkov. Moja prítomnosť je vo svätostánkoch sveta, v mojich cirkvách, v slovách všetkých vybraných vizionárov. Ale v týchto mojich posledných posolstvách ľudstvu, moja prítomnosť povedie k celosvetovému obráteniu.

Nesmiete nikdy zabudnúť na môj sľub. Prídem znovu v posledný deň. Ale predtým nebudem kráčať po zemi. Upozorňujem vás teraz, aby ste počúvali proroctvá. Každý, ktorý tvrdí že je Ja, alebo ktokoľvek, kto vám hovorí, že Ježiš chodí po zemi v ľudskom tele, je klamár.

Môj čas príde, až zostúpim z neba presne tak, ako som vystúpil v mojom poslednom dni na zemi.

Váš Ježiš

   4. 4. 2013 - 19:45 hod.

757. Len tí s pečaťou Živého Boha uniknú tejto forme genocídy duše

Moja vrúcne milovaná dcéra, nesmieš počúvať tých, ktorí spochybňujú, popierajú a vysmievajú sa mojím posolstvám. Nie je nutné brániť moje najsvätejšie Slovo. Moje Slovo je konečné a nikto nemá právo ho spochybňovať. Buď Ma prijmete, alebo nie.

Keď sa kresťania medzi sebou hádajú kvôli týmto posolstvám, ktoré boli predpovedané už pred tak dlhým časom, správajú sa jeden k druhému ako nepriatelia. Nemôžete byť nepriatelia k vlastnému bratovi alebo sestre a nazývať sa mojimi učeníkmi. Kým ste tak zamestnaní krikom, najväčší nepriateľ, Satanova armáda plánuje najohavnejšie zverstvá, ľudstvom kedy videné, od doby stvorenia Adama a Evy.

Vojny, o ktorých som hovoril, majú začať a plánom je vyhladiť ľudskú populáciu. Možno, že si myslíte, že tieto vojny sú medzi jedným národom a druhým, ale mýlili by ste sa. Zbrane prichádzajú len z jedného zdroja.

Moje úbohé Božie deti, ako málo viete o strašných činoch, ktoré sa tajne pripravujú na najvyšších úrovniach slobodomurárskymi sektami proti Božím deťom. Bolo by pre vás nemožné si predstaviť ich krutosť, ale rozpoznajte tieto znamenia. Keď vaše banky vám odoberú vašu slobodu, vaše domovy a vašu schopnosť uživiť vaše rodiny, bude to len jedna časť ich plánu proti ľudstvu. Stanete sa otrokmi, ale tí, ktorí ste oddaní Mne a môjmu učeniu a ktorí Mi zostanete verní, nesmiete nikdy zabudnúť na moje milosrdenstvo.

Aj keď tieto odhalenia môžu byť hrozivé, ale sú pravdivé. Tým, že budete pripravení na tieto činy proti Božiemu stvoreniu, pomôžete skrze vaše modlitby zmierniť mnoho z tohto utrpenia, ktoré na vás uvalia tieto zlovoľné sekty. Vaše modlitby zmenšia rozsah takých ukrutností a tiež môžu byť použité - ak Mi ich odovzdáte s láskou vo svojich srdciach - k záchrane tých, ktorí sú vinní tak hroznými skutkami. A zatiaľ čo tieto do omylu uvedené a bezcitné duše neustávajú vo svojom vzdore voči Mne tým, že sa pokúšajú vyhladiť svetovú populáciu, pokúsim sa osvietiť ich srdce, aby mohli odísť z tohto strašného zväzku so Satanom. Mnohí sú úplne posadnutí Zlým a pre niektorých je len málo nádeje. Len zázrak udelený mojím milosrdenstvom v spojení s tými, ktorí Mi ponúkajú dar utrpenia, ich môže zachrániť.

Vy, ktorí Ma vaším krutým odmietaním preklínate, Ma budete úpenlivo prosiť o milosrdenstvo, až sa tieto udalosti stanú. Až budete prinútení trpieť a prijať značku šelmy, alebo zomrieť, budete ku Mne kričať. Potom sa budete zháňať, aby ste našli Pečať živého Boha, ktorú som dal svetu skrze môjho Otca v týchto posolstvách - ale vtedy bude príliš neskoro. Len tí, ktorí prijmú Pečať, majú ju vo svojich domovoch, alebo ju nosia pri sebe, budú ochránení. Iba tí s Pečaťou živého Boha uniknú tejto forme genocídy duše.

Nepochybujte ani na minútu o mojich posolstvách, ktoré vám teraz dávam. Prijmite môj Boží zásah, pretože Ja vás chcem len zachrániť. Bitka o duše dosiahla tak veľkého rozsahu, že keby som nezasiahol skrze prorokov, mnohí z vás by boli na strane šelmy a všetkých jej nasledovníkov, ktorí vystupujú pred vami ako vlci v rúchu baránka.

Satan je mimoriadne prefíkaný a nikdy by nepredviedol svoje zlé skutky ako také, čím sú. Nie, namiesto toho ich predvedie ako dobré, inšpirujúce a úplne vo vašom záujme. To je pasca, ktorú nastražil. Toto je ako on privábi dobre zmýšľajúce, nevinné duše do svojho brlohu. Spôsob, akým sa Satan odhalí skrze tieto úbohé duše, ktoré si získal, bude skrze hriech pýchy. Tento hriech vo svojej najodpornejšej forme bude zrejmý u ľudí na vysokých miestach, ktorí budú ničiť iných pre svoj vlastný sebecký prospech.  V dolnej časti stupnice bude hriech pýchy videný medzi vami, keď budete súdiť iných, ohovárať ich, a potom sa pokúšať ničiť ich charakter, rovnako tak ako škodiť ich povesti v mojom mene.

Hovorím vám tieto smutné fakty, aby som vás mohol pripraviť, vyzbrojiť vás mojou milujúcou ochranou, a mohol tak pomôcť zachrániť dokonca aj tých, ktorí kráčajú naprieč zemou, aby ju pohltili.

Váš Ježiš

   5. 4. 2013 - 12:50 hod.

758. Ani jednému z vás by nikdy nebolo dané právo súdiť iného v mojom mene, pretože to nie je možné

Moja vrúcne milovaná dcéra, k tvojmu sľubu poslušnosti ku Mne patrí, že nesmieš nikdy brániť moje posolstvá. Ani nemáš právo odsudzovať alebo kritizovať akéhokoľvek iného vizionára, alebo takého, ktorý sám seba tak označí, či pravého alebo falošného, ​​v mojom mene.

Vy, ktorí tvrdíte, že hovoríte v mojom mene a odsudzujete tieto posolstvá svetu, vedzte toto. Nemáte, a ani ste nehľadali moje dovolenie, aby ste verejne odmietli toho, kto tvrdí byť vybranou dušou. Keď prehlásite tieto posolstvá za nepravdivé, tak hovoríte, že sú klamstvami. Klamstvá môžu prichádzať len od Satana. Tieto moje sväté posolstvá svetu vás varujú pred strašnými klamstvami, ktorými on, Satan, kŕmi duše všetkých Božích detí. Ako ste boli oklamaní, že ste odmietli Mňa, svojho milovaného Ježiša, ktorý roní horké slzy v žiali nad spôsobom, ktorým som odmietnutý.

Vy, ktorí hovoríte, že tieto posolstvá z nebies by mohol písať ktokoľvek, Ma urážate. Ako môže človek písať Slová z mojich pier, keď prichádzajú odo Mňa? Veríte, že tak posvätné Slová by mohli byť vytvorené rukou smrteľného človeka? Veríte, že ktokoľvek poškvrnený hriechom, by mohol písať Moje sväté Slovo bez toho, že by bol zastavený z môjho nebeského kráľovstva? Ak áno, potom ste uverili v schopnosť človeka si raziť cestu k obráteniu týmto spôsobom. Človek bez Boha nie je nič. Nie ste hodní hovoriť s autoritou, keď sa hlása Božie Slovo. Ak hlásate Božie Slovo z vašich vlastných pier bez môjho príkazu, potom ste vinní vážnym omylom.

Moja dcéra, musím pripomenúť tebe a všetkým vybraným dušiam, že ani jednému z vás by nikdy nebolo dané právo súdiť iného v mojom mene, pretože to nie je možné.

Volám teraz ku všetkým mojim vybraným dušiam. Spomeňte si na môj sľub k vám, že prídem znovu. Vedzte teraz, že vám všetkým bola daná misia, aby ste pripravili srdcia ľudí na môj Druhý príchod. Vedzte teraz, že toto je úplne posledná misia, nariadená Najsvätejšou Trojicou. Nikto z vás nemá moje povolenie odsudzovať túto, alebo akúkoľvek inú misiu. Keď to urobíte, budete odo Mňa odvrhnutí.

Ó, ako hriechy vybraných duší Ma zraňujú hlbšie, než iné. Vy, Mne blízki, ktorí Ma potom zrádzate, ste tými, ktorí Ma najviac zraňujete. Keď sa obraciate proti Mne, spôsobujete strašné rozdelenie a zabraňujete dušiam, aby nasledovali cestu k večnej spáse.

Váš Ježiš

    6. 4. 2013 - 16:30 hod.

759. Bola si poslaná pripraviť cestu pre Jeho Druhý príchod

Moje dieťa, nezáleží na tom ako ťažká, alebo samotárska je táto misia, musíš aj naďalej počúvať môjho Syna. Musíš venovať pozornosť každej požiadavke, ktorá je od teba vyžadovaná. Musíš odpovedať na každú úlohu, ktorá sa od teba očakáva, aj keď to znamená, že tým privodíš hnev iných.

Každý z Božích vizionárov, ktorým som sa zjavila, trpel rukami tých, ktorí ich kruto odmietli. Hoci mnohým z nich bolo nakoniec uverené, ty, moje dieťa, budeš trpieť najviac, pretože si Boží prorok. Boží proroci vždy roznietia nenávisť medzi jeho deťmi, pretože Satan spôsobuje najstrašnejšie bičovanie tým, ktorí hovoria Slovo Božie.

Ako prorok posledných čias, tvoji nepriatelia budú nielen tí, ktorí odmietajú a nenávidia môjho Syna, ale aj tí, ktorí Ho milujú. Tvoji nepriatelia prevýšia počtom nepriateľov všetkých tých, ktorí prišli pred tebou. Preto musíš vždy počúvať môjho Syna a reagovať pohotovo, pretože robí tieto veci a prosí ťa, aby si nasledovala jeho pokyny, aby ťa udržal v bezpečí.

Bola si poslaná pripraviť cestu pre Jeho Druhý príchod a s touto zodpovednosťou príde veľa zármutku. Ako lži, nenávisť a prudký odpor k týmto posolstvám budú pokračovať, musíš sama hľadať útechu v tom, že bez tejto misie by veľa duší neprijalo milosrdenstvo môjho Syna.

Modli sa za každú jednotlivú osobu, ktorá na teba vrhá urážky, pretože keď sa za nich modlíš, môj Syn ich osvieti a čoskoro otvoria svoje oči k Pravde.

Ja, tvoja milovaná Matka, ťa pokrývam mojim najsvätejším plášťom a drvím hlavu hada zakaždým, keď sa ti pokúša uškodiť. A tak teraz choď v pokoji, moje dieťa. Vždy dôveruj vo mňa, Matku Spásy, lebo strážim túto výnimočnú misiu. Dôveruj v môjmu Synovi, pretože On vie, čo robí. Ponechaj všetko v Jeho svätých rukách.

