Január 2014

 

1. 1.  2014 - 13:44 hod.

1010. Pravda bude prekrútená a Slovo Božie bude predstavené obrátene

Moje dieťa, prosím, povzbudzuj  všetky Božie deti  k vytrvalosti počas skúšok, ktoré majú prísť. Tak mnohým skúškam budú čeliť všetci kresťania, ktorí budú musieť byť svedkami hrozného odpadlíctva, ktoré budú  pred nimi predvádzať tí, u ktorých budú hľadať vedenie, za účelom, aby žili plnohodnotný kresťanský život. 

Tí, ktorí budú čoskoro vymenovaní do najvyšších úrovní Cirkvi môjho Syna na zemi, nebudú od Boha. Nebudú slúžiť môjmu Synovi a zmenia mnohé učenia a zákony v cirkvi. Tak rýchlo prinesú takéto zmeny, zavedú  mnoho nových kníh, misálov a listov, že potom budete vedieť, že takáto práca, by zabrala roky príprav. V tomto prípade by nebolo možné zaviesť tak radikálne zmeny v toľkých podobách. To bude jedno z prvých znamení, kde si môžete byť istí, že toto pokrivené učenie, ktoré bude čoskoro zavedené, bolo pripravené s veľkou starostlivosťou.

Mnoho ľudí nespozná tieto  zmeny v cirkvi a tí, ktorí ich spoznajú, im budú tlieskať, pretože zmiernia pocit viny, ktorý budú mať kvôli svojim hriechom. Nakoniec budú spokojní, lebo to teraz bude znamenať, že budú schopní otvorene hlásať svoj súhlas so všetkými vecami, ktoré urážajú Boha. Pretože ak cirkev vyhlási  hriech za prirodzenú vec a za súčasť ľudskej prirodzenosti, potom to iste znamená, že hriech už viac nie je dôležitý. Potom tým, že vyhlásia dôležitosť starať sa o chudobných a hladných vo svete, budú sa sami sebe zdať svätými v Božích očiach.

Až môj Syn bude verejne odmietnutý a kedy jeho Slovo bude prekrútené, bude venovaná veľká starostlivosť veľkým verejným charitatívnym činom. To odvedie pozornosť od reality. To spôsobí odvrátenie a nakoniec sa o pravom Božom Slove nebude už viac hovoriť. Až všetky náboženstvá budú privedené pod jednu strechu a kde názorom pohanov bude preukazovaná veľká úcta, potom sa ľudia budú obávať povstať a hlásať Pravdu. Ak sa to odvážia urobiť, budú obvinení z rúhania.

Blíži sa rýchlo deň, kedy ak vyhlásite sa za pravého kresťana a ak budete pripomínať ľuďom Slovo Božie, potom budete obvinení z kacírstva. Pravda bude pokrivená a Božie Slovo bude predstavené obrátene. Nič nebude mať poriadok. Nič nebude dávať zmysel v nových pravidlách, ktoré budú čoskoro zavedené v Cirkvi môjho Syna. Je dôležité, že nezáleží na tom, ako neobľúbení sa môžete stať, vždy musíte zostať verní Slovu Božiemu.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

02.01.2014 - 20.40 hod.

1011. Traja zo štyroch Ma zaprú

Moja dcéra, nastáva čas, keď všetko verejné uznanie o tom, Kto som, bude iba slabým zhasínajúcim knôtom sviečky, ktorá práve dohára.

Tí, ktorí hovoria, že sú odo Mňa, budú o Mne málo hovoriť. Tí, ktorí sú Mi verní, budú šokovaní, keď uvidia, tak mnohých, ako Ma zapierajú. Doba, kedy veriaci budú oddelení od tých, ktorí budú vedení do závažného omylu je takmer u vás. V týchto dňoch, ktoré ležia pred vami, slepí, hluchí a tí, ktorí nedokázali zostať bdelí k pravému Božiemu Slovu, sa zhromaždia vo svojich miliardách a príjmu falošné učenie - nie odo Mňa.

Keď počujete hovoriť o novom obnovenom sľube viery, ktoré bude formou sviatosti birmovania, potom vedzte, že to bude vytvorené človekom. V mojich očiach bude bezvýznamný. Bude  predložený falošným prorokom ako súčasť jeho globálneho plánu k zjednoteniu všetkých náboženstiev vo svete. Moje Božstvo bude odhodené bokom. Moje Slovo bude zabudnuté a pochované, zatiaľ čo moje učenia budú pokrútené, za účelom donútiť veriacich k prijatiu novej formy takzvanej evanjelizácie.

Moje Slovo, však, zostane živé, pretože tí, ktorí zostanú v mojej Cirkvi, ako bola ustanovená od počiatku, Ma nezaprú. Traja zo štyroch Ma zaprú. Len môj zvyšok sa Ma bude pridržať a zachovávať moje slovo, a mnohí z nich budú udivení. Tie úbohé duše, ktoré zostanú v mojej Cirkvi, keď bude uchvátená  novým učením, nebudú vedieť, kam sa obrátiť. Pre nich hovorím toto. Buďte silní. Buďte pevní. Nezaprite Ma. Modlite sa, aby som vás viedol a naďalej Mi slúžte, ako ste Mi vždy slúžili. Až budete vyzvaní, aby ste Ma zapreli, tými, ktorí tvrdia, že  konajú pre dobro všetkých - všetkých náboženstiev – odvráťte sa, pretože budete požiadaní, aby ste prijali pohanstvo, ktoré bude prestrojené za kresťanstvo.

Pretože títo podvodníci, nepriatelia Boha, napadnú moju cirkev, v jej hierarchii, môj Otec zošle hrozný trest. Otrasie svetom a ani jeden muž, žena alebo dieťa nebude môcť ignorovať tieto otrasy. Keď moji nepriatelia zaútočia na moje mystické telo, spôsobia veľkú škodu, veľa zmätku a odvedú  mnohých od Pravdy. Ale oni nikdy nezničia moju cirkev, pretože moja zvyšková armáda sa nikdy nevzdá  Pravdy, aj keď bude nútená prisahať vernosť Satanovi alebo jeho služobníkom.

Teraz sa vystupňuje mnoho vojen a búrky a zemetrasenia zosilnejú, pokým burácanie hnevu môjho Otca nebude cítiť všade.

Mojim nepriateľom, ktorí chodia medzi vami a moju Cirkev uviedli do omylu, hovorím toto. Nikdy vám nedovolím zvíťaziť nad tými dušami, za ktoré som položil svoj život. Vaša arogancia bude mať krátke trvanie, vaše bezbožné činy budú zastavené a vaše pokusy zraniť duše, ktoré ste si vybrali, budú mať náhly koniec. Už nikdy nepovstanete proti Božiemu Slovu, bez toho, aby na vás nebol zoslaný Boží zásah. Vaša vernosť ku Zlému skončí nešťastím pre vás a všetkých, ktorých ste stihli oklamať. Ak sa budete snažiť postupovať k bránam nebies, aby ste sa vychvaľovali svojou vernosťou k Satanovi, budete zrazení, zviazaní a vrhnutí do priepasti, bez toho, že by vám bolo preukázané akékoľvek  milosrdenstvo.

Choďte teraz, všetci tí, ktorí ste svedkami týchto vecí, ktoré majú prísť, a zostaňte stále bdelí. Musíte Mi naďalej slúžiť, pretože tu môže byť len jeden Pán.

Váš Ježiš

   3. 1. 2014 - 21:45 hod.

1012. Mnohé bude odhalené Božím deťom, pred Veľkým dňom Pána

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď dávni proroci boli povolaní Bohom, aby hlásali Pravdu, neboli - niektorí z nich - príliš nadšení s kalichom pravého Božieho Slova, ktoré im bolo dané. Bolo to tak ohromujúce, pre každého z nich - z ktorých väčšina nebola vzdelaná v slovách Písma – že, mnoho z toho, čo im bolo dané,  im nedávalo zmysel. Napriek tomu Moc Ducha Svätého ich priťahovala, a to im umožnilo hovoriť Božie slovo, presne tak, ako im bolo dané. Mnohí sa krčili v strachu. Niektorí odišli. Tí, ktorí odišli, sa vrátili späť. Keď Boh zosiela proroka, znamená to, že plánuje niečo s veľkou dôležitosťou. Proroci, poslovia Boží, odhaľujú svetu iba to,  čo je potrebné k spáse duší.

Dcéra moja, nech je známe, že táto misia bude takou misiou, kedy Boží hlas sa prejaví ako dunenie hromu, ktoré bude cítiť v každej časti zeme. Božím deťom bude mnohé odhalené pred úsvitom Veľkého dňa Pána. Je nutné, aby sa to stalo, pretože keby On ľudstvo nevaroval, potom by nesplnil svoj sľub, ktorý dal prorokom - Mojžišovi, Danielovi a Jánovi.Keď Boh urobí sľub, potom ho vždy splní.

Nebojte sa nikdy pravého proroka, pretože oni hovoria slová, ktoré  im do úst vložil Boh  pre vaše dobro.

Počúvať Božie Slovo vyslovené dnes môže spôsobiť strach. Môže to byť ohromujúce a spôsobiť určitú dávku  znepokojenia. Napriek tomu, bez toho, že by Slovo nebolo znovu oživené, znovu dýchalo a žilo medzi vami, zistili by ste, že priepasť –  vzdialenosť medzi vami a Bohom – je príliš veľká. Priepasť sa teraz uzatvára, pretože moje slová, prinesené vám mojím Otcom, vám prinášajú úľavu - viac radosti, ako smútku, viac odvahy než strachu a viac útechy, ako plaču.

Načúvaj tomu pozorne, dcéra moja. Nesmieš sa nikdy snažiť odohnať Ma, keď všetko, čo chcem urobiť, je, zovrieť vás všetkých v mojej svätej náruči a pritiahnuť vás k môjmu srdcu. Moje Slovo môže byť vážne, moje proroctvá ťažké počúvať a byť svedkom zlých skutkov ľudí znepokojujúce, ale nikdy nezabúdaj, že všetky tieto veci pominú. Budú zabudnuté. Nebudú dôležité. Lebo svet, život pred vami, prinesie so sebou veľkú radosť a veselie, až Božiu Lásku bude cítiť na každom mieste, v každom domove, v každej duši a v každom srdci.

Toto je posledná časť môjho plánu k záchrane zeme a každého žijúceho stvorenia. To prinesie mnohé ťažkosti a skúšky. Znášať ľudskú krutosť bude tým najťažším zo všetkého a odmietnutie Mňa, Ježiša Krista, tou poslednou kvapkou v očiach môjho Otca. Napriek tomu tento posledný konflikt nebude trvať dlho, než človek bude oslobodený od strašnej nenávisti, ktorá existuje vo svete.

