Marec 2013

 

3. 3. 2013 - 11:45 hod.

724. Moja Cirkev na zemi je pod útokom, a to znamená, že moje telo bude znovu ukrižované, ako bolo predpovedané

Moja vrúcne milovaná dcéra, neboj sa útokov, ktoré sú usporiadané proti tebe, lebo Ja som každú sekundu s tebou, aby som ťa robil silnejšou. Zarmucuje Ma povedať ti, že budeš veľa trpieť slovným násilím kvôli načasovanie môjho plánu spásy.

Lebo je to čas, v ktorom nielen horliví katolíci budú skúšaní vo svojej viere a vernosti ku Mne, bude to tiež najväčšia skúška pre všetkých kresťanov v každej časti sveta.

Tým, ktorí ťa obviňujú z kacírstva, hovorím toto. Ja, Ježiš Kristus by som nikdy neklamal, lebo Ja som Pravda. Nemohol by som vás nikdy oklamať, pretože to nie je možné. Pamätajte si, že je to moje telo, ktoré je Cirkvou. Moja cirkev na zemi je pod útokom a to znamená, že moje telo bude znovu ukrižované, ako bolo predpovedané. Tým myslím, že moje telo už nebude ďalej prítomné, v minúte, čo najsvätejšia Eucharistia bude zrušená vysokými úradníkmi vo Svätej stolici v Ríme. To sa stane skutočnosťou a vy sa musíte od toho odvrátiť.

Prosím vás, aby ste sa modlili za všetky Božie deti - za všetky mojich zasvätených služobníkov, vrátane zavádzajúcich falošných prorokov. Avšak nikdy vás nebudem prosiť, aby ste sa modlili za Antikrista, lebo to nie je možné.

Prebuďte sa, vy všetci, a počúvajte, čo vám musím povedať. Nesmiete podľahnúť panike, zúfať si, alebo stratiť nádej, pretože táto ohavnosť bude posledná trýzeň, ktorú všetky Božie deti budú musieť prežiť a prestáť skôr, než prídem znovu.

To bude deň veľkej slávy, veľkej radosti a môj príchod privedie ku koncu zlo, ktoré ničí zem.

Namiesto strachu sa radujte. Musíte sa tešiť na môj Druhý príchod, pretože Ja prinesiem so sebou Nový raj, ktorý som vám sľúbil.

Keď nesiete môj kríž, vždy to bude ťažké. Časy, v ktorých teraz žijete, prinášajú so sebou formu ukrižovania, ktorú väčšina kresťanov bude veľmi ťažko znášať - tak veľká bude ich bolesť.

Tie úbohé duše, ktoré neveria, že Ja hovorím Pravdu, skrze tieto posolstvá, sa musia spýtať sami seba toto. Veríte v svätú Bibliu a v proroctvá v nej obsiahnuté? Veríte v Antikrista a odhalenia o falošnom podvodníkovi, ktorý obsadí Petrov stolec záludnými spôsobmi? Ak áno, potom prijmite, že tento čas je tým časom, kedy uvidíte tieto udalosti sa odvíjať pred vašimi očami. Nie je to pre budúcnosť - deje sa to teraz. Prijmite to s odvahou a príďte ku Mne s úplnou dôverou, pretože vás milujem. Potrebujem vás, aby ste mali oči široko otvorené. Nesmiete sa vyhýbať Pravde.

Ohavnosť teraz začala. Keď odmietnete môj pohár, zabránite Mi zachrániť duše, ktoré potrebujem, aby som naplnil zmluvu sľúbenú môjmu Otcovi.

Žehnám vám. Túžim otvoriť vaše srdce, aby som vás mohol vziať do môjho nádherného kráľovstva.

Váš Ježiš

   5. 3. 2013 - 15:30 hod.

725. Znamenia budú dané pre vás všetkých a budú sa diať zázraky

Moja vrúcne milovaná dcéra, nikto nebude môcť prehliadnuť zmeny, ktoré prepuknú po celom svete, pretože všetko, čo je predpovedané v Knihe Zjavenia, sa uskutoční. Mnohé z týchto udalostí sa budú líšiť od bežnej ľudskej interpretácie tajomstiev odhalených Janovi evanjelistovi. Napriek tomu budú dávať zmysel, keď ich uvidíte také, aké sú.

Podrobne rozpracovaný, ale starostlivo vymyslený plán Antikrista bol dômyselne formulovaný mnohými ľuďmi, vrátane známych svetových politikov, ktorí až doteraz nepostrehli, ako je tento plán zhubný.

V rôznych národoch boli zriadené mnohé centrá, kde plánujú prevzatie moci v mnohých krajinách. Avšak ich aktivity boli obmedzené vďaka modlitbám vybraných duší a tých, ktorí sa modlia modlitby mojej modlitebnej kampane.

Vaše modlitby budú vždy v nebi vypočuté, a tak sa musíte ďalej vrúcne modliť, aby ste zmiernili zlé činy šelmy, ktorá nikdy nezvíťazí v tejto bitke o duše, pretože jej dni sú skrátené.

Neželám si vo vás vyvolať strach, ale pripraviť vás. Odkazujem teraz mimoriadne právomoci a milosti všetkým z vás, ktorí zachovávajú moje želania modliť sa modlitby modlitebnej kampane. Znamenia budú dané pre vás všetkých a budú sa diať zázraky.

Moja moc bude kypieť vo vašich žilách, až vás ponesiem na mojej ceste k záchrane ľudstva.

Váš Ježiš

   6. 3. 2013 - 09:45 hod.

726. Mnohí z vás zo strachu odmietnu toto volanie z neba

Moja vrúcne milovaná dcéra, volám ku všetkým na svete, ktorí veria vo Mňa, Ježiša Krista, aby počúvali.

Pre mnohých z vás bude ťažké prijať utrpenie, ktorému budete musieť čeliť v mojom mene. Až doteraz bolo vaše utrpenie obmedzené na zármutok, ktorý ste pociťovali vo vašich dušiach pre hriechy ľudí a kvôli obete, ktorú som vykonal, aby som zachránil ľudstvo od jeho skazenosti. Teraz budete zosmiešňovaní pre svoju vieru a zahanbovaní, keď sa budete držať môjho učenia a Božích zákonov.

Mnohí z vás zo strachu odmietnu toto volanie z neba. Pripustiť, že teraz komunikujem so svetom, aby som ho pripravil na môj Druhý príchod, nie je nič, čo by ľudia ľahko prijali. Lebo kto je môj prorok? A kto sú tí, ktorí prišli pred ňou v mojom mene? Ako viete, že hovorí pravdu, keď je toľko falošných prorokov a podvodníkov, ktorí vás mätú? Nikdy nebolo proroka, poslaného z neba, ktorý neutrpel výsmech, zneužívanie, trápenie a krutosť. Ani jeden. Mnohí boli zavraždení. Môžete byť istí, že až plody mojej práce, dané takým prorokom, budú mať za výsledok modlitby a obrátenia, že boli do sveta poslaní Bohom pripraviť jeho deti, aby sa k Nemu vrátili.

Uvedomte si, že moji praví proroci vydržia skúšku času a pre tých, ktorí ignorujú posolstvá, ktoré prinášajú ľudskému rodu, príde krik a škrípanie zubov. Keď útočíte na moje sväté Slovo, dané pravému prorokovi, tak zasahujete do vôle Božej. Možno, že teraz nepociťujete žiadnu hanbu. Keď útočíte na mojich prorokov, možno veríte, že bránite moje Slovo, ale časom škoda, ktorú privodíte tejto mojej poslednej misii na zemi - až vám bude odhalená - vám prinesie strašný strach a smútok.

Ak Ma milujete, musíte mať oči otvorené a čítať pozorne moje inštrukcie. Keď nebudete dbať na moje varovania dávané vám z Božej lásky, odmietnete Pravdu. Len Pravda vás môže zachrániť. Pravda je kyslíkom, ktorý udržuje život vašej duše. Bez Pravdy Ma jasne neuvidíte, ani nebudete schopní urobiť správne rozhodnutia. Nezabudnite, že Ja som Pravda. Bezo Mňa nemáte život.

Váš Ježiš

   7. 3. 2013 - 11:05 hod.

727. Modlitba môže zachrániť, a tiež zachráni ľudstvo

Moja vrúcne milovaná dcéra, je dôležité, aby moji učeníci na zemi pochopili, ako modlitba môže zachrániť a tiež zachráni ľudstvo. Sila modlitby a najmä modlitba svätého ruženca, ktorá robí šelmu nemohúcou, by nemala byť podceňovaná. Aby ste zachránili ešte viac duší, musíte sa tiež modliť ruženec Božieho milosrdenstva.

Vyberte si modlitby modlitebnej kampane, ktoré vám dávam a modlite sa ich tak, že sa zameriate na rôzne prosby počas [stretnutí] každej modlitbovej skupiny. Ak, napríklad, sa modlíte modlitbu za milosť ochrany duší, robte to tak, aby sa v tento deň modlitebná skupina sústredila na výber modlitieb, ktoré volajú po Božej ochrane pre duše. Potom, iný deň, sa zamerajte na výber modlitieb, ktoré sú vám dané k ochrane kňazov a duchovných.

Tieto modlitbové skupiny, ak sú zriadené po celom svete, sa stanú nevyhnutnou zbrojou k porážke nepriateľa viac spôsobmi, ako ste považovali za možné.

Budem vám stále dávať dary nových modlitieb, ktoré so sebou prinášajú mimoriadne zázraky. Bez takéhoto zásahu by som nemohol zachrániť duše, po ktorých tak túžim.

Choďte a plánujte modlitebné stretnutie na základe formy, ktorú som vám dal, ale rozdeľte ich do viacerých častí, aby ste sa mohli sústrediť na špeciálne zámery. Nie je potrebné sa modliť všetky modlitby vcelku, aj keď nalieham, aby ste sa ich modlili toľko, ako je len možné počas  každého jednotlivého týždňa.

Prinášate Mi takú radosť a útechu, moji vzácni nasledovníci. Udeľujem vám moje požehnanie sily a odvahy, ako pokračujete vo vašej úlohe zachraňovať duše. Milujem vás.

Váš Ježiš

   8. 3. 2013 - 14:05 hod.

728. Bol poslaný, aby rozložil moju Cirkev a roztrhal ju na malé kúsky

Moja vrúcne milovaná dcéra, Satan kypí zlosťou proti mojej cirkvi na zemi a jeho pustošenie sa ďalej rozširuje vo vnútri jej múrov.

Prefíkaný podvodník, ktorý trpezlivo čakal v zákulisí, čoskoro vyhlási svoju vládu nad mojimi úbohými, nič netušiacimi, zasvätenými služobníkmi. Bolesť, akú spôsobí, je pre Mňa príliš ťažká, aby som ju niesol, a napriek tomu, jeho vláda vyvrcholí v poslednej očiste od zla v srdci mojej Cirkvi.

Starostlivo manévroval, aby dosiahol svojej pozície, a čoskoro uvidíte jeho okázalé správanie uprostred jeho honosného dvora. Zo začiatku bude svoju pýchu, aroganciu a posadnutosť samým sebou starostlivo skrývať pred svetom. Vo vonkajšom svete bude počuť výdych úľavy, až zaznejú trúbky a oznámia jeho mandát hlavy mojej cirkvi.

Moje telo je mojou cirkvou, ale nebude to Mne, Ježišovi Kristovi, komu bude prisahať svoju vernosť, pretože pre Mňa nemá žiadnu lásku. Jeho vernosť patrí šelme, a ako len sa bude smiať a vysmievať sa mojím zasväteným služobníkom, ktorí ho budú podporovať.

On, ktorý sa odváži zasadnúť v mojom chráme a ktorý bol poslaný Zlým, nemôže hovoriť pravdu, pretože neprichádza odo Mňa. Bol poslaný, aby rozložil moju cirkev a roztrhal ju na malé kúsky pred tým, ako ju vypľuje zo svojich hanebných úst.

Moje telo je mojou cirkvou. Moja cirkev je ešte nažive, ale iba tí, ktorí hovoria Pravdu a držia sa pevne môjho svätého Božieho Slova, môžu byť časťou mojej cirkvi na zemi. Teraz, keď sa ukáže posledná urážka voči Mne, Ježišovi Kristovi, prostredníctvom Petrovho stolca, konečne pochopíte Pravdu.

