Február 2013

 

1. 2. 2013 - 16:20 hod.

696. Zmetiem národy, ktoré mi pľujú do tváre

Moja najdrahšia dcéra, moje srdce je zlomené teraz, keď človek, zlobou svojich hriechov nakoniec skúšal moju trpezlivosť. Zranenie a bolesť zosilňujú môj hnev, pretože nemôžem dovoliť ďalšie šírenie zamorenia v miere, akej padlo na ľudstvo.

Ruka mojej spravodlivosti teraz dopadne na národy, ktoré nehanebne vzdorujú mojím zákonom. Nenávisť človeka k svojim bratom a sestrám je zrejmá po celej zemi a má mnoho podôb. Moje posolstvo smrteľným ľuďom je nasledujúce:"Prestaňte sa svojimi diabolskými skutkami, alebo môj trest zničí všetko, čo robíte a vy budete trpieť večnú bolesťou."

Nemáte právo brať život, lebo Ja som Pôvodca života. Len Ja dávam život. Neprichádza zo žiadneho iného zdroja. Len Ja ho môžem vziať. Keď zasahujete do môjho Božieho plánu, budete zastavení. Tento plán bol znevážený vami, stvorením, ktorému som dal tak veľa. Bol napadnutý a roztrhaný ako by na ňom nezáležalo.

Vaše vojny sa vystupňujú, lebo prinesiem smrť vašim zlým vodcom. Nájdem vás, chopíte sa vás a vrhne vás do priepasti, kde bude vašim večným spoločníkom šelma. V utrpení si budete trhať vaše oči kvôli ukrutnostiam, ktoré ste spáchali voči mojim deťom.

Kvôli hriechom proti nevinným, ktorých životy ste zničili, bude na vás zoslaný môj trest. Žiadny národ tomu trestu neunikne a miera môjho trestu bude zodpovedať hĺbke hriechov, ku ktorým ste sa znížili.

Možno, že si myslíte, že môj trest je prísny, ale bez neho by ste sa navzájom zničili. Keby som nezasiahol, svet by prestal existovať, lebo vy, so svojimi diabolskými technológiami, ktoré ste vytvorili, by ste ho rozlomili vo dvoje.

Nedovolím vám to urobiť. Moja moc je všemohúca a teraz budete svedkami mojich trestov, ako dopadnú na ľudstvo.

Kajajte sa. Modlite sa za vašich blížnych hriešnikov a najmä za tých, ktorí boli zamorení temnotou Zlého. Zmetiem tie národy, ktoré Mi pľujú do tváre a ktoré sa prestali ovládať. Tí, ktorí prenasledujú ostatných, budú trpieť bolesťou, akú spôsobujú iným.

Váš Otec

Boh Najvyšší

   2. 2. 2013 - 15:30 hod.

697. Znamenia, ktoré zošlem, budú okamžite rozpoznané

Moja vrúcne milovaná dcéra, milujem ťa a v tejto svätej práci som každú sekundu s tebou. Som prítomný a vediem ťa pri každej úlohe, ktorú na seba berieš, aby som zaistil, že moje Slovo bude hlásané každému Božiemu dieťaťu.

Nikdy nedovoľ prekážkam alebo neúspechom, aby ťa zastavili a zdržali to, čo je teraz naliehavou misiou k záchrane ľudstva.

Až sa moji nasledovníci zhromaždia v modlitebných skupinách, tiež pocítia moju Božiu prítomnosť a Ja sa im nechám spoznať rôznymi spôsobmi. Znamenia, ktoré zošlem, budú okamžite rozpoznané.

Vylejem moju lásku, moje uzdravenie, moje milosti a moje požehnania. Toto je vek, kedy pre dobro všetkých nič nie je nemožné, ak je to v súlade s Božou vôľou.

Teraz, keď sa moje modlitbové skupiny spájajú, moja zvyšková armáda sa bude rozvíjať a rásť. Práve tak ako semená, na začiatku zasadené len do niekoľkých málo sŕdc, vyrástli a znásobili sa vo viac ako v dvoch stovkách krajín, z ktorých, moji drahí nasledovníci, vám mnohé  nie sú známe.

Pokračujte v budovaní základov, krok za krokom. Každá obrátená skala je dôležitá, pretože nakoniec, budú tvoriť schody do neba.

Váš Ježiš

   3. 2. 2013 - 22:50 hod.

698. Nebude trvať dlho, než začne konečná fáza očisťovania ľudstva

Moja vrúcne milovaná dcéra, dnes je zvláštny deň, kedy moja láska k ľuďom sa vzdúva ako veľký oceán v poslednom pokuse vylievať moje milosti na ich duše.

Snažím sa rôznymi cestami zapôsobiť na srdce každého muža, ženy a dieťaťa, aby si boli vedomí prítomnosti lásky a dobrej vôle. Mnohí odpovedia, mnohí nie. Napriek tomu je pocit lásky tejto božskej prítomnosti Boha hlboko zakorenený v ich srdciach. Človek je pripútaný k môjmu Najsvätejšiemu Srdcu, hoci tomu nemusí rozumieť. Moja krv prúdi ako tepnou do života každého Božieho dieťaťa. Je to puto, ktoré všetkých zjednocuje v jednu rodinu. Táto svätá rodina vytvorí korene stromu, ktorý vyženie veľa konárov v mojom Novom raji.

Mnohé z týchto zatvrdnutých duší sa časom obmäkčí a dovolia Mi ich objať. Všetkých vás pripravujem na moje veľké milosrdenstvo. Niektoré z týchto zatvrdnutých duší odpadnú a uschnú a budú odplavené, bez toho, že by v nich zostal nejaký život. Ale väčšina Božích detí bude inštinktívne vedieť, kedy dozrel čas. Budú vedieť, že všetci pochádzajú z rovnakej rodiny a prijmú, že boli zrodené mojím Otcom.

On, najviac milujúci zo všetkých otcov, trpí v tejto chvíli veľkou bolesťou a je hlboko zranený temnotou, ktorú vidí v dušiach mnohých svojich detí. Nebude trvať dlho, než začne konečná fáza očisty ľudstva. To bude znamenať oddelenie dobrého od zlého. Ako to zlomí Srdce môjho Otca, ale musí to byť urobené. Je to, ako keby pripravoval svoju záhradu, aby bola dobre udržiavaná a dokonalá. Burina musí byť zničená, inak sa rozšíri a zamorí zdravú úrodu.

Buďte vždy pripravení.

Váš Ježiš

   4. 2. 2013 - 22:45 hod.

699. Človek sa musí snažiť, za všetkých okolností, byť ako Ja

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako pribúda pohrôm po celom svete, človek sa musí stále snažiť, aby sa Mi, na jednoduché úrovni, podobal.

Vo vašich každodenných životoch je dôležité, aby ste sa správali k iným tak, ako som vás učil počas môjho času na zemi. Vždy musíte najskôr premýšľať, ako urobíte niečo, čo by mohlo ovplyvniť inú osobu takým spôsobom, že by vyvolalo konflikt. Keď ste požiadaní o pomoc, poskytnite ju. Keď niekto s vami vyvolá spor, o ktorom viete, že iným ľuďom spôsobí bolesť, musíte ho urovnať. Spôsob, akým jednáte s ostatnými ľuďmi, bude mať priamy účinok na váš pokoj mysle. Správajte sa k iným nespravodlivo, hovorte o nich zle, alebo sa pokúste ich oklamať, a to isté urobíte sebe samým. Lebo vás budem súdiť podľa toho, ako sa správate k iným ľuďom. Všetko čo je dobré vo vašich srdciach môže byť živené, aby vám umožnilo stať sa nádobou, aby ste sa mohli správať k iným tak, ako by som sa k nim správal Ja. Lebo každý čin, ktorým Mi urobíte radosť, vzdá veľkú česť Bohu.

Vo svojich každodenných životoch hľadajte vždy pravdu, pretože vám to pomôže vo vašom boji so zlom, ktoré, ako sami zistíte, sa postaví proti vám v každej etape tejto cesty so Mnou.

Váš Ježiš

    5. 2. 2013 - 19:45 hod.

700. Mnohí budú osamelí vo svojej snahe utvoriť modlitebné skupiny

Moje deti, musíte hľadať útechu medzi sebou, keď sa schádzate, v každom kúte zeme, aby ste sformovali zvyškovú armádu môjho Syna.

Mnohí budú osamelí vo svojej snahe utvoriť modlitbové skupiny a občas môžu cítiť, že je to zbytočné. Za každú modlitebnú skupinu, zriadenú k modlitbám modlitebnej kampane, vám budú dané mimoriadne milosti mojím Synom.

On je prítomný v každej skupine a nechá vás si toho všimnúť. Pocítite jeho lásku a potom uvidíte ovocie, až bude rásť a šíriť jeho najsvätejšie Slovo.

Deti, ste požehnané, že vám bol daný dar pokory, pretože len tí z vás, ktorí prijmú Slovo môjho Syna bez akýchkoľvek pochybností, prinesú veľa obrátení vďaka vašim modlitbovým skupinám.

Duch Svätý pôsobí teraz rýchlo medzi vami, drahé deti a prináša mi toľko radosti, keď vidím, ako hlboko sa dotýka vašich duší.

Musíte zostať jednotné, moje detičky, lebo môj Syn potrebuje vašu lásku a obetavosť, aby mohol zachrániť ľudstvo. Avšak stanete sa cieľom Zlého, ktorý pozdvihne všetkých démonov pod svoje krídla, aby vnikol do vás a spôsobil rozdelenie. Rozpoznajte tieto pokusy ako to, čím sú a úplne dôverujte môjmu Synovi. Volajte ma, vašu milovanú Matku, aby som udržala vaše modlitbové skupiny modlitebnej kampane jednotné.

