August 2013

 

1. 08. 2013 - 15:00 hod.

866. Bezbožnosť prítomná vo svete dosiahla  mieru nevidenú od čias Noeho

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako si len túžobne želám objať vás všetkých, moji drahí nasledovníci a vziať vás do môjhoútočiska pokoja a bezpečia. Ako si len prajem, aby som vás všetkých mohol vziať a ukryť pred podlosťou, ktorá sa tajnepripravuje proti všetkým kresťanom.


Bezbožnosť prítomná vo svete dosiahla mieru nevidenú od čias Noeho a je ako neviditeľná sieť, ktorá pokrýva zem. Je taksmrtiaca, že len málokto skutočne rozumie úrovni za ňou skrytej prepracovanosti. Buďte si ale vedomí, že tento plán -ktorého detaily budú dané svetu tými, ktorí hovoria, že reprezentujú moje Cirkvi na zemi - vám bude predložený, a budeod vás očakávať, že ho prijmete. Potom bude od vás vyžadované, aby ste ho zhltli, a nebudete mať na výber. To, čo po vás budú požadovať, aby ste urobili, za všetkými tými klamne podanými informáciami, je zaprieť Mňa, Ježiša Krista.


Varujem svet, ak sa pokúsi poprieť moje Božstvo - vy a všetci zapletení do tohto prefíkaného sprisahania - budeteoznačení ako nepriatelia Boha. Ak budete podporovať rúhačské zákony, budete vinní hriechom proti Bohu.


Budem vás stále napomínať, aby ste otvorili oči k Pravde, ale nemôžem vás nútiť, aby ste Mi zostali verní. Nemôžem vásnútiť, aby ste Ma milovali. Vaša slobodná vôľa patrí len vám, ale keď sa obrátite a poprosíte Ma, aby som vás viedol,otvorím vaše oči k Pravde. Keď Pravdu prijmete, zachránim vás.
Moji úbohí nasledovníci, vedzte, že až sa svet obráti proti Bohu, že všemohúca sila môjho Otca zasiahne a zničí jehonepriateľov jedného po druhom.


Váš Ježiš

 2. 08. 2013 - 15:10 hod.

867. Čoskoro bude od vás požadované, aby ste rozdávali náhradu  Najsvätejšej Eucharistie, ktorá nebude Telom Môjho Syna

Moje dieťa, stojím v tomto čase pred mojím Synom a vo veľkom žiali padám na tvár k jeho nohám. Práve tak, ako som sa musela prizerať jeho smrteľnému zápasu pri päte jeho kríža počas jeho strašného ukrižovania, musím teraz znášať jeho bolesť ešte raz.

Ukrižovanie môjho Syna sa deje znovu, keď jeho Telo, jeho mystické Telo, ktorým je jeho Cirkev na zemi, musí znášať bičovanie jeho vlastnými. Oni, nepriatelia v jeho Cirkvi, budú bičovať jeho Telo, trhať ho na kusy, kruto ho zosmiešňovať a znesväcovať ho pred tým, než ho odhodia. Cirkev môjho Syna je teraz bičovaná počas toho, čo bude prvým stupňom jeho ukrižovania na zemi v týchto časoch. Vezmú jeho telo - v najsvätejšej Eucharistii - a urazia Ho, a taktiež ho ponížia. Bude vidieť mnohé znamenia toho, ako budú robené všemožné neúctivé a úkladné gestá k jeho preklínaniu. Až potupia jeho najsvätejšiu Eucharistiu, tak ju vyhodia a čoskoro bude veľmi ťažké ju prijať. To je len jeden z mnohých plánov, ktoré sú v behu, ako odstrániť prítomnosť môjho Syna zo svätej omše.

Mnohí uvidia tieto odporné gestá, a budú vedieť, že sú pre môjho Syna urážkou. Mnohí budú protestovať, ale ich hlasy nebudú vypočuté. Vy, úbohí kňazi, ktorí budete trpieť kvôli tomuto znesväteniu, musíte prosiť Mňa, vašu Matku, aby som vám pomohla zniesť takú bolesť. V žiadnom prípade nesmiete sfalšovať najsvätejšiu Eucharistiu, lebo je to vaša jediná potrava spásy. Bez nej budete hladovať. Musí byť vždy k dispozícii každučkému z Božích detí. Nesmiete nikdy akceptovať, že nejaký iný druh chleba je potravou života.

Čoskoro bude od vás požadované, aby ste rozdávali náhradu najsvätejšej Eucharistie, ktorá nebude telom môjho Syna. Musíte zostať verní daru najsvätejšej Eucharistie, aj keď vám povedia, že už je bezvýznamná - naďalej neprijateľná v novom svetovom náboženstve.

Vaša Matka v Kristovi

Matka Spásy

3. 08. 2013 - 13:17 hod.

868. Tí, ktorých mená sú zapísané v knihe živých, sú prvoradým cieľom šelmy

Moja najdrahšia dcéra, volám k ľudstvu z najvyššieho a najsvätejšieho kráľovstva.

Moje úbohé malé deti, ako len trpíte kvôli hriechu Lucifera, ale musíte vedieť, že mojou všemohúcou silou zotriem jeho, aj všetkých jeho padlých anjelov, z povrchu zeme. Ten čas je už blízko, tak sa musíte pripraviť.

Vedzte, že padlí anjeli a démoni sú väčšine z vás neznámi a neviditeľní, ale chodia medzi vami, pokúšajú vás každý deň, aby vás priviedli k pádu. Keď vás vtiahnu do tejto siete klamu, čoskoro zistíte, že nebudete schopní oddychovať, alebo nájsť naozajstný pokoj vo svojich dušiach.

Upozorňujem, že tí, falošným prorokom zvedení na scestie, sa ocitnú stratení a zmätení prijatím tohto veľkého podvodu, v ktorom sa stanú ochotnými obeťami. Až sa obrátia ku Mne a môjmu milovanému Synovi, Ježišovi Kristovi, nebude im to tak ale pripadať. Budú veriť, že sviatosti sú tie isté, hoci budú poskytované a podávané rozdielne. Stanú sa prázdnymi nádobami a pre Mňa už nebudú prijateľní.

Svet patrí Mne, napriek tomu moje deti Ma nechcú, svojho milovaného Otca, svojho  Stvoriteľa. Ich myseľ bola zablokovaná a Zlý využil môjho daru inteligencie k zvádzaniu k myšlienke, že Ja možno ani neexistujem. Tí, ktorí vo Mňa neveria, nebudú mať skutočnú lásku, radosť, alebo pokoj vo svojich životoch. Ani neprijmú večný život. Namiesto toho budú vyhľadávať rozkoše tela, aj keď vedia, že ich život na zemi je krátky.

Ako Otec, milujúci každého z nich, ich k Sebe pritiahnem veľkým milosrdenstvom svojho Syna. Moja moc zahŕňa všetko čo je a Satan, môj Lucifer, ktorý sa zo svojej pýche odo Mňa oddelil, Ma nikdy nepremôže. Preto tí, ktorí ho nasledujú, vrazili rovnaký klin medzi seba a Mňa. Spoznajú to zo znamení, ktorými odhalím, že je len jeden Boh, jediný Stvoriteľ a jeden raj. Všetky raje, o ktorých vám vo svete hovorili falošní proroci, ktorí odvádzajú moje deti odo Mňa, neexistujú, a ani nemôžu nikdy existovať. Ja som všetko, čo je. Ja som všetko stvoril. Ja všetko ukončím. Všetko musí byť podľa mojej svätej vôle. Bojujte s mojou vôľou a stanete sa ničím. Prijmite moju vôľu a zostanete mojím dieťaťom.

Vy, ktorí veríte vo Mňa, nesmiete nikdy odmietnuť môjho Syna, Ježiša Krista. Prišiel som do sveta skrze môjho Syna, aby som vás priviedol späť do môjho milosrdenstva, ale vy ste Ho odmietli. Zabili ste Ho, ale napriek tomu ste nezabili moju Lásku k vám. Preto som dovolil jeho ukrižovanie, aby vám prinieslo spásu. Práve táto smrť môjho Syna na kríži sa stala vašou cestou ku spáse. Jeho smrť nebola tým, čím sa zdala - prehrou v očiach Zlého. Bol to tento čin veľkého utrpenia, znášaného s najväčšou pokorou, ktorý porazil Satana. A bolo to smrťou môjho Syna na kríži, že Satanova moc nad ľudstvom bola otrasená. Hoci nemôže vziať všetky moje deti so sebou do priepasti, mnohé budú stále zvádzané jeho klamstvami. Preto musíte bojovať, deti, nielen o svoju vlastnú dušu. Ak Ma milujete, budete milovať môjho Syna. Ak milujete môjho Syna, musíte Mu pomôcť zachrániť všetkých hriešnikov.

Volám k vám, aby som vám povedal, že ak volám k dušiam, najmä k tým, ktoré Ma nepoznajú, rovnako ako k tým, ktoré Ma poznajú, ale odmietajú prijať moje prikázania, že majú len toľko času, aby sa zachránili od večných múk .

Tí, ktorých mená sú zapísané v Knihe živých, sú prvoradým cieľom šelmy. Mnohé z týchto duší sú nasledovníkmi môjho Syna a sú verní Cirkvi. Vzoprú sa môjmu Synovi prijatím nových zákonov, ktoré nepochádzajú od môjho Syna, ktoré budú nútení bez protestu prijať ako nové náboženstvo. Toto nové náboženstvo bolo starostlivo plánované po mnoho rokov. Bude vychádzať zo satanských rituálov, ale mnohí tomu nebudú rozumieť. Ak prijmete tieto obrady, dáte Satanovi moc. Ak mu dáte túto moc, budete potrebovať veľa modlitieb, lebo pohltí vaše telo rovnako ako dušu.

Moje deti, teraz zakročím skrze tresty na zemi. Tie úbohé duše, ktoré týmito trestami stratia svoje životy, pomáhajú zachrániť tých z vás, ktorí sú pre Mňa stratení.

Keď sa cítite vystrašení zlobou Satana a jeho vplyvom vo vašich životoch, pamätajte, že zničím jeho predstaviteľov na zemi. Skrátim vaše utrpenie, pretože chcem zachrániť duše. Keby som dovolil tomuto zlu pokračovať, nemohol by som zachrániť všetky duše, ktorých mená sú v Knihe živých.

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší

 4. 08. 2013 - 23:16 hod.

869. Moje proroctvá, odhaľujúce príchod Antikrista, sa čoskoro uskutočnia

Moja vrúcne milovaná dcéra, moje proroctvá, odhaľujúce príchod Antikrista, sa čoskoro uskutočnia.

Nadchádza vám všetkým deň, kedy musíte pripraviť svoje domovy a modlitebné zvyklosti a všetci, ktorí Ma nasledujete, musíte ochotne prinášať obete, aby ste Mi pomohli otvoriť všade oči Božích detí k tomuto zlu, ktoré obráti svet hore nohami.

Práve tak, ako je každým pravým prorokom opovrhované a je na obtiaž, na vás, moji drahí nasledovníci, bude nazerané ako na zdroj mrzutostí, až odhalíte pravdu. Očakávajte posmech, potupu a pohŕdanie na každom rohu, kam sa pohnete. Ľudia, ktorí vás obklopujú, vás budú zastrašovať, kritizovať, stále na vás niečo vidieť, dokonca aj keď s nimi o mojom Slove ani nehovoríte.

Každý padlý anjel a démon, ktorý v tomto čase prenikol na zem, bude k vám skrze slabé duše okamžite priťahovaný, aby vás odradil od tejto práce.

Prijmite tento zármutok v mojom mene, pretože ak tak urobíte, vzdáte väčšiu slávu Bohu a to je jeden z najväčších darov, aký Mi môžete dať. Ja potom použijem vaše skúšky k porážke Satana tým, že si vyžiadam duše, predurčené stať sa jeho.

Málokto rozumie Božím zákonom z nebies a úlohe kríža vo vašich životoch. Jedného dňa všetky Božie deti pochopia, prečo musia vydržať tieto kruté činy. Pokračujte v úlohe šírenia Pravdy, nevšímajte si nenávisti, ktorej budete svedkami a nikdy neprijímajte príkazy od tých, ktorí Ma popierajú.

Váš pochod k Novému raju bude ťažký. Ale aj len s malou armádou môžete premôcť tvrdosť trestov, ktoré svetu bude udeľovať Antikrist. Vašou úlohou je varovať ostatných pred nebezpečenstvom prijatia zákonov Satana ako náhrady zákonov Božích.

Len na príkaz môjho Otca môžem vziať so sebou všetkých tých, ktorých mená sú zapísané v Knihe živých, ale tí, ktorí sa s poslušným súhlasom zaviažu vernosťou falošnému prorokovi, podľahnú príťažlivému vystupovaniu Antikrista.

Váš Ježiš

 5. 08. 2013 - 04:05 hod.

870. Až zmenia sviatosť krstu, všetky sľuby zrieknutia sa Satana odstránia s vyhlásením, že je to staromódne

Moja vrúcne milovaná dcéra, nech nikto neverí počas prenasledovania, ktoré moji milovaní zasvätení služobníci - ktorí Mi zostali verní - budú musieť znášať, že moja cirkev môže vôbec niekedy zaniknúť. Lebo to nie je možné. Moja cirkev - moje mystické Telo - má večný život.

Keď moji nepriatelia zmenia sviatosti a zavedú nové relikvie, nové kríže a nové praktiky - a potom povedia, že moja cirkev zostáva taká, aká vždy bola - tak klamú. Moja cirkev sa nemôže nikdy zmeniť.

Tak veľa dôvodov bude predložených v každom národe, aby sa znesvätila sviatosť manželstva. Oni, nepriatelia Boha, chcú, aby kresťania prijali manželstvo medzi pármi rovnakého pohlavia, ale to nesmú nikdy prijať, pretože to uráža môjho Otca. Je to neprijateľné v jeho očiach. Až zmenia sviatosť krstu, všetky sľuby zrieknutia sa Satana odstránia s vyhlásením, že je to staromódne a príliš desivé. Povedia, že je to bezvýznamné.

Potom kúsok po kúsku zavedú nové verzie môjho učenia. Vy všetci, ktorí veríte mojej Cirkvi, Ma nesmiete nikdy zradiť. Nesmiete nikdy prijať žiadnu náhradu za sviatosti, ktoré som vám dal. Ja som Pravda. Moja cirkev zastupuje Pravdu. Ale len vtedy si môžete robiť nárok byť časťou mojej cirkvi, ak si uchováte všetky moje učenia, moje sviatosti a ak prijmete, že moja smrť na kríži bola tou najväčšou obeťou k zaisteniu vašej spásy.