Tvoja milovaná Matka

Matka Božia

Matka Spásy

   6. 4. 2013 - 17:00 hod.

760. Blízko je čas, kedy sa objaví kométa, o ktorej som hovoril, o ktorej ľudia budú veriť, že sú to dve slnká

Moja vrúcne milovaná dcéra, hviezdy sa čoskoro zmenia a blízko je čas, kedy sa objaví kométa, o ktorej som hovoril, o ktorej ľudia budú veriť, že sú to dve slnká. Ľudstvo čoskoro uvidí podivuhodný úkaz a bude počuť zvuk hromu, a bude sa zdať, že sa zrazia dve slnká.

Moje lúče milosrdenstva dopadnú na každú ľudskú dušu, vrátane tých, ktoré budú oslepené Svetlom - tak temné budú ich duše. Až odznie zvuk hromu, na zem zostúpi úplný pokoj a ticho bude ohlušujúce. Nebude počuť žiadny zvuk - iba zvuk môjho hlasu vtlačeného do úbohých duší.

Budem ako lúč slnka, ktorý v očiach hriešnikov urobí jasne viditeľným každučkú chybu, každý hriech a výkrik beznádeje.

Nastane bedákanie a ľudia vo svojich srdciach zakúsia hlboký pocit žiaľu, až sa stretnú tvárou v tvár so stavom svojich duší. Po dobu pätnástich minút zostane všetko nehybné a potom život bude ako predtým, ako keby sa ten zázrak nestal. Pre tých, ktorých duší sa dotkla Pravda, život nemôže byť, a nebude nikdy zase rovnaký. Budú potom nasledovať Mňa, moje učenie a obrátia sa po miliardách.

Moje posolstvá sa stanú ich denným pokrmom a spolu s mojou najsvätejšou Eucharistiou nebudú nič viac potrebovať. Stanú sa tak silnými, že nič nebude stáť v ich ceste, nič ich neodradí alebo nespomalí, ako budú kráčať v mojej zvyškovej armáde k môjmu Novému raju.

Ostatným bude povedané, že Varovanie bolo spôsobené poruchou v zemskej atmosfére a bude to tak ľahko vysvetlené. Ale bude to lož, lebo nechcú prijať Božiu existenciu. Keby to urobili, neboli by schopní dokončiť svoj plán na oklamanie sveta, aby prijal prázdne sľuby Antikrista.

Až budú Božie zázraky zakúšané v tak veľkom meradle, vedzte, že môj plán vziať ľudstvo do ríše spásy je v posledných etapách.

Choďte, moji verní nasledovníci a vždy dôverujte v môj sľub zachrániť všetky duše. Moje milosrdenstvo je veľké a moja moc je všemohúca.

Váš Ježiš

   7. 4. 2013 - 18:40 hod.

761. Bude im povedané, že tento nový chrám je cirkev, ktorá všetkých zjednotí, pretože Boh miluje všetky svoje deti

Moja vrúcne milovaná dcéra, každá jednotlivá cirkev z Božích cirkví na zemi, ktorá uctieva Mňa, Syna človeka a tí, ktorí vyznávajú vernosť môjmu Otcovi, budú čoskoro rozdelení. Mnohí vnútri každej cirkvi sa budú búriť a dôjde k veľkému rozdeleniu, až viac zvedených ľudí v ich radoch sa pokúsi zaviesť zákony, ktoré prehliadajú hriech.

Tí, ktorí cítia morálne záväzky a milujú a poznajú sväté Božie Slovo, budú vzatí do vyšetrovania a obvinení, že sú krutí a bezcitní. Ich zločinom bude to, že budú klásť odpor hriešnym zákonom, ktoré vzniknú, až cirkvi budú rozpustené počas prenasledovania Antikristom. Keď sa rozdelia a rozštiepia, ich základy budú otrasené. Už nebudú viac schopné stáť pevne voči skazenosti a nespravodlivosti. Potom dozreje čas pre mnohé rozpačité duše, ktoré budú veľmi zmätené, až uvidia alternatívny Boží chrám.

Bude im povedané, že tento nový chrám je cirkev, ktorá všetkých zjednocuje, pretože Boh miluje všetky svoje deti. A ak Boh miluje všetky svoje deti, potom by ich chcel spojiť do jednoty; že musia prijať jeden druhého, nezávisle na ich vyznanie viery, ich náboženstvo, ich farby kože, ich rasy, ich zákonoch. Povedia im, že pred tvárou Boha sa všetci zjednotia a budú všetci vyzvaní, aby vyslali predstaviteľov do nového chrámu, ktorý sa bude nachádzať v Ríme. Povedia im, že to je Nový Jeruzalem, predpovedaný v Biblii a ochraňovaný Bohom vybraným vodcom - falošným prorokom.

Tak veľa ľudí sa dá nachytať na túto veľkú lož, na výsmech svätému Božiemu Slovu - ktoré bolo dané Jánovi evanjelistovi. Každé Slovo, dané tomuto prorokovi konca časov bude vzaté, prispôsobené a prekrútené, aby vyhovovalo zámerom Antikrista.

Tí, ktorí odmietnu prijať túto novú, takzvanú všetko zahrňujúcu cirkev, budú považovaní za nekresťanov.Budú zastrašovaní a považovaní za bláznov. Keby ich Duch Svätý neviedol, boli by vtiahnutí do falošného a obscénneho chrámu, ktorý bude skrývať ohavnú pravdu, ležiacu pod jeho povrchom.

Antikrist sa už chystá urobiť svoj veľkolepý vstup na svetovú scénu a bude to on, ktorý bude nielen vládnuť nad týmito cirkvami, ale ktorý oklame ľudí, aby uverili, že má mimoriadne božské dary. Bude ocenený za svoje veľké služby v humanitárnych záležitostiach. On, Antikrist, dostane medzinárodné ocenenie za svoju charitatívnu prácu. A potom o ňom povedia, že vlastní charizmu, ktorá sa priraďuje svätým ľuďom. Potom to nebude trvať dlho, keď mu budú pripisované zázraky, až nakoniec povie, že je prorokom na Božej misii.

Mnohí upadnú do tohto strašného klamu, pretože bude podporovaný svetovými cirkvami a falošný prorok mu dá svoju pečať súhlasu.

Nakoniec svet uverí, že on je Ja, Ježiš Kristus. Moje Slovo bude padať do hluchých uší, až jeho prítomnosť pohltí celé ľudstvo, ktorého potlesk umlčí hlasy, ktoré hlásajú pravé Božie Slovo. Ale kvôli môjmu veľkému milosrdenstvu zasiahnem, spolu s rukou môjho Otca, na každom dôležitom kroku cesty.

Moje posolstvá nikdy neprestanú, až do úplne posledného dňa. Môj hlas nikdy neumĺkne. Božie deti, ktoré zostanú verné jeho svätému Slovu, nikdy nezomrú.

Váš Ježiš

   9. 4. 2013 - 23:00 hod.

762. Je tak veľa dobrých a svätých kňazov, ktorí sa spojili, aby tieto posolstvá roztrhali na kusy

Moja vrúcne milovaná dcéra, je tak veľa dobrých a svätých kňazov, ktorí sa spojili, aby tieto posolstvá roztrhali na kusy, ale nemajú ani kvalifikáciu, ani znalosť, aby tak robili. Ich cesta je slúžiť Bohu. Nesmú si dovoliť sa tým takto znečistiť, pretože to predstavuje nebezpečenstvo pre tie duše, ktoré rozpoznávajú môj hlas v týchto posolstvách.

Zatiaľ čo prebiehajú duchovné praktiky New Age, mnohí kňazi veria, že ich znalosť o veciach duchovných znamená, že majú talent rozpoznať pravého Božieho proroka. Sú odo Mňa tak vzdialení, že nemôžu rozoznať moje sväté Slovo. Nedal som im také milosti, pretože im v ceste stojí ich pýcha.

Vy, moji zasvätení služobníci, ktorí ste sa sprisahali, intrigujete a užívate odznak vášho svätého úradu v službe Bohu ako prostriedok, aby ste odvrátili vašich farníkov od môjho Slova, vedzte, že budete potrestaní. V skutočnosti Ma nepoznáte. Nie ste Mi verní. Nemáte žiadne duchovné poznanie a nemáte právo verejne ponižovať, opovrhovať druhými, alebo znevažovať kohokoľvek v mojom mene.

Každý z vás sa Mi bude musieť zodpovedať. Potrestám vás, nie pre vašu neveru, ale pre hriech pýchy, ktorý vás necháva veriť, že viete o duchovných veciach viac ako Ja, Ježiš Kristus, váš Majster. Ako Ma zraňujete. Ako som sklamaný, pretože vaša zrada ubližuje mojej misii, poslednej svojho druhu. Musíte prijať zodpovednosť za duše všetkých hriešnikov, ktorých ste odo Mňa odtiahli. A potom, až vám Pravda bude oznámená, budete musieť s ťažkým srdcom odpovedať na tieto otázky.

Prečo ste odmietli môj kalich, keď vám bola Pravda daná s láskou a dôverou, a keď ste vo vašich srdciach vedeli, že bola odo Mňa? Prečo ste sa potom pokúsili zničiť moje posolstvá? Máte vôbec potuchy o vážnosti svätých sľubov, ktoré ste zložili v mojom mene? Musíte teraz ísť do ústrania a čítať moje modlitby modlitebnej kampane. Ak to urobíte, dám vám potom moje požehnanie a schopnosť rozlíšenia. Ale iba tí s pokorným srdcom môžu ku Mne prísť.

Vráťte sa. Potom ku Mne príďte nahí. Zanechajte všetky vaše nenávistné názory, vaše predpojaté mienky a vaše posudky týchto posolstiev, založené na počutí, ohováraní a narážkach za sebou. Až tento deň príde, pokrstím vás znovu a stanete sa opäť čistí. Vaše duše budú ako duše maličkých a s túžobným hladom po mojej prítomnosti.

Očakávam vašu odpoveď. Som všetko milujúci. Som ku všetkým milosrdný. Príďte ku Mne. Som všetko, čo potrebujete.

Váš Ježiš

    10. 4. 2013 - 16:45 hod.

763. Modlitba o kľúč k Novému raju

Moja milovaná dcéra, tak ako plameň Ducha Svätého pohlcuje pokorné duše, ktoré čítajú tieto posolstvá, rovnaké bude aj šírenie celosvetového obrátenia. Sväté Božie Slovo je ako mocný závan vetra, ktorý so sebou prináša ovocie plnosti všetkým prebudeným dušiam.

Z prvých zasadených semien vyrástlo množstvo plodov, ktoré pokrývajú každý národ, vrátane tých pod komunistickým režimom.

Moja dcéra, tak ako moje sväté Slovo uchvacuje myseľ a dušu každej viery, bude sekať ako meč cez tie národy, ktoré sa obracajú chrbtom ku Mne, vášmu milovanému Otcovi. A keď nenávisť proti vám vzrastie, vedzte, že moje sväté Slovo na pomoc zachrániť duše  je úspešné.

