September 2013

 

1. 09. 2013 - 11:08 hod.

899. Vybral som si dvanásť jednoduchých mužov, nevzdelaných a neznalých Svätého písma, ktorí boli chudobnými rybármi

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď som chodil po zemi a vstupoval do Božích chrámov, aby som odhaľoval Pravdu, bolo so mnou najprv zaobchádzané s trpezlivosťou. Mnoho kňazov bolo ohromených tým, čo som poznal a Mnou, skromným Synom tesára. A tak pozorne počúvali, keď som vysvetľoval viac, než by sa očakávalo od nich, ako bolo stanovené v Knihe môjho Otca.

Od svojich dvanástich rokov som vedel, aká bola moja misia a začal som pozvoľne, neodhaľujúc príliš veľa, kým neprišiel ten správny čas. Vedel som, že musím svet pripraviť na príchod Spasiteľa. V krátkom čase som tiež spoznal, že cirkev môjho Otca na zemi Ma odmietne a povie, že som podvodník.

Vybral som si 12 jednoduchých mužov, nevzdelaných a neznalých Svätého písma, ktorí boli chudobnými rybármi.Prečo som to urobil? Vedel som, že poznanie, ktoré im odovzdám, bude prijaté tak, ako bolo. Bez akejkoľvek predchádzajúcej znalosti Svätého písma by preto neporovnávali moje učenie s Písmom svätým a dôkladným skúmaním by sa v nich nesnažili nájsť chybu. To by znamenalo, že by mnohí z nich nezobrali odvahu šíriť Pravdu. V cirkvi vysoko postavení sa im posmievali a tvrdili, že tí neznalí muži neboli hodní, aby si ich Boh cez nich vybral, aby šírili jeho sväté Slovo. Iste, s ich duchovným vzdelaním a pozíciou v Božej cirkvi by si Boh vybral len svoju Cirkev k prorokovaniu dobrého Slova. Nedokázali pochopiť, že si Boh vyberá iba pokorných a nevzdelaných, a to preto, že nehľadajú protiargumenty. Nespochybňujú a nemajú strach z odmietnutia, lebo nepoznajú nič lepšie. Majte na pamäti, že Boh si nevyberá tých, ktorí sa vyvyšujú nad iných. Tak by to nikdy nemohlo byť.

Preto si ty, dcéra moja, nenávidená v mojej Cirkvi na zemi. Preto trhajú na kúsky moje posolstvá a zosmiešňujú ich. Preto sa ti posmievajú, že ťa nepovažujú za hodnú šíriť moje sväté Slovo. Ako Ma trápia. Nenávisť, ktorú uvidíš, bude ovplyvnená najmä katolíckou cirkvou. Nikdy neprijmú, že môže byť poslaný prorok, ktorý nemá vedomosti najsvätejšej Biblie alebo môjho učenia. Povedia, že šíriš kacírstvo. Hovoria to preto, že sú tak vzdialení od môjho učenia, že začali veriť svojim vlastným klamstvám. Vedz, že môj prorok pre koniec časov bol poslaný, nie vybraný, lebo tak to nemohlo byť, pretože táto posledná misia bola vytvorená mojím Otcom, ktorý posiela iba svojich vlastných.

Varujem tých, ktorí sa Mi vysmievajú znevažovaním týchto posolstiev - môjho svätého Slova, musíte ku Mne prísť, teraz, pri svätej adorácii, ihneď, každý jediný deň, až kým nebudete počuť môj hlas. Iba potom vás môžem zobrať a ukázať vám, čo od vás potrebujem v tomto rozhodujúcom čase vašej služby Bohu.

Váš Ježiš

1. 09. 2013 - 17.05 hod.

900. Vy, kto sa mi teraz posmievate, pretože odmietate moje posolstvá, skutočne veríte, že by som rozdelil svoju Cirkev?

Moja vrúcne milovaná dcéra, konečne mi vzdávaš vďaku, za túto veľmi ťažkú misiu. Viem, koľko bolesti ti pôsobí hlásanie Slova Božieho, pretože to vyvoláva veľa hnevu medzi tými, čo veria, že sú elita.

Dcéra moja, vedz, že hoci ti poskytujem láskavosti, budeš vždy kráčať sama a skončíš v pustatine, rovnako ako proroci pred tebou. Pošlem ti niekoho na pomoc, ale stále budeš osamotená. Ale vždy ti budem nablízku, keď ťa vlci budú štvať.

Povedz tým, ktorí sa nazývajú mojimi skutočnými nasledovníkmi, kňazom a svätým služobníkom medzi vami, toto. Vždy budem počuť hlasy malých, slabých, pokorných a čistého srdca. Aj keď sú vystrašení z mojich posolstiev, vždy uprednostním tých, ktorí Ma skutočne milujú. O kom teraz hovorím? Mám na mysli tých, ktorí nikdy nezabudli, čo som im povedal. Neste môj kríž, nasledujte Ma, ale buďte  pripravení, lebo ak  vyhlasujete Slovo Božie bez zlej vôle, budete trpieť moju bolesť. Bez ohľadu na to, ako si myslíte, že je terajší svet civilizovaný, budete nenávidení, keď povstanete zo vzdoru proti tým, ktorí ma nenávidia. Keď nenávidia Mňa, ukrižujú vás.

Načúvam pokorným. Žehnám tým, ktorí vykonávajú moje jasné inštrukcie pre vás, milovať ostatných, nehľadiac na to, ako vás trápia. Tí z vás, ktorí Ma odmietate skrze tieto posolstvá, nesmiete kvôli svojim pochybnostiam šíriť nenávisť proti komukoľvek v Mojom mene. Ja Ježiš Kristus vám teraz hovorím, že prišiel diabol vyhlásiť svoj konečný útok proti všetkým Božím deťom. Tí z Vás, ktorí Ma odmietnu počúvať, prepadnú kúzlu jeho oddaných služobníkov.

Vari neviete, že moja Cirkev bude napadnutá Satanom, a že všetko to bolo predpovedané? Moji nepriatelia budú chodiť medzi vami a vy stále neprijímate, že by som to dovolil. Vedzte, že bitka o Armageddon sa skladá z dvoch strán. Z tých, ktorí veria v Boha a nasledujú Slovo Božie a Zlého, jeho armády a všetkých, ktorých podviedol. Satan podvedie mnohých v Mojej Cirkvi a len tí, ktorí zostanú bdelí, a budú si dávať pozor na chyby v učení, budú schopní odolať zvodom. Zvádzanie je ten najmocnejší nástroj používaný podvodníkom. Klame tým, že zdanlivo hlása Pravdu.

Nalieham na tie úbohé duše, ktoré Ma milujú a ktoré zostanú verné mojej Cirkvi na zemi, aby počúvali. Musíte zostať verní mojej Cirkvi a prijať disciplínu, keď vaši nadriadení ostanú verní tomu, čo som dal svetu, skrze svoju smrť na kríži. Čas voľby sa blíži. Ohavnosť sa ešte nestala, ale až uvidíte tieto omyly, ktoré sú proti môjmu učeniu a môjmu daru sviatostí, odíďte. Ten deň je blízko. Potom sa musíte zhromažďovať a pokračovať v nasledovaní pravidiel mojej Cirkvi, ako vám boli dané Petrom.

Vy, ktorí sa Mi teraz posmievate, pretože odmietate Moje posolstvá, skutočne veríte, že by som rozdelil svoju Cirkev a žiadal po vás popretie Mojich učení? Vyčkajte do dňa, kedy budete vyzvaní prisahať vernosť klamstvám v mene mojej svätej Cirkvi na zemi, než zavrhnete môjho proroka. Iba z lásky k vám, tak mocnej, vás nezavrhnem a nedovolím, aby ste boli pohltení démonmi.

Váš Ježiš

 2. 09. 2013 - 18:45 hod.

901. Neviete, že je mi v tomto čase vzdialená celá generácia mladých ľudí?

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako narastá zloba proti týmto mojim proroctvám, daných svetu k príprave vás všetkých na môj Druhý príchod, vedz toto. Táto misia má jeden cieľ. Tým je záchrana všetkých duší - všetkých, ktorí dnes žijú.Nezáleží na tom, ako krutá je kritika vystupňovaná proti tebe, dcéra moja, pretože Ja smerujem dopredu, neúnavne, kým nebude moja úloha dokončená. Žiadny človek Ma nezastaví od záchrany duší, pretože rozdupem všetkých, ktorí si trúfnu postaviť sa Mi do cesty, aby som mohol zachrániť tie duše, ktoré odpadli od mojej priazne.

Neviete, že kvôli pohanstvu, ktoré zachvacuje zem, a slabosti viery, ktorá existuje medzi veriacimi, je Mi v tento čas vzdialená celá generácia mladých ľudí? Moja misia sa sústredí na takto postihnuté mladé duše, ktorým bolo vo väčšine prípadov odopreté akékoľvek poznanie o Mne, Ježišovi Kristovi. Pretože je ich tak veľa, v každom národe, musím ich osloviť akýmkoľvek spôsobom, ktorý čo najlepšie získa ich pozornosť.

Pamätajte, že kresťania medzi vami, ktorí boli od malička živení Slovom Božím, sú požehnaní. Preto máte povinnosť modliť sa za stratenú generáciu. Prosím, žiadam vás, aby ste sa modlili za tieto mladé duše túto modlitbu modlitebnej kampane:

Modlitba modlitebnej kampane ( 118 ): Za stratenú generáciu mladých duší

Drahý Ježišu, dovolávam sa Tvojho milosrdenstva pre stratenú generáciu mladých duší.

Tí , ktorí Ťa nepoznajú, pokry ich darom vidieť.

Tí , ktorí Ťa poznajú, ale ignorujú, pritiahni ich späť ku tvojmu milosrdenstvu.

Prosím daj im čoskoro dôkaz tvojej existencie a priveď ich k tým, ktorí im môžu pomôcť a povedú ich k Pravde.

Naplň ich myseľ a duše túžbou po Tebe.

Pomôž im rozpoznať prázdnotu, ktorá v nich je, pretože necítia tvoju prítomnosť. Prosím Ťa úpenlivo, drahý Pane, neopúšťaj ich a daruj im vo svojej milosti večný život. Amen.

Ako túžim osloviť tieto mladé duše a objať ich svojimi svätými rukami, aby som im pošepkal do uší slová útechy a dal im pokoj duše. Sú moji a bez nich by bol Nový raj prázdny,  bez tých, po ktorých prahnem najviac. Pomôžte Mi ich zachrániť.

Váš Ježiš 

 3. 09. 2013 - 16:45 hod.

902. Váš život  je len ako prchavý okamih v celej dĺžke vášho bytia. Ste v exile.

Moja vrúcne milovaná dcéra, mojou najväčšou túžbou je osloviť všetkých ľudí po celom svete, ktorí Ma odstrihli zo svojich životov, aby sa ku Mne vrátili. Mnoho duší, ktoré sa nechali uniesť predstavou, že Boh možno skutočne neexistuje, sa rozhodli zabudnúť na Mňa, svojho milovaného Ježiša. Trápim sa pre týchto úbohých, zmätených ľudí, pretože ich vrúcne milujem a chýba mi ich spoločnosť.