Sila nebies by nemala byť podceňovaná, pretože zásah môjho Otca bude pre jeho nepriateľov príliš mocný, než aby ho vydržali. Tak buďte pokojní. Prijmite Boží zásah - jeho veľký čin lásky, daný vám Slovom, ktoré vychádza z úst jeho prorokov. Všetky tieto veci vás majú ochrániť, priviesť vás bližšie ku Mne a vytvoriť nový začiatok, ktorý nebude mať konca.

Váš Ježiš

   4. 1. 2014 - 13:40 hod.

1013. Vždy odpoviem tým, ktorí úpenlivo prosia o milosrdenstvo za iné duše

Moja vrúcne milovaná dcéra, aj keď mojej spravodlivosti je potrebné sa obávať, vždy odpoviem tým, ktorí úpenlivo prosia o milosrdenstvo za iné duše. Sľubujem vám, že skrze modlitby mojich Modlitebných Kampaní a iných modlitieb, v ktorých Ma prosíte o preukázanie láskavosti, Ja vás vypočujem a budem  podľa toho konať.

Moje Milosrdenstvo je bez hraníc a zahŕňa všetkých hriešnikov, keď vy i ostatní hľadáte vykúpenie. Moja láska je nekonečná. Moje zľutovanie je neprestajné. Nech nikto nikdy nepochybuje o mojom  sľube a mojej túžbe zachrániť každého, vrátane mojich nepriateľov. Nalieham na vás, moji milovaní nasledovníci, po celom svete - vrátane tých, ktorí nie sú oboznámení s týmito posolstvami –  modlite sa, modlite sa, modlite sa za svoje vlastné duše a za duše druhých. To zahŕňa veriacich, neveriacich a tých, ktorí nepoznajú Pravdu.

Moja láska k vám je tu pre vás všetkých, aby ste ju vnímali, cítili a prežívali. Jediné, čo musíte urobiť, je odpovedať, ako som vás učil. Milujte sa navzájom, ako vás Ja milujem. Buďte milosrdní, keď vás bičujú, a modlite sa za nich. Buďte štedrí, keď trávite svoj čas, v namáhavej práci a v modlitbách za záchranu tých duší, ktoré sú ďaleko odo Mňa.   

Toto je mojou najväčšou túžbou. Choďte v pokoji.

Váš Ježiš

    4. 1. 2014 - 13:50 hod.

1014. Najprv sme išli do Júdska a potom sme vzali môjho Syna do Indie, Perzie, Egypta, Grécka a Anglicka

Moje dieťa, keď sa schyľovalo k narodeniu môjho Syna, súženie, ktoré na nás doľahlo bolo vo všetkom zjavné. Utiekla som k Alžbete pre útechu, s vedomím, že ona bola obdarená náhľadom, ktorý jej bol daný Duchom Svätým. Ja a môj milovaný manžel, sme vyhľadali toto útočisko pokoja, v čase, keď sme boli tak ohromení poznaním toho, čo malo prísť.

Keď sa môj čas priblížil, všetky ťažkosti nastražené duchom Zla boli kladené pred nás, na každom kroku, ktorý sme urobili.  Zabuchli nám dvere pred nosom, ľudia, ktorých sme poznali sa nám vyhýbali a boli sme vyhnaní do pustatiny. A tak sme skončili bez strechy nad hlavou a v útulku vhodnom iba pre zvieratá, po dobu kým svätý Mesiáš prišiel na svet ako chudobný človek. Neboli žiadne obrady, žiadna korunovácia, žiadne uznanie. Zostalo len pár ľudí, aby ma utešili v mojej opustenosti.  Ale potom, keď sa narodil môj Syn, všetky pocity úzkosti ma opustili. Všetko, čo som cítila, bola láska z  najväčšej Božej prítomnosti. Konečne zavládol v mojom srdci pokoj.

Z moci Ducha Svätého, nám bola poslaná pomoc a útecha, i keď jej bolo len málo. Hoci narodenie Ježiša Krista bola skromná a prostá udalosť – na ktorej sa zúčastnilo len málo ľudí  - slovo sa rozšírilo. Takto pracuje Duch Svätý. Mnohí očakávali narodenie. Mnohí o tejto udalosti počuli a potom o nej hovorili. Keď  bolo známe, že sa narodil Ježiš Kristus, ľudstvu zasľúbený Mesiáš, opozícia začala narastať. Zlomyseľný útok Herodesa a všetkých jeho služobníkov ukázal, ako veľmi môže prítomnosť Božia vniesť strach do sŕdc zlých ľudí. 

Od toho dňa som sa stala ochrankyňou svojho Syna a môj milovaný manžel Jozef sa staral o našu bezpečnosť pri mnohých neskorších príležitostiach. Strávili sme mnoho rokov utekajúc z jedného miesta na druhé. Čelili sme mnohej opozícii – mnohému strachu, mnohej nenávisti. To bolo našim údelom. Od chvíle, keď môj Syn bol nájdený ako káže v chráme, ako dvanásť ročný, začali sme Ho ukrývať.

Jozefova rodina nám pomáhala nás prepašovať von a  mnoho rokov sme cestovali. Najprv sme išli do Júdska a potom sme vzali môjho Syna  do Indie, Perzie, Egypta, Grécka a Anglicka. Všade,  kade sme išli, prítomnosť môjho Syna vytvorila mnoho zázrakov, hoci On sám sa nikdy nepredstavil na verejnosti ako Mesiáš.  Bol dobre opatrovaný, a veľmi sme si Ho užívali (tešili sa z Neho). Žili sme v pokoji, láske a harmónii, a keby nebolo môjho manžela Jozefa, nemali by sme kam ísť, aby sme ochránili môjho Syna, predtým než začal svoju verejnú misiu.

A teraz, jeho Druhý príchod je ohrozený, a každá prekážka bude kladená predtým, než príde.  Každé slovo z úst Jeho proroka bude roztrhané na kusy a zosmiešňované. Len hŕstka ľudí, bude zasvätená do Pravdy okolo tejto misie a mnoho dverí sa zabuchne do tvárí tých, ktorí sa riadia Jeho pokynmi. Táto misia je pre teba osamelá, moje dieťa, a od teba sa vyžaduje, aby si zostávala  poslušná vo všetkých veciach, ktoré ti Boh oznámil.

Pomoc bude poslaná. Pomoc môže tak isto skončiť, ak je to túžba môjho Syna. Aj keď je vidieť len málo ľudí, nasledujúcich túto misiu, milióny v ňu úplne veria. Lebo Božie Slovo bude vždy priťahovať tých, čo sú Jeho, skrze moc Ducha Svätého.

Pôrodné bolesti začali a nebudú trvať príliš dlho. Čoskoro svitne zrodenie nového začiatku a potom konečne príde deň Pánov. Deti, buďte v pokoji, lebo všetky tieto veci sa musia stať predtým než bude zem očistená od hriechu.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

   5. 1. 2014 - 19:34 hod.

1015. Ak  je čo i len kúsok pýchy v duši, nikdy do nej Duch Svätý nevstúpi

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď oheň Ducha Svätého vstúpi do duše človeka, jednou z prvých reakcií sú slzy. Ďalšou reakciou je rozpačitosť. Treťou reakciou je uvedomenie si, že niečo úžasné - vnútorné pochopenie Božej pravdy  a všetkého, čo si želá -  sa zmocnilo danej duše. Naraz, zostúpi pokoj, rovnako ako náhle pochopenie tajomstva existencie Boha - Božej lásky. Všetky veci, ktoré sú podľa Božieho Slova, sa stanú jasné.

Iba tí, ktorí odovzdali svoju vôľu Bohu a ktorí sa zriekli všetkej ľudskej pýchy a intelektu a odovzdali tieto veci Jemu, sú schopní prijímať tento dar Ducha Svätého. Ak  je čo i len kúsok pýchy v duši, nikdy do nej Duch Svätý nevstúpi.

Iba tí, ktorí úprimne veria, že Boh je všemocný a že človek nie je ničím, a je nehodný stáť pred Ním, môžu odovzdaťsvoju vôľu. Len tým, ktorí sú ochotní robiť všetko, čo sa od nich vyžaduje, konať svätú Božiu vôľu podľa jeho Slova, môžebyť daný dar hlásať Slovo, ktoré bude mať skutočný účinok.

Ktokoľvek tvrdí, že hlása Pravdu a hovorí, že je vedený Duchom Svätým, sa nebude nikdy chváliť svojoudôležitosťou. Nebude nikdy priťahovať pozornosť k svojim darom, k svojim talentom, k svojim znalostiam, k svojejsvätosti alebo k svojej pokore. Lebo keď to človek robí, vo svätom mene Boha, nebol požehnaný Duchom ohňa -plameňom, ktorý zapaľuje srdcia ľudí, aby s láskou odpovedali Božiemu Slovu.

Počas svojho pobytu na zemi som dal jasne všetkým najavo, že ten, kto sa povyšuje predo Mnou, bude vyvrhnutý dopustatiny. Ten, kto sa pokorí predo Mnou, bude povýšený.

Váš Ježiš

   7. 1. 2014 - 12:15 hod.

1016. Budete svedkami toho najväčšieho podvodu, aký kedy Satan spôsobil vo svete

Moja vrúcne milovaná dcéra, moje Slovo zostane neporušené, pretože moji milovaní verní nasledovníci po celom svete, ktorí vytvoria moju zostatkovú cirkev, sa nikdy neodchýlia od Pravdy.

Tak mnoho mojich nasledovníkov vystúpi, aby  vytvorili moju zvyškovú armádu v každom národe  vo svete, vrátane komunistických zriadení. Duch Svätý je poslaný, aby pokryl každú jednu časť tejto malej, ale veľmi mocnej, mojej armády. Čoskoro budú všetci moji učeníci všade šíriť slová proroctiev, ktoré sú dané  svetu prostredníctvom tejto misie. Teraz vyjdú von a budú šíriť evanjeliá, moje slovo a moje zasľúbenia všetkým. Ja  nikdy nedovolím, aby viera mojich nasledovníkov chradla a slabla. Avšak, bude málo tých duší, ktoré zostanú verné Slovu, ako bolo dané ľudstvu v Biblii.

Moje svetlo bude žiariť ako slnko na všetky tie miesta, kde moji milovaní učeníci v tomto čase odpovedajú na moje volanie. Toto je volanie z neba, vyzvať vás,  aby ste vzali môj kríž a nasledovali Mňa, vášho Ježiša Krista až na koniec zeme. Prajem si, aby šírením hlásania Pravdy o Najsvätejšej Trojici,  ste Mi pomohli zhromaždiť stratených, zmätených, zblúdených a tých, ktorí Ma nepoznajú.

Budete volať ku všetkým náboženstvám, a dávať im moje Slovo. Budú požehnaní, prostredníctvom modlitieb, ktoré vám dávam. Radujte sa, vy, ktorí viete, že som to Ja, Ježiš Kristus, kto volá na vás v tejto dobe veľkej zmeny. Ste skutočne požehnaní. Vedzte, že moja láska k vám je taká, že  vás povediem, posilním a dám vám odvahu  levov vo vašom poslaní.Budete hovoriť s láskou a výrečnosťou a oheň Ducha Svätého sa bude vylievať z vašich úst. Tento dar pritiahne milióny (ľudí) späť ku Mne. Ja vás teraz pripravujem, pretože budete svedkami toho najväčšieho podvodu, aký kedy Satan spôsobil vo svete.

Keď ste za Mňa, budete schopní brániť svet, predtým, aby bol pohltený zlobou Zlého v jeho posledných dňoch. Nezlyháte. Budete trpieť. Budete čeliť odmietnutiu, odporu a obvineniu z kacírstva, aj keď, budete len pripomínať ľuďom to, čo je obsiahnuté vo svätých evanjeliách.

Buďte v pokoji, pretože moje dary vás budú posilňovať v tejto bitke. Teraz ste pripravení, na mojich nepriateľov, ktorí čakali, aby mohli trúfalo samých seba vyhlásiť vo svete, a zakrátko sa stanú známi. Potom nastane čas, aby sa zavŕšil môj posledný plán na záchranu ľudstva.

Ja som vo vás, s vami a vždy  prebývam vo vašich srdciach a dušiach.

Váš milovaný Ježiš

   7. 1. 2014 - 23:15 hod.

1017. Keď moji nasledovníci, ktorí upadnú do podvodu, ktorý má prísť, Ma zaprú, neznamená to, že budú hovoriť: " Neverím v Ježiša. " Nie, bude to znamenať toto

Moja vrúcne milovaná dcéra, práve keď veriaci vykríknu : " Dosť -  už sa viac nedokážeme  pozerať na to, ako zlo víťazí nad dobrom " všetka bolesť sa náhle skončí.

Očista od zla vyžaduje, že bude dovolené, aby sa najprv rozšírilo. Toto je skúška pre ľudí so zlými srdcami, ktorí budú vtiahnutí ako prví. Keď  sa vrhnú do prázdnoty zla, budú buď vzdorovať bolesti, ktorá sa vytvorí  v ich dušiach, alebo dovolia, aby boli vzatí do nových hĺbok, ďalej a ďalej od kráľovstva Božieho.

Duše veriacich budú testované až do krajnosti a budú mučení zmätkom, ktorý má prísť. Mnohí budú vo svojich srdciach vedieť, že to, čomu verili, je pravda a čo držali v blízkosti ich srdca, sa už viac nepovažuje za pravdu. A tak nebudú schopní sa rozhodnúť, čo je odo Mňa a čo nie je. Ich viera bude rozpoltená, a mnohí sa ocitnú zapletení do nového človekom vytvoreného učenia, ktoré budú pociťovať ako nesprávne. Budú mať pocit nepokoja a mnohí nebudú schopní zveriť svoje obavy, tým, ktorí boli vymenovaní ako moji zasvätení služobníci. Nebudú vedieť, na koho sa obrátiť, aby poznali Pravdu.

Budú musieť byť svedkami verejného vyhlásenia, ktoré oslávi hriech, keď bude vyhlásené, že ľudstvo je slabé - Boh vie, že človek, oslabený hriechom, je len obeť. Namiesto toho, aby boli svedkami hriechu v celej svojej ošklivosti, budú nútení odkývnuť svoj súhlas a prijať nové zákony, ktoré budú zavedené do cirkvi. Bude sa od nich očakávať, aby vzdali poctu a rešpektovali nové zákony, ktoré budú vyzývať každého z vás rešpektovať ľudskú individualitu a vaše právo byť tým, čím si prajete, a robiť to, čo chcete.

Keď moji nasledovníci, ktorí upadnú do podvodu, ktorý má prísť, Ma zaprú, neznamená to, že budú hovoriť: " Neverím v Ježiša. " Nie, bude to znamenať toto.  Vyberú si, ktorým častiam z môjho učenia, chcú veriť. Potom sa rozhodnú, s ktorými časťami nesúhlasia. Potom povedia, že Ježiš by súhlasil s týmto novým výkladom, keby dnes chodil po Zemi.Ach, ako málo sa naučili a ako ich pýcha rozdelí. Keď na nich dopadne trest, a keď si uvedomia, ako Ma urazili, budú kričať hrôzou, keď budú čeliť spravodlivosti, ktorá im bude vymeraná.

V ten deň, keď bude odhalená pravda, bude to len vďaka modlitbám mojej zvyškovej armády, že tí, ktorí priniesli na seba hanbu  a ktorí bojovali proti Mne, ich milovanému Ježišovi, ktorý im len chcel priniesť  milosrdenstvo – že budú zachránení.

Váš Ježiš

   8. 1. 2014 - 21:15 hod.

1018. Keď sa budete  modliť tieto nové litánie počas doby veľkých skúšok, poskytnem vám úľavu

Moja vrúcne milovaná dcéra, musí byť oznámené, že všetci z vás, keď  budete brániť Slovo Božie počas doby temna, budete odo Mňa potrebovať každú milosť, ak máte ostať stáť. Keď budete volať ku Mne, aby som zaplavil vaše duše svojimi zvláštnymi milosťami, tak zistíte, že je jednoduchšie Ma nasledovať.

Odkazujem všetkým statočným a verným dušiam tieto zvláštne milosti. Ak sa budete modliť tieto nové litánie počas doby veľkých skúšok, poskytnem vám úľavu.

Litánie ( 6 ) : Dar milostí

Ó najdrahší Ježišu, môj milovaný Spasiteľ,

naplň ma svojou láskou.

Naplň ma svojou silou.

Naplň ma svojou múdrosťou.

Naplň ma svojou vytrvalosťou.

Naplň ma svojou pokorou.

Naplň ma svojou odvahou.

Naplň ma svojou vášňou.

Amen.

Dušiam, ktoré sa budú modliť tieto litánie v časoch prenasledovania, vedzte, že na vás vylejem tieto milosti. Stanete sa pokojnejšími, silnejšími a viac odvážnejšími, až ponesiete môj ťažký kríž k bránam nového neba a novej zeme. A čo je najdôležitejšie, nepodľahnete zastrašovaniu, ktorému možno budete musieť čeliť v mojom svätom mene.

Budete kráčať pevne a dôstojne, až budete pokračovať v obhajovaní Božieho Slova. Každý, kto odpovie na túto výzvu a bude sa modliť tieto mimoriadne litánie, pocíti radosť vo svojom srdci, ktorá tam predtým nebola. Budete sa tiež cítiť sebaistí s vedomím, že ste boli požehnaní mocou Ducha Svätého a vo vašich srdciach bude vždy vládnuť Pravda.

Milujem a žehnám teraz každému jednému z vás - v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Váš Ježiš

   9. 1. 2014 - 21:40 hod.

1019. Moja láska k ľudstva je úplná. Milujem všetkých, vrátane tých, ktorí páchajú tie najohavnejšie skutky.

Moja vrúcne milovaná dcéra, pozri sa okolo seba, a čo vidíš? Svet plný protikladov. Na jednej strane uvidíš lásku, radosť a dobrú vôľu. Ale tie, na druhej strane, budú potlačené nenávisťou, ktorú má Zlý k ľudstvu.

Každý nepokoj, zármutok, zmätok, nedostatok dôvery, jed, nenávisť a zlo, ktoré vidíš, ako sa dejú vo svete; vedz, že to pochádza iba z jedného zdroja. Metla ľudstva, ktorou je Satan, vytvorila zúfalé nešťastie medzi Božími deťmi. Ich bolesť sa potom stáva mojou a to je dôvod, prečo Zlý vytvára takú spúšť - aby Mi ublížil.

Dcéra moja, kamkoľvek od dneška pôjdeš a kohokoľvek stretneš, bude to, ako ich vidím Ja – každého ako dieťa Božie. Ako ich len všetkých milujem, ako chcem milovať každého z nich - bez ohľadu na ich chyby alebo hriechy. Nezáleží na tom, čo urobili, aby Ma urazili; stále ich milujem - každého jedného. Cítim veľkú radosť, keď vidím z nich vyžarovať lásku - lásku, ktorú dostali ako dar od môjho Otca, ktorý ich stvoril. Ich láska je moja láska a priťahuje k nim ostatné duše a to potom šíri Božiu lásku všade.

Ale keď vidím bolesť a utrpenie v ktorejkoľvek duši, potom sa ich bolesť stáva mojou. Ich bolesť môže byť spôsobená strašným utrpením, zapríčineným nedostatkom lásky k druhým, čo  prináša pocit zúfalej bezútešnosti. Ich samotu a odlúčenie cítim tiež a to ešte viac roznieti môj súcit.

Potom sú duše, ktoré trávia všetok svoj čas honbou za vecami, ktoré nepochádzajú odo Mňa. Tí, ktorí Ma odmietajú, úplne lámu moje srdce vo dvoje. Koľko veľa krvavých sĺz roním za tieto duše, pretože prestrihli pupočnú šnúru, ktorá ich spája s ich Spasiteľom - ich jedinou nádejou na spásu. Až uvidíš tieto duše, dcéra moja, pocítiš strašný smútok v tvojom srdci, rovnaký aký pre nich cítim Ja.

Nakoniec, sú tu takí, ktorí tvrdia, že Ma reprezentujú, ale ktorí nie sú hodní utrieť moje nohy. Ich nenávisť ku Mne je spôsobená ich sebaláskou. Napriek tomu, bez ohľadu na to, ako často Ma urážajú a klamú moje stádo, stále prahnem po ich dušiach.

Moja láska k ľudstvu je úplná. Milujem všetkých, vrátane tých, ktorí páchajú tie najohavnejšie skutky. Tak to bude až do konca. Prijmem ich duše aj v posledný deň, kým nebudú vyčerpané všetky moje snahy ich zachrániť; iba tí, ktorí pobežia do priepasti šelmy a Mňa odmietnu, hoci vedia, ako veľmi ich milujem - budú pre Mňa navždy stratení.

Vždy sa navzájom milujte, aj so všetkými chybami  - tak ako Ja milujem vás. Keď s niekým nesúhlasíte, spomeňte si na moju lásku a zostaňte ticho. Keď niekým opovrhujete, vedzte, že táto nenávisť nepochádza odo Mňa. Keď sa pozeráte jeden na druhého, pozerajte sa na nich ako by ste ich videli  mojimi očami. Ani jedného z nich by ste  nemali odsúvať stranou. Namiesto toho prejavte súcit tým, ktorí sa vám protivia, urážajú vás alebo vám ubližujú, pretože sú milovaní Mnou. Ak Ma milujete, ukážete lásku všetkým, s ktorými prídete do styku.

Láska je nákazlivá, pretože pochádza od Boha. Iba dobro môže vzísť z lásky.

Váš Ježiš

   11. 1. 2014 - 10:48 hod.

1020. Ľudia, ktorí žijú v dnešnom svete sa nelíšia od tých, ktorí žili pred tisíc rokmi

Moja vrúcne milovaná dcéra, chcem, aby svet vedel, ako veľmi milujem človeka, pretože Ja milujem dokonca aj tých najnižších, najutrápenejších a najnehodnejších. Ten, kto verí, že uprednostňujem jedného človeka pred druhým Ma nepozná. Môžem si obľúbiť isté duše, a obzvlášť vyvolené duše, ale nemilujem ich o nič viac, ani menej, než duše strápených.

Pozerám sa na každú dušu s láskou vo svojom srdci. Držím sa každého z vás, pretože ste zo Mňa – z môjho Otca. Aj keď môžem byť urážaný vašimi slabosťami a nahnevaný na vaše zlé  úmysly a túžby, moja láska k vám nikdy nezomrie.Všetci hriešnici sú milovaní Bohom - bez ohľadu na to, čo urobili. Boh má najvyššiu moc nad osudom každej duše, a táto moc je Jeho.

Iba Ja mám právo súdiť. Ani jednému človeku medzi vami nebolo udelené toto právo. Keď pokladá iného, že je vinný z hriechu,  môže potrestať túto osobu iba skrze trest, nie však smrťou.  Žiadny človek, sudca, politický vodca alebo člen mojej cirkvi na Zemi, nemôže nikdy odsúdiť človeka k smrti, kvôli jeho hriechom - bez ohľadu na to, aké hrozné môžu byť. Žiadny človek nemôže odsúdiť iného do pekla, pretože keď vyhlási, dušu za zatratenú, potom to bude on, kto bude miesto neho zatratený, bez ohľadu na to, koľko svätých skutkov mohol vykonať v mojom svätom mene.

Koľko veľa času strácate vzájomným odsudzovaním, namiesto toho, aby ste prijali dar, ktorý vám bol daný  - dar lásky k sebe navzájom. Milujte dar, ktorý ste všetci dostali od Boha a ktorý máte, aby ste ho dávali akokoľvek chcete – pokiaľ  je to v súlade s vôľou môjho Otca. Aj napriek tomu, mnohí z tých, ktorí Ma milujú, Ježiša Krista, veria, že by som schválil akýkoľvek čin, ktorý podnecuje vzájomnú nenávisť. Musíte, namiesto toho, vedieť, že jednoducho chcem, aby ste sa navzájom milovali a zostali pevní v Božom slove, ktoré je obsiahnuté v Starom i Novom zákone.

Slovo je večné a nikdy sa nezmení. Ľudia, ktorí žijú v dnešnom svete sa nelíšia od tých, ktorí žili pred tisíc rokmi. Môžete mať viac vedomostí a viac informácií, ale nie ste väčší než ktorákoľvek generácia, ktorá bola pred vami. Človek je smrteľný. Nič sa nezmení v tejto súvislosti, pokým vám  neprinesiem večný život.

Zastavte sa a zamyslite sa. Moje pokyny sú stále rovnaké, ako boli dané ľudstvu počas môjho pobytu na Zemi.  Jediný rozdiel je, že teraz, kvôli pokroku vo vede, si mnoho ľudí  myslí, že sú väčší ako Boh. Mnohí tak veľmi veria, vo svoju nesmrteľnosť, že sa rozhodli, že nebudú akceptovať, že boli stvorení Bohom. Mnohí si myslia, že majú moc prepísať Božie zákony.

Mnohí sa rozhodli postaviť novú babylonskú vežu, a keď tak urobia, zrúti sa jedným šmahom ruky môjho Otca. Potom si človek uvedomí, že život môže existovať iba s Bohom a pre Boha, v súlade s Božou vôľou. Neexistuje žiadny život bez Boha.

Váš Ježiš

   12. 1. 2014 - 20:28 hod.

1021. Čoskoro, bude peklo oficiálne vyhlásené ako miesto, ktoré neexistuje

Moja vrúcne milovaná dcéra, keby som Ja, Ježiš Kristus, v tomto čase nehovoril k svetu, mnoho duší by nikdy nevstúpilo do brán raja.

Toľko nevďačných duší už viac neposlúcha moje zákony a tak vytvárajú svoj vlastný výklad, ktorý sa Mi protiví. Dostali pravidlá týkajúce sa Pravdy, ako dar pre ľudstvo, ako prostriedok umožňujúci človeku získať právo na spasenie. Vari neviete, že nemôžete žiť podľa vašej verzie Božích zákonov a potom očakávať, že vstúpite do raja?

Arogancia človeka predstihla ducha pokory. Človek už viac neslúži Bohu spôsobom,  ktorý mu bol prikázaný. Namiesto toho, vytvára z jeho vlastnej predstavivosti, víziu toho, čo sa domnieva, že je nebo. Dnes, žiadny môj služobník -  tí vymenovaní, aby Mi slúžili – vôbec nehovoria o existencii pekla. Samotná zmienka slova peklo privádza do rozpakov mojich zasvätených služobníkov, lebo sa boja výsmechu, ktorému budú musieť čeliť zo svetskej spoločnosti, ktorá bola oklamaná. Peklo je domovom mnohých úbohých duší, a ako Ma to bolí, keď  vidím nič netušiace duše, spadnúť do priepasti hrôzy, v okamihu, keď posledný raz vydýchnu.

Božím deťom musí byť teraz povedané o naliehavosti modliť sa za duše, ktoré sú slepé k pravde. Čoskoro, peklo bude oficiálne vyhlásené ako miesto, ktoré neexistuje. Dušiam bude povedané, že všetky Božie deti, akonáhle žijú primerané a dôstojné životy - bez ohľadu na to, či veria v Boha, alebo nie - budú mať život večný. Ale to bude lož. Neexistuje žiadny návrat z pekla.  Je to naveky.

Mnohé duše, ktoré Ma navonok odmietli, súkromne i verejne, sa trápia v pekle. Ich horká ľútosť sa zhoršuje ich hrozným bolestným utrpením a nenávisťou Satana. Potom, čo sú v pekle, Satan sa im odhalí vo všetkých svojich zlých a odporných podobách a jeho nenávisť k nim ich napĺňa  každú sekundu. Ich odpor k nemu, sám o sebe – k tej istej šelme, ktorej vzdávali poctu počas svojho života na Zemi - je dôvodom veľkej časti ich bolesti. Ale je to ich oddelenie od Mňa a bolesť z temnoty, ktorú zakúšajú, ktorá vytvára najväčšie muky.

Každý človek, ktorý vám povie, v mojom mene, že peklo neexistuje, nemá záujem vám pomôcť zachrániť vašu dušu. Ak ste presvedčení, že peklo neexistuje, potom sa mylne domnievate, že hriech je bezvýznamný.

Nemôžete Mi slúžiť, keď  si myslíte, že hriech neexistuje. Nemôžete žiť nádherný život na veky  v mojom kráľovstve, ak Ma nepoprosíte,  aby som vám odpustil vaše hriechy. Toto je podstata nového učenia, ktoré má byť čoskoro zavedené, ktoré vás budú nútiť, aby ste ho prehltli. Toto je, ako budete podvedení, aby ste zanedbali pripraviť svoju dušu pre veľký deň Pánov, keď prídem, aby som si vás vyžiadal, pretože ste moji.

Hovorím vám to, aby som vás  varoval - nie aby som vás vydesil. Žiadam vás, aby ste  uznali hriech ako súčasť svojho života, ale nalieham na vás, aby ste sa aj naďalej vyhýbali siedmym smrteľným hriechom, pretože keď tak urobíte, budete v mojej milosti. Musíte vždy vyznať svoje hriechy. Robte to denne. Hovorte so Mnou, požiadajte Ma, aby som vám odpustil. Pre tých z vás, ktorí nemôžete prijímať sviatosť zmierenia - tých, ktorí nasledujú iné vierovyznania a náboženstvá - potom musíte prijať dar, ktorý som vám dal  za plné odpustky (modlitba č. 24).

Starajte sa o svoju dušu, pretože je to vaša duša, ktorá bude žiť večne. Budete bývať iba v jednom z dvoch miest, na veky- v pekle alebo v mojom kráľovstve.

Váš Ježiš

    13. 1. 2014 - 16:56 hod.

1022. Prichádzam zhromaždiť veriacich. Môj čas je blízko, pretože milosrdenstvo môjho Syna je takmer u vás

Ja som Boh Otec. Ja som, ktorý som. Ja som tvoj Stvoriteľ - Alfa a Omega.

Moja najdrahšia dcéra, počúvajte Ma, keď oznamujem, že sa čoskoro uskutoční môj zásah, aby sa zabránilo zničeniu ľudskej rasy.

Keď nepočujete o žiadnom zle - to neznamená, že  neexistuje. Je tu zlý zámer plánujúci vznik vojny, s jediným cieľom, zničiť čo možno najviac ľudí. Schopnosť človeka uzákoniť zlé dohody proti mojim deťom nebola nikdy väčšia. Schopnosť človeka vytvárať technológiu nebola nikdy väčšia, ale toto poznanie je zneužívané vo veľkej miere a plány na kontrolu každej časti vašich životov sú v pokročilej fáze.

Oni, moji nepriatelia, chcú kontrolovať, čo jete, pijete a všetko, čo robíte pre hájenie pravdy, ktorú som vám dal. Nebudú mať pokoj až do dňa, pokiaľ nebudú kontrolovať vaše krajiny, vaše financie a vaše zdravie. Zatiaľ čo, sa tieto plány stávajú zjavné, takisto prevezmú všetky náboženstvá. Pretože tak mnoho ľudí neverí v moju existenciu, bude len málo opozície voči ich úkladnému plánu ukradnúť Mi duše.

Keď človek verí, že môže vzdorovať Bohu, potom v skutočnosti nevie, kto som. Ak nevie, kto som,  potom nevie nič. Jeho srdce bolo zatvrdené, jeho intelekt otupený a jeho duša sa stala ťažkopádnou.

Ten, kto sa odo Mňa oddiali, je stratený. Ten, kto bojuje proti Mne, s úmyslom ukradnúť duše mojich detí, je pre Mňa mŕtvy a je určený k záhube.

Ja teraz zasiahnem, aby som zastavil toto hrozné, zlé zverstvo, aby bolo vykonané. Potom, keď skončím, otvorím vaše oči, pohnem vašimi srdcami a naplním vás úžasom. Čoskoro odhalím pravdu, pretože tak mnohí z vás už v ňu viac neveria.

Ja som všetko, čo je, a bude. Ja som váš Otec, vševediaci, vševidiaci, všetko milujúci a veľmi milosrdný. Prichádzam zhromaždiť veriacich. Môj čas je blízko, pretože milosrdenstvo môjho Syna je takmer u vás.

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší

   14. 1. 2014 - 16:53 hod.

1023. Keď moja Cirkev dodržiava Božie slovo, musíte zostať poslušní mojej Cirkvi

Moja vrúcne milovaná dcéra, ak hovoria moji služobníci, moji nasledovníci a všetci, ktorí vyhlasujú, že sú odo Mňa, že Ma milujú, znamená to dve veci. Milujú Ma, pretože prijímajú moje Slovo a uctievajú Ma vyznávaním Pravdy.

Ak Ma milujete, musíte zostať verní môjmu svätému Slovu. To znamená byť poslušný môjmu Slovu vo všetkých veciach, vzťahujúcich sa k Pravde. Keď vyznávate Pravdu môjho Slova ako moji zasvätení služobníci, musíte zostať poslušní Božiemu Slovu.

Keď  moja cirkev dodržiava Božie Slovo, musíte zostať poslušní mojej Cirkvi. Ale až prídu dni, kedy predstavitelia mojej Cirkvi už viac nebudú hlásať Pravdu, potom musíte zostať poslušní len Mne. Lebo Ja som cirkev. Bezo Mňa, vášho Ježiša, niet cirkvi.

Ak je s mojím Slovom manipulované, a potom upravené, nebude to už viac moje Slovo. Môžete byť poslušní len Pravde Božieho Slova. Keby ste nasledovali nové, človekom vytvorené učenie, ktoré nahradí moje sväté Slovo v mojich cirkvách po celom svete, potom tí, ktorí sú zodpovední za túto svätokrádež, Ma zaprú. Zostaňte poslušní len tým, ktorí hlásajú Božie Slovo, lebo ak to nie je moje Slovo, potom - nie je od Boha.

Božie Slovo je nedotknuteľné. Nesmie byť nikdy nikým zmenené. Poslušnosť k mojej Cirkvi je dôležitá. Poslušnosť k Božiemu Slovu je to, čo určuje, či ste kresťan. Deň, kedy nahradíte Božie Slovo umelo vytvorenou náhradou, je dňom, kedy nebudete poslušní Božiemu Slovu.

V mojich očiach môžete zostať poslušní mojej Cirkvi na zemi len vtedy, ak je presadzovaná Pravda. Nesmiete sa nikdy báť hlásať Pravdu, pretože len Pravda vás oslobodí.

Váš Ježiš

   16. 1.  2014 - 19:41 hod.   

1024. Táto nová a rýchlo vytvorená hierarchia prevezme moju cirkev

Moja vrúcne milovaná dcéra, Pravda rozdeľuje. Vždy to robila. Keď jeden človek hovorí, že pozná pravdu, druhý to poprie. Ale keď Pravda pochádza z Božieho slova, spôsobí to najväčšie rozdelenie. Mnohí sa obávajú  Pravdy, pretože  nie je vždy príjemná, a napriek tomu bez pravdy, by ste nežili v realite. Keď žijete v popieraní Božieho slova, nikdy nenájdete skutočný pokoj vo vašich srdciach.

Keď poznáte  Pravdu, ktorá je obsiahnutá v knihe môjho Otca, potom poznáte  cestu Pána, a musíte nasledovať túto cestu, až do posledného dychu. Neodchyľujte sa od nej. Ale ak je moje Slovo  pozmenené, prepísané a zničené, určite by ste Ho nikdy neuznali. To je dobre. Ale ak nové doktríny, ktoré sa líšia od môjho svätého slova, vám budú predstavené zvnútra striech (z vrchných častí) mojich cirkví, čo potom budete robiť?

Prijmete lož, namiesto pravdy? Budete prijímať učenie, ktoré bude bezbožné v mojich očiach?

Odpoveď musí byť nie. Nikdy nesmiete zaprieť moje Slovo – kvôli nikomu. Nikto, dokonca aj keď sú oblečení v šatách elity v rámci hierarchie mojej Cirkvi, úbožiak, kráľ alebo princ - každý, kto požaduje, aby ste prijali novú doktrínu týkajúcu sa môjho Slova neprichádza odo Mňa.

Moja Cirkev je nenápadne búraná zvnútra a každá časť je odstraňovaná. Pretože vrstvy sú zbúrané a verní služobníci zlikvidovaní -  a potom vyhlásení za neužitočných bude uvoľnená cesta pre vyhlásenie učenia z pekla.

Beda tým  kňazom, biskupom a kardinálom, ktorí sa odvažujú brániť Božie slovo, lebo oni budú trpieť najviac. Zatiaľ čo niektorí budú exkomunikovaní a obvinení z kacírstva - hoci budú len zastávať  pravé Božie Slovo - ostatní budú príliš slabí.Mnoho úbohých zasvätených služobníkov sa dostane pod tlak, aby odsúdili  zákony Božie. Ak nebudú súhlasiť, aby prijali učenie lží, budú hodení  vlkom. Tých, ktorých viera  už  bude oslabená, a ktorí milujú svetské veci a ktorí majú divoké ambície v ich dušiach, budú prví v rade, aby prisahali vernosť novému " sľubu ".

Táto nová a rýchlo vytvorená  hierarchia prevezme moju cirkev. Vyhlásia nepravdy v mene Božom a vezmú so sebou mnoho nevinných duší veriacich. Zhromaždeniu bude nevedomky ponúknutý otrávený kalich naplnený ničím - len chlebom. Svätá Eucharistia už viac nebude naplňovať ich duše. Čoskoro budú kŕmení kázňami, ktoré budú zosmiešňovať Božie Slovo, keď vyhlásia ľudské práva, za najdôležitejšiu doktrínu. A potom vyhlásia najväčšie kacírstvo, že človeku bude daný  večný život, či už bude alebo nebude  konať pokánie za svoje hriechy. Takto  zničia duše miliónov ľudí.

Ako aj naďalej budú pokračovať v trhaní mojej cirkvi zvnútra, moji verní kňazi a veriaci nasledovníci znovu vybudujú moju cirkev, tehlu po tehle. Vidíte, moja Cirkev  nemôže nikdy zahynúť,  pretože to by som nedovolil.

Všetci kňazi, všetci biskupi a všetci kardináli, ktorí budú zosadení a ktorí Mi zostávajú verní, nikdy neopustia spravodlivých alebo tých mojich nasledovníkov, ktorí boli požehnaní darom múdrosti. Potom, zatiaľ čo falošné poznanie naplní srdcia slabých služobníkov v mojej Cirkvi, dar Ducha Svätého zapáli nielen duše mojej zvyškovej cirkvi,  ale bude poskytovať svetlo k mojim dverám, pre všetkých tých, ktorých mená sú v knihe živých.

Nikdy predtým  moji učeníci neboli skúšaní spôsobom, akým budú v budúcnosti. Bude im daná Božia moc, ktorá im umožní udržať svetlo Božie žiariace vo svete, ktoré sa ponorí, pomaly a bolestne, do temnoty, spôsobenej príchodom nepriateľa, antikrista.

Váš Ježiš

   17. 1.  2014 - 20:42 hod.

1025. Každé slovo, ktoré vyslovíš v tejto misii pochádza odo Mňa. Každý čin, ktorý urobíš pochádza odo Mňa

Moja vrúcne milovaná dcéra, buď pokojná zakaždým,  keď čelíš mnohým prekážkam, ktoré ty a všetci moji nasledovníci  denne znášate pri tejto práci na záchranu duší.

Vždy si pamätaj, že Satan nikdy neprestane trápiť túto a ďalšie misie, ktoré sú pravé, pretože pochádzajú od Boha.Pravé misie, ktorým dnes žehnám a tie, ktoré som požehnal v priebehu stáročí vždy trpeli kvôli opozícii.

Iba misie, ktoré skutočne pochádzajú od Boha, priťahujú takúto nenávisť. Len praví proroci priťahujú nenávisť. Mojžiš, Eliáš, Noe a Ján Krstiteľ a iní im podobní priťahovali nenávisť, kvôli Satanovmu pôsobeniu na slabé duše. Len ja, Ježiš Kristus, jeden zo stoviek prorokov počas môjho pobytu na Zemi, som pritiahol taký druh nenávisti, ktorý bol na Mňa uvalený. A teraz, len ty, môj posledný prorok, pritiahneš nenávisť takého druhu, akú už nebolo vidno po dlhú dobu - hoci iní, tak ako ty, trpeli v nedávnej dobe.

Ak budeš musieť znášať odpor v mene Boha, vedz, že keď Najsvätejšia Trojica predkladá ľudstvu Slovo skrze proroka, tak to  bude odpor toho najhoršieho druhu. Ak by ti nebola daná Božia pomoc v hrôze  by si utiekla. Môj Otec ťa ochraňuje, moja maličká, a tak si vždy musíš raziť cestu vpred vo vedomí, že On túži po dušiach - pre každé slovo, ktoré vychádza z tvojich úst, pre každé slovo, napísané tvojou rukou a pre každú dušu, ktorú sa snažíš dosiahnuť. Všetko toto utrpenie Mi prinesie viac duší.

Buď si istá, že čas k môjmu návratu, aby som si vyžiadal môj trón, je blízko, a zatiaľ čo sa ten Deň blíži, bude použitých veľa taktík, aby si sa v tejto misii potkla. Bude na teba hodená každá lož, vrhnutý každý kameň, každý druh mučenia bude tvojím údelom, a každý Boží nepriateľ položený na každú cestu, kamkoľvek sa obrátiš. Ale ako Vykupiteľ ľudstva zabezpečím, že každé tŕnie bude starostlivo odstránené, každý kameň odhodený stranou, každá cesta vyčistená, aby si úspešne priniesla moje Slovo svetu skôr, predtým, než príde čas, kedy budem takmer zabudnutý.

Kráčam s tebou, dcéra moja. Moja ruka spočíva na tvojom ľavom ramene, aby som ťa chránil pred zlom, a sprevádzal ťa na každej ceste. Každé slovo, ktoré vyslovíš na tejto misii, pochádza odo Mňa. Každý čin, ktorý urobíš, pochádza odo Mňa.Každé utrpenie, ktoré znášaš, je moje. Tvoja vôľa je moja, lebo si mi ju odovzdala a Ja teraz úplne v tebe prebývam. Keď ti ubližujú, urážajú Mňa. Keď ťa zosmiešňujú, popierajú Pravdu. Keď popierajú Slovo, popierajú Mňa, ale keď prijímajú moje Slovo, dané tebe, stávajú sa časťou Mňa, a tak im tiež bude daná moja ochrana.

Teraz choď, dcéra moja, a nikdy sa netráp, ak ti preukazujú nenávisť v tejto misii, lebo ty a všetci, ktorí počujú moje volanie, potom nebudú na pochybách, kto je ten, ktorému vzdorujú. Nie si to ty, ale Ja, Ježiš Kristus, ktorého odstrkujú. Keď si za Mňa, so Mnou, vo Mne, a hovoríš moje Slovo - si skutočným Božím dieťaťom.

Váš Ježiš

   19. 1. 2014 - 14:35 hod.

1026.  Kto z pomedzi vás by bol dostatočne silný, aby prijal môj kalich utrpenia so všetkým, čo so sebou prináša?

Moja vrúcne milovaná dcéra, ktorý človek z pomedzi vás, ktorý o sebe tvrdí, že je môj svätý nasledovník, a ktorý sa chváli týmto faktom, vezme môj kalich?

Kto z pomedzi vás by bol dostatočne silný, aby prijal môj kalich utrpenia so všetkým, čo so sebou prináša? Odpoveď je - veľmi málo z vás. A napriek tomu sa cítite oprávnení, keď Ma bičujete, skrze moje vybrané duše, ktoré ochotne prijali môj kalich.

Vybrané duše, vizionári, proroci a vidiaci, prijímajú môj kalich, pretože mi dávajú svoju slobodnú vôľu za mojich podmienok - nie za svojich vlastných. Ak sa  prehlasujete za vševediacich a dobre znalých v mojom svätom Slove a neprijímate utrpenie, ktoré nesú moji úbohí prenasledovaní proroci, potom Ma nepoznáte. Keď Ma nepoznáte, nemôžete Ma naozaj milovať. Keď Ma nemilujete, potom nemôžete šíriť Pravdu. Namiesto toho si vyberiete časti, ktoré vám vyhovujú z  najsvätejších evanjelií, a potom ich použijete ako meradlo (štandard), ktorým bijete mojich prorokov a všetky vybrané duše, ktoré nesú môj bolestný kríž.

Ak šliapete po iných dušiach, ak s nimi zaobchádzate kruto v mojom mene, boli ste infikovaní nenávisťou. Nenávisť pochádza od Satana. Nepochádza odo Mňa. Až prídete predo Mňa počas Varovania - osvietenie svedomia - ukážem vám, ako ste Ma urazili. Avšak mnohí z vás, vinní prekrútením mojich slov lásky na slová nenávisti proti mojim prorokom, budú stáť vzdorovito predo Mnou. Lebo ste tak plní sebalásky a pýchy, že i pre Mňa, Ježiša Krista, bude ťažké vás k sebe pritiahnuť.

Vaša nenávisť k druhým vás oddeľuje odo Mňa.

Váš Ježiš

    20. 1. 2014 - 12:09 hod.

1027. Táto posledná medaila, ktorú vám prinášam skrze Božie milosrdenstvo, pritiahne miliardy duší k večnému životu. 

Moje drahé dieťa, Boh chce zachrániť každého jedného človeka, každej viery, rovnako ako tých, ktorí popierajú Jeho existenciu a existenciu Jeho Syna, Ježiša Krista. To je dôvod, prečo ľudia každého veku, každej kultúry, každého vyznania, musia prijať Medailón Spásy.

Každej osobe, ktorá dostane Medailón, aj keď nemôže byť posvätený, bude daný mimoriadny dar. Čoskoro potom im Boh vštiepi milosť, náhľad do ich vlastnej bezmocnosti a uvedomenie si všemohúcnosti Božej lásky. Osvieti dokonca aj najtvrdohlavejšie duše a tých, ktoré majú srdce z kameňa. Čoskoro budú hľadať Pravdu a potom budú volať k Bohu, prosiac Ho o pomoc, aby uľahčil ich srdciam a naplnil ich svojim veľkým milosrdenstvom.

Neodmietajte tento dar medailónu Spásy, pretože táto posledná medaila, ktorú vám prinášam skrze milosrdenstvo Božie, pritiahne miliardy duší k večnému životu. Keď mi  môj Otec dal pokyny, aby som ponúkla svetu najsvätejší ruženec, skrze svätého Dominika, mnohí ho odmietli. Robia to ešte dnes, lebo si myslia, že bol vytvorený mnou. Bol mi daný preto, aby všetci, ktorí sa ho modlia, mohli nájsť ochranu pred Zlým. Je to na môj príhovor, že dušiam sú odkázané mimoriadne milosti a ochrana proti vplyvu Zlého.

Nedopustite sa tej chyby, že by ste Medailón odmietli, pretože je určený celému svetu a budú s ním spojené mnohé zázraky. Tí, ktorí ho odmietnu, alebo sa budú snažiť zabrániť iným ho prijať, budú popierať spásu - najmä ateisti, ktorí Boží zásah najviac potrebujú. Vždy musíte predkladať tých ľudí, ktorí odmietajú Boha, pred trón môjho Otca a úpenlivo prosiť o milosrdenstvo pre ich duše. 

Prosím, postarajte sa, aby Medailón Spásy dostalo čo najviac ľudí.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

    21. 1. 2014 - 15:44 hod.

1028.  Slobodná vôľa daná ľudstvu viedla k tomu, že mnoho mojich detí bolo odo Mňa odtiahnutých

Moja najdrahšia dcéra, moja vôľa sa stane, lebo čas slobodnej voľby človeka, konať podľa svojich vlastných prianí, sa chýli ku koncu.

Dal som človeku slobodnú vôľu. Je to dar. Tento dar som odovzdal spolu s mnohými ostatnými mojim deťom.  Aj keď sa rozhodnú nasledovať ich vlastnú vôľu, než to, čo som si pre ne prial, Ja stále rešpektujem ich slobodnú vôľu.

Milujem svoje deti bezpodmienečne. Nemôžem ich nemilovať, aj keď Ma tak mnohými spôsobmi urážajú. Slobodná vôľa daná ľudstvu viedla k tomu, že mnoho mojich detí bolo odo Mňa odtiahnutých v prospech trblietavých sľubov, ktorými sú každý deň pokúšaní, keď túžia po kráse, bohatstve, sláve a moci, z ktorých každý z nich  ich odo Mňa odvádza.

Ja som ich útočisko, ale oni tomu nerozumejú. Vo Mne nájdu začiatok i koniec všetkého, čo im môže priniesť potešenie, pokoj a lásku.

Aj keď Zlý použil slobodnú vôľu, ktorú som dal ľuďom, aby ich zviedol, vezmem všetkých hriešnikov späť do môjho kráľovstva, až spoznajú, že všetko, čo hľadali, aby im prinieslo pokoj, ich nedokázalo naplniť.  Blízko je čas, kedy moje kráľovstvo bude dokončené. Až príde čas, duše budú - to sľubujem - cítiť nutkanie pribehnúť ku Mne, svojmu milovanému Otcovi. Potom sa zbavia pavučín zo svojich očí, stvrdnutých ulít zo svojich sŕdc a temnoty vo svojich dušiach, a vyhľadajú Ma.

Moje deti, vždy dôverujte mojej veľkej láske ku každému z vás, pretože ako by tomu inak mohlo byť? Ste moji, ako úd, časť môjho srdca. Odstrčiť vás, vyhnať vás, by bolo, ako keby som stratil kus seba samého. Preto až vás naposledy zavolám, a až budú urobené všetky opatrenia získať vaše srdcia - poponáhľajte sa. Budem čakať. Vezmem vás a uchvátim vás do môjho svätého kráľovstva, ďaleko od každej krivdy.

V ten deň zabudnete na svoju vôľu a budete prepojení s mojou, pretože už ju viac nebudete používať, nebudete mať o ňu záujem, pretože až prídete ku Mne domov, budeme spojení v jedno.

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší

    24. 1. 2014 - 20:05 hod.

1029. Tieto zjavenia začnú túto jar, podľa pokynov môjho Syna

Moje drahé dieťa, nech je známe, že sa ešte raz zjavím vo všetkých mariánskych jaskyniach, ktoré boli uznané cirkvou môjho Syna v priebehu stáročí.

Nechám sa spoznať na posvätných miestach, vrátane Lúrd, Fatimy, La Saletta a Guadalupe. Zjavím sa tiež v Garabandale. Tieto zjavenia začnú túto jar, podľa pokynov môjho Syna.

Uvidia ma vybrané duše so slnkom za hlavou. Dvanásť hviezd bude obopínať a prepletať  tŕňovú korunu, ktorú niesol môj Syn počas svojho ukrižovania, vloženú na mojej hlave, ako znamenie všetkým, aby nasledovali môj príklad. Mojou úlohou je viesť všetky Božie deti po ceste Pravdy a vziať ich k môjmu Synovi.

Až sa tieto zjavenia uskutočnia, nebude už žiadna pochybnosť, najmä medzi tými, ktorí ma uctievajú, o tom, že hovorím Pravdu, keď vravím, že čoskoro posledná cesta, ktorá vás privedie k môjmu Synovi v týchto časoch konca, povedie skrze Knihu Pravdy.

Ak budete nasledovať mňa, svoju Matku, vezmem vás a povediem k môjmu Synovi. Môj Syn sľúbil veľa zázrakov, aby mohol otvoriť vaše oči k proroctvám, ktoré dal svetu skrze moju vlastnú misiu. Mnohí neprijímajú, že som sa zjavila na týchto mimoriadnych miestach zjavení a odmietajú ich dôležitosť v spáse duší.

Až sa zjavím posledný krát na týchto miestach a predstavím sa ako Matka Spásy, potom budete vedieť, že táto misia je moja posledná a že všetky zjavenia vedú k tomuto poslednému, aby priniesla svetu spásu, ktorá je prirodzeným právom každej osoby.

Radujte sa, pretože tieto dni sú blízko, a až budete počuť o týchto veciach, potom vedzte, že toto proroctvo, až sa vyplní, môže pochádzať len odo mňa, vašej milovanej Matky, Matky Spásy, Matky Božej.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

   24. 1.  2014 - 20:19 hod.

1030. Úloha mojej matky ako Spoluvykupiteľky bude konečne dobre a skutočne pochopená

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď sa moja matka zjaví posledný krát, na všetkých  mariánskych miestach zjavení, potom musíte vedieť, že svet sa obráti a konečne pobeží ku Mne. Je to vďaka mojej milovanej Matke, že je privádzaných viac duší  ku Mne. Jej úloha bola vždy Mi slúžiť pre dobro človeka. A teraz, úloha mojej matky, ako Spoluvykupiteľky, bude konečne dobre a skutočne pochopená.

Dám každej duši príležitosť stať sa svedkom môjho mocného zásahu, aby som ich mohol obrátiť. Skrze obrátenie, môžem zachrániť milióny. Prísľub spásy bol daný Mnou a bol naplnený mojou smrťou na kríži.  Teraz, zhromaždím duše, pritiahnem ich k sebe skrze túto misiu a všade rozšírim Pravdu môjho Slova.

Tým, ktorým nikdy nebola daná Pravda, bude im ukázaná po prvý krát.  Tým, ktorí dostali pravdu, ale ktorí ju zabudli bude pripomenutý  môj sľub. Tým, ktorí poznajú pravdu, ale ktorí ju zmenili, aby vyhovovala ich vlastným túžbam, bude pripomenuté, že  môže byť len jedna pravda.

Prinášam ľudstvu pravdu v čase, keď je ich myseľ zmätená, ich duše roztrhané pochybnosťami - ale Ja zmiernim ich obavy. Len Ja, Ježiš Kristus, ich Spasiteľ mám moc takto zasiahnuť. Len Ja mám moc priniesť im mier a priniesť im spásu, ktorá im právom patrí.

Všetky nitky  tejto misie sú zosúladené tak, aby  tvorili obraz. Potom, keď sú jednotlivé časti prepojené a zapasované do seba, ako kúsky skladačky, keď sa všetky časti spoja, konečný obraz bude jasný. Potom nájdete moju prítomnosť všade -  je vo svojom celku spojená  s každou pravou svätou misiou, udelenou svetu mojim Otcom, až dokiaľ sa konečne celá Pravda nestane  jasnou pre všetkých. 

Môj Otec sľúbil, že odhalí svetu pravdu, skrze Knihu Pravdy, ako bolo predpovedané  prorokom Danielovi a  Jánovi evanjelistovi. Môj Otec vám teraz prináša pravdu v tejto dobe, ale robí to kúsok po kúsku, krok za krokom, až posledná časť nevytvorí celok. Až potom bude Kniha Pravdy dávať zmysel. Až vtedy budú prekonané posledné prekážky,  keď väčšina ľudstva bude spievať a radovať sa v očakávaní môjho Druhého príchodu. Iba vtedy, keď bude moja misia dokončená bude  oznámený svetu veľký deň.

Choďte v pokoji a vedzte, že keď vložíte všetku vašu dôvera vo Mňa,  môžem dokončiť poslednú časť zmluvy môjho Otca  a vziať vás do ríše Jeho všemohúceho kráľovstva.

Váš Ježiš

   26. 1. 2014 - 15:00 hod.

1031. Plán k odstráneniu každej stopy po Mne sa  už začal

Moja vrúcne milovaná dcéra, nikdy nedovoľ, aby ťa názory tých, ktorí  majú horkosť vo svojich srdciach, proti tejto práci, urobili váhavou v mojej misii za duše.

Čo na tom záleží, ak ty a moje milované verné duše, ktoré odmietajú odchýliť sa od Božieho slova, sú odmietané? Čo na tom záleží, či vami opovrhujú alebo nie? Ich ľudské názory, ktoré popierajú Slovo, sú bez významu vo vašom úsilí o večnú spásu. Keď Ma oslavujete, a keď uctievate moje sväté slovo, budete  pokúšaní zo všetkých strán, aby ste sa odo Mňa odvrátili.

Tak mnohí odmietnu túto misiu dokiaľ strašná pravda im nezačne svitať, keď budú svedkami rúhaní, ktoré sa budú rinúť z úst falošného proroka. Keď niekto, kto popiera existenciu Najsvätejšej Trojice, sa odvažuje nosiť rúcho najvyššieho kňaza pod strechou mojej Cirkvi a potom sa vás snaží presvedčiť, že to, čo ste doteraz poznali ako pravdu, už viac nie je pravdou, potom budete vedieť, že duch zla pohltil moju cirkev zvnútra.

Keď budete obklopení novými ideológiami, novými doktrínami a keď vám povedia, že ľudská rasa si dnes  vyžaduje tieto zmeny, bude to čas, keď už viac  Božie túžby nebudú zodpovedané. Namiesto toho, keď človekom vytvorené doktríny, plné chýb a nedostatkov, vyhlásia, že už viac niet hriechu, nastane pre Mňa čas, kedy zničím mojich nepriateľov, ako bolo predpovedané.

Mnohí ďalší  z vás sa prebudia k Pravde a k strašnému zneucteniu, ktoré bude uvalené na Mňa, Ježiša Krista, v mojej Cirkvi na zemi.  Verní služobníci rozpoznajú túto hanebnosť a potom mnohí z nich utečú. Ale keď príde čas, a keď pred vás všetkých bude predložená táto voľba,  žiaľ, mnohí z vás Ma opustia a zúčastnia sa pohanských praktík.

Plán k odstráneniu každej stopy po Mne sa už začal. Pravda Môjho Slova bude vypudená z vašich  ústav, z vašich škôl, až napokon bude odsúdená v mojej vlastnej cirkvi. Tí z vás, ktorí veria, že toto by sa nikdy nemohlo stať - že by Boh nikdy nedovolil tieto veci - sa mýlia. Tieto ukrutnosti boli dovolené,  v konečnej očiste ľudí, pred mojím Druhým príchodom. Ak nezostanete v strehu, a to bez ohľadu na to, ako veľmi Ma milujete, budete vedení k účasti v sérii obradov, ktoré nebudú vzdávať úctu Bohu. Ak Mi nevzdávajú úctu,  potom sa musíte spýtať samých seba, prečo je to tak? Prečo boli vykonané  tieto zmeny a prečo tak náhle? Odpoveď je čas – lebo čas sa kráti.

Zápas o  získanie duší na oboch stranách vyvrcholí v neľútostnej bitke. Jedna strana sa vás bude snažiť presvedčiť, aby ste odmietli Slovo Božie  v prospech odporných praktík, ktoré budú zbožňovať Satana. Oklamú aj tých, ktorí sa dobre vyznajú v mojom slove, tak prefíkane budú prezentovať svoju vec, aby Ma odstránili z mojej cirkvi. Druhá strana bude trpieť kvôli svojej oddanosti, nie len k týmto posolstvám, ale aj k pravému Božiemu Slovu, danému svetu v knihe môjho Otca.

Váš Ježiš

    27. 1. 2014 - 17:18 hod.

1032. Trpezlivo  som čakal veľmi dlhý čas, aby som znovu zhromaždil moje deti, do mojej svätej vôle

Moja najdrahšia dcéra, ako veľmi sa bojíte, i keď je to zbytočné. Keď dávam svetu dar takého rozsahu, konám tak z pocitu povinnosti, ktorá sa zrodila z mojej veľkej lásky ku všetkým mojim deťom.

Varujem vás, aby som vás všetkých chránil. Odhaľujem vám časť zo Mňa, v každom jednotlivom posolstve, ktoré vám dávam pre svet. Tebe, dcéra moja, ukazujem moju veľkú túžbu, aby som sa stal bližším mojim deťom. Odhaľujem vám môj súcit, moju radosť, môj nesúhlas, môj hnev, moju lásku a moje milosrdenstvo. Prečo teda, keď sa vás takto snažím dosiahnuť, sa Ma bojíte? Nikdy sa nesmiete báť Otca, ktorý miluje všetkých svojich potomkov, a najmä hriešnikov, ktorí otvorene znesvätili každý Zákon, ktorý som vám dal s cieľom pritiahnuť ľudstvo do mojej nehy.

Deti, buďte pripravené prijať moje veľké milosrdenstvo. Otvorte svoje srdcia, aby ste privítali Mňa, vášho milovaného Otca. Pripravte sa, privítať Ma a volajte ku Mne zakaždým, keď sa strach vkráda do vašich myšlienok, keď sa snažíte naučiť sa žiť s týmito posolstvami. Tieto posolstvá sú jedinečné. Sú predkladané svetu Najsvätejšou Trojicou. Považujem ich za najdôležitejšiu misiu na zemi, odkedy, som poslal môjho jediného Syna, aby vás vykúpil.

Toto moje Slovo, by malo byť prijaté s láskavým a vďačným srdcom. Privítajte moje slová s vďačnosťou. Buďte spokojné s vedomím, že všetko, čo je, zostáva a vždy zostane pod mojou kontrolou. Ja som všetko, čo je a bude. Všetky rozhodnutia, pokiaľ ide o budúcnosť ľudstva a budúceho osudu sveta, zostávajú u Mňa. Deti, Ja by som vás nikdy úmyselne nestrašil. To, čo urobím, je,  že vás pripravím na moje nové kráľovstvo, takže budete hodní doňho vstúpiť – kde už viac nebude žiadna bolesť ani smútok.

Buďte v pokoji, moje krásne, vytúžené deti. Ste pre Mňa všetkým. Zahŕňam vás všetkých. Všetkých hriešnikov. Všetkých tých, ktorí Ma neuznávajú. Všetkých tých, ktorí zbožňujú Satana. Všetky moje verné deti. Tých, ktorých duše boli chytené. Patríte len Mne. Nedovolím ani jednej duši, aby ignorovala tento, môj posledný pokus, pripraviť svet na Druhý príchod môjho milovaného Syna.

Ani jeden z vás nebude ponechaný nedotknutý mojou rukou milosrdenstva. Dovoľte Mi otvoriť vaše srdcia, aby ste mohli byť požehnaní mojou rukou.

Povedzme Mi : " Najdrahší Otče, natiahni ruku a dotkni sa môjho tela a duše  svojou  milosrdnou rukou. Amen. ". Odpoviem okamžite na vaše volanie.

Kráčajte vpred, moji maličkí, a buďte  v pokoji, pretože môj zásah bude vašou zachraňujúcou milosťou,   bez ohľadu na to, aké ťažké bude  nastávajúce obdobie. Budem čakať, aby som otvoril dvere do môjho nového raja, s láskou vo svojom srdci, keď vás volám, aby ste prišli ku Mne, k vášmu Otcovi.

Čakal som trpezlivo veľmi dlhú dobu, aby som znovu zhromaždil moje deti, do mojej svätej vôle. Ten deň je blízko a moje srdce sa raduje v očakávaní toho okamihu, keď človek príde späť na svoje právoplatné miesto vedľa Mňa.

Váš milujúci Otec

Boh Najvyšší

   28. 1. 2014 - 23:15 hod.

1033. Dnes menej ľudí, než kedykoľvek predtým, verí v Božie Slovo

Moja vrúcne milovaná dcéra, nech nikto nepochybuje, že nemôže nájsť Pravdu v Knihe môjho Otca, najsvätejšej Biblii. To Slovo je tam, aby Ho všetci videli, ako tomu bolo po stáročia. Svätá Biblia obsahuje Pravdu, a všetko, čo sa od ľudí očakáva, je odhalené na jej stránkach.

Všetko, čo vychádzalo z úst prorokov a mojich učeníkov, ktorí boli vedení Duchom Svätým, je v nej obsiahnuté. Pravda je obsiahnutá v Slove - ktoré je Knihou môjho Otca. Tak prečo človek spochybňuje platnosť Slova? Všetko, čo bolo dané človeku pre jeho dušu, môže byť nájdené vo svätej Biblii.

Pravda je dušami vstrebávaná rôznymi spôsobmi. Pokorné duše a tí, ktorí prijímajú Božie Slovo, o Ňom nepochybujú. Iní Ho vezmú a vyraďujú z Neho časti, až sa už viac nepodobá Pravde. Potom sú tu tí, ktorí Slovo nikdy neprijmú, pretože je pre nich len málo zaujímavé. Považujú Pravdu, obsiahnutú vo svätej Biblii, za nič viac, než folklór.

Dnes menej ľudí, než kedykoľvek predtým, verí v Slovo Božie. Tí, ktorí si vyberajú najvhodnejšie časti, ktoré sa páčia ich vlastnému životnému štýlu a odvracajú ich od Božích zákonov, ku ktorým necítia žiadnu sympatiu. Pravda, ktorá je dnes vyučovaná, je len tieňom toho, čo je obsiahnuté v Biblii.

Hovorím k vám teraz o Pravde z troch dôvodov. Prvým je pripomenúť vám Slovo Pravdy - ktoré je obsiahnuté v Knihe môjho Otca. Druhým je upevniť skutočnosť, že nemôžete prepisovať Božie Slovo. Tým tretím je to, že môžem živiť Božie deti Slovom Božím v čase, kedy vám bude čoskoro odňaté. Robím to teraz prostredníctvom Knihy Pravdy, sľúbenej vám  prorokmi. Ak vám Pravda nevyhovuje, potom neprijímate Božie Slovo. Ak neprijímate Božie Slovo, potom vás nemôžem vziať do môjho nového kráľovstva a priniesť vám spásu, ktorú som vám sľúbil, keď som zomrel pre vaše hriechy na kríži.

Váš Ježiš

   29. 1. 2014 - 15:00 hod.

1034. Musím zasiahnuť, aby som zachránil ľudstvo pred sebazničením predtým,  než príde Veľký deň Pána

Moja vrúcne milovaná dcéra, neplačte nad sebou, ale nado Mnou, vaším Ježišom, ktorý prelieva slzy a trpí kvôli rýchlosti, s akou ľudská rasa upadá do zvrátených a hriešnych životov.

Pretože moje Slovo bolo tak dlho odmietané tak mnohými ľuďmi, mnohí už nemajú žiadny smer, alebo  znalosť, pokiaľ ide o rozhodnutia, ktoré robia vo svojich životoch. Duše, ktoré sa odchýlili ďaleko od Pravdy, sa nechajú viesť len svojimi vlastnými túžbami a sebectvom. Posadnutosť sebou samým, sexuálna nemravnosť, sebauspokojovanie a vyhľadávanie materiálnych statkov pustoší ich duše. Nič ich nemôže, ani nebude môcť uspokojiť. Len čo dosiahli hĺbku hriechu, potom aktívne vyhľadávajú duše ostatných, aby ich chytili do pasce. To preto, že Satan pohltil ich duše do tej miery, že ich používa, aby pritiahli iné duše do jeho podlej pasce.

Morálka ľudstva poklesla do takých hĺbok, že tento duch zla pohlcuje denne milióny duší. Ach, ako moja bolesť vzrástla a koľko práce je treba k odstráneniu takejto nákazy. Prichádza čas, kedy iba jednej tretine ľudskej rasy bude daná milosť dešifrovať rozdiel medzi dobrom a zlom.

Tí, ktorí vítajú zlo v akejkoľvek podobe, ho budú predkladať ako dobrú vec. Čoskoro to bude vyžadovať veľmi odvážnych ľudí, otvoriť ústa a vyhlásiť : " Toto je zle ! " bez toho, že by ste boli démonizovaní a opovrhovaní za to, čo bude považované za nerozumné vzplanutie.

Ach, ako len Božie deti klesnú. Duší so zatvrdnutým srdcom, s nenávisťou k druhým, s nedostatkom súcitu, s chamtivosťou a s túžbou po násilí, pribúda v hojnom počte. Budú vo svete obdivované, hoci pred desaťročiami by sa ich obávali. Preto musím zasiahnuť, aby som zachránil ľudstvo pred sebazničením skôr, než príde Veľký deň Pána.

Satanov plán je zničiť toľko duší, koľko je len možné. Mojím plánom je zastaviť túto nákazu a nebudem váhať poskytnúť znamenia, ktoré budú potrebné, aby vás prebudili k Božej láske a k potrebe sa náležite pripraviť na svet, ktorý prichádza.

Nikdy neodmietajte Božiu ruku. Nikdy neignorujte Slovo Božie, lebo bez týchto vecí nie ste ničím.

Váš Ježiš

    31. 1. 2014 - 15:27 hod.

1035. Pamätajte si, že Satan opovrhuje touto misiou, pretože kvôli nej stratí miliardy duší

Moje drahé deti, nedovoľte, aby nenávisť voči tejto misii znepokojovala vaše srdcia. Namiesto toho skloňte svoje hlavy vo vďakyvzdaní za dar Knihy Pravdy v týchto nepokojných časoch na zemi.

Môj milovaný Syn, Ježiš Kristus, bol trýznený, opovrhovaný a vysmievaný počas jeho misie, kedy kázal Pravdu v čase svojho pobytu na zemi. Tí, ktorí poznali Božie Slovo, odmietli uznať zasľúbeného Mesiáša, keď stál pred nimi. Jeho Slová bola roztrhané na kusy, ale napriek tomu neboli ignorované. Keď Boh hovorí skrze svojich prorokov, a v prípade môjho Syna - pravého Mesiáša - je pre ľudí nemožné ignorovať Slovo. Tí, ktorí Božie Slovo, vychádzajúce z úst prorokov, neprijímajú, nedokážu sa odvrátiť. Namiesto toho ich bude mučiť ich vlastná nenávisť a ani na chvíľu nepocítia pokoj vo svojich srdciach.

Počas ukrižovania bol môj Syn týraný a mučený so strašnou surovosťou, ktorú tí, čo boli s Ním ukrižovaní v rovnaký deň, nemuseli znášať. Napriek tomu boli odsúdenými zločincami a jediným zločinom môjho Syna bolo, že hovoril Pravdu. Keď Pravda - Božie Slovo - je vyslovená prorokmi, je ako dvojsečný meč. Niektorým prinesie radosť a mimoriadne milosti, ale ostatným prinesie strach, ktorý môže vyvolať nenávisť. Takže ak vidíte nenávisť v podobe zlých činov, klamstiev a úmyselného pokrivenia Slova, tak vedzte, že takáto misia pochádza od Boha. Mnoho falošných prorokov, ktorí sa v tomto čase potulujú po zemi, nevzbudzujú takú reakciu, pretože nepochádzajú od Boha.

Pamätajte si, že Satan opovrhuje touto misiou, pretože kvôli nej stratí miliardy duší. Z toho dôvodu to bude veľmi ťažká cesta pre tých, ktorí po nej pôjdu. Naliehavo vás prosím, aby ste boli bdelí k tým, ktorí hovoria, že prichádzajú v mene môjho Syna, a potom vyhlásia, že toto Božie Slovo pochádza od Satana. Páchajú jeden z najťažších omylov, rúhanie proti Duchu Svätému. Modlite sa, modlite sa, modlite sa za tieto úbohé duše. Nehnevajte sa kvôli nim. Namiesto toho musíte úpenlivo prosiť o milosrdenstvo pre ich duše.

Aby ste ochránili túto misiu pred zlobou Satana, prosím vás, aby ste sa začali modliť túto mocnú modlitbu k zrieknutiu sa Satana. Ak sa budete modliť túto modlitbu modlitebnej kampane najmenej dvakrát týždenne, pomôžete ochrániť túto misiu spásy a priviesť viac duší do ríše Božieho kráľovstva.

Modlitba modlitebnej kampane ( 132 ) : K zrieknutiu sa Satana, na ochranu tejto misie

" Ó, Matka Spásy, príď na pomoc tejto misii. Pomôž nám, Božej zvyškovej armáde, zrieknuť sa Satana. Naliehavo ťa prosíme, aby si svojou pätou rozdrvila hlavu šelmy a odstránila všetky prekážky v našej misii na záchranu duší. Amen. "

Deti, musíte myslieť na to, že nie je nikdy ľahké, keď  pomáhate môjmu Synovi niesť jeho kríž. Jeho utrpenie sa stáva vaším, keď Mu sľúbite vernosť. Tým, že Mu budete úplne dôverovať a vytrváte na vašej ceste pomáhať Mu zachraňovať duše, sa stanete silnejšími. Bude vám daná odvaha, sila a dôstojnosť povzniesť sa nad posmech, rúhania a pokušenia, ktoré budú vaším údelom každý deň, až do dňa Druhého príchodu môjho milovaného Syna, Ježiša Krista.

Choďte v pokoji. Vložte všetku svoju dôveru v môjho Syna a vždy volajte ku mne, vašej milovanej Matke Spásy, aby som vám bola nápomocná vo vašej misii pomáhať pri záchrane duší. 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

   31. 1.  2014 - 16:13 hod.

1036.  Vždy sa pripravujte, každý deň, akoby Varovanie bolo zajtra, pretože k vám príde náhle

Moja vrúcne milovaná dcéra, teraz Ma počúvajte, keď hovorím o Varovaní, ktoré má prísť. Bez môjho zásahu by väčšina sveta bola uvrhnutá do priepasti šelmy a nikdy by neuzrela Božie svetlo. Bez tohto zázraku by miliardy duší išli do pekla.

A tak vám musím pripomenúť, že sa musíte pripraviť na túto udalosť, pretože mnohým spôsobí nesmiernu bolesť a utrpenie. Bude to, akoby sa mnohí ponorili do najnižšej úrovne očistca, ktorý očisťuje dušu mocnou horúčavou a vytvára desivý pocit výčitiek svedomia, ktorý spôsobuje bolesť tela.

Mnoho duší sa bude radovať. Avšak dokonca aj tie duše, ktoré sú Mi blízke, pocítia úzkosť, keď sa budú musieť postaviť so svojimi previneniami predo Mňa. Hoci hanba, ktorú pocítia, bude rýchlo zabudnutá, až  ich svetlo môjho milosrdenstva pohltí a naplní milosťami. Duše, ktoré Ma vôbec nepoznajú, budú fascinované a mnohé si budú myslieť, že zomreli a sú súdené Mnou  v Poslednom dni. Oni sa budú taktiež radovať, keď im bude odhalená Pravda. Potom tie úbohé, nešťastné duše, ktoré si užívali svoje hriešne životy, budú veľmi trpieť. Niektoré sa zrútia a budú ležať pri mojich nohách a chrániť svoje oči pred mojím svetlom, pretože bolesť stáť predo Mnou, samotné a bezbranné, bude pre nich príliš neznesiteľné. Nebudú prosiť o moje milosrdenstvo, lebo ich nenávisť ku Mne siaha hlboko.

Nakoniec duše, ktoré sa Ma úplne zriekli a oddali sa telom i dušou Zlému, budú trpieť väčšie muky, ako keby sa plazili do hlbín pekla. Mnohé nebudú môcť vydržať moju prítomnosť a padnú predo Mnou mŕtve, ako kameň. Iné sa budú snažiť volať ku Mne, ale budú Zlým odvlečení ďaleko odo Mňa.

Potom, čo sa tento môj mocný zásah uskutoční, budú však miliardy obrátené a tiež sa pripoja k mojej zvyškovej Cirkvi, aby znášali pokánie za tie duše, ktoré sa úplne odstrihli od môjho milosrdenstva, aby Mi pomohli zachrániť ich duše.

Všetko bude dobré, lebo nakoniec Ja som plný milosrdenstva, plný dobroty , plný lásky. Tým, ktorí Ma milujú, bude daný dar mojej lásky v hojnosti. Moja láska v nich roznieti obraz môjho utrpenia a to ich povzbudí k veľkým obetiam v pokání za hriechy stratených duší, ktoré najviac  potrebujú moje milosrdenstvo.

Vždy sa pripravujte, každý deň, akoby Varovanie bolo zajtra, pretože k vám príde náhle.

Váš Ježiš