Modlitba modlitebnej kampane (97) Za zjednotenie modlitebných skupín

Ó, milovaná Matka Spásy, úpenlivo ťa prosím, zjednoť skrze tvoj príhovor celú Božiu zvyškovú armádu po celom svete.

Pokry všetky skupiny modlitebnej kampane milosťou spásy, vylievanej na nás milosrdenstvom tvojho Syna, Ježiša Krista.

Pošli tvojich anjelov, aby pokryli každého z nás, a najmä kňazov, ktorí vedú skupiny modlitebnej kampane.

Pomôž nám vyhnúť sa rozptýleniam, ktoré spôsobujú nejednotnosť medzi nami, a ochraňuj nás tvojím darom výzbroje, aby sme sa stali odolní k útokom, ktoré budeme musieť znášať, kvôli našej láske k Ježišovi Kristovi, v tejto svätej misii k záchrane duší. Amen.

Choďte v pokoji, moje milované deti, a vedzte, že Božia zvyšková armáda, skrze milosť môjho Syna, Mu pomôže zachrániť miliardy duší.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

    6. 2. 2013 - 14:55 hod.

701. Musíme sa modliť za všetkých vo vyšších kruhoch s mocou nad vašimi národmi

Moje dieťa, teraz musíte zasvätiť všetky vaše modlitby za stratené duše, ktoré neuznávajú existenciu Boha.

Roztrúsené po celom svete, tie úbohé duše žijú v čase, keď sú mučené klamstvami. Tieto lži sú zasadené do ich sŕdc podvodníkom. Bez Božieho svetla vo svojich srdciach, sa nemajú na čo tešiť. Neuctievajú Boha, a tak namiesto toho sa pokúšajú nájsť náhradu. Náhrada má obvykle formu zbožňovania iných ľudí, alebo materiálnych vecí. Všetko, čo na konci svojho hľadania pokoja dostanú je nepokoj a zmätok. Nikdy nenájdu mier, keď nebudú milovať Boha.

Môj milovaný Otec vylieva prostredníctvom milosrdenstva svojho Syna, Ježiša Krista na také duše svoje svetlo a lásku. Tie však neprijímajú tieto milosti a odvracajú sa od jedinej cesty, ktorú majú k dosiahnutiu večného pokoja a šťastia.

Musíte sa modliť za tých vo vyšších kruhoch, s mocou nad vašimi národmi, pretože veľmi trpia. Sú každodenným cieľom Zlého, aby ich použil ako prostriedky na vyvolanie núdze Božích detí. Ich plán na zničenie všetkých stôp Boha zo života národov, ktoré ovládajú, je už pripravený. Tým, že odhalia svoj skutočný zámer, tiež sa stanú obeťami, rovnako ako duše, ktoré trpia pod ich režimom.

Tu je modlitba modlitebnej kampane, ktorú sa musíte modliť za osvietenie vlád, aby Božia milosť mohla pokryť svetových vodcov:

Modlitebná Kampaň (98) Aby Božia milosť pokryla svetových vodcov

Ó, moja Blahoslavená Matka Spásy, popros tvojho Syna, aby vylial svoje milosti a lásku na svetových vodcov, majúcich vládu nad svetom.

Oroduj, aby ich Božie svetlo vyliečilo z ich slepoty a odomkni ich kamenné srdcia.

Zastav ich v prenasledovaní nevinných ľudí.

Prosím, prihovor sa, aby ich Ježiš viedol a zabránil im klásť prekážky v šírení Pravdy jeho učenia národom po celom svete. Amen.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

    7. 2. 2013 - 23:30 hod.

702. Poďte, nasledujte môjho Syna na ceste pravdy

Moja najdrahšia dcéra, čo spôsobuje, že moje deti toľko milujú dobré veci, ktoré im na zemi poskytujem?

Čo spôsobuje, že prekrásny svet, ktorý som stvoril, je mojimi deťmi milovaný a obdivovaný?

Čo spôsobuje, že moje deti sa navzájom milujú a nachádzajú spolu radosť?

To všetko sú dary odo Mňa, vášho milovaného Otca. Nesmiete sa nikdy obávať týchto skvelých darov, ani by ste nemali mať pocit viny, že vám prinášajú potešenie.

Avšak najdôležitejší dar, ktorý vám prinášam, je moja Láska ku každému z vás. Je to jedinečná láska a láska, ktorú chováte vo svojich srdciach k ostatným, sa len málo podobá mojej všemohúcej Láske.

Keď však vašu lásku k týmto mimoriadnym darom postavíte pred vašu lásku k Bohu, nebudete cítiť pokoj. A tiež, aj keď nájdete radosť v daroch, ktoré som vám dal, môžete sa z nich naplno tešiť, iba ak sú v kombinácii s čistou láskou srdca k svojmu Stvoriteľovi.

Dal som vám dôkaz o mojej vždy objímajúcej Láske, keď som vám poslal svojho jednorodeného Syna, aby vás oslobodil od hriechu. On bol mojím najväčším darom a skrze Neho nájdete večný život v mojom Novom raji.

Bola pre vás vydobytá cesta a touto poslednou misiou z nebies bude starostlivo urovnaná po celej dĺžke až k bránam raja.

Poďte, nasledujte môjho Syna na ceste Pravdy a dovoľte Mu zhromaždiť vás do úkrytu bezpečia, prostredníctvom Jeho veľkého milosrdenstva.

Roztváram moju svätú náruč a objímam vás v zmluve môjho Syna, zatiaľ čo On pripravuje posledné kroky, aby priviedol všetky moje deti ku Mne domov.

Váš domov bude prepojený s mojím. Trpezlivosť, vytrvalosť, utrpenie, slzy a láska k môjmu Synovi, všetko bude skombinované, až pôjdete touto drsnou cestou smerom ku Mne. Iba tí, ktorí budú dosť silní, dosiahnu posledných schodov.

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší

   8. 2. 2013 - 23:45 hod.

703. Ja som váš učiteľ a cezo mňa porozumiete tajomstvám môjho konečného Božieho plánu

Moja vrúcne milovaná dcéra, keby si ľudia uvedomovali dar, ktorý udeľujem ľudstvu  a ktorým pozdvihnem k životu mŕtvych a svätých, ktorí sa pripoja k vám, obdarovaným darom večného života v mojom kráľovstve, potom by ste skutočne chápali toto celkom mimoriadne požehnanie.

Stratiť milovaného na zemi smrťou môže byť veľmi smutné a môže spôsobiť strašnú bolesť. Ale môj sľub spojiť vás v jedno s tými, ktorí zomreli v stave milosti, zjednotí všetky Božie deti naozaj veľkolepým spôsobom.

Rodiny sa zjednotia. Milovaní sa zhromaždia pospolu, čo bude dôvod k veľkej slávnosti. Všetci títo požehnaní vzatí do môjho nového raja, ktorý ponúka večný život, budú sa diviť nad rozsiahlosťou môjho veľkého daru.

Pripravte sa na smrť. Nebojte sa jej. Ale vedzte, že nie je ľahké vstúpiť do neba. Vyžaduje to mnoho duchovnej prípravy. Až jasne pochopíte nádherný život, ktorý vás očakáva pri mojom Druhom príchode, potom porozumiete tomu, čo sa od vás čaká.

Musíte sa v tomto čase nielen držať mojich inštrukcií, musíte prevziať zodpovednosť pomáhať Mi zachrániť duše tých, ktorí nemajú o Mňa záujem a ktorí netúžia zachrániť svoje duše svojim vykúpením sa predo Mnou, alebo prijatím sviatostí. To preto, že urobili vedomé rozhodnutie udržiavať moju existenciu od ich každodenného života. Ja som niečo, čoho si môžu byť matne vedomí - nejakého duchovného pojmu, ktorý nemôžu pochopiť. Dôvodom je to, že nemajú záujem vykonať potrebné zmeny, aby sa stali hodnými môjho kráľovstva.

Tieto stratené vlažné duše sú Mojou najväčšou starosťou, pretože ich počet je veľký

a pomaly sú unášané ďalej a ďalej odo Mňa. Túžim po ich dušiach. Jediným spôsobom, akým ich môžem povzbudiť, aby som získal ich pozornosť, sú dnešné moderné komunikácie. Každá príležitosť bude využitá. Bude urobené všetko, čo je v mojej moci, aby som ich priviedol ku Mne.

Potom, nakoniec, sú duše, ktoré bez vlastného zavinenia o Mne nikdy nepočuli. Ktoré nikdy nevedeli o mojej smrti na kríži, alebo aký vplyv má na budúcnosť ich existencie. Potrebujem im ukázať Pravdu. Potrebujem ich učiť. Potrebujem zjednodušiť moje posolstvá. Potrebujem im ukázať dôkaz existencie ich duší, a vy, moja armáda, Mi to pomôžete urobiť.

Bude sa od vás vyžadovať veľa úloh pri záchrane všetkých duší a Ja, váš Ježiš, vám ukážem, ako majú byť vykonané. Dám vám podrobnejšie inštrukcie a dúfam, že odpoviete na moje volanie bez ohľadu na to, ako nemožným sa táto úloha môže zdať.

Milujte Ma a dôverujte Mi, lebo Ja som váš Učiteľ, a skrze Mňa porozumiete tajomstvám môjho konečného Božieho plánu. Potom bude všetko dokonané a svet bude pripravený na môj slávny návrat.

Váš milovaný Učiteľ

Ježiš Kristus

   9. 2. 2013 - 15:50 hod.

704. Nikdy nezabudni, že si pisár. Ja som autor.

Moja vrúcne  milovaná dcéra, ako sa moje posolstvá rýchlo rozširujú, si v tomto čase obeťou zúrivého útoku Satana a jeho armády démonov. Tancujú všade okolo teba v snahe rozrušiť ťa , raniť a trápiť ťa – všetko s jediným cieľom - zastaviť túto prácu.

Hovorím ti, aby som Ťa varoval, že čím viac je počuť moje  Slovo a čím viac budú ľudia lačnieť využiť mojich milostí, tým viac úbohosti budeš musieť zniesť. Ktokoľvek je zapojený do tejto misie, pocíti teraz účinok takýchto útokov. Týmto budete vedieť, že prichádzajú od zlého.

Budeš trápená pokušením obmedziť dĺžku času, ktorý Mi venuješ v modlitbách. Budeš každú sekundu prerušovaná, akonáhle sa pokúsiš urobiť úlohy vyžadované po Tebe v plnení Mojej svätej vôle.

Pri každej príležitosti budeš napádaná ostatnými, ktorí sa pokúsia zastaviť vydanie mojich Kníh, budeš sklamaná a neschopná urobiť ďalší krok vpred. Potom, ako silný úder do brucha - pravé znamenie satanského útoku - budeš opustená všetkými tými, ktorí sú dôležitými článkami reťaze v tejto práci. Práve vtedy, keď si budeš myslieť, že táto misia už nie je možná, otvorím dvere, potom ďalšie a budem pokračovať v odstraňovaní všetkých prekážok, kým moje želania nebudú vyplnené.

Toto je bod obratu v mojom Božom pláne spásy. Od tohto dňa sa moje slovo stane hlasnejšie a len máloktorí dokážu si ho nevšímať. Potom všetky národy, vo všetkých jazykoch si vychutnajú pravdu. Niektorí prehltnú Božie Slovo. Iní ho vypľujú, potom budú takí, ktorí sa ním budú dusiť - tak tvrdými sa stali ich srdcia.

Zakaždým, keď budeš mať pocit, že uskutočnenie tejto misie sa stáva nemožným, vedz, že sa nie je to tvojou rukou, že moje Slovo je počuť vo všetkých národoch, ale je to Moja ruka, môj hlas a Moja moc, ktorá skrze Ducha Svätého,  riadi túto misiu.

Nikdy nezabúdaj, že ty si pisár. Ja som autor. Moja moc tebou preniká. Moje utrpenie bičuje tvoju myseľ a telo. Keď cítiš bolesť, je to moja bolesť, ktorú pociťuješ. Keď si mučená prekážkami, ktoré pred teba kladie Satan, som to Ja, Ježiš Kristus, ktorému sa vysmieva. Ty si len prostredník. Nikdy na to nezabudni a raduj sa, že si bola požehnaná takým darom.

Teraz by si už mala byť dobre schopná zveriť mi tieto problémy a pokračovať v tom, čo sa od Teba požaduje, moja dcéra. Mojím plánom je zachrániť každú dušu žijúcu dnes v tomto svete a Satan povedie strašnú vojnu, aby Ma zastavil. Ktokoľvek, pracuje so Mnou, bude jeho cieľom a len vaša láska ku Mne a dôvera vo Mňa vám bude v týchto búrlivých časoch dodávať silu.

Váš Ježiš

   10. 2. 2013 - 02:18 hod.

705. Moje slovo sa rozšíri v Austrálii a na novom Zélande

Moji drahí učeníci, koľko sĺz úľavy prinášate do mojich svätých očí.

Vaše krásne národy, prekypujúce prírodnými zdrojmi, sú duchovne prázdne. Národy Austrálie a Nového Zélandu sú na jednej strane bohaté kvôli daru, ktorý vám môj Otec odkázal, na druhej strane sú neplodné.

Volám teraz ku všetkým vašim národom, aby Mi pomohli roznietiť vašu vieru a rozšíriť moje sväté Slovo, aby živilo duše všetkých Božích detí vo vašich krajinách.

Moje Slovo bude šírené v Austrálii pomocou tejto mojej poslednej misie k záchrane duší na zemi.

Tebe, dcéra moja, bude daný dar Ducha Svätého, aby si Mi priniesla duše, po ktorých prahnem. Vy, moji nasledovníci, ponesiete ťažké bremeno, pretože Božie Slovo nie je známe miliónom vo vašich národoch. Veľmi málo cirkví vo vnútri kresťanského spoločenstva sú používané spôsobom, akým by byť mali. Sú to prázdne ulity, a nepáči sa Mi slabá viera, ktorá medzi vami existuje. Musíte sa toho veľa učiť a veľa získať, až Ma budete nasledovať - ​​zo svojej vlastnej vôle - na ceste Pravdy.

Môj plán pripraviť vaše duše a vyžiadať si vašu pomoc k záchrane tých duší, ktoré v Boha neveria, je veľký.Mojou misiou je volať ateistov a pokryť ich mojím Duchom Svätým tak, aby môj hlas bol rýchlo vypočutý. Tu je mimoriadna modlitba modlitebnej kampane (99) za záchranu Austrálie a Nového Zélandu.

Modlitebná kampaň (99)  Za záchranu Austrálie a Nového Zélandu

Ó, Bože, Všemohúci Otče, v mene tvojho milovaného Syna, Ježiša Krista, zmiluj sa nad všetkými tvojimi deťmi v Austrálii a na Novom Zélande.

Odpusť nám, že sme odmietli tvoje sväté Slovo.

Odpusť nám hriech ľahostajnosti.

Zbav nás našej pohanskej kultúry a pokry nás milosťami, ktoré potrebujeme, aby prebudili nádej, vieru a súcit medzi našimi bratmi a sestrami.

Prosíme Ťa úpenlivo o dar rozlíšenia a udeľ nám všetkým požehnanie, ktoré potrebujeme, aby zabezpečilo, že len Pravda tvojho svätého Slova bude vypočutá a že všetkým dušiam budú darované kľúče k večnému životu. Amen.

Veľmi skoro môj Duch Svätý pohltí vaše duše a budete kráčať vpred s pokojnou dôverou, až budete hlásať Pravdu všetkým, s ktorými sa stretnete.

Buďte vďační za toto požehnanie, ktorým teraz pokryjem vaše národy. Milujem vás a verím vám, že odpoviete na moje volanie.

Váš Ježiš

   11. 2. 2013 - 12:30 hod.

706. Mnohí veria, že peklo je len miesto z rozprávok

Moja vrúcne milovaná dcéra, túžbou môjho Srdca je zachrániť tých ľudí, ktorí páchajú strašné hriechy, od múk pekla.

Pre každý spáchaný smrteľný hriech bolesť ohňa roztrhá dušu, ako keby bola z mäsa. Výkriky trýzne a hrôzy takých duší, keď sú ťahané do hlbín pekla, lámu moje Najsvätejšie Srdce.

Reže Mi to Srdce a cítim strašnú bolesť kvôli týmto úbohým dušiam. Mnoho ľudí, žijúcich v tomto čase na zemi, je v strašnom nebezpečenstve. To preto, že tak mnohí veria, že smrteľný hriech je len málo významnou chybou a preto ho ospravedlňujú. A potom pokračujú v ceste sebazničenia. Pokiaľ nespoznajú, akých vážnych chýb sa dopúšťajú, budú trpieť zatratením, kde budú horieť v neznesiteľných mukách na večnosť.

Tak málo ľudí verí v existenciu pekla. Mnohí veria, že peklo je len miestom z rozprávok. Mnohí neveria, že Boh by mohol dovoliť, aby takéto miesto existovalo a že všetky hriechy, a nezáleží na tom ako ťažké, sú odpustené. Dávam to za vinu chybám urobených tými zasvätenými služobníkmi, ktorí po celé desaťročia podliehali tlakom tohto svetáckeho sveta. Tento klam spôsobil stratu miliárd a miliárd duší. A aj keď pre tieto duše je už príliš neskoro, stále je ešte čas pre tie, ktoré sú dnes poznačené škvrnou smrteľného hriechu, aby boli zachránené.

Musíte sa modliť, aby títo ľudia mohli byť ochránení pred zlým vábením Satana, ktorý sa raduje z vyhliadky na ich záhubu. Moje svetlo môže byť a bude na ne vyliate len vtedy, keď otvoria svoje oči k pravde hriechu. Aj keď Ma mučia svoju skazenosťou, nie je medzi nimi ani jeden, ktorý necíti skľúčenosť alebo beznádej kvôli svojim hriechom. Aj keď mnohí poznajú príčinu takého nepokoja, neurobia proti tomu nič a pokračujú v ignorovaní a ospravedlňovaní svojich hriechov. Niektorí to robia, pretože sú obklopení temnotou klamstiev, ktoré sú zakotvené v ich kultúre. Takéto lži podporujú prijateľnosť hriechu.

Pomôžte Mi ich zachrániť touto litánií (5):

Litánie Ježiš ľudstvu (5) Za záchranu tých, ktorí sú v smrteľnom hriechu

Ježišu, zachráň všetkých hriešnikov od plameňov pekla.

Odpusť začernetým dušiam.

Pomôž im, aby Ťa poznali.

Pozdvihni ich z temnoty.

Otvor ich oči.

Otvor ich srdcia.

Ukáž im Pravdu.

Zachráň ich.

Pomôž im počuť.

Zbav ich pýchy, žiadostivosti a závisti.

Ochraňuj ich pred Zlým.

Počuj ich volanie o pomoc.

Uchop ich ruky.

Pritiahni ich k sebe.

Zachráň ich od klamu Satana. Amen.

Pomôžte im, moji nasledovníci, tým, že Ma každý deň budete prosiť, aby som im odpustil strašné urážky, ktoré na Mňa vrhajú.

Váš Ježiš

   12. 2. 2013 - 02.19 hod.

707. Tento život prejde v jedinom okamihu do nového života, do nového, obnoveného raja

Moja vrúcne milovaná dcéra, tak veľa ľudí vo svete si nie je vedomých svojej spirituality. Sú tak zapletení do záležitostí, týkajúcich sa ich každodenných životov, zamestnania, rodičovskej úlohy, ich veľkého úsilia obstáť u skúšok a vzdelávať sa, že zabúdajú na to, že ich životy, až uplynie ich čas na zemi, sa skončia.