Ak ste odo Mňa zablúdili, a zdá sa vám ťažké zladiť váš pohľad na moderný rýchlo plynúci svet s jednoduchou vierou vo Mňa, Ježiša Krista, potom Mi dovoľte vám pomôcť tomu porozumieť. Ste odo Mňa odlúčení  kvôli hriechu. Keď hriech nakazí vašu dušu, znáša sa na ňu temnota a tá sťažuje prijatie Božieho Svetla. Keď sa to stane, vaše srdce stvrdne. Potom sa zapojí váš intelekt a vtedy chybne uveríte, že by Boh nemohol existovať, pretože logika hovorí, že nemôže.

Váš život je len ako prchavý okamih v celej dĺžke vášho bytia. Ste v exile. Pravda leží v budúcnosti, keď konečne prídete domov k Bohu vo svojom prirodzenom stave. Chápem, ako je ťažké pre človeka zostať Mi na blízku, keď čelí toľkým rozptýleniam, pokušeniam a temnote na zemi.

Keď sa vám zdá, že nie ste schopní cítiť moju prítomnosť či lásku, chcem, aby ste sa modlili túto modlitbu modlitebnej kampane ( 119 ) : Cítiť Ježišovu lásku

Ježišu pomôž mi, som tak zmätený.

Moje srdce sa Ti neotvára.

Moje oči Ťa nevidia.

Moja myseľ Ťa blokuje.

Moje ústa Tí nemôžu vysloviť slová útechy.

Moja duša je zahalená temnotou.

Prosím, zľutuj sa nado mnou, úbohým hriešnikom.

Som bezmocný bez tvojej prítomnosti.

Naplň ma svojimi milosťami, aby som mal odvahu,

osloviť Ťa a prosiť o tvoje zľutovanie.

Pomôž mi, tvojmu stratenému učeníkovi, ktorý Ťa miluje, ale ktorý už necíti lásku pohnúť moje srdce, aby som pochopil a prijal Pravdu. Amen.

Nie je ľahké byť so Mnou v jednote. Musíte vytrvať, kým nepocítite moju prítomnosť vo svojej duši. Zavolajte Ma a Ja pribehnem a objímem vašu úbohú nešťastnú dušu a vezmem vás a povediem vás k vašej večnej spáse. Nehľadiac na vaše činy, sa nesmiete nikdy báť Ma zavolať. Odpoviem každému hriešnikovi, nehľadiac na to, kto sú. Ani jeden jediný z vás nie je bez škvrny hriechu. Očakávam vaše zavolanie.

Váš Ježiš

4. 09. 2013 - 18:00 hod.

903. Prinášam dary postupne, v závislosti na čistote duše

Moja vrúcne milovaná dcéra, živý Boh, prítomný v pokorných dušiach, sa stane zreteľnejší, ako bude môj nový dar vylievaný v tomto čase na všetkých živých vo svete.

Prinášam dary postupne, v závislosti na čistote duše. Moji nasledovníci v každej cirkvi, po celom svete, pocítia opätovné rozdúchanie svojej lásky ku Mne, pretože ich obklopím veľkým porozumením môjho sľubu, že znovu prídem. Môj dar bude znamenať, že budú schopní vidieť skrze pavučiny temnoty, ako Pravda začne dávať zmysel. Budú teraz vedieť, že k nim hovorím, pretože budú cítiť moju prítomnosť vo svojich srdciach. Budú požehnaní vedomosťami,darované im mocou Ducha Svätého, aby sa dostatočne pripravili na môj Druhý príchod.

Moji nasledovníci budú vedení Duchom Svätým a nezradia Ma, ani neprijmú rúhanie, ktoré im bude prezentované v mojom mene. Preto sa teraz moje Slovo bude šíriť oveľa rýchlejšie a Duch Svätý čoskoro vytvorí v ich dušiach túžbu po Veľkom dni, kedy zaznie posledná poľnica, aby oznámila môj príchod.

Nebojte sa, moji milovaní nasledovníci. Som s vami, aj keď trpíte. Čoskoro sa rozrastiete vo veľkom počte a to vám dodá istotu, aby ste mi zostali verní.

Váš Ježiš

 05.9.2013 - 9:35 hod.

904. Každá jedna sviatosť sa zmení na nepoznanie

Moje dieťa, keď  umiestnili Tŕňovú korunu na svätú hlavu môjho Syna, nebolo to len preto, aby Mu spôsobili hrozné fyzické mučenie, bolo to prehlásenie. Bolo to urobené ako symbolické gesto. Hovorili, keď sa mu vysmievali, že tento muž, ktorý tvrdí, že je hlavou Cirkvi a ktorý sám seba nazýva Mesiášom, nebude tolerovaný. Zneuctili hlavu cirkvi, keď Ho korunovali a zneuctia Ho znovu počas tejto doby.

Nebude stačiť, že nepriatelia Krista, prevezmú cirkev Môjho Syna zvnútra - budú Ho znesväcovať mnohými inými spôsobmi. Zmenia hostie k svätému prijímaniu a význam toho, čím svätá Eucharistia je. Budú hovoriť, že svätá Eucharistia, reprezentuje ľudstvo a že je to znamenie nového prijímania - stretnutie všetkých ľudí v jednote pred zrakmi Boha. Vám, moje deti, bude povedané, že ste v spojení navzájom a že to je dôvod na oslavu.

Sväté prijímanie je telo Kristovo a Jeho skutočná prítomnosť. Nemôžu to byť dve rôzne veci. Napriek tomu prekrútia význam - všetko, čo vám nakoniec zostane, bude kúsok chleba, pretože keď  znesvätia oltáre a Najsvätejšiu Hostiu, prítomnosť môjho Syna  prestane.

Každá jedna sviatosť sa zmení na nepoznanie. Tak prešibaní budú nepriatelia môjho Syna, že sa bude zdať, že sväté  obrady sa zmenili len trochu. Sviatosť spovede bude zrušená, pretože šelma nechce, aby duše boli vykúpené, pretože by to bolo víťazstvo pre môjho Syna.

Deti musíte ma stále prosiť o príhovor, aby mohla byť bolesť týchto budúcich udalostí zmiernená  a čas skrátený.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 5. 09. 2013 - 14:30 hod.

905. Žiadny z mojich zasvätených služobníkov nemôže nikoho odsúdiť v Mojom mene

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako málo z tých, ktorí veria v Boha, alebo tých, ktorí Ma prijímajú ako Syna človeka, Maskutočne milujú. Hovoria, že áno, ale mnohí nežijú podľa mojich učení. Nemôžete povedať, že Ma milujete a potomodsudzovať ostatných. Nemôžete hrubými slovami raniť druhého človeka a súčasne tvrdiť, že Ma milujete.

Kto je medzi vami bez hriechu? Kto z vás sa velebí predo Mnou a potom nemilosrdne hovorí proti inému? Nikdy nebudete schopní povedať, že hovoríte v mojom mene, keď ohovárate iného. Je to urážka Boha a vy, ktorí sa takto správate, Maurážate. Vy, ktorí zle hovoríte o druhých, keď hovoríte, že Ma bránite, sa len odo Mňa oddeľujete. Napriek tomu simyslíte, že vaše činy sú ospravedlniteľné. Kedy ste si mysleli, že by som podporil takéto správanie a prečo si myslíte, žemáte právo robiť tieto veci?

Keď ste oddaní  mojej službe a potom hovoríte krutými slovami proti komukoľvek z Božích detí, páchate ťažký hriech.Žiaden môj zasvätený služobník nemôže nikoho odsúdiť v mojom mene. Možno ste oboznámení s mojimi učeniami -možno ste znalí všetkého toho, čo je obsiahnuté v Knihe môjho Otca, ale keď v mojom mene ohovárate iného,odvrhnem Vás. Bude to stáť veľa pokánia z vašej strany, aby ste si znovu získali moju náklonnosť a dokonca ajpotom, kým Ma nebudete prosiť o odpustenie, potrvá dlho, než budete hodní postaviť sa znova predo Mnou.

Váš Ježiš

6. 09. 2013 - 16:46 hod.

906. Bude vyhlásená nová, krutá svetová vojna

Moje drahé dieťa, podľa inštrukcií môjho Syna Ježiša Krista, musím odhaliť, že vojny, ktoré teraz prepuknú na Strednom východe, budú predzvesťou veľkej bitky, kedy bude vyhlásená nová, krutá svetová vojna.

Ako to láme Najsvätejšie Srdce môjho úbohého trpiaceho Syna. Nenávisť, ktorá napĺňa srdcia vodcov, ktorým bola zverená zodpovednosť za vedenie svojich krajín obyčajnými ľuďmi, sa rozšíri. Zradia svoje vlastné národy. Milióny budú zabití a do vojny budú zapojené mnohé národy. Musíte vedieť, že duše tých, ktorí budú zavraždení a nie sú vinní žiadnym zločinom, budú mojím Synom zachránené.

Rýchlosť týchto vojen sa vystupňuje, a akonáhle sa do bojov zapoja štyri kúty sveta, bude vyhlásená veľká vojna. Nanešťastie budú použité atómové zbrane a mnohí budú trpieť. Bude to desivá vojna, ale nebude trvať dlho.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa za všetky nevinné duše a pokračujte v modlitbe môjho najsvätejšieho ruženca, trikrát denne, aby ste zmiernili utrpenie, ktoré bude výsledkom tretej svetovej vojny.

Ďakujem ti moje dieťa, že si prijala moje pozvanie. Vedz, že teraz je v nebi veľký smútok a že ti prinášam tieto neľahké správy s ťažkým srdcom.

Vaša Matka

Matka Spásy

 6. 09. 2013 - 20:15 hod.

907. Jediná cesta do večného života je cez môjho Syna, Ježiša Krista

Moje dieťa,  nikto z vás nikdy nesmie zabudnúť, že môj Syn zomrel, aby zachránil ľudstvo. Oslobodil všetky duše z otroctva šelmy. Dal vám všetkým dar spasenia a aby ste dostali   večný život, musíte prísť k môjmu Synovi a požiadať  Ho o tento veľký dar.

Jediná cesta do večného života je cez môjho Syna, Ježiša Krista. Pretože je tak milosrdný, on dáva každému šancu prísť k Nemu, podľa ich slobodnej vôle. Dal svetu Pravdu a skrze jeho dar svojej smrti na kríži, otvoril cestu k životu pre všetkých vo večnom mieri a vo svojom raji.