Ty, môj posol, si len nástroj. Táto misia nie je o tebe. Nie je o osvietení tvojej duše, lebo to nie je môj zámer, aj keď by Mi to spôsobilo radosť. Ty, dcéra moja, ako posledný posol, musíš iba odovzdať svetu tieto posolstvá, ktoré sú ti dávané pre dobro ľudstva. Tvoje názory a tvoje rady iným nie sú dôležité a nemáš právo zdieľať také ľudské mienky s inými.

Akonáhle Boží hlas dosiahne srdcia ľudí, rozmnoží sa v dušiach mnohých. Je to moja dobrota milujúceho Otca celého ľudstva, ktorá dovoľuje tieto veľké požehnania.

Ako bolo predpovedané, veľké zázraky uvidia tí, ktorým skrze túto misiu bol daný dar Ducha Svätého. Žehnám všetkých, ktorí štedro rozdávajú a šíria moje posolstvá, pretože ich námaha prinesie moje Slovo ako hmlu, ktorá pokryje zem.

Vy, ktorí ste očakávali dar obrátenia - vy moje úbohé prázdne duše - hovorím vám teraz. Ja, váš milujúci Otec, vám sľubujem, že vás objímem a otvorím vaše srdcia, keď sa budete modliť túto modlitbu.

Boh Otec: Modlitba o kľúč k Novému raju

„Drahý Otče, som to ja, tvoje stratené dieťa, tak zmätené a slepé,

že bez tvojej pomoci, tvojej lásky, nie som nič.

Zachráň ma skrze lásku tvojho Syna, Ježiša Krista

a daj mi kľúč k Novému raju na zemi. Amen.“

Deti, požehnám vám a budem vás chrániť. Ste moji - všetci z vás. Kým túžim po vás a plačem pre tých, ktorí Ma nenávidia, použijem svoju všemocnú moc k odomknutiu vašich zatvrdnutých sŕdc, aby som vám mohol odkázať dedičstvo, ktoré som láskyplne stvoril.

Môj zásah, ktorým vám odhalím prichádzajúce udalosti, vám pomôže pochopiť, ako veľmi vás milujem. Až sa tieto udalosti uskutočnia pred vašimi očami, budem na vás čakať, aby ste ku Mne prišli s láskou a dôverou vo vašich dušiach.

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší

   11. 4. 2013 - 21:20 hod.

764. Za každú dušu, ktorú zasvätíte môjmu milosrdenstvu, zachránim sto ďalších

Moja vrúcne milovaná dcéra, musíš ísť dopredu a sústrediť sa na tie úbohé duše, ktoré vôbec neveria v Boha. Hovorím o tých, ktorým nikdy nebola daná Pravda o existencii Boha, ich Stvoriteľa.

Sú miliardy ľudí, ktorí nemajú znalosť o Najsvätejšej Trojici, pretože bola pred nimi utajená. To sú duše, ktorým bude Mnou udelené veľké milosrdenstvo a ktoré potrebujú, aby boli upozornené na tieto moje posolstvá svetu.

Iné duše, o ktoré mám starosť, sú tie, ktoré boli vlažné vo svojej viere a ktoré teraz odmietajú prijať Pravdu večného života. Mnohým ľuďom, ktorí sú buď neistí o svojom stvorení, alebo o existencii Boha, bude čoskoro ukázaná Pravda. Znovu im preukážem veľké milosrdenstvo a moja Láska sa dotkne ich sŕdc a budú zachránení.

Ale potom sú tu takí, ktorí budú stále klásť odpor môjmu zásahu. Budú bojovať proti každému pokusu im dať Pravdu, a dôkaz, ktorý im bude daný o mojom milosrdenstve, Mi hodia späť do tváre. Opäť zasiahnem a budem pokračovať v boji o ich duše.

Nakoniec sú tu také, ktoré o Mne vedia všetko, a o skutočnosti, že som Mesiáš. Žiadny zázrak alebo čin lásky ich ku Mne nepritiahne, pretože sa oddali Satanovi. Tieto duše budú pohltené šelmou, a on (Satan) ich nenechá ísť, pretože vo Mne nevidia svojho Spasiteľa. Ešte nepoznajú pravdu o pláne šelmy. Aby som ich zachránil, vy, moji milovaní nasledovníci, Mi musíte preukázať vašu vernosť tým, že Mi zveríte ich duše počas vašich modlitieb, a keď prijímate najsvätejšiu Eucharistiu. Musíte Mi ich ponúkať každý deň a za každú dušu, ktorú ste zasvätili môjmu milosrdenstvu, zachránim sto ďalších.

Robte tak každý deň. Na konci každého mesiaca budete plní radosti, pretože budete vedieť, koľkých takým dušiam bolo dané toto veľké milosrdenstvo. To je len ďalší dar, ktorým vám žehnám - a tiež milosťami, ktoré dostanete v hojnosti, keď sa budete modliť túto modlitbu modlitebnej kampane.

Modlitebná Kampaň (104)

Vysloboď túto dušu z otroctva

“Najdrahší Ježišu, ponúkam Ti dušu môjho brata a sestry, ktorí prenechali svoju dušu Satanovi.

Vezmi túto dušu a vykúp ju v Tvojich svätých očiach.

Vysloboď túto dušu z otroctva šelmy a prines jej večnú spásu. Amen.“

Moje milosrdenstvo bude stále dávané ľudstvu, a najmä každej jednej duši, ktorá odmieta Božie Slovo.

Žehnám vám, moji verní učeníci a budem na vás stále vylievať dar Ducha Svätého.

Váš Ježiš

   12. 4. 2013 - 23:55 hod.

765. Požehnaní sú tí s pokorným srdcom, z ktorých pýcha bola  odstránená prostredníctvom Božej  milosti

Moja vrúcne milovaná dcéra, kto z vás, ktorý Ma naozaj miluje, môže prísť predo Mňa a ležať v úplnom odovzdaní pri mojich nohách?

Ktorí z vás, kto Ma naozaj ctia a nasledujú Moje učenie, sa môžu pokoriť predo Mnou bez akéhokoľvek ohľadu na seba samého? Ak sa v pokornej služobnosti môžete vydať na milosť môjmu milosrdenstvu, pozdvihnem vás a oslávim. Ale keď oslávite sami seba v mojom mene a poviete, že Ma poznáte dôvernejšie než ostatní, zavrhnem vás na zem pod moje nohy.

Prečo tak mnohí, ktorým bola daná Pravda, stále zle chápu Pravdu môjho učenia? Človek, pretože je poškvrnený hriechom, nie je hoden stáť predo Mnou. Ale tí, ktorí rozumejú slabosti ľudskej duše, musia vedieť, že ľudia, ktorí cítia nutnosť tvrdiť, že majú lepšiu znalosť duchovných vecí ustanovených Božím učením skrze prorokov, potrebujú byť veľmi opatrní. Keď také duše, namiesto, aby sa zamerali na dôležitosť pokory, vyhlasujú svoju takzvanú znalosť vystatovaním sa svojím intelektuálnym hodnotením svätej náuky, tak Ma urážajú. Keď používajú svoju znalosť k pokrúteniu Pravdy, aby vyhovovala ich zámerom a aby vtiahli duše do ľuďmi pripravenej verzie môjho učenia, potom som hlboko urazený a potrestám duše, ktoré sa previnili týmto zločinom proti Bohu.

Vy, ktorí vytvárate kulty, duchovné hnutia - ktoré sú všetky vami vytvorené, vedzte, že keď sfalšujete Božie Slovo, ste vinní smrteľným hriechom. Vaše hlasy, ktoré na jednej strane hlásajú Božie Slovo a všetku jeho slávu, sú vypočuté, pretože obsahujú Pravdu. Ale keď k Božiemu Slovu pridáte [niečo] zo svojich vlastných interpretácií a keď to použijete k útoku na iných v mojom svätom mene a obviníte ich zo zlého konania, dopúšťate sa hriechu.

Požehnaní sú tí s pokorným srdcom, z ktorých pýcha bola  odstránená prostredníctvom Božej  milosti, lebo oni budú panovať ako králi v Novom raji.

Požehnaní sú tí, ktorých úplná dôvera vo Mňa znamená, že kážu a šíria moje sväté Slovo bez akéhokoľvek úmyslu hľadať pozornosť a vlastnú slávu, lebo oni tiež nájdu útočisko v mojom kráľovstve.

Tí, ktorí tvrdia, že sú mojimi horlivými nasledovníkmi, ale ktorí veria, že sú oprávnení súdiť ostatných, analyzovať náboženskú vieru iných, ktorých viera v Boha spôsobuje pohoršenie a ktorí verejne odsudzujú sväté duše prichádzajúce v mojom mene, nie sú časťou môjho kráľovstva. Patríte k Zlému, pretože sa nehlásite ku Mne, Ježišovi Kristovi. Nevolal som vás, ani som vám nedal súhlas, aby ste presadzovali akúkoľvek formu špeciálnej skupiny, ustanovenej, aby zosmiešňovala inú skupinu.

Vy všetci, ktorí sa hrdo chválite svojou intelektuálnou zdatnosťou spojenou s mojím učením, aby ste ponížili iné Božie dieťa, najmä vybrané duše, vedzte, že vaše dni sú spočítané. V minulosti Mi moja trpezlivosť zabránila v prerušení takých do omylu uvedených misií. Teraz, v týchto časoch konca, nebudem už ďalej tolerovať spôsob, akým sa pokúšate stáť v ceste môjmu Druhému príchodu.

Tak málo z vás prijme môj plán pripraviť vás na môj Druhý príchod - tentoraz priviesť vás do novej éry pokoja. Pravdu už poznáte. Viete, že prídem znovu, ale práve tak, ako tomu bolo predtým, neuznáte, že som to Ja, Kráľ všetkého, čo je, kto vás volá, aby ste pripravili vaše duše.

Dve tisíc rokov pre Mňa nie je nič. Je to, ako keby to bolo včera. A tak dnes volám k vám všetkým. Čo Ma zarmucuje je, že tí, ktorí hovoria, že Ma milujú a verejne sa k Mne hlásia, Ma v skutočnosti nepoznajú. Dovolili pascám organizovaných náboženstiev, medzinárodnej politike, prehnanej nádhere a ceremóniám, aby ich Ma skryli.

Ja Som jednoduchý v mysli, v tele i v duši, a preto objímem najprv tých, ktorí takýmto spôsobom prichádzajú ku Mne. Keď otec víta domov dieťa, ktoré bolo na nejaký čas v cudzine, nevšíma si jeho šiat, topánok, šperkov alebo batožinu. Vidí len svojho syna, jeho tvár a lásku, ktorá existovala v jeho srdci od prvého nádychu, kedy vyšiel z lona svojej matky. Nezaujíma ho jeho bohatstvo, jeho mienky, názory, alebo jeho reči o druhých - všetko, čo pozná, je láska, ktorú cíti k svojmu dieťaťu a lásku, ktorú jeho dieťa cíti k nemu.

Láska je jednoduchá. Je bez komplikácií. Neprichádza z nenávisti. Nemôžete nikoho milovať, keď vaša duša je plná hnevu alebo nenávisti. Keď milujete Mňa, musíte milovať všetkých, ktorí Ma nasledujú, a je jedno, aká je ich slabosť. Musíte milovať dokonca aj tých, ktorí sú vinní strašnými hriechmi, lebo Ja môžem odpustiť aj najohavnejšie zo všetkých hriechov. Nesmiete zabudnúť na to, že nikto nemá právo odsúdiť druhého v mojom mene. To môže prísť len odo Mňa.

