August 2014

 

2. 08. 2014 - 10:16 hod.

1187. Je mnoho povolaných, ale je málo vyvolených, 

aby Mi zostali verní

Moja vrúcne milovaná dcéra, nasledovať Ma na tejto mojej poslednej ceste k naplneniu zmluvy môjho Otca, môže byť prirovnané k skupine horolezcov, vystupujúcich na horu. Vedzte, že  je to vysoká hora, náročný terén plný prekážok, ktorý predstavuje ťažkosti aj pre tých najskúsenejších horolezcov, pretože poskytuje prekvapenie a nepredvídateľné zákruty a odbočky na každej úrovni a na každom rohu. Pre tých, ktorí majú dôveru v to, čo hovorím a nasledujú Ma s otvoreným a ochotným srdcom, bude táto cesta ľahšia, než pre ostatných. Avšak mnohí, ktorí sú na začiatku tejto cesty sebavedomí, môžu ísť príliš rýchlo a veľkými krokmi v snahe vystúpiť na vrchol. Sú to ľudia, ktorí spadnú najtvrdšie, a ich pád na dno bude najbolestivejší.

Ostatní, ktorí nie sú skúsenými horolezcami, ale nasledujú jasné pokyny, ktoré im dáva ten, kto ich vedie, v mnohých prípadoch dosiahnu vrchol ako prví. Ich viera, trpezlivosť a ochota dosiahnuť vrchol za každú cenu, im dodá veľkú energiu a nadšenie, ktoré ich udrží v ich výstupe na vrchol. Tí, ktorí sa pravidelne nezastavia a nenapijú sa, aby uhasili smäd, sa stanú dehydrovaní a tí, ktorí sa zabudnú najesť, zistia, že nie je možné udržať si silu.

Každý krok tejto cesty predstavuje nové výzvy, nebezpečné zákruty a balvany, ktoré je takmer nemožné preliezť.Bude potrebné veľmi silných jedincov, zdravej mysle a tela, aby zostali na trase vo výstupe na vrchol. Zistia, že sú rozptyľovaní ostatnými, ktorí stratili vieru vo svoju vlastnú schopnosť nájsť smer cesty na horu a ktorí sa budú neustále pokúšať odradiť ich od ich úlohy.

Potom budú ostatní, žiarliví na tých, ktorí robia veľké pokroky vpred, ktorí sa budú snažiť horolezcov podraziť tým, že budú pred nich klásť pasce a iné prekážky, aby ich spomalili. Tieto sklamané a žiarlivé duše urobia všetko, čo môžu, aby zabránili odhodlaným a horlivým lezcom dosiahnuť vrchol. Vymyslia lži, aby sa pokúsili presvedčiť tých, ktorí sú na ceste, aby sa zastavili - a odišli zo strachu z veľkých nebezpečenstiev, ktoré ich môžu čakať. Povedia im, že vodca horolezcov nie je schopný ich vziať na vrchol, a že kvôli tomu budú vo veľkom nebezpečenstve, ak sú tak hlúpi a budú pokračovať v tom, o čom povedia, že je nebezpečná a vysiľujúca cesta.

A tak moja cesta bude pokračovať až do dňa, keď znovu prídem. Je veľa povolaných, ale je málo vyvolených, aby Mi zostali verní. Niektorí sú povolaní a nasledujú Ma. Potom Ma zradia. Ich nenávisť ku Mne je zo všetkého najhoršia, lebo sú to tí, ktorí Mi priniesli duše na tejto ceste k spáse. Ale keď podľahnú pokušeniam Satana, ktorý do ich duší zasadí hrozné lži, budú tými, ktorí odo Mňa duše odtiahnu.

Iba tí s pokornou dušou, nežným srdcom - bez zloby, pýchy a sebectva, dokážu vystúpiť na vrchol hory. Až ten deň príde, tí, čo odo Mňa odišli a zradili Ma, zistia, že nemajú kam ísť, lebo cesta, ktorá viedla na horu, už viac nebude.

Váš Ježiš

   5. 08. 2014 - 14:16 hod.

1188. Mnohí ľudia sa vyhlasujú za kresťanov, ale nemilujú Ma

Moja vrúcne milovaná dcéra, teraz, keď sa rozšírila pravda toho, čo má prísť, obrátenie Ma nasledovalo všade tam, kde sa ľudia modlili moje modlitby za ľudstvo. Môj zvyšok bude rásť a znásobí sa, rovnako ako moji nepriatelia. Kam pôjde moja armáda, pôjdu neúnavne aj nepriatelia tejto práce. Bojujúci, kopajúci okolo seba a pľuvajúci jed - spoznáte ich podľa zla, ktoré sa vylieva z ich úst. Mojich vlastných spoznáte podľa spôsobu, akým budú hanobení v mojom mene.

Nikdy nesmiete stratiť odvahu, keď čelíte nenávisti. Musíte pochopiť, kto je v týchto prípadoch za tým, a nebrať ho na vedomie, inak ho urobíte silnejším. Vplyv Zlého nad Božími deťmi je očividný a zrejmý v rozporoch, ktoré rozdeľujú národy; vo vraždách, prenasledovaní a v pokusoch vyhladiť kresťanstvo.

Mnohí ľudia sa vyhlasujú za kresťanov, ale nemilujú Ma. Urážajú Ma a spôsobujú Mi veľkú hanbu. Kruto súdia iných a necítia vinu, alebo výčitky, keď ohovárajú druhých - len spaľujúcu túžbu podporovať nenávisť. Zbabelci, všetci, ktorí sa skrývajú za rúškom náboženskej úcty a odvažujú sa vyhlasovať, či iná ľudská bytosť je alebo nie je spôsobilá Mi slúžiť. Odvažujú sa diktovať iným svoje pochopenie toho, o čom si myslia, že znamená byť kresťanom, aj keď sú plní nenávisti voči Mne. Nesmiete sa nikdy zapliesť s človekom s nenávisťou v srdci, keď hovorí, že hovorí v ​​mojom mene. Nevšímajte si ho. Modlite sa za neho. Lebo ak Ma skutočne milujete, prejavíte súcit každému. Nebudete súdiť iného, ohovárať ho, šíriť o ňom lži a potom sa opovažovať tvrdiť, že ste odo Mňa. Preč odo Mňa. Čoskoro prídete predo Mňa a budete vyzvaní vydať počet zo svojich činov.

Kresťanstvo je životná sila, ktorá udržuje svet. Ja som svetlo, ktoré oddelilo noc a deň a bezo Mňa by ste tápali v tme. Poďte so Mnou, keď som vás volal – alebo nechoďte vôbec.

Váš Ježiš

    6. 08. 2014 - 13:00 hod.

1189. Môj Syn neposlal nikoho, aby vás odvrátil od týchto posolstiev

Moje drahé deti, dávajte pozor na tých, čo vás prenasledujú v mene môjho Syna, Ježiša Krista, pretože budú opatrní a budú sa skrývať za maskou svätosti. Zlý sa nikdy nepredstaví taký, aký je v skutočnosti, pretože je príliš ľstivý. Skôr sa k vám priblíži prostredníctvom duší, ktoré ovplyvňuje, s pretvárkou lásky a mnohí tomuto klamu podľahnú. Slová, ktoré používa, sa môžu zdať upokojujúce a lákavé, ale zanechajú znepokojujúci pocit v duši.

Keď sa dávajú svetu posolstvá z príkazu môjho Večného Otca, nebudú nikdy od vás niečo vyžadovať. Nikdy nedajú človeku nad vami moc, aby vás presvedčil zaviazať sa vernosťou nejakej žijúcej osobe. Všetka sláva musí byť vzdávaná Bohu. Žiadny človek vám nemôže sľúbiť spásu, pretože tá môže prísť len od Boha. Môžete si pripraviť duše, ako ste boli učení mojím Synom, Ježišom Kristom, a prijímať sviatosti. Môžete prijať dary milostí dávaných vám prostredníctvom mňa, Nepoškvrnenej Panny Márie, ale od nikoho nepotrebujete dovolenie, aby ste sa stali hodní slúžiť môjmu Synovi v tejto, alebo v akejkoľvek inej, nebom posvätenej misii.

Majte sa na pozore pred nepriateľmi môjho Syna, pretože sú všade a robia všetko, čo je v ich moci, aby oslepili ľudstvo voči pravde prísľubu môjho Syna, že znovu príde. Vráti sa čoskoro, a potom Pravda bude oznámená a všetko, čo sľúbil, vyjde na svetlo. Do Veľkého dňa Pána sa musíte sústrediť len na môjho Syna a vložiť v Neho všetku svoju dôveru. Môj Syn neposlal nikoho, aby vás odvrátil od týchto posolstiev, posledných svojho druhu, a ktokoľvek tvrdí niečo iné, nepochádza od Neho.

Dôverujte, dôverujte, dôverujte v milosrdenstvo môjho Syna. Načúvajte tomu, čomu vás učil - všetko je obsiahnuté vo svätej Biblii. Jeho Slovo je jednoduché. Nie je komplikované. Jednoducho nasledujte jeho učenie, ktoré trvá viac ako 2000 rokov, a potom nájdete pokoj.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

   7. 08. 2014 - 23:40 hod.

1190. Moje Slovo, povedia, spôsobuje toľko pohoršenia, že sa bude považovať za politicky nekorektné

Moja vrúcne milovaná dcéra, keby nebolo mojej trpezlivosti, môj trest by teraz zasiahol nespravodlivých, ktorí bičujú moju Cirkev na zemi.

Nenávisť voči kresťanstvu sa vám vnucuje tromi spôsobmi. Prvý je celosvetové odpadlíctvo, ktorého vedúcou silou je môj úhlavný nepriateľ, ktorý podvádza svet tým, že odmieta všetko, čo je odo Mňa a odhadzuje Ma do pustatiny a necháva Ma zpráchnivieť. K druhému dochádza kvôli racionalizmu a ľudskému zasahovaniu do môjho Slova, prostredníctvom jeho znalcov, ktorí nie sú naplnení duchom Pravdy, ale namiesto toho sú naplnení farizejstvom, živeným pýchou. Veria že sú tak zbehlí vo výklade môjho učenia, že budú pridávať nové dodatky a upravovať, čo som učil, aby to vyhovovalo ich vlastným sebeckým potrebám. A potom sú tu tí, ktorých srdce je z kameňa - chladné, bezcitné a naplnené hlbokou, intenzívnou nenávisťou ku Mne a ku každému, kto verejne praktizuje kresťanstvo.

Vplyv diabla sa prejavuje toľkými spôsobmi, že človek, sám, nebude schopný odolávať požiadavkám kladeným na neho všetkými týmito skupinami, ktoré sa ho budú snažiť zastaviť v hlásaní pravého Božieho Slova. Moje Slovo, povedia, spôsobuje toľko pohoršenia, že sa bude považovať za politicky nekorektné, a to sa stane hlavným dôvodom k radikálnej zmene tváre kresťanstva. Len jednoduchí ľudia, ktorých láska ku Mne je podobná láske malého dieťaťa, Mi budú verní, pretože zvyšok bude príliš zamestnaný zmenami, vzťahujúcimi sa k výkladu môjho Slova. A počas celej tej doby kňazi, ktorých som povolal prinášať svedectvo Pravdy, sa budú pripravovať Pravdu zachovať.

Zatajiť Pravdu privodí strašnú temnotu. Zmeniť ju je výsmechom môjmu ukrižovania. Ponúkať náhradu za Pravdu znamená úplne Ma zavrhnúť. Avšak najväčší vinníci budú tí, čo sa vychvaľujú svojou znalosťou o Mne - ich svätosť maskuje faloš a ich slová a činy vás nikdy nepritiahnu ku Mne, pretože Duch Svätý nebude v ich duši prítomný. Ak nie je Duch Svätý prítomný, oni - zradcovia môjho Slova - roztiahnu temnotu na iných, ktorí nadšene prijmú ich lži. Všetky tieto lži ponesú znamenie Zlého - hriech pýchy - dvere do pustatiny. Akonáhle sa tieto dvere otvoria, budú nimi prúdiť všetky ostatné neprávosti a duše všetkých, čo podľahli kacírstvu, sa stanú neplodné.

Bez Pravdy budete žiť vo svete, kde nič, čo počujete, vám neprinesie pokoj. Bez svetla mojej prítomnosti, slnko nebude žiariť - stane sa matným a mdlým, a potom sa zahalí hmlou, kým sa rukou smrteľného človeka nepodarí priniesť svetlo, takže tí, ktorí oči majú a odmietajú vidieť, už neuvidia, zatiaľ čo tí, čo videli a prijali ducha Božieho, vidieť budú.

Váš Ježiš

    8. 08. 2014 - 21:15 hod.

1191. Humanizmus sa stane náhradou kresťanstva, kde o Bohu už nebude ani zmienka

Moje dieťa, pretože kresťania po celom svete sú stále prenasledovaní, sú predmetom výsmechu a posmeškov, vezmite na vedomie, že sa tiež rozdelia sami medzi sebou. Každý sám pre seba, každý podľa svojho želania a každý podľa svojho výkladu, pokiaľ ide o to, čo skutočne znamená slúžiť môjmu milovanému Synovi.

Hoci sú ľudia vydesení hrôzou, ktorú musia kresťania každodenne prežívať z rúk bezbožníkov, musia tiež vedieť, že to je len jedna z foriem bičovania, ktorú tí, ktorí hlásajú Ježišove Slovo, musia znášať. Vlády, ľudsko-právne organizácie a ostatné sily, ktoré vyhlasujú, že podporujú blaho ľudstva, robia všetko na zničenie kresťanstva. Humanizmus sa stane náhradou kresťanstva, kde o Bohu už nebude ani zmienka.

Humanizmus, racionalizmus, používaný Zlým k povzbudeniu ľudí na využitie vedy k podkopávaniu božstva môjho Večného Otca, pohltí svet. Navonok jeho uhladený štýl presvedčí každého, kto nemá v srdci lásku k Bohu, že je viac žiadúci, ako Pravda. Presvedčiť človeka, že humanizmus je lepší ako Slovo Božie, je konečným cieľom nepriateľov môjho Syna. Humanizmus poskytuje ľstivú zásterku pre zradcov v Cirkvi môjho Syna, ktorí túžia vyzerať ako láskyplní, starostliví a zastávajúci sa potrieb druhých. Budú kázať humanizmus a všetky jeho prázdne sľuby z kazateľníc kresťanských cirkví, až sa nakoniec prakticky vôbec nebude hovoriť o dôležitosti záchrany vašich duší. Hriech bude odmietnutý ako spôsob, ako sa vyhnúť konfliktom vo svete, ale nebude uznaný ako niečo skutočné.

Najväčší podvod všetkých čias nadišiel a čoskoro všetci zistíte, že je ťažké zostať verní Pravde. Pravda prináša pochopenie a poznanie toho, čo potrebujete, aby ste dosiahli pravého pokoja a lásky vo svojej duši. Znamená to, že spoznáte lásku, ale aj Božiu spravodlivosť. Taktiež to znamená, že si budete vedomí Božieho milosrdenstva.

Keď budú vymazané všetky zmienky o hriechu a Cirkev môjho Syna sa už nebude zmieňovať o dôležitosti spásy vašej duše, potom spoznáte, že prišiel čas a že čas môjho Syna je blízko.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

   9. 08. 2014 - 17:43 hod. 

1192. Neznepokojujte sa, nehádajte sa so Mnou, ani sa Ma nepokúšajte prekabátiť, lebo by to neviedlo k ničomu

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď zúria búrky a keď vyšľahne pokoj, vedzte, že sa blíži čas, aby som zasiahol. Človek uvidí zmätok, kamkoľvek sa pozrie a niektorí povedia, že čas je blízko. Dokiaľ neuvidíte prepuknúť vojny v rôznych častiach sveta a až sa začnú hromadiť a rozptyľovať nové učenia medzi duchovne hladnými, ktorí budú prví, ktorí sa ich chytia, ako včely na med, len vtedy si môžete byť istí veľkými zmenami, ktoré urýchlia Druhý príchod.

Pred búrkou sa mraky nahromadia a búrky budú zúriť pred tým, než posledný blesk bude vrhnutý z neba. Znamenia sa stanú jasnejšie pre tých, ktorí majú oči k videniu, ale zvyšok bude jednoducho veriť, že vo svete je málo spravodlivosti - prevraty ako predtým - práve tak, ako vždy boli. Ale vedzte, že predpovedané proroctvá sa stanú a že mnohí ich uvidia pred Veľkým dňom.

Neznepokojujte sa, nehádajte sa so Mnou, ani sa Ma nepokúšajte prekabátiť, pretože by to neviedlo k ničomu inému, iba k vyvolaniu strachu, ktorý by hnisal vo vašom srdci. Trápi Ma byť svedkom rozdelenia vo svete, pôsobí Mi bolesť vidieť skazenosť, ktorá vedie k zabíjaniu nevinných a utrpenie spôsobené slabým. Bolí Ma pozerať sa na tak mnohých v temnote, ktorí plačú slzami žiaľu, lebo neveria v budúcnosť. Nemajú žiadnu vieru v môj sľub vyžiadať si moje kráľovstvo a priniesť ľudstvu slávu. Ach, ako Ma to zarmucuje a ako dychtím priniesť týmto dušiam útechu mojej lásky a pokoj, ktorý túžim vniesť do srdca ich duše.

Až rozkol, ktorý sužuje svet, prudko vzrastie, musíte zložiť všetky svoje zbrane a odložiť každý obranný čin, ktorý kladiete predo Mňa, aby ste sa ochránili, a potom ku Mne volať v tejto modlitbe.

Modlitbová kampaň (163): Zachráň ma pred prenasledovaním

Ó, Ježišu, ochraňuj ma od bolesti prenasledovania v tvojom mene.

Učiň ma drahým tvojmu srdcu.

Zbav ma pýchy, žiadostivosti, zloby, sebectva a nenávisti v mojej duši.

Pomôž mi úprimne sa odovzdať tvojmu milosrdenstvu.

Vezmi si môj strach.

Pomôž mi uľaviť mojej bolesti a odvráť akékoľvek prenasledovanie odo mňa, aby som Ťa mohol nasledovať, ako malé dieťa, pri vedomí toho, že všetko je pod tvojou kontrolou.

Osloboď ma od nenávisti tých, ktorí vyhlasujú, že sú tvoji, ale v skutočnosti Ťa popierajú.

Nedovoľ ich štipľavým jazykom, aby ma bičovali, ani ich zlým činom, aby ma odvrátili od cesty Pravdy.

Pomôž mi sústrediť sa len na tvoje prichádzajúce kráľovstvo a vytrvať s dôstojnosťou voči všetkým urážkam, ktoré môžem znášať v tvojom mene.

Prines mi pokoj mysle, srdca i duše. Amen.

Prosím, zostaňte pokojní, až búrky naberú na sile, pretože ak Mi nebudete úplne dôverovať, stratíte odvahu a vaša bolesť, až uvidíte zlo maskovať sa ako dobro, sa stane neznesiteľnou. Dôverujte Mi. Nikdy sa neodchyľujte od môjho učenia a modlite sa s odovzdanosťou svojej duše, bez zloby, tak ako sa to od vás, mojich nasledovníkov, očakáva. Ak to urobíte, budete oslobodení a nič vás už nebude trápiť.

Váš Ježiš

   10. 08. 2014 - 18:00 hod. 

1193. Proste a dostanete. Zostaňte ticho so zavretými perami, a nemôžem vám odpovedať

Moja vrúcne milovaná dcéra, prúd udalostí sa obracia a v jeho stope príde veľa zmien, ako bolo predpovedané. Nebojte sa, lebo som vám mnohokrát dal moje slovo, že všetko skončí mojim Veľkým milosrdenstvom, ktoré uvedie každú dušu do svetla mojej lásky a súcitu. Bojte sa len mojej spravodlivosti, ale až bude rozpútaná, vedzte, že bude  dovolená pre dobro ostatných a pre záchranu sveta. Vykonám tresty, len aby som zastavil šírenie nenávisti a prebudil v dušiach, zčernalých škvrnou hriechu, akúkoľvek lásku, ktorá v nich ešte môže pretrvávať, aby prišli ku Mne.

Prečo človek, a najmä zbožný človek verí, že vie viac než Ja? Že je inteligentnejší ako Ten, kto ho stvoril? Že jeho rozumové posúdenie všetkých vecí, ktoré pochádzajú odo Mňa, môže odstrániť moju prítomnosť? Arogancia a pýcha ľudí na svoje vlastné zručnosti bude ich pádom. Človek nemá žiadnu moc okrem tej, ktorá leží v jeho duši. Viera, keď je čistá, je niečo mocného a skrze vieru, a vieru samotnú, Ja, Ježiš Kristus, vám prinášam nádej, lásku a radosť. Len Ja môžem posilniť človeka veľkými darmi, ale ak Ma o ne neprosí, nemôžem ich vnútiť jeho slobodnej vôli.

Proste a dostanete. Zostaňte ticho, so zovretými perami, a nemôžem vám odpovedať, pretože neprichádzate ku Mne. Vždy sa obráťte na Mňa a proste Ma o každú priazeň, lebo Ja vždy odpoviem na vaše volanie. Neodvracajte sa odo Mňa hovoriac - všetko bude dobré, život sa postará sám o seba. Život si musíte zaslúžiť. Večnosť je Božím darom a bude daný tým, ktorí oň prosia. Žiaľ, mnohí svoju nádej na večný život premárnia, pretože veria, že ľudstvo je mocnejšie, než akýkoľvek Boh, ktorý môže, alebo nemusí existovať. A tak si určia svoj ​​vlastný osud a obrátia sa chrbtom k večnému životu kvôli hriechu pýchy, tak tvrdohlaví sú.

Vo svojom živote na zemi Ma popierajú a budú Ma popierať, až budem pred nimi stáť, ruky roztiahnuté, vo Veľký deň. Odvrátia sa a pôjdu do levieho brlohu, kde nikdy nenájdu ani chvíľu pokoja.

Váš Ježiš

   11. 08. 2014 - 19:36 hod.

1194. Kresťanstvo bude nenávidené, pretože bude považované za prekážku osobnej slobody

Moja vrúcne milovaná dcéra, svet je zaplavený novou podobou spirituality, zahŕňajúcej vieru vo vyššiu bytosť - tú, ktorú nazývajú "kristus" - ale nie som to Ja, Ježiš Kristus, ktorého majú na mysli. Satan, v podobe Lucifera, spomínaný ako Kráľ svetla, nie je zbožňovaný ako zlá bytosť, ale ako niekto, ktorý vykonáva činnosť pre Boha. Tejto ideológii dávajú prednosť tajné sekty, ktoré si stanovili za cieľ zničiť kresťanstvo. Mnohí budú zatiahnutí do okultizmu a magických praktík, pretože túžia po vzrušení. Akonáhle tam budú vtiahnutí, stanú sa pešiakmi a časom posadnutými Zlým.

Mnoho ľudí trpí nedostatkom duchovného uspokojenia a túži po pokoji. Akákoľvek ideológia, ktorá tvrdí, že im prinesie sebarealizáciu, mier, pokoj a hlbšie pochopenie svojho človečenstva, sa im bude zdať príťažlivá. Avšak mnohí budú mať nechuť nasledovať Mňa, Ježiša Krista, pretože spoločnosť Ma odsúdila k zabudnutiu. Napriek tomu budú upokojení, až budú kŕmení falošným učením, že všetky cesty vedú k Bohu. To je lož, pretože k Bohu môžete prísť len skrze Mňa, jeho jednorodeného Syna, Ježiša Krista.

Ja som Jeden v Tom, Kto stvoril všetky veci. Je iba jeden Boh a Ja, Ježiš Kristus, som Slovo, ktoré sa stalo telom, aby sa ľudstvo mohlo stať znovu dokonalé. Bezo Mňa nemôžete byť nikdy naplnení, ani v tomto živote, ani v tom ďalšom.

Svetu bude povedané, že najdôležitejší cieľ, o ktorý sa máte usilovať, je sloboda - sloboda za každú cenu. Ale naozaj ctiť Boha, znamená stratiť vašu schopnosť slúžiť len svojim vlastným sebeckým záujmom, a preto kresťanstvo bude nenávidené, pretože bude považované za prekážku osobnej slobody. Slúžiť Bohu, akémukoľvek Bohu, sa stane cieľom mnohých ľudí hľadajúcich Pravdu. Ale ak je Satan považovaný človekom za božského, Boh - vo svojej nekonečnej spravodlivosti - zničí tých, ktorí uctievajú šelmu. Šelma, ukrývajúca sa medzi elitou a mocnými, dáva veľkú silu tým, ktorí šíria lož, že Ja, Ježiš Kristus, neexistujem. To je najväčšie prekliatie uvalené na ľudstvo Satanom a kvôli ľudskej slabosti človek uverí týmto klamstvám, ktoré sa rinú z úst bezbožných.

Existuje iba jeden Boh. Existuje len jediná cesta k Bohu. Žiadna iná cesta, bez ohľadu na to, ako žiarivým spôsobom vám môže byť ponúkaná, vás nemôže priviesť k Bohu, okrem tej, ktorá vedie skrze Mňa, Ježiša Krista, Spasiteľa sveta.

Váš Ježiš

    13. 08. 2014 - 14:39 hod. 

1195.  Čas, kedy sa proroctvá z La Saletta a Fatimy majú naplniť, je veľmi blízko

Moje drahé deti, čas, kedy proroctvá z La Saletta a Fatimy sa majú naplniť,  je veľmi blízko. Nesmiete mať strach z týchto časov, ale skôr ich privítať, pretože musíte vedieť, že zmluva môjho Otca môže byť konečne naplnená, ako to malo byť.Antikrist sa nakoniec ujme svojho kresla v Cirkvi môjho Syna na zemi a nič nezabráni, aby sa tak stalo. Mnohí budú popierať proroctvá, ktoré som odhalila svetu, a urobia to na vlastné riziko. Tí, ktorí odmietajú prijať varovania dávané svetu a nasledujú nepriateľov Boha, vystavujú svoju dušu nebezpečenstvu a kvôli týmto zvedeným dušiam vás prosím, aby ste sa za nich vrúcne modlili.

V súčasnej dobe sa vedie bitka o ľudskú rasu a o záchranu všetkých Božích detí a veľmi sa ubližuje tým, ktorí stoja pevne za Pravdou, ktorú môj Syn odhalil svetu. Nemôžete nikdy vziať časť jeho Slova, alebo svätej Biblie, a potom ju odhodiť v prospech niečoho, čo vám je príjemnejšie. Pravdu nie je nikdy ľahké prijať, pretože môže zasadiť strach do srdca aj najstatočnejších a najodvážnejších kresťanov. Pravda je vždy odmietaná, a keď tŕne boli nasadené na svätú hlavu môjho Syna, Ježiša Krista, kňazi a starší sa práve modlili v chráme a vzdávali slávu Bohu, zatiaľ čo ich stúpenci Ho preklínali, keď zomieral na kríži. Tak to bolo vtedy, a tak tomu bude, až sa svet pomstí Slovu Božiemu a obráti ho hore nohami a naruby. Nalieham na vás, drahé deti, aby ste prijali Pravdu, pretože to bude prostriedok, s akým pôjdete ľahšie ku kráľovstvu novej éry. Bez uznania toho, čo vám bolo teraz povedané, veľa duší upadne do omylu a uvíta šelmu. Vzdajú sa každého jednotlivého občianskeho práva a slobody, až budú zbožňovať nepriateľov môjho Syna a nakoniec odovzdajú svoju dušu Zlému.

Strach z Pravdy môže viesť k rozhorčeniu, pretože môže byť veľmi ťažké ju prijať. Rozhorčenie vedie k hnevu a hnev k nenávisti. Nenávisť k tejto misii a ku každej inej misii pred ňou, sa bude stupňovať, a tí, ktorí milujú mňa, Matku Božiu, budú podporovaní ju odsúdiť. Ako ma zarmucuje, keď moje meno je zneužívané k urážkam Slova Ježiša Krista, jediného a jedinečného Spasiteľa ľudstva. Zmätok postihne moje Mariánske skupiny, aby začali pochybovať o varovaniach, ktoré som dostala za úlohu predložiť svetu v La Salette a vo Fatime. Ľudia sa nebudú zaujímať o to, čo som povedala, a uveria, že dané proroctvá majú byť pre iný čas vo veľmi vzdialenej budúcnosti.

Až všetky nepokoje prepuknú a až učenie, obsiahnuté v Knihe môjho Otca bude prepísané a predložené svetu ako pravé, potom len tí s ozajstnou schopnosťou rozlíšenia pochopia Pravdu. Musíte sa usilovne modliť za prežitie Cirkvi môjho Syna, jeho Tela na zemi, aby nebolo zničené a hodené psom. Až tento deň príde, Božia spravodlivosť zasiahne a ľudstvo konečne pochopí, aké to je byť uvrhnutý do temnoty. Deň, kedy Božie svetlo vyhasne, je časom, kedy všetky veci budú naplnené, ako bolo predpovedané.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

   13. 08. 2014 - 16:03 hod.

1196. Dávajte si vždy pozor na rozdelenie, ktoré vo svete vidíte

Moja vrúcne milovaná dcéra, zúrivosť Satana nikdy nebola taká silná, ako keď pôsobí Božím deťom utrpenie všetkého druhu, v každom kúte sveta. Čím väčší je rozkol, tým väčšia je jeho prítomnosť a vplyv. Ale samotný je bezmocný a len vplyvom, ktorý uplatňuje na tých, ktorí sú mu otvorení, môže spôsobiť také diabolské prenasledovanie. Čím viac duší uchváti, tým horšie je prenasledovanie, a tým väčšie sú muky. Keď ľudia, ktorí sú Mi verní, mu dovolia vo svojom srdci vyvolať zmätok a zúfalstvo, potom jed, ktorý vylieva, je najhoršieho druhu. Vtedy sa obrátia proti sebe, bojujú medzi sebou a vytvárajú rozpor, kým sa navzájom nezničia.

Dávajte si vždy pozor na rozdelenie, ktoré vo svete vidíte, či už je to v politike, náboženstve, alebo medzi mojimi nasledovníkmi, lebo bude mať vždy korene v úkryte šelmy, ktorej vláda nad ľudstvom je u konca. Avšak on sa ani na sekundu nezastaví vo svojom pláne zničiť všetku oddanosť ku Mne, Ježišovi Kristovi.

Len vtedy, ak prijmete moje Slovo, ako vám ho teraz dávam, nájdete milosť požiadať Ma, aby som vám pomohol prejsť týmto záludným mínovým poľom. Ani jeden z vás nie je dosť silný vo viere, aby ste premohli vplyv zla. Bez každodennej modlitby, kedy úpenlivo prosíte o moju pomoc, nebudete schopní zostať blízko po mojom boku. Ale keď vám udelím takéto milosti, stanete sa odvážnymi a budete mať silu zostať Mi verní. Len vtedy vám bude Pravda oporou.

Váš Ježiš

   14. 08. 2014 - 15:00 hod.

1197. Tí, ktorí sa miešajú do vôle Boha v jeho pláne zachrániť duše, budú vystavení hnevu môjho Otca

Moja vrúcne milovaná dcéra, prajem si oznámiť, že tí, ktorí sa miešajú do vôle Boha v jeho pláne zachrániť duše, budú vystavení hnevu môjho Otca.

Keď človek dostane veľký dar, skrze Božiu vôľu môjho Večného Otca, a potom ho hodí späť, môj Otec plače. Ale ak sa snaží človek zastaviť, poškodiť alebo prekaziť môj plán naplniť zmluvu môjho Otca, priniesť svetu spásu, bude za to veľmi trpieť. Ak človek verí vo svoju vlastnú moc, viac, než tú Božiu, bude urobený bezmocným. A ak Ma človek objíme, práve tak, ako to urobil Judáš, a povie Mi, že Ma miluje, pobozká Ma na tvár, a potom Ma zradí, nie je lepší ako ten, čo Ma odovzdal do rúk mojich katov.

V tomto čase prinášam ľudstvu veľké milosti. Prinášam človeku veľké dary skrze túto misiu, a čo robí on? Pľuje Mi do tváre, tak plný žiarlivosti, závisti a nenávisti, ktoré chová vo svojej duši. Tí, ktorí to robia, budú premožení hlbokým pocitom smútku, zrodeného z osamelosti, akú si nebudú môcť predstaviť. Budú trpieť bolesťou odlúčenia od Boha v tomto živote na zemi, a až sa to stane, spoznajú, že to bolo spôsobené ich zradou voči Mne, Ježišovi Kristovi, ich jedinom Spasiteľovi. Avšak tiež pochopia plný rozsah môjho veľkého milosrdenstva, pretože tým, že im dám toto utrpenie na zemi, dávam im tiež príležitosť na pokánie a stať sa znovu zdravými. Ak prijmú moju vôľu s dôstojnosťou, prinesiem im život v mojom novom kráľovstve.

Prebuďte sa všetci a pochopte, že mojou jedinou túžbou je uchvátiť vás do mojej milujúcej náruče. Nie som váš nepriateľ - milujem vás a dychtím po vás s túžbou, akú nie ste schopní pochopiť. Posielam prorokov, nie aby som vás vydesil, ale aby som rozhlásil Pravdu a mohol tak priniesť večnú spásu všetkým, a najmä vám, ktorí si ju najviac nezasluhujete.

Poďte. Načúvajte môjmu volaniu - môj plán bude dokončený, bez ohľadu na to, ako sa proti nemu staviate. Plná pravda toho, čoho je potrebné, aby ste získali vaše Bohom dané právo na svoje dedičstvo, bude čoskoro oznámené. Až prídem s touto správou, musíte ju privítať, inak stratíte svoju dušu.

Váš milovaný Ježiš

    16. 08. 2014 - 20:15 hod.

1198. Nemusíte sa stretnúť s mojím Synom fyzicky, ale spoznáte Ho v každom ohľade

Moje drahé deti, mnoho ľudí v určitom okamihu svojho života hľadá môjho Syna, Ježiša Krista. Keď duša objaví môjho Syna, je to cesta, zahrňujúca mnoho cestičiek a rôznych etáp, ktoré musí prejsť. Ak sa stanete blízki môjmu Synovi, bude to zápas, a musíte to očakávať. Ako sa Mu budete približovať, budete sa Mu viac podobať a jeho črty sa vám stanú dôvernými. Nemusíte sa stretnúť s mojím Synom fyzicky, ale spoznáte Ho v každom ohľade. Pocítite Jeho lásku. Jeho bolesť sa stane vašou. Budete zdieľať Jeho láskavosť, a radosť, ktorú zakúša pre svoju bezpodmienečnú lásku k ľudstvu, sa stane vašou radosťou. Jeho trpezlivosť bude vštepená do vašej duše a Jeho Slovo bude vo vás zakorenené s porozumením, ktoré vám dá Duch Svätý.

Ak skutočne milujete môjho Syna, stanete sa pokorní ako On a s horiacou túžbou Mu slúžiť za každú cenu. Postupom času niektoré duše dosiahnu duchovnú cestu dokonalosti, ale nedokončia svoju púť, kým neodovzdajú všetku svoju dôveru Bohu. Ak sa duša na ceste potkne, dostane milosti, aby sa zdvihla a pokračovala na svojej ceste. Ale keď duša súperí s mojím Synom a považuje sa hodnú vzdorovať Slovu, ktoré sa stalo Telom, potom sa od Boha oddelí.

Človek, ktorý nájde Ježiša v tomto živote na zemi a verne Mu slúži, bude mať pokoj. Len málo vecí v tomto svete ho neuspokojí. Ak duša, ktorá sa stala dôverná s mojím Synom, sa potom od Neho oddelí, bude znášať strašnú bolesť.Pretože Ho poznala a žila v Jeho srdci, táto bolesť oddelenia od môjho Syna je najhoršou bolesťou, akú človek pozná.

Ak ste pokúšaní spochybniť Kristovo učenie, alebo donútení násilím Ho akokoľvek odmietnuť, vedzte, že nič v tomto svete vám nikdy neprinesie pokoj, lásku alebo radosť, ktoré pochádzajú od Neho.

Vaša Milovaná Matka

Matka Spásy

   17. 08. 2014 - 17:18 hod.

1199. Starajte sa najskôr o svoju vlastnú dušu, potom sa modlite za ostatných

Moja vrúcne milovaná dcéra, nech nie je žiadne rozdelenie medzi mojimi nasledovníkmi v tejto misii na záchranu duší, lebo to je prianie toho, ktorý Ma nenávidí. Ak sa moji milovaní kresťanskí nasledovníci rozdeľujú a ak bojujú medzi sebou v mojom mene, prináša Mi to veľký smútok. Môj žiaľ je ešte väčší, keď tí, ktorí hlásajú moje Slovo, ho potom popierajú, a tým šíria jed a ubližujú druhým krutými prostriedkami.

Všetky Božie deti sú si rovní v mojich očiach. Vedzte, že dobrí medzi vami nie sú imúnni k pokušeniam Satana, zatiaľ čo tí so zúfalstvom a nenávisťou v srdci nie sú imúnni k mojim darom. Každý z vás je hriešnik. Nikdy predo Mňa nepredstúpte a nehovorte Mi, že nejaká duša Ma nie je hodná. Neodsudzujte iného predo Mnou a neprehlasujte ho za zlého, pretože čím ste vy, než len hriešnici v mojich očiach?

Svet je plný lásky. Ale aj nenávisti a ľahostajnosti ku Mne, Ježišovi Kristovi, kvôli existencii hriechu. Len keď hriech bude vykorenený, svet sa stane zdravým. Preto sa musíte starať najprv o svoju vlastnú dušu a potom sa modliť za ostatných. Ak to urobíte, vylejem na vás všetkých svoje milosrdenstvo. Ak sa človek predo Mnou povyšuje a hovorí zle o druhom, bude stáť pred mojou súdnu stolicu na poslednom mieste, zatiaľ čo človek, ktorý sa predo Mnou pokorí, bude mať prednosť.

Kedy skutočne prijmete moje učenie? Prečo hovoríte, že patríte ku Mne, keď prejavujete nenávisť k ostatným? Nikdy sa nestanete hodní môjho kráľovstva, kým neodhodíte váš plášť farizejstva a váš pancier pýchy.

Váš Ježiš

 

Posolstvo Ježiša z 18. augusta 2014 o 18:47 hod.

1200. Svet je na pokraji veľkej zmeny

Moja vrúcne milovaná dcéra, až Božie deti budú svedkami konfliktov vo svete a strašných ukrutností páchaných v mene spravodlivosti, potom vedzte toto. Zlo plodí zlo. Urobte ho druhým a to isté bude vykonané vám. Moja spravodlivosť je spätá so Mnou, a hoci oplývam svojim milosrdenstvom, mali by ste sa báť môjho trestu, až dopadne na nevďačných a zlých ľudí.

Ja nikomu nepôsobím ujmu, lebo to nepochádza odo Mňa. Ale keď je spôsobené zlo Božím deťom, a keď sa hriešnosť rozširuje, vylejem svoju spravodlivosť, a nech nikto nepochybuje, že ten čas je tu. Skazenosť má pôvod v hriechu. Duše, ktoré podľahnú hriechu, sa musia vždy snažiť rýchlo sa očistiť v mojich očiach. Inak hriech hnisá, a ak by ste pochybovali o pevnom zovretí, ktorým Satan zviera duše, ktoré sú naplnené nenávisťou a násilím, potom musíte vedieť, že je mimoriadne ťažké oslobodiť také duše z jeho moci.

Akonáhle Satan zamorí dušu, bude takého človeka stále mučiť, kým jeho myseľ, jeho skutky a činy budú v zhode so Zlým. Zamorená duša sa nakoniec stane posadnutou a len Ja, Ježiš Kristus, môžem oslobodiť takú dušu pomocou exorcizmu. Duša sa môže stať posadnutou veľmi rýchlo, ale môže to trvať roky, kým bude oslobodená zo zovretia hada. A tak až pocítite môj trest, bude to k vykoreneniu zla a potrestaniu páchateľov, ktorí kradnú životy iných. Potrestám tých, ktorí berú život tela a život duše. Žiadny zločinec nebude neviditeľný, pretože moje oči sú vševidiace.

Toľko toho viete o mojej láske. Nemáte žiadne pochybnosti o tom, aké veľké je moje milosrdenstvo. Ale smrteľný človek nič netuší o Božom hneve, pretože to je niečo, o čom s vami nikto nehovoril. Boží hnev je skutočný. Veríte, že by On dovolil Satanovi ničiť jeho deti, a potom sedel s rukami v lone a prizeral sa? Veríte, že by nepotrestal duše, ktoré sa podvolia každému rozmaru a prianiu Satana? Aj keď dobré duše môžu zahynúť, budú mať život. Kým zlé duše možno nažive zostanú, život mať nebudú.

Svet je na pokraji veľkej zmeny a všetko, čo Boh predpovedal, sa uskutoční. Všetko, čo povedal, že sa stane, sa stane. A aj keď som vám dal prorokov, aby vás varovali, stále ste nepočúvali. Odmietli ste mnoho súkromných zjavení, dávaných svetu, aby ľudstvo bolo pripravené. Napriek tomu ste nepočúvali.

Musíte sa modliť, aby rozsah skazy vo svete bol zmiernený, pretože keby ste mali uvidieť, čo vás čaká v budúcnosti, padli by ste k mojim nohám a prosili o milosrdenstvo. Tí, ktorí nedokázali udržať Božie Slovo živé v mojich cirkvách na zemi, budú zodpovední za stratu mnohých miliónov duší, ktoré by inak boli zachránené.

Hanba vám, ktorí Ma nazývate svojim vlastným, keď na jednej strane hlásate časť Pravdy a na druhej strane Ma preklínate. Bolesť a smútok, ktorý som znášal kvôli hriechu a oddelenie človeka od svojho Stvoriteľa, je u konca, pretože teraz nadišiel môj čas. V poslednej bitke o duše vedzte, že až sa zlo vystupňuje, Boží trest bude desaťnásobný než to, čo zlí ľudia spôsobia svojim bratom a sestrám.

Nebojte sa mojej lásky, ale mojej spravodlivosti.

Váš Ježiš

Posolstvo Matky Spásy z 21. augusta 2014 o 16:25 hod.

1201.   Nikto nemá právo ublížiť iným v mene Boha

Moje drahé deti, keď človek prenasleduje iného človeka a spôsobuje mu utrpenie, Duch Boží nemôže zostať v tejto duši, pretože je to Zlý, ktorý v nej sídli. Ak človek prenasleduje iných, pôsobí im škodu, či už duchovne, alebo telesne, a potom ospravedlňuje svoje konanie tým, že hovorí, že bráni Slovo Božie, potom vedzte, že to je najväčší hriech, pretože uráža božstvo Boha.

Nikto nemá právo ublížiť inému v Božom mene, pretože to by nikdy nebolo trpené, alebo dovolené mojím Synom, Ježišom Kristom. Ako budú katastrofy vo svete pribúdať, tak tiež každý zlovoľný čin bude prehliadaný tými, ktorí sú vinní strašným hriechom proti Kristovi. Použijú každú výhovorku na ospravedlnenie svojich zlých činov a ani jeden neunikne trestu v Božom pláne spásy. Uvrhnite zlo na inú dušu - a taký človek sa bude musieť zodpovedať za svoje hriechy proti Bohu, proti jeho stvoreniu a proti každému jeho dieťaťu.

V tomto čase veľkého podvodu, kedy pre hriešnikov je ťažké rozlíšiť dobro od zla, je dôležité mať na pamäti slová môjho Syna, Ježiša Krista. Kto je bez hriechu, nech prvý hodí kameňom. Osoba, ktorá spôsobí strašné utrpenie druhým, bude súdená podľa svojich činov.

Musíte sa v tomto čase modliť za ľudstvo a prosiť o milosti, aby rozoznalo rozdiel medzi hriechmi, ktoré sú proti ľudstvu a tými, ktoré sú proti Bohu. Hriech je hriech, ale keď zlé činy sú páchané vo svätom Božom mene, potom v ich stopách pôjdu vážne následky. Ako sa šíri nenávisť, tak sa tiež šíri Božia láska skrze mierne a pokorné duše, lebo tie nesú pochodeň spásy proti nahromadenej temnote. Ničím iným len Božími milosťami môže byť človek ochránený od hriechu, a bude to skrze tie duše, ktoré milujú Boha bez podmienok, že tí, ktorí zablúdia, môžu byť zachránení.

Musíte sa modliť, modliť, modliť za hriešnikov kdekoľvek, pretože temnota ich oslepuje voči Pravde. Bez Pravdy by sa svet ponoril do úplnej temnoty. Modlite sa, moje drahé deti, aby ste mohli zniesť ošklivosť, ktorú hriech prináša do vašich životov. Modlite sa za tých, ktorí prenasledujú Božie deti, aby vo svojom srdci mohli nájsť lásku a súcit a prejaviť ich druhým.

Modlite sa za spásu duší, a najmä za tých, ktorí dovolili, aby nenávisť zatemnila ich srdce, a ktorí najviac potrebujú Božie milosrdenstvo.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

Posolstvo Ježiša z 23. augusta 2014 o 20:00 hod.

1202.   Vyzbrojím svojich anjelov a vyvolených k boju s tými, ktorí Ma odsudzujú

Moja vrúcne milovaná dcéra, dve očividné znamenia sa objavia, až množstvo vybraných duší povstane, aby Mi pomohli získať späť moje kráľovstvo na zemi. Prvé znamenie sa týka povýšenosti duší v mojej Cirkvi, kde ľudské uvažovanie, inteligencia a ctižiadosť zničí pravú vieru mojich zasvätených služobníkov. Pýcha a arogancia spojená s prirodzenou túžbou zažiť hlbšiu vieru, ktorá bude vždy tak trochu mimo ich dosahu, vyústi vo falošnú cirkev temnoty. To vytvorí povýšeneckú hierarchiu, ktorá bude prinášať nepravdy a neplodnú vieru.

Druhé znamenie sa vzťahuje na úbohé telá, kedy ľudské telo - posvätný Boží dar - bude redukované skôr len na prostriedok k svetskému krášleniu, kde už mu nebude preukazovaná žiadna úcta. Nedostatok morálky vyústi v nedostatok úcty k ľudskému telu, vrátane jeho zneužitia, keď je používané ako prostriedok k účasti na závažných činoch zmyselných hriechov. Nedostatok úcty k ľudskému životu bude tiež znamenať, že vražda sa stane tak bežnou, že nakoniec mnohí budú úplne imúnni k hrôze fyzickej smrti z rúk zlých ľudí.

Očista človeka pokračuje, lebo bez utrpenia ochotných duší, veľa ľudí by bolo stratených. Až vtedy, keď sa všetko bude zdať neznesiteľné, bude tým s Pečaťou živého Boha daná úľava od ich utrpenia, ktoré zruinuje ľudstvo, vrátane hriechu, vojen, hladu a choroby. Nesmiete nikdy prehliadať vojny - akokoľvek malé - pretože sa budú šíriť. Nikdy neignorujte nedostatok pravej viery v mojej Cirkvi, lebo ten sa tiež rozšíri. Nikdy neignorujte nenávisť medzi národmi, ktoré zneužívajú náboženstvo, ako prostriedok k uvaleniu hrôzy na svojich nepriateľov, lebo tá sa tiež bude šíriť, aby pohltila tých, ktorí Ma milujú. Nikdy neignorujte nenávisť k Božím vizionárom, alebo vyvoleným prorokom, lebo ak sú tieto duše nenávidené, potom som nenávidený Ja. Nesmiete dovoliť ich zlým jazykom vás pokúšať, aby ste sa k nim pridali v ich odporných pokusoch umlčať môj hlas. Ak to urobíte, potom sa tiež stanete rovnako zamorení, ako oni.

A v čase, kedy sa všetky tieto nepokoje uskutočnia, Ja vyzbrojím mojich anjelov a vyvolených k boju s tými, ktorí Ma odsudzujú. Práve vtedy, keď svet stratí poslednú štipku dôstojnosti, známu človeku, šelma otvorí priepasť a potom všetci nepriatelia Boha preniknú do mojej Cirkvi. Ale bude záležať na vôli človeka, či je, alebo nie je pripravený zniesť také krivdy.

Tí, ktorí sa vzoprú a budú brániť vôľu Božiu, budú naplnení veľkými milosťami, a svojou vierou odčinia hriechy príliš tvrdohlavých, alebo príliš bojazlivých, než aby vzdorovali všetkému, čo protirečí Slovu Božiemu. Až diabolských ukrutností bude pribúdať, a až si človek uvedomí, že nemá schopnosť bojovať alebo ovládnuť takú skazenosť, musí sa obrátiť ku Mne a povedať Mi:

"Ježišu, zbav nás, bezmocných hriešnikov, našich nepriateľov."

Len potom môžem zasiahnuť, aby som zmiernil dopad násilia, vrážd, nenávisti a vojen spôsobených hriechom človeka. Obracajte sa ku Mne každý deň a dovolávajte sa môjho milosrdenstva. Nikdy neopustím tých, ktorí ku Mne volajú.

Váš Ježiš

Posolstvo Matky Spásy z 24. augusta 2014 o 17:00 hod.

1203.   Modlite sa za mier vo svete

Moje drahé deti, naliehavo vás vyzývam, aby ste sa modlili za mier vo svete, pretože veľmi skoro budú mnohé krajiny zapletené do vojen, ktorých šírenie bude ťažké zastaviť, a mnoho nevinných životov bude zničených.

Mier, o ktorý vás prosím, aby ste o neho úpenlivo prosili môjho drahého Syna, má zmierniť vplyv nenávisti, zasiatej do sŕdc zvedených, ktorí spôsobujú utrpenie iným. Mier, ak bude vyliaty Božou mocou na zem, vám odovzdá pochopenie toho, ako musíte spolu vychádzať, s láskou a úctou, bez ohľadu na vaše rozdiely.

Prosím, aby ste sa modlili túto modlitbu modlitebnej kampane, modlitbu mieru, každý deň, za vaše národy. 

Modlitbová Kampaň (164): Modlitba mieru pre národy

Ó, Ježišu, prines mi mier.

Prines mier môjmu národu a všetkým krajinám, ktoré sú roztrhané na kusy, kvôli vojne a rozdeleniu.

Zasaď semienka pokoja do zatvrdilých sŕdc tých, ktorí v mene spravodlivosti spôsobujú utrpenie iným.

Daj všetkým Božím deťom milosti obdržať tvoj mier, aby sa láske a harmónii mohlo dariť,

aby láska k Bohu zvíťazila nad zlom a duše mohli byť zachránené od skazenosti falše, krutosti a diabolskej ctižiadosti.

Daj, aby pokoj panoval nad všetkými, ktorí zasväcujú svoj život Pravde tvojho svätého Slova a tými, ktorí Ťa vôbec nepoznajú.

Amen.

Nech je mier váš, drahé deti a nezabudnite, že bez lásky k Bohu nemôžete nikdy nájsť ozajstný pokoj.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

Posolstvo Boha Otca z 24. augusta 2014 o 17:15 hod.

1204.   Zotriem vaše slzy, zjednotím svet a prinesiem mier

Moja najdrahšia dcéra, naozaj človek pozná mieru mojej lásky k mojim deťom? Vie, že s láskou môže prísť strašná bolesť? Láska, ktorá je čistá, môže spôsobiť veľkú bolesť, keď je odmietnutá.

Ja milujem svoje deti, moje stvorenia, moje telo a krv. Preto cítim veľkú bolesť z toho, akým spôsobom hriech vytvoril rozdelenie medzi mojimi deťmi a Mnou, ich večným Otcom. Plačem, keď vidím ich vzájomnú nenávisť, ktorá dokáže tlieť v ich srdciach. Plačem, keď som svedkom hriechu žiadostivosti, závisti, pýchy, lakomstva a ich túžby vzájomne sa prekonávať, a zranenia a utrpenia, ktoré si navzájom spôsobujú.

Keď berú život, ktorý som človeku odkázal, moja bolesť je tak veľká, že kričím, s takou úzkosťou, že celému nebu spolu so Mnou vytrysknú slzy zármutku. Môj čas nastane čoskoro, a až budete počuť o vojnách, morových ranách, hladomore a množiacich sa zemetraseniach, potom vedzte, že to bude hodina, kedy poviem - dosť!

Vyženiem bezbožných jediným dychom, vrahov len zašepkaním a mojich nepriateľov mihnutím oka. Potom oznámim hodinu, čas pre môjho Syna, aby si vyžiadal svoje právoplatné kráľovstvo.

Zotriem vaše slzy, zjednotím svet a prinesiem mier, vyženiem tých, ktorí prenasledovali moje deti a privediem do svetla môjho kráľovstva tých, ktorí trpeli v mojom mene, pretože budú oslávení v mojom novom kráľovstve na zemi.

Pripravte sa, moje deti, lebo radostný život v mojom Novom raji bude čoskoro váš. Utrpenie na zemi sa skončí a slzy smútku budú nahradené slzami radosti. To je môj sľub. A tak až budete cítiť, že už viac nevládzete, vedzte, že čas úsvitu novej éry je blízko.

Váš Večný Otec 

Boh Najvyšší

Posolstvo Ježiša z 25. augusta 2014 o 19:05 hod.

1205.  Keď niekto hovorí, že Ma miluje, bude robiť všetko podľa mojej svätej vôle

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď niekto hovorí, že Ma miluje, bude robiť všetko podľa mojej svätej vôle. Vloží všetko do mojich svätých rúk a zabudne na svoje vlastné potreby a túžby. Potom Mi povie: "Ježišu, všetko, čo hovorím a robím, je podľa tvojej svätej vôle - rob so mnou podľa vôle Božej."

Človek, ktorý žije vo Mne a Ja v ňom, sa zriekne všetkého, podľa toho, čo prináša Bohu slávu. Nebude mať sebecké pohnútky, žiadne skryté túžby, aby potešil sám seba, a urobí všetko, čo bude môcť, aby bol v tomto živote v plnej jednote so Mnou. Odovzdá Mi každú myšlienku, každý pohyb, každý krok a každý čin, aby som mohol pôsobiť v jeho duši. Bude Mi úplne dôverovať a bude vedieť, že všetko, čo robím, všetko, čo dovolím a a všetko, čo vykonám, aby som očistil zem, bude mať len jeden cieľ, a to, vzdať slávu Bohu.

Človek, sám o sebe, Mi nikdy nemôže dať takýto dar, iba ak dovolí môjmu Duchu Svätému v ňom prebývať. Len potom sa môže pozdvihnúť k dokonalosti, ktorá ho premení tak, že jeho srdce i duša sa stanú prepojené so Mnou. Potom môžem skrze svoje Božstvo vykonať veľké zázraky v tejto duši, ktorá potom, čo Mi úplne odovzdala svoju dôveru, si stále ponecháva svoje Bohom dané právo - svoju slobodnú vôľu.

To, že dovolíte Mne, Ježišovi Kristovi, vo vás prebývať, bude z vašej strany vyžadovať veľkú obeť. Musíte sa zbaviť každej povýšeneckej myšlienky, každej slabosti a každej štipky sebaľútosti. Ak prídete ku Mne a poprosíte Ma, aby som vás viedol, potom akékoľvek utrpenie, ktoré pred tým bolo vaším údelom, bude vymazané. Nič vás nebude trápiť. Nebudete schopní pocítiť nenávisť k druhým, vrátane tých, ktorí vám spôsobujú veľkú škodu alebo smútok. Budete ľahko odpúšťať, v srdci si nebudete uchovávať žiadny hnev, aj keď môžete byť v akýchkoľvek ťažkých životných situáciách, a budete vidieť veci tak, ako ich vidím Ja.

Aby ste sa pripravili na život vo Mne, musíte si pripomínať, že všetko, čo je dobré, pochádza od Boha. Človek svojím vlastným rozumom a rozhodnutím nemôže nikdy dosiahnuť pokoj, až do dňa, v ktorom sa sám ponúkne Bohu v mysli, tele a duši. Tým, že ponúkne Mne, Ježišovi Kristovi, dar svojej plnej dôvery, Ja budem prebývať v takejto duši a tá sa stane súčasťou všetkej mojej slávy. Povýšim takéto duše. Aká radosť zaplaví ich srdcia! Strach z neznámeho ich už viac nebude trápiť. Týmto spôsobom pripravím svet na svoju veľkú slávu – na moje nové nádherné kráľovstvo, kde všetok život bude prežívaný podľa Božej vôle, na zemi, tak ako aj v nebi.

Až bude moja vôľa zakorenená v duši tých, ktorí žijú svoj ​​život podľa každého môjho želania, už nikdy opäť nezažijú vo svojich srdciach nenávisť akéhokoľvek druhu. Pretože by to nebolo možné. Ja nie som schopný nenávisti, a ak Mi dovolíte žiť vo svojej duši, potom vo vás nemôže zostať nič, čo nepochádza odo Mňa.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša z 28. augusta 2014 o 20:40 hod.

1206.   Zasiahnem tak, že to ohromí svet

Moja vrúcne milovaná dcéra, Ja poznám svojich vlastných a oni poznajú Mňa. Poznajú tiež tých, ktorí sú odo Mňa, rovnako ako tých, čo odo Mňa nepochádzajú.

Tí, ktorí sú odo Mňa, sú nežného srdca, plní lásky ku všetkým hriešnikom, vrátane mojich nepriateľov a plní pokory, pretože vedia, že bezo Mňa nie sú nič. Ich duše sú bez zloby, nevraživosti, nenávisti, a kvôli tomu trpia. Svietia ako majáky, ich duše sú plné Božieho svetla. Je to Svetlo, na ktoré Satan a každý padlý anjel útočí všetkými druhmi pokušenia. Sú to tie duše, ktoré Zlý vyhľadáva najviac a v prichádzajúcich časoch budú ovplyvnené lžami. Niektorí od Pravdy úplne odpadnú. Iní sa jej budú držať, ale budú o to bojovať, zatiaľ čo tí, ktorí majú v srdci milosť božskej Božej vôle, Pravdu nikdy neopustia.

Svet sa zmení na veľké bojové pole, kde bude panovať zmätok, a budú to duše, ktoré patria Mne, ktoré budú čeliť najväčším skúškam. To je Satanova túžba vziať Mi tých, ktorí Ma poznajú. Sú to duše, ktoré sú najbližšie môjmu srdcu, pretože predstavujú tú najväčšiu cenu. Budú to také duše, ktoré, ak upadnú v omyl, budú predvedené predo Mňa mojim najväčším nepriateľom. Kvôli ich zrade sa Mi budú vysmievať a Ja budem roniť horké slzy ľútosti pre tieto úbohé Božie deti. Ale vedzte toto. O tieto duše budem bojovať. Zasiahnem tak, že to ohromí svet, aby som ich mohol vytrhnúť z pazúrov klamu, a oni budú vedieť, kedy to urobím. V ten deň sa ich opäť spýtam: "Patríte Mne, alebo nie?" Potom budú vedieť, že som to Ja, a Ja si ich získam späť a vezmem ich do svojho nového kráľovstva. Tí, ktorí zostanú silní, kvôli svojej neotrasiteľnej viere v moje Slovo, povedú tých, ktorí sú odo Mňa. Kvôli týmto dušiam - môjmu zvyšku - sa moje milosrdenstvo rozprestrie ďaleko, aj za hranicu toho, čo je oku viditeľné.

Teraz volám tých, ktorí Ma poznajú. Prajem si, aby ste žili každý deň, ako keby zajtrajšok nebol. Dôverujte Mi. Proste Ma o moju ochranu a volajte ku Mne o výnimočnú priazeň na svojej ceste do mojej novej éry mieru. Zakaždým vám prídem na pomoc a zahrniem vás mimoriadnymi milosťami. Potom sa nebudete ničoho báť, pretože budete vedieť, že Ja kráčam s vami. Budem vás držať za ruku, až vás povediem k útočisku môjho pokoja a mojej veľkej slávy.

Poďte ku Mne a nebojte sa, lebo môj Veľký Deň sa neočakávane a náhle rozvidnie a vy už nevyroníte žiadnu ďalšiu slzu, pretože budete zjednotení s božskou vôľou Boha naveky.

Prijmite moju lásku, moje požehnanie a moje veľké milosrdenstvo, lebo keď tak urobíte, budete môcť skutočne tvrdiť, že ste moji.

Váš Ježiš

Posolstvo Matky Spásy z 29. augusta 2014 o 14:25 hod.

1207.   Premýšľajte o živote ako o etape medzi narodením a novým nádherným kráľovstvom

Moje drahé deti, nech sa ani jeden z vás nebojí nebeského zásahu v tejto misii spásy. Namiesto toho buďte vďační za veľké Božie milosrdenstvo a jeho nepochopiteľnú lásku k ľudskej rase. Musíte vzdať Bohu chválu vo vedomí, že všetko s Ním začína aj končí. Nie je nič medzi tým. Premýšľajte o živote ako o etape medzi narodením a novým nádherným kráľovstvom, ktoré čaká na vás všetkých, ak prijmete Boží sľub, že jeho jednorodený Syn, Ježiš Kristus, sa vráti, aby si vyžiadal svoje kráľovstvo.

Toľko ľudí neverí v toho, kto ich stvoril. Môžu zakúsiť jeho lásku, a napriek tomu ešte neveria, že láska pochádza od Boha a že Boh je Láska. Tí, ktorí prijímajú existenciu zla, neveria v Božiu lásku, ani neprijímajú existenciu Zlého. Iba tí, ktorí dokážu prekonávať zlo vo všetkých jeho podobách, skutočne rozumejú sile, ktorú zlo má nad slovami, skutkami a konaním ľudí. Len vtedy, ak sa duša vymaní z vplyvu zla, sa môže oslobodiť. Skutočná sloboda môže byť dosiahnutá iba vtedy, ak prijmete Pravdu. Ak neprijmete vtelené Slovo, čo je môj Syn, Ježiš Kristus, potom nebudete nikdy slobodní.

Deti, musíte bojovať so zlom vo všetkých jeho klamných podobách, ale nie je ľahké ho jednoznačne rozpoznať. Satan je kráľom lží. On je podvodník, ktorý dokáže presvedčiť svet, že on neexistuje. Vždy predkladá Pravdu ako niečo zlé a presvedčí slabých medzi vami, že zlo môže byť vždy ospravedlnené. Nesmiete sa nikdy nechať oklamať, lebo svetu bola daná  Pravda a je obsiahnutá v Knihe môjho Otca. Musíte sa vyhnúť všetkému, čo sa odchyľuje od pravdivého Božieho Slova. Nepočúvajte tých, ktorí hovoria, že zlý čin je niečo dobré, alebo že musí byť prijatý kvôli k dobe, v ktorej žijete.

Ľudská rasa sa nezmenila. Hriech sa nezmenil. Všetko, čo sa zmenilo, je nechuť ľudí uznať Boha ako svojho Stvoriteľa.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

Posolstvo Ježiša z 30. augusta 2014 o 18:15 hod.

1208.   Nevšímajte si krik opozície, pretože ľudská mienka neznamená nič v mojom kráľovstve

Moja vrúcne milovaná dcéra, vytrvalosť v utrpení privádza dušu bližšie ku Mne, a Ja preto takéto skúšky odmeňujem. Nikdy nepodceňujte, že moja prítomnosť v duši je spozorovaná Zlým, ktorý je rýchlo priťahovaný k tým dušiam, v ktorých je moja prítomnosť najsilnejšia. Prijmite utrpenie v mojom mene a pochopte, že dôvodom k nemu som Ja. Keby som nebol prítomný, Zlý by vás ignoroval.

Milosti, ktorými nešetrím u tých, ktorí Ma najviac milujú a ktorí opustili každý aspekt sebalásky a pýchy, zahŕňajú dar rozlíšenia. Je to veľmi zvláštny dar z neba, a požehnaní sú tí, ktorí majú milosť rozlíšiť Pravdu, pretože sú jediní, ktorí nebudú nikdy ovplyvnení falošnosťou. Tí z vás, ktorým bol daný tento dar, mi prinesú duše. Ale za každú dušu, ktorú Mi prinesiete, a kvôli vašim modlitbám a utrpeniu, sa vás Zlý bude pokúšať zastaviť. Vedzte, že sláva Božia, ktorá je prítomná po vašom boku, vyvolá strašný jed, a vy budete preklínaní v mojom mene tými slabými dušami, ktoré sú ako krmivo pre Satana a každého démona, ktorého uvoľnil, aby zničil duše na zemi.

Buďte v pokoji, a vedzte, že ak budete obhajovať Pravdu - Slovo Božie - tvárou v tvár protivenstvám, použijem všetku svoju moc na záchranu duší. Za každú dušu, ktorú Mi prinesiete, vám uštedrím viac milostí, a tak to bude pokračovať. Nevšímajte si krik opozície, pretože ľudská mienka neznamená nič v mojom kráľovstve. Musíte hľadieť jeden na druhého ako keby mojimi očami. Nepovedal som vám to už skôr? Nepochopili ste tú najzákladnejšiu lekciu, ktorú som vás učil počas času môjho pobytu na zemi? Milujte jeden druhého, ako Ja milujem vás. Ak nemôžete milovať svojich nepriateľov, potom zistíte, že je ťažké prísť bližšie ku Mne. Ak sa povyšujete nad druhých, potom nemôžete povedať, že Ma bezpodmienečne milujete, pretože inak by ste Mi povedali:

"Ježišu, nie som hoden stáť pred Tebou, ale urob so mnou, čo chceš, tak ako ja urobím, čo si praješ."

Choďte, všetci, a majte na pamäti, Kto Ja som. Len vtedy, ak žijete svoj ​​život podľa môjho učenia, môžete skutočne povedať, že ste moji. Nemôžete vziať časť môjho Slova a hlasno ju vyhlásiť, a potom poprieť ostatné časti. Tým, ktorí vyhlasujú svoju nadradenosť nad ostatnými a predkladajú svoje prekrútené verzie môjho Slova, a ak to bude mať za následok vzdialenie duší odo Mňa, hovorím toto. Deň, kedy odstránim svetu svoju prítomnosť, bude ten, kedy mocní a pyšní budú plakať slzami hnevu, a potom beznádeje, pretože spoznajú, ako ich podvod priviedol mnohé duše k pádu, a budú sa triasť Božím hnevom. Bude krik a škrípanie zubami. Ale vtedy sa nebudú mať kam obrátiť. Nebudú mať nikoho, kto by im odpovedal, pretože nikdy neuvidia moju tvár.

Váš Ježiš