Mnohí neprijímajú môjho Syna ani neveria v Boha. Ak  neveríte v Boha, alebo neprijímate dar spásy, potom sa oddeľujete od Boha. Kvôli tejto záverečnej misii na záchranu duší, vrátane duší všetkých hriešnikov, a taktiež tých, ktorí odmietajú uznať existenciu Boha, môj Syn vykoná veľký zázrak. Počas Varovania každý uvidí dôkaz, že majú dušu a mnohí budú obrátení. Tí, ktorí sa neobrátia a zostanú ateistami nemôžu mať dar spasenia, pretože  odmietajú jeho ruku milosrdenstva. Tieto duše Ho odmietnu najvzdorovitejším spôsobom a nič, len vaše modlitby, ich môžu zachrániť.

Tí, ktorí odmietajú každý pokus, každý zásah a každé milosrdenstvo, aby ich priviedlo do Nového raja, budú odvrhnutí. Pre nich nebude kráľovstvo môjho Syna, pretože môj Otec, ktorý odkázal ľudstvu dar slobodnej vôle, nikdy nevnúti svoju vôľu žiadnemu zo svojich detí.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ateisti prijali ruku milosrdenstva, ktorú môj Syn rozšíri na každého jedného z nich. Nezabudnite sa modliť modlitby Modlitbovej Kampane, aby ste zachránili tieto úbohé duše.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

7. 09. 2013 - 18:25 hod.

908. Moje sväté slovo nesmie byť zmenené alebo upravené tak, že sa stane niečím iným

Moja vrúcne milovaná dcéra, zatiaľ čo vyvíjam všetko úsilie, aby som dosiahol k svetu, prostredníctvom týchto posolstiev -   stále mnoho mojich oddaných nasledovníkov, odmieta prijať moju ruku. Tieto moje drahé duše  sú zraniteľné, pretože mnoho z nich nevidí spôsob, akým bude ich viera použitá k podpore čoskoro novej liturgie, ktorá nebude uctievať Mňa, Ježiša Krista, Syna človeka.

Mnohí sa budú nesprávne domnievať, že nová liturgia a nová omša - aj keď značne zmenená - nemôže škodiť. Mnohí sa budú v tichosti pýtať na určité časti obsahu, rovnako ako na formát a budú sa im zdať divné. Ale len málo z nich bude proti tomu namietať, pretože budú veriť, že sú požehnané cirkvou, a preto nemôžu byť chybné.  Ale to, čo nechápu, je, že moje sväté slovo nesmie byť zmenené alebo upravené tak, že sa stane niečím iným. Moja Cirkev je neomylná, ale keby niektorý takzvaný služobník alebo vodca v Mojej Cirkvi prekrútil Slovo Božie, alebo prepísal význam svätej Eucharistie, potom sa rúha proti Bohu.

Bol som odmietnutý ľudstvom a ukrižovaný keď oni, vrátane vodcov v chrámoch Božích, odmietli pravdu. Keď ktokoľvek - bez ohľadu na to, ako vysoko stojí medzi vami - popiera pravdu, je vinný z kacírstva a nepochádza odo Mňa.Napriek tomu,  sa vás pokúsia presvedčiť, že lož je pravdou.  Budú popierať všetko, čo ste sa učili odo Mňa, aby ste žili plnohodnotný kresťanský život. Budú na Mňa pľuvať, ale povedú vás cestou, o ktorej povedia, že vedie ku Mne, ale ona ku Mne nevedie.

Tieto predpovedané veci, sa čoskoro udejú. Buďte pripravení. Keď uvidíte znamenia, potom vedzte, že tieto proroctvá môžu prísť len od Boha.

Váš Ježiš

 8. 09. 2013 - 21:10 hod.

909. Je čas, kedy skupiny modlitebnej kampane musia byť založené a rozšírené po celom svete

Moja vrúcne milovaná dcéra, je čas, kedy skupiny modlitebnej kampane musia byť založené a rozšírené po celom svete.Tieto modlitby sú vám dané Božou mocou a sú s nimi spojené veľké zázraky.

Tieto modlitby rozšíria obrátenie, poskytnú telesné uzdravenie a oslabia vplyv vojny, hladu a chudoby. Dnes vámodkazujem novú modlitbu, ktorá vám pomôže zmenšiť strašné utrpenie, ktoré bude spôsobené vojnou.

Modlitba modlitebnej kampane (120): Za zastavenie rozšírenia vojny

Ó, môj sladký Ježišu, odvráť vojny, ktoré ničia ľudstvo.

Ochraňuj nevinných pred utrpením.

Ochraňuj duše, ktoré sa pokúšajú priniesť ozajstný mier.

Otvor srdcia tých, ktorí sú postihnutí bolesťou vojny.

Ochraňuj mladých a zraniteľných.

Zachráň všetky duše, ktorých život je zničený vojnou.

Posilni všetkých nás, drahý Ježišu, ktorí sa modlíme za duše všetkých Božích detí, a udeľ nám milosť znášať utrpenie, ktorénám v čase bojov môže byť spôsobené.

Úpenlivo Ťa prosíme, zastav rozšírenie vojny a priveď duše do svätého útulku tvojho Srdca. Amen.

Choďte, všetci, ktorí Ma počujete a proste Ma o milosti, ktoré budete potrebovať, aby ste uniesli moju bolesť v tomtočase.

Váš Ježiš

 10.09. 2013 - 23:45 hod.

910. Čím viac ste nenávidení, moji učeníci, tým viac ste milovaní Bohom

Moja vrúcne milovaná dcéra, vari nevieš, že čím viac z vás nasleduje Moje posolstvá, tým viac budeš trápená tými, ktoríchcú umlčať môj hlas?

Ako pokračuje táto misia, na príkaz môjho milovaného Otca, bude vynaložené každé úsilie tými, najmä v mojej Cirkvi na zemi, ktorí stoja proti týmto svätým posolstvám, a nútia vás, aby ste ich nenasledovali. Tieto námietky budú vzrastať a použijú hocijaký druh prekrútenej logiky, arogantné popieranie pravdy a falošnú teológiu, aby prehlušili hlasBoží.

Čím viac budete nenávidení, moji učeníci, tým viac ste milovaní Bohom, pretože len tí, ktorí Ma nasledujú a žijú svoježivoty podľa môjho učenia, budú trpieť týmto spôsobom. Ak ste vyvyšovaní, obľúbení a vyvolení svetom ako žijúcisvätí, kde nie je nedostatok alebo chyba vo vašich spôsoboch verejne rozpoznaná,  potom nie ste vyvolení  Bohom,pretože popierate to, čo sa očakáva od Božích služobníkov. Bez vyjadrenia pravdy a pokrútením mojej pravdy, za účelom povýšiť seba v očiach sveta, budete odhodení stranou, zatiaľ čo Ja budem hľadať svojich verných služobníkov.

Moji skutoční služobníci ma milujú a sú vedení mojim Svätým Duchom. Ich smútok, ktorý je vyjadrený v ich očiach, pretožetrpia so mnou, môžu jasne vidieť tí, ktorým bol taktiež daný dar Ducha Svätého. Tieto čisté duše nikdy  neodsudzujúdruhých, ani sa nesnažia zastaviť Božie slovo, pretože to nie sú schopné urobiť.

Musíte sa  horlivo modliť  v tomto čase – všetci z vás – pretože  títo moji svätí služobníci, sú pod útokom kvôli mne. Stojímpri nich, ale mnohí budú padať a ohýbať sa pod tlakom, aby zostali ticho, keď budú nútení predložiť svojmu stádu doktrínu klamstva, ktorá má prísť.

Váš Ježiš

 11. 09. 2013 - 16:30 hod.

911. Budú sa vám vysmievať, že ste nerozpoznali nový výklad katolicizmu

Moje dieťa, moje Srdce sa prepletá so Srdcom môjho milovaného Syna Ježiša Krista v tomto čase veľkého smútku, kedy vzrastá prenasledovanie všetkých Božích detí.

Všetky osoby vo svete, najmä tie bez peňazí, vplyvu alebo majetku, budú trpieť kvôli chamtivosti tých, ktorí kontrolujú veľa národov. Moja práca pomôcť môjmu Synovi dosiahnuť naplnenie poslednej časti jeho zmluvy k záchrane ľudstva, začala byť videná  v mnohých smeroch. Mocou Božou povediem všetkých, ktorí sú veľmi rozrušení zármutkom kvôli utrpeniu vo svojich životoch, do ochranného útočiska môjho Syna. Vy, ktorí budete musieť znášať takú chudobu, hlad, muky, nespravodlivosť - nech už je akákoľvek - nájdete útechu, keď ma poprosíte, aby som sa za vás prihovárala.

Vám, ktorí musíte trpieť, pretože prinášate svedectvo o Ježišovi Kristovi, Spasiteľovi ľudstva, bude daná v tomto čase mimoriadna sila, ak ma budete prosiť, aby som vám pomohla. Čoskoro uvidíte najväčšiu nespravodlivosť v Cirkvi môjho Syna, kde ako obyčajní veriaci tak aj zasvätení služobníci budú obvinení z neposlušnosti voči učeniu Ježiša Krista.

Budete vyzvaní zložiť prísahu - recitovanú ako apoštolské vyznanie viery - aby ste vyhlásili svoju vernosť k pozmenenej podobe uctievania Boha. Tým, že sa zaviažete touto prísahou, nepotvrdenou v najsvätejšej Biblii, vystavíte  vašu dušu veľkému nebezpečenstvu. Liturgia bude zmenená a vyhlásené nové dodatky, zatiaľ čo ostatné časti, odriekané dlhé roky, už nebudú viac známe. Tento diabolský plán bude ospravedlnený, lebo použijú všetky atribúty spojené s mojím Synom a vyhlásia, že to je dôvod takýchto zmien.

Preto tí, ktorí zostanú verní môjmu Synovi, to považujú za hlboko znepokojujúce a vaše duše budú veľmi trpieť. A kým budete pokračovať v uctievaní môjho Syna, budú sa vám vysmievať, že ste nerozpoznali nový výklad katolicizmu a kresťanstva. Nesmiete nikdy stratiť odvahu počas týchto skúšok, pretože vy, drahé deti, ste naplnené milosťou Božou a On zostane s vami až do samého konca.

Neodvracajte sa nikdy od Pravdy. Neverte nikdy ničomu, čo nepochádza od Boha.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 13. 09. 2013 - 23:15 hod.

912. Tí z vás, ktorí veľmi trpia a ktorí by mohli stratiť všetku nádej v živote, vedzte, že ste v mojom srdci

Moja vrúcne milovaná dcéra, moje srdce túži po svete a po každom, kto v ňom žije, a ja vám sľubujem, že urobím všetko, aby som zjednotil všetky  Božie deti v mojom srdci.

Milujem každého muža, ženu a dieťa, bez ohľadu na to, akí sú - či sú mocní, bohatí a vplyvní, skromní, chudobní alebo len jednoduchí ľudia, žijúci bežný život. Všetci ste boli vybraní, aby ste sa narodili z vôle môjho Otca, ktorý vás stvoril. Každá duša má svoj účel a každý z vás je milované dieťa Božie.

Tí z vás, ktorí veľmi trpia a ktorí by mohli stratiť všetku nádej v živote, vedzte , že ste v mojom srdci a že hlboko preciťujem vašu bolesť. Trpím vo vás. Nikdy sa nesmiete vzdať nádeje, pretože mám miesto pre vás v mojom raji. Keď sa vzdáte nádeje, obrátite sa chrbtom k svojej budúcnosti, ktorá je plná môjho svetla. Táto budúcnosť je mojim darom  pre vás a všetko je moje. Odnímem vaše trápenie. Stačí, aby ste na Mňa zavolali a povedali : " Ježišu, odním moju strašnú bolesť a utrpenie a dovoľ mi pocítiť tvoju lásku . " a  Ja  okamžite pozdvihnem vaše ťažké bremeno.

Keď máte pocit prázdnoty a myslíte si, že vás naozaj nikto nemiluje, vedzte, že Ja stojím pri vás, pretože  vždy vás budem  milovať, nezáleží na tom, ako ďaleko ste zablúdili. Ak si myslíte, že nemáte pre čo žiť, potom vedzte, že môj nový raj vám dá večný život. Ale prv musíte vydržať  vaše utrpenie v tomto živote. Veď Ja uľahčím vášmu utrpeniu, len všetko, čo musíte urobiť, je, Ma o to požiadať.

Mnohí z vás sa cítia bezcenní, nemilovaní, neúspešní, nenaplnení a k ničomu. Cítite sa tak preto, lebo svet je posadnutý takzvaným úspechom a ambíciami. Zdá sa, že len niekoľkí, elita, dosiahli takých veľkých výšok. Tlaky vytvorené svetovými médiami k oslave bohatstva a krásy slúžia iba na zničenie sebadôvery obyčajného človeka. Nie je potrebné zapôsobiť na iných. Nie je potrebné alebo žiadúce, zapôsobiť na Mňa s vašim takzvaným úspechom. S istotou usilovne pracujte. Používajte talenty, ktoré ste dostali od Boha, ale používajte ich, aby slúžili druhým a pre dobro všetkých. Ale vedzte toto. Sú to slabí, pokorní duchom a tí s jednoduchou láskou ku mne, Ježišovi Kristovi, ktorých pozdvihnem do najväčšej slávy v mojom kráľovstve. Tí, ktorí teraz trpia už nikdy nebudú trpieť v mojom novom raji.

Moje zasľúbenie, že prídem a zhromaždím všetkých, bude naplnené počas môjho Druhého príchodu. Očakávajte tento deň so silnou túžbou a radosťou, pretože nie je ďaleko a potom vám prinesiem dar lásky, radosti, šťastia a večného života. Vytrvajte a poďte  ku mne bližšie. Ja som s vami. Nikdy vás neopustím, ale nesmiete sa oddeliť odo Mňa, pretože ak to urobíte, budete pre Mňa stratení. Poďte, položte si hlavu na moje rameno. Dovoľte mi utešiť vás. Dovoľte mi ukončiť váš zármutok. Dovoľte Mi utrieť vaše slzy. Dovoľte mi, aby som vám udelil môj pokoj.

Dávam vám teraz zvláštne požehnanie. Prijmite ho. Prijmite moju ruku a všetko bude dobré. Milujem vás.

Váš Ježiš

14. 09. 2013 - 15:00 hod.

913. Doktrína temnoty - veľké odpadlíctvo, ktorá bude prameniť z bedier v mojej Cirkvi, sa znesie ako veľká, hustá hmla

Moja vrúcne milovaná dcéra, som hlasom uprostred vás, ktorý sa snaží byť vypočutý medzi tými vodcami, ktorí šíria odpadlíctvo a vládnu v štyroch kútoch sveta.

Doktrína temnoty - veľké odpadlíctvo, ktorá bude prameniť z bedier v mojej Cirkvi, sa veľmi skoro znesie ako veľká, hustá hmla na všetkých nič netušiacich kresťanov. Plán potlačiť Pravdu bol zahájený a čoskoro vám budú jasné pokrútené verzie môjho svätého učenia. Ale zatiaľ čo vymenia Pravdu za klamstvá, Duch Svätý povstane proti mojim nepriateľom. Moje svetlo bude stále viditeľné vo všetkom tom zmätku, ktorý vodcovia najväčšieho odpadlíctva zo všetkých prinášajú na svet. Budú neúnavní, kým sa svet nestane pohanským, bez žiadnej lásky pre Mňa, Ježiša Krista.

Laický svet bude videný, ako ten pravý, kde bude každý človek povzbudzovaný, aby nasledoval svoje vlastné žiadosti  a svoje túžby. Vyvinú všetku snahu utlmiť prítomnosť Ducha Svätého. Poprú moje utrpenie na kríži a dôležitosť potreby získať spásu, aj keď bude daná každému, kto sa predo Mnou vykúpi a požiada o moju milosť.Nebudú len násilne kŕmiť Božie deti klamstvami o Mne a mojom učení, budú prenasledovať tých, ktorí spochybnia tieto lži .

S tými, ktorí spochybnia vodcu mojej cirkvi zvnútra, bude bezcitne zaobchádzané a nebude im preukázaná štipka zľutovania. Tí z vás, ktorí prijmete falošné doktríny od tých, ktorí tvrdia, že reprezentujú moju cirkev, a v srdci viete, že by nemohli pochádzať odo Mňa, potom vám pomôžem. Uteším vás, keď vás povediem. Nikdy nesmiete popierať Pravdu alebo dať tým, ktorí túžia po moci možnosť, aby klamali v mojom mene, keď chcú zostať v dobrých vzťahoch s mojimi nepriateľmi. Vaša viera bude naozaj skúšaná.

Prichádzam k vám teraz, aby som vám priniesol Pravdu, len preto, že vám bude Pravda odopretá. Keď sa tak stane, nebude vám dovolené hlásať Pravdu ostatným dušiam, ktoré bez nej nemôžu prežiť.

Modlite sa o milosrdenstvo pre vaše vlastné duše a tých, ktorí budú mojimi nepriateľmi uvedení do hlbokého omylu.

Váš Ježiš

14. 09. 2013 - 16:10 hod.

914. Tieto medailóny obrátia všetky duše, ktoré sú otvorené milosrdenstvu môjho Syna, Ježiša Krista

Ó, moje dieťa, rovnako ako som milovala svojho Syna od okamihu, kedy som sa pozrela na jeho krásnu tvár, rovnako tak milujem všetky Božie deti, ako by boli moje vlastné.

Som Matkou Boha, som však aj Matkou všetkých Božích detí, ako som sľúbila, aby som im pomohla v okamihu ich konečnej spásy. Keď ma môj Syn korunoval, pri mojej korunovácii v nebi, dal mi moc stať sa Matkou dvanástich kmeňov - dvanástich národov v Novom Jeruzaleme. Než nadíde tento deň, ja, ako Matka Spásy, budem po celom svete vyhľadávať duše a privádzať ich k môjmu Synovi. Pomáham mu s touto náročnou úlohou a rovnako ako je moje srdce prepojené s jeho, je tiež prepojené so srdciami všetkých, ktorí úprimne milujú môjho Syna.

Ako vaša Matka, milujem všetky Božie deti. Ku každému z vás cítim rovnakú lásku, ako cíti každá matka ku svojim mladým. Vidím Božie deti, akoby všetky boli ešte malé deti. Cítim ich bolesť. Trpím s mojím Synom, keď sa pozerá na hriešnikov, ktorí odmietajú lásku, ktorú k nim má. Ako sa len kvôli nim ťažko trápi a ako ja teraz plačem mnoho sĺz, keď vidím, ako rastie nešťastie ľudí  kvôli šíreniu hriechu. Napriek tomu je na svete stále veľa živej lásky. Táto láska, keď je čistá, odolá temnote a ako maják bude k sebe priťahovať duše. Tak bude Boh pracovať k osvieteniu ľudstva. Použije lásku tých, ktorí Ho milujú, aby Mu priviedli duše ostatných.

Mojou povinnosťou je ponúknuť čo najviac hriešnikom možnosť záchrany ich duší. Robím to skrze zjavenia, ktoré sú dosvedčené kdekoľvek sa zjavujem, k zapáleniu viery u hriešnikov. Teraz to robím poskytnutím medailónu spásy. Moje dieťa, ako som povedala, tento medailón musí byť svetu dostupný tvojím prostredníctvom a podľa mojich inštrukcií. Tieto inštrukcie sú známe iba tebe. Tieto medailóny obrátia všetky duše, ktoré sú otvorené milosrdenstvu môjho Syna, Ježiša Krista. Výsledkom potom bude spása miliónov.

Ďakujem vám, deti, že ste otvorili svoje srdcia mne, vašej Matke, a za poslušnosť, ktorú prejavujete môjmu milovanému Synovi, Ježišovi Kristovi, Spasiteľovi ľudstva.

Vaša Matka

Matka Spásy

 15. 09. 2013 - 23:50 hod.

915. Moje plány na spásu sveta sú dokončené. Teraz je všetko na mieste.

Moja vrúcne milovaná dcéra , všetky moje plány na spásu sveta sú dokončené . Teraz je všetko na mieste. Moja armáda je sformovaná. Bude rásť a šíriť sa všade a bude so sebou prinášať mnoho duší, po ktorých prahnem. Táto armáda dostala odo Mňa veľké milosti a vďaka moci Ducha Svätého udrží oheň kresťanstva horieť a ponesie pochodeň Pravdy až do posledného dňa. Bude prinášať Božie svetlo do tých najtemnejších kútov a otvorí oči k pravému Božiemu Slovu miliónom, až veľké odpadlíctvo zachváti moju Cirkev na zemi. Dávam im túto modlitbu modlitebnej kampane, aby som im pomohol sľúbiť Mi vernosť.

Modlitba modlitebnej kampane ( 121 ) : Vernosť armáde Ježiša Krista

Stojíme v zjednotení s tvojim Najsvätejším Srdcom, drahý Ježišu.

Hlásame s autoritou pravé Slovo Božie.

Pôjdeme až na koniec sveta šíriť Pravdu.

Neprijmeme nikdy žiadne nové falošné učenie v tvojom mene, žiadne iné než to, ktoré si nás učil Ty sám.

Zostávame úprimní, verní a pevní v našej viere.

Budeme s tými, ktorí Ťa zradia, zaobchádzať s láskou a súcitom v nádeji, že sa k Tebe vrátia.

Budeme neoblomní, ale trpezliví s tými, ktorí nás prenasledujú v tvojom mene.

Pôjdeme víťazne celú cestu do tvojho Nového raja.

Sľubujeme, že skrze našu bolesť a utrpenie Tí prinesieme všetky stratené duše, ktoré sú hladné po tvojej láske.

Prosím, prijmi naše modlitby za všetkých hriešnikov na svete, aby sme sa mohli stať jednou rodinou, spojenou láskou k Tebe, v novej ére mieru. Amen.

Choďte , moja zvyšková armáda , s vedomím, že Vám bude daná všetka pomoc a milosti, aby ste uspeli v tejto poslednej svätej misii na zemi, aby som mohol zhromaždiť všetky Božie deti z povrchu tejto zeme a priniesť ich do svojho Nového raja.

