December 2013

 

1. 12. 2013 - 16:12 hod.

984. Prosím, aby ste teraz začali novénu spásy

Moje dieťa, som žena odetá slnkom a je to slnko, ktoré reprezentuje Božie svetlo vo svete. Bez slnka nie je svetlo. Bez svetla nie je život. Bez Boha je len smrť.

Moja úloha ako Matky Spásy, kde budem pomáhať svojmu Synovi v tejto jeho poslednej misii, v jeho konečnom pláne naplniť zmluvu svojho Otca,  priniesť spásu každej duši, znamená, že urobím všetko, čo budem môcť, aby som k Nemu priviedla duše, po ktorých tak túži. Želám si, aby bolo známe, že som bola vymenovaná nielen Kráľovnou Nebies, ale Kráľovnou nad dvanástimi kmeňmi Izraela. Dvanásť národov bude panovať v Novom Jeruzaleme. Dvanásť hviezd na mojej korune, ktoré boli umiestnené na moju hlavu mojím milovaným Synom, Ježišom Kristom, pri mojej korunovácii, naznačuje toto proroctvo. Každá z týchto hviezd reprezentuje jeden z dvanástich národov, ktoré sa vyvinú v Deň súdu.

Všetky duše, vrátane tých, ktoré vstanú z mŕtvych, rovnako ako tie, ktoré sú nažive v dnešnom svete a zostávajú v Božom svetle, vykonajú prechod do nového neba a novej zeme. Spoja sa ako jeden, v jednote s mojím Synom, a budú vzkriesení do dokonalých tiel a duší, rovnako, ako sa stalo, keď môj Syn vstal z mŕtvych. Tento stav dokonalosti je najväčším Božím darom a dokazuje, aký je milosrdný. To je spása, ktorú môj Syn sľuboval, keď trpel v agónii na kríži. A kvôli svojej veľkej láske k ľudstvu si želá zachrániť každú jednotlivú dušu a zvlášť tých, ktorí sú Mu stratení.

Teraz vám všetkým dám mimoriadny dar, požehnaný mojim Synom, aby všetkým dušiam bola udelená imunita pred pekelnými plameňmi a obdržali spásu. Môj Syn si praje, aby bola zachránená každá duša, bez ohľadu na to, aký ťažký je ich hriech. Prosím, aby ste teraz začali novénu spásy. Musíte ju začať okamžite a pokračovať v nej, ako vám poviem, do konca času. Musíte sa modliť túto modlitbu po celých sedem nasledujúcich dní počas jedného kalendárneho mesiaca so začiatkom v pondelok, ráno. Musíte sa ju modliť trikrát počas každého z tých siedmich dní a v jednom z týchto dní sa musíte postiť. Pôstom ste žiadaní jesť len jedno hlavné jedlo počas dňa a potom len chlieb a vodu v druhých dvoch dobách jedla.

Túto modlitbu sa musíte modliť každý deň počas týchto siedmich dní.

Modlitba modlitebnej kampane ( 130 ) : Novéna Spásy

Moja milovaná Matka Spásy, prosím, získaj pre všetky duše dar večnej spásy, skrze milosrdenstvo tvojho Syna, Ježiša Krista.

Skrze tvoj príhovor ťa úpenlivo prosím, aby si orodovala za vyslobodenie všetkých duší z otroctva Satana.

Prosím, popros svojho Syna, aby preukázal milosrdenstvo a odpustenie tým dušiam, ktoré Ho odmietajú, zraňujú Ho svojou ľahostajnosťou, a ktoré uctievajú falošné učenie a falošných bohov.

Úpenlivo ťa prosíme, drahá Matka, aby si naliehavo žiadala o milosti k otvoreniu sŕdc tých duší, ktoré najviac potrebujú tvoju pomoc. Amen.

Mojim sľubom, pomáhať môjmu Synovi, Ježišovi Kristovi, v jeho pláne pre ľudstvo, je pritiahnuť vás všetkých, ktorí uznávate moju úlohu Prostredníčky všetkých milostí a Spoluvykupiteľky, k sebe, aby sa celý svet spojil ako jeden v jednote s Ježišom Kristom, vašim Spasiteľom a Vykupiteľom.

Choďte v pokoji. Budem sa za vás vždy modliť, drahé deti, a vždy odpoviem na vaše volanie o vykúpenie ľudstva v očiach Boha.

Vaša Matka

Matka Spásy

 3. 12. 2013 - 19:45 hod.

985. Nikdy nebudem znovu chodiť v tele

Moja vrúcne milovaná dcéra, všetci, ktorí  hovoria, že prichádzajú v mojom mene a tvrdia, že pripravujú cestu Pánovi, dajú o sebe vedieť v každej časti sveta - mnoho hlasov, mnoho prorokov, mnoho klamárov - všetci bez Božej autority.

Buďte na pozore, a najmä až budete počuť proroka, ktorý vám povie, že má povinnosť vás pripraviť na môj Druhý príchod. Až budete počuť o týchto veciach a keď vám povedia, že sa objavím vo svete v tele i duši, potom vedzte, že to nie je pravda. Znovu opakujem moje varovanie svetu. Nikdy nebudem znovu chodiť v tele. Prvýkrát som prišiel v tele, ale až prídem znova, prídem presne rovnakým spôsobom, akým som zem opustil - v oblakoch.

Čoskoro vám budú ukázané veľké činy, ktoré budú považované za veľké diela v príprave na môj Druhý príchod. Množstvo starostlivo zinscenovaných zázračných vyliečení bude predstavených svetu tými nepriateľmi Boha, ktorí budú tvrdiť, že sú odo Mňa. Mnohí budú tak zmätení, že upadnú do tohoto hrozného podvodu. Tak veľa divov, veľkých činov - všetky považované za Božiu ruku - presvedčí dokonca aj skeptikov, že sa udiali božské zázraky. Títo falošní reprezentanti, ktorí tvrdia, že vedú môj ľud, budú zahrnutí veľkými poctami. Čoskoro svet otvorene vyhlási, že títo podvodníci sú živí svätí a nebude trvať dlho, než predstavia antikrista.

Celá táto príprava bola plánovaná po sedem rokov a rýchlosť, s akou budú tieto radikálne zmeny predstavené, nie je náhodná. Môj Druhý príchod sa stane bežným diskusným názorom. Všetci budú požiadaní, aby sa na túto veľkú udalosť pripravili, ale omylov v kresťanskom učení bude mnoho. Iba tí s otvorenými očami, ktorí môžu vidieť pravdu a ktorí sa neboja čeliť pravde, prekuknú tieto falošnosti. A pre nich toto bude veľmi ťažké bremeno. Uprostred všetkého toho kriku, okázalého velebenia, ktoré sa bude kopiť na tých, ktorí ukradli stolicu múdrosti, sa bude iba málo hovoriť o mojom svätom Slove. Všetko o čom sa bude hovoriť, bude dôležitosť dobrých skutkov. Ani slovo o činoch potrebných na hľadanie spásy v súlade s Božím Slovom.

Až laický svet konečne povolí a spojí sily s falošnými podvodníkmi, ktorí obsadia Boží chrám, príde čoskoro čas, kedy budete svedkami tej najväčšej ohavnosti. To bude vtedy, keď bude vytvorený chrám, ktorý sa stane sídlom antikrista. Vtedy tí, ktorí budú zbožňovať antikrista, sa budú počítať na miliardy. Avšak tí, ktorí poznajú pravdu, nebudú mať veľa času na čakanie, pretože vláda šelmy bude veľmi krátka. A potom zaznie poľnica. V ten deň budú títo nepriatelia Boha vhodení do ohnivého jazera, presne ako bolo predpovedané.

Spomeňte si na proroctvá. Stanú sa práve tak, ako boli predpovedané - podvodníci, ktorí tvrdia, že prichádzajú v mojom mene, budú milovaní, chválení a budú zbožňovaní. Tí, ktorí prichádzajú v mojom mene, budú opovrhovaní a nenávidení. Ale z ich úst bude vychádzať oheň Ducha Pravdy a ich utrpením  sa zachráni mnoho ďalších,  ktorí by inak zachránení neboli.

Váš Ježiš

4. 12. 2013 - 10:30 hod.

986. Beda vám všetkým podvodníkom, pretože neprichádzate odo Mňa

Moja vrúcne milovaná dcéra, vedz, že každé slovo, ktoré vychádza z mojich úst, vychádza z úst toho, ktorý Ma poslal. Každé varovanie dané svetu skrze tieto posolstvá, pochádza od toho, ktorý je všemocný. Prichádzam v mene svojho Otca a On Ma posiela, aby som pripravil cestu k zasväteniu zeme pred veľkým dňom môjho Druhého príchodu.

Iba môj hlas vám prináša správy,  o tom, čo si môj Otec praje, aby to vedeli Jeho deti. Sú to jediné posolstvá verejne hlásajúce Pravdu o bezbožnej dvojici, ktorá roztrhne svet vo dvoje prostredníctvom veľkého odpadlíctva. Nikde inde nebudete počuť Pravdu, ktorá sa týka môjho Druhého príchodu, pretože ani jeden z vás nedostal súhlas hovoriť k celému svetu v zastúpení toho, ktorý vás stvoril.

Tak ako vám skutočný prorok konca časov odhaľuje Pravdu, taktiež podvodník pozdvihne svoj hlas ako baránok, ktorý bude hovoriť, ako keby hovoril pravé Slovo Božie. Potom, až Zlý, ako kráľ zeme, bude bojovať proti nebeskému zásahu, stovky falošných prorokov povstanú medzi vami a nikdy vám nepovedia Pravdu. Ich predstavy a slová, ktoré pochádzajú z ich vlastnej predstavivosti, a v mnohých prípadoch od ducha zla - vám budú odhaľovať dobré veci, ktoré chcete počuť. Budú vás utešovať (lichotiť), ak budete potrebovať upokojiť, ale zvedú vás z cesty. Budú hovoriť o pokoji, kde nebude pokoj - o Pravde, kde bude kacírstvo - o bohatej úrode, keď bude hlad. Nikdy nebudete počuť Pravdu, pretože títo klamári sa nebudú chcieť vystaviť vášmu hnevu.

Pravda vás pripravuje, aby ste sa vyrovnali s realitou ťažkých časov, predpovedaných v Knihe môjho Otca. Je vám daná, aby vás urobila silnými. Ale falošní proroci, ktorí sa túlajú medzi vami, vás zmätú a povedia vám, že všetky veci sú dobré - keď sú zle, a sväté - keď sväté nie sú. Budú kryť vlkov, ktorí chcú pohltiť duše Božích detí. Ich slová lásky a ich citáty z Písma Svätého budú slúžiť len na to, aby vás oklamali. Napriek tomu, mnohí z vás radšej prijmú lži, než by čelili Pravde.

Beda vám všetkým, podvodníkom, pretože neprichádzate odo Mňa. Až ku Mne prídete a poviete : " Ale Ježišu, všetko, čo sme chceli robiť, bolo šíriť dobré správy, " zavrhnem vás a budete vyhnaní. Zradili ste Ma klamaním o misiách, ktoré vám nikdy neboli dané. Zapierate Ma tým, že mi protirečíte, a keď verejne vyhlasujete, že moje Slovo je lož.

Vôbec sa nepokúšajte stavať do cesty Božej službe, pretože nebesá sa otvoria a vy budete prví, ktorí budú v posledný deň zrazení k zemi spolu s falošným prorokom a šelmou. Trest postihne všetkých, ktorí tvrdia, že prichádzajú v mojom mene a ktorí slúžia jedinému cieľu. To je miešať sa  a zasahovať do Božieho Slova. Ako sa približuje bitka pri Armageddone, a ako táto zúrivá vojna je stupňovaná Satanovou armádou proti Božím deťom, musíte ustúpiť stranou, teraz hneď, pretože ak tak neurobíte, budete čeliť Božiemu hnevu a nebude preukázané  žiadne milosrdenstvo vám, alebo tým, ktorí prehltnú lži, ktoré vyjdú z vašich úst, aby ste popierali Pravdu.

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

 5. 12. 2013 - 14:00 hod.

987. Môj Syn zomrel pre spásu vašich duší, nie aby vás zbavil bolestí tohto sveta

Moje dieťa, svet bude svedkom proroctiev z La Salette, keď nepriatelia Boha, oblečení v rúchu baránka, teraz pyšne povstanú v Cirkvi môjho Syna na zemi a začnú hlásať kacírstva, pred ktorými som varovala svet. Tento čas prišiel.

Ako bolo predpovedané, temnota už zostúpila na cirkev a tento plán na pohltenie duší verných bude pokračovať, kým telo môjho Syna nebude znesvätené podľa plánu antikrista. To, čo mnohí ľudia nevedia, je, že nepriatelia Boha, vedení antikristom - ktorý sa ešte len dá spoznať - veria v Boha. Nielenže veria v Boha, ale pretože sa protivia všetkému, čo má do činenia s Bohom, snujú sprisahanie proti jeho plánu pripraviť svet na Druhý príchod môjho Syna, Ježiša Krista.

Každému slovu, ktoré môj Syn vysloví v týchto posolstvách, budú protirečiť napodobňovaním toho, čo hovorí. Ak môj Syn povie, pripravte sa teraz sviatosťami a modlitbou, oni, jeho nepriatelia, urobia podobné vyhlásenia, ale budú odlišné. Výzva na pomoc ľudstvu - chudobným - prenasledovaným - bude ich hlavným záujmom, nie hlásanie Slova. Nebudú na vás naliehať, aby ste sa modlili za svoje duše, alebo za spásu ostatných duší. Nie, namiesto toho budete vyzvaní, aby ste týmto dušiam pomohli z humanitárneho hľadiska.

Až nebudete počuť výzvu k záchrane svojich duší od tých, ktorí tvrdia, že reprezentujú cirkev môjho Syna, potom budete vo vašich srdciach vedieť, že niečo je hrozne zle.

Môj Syn zomrel pre spásu vašich duší, nie aby vás zbavil bolestí tohto sveta, ktoré budú stále existovať, kým môj Syn znovu nezíska svoj právoplatný trón, ktorý Mu sľúbil Boh Najvyšší. Nesmiete nikdy zabudnúť Božie Slovo. Všetko na čom teraz záleží, je úpenlivo prosiť o spásu všetkých duší - bez ohľadu na to, či sú králi, alebo chudobní.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

7. 12. 2013 - 14:25 hod.

988. Ja som predovšetkým Boh veľkého milosrdenstva

Moja vrúcne milovaná dcéra, chcem, aby všetci, ktorí Ma milujú, vedeli, že vás v tomto čase volám, aby ste ku Mne prišli ako malé deti a pokľakli predo Mnou.

Otvorte svoje srdcia a vložte všetku svoju dôveru vo Mňa. Potom Ma poproste skrze moju lásku k vám všetkým, aby som preukázal milosrdenstvo tým, ktorí Ma odmietnu počas Varovania. Prosím, modlite sa za tie úbohé stratené duše, ktoré sú odo Mňa tak vzdialené, pretože zistia, že je mimoriadne bolestivé ukázať svoju tvár pred mojím vševidiacim zrakom počas osvietenia svedomia.

Som zničený bolesťou zakaždým, keď sa pozerám na ľudí, ktorí Ma nepoznajú, alebo nechápu, čo sa stane vo svete, pretože môj čas je už takmer u nich. Bude skoro nemožné pripraviť tieto duše, lebo nikdy neotvoria uši skutočnému Slovu Boha. A tak musíte, skrze svoje modlitby, úpenlivo prosiť o milosrdenstvo pre nich. Zaplavím ich milosťou, ale bude to ťažká úloha.

Volám k celému svetu, aby vypočul túto dnešnú výzvu. Môj čas, čas pre Boha, aby sa konečne nechal poznať svetu v najväčšom zjavení od okamihu, keď moje srdce prestalo biť, keď som zomrel na kríži, je už takmer tu.

Až vy, ktorí poznáte môj sľub, že prídem znova, prídete predo Mňa, naliehavo vás prosím, aby ste sa modlili, nielen za vaše vlastné duše, ale aj za duše zatratených. Pamätajte, čo vám teraz hovorím. V ten deň chcem, aby ste Ma prosili:

Ježišu, úpenlivo prosím o milosrdenstvo pre všetkých, ktorí Ťa odmietajú a ktorí tvoju pomoc najviac potrebujú. Amen.

Ak Ma budete prosiť, aby som pomohol druhým, môžem v tom okamihu vyliať veľmi zvláštne milosti na tých, ktorých údel bol zmarený kvôli podvodu diabla.

Ja som predovšetkým Boh veľkého milosrdenstva. Nikdy nezabudnite, aké veľké je moje milosrdenstvo, lebo vždy je nádej pre tých, ktorí odo Mňa odpadli. Nie je nič, čo by som neurobil, aby som ich priviedol do mojej milujúcej náruče. Pomôžte Mi ich zachrániť.

Váš Ježiš

 9. 12. 2013 - 16:15 hod.

989. Pripravujem svet na môj Druhý príchod a mnohí ma za to budú nenávidieť

Moja vrúcne milovaná dcéra, nič Ma neuráža viac než tí, ktorí poznajú moje učenia, dané svetu v knihe môjho Otca, ale ktorí vykladajú Božie Slovo tak, aby vyhovovalo ich vlastným túžbam. Tí, ktorí sa snažia zastrašovať iných a ktorí ich trápia používajúc moje sväté Slovo, sa dopúšťajú závažnej chyby. Nepoužívajú dar lásky k oznamovaniu Pravdy. Namiesto toho nenávisť, ktorá je spôsobená hriechom pýchy, prúdi v ich žilách. Vari neviete, že moje Slovo je večné? Je jednoduché, aby všetci ľudia , vrátane tých, čo sa narodili len s malou schopnosťou chápania, ako aj tí, ktorí nemajú žiadne poznanie o Mne, mohli porozumieť tomu, čo im hovorím. Prečo by som mal dávať jeden význam môjho Slova  jednému, a potom iný význam niekomu inému?

Na príkaz môjho Otca pripravujem svet na môj Druhý príchod a mnohí Ma za to budú nenávidieť. Vy, ktorí sa považujete za elitu, jedny z mála vyvolených a samozvaných prorokov, nie ste hodní utrieť moje nohy, tak ste plní nenávisti. Hnaní duchom zla a tak pyšní, ste slepí ku skutočnému hlasu Ducha Svätého. Duch Svätý nikdy nemôže zostúpiť na vaše zatvrdnuté, nenávisťou naplnené duše, pretože Ma nereprezentujete. Vy, ktorí rozumiete Pravde obsiahnutej v najsvätejšej knihe, Biblii, vedzte, že nesmiete zneužiť tento veľký dar poznania. Nesmiete z nej nikdy nič odobrať, ani k nej niečo pridať. Ani sa nesmiete snažiť z nej vytvárať akékoľvek nové výklady, alebo jej dávať iný zmysel.

Pripravujem vás všetkých len preto, lebo inak  by väčšina z vás neprijala moje Božie milosrdenstvo. Keby som vás nebol patrične pripravil, potom by ste neboli pripravení. A napriek tomu, aj keď k vám teraz hovorím, mnohí z vás Ma urážajú. Ak robíte zle iným, budete veľmi trpieť. Vy, ktorí robíte zlo druhým, a potom hovoríte, že to robíte v mojom mene, vedzte, že sa nikdy nepripojíte ku Mne v raji. Keď odmietnete Božie Slovo, nikdy neprijmete pravdu. Ste tak tvrdohlaví, tak plní ega a vlastnej spravodlivosti,  že nedokážete cítiť skutočnú lásku, ktorá môže pochádzať len odo Mňa, Ježiša Krista. Choďte preč odo Mňa, nepoznám vás. Nie ste moji.

Duch zla mnohých presvedčí, že moja spravodlivosť bude tak milosrdná, že všetci budú prijatí do môjho Nového raja.Čoskoro každá pravda zaznamenaná v evanjeliách bude znova prehodnotená, a potom vyložená v inom svetle. Mnohí budú oklamaní a mnohí sa nebudú obťažovať, aby pripravili svoje duše, vrátane tých, ktorí veria v môj Druhý príchod. Tento falošný pocit istoty bude tým najväčším klamom, vymysleným za účelom odoprieť človeku jeho prirodzené právo na Božie kráľovstvo. Kde nie je zmierenie vyhľadávané človekom na odpustenie jeho hriechov, tam nemôže byť vykúpenie v mojich očiach.

Moja ruka spravodlivosti dopadne na ľudskú rasu. Oddelím nevďačné duše - tie, ktoré si zvolili zbožňovať svojich falošných bohov zo zlata a striebra a svetských a pyšných vodcov - od miernych a pokorných. Preukážem milosrdenstvo všetkým, ktorí Ma úpenlivo budú prosiť, aby som ich ochránil, ale hluční, nenásytní, samozvaní proroci, ktorí Mi budú odoprierať duše, nebudú nikdy vyhľadávať moje milosrdenstvo, pretože ich pýcha im poslúži iba k tomu, že sa odo Mňa naveky oddelia.

Váš Ježiš

 9. 12. 2013 - 19:46 hod.

990. On, Antikrist, bude hovoriť mnohými jazykmi, ale z jeho úst nevyjde jediné slovo po latinsky

Moja vrúcne milovaná dcéra, môj čas je blízko. Čím viac sa približuje ten slávny deň, tým viac znamení svet uvidí.

Človek, ktorého svetu odhalia ako " muža mieru " sa pripravuje, aby Ma napodobnil všetkými mysliteľnými spôsobmi. Pozná Písmo sväté naopak a kvôli jeho pôvodu bude Slová (Písmo sväté) vyslovovať zozadu dopredu, aby obrátil ich význam. Z jeho úst vyjdú rúhania, kacírstva, lži a znesvätenie môjho Slova. Ohromí každého svojou znalosťou všetkých posvätných vecí. Bude citovať výňatky z mojich učení, ktoré bude vášnivo hlásať z každého svetského pódia vo svete, kým ľudia nespozornejú a nevšimnú si ho.

Mnohí povedia : " Kto je ten človek, ktorý hovorí s takou múdrosťou? Kto je ten, ktorý volá k svetu s láskou k masám vo svojom srdci? Je to Pán, Boh, Ježiš Kristus? " budú sa pýtať, keď sa mu bude prisudzovať veľa zázrakov. A až bude kráčať na oltároch s mojimi inými nepriateľmi, ktorí budú oblečení ako svätí služobníci Boha, bude plne prijatý oboma časťami sveta - skutočnými veriacimi a pohanmi.

On, antikrist bude prekrúcať pravdu a hlásať lož, že je Mnou a že vám prichádza priniesť spásu. Bude vyhlásená lož, že prichádza v tele. Nebude sa nikdy zmieňovať o Ježišovi Kristovi - ktorý prišiel v tele - o jeho smrti na kríži, pretože to je nemožné. Nie, vyhlási túto skutočnosť obrátene. Povie, že prišiel, konečne, v tejto dobe v tele. Mnohí uveria, že on je Kristus. On, antikrist, bude hovoriť mnohými jazykmi, ale z jeho úst nevyjde jediné slovo po latinsky.

Šelma bude zbožňovaná, zatiaľ čo ja, skutočný Spasiteľ sveta, budem zabudnutý a moje Slovo bude pošliapané. Nesmiete nikdy veriť klamstvám, ktoré budú prednesené šelmou, až bude pyšne sedieť v chráme, postavenom na jeho uctievanie.

Váš Ježiš

 10. 12. 2013 - 23:00 hod.

991. Nedokážete oznámiť pravdu, ak vaše ego vyhľadáva popularitu

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako Ma bolí, keď vidím toľkých ľudí prijímať falošnú pokoru, ktorá sa ukrýva za humanizmom, ktorý je tak obľúbený medzi tými v mojej Cirkvi. 

Moja úloha Spasiteľa a Vykupiteľa ľudskej rasy bola teraz zabudnutá. Budete aj naďalej svedkami falošnej pokory v mojej Cirkvi a všetci budú tlieskať tým, ktorí propagujú potrebu starať sa o materiálny blahobyt tých, ktorí sú v núdzi. To všetko vyústi vo falošné náboženstvo.

Kedy ste sa vy, ktorí sa nazývate Božími služobníkmi, rozhodli nahradiť Pravdu Božieho Slova svojimi vlastnými chybnými interpretáciami? Kedy ste sa rozhodli nahradiť kresťanstvo humanizmom, kde nie je ani zmienka o Mne? Vari neviete, že nič nevzíde z toho, čo nepochádza od Boha? Ako málo ste sa naučili a akí ste nerozumní, ak veríte, že vaše takzvané dobré skutky - zamerané na materiálny blahobyt - môžu nahradiť Pravdu.

Keď ignorujete svoju hlavnú úlohu - to najdôležitejšie učenie o záchrane Božích detí - potom nemôžete nikdy tvrdiť, že ste moji služobníci. Aké ľahké je pre vás vyzývať k záchrane chudobných, úbohých a ekonomicky zanedbaných členov vašej spoločnosti. Nasledovaním tejto pomýlenej cesty, kde hľadáte obdiv sveta pre vaše takzvané dobré skutky, tak zabúdate na tú najdôležitejšiu úlohu, pre ktorú ste boli povolaní. A tou je slúžiť Mne, vášmu Ježišovi. Nie je to hľadanie osobnej popularity v mojom svätom mene. Načo je komu dobré mať materiálne zabezpečenie v živote, keď im to nemôže zachrániť ich duše? Keď hľadáte obdiv laického sveta verejnými činmi, zamýšľanými tak, aby vás urobili populárnymi, potom nenesiete môj kríž. Keď Ma nenapodobňujete, potom za Mňa nemôžete hovoriť. Nedokážete oznamovať pravdu, ak vaše ego vyhľadáva popularitu.

Keď zabudnete na obeť, ktorú som urobil k záchrane vašich duší, potom Mi nemôžete slúžiť. Keď kňaz zabúda dôvod, prečo sa stal mojím služobníkom, jeho odpadnutie od milosti je desaťnásobné oproti normálnej duši. Pretože keď sa odo Mňa oddiali, vezme so sebou duše, na ktoré má vplyv a ktoré dôverujú jeho úsudku. Počujte teraz, moji služobníci, túto moju výzvu pre záchranu duší všetkých, pre ktorých ste boli určení skrze sviatosť kňazského svätenia. Ak zlyháte v opakovaní toho, čomu ste boli naučení, potom neučíte Pravdu. Ak presadzujete humanizmus a rovnako k tomu nabádate aj duše vo svojich diecézach, odmietate Ma. Nahradzujete Mňa, Ježiša Krista, túžbou nielen propagovať sociálnu spravodlivosť, ale hľadať obdiv pre svoje dobré skutky v očiach ostatných. Ich obdiv a vaša túžba po popularite znamenajú, že mi už ďalej neslúžite. Keď Mi už naďalej neslúžite, dovolíte samým sebe upadnúť do omylu a čoskoro Ma už vôbec nebudete uznávať, tak ako máte.

Len niekoľkí, vyvolení, mi budú slúžiť do posledného dňa. V ten deň mnohí z tých, ktorí sa nazývajú služobníkmi v mojej Cirkvi na zemi, budú plakať a kričať, prosiac Ma, aby som im preukázal milosrdenstvo. Vtedy však už pre Mňa stratia miliardy duší a mnohí z nich budú natoľko zapletení v ohavnosti, že sa im nepodarí porozumieť pravde ich osudu, kým nebude príliš neskoro.

Prebuďte sa, vy, ktorí ste znepokojení pocitom spustošenia a zmätku, ktorý vás, ako mojich služobníkov, v tomto čase obklopuje. Zostaňte vždy pevne zakorenení v Pravde.

Pamätajte na svoju úlohu, ako mojich zasvätených služobníkov, a to je kŕmiť moje stádo Pravdou a zabezpečiť, že dostanú potravu, nutnú pre spásu ich duší.

Vašou prácou je priviesť Mi duše.

Váš Ježiš

 11. 12. 2013 - 22:05 hod.

992. Udelia im čestné doktoráty v novo obnovenej cirkvi falošného proroka

Moje dieťa, svet bude oklamaný mnohými skutkami považovanými za dielo veľkej dobročinnosti. Dobročinnosť (charita) voči druhým bude vyhlásená za najväčšiu a  najviac žiadanú vlastnosť v Božích očiach.

Až sa tí, ktorí ovládajú vlády, cirkvi a štáty spoja, získajú nad Božími deťmi veľkú kontrolu. Kontrola nad tými menej šťastnými vo vašej spoločnosti môže znamenať dve veci. Buď je použitá na zlepšenie (situácie), alebo na zlý dôvod (na zhoršenie).

Musím vás poprosiť, aby ste na tejto ťažkej ceste k spáse zostali sústredení so všetkou svojou pozornosťou na želanie môjho Syna. Mnohí verní Boží služobníci, aj keď budú mať dobré úmysly, budú príliš slabí, než aby zostali na ceste k spáse.  Tlak Božích nepriateľov na nich, aby odsúdili môjho Syna, bude tak silný, že odpadnú od Pravdy.

Falošný prorok zavedie silnú ekumenickú vieru a tá uspokojí každého heretika. Väčšina v Cirkvi môjho Syna bude podvedená, ale takmer polovica zasvätených služobníkov môjho Syna odmietne odprisahať poslednú prísahu, ktorá bude falošne vyhlásená za prísahu k svätej Eucharistii. Svätá Eucharistia a jej znesvätenie bude samotným srdcom (jadrom) všetkej nespokojnosti a nesúhlasu. Potom, až mu budú pripísané falošné zázraky, mnoho svetových celebrít obklopí falošného proroka, hľadajúc priazeň u jeho dvora. Potom zostaví zoznam pôct a budú im udelené čestné doktoráty v novo obnovenej Cirkvi falošného proroka, ktorá nebude nič len škrupinou tej pôvodnej. Všetci prijmú svoje ceny za svoje veľké charitatívne diela, ktoré riadili pod vedením podvodníka. Každý bude spievať chvály o druhých,  až dokiaľ verejne nevyhlásia falošného proroka za živého svätca, kvôli takzvaným zázrakom, o ktorých budú tvrdiť, že ich vykonal ako služobník Boží. A potom on a antikrist budú ovládať väčšinu sveta, ale Rusko a Ázia nebudú zúčastnené, pretože tieto dve ríše povstanú proti novému Babylonu, kým Rím nebude zničený.

Všetky tieto udalosti sa stanú a až uvidíte ako používajú kostoly, ako miesta, kde budú pyšne hlásať svoju veľkosť, svoje dobročinné skutky, potom jasne uvidíte, ako pýcha diktuje ich zámery. Až padne Rím, nastane viac súženia, ale nebude dlho trvať. Potom dozreje čas pre návrat môjho Syna, Ježiša Krista.

Nesmiete ignorovať tieto proroctvá. Akonáhle sa postavíte na stranu novej falošnej viery, ktorá bude čoskoro vyhlásená, odvrhnete tým môjho Syna, Ježiša Krista a odlúčite sa od jeho milosrdenstva. Nikdy sa nevzdávajte vašeho práva na večný život kvôli komukoľvek, kto sa vás pokúsi zviesť ku kacírstvu.

Vaša milujúca Matka

Matka Spásy

 11. 12. 2013 - 22:30 hod.

993. Pretože keď takto trpíte, prinášate mi duše a tí, ktorí mi prinášajú duše, patria Mne

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako podvod v mojej Cirkvi na zemi rastie, mnoho ďalších duší bude zvedených falošnou pokorou a takzvanými verejnými skutkami veľkej dobročinnosti pre potreby chudobných.

Bude tak náročné a tak ťažké rozlíšiť pravdu, že mnohí sa jednoducho nechajú vtiahnuť do nového učenia, ktoré nepochádza odo Mňa. Keď vy, moji milovaní nasledovníci, si začnete všímať, ako vás ľudia budú verejne napomínať, nespravodlivo kritizovať, správať sa k vám s neobvyklou útočnosťou a trápiť vás, musíte vedieť, že Satan robí všetko, čo môže, aby vo vašich srdciach vyvolal pochybnosti o tejto misii. On a jeho nasledovníci bojujú každú sekundu so všetkými, ktorí boli požehnaní darom Ducha Svätého. Ani jeden z vás, kto bojuje, aby Mi pomohol zachraňovať duše, nebude ponechaný na pokoji. Budete čeliť mnohým prekážkam, aby ste opustili túto misiu a popreli moje Slovo. Zakaždým, čo sa to stane, vedzte, že vás zaplavím svojou ochranou a budete si vedomí mojej prítomnosti vo vás, lebo to nie ste vy, proti komu bojujú, ale som to Ja.

Keď ste zranení kvôli vašej láske ku Mne, je to moja bolesť, ktorú cítite. Keď roníte slzy zármutku, pretože Ma nasledujete a ste kvôli tomu súžení, sú to moje slzy, ktoré z vás tečú. Keď vami pohŕdajú a zosmiešňujú Ma, som to Ja a všetko, čo sa Mnou súvisí, čo urážajú, nie vás. A keď odmietnu vašu lásku a odvrátia sa od vás, som to Ja, od ktorého odchádzajú. Vedzte potom, že keď znášate tak ťažké a strašne znepokojujúce skúšky v mojom mene, že moja prítomnosť je najsilnejšia. Keď som týmto spôsobom prítomný, budete s absolútnou istotou vedieť, že len moje dielo bude priťahovať tento druh utrpenia. Potom vedzte, že vás nikdy neopustím, lebo vaša láska ku Mne vám získa tú najväčšiu odmenu v mojom kráľovstve. Lebo keď takto trpíte, prinášate Mi duše a tí, ktorí Mi prinášajú duše, patria Mne telom, dušou i duchom. Ste vo Mne , so Mnou a Ja žijem vo vás.

Milujem vás.

Váš Ježiš

 12. 12. 2013 - 23:15 hod.

994. Počas celého môjho detstva som vedel, kto som

Moja vrúcne milovaná dcéra, pretože sa blíži čas mojich narodenín, želám si, aby všetci kresťania všade rozjímali o dôvode môjho narodenia.

Moje narodenie bolo plánované mojim Otcom z jeho veľkého milosrdenstva a Jeho

mimoriadnej lásky k svojim deťom. Jeho najväčšou obeťou bolo, že poslal svojho jediného Syna, počatého Ním, do nevďačného sveta, plného hriešnikov, ktorí Ho nechceli spoznať v jeho dobe. Bol urobený každý zásah skrze prorokov v snahe obrátiť ich zatvrdilé srdcia k hľadaniu  Jeho slávy. Ale obrátili sa proti Nemu a pozabíjali prorokov, ktorí ich kŕmili potravou pre ich duše.

Tým, že poslal nevinné Dieťa, svojho jediného Syna, do sveta sám seba postavil na miesto pokorného sluhu s ľudským telom pred tých, ktorí mali slúžiť svojmu Pánovi. Pán sa preto stal služobníkom, v čom bol najväčší druh pokory. Až tak miloval svoje deti, že bol pripravený  urobiť všetko, aby ich získal späť z klamu a pokušenia Satana.

Počas celého môjho detstva som vedel, kto som a čo sa odo Mňa očakáva. Bol som tiež veľmi vyľakaný a premožený vedomím, kto som a čo sa odo Mňa očakáva, pretože som bol človekom, trpel som strachom. Bol som ľahko zraniteľný. Miloval som všetkých, s ktorými som prišiel do styku a všetkým som veril, pretože som ich miloval. Nevedel som, že Ma zabijú, pretože som si myslel, že prišlo moje kráľovstvo. Určité veci boli predo Mnou skryté mojim Otcom, ktorý so Mnou nekomunikoval tak, ako by ste si mysleli. Namiesto toho, keď si môj Otec želal, som dostal vliate poznanie, o Mne pridelenej úlohe, priniesť spásu všetkým. 

Každý druh Božieho zásahu bol vykonaný, aby získal duše tých, ktorí si mysleli, že poznajú zákony môjho Otca, ale ktorí ich prekrútili, aby vyhovovali ich vlastným túžbam a egám.

Strávil som mnoho rokov žijúc s mojou milovanou Matkou a otcom, svätým Jozefom, rovnako ako každá rodina. Veľmi som ich miloval a bol som šťastný. Boli sme si blízki a moja matka bola obdarovaná mimoriadnymi milosťami, danými  jej mocou Ducha svätého. To znamenalo, že ona presne vedela, čo so sebou obnášala moja misia. Vedela o ťažkostiach, ktorým budem musieť čeliť. Odmietnutie. Zosmiešnenie. Ale ani ona nevedela, že budem zavraždený.

Bolo to po prvých dvoch rokoch mojej misie, kedy som trávil dvadsať hodín denne kázaním pravdy, keď som si uvedomil, že sa opozícia vystupňovala. Všetci, ktorí počuli moje slovo, boli k nemu pozorní, aj keď nedokázali presne pochopiť, čo som sa im snažil povedať. Mnohí, ktorí prijali, že to, čo som im hovoril, bola Pravda, zistili, že je ťažké Ma nasledovať, kvôli posmechu, ktorému čelili. V každom prípade Ma moji nepriatelia nemohli ignorovať. Bol som predmetom mnohých debát, mnohých sporov a mnohého odporu.

Šírili o Mne hrozne lži, vrátane mojej morálnosti, môjho duševného zdravia a mojich zámerov –  napriek tomu nemohli ignorovať, čo som robil, čo som hovoril a čo som im povedal o Kráľovstve môjho Otca.

Bol som zradený tými, ktorí Ma milovali, ale ktorým chýbala odvaha, aby Ma nasledovali.

Milosťou môjho Otca, som vydržal všetku túto bolesť, kým mi nebolo jasné konečné poznanie. Vtedy som vedel, že Ma neprijmú. Ku koncu som už poznal pravdu, a vedel som aj to, že sa nemôžem vzdať. A tak vďaka najväčšiemu činu pokory, sa Boh, skrze svojho jediného Syna, sa stal obeťou a tak  dovolil človeku uvaliť Naňho strašné utrpenie, bičovanie a násilnú smrť. Tento môj čin, zdanlivo vyzerajúci zbabelo v Satanových očiach, znamenal, že pochyboval, či som bol v skutočnosti Syn človeka. A tak bol oklamaný. Preto Satan nemohol zmariť tento veľký čin pokory, pretože tu neostal nikto, koho by mohol pokúšať. Keď som išiel v ústrety smrti, dobrovoľná a tichá obeť, plný lásky k ľudstvu, on, Satan, nemohol s týmto skutkom súperiť, pretože nevlastní žiadny druh pokory. Tak som išiel dobrovoľne a s horiacou túžbou zachrániť duše a zanechať svetu dedičstvo večného života. Avšak moje Kráľovstvo zostalo z väčšej časti v moci Satana. Duše však poznali Pravdu.

Aby som sa uistil, že ľudstvo Pravdu chápe, prichádzam teraz získať späť svoje Kráľovstvo. Tým, že tak robím, som spôsobil Satanov hnev. Jeho plány na zakrytie Pravdy sú prepracované a dômyselné. Ľstivo prenikol do mojej cirkvi, v tomto jeho poslednom pokuse uprieť mi duše, pre ktoré som prišiel. Duše majú prirodzené právo na nádherné Kráľovstvo, ktoré som im sľúbil. Tentoraz Satan nevyhrá. Ale mnoho duší bude podvedených  a ako také budú okradnuté o najväčší dar, daný ľudstvu mojim milovaným Otcom. Žiť život v Božej sláve s dokonalým telom a dušou na večnosť patrí vám. Vám všetkým. Nepremárnite to tým, že sa necháte oslepiť k pravému Božiemu Slovu.

Váš Ježiš

14. 12. 2013 - 15:17 hod.

995. Boli ste teraz pripravovaní tri roky. Povstaňte, vezmite svoj kríž a nasledujte Ma.

Moja vrúcne milovaná dcéra, dnes sa začali prípravy pre môj zásah veľkého milosrdenstva, aby som premenil srdcia ľudí z kameňa v zlato. Znamenia v počasí budú svedectvom pre tých, ktorí majú oči na to, aby videli a tých, ktorí sú bdelí k môjmu sľubu dať každému rovnakú šancu k spáse.

Tí, ktorých viera zoslabla, budú obnovení ohňom Ducha Svätého. Až uvidia svetlo, lúče môjho milosrdenstva, Duch Svätý bude tak mocný, že mnohí budú jeho silou zrazení k zemi.

Tí, ktorí Ma nenávidia a pre ktorých hriechy nič neznamenajú, ešte viac odumrú v duchu a s hrôzou sa odo Mňa odplazia. Niektorí môj zásah neprežijú, pretože ich bude šokovať až za hranicu, že už to ďalej neznesú.

V tomto čase pripravujem všetky vybrané duše tým, že im dávam pokyny, aby vyhľadali spoveď a modlili sa za hriechy ostatných. Môj čas prichádza. Môj zásah bude rýchly a mocný a od toho dňa bude svet rozdelený vo dvoje. V tom dni bude svet obrátený naruby a len tí, ktorí zostávajú v mojej milosti, vydržia skúšky, ktoré všade uvidíte.

Boli ste teraz  pripravovaní tri roky. Povstaňte, vezmite svoj kríž a nasledujte Ma. Buďte silní. Dám vám odvahu, pretože ju budete potrebovať, až temnota tých duší, ktoré odmietnu moje milosrdenstvo, padne na zem, a potom sa rozšíri. Iba tí, ktorí sú požehnaní Duchom Svätým, budú poskytovať svetlo, ktoré povedie všetkých tých, ktorí chcú vstúpiť do môjho kráľovstva, a tak, aby ich oni mohli viesť na ich ceste k večnému životu.

Váš Ježiš

 15. 12. 2013 - 16:45 hod.

996. Pýcha je nebezpečná vlastnosť, pretože presviedča človeka, že je väčší ako Boh

Moja vrúcne milovaná dcéra, ľudstvo nepozná Božie zákony a božskú vôľu môjho Otca. Človek je Božie stvorenie a ako taký nedostal dar poznania vo vzťahu k mnohým tajomstvám, ktoré poznajú len anjeli a svätí v nebi. Preto jeden človek nemôže povedať, že vie, prečo môj Otec dovolí, aby sa určité udalosti vo svete stali, a iný tvrdiť, že je zasvätený do pôvodu vesmíru. Človek je jednoducho Božím služobníkom, ale Boh, pretože chcel stvoriť človeka k svojmu dokonalému obrazu, ho obdaril mnohými darmi a talentami. Nedal nikdy človeku znalosti zo stromu života a to malo svoj dôvod. Človek zničil svoje postavenie v Božích očiach, keď sa Adam a Eva od Neho oddelili kvôli hriechu pýchy. Hriech pýchy dnes pokračuje a je príčinou mnohého oddelenia od Boha. Pýcha je nebezpečná vlastnosť, pretože presviedča človeka, že je väčší, než Boh. Pýcha pokúša človeka, aby porušoval Božie zákony božstva. To zahŕňa presvedčenie, že človek má právo rozhodnúť, komu je daný dar života a kto má právo ho odobrať.

Pýcha tiež presviedča človeka, že vie, ako bol vesmír stvorený, keď v skutočnosti je neznalý takého zázraku. Iba Boh má moc stvoriť čokoľvek. Iba Boh sa môže rozhodnúť, nakoľko človeku dovolí, aby skúmal jeho stvorenia, alebo s nimi manipuloval. Napriek tomu človek verí, že pozná všetky odpovede. Keď človek verí, že ovláda svoj vlastný osud a osud ostatných, upadá do vážneho omylu, pretože keď napodobní hriech Lucifera, bude zavrhnutý. Keď človek odmieta odpovedať svojmu Stvoriteľovi, On už tam viac nebude, aby ho utešil v posledný deň.

Nesmiete nikdy dovoliť pýche, aby vás presvedčila, že viete všetko o tomto svete a mimo neho, pretože to nie je možné. Namiesto toho musíte počúvať, prijímať pokyny ustanovené vo svätých evanjeliách, aby ste mohli žiť v pokoji a v súlade s vôľou môjho Otca. Lebo keď sa pred Ním pokoríte, ukáže vám veľkú slávu a potom, v posledný deň, pochopíte veľké tajomstvo jeho slávneho kráľovstva.

Váš Ježiš

16. 12. 2013 - 19:25 hod.

997. Skrze sviatosť krstu je sila šelmy oslabená

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď ste blízko môjho srdca a vaše duše sa Mi plne odovzdajú, stane sa niekoľko vecí.

Najprv, zmizne všetok strach z ľudského zásahu (narušovania) vo vašich životoch. Na jeho mieste bude pokoj a spokojnosť, ktoré prichádzajú odo Mňa, ak skutočne prebývam vo vašom srdci a duši. Žiadne nadávky, krutosť alebo kritika vám nepreniknú do duše, pretože túto bolesť odovzdáte Mne. To je dôvod, prečo musíte vždy zostať pokojní a tichí, keď čelíte  takýmto útokom.

Ďalšia milosť, ktorá vám bude daná, bude sila odolať pokušeniu k hriechu. Toto diablovo pokušenie, ktorému sú každodenne vystavené všetky duše, je veľmi silné a veľmi málo ľudí má silu vôle vyhnúť sa pádu do hriechu. Pokiaľ ste odovzdali svoju vôľu mojej, je to moja vôľa, ktorá bude prebývať vo vašej duši a prekoná pokušenie, ktorému budete vystavení.

Vôbec nikdy nepodceňujte aké veľké zovretie, má Satan nad ľudskou rasou. Táto moc je ako mohutná búrka a tak ako silný, prudký závan vetra vás môže zraziť k zemi, pokušenie, nastražené vám Zlým, je  podobné sile, ktoré vás v niekoľkých sekundách zdvihne a vženie do hriechu, ktorému sa snažíte vyhnúť.

Človek je narodený s hriechom. Skrze sviatosť krstu, je sila šelmy oslabená. Potom, ako budete prechádzať mnohými životnými skúškami a pokušeniami, každý človek bude lákaný ku každému druhu hriechu. Iba tí, ktorí tvrdo pracujú, aby sa hriechu vyhli, zvíťazia v neľútostnej bitke, ktorú pripravil Zlý, aby pohltil vaše duše. Pravidelný rozhovor so Mnou je dôležitý. Všetko čo potrebujete urobiť, je, hovoriť so Mnou svojimi vlastnými slovami. Pravidelne Ma proste, aby som vám odpustil hriechy, ktoré ľutujete. Prijímajte sviatosti pravidelne. Potom, nakoniec, dôverujte vo Mňa, pretože keď tak urobíte, Ja mám moc pritiahnuť vás späť z pokraja hriechu. Keď Mi odovzdáte svoju vôľu, moja vôľa sa stane hnacou silou, aby vás ochránila pred Satanom.

Tým, že sa Mi úplne odovzdáte, zdokonalíte svoju dušu.

Váš Ježiš

 18. 12. 2013 - 16:40 hod.

998. Len Božie svetlo môže priniesť večné šťastie

Moja vrúcne milovaná dcéra, začiatok je bez konca. Akonáhle je život stvorený mojím Otcom a akonáhle sa človek prvýkrát nadýchne, bude existovať v tele a potom v duši na večnosť.

Najväčším tajomstvom večného života je, že existuje, či už si ho človek zvolí, alebo nie. Človek dostal dar slobodnej vôle a až do dňa svojho posledného výdychu na zemi má na výber. Môže žiť svoj život ako najlepšie vie a podľa Božích zákonov a zaslúžiť si svoju spásu, alebo môže premárniť Pravdu o Božej existencii a žiť svoj život podľa svojich vlastných túžob. Keď uspokojí svoje vlastné žiadostivosti, chamtivosť a túžby, porušujúce Božie Slovo, berie na seba strašné riziká, ktoré budú mať následky na večnosť.

Tí šťastní, ktorí získajú najslávnejšiu spásu, budú žiť večný život v extáze v Božom kráľovstve. Užije si všetku formu nádhery v jednote s Božou vôľou a bude žiť v dokonalej existencii, ktorá nikdy neskončí. Tí, ktorí sa rozhodnú obrátiť sa k Bohu chrbtom, aj keď bude Mnou urobené všetko úsilie zachrániť ich poľutovaniahodné duše, budú mať tiež večnú existenciu. Žiaľ, budú znášať strašnú agóniu v osamelej a zúfalej bezútešnosti. Oni tiež budú vzkriesení spolu so živými a mŕtvymi, ale ich existencia bude bolestná, pretože nikdy neuvidia Božie svetlo. Iba Božie svetlo môže priniesť večné šťastie.

Keď sa na zemi naposledy nadýchnete, to jednoducho znamená, že ste vzatí do ďalšej fázy vašej cesty do večnosti. Je len jediná cesta, ktorú si zvoliť a je to tá, po ktorej prídete ku Mne. Každá iná cesta vás dovedie do hroznej existencie, a napriek tomu mnoho pochabých duší verí, že poznajú Pravdu, keď odmietajú existenciu večnosti.

Nesmiete nikdy odmietnuť Pravdu, pretože iba Pravda vám môže priniesť večnú spásu.

Váš Ježiš

20. 12. 2013 - 23:16 hod.

999. V deň súdu konečne pochopíte Božiu moc

Moja vrúcne milovaná dcéra, na môj príkaz Satan a všetci jeho démoni ustúpia. Napriek všetkej svojej moci sú ničím predo Mnou, Synom človeka, Ježišom Kristom. Cez všetku moju pokoru, moje obete, moje prosby k ľuďom, aby dovolili mojej láske pritiahnuť ich ku Mne, moje Božstvo nesmie byť nikdy podceňované. Moja moc nesmie byť nikdy zle pochopená, lebo Ja som všemocný a moje kráľovstvo bude trvať naveky, s ľuďmi, alebo bez nich, majúcich slobodnú vôľu a teda voľbu Ma nasledovať, alebo nie.

Aj keď hriechom spôsobená ľudská slabosť robí každú osobu náchylnejšou voči pokušeniu Satana, nesmiete nikdy veriť, že má všetku moc, pretože nemá. Každý démon, vrátane svojho majstra, šelmy, padne na môj príkaz k mojim nohám.Vari to neviete? Lebo je tu iba jeden, kto má Božstvo premôcť všetko pod svojimi nohami, a to som Ja, Ježiš Kristus.

Aby ste dosiahli Božiu priazeň, musí každý z vás prísť ku Mne. Milujem vás. Pritiahnem vás ku Mne. Budem vás úpenlivo prosiť. Pokorím sa pred vami. Dovolil som, aby som bol pre vás vláčený po zemi, po blate, predtým, než som zomrel. Čoskoro budete stáť predo Mnou. V tento Deň súdu konečne pochopíte Božiu moc a potom budete vedieť, aké to je, stretnúť sa s mojim Božským svetlom. Moje svetlo je tak mocné, že len čistí a pokorní ho môžu zniesť. Mnohých z vás prinúti padnúť na zem, až si predo Mnou budete zakrývať svoju tvár. Veľmi málo z vás sú spôsobilí stáť predo Mnou, a napriek tomu vás pritiahnem ku Mne, kým tam nebudete stáť, ako ste mali, v plnom odovzdaní a naprostej poslušnosti ku Mne. V ten deň sa vaša slobodná vôľa ukončí.

Váš Ježiš

   21. 12. 2013 - 20:13 hod.

1000. Nemôžete oddeliť moju cirkev od Slova - Tela - pretože potom nemôže existovať

Moja vrúcne milovaná dcéra, tí, ktorí ťa obviňujú skrze moje sväté Slovo, že bojuješ proti autorite mojej Cirkvi, musia počuť moje volanie.

Cirkev, vytvorená Mnou, Ježišom Kristom, bola postavená na pevnej skale a nezáleží na tom, nakoľko je moja cirkev - moje Telo - napádaná, brány pekla ju nikdy nezničia. Satan a jeho služobníci budú napádať len to, čo je pravé, čo je Pravda a čo je odo Mňa. Tam sústredí všetku svoju energiu - na moju Cirkev. Som prítomný v mojej Cirkvi skrze moje Telo, najsvätejšiu Eucharistiu. Moji nepriatelia vždy zacielia na najsvätejšiu Eucharistiu, pretože nie je iba  symbolom mojej lásky, môjho sľubu vykúpiť svet - je mojim Telom. Žije a dýcha, pretože som to Ja, Ježiš Kristus, kto v nej prebýva. Zostanem prítomný vo svätej Eucharistii takmer až do konca, ale moja Cirkev nikdy nezanikne.

Moje Slovo sa stalo Telom a skrze moje Telo, vy, Božie deti, zostanete blízko pri Mne. Keď moji nepriatelia zaútočili na moju cirkev v minulosti, moja cirkev sa zjednotila a bojovala proti svojim odporcom. Ale keď je moja cirkev napadnutá duchom zla zvnútra, bude čeliť len pár prekážkam prichádzajúcim z laického sveta.

Satan neútočí na svoju vlastnú prácu. Ako Syn človeka nikdy neopustím svoju Cirkev, a preto je pre diabla nepreniknuteľná. Moji nasledovníci zostanú verní mojej Cirkvi až do posledného dňa. Avšak počet ľudí, ktorí nebudú rozumieť útokom, ktorým moja cirkev bude podliehať zvnútra, bude vysoký. Väčšinou budú spokojní s mnohými úpravami, zavedenými vo svätých sviatostiach a v Božích zákonoch. Prehltnú lož, že moderný život vyžaduje modernú cirkev, že dnešní ľudia potrebujú byť schopní konať rozhodnutia založené na ich vlastnej slobodnej vôli - nezávisle na tom, či urážajú Boha, alebo nie. Potom, ak urážajú Boha a dopustia sa rúhania, keď znesvätia najsvätejšiu Eucharistiu, nebudú viac súčasťou mojej Cirkvi. Moja cirkev zostane nedotknutá. Moja cirkev zotrvá vďaka tým, ktorí zostanú verní Božiemu Slovu - Slovu, ktoré sa stalo Telom. Pretože nemôžete oddeliť moju Cirkev od Slova - Tela - pretože potom nemôže existovať.

Sľúbil som, že budem chrániť moju cirkev proti bránam pekla a robím to teraz tým, že pripravujem mojich verných zasvätených služobníkov, aby stáli pri Mne a zostali verní a pevní až do Veľkého dňa. Nikdy neporuším môj sľub.

Váš Ježiš

 22. 12. 2013 - 15:19 hod.

1001. Zázrakom osvietenia svedomia, On, môj Syn, prinesie svetu radosť, lásku a nádej

Moje dieťa, prosím, nech je známe, že sa môj drahý Syn pripravuje na svoj veľký zásah milosrdenstva. Svet ním bude obnovený a mnohí budú jasať vo svojom novo nájdenom oslobodení od pochybností o Božej existencii.

Akí osamelí sú tí, ktorí nepoznajú môjho Syna. Keď môj Syn stál na vrchu, krátko pred svojím nanebovstúpením, jeho učeníci boli zmätení a vystrašení kvôli odlúčeniu, ktorému budú musieť bez Neho čeliť. Mnoho z nich podľahlo panike a úpenlivo prosili môjho Syna, aby ich neopúšťal. Utešil ich tým, že im trpezlivo vysvetlil, že toto odlúčenie bude len dočasné a že im zošle pomoc. Pomoc, o ktorej sa zmienil, bol dar Ducha Svätého. Potom im povedal : " Nebojte sa, pretože s pomocou toho, koho vám zošlem, nebudete sami. Budem vždy s vami v podobe Ducha Svätého."

Napriek tomu, že povedal všetkým o dni, kedy príde znova, v skutočnosti nerozumeli, čo tým myslí. Niektorí si mysleli, že to bude trvať týždne, než sa dá spoznať. Ale majte na pamäti, že ten deň v Božom čase môže byť kedykoľvek. Teraz sa tento deň približuje a všetky predpovedané proroctvá, pokiaľ ide o znamenia času konca, sa uskutočňujú. Nemajte strach vo svojich srdciach, drahé deti, lebo čas k radosti je už takmer u vás. Už nebudú slzy alebo zármutok, pretože veľký deň môjho Syna príde náhle a On zhromaždí všetkých svojich do svojho svätého náručia.

Modlite sa o veľké Božie požehnanie a o veľké milosrdenstvo, ktoré má môj Syn pripravené vo veľkej hojnosti pre každého z Božích detí. To zahrňuje dobrých, zlých a ľahostajných. Zázrakom osvietenia svedomia, On, môj Syn, prinesie svetu radosť, lásku a nádej.

Buďte vďační za toto veľké milosrdenstvo. Láska môjho Syna k vám nikdy nevyhasne, nezoslabne, alebo vám nebude odopretá, pretože patríte Jemu. Ste jeho. Ste deti Božie. Nepatríte Satanovi.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ľudstvo dalo prednosť milosrdnej ruke môjho Syna pred klamom a hrozným, pevným zovretím, ktoré Zlý používa na slabých.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 22. 12. 2013 - 15:56 hod.

1002. Čoskoro Ma uzriete v celej mojej nebeskej sláve a potom  konečne pochopíte tajomstvo môjho Božstva

Moja  vrúcne milovaná dcéra, ako svet  čoskoro spozornie a uzná moju Prítomnosť. Moju prítomnosť bude cítiť v každom národe, krajine a domácnosti a nikto nepoprie moju Prítomnosť, ale niektorí nebudú chcieť byť svedkom môjho zásahu. Vy všetci musíte uznať, že keď nastane Varovanie, že je to veľké znamenie z neba. To potvrdí lásku, ktorú Boh má pre všetky svoje deti.

Vaše osamelé oddelenie od Boha sa v ten deň skončí. Tí, ktorí túžite po ochrane pred zármutkom, ktorý existuje v dnešnom svete, vedzte toto.  Ja  zotriem vaše slzy. Odpustím vám vaše hriechy. Požehnám vás všetkých,  vrátane tých, ktorí sa Mi obracajú chrbtom, v nádeji, že pobežia späť ku Mne, aby som ich mohol  zachrániť.

Svet je môj. Božie deti budú zhromaždené, a všetci tí, ktorých mená sú v knihe živých budú vtiahnutí do môjho náručia. Modlite sa, aby tí, ktorí majú pochybnosti, sa ich zbavili, aby  tí, ktorí sú v hroznej temnote Ma prosili o milosrdenstvo, a  tí, ktorí Ma popierajú, Ma konečne uznali.

Nikdy nesmiete dovoliť ohováračom môjho svätého Slova, aby vás odviedli odo Mňa, vášho milovaného Ježiša. Čoskoro Ma uvidíte v celej mojej nebeskej sláve, a potom konečne pochopíte tajomstvo môjho Božstva.

Váš Ježiš

 23. 12. 2013 - 18:36 hod.

1003. Táto nová a obscénna imitácia Božieho slova, nechá mnohých uveriť, že je to  jednoducho moderná, aktualizovaná verzia Nového zákona

Moje dieťa, temnota padne na cirkev môjho Syna tak náhle, že mnohí okamžite zmĺknu, tak budú šokovaní. Bude vyhlásené, že môj Syn, Ježiš Kristus Kráľ, už nie je viac kráľom. Na jeho miesto budú povýšení pohanskí bohovia a všetky náboženstvá, vrátane tých, ktoré nepochádzajú od Boha a všetci dostanú miesto v Cirkvi môjho Syna na zemi.

Svetu bude pripadať nové vyhlásenie takzvaného kresťanstva ako dobrá správa. Svet sa bude radovať, pretože mnohí uvítajú to, čo budú vidieť ako veľkú toleranciu pre každý druh činnosti, ktorá do tej doby bola považovaná za hriech v Božích očiach.

Keď môj Syn kráčal po zemi, farizeji odmietli Pravdu. Verili len  tomu, čo im vyhovovalo a verili mnohým klamstvám. Neprijali by otvorenú náruč môjho Syna, keď hlásal sväté Slovo Božie. Znova nadišiel čas pre tých, ktorí tvrdia, že poznajú Pravdu, aby popreli môjho Syna. Tým myslím jeho sväté Slovo, tak ako je hlásané v najsvätejších evanjeliách.Najsvätejšia kniha bude čoskoro zrušená a nová, rúhačská náhrada, bude ohlásená všetkým v Cirkvi môjho Syna i mimo nej. Mnohí budú oklamaní.

Tak prefíkaní sú nepriatelia môjho Syna, že táto nová a obscénna imitácia Božieho Slova nechá mnohých uveriť, že je to jednoducho moderná aktualizovaná verzia Nového Zákona. Slovo môjho Syna bude použité a zmenené, aby znamenalo niečo nové, niečo, čo On nikdy nepovedal. Zlý, skrze nepriateľov môjho Syna, bude vždy klamať svet tým, že použije Pravdu ako základ pre lži. Vždy budú útočiť na to, čo je pravdivé manipuláciou s Pravdou, za účelom, aby zhanobili Slovo môjho Syna.

Ako prvé začnú s jeho slovom a zničia ho – najskôr tým, že ho budú zosmiešňovať a potom tým, že ho zavrhnú, v prospech kacírstva. Potom zaútočia na jeho Telo. Slovo sa stalo Telom v podobe môjho Syna. Už pred tým môjho Syna ukrižovali a teraz, keď príde znovu obnoviť zem, zničia svätú Eucharistiu. Všetci, majúci vieru, musia vytrvať počas týchto strašných pôrodných bolestí, pretože až bude po všetkom, Syn človeka povstane a príde si vziať späť svoje kráľovstvo na zemi. Tí, ktorí môjho Syna milujú, Ho musia vždy uctievať a nikdy Ho nezaprieť .

Musíte byť pripravení žiť podľa Pravdy a nikdy nepodľahnúť prijatiu klamstiev, ktoré budú šírené po celom svete a novému jednotnému svetovému náboženstvu, ktoré bude čoskoro vyhlásené. Až uvidíte, ako sa tieto veci dejú, buďte si istí, že je blízko čas Druhého príchodu jediného pravého Spasiteľa - Ježiša Krista, Kráľa ľudstva.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 25. 12. 2013 - 05:10 hod.

1004. Budúce Vianoce bude oslava môjho narodenia nahradená veľkým obradom

Moja vrúcne milovaná dcéra, som Slovo, ktoré sa stalo Telom. Moje Telo objíma dnešný svet, ale tento svet, hoci oslavuje Vianoce, je neprístupný môjmu plánu Spásy.

Vianoce už viac nie sú oslavou môjho narodenia, ale pohanskou náhradou, kde honbe za falošnosťami je vzdávaná  každá pocta. Aká slabá sa stala viera kresťanov. Ako zabudli všetko, čo som učil svet. Ako mnoho sa starajú o materiálne pohodlie, ktoré sa premení len v prach, a úplne ignorujú stav svojich duší.

Prišla k vám doba,  kedy sa viera väčšiny kresťanov stala tak slabá, že sa sotva hovorí alebo sa len zmieňuje o mojom slávnom Božstve. Moje učenia už pre vás viac nemajú žiadny skutočný význam vo vašich životoch a mnoho kňazov Ma už viac nemiluje tak, ako by mali. Nie, dcéra moja, oni Ma naozaj vôbec nepoznajú.

Nebudem mať pokoj, kým nebude vypočutý môj hlas, kým vás neprebudím k výzve obnoviť vašu vieru. Čoskoro sa vaša viera vo Mňa ešte viac oslabí. Budete tak zaneprázdnení, strhnutí do politických záležitostí, týkajúcich sa krajín, kde zúri vojna a chudoba, že na Mňa zabudnete. Vo vašej viere budem nahradený mojimi nepriateľmi, ktorí sa vydávajú za mojich služobníkov a ktorí vás povedú ďalej a ďalej preč odo Mňa.

Budúce Vianoce bude oslava môjho narodenia nahradená veľkým obradom, ktorý bude oslavovať dielo podvodníkov predvádzajúcich sa v mojej Cirkvi, odetých v rúchach, ktoré slúžia len na oklamanie verných. V ten deň budú tlieskať bohu sociálnej spravodlivosti, ľudským právam a peniazom, o ktorých budú tvrdiť, že ich získali pre hladujúci svet. Ale vedzte toto. Všetky tieto veci, predstavené svetu v mojom svätom mene, slúžia jedinému účelu. Tým je odviesť vás od môjho Slova, ktorým je moje Telo. Moje Telo je z môjho tela. Moje Telo je moja cirkev. Až tí, ktorí tvrdia, že sú z mojej cirkvi, nebudú mať v úcte moje sväté Slovo, ale namiesto toho prijmú svetovú politiku a budú sa ju snažiť ovládnuť, potom nemôžu nikdy povedať, že sú odo Mňa. Prišiel čas na rozdelenie – aby nastal predpovedaný rozkol - a bude to rýchle.

Môžete milovať iba jedného Boha a jediná cesta k môjmu Otcovi je skrze Mňa, jeho jediného Syna. Ak sa sami oddelíte odo Mňa v honbe za politickými kampaňami, ktoré sa budú snažiť propagovať ľudské práva a sociálnu spravodlivosť ako náhradu za moje Slovo, potom Ma zapriete.

Moje srdce je teraz ťažké. Dávam vám  toto varovanie, aby ste neprišli do omylu a do tej najrafinovanejšej pasce, ktorá bude pred vás položená stúpencami mojej odplaty - diablom.

Váš Ježiš

 26. 12. 2013 - 14:20 hod. 

1005. Moje plány zachrániť celý svet sú pripravené a ani jednu dušu nenechám ľahko odísť

Moja vrúcne  milovaná dcéra,  je mojou túžbou, poskytnúť vám všetkým útechu v tomto čase. Moje plány zachrániť celý svet sú pripravené a ani jednu dušu nenechám ľahko odísť. Každé Božie dieťa má schopnosť milovať - a to aj tí, ktorí sú oddelení od Boha. Každá duša sa narodila s darom lásky - Božím darom, ktorý v nich prebýva, aj keď ho nerozpoznávajú.

Láska je vlastnosť, ktorú Satan nenávidí, lebo Boh je láska. Každý, kto miluje inú osobu cíti radosť vo svojom srdci.Láska je najprirodzenejší pocit, a to je to, čo udržuje svetlo Božie horiace vo svete temnoty. Satan útočí na lásku pri každej príležitosti. On ju uchmatne od tých, od ktorých môže a nahradí lásku mnohými skazenými napodobeninami. Keď zaútočí na sviatosť manželstva, oslabí lásku vo vnútri  každého takéhoto zväzku, až dokiaľ nezostane iba nenávisť. Rozbíja priateľstvá. Spôsobí rozdelenie, nedôveru a nenávisť kedykoľvek a kdekoľvek  môže. On je príčinou vraždy, násilných činov medzi ľuďmi, útlaku, mučenia a vojny. Keď Satan útočí na prirodzený zákon lásky, vytvorený mojím Otcom, vťahuje ľudí do hrozného utrpenia. Nebudú pociťovať žiadny pokoj, keď chýba láska v ich životoch. Nebudú dôverovať iným, kde nie je láska, a keď je nenávisť v duši človeka, on alebo ona sa bude správať k ostatným s hroznou krutosťou.

Nenávisť nemôže nikdy prísť od Boha. Nenávisť pochádza od diabla. Ten, kto nenávidí napodobňuje vlastnosti spojené so Satanom. Pretože napodobňuje Satana, človek bude často maskovať nenávisť so milou a rafinovanou pretvárkou. Veľmi často tí, ktorí nenávidia iných povedia, že „hovoria iba s láskou“, hoci spôsobujú ujmu druhým, za účelom, aby ich zmietli.Človek, ktorý nenávidí, rovnako ako Satan, si bude dávať pozor, aby neprezradil svoju nenávisť. Mnohí povedia, že konajú v dobrej viere, pretože je za potreby úprimnosť. Napriek tomu, akýkoľvek čin nenávisti nikdy nemôže priniesť dobré ovocie, lebo ako hnijúce mäso prinesie rozklad a teda smrť duše.

Láska je to jediné, na čom záleží v mojich očiach. Buďte si istí, že všetci tí, ktorí sú naplnení láskou - buď k druhým alebo k Bohu - že sú už v obľube. Tým, ktorí sú v obľube u Boha preukážem veľké milosrdenstvo. Tým, s nenávisťou v ich dušiach, nebude preukázané milosrdenstvo, pokiaľ sa prv nevykúpia v mojich očiach. Musíte si uvedomiť, že nenávisť v akejkoľvek forme, a to najmä, ak je vykonávaná v mojom svätom mene, prinesie len spustošenie duše.

Moja láska je väčšia, než tá ktorú pociťuje akýkoľvek človek.  Je mimo vaše chápanie. Kvôli šírke a hĺbke mojej lásky k vám, naplním každého jedného z vás svojím Duchom Svätým. Moja láska podnieti  lásku vo vašich srdciach, bez ohľadu na to, ako nepatrné to môže byť v každej duši. Takže, prosím, nikdy sa nesmiete vzdať nádeje, že prinesiem spásu celému svetu, lebo moja trpezlivosť je nekonečná a moja láska večná.

Váš Ježiš

 28. 12. 2013 - 23:36 hod. 

1006. Všetky Božie deti sú súčasťou Jeho mimoriadnej rodiny

Moja vrúcne milovaná dcéra, mnohí, ktorí veria v Boha, majú len hmlistú predstavu o tom, kto On je a prečo stvoril svet.

Môj Otec je láska. Všetci, ktorí Ho obklopujú Ho milujú, rovnako ako by ste si predstavili lásku k vrúcne milovanému otcovi. Byť s Ním je najprirodzenejší pocit a všetci v nebi sú v úplnej jednote s Ním. Cítia sa ochraňovaní, veľmi milovaní, a to im prináša kompletný pocit spolupatričnosti. Keď sa všetci tí, ktorí sú v milosti v kráľovstve môjho Otca s Ním zjednotia, zažívajú extázu, ktorá sa nepodobá ničomu, čo poznáte na zemi. Keď tí z vás, ktorí nasledujú Mňa, Ježiša Krista, a zapoja sa do jednoty so Mnou, spoznajú môjho Otca, taktiež zažijete tento pocit spolupatričnosti.

Všetky Božie deti sú súčasťou Jeho mimoriadnej rodiny a každý jeden je Ním milovaný s neskonalou vášňou. Tí, ktorí sú požehnaní  milosťami z neba, a ktorí sa cítia blízko k môjmu Otcovi, musíte vedieť, že budete mať pocit úžasu, keď hovoríte s Ním vo svojom srdci - na jednej strane. Ale na druhej strane, budete sa cítiť milovaní a s inštinktom, ktorému nebudete rozumieť, budete vedieť, že ste Jeho dieťaťom. To platí pre všetky Božie deti, a to bez ohľadu na vek. Lebo v Božom kráľovstve vek neexistuje. Všetky duše sú vyvýšené podľa ich stavu a ako naplnili vôľu môjho Otca.

Ach, ako bol môj Otec zabudnutý a ako je nepochopený. On nie je hrôzostrašný. Napriek tomu, Jeho spravodlivosť je konečná. On je milujúci a spravodlivý, a bude robiť všetko, čo môže, aby  obnovil svet, aby bol pripravený náležite prijať Mňa, Jeho milovaného Syna.

Nikdy nesmiete mať pocit, že nemôžete volať k môjmu Otcovi, lebo On je váš Otec, Všemohúci, ten, ktorý dal príkaz, k počiatku života a ktorý dáva príkaz, aby bol život vzatý. Nasledujte prikázania môjho Otca. Prijmite s vďačnosťou Jeho dar môjho narodenia, smrti a zmŕtvychvstania  a večný život bude váš.

Váš Ježiš

 28. 12. 2013 - 23:50 hod.

1007. Môj Syn mi dal pokyn, aby som svetu priniesla toto dôležité posolstvo

Moje dieťa, môj Syn mi dal pokyn, aby som svetu priniesla toto dôležité posolstvo. Želá si, aby všetci, ktorí majú rodinu a priateľov, ktorí odmietajú Boha a popierajú môjho milovaného Syna, Ježiša Krista, vedeli, že ich zahrnie svojimi milosťami, ak sa budete za nich modliť túto špeciálnu modlitbu modlitebnej kampane. Keď sa budete modliť túto modlitbu, prejaví každému z nich veľký súcit a vykúpi ich a odtiahne ich z pokraja skazy.

Modlitba modlitebnej kampane ( 131 ) :  Modlitba milosrdenstva

Ó, moja drahá Matka Spásy, prosím, popros svojho Syna, Ježiša Krista, aby udelil milosrdenstvo (tu ich všetkých vymenujte ...) počas Varovania a znovu v Posledný deň, predtým než predstúpia pred tvojho Syna.

Prosím, oroduj, aby každý z nich bol zachránený a tešil sa z plodov večného života.

Ochraňuj ich každý deň a vezmi ich k tvojmu Synovi, aby im bola ukázaná Jeho prítomnosť a aby im bol udelený pokoj ducha a dosiahli veľkých milostí. Amen.

Môj Syn, kvôli tejto misii, zahrnie mimoriadnymi milosťami duše, ktoré potrebujú Jeho milosrdenstvo. Bude vždy veľkorysý, keď duše budú žiť v súlade s Jeho svätou vôľou a privítajú Ho vo svojich srdciach.

Choďte a radujte sa, pretože to je jeden z najmimoriadnejších darov, ktorý dal všetkým, ktorí odpovedali na toto volanie z nebies.

Vaša Milovaná Matka

Matka Spásy

 29. 12. 2013 - 19:48 hod.

1008. Vám všetkým bola daná Pravda, ale mnohí z vás ju zabudli. Nudí vás. Je príliš obtiažna.

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď som na začiatku odhalil tajomstvo Knihy Pravdy, povedal som vám, že Kniha bola predpovedaná prorokom - celkovo trom - reprezentujúcich Najsvätejšiu Trojicu. Nepovedal som vám o týchto veciach, aby som vás vydesil. Povedal som vám o týchto skutočnostiach, aby ste Mi úplne dôverovali.

Dcéra moja, plán môjho Otca šíriť obrátenie začal vo chvíli, keď začala táto misia. Toto obrátenie je veľmi potrebné v čase veľkého odpadlíctva, otupenosti a hanebnej ľahostajnosti k Božiemu Slovu. Božím deťom bola daná Pravda v najsvätejšej Knihe, ale mnoho z toho, čo obsahuje, má len malý vplyv na ľudí v dnešnom svete. Ako by aj mohla? Tak mnohí sú rozptýlení uspokojovaním osobných potrieb, ľahko sa zabávajú a rýchlo sa chytajú čohokoľvek, čo ich vzrušuje.Dokonca aj Pravda o stvorení človeka bola popretá. Namiesto toho nahradili Pravdu nezmyselnou vierou v mnohých falošných bohov, ktorých si sami vytvorili. Ich praktiky mágie a diabolské zahrávanie s okultizmom pritiahli pozornosť mnohých a zapálili predstavivosť tých, ktorí hľadajú honbu za senzáciami vo svojich životoch.

Potom sú tu tí, ktorí zneužívajú svoju znalosť duchovného sveta a spôsobili, že sa mnoho duší odo Mňa vzdialilo. Aby sa sami zmocnili duchovných darov, namiesto toho tieto úbohé duše vzývajú ducha zla, keď volajú k duchom tých, ktorí vošli do pekla. Títo duchovia ich len zatiahnu do pavučiny, z ktorej sa sami nikdy nevymotajú. Tí, ktorí sa zahrávajú s praktikami New Age, čarodejníctvom, tarotovými kartami a jasnovidectvom, budú príčinou strašného utrpenia druhých, aj keď v mnohých prípadoch si neuvedomujú, akú škodu robia. Všetci takí ľudia, ktorí kladú falošných bohov pred jediného pravého Boha, sú vinní pohanstvom – ohavným zločinom - pretože poznali Pravdu predtým, než sa od nej odvrátili.

Potom sú tu tí, ktorí preklínajú ostatných, keď sa zapletú do satanizmu. Sú tak zvrátení, že sa Mi stále posmievajú a uskutočňujú takéto bezbožné činy, pretože už uzavreli zmluvu s diablom. Nič z toho, čo urobím, ich nezmení. Ach, ako plačem tak horkými slzami nad týmito úbohými zvedeným dušami.

Potom sú tu tí, ktorí Ma poznajú, ale trávia len málo času v mojej spoločnosti. Prinášajú Mi veľký zármutok, pretože považujú svoje duše za samozrejmosť. Veria, že majú prirodzené dané právo na večný život, ale neveria, že si ho musia zaslúžiť. Mnohí z nich sú tak samoľúbi, že nedbajú na sviatosti a zriedka berú ohľad na Desatoro prikázaní, pretože neveria, že sa na ich ešte dnes vzťahujú. Väčšina neverí v peklo alebo v očistec. Kráčajú po veľmi nebezpečnej ceste.Čoskoro budú ešte viac oklamaní, až budú živení novým rozriedeným učením, ktoré zavedú moji nepriatelia.Potrebujú teraz veľa modlitieb.

Nakoniec sú tu tí, ktorí sú Mi najbližšie a sú vzdelaní vo všetkých svätých veciach. To sú duše, ktoré Mi prinášajú veľkú útechu a na ktoré spolieham. Napriek tomu sú medzi nimi takí, ktorí Pravdu nežijú. Kážu Pravdu, ale nepraktizujú základné pravidlá mojich učení. Nemilujú druhých, ako by mali. Dívajú sa zhora nad tých, ktorých považujú za menej znalých všetkých svätých vecí, než sú oni sami. Niektorí sa považujú za lepších, než ostatní a vo väčšej priazni Božej. Títo pokrytci Ma hnevajú najviac, pretože nevidia, ako hrešia v mojich očiach.

Tak vidíte, že Pravdu nesmiete brať nikdy ako samozrejmosť. Vám všetkým bola daná Pravda, ale mnohí z vás ju zabudli. Nudí vás. Je príliš obtiažna - časovo príliš náročná - lebo mnohí z vás pozerajú na Pravdu ako na niečo, čo už viac dnes nie je dôležité vo vašich zaneprázdnených životoch. Mnohí z vás Ma zaprú a potom nakoniec úplne zavrhnú, až budete sýtení lžami tých, ktorí vás chcú odviesť od spásy. To je dôvod, prečo sa musíte znova učiť Pravdu.

Môže byť len jediná Pravda a to je Pravda ustanovená Bohom od počiatku.

Váš Ježiš

 30. 12. 2013 - 20:06 hod.

1009. Keď sa pokúšate prepísať Slovo Božie, ste vinní rúhaním

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď pochybujete o mojej autorite, popierate Pravdu. Keď moje Slovo, vytesané do kameňa, je vami popierané, tak potom neprijímate Pravdu. Keď sa pokúšate prepísať Slovo Božie, potom ste vinní rúhaním. Svet bol varovaný, že nikto - ani posvätený služobník, ani vybraná duša, ani prorok, nemôže nikdy pridať, alebo odobrať zo Slova ustanoveného v Knihe môjho Otca. Napriek tomu, to je presne, čo sa stane, až tí, ktorí tvrdia, že sú vyvolení vodcovia v mojej Cirkvi na zemi, budú manipulovať s Pravdou. Tento deň je veľmi blízko. Je to deň, pred ktorým ste boli varovaní. Pretože ktokoľvek, kto sa odváži zasahovať do Slova, hovorí, že je nad Bohom. Kto tvrdí, že je nad Bohom, svojím konaním alebo skutkami, nemôže byť nikdy mojim zástupcom.

Pretože viera človeka je tak slabá a znalosť Nového zákona je malá, budú mnohí oklamaní tým, že prijmú kacírstvo ako Pravdu. To bude ich pád.

Môj zásah príde skrze vyliatie Ducha Svätého, aby osvietil tých, ktorí Mi zostávajú verní. Toto bude teraz testom (skúškou). Ak skutočne veríte v moju existenciu, moje poslanie, moje ukrižovanie, moje vzkriesenie z mŕtvych a sľub spásy, potom nebudete nikdy spochybňovať moje Slovo, dané vám vo svätej Biblii. Ak veríte, čo i len na minútu, že by som dal požehnanie akémukoľvek novému výkladu mojich evanjelií, Božích Prikázaní a všetkého, čo som vás učil, aby to vyhovovalo modernej spoločnosti, potom sa veľmi mýlite.

Deň, kedy vodca, ktorý tvrdí, že vedie moju Cirkev na zemi, vám povie, že isté hriechy už viac nie sú dôležité, je dňom začiatku konca. Lebo to bude deň, na ktorý si musíte dať pozor. Bude to deň, kedy moja Cirkev vstúpi do obdobia temnoty. V ten deň sa nikdy nesmiete nechať zviesť k tomu, aby ste Ma zapreli – zapreli Pravdu. Klamstvá nikdy nemôžu nahradiť Pravdu.

Váš Ježiš