Čokoľvek, čo sa odchyľuje od Pravdy, zo strachu uraziť pohanov, je veľmi nebezpečné. Ak zapriete Božie učenie a budete nasledovať novú, alternatívnu cirkev, nezostanete naďalej časťou mojej Cirkvi na zemi. Ak budete vznášať námietky proti novým pohanským praktikám, ktoré budú zavedené falošným prorokom, budete považovaní za kacírov. Potom sa vás pokúsia exkomunikovať v mojom mene. Ak zostanete verní Mne a odmietnete účasť v tomto hroznom podvode, potom zostanete časťou mojej Cirkvi.

Voľba môže byť bolestivá, až dôjde ku všetkým týmto veciam, ale je to veľmi jednoduché. Buď ste so Mnou, alebo proti Mne.

Váš Ježiš

 5. 08. 2013 - 13:05 hod.

871. Táto vojna za udržanie Božieho Slova bude znamenať, že tí kňazi, ktorí zostanú verní Bohu, budú musieť hľadať útočisko

Moje drahé deti, prichádza čas veľkých skúšok vašej viery. Katolícka cirkev bude cirkvou, v ktorej začne veľké rozdelenie. Bude to v tejto cirkvi, kde kňazi môjho Syna budú najviac trpieť počas veľkého odpadlíctva, prichádzajúceho zvnútra, ktoré budú musieť už veľmi skoro znášať.

Vy, verní kňazi môjho Syna, ktorí budete rozpoltení svojou nerozhodnosťou, musíte si byť vedomí potreby zostať v jednote s milosrdným Kristom. Nesmiete sa nikdy cítiť v pokušení opustiť jeho Cirkev prijatím neprávd od tých medzi vami, ktorí upadli do závažného omylu. Musíte uctievať môjho Syna za každú cenu a viesť jeho ľud na ceste k svätosti, bez ohľadu na to, ako ťažké to pre vás bude.

Vy, ktorí budete pokračovať vo slúžení tradičnej omše, budete mučení, kým nebudete súhlasiť, že sa jej úplne vzdáte. Mnohí z vašich cirkevných rádov vás za vašim chrbtom zradia nepriateľovi. Rovnako ako môj Syn pred vami, budete vzatí pred tých, ktorí tvrdia, že sú vašimi kolegami a budete obžalovaní z kacírstva, pretože budete trvať na pokračovaní prejavu úcty k najsvätejšej obety omše.

Nové slová, znamenajúce to najohavnejšie znesvätenie Tela môjho Syna, budú vnútené tým zasväteným služobníkom, odvažujúcim sa niečo namietať.

Bude to v katolíckej cirkvi, kde brat bude bojovať s bratom, sestra proti sestre, otec proti synovi, deti proti rodičom, kým nebudú dve strany.

Táto vojna za udržanie Božieho Slova bude znamenať, že tí kňazi, ktorí zostanú Bohu verní, budú musieť hľadať útočisko. Preto sa musíte začať pripravovať a nájsť také miesta, kde budete môcť ponúknuť svätú omšu a poskytovať sviatosti Božím deťom.

Ja, Matka Spásy, ochránim také útulky a tým, že na vnútornej stene umiestnite Pečať živého Boha, danú svetu mojim Otcom, zostanete neviditeľní nepriateľom Boha.

Nebojte sa týchto vecí, lebo keď sa dobre pripravíte, povediete Božie deti k spáse. Ak by ste nedbali na toto varovanie, budete zajatí v mysli, tele a duši nepriateľmi môjho Syna a spása nebude vaša.

Tí, ktorí budú po vôli falošnému prorokovi, budú potrebovať veľa modlitieb, lebo niektorí z nich sú slepí k Pravde. Iní, ktorí Pravdu poznajú, ale budú na strane tých, ktorí popierajú smrť môjho Syna na kríži, by sa mali báť. Spôsobia strašnú škodu nevinným nasledovníkom Krista.

Tým, že zostanete verní Pravde, povediete zvyškovú armádu môjho Syna, aby sa stala obávanou silou proti Zlému a tým, ktorých Zlý riadi v boji proti pravým sluhom môjho Syna na zemi.

Až príde čas, musíte odmietnuť prijímať príkazy tých, ktorí budú znesväcovať Božie Slovo a skrze svoje klamstvá a nové nemravné učenia mnohých uvedú do omylu. Tí, ktorí prijmú akékoľvek prekrútenie svätej omše, alebo svätých sviatostí, sa budú zodpovedať môjmu Synovi. Lebo sa stanete mimovoľnými služobníkmi Zlého a mnoho, mnoho duší bude stratených, pretože budú vtiahnuté do obradov vzdávajúce hold Satanovi. Tieto obrady budú uctievať falošného proroka a Antikrista, ktorí sú nepriateľmi Boha.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ľudia videli Pravdu a aby klamstvá boli odhalené ako také, čím sú - urážkou mučivého ukrižovania môjho Syna.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 5. 08. 2013 - 18:33 hod.

872. Ak budete brániť moje Slovo, budete považovaní za krutých, nevľúdnych a s nedostatkom sympatií voči tým, ktorí neveria v Boha

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako len plačem žiaľom, keď vidím strašné rozdelenie, ktoré sa rysuje v mojej Cirkvi na zemi. Aj keď horkosť mojej agónie je zmiernená tými, ktorí Ma naozaj milujú a sú znepokojení spôsobom, akým je zaobchádzané s mojím Telom.

Nesmiete nikdy cítiť potrebu prijať akýkoľvek skutok, čin, alebo slová, ktoré sú proti Mne. Ak je vám nepríjemné to, čoho ste v mojej Cirkvi svedkami od tých, čo prisahali na spojenie so mnou, keď znesväcujú moje Telo, musíte nasledovať svoje srdce. Ja som s vami každú sekundu tohto veľkého odpadlíctva a tým, ktorí Ma budú stále volať, otvorím oči k Pravde, aby ste Mi zostali verní.

Ten čas je takmer u vás. Dvere mojej cirkvi sa čoskoro zatvoria tým, ktorí budú trvať na zachovaní vernosti tradičným zvyklostiam v kresťanstve. Tie dvere vám zabuchnú pred nosom, až budete o Mne podávať svedectvo. Vaša viera bude zosmiešňovaná tým najľstivejším spôsobom a ak budete brániť moje Slovo, budete považovaní za krutých, nevľúdnych a s nedostatkom sympatií voči tým, ktorí neveria v Boha.

Bude vám nadávané, ak ste môj zasvätený služobník a budete sa musieť zodpovedať za vašu vernosť ku Mne. Zjednoťte  sa teraz, všetci. Žiadam vás, aby ste Ma nezapreli. Ochránim vás, aby ste Mi mohli slúžiť. Pomôžem vám tým, že zodvihnem vaše bremeno. Všetky milosti z nebies na vás budú vylievané.

Varovanie kňazom:

Zrazím vás všetkých, ktorí nasledujete falošnú cirkev - cirkev šelmy - až vám bude predstavená. Nasledujte túto novú cirkev a predáte vaše duše šelme. Namiesto toho, aby ste zachraňovali duše v mojom mene, budete zodpovední za ich odovzdanie večnému peklu.

Hovorím vám teraz túto pravdu, aby ste mali dostatok času na prípravu na tento deň, pretože už nie je ďaleko.

Váš Ježiš

 6. 08. 2013 - 19:37 hod.

873. Nedovoľte pohanom prevziať Božie cirkvi

Moje dieťa, nesmieš nikdy načúvať tým, ktorí napádajú tieto posolstvá Najsvätejšej Trojice, lebo ťa budú vyrušovať v tejto práci. Maj na pamäti, že na túto misiu sa bude útočiť viac než na akúkoľvek inú kvôli jej závažnosti. Posmech, zosmiešňovanie a kritika budú pokračovať až do posledného dňa, kedy dostaneš posledné posolstvo.

Plán k zneváženiu týchto posolstiev zosilnie a nenávisť sa vystupňuje, takže, prosím, buď pripravená. Tieto posolstvá nemôžu byť ignorované ani veriacimi alebo neveriacimi, lebo Božie Slovo nikdy neprejde bez povšimnutia. Nenávisť voči Bohu vo svete je práve teraz všade a tí, ktorí v týchto časoch hlásajú jeho Slovo, budú trpieť.

Pravda bola vždy odmietaná už od doby, kedy Boh na počiatku poslal svojich prorokov, aby varovali jeho deti pred nebezpečenstvom pohanstva. Pohanstvo je pravý opak Pravdy - Božieho Slova. Tie úbohé duše, ktoré uctievajú falošných bohov, vzbudzujú u môjho Otca silný hnev. On je žiarlivým Bohom, lebo skrze Neho všetky veci povstali. Je všemohúci. Je milujúci Boh, ale jeho hnevu je potrebné sa báť, keď pohania napádajú tých, ktorí Ho milujú.

Keď sa Božie deti - tie, ktoré v Neho veria a uctievajú Ho skrze jeho milovaného Syna, Ježiša Krista - pokúšajú zjednotiť so všetkými dušami, všetkými náboženstvami, musia byť veľmi opatrné. Boh chce, aby všetky jeho deti sa vzájomne milovali, bez ohľadu na rasu, vieru alebo národnosť. Čo však nepripustí, je, aby kresťania prijali pohanov do svojich cirkví. Až sa to stane, pohania úplne odstránia všetky stopy kresťanstva. Je to urážkou Boha, vziať Pravdu - Božie Slovo - a ponechať priestor klamstvám, aby Ju poškvrnili.

Boží proroci varovali ľudstvo pred prijatím pohanstva, pretože vedie k úplnej skaze. Keď sa to stane, národy, ktoré dovolia túto ohavnosť vo svojich cirkvách, budú bez milosti zmetené.

Nedovoľte pohanom prevziať Božie cirkvi. Nesmiete nikdy zabudnúť na veľkú obeť, ktorú Boh urobil, keď poslal svojho jediného Syna, aby vám priniesol spásu. Deň, v ktorom prijmete praktiky iných cirkví, ktoré nie sú od Boha, alebo keď prejavíte úctu k pohanom, je dňom, kedy sa obrátite k Pravde chrbtom.

Majte oči otvorené a modlite sa, aby vás vaše cirkvi neprinútili zriecť sa vernosti Ježišovi Kristovi.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

    7. 08. 2013 - 18:50 hod.

874. Antikrist je teraz pripravený dať sa spoznať

Moja najdrahšia dcéra, svet sa musí pripraviť na príchod najväčšieho nepriateľa ľudstva od doby, kedy sa moje deti ocitli na zemi.

Antikrist je teraz pripravený dať sa spoznať a má tento plán. Bude čakať, kým vojny nezačnú zúriť všade. Potom zakročí a vytvorí falošný mier v štáte Izrael tým, že Izrael zjednotí s Palestínou do nečakaného spolku. Každý ho bude zahŕňať chválou. U toho ale nezostane, bude postupovať rýchlosťou, ktorá mnohých prekvapí, a bude vyjednávať mierové zmluvy v mnohých vojnou zničených krajinách. Znovu bude velebený a potom s mimoriadnou oddanosťou obdivovaný miliardami ľudí po celom svete.

Potom bude všetko vyzerať dobre. Veľmi skoro sa bude angažovať do dobročinnej činnosti a potom sa prepojí s hlavnými svetovými bankami, aby vytvoril novú a mocnú finančnú inštitúciu. Mnohí podnikatelia a politickí vodcovia budú zapletení do jeho mnohých plánov. Čoskoro bude vytvorená nová obludnosť v mene naštartovania svetovej ekonomiky. To bude nový Babylon, centrum všetkej moci, odkiaľ svetová elita a boháči budú obchodovať. Bude to vyzerať ako zdroj veľkých noviniek, prospešných ľuďom v každom smere, počínajúc prácou, až k domom, v ktorých žijú, alebo potrave, ktorou živia svoje rodiny.

Antikrist bude obklopený všetku slávou. Potom spoločne s falošným prorokom vytvorí celosvetové partnerstvo, ktoré bude prezentované ako najväčšia humanitárna iniciatíva. Svet bude tlieskať tomuto novému Babylonu a každý sa bude hlasno dožadovať získať i len nepatrný oporný bod v jeho strede.

Všetkým bude povedané, že nový Babylon slúži k oslave veľkej jednoty, k podpore životného prostredia, k objatiu matky zeme a na odstránenie chudoby vo svete vďaka bohatstvu, ktoré sa bude vylievať z jeho ohavných úst.

Až sa to stane, ruka môjho zásahu obráti svet okolo jeho osi. Nehodlám sa len prizerať, bez toho, aby som varoval svoje deti pred následkami prijatia tejto ohavnosti, vytvorenej v hlbinách pekla a uvalenej na ľudstvo. Moje veľké znamenia budú dané všetkým, ktorí túto urážku prijímajú s otvorenou náručou v mojom svätom mene.

Otrasiem svetom až sa vychýli. Žiaden človek nebude môcť ignorovať môj zásah. Potom vrhnem oheň na tretinu zeme.Čoskoro zažijete hladomor, ale nie z mojej ruky - bude zámerným zamorením Zeme Antikristom. A akonáhle on, so svojou kohortou, zasiahne zlom nič netušiaci ľud mnohých národov, Ja mu to vrátim.

Aj keď toto utrpenie bude ťažké znášať, nebojte sa, deti, lebo bude krátke. Moja Láska je veľká k vám všetkým, ale moja Spravodlivosť bude rýchla a môj trest veľký.

Nesmiete prijať, čo vám bude predkladané. Až uvidíte mierotvorcu, Antikrista, ako prijíma pocty a vyznamenania za svoje veľké diela vo vojnou zničených krajinách, vedzte, že môj zásah je blízko.

Musíte neustále zostať v jednote s mojím Synom, Ježišom Kristom za všetkých okolností a modliť sa, aby vám počas časov nadchádzajúcich skúšok verní kňazi a duchovní zaistili dostupnosť sviatostí.

Moja vôľa sa stane.

Nič nemôže, ani nebude môcť zabrániť naplneniu poslednej zmluvy, kde môj Syn bude panovať v pokoji.

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší

 9. 08. 2013 - 16:50 hod.