Váš Ježiš

    16. 09. 2013 - 16:20 hod.

916. Tým, ktorí sa narodili v pohanských rodinách a bez vlastného zavinenia, poskytnem milosrdenstvo

Moja najdrahšia dcéra, ľudská rasa si do značnej miery nepripúšťa moju existenciu. Tak málo vie o Mne, svojom Otcovi, o svojom Stvoriteľovi. Moji zasvätení služobníci, vrátane všetkých tých, ktorí veria vo Mňa, Stvoriteľa všetkého čo je, zlyhali v príprave ľudstva na trest, ktorému budú čeliť, ak neuznajú omyl svojich vlastných ciest.

Túžba veriť, že " všetko dobre dopadne " spôsobila, že mnoho z mojich detí neverí v existenciu pekla. To je miesto, kam pôjdu ľudia, ktorí odmietnu moje milosrdenstvo, môj zásah na záchranu duší. Smrteľný hriech, pokiaľ nie je vymazaný zmierením, povedie duše do pekelnej priepasti. Tí, ktorí nemusia byť vinní smrteľným hriechom, ale ktorí vo Mňa neveria a namiesto toho veria v skutočnosť, ktorá bola vytvorená a spradená v ich mysliach falošnými modlami, sa majú čoho obávať.

Odmietnite Ma, svojho Stvoriteľa a obrátite sa proti Mne. Sami sa odrežete. Mnohí z vás, až vám bude zjavená pravda o mojom Božstve, Mi budete ostro oponovať a nič čo urobím, vás nezachráni z pekelných ohňov. Môžem použiť každú Božiu moc, ale nikdy vás nemôžem prinútiť prijať moje milosrdenstvo. Nič než modlitby vybraných duší vám nepomôže. To znamená, že nikdy neuvidíte moju tvár. Ktokoľvek vám bude tvrdiť, že nezáleží na tom, ak neprijímate moju existenciu, klame. Iba tí, ktorí  Ma prijmú a skrze milosrdenstvo môjho jediného Syna, môžu vstúpiť do môjho kráľovstva. Ak ste láskavé a milujúce duše a stále Ma odmietate, aj keď vám bola Pravda oznámená - vy tiež budete odo Mňa odvrhnutí. Žiadny večný život nebude váš.

Teraz vám všetkým udeľujem dar očistenia, ale hlavne ateistom a pohanom. Toto očistenie bude bolestivé, ale v mnohých prípadoch otvorí ich oči k Pravde. Tým, ktorí sa narodili v pohanských rodinách a bez vlastného zavinenia, poskytnem milosrdenstvo. Ale pre tých z vás, ktorým boli dané evanjeliá, a viete o existencii Trojjediného Boha a teraz Ma odmietate, pre vás je len malá nádej, kým sa nevrátite a neodčiníte svoje hriechy. Potom musíte úpenlivo prosiť o spásu svojej duše.

Váš Otec

Boh Najvyšší

17. 09. 2013 - 22:45 hod.

917. Prichádzam pre vás, aby som vás vzal k svojmu Otcovi. Prichádzam, aby som splnil Jeho božiu vôľu a naplnil zmluvu.

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď sa ti zdá táto práca ťažká a váhaš odovzdať svetu zlé správy, musíš vedieť, že si len posol. Si nástrojom svätého Boha Najvyššieho a je tvojou povinnosťou odpovedať na jeho zavolanie. Tvoja poslušnosť je nevyhnutná a nesmieš sa báť následkov, ktoré ťa môžu stretnúť ako Pánovho proroka.

Všetky predpovedané udalosti boli ustanovené na začiatku a sú súčasťou Božieho plánu naplniť zmluvu, aby zhromaždil svoje deti, aby mohli žiť v harmónii s jeho Božou vôľou. Posledná bitka medzi hierarchiou môjho Otca a Zlým znamená, že ľudia, ktorí sa ponechajú bez ochrany, sa zamoria hriechom a obrátia sa proti svojim bratom, ktorí zostanú verní Bohu.

Až bude bitka zúriť, bude vykonané veľa hrozných ukrutností nepriateľmi Boha, proti jeho milovaným deťom. Ale ako som vám povedal predtým, nemôžu zájsť príliš ďaleko, pretože nemajú moc zničiť ľudstvo, aj keď si myslia, že áno.

Utešte sa, vy všetci, pretože môj Otec zasiahne proti zlým skutkom tých, ktorí chcú kontrolovať všetky národy a zrazí ich - tých, ktorí si trúfajú ubližovať jeho deťom. Mnoho úbohých duší, bude trpieť počas takých prenasledovaní, ale môj Otec je vždy milosrdný. Jeho moc nemôže byť dotknutá. Jeho ruka je všemocná. Kedykoľvek môže odvrhnúť svojich nepriateľov. Ale predpovedané proroctvá, ktoré sa musia stať pred mojim Druhým príchodom, sú skutočnosťou. Odhalia sa spôsobom, ktorý vám všetkým možno nebude zrejmý, ale vedzte toto. Modlitba je vašou zbraňou. Modlitba vám poskytne zbroj, ktorú potrebujete k porážke Zlého. Modlitba zmierni dopad vojny a akékoľvek prenasledovanie spôsobené ľudskej rase nepriateľmi Boha. Modlitba zachráni vás a všetkých tých, za ktorých sa modlíte. Vaše modlitby zničia zlo, a keď ten Veľký deň príde, budete roniť  slzy radosti, až uvidíte novú generáciu, tie miliardy ľudí, ktorí boli zachránení, pretože ste odpovedali na moje volanie.

Aj keď moje posolstvá prinášajú zmes smútku, strachu a sklamania - prinášajú tiež nádej, pretože spôsobujú mnoho  obrátení. Plán môjho Otca je väčšine z vás neznámy. To čo potrebujete pochopiť, je toto. Jeho plán zničí všetkých jeho nepriateľov. Tým že dovolí, aby sa tieto skúšky stali, oslobodí ľudskú rasu, konečne, z jej zajatia hriechu. Buďte trpezliví. Buďte pokojní. Pretože čoskoro budú radosť, láska a mier konečne navždy vaše.

Prichádzam len preto, že sme ako jeden - jedna svätá rodina v Božom kráľovstve. Prichádzam pre vás, aby som vás vzal k svojmu Otcovi. Prichádzam, aby som splnil jeho Božiu vôľu a naplnil zmluvu. Prichádzam, aby som vám priniesol Pravdu.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

 18. 09. 2013 - 17:08 hod.

918. Pri svojom Druhom príchode budem súdiť každú osobu, zostávajúcu nažive v tomto čase na zemi, podľa toho, čo urobila pre slávu Božiu

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď som povedal, že prídem znova, aby som súdil živých a mŕtvych, myslel som práve to. Prvý súd musí byť naplnený a tým myslím, že pri svojom Druhom príchode budem súdiť každú osobu, zostávajúcu nažive v tomto čase na zemi, podľa toho, čo urobila pre slávu Božiu. Môj súd bude tvrdý, pretože moje milosrdenstvo už bolo, v tejto fáze vyliate na zem.

Vy, ktorí zostanete neposlušní až do konca tým, že Ma odmietnete - hoci vám bude Pravda zjavená, budete odo Mňa odvrhnutí. Nikdy neprijmete moje milosrdenstvo, bez ohľadu na to, ako naliehavo prosím o vašu spásu. Vaše odmietnutie a nenávisť ku Mne vám prinesie večné utrpenie a budem pre vás roniť horké slzy plné smútku. Ach, ako budete túžiť po pohodlí zeme, aj keď ste tam premárnili svoj čas bezbožnou honbou za hriešnymi potešeniami a mocou a kde ste utláčali ostatných. Zem vám bude pripadať ako túžobný stratený raj, až budete kričať v hlbinách temnoty o moju pomoc.

Vy, ktorí Ma milujete, ale vaše duše boli skazené hriechom, nesmiete mať strach, pretože vás pohltím mojim milosrdenstvom, keď o to poprosíte. Všetci hriešnici budú spasení, akonáhle sa vykúpia v mojich očiach, bez ohľadu na závažnosť ich hriechov.

Živí, v mojej priazni, budú vyzdvihnutí do môjho slávneho raja. Bude to každý hriešnik, každého vyznania, každej rasy, ktorý volal ku Mne, svojmu Spasiteľovi, Synovi človeka a všetci tí, ktorí Ma poprosia, aby som ich zachránil.

Vzkriesim mŕtvych, tých, ktorí boli očistení v hlbinách očistca, rovnako ako tých, ktorí trpezlivo vyčkávajú v nebi na príchod toho slávneho dňa. Zvyšok bude vyhnaný.

O vašom čase na zemi bolo rozhodnuté mojím Otcom a tento deň mi stále nie je známy, ale poviem vám toto. Vy, z tejto generácie, budete zhromaždení a vzatí do môjho Nového raja, až sa nebo a zem stane jedno. Bol vám daný čas na prípravu, tak ho dobre využite, aby ste mohli mať večný život a zdieľať ho so svojimi milovanými. Teraz vás prosím, zasväťte Mi každého milovaného, svoju rodinu, svojich priateľov a vaše národy, aby som ich mohol pokryť ochranou svojej drahocennej krvi.

Váš Ježiš

 18. 09. 2013 - 23:30 hod.

919. Modlite sa túto špeciálnu modlitbu modlitebnej kampane k zasväteniu vašich blízkych, aby som ich mohol pokryť svojou drahocennou krvou

Moja vrúcne milovaná dcéra, prosím, aby ste sa všetci modlili túto špeciálnu modlitbu modlitebnej kampane k zasväteniuvašich blízkych, aby som ich mohol pokryť svojou drahocennou krvou.

Modlitba modlitebnej kampane (122): Za zasvätenie k drahocennej krvi Ježiša Krista

Drahý Ježišu, prosím Ťa, aby si zasvätil mňa, moju rodinu, mojich priateľov a národ pod ochranu tvojej drahocennej krvi.

Zomrel si za mňa a tvoje zranenia sú mojimi zraneniami, keď dôstojne prijímam utrpenia, ktoré budem znášať v dobe,vedúcej k tvojmu Druhému príchodu.

Trpím s Tebou, drahý Ježišu, keď sa snažíš zhromaždiť všetky Božie deti do Tvojho srdca, aby sme mali večný život.

Pokry ma a všetkých, ktorí potrebujú tvoju ochranu svojou drahocennou krvou.

Amen.

Všetko čo potrebujete, je dôverovať Mi a ja ochránim všetkých, čo Ma zavolajú, aby som spasil ich vlastné duše a dušeostatných.

Choďte a pripravujte sa na Súdny deň. Žehnám vám všetkým a dávam vám silu, aby ste zotrvali vo vašej oddanosti k mojejmodlitebnej kampani.

Váš Ježiš

 19. 09. 2013 - 19:26 hod.

920. Žiadny človek, kňaz, biskup, kardinál ani pápež, nemá právo prepísať Božie slovo

Moja vrúcne milovaná dcéra, potom, čo liturgia bude pozmenená a znesvätená predo Mnou, moji úbohí zasvätení služobníci pribehnú ku Mne vo veľkom zármutku. Iba vtedy, keď k tomu dôjde, si uvedomia, že Slovo Božie je zverejňované prostredníctvom Božieho proroka a že je Pravdou. Slovo Božie je Pravda. Ak sú proroctvá, dávané Božím deťom od Neho, môže byť Slovo len úplnou Pravdou, inak to vôbec Pravda nie je .

Mnohí sa zhromaždia a zjednotia, aby sa pripravili preukázať Mi poctu spôsobom, ktorý Ma ctí, pretože im nič nebude stáť v ceste v podpore môjho svätého Slova, mojich svätých sviatostí, mojej svätej omše a najsvätejšej Eucharistie. Ale aj potom, mnohí neuvidia omyly, ktoré budú predložené nič netušiacim dušiam.

Iba vtedy, až bude vyhlásené, že Božia cirkev je v spojení s pohanmi a ich absolútne smiešnymi praktikami, pochopí viac mojich zasvätených služobníkov, čo sa deje. Iba vtedy, až pohanské symboly a satanské znamenia začnú byť vystavované vnútri vchodov do kresťanských kostolov, na nich a na ich vonkajšej strane, utečú , akoby šlo o život. Budú mať vo svojich srdciach veľký strach, pretože mnohí z nich, v tejto fáze, nebudú mať kam ísť, lebo sa nepripravili na tento deň. Budú to tí , ktorí budú chytení, pretože neodpovedali na moje volanie. Ich pýcha a ich ego im zabránili spoznať môj hlas. Tak veľa mojich zasvätených služobníkov bude zaskočených a nepripravených, a mnohí budú bezmocní proti vláde falošného proroka a jeho stúpencov, Antikrista. Títo dvaja budú bezohľadní vo svojej snahe o vládu nad všetkými národmi a ktokoľvek sa im odváži postaviť do cesty, bude zničený.

Aj keď zasvätení služobníci vnútri mojej Cirkvi na zemi budú chytení do pasce, ak sa nepripravili, budú to duše verných, oddaných nasledovníkov Mňa, Ježiša Krista, ktoré budú uvedené do vážneho omylu, ktorý Mi pôsobí tak horký žiaľ. Mnohí sa budú obávať ukázať zradu v cirkvi, aj keď moje učenie, moja svätá náuka a všetky sviatosti budú pozmenené. Dajte im vedieť, že žiadny človek, kňaz, biskup, kardinál  ani pápež, nemá právo prepísať Božie Slovo. Ak to urobia, tak prestúpili Božie zákony. Len Božia cirkev, ak  ostáva verná mojím učeniam, je neomylná. Keď tento zväzok - zväzok, kde len Pravda je hlásaná v mojom mene - je zlomený, oddeľujú sa odo Mňa. Ja som cirkev. Vy, moji nasledovníci, moji zasvätení služobníci, ste časťou Mňa, keď sa držíte mojej svätej náuky.

Cirkev - moja cirkev - zostane nedotknutá, lebo Pravda sa nikdy nemôže zmeniť . Tí, ktorí sa odo Mňa oddelia, nemôžu byť časťou mojej Cirkvi na zemi.

Váš Ježiš

 21. 09. 2013 - 12:22 hod.

921. Objavia sa štyri mocné ríše, ktoré budú hlavným zdrojom vojen

Moja vrúcne milovaná dcéra, vo svete sa stane veľa vecí , akonáhle moc falošného proroka vzrastie a ktokoľvek sa odváži ho spochybniť, bude ignorovaný, dokonca aj na najvyšších miestach v mojej Cirkvi.

Politické rozpory vyvstanú v štyroch častiach zeme. Objavia sa štyri mocné ríše, ktoré budú hlavným zdrojom vojen. Ako ich moc bude vzrastať, ovládnu mnohé časti sveta, ale nie všetky, pretože by to môj Otec nedovolil.

Všetky tieto národy budú medzi sebou bojovať, aj keď budú vyhlasovať, že spolupracujú. Ako sa bude tvoriť nedôvera, budú sa snažiť predstihnúť navzájom a potom prepuknú boje. Zničia mnoho častí svojich úbohých národov. Ľudu, nad ktorým budú vládnuť, bude ponechané len málo moci, a demokracia bude visieť na vlásku. Tým nevinným a trpiacim ľuďom bude daná Božia ochrana, ak budú mať Pečať živého Boha.

Nikdy nepodceňujte tento bezplatný Boží dar. Pečať živého Boha vás ochráni pred telesnou a duševnou smrťou v priebehu vojen. Prosím, dajte ju toľkým ľuďom, ako len môžete, v každom národe.

Egypt a Sýria budú zapletené do boja o moc, ktorý bude mať následný vplyv na Izrael. Nepriateľov proti Židom je mnoho. Všetky vojny, ktoré zacielia, alebo zahrnú tieto dve krajiny, vyústia v poslednú bitku, do ktorej bude vtiahnutý Izrael a bude trpieť najhoršiu genocídu, videnú od druhej svetovej vojny.

Pád a vzostup Jeruzalema je predpovedaný a tieto bitky sa musia stať skôr, než sa proroctvá naplnia.

Váš Ježiš

 21. 09. 2013 - 13:45 hod.

922. Mnohí Ma zradia tým, že príjmu lži

Moja vrúcne milovaná dcéra, moja moc teraz  vzplanie v srdciach veriacich, keď skrze moc Ducha Svätého, budú cítiť pokoj napriek veľkému odpadnutiu, ktoré sa začína diať v Mojej Cirkvi.

Ja vám dám, moji milovaní učeníci, skrze  moc a slávu Môjho milovaného Otca, veľkú silu a odvahu počas týchto skúšok. Tieto dary sú vám dané skrze modlitby modlitbovej kampane, pretože bez nich by  bolo pre vás nemožné odolať náboženskému prenasledovaniu, ktoré leží pred vami. Tieto dary sú vám dané, aby ste mohli zachrániť druhých, ktorí  odmietajú moje volanie z neba a ktorí sa nevinne zatúlajú, do jamy levovej, kde sa uvoľnilo celé peklo. Akonáhle,  budú v temnej jame, budú vtiahnutí do pohanských rituálov. Ich duše budú otvorené  duchu zla a vo veľmi krátkom čase, sa stanú slepí k pravde - Svätému Božiemu slovu, ustanovenému od počiatku.

Mnohí ma zradia prijatím lží. Napriek tomu, že im bola daná pravda o mojej smrti na kríži. Mnoho z mojich učeníkov, keď som chodil po Zemi, Ma zradili v dňoch vedúcich k môjmu ukrižovaniu. Napodobňujúc farizejov, kričali tieto slová : " Choď odo mňa preč, rúhaš sa. Zosmiešňuješ farizejov, ktorí hovoria v mene Božom. Si klamár a hovoríš zle. Si synom Satana. "

Teraz, keď vás všetkých  pripravujem na môj Druhý príchod, budete chѓliť podobné obvinenia znova. Teraz prichádzam,  prostredníctvom týchto božských posolstiev z nebies, aby som vám priniesol pravdu, hoci  o mne všetko viete. Robím to pretože Pravda v mojej Cirkvi bude zrušená. Čoskoro prijmete lži v mojom mene, a Pravda nebude nikde k nájdeniu.

Pamätajte si tieto slová. Prichádzam, iba, aby som naplnil svoj sľub môjmu Otcovi. Prichádzam, aby  som vám priniesol konečnú záchranu, ako  som vám prisľúbil. Satan nechce, aby sa tak stalo, ale nemôže Ma  zastaviť. Ale to, čo bude robiť, je, že bude zabraňovať mnohým Božím deťom, aby prijali Moje konečné milosrdenstvo. Bude to robiť s pomocou mojich nepriateľov, ktorých teraz zviedol v Mojej Cirkvi na Zemi.

Prebuďte sa tí z vás, ktorí spíte. Prídem ako zlodej v noci. Iba tí, ktorí sú pripravení, budú spasení.

Váš Ježiš

      23. 09. 2013 - 13:30 hod.

923. Ak chcete zostať verní Cirkvi Môjho Syna na Zemi, musíte byť pripravení kŕmiť Jeho stádo

Moje dieťa, mnohé znamenia budú oznámené z nebies, na strechách  cirkví Môjho Syna, keď budú vykonané konečné zmeny v liturgii svätej omše.  Všetci tí , ktorí majú oči otvorené a uši na pozore uvidia hnev môjho Syna spôsobom, ktorí si nemôžu nevšimnúť.

Môj Syn sľúbil, že oznámi svoj hnev, keď Ho v Jeho Cirkvi na Zemi, znova ukrižujú poškvrnením jeho tela a krvi počas najsvätejšej obeti svätej omše.  Hromy a blesky, nasledované veľkými búrkami zmetú ľudí z nôh.  Budete svedkami ďalších povodní, keď  hriechy človeka budú zametené, pretože začnú vidieť tresty Božie, ktoré budú vyliate na ľudstvo.

Otroci hriechu - aj tí, ktorí milujú môjho Syna, a ktorí zostávajú verní svätej omši - a tak nebudú poznať rozdiel, keď  bude predstavená ohavnosť. Pamätajte si, že  je to pripomienka smrti môjho Syna,  ktorá sa oznamuje svätou omšou a kde je známa skutočná prítomnosť môjho Syna. Čoskoro nepripustia Pravdu a nová omša sa stane pohanským obradom. Tento deň príde, a príde to náhle a nečakane - tak rýchlo bude falošný prorok postupovať. Teraz je čas na prípravu. Všetci zasvätení služobníci, ktorí ostávajú verní  Najsvätejšej Eucharistii a ktorí sa pridržiavajú Svätého Slova Božieho, musia teraz začať s prípravami.

Ak chcete zostať verní Cirkvi môjho Syna na Zemi, musíte byť pripravení  kŕmiť jeho stádo s pokrmom života, ktorým je Jeho svätá Eucharistia. To je sľub, ktorí ste urobili Ježišovi Kristovi, keď ste povedali, že mu budete slúžiť  a poskytovať Jeho telo a krv, skrze svätú omšu,  všetkým,  ktorí hľadajú spásu. Tento sľub musí byť zachovaný až do posledného dňa.

Nemajte strach z doby pred vami, keď nepriatelia Boží sa budú snažiť využiť  Jeho sväté meno, aby ospravedlnili hriech a urobili ho prijateľným pre všetkých, keď odnímu celé Jeho Telo a Krv. Nezáleží na tom, len ak budete pokračovať v službe môjmu Synovi  akýmkoľvek možným spôsobom. 

Choďte  v pokoji  v nádeji, že všetci, ktorí milujete môjho Syna budete požehnaní darom Ducha Svätého, takže budete schopní rozpoznať Pravdu.

Vaša blahoslavená Matka

Matka Spásy

 24. 09. 2013 - 11:18 hod.

924. Štyri časti sveta, na ktoré sa odkazujem, sú štyri veľké ríše : USA, Rusko, Európa a Čína

Moja vrúcne milovaná dcéra, štyri časti sveta, o ktorých sa zmieňujem, sú štyri veľké ríše - Spojené štáty, Rusko, Európa a Čína. Všetky predpovedané proroctvá zahrnú tieto mocnosti, v ktorých dôjde ku všetkým prevratom v náboženských a politických štruktúrach.

Sýria a Egypt v rámci nepokoja vo svojich krajinách sa stanú iniciátormi pre väčšiu vojnu, ktorá zahrnie štyri veľké mocnosti. Všetky tieto mocnosti budú prepojené, aby vytvorili zjednotený režim, ktorý bude použitý na kontrolu celosvetového bohatstva a populácie.

Náboženská vojna bude centrálou tejto kontroly a ustanovení vodcovia v mojich kresťanských cirkvách budú premožení a zničení v príprave na príchod šelmy, ktorá bude ovládať všetky štyri ríše. Žiadnemu z vládcov, ktorí odporujú Božiemu Slovu, alebo ktorí sa snažia zničiť jeho deti, nebude Bohom dané oprávnenie zmocniť sa tých, ktorých mená sú v Knihe živých. A keď hovorím o kresťanoch a o ich potrebe zostať Mi verní,  taktiež sa odvolávam aj na Židov, pretože ich ochranca, archanjel Michael, bude na nich dohliadať a pomáhať im vydržať prenasledovanie, ktoré ako Boží vyvolený ľud budú tiež musieť znášať.

Bol vytvorený Boží plán a všetci anjeli a svätí v nebi sa teraz pripravujú, aby Mi pomohli v mojej misii zjednotiť a chrániť tých, ktorí Ma milujú, pred veľkým podvodom, ktorý bol pripravený na oklamanie sveta. Nikdy predtým nebola zloba proti Bohu ľudskou rasou tak koordinovaná, ako je tomu dnes. Nikdy predtým nebol smrteľný človek schopný spôsobiť tak veľa utrpenia prevzatím moci, aby ovládol všetko, akú má v tomto historickom čase. Veľké prenasledovanie Božích detí, vyvolané Satanom s ochotnou podporou zla, po moci bažiacej mužov a žien na vládnucich pozíciách, prebieha pred vašimi očami. Napriek tomu mnohí z vás to nedokážu vidieť, pretože ste boli oklamaní.

Váš Ježiš

 24. 09. 2013 - 18:00 hod.

925. Toľkí na Mňa zabúdajú a v mnohých prípadoch Ma berú ako samozrejmosť

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako sa cítim osamelý, keď tak mnohí, vrátane tých, verných  Môjmu Svätému Slovu, trávia tak málo času v mojej spoločnosti. Ako túžim po ich pozornosti, aspoň na okamih počas dňa. Toľkí na Mňa zabúdajú a v mnohých prípadoch Ma berú ako samozrejmosť. Neviete, že keď sa zhovárate so Mnou, čo i len chvíľku, že vylejem na vás svoje milosti? Tí, ktorí Ma potešujú tým, že so Mnou hovoria - akýmkoľvek spôsobom, je pre nich najjednoduchšie - získať vnútorný pokoj, ktorý nemožno nájsť inde vo svete.

Vo svojej snahe o potešenie, pohodlie a vzrušenie, vaše výbuchy spokojnosti majú krátke trvanie. Nič, vrátane najväčších pozemských pokladov, vás nenaplní. Je to kvôli Mne - Môjmu veľkému Milosrdenstvu - že vám bol udelený najväčší poklad - dar života naplneného veľkou slávou, prekrásnym okolím, dokonalým krásnym telom a schopnosť cítiť stálu lásku, ktorá  vás ohromí, ale prinesie vám nesmierne šťastie. Toto je večný život a môj čas, priniesť vás do môjho nového kráľovstva na Zemi sa priblížil.

Keď hovoríte so Mnou a požiadate Ma, aby som vás pripravil na tento veľký deň, budete pripravení, ale to si vyžaduje určitý čas, aby sa urobili zmeny, ktoré sú pre vás nevyhnutné pre veľký deň Pána.

Ako nevesta a ženích , musíte mať všetko na svojom mieste pred dňom Veľkého požehnania. Musíte pripraviť svoju rodinu,  svojich priateľov, príbuzných, v dostatočnom predstihu. Potom v deň, keď prídem, aby ste boli svedkami tejto slávnej premeny, musíte byť pripravení na tele i na duši, aby ste boli hodní vstúpiť do Nového raja.

Za každý deň, ktorý strávite, prácou pre potreby druhých, musíte si nechať aspoň desať minút denne na odčinenie svojich hriechov. To je veľmi dôležité, pretože vás milujem a prijímam vás. Aby ste so mnou správne komunikovali, musíte vždy predo Mňa predstúpiť najprv ako pokorný služobník. Keď predo Mnou kľačíte, alebo jednoducho komunikujete so Mnou vo svojom srdci, vždy začínajte slovami:

" Ježišu, odpusť mi, lebo som zhrešil. "

Potom pocítite Moju účasť a budem žiť vo vašej duši. Čím častejšie sa obrátite ku Mne, tým bližšími sa stanete. Čoskoro budem ako priateľ, bez ktorého nemôžete žiť. Potom sa obrátite na Mňa s každou maličkosťou a Ja tam budem. Vždy zaistím, že tí z vás, ktorí trávia čas v mojej spoločnosti dostanú veľkú priazeň a moje požehnanie  im prinesie pokoj duše a pokoj mysle. Pamätajte si, že Ja okamžite odpovedám tým, ktorí Ma hľadajú.

Váš Ježiš

 24. 09. 2013 - 22:44 hod.

926. Beda tým kresťanom, ktorí Ma opustili pre pohanstvo New Age

Moja vrúcne milovaná dcéra, každá živá duša má silný inštinkt vyhľadávať Boha vo svojom živote. Tým, ktorí našli lásku Božiu v jej najčistejšej podobe bol daný tento dar, pre ich pokoru a prijatie skutočnosti, že všetka sláva patrí Bohu.

Pohania, na druhej strane, v ich úsilí o duchovný pokoj, hľadajú stvorenie pravého Boha, skôr než ich Tvorcu.Namiesto toho, aby sa podrobili pred Bohom, mojim všemohúcim Otcom, Stvoriteľom všetkých vecí, ležia tvárou k zemi pred falošnými modlami, vrátane divov, ktoré  stvoril pre svet - Zem, Slnko, Mesiac a hviezdy. Oni zbožňujú tieto veľké divy a veria, že keď tak robia,  dá im to veľkú moc. To, čo hľadajú je forma duchovného osvietenia, o ktorej dúfajú, že im prinesie radosť a pokoj. Mnohí potom, prostredníctvom meditácie a jogy, otvoria svoju myseľ a dušu, dovoliac duchu zla, aby ich nakazil. Mylne sa domnievajú, že nejaká iná sila, než tá, ktorá prichádza od Boha Najvyššieho, im môže priniesť pokoj, po ktorom túžia.

Vedzte, že je len jeden Boh. Akákoľvek iná forma obdivu vedie k pohanstvu. Nezáleží na tom, čo hovoria, alebo ako ospravedlňujú svoje činy, pozývajú Satana, aby napadol ich duše, a akonáhle získa prístup, on a démoni, ktorých  poslal nenechajú tieto duše na pokoji. Budú trápiť tieto duše, naplnia ich lžami a nechajú ich veriť, že majú dar. Niektorí veria, že môžu liečiť ostatných, a to prostredníctvom praktík, ako je Reiki, ale namiesto toho, čo robia je, že zamorujú ostatných, vrátane nevinných. Keď pohania spievajú, aby pritiahli duchovné dary, hovoria , že to im prináša pokoj. Zatiaľ čo mnohí tomu veria, vedzte, že v krátkej dobe - akonáhle duch zla vstúpi do ich myslí -  sa stanú zmätení a nenájdu žiadnu úľavu. Neustále vyhľadávajú každé potešenie zmyslov a všetko čo sa im vráti späť bude temnota duše.

Pohanstvo prináša hrozný nepokoj a v krajinách, kde pohania volajú k falošným bohom, privolávajú hnev Môjho Otca. Mnohé takéto duše nerozumejú tomu, čo robia, ale rozoznáte ich, podľa toho, akým spôsobom budú ozdobovať svoje telá, pretože sa považujú za posvätné nádoby v očiach falošných bohov, o ktorých tvrdia, že ich uctievajú. Láska, pokora alebo osobná obeta pre dobro druhých, im bude chýbať, pretože uctievajú iba zmysly. Oni nechápu, že ich duše sú darom od Boha, a tak sa ich zriekajú v snahe o dokonalosť, ktorú nikdy nemôžu dosiahnuť.

Počas Varovania, budem prebúdzať v týchto dušiach pravdu o tom, komu patria. Modlite sa, aby prijali moju ruku milosrdenstva. Beda tým kresťanom, ktorí ma opustili pre pohanstvo New Age. Oni sú tí , ktorí nechcú moje milosrdenstvo a radšej sa namočia do nezmyslov, pretože živia ich ego, keď sa domnievajú, že majú moc kontrolovať duchovné záležitosti. Zatiaľ čo oni týmto spôsobom hľadajú vlastnú dokonalosť, úplne sa odrezali od Boha. Tým, že otvárajú dvere Zlému, ktorý ich zvádza a hypnotizuje ich skrze príťažlivosť poverčivých sľubov,  čo vedie ich duše k neplodnosti, kde Božia láska nemôže rásť.

Váš Ježiš

 25. 09. 2013 - 12:15 hod.

927. Len málo bude dosť statočných k tomu, aby verejne hlásali Slovo Božie, počas ukrižovania Cirkvi môjho Syna na zemi

Moje dieťa, ukrižovanie Cirkvi môjho Syna na zemi skutočne začalo a všetky znamenia začali byť viditeľné. Tak ako bol môj Syn pribitý na kríži, a len jeden z jeho apoštolov zostal pri ňom až dokonca,  tak tomu bude aj teraz, keď iba niekoľko z jeho učeníkov na Zemi sa odváži ukázať, aby bránili Jeho mystické telo na Zemi, keď bude vyplienené, prenasledované a potom zničené.

Veľmi málo z tých, ktorí prisahali vernosť môjmu Synovi, sledovalo Jeho bičovanie alebo Ho nasledovali pri výstupe na horu Kalváriu. Ja som mala iba štyroch verných nasledovníkov - svoju sesternicu Máriu, Martu, Máriu Magdalénu a Jána, aby mi boli oporou a pomocou pri mojej agónii, keď som musela byť svedkom strašného mučenia svojho Syna. Mnohí budú nasledovať inštrukcie môjho Syna, v týchto svätých posolstvách svetu, ale len málo z nich bude dosť statočných k tomu, aby verejne hlásali Božie Slovo počas ukrižovania Cirkvi môjho Syna na zemi.

Môj žiaľ je v tejto dobe veľký, pretože všetko, čo bolo mnou predpovedané pri zjaveniach v La Salette a Fatime sa teraz pred vami všetkými odhaľuje, ale mnohí z vás sú slepí. Vy, ktorí trávite predo mnou hodiny v mojich najsvätejších svätyniach, musíte ku mne prísť a prosiť ma, vašu Matku, aby som otvorila vaše oči k Pravde. Musíte ma prosiť, aby som zasvätila vaše srdcia a duše môjmu Synovi, inak Ho tiež zapriete.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

26. 09. 2013 - 17:55 hod.

928. Ak budem musieť zničiť mestá, aby som zastavil šírenie zla, potom  tak urobím

Moja najdrahšia dcéra, ruka mojej spravodlivosti dopadne na svet a Ja potrestám tých, ktorí ubližujú mojim deťom na tele i na duši. Musíte sa báť môjho hnevu, rovnako ako prijať moje milosrdenstvo.

Zasiahnem vo vašich krajinách, aby som zastavil vystupňovanie vojen, a ak  budem musieť zničiť mestá, aby som zastavil šírenie zla, potom tak urobím. Pretože sa ľudská skazenosť šíri ako vírus, rozseknem tieto duše vo dvoje a zrazím ich k zemi. Ako Ma hriechy potratov, vojen, vrážd a podvodov tých, ktorí pomáhajú v šírení hriechu, znechucujú. Za to teraz budú platiť cenu.

Tí, v politických pozíciách, ktorí kontrolujú dostupnosť potratov, budú prví, ktorí budú potrestaní. Teraz očakávajte, že uvidíte, ako budú trpieť za zverstvá, ktoré predo Mnou prehliadali. Tieto skupiny, ktoré plánujú zánik ľudskej populácie vykonávaním potratov, zomrú v agónii mojou rukou. Konečne na nich bude vykonaná spravodlivosť, pretože im viac nedovolím spôsobiť takéto zlo mojim deťom. Ich arogantné tvrdenia, že konajú v ľudskom záujme, budú umlčané, pretože sa odo Mňa odrezali a majú teraz málo času na vykúpenie svojich duší.

Vy, ktorí ste dostali zodpovednosť učiť moje deti Pravdu evanjelia, musíte dbať na tento sľub. Pozdvihnem vás, ak  hovoríte Pravdu, ale hodím vás do priepasti, ak a keď znesvätíte svätú Eucharistiu. A zatiaľ čo vás klamári budú presviedčať o potrebe zmeniť  Pravdu a budú vás prenasledovať, to bude nič oproti temnote, ktorou pokryjem celú zem. Potom bude plač a škrípanie zubov, ale nikto vás nebude počuť. Neuvidíte ani nebudete nič počuť, ale pocítite bolesť tých duší, ktoré ste zničili kvôli odpadlíctvu, ktoré ste pomáhali napĺňať, až pokiaľ nezahalilo duše tých zasvätených služobníkov, ktorým ste dávali pokyny.

Bojte sa môjho hnevu, lebo zostúpi na vás náhle a potom bude pre vás príliš neskoro. Nikdy neuvidíte moju tvár. Dávam vodcom všetkých tých, ktorí riadia moje cirkvi na zemi, toto posledné varovanie.

Zlyhanie pri obrane Božieho Slova, alebo obhajobe svätej Eucharistie, bude mať za následok smrť a zúfalstvo. Neposkytnem vám čas zničiť duše, ktoré boli označené mojimi nepriateľmi.

Váš Otec

Boh Najvyšší

 28. 09. 2013 - 15:23 hod.

929. Moja pravá Cirkev bude vyhodená z Ríma a bude musieť vydržať niekoľko rokov spustošenia

Moja vrúcne milovaná dcéra, neustále pripomínaj tým, ktorí vo Mňa veria, ale ktorí nemajú tušenie, že môj Druhý príchod sa priblížil, že musia vždy dávať pozor na znamenia, ktoré boli prorokované v knihe môjho Otca, na dobu, ktorá predchádza Veľkému dňu.

Veľké odpadnutie je prvým znamením. To bude, keď viera v pravdu - Božie slovo - zmizne a keď hriech bude oslávený v každej časti sveta. Znamením, keď sa môj Druhý príchod veľmi priblíži, bude, keď veľké odpadnutie zovrie Moju cirkev na zemi zvnútra. Keď uvidíte tých, ktorí povedia, že boli Mnou vymenovaní, aby viedli moju Cirkev na Zemi, ako sa zapájajú do svetských oblastí, s cieľom získať priazeň, budete vedieť, že zmeny začali. Keď uvidíte, že veľká obeť - Moje Ukrižovanie – sa začne prerokovávať a bude daný nový význam mojej Eucharistii, budete vedieť, že moja Cirkev bude uvrhnutá do púšte.

Tým v Mojej Cirkvi, mám na mysli tých, ktorí sa neodchyľujú od Pravdy, a ktorí aj naďalej, rovnako ako predtým, prijímajú Božie slovo. Moja pravá cirkev bude vyhodená z Ríma a bude musieť vydržať niekoľko rokov spustošenia.Bude pošliapaná pohanmi, a bude trpieť, ale moje milosti zostanú neporušené a tým odvážnym dušiam, ktoré  sa Ma nebudú chcieť vzdať,  udelím výnimočné dary. Zatiaľ, čo budete svedkami hanebných, takzvaných  " zázrakov ", uzdravení a giest falošnej pokory a lásky k ľudstvu v škrupinke mojej Cirkvi, ukážu sa skutočné zázračné zásahy urobené Mnou. Ja, skrze skupiny mojich modlitbových kampaní, dám poznať tým, ktorí sa im vysmievajú a zosmiešňujú ich, prítomnosť Ducha Svätého. Bude daných mnoho zázrakov mojim modlitbovým skupinám a tým, ktorí sa modlia modlitby, ako dar na pomoc mojim milovaným učeníkom preklenúť náboženské prenasledovanie.

Prenasledovanie, o ktorom  hovorím je predovšetkým duchovné. Moji praví učeníci, a tým myslím všetkých kresťanov, každej denominácie kdekoľvek, budú sledovať vo veľkom zármutku, ako musia znášať veľký podvod, ktorý zostúpi na katolícku cirkev. Katolícka cirkev objíme svetský svet a vyhlási zrušenie smrteľného hriechu. Nebudú uznávať hriech, a aby oklamali nevinných, povedia im, že nie je ťažké vstúpiť do môjho kráľovstva. Spoveď, tak ako ju poznáte, skončí.Ľudom bude povedané, aby požiadali o vykúpenie ich vlastným spôsobom, a tak,  mnohí sa potom nebudú unúvať požiadať o moje odpustenie. Nebudú to chcieť urobiť, pretože už nebudú viac akceptovať, že hriech je spôsobený úmyselne, a preto, Boh všetko odpúšťa. Toto je chyba, ktorá bola predpovedaná, a ktorá povedie milióny do pekelných plameňov a budú tam vedení falošným prorokom a antikristom.

Čoskoro budú všetky pohanské sviatky a festivaly včlenené do vnútra katolíckych cirkví po celom svete. Pohania a tí, ktorí nenávidia Boha, budú pozvaní k oltárom pred svätostánky. Táto oslava bude vyhlásená ako nový spôsob prijímania - všetky Božie deti zhromaždené pospolu, aby vzájomne rešpektovali svoje náboženské presvedčenie a ľudské práva. Vy, moji nasledovníci, budete požiadaní, aby ste preukázali rešpekt k tým, ktorí chcú zničiť moju prítomnosť vo svätej Eucharistii. Budete obvinení, že ste nekresťania,  keď neprijmete pohanstvo. Toto je to, čím vás všetkých budú chcieť oklamať. Toto je to, ako Ja, Ježiš Kristus, budem znesvätený. To isté urobia v školách, s cieľom, aby odstránili kresťanstvo. Rovnako urobia aj v politických kruhoch, keď odstránia všetko, čo so Mnou súvisí. Žiadne iné náboženstvo nebude tak cielene nenávidené. Kresťanstvo, pretože je pravdivé, bude zničené.

To, čo si neuvedomujete je, že tým, že sa stanete ochotnými účastníkmi tohto zlého znesvätenia, sa vaša duša zatemní a časom zanecháte svoju vlastnú spásu.

Zradíte Ma a Ja vám odpustím. Zapriete Ma a Ja vám odpustím. Ale, keď Ma znesvätíte a prisaháte vernosť šelme, úplne sa odo Mňa oddelíte a spoznáte, že je nemožné prijať moje milosrdenstvo.

Váš Ježiš

 30. 09. 2013 - 15:45 hod.

930. Cirkevní slobodomurári teraz dosiahli najvyšší stupeň moci  vo vnútri mojej najsvätejšej Cirkvi  na  Zemi

Moja vrúcne milovaná dcéra, musím požiadať všetkých mojich zasvätených služobníkov, aby si  dávali pozor na predvolanie k účasti na duchovných cvičeniach, ktoré budú zavedené, aby ich presvedčili, aby súhlasili s novou prísahou vernosti, ktorá učiní zbytočnými ich najposvätnejšie sľuby, ktoré urobili Mne, Ježišovi Kristovi – ak s ňou budú súhlasiť.

Cirkevní slobodomurári teraz dosiahli najvyšší stupeň moci vo vnútri mojej najsvätejšej Cirkvi na Zemi a čoskoro nariadia ich novú liturgiu, ktorá bude v rozpore s mojou najsvätejšou vôľou. Vytvorená nepriateľmi Boha a prestrojená ako nová úprava, aby vyhovovala politickým veľmociam, ktoré chcú zakázať kresťanstvo, bude predstavená tak rýchlo, že mnohí v mojej Cirkvi budú prekvapení. Bude ich bolieť, že vidia takú ohavnosť, ale hlasy mojich verných služobníkov nebude počuť na verejnosti, pretože oni,  slobodomurári, budú kontrolovať, ako bude táto nová liturgia vnímaná v každom smere. Každé vznesenie námietky v diecézach po celom svete bude zamietnuté a zavrhnuté. Zámienkou bude, že cirkev potrebuje získať nové mladé duše, ktoré od nej odpadli. Tým, že pôsobia v sekulárnom svete, budú tvrdiť, že prostredníctvom tejto novej liturgie sa obráti viac ľudí.

Ach, aká bude zradná táto ohavnosť a koľkí upadnú do lží, ktoré povedú mnohých od pravdy. Kniha Pravdy bola predpovedaná prorokovi Danielovi, aby Božie deti, nikdy nezabudli pravdu, keď sa topia v klamstvách, ktoré pohltia moju Cirkev na Zemi.

Prijmite pravdu založenú mojou Cirkvou na Zemi. Neprijímajte nové zákony, ktoré budete nútení prijať v mojom svätom mene, ktoré budú viesť k svätokrádeži.

Váš Ježiš