Kniha Pravdy, predpovedaná Danielovi, pre čas konca, nebude braná ľahkovážne členmi mojej cirkvi, pretože jej obsah vyvolá nevoľnosť u mojich milovaných zasvätených služobníkov, keď si uvedomia, že hovorím Pravdu.

Falošný prorok - ktorý sa vydáva za vodcu mojej cirkvi - je už pripravený nosiť rúcha, ktoré neboli urobené pre neho.

Znesvätí moju svätú Eucharistiu a rozdelí moju Cirkev vo dvoje a potom znova vo dvoje.

Bude sa snažiť zbaviť úradu verných služobníkov môjho milovaného svätého vikára, pápeža Benedikta XVI, menovaného Mnou.

Zničí všetkých, ktorí sú verní môjmu učeniu a hodí ich vlkom.

Jeho činy nebudú ihneď zrejmé, ale čoskoro budú vidieť známky toho, že sa vydá hľadať podporu vplyvných svetových vodcov a tých, ktorí sú vo vysokých pozíciách.

Až ohavnosť zapustí korene, potom zmeny budú náhle. Jeho oznámenie, že vytvorí spojenú katolícku cirkev zjednotením so všetkými vyznaniami a inými náboženstvami, príde čoskoro potom.

Bude stáť v čele nového svetového náboženstva a bude panovať nad pohanskými náboženstvami. Prijme ateizmus tým, že ho zbaví znamenia hanby, o ktorom povie, že je spojené s úsilím o takzvané ľudské práva. Všetko, čo je v očiach Božích hriechom, bude považované za prijateľné touto novou, všetko zahrňujúcou cirkvou.

Ktokoľvek sa ho odváži spochybniť, bude vyhľadaný a potrestaný. Kňazi, biskupi a kardináli, ktorí sa mu postavia na odpor, budú exkomunikovaní a zbavení svojich titulov. Ostatní budú zastrašovaní a prenasledovaní spolu s mnohými kňazmi, ktorí sa budú musieť skrývať.

Vy, moji úbohí zasvätení služobníci, ktorí teraz spoznávate môj hlas, prosím počujte Ma, keď sa [pokúšam] vás dosiahnuť, aby som vám priniesol útechu. Nikdy by som vás nežiadal, aby ste odmietli moju cirkev na zemi, lebo som to bol Ja, váš milovaný Spasiteľ, kto ju vytvoril. Priniesol som moje telo ako živú obeť, aby som vás zachránil. Bola vám daná zodpovednosť svedčiť v mojom mene, aby ste zachránili duše tých, ktoré poučujete a vediete.

Všetko, čo môžete robiť, je dôverovať Mi a naďalej Mi slúžiť. Čo urobiť nesmiete, je prijať akékoľvek učenie, ktoré vám bude predložené a o ktorom budete okamžite vedieť, že nie je v súlade s mojím učením. Musíte robiť, čo vám hovorí vaše srdce, ale vedzte toto.

Táto doba vám spôsobí hlbokú bolesť, a prudký žiaľ, ktorý zažijete, keď uvidíte, ako moja cirkev bude znesvätená, vás zanechá v plači. Ale musíte rozpoznať klamstvá, ktoré vám budú predložené ako to, čím sú - ako potupa mojej smrti na kríži.

Toto zničenie môže mať za následok zrútenie štruktúry mojej Cirkvi. Zmeny a úpravy budov spolu s novým chrámom postaveným pre novú svetovú cirkev budú vyhotovené a umiestnené v Ríme.

Buďte si istí, že rovnako tak ako môj chrám bude znesvätený, že Ja, Ježiš Kristus, Spasiteľ celého ľudstva, budem zavrhnutý a hodený do stoky.

Váš Ježiš

   9. 3. 2013 - 21:45 hod.

729. Ako príde Veľký piatok, mnohé duše si začnú uvedomovať, že moje varovanie ľudstva je nad svetom

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako príde Veľký piatok, mnohé duše si začnú uvedomovať, že moje Varovanie ľudstva je nad svetom.

Až uvidíte ohavnosť, tak Pravda týchto posolstiev bude skutočne pochopená.

Stretávajte sa s vašimi ľuďmi, zjednoťte sa v modlitbe, pretože temný mrak pokryje zem. Ľudstvu budú vymerané tresty, pretože sa rúti do priepasti vlažnosti a ľahostajnosti k Božiemu Slovu.

Tí, ktorí sa obrátili chrbtom k darom daným ľudstvu mojou smrťou na kríži, budú prebudení a uvidia, ako smiešne sa ich duše javia pred mojimi očami. Čoskoro uvidia, že im bol daný iba krátky čas na pokánie. Lebo moja trpezlivosť je veľká, ale môj žiaľ je hlboký. Tak trpké sú ich srdcia, že sa vyhýbajú nielen Mne, ich milovanému Ježišovi, ale sami sebe odopierajú dary, ktoré im dávam voľne k dispozícii.

Ako boli oklamaní vo viere v ich vlastné falošné ilúzie, že svet je ich, aby v ňom žili podľa ľubovôle, bez toho, že by dbali na to, aby sa miernili vo svojej honbe za uspokojením. Tento svet už nebude ich, aby ho mali na užívanie, pretože je to len dočasný stav. Čoskoro sa ocitnú v novom stave a pre mnohých z nich to nebude v mojom Novom raji.

Môj zásah je už na dosah ruky a môj plán k záchrane sveta bude čoskoro plne oznámený. Pýcha je vaším najväčším nepriateľom a je to najväčšia chyba Satana. Keď niekto verejne odsúdi iného, ​​napomína iného a ukazuje prstom v obžalobe na iného v mojom mene, tak padol za obeť hriechu Satana.

Bude to hriech pýchy, ktorý bude pádom ľudstva a ktorý uvrhne mnohé duše do plameňov pekla.

Nepadnite za obeť tomuto prekliatiu Zlého a zostaňte mlčanliví, keď nesúhlasíte s tými, ktorí vykrikujú proti Mne lži, valiacich sa z ich úst, aj keď viete, že nehovoria Pravdu. Musíte sklopiť svoje oči a jednoducho hlásať moje Slovo.

Bráňte Ma len tým, že oznámite svetu, čo viete o mojom pláne k záchrane duší. A aj keď tie duše, ktoré veria, že ich vedomosti o Mne im dávajú právo napomínať ostatných a žiadať od vás odpovede, nesmiete Ma nikdy brániť argumentovaním.

Mnohé udalosti vo svete čoskoro otrasú väčšinu ľudstva. Dokonca aj tí najviac ľahostajní ľudia, ktorí žijú svoje životy v prázdnote svetských ambícií, majúci málo času na duchovné záležitosti, si začnú uvedomovať, že dochádza k mnohým zmenám. Budú vedieť, že tieto zmeny sú mimo ich chápania a to vo výsledku povedie k tomu, že budú vo svojom vnútri otvorenejší voči Božiemu Slovu.

Váš Ježiš

    10. 3. 2013 - 18:00 hod.

730. Modlitbové skupiny modlitebnej kampane zachránia miliardy duší

Moje drahé dieťa, v tomto čase, kedy sväté Slovo Boha hrmí, aby pritiahlo pozornosť ľudí k potrebe pripraviť svoje duše, sa budeš cítiť ešte viac osamotená a izolovaná.

Deti, je to teraz, keď je treba prosiť môjho milovaného Syna, aby podporil vašu odvahu počas temných dní, mesiacov a rokov, ktoré ležia pred vami. Musíte sa radovať, pretože tak veľa duší, inšpirovaných Duchom Svätým, odpovedalo na volanie môjho Syna, Ježiša Krista. Toľko vás všetkých miluje, že mne, jeho milovanej Matke, to prináša slzy radosti. Spôsob, akým rozšíri svoje milosrdenstvo je mimo vaše chápanie, a ku svojmu Srdcu pritiahne dokonca aj tie duše, ktoré ním opovrhujú.

Nebude už to trvať dlho do jeho veľkého Druhého príchodu a tak musíte vzdať Bohu chválu. Aby ste sa pripravili, musíte prijímať sviatosť zmierenia tak často, ako je len možné a aj naďalej sa modliť za duše.

Aj keď Boh je všemohúci a jeho sláva bude teraz plne pochopená, až prinesiete svedectvo o jeho Druhom príchode, musíte Mu vy, jeho zvyšková armáda, pomôcť v jeho pláne k záchrane ľudstva.

Modlitbové skupiny modlitebnej kampane zachránia miliardy duší, a preto sa musíte rozšíriť a znásobiť. Božie milosti sú vylievané na všetky jeho deti, ktoré sa zúčastňujú týchto modlitebných skupín. Ony budú zbrojou, ktorá ochráni ľudstvo od prenasledovania plánovaného Antikristom.

Deti, nikdy sa nevzdávajte. Vždy ostaňte v stave milosti a pokračujte v nasledovaní inštrukcií môjho Syna. Nikdy vás neopustí, tak veľká je jeho láska k vám.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

    12. 3. 2013 - 14:38 hod.

731. Teraz zúri bitka medzi Mojou hierarchiou a panstvom šelmy

Moja najdrahšia dcéra, nebesá plačú žiaľom v tento strašný deň, predpovedaný už tak dávno.

Celé ľudstvo bude teraz čeliť najväčšiemu podvodu zo všetkých, ktorý bol spáchaný šelmou.

Slzy môjho Syna, ktorého smrť na kríži dala mojim deťom slobodu, padajú teraz na celý svet, v tomto čase v agónii.

Môj hnev je v tomto čase zadržiavaný, ale moja zúrivosť je veľká. Veľmi skoro sa klam stane jasným všetkým, ktorí boli mojím Synom ustanovení, aby viedli jeho stádo na zemi.

Teraz zúri bitka medzi mojou hierarchiou a panstvom šelmy. Bude bolestivá, ale čoskoro trest, ktorý príde po krutom prenasledovaní, chystanom tajne nepriateľom a jeho kohortami, vymetie hnilobu.

Volám všetky moje deti, aby sa obrátili k môjmu Synovi a vložili v Neho v tomto čase všetku svoju dôveru.

Buďte statoční, moji maličkí, pretože táto bolesť bude krátka. Tým, ktorí nasledujú šelmu a falošného proroka, bude silou mojej ruky dané poznanie, aby ich priviedlo späť do srdca môjho Syna. Keď odmietnu tento dar, potom sú stratení a budú trpieť rovnaké muky, ktorým čelí podvodník, ktorý bude vrhnutý do priepasti na večnosť.

Korunovanie falošného proroka sa bude sláviť vo všetkých kútoch [sveta] slobodomurárskymi skupinami, ktoré plánujú konečnú fázu prenasledovania všetkých mojich detí.

Tí, ktorí budú oslavovať s ním, bez toho, že by vedeli, o čo ide, pocítia časom ešte väčšiu bolesť ako tí, ktorí už Pravdu poznajú.

Čakajte teraz s odvahou a nádejou, lebo to všetko sa musí stať, než príde slávna vláda môjho Syna.

Musíte prisahať vernosť môjmu milovanému Synovi za všetkých okolností a odmietnuť prijímať lži. Ak - a keď budete požiadaní, aby ste sa zúčastnili novej omše, potom vedzte, že to bude tá najväčšia kliatba uvalená Satanom na moje deti.

Vedzte, že nebo vás povedie a tým, že prijmete bolesť s dôstojnosťou, pomôžete môjmu Synovi naplniť poslednú zmluvu.

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší

   13. 3. 2013 - 21:20 hod.

732. Jeho trón bol ukradnutý. Ale nie jeho moc.

Moja vrúcne milovaná dcéra, bol som druhýkrát odsúdený na smrť. Urážka o rozhodnutí v Ríme, ktorého ste dnes boli svedkami (*), Ma rozsekla vo dvoje.

Keď som stál pred mojimi katmi, obžalovaný z kacírstva a z toho, že som sa odvážil hovoriť Pravdu, moji apoštoli sa rozutekali a neboli nikde k nájdeniu. Tí, ktorí Ma nasledovali a prijali moje učenie, Ma zradili, keď moje Slovo bolo napádané tými, ktorí boli pri moci. Začali strácať vo Mňa dôveru a začali o Mne pochybovať.

Niektorí z mojich nasledovníkov uverili vo zločiny kacírstva, z ktorých som bol obžalovaný, [a mysleli], že boli oprávnené. Tak mocní boli moji žalobcovia - muži na vysokých miestach, oblečení v exotických rúchach a ktorí chodili a hovorili so zmyslom pre skutočnú autoritu - že len málo o nich pochybovalo.

Bol som skúšaný, kritizovaný, zosmiešňovaný, ponižovaný, robili si zo Mňa posmešky a tupili Ma, pretože som hovoril Pravdu. Ľudia padali [na kolená] pred týmito vládcami - muži s mocnými hlasmi a ktorých autorita nebola nikdy spochybnená. Môj hlas sa stal šepotom v reve mojich žalobcov.

"Kacír" - kričali. Povedali, že som hovoril zlým jazykom, že som sa rúhal proti Bohu a že som chcel zničiť ich cirkev. A tak Ma chladnokrvne zavraždili.

Nebude to iné, keď sa teraz pokúsim nechať spoznať môj hlas. Keď sa pokúsim varovať všetky Božie deti pred udalosťami, o ktorých som ti, dcéra moja, povedal počas posledných niekoľkých rokov. S mojím Slovom bude zaobchádzať s pohŕdaním. Moje Slovo bude spochybňované. Pochybnosti sa vkradnú a zase znovu sa moji apoštoli rozutekajú a ponechajú Ma vlkom.

Nemýľte sa, Pravda vám bola odhalená. Povedal som vám, moji nasledovníci, ako budete oklamaní. To bude pre vás veľmi ťažké, pretože budete spochybňovať toho podvodníka, ktorý sedí v dome môjho Otca.

Môj milovaný pápež Benedikt XVI bol prenasledovaný a utiekol, ako bolo predpovedané. Neuviedol som v úrad túto osobu, ktorá vyhlasuje, že prichádza v mojom mene.

On, pápež Benedikt, povedie mojich nasledovníkov k Pravde. Ja som ho neopustil a budem ho držať blízko môjho Srdca a dám mu útechu, ktorú potrebuje v tomto hroznom čase.

Jeho trón bol ukradnutý. Ale nie jeho moc.

Váš Ježiš

(*) Streda 13. marca 2013, zvolenie nového pápeža Františka I. - pozn. prekladateľa.

   14. 3. 2013 - 18:00 hod.

733. To bezbožné gesto počas svätého týždňa uvidia tí, ktorí majú oči otvorené

Moja vrúcne milovaná dcéra, aké utrpenie zakúšajú moji milovaní zasvätení služobníci blízki môjmu srdcu, ktorí poznajú pravdu a ktorí budú musieť byť svedkami ohavnosti v mojej cirkvi na zemi.

Dôjde k mimoriadnej urážke môjho svätého mena s cieľom znesvätiť Ma počas Svätého týždňa. Toto bezbožné gesto uvidia počas Svätého týždňa tí, ktorí majú oči otvorené, a bude to jedno zo znamení, podľa ktorých spoznáte, že podvodník, ktorý sedí na tróne v mojej Cirkvi, neprichádza odo Mňa.

Moji nasledovníci, musíte vedieť, že proroctvá dané svetu - varovanie pred časom, kedy moc v mojej Cirkvi bude uchvátená tými, ktorí sú verní šelme - je nad vami. Tento čas je teraz.

Pamätajte, že tí, ktorí okázalo predvádzajú znamenia pokory, sú vinní pýchou. Pýcha je hriech.

Tí, ktorí hovoria, že moja Cirkev musí obnoviť svoju povesť, aktualizovať svoje učenie a ktorí hovoria, že tým, že ju zmodernizujú, bude prijímať viac ľuďmi, nech vedia toto.

Tí z vás, ktorí hovoríte, že sa riadite mojím učením, ale chcete zmeniť zákony, aby tolerovali činy, ktoré sú hriešne v mojich očiach, odíďte teraz z mojej cirkvi. Nie ste moji. Obrátili ste sa ku Mne chrbtom a nie ste hodní vstúpiť do môjho domu. Napriek tomu sa toto stane. Vy a všetci, ktorí požadujete zmeny, ktoré sú prijímané laickým svetom, budete spokojní, pretože falošný prorok vás privábi do svojej priazne a vy mu budete tlieskať každú chvíľu jeho krátkeho panovania. Ale nebudem to Ja, Ježiš Kristus, koho budete nasledovať. Budete nasledovať falošné učenie, ktoré nie je od Boha.

Tak mnohí prijmú vládu falošného proroka a s radosťou vo svojich srdciach a Mňa odstrčia stranou. Potom, až omyly jeho jednania sa stanú zrejmé, moji úbohí zasvätení služobníci nebudú mať kam sa obrátiť. Ich žiaľ sa zmení v strach a ich strach sa obráti v beznádej. Nebudú vedieť komu veriť, ale musia pochopiť toto. Moje telo, moja cirkev môže byť bičovaná a znesvätená, ale môj Duch nemôže byť nikdy dotknutý, lebo nemôže nikdy zaniknúť.

Žehnám tým, ktorí teraz odmietajú moje Slovo a Pravdu, ktorá je im vám dávaná z neba ako špeciálny dar. Budem aj naďalej na vás vylievať moje milosti, kým sa ku Mne nevrátite. Nikdy sa nevzdám, kým budem môcť zachrániť vaše zúbožené duše.

Moja cirkev, kde moje učenie a sviatosti zostanú nedotknuté, bude žiť a nikdy nemôže zahynúť. Nepotrebuje budovy a stavby, aby prežila, lebo som to Ja, Ježiš Kristus, ktorého telo je Cirkev. Vy, moji verní, milovaní kňazi, zasvätení služobníci a nasledovníci, ste časťou Mňa. Ste zjednotení s mojím telom, aby ste vytvorili moju cirkev na zemi. A tak sa musíte učiť byť silní, odvážni a verní môjmu svätému Slovu, bez ohľadu na dôvody, ktoré sú vám predložené, aby dokázali opak.

Čas k odhaleniu rozkolu je blízko a už teraz je v Ríme pociťované strašné znepokojenie. Až sa Duch Svätý stretne s duchom zla, deliaca čiara rozdelí stred a vystúpia dve strany. K veľkému rozdeleniu dôjde rýchlo. Potom mnohí z tých, ktorí boli oklamaní luhárom, budú utekať do môjho svätého náručia, aby našli ochranu.

Povediem vás počas týchto smutných časov a prosím, aby ste Mi všetci odovzdali svoje slzy, a Ja vás v duchu uteším.

Žehnám vám. Prinášam vám do srdca pokoj. Ochraňujem vás.

Váš milovaný Ježiš 

    15. 3. 2013 - 22:30 hod.

734. Modlite sa môj ruženec za všetkých, ktorí vládnu v Ríme

Moje drahé dieťa, toto je čas veľkého zármutku, nielen pre teba, ale pre všetkých, ktorí milujú môjho Syna.

Musím na vás naliehať, drahé deti, aby ste zostali silné a verné svätému Božiemu Slovu kvôli môjmu Synovi. On, môj milovaný Syn, vešia svoju hlavu v agónii, keď pozoruje hrôzu, ako sa pred ním jeho cirkev rozpadá.

Prosím, modlite sa za nádej a modlite sa môj svätý ruženec za všetkých, ktorí vládnu v Ríme. Musíte sa modliť za tých, ktorí riadia katolícku cirkev. Zahrňte, prosím, [do modlitieb] i muža, sediaceho na Petrovom stolci, pretože vaše modlitby veľmi potrebuje.

Modlite sa, aby prijal Pravdu smrti môjho Syna na kríži a otvoril tak svoje srdce prosbám môjho Syna o milosrdenstvo pre všetky Božie deti.

Nezáleží na tom, ako sú tieto časy v rímskokatolíckej cirkvi ťažké, zlo nemôže zvíťaziť, a tiež nezvíťazí nad mocou Boha.

Moja úloha prostredníčky všetkých milostí bude čoskoro naplnená, a ako žene, ktorá je vybraná, aby bola oblečená v lúčoch slnka (*), prichádza môj čas, aby som pomohla môjmu Synovi v jeho konečnom pláne spásy.

Milujem všetky Božie deti, vrátane tých, ktoré Mu robia veľkú hanbu a utrpenie. Modlite sa, aby moje modlitby, prinesené a odovzdané môjmu Synovi vaším menom, mohli pomôcť zmierniť utrpenie, ktoré leží pred katolíckou cirkvou.

Drahé deti, moja láska ako Matky všetkých Božích detí je všetko zahrňujúca a nikdy neustanem v mojom úsilí prinášať vám nádej.

Modlitby budú v nebi vypočuté a nikdy sa nesmiete vzdať nádeje, pretože milosrdenstvo môjho Syna je väčšie, ako môžete vedieť.

Božia láska je všemocná. Proste a dostanete veľké požehnanie, pretože prípravy sú dokončené a všetko je už hotové k Veľkému dňu Pána.

Vytrvajte s trpezlivosťou, láskou a dôverou, pretože všetky tieto skúšky budú čoskoro minulosťou, a potom sa nové nebo a nová zem spoja v jedno. Toto je všetko, o čo sa máte starať - o prípravu vašej duše a duší tých, ktorí potrebujú vaše modlitby najviac. Len potom budete schopní prijať Svetlo Boha a vstúpiť do Nového raja na zemi.

Buďte v pokoji a sústreďte sa iba na môjho Syna a na jeho jedinečnú túžbu zachrániť duše všetkých žijúcich stvorení.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

(*) Zjv 12, 1-2 - poznámka prekladateľa.

   16. 3. 2013 - 12:40 hod.

735. Moju agóniu pociťujú všetci svätí a anjeli v nebi, pretože čas apokalypsy je blízko

Moja vrúcne milovaná dcéra, akú zlosť, aký hnev a aký strach pociťujú tí, ktorí v tomto čase odmietajú prijať môj kalich utrpenia.

Hnev Satana proti týmto posolstvám vzrastie rýchlo a bude urobené všetko, aby si bola pranierovania, dcéra moja.

Musíš prijať utrpenie, pretože si sa dobrovoľne odovzdala mojej svätej vôli. A tak, dcéra moja, musíš zostať ticho, zatiaľ čo pokračuje vreskot šelmy a tých úbohých duší, ktoré používa, aby na teba útočili. Hovorím to všetkým mojim milovaným verným učeníkom - zostaňte pevní. Skloňte hlavy v pokornej služobnosti a ponúkajte svoje utrpenie za duše, ktoré neprijmú dar Pravdy.

Tí, ktorí sú zodpovední za infiltráciu mojej Cirkvi na zemi, zámerne vybrali dobu pôstu, aby urazili Mňa, svojho Ježiša, ktorý zomrel v agónii, aby zachránil ich duše.

Tí čo sa potulujú po chodbách v Ríme, sú tak nakazení [zlom], že najväčšie znamenie bude vidieť v chaose, ktorý nastane, ako sa budú držať príkazov podvodníka. Chaos, neporiadok, rozdelenie, rozpory, budú vidieť všade v Ríme. Zmätok je od Satana, pretože nemôže pochádzať z Boha.

Hnev prichádza od Zlého a jeho zloba je hmatateľná, keď sa moje Svetlo šíri medzi Božími deťmi. Daj na známosť, že ak sú na niekoho vedené tak brutálne útoky v mojom mene, že je to moja prítomnosť, ktorá vyvoláva takúto reakciu.

Len Ja, Ježiš Kristus, a moji nasledovníci, môžu byť terčom takých urážok, a keď zistíte, že sa to stáva neznesiteľným, prosím, modlite sa túto krátku modlitbu:

"Zdieľam túto bolesť s Tebou, drahý Ježišu a prosím, aby si požehnal mojich nepriateľov a tých, ktorí Ťa bičujú, darom Ducha Svätého. Amen."

Nesvár bude pokračovať a moju agóniu pociťujú všetci svätí a anjeli v nebi, lebo čas apokalypsy je blízko.

Držte sa Mňa, vášho Ježiša, a vložte všetku vašu dôveru vo Mňa, zatiaľ čo budujem moju zvyškovú armádu v príprave na prichádzajúcu škaredú bitku o duše.

Váš Ježiš

    16. 3. 2013 - 15:25 hod.