875. Duša nemôže byť znovu uzdravená, kým neuzná veľkosť Boha

Moja vrúcne milovaná dcéra, ľudia plne nechápu, čo znamená byť zjednotení s mojím Srdcom. Ja, Ježiš Kristus, som prišiel vyslobodiť ľudstvo z jeho otroctva hriechu. Hriech vznikol, keď Lucifer veril, že je väčší, než Boh. Kvôli jeho zlej žiarlivosti pokúšal ľudí - prvé Božie deti, Adama a Evu - aby sa od Boha odvrátili.

Moja smrť dala všetkým Božím deťom dar spásy. Mnohým ľuďom vo svete, všetkých náboženských vyznaní, vrátane tých, ktorí v Boha neveria, alebo Boha popierajú a dávajú pred Ním prednosť falošným idolom, je ponúknutý tento dar spásy. Nie všetci tento dar prijmú. Ja prichádzam ku každému z vás ako Spasiteľ. Prídem pred každého, aby som vám dokázal Pravdu pred posledným dňom. Prídem ponúknuť dar večného života dokonca aj tým, ktorí ťažko zhrešili v očiach Boha.

Sláva Božia je vašou cestou vpred, a aby ste dostali tento dar, všetko, čo musíte spraviť, je prijať moje milosrdenstvo. Boh je všemohúci, mocný a v každom smere dokonalý. Je veľmi milovaný všetkými anjelmi a svätými v nebi. Je veľmi milovaný mnohými dušami, ktoré sú nažive v dnešnom svete. Všetky uvidia jeho veľkú slávu v novom nebi a novej zemi.

Boh človeka nepotrebuje. Len kvôli svojej láske k ľuďom posiela Mňa, svojho milovaného Syna, im priniesť ešte raz večný život, ktorý sľúbil. Preto je trpezlivý. Preto sa odvracia a zakrýva si oči pred hriechom v nádeji, že sa jeho deti k Nemu obrátia a prijmú jeho Lásku.

Láska je mocná, keď je čistá a pochádza z Boha. Keď je duša čistá, bude ľahko vtiahnutá do Lásky Božej. Duše, ktoré potrebujú byť očistené, prijmú Božiu Lásku, ak prijmú utrpenie, ktoré je potrebné, aby dosiahli plnosť. Duša ju však nemôže dosiahnuť, ak neuzná Božiu veľkosť a neskloní sa pred Ním v pokornej služobnosti.

Deň, kedy vám všetkým bude ukázaná cesta k spáse, je blízko. Každučkému hriešnikovi bude daná šanca dosiahnuť k Bohu. Tých, ktorí to urobia, zahrniem svojím milosrdenstvom.

Váš Ježiš

 9. 08. 2013 - 18:38 hod.

876. Ktorý človek by kedy dokázal odmietnuť takúto novú dokonalú existenciu?

Moje dieťa, Zlý vynaloží všetko úsilie na podnecovanie všetkých duší, vrátane tých, ktoré sú najbližšie Srdcu môjho Syna, aby odmietli a popreli jeho Druhý príchod.

Práve tak, ako duch zla bojoval proti mne, Matke Božej, v dobe vedúcej k narodeniu Ježiša, budete svedkami rovnakého odporu, ako sa približuje jeho Druhý príchod.

Mnohí ľudia sú slepí ku sľubu môjho Syna, keď povedal, že príde znovu. Mnohí, ktorí neprijímajú, že k jeho Druhému príchodu dôjde čoskoro, sú nepripravení, pretože sa nemôžu zmieriť s tým, že sa to stane za ich života. Kdežto v dňoch krátko po smrti môjho Syna na kríži, jeho apoštoli mysleli, že budú svedkami jeho Druhého príchodu. Táto viera bola rozšírená v mysliach kresťanov aj mnoho storočí neskôr. Ale dnes to tak nie je. Niektorí veria, že Druhý príchod sa odvoláva na starú časť Svätého písma a že je to udalosť, ktorá bude patriť budúcnosti. Neveria, že Druhý príchod má pre nich v dnešnom modernom svete nejaký význam. Všetko v dnešnom svete je založené na materializme, modernej ľudskej inteligencii a na veľkých zázrakoch, vychádzajúcich z veľkých pokrokov vedy.

Deti, musíte sa pripraviť. Nesmiete byť vystrašené. Je to preto, že ste veľmi milované mojim Synom, že sa vracia skoro, aby vám priniesol veľký pokoj, veľké vyslobodenie zo smútku a beznádeje - ktoré sú priamym dôsledkom hriechu vo svete.

Druhý príchod Krista je to, čo ľudstvo potrebuje na prežitie. Keby Ježiš neprišiel skoro, ako bolo predpovedané, potom by svet bol zničený a človek by bol opustený. Tento dar vám prinesie nový život, nový zázračný a nádherný začiatok v Novom raji. Bude to tá najväčšia obnova na zemi a s ňou príde večný život. Ktorý človek by niekedy dokázal odmietnuť takú novú, dokonalú existenciu? Žiadny, ak by získal plné vedomie o tejto novej ére mieru, kde bude obnovený raj, by sa neobrátil chrbtom. Ani jediný hriešnik by nechcel byť vylúčený, ale nanešťastie, myseľ mnohých bude zaslepená k Pravde. Namiesto toho budú veriť, že mier bude ich, keď prehltnú klamstvá, ktoré im budú čoskoro predložené, v chybnej viere, že pochádzajú od Boha.

Modlite sa, modlite sa, deti, aby ste boli požehnané darom videnia, danému tým, ktorí sú hodní, aby im bol udelený dar Ducha Svätého. Iba tí, ktorí prijmú moc milosrdenstva z ruky Božej, budú vzatí do života večnosti.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

  10. 08. 2013 - 12:49 hod.

877. Vedzte, že bolesť odmietnutia bude práve taká, akú som Ja a moji apoštoli museli vytrpieť počas času môjho pobytu na zemi

Moja vrúcne milovaná dcéra, ani jeden z vás nie je dušou tak čistý, aby mohol súdiť iných v mojom mene. Ale vedzte toto, že vy, ktorí ste verní Mne a nasledujete moje učenie - budete musieť uniesť veľa smútku, až sa budete musieť pozerať na to najväčšie zlo, ktorému bude svet čeliť.

V mene sociálnej spravodlivosti a sociálneho súcítenia si falošný prorok vytkne za cieľ, o ktorom svet uverí, že taký je, hlásať evanjelium a vytvoriť modernú cirkev. Táto cirkev bude vyzerať, že dosiahne ku všetkým hriešnikom a prijme aj tých, ktorých hriechy sú pre Mňa neprijateľné.

Vy, moji milovaní nasledovníci, budete považovaní za kacírsku sektu, pretože budete neustále hlásať Pravdu. Všetky  pokusy zostať Mi verní, budú dôrazne napádané. Budete vyhodení a označení za pravicových disidentov. Akýkoľvek pokus zachovať tradície svätých obradov nebude braný do úvahy.

Moc tých, ktorí uvedú do omylu moje Cirkvi na zemi, nesmie byť podcenená, pretože milióny zasvätených služobníkov prijmú novú falošnú doktrínu. Budú mylne veriť, že toto nové učenie je formou hlásania evanjelia. Ich podpora, ako ochotných služobníkov ohavnosti, ju urobí veľmi ťažkou pre tých kresťanov, ktorí poznajú Pravdu. Ich hlasy budú ako šepkanie medzi revom tých, ktorí sa stanú otrokmi klamstiev, vytvorených v mojom mene.

Vedzte, že bolesť odmietnutia bude práve taká, akú Ja a moji apoštoli sme museli vytrpieť počas času môjho pobytu na zemi. Kňazi vtedajšej doby, hlásajúci, že milujú Boha, neváhali umlčať hlasy mojich učeníkov, prinášajúcich im správy o tom, kto som. Tentoraz, keď ohlasujem môj Druhý príchod, moji proroci a moji učeníci s úzkosťou zistia, že ich hlasy nebudú brané do úvahy a že budú obvinení z rúhania.

Hoci sa moji nasledovníci šíria a rastú počtom, budú ako žobráci a budú stúpať na pahorok Kalvárie - nahí, s ničím mimo svojej viery. Kým budú udržiavať plameň môjho Svetla živým v mojej Cirkvi - mojej pravej cirkvi - nikdy sa neodchýlia od Pravdy a ponesú na svojich pleciach ťažký kríž. Je to kríž spásy, lebo na svojich chabých, unavených pleciach, ponesú hriechy tých, ktorí Ma opustili. Ich údel bude ťažký. Pre svoju lásku ku Mne budú trpieť kvôli ostatným, aby zachránili ich poľutovaniahodné duše.

Tieto duše si nezasluhujú, aby boli zachránené. Budú zachránené len preto, že som sa rozhodol ich zachrániť. Budú Ma urážať, privodia strašné utrpenie mojím verným nasledovníkom a budú mučiť moju zvyškovú armádu. Napriek tomu ich zachránim kvôli viere tých v mojej zvyškovej armáde.

Ostatní, ktorí ste predali svoje duše šelme, vedzte toto. Nemusíte veriť v peklo, ale Ja vám odhalím, aké utrpenie vám prinesie. Deň, v ktorom vám ukážem úrovne múk v pekle, vás vydesí a mnohí z vás budú kričať o moje milosrdenstvo. A Ja vás zachránim, ak Ma budete prosiť, aby som vám odpustil. Urobím to počas dňa Veľkého Varovania. Vy, ktorí uvidíte pálčivé ohne pekla a neobrátite sa ku Mne - neprežijete Varovanie a chvíľa, kedy Ma odmietnete, bude vaša posledná.

Vy všetci, ktorí zostanete oddaní Mne a verní môjmu Slovu - aj keď budete trpieť - budúcnosť ležiaca pred vami, je budúcnosťou veľkej slávy.

Vy, ktorí nedbáte môjho Varovania alebo nepočúvate Pravdu, budete vo veľkom nebezpečenstve.

Vy, ktorí uctievate šelmu a nasledujete falošného proroka do nového svetového náboženstva, budete spolu s nimi zaživa vrhnutí do spaľujúcich ohňov pekla.

Pravda má horkú chuť, ale ak ju prijmete, prinesie vám večný život, kde spolu so svojimi milovanými si budete navždy užívať môjho kráľovstva. Nestrihajte pupočnú šnúru k večnému životu, lebo budete trpieť strašným utrpením a nebude vám nikdy dopriata úľava.

   12. 08. 2013 - 03:00 hod.

878. Záplavy budú všedným javom a spoznáte, ktoré časti sveta najviac rozhnevali môjho Otca

Moja vrúcne milovaná dcéra, moji nasledovníci, vrátane tých, ktorí nevedia o týchto posolstvách, budú všade priťahovaní do mojich kostolov, keď Ma budú v tomto čase hľadať. Pre môj dar Ducha Svätého budú zhromaždení v úkryte môjho Srdca. Vo svete budú cítiť tieseň a budú vedieť, že potrebujú moju pomoc, ak majú zostať pevní v mojom učení.

Mnohí pocítia vo vzduchu zmeny, ako nepriatelia Boha začnú dávať najavo svoj nenávistný plán na oklamanie sveta, svoje ohavné skutky schvaľovania hriechu vo všetkých jeho podobách. Svet bude zachvátený záplavou utrpenia a mnohí budú šokovaní všade videnými snahami idealizovať hriech v každej forme.

Telesným hriechom sa bude tlieskať. Ješitnosť a chorobná sebaláska bude vidieť po celom svete. Posadnutosť sebou samým sa ako nikdy predtým bude brať ako nevyhnutnosť. Tými, ktorí nebudú tieto potešenia vyhľadávať, bude opovrhované a budú sa cítiť ako stroskotanci. Hriechy Zlého budú oslavované, a akonáhle sa ľudia ocitnú vtiahnutí do tohto šialenstva, svetu budú ukázané prívaly hnevu, kedy môj Otec zmetie mnohé časti mnohých krajín. Záplavy budú všedným javom a vy spoznáte, ktoré časti sveta najviac rozhnevali môjho Otca, až v hneve budú vylievané vody na národy.

Všetky vaše hriešne národy zažijú na vlastnej koži, ako budú trestané hriechy tela. Môj Otec zastaví Zlého od prevzatia duší tých, ktorí sú vinní týmto hriechom, aby im zabránil zamoriť ďalších. Budú zastavení. Už im viac nebude dovolené pokračovať s ich nákazou. Toto zlo bude označené a všade budete svedkami božského zásahu rukou Božou.

Modlite sa o milosrdenstvo vy, ktorých môžu postihnúť tieto tresty. Ochránim tých, ktorí sa ku Mne obrátia a budú prosiť o ochranu.

Váš Ježiš

 13. 08. 2013 - 15:00 hod.

879. Čoskoro budú používať kostoly ako miesta pre obchod a zisk

Moja vrúcne milovaná dcéra, aké nešťastie budú pociťovať katolíci a kresťania po celom svete, až uvidia, ako sa ich kostoly a miesta pobožností zmenia v miesta zábavy.

V kostoloch sa bude konať množstvo podujatí, určených k mojej pocte, ktoré však moje meno budú urážať. Kostoly budú čoskoro používané ako miesta pre obchod a zisk. Všetky tieto veci majú prísť a tí, ktorí Ma milujú, budú plakať vo veľkom zármutku. Ako len tie úbohé duše budú trpieť, až budú musieť bojovať s takým rúhaním. Herézy, ktoré im boli vnútené, budú znamenať, že takým dušiam bude prejavené len málo úcty počas mnohých úkonov a obradov, ktoré urážajú Boha. Budú spievať, smiať sa s hlučnými hlasmi a budú rozprávať príbehy, ktoré so Mnou nemajú nič spoločné. Napriek tomu všetky tieto ohavné činy budú páchané v mojich kostoloch a predo Mnou.

Moja dcéra, venuj teraz pozornosť môjmu sľubu. Pôjdem až na koniec zeme, aby som zachránil každého hriešnika. Duše sa ale stanú tak zamorené, že bez ohľadu na to, čo pre nich urobím, nikdy neprijmú moje milosrdenstvo, dokonca ani vo chvíli smrti, aj keď budú vedieť, že peklo na nich čaká.

Preto musíte prijať, že takéto duše budú pre Mňa stratené, pretože ich skazenosť je v nich tak hlboko zakorenená, že žiadny zásah ich neoddelí od šelmy.

Čo vám musím povedať, je toto. Nedovoľte tým, ktorí sú zamorení Zlým, aby Mi vás vzali skrze ich lži. Keď prijmete lži, diktované vám tými, ktorí Ma neuctievajú, oslabíte svoju vieru - hoci by to bola len jediná lož vo vzťahu k môjmu učeniu. Ak sa podvolíte čo i len v jedinej požiadavke, usilujúcej sa zmeniť váš výklad toho, čo som vám povedal, bude to znamenať, že umožníte Zlému pokúšať vás usilovnejšie, aby vás odo Mňa odvrátil.