Vedzte toto, že pokiaľ ide o varovanie hriešnikov vo svete, ktorí sú nepriatelia Boha, Ja mám toto právo. Ale v každom prípade vás budem prosiť o modlitby za ich duše. S jedinou výnimkou. Nemôžem vás nikdy prosiť, aby ste sa modlili za Antikrista, lebo on neprichádza od Boha.

Váš Ježiš

   13. 4. 2013 - 23:50 hod.

766. Katolícka cirkev teraz vstupuje do najhoršieho prenasledovania vo svojej histórii

Moja vrúcne milovaná dcéra, želám si povzbudiť všetkých, ktorí veria vo Mňa a moje posolstvá obsiahnuté v tejto Knihe - Knihe Pravdy.

Keď Ma človek nasleduje a ponúka Mi sám seba, musí napodobniť všetky moje vlastnosti. To znamená, že musí všetkých milovať v mojom mene a správať sa ku každému človeku tak, ako by očakával, že sa bude správať k nemu. Avšak keď sa skutočne odovzdáte do mojej starostlivosti, budete pre to trpieť. Bude s vami zaobchádzané s krutosťou a všetko bude vyskúšané, aby ste boli zahrnutí posmechom.

Hovorím to všetkým Božím deťom a obzvlášť kresťanom, lebo vaše bremeno je najťažšie. Volám ku všetkým ľuďom na svete, ktorí veria vo Mňa, nezávisle na tom, či veria alebo nie, že im hovorím skrze tieto posolstvá.

Kresťania budú vždy cieľom tých, ktorí chcú zmeniť Božie zákony, aby vyhovovali ich hriešnej honbe za potešením a sebeckými túžbami. Katolícka cirkev teraz vstupuje do najhoršieho prenasledovania vo svojej histórii a bude postavená na hlavu a obrátená naruby. Útok bol plánovaný celé desaťročia a starostlivo premyslený. Ako len svätí v nebi plačú nad touto katastrofálnou udalosťou, ktorá sa teraz odohrá rýchlosťou, ktorá ohromí dokonca aj tých, ktorí neveria v tieto posolstvá.

Výsledkom bude zmätok, ako mnohí zasvätení služobníci sa stanú bezmocní, keď všetko, čo považovali za sväté, bude spochybnené a potom vyvrátené. Budú napádaní a zastrašovaní v mojom mene zvnútra ich vlastných radov.

Prosím naliehavo tých, ktorí sú verní mojej Cirkvi na zemi, aby boli bdelí a držali sa pevne môjho učenia, ak Mi chcú zostať verní. Nesmiete nikdy prijať nič iné ako Pravdu, ktorej ste boli učení. Čoskoro sa budete cítiť veľmi osamotení a moji úbohí zasvätení služobníci budú zúfalí, lebo ich vernosť voči Mne a cirkvi ustanovenej Petrom bude podlomená.

Vy, ktorí ste tradiční, verní kresťania, musíte stáť pevne a nesmiete prijať žiadny pokus, ktorý by vás podnietil opustiť vašu vieru. Budete odtlačení stranou a prinútení súhlasiť s výchovou svojich detí vo falošnej náuke, ktorá nie je od Boha.

Tieto udalosti teraz začnú a Ja vás pred nimi varujem, aby som vás viedol. Ktokoľvek Ma skrze túto misiu obviní z podnecovania duší, aby opustili moju Cirkev na zemi, nerozumie mojim pokynom. Ja vás len prosím, aby ste zostali verní môjmu učeniu, až zistíte, že ste nútení prijať novú verziu cirkvi. Táto nová verzia nebude nikdy prijatá v očiach Boha.

Váš Ježiš

    14. 4. 2013 - 14:00 hod.

767. Keď sú deti Božie pomýlené lžami, stanú sa odlúčenými od Neho

Moje milované dieťa, dovoľ Mi, aby som ti v tomto čase priniesla útechu. Dovoľ Mi držať ťa bližšie pri Mne, aby som ti mohla dať silu, zatiaľ čo pokračuješ v šírení svätého Božieho Slova v týchto ťažkých časoch.

Keď sa opýtali tých, ktorí prenasledovali a zavraždili môjho Syna - "Prečo ste to urobili?" - Odpovedali - "Aby sme zachovali Božie Slovo". Keď sa ich pýtali, či by Boh súhlasil so zabitím iného človeka, argumentovali, že to bolo v súlade s učením Cirkvi. A tak tomu bude aj v posledných časoch. Ľudia prekrútia Božie učenie, aby ospravedlnili svoje odmietnutie jeho svätého Slova.

Môj Syn dáva svetu tieto posolstvá, aby ste chránili a zachovali jeho učenie. Robí to, aby nikto omylom neodmietol jeho sväté Slovo, keď je s jeho učením svätej cirkvi na zemi bezbožne manipulované. Slovo Božie sa nikdy nesmie zmeniť, hoci proroctvá predpovedajú práve o týchto dňoch, že sa tak stane, kedy to bude urobené cirkvou založenou na Petrovej skale.

Môj Syn je Slovo. Slovo Božie musí byť uctené každým Božím dieťaťom. Keď sú deti Božie pomýlené lžami, stanú sa odlúčenými od Neho. Keď prijmete čokoľvek iné ako Božiu Pravdu, keď prijmete hriech, a potom sa na ňom podieľate, potom vrážate klin medzi vás a môjho Syna.

Nezabudnite, že ja, Matka Božia, ochraňujem všetkých, ktorí ma volajú. Moja ochrana je pre všetkých ľudí, všetky náboženstvá. Keď sa denne modlíte môj svätý ruženec, je vám poskytnutý každý druh ochrany a budete schopní obhájiť Pravdu, sväté Slovo Božie.

Ktokoľvek v Cirkvi môjho Syna na zemi, kto vedie ľudí a nie je schopný modliť sa svätý ruženec pred jeho zhromaždením nepochádza od Boha.

Vaša Matka

Matka Božia

Matka Spásy

   15. 4. 2013 - 18:20 hod.

768. Mnohí nebudú dosť silní, aby bojovali proti potratom, eutanázii a proti manželstvám rovnakého pohlavia

Moja vrúcne milovaná dcéra, nepriatelia Boha teraz povstávajú vo veľkých počtoch, v každom národe, aby odopreli poslušnosť Božím zákonom.

V každej krajine a v každej cirkvi bude zavedených mnoho nových zákonov. Väčšina zákonov bude proti učeniu, ustanovenému vo svätej Biblii. Každý druh hriechu bude schválený zákonom, a temnota šelmy pokryje svet. Tí, ktorí budú odporovať týmto zákonom, budú odmietnutí ako pomätení a napádaní démonmi. Ich hlasy budú prekričané tými, ktorí prijímajú zosvetštenie, ako by bolo skutočným náboženstvom. Použijú každý intelektuálny argument, aby presadili ich ohavné zákony, a mnohých oklamú, pretože použijú ľudské práva ako nástroj na kontrolu ostatných.

Mnohí nebudú dosť silní, aby bojovali proti potratom, eutanázii a proti manželstvám rovnakého pohlavia. Potom, akonáhle tieto zákony stúpia do platnosti, katolícka cirkev ohlási reformu k uznaniu všetkých ľudských práv a všetkých náboženstiev. Potom bude nasledovať hrozné rozdelenie medzi tými, ktorí sú požehnaní darom rozpoznávania, daným im Duchom Svätým a tými, ktorých jedinou túžbou je milovať seba samého a ktorí Boha odmietajú. Oni vidia Boha a moje učenie ako na prekážku, aby žili to, o čom veria, že je slobodný životný štýl.

Mocná celosvetová elitná organizácia, ktorá prenikla do každého kúta sveta, plánuje nové cirkevné zákony a spriada sprisahania, ako zvrhnúť vodcov, zatiaľ čo v rovnakej chvíli vymýšľa vojny, ktoré prinesú zničenie. Sú tak pyšní a ich vernosť ku zbožňovaniu Satana je tak veľká, že veria, že sú nenahraditeľní. Ako len budú musieť trpieť pre ich zlé činy. Akonáhle uveria, že môžu kontrolovať ostatných a uplatniť svoje chytré plány na iných, budú zrazení rukou môjho Otca. Bude im dané len toľko času, aby sa obrátili. Potom zaútočia jeden na druhého a vzájomne sa zničia. Ak by sa aj naďalej viazali na Zlého, tak miera ich utrpenia ani ku koncu nebude stačiť, aby ich donútila uvidieť, čo leží pred nimi. 

Mnohí ľudia, ktorí v Boha neveria, si sprvu všimnú len nemnoho z týchto udalostí. Až ich sloboda bude obmedzená, budú sa otvorene búriť proti nespravodlivosti v ich národoch. Potom si uvedomia hrôzu, ktorá bola vytvorená, pretože Božie Svetlo vyhaslo. Namiesto neho bude temnota, prázdnota, hlad a nedostatok lásky. Len potom budú ľudia kričať o Božie milosrdenstvo. Budem tam a čakať, aby som im dal útechu a zachránil ich úbohé, vystrašené duše.

Váš Ježiš

   16. 4. 2013 - 20:45 hod.

769. Slovo podľa Boha bude roztrhané, keď pohanstvo zaplaví zem

Moja vrúcne milovaná dcéra, výstup na horu Kalváriu, ktorý moja Cirkev na zemi musí pretrpieť, už začal, ako bolo predpovedané. Všetci, ktorí hovoria v mojom mene, milujú Ma a prijímajú moje učenie, budú teraz musieť čeliť tejto mučivej ceste, aby zachovali moje Slovo.

Slovo podľa Boha bude roztrhané, keď pohanstvo zaplaví zem. Všetkým, ktorí Ma nasledujú, hovorím - choďte so vztýčenou hlavou. Nikdy sa nevzdávajte Pravdy, keď sa tí, vrátane vašej rodiny a priateľov, budú veľmi usilovať odvrátiť vás od môjho Svätého Slova, daného vám počas času môjho pobytu na zemi. Nesmiete ochabnúť v odhodlaní zostať Mi verní. Niektorí z vás budú silní počas cesty prenasledovania. Iní odpadnú. Niektorí sa vzdajú. Ostatní sa rozhodnú prijať lži, predkladané im ako sväté učenie a budú odo Mňa odlúčení.

Ponesiem na mojich ramenách všetkých tých, ktorí Mi plne dôverujú. Budem poskytovať ochranu všetkým tým, ktorí majú dostatok odvahy aj naďalej slúžiť svätú omšu spôsobom, akým má byť slúžená. Ochránim sviatosti ponúkané mojimi svätými zasvätenými služobníkmi, ktorí odmietnu ustúpiť, alebo opustiť moju službu. Tí, ktorí sa zveria do mojej starostlivosti, sa nemusia ničoho obávať. Tí, ktorí dostávali Pravdu po celý svoj život a odmietnu moje učenie, v prospech klamstiev, budú odo Mňa odvrhnutí. Mojej spravodlivosti je potrebné sa báť, lebo nech nikto neverí, že by sa mohol pohrúžiť do priepasti klamu bez výčitiek svedomia vo svojej duši a netrpieť následky.