736. Tretia pečať bude odhalená, až ľudia budú zháňať jedlo, kedy hladomor zovrie ľudstvo

Moja vrúcne milovaná dcéra, príliv bude zbavený pút a začne ničenie, spôsobené mnohými vojnami, ako bolo predpovedané.

Načasovanie príchodu falošného proroka sa bude prekrývať s vyhlásením vojen po celom svete. Tieto vojny budú rozpútané okamžite a ľudia sa budú krčiť v strachu, až sa ich následky stanú zrejmé. Vojny vyklíčia a rozvinú sa ako búrka v púšti, kde naberú rýchlosť a ako zlodej v noci zastihnú všetkých, ktorí majú pocit, že ich mier je zaručený.

Bude sa na nich podieľať tak veľa krajín, že všetci budú prekvapení. Čoskoro, uprostred krviprelievania, sa Antikrist nechá spoznať. Zmätok, strach a strata úrody problém zhorší. Nedlho potom bude Tretia pečať odhalená, až ľudia budú zháňať jedlo, keď hladomor zovrie ľudstvo. V nedostatku jedla, v nedostatku odvahy, bez pomoci, ľudstvo sa bude chytať čohokoľvek a kohokoľvek, kto ponúkne chvíľu oddychu.

Javisko bude postavené pre Antikrista, pre jeho príchod a jeho ohlásenie svetu. V tom čase sa ľuďom toľko uľaví kvôli mužovi mieru, ktorý ponúkne toľko nádeje, že sa stanú jeho ochotnými otrokmi. Nechajú sa chytiť do jeho starostlivo vypracovaného plánu znovu usporiadať svet a spojiť všetky národy. Plánu, o ktorom im povedia, že bude pre dobro všetkých a zbaví svet terorizmu. Nepriateľov, o ktorých povie, že ich porazí a nad ktorými bude vykonávať kontrolu, sú nevinné obete, ktoré použije v podvode, ktorý predloží svetu.

Keď mier, alebo to, čo bude vyzerať ako prímerie, bude obnovené, potom príde ďalšia etapa, jednota všetkých národov, všetkých náboženstiev, všetkých krajín do jedného celku. Vtedy spojenectvo medzi falošným prorokom a Antikristom sa stane úplne zrejmé.

Tí, ktorým bola daná Pravda a ktorých mená sú v Knihe Živých, budú vedieť čo sa deje. Ostatní, slepí k Pravde môjho učenia, nebudú mať také šťastie. Potom to bude záležitosť vyčkávania. Moja trpezlivosť bude znamenať, že sa budem snažiť zachrániť a ochrániť tých, ktorí nebudú schopní spoznať Pravdu.

Moja trpezlivosť a moje milosrdenstvo vyústi do Božieho zásahu vo veľkom rozsahu, aby som zachránil všetky Božie deti zo zovretia šelmy, ktorej jediným cieľom bude povzbudzovať k hriechu. Lebo je tu jedna vec, ktorú musíte vedieť: za príťažlivým čarom Antikrista bude ležať plán podnecovať hriech, aby ľudia urobili konečnú voľbu - byť na strane šelmy, vo vzdore proti Bohu. Až ten čas príde a potom, čo bude Mnou urobené všetko k záchrane duší, bude koniec.

Len vyvolení budú vzatí do môjho kráľovstva.

Váš Ježiš

    17. 3. 2013 - 18:50 hod.

737. Posolstvo pre kňazov a všetkých mojich zasvätených služobníkov, ktorí zasľúbili svoje životy mojej svätej službe

Moja vrúcne milovaná dcéra, toto je posolstvo pre kňazov a všetkých mojich zasvätených služobníkov, ktorí zasľúbili svoje životy mojej svätej službe.

Moji milovaní služobníci, želám si, aby ste počúvali zákony cirkvi a tie, ktorým musíte preukazovať poslušnosť v mojom svätom mene.

Nikdy nesmiete opustiť vaše povinnosti k Cirkvi a ako vždy musíte Mi aj naďalej slúžiť. Prosím, podávajte všetky sviatosti ako predtým, ale ešte s väčšou usilovnosťou. Starajte sa ako vždy o vaše posvätné povinnosti. Vaša povinnosť patrí Božím deťom a musíte viesť svoje stádo. Za všetkých okolností zostaňte verní môjmu učeniu.

Nebudete to vy, moji vzácni služobníci, kto opustí moju cirkev na zemi. Nebude to vaším pričinením, že zákony v mojej Cirkvi budú zmenené tak, aby prijali nové učenie.

Zostanete verní službám mojej Cirkvi a budete vykonávať vaše povinnosti až do strašného dňa. Bude to deň, kedy moja svätá omša bude zmenená na nepoznanie. Budú to nepriatelia Boha, ktorí prenikli do mojej cirkvi na zemi, ktorí vás odo Mňa odstrčia.

Až predstavia novú omšu, potom vám nezostane žiadna voľba, pretože budete vedieť, že už viac neponúkne najsvätejšiu Eucharistiu. Vtedy vám bude Pravda konečne odhalená, hoci ste si už predtým všimli [istých] znamení.

Tieto znamenia budú zahŕňať podivné nové spôsoby úprav modlitieb; Satan už nebude viac odsudzovaný a sviatosti budú pozmenené tak, aby zahŕňali iné vyznania. Stanete sa nepokojnými, napriek tomu budete cítiť povinnosť zostať verní mojej Cirkvi.

To bude potom, keď existencia mojej cirkvi na zemi bude vaším jediným prostriedkom na prežitie, aby ste zostali verní môjmu učeniu. Keď moje učenie, moje sviatosti a moja svätá omša budú zmenené, nesmiete sa nechať oklamať. Ak sa nebudete pevne držať mojich zákonov, potom Ma zradíte.

Pre ostatné kresťanské cirkvi, varujem vás, že táto nákaza sa taktiež rozšíri aj do vašich cirkví. Časom sa pre vás stane ťažké uctievať moje učenie tak, ako bolo dané svetu. Všetci kresťania budú trpieť pod režimom falošného proroka a jeho skupiny, Antikristom, ktorého tvár bude čoskoro žiariť po celom svete, ako najvplyvnejšieho vodcu všetkých čias.

Váš Ježiš

    18. 3. 2013 - 19:35 hod.

738. Rozdelenie vo svete, ktoré má priniesť Gog a Magog, rozdelí rodiny vo dvoje

Moje dieťa, nikdy nesmieš pochybovať o dôležitosti tejto misie, alebo dovoliť útokom na teba, aby odviedli tvoju pozornosť od môjho milovaného Syna.

Je to vďaka láske a milosrdenstvu môjho Syna, že odhaľuje svetu plány Zlého k uchmatnutiu duší pred časom konca. Tento prefíkaný plán bol vypracovaný už pred veľmi dlhým časom a bude použitý na Božie deti slobodomurárskymi silami, ktorých vernosť patrí Zlému.

Nech nikto nemá žiadne pochybnosti o proroctvách odhaľovaných vizionárom a prorokom po celé stáročia mnou, vašou Matkou. Deti, nesmiete byť vystrašené. Namiesto toho by ste mali byť plné nádeje a radovať sa, lebo čas pre nové nebo a novú zem príde čoskoro a Božie deti budú konečne zbavené zla, ktoré od narodenia zažívate po celú dobu vašich životov.

Tento čas bol predpovedaný v Knihe môjho Otca a kvôli tomu musíte prijať Pravdu obsahu Knihy Zjavenia. Ak neprijmete Knihu Zjavenia danú Jánovi, potom nemôžete povedať, že prijímate zvyšok Knihy - najsvätejšiu Bibliu.

Mnoho z toho, čo má prísť, bude ťažké a zraňujúce, pretože rozdelenie vo svete, ktoré majú spôsobiť vo svete Gog a Magog (*), rozdelí rodiny vo dvoje. Zlé úklady a zradné plány vymyslené falošným prorokom a Antikristom, budú tým najväčším podvodom od [doby], kedy farizeji odmietli môjho Syna. Keď oni, farizeji, odmietli môjho Syna, tak zabránili, aby Pravda bola daná Božím deťom. To obmedzilo počty nasledovníkov môjho Syna počas času jeho pobytu na zemi a zabránilo im stať sa kresťanmi. To isté bude platiť pre týchto dvoch, ktorí ponesú obraz dobra, ale ktorí zavedú veľa Božích detí na scestie. Mnohých oslepia voči Pravde, keď radikálne zmeny, ktoré vyvolajú počas svojej vlády, oddelia ľudí od Božích zákonov.

Božím deťom povedia, že zlo je prijateľné a že isté hriechy Boha neurážajú. Ľudia im uveria a následkom toho sa k Bohu obrátia chrbtom.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ich vláda bola krátka a aby Pravda zvíťazila, a tak Cirkev môjho Syna na zemi mohla zostať nedotknutá.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

   19. 3. 2013 - 20:45 hod.

739. Postupne sa ich zlé úmysly stanú zrejmé, až sa sami potknú

Moja vrúcne milovaná dcéra, moje sväté Slovo sa v tomto čase šíri skrze tieto posolstvá ako mocný víchor celým svetom.

Mnohí budú počuť môj hlas, či chcú, alebo nie, pretože bude znieť ako hrom pred búrkou. Niektorí rozpoznajú Ducha Svätého, ako preniká ich duše. Iní, na nešťastie, nie, ale tým hovorím. Počuli ste môj hlas. Pohol vašou dušou, a napriek tomu sa Mi uzatvárate. Napriek tomu sa ku Mne obraciate chrbtom. Možno sa bojíte môjho hlasu, pretože môže byť zdrvujúci, ale jedinú vec, ktorú urobiť nemôžete, je ignorovať Ma.

Môj Duch Svätý je tak mocný, že sa dotkne vašich duší, či si to prajete, alebo nie. Vy, ktorí utekáte, skrývate sa a robíte, ako by som nebol prítomný - mali by ste vedieť, že nebudete schopní poprieť moju prítomnosť, a nezáleží na tom, ako silno sa o to pokúšate.

Niektorí z vás budú vzdorovať proti Pravde, pretože vám chýba viera v moje prisľúbenie ponúknuť vám večný život. Mnohým z vás sa zdá tento sľub hrozivým a dali by prednosť si myslieť, že Veľký deň Pána nepríde počas vášho života. A tak zatvárate oči, zapchávate si uši a hľadáte útechu v iných veciach.

Istota, ktorú pociťujete, keď sa pokúšate nájsť pokoj tam, kde ho nájsť môžete, bude mať krátke trvanie. Čoskoro vám bude Božie Slovo odopreté. Slová, ktoré ste boli zvyknutí počuť, zmiznú z kázní a z listov vašich biskupov a kardinálov, ktoré vyslovujú k vám a ku všetkým mojim nič netušiacim nasledovníkom.

Slobodomurárske sekty prenikajú do cirkvi v Ríme. Nemýľte sa - počas jedného života môže byť len jeden pápež.

Mnohí z mojich nasledovníkov teraz odmietnu moje sväté Slovo, Pravdu, práve tak, ako to urobili počas môjho súdu na zemi. Ty, dcéra moja, budeš odmietnutá ako kacír, budú sa ti posmievať a zosmiešňovať ťa. Falošnému prorokovi sa staneš tŕňom v oku. Ale čoskoro všetci uvidia zákerné činy a prefíkané gestá tých falošných podvodníkov, ktorí ovládajú môj trón v Ríme, pretože sa rovnajú svätokrádeži.

Postupne sa ich zlé úmysly stanú zrejmé, až sa sami potknú a tí, požehnaní náhľadom , ktorý som im udelil, si uvedomia ohavnosť, ktorá sa tak prejaví.

Šelma je teraz pripravená a vytvára laický okruh, zahŕňajúci niektorých zo svetových vodcov v jednote so všetkým čo je proti Božiemu kráľovstvu. Démonickí duchovia, ktorí obsadzujú tieto úbohé duše, sa kvôli svojej pýche a arogancii sami ukážu, aby ich všetci videli, skrze ich gestá, ktoré budú starostlivo skúmané a analyzované, pokiaľ sa nezačnú vynárať konečné odpovede tým, ktorí sú požehnaní darom rozlišovania.

Dôverujte Mi. Dôverujte tomuto daru viery. Dovoľte Mi držať vás a viesť vás skrze túto džungľu zlých stvorení, ktoré chcú zožrať vaše duše.

Váš Ježiš

   20. 3. 2013 - 19:15 hod.

740. Práve tak ako slepý nemôže vidieť, budú v mojej Cirkvi v Ríme takí, ktorí vidieť môžu, ale ktorí odmietnu uznať pravdu

Moja vrúcne milovaná dcéra, moje ukrižovanie je znovu celé prežívané a každá časť súvisí s časom, ktorý vedie k môjmu Druhému príchodu.

Teraz čo moje telo - moja cirkev - po toľké roky znášala bičovanie kvôli duchu zla, je teraz na vedenie mojej cirkvi uložené korunovanie tŕním.

Keď tretí tŕň prepichol moje pravé oko, už som nemohol cez neho vidieť. Len mojím druhým okom som mohol vidieť strašnú bolesť, akú zakúsila moja Matka. Teraz, čo tŕňová koruna prebodla hlavu mojej cirkvi v Ríme, len jedna polovica prinesie svedectvo o Pravde predpovedaných proroctiev. Druhá polovica bude oslepená a nepostrehne škodu, ktorá má byť zameraná na každú časť môjho tela - mojej Cirkvi - vo všetkých krajinách sveta.

Práve tak ako slepý nemôže vidieť, budú v mojej Cirkvi v Ríme takí, ktorí vidieť môžu, ale ktorí odmietajú uznať pravdu. Tak bolestná bude Pravda, že pre týchto mojich zasvätených služobníkov bude jednoduchšie ísť ľahšou cestou. Zbabelci, zvolia si cestu znesvätenia, skôr než by na seba vzali kríž pre Mňa.

Potom tu budú takí, ktorí Ma milujú a toto rozdelenie ich neodradí v pláne Mi pomôcť zachrániť duše od istej smrti. Tieto statočné duše plné milosti Ducha ohňa, budú bojovať, aby zachovali moje najsvätejšie sviatosti. To sú duchovní, ktorí budú živiť moje stádo počas prenasledovania. Takým čistým dušiam bude udelená každá milosť, a oni zase povedú moju zvyškovú armádu k bránam nového neba a novej zeme.

Je potrebné veľkej odvahy prijať Slovo Božích prorokov. Nikdy nie je ľahké počúvať slová prorokov, ktorých slová režú do srdca duší ako dvojstranný meč. Ich varovanie je bolestivé počuť, ale je sladké kvôli ovociu, ktoré prinesú, lebo keď je Slovo Božie dané ako dar, ponúka spásu. Chopte sa môjho Slova, pretože je vaším záchranným lanom. Vy, moji milovaní nasledovníci, ste ochraňovaní Pečaťou živého Boha a tak nikdy nesmiete mať strach.

Vaši nepriatelia vám budú nadávať, urážať vás, a môžu vás prenasledovať, ale budem to Ja, Ježiš Kristus, kto bude kráčať s vami. Vy, mojich málo vyvolených, ktorí odpovedáte na moje volanie svojim utrpením, vykúpite v mojich očiach veľkú časť ľudstva.

Žehnám vám. Dám vám pokoj a silu, aby ste Ma mohli nasledovať bez strachu vo vašich srdciach.

Váš Ježiš

   21. 3. 2013 - 20:00 hod.

741. Čas k rozdeleniu už príde čoskoro a musíte sa pripraviť

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako sa len láme moje srdce kvôli žiaľu, ktorý je pociťovaný dušami, ktoré sú rozrušené kvôli úteku môjho posledného pápeža, môjho milovaného Benedikta.

Vy, moje drahé duše, sa cítite tak zmätené a trochu opustené. Cítim vašu bolesť a musíte sa usilovne modliť o ruku môjho milosrdenstva, aby som vás mohol dosiahnuť a utešiť vaše smutné srdcia.

To bude čas zrady pre teba, dcéra moja, až mnoho z tých, ktorí stáli na strane tejto svätej misie, odídu. Musíš rozšíriť čas, ktorý tráviš v eucharistickej adorácii na sedem dní týždenne, a len potom budeš schopná kráčať sama a bez strachu, aby si splnila úlohy, ktoré ti dám, z ktorých mnohé budú mimoriadne ťažké.

V tomto čase musíte zostať silnými, všetci z vás. Nesmiete načúvať týmto hlasom odsúdenia, ktoré vám budú trhať nervy, a ktorých počet veľmi vzrastie s príchodom Svätého týždňa.

Každé ohováranie, každá lož, každá podlá námietka voči týmto mojím svätým posolstvám svetu, bude vaším krížom, ktorý ponesiete v najbližších desiatich dňoch. Ani na chvíľu vám nebude dovolené, moji nasledovníci, si odpočinúť, modliť sa, alebo rozjímať o mojom najsvätejšom Slove.

Buďte si vedomí, že bez ochrany svätého ruženca, ktorý sa musíte denne modliť, ponecháte sami seba otvorených pochybnostiam, ktoré neprichádzajú odo Mňa.

Čas na rozdelenie už príde čoskoro a tak sa musíte pripraviť. Prajem si dať vám mimoriadnu milosť, aby som vám pomohol vydržať prenasledovanie a nátlak, ktorý bude na vás vykonávaný, aby vás podnietil k opusteniu mojich posolstiev. Budete potrebovať silnú vieru, dôveru a nervy z ocele, aby ste sa zamerali na moje sväté Slovo, a preto sa musíte modliť túto modlitbu modlitebnej kampane (102), odo dneška, každý deň.

Modlitebná  kampaň (102)  Za udržanie vernosti a viery v Božie posolstvo svetu

Najdrahší Ježiš, keď som sklesnutý, pozdvihni ma.

Keď pochybujem, osvieť ma.

Keď som smutný, ukáž mi tvoju lásku.

Keď kritizujem, pomôž mi mlčať.

Keď verejne súdim iného, ​​uzavri moje pery.

Keď v tvojom mene vyslovím rúhanie, zachráň ma a vráť ma do tvojej ochrany.

Keď mi bude chýbať odvaha, daj mi meč, ktorý potrebujem, aby som bojoval a zachránil duše, po ktorých túžiš.

Keď odporujem tvojej láske, pomôž mi vzdať sa a odovzdať sa úplne do tvojej milujúcej starostlivosti.

Keď zblúdim, pomôž mi nájsť cestu Pravdy.

Keď spochybňujem tvoje Slovo, daj mi odpoveď, ktorú hľadám.

Pomôž mi byť trpezlivý, milujúci a láskavý aj k tým, ktorí Ťa preklínajú.

Pomôž mi odpustiť tým, ktorí ma urážajú, a daj mi milosť, ktorú potrebujem, aby som Ťa nasledoval až na koniec zeme. Amen.

Choďte, moji vzácni nasledovníci, a pamätajte, že vaša služba patrí Mne, vašej cirkvi a môjmu učeniu. Vezmite meč spásy a bojujte s ním spolu so Mnou, aby ste vzali každučkú dušu, vrátane tých, ktoré hrešia proti Mne, do môjho kráľovstva.

Váš Ježiš 

   22. 3. 2013 - 21:45 hod.

742. Prajem si, aby všetci moji nasledovníci držali čas pôstu od budúceho pondelka do 15:30 Veľkého piatku

Moja vrúcne milovaná dcéra, prajem si, aby všetci moji nasledovníci držali čas pôstu, od budúceho pondelka až do 15:30 Veľkého piatku.

Dokonca aj malý dôkaz pôstu vám všetkým umožní nahliadnuť do môjho plánu spásy a ako Mi môžete pomôcť zachrániť duše všetkých hriešnikov.

Skrze pôst sa stanete znovu zdraví. Tým, že očistíte vaše telo, sa obnoví váš duch. Tiež si želám, aby ste prijali sviatosť zmierenia, alebo inú formu zmierenia, ktorá je vám k dispozícii. Prosím, keď nemôžete dostať túto sviatosť, potom prijmite dar mojich plnomocných odpustkov, ktorý som vám dal pred nejakým časom.

(V posolstve č 329 z 31. januára 2012 o 21:30:

Musíte sa modliť túto modlitbu (24) po sedem nasledujúcich dní, aby vám bol daný dar úplného rozhrešenie a moc Ducha Svätého.

"Ó môj Ježišu, Ty si svetlo na zemi, Ty si plameň, ktorý sa dotýka všetkých duší. Tvoje milosrdenstvo a láska nepoznajú hraníc. Nie sme hodní obete, ktorú si priniesol svojou smrťou na kríži. Vieme však, že Tvoja láska k nám je väčšia, ako naša láska k Tebe. Daj nám Pane dar pokory, aby sme si zaslúžili Tvoje nové Kráľovstvo. Naplň nás Duchom Svätým, aby sme mohli kráčať vpred a veď Tvoju armádu, aby hlásala pravdu Tvojho svätého Slova a pripravila našich bratov a sestry na slávu Tvojho Druhého príchodu na Zem. Chválime Ťa. Velebíme Ťa. Ponúkame seba samých, naše bolesti, naše trápenia ako dar Tebe na záchranu duší. Milujeme Ťa, Ježiš. Zmiluj sa nad všetkými svojimi deťmi, kdekoľvek sú. Amen." )

Potom si želám, aby ste sa v duchu pripojili ku Mne, ako keby ste boli prítomní s mojimi apoštolmi pri Mojej poslednej večeri. Rozdelíte sa so Mnou o nekvasený chlieb a budete jesť so Mnou pri mojom stole. Vy, moji nasledovníci, môžete z vašej vlastnej slobodnej vôle zdieľať so Mnou môj kalich utrpenia, ak prijmete moju ponuku.

Ak ju môžete prijať, zachránite v pokání za hriechy smrteľných ľudí milióny duší. Za váš dar utrpenia udelím milosrdenstvo najzatvrdilejším hriešnikom.

Tu je pre vás modlitba modlitebnej kampane (103), ak si prajete zdieľať môj kalich utrpenia. Modlite sa ju trikrát, kedy budete môcť, ale najlepšie kedykoľvek počas doby pôstu.

Modlitebná kampaň (103) Za zdieľanie kalichu utrpenia s Kristom

Ležím pred Tebou a u Tvojich nôh, drahý Ježišu, aby si so mnou urobil, čo chceš, pre dobro všetkých.

Dovoľ mi zdieľať Tvoj kalich utrpenia.

Prijmi odo mňa tento dar, aby si mohol zachrániť úbohé duše, ktoré sú stratené a bez nádeje.

Vezmi si ma v tele, aby som mohol zdieľať tvoju bolesť.

Podrž moje srdce v Tvojich svätých rukách a priveď moju dušu do jednoty s Tebou.

Skrze môj dar utrpenia, dovolím Tvojej Božskej prítomnosti objať moju dušu, aby si tak mohol vykúpiť všetkých hriešnikov a zjednotiť všetky Božie deti naveky vekov. Amen.

Táto obeť z vašej strany, ktorú ponúknete Mne, Ježišovi Kristovi, Vykupiteľovi všetkého ľudstva, Mi umožní vyliať moje veľké milosrdenstvo na celý svet.

Čo je dôležitejšie, zachránim dokonca aj tie duše, ktoré Ma nenávidia. Vaše modlitby a obeta sú ich jedinou záchrannou milosťou, pretože bez nej by boli zničené Zlým.

Ak si neprajete znášať toto utrpenie, poskytnem vám veľké požehnania a prosím, aby ste pokračovali so Mnou na Mojej ceste k prebudeniu sveta z jeho spánku a tak môžem pozdvihnúť závoj klamu, ktorý ho zahaľuje.

Váš Ježiš

    23. 3. 2013 - 11:45 hod.

743. Telo môjho Syna bolo roztrhané na kusy

Moje deti, mnohí nechápu moju úlohu Spoluvykupiteľky. Nevedia ani, prečo je tomu tak.

Keď som prijala výzvu stať sa Matkou Božou, bola som viazaná zmluvou o Božej spáse ľudstva.

Keď som porodila môjho Syna, cítila som rovnakú lásku, ktorú všetky matky cítia k svojim deťom. Tento čistý, nádherný malý chlapček bol časťou mňa, môjho vlastného tela a krvi. Napriek tomu som si bola vedomá, že On nebol ako iné dieťa. Jeho Duch vstúpil do mojej duše, akonáhle som na Neho pozrela. On a ja sme boli prepojení v jedno, kde som cítila každý pocit, radosť, bolesť a lásku, ktorá prenikla Ním. Vedela som tiež, že On bol Bohom a ja, ako taká, iba jeho služobnica, hoci mi to On nikdy nedal pocítiť.

Ako dieťa, mohol ležať s jeho božskou hlavou na mojej hrudi a šepkať slová lásky s takým citom, že napĺňali moje srdce a ja som cítila, akoby pukalo šťastím. On, to moje malé dieťa, sa stal všetkým, pre čo som žila. Každý dotyk ma napĺňal neuveriteľnou nehou a radosťou. Všetci, kto Ho videli, dokonca ako dieťa, mi hovorili, ako bol osobitný. Jeho prenikavé oči pohli ich dušami a mnohí nevedeli prečo.

Toto zvláštne puto medzi mnou a mojím milovaným Synom nemohlo byť porušené. Vedela som, že som sa narodila len preto, aby som sa mohla stať jeho matkou. Táto úloha bola jediným dôvodom mojej existencie.

A tak som reagovala na každú jeho potrebu, a On kládol s takou láskou a súcitom všetky moje potreby pred tie svoje. Jeho túžby boli vždy splnené mnou, jeho Matkou, jeho pokornou služobnicou.

Keď Mu neverili, že je Syn človeka, keď hlásal Pravdu a robil, čo si želal jeho Otec, plakala som horkými slzami. Ako ma rozorvávalo, keď som mala byť svedkom jeho prenasledovania.

Znášala som jeho bolesť, nie tak ako iné matky - pozerajúc sa na bolesť spôsobenú jej deťom - jeho bolesť prenikala mnou a moja bolesť Ním.

Prinútili Ho kráčať s rukami vpredu zviazanými s povrazmi okolo jeho pásu, čo spôsobilo, že mohol chodiť - len sa vliecť, veľmi pomaly. Kým kríž bol vložený na jeho rozdrásané a vyčerpané telo, moja bolesť bola tak neznesiteľná, že som stále omdlievala.

Moja bolesť bola nie len fyzická, môj žiaľ prebodol moje srdce a rozorval ho vo dvoje. Až do tohto dňa je moje srdce prepojené so Srdcom Syna a tak počas Svätého týždňa, znova prežívam bolesť, utrpenie a prenasledovanie s mojím Synom opäť celé znova.

Deti, vysvetlenie ukrutností spôsobených môjmu Synovi pre vás nie je možné pochopiť, tak surové bolo bičovanie. Telo môjho Syna bolo roztrhané na kusy.

Nezabudnite nikdy, že On bol Synom človeka, zoslaný, aby vykúpil každú dušu na zemi, vrátane tých, ktorí žijú v dnešnom svete. On zomrel za strašného utrpenia, aby zachránil každého a vás všetkých až dodnes. Jeho utrpenie neskončilo na Kalvárii. Bude ho znášať stále, až do veľkého Dňa jeho Druhého príchodu.

Tí, ktorí ignorujú tieto varovania z nebies, majú slobodu tak konať. Nebudú odsúdení kvôli tomuto odmietnutiu. Avšak ako sa vzdialia viac od Pravdy týchto zjavení z nebies, budú zvedení k hriechu. Hriechy, ktorými budú zvedení, budú hriechy, o ktorých nepriatelia v Cirkvi môjho Syna na zemi vyhlásia, že už hriechom nie sú.

Ďakujem vám, deti, za otvorenie vašej mysle, vašich sŕdc a duší tomuto volaniu z nebies, zoslanému vám z lásky, ktorú Boh má ku všetkým svojim deťom.

Vaša milujúca Matka

Matka Spásy

   24. 3. 2013 - 18:06 hod.

744. Mojou misiou nie je vám dať novú Bibliu. Tak by to nikdy nemohlo byť, pretože Kniha môjho Otca obsahuje celú pravdu.

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď sa ťa budú pýtať tí, ktorí Ma milujú, čo je účelom tejto misie, tvoja odpoveď musí byť - zachrániť vaše duše. Keď ťa budú zosmiešňovať, posmievať sa ti a pýtať sa, čo ti dáva právo hlásať Božie Slovo - odpoveď je, že tým Ježiš môže zachrániť vaše duše. Potom, keď tí, ktorí už hlásajú moje sväté Slovo a ktorí nasledujú moje učenie, ťa obvinia z kacírstva, odpovieš im takto. Vy, ktorí ste verní Kristovi, nemyslíte, že vy tiež ste v očiach Boha hriešnici? Vari nechcete tiež zachrániť vaše duše?

Hriech bude stáť vždy medzi vami a Bohom. Každučká duša, vrátane najzatvrdilejších hriešnikov a tých medzi vami, ktorí ste vybrané duše, nebudete nikdy slobodní od hriechu, kým znovu neprídem. Môžete byť vykúpení zakaždým, keď sa vyspovedáte zo svojich hriechov, ale vaša duša zostane očistená iba na krátky čas.

Nikdy nemajte pocit, že nepotrebujete Potravu života. Moje svetlo vás teraz ťahá ku Mne skrze túto veľmi mimoriadnu misiu. Dám vám veľké požehnania a zvláštne milosti, keď odpoviete na moje volanie, keď vás vábim do môjho nového kráľovstva - môjho Nového raja.

Možno, že veríte, že Boh by nepotreboval poslať ďalšieho proroka - že ľudstvo bolo uvoľnené zo zovretia Satana po mojej smrti na kríži, že vám už bola daná Pravda skrze moje učenie a že Pravda je obsiahnutá v Knihe môjho Otca, najsvätejšej Biblii. A mali by ste pravdu, ale len v tom. Je ešte mnohé, čo musíte poznať, pretože proroctvá, obsiahnuté v Knihe Zjavení vám nie sú známe. Bol vám daný súhrn - a ešte mnohí z vás ho stále odmietajú uznať. Nevšímate si Knihy Zjavenia a nemáte chuť jej porozumieť.

Mojou misiou nie je vám dať novú Bibliu, pretože tak by to nikdy byť nemohlo, pretože Kniha môjho Otca obsahuje celú Pravdu. Mojou úlohou vo svete, ktorý sa ponoril do pohanstva, je jednak vám pripomenúť Pravdu a potom je to moje želanie pripraviť vaše duše na čas môjho Druhého príchodu.

Mnoho z vás hovorí, že Ma ctí, ale mnohí od Pravdy odpadli. Mnohí neveria v Satana alebo v existenciu pekla a ako takí neberú hriech vážne. Vašou toleranciou k hriechu ste boli uvedení do vážneho omylu. A teraz prídu do všetkých kresťanských cirkví tie najťažšie omyly, kedy hriech bude daný stranou. Budete uvedení do učenia klamu. Je to plán vymyslený Zlým, aby vás odo Mňa odviedol.

Pretože moja Božia prítomnosť, moje telo a moja krv, je obsiahnutá v každom svätostánku na svete - boli ste schopní s hriechom bojovať. Ale teraz, keď prichádza plán na odstránenie najsvätejšej Eucharistie, budete bezmocní.

Preto vám odhaľujem Pravdu toho, čo má prísť, aby som vás mohol pripraviť. Je to len preto, že vás milujem, že k vám teraz volám.

Až omyly budú odkryté, potom pochopíte, koľko sa toho musíte naučiť a ako vám pýcha zabránila prijať moju ruku milosrdenstva a ako ničotné ste bezo Mňa.

Váš Ježiš

   25. 3. 2013 - 14:50 hod.

745. Najväčšiu hrôzu, ktorú som zažil v mojom čase v Záhrade Olivovej, bola rana hriechu v čase konca

Moja vrúcne milovaná dcéra, najväčšiu hrôzu, ktorú som zakúsil v mojom čase v záhrade olivovej, bola rana hriechu v čase konca. Počas vízie, ukázanej Mi Satanom, som videl odpadnutie smrteľného človeka od Božích zákonov. On, Zlý, Mi ukázal strašné obrazy, pokúšal Ma každým dôvodom, prečo by som sa mal odvrátiť od vôle môjho Otca. Chcel Ma mučiť a tak ukazoval moc, ktorú by ešte mal, napriek mojej smrti na kríži.

Bolo Mi ukázané konečné zničenie mojej cirkvi na zemi, prevzatie moci v nej slobodomurárskymi sektami, nemravnosť človeka, nedostatok hanby u Božích detí, keď sa oddávali odporným hriechom tela, vražda nevinných a upadnutie do omylu tých, ktorí tvrdia, že hovoria v mojom mene.

Tak mocný je Satan, že zasadil pochybnosti do mojej mysle o mojom bytí ako Syna človeka. Ja, v mojom Božstve, som nemohol podľahnúť hriechu, ale hovorím vám to, aby ľudia mohli pochopiť, ako Zlý ich môže pokúšať, aby sa odo Mňa odvrátili.

Satan nepredstavuje zlo jednoznačnými spôsobmi. Namiesto toho maskuje zlo ako dobro. Je prešibaný, a môže oklamať dokonca aj najsvätejšieho medzi vami, aby uveril, že lož je Pravdou.

Keď ľudia odpadnú od môjho učenia, prijmú ochotne hriech a s náruživosťou vo svojich srdciach. Bez vedenia vždy odpadnú od milosti. Až moje meno bude vyhladené z povrchu zemského, človek nebude schopný nájsť Boha.

Nezáleží na tom, aké náboženstvo vyznávate, pretože vaša jediná cesta k Bohu vedie cezo Mňa, jeho jediného Syna. Svojou smrťou na kríži som vás zachránil - vrátane každého muža, ženy a dieťaťa žijúcich v dnešnom svete - z plameňov pekla. Ak to neprijmete, potom nemôžete vojsť do brán raja. Iba skrze Syna môžete byť predstavení Otcovi. Odmietnite Mňa, Ježiša Krista, a odmietnete vašu spásu.

Ako málo ste sa naučili o hriechu a spôsobe, akým vás oddeľuje od Boha. Šírenie hriechu nebolo nikdy tak prudké od doby, kedy Boh stvoril svet. Vy, hriešnici, ste dosiahli nových hĺbok, čo Ma znechucuje. Vystavili ste dokonca aj tých maličkých, ktorí boli zverení do vašej starostlivosti, že sa správajú ako démoni. Chýba vám milosrdenstvo, láska a súcit jedného k druhému a predsa mnohí ukazujete svoje činy viery, aby ich videl svet a obdivoval ich. Práve tak ako farizeji nariaďovali Božie zákony, ale nepraktizovali ich, ani neukázali pokoru, tak aj tí z vás, ktorí hovoria, že prichádzajú v mojom mene, prepadnú hriechu pýchy.

Tak veľa sa ešte potrebujete učiť o mojom hlase a o mojom učení, ktoré ešte stále padá do hluchých uší. Potom sú tu ešte takí, ktorí trávia všetok svoj čas hlásaním svojho poznania Boha a hovoria, že poznajú proroctvá, ktoré musia byť ešte odhalené, ale nevedia nič. Keby nebolo môjho veľkého milosrdenstva, neboli by ste spôsobilí vstúpiť do môjho kráľovstva.

Prišla chvíľa pre všetkých, ktorí si robia nároky na vedenie Božích detí po cestách Pána, aby prosili Mňa, Ježiša Krista, o dar pokory. Je čas, aby ste počúvali Pravdu, tak ako vám bola daná, pretože už nemáte veľa času, aby ste vykúpili sami seba v mojich očiach.

Váš Ježiš

   26. 3. 2013 - 19:17 hod.

746. Musíte mať oči stále otvorené ku všetkému, čo uráža moje Božstvo

Moja vrúcne milovaná dcéra, toto posolstvo je pre svet. Je pre kresťanov každej denominácie, pre Židov a všetky tie náboženstvá, ktoré hlásajú môjho Všemohúceho Otca, Boha Najvyššieho.

Toto posolstvo je tiež pre tých, ktorí neveria v Boha Otca, alebo vo Mňa, jeho jednorodeného Syna. Je tiež pre tých, ktorých nezaujíma, aký život ich čaká, a ktorých ľahostajnosť znamená, že nemôžu prijať existenciu Boha.

Skrze tieto posolstvá ste varovaní pred nebezpečenstvom pre váš budúci život a blahobyt, aby som vás všetkých mohol priviesť do Nového raja, ktorý bol stvorený pre vás, až nebo a zem sa spoja v jedno. Toto kráľovstvo je dokončené a brány budú otvorené každému z vás. Tento nádherný dar, kde budete žiť v dokonalom tele, mysli a duši prichádza od Boha Všemohúceho, ktorý stvoril svet.

Čas vášho vyhnanstva na zemi je už takmer u konca. Už nebudete musieť dlhšie znášať bolesť hriechu, ktorá vytvára zmätok v každej časti sveta. Nenávisť, ktorá je udržiavaná nažive cez zamorenie Satanom vo svete, nebude dlhšie existovať. Keď je nenávisť vyhnaná, zlo už nebude dlhšie špiniť dokonalé stvorenie Božie. Jeho planéta, jeho dary prírody, jeho ochrana a jeho láska budú obnovené, aby vám dali večný život, kde smrť už nie je možná.

Život na zemi, aký je teraz, vás nikdy neuspokojí, kým vládne Satan. Jeho panstvo je už u konca, ale tých, ktorých zamoruje, budú pokračovať v šírení hriechu tým, že vťahujú nevinné, aj vinné duše do hlbín beznádeje. Toto zamorenie bude pokračovať, kým toľko duší, ako je len možné, nebude uchvátených a predložených šelme, ktorá ich pohltí.

Prídem čoskoro, konečne, ako bolo predpovedané po druhý krát, aby som vám priniesol konečnú spásu a predstavil vám kľúč k môjmu zasľúbenému kráľovstvu. Pred tým, než zaznie posledný zvuk trúbky, moje kráľovstvo zostúpi z neba, aby ho videl celý svet. Až zaznejú trúbky, budú tam vzatí iba tí, ktorí Mi dovolili ich zachrániť a tí, ktorí sú verní Božiemu Slovu. Preto v tomto čase nesmiete dovoliť pýche, aby vás zaslepila na volanie Boha. Táto misia bola pripravená od úplne prvých proroctiev daných Bohom ľudskému rodu. Buďte vďační, že Božím milosrdenstvom vám bol daný tento veľký dar. Nikdy nedovoľte pýche, aby vás oslepila voči mojej Božej prítomnosti, lebo to vás oddelí od môjho milosrdenstva.

Pripravujem vás teraz len preto, aby som mohol zachrániť celé ľudstvo, a nielen vyvolených, ktorí Mi slúžia s veľkou pokorou. Chcem vás všetkých a nezáleží na tom, v čo veríte. Môj Otec plánoval túto misiu, aby otvoril vaše srdcia tak, aby vám Pravda mohla byť ukázaná včas, pred veľkým Dňom, keď  prídem súdiť.

Dar Ducha Svätého je stále vylievaný na túto misiu a pokrýva všetky duše - najmä tie, ktoré sa ku Mne tvrdohlavo obracajú chrbtom. Bitka o duše sa vedie medzi mojím kráľovstvom a strašnou priepasťou, nad ktorou vládne šelma.Musíte mať oči stále otvorené ku všetkému, čo uráža moje Božstvo. Nezáleží na tom, odkiaľ tieto urážky pochádzajú, ale nikdy ich nesmiete prijať v mojom svätom mene.

Teraz je čas veľkého podvodu a prosím vás naliehavo modliť sa k Bohu o múdrosť, aby ste porozumeli, čo naozaj prichádza odo Mňa a čo nie.

Váš Ježiš 

   27. 3. 2013 - 23:15 hod.

747. Váš prechod z tejto zeme do môjho nového kráľovstva bude bezbolestný, okamžitý a tak náhly, že sa sotva stihnete nadýchnuť

Moja vrúcne milovaná dcéra, príďte všetci a pripojte sa ku Mne vo spomienke na deň, kedy vám bol daný veľký dar vykúpenia.

Veľký piatok musí byť pripomínaný ako deň, kedy brány raja boli konečne otvorené, aby privítali Božie deti z ich vyhnanstva od Neho. Moja smrť vám zaistila budúcnosť, ktorú by ste nikdy nemali, keby Ma môj Otec neposlal ako Mesiáša.

Moje telo bolo ukrižované, ale moja smrť vám priniesla život. V tomto čase vedúcemu k môjmu Druhému príchodu, moje telo bude znášať rovnaké ukrižovanie - len tentoraz to bude moja cirkev, moje mystické telo, ktoré bude trpieť. Musíte vedieť, že by som nikdy nedovolil, aby ukrižovanie mojej cirkvi zničilo vieru Božích detí. A tak teraz volám ku každej osobe akéhokoľvek vyznania, každej farby a každej rasy, aby Mi načúvala.

Čoskoro zažijete všetky znamenia na zemi, ktoré vám dokážu, že ste stvorením Boha. Čoskoro spoznáte, že nikdy nezomriete, ak budete volať k Božiemu milosrdenstvu. Budúcnosť všetkých z vás, ktorí prijmete, že ste milovanými deťmi Boha, je skvelá. Pozývam vás, vašu rodinu a priateľov, aby ste sa zjednotili v mojom kráľovstve a jedli u môjho stola.

Váš prechod z tejto zeme do môjho nového kráľovstva bude bezbolestný, okamžitý a tak náhly, že sa sotva stihnete nadýchnuť, predtým než vám bude jeho krása odhalená. Prosím, keď milujete Boha, tak sa nebojte môjho Druhého príchodu. Boh vás miluje. Ja vás milujem. Svätá Trojica objíme zem a všetci, ktorí prijmú moju ruku milosrdenstva a ktorí prejavia výčitky svedomia kvôli svojim hriešnym životom, budú zachránení.

Tí z vás, ktorí sú silní vo viere, budú vzatí rýchlo. Čas pre tých, ktorí zostávajú pozadu, ktorým chýba viera, a domnievajú sa, že je pre nich nemožné Ma dosiahnuť, bude dlhší.

Vy, moji verní nasledovníci, budete musieť pomôcť slabým a tým, ktorí sú stratení. Moje milosrdenstvo je také veľké, že dám všetkým dušiam potrebný čas, aby som ich vzal do večného života, ktorý som sľúbil všetkým. Nikdy sa necíťte malomyseľní, keď všetko sa zdá beznádejné, ako hriech ďalej pohlcuje duše slabých. Musíme pracovať v jednote k záchrane tých, ktorí sú tak ďaleko vzdialení odo Mňa, že ich sotva niečo privábi do mojej náruče. Skrze vašu vzájomnú lásku budú použité zázraky na obrátenie takých stratených duší. To vám sľubujem. Modlitba, a veľa modlitieb, bude časťou vašej povinnosti ku Mne k záchrane takých duší z hrozného konca, plánovaného Satanom proti Božím deťom, ktoré nenávidí. Tieto duše mu nesmú byť dané.

Moje volanie je pre každého. Tieto posolstvá nevylučujú žiadne náboženstvo. Namiesto toho sú dávané každému Božiemu dieťaťu s veľkou láskou, pretože ste si všetci rovní v jeho očiach.

Buďte v pokoji a dôverujte Božej láske.

Váš Ježiš

   28. 3. 2013 - 09:30 hod.

748. Bude vám ukázané nebezpečenstvo pre existenciu najsvätejšej Eucharistie

Moja vrúcne milovaná dcéra, teraz chápeš, ako veľmi Zlý nenávidí túto misiu. Avšak musíš povzniesť nad kruté prekážky, ktoré sú kladené pred teba, aby spomalili moje prácu.

Nebezpečenstvo pre existenciu najsvätejšej Eucharistie vám bude ukázané skrze aroganciu tých v mojej cirkvi, ktorých plán zmeniť Pravdu už vážne začal.

Nezáleží na tom, že mnohí z vás sa posmievajú mojej misii pripraviť vaše duše na veľký Deň. Časom spoznáte, že som to vskutku Ja, Ježiš Kristus, ktorý k vám prichádza, aby vám slúžil.

Ja som váš Pán a váš Sluha. Moji zasvätení služobníci, musíte si spomenúť na vašu úlohu  a nikdy na ňu nezabudnúť. Ako služobníci, nemôžete byť tiež pánmi. Lebo keď ste pánom, nemôžete Mi slúžiť. Mnohí z vás v mojej Cirkvi zabudli, čomu boli učení. Zabudli ste Slovo Božie.

Mojím sľubom je zabezpečiť vám chlieb života - moje telo a krv - a napriek tomu Ma, ešte raz, zapriete. Urobíte to tak, že odstránite najsvätejšiu Eucharistiu z Božieho chrámu a nahradíte ju mŕtvym telom. Výmena bude rafinovaná a bude chvíľu trvať, než budete môcť odkryť zlý čin, ktorý vám bude podstrčený.

Pretože moje telo, skrze najsvätejšiu Eucharistiu, vás živí, smrť môjho tela, mojej Cirkvi, prinesie smrť dušiam tých, ktorí Ma odhodili.

Čas ohavnosti je už veľmi blízko. Čas k tomu, aby ste si vybrali moju cestu, alebo cestu falošného proroka, je už takmer nad vami. Pozerajte sa teraz, ako bude Pravda pokrútená podvodníkom. Hľaďte, ako bude vynášať sám seba na mojom mieste, ale odmietne kráčať po ceste Pravdy ako sluha Boží.

Váš Ježiš

   29. 3. 2013 - 00:15 hod.

749. Dnes bude moja Cirkev na zemi ukrižovaná. Dnešok je začiatkom zmien.

Posolstvo k Veľkému piatku 1

Moja vrúcne milovaná dcéra, dnes bude moja cirkev na zemi ukrižovaná.

Dnešný deň označí začiatok zmien, ktoré budú rýchle a ktoré spôsobia zmenu tváre katolíckej cirkvi vo svete.

Vo svojom dôsledku dôjde k zlúčeniu všetkých učení, ktoré bude viditeľné v každom verejnom geste a zámerne ukazované, aby to verejnosť videla.

Pozorujte teraz, ako všetko, čo som vám povedal, vyjde na svetlo. Vyzývam vás, aby ste odmietli tú strašnú "pravdu", až budete prinútení prehltnúť lož.

Vy, moji nasledovníci, musíte chrániť moje sviatosti a byť bdelí. Vy, moji zasvätení služobníci, budete čoskoro skúšaní, až moje Božstvo bude spochybnené. Božie zákony budú prispôsobené, a akonáhle moja najsvätejšia Eucharistia bude sfalšovaná, ruka Božia zostúpi s takou silou, že budete okamžite vedieť, že tieto posolstvá prichádzajú z neba.

Môj žiaľ sa stane vaším žiaľom. Váš zármutok, kvôli vašej znalosti Pravdy, vám znemožní prijať svätokrádež, ku ktorej dostanete pokyn, aby ste ju prijali.

Keď ale ani potom neprijmete moju prorokyňu a Slová, ktoré jej dávam, dám vám ešte čas. Lebo veľmi skoro budete týmito vodcami medzi vami požiadaní, aby ste obnovili vaše sľuby. Budete požiadaní, aby ste prísahou svoj život zasvätili pohanským zákonom. Ak to urobíte, budete pod vplyvom Zlého a povediete boj s Bohom.

Musíte vytrvať a zostať Mi verní a musíte Ma úpenlivo prosiť o vedenie v čase, keď muž, sediaci na Petrovom stolci, ktorý odmieta ísť v jeho šľapajach, alebo nosiť jeho topánky, chce zničiť vašu vernosť Bohu.

Keď ste teraz svedkami ukrižovania mojej cirkvi na zemi, volám vás, aby ste hlásali Božiu Pravdu. Budem vás stále volať, aby som vás ochránil. Postarám sa, aby moja cirkev, tá, ktorá sa drží môjho učenia, mojich sviatostí a Božieho Slova, stále žila skrze zvyšok, ktorý Ma nikdy neopustí.

Dnes medzi vami budú takí, ktorí Ma zradia. Iní čoskoro odsúdia moje sviatosti, pretože budú príliš slabí, aby bránili Slovo Božie. Vy, ktorí už šípite "pravdu" a ktorí sa pokúšate šíriť moje Slovo, budete trpieť, pretože nebudete mať odvahu sa za Pravdu postaviť. Napriek tomu Mi zostanete verní, pretože viete, že bez mojej lásky nemôžete žiť.

Načúvajte môjmu hlasu. Oprite svoju unavenú hlavu o moje ramená a dovoľte Mi v tomto čase vás vziať do náručia. Vždy vás budem chrániť.

Váš Ježiš

   29. 3. 2013 - 08:45 hod.

750. Môj milovaný pápež Benedikt čoskoro povedie Božie deti zo svojho miesta v exile

Posolstvo k Veľkému piatku 2

Moja vrúcne milovaná dcéra, dnešný deň tvoria dejiny. Pripomienka môjho utrpenia bude, popravde, predstavovať ukrižovanie katolíckej cirkvi.

V dňoch, vedúcich k zrade voči Mne v čase môjho pobytu na zemi, vtedajší kňazi všetkými spôsobmi bojovali, čo mohli, aby Ma dokázali obviniť z viny kacírstva.

Vzali to, čo som učil - Slovo Božie a prekrútili ho. Výmysly, ktoré potom šírili, obsahovali lži a hovorili, že som sa pokúšal odtiahnuť ľud od pravého učenia Cirkvi. Pri kázní v chrámoch varovali ľud, aby sa držal ďalej odo Mňa, inak že urazia veľkňaza. Boli varovaní, že ak budú pokračovať v šírení mojich posolstiev, budú vyhnaní, ako nakazení leprou, zo svätého chrámu. V niektorých prípadoch mojím učeníkom bolo povedané, že budú trpieť fyzickým trestom a že budú zatknutí.

Hoci sa rúhali proti Duchu Svätému - popierali, že som hovoril Pravdu a povedali, že moje Slovo bolo od Satana - aj naďalej uctievali Boha v chráme. Oblečení v rúchu kráľov, bojovali o svoje miesta pred oltárom v chráme. Všetkých nižších služobníkov nechávali hodiny stáť, zatiaľ čo sami sedeli v kreslách, ktoré boli určené pre kráľov. Oltár bol tak plný vodcov cirkvi, že obyčajní ľudia boli zmätení. Boli povinní preukazovať česť Bohu, zatiaľ čo boli nútení uctievať najvyšších Božích služobníkov. Títo veľkňazi vyžadovali rešpekt od tých, ktorí navštívili chrám. Navonok ukazovali všetky znaky lásky a pokory, ktoré boli od nich očakávané, a napriek tomu sa obliekali a správali ako páni v dome môjho Otca, a nie ako sluhovia, ktorými mali byť.

Ľudia sa obávali, že urazia farizejov, keď Ma nasledovali. Kňazi boli zastrašovaní a varovaní, že ak nezastavia šírenie môjho Slova, budú zbavení svojich titulov. Obyčajní ľudia vedeli, že ak budú chytení pri šírení môjho učenia, že ich vlastný osud bude oveľa horší.

Ukrižovanie môjho tela na zemi naplnilo prvú časť zmluvy s mojím Otcom k záchrane ľudstva.

Ukrižovanie môjho mystického tela - mojej cirkvi na zemi - začína dnes začiatok posledného prenasledovania, keď slobodomurársky plán znesvätiť môj dom sa teraz stane zrejmým všetkým, ktorí poznajú Pravdu.

História sa bude teraz opakovať, ale Pravda nebude popretá. Tí, ktorí Ma zaprú, sa časom ku Mne obrátia. Tí, ktorí vedia, že  proroctvá predpovedali, že moja cirkev bude konečným cieľom v odstránení všetkých stôp Mňa, Ježiša Krista zo sveta - vedia tiež, že sa teraz uskutočňujú. Budú Ma nasledovať v mojej zvyškovej armáde cirkvi a zostanú verní môjmu učenie až do konca času.

Nikto nemôže zastaviť šírenie pravého Božieho Slova. Nikto. Vláda v dome Petra bude krátka a môj milovaný pápež Benedikt čoskoro povedie Božie deti zo svojho miesta v exile. Peter, môj apoštol, zakladateľ mojej cirkvi na zemi, ho povedie v týchto posledných ťažkých dňoch, kedy moja Cirkev bojuje o svoj život.

Váš Ježiš

   29. 3. 2013 - 19:00 hod.

751. Nepadnú k mojim nohám. Nebudú to moje nohy, ktoré pobozkajú, ale nohy mojich služobníkov, mojich nasledovníkov, mojich hriešnikov.

 Posolstvo k Veľkému piatku 3

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď Ma Judáš Iškariotský zradil, držal moju hlavu a pobozkal Ma na líce. Keď tí, ktorí vedú moju cirkev, hovoria, že Ma milujú a potom Ma zrádzajú, jasne vidíš ich bozk zrady.

Nepadnú k mojim nohám. Nebudú to moje nohy, ktoré pobozkajú, ale nohy mojich služobníkov, mojich nasledovníkov, mojich hriešnikov.

Ukázať starosť o potreby vašich blížnych je obdivuhodné. Ale keď presadzujete zlepšenie ich telesných potrieb pred potrebami duchovnými, nie som to Ja, Ježiš Kristus, koho nasledujete.

Humanizmus nie je kresťanstvo. Byť kresťanom znamená všetko odovzdať Mne, vzdať sa seba vo všetkej pokore pri mojich nohách. Znamená to dovoliť Mi vás viesť. Znamená to poslušnosť mojím zákonom a robiť všetko, čo môžete, aby ste ukázali príklad mojej lásky k vám všetkým. Dnes som bol zradený.

Naďalej už nemôžete byť, a ani nebudete klamaní, veď ak sa na Boží dom útočí zvnútra, nemôže nasledovať nič než zmätok. Musíte pozdvihnúť svoj ​​kríž a nasledovať Ma, lebo vám čoskoro budú zakryté oči a vy sa potknete a v temnote padnete.

Bez Božieho svetla nebudete schopní vidieť.

Váš Ježiš

    30. 3. 2013 - 20:40 hod.

752. Vzkriesenie môjho milovaného Syna je najvýznamnejším darom, pretože znamená, že večný život môže byť daný všetkým Božím deťom

Moje deti, vzkriesenie môjho milovaného Syna je najvýznamnejším darom, pretože znamená, že večný život môže byť daný všetkým Božím deťom.

Svojím zmŕtvychvstaním môj Syn zničil smrť. Keď si tak želáte, smrť už viac nebude mať nad vami moc. Život, ktorý vám bol daný, sa čoskoro zmení, pretože bude len jeden život v Bohu.

Až sa nové nebo a nová zem spoja, bude len večný život. Smrť tela, mysle a duše už viac nebude. Tohto nového života sa nikdy nesmiete báť, pretože vás oslobodí. Po zemi sa čoskoro rozšíri veľa lásky, vyliatej milosrdenstvom môjho Syna. Táto veľká, veľká milosť bude ďalším krokom, ktorý urobí Boh, aby zachránil svoje deti od smrti duše.Smrť tela už dlhšie nebude, až môj Syn zostúpi s Novým Jeruzalemom.

V týchto zlých časoch musíte preukázať veľkú odvahu, pretože tieto skúšky čoskoro skončia. Sústreďte sa len na nádherný život, na ktorý čakáte a modlite sa, aby všetky duše prijali tento zázračný dar.

Duše, ktoré odmietli prijať Pravdu večného života, si namiesto neho vyberú večné zatratenie. Sú iba dve voľby, a napriek tomu mnohé z týchto duší veria, že je aj tretia. Tí, ktorí nasledujú sekty, vytvorené mocou Zlého, chybne veria v iný mystický život, kde im bude daná veľká moc. Veria vo falošných anjelov. Zbožňujú falošných anjelov, a žiaľ, mnohí z nich existujú, ale nie sú to anjeli Boha. Trpia v reťaziach v priepastiach pekla, a napriek tomu dokážu klamať Božie deti, ktoré veria, že sú anjelmi Svetla. Jediné Svetlo, za ktorým musíte ísť, je Svetlo Boha - Pravda.

Kráľovstvo, Nový raj, ktorý vás očakáva, je to, ktoré vám sľúbil Boh a kde bude vládnuť môj Syn.

Prijmite ruku môjho Syna a vstúpite do raja.

Vaša milovaná Matka

Matka Božia

Matka Spásy

   31. 3. 2013 - 18:40 hod.

753. Dnes prinášam svetu veľké milosti

Moja vrúcne milovaná dcéra, dnes prinášam svetu veľké milosti, pretože sa radujem z viery, ktorá existuje napriek skúškam a súženiam, ktoré v tomto čase vo svete musia znášať Božie deti.

Dnes obnovím tvár zeme a naplním mojim Duchom Svätým duše tých, ktorí veria vo Mňa, ich milovaného Ježiša Krista, Vykupiteľa všetkého ľudstva. Radujte sa a nevšímajte si múk, ktoré rozpútal Satan. Namiesto toho sa pokorte predo Mnou a vložte všetku svoju dôveru do môjho milosrdenstva a Ja vás ochránim od škody.

Musíte predsa vedieť, že všetka moc patrí Mne. Zlý a tí, ktorých zotročuje, nemajú nado Mnou žiadnu moc. Ale ich vplyv zničí mnohých z tých, ktorí zostávajú otvorení klamu šelmy.

Moje kráľovstvo vás očakáva vo všetkej svojej nádhernej vznešenosti a tento čas je už takmer tu.

Rozširujte sa, moji nasledovníci, znásobte sa v skupinách a hlásajte Slovo Boha, Pravdu, obsiahnutú v svätej Biblii. Musíte sa teraz vrátiť k evanjeliám a pripomínať ľuďom ich obsahy, pretože v nich leží Slovo Boha.

Mnohé nové zákony budú zavedené vo vašich národoch, kde Kniha môjho Otca sa stane nedostupnou. Nesmiete nikdy prijať tieto zákony, pretože Ma popierajú. Keď nemáte prístup k mojim učeniam, vaše deti Ma nespoznajú. Keď moje učenie, Božie zákony, budú zakázané, potom budete vedieť, že je to ruka Satana, ktorá vedie vaše vlády.

Nesmiete dovoliť, aby sa s vami jednalo ako s otrokmi. Nesmiete podľahnúť nezmyselným zákonom, ktoré popierajú vašu slobodnú vôľu. Nikdy nezabudnite, že ste sa narodili s darom slobodnej vôle - darom Božím.

Ktokoľvek, kto odníme vašu slobodnú vôľu, popiera Boha. Každá vláda, alebo národ, ktorý vám odoprie vašu slobodnú vôľu priniesť svedectvo o Bohu, je vedený Satanom. Vy, moji milovaní nasledovníci, boli ste oklamaní satanskými vplyvmi tých národov, ktoré kontrolujú vaše banky, vaše vlády a váš prístup k potrave.

Príde čas, kedy vás nechajú trpieť ešte viac ako to robia teraz, ale náhle a nečakane príde prísny trest, ktorý urobí tieto vlády a ich moc zbytočné. Boží zásah bude rýchly a ony, tie diabolské sekty, sa budú plaziť po rukách a kolenách, kričiaci v hrôze v treste, ktorý ich postihne za ich zlé skutky.

Vy, moji drahí nasledovníci, musíte Mi dôverovať a zostať silní. Dnes vám žehnám s mimoriadnym darom - darom vytrvalosti. Spoznáte, že vám bol daný tento dar, lebo vaša trpezlivosť bude nepochopiteľná. Vaša odhodlanosť konať moju svätú vôľu prekvapí dokonca aj vás, a keď príde čas, aby ste verejne hlásali vaše svedectvo o mojom Druhom príchode, budete bez strachu. Namiesto toho láska ku Mne sa prejaví ako mimoriadna láska k vašim bratom a sestrám. Uvidíte ich teraz takých, ako sa javia očiam môjho Otca, ako malé deti. Vaše srdce bude mohutnieť láskou, a to vás otrasie, pretože pocítite vo svojich srdciach lásku dokonca k vašim nepriateľom, ktorí vládnu nad vašimi národmi na príkaz šelmy.

Táto láska premení duše nesúce v sebe nenávisť. Vaše modlitby za také duše im udelia imunitu od trestu, ktorému by inak čelili v deň trestu, keď prídem súdiť.

Tento dar vytrvalosti, ktorý vám dnes dávam, zachráni duše, pretože každý dar, ktorý prinášam, má len jeden cieľ, a ten je zachrániť všetky duše, aby sme sa mohli zjednotiť ako jedna svätá rodina v Novom raji na zemi.

Váš Ježiš