Zakryte si uši rukami, až sa rúhania vylejú z úst šelmy. Neprijímajte vôbec nič, čo zradí moje sviatosti alebo moje učenia. Choďte inakadiaľ a nasledujte Ma, pretože až sa všetky tieto veci stanú, bude len jediná cesta, ktorou môžete ísť. Tou je moja cesta - Cesta Pravdy. Iba celá pravda je prijateľná. Polovičná pravda znamená, že sa stáva klamstvom.

Váš Ježiš

14. 08. 2013 - 15:15 hod.

880. Ak uctievate  moju Matku, musíte navštíviť jej posvätné miesta a tam ju uctiť

Moja vrúcne milovaná dcéra, žiadny žijúci človek nedokáže nikdy plne spoznať Satanovu ľstivosť. Vedzte, že tí, ktorýchzamorí, na vás nikdy neurobia zlý dojem. Naopak, budú veľmi príťažliví, plní humoru, vzbudzujúci rešpekt a presvedčiví, žeaž vám odhalia svoje hriešne spôsoby, podľahnete ich klamu.

Tí v mojej Cirkviktorí vzdávajú hold Zlému a otrocky nasledujú jeho inštrukcievás veľmi zmätú svojim svätýmvystupovaním. Získajú si mnohých z vás svojimi spôsobmi, ktoré sa vám budú zdať, že skutočne uctievajú Mňa a mojumilovanú Matku. Vedzte však, že každé gesto a každý zdanlivo zbožný skutok bude maskovať urážku pred oltármi, ktoré súurčené na uctenie môjho mena. Musíte si uvedomiť, že keď  uctievajú šelmu, potom to, čo vám budú predvádzať akozbožný skutokbude pravý opak. Ich úmyslom bude vyzerať čo najsvätejšie a najúctivejšie, ale nenechajte sa oklamať.

Keď uctievate  moju Matkumusíte navštevovať jej svätyne a tam jej vzdávať poctuVyktorí Ma milujetepôjdete k nej.Nesmiete nikdy prijaťže by mojej Matke mohol rozkazovať súd nepriateľov mojej Cirkvi.

Ďalšie znamenia, ktoré budú chcieť, aby svet prijal, ktoré budú vyzerať ako uctievanie Trojjediného Boha, mojej Matky avšetkých svätých, budú vyzerať ako dobré. Ale nepriatelia Boží vám ich zakaždým budú predvádzať inak. Ak vám predvedúniečo nečakané, vedzte, že to je veľké znamenie šelmy, ktoré má oklamať svet, aby uveril, že ona a jej skupina sú svätci.

Váš Ježiš

 15. 08. 2013 - 21:57 hod.

881. Prvý súd je blízko a Ja zlých zavrhnem

Moja vrúcne milovaná dcéra, volám ku všetkým mojim učeníkom, ktorí poznajú Pravdu, aby ukázali odvahu v týchto ťažkých časoch pre ľudstvo.

Čas, kedy vypuknú vojny v mnohých národoch súčasne, je veľmi blízko. Až budete počuť o všetkých týchto vojnách a budete svedkami čírej ukrutnosti tyranov, vzájomne prepojených, ktorí tieto vojny vyvolajú, budete vedieť, že čas k môjmu Druhému príchodu je blízko.

Ďalší z vás rozpoznajú Pravdu, obsiahnutú v Knihe Jána - v Zjavení - ako sa vám teraz odhaľuje. Nebojte sa, lebo všetky tieto veci sa musia stať. Mnohí, ktorí neprijímajú tieto posolstvá, robia vážnu chybu, lebo Kniha Pravdy proste zahŕňa detaily a tajomstvá obsiahnuté v Knihe Zjavenia. Ja, Baránok Boží, som jediný, kto má právomoc - iba Ja mám dovolenie môjho Otca - otvoriť Pečate tam obsiahnuté.

Ak  neveríte v Knihu Pravdy, potom neveríte ani v Knihu Zjavenia. Varujem vás. Tí, ktorí odmietajú Knihu Zjavenia, zriekajú sa môjho milosrdenstva. Ale počas môjho Veľkého Varovania im skrze Boží zásah bude ukázaná Pravda, inak by Ma mnohí nikdy nepoznali, alebo neporozumeli veľkému milosrdenstvu, ktoré prinášam svetu. Nesmiete ku Knihe Zjavenia nikdy nič pridať, pokúšať sa ju interpretovať, alebo čokoľvek z nej odobrať, aby to vyhovovalo vašim prianiam, inak budete kvôli tomu trpieť. Ak to urobíte, potom manipulujete so Slovom Božím. Táto Kniha vám bola sľúbená. Boh poslal svojho siedmeho posla odhaliť Pravdu. Prijmite to s dôverou vo Mňa, alebo pôjdete sami, v nevedomosti o strašnom podvode, ktorý postihne tých, ktorí odmietajú Slovo Božie.

Vo svete sa teraz prihodí veľa, veľa zmien, ktorých si žiadny človek nebude môcť nevšimnúť. Náboženstvá sa stanú nezmyslom, pretože milióny prijmú pohanskú vieru, o ktorej im povedia, že uctieva Boha. Povedia vám, že pokora a láska k chudobným bude dôvodom, prečo obnovená a osvietená cirkev bude ohlasovať nový začiatok. Ako baránkovia na porážku budete vedení do ohnivého jazera. Až si uvedomíte strašnú ohavnosť, do ktorej ste boli vtiahnutí, môže byť už príliš neskoro. Ak vzdáte hold šelme, zamorí vás a mnohí sa časom stanú jej otrokmi.

Veľké zmeny vo svetovej politike a mediálnom systéme, povedú k veľkému rozdeleniu. Tí, ktorí sú verní Bohu vo všetkom, čo bolo svetu dané Mnou, Ježišom Kristom, budú žiť. Tí, ktorí Ma odmietnu, nebudú mať život, pretože sa stanú neschopnými prijať moje milosrdenstvo. Moje Srdce, napriek tomu, že kvôli tomu bude roztrhnuté vo dvoje, sa zatvrdí, a moja Spravodlivosť preváži.

Prvý súd je blízko a Ja zavrhnem zlých, pretože nové nebo a nová zem privítajú len tých, čo prijali moje milosrdenstvo. Mnohí povedia: "Boh je milosrdný. On by nikdy nepreukázal takú krutosť". Moja odpoveď je: Zem, ako ju poznáte, už viac nebude. Namiesto nej sa objaví nová, obnovená zem - oveľa priestrannejšia, väčšia než predtým, kde bude sídliť dvanásť národov, bok po boku, v láskyplnej harmónii. Iba tí, ktorí zostanú verní Mne a tí, ktorí  Ma nepoznajú, ale prijmú moju ruku, až im dokážem Pravdu pri Varovaní, vstúpia do brán. Ja ich potom zavriem. Potom už nikto ďalší nevstúpi, lebo môj súd bude urobený. Všetok smútok bude zabudnutý a zlí budú vrhnutí do pekla, kde budú trpieť naveky. Človek nesmie nikdy podceňovať moju veľkú Lásku, milosrdenstvo a súcit. Ale mal by sa tiež báť môjho trestu, lebo bude konečný, až zaznie posledná poľnica vo Veľký deň Pána.

A potom bude po všetkom.

Váš Ježiš

17. 08. 2013 - 11:50 hod.

882. Musia si ponechať sväté misály, omšové rúcha, svätú Bibliu a sväté kríže. To všetko bude vymenené

Moja vrúcne milovaná dcéra, mnohí z tých, ktorí sú požehnaní silnou vierou a láskou ku Mne, Ježišovi Kristovi, začínajú konečne poznávať môj hlas, ako hovorím k svetu skrze tieto posolstvá.

Tí, ktorí trávia svoje životy otrockou službou hadovi, vedia tiež, že som to Ja, kto hovorí. A tak  začína bitka v konaní Mojej svätej vôle, na jednej strane, a túžbou nepriateľov Božích bojovať proti Mne.

Tí, ktorí plánujú spôsobiť ľudstvu utrpenie, ako časť zmluvy so šelmou, budú opatrní, aby neboli videní, ako verejne odsudzujú tieto posolstvá, pretože keby to urobili, dodali by im vierohodnosti. Namiesto toho budú šíriť nenávisť proti Mne inými cestami, počnúc ničením viery tých vnútri mojej Cirkvi. Obrátia srdcia tých, ktorí Ma milujú, proti svojim spolukresťanom. Prijmú pohanov, čarodejníkov z hnutia New Age a uctievačov šelmy radšej, než kresťanov, ktorí budú protestovať proti ohavným pohanským rituálom, ktoré budú vykonávané v katolíckych kostoloch a čoskoro aj v iných kresťanských cirkvách.

Tieto udalosti majú ešte len prísť. Prosím, nemyslite si, že terajšie sväté omše alebo sviatosti sa už zmenili, hoci budú zmenené veľmi skoro. Až sa to stane, musíte sa odvrátiť a brániť Ma.

Veľa zmien bolo plánovaných v posledných niekoľkých rokoch zlom slobodomurárov v mojej Cirkvi na zemi. Ich plány, ohlásené už v najvyšších miestach cirkví, budú teraz oznámené. Budú odhalené oznámením, že katolícka cirkev sa modernizuje, aby sa dokázala stať zodpovedajúca dnešnej novej, myšlienkovo otvorenej, liberálnej spoločnosti. Povedia, že to bude čiara za minulosťou a potom povedia, že jej motto bude akceptovať všetky viery, aby sa ukázalo, že nie je úzkoprsá. Toto oznámenie bude oslavované po celom svete a médiá prinesú tieto významné správy na prvých stranách, keď pred tým pozerali na katolícku cirkev s nechuťou.

Satanovo semeno bude použité a nové obrady, kde podoba svätých omší bude predstavená spätne, ale všetky správne slovné obraty vzťahujúce sa k môjmu utrpeniu budú nahradené nezmyslom - prázdnymi slovami - prázdnymi nádobami - prázdnymi svätostánkami. Všetky moje kríže budú nahradené s tajnými okultnými symbolmi.

To je spustošenie, o ktorej hovoril prorok Daniel. (*) Toto je koniec mojej svätej Eucharistie a koniec omše, ako ju poznáte, na mnohých miestach. Ale moji milovaní verní služobníci sa budú teraz chystať na výrobu najsvätejších hostií. Musia si ponechať sväté misály, omšové rúcha, svätú Bibliu a sväté kríže. To všetko bude vymenené.

Musíte sa čoskoro zhromaždiť a plánovať, pretože vám nebude dovolené slúžiť omšu podľa mojej vôle.

Povediem vás, moji zasvätení služobníci, až príde čas. Kresťanom, ktorí veria, že táto ohavnosť bude videná len v katolíckej cirkvi, potom vedzte, že to postihne všetky kresťanské cirkvi, kým sa nezbavia každej zmienky, alebo náznaku, o Mne. Časom budete tvrdo potrestaní, keď spomeniete Moje meno.

Budete šokovaní, ako rýchlo zdanlivo nevinná, obnovená, ale znečistená cirkev upadne do bezbožného kultu. Urobia všetko možné, aby potrestali tých, ktorí budú vzdorovať ich umelému, pohanskému, novému svetovému náboženstvu.

Kresťania a Židia budú hlavným cieľom nenávisti a budú prenasledovaní kvôli svojmu náboženstvu.

Namiesto toho, aby ste boli naplnení bázňou, volám vás, aby ste boli pripravení bojovať pre moje meno. Nikdy nezabudnite, ako som stále nenávidený. Keď Ma nasledujete, vedzte, že v týchto nadchádzajúcich časoch váš kríž bude oveľa ťažší ako tých, ktorí prišli pred vami.

Váš Ježiš

(*) Daniel 11, 31 - poznámka prekladateľa.

17. 08. 2013 - 16:45 hod.

883. Budú potrebovať nájsť útočiská, aby mohli poskytovať každodenné omše a Najsvätejšiu Eucharistiu

Ó, moje drahé deti, ako sa len moje Srdce zarmucuje nad utrpením, ktorému zakrátko budú čeliť kňazi v katolíckej cirkvi.

Tak veľa vzácnych služobníkov môjho Syna, ktorých jediným želaním je slúžiť Bohu a privádzať duše na správnu cestu ku spáse, budú čoskoro stáť pred skúškami takej veľkosti, že mnohí zo strachu odpadnú. Mnohí budú slepí k Pravde a prijmú veľké zmeny v Cirkvi a privítajú ich v chybnej viere, že sú pre dobro všetkých. Tí, ktorí poznajú podvod, ktorý bude predložený katolíkom, utečú. Budú mať taký strach zo svojho osudu, že cirkev opustia, pretože budú príliš slabí, než aby sa postavili takému zlu.

Kňazi, ktorí odmietnu prijať falošné učenie, budú obvinení z kacírstva a mnohí budú verejne pokarhaní za neuposlúchnutie tých, ktorým sa zodpovedajú. Mnohí budú exkomunikovaní. Iní sa stanú mučeníkmi. Potom tu budú tí, ktorí v tajnosti povedú cirkev - cirkev danú svetu mojím Synom.

Budú potrebovať nájsť útočisko, aby mohli zabezpečiť každodenné omše a najsvätejšiu Eucharistiu. Budú vedení Duchom Svätým a budú nasledovaní zvyškovou armádou môjho Syna, ktorá zostane úplne oddaná jeho učeniu a sviatostiam až do posledného dňa.

Ak máte akékoľvek pochybnosti o platnosti tohto varovania, musíte porozumieť tomu, že ja, milovaná Matka Kristova, budem použitá na zakrytie skutočného úmyslu tých síl, ktoré vstúpili do Cirkvi môjho Syna na zemi. Budem využitá ako bábka cirkvi, aby som odviedla pozornosť ľudí od pravých úmyslov tejto zločineckej skupiny. Aby presvedčili Božie deti, že zostávajú verné pravému Božiemu Slovu a tradíciám katolíckej cirkvi, vytvoria obrady, o ktorých povedia, že ma uctievajú.Použijú proroctvá z Fatimy k znesväteniu môjho obrazu tak, že svetu predložia veľkú lož. Využijú ma, aby pošpinili cirkev môjho Syna, a všetko čo urobia, bude urobené spätne, v súlade s požiadavkami Zlého.

Vytvorením dojmu, že uctievajú Matku Božiu, mnohí katolíci budú uvedení do falošného pocitu bezpečia. To spôsobí, že akékoľvek pochybnosti, ktoré by inak mali, až uvidia podivné nové dodatky ku omši a sviatostiam, budú okamžite zabudnuté. Ako veľký zármutok mi to prináša. Môj obraz bude zámerne použitý k urážke môjho Syna.

Satan mnou opovrhuje. Tiež sa ma bojí. Aby zranil môjho Syna,  urobí všetko, aby skrze duše, ktoré ovplyvňuje, poškvrnil môj obraz mnohými tajnými rituálmi a čiernymi omšami. Moja socha bude ozdobená satanskými symbolmi a ja budem na mnohých miestach znesvätená slobodomurárskymi skupinami, ktoré získali kontrolu.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, deti, každý deň, za silu konfrontovať toto zlo s odvahou.  Nebojte sa ho. Prijmite, že Satanova armáda teraz ovláda mnoho národov v každej časti sveta. Keď to prijmete, potom vám môže byť daná sila a odhodlanie, ktoré potrebujete. Keď poprosíte o tieto milosti modlitbami modlitebnej kampane, budete schopní pomôcť zmierniť toto zlo.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 18. 08. 2013 - 17:45 hod.

884. Budú vyzvaní potvrdiť novou prísahou svoju poslušnosť a vernosť Cirkvi

Moja vrúcne milovaná dcéra, plán falošného proroka oklamať svetové duchovenstvo už začal.

Pod zámienkou obnovy a reformy katolíckej cirkvi, budú všetci duchovní v Cirkvi poslaní na duchovné cvičenia, aby boli povzbudení prijať nový apoštolát. Ten sa veľmi rozšíri a mnohým povedia, že jeho cieľom je zjednotiť všetkých vo svete v mene spravodlivosti. Bude im povedané, že táto nová misia zahrnie svetovú chudobu a bude sa snažiť dosiahnuť jednotu. Budú vyzvaní potvrdiť novou prísahou svoju poslušnosť a vernosť Cirkvi. Nebude sa od nich požadovať, aby vložili svoju dôveru vo Mňa alebo v moje sväté Slovo. Namiesto toho budú prisahať vernosť novým samozvaným vodcom, ktorí ovládli Petrov stolec.

Nenechajte sa mýliť, že tí, ktorým bol udelený dar svätenia na kňaza, budú prizvaní k účasti na falošnosti, kde Ja, Ježiš Kristus, nebudem na čele, hoci to tak bude vyzerať. Hnacou silou budú peniaze a bude ustanovená nová finančná organizácia k ovládnutiu vyhľadávania peňažných prostriedkov, aby zabezpečila, že z nich bude mať prospech svetová chudoba.

Ak akokoľvek  pozmeníte vaše sväté sľuby a potom sa zaručíte svojím životom niekomu, kto pretrhol všetky zväzky so Mnou, nebudete hodní Mi ďalej slúžiť. V očiach Boha bude všetko jasné. V pláne bude presvedčiť Mojich zasvätených služobníkov, aby sa ochotne zúčastnili na ohavnosti, ktorá spojí spoločnosť a laický svet s cirkvou, ktorá bola ustanovená Mnou, Ježišom Kristom.

To je spôsob, akým budem urážaný. Neveriaci budú tlieskať každej snahe o prijatie zosvetštenia a to bude považované za dobrú vec pre novú, takzvanú modernú dnešnú spoločnosť.

Kresťanom bude čoskoro podivné, až budú vidieť svetské osoby nadšene prijímať katolícku cirkev. Ale mnohí oprášia svoje pochybnosti a pustia z hlavy svoje znepokojenia, až podľahnú veľkému klamu. V jadre tohto plánu, urobiť zásadný prevrat v cirkvi, leží nenávisť ku Mne a všetkému, čo som svojej Cirkvi dal. Musíte spochybňovať všetko, čo príde v najbližších dňoch. Vyžadujte odpovede, až zmenia moje učenia a pokrivia ich, aby vyhovovali pohanom. Žiadnemu Mnou ustanovenému učeníkovi by nikdy nebola daná právomoc to urobiť, lebo sa to rovná rúhaniu.

Beda tým, ktorí dovolia, aby mojím svätým Slovom bolo manipulované, a dovolia, aby bol vytvorený priestor k prejavu úcty tým, ktorí Ma popierajú.

Váš Ježiš

 19. 08. 2013 - 18:28 hod.

885. Moje deti, nech ste kdekoľvek - musíme Ma počúvať, vašu milovanú Matku, v tomto čase smútku

Moje deti, nech ste kdekoľvek - musíte načúvať mne, vašej milovanej Matke, v tomto čase smútku. Volám zvlášť tých, ktorí ma, Matku Božiu, majú vo veľkej úcte, pretože vám dávam útechu v tomto čase veľkého odpadlíctva. Musíte prijať tento zásah z nebies s vďakou a byť vďační, že vďaka veľkej láske môjho milovaného Otca vám bol daný tento veľký dar.

Ak sa domnievate, že hrozivá vlna pohanstva, ktorá čoskoro pohltí cirkev môjho Syna, na celom svete, presahuje vašu odolnosť, potom musíte prosiť o môj príhovor. Nech sa stane čokoľvek, ak  zostanete verní môjmu Synovi, hoci bude urobené všetko pre vaše znepokojenie, všetko bude dobré. Nemajte nikdy pocit, že je to beznádejné, pretože veľká sláva môjho Syna a Božia vôľa sa čoskoro ukáže.

Nezáleží na tom, koľko ľudí bude v cirkvi uvedených do vážneho omylu, Božie Slovo sa rozšíri ako lesný požiar. Dvaja svedkovia Božieho Slova - pravá kresťanská cirkev a Dom Izraela, obstoja v skúške času. Z ich úst bude vylievaný oheň v podobe Ducha Svätého.

Časom, po odhalení otrasného spustošenia, tí, verní Pravde, povstanú a kráľovstvo Kristovo bude ich. Klamstvá budú vždy odhalené, hoci spočiatku vy, ktorí ste boli naplnení darom Ducha Svätého, budete veľmi trpieť, až uvidíte strašné znesvätenie v cirkvách môjho Syna. Opäť uvidíte Pravdu a všetci z tých, čo boli na začiatku zvedení, nakoniec pochopia zlo, ktoré vám bolo predložené.

Musíte dôverovať len môjmu Synovi počas tejto strastiplnej cesty, kde bude s vami zaobchádzané ako so zločincami, kvôli zotrvaniu na vernosti Božiemu Slovu. Prosím, pamätajte na cestu môjho Syna na Kalváriu. Prijmite tento kríž s láskou a dôstojnosťou, pretože urobíte veľkú radosť môjmu Synovi, keď ponesiete jeho bremeno. Skrze vaše obete a utrpenia vykúpi tie najnehodnejšie duše a potom bude schopný zjednotiť všetky Božie deti.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 20. 08. 2013 - 19:20 hod.

886. Postarám sa, aby ďalšie milióny počuli moje slová

Moja vrúcne milovaná dcéra, moja láska a môj súcit ku všetkým hriešnikom znamenajú, že udelím veľké milosrdenstvo miliardám duší. Oddnes otvorím ich oči k mojim posolstvám pre ľudstvo. Postarám sa, aby ďalšie milióny počuli moje slová, aby som mohol vziať mnoho ďalších stratených duší do Nového raja. Všetci takí ľudia, ktorí by tieto posolstvá pre svoju tvrdohlavosť nikdy neprijali, ich teraz uvidia ako také, čím sú - činom milosrdenstva z mojej strany, aby som mohol zachrániť ich duše.

Kňazi, ktorí moje posolstvá už odsúdili a vyhlásili, že sú to diablove slová, si potom uvedomia, akú strašnú chybu urobili tým, že dušiam upreli príležitosť načúvať môjmu nebeskému hlasu.

Neveriaci, ktorí sa usilujú nájsť pokoj, budú teraz priťahovaní k mojim posolstvám a čoskoro budú u Mňa hľadať útechu. Čakám na nich, a akonáhle ku Mne vykročia, naplním ich túžbou po mojej láske, takže budú bezmocní Ma ignorovať.

Veriaci v Boha, všemohúceho Otca, ktorí Ma neprijímajú, jeho milovaného Syna, pocítia pohnutie vo svojich dušiach.Budú kričať o Pravdu, keď uvidia, ako sa svet zmenil na nepoznanie.

Potom tí, ktorí Ma milujú a zostávajú neochvejní vo svojej viere, ktorým sa ale nepodarilo Ma spoznať, keď volám k ich dušiam, budú úplne premožení konečným poznaním, kedy sa im moja Božia prítomnosť dá spoznať. Budem sa radovať, až Mi títo moji nasledovníci dovolia ich správne viesť na poslednej ceste.

Dám svetu tieto dary, pretože milujem každého. Očakávajte tento dar s láskou a vďakou.

Váš Ježiš

 21. 08. 2013 - 18:05 hod. 

887. Môj Druhý Príchod nemôže nastať, kým znečistenie hriechom nebude odstránené

Moja  vrúcne milovaná dcéra, obnova a očista zeme už začala, pretože Môj čas sa blíži. Môj druhý príchod nemôže nastať, kým znečistenie hriechom nebude odstránené skrze nevyhnutnú očistu zeme.

Tak ako zem bude očisťovaná, i duše všetkých vyznaní budú vnorené do obnovy ducha a mnohí pretrpia strašnú duchovnú bitku. Nebudú chápať prečo tak trpia, Ja to ale dopustím pre svoje milosrdenstvo. Aby mohli stáť predo Mnou a obdržať večný život v Novom raji, musia byť duše najskôr očistené. Táto očista pre tých , ktorí budú žiť na zemi, prebehne skrze prenasledovanie Antikristom, tak ako pre tých, ktorí prežijú prechod do Nového raja. Súčasne zem začne svoju vlastnú obnovu a krok za krokom bude všetko zlo vykorenené.

Buďte vďační , že môj Otec nestratil trpezlivosť a nepotrestal svoje deti podľa závažnosti ich hriechov. Buďte tiež vďační, že sa teraz neodvrátil a jednoducho  nevzal iba tie duše, ktoré Ho naozaj milujú z tejto zeme, ktorá sa Mu svojou neprávosťou hnusí.

Môj Otec vytrvá, pretože jeho deti sú jeho stvorenia a On nedovolí, aby boli vzaté Satanom. Tak žiarlivý bol  Lucifer, že keď môj Otec stvoril človeka k svojmu vlastnému obrazu, prisahal, že bude bojovať do posledného dňa, aby obrátil človeka proti svojmu Stvoriteľovi.

Môj Otec z lásky zasiahne, aby zneškodnil Satanovu moc. Každý pokus o Satanovu verziu Trojjediného Boha, zahŕňajúceho falošného proroka, Antikrista a ducha zla, bude zmarený. Táto bitka bude škaredá, nespravodlivá ku mnohým dušiam, ktoré budú príliš slabé, aby sa oslobodili zo zovretia zla, ale bude vyhraná všemohúcim Bohom.

Všetci sa musíte obrátiť k môjmu Otcovi a úpenlivo Ho prosiť, aby zachránil vaše duše a uchránil vás od nasledovania šelmy na ceste do  zatratenia.

Váš Ježiš

   22. 08. 2013 - 23:05 hod. 

888. Musím varovať svet pred veľkým počtom falošných prorokov, ktorí sa v tomto čase pokúšajú prehlušiť Môj hlas

Moja vrúcne milovaná dcéra, musím varovať svet pred veľkým počtom falošných prorokov, ktorí sa v tomto čase pokúšajú prehlušiť môj hlas.

Poslal som množstvo prorokov, všetkých s rozdielnym poslaním, pripraviť Božie deti . Tieto posolstvá, vzťahujúce sa ku koncu časov, sú jediné pravé svojho druhu v tomto konkrétnom čase, pretože by som nikdy nechcel zmiasť Božie deti.

Tieto posolstvá nesmú byť nikdy porovnávané s inými, ktoré sú práve teraz všade šírené, aby popierali moje sväté Slovo. Môže byť iba jediná Kniha Pravdy - len Ja, Ježiš Kristus, Baránok Boží, môžem odhaliť jej obsah. Vás , ktorí vo Mňa veríte, možno ľahko oklamať. Musíte vedieť, že nie je možné, aby od Boha pochádzali posolstvá, ktoré s týmito posolstvami sú v rozpore.

Veríte Mi len trochu? Alebo Ma prijímate tak, ako si od vás prajem, celým a otvoreným srdcom? Volám k vám s láskou a starostlivosťou. Nepokúšam sa dovolávať vašej inteligencie. Volám k vám skrze vaše srdce a priťahujem vašu dušu ku Mne. Keď cítite moju prítomnosť v týchto posolstvách, tak nie je potrebné hľadať súhlas alebo schválenie od nikoho ďalšieho.

Ja som, aký som. Stojím teraz pred vami, ako to malo byť. Môj Otec by Mi nikdy nedovolil odhaliť obsah Knihy Zjavenia nikomu inému ako siedmemu poslovi, lebo tento deň nadišiel.

Mnoho pravých vizionárov dalo v minulosti svetu Božie Slovo a strašne pre to trpeli. Mnohí ešte odo Mňa dostávajú útechu a Ja budem aj naďalej s nimi hovoriť, lebo potrebujem ich utrpenie a modlitby. Sú to moje vybrané duše a každá má svoju úlohu v záchrane iných duší.

Táto misia je posledná. Nabádam vás, aby ste teraz , v súčasnosti , venovali pozornosť môjmu Slovu. Len moje Slovo, dávané vám skrze tieto posolstvá, vás prevedie prenasledovaním. Skrze ne vám prinášam veľké milosti. Nesmiete Ma nikdy uraziť tým, že ich znečistíte, keď spochybníte moje Slovo, keď porovnáte moje posolstvá s výmyslom, splodeným falošnými prorokmi.

Nepotrebujete nikoho, aby vás viedol k môjmu veľkému milosrdenstvu. Musíte sa sústrediť len na tieto posolstvá a zostať teraz verní môjmu starému učeniu, pretože je vašou zachraňujúcou milosťou.

Váš Ježiš

 23. 08. 2013 - 14:09 hod. 

889. Antikrist, ihneď po svojom ohlásení, vyhlási, že je zbožný kresťan

Moje dieťa, ako len kresťania budú trpieť, až choroba hriechu, v mnohých podobách, všade zachváti svet.

Existuje organizovaný pokus, ktorý je podniknutý k úplnému zničeniu kresťanstva, a nadobúda mnohých foriem. Spoznáte to, až kresťanom bude odopreté právo sa verejne prihlásiť k svojej vernosti k Bohu, zatiaľ čo každej inej viere, ktorá nepochádza od Boha, to bude dovolené. Príslušníkom iných vier bude daná veľká podpora, až sa budú dožadovať spravodlivosti v mene svojich občianskych práv. To spôsobí, že sa ešte viac rozšíria hriechy, ktoré sú odporné môjmu Otcovi.

Ľudia vo svojich krajinách budú prinútení prijať hriech, a mať námietky proti týmto zákonom sa pre kresťanov stane trestným činom. Na kresťanov bude nazerané ako na nemilosrdných, pravicových a bezcitných k ľudským právam druhých. Všetky žiaduce charakterové črty v dušiach, ako boli stanovené mojim Otcom, použijú ako zásterku vo svojom úsilí ospravedlniť také zlo vo svojich národoch.

Až choroba tela zachváti spoločnosť, zabije veľa ľudí. Ale po čase veľkého smútku a mnohých smrteľných prípadoch sa zvyšní ľudia stanú voči tejto chorobe imúnni. V mnohých národoch vyvolá hriech chorobu tela, až súdy Pečatí budú vyhlásené Spasiteľom ľudstva a vyliate na zem anjelmi Pána. Mnohí budú zabití v odčinení za zlo človeka. Táto očista bude pokračovať, kým tu zostanú len tí, ktorí sú imúnni voči smrti pre svoju lásku k Bohu.

Kresťania budú veľmi trpieť mnohými spôsobmi. Bude im vzatá ich viera a na jej mieste uvidia ohavnosť. Ich bolesť, ktorá už začala, je rovnaká, akú prežíva v tomto čase môj Syn. Potom budú musieť byť svedkami prekvapujúceho pohľadu, ako Antikrist, ihneď po jeho uverejnení vyhlási, že je zbožným kresťanom. Bude používať veľa citátov z Biblie vo svojich prejavoch k svetu. Unaveným kresťanom, ktorí až do tej chvíle trpeli, sa náhle uľaví. Konečne, budú si myslieť, je tu muž, zoslaný z neba ako odpoveď na ich modlitby. Z jeho úst sa budú valiť mnohé sladké a utešujúce slová a bude sa javiť ako zoslaný Bohom do tej miery, že sa bude zdať, že napráva bezprávie spôsobené kresťanom. Bude sa starostlivo starať o to, ako je vnímaný kresťanmi a najmä rímskymi katolíkmi, lebo tí sa stanú jeho hlavným cieľom.

Všetci budú obdivovať Antikrista, jeho takzvané kresťanské skutky a gestá a jeho vnímavá láska k Svätému písmu ho okamžite urobí pre mnohých prijateľným. Pritiahne k sebe všetky národy a pustí sa do organizovania obradov pre iné náboženstvá a najmä pre pohanské organizácie, aby tak mohli pracovať spolu a priniesť svetu mier. Bude mať úspech v zjednocovaní  krajín, ktoré boli až doteraz nepriateľské. V krajinách zničených vojnou bude pokoj a jeho obrazy sa objavia všade. Svojho posledného veľkého úspechu dosiahne, až privedie všetky národy, ktoré zjednotil, do sféry katolíckej cirkvi a všetkých ostatných kresťanských vyznaní. Toto zjednotenie vytvorí nové jednotné svetové náboženstvo. Od tohto dňa sa na zemi rozpúta peklo a vplyv démonov bude na svojej najvyššej úrovni od potopy sveta. Ľudia budú videní, ako uctievajú Boha v novej cirkvi jednotného svetového poriadku a budú sa zdať zbožní v každom ohľade. Potom, mimo kostoly, sa budú otvorene oddávať hriechu, lebo žiadny hriech ich nezahanbí. Pod hypnotickým vplyvom falošnej trojice - trojice vytvorenej Satanom - budú prahnúť po každom druhu hriechu ako po prostriedku na udržanie svojich novo nájdených chutí.

Táto nemorálnosť bude zahŕňať hriechy tela, kde nahota bude prijateľná, ako ľudia budú vtiahnutí do obscénnych hriechov tela na verejných miestach. Vraždy budú bežné a páchané mnohými ľuďmi, vrátane detí.

Uctievanie Satana a čierne omše sa budú konať v mnohých katolíckych kostoloch. Na potrat bude nazerané ako na riešenie problémov všetkého druhu a budú dovolené až do dňa pôrodu.

Čoskoro sa stane trestným činom prejaviť akýkoľvek druh vernosti Ježišovi Kristovi. Ak budete videní s pravým krížom, zistíte, že ste sa dopustili priestupku, pretože ste porušili zákon. Právo vo vašich krajinách sa stane dvojitým právom - kde politika a náboženstvo budú úzko spojené v novom svetovom poriadku.

Toto prenasledovanie bude znamenať, že mnohí, nevedomky, budú uctievať šelmu a budú nakazení. Ich nakazenie bude tak silné, že zradia brata, sestru, matku a otca úradom, ak zostanú verní kresťanstvu. Vašou jedinou nádejou, deti, je modlitba, aby vám bola podporou v tejto dobe.

Povzbudzujem vás naliehavo, aby ste si uchovali všetky sväté predmety, ružence, posvätené sviece, svätenú vodu, výtlačok Biblie a svätý denný misál spolu s knihou modlitieb modlitebnej kampane. Musíte mať vo svojich domovoch Pečať živého Boha a nosiť ju so sebou, ak je to možné. Môj medailón spásy obráti tých, ktorí ho nosia, a mojím Synom im bude prejavené milosrdenstvo. Žiadam ťa, dieťa, aby si nechala vyrobiť medailón spásy teraz, a nechala urobiť škapuliar Pečate živého Boha.

Toto posolstvo je varovaním z nebies pred vecami, ktoré prídu. Musíte načúvať mne, Matke Spásy, pretože vás musím viesť k Pravde, aby ste vždy zostali skutočne verní môjmu Synovi.

Choďte v pokoji, deti, a buďte pokojné, pretože tieto skúšky budú vďaka Božiemu milosrdenstvu krátke. Dôverujte mi, vašej Matke, lebo budem vždy s vami počas týchto skúšok. Nikdy nebudete samy.

Vaša Matka

Matka Spásy

23. 08. 2013 - 15:00 hod.

890. Deti , už sme len krátky čas od veľkého dňa

Moja najdrahšia dcéra, zatiaľ čo svet sa usiluje dať zmysel zúfalstvu, ktorého je svedkom, vedzte, že všetok tento zmätok sa musí stať pred tým, než vezmem všetkých, ktorí Ma milujú, do miesta môjho útočiska.

Čoskoro spoznáte, kto som Ja, deti. Vy, ktorí si Mnou nie ste istí, konečne spoznáte Pravdu, a tá vám prinesie veľký pokoj. Zlo vo svete teraz vzrastá a klam zostupuje. Musíte byť silné, úpenlivo vás prosím, keď teraz očakávam deň, kedy začne obnova, a všetky moje deti nájdu útechu v deň, kedy sa môj milovaný Syn ohlási.

To, čoho ste svedkami, je bitka medzi mojou nebeskou hierarchiou a Satanom a všetkými jeho démonmi. Je to desivé a veľmi znepokojujúce pre mnohých z vás, ale vedzte, že zasiahnem na zmiernenie vašej bolesti. Vedzte, že Mi patríte a že prinesiem do sveta pokoj, až ho zbavím zamorenia.

Deti, sme len krátky čas od Veľkého dňa, a aj keď sa toho ešte veľa musí stať, keď sväté meno môjho Syna bude roztrhané, bude to rýchle. Musíte sa teraz dívať do budúcnosti, pretože je to trblietavý drahokam takej veľkosti, že v deň, keď vstúpite do novej éry mieru, zabudnete na prenasledovanie, ktoré Zlý uvalil na svet. Musíte robiť to, k čomu vás nabáda môj Syn. Musíte zachovať pokoj, až vám budú odhalené Pečate, ktoré sú všetky pre vaše vlastné dobro a dobro tých duší, pre ktoré vás žiadam o modlitby za moje milosrdenstvo.

Ak zostávate verní mojím prikázaniam a ak žijete vaše životy v jednote s mojím Synom, budete v polovici cesty. Ak zostanete  stáli k sviatostiam a ak sa odmietnete  podieľať na pohanských rituáloch, ktoré uctievajú šelmu, potom nájdete u Mňa veľkú priazeň.

Choďte a pamätajte, že Ja som jediný všemohúci a moja je všetka moc. Čoskoro zničím zlých a odhalím vám môj Nový raj. Buďte trpezliví. Dôverujte Mi. Nasledujte môjho Syna a prijmite dary, ktoré On a jeho milovaná Matka, Nepoškvrnená Panna Mária vám prináša v podobe modlitieb modlitebnej kampane a medailónu spásy.

Nakoniec prijmite moju Pečať ako jeden z najväčších darov, ktoré som dal ľuďom od doby, kedy som im dal život. Znovu dávam život svojimi mimoriadnymi milosťami, ak máte blízko seba Pečať živého Boha. Všetkým, ktorí majú Pečať, je zaručené miesto v Novom raji.

Milujem vás, deti, ale som váš Otec a musím dovoliť tieto skúšky, pretože Mi pomôžu vyplieť tých, ktorí vždy zostanú na strane šelmy. Čas, ktorý trávim v pokusoch zvíťaziť nad ich srdciami, robí tak strašnú a nenávistnú túto bitku s miliónmi padlých anjelov a démonov, aj keď by to bolo len o jedinú dušu.

Utešujte sa vo vedomí, že žehnám vám všetkým, ktorí ste čistí a pokorní srdcom. Milujem vás všetkých, takže sa nesmiete nikdy vzdať, keď sa všetko bude zdať beznádejné, lebo moja moc je taká, že mám nad ničením Zlého kontrolu. Musíte všetku vašu dôveru vložiť vo Mňa, najmä v tomto čase, kedy máte pocit, že moja spravodlivosť je neľútostná.

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší

 24. 08. 2013 - 23:15 hod.

891. Tento oheň bude taktiež zoslaný na nepriateľov zeme a tých, ktorí prenasledujú týchto dvoch svedkov

Moja vrúcne milovaná dcéra, ty a všetci tí, ktorí boli požehnaní Pravdou, musia vedieť, že Satanov hnev proti tejto misii sa zväčšuje. Jeho trúfalé zásahy znamenajú, že sa teraz pred vami prejavuje fyzicky, do tretice. Stoná v bolestiach, lebo nedokáže vydržať Moje svetlo, ktoré je vo vás. Silu, ktorú potrebujete, aby mu zabránila na vás útočiť, musíte získať skrze modlitbu svätého ruženca. Ó keby mohli duše vidieť, čo vám umožňujem vydržať v záujme tejto misie, omdleli by z šoku.

Tí, ktorí Ma urážajú počas mojej prípravy na spásu duší, budú zavrhnutí, akonáhle bitka zosilnie, než bude Antikrist prezentovaný svetu. Ak sa stanete poslušní a ak nebudete pochybovať o ničom, o čo vás žiadam, môžem spasiť viac z vás a vytrhnúť vás zo zovretia podvodu, ktorý bol zasadený do vašich myslí Zlým.

Vari mi neveríte, že vás ochránim? Vari neviete, že keď prijmete milosti, ktoré vám dávam, aby som vám pomohol vydržať bolesť odmietnutia, že sú bezvýznamné, ak má prijímajúca duša výhrady či pochybnosti? Ja vás nemôžem naplniť silou, odvahou a darom Ducha Svätého, keď sa krčíte a schovávate. Musíte byť otvorení môjmu volaniu, mojej láske, mojim darom.

Pečate v Knihe Zjavenia sa už otvorili. Teraz keď sa otvorili, oheň bude bojovať s ohňom. Tak ako prepuká oheň nenávisti, keď sa šelma pripravuje, tak bude oheň vylievaný na zem mojím Otcom. Táto vojna nebude len duchovná. Zem bude otrasená, rozštiepená a oheň ju spáli, lebo môj Otec vrhá tresty, aby mohol oddialiť činy zlej skupiny.

Moci môjho Otca sa majú obávať tí, ktorí slepo nasledujú lži, ktoré sú uvalené na svet Zlým. On odplatí každý skazený čin, vami vykonaný - vedome alebo nevedome - keď vzdávate poctu nepriateľovi Boha. Sila odovzdaná  mojim dvom svedkom - kresťanskej cirkvi a domu Izraela - bude znamenať, že oheň pôjde z ich úst, ako budú šíriť plamene Ducha Svätého. Tento oheň bude taktiež zoslaný na nepriateľov Zeme a tých , ktorí prenasledujú týchto dvoch svedkov. Nepodceňujte bitku o duše, pretože bude desivá pre tých, ktorí popierajú Slovo Božie. Tí ktorí sa ho budú pridržať, budú ochránení, aby ich vyhlásenie Pravdy mohlo byť odovzdané tým, ktorí nemajú potuchy, čo postihlo ľudstvo.

To preto musíte prijať Moje milosti, aby vám dali silu potrebnú k boju v mojej armáde, aby som mohol priniesť koniec skazenosti.

Váš Ježiš

25. 08. 2013 - 18:00 hod.

892. Bojte sa, vy, čo sa staviate proti môjmu Synovi a preklínate Ho

Moja najdrahšia dcéra, odovzdám svetu veľký dar, kvôli tejto najsvätejšej misii. Chystám sa zachrániť 200 miliónov duší, bez váhania, bez ohľadu na to, ako Ma urážajú a urobím tak budúci týždeň kvôli utrpeniu spojeným s touto misiou.

K môjmu zásahu došlo na tvoju žiadosť, dcéra moja, a Ja budem pokračovať v rozdávaní veľkých darov v priebehu tejto misie. Tí, ktorí ma milujú, budú trpezlivo znášať prenasledovanie, ktorému čelia a budú ho znášať aj naďalej, pretože je to moje želanie.

Tí, ktorí ťa prenasledujú, moja drahá maličká, pretože pokračuješ v hlásaní Božieho Slova môjho Syna, musia vedieť toto.  Ak démonizujete môjho Syna, potrestám vás. Ak démonizujete  jeho najsvätejšie Slovo a potom hovoríte, že ste Božie deti, vrhnem Vás do pustatiny. Nič nebude brániť môjmu prorokovi dokončiť túto misiu. Nič. Skúšajte, čo chcete, neuspejete, pretože povediete boj, ktorý nikdy nevyhráte. Mojej všemohúcej moci sa nedá dotknúť, manipulovať s ňou, alebo ju napadnúť. Napadnite Môj Božský zásah k záchrane sveta a pocítite môj hnev. Budete zničení. Bojte sa, vy, čo sa staviate proti môjmu Synovi a preklínate Ho. Vaša pýcha a neposlušnosť budú vašim pádom. Varoval som skrze prorokov dávnych čias pred následkami, keď ignorujete môj hlas.

Teraz doťahujem do konca počiatok záverečného náporu na ľudstvo. Dovolil som, aby sa uskutočnila  posledná bitka. Dal som Zlému poslednú šancu zamoriť tých, ktorí sú k nemu priťahovaní. Robím to, aby vďaka milosrdenstvu môjho Syna sa duše vzopreli šelme. Urobia to kvôli svojej vernosti k môjmu Synovi. Tí, ktorí Ma nepoznajú alebo môjho Syna, dostanú veľké milosti, aby prijali spásu. Všetka spása je z moci môjho milosrdenstva. Len neústupné, zatvrdilé srdcia zostanú verné šelme. Všetky ostatné pritiahnem k sebe. Zabezpečím, aby sa každej duši dostali všetky možnosti k vykúpeniu sa pred mojím Synom pred posledným dňom.

Táto posledná misia bola vytvorená v nebi od počiatku. Všetci anjeli a svätí v jednote pracujú na privedení všetkých Mojich detí späť ku Mne, ich milovanému Otcovi. Posledná cesta je teraz. Všetci, ktorí kráčate s Mojím Synom, zostaňte v tomto čase blízko Neho. Nedokážete vydržať túto bolestivú cestu, ak nebudete počúvať čo vám hovorí. Nenechajte sa ovplyvniť tými, ktorí budú dňom a nocou usilovať prinútiť vás vrátiť sa späť. Ak to dovolíte, bude pre vás veľmi ťažké znova sa postaviť. Bez môjho Syna ste ničím. Ste ničím bezo Mňa. Kým sa nevzdáte všetkého a nebudete nasledovať Pravdu, nikdy ju nenájdete.

Pokúste sa brániť Mne, svojmu Stvoriteľovi, odovzdávať svetu Pravdu a zrazím vás a váš nárek nebude možné utíšiť. Pyšných a arogantných, čo si myslia, že poznajú viac ako Ja, uvrhnem do pustatiny. Neuspejete, ak budete odporovať môjmu Slovu a popierať moju prítomnosť, keď sa vás pokúšam zachrániť.

Nevďační ľudia, zostáva vám málo času. Ak Ma budete počúvať, môžete prísť ku Mne, ale môžete tak urobiť, len vtedy, ak prídete predo Mňa s tvárou k zemi a padnete v pokore pred mojím Synom. Moja misia dosiahla veľmi nebezpečnú fázu, kedy tí, ktorí sú moji nepriatelia, vyvinú všetko úsilie roztrhať ju na kusy. Môže sa zdať, že sa tak stane, ale vedzte, že títo moji nepriatelia majú veľmi málo času a čoskoro, až Mi dôjde trpezlivosť, už viac nebudú, pretože nikdy neuvidia moju tvár.

Váš Otec

Boh Najvyšší

 26. 08. 2013 - 20:20 hod. 

893. Farizeji zbičovali a vyvraždili mnohých než Ma nakoniec ukrižovali

Moja vrúcne milovaná dcéra, než som bol ukrižovaný, bolo o mne vytvorené mojimi nepriateľmi mnoho nenávistných lží. Farizeji častokrát usporiadali stretnutie, aby rozhodli, čo so mnou urobiť. Nepripustili by ani na minútu, že som bol poslaný Bohom zachrániť ľudstvo. Ako ma neznášali. Ako kričali a trápili Mojich učeníkov, ktorých chytili.

Farizeji zbičovali a zavraždili mnohých, než Ma nakoniec ukrižovali. Ich zúrivosť a skazenosť boli proti Božiemu učeniu a najsvätejšej Biblii. To ich ale neodradilo, keď Ma stíhali. Kázali by Božie Slovo a potom by sa mu protivili - všetko naraz. Nielen, že Ma odsúdili, ale vyhlásili, že Boh by nikdy takého Mesiáša neposlal. Pozerali sa zvrchu na pokorných a prostých ľudí a tých , ktorých považovali za náboženských ignorantov. Ich nenávisť ku Mne vydesila mnoho prostých duší, ktoré navštevovali chrámy. Tí, ktorí sa opýtali, prečo Ma farizeji odsudzovali, boli tiež odsúdení, pretože si trúfali spochybňovať ich dôvody môjho odmietnutia.

Keď som chodil po zemi, kázalo tu mnoho falošných prorokov a Ja som bol považovaný za netolerovateľného a za pomäteného. Mnohí z týchto falošných prorokov citovali z Knihy Genesis a robili smiešne závery, ktoré urážali Boha, a napriek tomu boli tolerovaní a bolo im venované len málo pozornosti.

Hoci zázraky, ktoré som vykonal, boli dosvedčené, rovnako neotvorili svoje oči k Pravde, pretože nechceli vidieť. Vtedajší kňazi prednášali mnoho verejných prejavov, kde Ma odsúdili ako syna Satana a varovali tých, ktorí boli videní v mojej spoločnosti, že budú vylúčení z chrámov. Odmietali Ma, pretože nemohli prijať môj skromný pôvod a preto, že som nebol vzdelaný k ich vysokým očakávaniam. Preto usúdili, že v žiadnom prípade nemôžem byť Mesiáš. Mysleli si, že Mesiáš príde z ich vlastných radov. Preto neznášali čokoľvek, čo bolo v spojitosti so Mnou. Cítili sa ohrození mojimi slovami, ktoré sa ich aj napriek tomu, že Ma odmietali, dotýkali určitým spôsobom, ktorému nerozumeli.

Neboli pripravení na môj Prvý príchod. Rozhodne nie sú pripravení na môj Druhý príchod dnes. Ktokoľvek, kto si trúfa povedať, že je prorok, poslaný varovať Božie deti pred mojim Druhým príchodom, bude tolerovaný, kým nezačne odhaľovať Pravdu. Ale keď sa skutočný prorok odhalí a hovorí Božie Slovo, on, alebo ona, bude nenávidený a verejne odsúdený. Až uvidíte úplné odsudzovanie, založené na neznalosti mojich sľubov, že prídem znova, a keď nenávisť bude taká prudká, že jej páchatelia porušia Božie Slovo, budete vedieť, že som to Ja, koho nenávidia. Iba Ja môžem medzi hriešnikmi priťahovať takú nenávisť. Iba môj hlas vyvolá taký odpor.

Keby som touto dobou chodil po zemi, ukrižovali by Ma znova. Tí, ktorí tvrdia, že Ma milujú a ktorí vedú mojich učeníkov v kresťanskej cirkvi, by boli bohužiaľ prví, ktorí by vrazili prvý klinec do môjho Tela.

Pamätajte, nikto nie je hoden postaviť seba predo Mňa. Nikto nemá dovolenie verejne odsudzovať moje Slovo, keď Ma nepoznáte. Vy, ktorí Ma odsudzujete, keď sa pokúšam naplniť poslednú zmluvu môjho Otca, nemáte  hanby. Vaša pýcha sa Mi hnusí. V mojich očiach ste odsúdili svoje vlastné duše. Nenaučili ste sa o Mne nič. Neveríte v Písmo sväté, pretože popierate, že môj Druhý príchod sa uskutoční.

Posledný deň budete vyzvaní spočítať duše, ktoré ste Mi stratili. V ten deň, keď budete kričať o moje milosrdenstvo, sa Mi nebudete môcť pozrieť do očí.

Váš Ježiš

 27. 08. 2013 - 23:45 hod.

894. Za každý diabolsky čin vojny a teroru ich Boh zapudí a úplne zničí

Moja vrúcne milovaná dcéra, svet sa chystá pretrpieť strašné vojny a nenávisť sa rozšíri a zamorí mnoho národov.Prejavy nespokojnosti a rozdelenie budú prítomné vo väčšine krajín a ľudia budú vedieť, že sa časy neuveriteľne zmenili.

Bude pociťovaná hlboká, znepokojujúca úzkosť a ľudia zistia, že je ťažké spoznať, komu veriť. Takto Satan zamoruje Božie deti, keď stavia jedno proti druhému. Iba tí, ktorí veria v pravého Boha, nájdu útechu, lebo budú vedieť, že ich viera a láska ku Mne ich udrží silnými.

Musíte sa vrúcne modliť, aby prichádzajúci klam, ktorý je príčinou mnohých vojen, sa odhalil ako tým, čím je - pokusom vyvolať hlboké rozdelenie a nenávisť s cieľom všetko ovládnuť. Môj Otec potrestá utláčateľov, keď spôsobujú zmätok a bolesť nevinným. Môžu mnohých zmrzačiť a zabiť, ale pre svoju zlobu budú zrazení mojím Otcom.

Tí, ktorí veria, že môžu vyvolať vojnu a oklamať svet, nedostanú veľa času, aby sa vychvaľovali svojimi strašnými činmi. Ich osud je spečatený. Zásah rukou Boha bude videný v každej časti sveta. Za každý diabolský čin vojny a teroru, Boh ich zapudí a úplne zničí.

Vojna vyvolaná rukami človeka ničí život tela. Potrestanie mojím Otcom zabráni životu duše, aby dostala dar spásy.

Váš Ježiš

 28. 08. 2013 - 20:00 hod.

895. Za úsvitu posledného dňa, mohutný hlas poľnice bude počuť po celom svete

Moje deti dovoľte mi, aby som vás objala, pretože naďalej trpíte pre urážky môjho Syna, ktorých ste svedkami.

Keď počúvate tieto sväté posolstvá a učíte sa im porozumieť, veľa z vás potom vyráža vpred s veľkou odvahou, varovať svet o blížiacich sa časoch, aby Boh mohol pripraviť svoje deti na Nový raj.

Musíte pochopiť, že budete nenávidení pre vašu prácu pre môjho Syna. Mnohými nebudete prijatí a ako výsledok zakúsite bolesť a poníženie. Na každom kroku budete čeliť nejakej prekážke, pretože kráčate v stopách môjho Syna.

Nikto z vás to nebude mať ľahké, kým s pokojnou odovzdanosťou neprijmete, že sa to dá čakať. Dokonca aj tí, ktorí nasledujú môjho Syna, ale neprijmú tieto posolstvá, vám budú brániť a prenasledovať vás v jeho mene. Neuvedomujú si, že keď sa správajú s takou nenávisťou, urážajú môjho Syna.

Musíte prijať, že keď môj Syn dá o sebe vedieť, jeho slová budú napadnuté a prispejú tak k veľkému rozdeleniu. Keď pochopíte, prečo čelíte takýmto útokom a prečo ste trestaní za rozprávanie k svetu v jeho mene, potom zistíte, že táto práca je jednoduchšia.

Toto prenasledovanie bude, žiaľ, pokračovať až do dňa jeho Druhého príchodu. Prosím, pre Neho, prijmite tieto skúšky z lásky k Nemu a tak vzdáte týmto utrpením veľkú poctu Bohu. Žiadna časť tohto utrpenia sa nepremárni, pretože keď bude prijatá s láskou k Ježišovi, poráža Zlého, pretože oslabuje jeho plán na zničenie ľudstva.

Odpustite tým úbohým dušiam, ktoré zabraňujú tejto misii. Ignorujte krutosti, ktoré musíte vydržať v mene môjho Syna. Prijmite, že ak vás nenávidia, pretože milujete môjho Syna, že ste vo veľkej Božej priazni.

Odpustite tým zasväteným služobníkom, ktorí vám nedovoľujú hovoriť o Knihe Pravdy. Nechápu závažnosť Božieho plánu, pripraviť ľudstvo na nový začiatok, pretože oni sami nie sú pripravení. Mnohí z nich robia, to čo robia, pre lásku k môjmu Synovi. Nechcú ublížiť. Proste nevidia, pretože vidieť nemôžu.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby mne, vašej Matke, bola daná moc pomôcť vám vydržať túto cestu, bez toho aby ste sa vzdali, až do príchodu Posledného dňa. Za úsvitu Posledného dňa, mocný hlas poľnice bude počuť po celom svete. Zaznie presne tak, ako by ste čakali, že bude znieť a bude nasledovaný spevom zboru anjelov. Bude počutý v každej krajine, v každom meste, mestečku, dedine - všade. Potom ty, moje dieťa, ako siedmy anjel, prehlásiš, že prišiel môj Syn.Obloha sa zmení na zlato a čoskoro nato zbadá zázrak každý muž, žena a dieťa - každý hriešnik. Môj Syn sa zjaví v oblakoch, rovnako tak ako odišiel. Potom z neba zostúpi Nový Jeruzalem - nový začiatok, pre všetkých, ktorí prijali Božiu milosť.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 29. 08. 2013 - 23:53 hod.

896. Musíte sa modliť za ich duše, pretože ich predali

Moja vrúcne milovaná dcéra, a vy, ktorí sa horlivo modlíte moje modlitby modlitebnej kampane, vedzte, že prinášam svetu úľavu od nástrah démona.

Starý had padá a potkýna sa strácajúc mnoho moci, keď sa každý deň snažíte modliť moje modlitby modlitebnej kampane. A zatiaľ čo čas veľkých skúšok pokračuje, vaše modlitby spôsobia mnoho prekážok v plánoch vytvorených slobodomurárskymi silami vo svete, navrhnutých na vyvolanie spustošenia, aby ovládli slabých a zraniteľných. Len jediná modlitba modlitebnej kampane, ktorú sa modlíte z hĺbky srdca, Mi stačí na zničenie moci arogantných politických vodcov, nemajúcich svedomia.

Sebectvo je prekliatím a prekážkou v schopnosti človeka žiť v harmónii a mieri. Posadnutosť osobnými ambíciami neprináša nič než rozdelenie, ako sa človek snaží ovládnuť tých , o ktorých si myslí, že ich potrebuje na to, aby získal viac.

Vy, ktorí slepo počúvate príkazy tých, ktorí zastávajú pozície moci a vedú vás k páchaniu činov, o ktorých viete, že sú odpudivé v očiach Boha, potom tiež vy budete uznaní rovnako vinnými ako tí, ktorí vás zvádzajú k páchaniu takého zla. Vy, muži a ženy, ktorých moc nad ostatnými bola vytvorená vďaka korupcii a iným nepoctivým prostriedkom, budete mať veľa čo robiť, ak sa chcete tešiť z môjho nádherného kráľovstva.

Sebeckých a pyšných medzi vami privediem k pádu. Hodím vás na zem, kým sa nestanete tak pokornými ako tí , po ktorých ste šliapali.

Vyrežem srdcia tým zatvrdnutým a tvrdošijným dušiam, ktoré nedbajú na žiadne potreby druhých, okrem tých vlastných. Naučia sa, že ak nebudú môcť milovať, že nebudú mať lásku. Namiesto lásky hľadajú len zbožňovanie. Tieto úbohé duše, ktoré boli pozdvihnuté vo svete pred vašimi očami, sú v každej podobe obeťou Satana. Namiesto potlesku ich chválenkárstva, a prijímania ich neukojiteľných potrieb verejného obdivu, sa musíte modliť za ich duše, pretože mnohí ich predali.

Musíte si držať vo vašich srdciach mnoho duší v pozíciách, ktoré majú vplyv nad inými, vrátane tých v politike, svete hudby, médiách, zábavnom priemysle a vo vysokých finančných pozíciách, pretože mnohí sa stali otrokmi seba samých a svojich potrieb, ktoré slúžia len ich zmyselnosti a túžbam. Zamorujú nevinného, ktorý ich napodobňuje a kopíruje ich životné štýly, ktoré ich  oddelili od Boha.

Ja, Ježiš, zavrhujem svet falošných idolov, vytvorený tými, ktorí nechcú nič než moc, bohatstvo a schopnosť ovplyvňovať iných.

Rozšírenie ateizmu bolo spôsobené ľudskou pýchou na svoje vlastné schopnosti. Bolo spôsobené ľudskou vierou, že smrteľný človek, kvôli daru ľudskej inteligencie, má všetky odpovede na skutočný zmysel vášho života na zemi.

Mladé duše sú pre Mňa stratené, pretože zbožňujú falošné idoly v podobe svetských vecí, módy, hudby a sveta zábavy. Nie je to preto, že sa nesmú tešiť zo života - pretože toto Mi prináša šťastie - je to ich nedostatok lásky ku Mne a ich vlastné telá, ktoré Mi spôsobujú zármutok . Narodili sa čistí a dokonalí. Ich telá sú darom nebies. Znesväcujú svoje telá a nehanbia sa vykonávať obscénne činy, aby k sebe pritiahli nevinné duše. Mnohí z tých, majúci takú moc, predali svoje duše za talent inšpirovaný diablom. Jediným dôvodom, prečo im bolo také nadanie dané, bolo dávať svetu potešenie, ako talent, daný im Bohom. Ale Satan pokúšal mnohých a sľúbil im výmenou za ich duše slávny a trblietavý život bohatstva, obdivu, slávy a rozkoše. Keď tieto dary dostali, použili ich k zamoreniu ďalších duší. A tak to pokračuje, kým milióny iných duší sa nestanú otrokmi Satana. Mnohé duše, ktoré nasledujú falošné idoly, sú vtiahnuté do drogovej závislosti. Nemajú hanby, skromnosti, ani skutočnú vzájomnú lásku, ako sa každý pokúša súperiť o najväčšiu pozornosť.

Tak veľa času je premárneného v bitke o seba slávu, ktorá je vyvolaná fanatickou láskou seba samého, kde Boh nemá vôbec žiadnu úlohu v ich životoch. Mnohí z nich Boha otvorene odmietajú skrze znesvätenie svätého kríža - tak málo hanby majú. Vedzte, že by podstúpili strašný osud, keby som nezasiahol. Títo sú práve len jedna skupina stratených duší, ktoré zozbieram a potom im poskytnem dar spásy, kvôli vašim modlitbám, moji milovaní nasledovníci. Vezmem ich touto špeciálnou modlitbou do môjho útočiska.

Modlitba modlitebnej kampane ( 117 ): Za tých, ktorí predali svoje duše

Najdrahší Ježišu, zasväcujem Ti duše ( uveďte ich tu ) a všetkých tých, ktorí vymenili svoje duše za cenu slávy.

Zbav ich ich nákazy. Odvráť ich od hrozby Iluminátov, ktorí ich pohltia.

Daj im odvahu, aby bez strachu unikli z tohto zlého zajatia. Vezmi ich do svojej náruče milosrdenstva a uveď ich do stavu milosti, aby boli hodní postaviť sa pred Teba.

Svojim božstvom mi pomôž, skrze túto modlitbu, odviesť Satanove adoptované duše od slobodomurárstva. Osloboď ich z okov, ktoré ich zväzujú a ktoré budú mať za následok strašné muky v sieňach pekla.

Pomôž im skrze utrpenie vybraných duší, skrze moje modlitby a skrze tvoje milosrdenstvo, byť v prednej rade, pripravení vstúpiť do brán novej éry mieru - do Nového raja. Úpenlivo Ťa prosím, osloboď ich zo zajatia. Amen.

Váš Ježiš

 30. 08. 2013 - 20:24 hod.

897. Veľká radosť zavládne všade. Potrvá 100 dní.

Moja vrúcne milovaná dcéra, prosím, postaraj sa, aby moje proroctvá počul každý národ a mohol sa pripraviť na zázračnú, obnovenú zem - Nový raj. Každé Božie dieťa má právo na svoje dedičstvo a musíte začať plánovať na tento veľký deň, ako keby ste sa pripravovali na veľkú svadbu.

Volám k židom,  moslimom a kresťanom, rovnako ako ku každému inému vyznaniu, aby Ma teraz počúvali. Nikto z vás nebude nedotknutý skazenosťou Antikrista. Ale ak sa teraz pripravíte, prijatím Pečate živého Boha a jej držaním vo vašich domovoch, stanete sa imúnni voči utrpeniu, ktoré on uvalí na svet.

Keď je vám Slovo Božie, Slovo Pravdy, dávané na vedomie, musíte sa zastaviť a počúvať, pretože vás povedie k bránam nového neba a novej zeme. Nový raj čaká a bude domovom miliardám duší, vrátane tých, ktorí čakajú v očistci a v nebi. Zjednotím všetky srdcia, ktoré sú otvorené vedeniu Boha, ktoré pocítia lásku môjho milosrdenstva.

Prosím, nebojte sa toho dňa, pretože vám prinesie veľké šťastie, mier a radosť. Moje kráľovstvo vás ohromí svojou neuveriteľnou krásou. Mnoho z vás sa bojí mojich posolstiev, pretože ste presvedčení, že Druhý príchod znamená smrť - koniec. Ale to by bola nesprávna domnienka.

Vy, ktorí ku Mne prídete ochotne a bez podmienok, s pokorou a láskou, nezakúsite bolesť fyzickej smrti. Namiesto toho sa v okamihu oka nájdete vo vašom novom prostredí. To vás najskôr vyľaká a rýchlo sa rozhliadnete okolo, aby ste našli svojich milovaných. Zachránim tak veľa duší, že budete so svojimi rodinami, vrátane tých, ktorých milujete a ktorí sú práve so Mnou v nebi a tých, ktorých prepustím z ohňov očistca.

Veľká radosť zavládne všade. Potrvá 100 dní. Môj Nový raj bude mať len jedno náboženstvo, Nový Jeruzalem, kde budem denne uctievaný. Všetci budú v jednote so svätou vôľou môjho Otca. Bude tu dvanásť národov, ale len jeden jazyk, pretože nedovolím rozdelenie.

Ustanovím vodcov, a v každom národe bude dostatok jedla, vody, domovov alebo života. Nebude tu smrť, pretože darujem všetkým, ktorí vojdú, večný život. Všetky národy budú spolupracovať v šírení Božieho Slova, a šťastie, ktoré nie je možné dosiahnuť dnes na zemi, bude jeden z najväčších darov, ktoré vám ponúknem. Budete veľmi milovaní a vy budete milovať Mňa, rovnako ako Ja milujem vás.

Mnoho z vás stretne generácie vašich rodov, idúce stáročia do minulosti. Generácie budú pokračovať a tak uvidíte ako sa vaši synovia a dcéry ženia a vydávajú a prinášajú na svet dokonalé Božie deti - každé obdarené veľkými milosťami. Bude ustanovená hlava mojej Cirkvi a jej meno je Peter, pretože som sľúbil, že sformuje moju Cirkev na zemi. A tak v Novom raji bude na čele mojej Cirkvi.

Ó, keby som vám len mohol ukázať, čo je pred vami, plakali by ste slzami radosti a prebojovávali by ste sa až ku bránam. Takže vás prosím, všetkých, ignorujte pokusy vás zastaviť v snahe o večný život. Ignorujte tých, ktorí vám tvrdia, že neexistujem. Neverte tým, ktorí používajú moje sväté Slovo, aby vás presvedčili, že to nie som Ja, ktorý k vám teraz hovorí skrze tieto posolstvá .

Musíte bojovať za všetkých, aby vám bolo dané toto nádherné dedičstvo, pretože nikto nemá právo uprieť inému toto veľké dedičstvo, ktoré patrí každému, bez ohľadu na to, ako sčernelé môžu byť ich duše. Dávam vám tieto nástroje, aby ste Mi priviedli duše na celom svete, aby sme spoločne mohli zničiť dielo Satana a rýchlo sa premiestnili do nového sveta.

Môj pokoj nech je s vami.

Váš Ježiš

 31. 08. 2013 - 21:45 hod.

898. Mnohí z vás, ktorí hovoríte, že mi slúžite, nie ste spôsobilí  povstať a vyhlásiť sa za  Božieho služobníka

Moja vrúcne milovaná dcéra, pred časom som vám všetkým povedal, zasaďte semená, aby ste nakŕmili seba a vaše rodiny počas prenasledovania. Hovorím vám to z istého dôvodu. Musíte zasadiť hoci len pár semien - čistých semien, neupravených človekom. Ja potom rozmnožím plody, ktoré prinesú a všetci budú mať dosť jedla, až svet zažije veľký hlad. Tieto dni nie sú ďaleko a prídu z mnohých dôvodov.

Plodiny budú kontaminované zásahom chamtivých farmárov. Výsledná úroda nebude vhodná k jedlu. Kvôli vojne bude len málo mužov na obrobenie pôdy. A potom oheň bude vyliaty do štyroch kútov zeme a všetko sa stane neplodné. Tieto hrozné skúšky budú spôsobené rozšírením zla, ale mnoho ľudí prežije, ak Mi budú dôverovať. Musíte sa teraz pripraviť, akoby sa blížila vojna a jedlo bolo na prídel. Zásobte sa množstvom vody, pretože všetko, čo uchováte, vám rozmnožím.

Prosím nemyslite si, že vás žiadam, aby ste opúšťali svoje domovy, pretože to nie je nutné. Trochu príprav a vzájomnej pomoci je všetko, čo je potreba. Moja drahocenná krv pokryje všetkých , ktorí  veria v moje Varovanie ľudstvu, pretože čas otvorenia tretej Pečate bude nasledovaný časom vojny.

Toľko ľudí bude ignorovať Božie Slovo, obsiahnuté v Knihe Zjavenia. Tak veľa vodcov a zasvätených služobníkov v mojich cirkvách nereaguje na môjho proroka, rovnako ako to robili pred potopou.

Volám teraz k mojim zasväteným služobníkom. Komu veríte? Mne, svojmu Ježišovi, alebo blábolom tých, čo tvrdia , že sú expertmi v teológii, ale Pravdu nepoznajú? Prebuďte sa. Pečate sa otvárajú. Vašou povinnosťou je pomáhať Mi zachraňovať duše, ale nezostali ste bdelí k môjmu volaniu. Povedal som vám, že prídem ako zlodej v noci. Až ten deň príde, bude príliš neskoro pre duše, ktoré sa nepripravili.

Čas zvuku poľníc k oznámeniu ich odsúdenia príde rýchlo, nie však skôr, než budú Pečate odhalené. Čo potom? Prebudíte sa a budete Ma v tej fáze nasledovať, alebo Mi svojim váhaním spôsobíte ďalšiu stratu duší? Či budete čakať na ostatných, až ukážu cestu?

Musím vám pripomenúť, že vašou úlohou je zachraňovať duše. Máte tak robiť počas svojho života v mojej službe a neustupovať pyšným a namysleným, pokúšajúcim sa prekrútiť moje učenie. Mnohí z vás v mojich cirkvách nechápu pojem môjho Nového raja a zanedbávali pripomínať Božím deťom môj sľub. Musíte im pripomínať Pravdu - o čase, pred Posledným dňom.

Tak mnohí z vás, hoci láskaví, dobrí, láskyplní a s úprimnou oddanosťou mojej Cirkvi na zemi, zabúdajú na môj Druhý príchod. Čo myslíte, že to je, a čo ste sa naučili? Koľko prorokov by bolo treba, aby vás presvedčilo, že tento čas je takmer u vás?

Kedy ste počuli, že Boh neposiela svojich prorokov pripraviť jeho deti na boj proti skazenosti, ktorá zamoruje ľudskú dušu? A čo vám dáva právo predpokladať, že Kniha Zjavenia obsahuje lži? Popierate mnoho z toho, čo obsahuje a nediskutujete o tom. Prečo? Neviete, že to znamená, že popierate Slovo Božie?

Pokúšate moju trpezlivosť. Môj hnev je veľký. Vaše tvrdohlavé odmietanie prijať môj dar zásahu k vašej príprave, Ma uráža. Prenasledovaním tých zasvätených služobníkov, ktorí Ma spoznávajú v týchto posolstvách, popierate iným dar spásy. Ste slepí a vaša nevedomosť o mojom učení a Božom Slove, ktoré je obsiahnuté vo svätej Knihe môjho Otca - Biblii - je ohromujúca. Hovoríte, že Mi slúžite, ale nepoznáte Ma, a teda nevidíte.

Keď je vaša viera slabá, nemôžete Mi otvoriť svoje srdcia. Ak Mi otvoríte vaše srdce, budete schopní Ma jasne počuť, lebo budete naplnení Duchom Svätým. Žiaľ, mnohí z vás, ktorí hovoríte, že mi slúžite, nie ste spôsobilí povstať a vyhlásiť sa za Božieho služobníka. Zahanbujete Ma a zahanbujete moje meno, keď verejne ponižujete vaše stádo v mojom mene.Prestupujete všetky Božie prikázania, keď odsudzujete tých, ktorí nasledujú tieto posolstvá, lebo vám nebolo dané právo, aby ste to robili. Vaša láska k sebe samým bude mať prednosť pred láskou ku Mne, Ježišovi Kristovi a kvôli tomu už nie ste viac hodní, aby ste Mi slúžili. Ste príliš pyšní, než aby ste stáli pred mojím trónom.

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus