Január 2013

 

01.01.2013 - 19:20 hod.

663. Boží chrám bude znesvätený na nepoznanie

Moja vrúcne milovaná dcéra, nastal nový úsvit a začali sa zmeny v príprave na môj Druhý príchod.

Vojnové konflikty na Blízkom východe sa teraz budú stupňovať a mnohí zomrú rukami zlovestnej skupiny. No oni, táto zlovestná skupina, budú zastavení rukou môjho Otca. Každý jeden z nich bude zrazený k zemi, pretože sú veľkou hrozbou pre Božie deti.

Moje plány sa už stávajú zjavnými a tí, ktorých som si vybral medzi vami na to, aby viedli zvyšok mojej Cirkvi, rýchle vybudujú základne po celom svete. Budú to miesta, kam pôjdete, aby ste Ma v pokoji uctievali v čase, keď vo vašich kostoloch už nebudete vítaní takým spôsobom, ako by ste mali byť.

Vaše kostoly už nebudú viac ničím iným, ako len miestom zábavy, kde sa budú predvádzať pohanské rituály a hudba v starostlivo zinscenovaných ceremóniách. Tieto budú pôsobiť zdaním, ako by sa nimi uctieval Boh. Žiaľ, namiesto toho budú vzdávať poctu hriešnym úkonom, o ktorých prehlásia, že sú v súlade s mojim učením.

Mnohí sa už čo nevidieť sami predstavia ako noví Boží služobníci. Veľa z nich nebolo nikdy pripravovaných v kresťanských cirkvách a preto ani nebudú schopní podávať sviatosti Božím deťom. Budú to podvodníci. Všetkým budú diktovať údajnú pravdu toho, o čom budú tvrdiť, že je to Božím učením vo svete dneška. Ich lži sa dostanú do uší ľudí na celom svete.

Mnohých bude priťahovať to, čo budú vnímať ako nový, svieži prístup k môjmu učeniu a Božej láske. To všetko bude hrozné klamstvo. Mnohí budú oklamaní, keď prímu nové jednotné svetové náboženstvo.

Zatiaľ, čo sa falošná cirkev bude rozrastať a priťahovať mnohé celebrity, médiá a mnohých politických vodcov, bude rásť aj zvyšok mojej Cirkvi. Mnohí moji vysvätení služobníci Mi budú neverní a pripoja sa k novému svetovému náboženstvu, kde ich budú vítať s otvorenou náručou.

Títo podvodníci budú všade spôsobovať hrozné útrapy kresťanom, ak nepríjmu túto novú, politicky schválenú kultúrnu organizáciu, ktorá sama seba nazve Božou cirkvou.

Aj keď sa kresťania stanú hlavným cieľom nenávisti, dom Izraela bude tiež prenasledovaný a zo židov spravia obetných baránkov v tejto vojne o duše.

Nič z toho, čo budete zo začiatku vidieť, sa vám nebude zdať navonok iné. Avšak už čoskoro uvidíte honosnú a impozantnú budovu v Ríme, ktorá sa stane miestom stretnutí. Budú tam vítané všetky náboženstvá, až kým im nebude nanútené, aby zhltli lži, ktoré im budú predkladané Novým svetovým poriadkom.

Časom nebude prípustné, aby sa verejne prevádzali určité kresťanské zvyky a obyčaje.

Bude sa to vzťahovať na sviatosť krstu a svätého prijímania. Budú ich považovať za neprijateľné v modernom a sekulárnom svete a vy zistíte, že vám nie je umožnené, aby ste ich prijímali. Sviatosť manželstva bude zmenená a manželstvo sa stane dostupným už len v zmenenej forme. Jediný spôsob, ako bude v tom čase možné prijímať pravé sviatosti, bude cez moju zvyšnú Cirkev.

Vám, mojim vysväteným služobníkom, ktorí budete znášať utrpenie v mojom mene, keď budete bojovať za zachovanie sviatostí a svätej omše, dávam na vedomie toto: Vašimi posvätnými sľubmi máte voči Mne záväzok a preto nesmiete byť nikdy v pokušení, aby ste sa odklonili od pravdy. Bude na vás vyvíjaný nátlak, aby ste opustili cesty Pánove. Váš hlas bude iba nepatrným šepotom, keď sa bude nepriateľ pokúšať prehlušiť pravdu Božieho slova.

Zhromažďujte sa. Spájajte sa. Pretože už veľmi skoro bude znesvätený Boží chrám na nepoznanie. Jediné, čo musíte urobiť, je to, že Ma budete nasledovať a počúvať vaše srdce a svedomie. Buďte vždy pripravení na túto ťažkú cestu, ktorá je pred vami. Budete potrebovať všetku vašu odvahu, silu a výdrž.

Vedzte, že na konci tejto cesty budem na vás čakať, aby som vás privinul do svojej svätej náruče a priviedol do bezpečného útočiska môjho Nového raja.

Váš Ježiš

02.01.2013 - 16.29 hod.

664. Nie všetci prijmú slobodu; mnohí budú na strane zloducha a odmietnu môjho Syna

Moje dieťa, mnohé sa teraz udeje vo svete a mnohé udalosti sú nevyhnutné kvôli očiste Božích detí.

Je dôležité, aby srdcia všetkých boli otvorené pre pravdu, pre sväté Božie slovo. Dokiaľ neotvoria svoje srdcia, nebudú schopní prijať pravdu zasľúbenia, ktoré dal môj Syn ľudstvu.

On znovu príde a to už onedlho, aby na zemi získal nazad svoje kráľovstvo, ktoré bude vyslobodené zo zlovestného satanovho zovretia. Všetkým Božím deťom bude ponúknutá sloboda, ktorú potrebujú na to, aby boli v jednote s mojim Synom.

Nie všetci prijmú slobodu; mnohí budú na strane zloducha a odmietnu môjho Syna. Budú takí slabí, že nepríjmu jeho zasľúbenie a budú aj naďalej vedení svetskými ambíciami.

Prosím vás, deti, buďte veľkorysé k týmto dušiam. Oni nielenže odmietnu milosrdenstvo môjho Syna, ale budú aj prenasledovať a zosmiešňovať všetky tie statočné duše, ktoré povstanú a budú hlásať Božiu pravdu.

Deti, vytrvajte v každodenných modlitbách a potom všetky vaše obavy, ktoré by ste mohli mať, odovzdajte môjmu Synovi. On vás miluje a praje si z vás sňať všetky tieto starosti a bolesti. Poďte ku mne, vašej milovanej Matke a ja Ho poprosím, aby vás posilnil vo vašej vernosti a oddanosti k Nemu.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

02.01.2013 - 20.00 hod.

665. Milujte všetkých, ktorí vás prenasledujú v mojom mene; potom sa za nich modlite

Moja vrúcne milovaná dcéra, musíš informovať všetkých mojich nasledovníkov, že ich modlitby pomôžu zmierniť mnohé z toho, čo bolo predpovedané.

Modlitba má takú moc, že vtedy, keď sa modlievate dostatočne veľa modlitieb, ktoré dávam cez modlitbovú kampaň svetu, môžete skrátiť mnoho ťažkých útrap.

Tiež musím poukázať na silu odpustenia. Keď ste prenasledovaní v mojom mene, potom sa musíte modliť za tie duše, ktoré vám spôsobujú utrpenie. Prikryjem ich vašou láskou, keď sa budete za ne modliť srdcom. Vtedy, keď sa modlíte za vašich nepriateľov, zadržiavate satanovu misiu, ktorá odo Mňa odvádza duše.

Dcéra moja, musím teraz poučiť teba a mojich nasledovníkov, aby ste tvárou v tvár toľkému odporu voči týmto posolstvám zachovali kľud. Nikdy nesmiete mať strach z Božieho slova, dokonca ani vtedy, keď vám tým vonkajší svet spôsobuje veľa bolesti.

Nemyslite si, že je jednoduché vôjsť do môjho kráľovstva. Za každého z vás, kto Ma skutočne miluje, budú ďalší, jeden alebo dvaja, ktorí sa vás pokúsia odviesť od vašej oddanosti ku Mne. Tak je to od mojej smrti na kríži a tak to zostane až do môjho Druhého príchodu.

Moji stúpenci budú priťahovať tie duše, ktoré Ma hľadajú. Potom moji stúpenci objímu tieto duše tak, aby pribúdali moji nasledovníci, ktorí budú ako jeden v spojení so Mnou. Táto osamelá cesta do môjho kráľovstva nebude nikdy bez utrpenia.

Keď na vás budú vrhať obvinenia, tak si spomeňte na moju vlastnú cestu na Kalváriu. Každou sekundou, ktorou budete znášať výsmech v mojom mene, myslite na moje mlčanie a na dôstojnosť, s akou som sa jednoducho upriamil na môj jediný cieľ záchrany duší.

To spôsobí, že vaša cesta bude pre vás viac znesiteľnou. Nechajte vašich kritikov, aby na vás vykrikovali a urážali vás. Nechajte ich, aby vás nazývali bláznami. Nechajte ich, aby moje posolstvá označili za kacírstvo. Pretože vtedy, ak tak urobíte, ich zlorečiace jazyky nebudú mať nad vami moci.

Milujte všetkých, ktorí vás prenasledujú v mojom mene; potom sa za nich modlite. A keď im odpustíte, zničíte moc, ktorú nad nimi má satan.

Toto je tajomstvo pokory.

Váš Ježiš

 03.01.2013 - 21:00 hod.

666. Príčina toho, prečo sú toľkí ľudia v takej bolesti a temnote, tkvie v tom, že neveria v Boha

Moje dieťa, príčina toho, prečo sú toľkí ľudia v takej bolesti a temnote, tkvie v tom, že neveria v Boha.

Viera, ktorá mala byť vštepovaná do každej duše tými, ktorí na to boli určení, upadla. Tak veľa sa ich odvrátilo od Boha a teraz zisťujú, že ich životy sú prázdne a bez zmyslu. Vtedy, keď sa duša Bohu otočí chrbtom, sa z nej vytratí pokoj. Toto vákuum vypĺňa záľubou k falošným veciam, ktoré však nikdy neuspokoja jej túžbu po pokoji a mieri.

Pravý pokoj možno nájsť len skrze Najsvätejšie srdce môjho Syna. Ak prijmete Ježiša Krista za svojho Spasiteľa, nikdy nezomriete, ani nezostane duchovne vyprahnutými. Môj Syn vám prinesie spásu a dokonca aj ten najslabší spomedzi vás nájde vnútornú silu, keď budete na Neho volať.

Tým, ktorí nikdy neboli učení pravde, pretože im bola odoprená, bude ponúknutá ruka milosrdenstva mojim Synom. On ich osvieti, pretože oni sú tí, ktorých si praje pritiahnuť do svojho nádherného kráľovstva.

Božia sláva vás spasí, ak s otvoreným srdcom dovolíte, aby vám bola poskytnutá pravda. Vtedy, keď spoznáte Božiu dobrotu, nebudete nikdy znova môcť uprednostniť niekoho alebo niečo pred Ním.

Prosím, modlite sa, aby svetlo pravdy otvorilo myseľ, srdce, telo a dušu každého z vás počas Varovania. To je dôvod, prečo Boh posiela taký dar milosrdenstva. Prosím, odpovedzte na jeho volanie.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 3. 1. 2013 - 21:10 hod.

667. Volám ku všetkým tým , ktorí si nie sú istí, či existujem, alebo nie

Moja vrúcne milovaná dcéra, volám ku všetkým tým, ktorí si nie sú istí, či existujem, alebo nie.

Uvedomujem si, aké ťažké je pre vás uveriť v iný život ako ten, ktorý žijete. Ja viem, ako je pre vás ťažké prijať moju božskú prítomnosť. Napriek tomu vedzte, že keď niekoho milujete, Boh, prítomný vo vašej duši, dovoľuje tento dar. Použite túto lásku, aby ste Ma zavolali, a Ja budem hovoriť k vášmu srdcu.

Toto je doba, kedy veľmi skoro inštinktívne spoznáte, že mnoho udalostí vo svete je spôsobené zlom, prítomným v srdciach ľudí, majúcich krutosť vo svojich dušiach.

Je to čas, kedy nechám medzi vami počuť môj hlas. Hovorím skrze mojich prorokov, aby som vás osvietil, a tým vám mohol ukázať lásku, ktorú k vám prechovávam. Neodťahujte sa odo Mňa. Vo vašej duši existuje iskra, ktorou Ma môžete spoznať. Teraz nadišiel pre vás čas uvažovať o vašej budúcnosti, pretože musíte vedieť toto. Bezo Mňa, bez mojej lásky a môjho milosrdenstva, nikdy nenájdete pokoj.

Ja som Pravda. Prinášam správy, ktoré sa vám nemusia páčiť, ale hovorím Pravdu. Na začiatku je ťažké Pravdu prijať, pretože odhaľuje zlo, rovnako tak ako dobro. Ľudia chcú vidieť len tú príjemnú stranu, ale veľmi často navonok preukazované srdečné zdvorilosti jednoducho zakrývajú Pravdu. Mnohí nemôžu vychutnať Pravdu - existenciu Boha, Stvoriteľa všetkých vecí - napriek tomu sú pripravení prijať nepravdy, ktoré sú im predkladané.

To sú len pominuteľné formy príjemného vzrušenia a sú bezvýznamné. Dosiahnete nimi rozptýlenie a dávajú vám falošný pocit istoty. Ale nemajú žiadnu podstatu.

Pamätajte, že váš čas na zemi je jednoducho formou exilu, zavineného hriechom.

Keď som prišiel prvýkrát, prišiel som zachrániť ľudskú rasu od hriechu. Žiaľ, nebol som vítaný. Bol som zavraždený a zomrel som na kríži skôr, než som mohol vyhlásiť moje kráľovstvo. Teraz prídem znova, ako bolo predpovedané, aby som vzniesol nárok na moje kráľovstvo, zasľúbené Mi mojím milovaným Otcom. Tentokrát vás všetkých pripravím na túto udalosť, pretože vám teraz sľubujem najväčší dar zo všetkých.

Vy ste deti Božie, či už túto skutočnosť prijímate, alebo nie. Ste veľmi milovaní. Osvietim vás, ak ku Mne prídete a poprosíte Ma, aby som vám pomohol. Nie je sa čoho báť, pretože som váš milovaný Ježiš a zomrel som pre vás smrťou veľkého utrpenia. Vaše vlastné trápenie, keď blúdite stratení, v zmätku a kedy nemôžete nájsť pokoj, je takmer u konca.

Poďte, nasledujte Ma. Mám veľké plány a moje Božstvo bude dokázané všetkým. Dokonca aj tým, ktorí Ma stále odmietajú, bude ukázaná pravda, keď viac ako sedem miliárd ľudí bude svedkami môjho slávneho Druhého príchodu.

Potom nikto nebude popierať, že existujem. Bude to pre nich nemožné, a napriek tomu mnohí odmietnu prijať nové kráľovstvo, ktoré odhalím všetkým Božím deťom.

Neodvracajte sa, lebo vás chcem zachrániť a vziať vás, celé ľudstvo, do dedičstva, pre ktoré ste všetci boli zrodení.

Váš milovaný Ježiš

    4. 1. 2013 - 12:30 hod.

668. Časy, ktoré prichádzajú, budú náročné pre všetkých kresťanov

Moje drahé deti, musíte sa modliť, aby sa kresťanské cirkvi prebudili k Pravde týchto posolstiev. Bude to silou ich počtu, že budú naďalej presadzovať učenie môjho Syna.

On, môj drahý Syn, túži po vernosti všetkých svojich nasledovníkov. Musíte sa modliť, aby tí v jeho cirkvách, so zodpovednosťou za každodenné hlásanie jeho svätého Slova, Mu vždy zostali verní.

Musím vás naliehavo žiadať, aby ste nepočúvali žiadnemu novému učeniu, ktoré bude predkladané v mene môjho Syna, Ježiša Krista, ktoré ale v jeho svätom mene nepríde.

Časy, ktoré ležia pred vami, budú náročné pre všetkých kresťanov. Budete potrebovať veľkú vytrvalosť, keď budete chcieť zostať verní Bohu.

Keď budete napádaní, zastrašovaní a prenasledovaní inými kresťanmi, aby ste prijali nové zákony, o ktorých vo svojom srdci budete vedieť, že nie sú od Boha, potom sa musíte modliť túto Modlitebnú Kampaň (91), aby ste zostali verní vašej viere.

Modlitebná Kampaň (91) Aby som zostal verný mojej viere

Ó, Blahoslavená Matka Spásy, ochraňuj ma v mojej hodine núdze, keď som konfrontovaný so zlom.

Pomôž mi brániť Božie Slovo so silou a odvahou, bez akéhokoľvek strachu v mojej duši.

Oroduj za mňa, aby som zostal verný učeniu Krista a aby som sa mohol úplne zbaviť mojich obáv, starostí a smútku.

Pomôž mi, aby som mohol kráčať smelo vpred na tejto osamelej ceste a hlásať Pravdu svätého Božieho Slova, aj keď nepriatelia Boha robia túto úlohu takmer nemožnou.

Ó, Blahoslavená Matka, prosím ťa skrze tvoj príhovor, aby počas prenasledovania zostala viera všetkých kresťanov vždy silná. Amen.

Deti, až vaša viera bude stále spochybňovaná, urazená a zosmiešňovaná, musíte si spomenúť, že môj Syn trpí s vami. Toto utrpenie a prenasledovanie je rovnaké, aké bolo počas jeho krutého súdu, kedy bol obžalovaný z kacírstva len preto, že hovoril Pravdu.

Pravda, keď je vyslovená, priťahuje spor, hnev a niekedy aj násilie. Vedzte, že môj Syn vám dá silu, ktorú budete potrebovať, aby ste vydržali tento čas veľkých ťažkostí.

Deti, načúvajte mojej výzve. Budem prosiť sa za vás, aby ste silné, a môj Syn vás zahrnie zvláštnymi milosťami, aby vám umožnia vyhnúť sa nátlaku, aby ste prijali rúhačské zákony, ktoré spôsobia veľké rozdelenie v kresťanských cirkvách a najmä v katolíckej cirkvi.

Milujem vás a ponúkam vám moje modlitby v každej fáze vašej cesty po ceste Pravdy.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

   6. 1. 2013 - 17:50 hod.

669. Prosím, modlite sa túto modlitbu Modlitebnej Kampane (92) za milosť vytrvalosti

Moja vrúcne milovaná dcéra, je to pôsobením Ducha Svätého, že cudzinci z celého sveta odpovedajú teraz na toto volanie z neba.

Len moc Ducha Svätého môže spôsobiť, že tak veľa tisícov duší sa zišlo s láskou vo svojich srdciach, aby sa pripojilo k mojim skupinám modlitebnej kampane.

Budete vedieť, okamžite, kedy misia od Boha je pravá, pomocou počtu, ktorí sú povolaní a zjednotení ako jeden v Mojom svätom mene. Nie sú vznášané žiadne otázky. Nie je žiadané o peniaze. Nevedú sa žiadne polemiky. Všetci sa jednoducho spoja zo svojej lásky ku Mne. Kvôli odozve tak mnohých duší na moje modlitby modlitebnej kampane v tak mnohých národoch, im teraz dávam toto požehnanie.

Moji milovaní učeníci, prinášate Mi veľkú radosť a útechu. Pre vernosť a vytrvalosť, ktorú ste prejavili, vám žehnám darom Ducha Svätého. Pre každú prácu, ktorú od tohto dňa podniknete, aby ste Mi pomohli zachraňovať duše pred mojím Druhým príchodom, vám dám mimoriadnu milosť, ktorú okamžite spoznáte. Je to milosť vytrvalosti, keď budete čeliť nepriazni osudu.

Prosím, modlite sa túto modlitbu modlitebnej kampane (92) Za milosť vytrvalosti.

Ó, drahý Ježišu, prosím Ťa o milosť vytrvalosti.

Prosím Ťa úpenlivo, aby si mi udelil milosti, ktoré potrebujem, aby som bránil tvoje najsvätejšie Slovo.

Prosím Ťa, aby si ma zbavil všetkých zotrvávajúcich pochybností.

Prosím Ťa, aby si zaplavil moju dušu láskavosťou, trpezlivosťou a vytrvalosťou.

Pomôž mi zachovať dôstojnosť, až budem urážaný v tvojom svätom mene.

Urob ma silným a pokry ma milosťou, aby som vytrval, obzvlášť keď budem unavený, bude mi chýbať sila, a až budem čeliť všetkým súženiam, ktoré ma čakajú, aby som mohol neúnavne pracovať a pomáhať Ti zachrániť ľudstvo.

Amen.

Choďte, moji vzácni nasledovníci, a vedzte, že moje srdce prekypuje láskou a radosťou, keď vidím vašu lásku, s akou odpovedáte na moje volanie.

Milujem vás. Pokrývam vás s mojou vzácnou krvou.

Váš Ježiš

   7. 1. 2013 - 22:15 hod.

670. Existujete len z Božej moci. Len z Božej lásky budete žiť večne.

Moja vrúcne milovaná dcéra, možno, sa čuduješ, prečo, keď s tebou komunikujem, to vyzerá ako  najprirodzenejšia vec na svete.

Niekedy sa pýtaš, že sa necítiš premožená mojou prítomnosťou. Dovoľujem to, pretože by bolo pre teba nemožné, aby si stála pred mojou prítomnosťou, pretože by si omdlela pred silou môjho svetla. Napriek tomu ti dovoľujem, aby si ako osobitný dar zazrela niečo málo z tohto Božieho svetla. Len potom plne pochopíš, ako mocné je moje svetlo, moja láska a môj Duch.

Keby človek zahliadol zlomok mojej Božej prítomnosti, bol by tak ohromený, že by nemohol vydržať svetlo, lebo by ho oslepilo.

To je vzdialenosť, ktorú hriech vkladá medzi človeka a jeho Stvoriteľa. Keď je moje svetlo ukázané dušiam, môžem ich v mojom kráľovstve objať až vtedy, čo boli očistené. Len tí z vás, ktorí sa predo Mnou pokoria, môžu byť zahalení svetlom môjho milosrdenstva. Nezáleží na tom, nakoľko vyhlasujete, že Ma milujete, musíte sa stále predo Mnou vykupovať, ak vám má byť daný tento dar môjho milosrdenstva.

Každému hriešnikovi hovorím toto. Neuplynie ani hodina, kedy by ste vo svojich myšlienkach, svojou rečou a svojimi činmi nezhrešili. Keď ale pokojne prijmete vašu slabosť a budete plní lásky ku Mne a Ja budem môcť vidieť vašu ľútosť, potom vám vaše hriechy okamžite odpustím.

Až prídem, aby som vás pred mojím Druhým príchodom pokryl mojím Božím milosrdenstvom, bude to preto, aby som vám ponúkol nutnú očistu a mohol vás objať a vziať do bezpečia a istoty môjho Božieho svetla. V tom dni moje svetlo pokryje zem. Mnohí, hoci oslepení svetlom môjho veľkého milosrdenstva, okamžite prijmú moju ruku spásy.

Aby ste boli prijatí do svetla môjho milosrdenstva, musíte prijať, že Božia moc je večná. Existujete len z Božej moci. Len z Božej lásky budete žiť večne. Tí, ktorí svetlo odmietnu, môžu nájsť len temnotu. Temnota môže znamenať len jedno - že prijmete život večného utrpenia, ktorý vám ponúka Zlý.

Nechajte moje svetlo, aby žiarilo na vás, ale najprv musíte získať právo podieľať sa na tomto mocnom svetle, ktoré vám ponúka miesto v mojom kráľovstve navždy.

Žehnám vám. Pozývam vás. Poďte ku Mne bez obáv, pretože na vás trpezlivo čakám. Keby ste len prišli ku Mne, potom by ste pochopili Pravdu môjho zasľúbenia.

Váš Ježiš

   8. 1. 2013 - 21:00 hod.

671. Nepočúvajte prehnané tvrdenia, ktoré môžete počuť o konci časov

Moja vrúce milovaná dcéra, keď si želám pripraviť svet na môj Druhý príchod, musím požiadať všetkých mojich nasledovníkov, aby Mi plne dôverovali. Milujem vás. Vždy odpoviem na vaše modlitby, aby som zmiernil kruté činy, plánované vo svete nepriateľmi Boha.

Ochránim vás, moji milovaní nasledovníci. Aj keď vám nikdy nebudem skrývať pravdu, musím vás varovať pred falošnými proroctvami, ktoré v súčasnosti prinášajú vo svete falošní proroci, a vyvolávajúce zdesenie v srdciach duší.

Ruka môjho Otca, ako už som vám povedal predtým, dopadne na tých zlých ľudí, ktorí sa pokúšajú vziať Božie deti zo zeme skôr, ako sú pripravení vstúpiť do môjho kráľovstva.

Nikdy nesmiete dovoliť strachu, aby zničil nádej, alebo úzkosti, aby zničila lásku. Láska zničí zlo. Láska vo svete zmohutnie a rozšíri sa vďaka Božej milosti, v odpovedi na modlitby jeho detí.

Nepočúvajte prehnané tvrdenia, ktoré môžete počuť o konci časov. Nedovoľte takýmto historkám, z ktorých mnohé sú úplne vymyslené, aby vás znepokojili alebo vystrašili.

Ja, Ježiš Kristus, vo svojom milosrdenstve, zničím zlo, pretože sa nikdy nevzdám duší. Boh je láska. Božia moc je všemohúca.

Boh je milosrdný. Nikdy na to nezabudnite.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, pretože nesmiete dovoliť vašim srdciam, aby boli utrápené, keď  modlitby môžu zmierniť veľa zla vo svete. Odovzdajte sa Mi v láske, nádeji a radosti a Ja vám odnímem všetky vaše obavy a zbytočné starosti.

Keď sa pripravujete na veľkú oslavu, budete vždy plní radosti a vzrušenia. A hoci mnoho narušení a ťažkých porážok môže vzniknúť pred veľkým dňom, všetko bude zabudnuté keď slnko vyjde za úsvitu v tak dlho očakávaný deň. 

Takto sa musíte pozerať na môj Druhý príchod. Aj keď zlo, ktoré uvidíte, sa bude stupňovať vás vystraší a znechutí, bude trvať len krátko, pretože všetko bude čoskoro zabudnuté.

Buďte v pokoji. Nikdy nestrácajte nádej v moje veľké milosrdenstvo. Ja nikdy neopustím tých, ktorí ma milujú.

Váš Ježiš

   9. 1. 2013 - 10:45 hod.

672. Keď zrušíte pravdu, alebo ju pozmeníte, potom už to nie je pravda. Všetko, čo zostane, je (prázdna) ulita.

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako som známy skrze jazyky ľudí každý deň a predsa som od nich tak vzdialený.

Mnohí bez rozmýšľania hlasno vyslovujú moje meno vo chvíľkových prejavoch bez toho, aby si skutočne uvedomili, ako používajú moje meno. Nielenže nie som uctievaný, ale ani nepreukazujú žiadny rešpekt voči Mne. Moje meno je používané  k zlorečeniu druhým vo chvíľach veľkých sporov. Ako ma to zraňuje a šokuje, keď som používaný takýmto spôsobom.

Mnohí používajú Moje Meno v každodenných rozhovoroch, ale nie spôsobom, ktorý je adresovaný mojej úlohe ako Spasiteľa ľudskej rasy.

Ako by som si prial, aby som mohol zavolať na tých ateistov a agnostikov, aby si mohli vypočuť, ako užívajú Moje Meno pri svojej každodennej konverzácii. Ak je to zvyk, prečo teda neužívate inú formu vyjadrovania? Prečo Ma do toho zahrňujete, keď Ma  neprijímate? Prečo Ma používate ako formu rúhania, keď neveríte v Moju existenciu?

Tak veľa ľudí Ma odmieta akoby som nebol dôležitý pre ich životy. Som odsúvaný stranou, ako by som nebol dôležitý.

Mnoho duší, ktorí vo Mňa veria, nepraktizujú svoju vieru. A ako také, nedokážu pripraviť  svoje duše. Mnohí nevedia, kedy budú vzatí z tejto zeme do Nového života a robia hroznú chybu. Lebo nie sú súci, aby vstúpili do môjho Kráľovstva.

V deň, keď  sa duše ocitnú rozdelené do dvoch skupín, kedy im Pravda  o budúcnosti bude konečne odhalená. Beda človeku, ktorý sa nepripravil na tento veľký deň a premárnil čas, ktorý mu bol na zemi udelený.

Ak ide o ostatných, ktorí odmietli počúvať Pravdu, verejne Ma znižujú a zavrhujú - ich hrôza bude neopísateľná. Tam bude plač, hystéria a šok, keď budú svedkom toho dňa, keď tieto duše uvidia, že  cesta, ktorú si vybrali ich vedie iba do plameňov pekelných priepastí..

Toto je čas duchovnej obnovy pre duše, ktoré boli požehnané darom vidieť, ako sa dávne proroctvá teraz vo svete uskutočňujú, ako bolo predpovedané.

Pozerám sa na svet a vidím strašný zmätok, Ako sú ľudia vťahovaní do lží o tom, ako bol svet stvorený -  tieto lži,  ktoré boli vytvorené, aby ľudí odvrátili od Pravdy.

Vidím dobrých ľudí, ktorým bolo povedané, aby odmietli ich porozumenie môjho učenia a vzdali sa ich v prospech prijatia hriechu. Potom sú povzbudzovaní k schvaľovaniu hriechu, až pokiaľ samých seba nepresvedčia, že Ja, Ježiš Kristus, nad tým budem privierať oči.

Pravda môjho učenia leží v samom jadre kresťanstva. Keď zrušíte Pravdu , alebo ju pozmeníte, už nie je naďalej Pravdou. Všetko, čo zostane, je prázdna ulita.

Nastal čas spoznať, či ste alebo nie ste pripravení, aby ste dovolili, nechať sa oklamať modernistickou spiritualitou Hnutia New Age, alebo stáť pevne a obraňovať Sväté  Božie Slovo. Nemusí vám to teraz pripadať dôležité, ale keď príde ten deň, keď prídem súdiť, iba pravda bude akceptovaná v Mojom kráľovstve.

Ak prijmete lži, nie ste úprimní. Nie ste pravdiví. Preto nebudete dostávať milosti. Budete ako prázdna nádoba, ktorá pláva v mori, chváliaca sa nákladom, existujúcim len som vašej mysli. Nebude  nikomu užitočný tento falošný pocit istoty. A nedá vám prístup ku kľúčom k Môjmu Novému raju.

Modlite sa každý deň, ako keby zajtrajšok bol vašim posledným dňom, pretože nepoznáte čas môjho Druhého príchodu. Stane sa neočakávane. Až sa tento deň rozvidnie, bude málo času k návratu. Buď prijmete Mňa a môj sľub priviesť vás do môjho Kráľovstva, alebo budete poslaní na miesto, odkiaľ niet návratu.

Váš Ježiš

   11. 1. 2013 - 11:25 hod.

673. Ja im teraz udelím milosť slz lásky a obrátenia

Moja vrúcne milovaná dcéra, prosím, vypočuj Ma a počúvaj, keď ti odhaľujem moju bolesť. Moja hlava, pokrytá tŕňmi je bolestne drvená, ako znášam bolesť môjho ukrižovania, dvetisíc rokov po mojom čase na zemi.

Čas môjho Druhého príchodu je veľmi blízko. Nech nikto nepochybuje o mojom sľube, že znovu prídem. Nech nikto nepochybuje, že to môže byť kedykoľvek. Pripravte svoje duše, pretože ten čas je blízko. Je ďaleko lepšie sústrediť sa na stav svojej duše, než na stav vášho budúceho blahobytu.

Bolesť tŕňov teraz pociťujú predstavitelia v katolíckych a kresťanských cirkvách. Toľko trpia, pretože sú nútení prijímať doktríny, nariadené politickými vodcami, ktoré vychádzajú z úst šelmy.

Vás všetkých, ktorí útočíte na moje Slovo v týchto posolstvách, musím varovať, že bitka medzi Bohom a Satanom na konci časov je teraz. Kiež vám môj Otec odpustí vaše previnenia. Kiež vyleje svoje milosrdenstvo na vaše pomýlené a svojvoľné cesty, ktoré všetky prehliadajú hriech.

Bolesť tŕňovej koruny, ktorá je vtlačená v agónii na moje kresťanské cirkvi na zemi, sa v tejto dobe opakuje, ako bolo predpovedané. Bolesť odmietania - odmietanie môjho Slova, mojej existencie a môjho učenia - je pociťovaná nielen Mnou, ale aj všetkými úbohými dušami, ktoré Ma uctievajú, hlásajú moje sväté Slovo a Ma milujú.

Moje Srdce je s nimi prepletené v láske a utrpení. Spoznajú to okamžite, lebo im teraz udelím milosť sĺz lásky a obrátenia, keď sa budú modliť túto modlitbu Modlitebnej Kampane.

Modlitebná Kampaň (93): Za slzy obrátenia

Ó, môj milovaný Ježišu, si blízko môjmu srdcu.

Som s Tebou zjednotený.

Milujem Ťa.

Nosím si Ťa v srdci.

Dovoľ mi pocítiť Tvoju lásku.

Dovoľ mi pocítiť Tvoju bolesť.

Dovoľ mi pocítiť Tvoju prítomnosť.

Udeľ mi milosť pokory, aby som bol hodný tvojho kráľovstva na zemi, ako je v nebi.

Udeľ mi slzy obrátenia, aby som sa Ti mohol úprimne ponúknuť ako pravý učeník a pomáhať Ti v tvojej misii zachrániť každú dušu na zemi, skôr než znovu prídeš súdiť živých a mŕtvych.

Amen.

Choďte, moji milovaní nasledovníci. Sľubujem, že vám udelím milosť sĺz obrátenia, aby ste sa skutočne zjednotili v mojom najsvätejšom Srdci, keď sa budete modliť túto modlitbu.

Moje Srdce vás objíma, moji vrúcne milovaní a verní učeníci. Milujem vás. Som teraz s vami spôsobom, ktorý budete môcť ťažko poprieť.

Váš milovaný Ježiš

   12. 1. 2013 - 15:10 hod.

674. Plán zničiť katolícku cirkev zo svojich vlastných radov už prebieha

Moja vrúcne milovaná dcéra, toto je čas pre ďalšiu etapu v mojom pláne pripraviť svet na novú éru, Nový raj, kráľovstvo zasľúbené Mne, Synovi človeka.

Moja armáda sa musí teraz zhromaždiť a spojiť ako jeden v modlitbe, pretože bitka o duše sa teraz zosilňuje.Plány zlej skupiny, v celosvetovom meradle, zlegitimovať vojny, vraždu v podobe eutanázie a potratu, naberajú na sile.

Plán k zničeniu katolíckej cirkvi z jej vlastných radov už prebieha. Tie duše v mocných postaveniach, obzvlášť vy v kresťanských cirkvách, ktorí ospravedlňujete hriech a pokúšate sa ho uzákoniť, vedzte toto. Budete strašne trpieť. Ruka môjho Otca zasiahne a zničí váš plán.

Lebo každý muž a žena, ktorí sa pokúsia zaviesť zákony odporujúce vôli Božej, budú čeliť strašnému trestu. Nielen, že budú zrazení, ich vlastné národy budú tiež potrestané.

Môj Otec už toho znášal dosť. Už nebude ďalej tolerovať takéto zásahy do svojho stvorenia. Zem sa bude chvieť a nebude nikoho, kto by si toho nevšimol.

Aká skazenosť. A aká ľstivosť tam, kde sú ľudstvom zavádzané strašné ohavnosti, ktoré urážajú Boha. Pre tieto činy bude musieť človek čeliť hnevu Môjho Otca. Modlitby - a veľa modlitieb, môže túto skazenosť zastaviť. A je to vďaka vašim modlitbám, že Božie zásahy k potrestaniu ľudstva boli odložené. Teraz tieto národy, ktorých vodcovia sú hnaní duchom zla, budú vyhladené.

Moji milovaní nasledovníci, budete veľmi trpieť, až budete svedkami skutkov neposlušnosti proti zákonom Božím. Musíte vytrvať v modlitbách, aby ste zmiernili tresty môjho Otca.

Teraz, musíte založiť toľko modlitebných skupín pre moju modlitebnú kampaň koľko je len možné, v každom národe. Tým oslabíte prácu zlej skupiny.

Moja trpezlivosť je nekonečná, ale človek bude potrestaný pred mojím Druhým príchodom za svoje zlé skutky. Tento trest bol na nejaký čas pozdržaný, ale môj Otec dovolí príchod ekologických zvratov, aby očistil duše.

Tu je dôležitá litánia (4) na pomoc za zmiernenie trestu môjho Otca.

Litániová modlitba za zmiernenie trestu Boha Otca

Ó, Najvyšší Bože,

veľmi Ťa prosíme o milosrdenstvo pre hriechy tvojich detí.

Ďakujeme Ti za dar zeme.

Ďakujeme Ti za dar ľudského života.

Ceníme si dar života.

Rešpektujeme dar života.

Ďakujeme Ti za dar tvojho Syna, Ježiša Krista.

Ďakujeme Ti za dar vykúpenia.

Chválime tvoje božstvo.

Plne sa Ti odovzdávame, aby sa naplnila tvoja Božia vôľa na zemi, ako je v nebi.

Ďakujeme Ti za dar osvietenia svedomia.

Ďakujeme Ti za sľub večného života.

Vítame Nový raj.

Prosíme Ťa, aby si zachránil všetky duše, vrátane tých, ktoré Ťa trýznia a tých, ktoré sú pre Teba stratené.

Ďakujeme Ti za lásku, ktorú preukazuješ všetkým svojim deťom.

Ďakujeme Ti za dar proroctva.

Ďakujeme Ti za dar modlitby.

Prosíme Ťa, udeľ nám pokoj a spásu.

Amen.

Moja dcéra, táto misia sa stane ešte ťažšou, až nenávisť človeka k človeku zosilnie a stane sa nástrojom rozdelenia.

Verní učeníci Boží budú pokúšaní, aby podľahli hriechom, ktoré budú prestrojené ako zákony tolerancie. Musíte odolať každému pokusu obrátiť sa chrbtom k Pravde môjho učenia. Ak ponecháte všetky vaše skúšky v mojich svätých rukách, zistíte, že táto misia za záchranu duší bude oveľa ľahšia.

Váš Ježiš

   13.1. 2013 - 12:10 hod.

675. Ignorujte otázky alebo požiadavky na zmenu Mojich slov

Moja vrúcne milovaná dcéra, nikdy nesmieš zabudnúť, kto je tvoj Pán. Keď si ťahaná zo všetkých strán a moji učeníci kladú obrovskú záťaž na tvoje ramená, musíš odolať. Vlož všetko do mojich svätých rúk, zostaň sama a pros Ma, aby som všetko zariadil.

Musíš reagovať iba na môj hlas. Každý iný hlas, ktorý ti prikazuje konať moje sväté dielo podľa ich spôsobov a ich výkladov, musí byť ignorovaný.

Mnohí, ktorí nasledujú túto misiu, musia pochopiť, že moje sväté slovo nesmie byť vyšetrované, menené alebo prispôsobované, aby vyhovovalo ostatným. Moje Slovo je sväté. Prijmite to, čo hovorím, vo viere, a buďte spokojní. Snažiť sa nájsť skryté významy, senzáciu alebo vyhľadávať veštenie, Ma urážajú.

Naučte sa počúvať môj hlas. Nechajte ho dotýkať sa vašej duše a buďte vďační, že som vám dal  tento dar mojich intímnych učení a túžob. Robím to zo súcitu k vám, a pretože vás milujem. Otázky a požiadavky, na ktoré som vám dal odpoveď, ktorú ste chceli počuť, Ma urážajú. 

Moja dcéra, prosím ignoruj otázky alebo požiadavky, aby si zmenila moje slová, či význam toho, čo ti hovorím. Ty nemáš, ako som ti hovoril predtým, právomoc tak urobiť. Dokonca keď ti tieto nevyspytateľné duše kladú zložité otázky, na ktoré nemáš odpovede, zostaň ticho.

Tí z vás, ktorí sa naďalej snažíte skúšať Ma a prichytiť Ma pri chybe, napádaním a kritizovaním Môjho svätého Slova, vedzte, že ste len úbohí, slabí hriešnici. Nie je to to, že kladiete otázky pre dobro vašej duše, čo sa mi nepáči. Je to vaše odmietnutie pripustiť, že Ja, Ježiš Kristus, by som vôbec mohol hovoriť k svetu tak, ako to robím dnes.

Keď vezmete moje Slovo a prekrútite ho, aby vyhovovalo vám, stratí sa jeho zmysel. Ak ho potom roztrháte na kusy, aby ste sa vzopreli tejto mojej svätej misii k záchrane tejto poslednej generácie, potom budete odvrhnutí stranou.

Môj plán je účinný, teraz, keď vediem ľudstvo rýchlo vpred po ceste Pravdy. Tí, ktorí sa túlajú a blúdia, zostanú pozadu. Zostáva práve len toľko času k záchrane každého z vás. Prečo ho márnite? Každá minúta je drahá.

Dajte Mi šancu viesť vás, učiť vás a zachrániť vás. Poslušnosť ku Mne, vášmu Ježišovi, je potrebná, ak vám mám pomôcť. Iba vtedy Ma môžete poslúchať, keď odovzdáte svoju vôľu Mne. Ak to urobíte, zmätok už viac nebude prítomný vo vašej duši.

Váš Ježiš

   14.1.2013 - 18:12 hod.

676. Napriek môjmu Božstvu sa cítim zhnusený a znechutený z hriechov ľudí

Moja vrúcne milovaná dcéra, čas na prípravu na Varovanie je krátky. Toto je čas, kedy akokoľvek bolestivé je prenasledovanie, musíte ignorovať všetko, okrem môjho svätého Slova.

Až prípravy začnú, nenechajte sa nikým zastaviť, moji milovaní nasledovníci, až budete pripravovať vaše duše a modliť sa za tých, ktorí zomrú v smrteľnom hriechu počas Varovania.

Vy, moji nasledovníci a moji zasvätení služobníci, budete teraz znášať bolesť, ktorú cítim, keď pozerám  na úbohých hriešnikov. Aj napriek môjmu božstvu sa cítim zhnusený a znechutený z hriechov ľudí, ako sú predvádzané pred mojimi očami.

Ich arogancia, nehanebnosť a pýcha, predvádzané týmito hriešnikmi, presne napodobňujú rysy Satana a jeho démonov. Títo istí zlí duchovia pohltili duše Božích detí, takže nevyzerajú ako deti, ktorými kedysi boli, keď sa prvýkrát nadýchli.

Sú tak plní pýchy a presvedčenia o svojej vlastnej neporaziteľnosti, že už nie sú schopní dovoliť Duchu Božiemu dotknúť sa ich duší. Preto potrebujú vaše modlitby.

Žehnám vás s milosťou zachrániť tieto duše a musíte Mi pomôcť, kvôli Mne, aby som im pomohol.

Človeku už nestačí uspokojovať svoju vlastnú zmyselnosť, živiť svoje telesné túžby, myslia si, že musia zasahovať do môjho stvorenia. Podniká opatrenia, v ktorých sa nielen pokúša napodobniť Božiu moc, keď ide o tvorbu  ľudského života a jeho ukončenie, ale myslí si, že má moc nahradiť existenciu Boha.  Človek verí dnes vo svoju vlastnú božskosť, ktorá nie je nič než lož, vložená do jeho duše Satanom, ktorému prisahal vernosť.

Tieto kroky, ktoré teraz človek podniká, idú za hranice dovolených Bohom. Teraz, keď Božie cirkvi sú obkľúčené duchom zla, zo strany nepriateľov a podvodníkov, trest nakoniec zostúpi na zem.

Uvidíte moc môjho Otca a jeho trest bude prísny. Otrasie dokonca aj tým najarogantnejším hriešnikom, ktorý nebude pochybovať o tom, čia ruka dopadla na zem. Môj Otec to urobí, aby zbavil zem skazenosti, a súčasne umožnil rast svojej armády verných nasledovníkov, ktorí budú pomáhať v záchrane duší.

Hriech poškodil zem, po ktorej kráčate, a môžete to vidieť v chorobách, znečistení a korupcii vo vašich vládach. Škvrna hriechu pokrýva svet, takže sa stal nechutnou a odpornou vecou v očiach môjho Otca. On, ktorý stvoril svet ako miesto, kde mohol živiť svoju rodinu, má zlomené srdce.

Môj Otec je tiež nahnevaný a váhy spravodlivosti sa teraz vychýlili. Jeho trest nemôže byť zastavený tam, kde sa stal nevyhnutným.

Pomôžte vašim bratom a sestrám, najmä tým, ktorí vytvorili zákony, ktoré zasahujú do tých, ktoré boli stvorené Najvyšším Bohom. Musíte to urobiť pomocou modlitebnej kampane. Buďte silní. Buďte statoční. Nestrácajte nádej a nebojte sa ničoho, ak Ma milujete.

Váš Ježiš

   15. 1. 2013 - 22.50 hod.

677. Prosím, prijmite tento nový dar uzdravenia, ktorý vám teraz ponúkam

Moja vrúcne  milovaná dcéra, ako táto misia pokračuje v raste a rozširuje sa okolo sveta, bude požehnaná novými zázrakmi, ktoré, z môjho súcitu, budú dané tým, ktorí strašne trpia. Keď som prišiel po prvý krát, moje milosrdenstvo bolo rozšírené  na tie duše, ktoré potrebovali moju pomoc.

Budú to tie, ktoré sú preniknuté nedostatkom viery a postihnuté strašným telesným utrpením. Tým, ktorí ku Mne prídu, zmiernim ich utrpenie. Urobím to, aby som zapálil vieru v ich dušiach, ale bude to iba mocou Ducha Svätého, ktorou budú môcť byť uzdravené.

Prineste Mi vaše utrpenie. Prineste Mi vaše starosti. Prineste Mi vašu bolesť. Príďte ku Mne skrze vaše modlitby a Ja ich vypočujem. Želám si vziať vás všetkých do môjho svätého náručia a chrániť vás.

Prosím, prijmite tento nový dar uzdravenia, ktorý vám teraz ponúkam. Je vo forme modlitby modlitebnej kampane a uzdraví vašu myseľ, telo i dušu.

Touto modlitbou vám odkazujem vzácny dar uzdravenia. Tým, že sa ju budete modliť, spoznáte, že táto žiadosť o pomoc zošle na vás a tých, ktorých ste zahrnuli do tejto modlitby, veľké dary z neba. Prináša tiež mimoriadnu ochranu k obnove tých stratených, ktorí sú neistí svojou vierou a cítia pocit únavy. Môžu trpieť kvôli svojim pochybnostiam. Môžu trpieť telesnými chorobami, ktoré ničia ich schopnosť dovoliť Mi priniesť im pokoj, lásku a útechu.