Moja láska bude dosť silná, aby objala všetkých, ktorí budú v tom čase zmätení. Ponúknem pomocnú ruku všetkým Božím deťom, ktoré ma hľadajú, bez ohľadu na to aké sčernelé sú ich duše. Uprostred zmätku sa dám konečne spoznať a môj Duch zaplaví zem, práve keď ľudia budú veriť, že už viac nebudú môcť zniesť.

Pamätajte, že Ja som Prvý a Posledný, nič Ma nemôže premôcť, Som všemohúci a až budete cítiť nad svetom zdrvujúcu zlobu nepriateľov Boha, vedzte, že Ja som tu. Dovoľujem toto utrpenie, toto posledné prenasledovanie, pretože je to konečná zbraň proti šelme. Bez toho by ukradla duše väčšiny svetovej populácie.

Táto bitka o duše ohromí tých, ktorí Ma naozaj poznajú, pretože zlobu, ktorej budú musieť byť svedkami, uvidia u ľudí, o ktorých si myslia, že sú dobrí. Satan využije každú možnosť a každú dušu, zvlášť tie, ktoré sú Mi blízke, k ich odvráteniu od Môjho učenia. Kým bitka bude po nejaký čas zúriť, prostredníctvom tejto misie zachránim miliardy skrze obrátenie.

Váš Ježiš

   17. 4. 2013 - 20:00 hod.

770. Toto znamenie, ktoré sa nemá zamieňať so značkou šelmy, bude slúžiť ako symbol nového jediného svetového náboženstva

Moja vrúcne milovaná dcéra, moje Srdce sa chveje, keď musím znášať biedu a utrpenie, ktoré bude musieť zakúsiť celé ľudstvo. Nie je to moja ruka, ktorá to spôsobí, ale kliatba Satana, kedy jeho duch sa túla a pohlcuje duše pozdĺž svojej cesty. Sú tak nič netušiaci k tomuto vplyvu zla, že ľudia za svoje utrpenie dávajú vinu všetkému inému. Za svoje útrapy kladú vinu na iných a nechápu, že je to nedostatok viery v Boha, ktorý vytvára takú spúšť v ich životoch.

Ako duch Zlého zviera ľudstvo, Božie Svetlo sa s ním bude stretávať spôsobmi, o ktorých bude svedčiť rad udalostí.

Búrky budú nadobúdať na sile a mnohé krajiny pocítia prevraty. Bude videný nepokoj v národoch, kde moc vlád odoberie slobodu ľudu, ktorému vládne. Potom cirkvi, vrátane všetkých, ktoré milujú Boha, jediného trojjediného Boha, začnú rušiť svoje služby a zatvárať dvere.

Vo všetkých západných krajinách bude vidieť veľký počet kostolov, ktoré budú zatvorené. Čoskoro uvidíte značku komunizmu v podobe osobitného symbolu, ktorý sa objaví v kostoloch, ktoré zostanú otvorené, v médiách, na odevoch, vo filmoch a tento symbol bude hrdo nosený tými, ktorí zastávajú dôležité miesta. Bude považovaný za odznak cti a okázalo stavaný na obdiv členmi hierarchie vo všetkých hlavných cirkvách a náboženských denomináciách. Tento symbol uvidíte na verejných miestach, na oltároch, na letiskách a na rúchu, ktoré nosia predstavení v cirkvách.

Toto znamenie, ktoré nemá byť zamieňané so značkou šelmy, bude slúžiť ako symbol jediného nového svetového náboženstva. Tí, ktorí sú za to zodpovední, sa už dlhšie nebudú obávať ukazovať svoje znamenie, ktoré je symbolom kontroly a vernosti šelme.

Deň, kedy každodenné obete svätých omší budú zastavené v tej forme, v akej musia byť ponúkané v mojom svätom mene, bude dňom, kedy sa tento symbol objaví na oltároch a pred všetkými svätostánkami na svete.

Modlite sa, moji milovaní nasledovníci, aby ste našli útechu u mojich zasvätených služobníkov, ktorí Mi zostanú verní, pretože budete potrebovať posilu počas týchto skúšok. Vždy vás pozdvihnem a budem vás niesť. Nikdy vás neopustím, ale nikdy sa nesmiete  odchýliť od môjho učenia, alebo prijať pohanské praktiky, ako náhradu Pravdy.

Váš Ježiš

   19. 4. 2013 - 17:00 hod.

771. Prosím počúvajte ma teraz tí, ktorí sa bojíte a ste zmätení z týchto posolstiev

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako osamelá je táto misia, napriek stovkám tisícov, ktorí ťa obklopujú svojou láskou a modlitbami.

Keď pracuješ pre Mňa a zriekneš sa samej seba v úplnom odovzdaní pri mojich nohách, budeš sa cítiť veľmi osamelá. Budeš čeliť hnevu mojich nepriateľov, ktorí ti nedajú ani na chvíľu pokoj. Ty, dcéra moja, musíš teraz počúvať, keď ponúkam Božím deťom mimoriadny dar – všetkým tým, ktorí ma v týchto slovách odmietajú.

Prosím počúvajte ma teraz tí, ktorí sa bojíte a ste zmätení z týchto posolstiev. Vari neviete, ako vás milujem, aj keď ste voči Mne zatrpknutí? Vari neviete, že by som vás nikdy nepotrestal za to, že neprijímate tieto posolstvá, dávané vám len preto, aby som vás mohol pripraviť a posilniť na skúšky, ktoré prídu? Vari Ma nepoznáte, vášho milovaného Ježiša, keď k vám teraz volám?

Som váš Spasiteľ a nikdy by som vás neodsunul stranou kvôli pochybnostiam vo vašej mysli. Ako by som sa na vás mohol hnevať, keď ma milujete a záleží vám iba na Pravde? Teraz vás pripravujem na výzvy, ktorým budete čeliť, až sa odhalia, predpovedané proroctvá o prenasledovaní mojej Cirkvi na zemi.

Tým, že vás budem môcť pritiahnuť do milosrdenstva mojej lásky a osvietiť vaše srdce, vám dávam tento dar. Sľubujem, že keď budete ku Mne volať týmto spôsobom, touto modlitbou, že vaše pochybnosti o tom, kto som Ja, hovoriaci teraz s vami, zmiznú. Ponúkam vám tento dar, aby ste skrze modlitby, ktoré dávam svetu v tomto čase, pomohli zachrániť celé ľudstvo.

Ak prídete ku Mne zbavení pýchy a s nezaťaženým a čistým svedomím, budete hneď vedieť, že ste dostali tento dar. Je to dar obrátenia ostatných.

Modlitba modlitebnej kampane (105): Dar obrátenia za iných ľudí

Ó, môj najdrahší Ježišu, v mojej láske k Tebe, prosím, prijmi moju dušu do jednoty s Tebou.

Vezmi moju dušu, pokry ju tvojim Duchom Svätým a pomôž mi, skrze túto modlitbu, zachrániť všetkých, s ktorými sa stretávam.

Zahaľ tvojim svätým milosrdenstvom každú dušu, ktorú stretávam, a ponúkni im spásu, ktorú potrebujú, aby vstúpili do tvojho kráľovstva.

Počuj moje modlitby. Načúvaj mojim prosbám a skrze tvoje milosrdenstvo zachráň duše celého ľudstva. Amen.

Vy, ktorí ohovárate tieto posolstvá a odmietate ich, prosím vás, aby ste prišli ku Mne. Ukážem vám Pravdu. Prijmem vás a prinesiem vám útechu. Budem vás vždy milovať a nezáleží na tom, ako Ma urážate.

Váš Ježiš

   20. 4. 2013 - 16:45 hod.

772. Keď človek neverí v Boha, neprijíma rozdiel medzi dobrom a zlom

Moja vrúcne milovaná dcéra, nebesá sú plné zármutku kvôli bolesti, ktorú moji milovaní nasledovníci musia znášať na zemi. Všetci anjeli a svätí sa spájajú v jedno k modlitbe za ľudstvo, ktoré znáša tak kruté útoky Satana a všetkých jeho zlých duchov. Pretože prijímam ich modlitby a reagujem na ne, prosím všetkých, ktorí sa nazývajú kresťanmi, aby sa modlili ako nikdy predtým.

Modlitby ponúkané každý deň k ochrane proti démonickým silám, ktoré prenikli zem, ju pomôžu očistiť od zlých duchov. Musíte byť plní nádeje, a keď zostanete verní Mne, stanete sa ešte silnejší.

Sila kresťanov, zjednotených v Božej Pravde, predstavuje mocný obranný múr proti šelme, ktorej plány škodiť Božím deťom sa začínajú v tomto čase uskutočňovať. Musíte sa za Mňa postaviť, vyznať vašu neutíchajúcu lásku ku mne a Ja vás povediem v mojej armáde, ktorá nebude nikdy porazená. Ako moja armáda rastie v počte a ako sa ďalšie miliardy obracajú a prijímajú Ma, a to pomôže zabiť šelmu.

Vašou povinnosťou, moji milovaní nasledovníci, je sústrediť sa na tých, ktorí odmietajú moju ruku milosrdenstva. Nezáleží na tom, že sa vám budú posmievať v mojom mene, všetko, čo musíte urobiť, je úpenlivo prosiť o záchranu duší. Vedzte, že Božej armáde na zemi budú udelené mimoriadne milosti, aby jej umožnili priviesť so sebou duše tých, ktorí pochybujú o mojom svätom Slove.

Pochybnosti, keď im dovolíte zožierať /vás/, oddeľujú človeka od Boha. Pochybnosti sú vkladané do srdca ľudí Satanom, aby oklamal Božie deti, aby uverili, že On, Boh, neexistuje.

Keď človek neverí v Boha, neprijíma rozdiel medzi dobrom a zlom. Bez Božieho vedenia padne do každej pasce, ktorú pred neho položil Satan. V srdciach ľudí sa potom prejavuje toľko nenávisti, pretože keď sa raz otvorili Zlému, ich srdce sa plní hnevom. Najväčší hnev bude zameraný na kresťanov, a napriek tomu títo ľudia nebudú vedieť, prečo sa tak cítia. Preto tí, ktorí tvrdia, že v Boha neveria, trávia viac času odsudzovaním tých, ktorí v Boha veria.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa za ich duše.

Váš Ježiš

   21. 4. 2013 - 14:45 hod.

773. Babylonská veža bude znovu postavená a predstavená ako Boží chrám

Moja vrúcne milovaná dcéra, kto môže poprieť moju smrť na kríži? Kto môže poprieť, že som sa vzdal svojho života, aby Pravda všade zachránila hriešnikov? Potom kto z vás, až príde čas, poprie Pravdu mojej Cirkvi na zemi, až bude rozobraná kameň po kameni?

Bola vám daná Pravda. Poznáte moje učenie. Potom tiež podľa môjho učenia spoznáte moju Cirkev. Moja cirkev na zemi je Pravda. Moja cirkev na zemi je moje telo. A potom, keď niekto z vás bičuje moje telo, potom znova vymyslia moje učenie a nasledovne vám predložia lži, zapriete Ma potom?

Ja, Ježiš Kristus, vám to nehovorím, aby som vás rozdelil. Hovorím vám tieto veci, aby ste uctievali moje učenie, zachovali sväté sviatosti a zostali pevní v Pravde. Nikto na zemi nemôže zmeniť učenie mojej Cirkvi. Nikto.Nikomu z vás nebola daná táto autorita vyhlásiť nové doktríny a predkladať ich ako moje. Napriek tomu mnohí z vás Ma zaprú popretím  Pravdy, ktorá vám bola daná pred 2000 rokmi. Máte také nedostatky v poznaní svätých vecí, že nebudete vedieť o nových zákonoch rúhajúcimi sa voči Mne, až budú zavedené v mojej Cirkvi na zemi.

Práve tak, ako tomu bolo predtým, Babylonská veža bude znovu postavená a predstavená ako Boží chrám. Bude umiestnená v Ríme a označí sa novým symbolom jednotného svetového náboženstva. Tento symbol bude vidieť na streche, na vchode a bude na prvom mieste na vysokom oltári vnútri. Môj vzácny svätostánok zo zlata, znesvätený v celej svojej sláve, bude umiestnený v strede oltára na očiach všetkých. Táto urážka bude znamenať, že šelme bude daný voľný vstup, aby napadla môj svätostánok. V tej chvíli moja prítomnosť zmizne.

Milióny ľudí - mnohí z nich nepoznajú význam tejto ohavnosti - urobia všetko, čo sa bude od nich vyžadovať, a budú sa modliť pred šelmou. Nové rúcha vyrobené so zlatými symbolmi, majúci zdanie skromných sután, budú nosené tými, ktorí slúžia v tak zvanom chráme. Zlatý symbol, ktorý bude stavaný na obdiv hanebným spôsobom, bude symbolom nového svetového náboženstva.

Kríže zmiznú. Môj kríž už nebude nikde vidieť. A tam, kde ešte na verejných miestach zostanú, budú ľudia prinútení zákonom, aby ich odstránili.

Nová veža, ktorá bude uctievať Satana, bude kopírovaná v mnohých krajinách a potom bude oznámená druhá časť podvodu. Cirkev verejne vyhlási, že existencia pekla je nezmysel. Ľudia budú ukolísaní do falošného pocitu bezpečia, až táto nehanebná lož bude prijatá všetkými cirkvami. Bude to zdôvodnenie, že Boh by nikdy nedovolil, aby také miesto existovalo. Že On miluje všetkých a že existencia pekla bola po stáročia šírená náboženskými fanatikmi. A tak ľudia budú prehliadať dokonca existenciu smrteľného hriechu. Hriech bude tak široko prijímaný, že ľudia sa už nebudú viac modliť, alebo prosiť o milosrdenstvo, lebo to nebude Boh, ktorého budú uznávať. Bude to šelma, ktorej odovzdajú svoje duše a každý krok ich cesty bude starostlivo organizovaný nepriateľmi Boha.

Váš Ježiš

    22. 4. 2013 - 16:00 hod.

774. Aby sa stali hodní Jeho kráľovstva, musia byť zbavení svetských vplyvov

Moje dieťa, aby deti Božie mohli byť zachránené, musia nasledovať cestu môjho Syna. Aby sa stali hodní jeho kráľovstva, musia akceptovať, že musia byť zbavené svetských vplyvov, ktoré ich oddeľujú od Boha.

Tí, ktorí sa v hľadaní Pravdy obrátia k môjmu Synovi, uvidia, ako sa rad zmien uskutoční v ich životoch. Tí, ktorí Ho nepoznajú a ktorí Mu prvýkrát otvoria svoje srdcia, budú roniť slzy. Ich slzy budú výsledkom lásky, ktorú vniesol do ich sŕdc a ktorou budú premožení. Sú to slzy obrátenia. Ich srdcia a duše budú naplnené láskou, akú pred tým nikdy nepoznali. Je to láska Božia a je to dar z neba.

Čoskoro potom, naplnení Božím svetlom, pritiahnu temnoty Zlého, ktorý hľadá duše, naplnené týmto svetlom. Vtedy budú trpieť rukami iných, ktorých použije Zlý, aby napadol ich vieru a vernosť k Bohu.

Tí, ktorí majú jednoduchú lásku k môjmu Synovi, bez všetkej ľudskej arogancie a pýchy, ktorí nepodľahnú tlakom tých, ktorí odmietajú môjho Syna - budú trpieť práve tak, ako trpel On. Pocítia bolesť, až uvidia hriech, lebo budú cítiť rovnakú bolesť, ako môj Syn. Budú padať a potkýnať sa, práve tak, ako môj Syn po ceste na Kalváriu. Kým budú žiť, budú cítiť bolesť utrpenia môjho Syna. To ich bude sprevádzať tak dlho, kým posledná očista sveta nebude dokončená.

Nemajte nikdy pocit, že táto vernosť môjmu Synovi bude mať navždy len príchuť bolesti, pretože prináša aj radosť, pokoj a nádej, ktorá prináša večný život. Nesmiete nikdy dovoliť vašej láske k môjmu Synovi, aby vás oddelila od všetkých Božích detí. Namiesto toho sa musíte priblížiť ku každému, najmä k tým, ktorí nikdy neotvorili srdce môjmu Synovi. Tí potrebujú vašu pomoc. Skrze dar obrátenia vám boli dané milosti, ktoré potrebujete, aby ste priniesli tieto duše môjmu Synovi. Musíte to urobiť prijatím bolesti, ktorú musíte znášať ako vojak Krista, a vašimi modlitbami a obeťami za druhých.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

   23. 4. 2013 - 16:55 hod.

775. Všetci falošní proroci budú Mnou vyhnaní a prísne potrestaní

Moja vrúcne milovaná dcéra, moji vizionári po celom svete prechádzajú v tomto čase veľkým utrpením, keď znášajú bolesť, ktorá je nutná pre záchranu duší ľudstva. Oni, potom, čo sa ponúkli do mojich služieb, budú kráčať osamotení, rovnako ako Ja, keď som stúpal na horu Kalváriu, len s niekoľkými, ktorí prídu, aby im pomohli.

Práve tak, ako moje pravé duše trpia bolesťou, posmechom a odmietaním, tak budú falošní proroci a vizionári oslavovaní a mnohých podvedú. Medzi vami povstanú falošní proroci a budú priťahovať chválu a slávu. Za ich fasádou pokory a sladkých slov bude prázdnota zrodená z ducha zla.

Varujem svet, aby nenasledoval falošných prorokov, ktorí v mojom svätom mene hľadajú slávu, obdiv a chválu pre seba samých. Nikto poslaný Mnou, Ježišom Kristom, sa nebude vyvyšovať, aby vás nechal padať k svojim nohám. Žiadny z mojich prorokov sa nepostaví na piedestál a povie, že je väčší, než vy. Nesmie vysloviť, že je väčší, ako jeho bratia a sestry preto, že je prorokom.

Všetko, čo [falošný prorok] bude robiť, je, že bude kázať slová tak zvanej múdrosti spôsobom, ktorý vás povedie k tomu, aby ste uverili, že by mal byť chválený pre svoju vlastnú domnelú vernosť k Bohu. Namiesto toho, aby vás podnecoval k modlitbám a privádzal bližšie k Bohu, bude vás predovšetkým nútiť a vyžadovať, aby ste mu preukazovali úctu. Urobí to tak, že vám ukáže druh vlastností, ktoré by ste spájali so zbožnými ľuďmi. Títo falošní proroci budú k sebe priťahovať duše hriechom pýchy. Pýcha vo falošnom prorokovi bude priťahovať pýchu v iných dušiach. Budú sa vzájomne chváliť za použitia Božieho mena, aby hlásali svoju veľkosť.

Buďte opatrní pred tými, ktorí vás požiadajú, aby ste sa pokryli tým, čo označia ako špeciálne dary, ktoré priťahujú svetského ducha. Musíte sa vyhnúť tým, ktorí vás pozvú v mojom mene, aby ste sa zaoberali duchmi, o ktorých povedia, že vám prinesú veľký pokoj a útechu, kde ale nebude zmienka o Bohu. Ak nie ste pozvaní, aby ste sa sklonili v pokore pred Bohom, ale namiesto toho ste vyzvaní, aby ste predovšetkým umiestnili seba a vaše blaho na úkor potrieb druhých, potom vedzte, že to nikdy nemôže pochádzať od Boha. Nesmiete nikdy klásť vaše záujmy, alebo záujmy ostatných, pred Boha. Všetko, o čo prosíte, musí byť v súlade so svätou vôľou Boha.

Mnohí zo svetových falošných prorokov pracujú s duchmi, ktorí neprichádzajú odo Mňa. Presadzujú dôležitosť vnútorného uzdravenia, pozitívneho myslenia a metafyziky, ktoré všetky vedú k jednému - človek bude podnecovaný, aby vyvýšil seba pred Boha.

Všetci falošní proroci budú Mnou vyhnaní a prísne potrestaní. Ich tresty prevýšia tresty obyčajných smrteľných ľudí, pretože budú zodpovední za stratu tak mnohých duší.

Váš Ježiš

    24. 4. 2013 - 14:15 hod.

776. Tentoraz nepríde ako človek v tele

Moje milované dieťa, zo svojej veľkej lásky k ľudstvu, vás teraz môj Syn pripravuje na svoj Druhý príchod. Pretože vás miluje, hovorí k vám skrze svojich prorokov, aby zabezpečil, že nikto neunikne jeho milosrdenstvu. Práve tak, ako Boh poslal Jána Krstiteľa pripraviť svet na môjho Syna - jednorodeného Syna Božieho, Mesiáša - môj Syn vám teraz odhaľuje posledný plán. Tento konečný plán spásy bude podobný jeho prvému príchodu, ale s jedným rozdielom. Tentoraz nepríde ako človek v tele.

Teraz, keď je vám Pravda znova odhaľovaná, môj Syn vám pripomína všetko, čo prichádza z Boha skrze jeho sväté Slovo, keď On pripravuje posledné etapy. Deťom Božím bola daná Pravda, keď môj Syn kráčal po zemi. Teraz vám bude daná celá Pravda, vrátane odhalenia o práci Božích nepriateľov, pre vaše dobro, aby ste neboli oklamaní. Musíte byť šľachetného srdca, keď vám môj Syn prináša tieto dary, ktoré budú živiť vaše duše.

Keď som sa zjavovala, počas rokov, vybraným Božím vizionárom, bolo to preto, aby som pripravila duše na tieto časy.Teraz, keď sa pripravujete na prenasledovanie, ktorým budú zasiahnutí kresťania, bude to mimoriadne ťažké, pretože to bude zneuctenie Ducha a spôsobí  to najväčšiu bolesť. Keď poznáte Pravdu Božieho Slova a keď viete, ako rozpoznať prácu podvodníka, stanete sa silnejší. Je ďaleko dôležitejšie zostať verní Božiemu Slovu, než prijať klamstvá, ktoré vám budú predložené tými, ktorí neprichádzajú od Boha.

Môj Syn vás pozdvihne k veľkej sláve, keď budete poslušní jeho Svätému Slovu a budete zachovávať jeho učenie.Prosím vás, aby ste preukazovali môjmu Synovi úctu, akú si zasluhuje. Tí, ktorí Ho odmietli, keď kráčal po zemi, nakoniec prijali pravdu toho, Kto bol, keď zomrel na kríži. Tí, ktorí odmietajú jeho Slovo dnes, si nakoniec uvedomia Pravdu v deň, keď príde ako Sudca. Pre mnohých bude príliš neskoro.

Modlite sa, aby všetky duše zostali verné odkazu môjho milovaného Syna, Ježiša Krista, lebo len tie, ktoré Ho prijmú, môžu byť vzaté do jeho kráľovstva.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

   24. 4. 2013 - 14:40 hod.

777. Tieto ohavné činy sa musia stať, pretože zem je očisťovaná

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako pokračujem v očisťovaní sveta mojím darom Ducha Svätého, vedie to k ešte väčšej nenávisti voči Mne, Ježišovi Kristovi.

Aj keď moja prítomnosť v srdciach ľudí narastá, v činoch tých, ktorí protirečia môjmu Svätému Slovu, uvidíte veľkú mieru nenávisti.

Tí, ktorí pokračujú v zavádzaní zákonov, ktoré sa rúhajú voči Bohu, zvýšia svoje úsilie, aby poškvrnili Slovo Božie. Tieto hanebné činy sa musia stať, pretože zem je očisťovaná. Až očisťovanie zosilnie, tak vám aj zlo hriechu bude ukázané. Všimnete si, že títo moji nepriatelia budú podporovať každý predstaviteľný čin, ktorý je namierený proti Bohu. Mnohí budú vyhlasovať svoju nevinu, ale tieto činy nebudú prijímané mojimi, ktorí poznajú Pravdu. Dar rozlíšenia, ktorý som odovzdal mnohým dušiam, znamená, že tieto ohavné činy, ktoré sú páchané tými, ktorí v pozíciách moci ovládajú národy, budú videné ako také, čím sú - prácou Satana.

Satanovi zlí duchovia zvýšili svoju prítomnosť v dušiach tých, ktorí neveria v Boha. Nespokojní s tým, že takéto duše sa k Bohu obracajú chrbtom, títo zlí duchovia povzbudzujú týchto ľudí, aby sa dopúšťali najohavnejších hriechov. Časom sa tieto duše stanú tak skazené a plné nenávisti k Bohu, že sa uvrhnú do temnoty, ktorá nikdy nedokáže tolerovať Božie Svetlo.

Nezabudnite, že moje milosrdenstvo je veľké. Bude to len mojím milosrdenstvom, ktorým títo ľudia môžu byť zachránení. Nie je pre nich iná nádej, lebo mnohé z týchto mučených duší nie sú schopné zo svojej vlastnej slobodnej vôle - tak sú zamorené zlom - prosiť o moju milosrdnú ruku. Vy, ktorí Ma poznáte a milujete Ma, musíte pomôcť týmto úbohým ľuďom tým, že budete úpenlivo prosiť o záchranu ich duší. Musíte prosiť, aby sa teraz ku Mne obrátili, aby som mohol zasiahnuť a zastaviť prenasledovanie, ktoré zamýšľajú uvaliť na svet. Musíte Ma prosiť, skrze osobné obete, aby boli zastavení od [páchania] genocídy, ktorú plánujú. Najhoršiu formu genocídy uvidíte v nespravodlivých vojnách a vražde nevinných v lone svojich matiek.

Váš Ježiš

   25. 4. 2013 - 10:30 hod.

778. Budú neustále klamať a ich verejné kázania budú v očiach Boha nezmysel

Moja vrúcne milovaná dcéra, nebude trvať dlho, čo disidenti v katolíckej cirkvi, ktorí sa vzdali svojej poslušnosti k Bohu, sa zhromaždia, aby zorganizovali brutálny útok na zasvätených služobníkov, ktorí sú verní Pravde.

Tí, ktorí sú neverní voči môjmu Telu, zmenia veľa zákonov a vytvoria nové výklady významu najsvätejšej Eucharistie. Mnohí svätí služobníci Boha a laici naprieč kresťanskými vierami budú sledovať, ako bude Duch Svätý napadnutý. Mnohí budú otrasení spôsobom, akým bude moje meno a moje učenie znova vyložené, kedy sa bude klásť dôraz na povinnosti človeka k človeku. Ľudia budú povzbudzovaní milovať sa navzájom a klásť svoje potreby pred Boží oltár.

Navonok sa bude nazerať na tento prístup ku kresťanstvu ako na dobrú vec. Bude podporovať dôležitosť lásky, ale nie takým spôsobom, aký je nariadený Bohom. Uvidíte ľudí vo vysokých pozíciách, ako chvália jeden druhého, keď sa zúčastňujú náboženských ceremónií. Budú sa úctivo klaňať jeden druhému a vrhať sa v nekritickom obdive a pochlebovaní k nohám nepriateľov Boha.

Všetky tie veľkolepé obrady oklamú svet a mnohí si neuvedomia účel týchto ceremónií. Tieto činy, nové kázania a nové ceremónie, údajne na uctenie Mňa, Ježiša Krista, budú namiesto toho z podstaty temnej, pretože budú oslavovať šelmu.

Kráľ temnoty so svojimi zlými duchmi je veľmi aktívny v srdciach mnohých, ktorí majú zodpovednosť za vedenie mojich nasledovníkov. Niektorí z týchto služobníkov nechápu, že sú pokúšaní Zlým. Hovorím im - príďte teraz. Príďte ku Mne skrze sviatosť zmierenia. Ak máte obavy o vašu vieru, osvietim vás, ale musíte vašu dušu zbaviť pýchy. Je to pýcha, ktorá vás zvádza, aby ste uverili, že váš intelekt je lepší, než intelekt Boha.

Iní, ako vlci v rúchu baránka, predali svoje duše Satanovi. A práve tak ako on, budú prefíkane podvádzať Božie deti. Budú zvádzať ostatných chválou ich služobníkov za ich svätosť a to pritiahne tých služobníkov plných sebalásky, nadutých pýchou, ktorí pôjdu za nimi ako ovce. Budú neustále klamať a ich verejné kázne budú v očiach Boha nezmyslom. Neuvidíte ani štipku pravej pokory v žiadnom z ich slov, aj keď sa budú veľmi snažiť, aby zaistili, že sa na verejnosti budú správať ako pokorní sluhovia Boží. Moc Ducha Svätého v ich prítomnosti nebude prítomná a tí z mojich, ktorí Ma skutočne poznajú, o tom prinesú svedectvo.

Tak veľa mojich úbohých zasvätených služobníkov bude vtiahnutých do týchto lží, ktoré povedú k znesväteniu môjho Tela, a mnohí z tých, ktorí sa vychvaľujú svojou láskou ku Mne, budú prví, ktorí zarazia ďalší klinec, keď Ma opäť znova ukrižujú.

Moja dcéra, nenávisť, ktorej si vystavená, pochádza z dvoch strán, ako priamy výsledok rozkladu mojej Cirkvi na zemi. Na jednej strane budú tí, ktorí hovoria, že zastupujú moju Cirkev na zemi, ale takí vôbec nie sú, pretože reprezentujú iné učenie. Na druhej strane budú moji verní služobníci, ktorí ti nebudú veriť.

Musíte vedieť, že Pravda vyvoláva strach a hnev. Pravda daná pravým Božím prorokom nevytvára len hnev - kvôli strachu vyvoláva tiež pohoršenie. Pohoršenie a hnev prichádzajú od ducha zla. Zlý, skrze srdcia ľudí, urobí všetko, aby zastavil Božie Slovo.

Hnev proti prorokom je nenávisťou voči Bohu.

Váš Ježiš

   26. 4. 2013 - 12:30 hod.

779. Antikrist bude z východu, nie zo západu

Moja vrúcne milovaná dcéra, svet je pripravený na príchod Antikrista. Bol podporovaný radom mocných politických síl, aby urobil svoj veľký vstup.

Antikrist príde z východu, nie zo západu, ale bude milovaný, uctievaný a velebený z oboch strán a vo všetkých kútoch sveta. Začne takto.

S pomocou nepriateľov Boha Antikrist rýchlo vyvolá vojnu medzi dvoma národmi vedenými dvoma tvrdohlavými a mocnými vodcami. Tieto vojny sa vystupňujú a potom sa rozšíria do ďalších krajín. Keď sa hrozba stane tak vážna, že sa začne dotýkať najmocnejších národov, potom začnú rokovania o mieri.

Znenazdajky, vystúpi šelma. A so zručnosťou, ktorá na svet urobí dojem, privedie vojny ku koncu. Bude mať mocný hlas. Bude vysoko inteligentný a podá pôsobivý charizmatický obraz. Jeho príjemný, dobre vyzerajúci zovňajšok, šarm a zmysel pre humor, bude ako mocná, hypnotická magnetická sila. Pritiahne veľkú chválu od dobre známych svetových vodcov a médií a stane sa celebritou. Jeho spôsoby očaria šéfov obchodných spoločností, ktorí na neho budú pozerať ako na nástroj na vytváranie bohatstva, keď ekonomika začne rásť.

Antikrist bude vystupovať tak výnimočne, že národy sa budú hlasno dožadovať, jeden cez druhého, aby ho nabádali k návšteve svojich krajín. Bude milovaný a do posledného detailu bude kopírovať každý okamih mojej misie, keď som chodil po zemi. Bude kázať o dôležitosti lásky, mieru a jednoty medzi národmi a bude videný, ako robí veľké zázraky všade, kamkoľvek pôjde. Nie je to človek ako ostatní. Nie je to človek ako iná charizmatická postava. Jeho hviezda bude žiariť a trblietať sa, ako žiadna iná pred ním. Bude považovaný za poprednú postavu jediného svetového, humanitárneho náboženstva. Tento takzvaný úspech ohavnosti bude pripísaný jemu. Každý bude padať k jeho nohám. Jeho portrét bude zobrazovaný všade. Bude videný s predstaviteľmi mnohých náboženských denominácií. Čoskoro sa bude hovoriť, že ľudia v jeho prítomnosti budú spontánne uzdravení. Skrze moc Satana bude schopný činiť skutky, ktoré otrasú mnohých a ktoré budú považované za zázračné.

Tým bude nevedomým pripadať ako Mesiáš. Potom naznačí, že bol poslaný Bohom, aby zachránil svet. Mnohí, vrátane tých vo svete, ktorí neprijímajú moju existenciu, budú presvedčení, že tento muž je Syn človeka, Ježiš Kristus. Tí, ktorí ho budú uctievať, počúvať, čo od nich žiada, a zbožňovať ho, budú zamorení takým zlom, že ich duše budú vtiahnuté do prázdnoty, z ktorej, ako zistia, bude nemožné sa vymaniť.

Tí, ktorí poznajú Pravdu môjho učenia, rozpoznajú podvod, ktorý je predložený ľudskej rase, a tejto ohavnosti odolajú. Tí, ktorí hovoria, že poznajú Boha a že sú praktizujúci kresťania, sklamú v pochopení môjho sľubu o návrate. Keď  sa vrátim, bude to preto, aby som súdil. Už nikdy nebudem druhýkrát kráčať po zemi. Napriek všetkej ich znalosti môjho učenia nerozumejú tomu, čo som povedal. Teraz im to pripomínam. Nikdy nebudem chodiť v tele. Ktokoľvek, kto hovorí, že je Mnou, je luhár.

Váš Ježiš

   27. 4. 2013 - 13.20 hod.

780. Každý deň si musíte položiť otázku: súhlasil by dnes Boh s mojimi činmi?

 Moja vrúcne milovaná dcéra, musím vysvetliť každej jednotlivej osobe žijúcej dnes na tejto zemi dôležitosť času, ktorý jej bol daný. Nikdy som nezasahoval do vôle človeka, pretože to je jeden z najväčších darov daných ľudstvu a nikdy nemôže byť odobratý. Na druhej strane Satan do slobodnej vôle človeka zasahuje a od samého začiatku vytrvalo hľadá, aby zotročil ľudskú myseľ a ukradol jeho dušu.

Teda je to slobodná vôľa, ktorá je daná človeku, ktorú budú vyhľadávať zlí duchovia. Ale je to tiež skrze slobodnú vôľu človeka, že dvere do môjho kráľovstva môžu byť odomknuté. Pretože ste v tele, a teda smrteľní, jediný čas, ktorý máte k príprave na večný život, je teraz. Nesmiete na to nikdy zabudnúť. Musíte byť vždy pripravení, lebo ako vám môj Otec život dal, tak ho aj v každej chvíli každého dňa môže vziať.

Keby ste mali zomrieť dnes, boli by ste spôsobilí predo Mňa prísť? Viete akých chýb a akých činov ste sa dopustili, a akú nenávisť ste ukázali vášmu blížnemu, ktorá bude predo Mnou odhalená? Aby vám bol daný večný život, musíte vedieť, čo treba teraz urobiť, dnes, aby ste sa očistili v mojich očiach.

Tým, ktorí na jednej strane prehliadajú hriech a zraňujú iných a na druhej strane sa modlia a vedú život, o ktorom  oni tvrdia, že sú Mne oddaní, hovorím. Každú hodinu Ma zraňujete  vaším pokrytectvom. Každým dňom sa vaša duša odo Mňa viac vzďaľuje. Musíte sa riadiť Desatorom prikázaní presne tak, ako boli dané mojím Otcom, inak nemôžete povedať, že patríte Mne.

Tak veľa duší nevstúpi do neba a mnohé musia trpieť očistu, ktorá je vyžadovaná, aby boli spôsobilé vstúpiť do môjho kráľovstva. Ale ďaleko viac duší je uvrhnutých do večnej temnoty. Tak mnohí si uvedomia, ako urazili Boha, len pár minút od ich smrti na zemi. Ako len sú potom vydesení a smutní. Uvedomia si, že ich čas na pokánie uplynul a že v tejto etape je pre nich príliš neskoro.

Prečo nechápete, že smrť môže prísť v každom okamihu? Tak potom musíte vedieť, že keď urazíte Boha, musíte sa snažiť zmeniť spôsob vášho správania, aby ste našli pokoj. Keď sa vyhnete hriechu a neustále sa pokúšate zlepšiť spôsoby, ako sa správať k iným, len potom nájdete naozajstný pokoj. Keď máte vo vašej duši pokoj - čo môže prísť len vtedy, keď bojujete s hriechom a budete mať výčitky svedomia kvôli vašim zlým skutkom - budete bližšie k Bohu.

Každý deň si musíte položiť otázku: Súhlasil by Boh dnes s mojimi činmi? Odpoveď budete vedieť vo svojom srdci.

Váš Ježiš

   28. 4. 2013 - 17:40 hod.

781. Moje slová, ktoré vám teraz  hovorím, zaznejú opäť v posledný deň. Pamätajte si ich.

Moja vrúcne milovaná dcéra, prichádzam v tomto čase, aby som ťa varoval pred zradou tých, ktorí ťa v tejto misii obklopujú. Mnohí budú prinútení obrátiť sa chrbtom k tejto misii a ty nesmieš nikdy behať za nimi. Ja som sa nikdy nenaháňal za tými, ktorí Ma prenasledovali. Namiesto toho som ponúkol samého seba, ako baránka vedeného na zabitie, aby som zachránil duše.

Pozorujte teraz, ako tí ustanovení falošní proroci, pripravení Satanom, budú čoskoro vzatí do sŕdc tých, ktorí hovoria, že sú služobníkmi Boha. Ich proroctvá, z ktorých všetky popierajú Pravdu, budú použité, aby ťa zneuctili. Nech si nikto ani na sekundu nemyslí, že moje posolstvá dané svetu k príprave duší na môj Druhý príchod, nebudú roztrhané na kusy.

Dcéra moja, týchto prekážok si nesmieš všímať. Tvojou poslušnosťou ťa urobím silnejšou, pretože nemáš dostatok času, aby si zabezpečila, že všetci dostanú milosti, ktoré vylievam na ľudstvo.

Moji praví proroci väčšinou nepoznajú Písmo sväté, alebo proroctvá, dávané svetu mojím milosrdenstvom. Nepotrebujú citovať výňatky zo svätej Biblie, pretože po nich nežiadam, aby to robili. Moje Slovo je dané také, aké je. Moja Biblia svätá je posvätná. Vytrhávať z nej pasáže, aby podporili akékoľvek Božie zjavenie, nie je dovolené. Keď je posolstvo dávané Mnou, prorok píše, čo Ja diktujem a nikdy nie je žiadaný, aby opakoval výňatky, dané svetu mojimi apoštolmi.

Som väčší, než všetci, ktorí Mi slúžia. Moje Slovo je sväté. Moje dary vám sú dávané, aby ste pripravili vaše duše a preto všetkým pravým prorokom sú dané modlitby, ktoré roznecujú túžbu zjednotiť sa s mojím Srdcom.

Prenasledovanie, ktoré budeš znášať, bude pokračovať a zhorší sa. A práve vtedy, keď si budeš myslieť, že už nemôžeš ďalej, dokážem svetu moju Božiu prítomnosť. Trp s dôstojnosťou, moja maličká. Nebráň moje Slovo, bez ohľadu na to, ako ťa to bude pokúšať, dokonca ani vtedy nie, keď ti predložia zlé lži.

Tí, ktorí ma poznajú, budú tiež vedieť, kedy slová neprichádzajú odo Mňa, lebo Ja bývam v ich srdciach. Napriek tomu, Satan je tak prešibaný, že Ma môže napodobniť - s jedinou výnimkou. Nebude môcť nikdy pripustiť, že som prišiel v tele, alebo že moje Telo je prítomné v najsvätejšej Eucharistii.

Môj Duch teraz vzrastá a bude sa neustále pozdvihovať proti silám zla. Každý démon bude usmrtený mojimi anjelmi, kým nezostane ani jeden v Posledný deň.

Moje Slová, ktoré vám teraz hovorím, zaznejú opäť v Posledný deň. Pamätajte si ich.

Ja som začiatok a koniec. Prichádzam, ako som sľúbil, priniesť vám večný život. Povstaňte všetci, ktorí vo Mňa veríte a prijmite Pravdu. Poďte ku Mne. Nech vôľa môjho Otca panuje v novom nebi a na novej zemi. Radujte sa, pretože prinášam pokoj a jednotu všetkým, ktorých mená sú v knihe živých. Moja posledná zmluva bola naplnená. Moja vláda prišla. Povstaňte a prijmite ruku Božiu.

Deň, kedy počujete tieto slová, bude dňom, kedy budete poznať Pravdu.

Nenechajte sa oklamať, lebo len Boh a dary Božieho zjavenia vám môžu priniesť lásku, pokoj a obrátenie, ktoré sa vo svete rýchlo rozšíri skrze tieto posolstvá. Oni sú darom. Majú za cieľ vám ukázať pravú cestu k vášmu oprávnenému dedičstvu. Prijmite ich s láskavosťou a vďakou vo svojich srdciach.

Váš milovaný Ježiš

Spasiteľ ľudstva

   30. 4. 2013 - 15:40 hod.

782. Bude zavedená nová forma kríža

Moja vrúcne milovaná dcéra, moja autorita sa nikdy nezmenší, a ako svetlo, zoslabne uprostred hustej hmly, ale bude však vždy viditeľné, aj keď môže byť zoslabené len iba na slabý záblesk.

Až sa svet opäť zmení, ako duch zla vyvolá rozdelenie na časti, bude to iba Božie Svetlo, ktoré vás bude posilňovať. Moju prítomnosť pocítia tí, ktorí ku Mne prídu o pomoc, lebo vás nikdy neopustím, najmä nie, keď budete mať pocit, že je všetko beznádejné. Bude to len Pravda, ktorá vám pomôže sa s tým vyrovnať, až nedostatok lásky k blížnemu, ktorý je zrejmý v dnešnom svete vzrastie, keď srdcia ľudí sa zmenia na kameň.

Pravda je obsiahnutá vo svätej  Biblii. Je to potrava, ktorou sa ľudia môžu živiť teraz aj v budúcnosti. Veľmi skoro sa stane nemožným kúpiť Bibliu, až mnoho národov, najmä v Európe, budú dodržiavať nové zákony, ktoré zakážu všetky knihy, propagujúce Božie Slovo.

Práve je písaný list s pokynmi, všetkým, ktorí sú v službe v Katolíckej cirkvi. Čoskoro všetci moji zasvätení služobníci budú informovaní o zmenách, o ktorých im povedia, že sú pre dobro Cirkvi.

Nové pravidlá, ktoré stanovujú dodatky urobené k modlitbám počas svätej omše, budú vyzerať neškodne. Mnohí si nevšimnú ich významu, ale budú sa vzťahovať k najsvätejšej Eucharistii a mojej prítomnosti v nej. Bude použité slovo "pripomínať si" (sláviť pamiatku) a všetky cirkvi budú čoskoro zbavené svojich pokladov. Odstránenie pokladov, vrátane zlatých svätostánkov - ktoré budú nahradené tými z dreva a z kameňa - ​​bude jedno zo znamení, že sú teraz zhromažďované pre nové svetové náboženstvo.

Kostoly budú zmenené vnútri svojich múrov a to bude spojené so zneucťovaním oltárov. Monštrancie, nesúce najsvätejšiu Eucharistiu, zmiznú a dni, kedy moja svätá hostia je vystavená, sa skončia.

Pohrdnite teraz mojim Slovom a budete roniť slzy, až tieto skutky budú páchané pred vami. Čoskoro, nie dlho potom, odevy nosené mojimi zasvätenými služobníkmi budú zmenené a bude zavedená nová forma kríža. Táto nová ukrutnosť nebude založená na jednoduchom kríži. Namiesto toho ukáže, nenápadne, hlavu šelmy.

Prosím vás, aby ste teraz zhromaždili moje sväte kríža a uložili ich vo svojich domovoch, spolu so svätenou vodou. Vyzývam vás všetkých, aby ste sa pevne držali Pravdy, o ktorej som vám povedal. Potom chcem, aby ste Mi úplne dôverovali. Nikdy si nemyslite, že vás nechávam napospas Zlému. Vždy zostanem blízko vás. Budem vylievať mimoriadne požehnanie na hlavy mojich milovaných, verných, zasvätených služobníkov, aby som ich udržal prepojených s mojím Najsvätejším Srdcom.

Držte vaše srdce blízko Mňa a k sebe navzájom. Utešujte a posilňujte sa vzájomne, pretože musíte jeden druhého milovať viac ako inokedy, pred a počas prichádzajúcich časov. Ja som vaša rodina. Vy ste moji. Zostaneme zjednotení až do doby, kedy zaznejú poľnice, a bude oznámené, že sa odhalím, konečne, v mojom Druhom príchode. Potom pocítite radosť a pokoj, ktorý som vám sľúbil. Potom sa skončí všetko utrpenie.

Váš Ježiš