Je len správne, že robia to najlepšie, čo môžu, pokiaľ ide o zodpovednosť uživiť sa a obliekať, ale keď zanedbávajú svoje duchovné blaho, odopierajú sami sebe tie najväčšie dary, ktoré na nich čakajú.

Mnohí zabúdajú, že môj Otec môže vziať život kedykoľvek. Ak duše nie sú pripravené, budú trpko ľutovať a nemusia vstúpiť do neba, až prejdú z tohto života do ďalšieho.

Je ťažké pre tých, ktorí vedú uponáhľané životy, aby zvážili, čo sa stane, až tento čas, vymeraný im Bohom, sa ukončí. Lebo mnohí chápu smrť ako niečo hrozivé a nie ako niečo, o čom by chceli premýšľať. A tak odmietajú Mňa, svojho Ježiša, svoju cestu do kráľovstva môjho Otca. Ja, Ježiš Kristus, som jediná cesta, ktorú môžete použiť k večnému životu,  životu, ktorý je vám neznámy.

Chcem vám povedať, že pre všetky Božie deti existuje nádherný život, ktorý ich čaká. Tento  život je dôležitý, pretože to, ako žijete váš život, ktorý je vám daný na zemi, určí vašu budúcnosť.

Nikdy nesmiete premýšľať o smrti ako o konci. Namiesto toho o nej premýšľajte ako o začiatku nového nádherného života. Čas, ktorý trávite na zemi, je skúškou. Je to test a v mnohých ohľadoch je to vyhnanstvo. Narodení ako hriešnici, ako hriešnici tiež zomriete. Ale budú to hriešnici, ktorí sa vzájomne milujú, správajú sa k iným s láskou a úctou a žijú svoje životy podľa môjho obrazu, ktorí sa môžu na mnoho tešiť.

Kvôli môjmu veľkému súcitu ku všetkým Božím deťom, urobím veľké výnimky pre duše, ktoré blúdia, sú stratené a zmätené. Som v pätách tým dušiam, ktoré nechcú so Mnou mať nič spoločné a chytím ich za srdce, aby pocítili súcit k iným.

Mnohí nechápu, ako v ich srdciach pracujem, ale robím to, čím by som ich prilákal ku Mne. Lebo Ja pribehnem ku každej duši, ktorá Ma volá, aj keď si nie je istá Mojou existenciou. Okamžite odpoviem a vypočujem všetky jej úmysly.Ja som milujúci Boh. Nepodlieham ľahko hnevu. Som trpezlivý. Som plný očakávania. Som verný. Som vo všetkom milosrdný. Čakám na všetky duše, aby rozpoznali moje volanie, pretože čoskoro budú mať sotva pochybnosti o tom, že Ten, ktorého hlas počujú, ich vyzýva, aby pocítili Božiu lásku.

Tento život prejde v jedinom okamihu do nového života, do nového, obnoveného raja. Aj keď tento čas  na zemi môže byť plný skúšok, tlakov, napätia a zvratov, nemôže byť porovnaný s pokojom a nádherou života, ktorý čaká všetkých, ktorí Ma milujú.

Váš Ježiš

   13. 2. 2013 - 11:20 hod.

708. Slobodomurárstvo preniklo do mojej Cirkvi na zemi a schizma, ako bolo predpovedané, čoskoro spôsobí rozdelenie a nepokoj medzi mojimi vernými služobníkmi

Moja vrúcne milovaná dcéra, v tomto čase je nebo plné hnevu, keď tŕňová koruna zostupuje, aby rozdrvila moje telo, katolícku cirkev na zemi.

Toto proroctvo, dané vám veľmi podrobne v posledných dvoch rokoch, sa vyplňuje. Teraz, až sa moje ostatné odhalenia čoskoro uskutočnia, len veľmi málo z mojich zasvätených služobníkov si bude môcť nevšimnúť mojich výziev k ľudskému rodu v tejto bezbožnej hodine vášho času.

Oni, skupina zla, začali svoju kampaň, aby odstránili zo zeme Pravdu môjho učenia. Môj svätý vikár bol k onomu činu donútený a dôsledkom toho bude veľmi trpieť. Slobodomurárstvo preniklo do mojej cirkvi na zemi a rozkol, ako bolo predpovedané, čoskoro spôsobí rozdelenie a vyvolá nepokoj medzi mojimi vernými služobníkmi.

Mnohí nemajú ani tušenie, v aký klam sú uvádzaní. Nevedia ani, že základy mojej cirkvi, katolíckej cirkvi, boli rozdrvené na prach. Na jej mieste povstane ohavnosť a Ja zasiahnem a vrhnem znamenie, aby som upozornil každú dušu na dôležitosť modlitby, aby dokázali rozlíšiť Pravdu od výmyslov.

Nie je to zrútenie katolíckej cirkvi, ktoré bude čoskoro zrejmé, čo rozdelí svet. Bude to ich účasť na tvorbe novej svetovej cirkvi, jediného svetového náboženstva, ktoré zavedie pohanstvo a modlárstvo.

Falošný prorok sa dobre pripravil a jeho čas prichádza. V spolupráci s Antikristom privedú svet na kolená.Nebudú však uctievať Boha, ale šelmu.

Naliehavo prosím všetkých mojich učeníkov, mojich kresťanských nasledovníkov po celom svete, aby zostali pokojní. Modlite sa za mier a dovoľte Mi, vášmu Ježišovi, vás viesť v tomto čase.

Volám k vám, všetkým mojim kardinálom, mojim biskupom a mojim zasväteným služobníkom, zjednoťte svoje stádo a zostaňte verní môjmu učeniu. Venujte veľkú pozornosť tomu, čo sa bude po vás vyžadovať, aby ste kázali, pretože to bude zmenené. Vaše homílie budú navrhnuté a napísané pre svetský svet a nebudú mať základ podstatu.

V snahe, ktorá má vyzerať ako modernizácia katolíckej cirkvi, bude vám predložené toto -podporiť plánovité spoločenstvo - všetky náboženstvá zvinuté do jedného, tak zvaná Kresťanská Zjednotená Cirkev. Všetky vonkajšie znaky môžu spočiatku pripadať rovnaké, ale práve to máte vidieť. Postupne nebudete naďalej rozpoznávať Moje sväté Písmo, ako vám budú podsúvané nové slová, formulácie a nové spôsoby podávania sviatostí.

Nastane panika medzi skutočne vernými, konzervatívnymi kňazmi, ktorí budú vystrašení z nových moderných podôb, ktoré Cirkev bude vítať, keď budú  zavádzať nový typ modernej alternatívnej cirkvi.

Prostredníctvom slobodomurárskej siete, infiltrovanej v každom kúte katolíckej cirkvi, vlád a médií, bude táto ohavnosť prezentovaná ako veľká novota.

Nastáva začiatok konca. Moja prítomnosť bude z nového omšového obradu nenápadne vykázaná.

Všetka okázalosť a ceremónie  budú maskovať prázdny svätostánok, lebo moja Božská prítomnosť už viac nebude dovolená mojím Otcom. 

Musíte zostať jednotní a ak ste katolíci, pokračujte v každodennej účasti na omši a svätom prijímaní. Lebo všetci kresťania musíte vedieť, že vy tiež budete lákaní do nového svetového náboženstva, zosnovaného národmi, ktoré sú spolčené so zradcami mojej katolíckej cirkvi. Chcú vytvoriť svetskú humanistickú fasádu - fasádu, ktorá maskuje zlo, ktoré budú dômyselne presadzovať.

Bitka už začala, ale vy, moji milovaní nasledovníci, ste silnejší, než si myslíte. Ja som stále tu. Pripravil som vás dobre. Aby ste prežili, musíte sa modliť túto modlitbu modlitebnej kampane.

Modlitebná kampaň (100): Za prežitie kresťanstva

Ó, drahý Ježišu, prosíme Ťa, daj nám schopnosť prežiť skúšky, ktorým teraz čelíme, až posledný pravý pápež skončí svoju misiu pre Teba.

Pomôž nám vydržať hroznú trýzeň, ktorej teraz budeme musieť čeliť kvôli pádu cirkvi, ktorú sme kedysi poznali.

Nikdy nás nenechaj sa odchýliť od Pravdy tvojho Božieho Slova.

Pomôž nám zostať mlčanlivými, až na svojich pleciach ponesieme ťažobu útokov, ktoré nás majú zlákať obrátiť sa chrbtom k Tebe a ku sviatostiam, ktoré si dal svetu.

Pokry tvoju armádu ako štítom mocnou láskou, ktorú potrebujeme, aby si nás ochránil pred falošným prorokom a Antikristom.

Pomáhaj svojej Cirkvi na zemi sa šíriť a násobiť, aby bolo možné sa pevne držať Pravdy a pomáhať Ti viesť našich bratov a sestry po ceste Pravdy, aby sme sa náležite pripravili na tvoj Druhý príchod. Amen.

Netrápte sa, moji nasledovníci. Všetko je v mojich svätých rukách. Buďte trpezliví. Neospravedlňujte žiadny z vašich skutkov v mojom mene, pretože keď to robíte, bránite moje Slovo, kým všetko, čo máte robiť, je hlásať moje Slovo.

Váš Ježiš

    13. 2. 2013 - 20:10 hod.

709. Arogancia a pýcha ľudí uráža Boží Majestát

Môj svätý plášť pokrýva všetky z vás, ktorí volajú Mňa, vašu Nebeskú Matku, počas týchto časov trestu. Ako sa hnev môjho Večného Otca zvyšuje, vy, moje drahé deti, sa musíte vrúcne modliť, aby ste zmiernili utrpenie, ktoré sa prehrnie ako príval vôd cez celú zem.

Musíte byť stále zameraní na to, čo vám hovorí môj Syn, a zostať jednotní v modlitbe, aby tak hriech mohol byť odpustený. Mrak pôžitkárstva, visiaci nad západnou časťou sveta, ktorá sa môjmu Synovi vyhýba, hustne každým dňom.

Arogancia a pýcha ľudí uráža Boží majestát. Ich prázdne duše sú ako prázdne nádoby a sú plné bezcenného bohatstva vytvoreného rukami človeka. Vo svojich žiadostivých srdciach už nemajú miesto pre pravú lásku, lásku k Bohu. Bez lásky k Bohu nie sú schopní milovať nikoho iného, než sami seba. To je príčinou, prečo ľudia zbytočne trpia viac, keď nezdieľajú lásku.

Prebuďte sa, deti. Len srdcom otvoreným Pravde budete schopní docieliť milosrdenstvo môjho Syna.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

   14. 2. 2013 - 18:00 hod.

710. Toto je posledná bitka. Môj vikár padol. Moja Cirkev padne, ale čoskoro opäť povstane

Moja vrúcne milovaná dcéra, bitka medzi kráľovstvom môjho Otca a ríšou Satana konečne vstúpila do svojej poslednej fázy.

Ako len Zlý oklamal deti môjho Otca, vrátane tých, ktorí sa riadia pravdou môjho učenia. Nič nie je také, ako sa zdá.Moc slobodomurárstva vzrástla a zamorila nielen politický svet, ale aj Boží dom, moje telo na zemi.

Katolíckou cirkvou je opovrhované viac, než akúkoľvek inou cirkvou na zemi, ktorá hlása moje Slovo. To preto, že bola vedená Mnou a držala sa mojich inštrukcií daných ľudstvu od chvíle, kedy som vyhlásil, že môj apoštol Peter mal založiť moju cirkev na zemi.

Moja cirkev na zemi bola v hľadáčiku Zlého, ktorý počas stáročí rozdelil moju cirkev a bičoval všetkých, ktorí praktizujú moje najsvätejšie sviatosti.

Ani raz Zlý nepoľavil vo svojom pláne prenasledovať moju cirkev. On, podvodník, prefíkaný, ľstivý, arogantný, vystatovačný a plný sebauspokojenia verí, že jeho moc je všemocná. Vždy sa zameriava na tých, ktorým bola zverená zodpovednosť viesť Božie deti k večnému životu.

Moja katolícka cirkev už dosť dlho hrozne trpela z rúk Satana. Ani raz nebola ponechaná, aby v mieri plnila svoju svätú povinnosť voči Mne. Potom ten Zlý, aby zabezpečil možnosť spôsobiť oveľa väčšie škody, infiltroval mojich zasvätených služobníkov tým, že poslal svojich vlastných sluhov, aby sa zamiešali medzi nich. Vtedy ohavnosť zla vstúpila do mojej cirkvi.

Keď bol hriech spáchaný tými, ktorí boli ustanovení živiť duše, bol som to Ja, Ježiš Kristus, kto bol obvinený a poslaný na lavicu obžalovaných.

Najväčším klamom zo všetkých bolo, keď Zlý ľudí presvedčil, že som to bol ja, Ježiš Kristus, hlava cirkvi na zemi, kto ľudstvo zradil. Ľudstvo bolo zrodené s hriechom a človek bude hrešiť až do času môjho Druhého príchodu. Ak zavrhnete Mňa, vášho Spasiteľa sveta, kvôli hriechom ľudí, vrátane tých, ktorí majú zodpovednosť za duše, ktoré boli zvedené na scestie, spôsobí to váš pád.

Miesto Pravdy ste dovolili klamstvám šelmy, aby skazila vaše srdce. Teraz ste pod vládou zla v mojej Cirkvi a mnohí padnú za korisť klamstvám, ktoré vám budú predkladané ako pravda.

Pravda, ktorú poskytuje moje učenie, bude čoskoro vyhlásená za bezvýznamnú a lživé. Hnev môjho Otca nad týmto zamorením mojej cirkvi na zemi bude čoskoro pocítený medzi jeho služobníkmi v mojej Cirkvi v Ríme. Toto je posledná bitka. Môj vikár padol. Moja cirkev padne, ale čoskoro opäť povstane.

Váš Ježiš

   15. 2. 2013 - 22.10 hod.

711. Manželstvo nie je prípustné pred mojim oltárom, ak je  medzi dvoma ľuďmi rovnakého pohlavia

Moja vrúcne milovaná dcéra, táto misia musí ísť teraz ďalej, aby privábila a zahrnula tých, ktorí neveria môjmu učeniu a tých, ktorí sa považujú za kresťanov, ale uznávajú Ma len v málo ohľadoch.

Ich ľahostajnosť je zraňujúca. Ich interpretácia môjho učenia, ktorá bola prekrútená, aby vyhovovala ich svetským spôsobom života, je najhoršou formou zrady na Mne, ich Ježišovi.

Mladí ľudia, ľudia stredného veku a starí, všetci takzvaní nasledovníci kresťanstva, Ma urážajú svojimi vlastnými rozriedeným verziami, o ktorých si myslia, že sú Bohu prijateľné. Vytvorili svoje vlastné nové učenie, ktoré vyhovuje ich životným štýlom. Potom si ešte myslia, že tým môžu Bohu urobiť radosť a že ich učenie je pre Neho prijateľné.

Vedzte, že Bohu je prijateľná len Pravda. Pokusy Ho uchlácholiť padnú na hluché uši. Boh nikdy nebude akceptovať klamstvá. Bez ohľadu na to, ako krásne sú zahalené a naformulované vzletné reči, podporujúce nové formy kresťanstva, prijatie a toleranciu hriechu, nič také nebude prijateľné v očiach vševidiaceho Boha. On nikdy neprijme nové zákony, ktoré znižujú sviatosti, odovzdané Mnou, Ježišom Kristom, Spasiteľom sveta.

Zachránil som vás, keď som vám pomohol oslobodiť sa zo Satanovho zovretia ľudských sŕdc. Ochotne som sa vzdal svojho života, aby som vás zachránil a oslobodil z reťazí, ktorými ste boli spútaní Satanom a plameňov pekla. To znamenalo, že peklo už nemalo nad vami moc, pretože vám bola daná sloboda vybrať si život v mojom kráľovstve, alebo smrť v priepasti pekla.

Ale čo robia ľudia v dnešnom svete, aby sa Mi odvďačili za tento mimoriadny dar? Pokúšajú sa ospravedlniť hriech v mojich očiach. Predkladajú predo Mňa urážlivé hriechy a prosia Ma dôrazne, aby som prijal lži a nepravdy. Ešte horšie, chcú rôznymi spôsobmi prispôsobiť moje sväté sviatosti tak, aby vyhovovali ich potrebám, a potom Ma postaviť pred ohavnosť. Svadba pred mojím oltárom nie je prijateľná, ak je medzi dvoma ľuďmi rovnakého pohlavia. Napriek tomu to robia a urážajú Ma. Prosia Ma, aby som prijal hriech ospravedlnením priestupkov proti prikázaním môjho Otca. Pokúšajú presvedčiť sami seba, že je to pred Bohom prijateľné, zatiaľ čo tomu nikdy tak byť nemôže.

Všetky Božie zákony boli pripravené v nebi. Hriech je v očiach Božích hriechom, a nikdy nemôže byť ospravedlnený ľudskou interpretáciou.

Je to falošné myslenie týchto moderných kresťanských aktivistov, ktorí sa pri každej príležitosti snažia, aby učenie kresťanstva zmenili a prispôsobili, čo škodí mojej Cirkvi. Spôsobuje to strašný zmätok.

Vysmievajú sa Bohu a mojej smrti na kríži.

Tak sa kresťania navracajú k pohanstvu a táto zmena môže byť rýchla. Falošní bohovia, falošné chrámy, falošné náboženstvá, všetko má jedno spoločné. Ich vyznávači uctievajú boha vytvoreného ľudskými rukami. Takéto náboženstvá sú urážkou Boha a v jedinej Cirkvi, v slobodomurárskych chrámoch, uctievajú nie Boha, ale šelmu.

To je cena slobody, daná svetu moju smrťou na kríži. Preto svet potrebuje prijať Pravdu a nesmie padnúť za obeť klamu, ktorý bol počas času zasadený šelmou medzi vás.

Váš Ježiš

    17. 2. 2013 - 19:00 hod.

712. Falošný prorok prevezme rímsky stolec

Moja vrúcne milovaná dcéra, budete svedkami rozkolu v katolíckej cirkvi, ako bolo predpovedané, a uvidí ho celý svet. Odchod môjho drahého a milovaného svätého vikára, pápeža Benedikta XVI, označuje začiatok konca. Viac ako dva posledné roky som sa pokúšal skrze teba, môjho vybraného proroka, pripraviť moju cirkev na zemi na túto smutnú udalosť.

Slobodomurárska elita uchopila kontrolu nad mojou cirkvou a oklame katolíkov tým najpodlejším spôsobom. Kľúče Ríma sú teraz v mojich rukách, potom, čo Mi ich odovzdal môj Otec. Budem riadiť všetkých mojich nasledovníkov, aby Pravda mohla byť zachovaná a moje sväté Slovo zostalo nedotknuté.

Falošný prorok teraz prevezme Rímsky stolec a moje slovo, takým, ako to bolo v čase môjho pobytu na zemi, bude považované za kacírstvo.

Nemýľte sa, pretože až bude podvod predložený svetu, ako keby nové vedenie reprezentovalo Pravdu, ty, dcéra moja, rovnako ako proroci, ktorí prišli pred tebou, budete strašne trpieť.

Moji nasledovníci musia zostať pokojní a modliť sa za spásu všetkých mojich zasvätených služobníkov, ktorí budú chytení do tejto ohavnosti. Volám k nim, aby reagovali takto.

Riaďte sa aj naďalej mojím učením. Nikdy sa nevzdávajte Božieho Slova. Zostaňte verní vašim svätým povinnostiam a podávajte sväté sviatosti tak, ako som vám nariadil.

Učenie katolíckej cirkvi, ktorej základy boli utvárané mojim apoštolom Petrom, zostáva neomylné. Teraz sa to zmení, až základy budú otrasené prichádzajúcimi zmenami.

Zakrátko, už viac nespoznáte moju cirkev a budete sa cítiť veľmi nepríjemne, až budete svedkami, ako je do môjho Slova zasahované.

Váš Ježiš

   18. 2. 2013 - 18.00 hod.

713. Priveďte Božie deti pod vládu malého rohu, ktorý bude sedieť v okázalej nádhere na stolci svätého Petra

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako bude v mojej Cirkvi pribúdať zmien, tak sa aj v jednote pozdvihnú hlasy falošných prorokov, aby schválili ohavnosť v mojej Cirkvi. Kým tebe, pravému prorokovi posledného času, odhaľujem Pravdu, z ktorej väčšia časť je už známa - budú šírené lži, aby zmiatli všetkých, ktorí Ma nasledujú.

Za každú inštrukciu, ktorú dávam svetu skrze teba, bude ústami falošných prorokov vyhlásený presný opak.Poskytnú slová útechy tým mojím nasledovníkom, ktorí vidia Pravdu príliš hroznou, než aby ju mohli znášať. Svojimi podlými klamstvami privedú Božie deti pod vládu malého rohu, (*) ktorý bude sedieť v okázalej nádhere na stolci svätého Petra.

Keď som ti povedal o veľkom rozkole v mojej Cirkvi, nepovedal som ti, ako sa to stane. Tak Ma počúvaj. Rovnako tak, ako kňazi počas času môjho pobytu na zemi odmietli moje sväté Slovo, tak aj kňazi, práve pred mojím Druhým príchodom, odmietnu Mňa. Nielen že odmietnu moje Slovo, dávané tebe, dcéra moja, ale prijmú zmeny, ktoré im budú vnútené. Ich sväté dary sa stanú bezmocné, akonáhle prijmú rúhanie a nové pravidlá, ktoré im budú predložené.

Moji verní nasledovníci budú tiež rozdelení vo svojej vernosti k mojej cirkvi na zemi. Všetko, čo musíte urobiť, je, riadiť sa mojím učením, daným vám v Knihe môjho Otca. Nie je potrebné, aby ste niekam utekali, pretože Ja som prítomný medzi vami.

Vy poznáte Pravdu. Ako kresťanov vás živila. A tak keď uvidíte, že Božie prikázania a moje učenie sú prepisované, tak sa musíte odvrátiť. Nedovoľte klamstvám, aby vás zastrašili, skôr sa strachujte o tých, ktorí prijímajú tieto nové zlé činy a zákony údajne pochádzajúce odo Mňa a o tých, ktorým sa nedarí porozumieť Pravde.

Váš Ježiš

(*) Daniel, kapitola 7 - poznámka prekladateľa.

   19. 2. 2013 - 02:30 hod.

714. Povedia, že je vinný zločinom, hoci je úplne nevinný

Moja vrúcne milovaná dcéra, prosím, informuj mojich učeníkov, že moja vláda je blízko.

Hoci tŕňová koruna zostúpila na môjho vikára, ktorého som menoval Ja, Ježiš Kristus, aby vládol nad moju katolíckou cirkvou, nesmiete sa trápiť, že bol brutálne vypudený - teraz konečne prichádzam Ja, aby som vám priniesol pokoj.

Budúci rok bude veľmi krutý a veľmi smutný pre vás, moji milovaní učeníci a pre môjho posledného pravého pápeža. Bolo proti nemu zámerne a zlomyseľne zosnované sprisahanie a zaobchádzané s ním rovnako ako so Mnou, Ježišom Kristom - bol bitý a bičovaný. Teraz sa ho pokúsia zabiť, práve tak, ako zabili Mňa. Povedia, že je vinný zločinom, hoci je úplne nevinný.

Ja, váš milovaný Spasiteľ vás všetkých zachránim od zloby, ktorú budú mnohí vnímať, že prichádza odo Mňa, na môj príkaz.

Mojej Cirkvi dávam pokyny ako predtým, ale iba mocou Ducha Svätého. O kľúčoch od Ríma rozhoduje môj milovaný Otec. Ja, Ježiš Kristus, som pripravený znovu zostúpiť za môjho Druhého príchodu a želám si, aby bolo známe, že vy, moji učeníci, budete trpieť rovnako tak, ako moji vlastní učeníci počas času môjho pobytu na zemi. Vy, moji milovaní, ste so Mnou, zamknutí v mojom najsvätejšom Srdci, aby ste mohli byť v zármutku zjednotení so Mnou.Prelievam slzy pre môjho nevinného, ​​milovaného posledného pápeža na zemi, Benedikta XVI, vybraného Mnou, aby viedol moju Cirkev počas posledných dní.

Bude potrebnej obrovskej odvahy pre tie ochotné obete, ktoré budú pokračovať v hlásaní môjho svätého Slova, pretože budú plní strašných pochybností. Vo svojich srdciach vedia, že som to Ja, kto k nim hovorí, a napriek tomu sa ich zmocnia pochybnosti, ktoré vyvolajú tí, ktorí odmietajú prijať moje posolstvá ľudstvu a sú Mi tiež oddaní.

Teraz vám odkazujem túto mimoriadnu, krátku modlitbu modlitebnej kampane (101). Je to zázračná modlitba, umožňujúca všetkým, ktorí sa ju modlia, aby pocítili vo svojich dušiach moju prítomnosť. Pomôže vám tiež uvidieť Pravdu, ktorú som vám sľúbil, a ktorá vám bude vždy dávaná počas posledných čias.

Modlitebná Kampaň (101) Zázračná modlitba k pocíteniu prítomnosti Ježiša

Ó, drahý všemohúci Otče, Stvoriteľ všetkého čo je a bude, pomáhaj nám všetkým, ktorí môžu rozpoznať prítomnosť tvojho milovaného Syna v dnešnej cirkvi, stať sa veľmi silnými.

Pomáhaj mi prekonať môj strach, moju samotu a odmietanie, ktoré znášam od mojich milovaných, keď nasledujem tvojho Syna, Ježiša Krista, môjho Spasiteľa.

Prosím, ochraňuj mojich milovaných, aby neupadli do pasce tým, že uveria klamstvám, ktoré pripravil Satan, aby zničil, rozdelil a spôsobil spúšť medzi všetkými Božími deťmi.

Prosím, pomáhaj všetkým, ktorí nasledujú ohavnosť v tvojej Cirkvi, aby boli zachránení od večných plameňov pekla. Amen.

Moji milovaní nasledovníci, teraz už Ma poznáte. To, čo teraz uvidíte v škrupine, ktorá bola kedysi mojou cirkvou na zemi, vám privodí nevoľnosť. Budete plakať a plakať, kým už nebudete nič cítiť. A potom, keď Ma zavoláte a poviete:

"Ježišu, zachráň ma od klamstiev Satana, aby som mohol rozpoznať Pravdu zvyšku tvojej Cirkvi." Ja vás uistím týmto. Naplním vás Duchom Svätým. Naplním vás slzami zármutku a potom tieto slzy nahradím mojou silou. Potom už si nebudete robiť žiadne starosti, pretože prevezmem vedenie a povediem vás na každom kroku cesty.

Budete povzbudzovaní, až si z vás budú robiť posmech. Budete plní môjho Ducha Lásky, až sa vám budú smiať, že veríte môjmu svätému učeniu. Potom vás opustí všetok strach, ktorý bude nahradený tak mocným pocitom mojej Lásky k vám, že až potom pocítite absolútnu úľavu a pokoj.

Váš Ježiš

   20. 2. 2013 - 19:30 hod.

715. Toto veľké osvietenie svedomia sa uskutoční potom, čo môj svätý vikár opustí Rím

Moja vrúcne milovaná dcéra, aj keď sa môže zdať nespravodlivé, že Božie deti musia trpieť pod vládou falošného proroka a Antikrista, vedzte toto. Všetky duše na svete musia v istej miere znášať bolesť odmietnutia a utrpenie, ktoré som znášal Ja, aby boli očistené.

Ja, skrze moje veľké milosrdenstvo zabezpečím, že táto očista prebehne rýchlo. Potom vzrastie počet mojich nasledovníkov, ktorí sú pripravení na môj Druhý príchod. Môj Otec s veľkou nehou v Srdci dohliadne na všetky skúšky, ktoré pocítia všetky jeho deti. Zasiahne, keď zlovoľné činy prenasledovania, spôsobené kresťanom, presiahnu, čo je dovolené a zničí takých zlých ľudí.

Teraz musíte očakávať môj Boží čin milosrdenstva, lebo oddelí dobrých od zlých. Toto veľké osvietenie svedomia sa uskutoční potom, čo môj svätý vikár opustí Rím.

Pripravte sa zachrániť vaše duše. Tvrdohlavým dušiam medzi vami bude daný veľmi krátky čas, aby v pokore padli na kolená a prosili Ma o milosrdenstvo. A potom sa rozoznejú poľnice, (*) a proroctvá vedúce ku koncu budú odhalené, ako bolo predpovedané.

Váš Ježiš

(*) Zjv 8, 6-13; 9, 1-21; 11, 15-19; - poznámka prekladateľa.

   22. 2. 2013 - 23:00 hod.

716. Žijete v čase, keď mnoho Božích detí sa stalo pohanmi

Moja vrúcne milovaná dcéra, žijete v čase, keď mnoho Božích detí sa stalo pohanmi. Dokonca aj tí, narodení ako Židia alebo kresťania teraz poľahli rôznym druhom modlárstva, ako bolo predpovedané.

Ako Ma uráža vidieť úctu, akú Božie deti prechovávajú vo svojich srdciach na sebauspokojovanie, a vieru vo falošných bohov, ktorí existujú iba v ich mysliach.

Vzostup spirituality hnutia New Age a vášeň ku všetkým veciam, ktoré sa vzťahujú k upokojeniu mysle, smerujú k jedinej veci. Títo ľudia sú v temnote, pretože odmietajú uznať Mňa, Ježiša Krista. Tým, že zámerne kladú odpor Božiemu svetlu, ponechávajú samých seba otvorených temnote ducha zla. Satan a jeho démoni kradnú také duše a spôsobujú v ich vnútri absolútnu, strašnú prázdnotu, kvôli ktorej nikdy nenájdu útechu, pretože tá nie je prirodzeným prostredím, do ktorého boli vrodení, a nezáleží na tom, aké lieky spirituality New Age vyhľadajú.

Pohanstvo, ktoré v tomto čase zovrelo ľudstvo, je na svojom vrchole od doby, kedy Ja, Ježiš Kristus, som sa narodil na zemi. Hoci svetu bola daná Pravda Božej existencie a napriek tomu, že Ja svojou smrťou na kríži som zachránil ľudstvo od zatratenia, stále sa ešte [ku Mne] obracia chrbtom.

Posadnutosť samým sebou, pochlebovanie a láska k svetským výstrelkom sú metlou ľudstva a pochádzajú zo zúfalého pocitu stiesnenosti, nepokoja a neplodnosti. Modlárstvo - láska k slávnym ľuďom, falošným bohom a stavanie na obdiv pohanské predmety - prinášajú mrak temnoty na všetkých, ktorí sú ovládnutí vášňou k takému konaniu. Kresťania trpia zosmiešňovaním z rúk  takýchto ľudí, ale svojim utrpením a modlitbami môžu pomôcť zachrániť svojich blížnych pred ohňom pekla.

Keď si zahrávate s týmito falošnými idolmi, hráte sa s démonmi pekla, poslanými, aby vás vtiahli do priepasti na večnosť. Nikdy neverte, že tieto pohanské praktiky sú neškodné, pretože nie sú. Ak takto trávite čas a zamestnávate svoju myseľ takým rozptýlením, uzatvárate sami seba pred Bohom a večným životom.

Prebuďte sa k Pravde. Ja som Pravda. Nie je iná cesta k večnému šťastiu, len skrze Mňa, Ježiša Krista, Syna človeka. Prichádzam teraz odhaliť Pravdu, aby som vás mohol znovu zachrániť a priniesť vám večný život tým, že vám pomôžem zachrániť vašu dušu.

Váš Ježiš

   23. 2. 2013 - 11:50 hod.

717. Áno, moje slovo je pre všetkých, ale je tu obrovská zodpovednosť spojená so zverejňovaním mojich posolstiev

Moja vrúcne milovaná dcéra, dávam svetu Knihu Pravdy pre každú dušu, v každom národe. Je to dar ľudstvu, ale vedz toto.

Dávam ti, dcéra moja, výlučné právo rozhodnúť, ako má byť preložená, šírená a uverejnená, aby si chránila toto dielo. Všetko, týkajúce sa zverejnenia týchto posolstiev, môže byť urobené len s tvojím osobným schválením. To je moje želanie a ktokoľvek, kto neposlúchne moje pokyny, ktoré ti dávam, a vydáva moje posolstvá pre zisk nemá moje požehnanie.

Áno, moje Slovo je pre všetkých, ale je tu obrovská zodpovednosť spojená so zverejňovaním mojich posolstiev a s tým, ako je Kniha Pravdy vydaná (publikovaná). Dary nie sú vyžadované, pretože výnosy z kníh, musia byť použité na výrobu ďalších kníh a na náklady na publikovanie vo všetkých jazykoch.

Ty, dcéra moja, budeš neustále napádaná, kvôli poslušnosti voči Mne v tejto záležitosti. Budeš obvinená, z pokusu o zisk z tejto práce, aj keď budeš vedieť, že to nie je pravda a že to nie je možné.

Tí, ktorí na teba budú v tejto veci najviac útočiť, budú ľudia, ktorí chcú mať nejakým spôsobom úžitok alebo zisk z môjho Slova a ktorí sa budú hnevať, keď im nedovolíš túto prácu kontrolovať.

Ja, preto vyhlasujem, že právo šíriť moje sväté Slovo v knižnej forme nebolo dané nikomu - len tebe, dcéra moja. Avšak pod mojím vedením smieš k nemu dať súhlas tým, ktorí ti ponúkajú pomoc prostredníctvom webových stránok a tlačených dokumentov. Ale môžu to robiť len vtedy, keď si vyžiadajú a dostanú k tomu od teba súhlas.

Moje Slovo je posvätné a mojím prianím a inštrukciám ľudstvu musí byť preukázaný všetok rešpekt. Vy, moji nasledovníci, musíte robiť to, o čo vás môj prorok Maria žiada a rešpektovať jej želanie vo vzťahu k zverejňovaniu mojich posolstiev. Keď ju kvôli tejto práci napadnete, urazíte Mňa, vášho Ježiša.

Od vás, moji nasledovníci, bude vždy, vyžadované, konať moju vôľu, bez ohľadu na to, aká je situácia. Ja vediem moju dcéru Máriu. Bola vybraná ako prorok posledného času. Hovorím cez ňu. Jej hlas sa stáva mojím. Jej zármutok a bolesť sú moje. Jej láska k ostatným je mojou láskou. Jej radosť prichádza z môjho Najsvätejšieho Srdca. Jej ruka je vedená mojou. Jej porozumenie, ako si želám, aby moje Slovo bolo počuté, pochádza odo Mňa.

Mojej dcére boli dané tieto dary z neba z určitého dôvodu. Počúvajte to, čo vám hovorí, pretože si môžete byť istí, že to bude mať odo Mňa.

Váš Ježiš

   24. 2. 2013 - 22:00 hod.

718. Najväčšou chybou, akú môžete urobiť, je domnievať sa, že len zatvrdnutí hriešnici sú hodení do plameňov pekla

Moja vrúcne milovaná dcéra, až svet zakúsi Varovanie, rozdelí sa na dve časti.

V prvej časti budú tí, ktorí prijali spoveď a ktorých duše boli zaplavené Duchom Svätým. Od tohto dňa bude ich obrátenie úplné a kvôli tomu budú trpieť rukami tých, ktorí odmietajú moju ruku milosrdenstva.

Druhá časť bude utvorená z tých zatvrdnutých duší, ktorých vernosť patrí šelme a ktorí zámerne zasľúbili svoje srdcia a duše Satanovi v plnej znalosti toho, čo robia. Lebo veria v takzvaný raj, ktorý im sľúbil, ktorý, samozrejme, neexistuje. Ich osudom je večné utrpenie v plameňoch pekla.

Sú tiež duše, ktoré neveria v Boha alebo vo Mňa, svojho Spasiteľa, Ježiša Krista. Mnoho z nich neprijme moje milosrdenstvo. Nebudú dbať na stav svojich duší, pretože veria, že na tom nezáleží. To sú ateisti - mnohí z nich sú dobrosrdeční ľudia, ale ktorí veria, že riadia svoje vlastné životy a že ich honba za svetským potešením ich udrží v tomto živote, že to bude stačiť, aby im priniesla spokojnosť a pokoj, čo samozrejme byť nemôže, lebo je to nemožné, kým hriech nie je odstránený.

Ich tvrdohlavosť znamená, že ak sa nezmenia a neprijmú Mňa, Ježiša Krista, nemôžu ísť k môjmu Otcovi. Nebudú mať prístup do raja, ktorý stvoril pre všetky svoje deti.

Najväčšou chybou, akú môžete urobiť, je domnievať sa, že len zatvrdilí hriešnici sú vrhnutí po plameňov pekla.Žiaľ, všetci tí, ktorí odmietajú Boha, nemôžu byť v jeho blízkosti, ani nemôžu byť prinútení Ho prijať. Ich slobodná vôľa je veľkým darom, ktorý im Boh dal. Nemôže im byť odobratá žiadnym spôsobom. Bude to ich vlastná slobodná vôľa, ktorá bude diktovať ich osud. Buď si zvolia moju ruku a vstúpia do raja, alebo prijmú klamstvá, ktoré im do mysle zasadil Satan, čo spečatia ich osud.

Váš Ježiš

   25. 2.  2013 - 23:00 hod.

719. Bude veľmi blízkym spojencom falošného proroka a nemajte ilúzie o tom, kým je - synom Satana

Moja vrúcne milovaná dcéra, nadchádzajúce časy vyburcujú svet z jeho driemot, a nebude záležať na tom, aké náboženstvo, ak vôbec, ľudia vyznávajú, pretože hlas malého rohu pripúta pozornosť celého sveta. Sediaci na Petrovom stolci, tento podvodník bude hlasno a hrdo oznamovať svoje riešenie, ako zjednotiť všetky cirkvi do jedinej. Oslavovaný ako moderný novátor, bude laickým svetom odmenený potleskom, pretože bude ignorovať hriech.

Zavedie nové zákony, ktoré budú nielen protirečiť učeniu katolíckej cirkvi, ale ktoré pôjdu proti všetkým kresťanským zákonom. Kňazi, ktorí sa stavajú proti týmto posolstvám, budú nútení ich znovu zvážiť, až hrozná pravda bude odhalená. Pravda môjho Slova, dávaná tebe, dcéra moja, im začne konečne pomaly svitať. Ako budú plakať v zármutku, až si uvedomia, že som to Ja, Ježiš Kristus, ktorý s požehnaním môjho Otca, vám odhaľuje v každom detaile proroctvá posledného času.

Potom budú hltať každé slovo z mojich svätých úst, až odhalím príchod viacerých udalostí, aby som pripravil ľudstvo. Je nevyhnutné, že ľudia počúvajú a odpovedajú na moje volanie, takže môžem zachrániť každého zo zovretia šelmy.

Falošný prorok, aj keď bude zamestnaný svojimi vznosnými ambíciami, aby urobil dojem na katolíkov vo svete, bude na chvíľu odsunutý stranou, pretože Antikrist, vystúpi na svetovú scénu, ako bolo predpovedané. Až budete počuť, že médiá podávajú správy o novom, sľubnom, skúsenom vyjednávačovi  mieru, budete vedieť, kto to je. Bude veľmi blízkym spojencom falošného proroka a nemajte ilúzie o tom, kým je - synom Satana.

Nezabudnite, že bez ohľadu na to, ako hrozivé to môže byť, že Ja, Ježiš Kristus som Kráľ. Žiadny človek, žiadny nepriateľ nemá väčšiu moc, než Boh. Ale bitka o duše musí byť vybojovaná, ako bolo predpovedané. Šírením môjho Slova, mojich posolstiev a mojich modlitieb Mi pomôžete zachrániť duše, ktoré potrebujem, aby môj Nový raj mohol byť naplnený všetkými Božími deťmi.

Vždy Mi dôverujte, vášmu Ježišovi, pretože vás povediem a budem ochraňovať počas tejto ohavnosti na zemi. Sľubujem, že táto doba bude krátka.

Váš Ježiš

   26. 2. 2013 - 22:00 hod.

720. Jeden z ďalších politických vodcov, o ktorých som pred časom hovoril, bude čoskoro zavraždený

Moja vrúcne milovaná dcéra, jeden z ďalších politických vodcov, o ktorom som pred časom hovoril, bude čoskoro zavraždený (*).

Želám si, aby si odhalila všetkým, kto táto osoba je, neskôr, skrze dôkaz daný tebe a iným, aby tak viacerí prijali Pravdu posolstiev. Tento úbohý človek pred nejakým časom unikol smrti, ale jeho nová popularita ho vystaví nebezpečenstvu. On je nepriateľ slobodomurárskych síl a tie nebudú dlho tolerovať jeho vedenie.

Až vy, moji nasledovníci, uvidíte, že proroctvá dané vybraným dušiam sa uskutočňujú, budete vedieť, že hovoria pravdu a že im bola daná z nebies, pretože by neboli schopní si ich vymyslieť.

Je mojím prianím dokázať tým, ktorí pohŕdajú mojimi posolstvami, že som to Ja, ich milovaný Ježiš Kristus, kto hovorí k svetu skrze tohto proroka. Aj keď Mi prináša veľkú radosť vidieť, ako Ma milujete a modlíte sa modlitby odovzdané vám z neba, sú to pochybovači, ktorých potrebujem objať.

Veľmi skoro dôjde v Európe k rozdeleniu medzi všetkými krajinami, ktoré sú spojené v Európskej Únii a so zemou, v ktorej sa nachádza Petrov stolec. To povedie k vojne, ktorá bude iného druhu než ostatné vojny. Bude ale krutá. Ľudia povstanú proti sebe navzájom v Nemecku, Taliansku a vo Francúzsku. Musíte sa modliť, aby moji nasledovníci zostali silní a zaistili, že modlitbové skupiny Ježiš ľudstvu budú v týchto krajinách rýchlo zriadené.

Nadišiel čas pre Mňa, Ježiša Krista, Baránka Božieho, aby som vám odhalil viac informácií obsiahnutých v pečatiach. (**) Urobím to starostlivo, pretože musíte byť pripravení ako duchovne, tak telesne. Ako Boh spravodlivosti sa postarám, aby som vás všetkých viedol a požehnal vás mojou silou, až sa každá vrstva odhalí, jedna po druhej.

Váš milovaný Ježiš

(*) Posolstvo č 48 a 226.

(**) Zjavenie sv. Jána - poznámky prekladateľa.

   27. 2. 2013 - 15:30 hod.

721. Musíte stále ešte prijímať moju najsvätejšiu Eucharistiu. Nesmiete prestať vo vašej každodennej obeti svätej omše, pretože to nebudete vy, kto bude nútený urobiť toto rozhodnutie.

Moja vrúcne milovaná dcéra, každodenné sväté omše budú ešte nejaký čas pokračovať a Ja naliehavo prosím všetkých mojich nasledovníkov, aby sa ich aj naďalej zúčastňovali, ako predtým.

Moju najsvätejšiu Eucharistiu musíte stále ešte prijímať. Nesmiete prestať vo vašej každodennej obeti svätej omše, lebo to nebudete vy, kto bude nútený urobiť toto rozhodnutie. Bude oznámené, že bude iný druh obeti Bohu a až sa to stane, okamžite spoznáte, že slúženie svätej omše bude falošným prorokom zastavené. Miesto svätej omše nastúpi celosvetový pohanský rituál a vy, moji milovaní nasledovníci, požehnaní darom Ducha Svätého, ho rozpoznáte ako taký, čím je.

Nikdy nesmiete opustiť cirkev, ktorú som dal svetu, ktorá je založená na mojom učení a  obeti mojej smrti na kríži, darovanej vám s najsvätejšími darmi.

Vy, moji milovaní nasledovníci, ste mojou cirkvou. Moji milovaní kňazi a duchovní, požehnaní darom Ducha Svätého, Ma nikdy neopustia. Ani vás nikdy neopustia. A tak moja cirkev bude žiť, pretože nikdy nemôže zaniknúť. Cirkev je moje telo na zemi a preto nikdy nemôže byť zničené. Napriek tomu bude drvená, mučená, vyhodená a ponechaná v pustatine, aby zomrela. I keď moji nepriatelia skúsia všetko, aby zničili každý posledný zvyšok života, moja cirkev znovu povstane. Ale pamätajte si, že nikdy nezanikne, aj keď sa tak môže zdať.

Moja cirkev na zemi sa zmenší počtom a bude, nie svojou vlastnou vinou, zvyškovou armádou.

Môj pravý vikár, ktorý bol zavrhnutý, bude bojovať, aby viedol Božie deti podľa svojich najlepších schopností. Budem to Ja, Ježiš Kristus, kto vás povedie, pozdvihne a zbaví vás zla, ktoré sa vám vnúti; zla, ktoré dôjde k náhlemu a strašnému koncu pre všetkých, ktorí sú na strane Antikrista a jeho otrokov.

Váš Ježiš

   28. 2. 2013 - 23.50 hod.

722. Len statoční a odvážni medzi vami, ktorí ma majú najviac radi, povedú moju armádu k spáse

Moja vrúcne milovaná dcéra, tieto dni, ktoré sú už takmer nad vami, prinesú strašnú temnotu a beznádej, neporovnateľnú s ničím, čo ste vo vašich životoch boli kedy svedkami.

Bude to temnota ducha a bude spôsobená prázdnotou tých duší, ktoré nasledujú Antikrista a falošného proroka.Duchovnú bolesť, ktorú spôsobia kresťanom, ktorí odmietnu počúvať bludné učenie, bude ťažké znášať.

Hovorím vám to len preto, aby ste vo svojich srdciach vedeli, že bolesť odmietnutia, ktorú pocítite, má svoju príčinu v tom, že budete trpieť v mojom mene, pretože budete obhajovať moje sväté Slovo.

Nikdy nesmiete spochybňovať obrovské požiadavky, ktoré budú na vás kladené, alebo strácať dôveru, lebo Ja som váš Kráľ, ktorý má moc zabezpečiť, že ich môžete niesť. Ani nesmiete nikdy pochybovať o tom, že táto zvyšková armáda, ktorej sa teraz stanete súčasťou, aby ste zostali verní Mne, Ježišovi Kristovi, bola predpovedaná.

Nepočúvajte tých, ktorí sa vám budú pokúšať nahovoriť, že nesmiete veriť týmto mojím svätým posolstvám svetu, pretože sú podvedení. Musíte sa modliť za tých, ktorí nebudú mať silu alebo ducha rozlišovania a ktorí si na rázcestí vyberú zlú cestu. Mnohí, ktorí budú nasledovať falošného proroka, sa vás pokúsia stiahnuť na rovnakú cestu.

Brat bude bojovať proti bratovi a sestre, otec proti synovi, matka proti dcére - všetci vo svojej snahe nasledovať Pravdu, ale tak mnohým sa nepodarí spoznať omyly učenia falošného proroka a budú pre Mňa stratení.

Len statoční a odvážni medzi vami, ktorí Ma milujú najviac,  ktorí povedú moju armádu k spáse. Pod mojím vedením privedú do bezpečia miliardy duší. Preto sa nikdy nesmiete vzdať.

Váš Ježiš

   28. 2. 2013 - 23:00 hod.

723. Prosím všetkých mojich zasvätených služobníkov, aby volali ku mne, ich milovanému Ježišovi, lebo ja ich môžem pokryť mojou vzácnou krvou

Moja vrúcne milovaná dcéra, zoslal som Ducha Svätého, aby v tomto čase pokryl všetky Božie deti v snahe rozptýliť temnotu zla vo svete.

Musíte sa vrúcne modliť za všetkých mojich zasvätených služobníkov, ktorí sa v tomto čase nachádzajú v stave strašného zmätku. Budú tak smutní v najbližších niekoľkých týždňoch kvôli abdikácii môjho svätého vikára, že nebudú vedieť kam sa obrátiť.

Prosím všetkých mojich zasvätených služobníkov, aby volali ku Mne, ich Ježišovi, lebo Ja ich môžem pokryť mojou vzácnou krvou. Dám im milosti, ktoré potrebujú, aby rozpoznali Pravdu môjho učenia. Potom spoznajú podvod, ktorý im má byť predložený.

Nikdy nesmú o Mne pochybovať. Musia vložiť všetku svoju dôveru vo Mňa. Nikdy sa nesmú vzdať môjho mena a musia byť neustále bdelí.

Povedz im, že ich vrúcne milujem a že im budú dané mimoriadne dary z neba. Tieto dary im prinesú pokoj, nádej a odvahu v nepokojných časoch, ktoré ležia pred mojou svätou cirkvou na zemi.

Váš Ježiš