Aby ste dostali toto požehnanie k uzdraveniu, prosím, modlite sa túto modlitbu modlitebnej kampane.

Modlitebná Kampaň (94): Za uzdravenie mysle, tela a duše

Ó, drahý Ježišu, dávam sa Ti unavený, chorý, v bolesti a s túžbou počuť tvoj hlas.

Dovoľ Mi, aby tvoja Božia prítomnosť sa ma dotkla tak, aby som bol zaplavený tvojím Božím svetlom v mojej mysli, tele a duši.

Dôverujem v tvoje milosrdenstvo.

Úplne Tí odovzdávam moju bolesť a utrpenie a prosím Ťa, aby si mi dal milosť veriť v Teba, a tak aby si ma mohol vyliečiť z tejto bolesti a temnoty, aby som sa stal znovu zdravým, a tak mohol ísť po ceste Pravdy a dovoliť Ti viesť ma do života v Novom raji.

 Amen.

Predovšetkým sa musíte starať o vašu vieru. Potom, milosťou môjho milosrdenstva, vypočujem vašu prosbu o uzdravenie, v súlade s mojou svätou vôľou.

Váš milovaný Ježiš

   17. 1. 2013 - 23:17 hod.

678. Všetko bude urobené, aby bol spôsobený rozpad vašich modlitebných skupín

Moja vrúcne milovaná dcéra, oheň Ducha Svätého zosilnel v mojich modlitebných skupinách, a tie sa teraz rozšíria po celom svete a znásobia sa tisíckrát. Milosť udelená týmto skupinám im umožní sa rýchlo postaviť a rásť tak, ako som zamýšľal.

Tak ako plameň Pravdy pohltí zem, rovnako tak zostúpi temnota, ako veľká, hustá hmla. Zlý a jeho démoni budú mučiť toľkých, koľkých len budú môcť, aby ich vzali preč odo Mňa.  Nemôžem mu to dovoliť.

Bolesť, že som oddelený od týchto úbohých duší, ktoré sa poddajú ochotne klamstvám, ktorými ich Satan kŕmi, je pre Mňa veľmi ťažké znášať. Nič, však, nemôže zastaviť Božie Slovo, aj keď to tak mnohým z vás nemusí pripadať.

Svojou mocou ja budem šíriť lásku prostredníctvom tých duší, ktoré odpovedajú na moju výzvu k modlitbám. Keď Mi odovzdajú svoju slobodnú vôľu, môžem urobiť, čo je potrebné, aby som ich pritiahol k Božej láske. Táto láska v ich životoch už nejaký čas chýbala. Potom spoznajú vnútornú prázdnotu, ktorú pociťovali predtým, než som im priniesol túto útechu. Útecha, ktorá im chýbala, je pokoj duše, ktorý môže prísť len odo Mňa.

Poďte ku Mne a Ja vám pomôžem uvidieť všetko, čo je dôležité. Načúvajte môjmu hlasu, teraz, keď zhromažďujem všetky národy a zjednocujem moju rodinu, aby som vás mohol pripraviť na váš nový život, kde smrť už nebude existovať. Ani smrť tela alebo duše nemôže existovať v mojom Novom raji. Smrť zanikne. Môj Nový raj je pripravený, ale musí byť naplnený každučkou dušou, žijúcou dnes v tomto svete. To je moja veľká túžba.

Vy, moji nasledovníci, musíte sa teraz pripraviť na strašné skúšky, ktorým budete musieť čeliť, pretože ste odpovedali na moje volanie. Všetko bude urobené, aby bol spôsobený rozpad vašich modlitebných skupín. Mnohí kňazi, napríklad, sa pokúsia zastaviť ich. Budú vás žiadať, aby ste sa ich nezúčastňovali. Povedia vám, že nie sú dovolené. Povedia vám, že moje modlitby pochádzajú z ducha zla. Bude vám daný každý druh výhovoriek - všetky z nich budú jednoducho znamenať to, aby zabránili mojej práci, aby bola vykonaná.

Naliehavo vás prosím, aby ste pracovali spoločne v mieri a harmónii. Nedovoľte, aby rozdiely v názoroch zastavili túto prácu. Toto je čas, kedy sa Satan pokúsi vraziť klin medzi vás všetkých, aby modlitby modlitebné kampane neboli celosvetovo šírené, ako som nariadil.

Modlitbové skupiny Ježiš ľudstvu musia byť zakladané všade. Budú neoddeliteľnou časťou formácie a koordinácia mojej zvyškovej armády na zemi. Musíte úzko spolupracovať, v láske a harmónii a zostávať v spojení s mojou dcérou Máriou. Dal som jej pokyny, aby tam, kde to bude možné, pomáhala vás viesť. Poslal som jej skupinu ľudí, ktorí budú koordinovať tieto skupiny v rôznych častiach sveta. Každý z vás sa však musí sústrediť na vašu vlastnú oblasť a spojiť sa jeden s druhými. Mária dostane odo Mňa pokyny, ako majú byť riadené a akú formu si im prajem dať.

Budem žehnať každej modlitebnej skupine, ak súhlasia s mojim vedením. Potrebujem do nich zapojiť členov duchovenstva a modlitebné knihy majú byť použité. Mária vám dá  vedieť, čo sa očakáva v najbližšej dobe.

Pripravte sa na túto celosvetovú misiu, ako žiadnu inú. Je to posledná misia k záchrane duší a každá etapa na tejto ceste je riadená Mnou, Ježišom Kristom. Preto vás prosím, aby ste vložili všetku svoju dôveru vo Mňa. Radujte sa, lebo ste požehnaní, pretože vám bola daná táto úloha v tom najdôležitejšom čase v dejinách sveta. Za týmto účelom dostanete mnohé dary odo Mňa, pretože potrebujem vašu pomoc k záchrane duší.

Dovoľte Mi, aby som vám dal požehnanie ochrany pre skupiny modlitebnej kampane Ježiš ľudstvu na každom jednotlivom mieste, kde sú založené.

Moja láska, moje požehnanie, moji milovaní učeníci. Prinášate mi pokoj, lásku a útechu v tomto čase. 

Váš milovaný Ježiš

    18.1.2013 - 19:30 hod.

679. Odstránenie všetkých symbolov môjho Syna bude znamenať začiatok konca

Moje deti, prúd sa obrátil, pretože hriech sa stále všade rozširuje. Ako sa hriech stáva prijateľným v srdciach ľudí, zem bude nariekať v agónii pod ťarchou temnoty.

Svetová vojna je teraz inscenovaná a čoskoro odhalí svoju ohavnosť, ktorá leží v srdciach svetových vodcov, ktorí sú spojení ako pupočnou šnúrou. Jeden živí druhého, ale čoskoro žiadny nezostane vodcom vo svojich vlastných krajinách, pretože budú počúvať len jedného pána, Antikrista.

Mnohým sa svet môže zdať rovnakým, ale nie je. Kvôli zlu, vyvolanému vtelenými démonmi, ktorí sa potulujú v kuloároch moci, bude trpieť celé ľudstvo. Moc, držaná týmito otrokmi zlých vodcov spôsobí, že občianske práva zaniknú. Známky toho už môžete pozorovať. Čoskoro budú všetky zakázané a vy budete musieť dôverovať môjmu Synovi a odovzdať sa Mu, aby ste mohli odolať nespravodlivostiam, ktorým budete musieť byť svedkami.

Odstránenie všetkých symbolov môjho Syna bude znamenať začiatok konca. Akonáhle sa to stane, budete vedieť, že čas Druhého príchodu je blízko.

Musíte zotrvať v modlitbách, deti, a pokračovať v modlitbách modlitebnej kampane, pretože sú veľmi mocné a pomôžu zmierniť utrpenie, ktoré je plánované zlou skupinou.

Zem sa bude teraz otriasať tam, kde sa nachádzajú sídla týchto démonicky ovplyvnených vodcov.  Ruka Boha Najvyššieho udrie zem, ale mnohí z tých, ktorí vedú hriešne životy, môžu byť zachránení skrze vaše modlitby.

Vplyv Zlého je teraz pociťovaný v cirkvách a tými, ktorí hlásajú sväté Božie Slovo. Sú prvoradým cieľom Zlého a Antikrist nepoľaví vo svojom úsilí zničiť všetky kresťanské cirkvi.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa za Kristovu armádu, aby zostala pokojná a v mieri. Len vtedy, keď budete plne dôverovať môjmu Synovi a tým, že sa vzdáte vašej slobodnej vôle, sa stanete silnými. Potom budete môcť vydržať tieto skúšky.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

   18.1.2013 - 20:15 hod.

680. Vy, tak ľahko hltáte, tie falošné slová predkladané vám klamármi

Moja vrúcne milovaná dcéra, je tak ľahké prehlušiť môj hlas krikom falošných prorokov, ktorí prenikli do sveta v tomto čase.

Ako nerozumní sú tí medzi vami, vrátane mojich verných nasledovníkov, ktorí sú tak hladní po mojej láske, že tak ľahko zhltnú klamné slová, ktoré im boli predložené klamármi.

Neviete azda, že Ja odovzdávam moje Slovo ale len pár dušiam? Nepovedal som vám, že moje Slová, dávané vám teraz, sú posledné svojho druhu? Prečo potom dychtivo vyhľadávate slová novo vyhlásených prorokov, ktorí tvrdia, že hovoria v mojom mene? Ich túžbou je hľadať slávu a pozornosť. To, čo robia, je, že živia moje stádo slabou alternatívou, plnou nepodstatných slov. Mnohé z týchto úbohých duší, oni nechcú ublížiť, pretože mnohí sú vedení svojou oddanosťou ku Mne, aby šírili Božiu lásku. Napriek tomu im nedávam pokyny, aby tak robili, lebo im neodhaľujem moje sväté Slovo, alebo podrobnosti môjho svätého Plánu. Iní, nanešťastie, sú ovplyvnení duchom zla, aby zľahčovali  moje sväté Slovo.

Kým mnoho hlasov z úst falošných prorokov priťahujú pozornosť mnohých, môj pravý hlas je odsunutý stranou. Tí z vás, ktorí hľadáte môj hlas a ktorí ste svedkami slov mnohých samozvaných prorokov, musíte Ma teraz počúvať.

Sú vybrané duše, cez ktoré som hovoril po desaťročia. Stále ešte s nimi komunikujem. Od začiatku tejto misie som nedal ani jedinej duši povolenie verejne hlásať moje Slovo v tomto čase, s výnimkou tých milovaných vybraných duší, ktoré pre Mňa pracovali roky.

Ako mám zvýšiť môj hlas, aby ste Ma mohli počuť? Čo je to, čo hľadáte? Je to Pravda? Je to senzácia? Je to poézia - ktorá vám pripomína, ako by sa moje Slovo javilo na papieri? Prečo potom zo všetkých prorokov, ktorí hovoria, že hovoria v mojom mene, Ma  odmietate skrze tieto posolstvá?

Ó, ako ste klamaní. Ako ste odtiahnutí preč z mojej milujúcej náruče. Ako ste zvádzaní počúvať sladké zvuky, ktoré nemajú žiadnu podobnosť s mojím pravým Slovom.

Príde čas, kedy budete zahanbení svojou krutosťou, vaším nemilosrdným odmietnutím môjho svätého Slova, vaším tvrdohlavým odporom, zrodeným z hriechu pýchy, prijať moje sväté Slovo v tomto čase, Lebo toto je čas, kedy Pravda má byť odhalená ľudstvu  v záujme vašich duší a duší každého muža, ženy a dieťaťa.

Sľúbil som svetu, že mu Pravda bude odhalená počas tohto času, napriek tomu  mnohí z vás sú slepí a hluchí k Božiemu Slovu. Prosím vás, aby ste premýšľali o vašom hľadaní môjho milosrdenstva, môjho Slova a môjho zasľúbenia. Potom Ma musíte prosiť, aby som vás viedol a dal vám jasnosť mysle, aby ste Ma mohli vidieť, počuť Ma, veriť Mi a konečne plne sa Mi odovzdať podľa môjho želania, aby som zachránil vašu dušu. Nesmiete plytvať časom uvažovaním alebo sa nechať zviesť na scestie, pretože vás potrebujem.

Váš Ježiš

    19. 1. 2013 - 20:45 hod.

681. Musíte bojovať proti každému zákonu a každému dôvodu, ktorý presadzuje potraty

Moje dieťa, keď sa vystupňujú zlovoľné činy v spôsobe, akým sa národy  pokúsia zaviesť potraty, Duch Svätý zostúpi na Božie deti, aby získali odvahu sa brániť.

Potraty sú najťažším hriechom v očiach môjho Otca. Nemôže Mu byť predložený žiadny dôvod, ktorý by ospravedlnil tento ohavný čin proti Božiemu stvoreniu. Potraty sú potupou posvätného stvorenia ľudstva a prinášajú so sebou strašný trest.

Bude predložený každý dôvod, aby ospravedlnil potraty vo vašich krajinách, ale nič ich nikdy nebude môcť urobiť prijateľnými Bohu. Nikto nemá právo zasahovať do daru života stvoreného Bohom, Stvoriteľom všetkého, čo je.

Mnohé úbohé duše veria, že prejavujú súcit, keď ospravedlňujú potraty, ale všetko, čo robia, je, že ospravedlňujú vraždu, ktorá je ťažkým hriechom. Musíte bojovať proti každému zákonu a každému dôvodu, ktoré presadzujú potraty, a musíte chrániť život Božích detí v lone ich matiek. Nikdy nesmiete mať strach, keď hlásate posvätnosť života.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa za tie duše, ktoré nemôžu prijať dôležitosť života a posvätný čin Božieho stvorenia. Tieto duše potrebujú vaše modlitby a trpezlivosť. Ukážte im, že neprijmete ich požiadavky, ktoré by vás nechali tolerovať vraždu nenarodeného Božieho dieťaťa.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

   20. 1. 2013 - 10:10 hod.

682. Sú to misie pravých prorokov, ktoré vzbudzujú pohoršenie

Moja vrúcne milovaná dcéra, je mojím najväčším prianím vidieť neveriacich čítať moje sväté Slovo. Aj keby to bolo len na pár minút, budú v pokušení prísť späť k môjmu Písmu, znovu a znovu.

Satan klame svet tým, že ho presvedčil uveriť, že neexistuje, alebo že jeho démoni, padlí anjeli, sa netúlajú voľne po svete, hľadajúc útočisko v srdciach a telách ľudí, preto zostal neveriacim neznámy. Len vtedy, keď človek pripustí existenciu zla vo svete, otvorí skutočne svoju myseľ na prijatie existencie Božej.

Keď sa zlí duchovia potulujú, vyhľadávajú miesta, kde môžu ľahko vojsť do duše. Akonáhle už sú raz vnútri, je veľmi ťažké sa ich zbaviť. Pevne sa držia tých úbohých duší, ktoré nemajú žiadnu vieru, alebo dôveru v Boha. Podobnými spôsobmi útočia na mojich nasledovníkov a len ich modlitby im môžu ponúknuť ochranu. Keď je prorok poslaný do sveta, Satan a jeho démoni vyvinú mimoriadne úsilie, aby bojovali proti daru proroctva.

Ty, dcéra moja, si obklopená útokmi Satana. Tie majú mnoho foriem. Ľudia, ktorí reagujú na moje posolstvá, budú tiež mučení. Najskôr budú do ich sŕdc zasadené pochybnosti duchom zla, ktorý potom vyvolá v ich dušiach úzkosť. To ich povedie k spochybňovaniu a napádaniu mojich posolstiev, až sa ich pochybnosti zmenia v nenávisť.

Mnoho duší, s ktorými si spojená, bez toho, že by to vedeli, budú neustále pokúšané ťa zradiť. Objavia sa istí cudzinci a povedia ti, že oni tiež sú prorokmi. Niektoré z týchto duší, ktoré k tebe prichádzali od začiatku tejto misie pod zámienkou, že sú aj mojimi prorokmi s mimoriadnymi darmi odo Mňa a ktoré ťa klamali, sú tvojimi najväčšími nepriateľmi. Sú posadnutí zlými duchmi a mnohí, žiaľ, si to neuvedomujú. Tí moji zasvätení služobníci, ktorým si sa zverila a ktorí ťa zradili, tým bolo duchom žiarlivosti tiež zabránené splniť ich povinnosť ku Mne.

Je veľmi málo tých hodných dôvery pre spoluprácu s mojimi prorokmi a to je dôvod, prečo moji praví proroci musia pracovať sami, len s hŕstkou ľudí, ktorým možno veriť. Vy, moji nasledovníci, sa nikdy nesmiete cítiť zranení alebo urazení, keď môjmu prorokovi nedovolím sa s vami stretnúť, alebo sa zúčastniť verejných udalostí.

Prorokovi posledných čias, nemôžem dovoliť rozptýlenie. Potrebujem všetok Máriin čas a celú jej oddanosť. Budem to Ja, kto vás povedie vo vašich modlitbách a prostredníctvom mojich modlitebných skupín. Nikdy nepodceňujte ducha zla, ktorý vytvára pochybnosti a spory medzi vami, spolu s pokušením odísť.

Je potrebné, aby ste poznali dôvody, prečo tomu tak je. Je to preto, že v tomto čase je vedená najväčšia Satanova vojna. Sú to misie pravých prorokov, ktoré vzbudzujú pohoršenie. Som to Ja, Ježiš, kto vedie bitku proti Zlému a som to Ja, kto v nej zvíťazí.

Váš milovaný Ježiš

   20. 1. 2013 - 17:50 hod.

683. Títo ľudia zničia moje cirkvi a len málo kňazom bude dovolené ponúkať každodenné obete

Moja vrúcne milovaná dcéra, prajem si, aby moji učeníci prijali zmeny, ktoré ležia pred nimi, bez strachu. Je to kvôli týmto zmenám, že človek môže byť očistený.

Čoskoro dôjde ku krutým vojnovým činom a k zrušeniu vašich práv, ktoré boli vyvolané na to, aby bola vykonávaná kontrola, akým spôsobom sú vedené vaše krajiny. Keby k tejto poslednej bitke medzi kráľovstvom môjho Otca a diablom a jeho zlými duchmi nedošlo, potom by zlo nemohlo byť zničené.

Neustále sa budú podnikať pokusy prevziať kontrolu nad vašimi menami a vaším osobným prístupom k peniazom. Ale vaše modlitby môžu zastaviť zlých vodcov v ich pokusoch vás zotročiť. Títo ľudia zničia moje Cirkvi a len málo kňazom bude dovolené ponúkať každodenné obete. Napriek tomu budú medzi nimi takí, ktorí zostanú pevní vďaka Božej milosti.

Budú prenasledovať cirkev a spôsobia veľké rozdelenie medzi vodcami v kresťanských cirkvách, a napriek tomu tu budú kňazi a duchovní, ktorí ešte zostanú, pretože odmietnu podrobiť sa tomuto nátlaku.

Pokúsia sa zrušiť sviatosti krstu, svätého prijímania a spovede, a napriek tomu títo verní a statoční zasvätení služobníci Mi budú aj naďalej slúžiť.

Nezabudnite, že vaše modlitby zmiernia dopad a tvrdosť týchto skúšok. Keď sa moje vybrané duše budú modliť zvlášť za tieto činy milosrdenstva, odpoviem na ich volanie.

Váš Ježiš

   21. 1. 2013 - 15:50 hod.

684. Môj čas, ktorý je prepojený s Božou vôľou môjho Otca, je už takmer nad vami

Moja vrúcne milovaná dcéra, môže sa zdať, že môj čas na zemi sa ukončil mojim ukrižovaním, ale to bol len začiatok.

Môj čas, ktorý je prepojený s Božou vôľou môjho Otca, je už takmer nad vami a Ja nakoniec prídem ešte raz, aby som vzal ľudstvo do môjho Najsvätejšieho Srdca.

Mnohé bolo dosiahnuté, nielen vami, moji drahí, milovaní učeníci, ale vierou mojej Cirkvi, ktorá sa postavila proti prenasledovaniu, uloženému na moje telo na zemi laickými vládami.

Ako Ja len milujem mojich verných nasledovníkov. Ako mnoho útechy Mi prinášajú svojou pevnou a oddanou vernosťou. Duch Svätý sa teraz rýchlo šíri a bol hodený ako sieť na ľudstvo, ako protijed duchu zla, prítomnému v srdciach ľudí.

Moji nasledovníci, keby ste videli, tak ako Ja vidím, duchov zla, ktorí sa potulujú po zemi, hľadajúc príbytok, zomreli by ste strachom. Hľadajú útulok v ľudských dušiach a dom, ktorý obývajú. Duše, ktoré Ma nemilujú, ktoré odmietajú Boha a ktoré sa riadia falošným učením, šíreným Satanom, vrátane hnutia New Age - ktoré vystupuje ako náboženské a duchovné organizácie - sa široko otvárajú týmto duchom. Mnohé z týchto duší by boli urazené, keby sa im povedalo, že sú nositeľmi takých zlých duchov. Neverili by tomu, hoci vykazujú známky hlbokej emocionálnej tiesne.

Títo zlí duchovia, a je ich mnoho, sa Mi ukazujú a zvíjajú sa predo Mnou v temnote. Môžem ich vidieť, ako sa ironicky škeria a zo svojich odporných úst na Mňa pľujú. Keď sú prítomní v Božích deťoch, premieňajú osobu, do ktorej vnikli, aj keď spočiatku len pomaly. Časom tieto poľutovaniahodné duše budú chrliť nečistotu proti Bohu a zákonom, ktoré ustanovil. Budú propagovať zlé činy každého druhu a vyvinú veľké úsilie, aby zviedli iné duše k páchaniu hriechov. Tak ako sa bude zvyšovať rýchlosť, s akou infikujú duše, Duch Svätý, prítomný v srdciach mojich nasledovníkov povedie mocnú bitku, aby pomohol vykoreniť toto zlo. Preto je modlitba tak dôležitá. Vaše modlitby, ponúkané k zastaveniu zavádzania zlých zákonov, ktoré urážajú Boha, budú počuté a vypočuté

Prosím, pokračujte v modlitbe modlitebnej kampane (87), aby ste ochránili váš národ pred zlom a aby zlé činy prenasledovania mohli byť zmiernené.

Váš Ježiš

   22. 1. 2013 - 10:24 hod.

685. S darom Ducha Svätého budete prorokovať v mojom svätom mene po celom svete

Moja vrúcne milovaná dcéra, moje svetlo bude teraz žiariť na tie národy, ktoré neboli vyučované v Pravde.

Tam, kde sa o Bohu nehovorí, moja Božia prítomnosť teraz naplní každý kút tých národov, ktoré Ma neuctievajú, hoci sú si vedomé, kto som. Závoj temnoty bude zdvihnutý a konečne tieto hladné duše budú piť môjho Ducha Svätého a hltať moje sväté Slovo. Po všetkom tom čase im skrze rozšírenie mojich modlitebných skupín bude daná Pravda.

To sa týka tých národov, kde vaše kostoly sú prázdne, kde sviatosti sú zriedka prístupné a kde každodenné omše už nie sú viac oslavované. Je to na vás, moji milovaní učeníci, aby ste šírili moje sväté Slovo, aby temné duše a tie, ktoré o Mne nič nevedia, boli osvietené a šetrne povzbudené prísť ku Mne.

Žehnám vám a mocou mojej hlbokej lásky ku každučkému z vás zvýšim mimoriadne váš počet. Moje modlitbové skupiny budú založené v každej krajine a s darom Ducha Svätého budete prorokovať v mojom svätom mene po celom svete.

Pripomeňte všetkým moje Učenie. Pripomeňte dušiam, aby čítali svätú Bibliu, jeden z najväčších darov, daných vám mojím Otcom. Modlite sa moje modlitby; čítajte moje slávne posolstvá a modlite sa, aby ste sa mohli dotknúť aj tých najtvrdšie srdce.

Udelím vám veľa darov a dám vám pokyny pre každý krok, ktorý urobíte na ceste Pravdy.

Váš Ježiš

    23. 1. 2013 - 16:05 hod.

686. Je to mocou modlitby, že milosrdenstvo môjho Syna sa môže šíriť po celom svete

Moje deti, musíte sa snažiť, aby ste zasvätili najmenej pätnásť minút denne modlitbám modlitebnej kampane, pretože je to veľmi dôležité.

Musíte si nájsť čas pomodliť sa tieto modlitby, pretože už zmierňujú mnohé tragédie na svete, ktoré sú spôsobené tými zlými ľuďmi, ktorí vykonávajú akty zla.

Nesmiete nikdy zabudnúť na moc modlitby, alebo na skutočnosť, že skrze môj príhovor vám môžem pomôcť vo vašom zápase s vašou vierou.

Mnohí z vás sú zamestnaní inými vecami vo svojich životoch, ale musíte vynaložiť všetko úsilie, aby ste preukazovali úctu môjmu Synovi. Pre mnohých z vás môže byť modlitba ťažká.

Môže byť ťažké modliť sa v súkromí a tí, ktorí nemôžu vidieť najdokonalejšiu a najkrajšiu tvár môjho Syna, Ježiša Krista, sú ľahko rozptyľovaní.

Tu je krátka modlitba modlitebnej kampane (95): Za pomoc nájsť čas k modlitbe:

Ó, Matka Spásy, príď mi na pomoc, keď sa snažím nájsť čas na modlitbu.

Pomôž mi venovať tvojmu milovanému Synovi, Ježišovi Kristovi, čas, ktorý si zaslúži, aby som mu ukázal, ako veľmi Ho milujem.

Prosím ťa, aby si ty, moja Blahoslavená Matka Spásy, požiadala o milosti, ktoré potrebujem, a vyprosila mi u svojho drahého Syna všetky milosti a priazeň, aby ma mohol ukryť vo vnútri svojho Najsvätejšieho Srdca.

Amen.

Deti, aby ste kráčali po ceste pravdy, všetko, čo musíte urobiť,  je venovať potrebný čas modlitbe. Je to mocou modlitby, že milosrdenstvo môjho Syna sa môže šíriť po celom svete. Tým, že sa budete modliť modlitby modlitebnej kampane, bude môcť byť mojím Synom naplnená zmluva k záchrane sveta.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

   23. 1. 2013 - 16:40 hod.

687. Naliehavo prosím mojich nasledovníkov, aby ľuďom pripomínali, aké dôležité je čítanie svätej Biblie

Moja vrúcne milovaná dcéra, som radostný a potešený kvôli láske, ktorú moji učeníci majú vo svojich srdciach ku mne.

Nebesia sa radujú z rýchlosti, akou sa moje Božie posolstvá a modlitby šíria po celom svete. Toto je tak dávno predpovedaný čas, kedy moje sväté evanjelium bude kázané po celom svete.

Naliehavo žiadam mojich nasledovníkov, aby ľuďom pripomínali, aké dôležité je čítať svätú  Bibliu, Slovo, napísané podľa vôle môjho Otca.

Dnes je moje Slovo opäť kázané, aby vštepilo do myslí dnešných ľudí,  dôležitosť môjho učenia. Neprijatie Božieho Slova má za následok smrť duše.

Každý človek na zemi sa narodil so slobodnou vôľou. Pre každého človeka, ktorému môj Otec dal život, bola sviatosť krstu k dispozícii, ale nie každému Božiemu dieťaťu bol daný prístup k tomuto dôležitému daru, ktorý očisťuje dušu a zbavuje ju démonov.

Každý človek mal nárok na Pravdu môjho učenia, napriek tomu nie každému bola Pravda daná. Miesto nej živili nevinné duše falošné náboženstvá. To viedlo k vzájomnej nenávisti, keď lži, vytvorené a šírené takými falošnými náboženstvami, zamorili srdcia ľudí.

Pravdou je, že moje sväté Slovo je potravou duše. Bez neho duša chradne. Keď už v sebe nemá pokoj, ktorý jej moja láska prináša, potom hľadá potešenie v náručí svetských vecí, ktoré ju nakoniec zbavia všetky útechy.

Teraz, keď moje sväté Slovo je zapálené v srdciach vyčerpaných ľudí, moja láska sa rozšíri, akonáhle bude ľudstvu daná Pravda. Táto láska pritiahne hladné duše, a tak môj plán spásy bude pokračovať. Vyčerpám všetky možnosti, použijem srdcia pokorných duší - ktoré Ma skutočne milujú - aby som zachránil celú ľudskú rasu. Nezáleží na tom, akého boha zbožňujú, pretože veľmi skoro im bude Pravda odhalená. Potom už nebudú chcieť nič, len moju božskú prítomnosť.

Váš Ježiš

   25. 1. 2013 - 20:00 hod.

688. Ja zmiernim mnoho z predpovedaného utrpenia, skrze moc mojich modlitebných skupín Modlitebnej Kampane

Moja vrúcne milovaná dcéra, chcem dať pokyny mojím skupinám modlitebnej kampane, aby boli ostražité, keď sú zakladané vo svojich národoch. Musia mať na blízku svätenú vodu, mať môj kríž a modliť sa túto špeciálnu modlitbu modlitebnej kampane za požehnanie a ochranu svojej modlitebnej skupiny.

Modlitba modlitebnej kampane (96) za požehnanie a ochranu našej modlitbovej skupiny:

Ó, môj najdrahší Ježišu, prosím, požehnaj nám a ochraňuj nás, tvoju skupinu modlitebnej kampane, aby sme sa stali imúnny k zlým útokom diabla a všetkým zlým duchom, ktorí nás môžu mučiť pri tejto svätej misii za záchranu duší.

Nech zostaneme verní a silní a vytrváme chváliť tvoje sväté meno pred svetom a nikdy sa nevzdáme nášho úsilia šíriť Pravdu tvojho svätého Slova.

Amen.

Prosím, modlite sa túto modlitbu pred a po každom modlitbovom stretnutí.

Musím vás tiež poučiť, moji milovaní učeníci, aby som zaistil, že modlitba je základom každého modlitebného stretnutia. Neželám si, aby ste rozjímali o tom, čo je negatívne, alebo vytvárali strach medzi vami, pretože všetko, čo prinášam, je láska a pokoj.

Moje posolstvá sú plné nádeje a Ja zmiernim mnoho z predpovedaného utrpenia, skrze moc  mojich skupín modlitebnej kampane. Účelom tejto misie je zachraňovať duše. Nikdy to nebolo nič iné. Moje posolstvá sú vám dávané, aby vás osvietili, varovali vás pred nebezpečenstvami, ktoré ovplyvňujú vašu vieru a aby vás pripravili na môj Nový raj.

Choďte teraz v pokoji. Pokryjem každú skupinu modlitebnej kampane hojnosťou mojich milostí, vrátane daru rozlišovania.

Váš Ježiš

   25. 1. 2013 - 23:20 hod.

689. Budú vzlykať s úľavou, keď si uvedomia, že majú budúcnosť, kde smrť neexistuje

Moja vrúcne milovaná dcéra, moja moc stúpa skrze moc Ducha Svätého v srdciach ľudí v tomto čase. Dokonca aj chladné a vzdialené duše budú obrátené skrze dary, ktorými zahŕňam ľudstvo kvôli tvojej veľkorysej odpovedi na moje volanie z neba.

Ani jediný národ nezlyhá v prijatí moci Ducha Svätého, ani jeden kameň nebude ponechaný neobrátený, ani jediný kňaz nevediaci o mojich posolstvách, ani jeden z mojich milovaných učeníkov nezostane nedotknutý, správou, ktorú prinášam. Dokonca aj tí, ktorí Ma odmietajú, prídu späť, druhýkrát si vypočuť moje Slovo, pretože môj Duch sa dotkne ich sŕdc.

Radujte sa, lebo sú to len dva roky, čo sa začala táto misia a moje Slovo je čítané vo viac ako dvesto krajinách a takmer v štyridsiatich jazykoch. Budem pokračovať v šírení mojich posolstiev, v každom jazyku, medzi bohatými aj chudobnými, medzi ateistov aj mojimi zasvätenými služobníkmi.

Nerobím rozdiel medzi osobou, ktorá v Boha neverí a tými, ktorí zasvätili život Mne, svojmu Ježišovi. Každá duša je pre Mňa rovnako dôležitá, ako tie, ktoré Ma zraňujú, ktoré Ma zrádzajú, ktoré Ma nechávajú plakať, ktoré na Mňa útočia, pribíjajú Ma na kríž a nenávidia Ma - milujem ich všetky. Preto som trpezlivý. Viem, že keď ich Pravda prenikne, prídu ku Mne. Potom budú vzlykať úľavou, keď  si uvedomia, že majú budúcnosť, kde smrť neexistuje.

Toto je moje zasľúbenie a keď ste trápení, bičovaní, zneužívaní a vyzeráte ako blázni, to je všetko, na čo sa musíte sústrediť. Tento Nový raj je pre všetkých z vás. Keď bojujete za záchranu duší, majte tento sľub vo vašich srdciach.

Váš milovaný Ježiš

    26. 1. 2013 - 19:22 hod.

690. To je dôvod, prečo len zázrak môže zachrániť ľudskú rasu

Moja najdrahšia dcéra, môj drahý Syn, ktorý pre moje deti zomrel tak krutou smrťou, sa pripravuje na svoje veľké milosrdenstvo.

Až doteraz som Mu udelil nutný čas, aby priviedol tak veľa duší, ako je to len možné, pod svoje Božie milosrdenstvo bez toho, že by sa vzdal jedinej zblúdilej duše. Čas pre môj dar ľudstvu je už veľmi blízko.

Čas, kedy môj Syn, Mesiáš, prišiel žiť na zem, bol ľudstvom premrhaný. Oni Ho odmietli. Druhýkrát, keď Mu dávam súhlas prísť znovu, to nebude iné. Bude odmietnutý.

To je dôvod, prečo len zázrak môže zachrániť ľudský rod. Ale tento zázrak sa môže stať len vtedy, keď Ja, Boh Stvoriteľ všetkého, čo je, môžem zaručiť, že slobodná vôľa človeka zostane nedotknutá. Do tohto daru slobodnej vôle nemôže byť zasahované. Keď Mi ju človek ponúkne ako dar, bude to ten najvzácnejší a najdokonalejší zo všetkých darov.

Môj Syn môže povzbudiť duše k odpovedi na jeho volanie tým, že im ukáže dôkaz ich hriechov. Keď potom ukážu ľútosť, jeho milosrdenstvo zahrnie miliardy duší, ktoré by inak nemohli byť zachránené.

Úpenlivo vás prosím, drahé deti, aby ste sa dobre pripravili.

Váš milujúci Otec

Boh Najvyšší

   27. 1. 2013 - 20:30 hod.

691. Proroctvá obsiahnuté v knihe Zjavenia sú len čiastočne známe

Moja vrúcne milovaná dcéra, musím informovať mojich nasledovníkov, že budú prísne pokarhaní niektorými mojimi zasvätenými služobníkmi. Niektorými z nich vám čoskoro budú dané pokyny, aby ste od tejto činnosti upustili.

Bude s vami zaobchádzané práve tak, ako  bolo zaobchádzané s mojimi učeníkmi kňazmi vtedajšej doby. Tiež im povedali, aby Ma opustili a mnohým nebolo dovolené vstúpiť do chrámov, aby uctievali Boha, môjho Večného Otca.

Mnoho nepochopenia mojich prisľúbení ľudstvu bude použitého ako nástroj na nabádanie ostatných, aby Ma odmietli, keď v tomto čase oznamujem moje sväté Slovo celému svetu.

Vy, moji učeníci, budete obvinení z kacírstva a bude vám povedané, že sa neriadite svätým učením.

Moji zasvätení služobníci sa dopustia strašných omylov, keď budú nasledovať zlú odbočku, na ceste do môjho kráľovstva. Urobia to z nevedomosti, pretože mnohí z nich sa domnievajú, že už poznajú proroctvá, ktoré mám ešte svetu odhaliť pred mojím Druhým príchodom.

Ó, ako budú zmätení, až im budú dané pokyny na vykonávanie zloby, odmietnutím mojich varovaní daných všetkým pre záchranu duší. Proroctvá, obsiahnuté v Knihe Zjavenia, sú známe len čiastočne.

Žiadny zasvätený služobník mojej cirkvi ešte nerozumie Knihe Zjavenia. Budú informovaní, ale urobím tak postupne. Dozviete sa to vtedy, až rozhodnem, že je ten správny čas.

Prosím, otvorte svoje srdcia Pravde. Buďte opatrní, keď  súdite Božie Slovo dané Jeho vybraným prorokom. Súďte ich tvrdo a budete súdení podobne. Odmietnite ich kruto, a vy tiež budete odmietnutí mojou rukou spravodlivosti. Prijmite ich s láskou a objímem vás mojimi svätými rukami.

Nič, čo vám dávam, neodporuje Knihe môjho Otca, lebo to nie je možné. Teraz prichádzam, aby som uzavrel učenia, vyložené Mnou počas Môjho času na zemi. Až moja práca bude hotová, moja zmluva bude konečne naplnená. Potom prinesiem ten najnádhernejší dar večného života.

Váš Ježiš

   28. 1. 2013 - 21:15 hod.

692. Čoskoro bude prijatý zákon, ktorý urobí nezákonným pravý význam slova rúhanie

Moja vrúcne milovaná dcéra, povedz mojim učeníkom, že sa nikdy nesmú vzdať svojej oddanosti k môjmu svätému Slovu.

Vzrast ateizmu spôsobí, že samotná zmienka o Bohu, alebo zákonoch Ním daných, vyvolá rozhorčenie. Bude to, akoby to bolo rúhaním zmieniť sa o úlohe Boha vo vašich životoch.

Čoskoro bude prijatý zákon, ktorý urobí nezákonným význam slova rúhanie, aby zlikvidoval akékoľvek verejné vyznanie vernosti Bohu.

Vy, moji úbohí nasledovníci, zistíte, že je ťažké pozdvihnúť svoje hlasy v mojom mene. Budú vás urážať a vyhlasovať o Mne hrozné veci, ale nebudete schopní sa Ma zastať.

Ľuďom v kresťanských krajinách, ktorí Ma uctievajú, nebude dovolené hlásiť sa k ich kresťanstvu kvôli tvorbe zákonov, ktoré budú vzdorovať môjmu učeniu.

Tak mnohí Ma nechcú poznať. Vy, ktorí chcete, budete prenasledovaní. Myslím tým, že vždy, keď budete skúšať sa ku Mne modliť, bude vaše súkromie narušené. Zakaždým, keď sa pokúsite prijať sviatosti, stanú sa ťažko prístupné.

Potom čo založíte modlitebné skupiny, povedia vám, aby ste s tým prestali. Každá skupina sa nielen stretne s odporom v istých kruhoch, ale tiež sa do nich pokúsia vniknúť podvodníci, aby skazili ich ovocie, ktoré bude mať výsledky. Stretnete sa s doteraz nevídaným odporom pre vašu oddanosť ku Mne, k mojim modlitbovým skupinám alebo k mojím posolstvám.

Mnoho kňazov a duchovných reagujú rýchlo na moje volanie, pretože Ma poznajú a spoznávajú môj hlas. Mnohí, ku ktorým bude stále volané, s prosbou o prípravu im zverených duší, budú reagovať.

Ale ako ich počet porastie, iní z ich stáda povstanú v pobúrení a s odsúdením. Budú trpieť kvôli svojej láske ku Mne. Ich nepriatelia budú z tých, ktorí Ma milujú, ale boli zvedení tými, ktorým sa zaviazali vernosťou. Iní budú pokúšaní duchom zla, aby Ma odsúdili. Urobia to, aby prekazili môj plán naplniť vôľu môjho Otca zachrániť duše a prijať všetky Božie deti v jeho Novom raji.

Musíte odolať takým snahám, ale vždy zostaňte dôstojní, za všetkých okolností. Stále sa modlite za tých zasvätených služobníkov, ktorí ako Judáš pred nimi, Ma bozkávajú na tvár, zatiaľ čo Ma zrádzajú.

Budem stáť pri vás počas týchto múk, pretože dokonca aj vy budete otrasení jedovatosťou, ktorá bude vychádzať z úst tých, ktorí tvrdia, že sú moji učeníci.

Váš Ježiš

   29. 1. 2013 - 04:15 hod.

693. Vzostup nenávisti, vraždy a nedostatok lásky sa zintenzívňuje a hriech zaplavil  zem ako  lesný požiar

Moja vrúcne milovaná dcéra, zlosť Satana sa vylieva na zem, pretože Duch Svätý zosilňuje svoju Božiu prítomnosť v dušiach tak mnohých ľudí skrze túto a iné misie, ktoré som povolil.

Vzostup nenávisti, vrážd a nedostatok lásky sa zintenzívňuje a hriech sa zaplavil zem ako lesný požiar.

Čas na prípravu na veľký deň môjho návratu musí teraz začať s veľkou starostlivosťou. Keď vy, moji milovaní nasledovníci odpoviete na moje volanie, posilníte vašu vieru a váš počet sa všade zmnohonásobí.

Táto misia je vyvrcholením všetkých pokynov daných ľudstvu mojím Otcom všetkým, ktorí prišli pred vami. Nechápete, že proroci, od začiatku, kedy opisovali Deň Pána, že sa odvolávali na môj čas, čas, v ktorom naplním poslednú zmluvu?

Mojím plánom je prísť a dať vám večný život, ktorý som vám sľúbil, keď som vás uvoľnil z okov hriechu mojou smrťou na kríži. Tí z vás, ktorí sú opatrní voči Mne, vedzte, že by som vás nemohol nikdy sklamať v misii, ako je táto. Neprosil by som vás pomáhať Mi zachraňovať duše, bojovať proti Zlému, alebo nabádať vás k modlitbám, keby som to nebol ja, váš Ježiš, kto vás teraz volá.

Moji úbohí maličkí, žijete v pustatine, ktorú ste si nepripravili. Ja som vaša jediná cesta z nej. Ak Ma teraz nebudete nasledovať, premárnite čas túlaním, blúdením a zdržíte sa. Vaša viera môže zostať silnou len svätými sviatosťami. Udržte si svoju vieru a nasledujte Ma. To je všetko, o čo vás prosím. Potom sa modlite za záchranu duší.

Nikdy vás neodsúdim preto, že ste neprijali tieto moje sväté posolstvá. Ale nikdy vám neodpustím, ak sa rúhate Božiemu Slovu, dávané vám mocou Ducha Svätého. Ak neveríte mojím posolstvám, potom odíďte a zotrvajte vo vašej oddanosti ku Mne.

Moji drahí učeníci, rýchlo vytvoríte veľkú armádu a silnú obranu proti nepriateľom Boha. Kým bude pribúdať na sile, prosím, povzbudzujte toľko mojich zasvätených služobníkov, ako je to len možné, aby vám pomohli. Je dôležité, bez ohľadu na to, s akým veľkým odporom sa stretnú,  že musia vysluhovať každodennú omšu a sviatosť svätého prijímania tým, ktorí ju potrebujú.

Váš Ježiš

   30. 1. 2013 - 23:10 hod.

694. Zásah môjho Otca už začal a  jeho hnev otrasie zemou

Moja vrúcne milovaná dcéra, ničenie ľudského života rukami tých, ktorí neuznávajú dôležitosť tohto Božieho daru, sa stupňuje. Hrozný hnev môjho Otca, vyvolaný týmto odporným hriechom, dosiahol takého stupňa, že jeho hrmot je počuť po celých nebesiach.

Ruka jeho hnevu vyvrhne toto zlo, až vytrhne týchto zločincov a zničí ich. Za každého človeka zmasakrovaného ako zviera, môj Otec uvrhne páchateľa do pekelného ohňa.

Vedzte prosím, že ako sa budú vojny stupňovať, zlí medzi týmito diktátormi budú napadnutí. Budú vykorenení a dostane sa im takej spravodlivosti, akú na seba privolajú.

Ľudia nemôžu vidieť to, čo vidím ja. Nepoznajú rozsah zla, ktoré má za následok ničenie života, ničenie zeme a prenasledovanie ľudí svojimi bratmi a sestrami.

Zásah môjho Otca už začal a jeho hnev otrasie zemou. Dosť. Neschopnosť ľudí prijať pravdu Božej existencie je koreňom tohto zla. Človek si zahráva so životom, ako keby mal kontrolu nad všetkým na tejto zemi, k tomu ale nemá oprávnenie. Tomuto zlu nemôže byť dovolené pokračovať. Bude zastavené a strach z Boha pocítia tí, ktorí neprijímajú jeho zákony.

Váš Ježiš

    31. 1. 2013 - 15:30 hod.

695. Zvyšková armáda Krista zvíťazí

Moje milované Božie deti, som vaša nebeská Matka, Matka milosrdenstva, Matka Spásy. Vy ste moje najdrahšie deti a ja vás všetkých skryjem pod svoj ​​závoj spásy, ako vaše unavené duše bojujú v bolesti.

Modlite sa, moje deti, k môjmu Synovi, s úplnou vierou a dôverou v jeho milosrdenstvo. Nikdy vás neopustí. Aj keď znášate bolesť a ste zarmútení, pretože poznáte pravdu, a cítite sa nešťastní kvôli zlobe, ktorú vidíte všade okolo vás, musíte zostať v pokoji. Lebo ste obklopení láskou Boha, môjho Otca, a ste požehnaní milosťami, ktoré vám môj Syn udeľuje, a to obohacuje vaše duše.

Nesmiete dovoliť strachu a obavám, aby vás odvádzali od úlohy, ktorú vám môj Syn predurčil. Zvyšková armáda Krista zvíťazí a privedie vo svojich stopách miliardy duší, ktoré budú prítomné pred trónom Božím.

Aké požehnanie vám bolo dané. Tí z vás, ktorí budú riadiť a pomáhať modlitbovým skupinám modlitebnej kampane môjho Syna, zachránia miliardy duší. Tieto modlitby sú ako žiadne iné, dané ľudstvu ako dar s osobitnými milosťami s nimi spojenými. Bez toho aby ste vedeli, duší, ktoré pomáhate zachrániť, je tridsaťkrát viac, keď sa modlíte tieto modlitby. Umožňujú vám utešiť Srdce môjho Syna zvýšením a posilnením počtu duší, ktoré potrebuje, aby naplnil svoj ​​plán spásy.

Ďakujem vám, že odpovedáte na prosbu môjho Syna z nebies. V posledných dvoch týždňoch vám bolo dané mnoho milostí. Ovocie, ktoré prinesú, spoznáte jasnejšie, až si budete raziť cestu vpred na ceste Pravdy, smerom k večnému životu.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy