Február 2014

 

 1. 2. 2014 - 19:53 hod.

1037. Veľa z toho, čo ľudstvo pokladá za samozrejmé bude  hore nohami a obrátené naruby, ale je to nevyhnutné

Moja vrúcne milovaná dcéra, kvôli súženiam, ktoré ľudská rasa musí znášať počas očisťovania, bolo by chybou zamieňať bolesť, ktorú to spôsobí, za beznádej.

Veľa z toho, čo ľudstvo pokladá za samozrejmé bude hore nohami a obrátené naruby, ale je to nevyhnutné. Keď bude očisťovanie dokončené, objaví sa nový úsvit - náhle a bez varovania - a nový svet bude predstavený Božím deťom.

I keď tí, ktorí Ma milujú, rovnako ako tí, ktorí Ma nemilujú, vytrpia mnoho bolesti, prosím, aby ani jeden z vás si nikdy nemyslel, že už nie je nádej. Namiesto toho, sa radujte, pretože len láska, radosť, pokoj a šťastie vás čaká v mojom novom raji. Keď bude svet  očistený od hriechu a keď bude očistených čo najviac duší ako je len možné, potom prídem ako ženích, pripravený vás uvítať. Ten Veľký a slávny deň, má byť očakávaný s radosťou, nadšením a túžbou, pretože sa moje srdce rozpukne a spojí sa s celým svetom.

Nový začiatok je už na dosah. Vydržte hocijakú bolesť a utrpenie, ktoré teraz znášate, lebo  nebudú znamenať nič, až prídete do môjho svetla, keď vás zahalím láskou a šťastím, ktoré ste očakávali celé svoje životy, ale ktoré ste až doteraz nemohli skutočne dosiahnuť.

Pomôžte Mi, priviesť duše, ktoré sú pre Mňa stratené späť do mojej náruče. Modlite sa za seba navzájom. Buďte plní radosti. Buďte plní nádeje. Buďte v pokoji. Nech už leží pred vami čokoľvek, vedzte, že moja láska je silnejšia ako nenávisť. Moja moc je všemohúca. Moje milosrdenstvo je nekonečné. Moja trpezlivosť je veľká.

Choďte v pokoji a slúžte Mi, až do posledného dňa, pretože  nasledujúci deň bude počiatkom sveta, bez konca, a kde už smrť nebude.

Milujem vás a nosím vás všetkých vo svojom srdci.

Váš Ježiš

    2. 2. 2014 - 17:09 hod.

1038. Všetci, ktorí majú iné vierovyznania sa taktiež musia začať modliť môj svätý ruženec, pretože každému z vás prinesie veľkú ochranu

Moje najdrahšie deti, žiadam vás, aby ste sa modlili môj najsvätejší ruženec odteraz každý deň, na ochranu tejto misie pred satanskými útokmi. Tým, že sa budete modliť môj najsvätejší ruženec, každý deň, zmiernite zlobu Satana a tých, ktorých ovplyvňuje, keď sa snaží, odtiahnuť duše od nasledovania tohto mimoriadneho volania z neba.

Všetci, ktorí majú iné vierovyznania sa taktiež musia začať modliť môj svätý ruženec, pretože každému z vás prinesie veľkú ochranu. Najsvätejší ruženec je pre všetkých a tých, ktorí chcú mať prospech z mojej ochrany – dar, ktorý som dostala od Boha, na obranu duší pred Zlým.

Tak mnohí z vás, drahé deti, budú trápení, pokiaľ nepoľavíte. V opačnom prípade budete odtiahnutí od tejto misie. Nepriatelia Boha použijú všetku silu, ktorú môžu použiť, aby vás zastavili. Budú vás ťahať, kričať na vás nadávky a obvinia vás zo zlých vecí. Ignorujte to a dovoľte mi, vašej milovanej Matke Spásy, aby  som vás utešila a poskytla vám všetku ochranu, ktorú potrebujete.

Počas svojej misie na Zemi, bol môj Syn zradený tak mnohými spôsobmi. Čakali na Neho v dedinách, s kameňmi v rukách. Keď prechádzal okolo, so stovkami, ktorí Ho nasledovali,  hádzali na Neho tieto kamene spoza úkrytov, tak, aby nikto nevedel, kto to bol. Oni Ho nenávideli; ohlásili Ho cirkevným autoritám, šírili  o Ňom  nehanebné lži a povedali, že hovorí  zlým jazykom a že sa rúha Bohu. Napriek tomu ani jeden z nich nemohol presne vysvetliť, ako bol vinný z takýchto vecí.  Potom trávili mnoho času presviedčaním Jeho učeníkov, aby ho zapreli. Mnohí z nich to urobili. Potom,farizeji varovali všetkých tých, ktorí uctievali v chrámoch, že ak budú aj naďalej nasledovať môjho Syna, tak už nikdy viac nebudú opäť vpustení do domu Božieho.  A mnohí z nich prestali nasledovať môjho Syna. Tie isté duše plakali horké a žalostné slzy potom, čo bol môj Syn ukrižovaný, pretože to bolo až vtedy, že si uvedomili, ako Mu krivdili.

To isté bude platiť o tejto misii, ktorá pripravuje cestu Pánovi a Veľkému dňu pre Druhý príchod môjho Syna. Bude vynaložené maximálne úsilie, k oslabeniu zvyškovej cirkvi. Bude urobený každý pokus oslabiť vaše odhodlanie. Bude vytvorený každý plán, aby vás nabádal, aby ste sa obrátili chrbtom k vašej vlastnej spáse a spáse druhých.

Nikdy nesmiete dovoliť duchu zla, aby utlmil vášho ducha, oslabil vašu vieru, alebo aby vás pobádal zaprieť môjho Syna. Nikdy nestraťte dôveru v môjho Syna alebo k Jeho prísľubu, že príde znova, aby priniesol človeku nový začiatok. On vás nikdy nesklame. On vie, aké je to  pre vás všetkých ťažké, znášať bolesť, rovnako ako aj obete, ktoré pre Neho robíte.

Pamätajte si, že ste Jeho a ak ste naozaj Jeho súčasťou a odovzdáte sa Mu, stanete sa súčasťou Jeho svetla. Svetlo Božie, prítomné v dušiach, vytiahne temnotu, ktorá je prítomná v iných dušiach. Keď Satan používa duše týmto spôsobom, necháva poznať a pocítiť svoj hnev. Ak sú vznesené námietky proti tejto misii, ktorá je požehnaná Bohom, nikdy nebudú logické alebo pokojné.  Preukázaná zúrivosť bude jasným znakom toho, ako Satan túto misiu nenávidí. To je dôvod, prečo sa všetci musíte modliť každý deň môj svätý ruženec, aby ste ochránili túto misiu.

Vždy dôverujte mojim pokynom, pretože Ma môj Syn poveril, aby som vám všetkým pomohla, vyrovnať sa s nátlakom, ktorý budete musieť znášať v Jeho mene.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

   3. 2. 2014 - 21:00 hod.

1039.  Pretože počet tých, ktorí nasledujú Satana, narastá, zájdu až do takej miery, že verejne budú  vyhlasovať, svoje uctievanie diabla

Moja vrúcne milovaná dcéra, mojich nasledovníkov spoznáte nie len podľa ich viery, ale aj  podľa ich skutkov. Nemá zmysel  hovoriť, že Ma milujete, pokiaľ  nežijete svoju vieru svojimi myšlienkami, slovami a skutkami. Iba podľa ovocia, ktoré prinášate, môžete skutočne povedať, že ste môj verný učeník. Ak hovoríte, že Ma milujete, nemôžete odmietať tých, ktorí k vám volajú o pomoc - tých, ktorí zúfalo potrebujú útechu. Nebudete sa vyhýbať pomôcť druhým, ktorí sú prenasledovaní, alebo v bolestiach, ak ste skutočne moji. Nebudete hovoriť kruto, alebo neláskavo, o inej duši, ak ste verní môjmu učeniu.

Na druhej strane,  budete schopní jednoznačne poznať tých, ktorí Ma uctievajú, podľa ovocia, ktoré nesú. Oni sa nikdy nebudú báť hlásať pravé Božie Slovo. Budú vždy hovoriť Pravdu; nebudú nikdy hovoriť zle o inom a budú prví, ktorí prinesú útechu chorým, núdznym a tým, ktorí hľadajú Pravdu. Budú vždy dávať prednosť potrebám ostatných pred svojimi vlastnými; ukážu trpezlivosť, keď budú napádaní v mojom svätom mene a zostanú ticho, keď znášajú prenasledovanie, kvôli svojej vernosti ku Mne. Budú sa vždy modliť za duše ostatných a úpenlivo prosiť o milosrdenstvo pre celé ľudstvo. A zatiaľ čo, nachádzam veľkú útechu  a pokoj v takýchto dušiach, usilujem sa najmä pritiahnuť duše, ktoré sú pokryté závojom klamu, spôsobeným vplyvom Satana v ich životoch, do môjho milosrdenstva.

Pokým čakám na Veľký deň, kedy si vyžiadam späť môj trón, musím znášať muky, keď pozorujem šelmu, Satana, sediaceho na svojom tróne, jeho ruky hrdo odpočívajúc, nohy od seba, s hlavou  kozla, ako sa váľa v obdive, ktorý mu ochotne dávajú tí, ktorých polapil do pasce. Koza je symbolom jeho zamorenia, kde požiera telá a duše všetkých, ktorých posadol, skrze hriech sexuálnej nemravnosti. Jeho prvým cieľom je pošpiniť ľudské telo, tým, že nabáda duše, aby sa zvrhli vo všetkých smeroch, skrze zmysly. Jeho vplyv je všade a symbol kozy a jej rohov bude vidieť v každom geste. Jeho aroganciu uvidíte čoskoro v symboloch, ku ktorým povzbudzuje svojich nasledovníkov, aby ich ukazovali, aby mu ukázali svoju vernosť  vo všetkých oblastiach života.

Pretože počet tých, ktorí nasledujú Satana, narastá, zájdu až do takej miery, že verejne budú  vyhlasovať, svoje uctievanie diabla, a  ktokoľvek uverí, že je to neškodné, urobí dobre, keď s tým hneď prestane.  Musia úpenlivo prosiť Mňa, Ježiša Krista, aby som im pomohol premôcť zlú silu, ktorá sa uplatňuje vo svete, vzhľadom k moci, ktorú drží Satan v týchto časoch.

Za každý čin vzdoru proti mojej Cirkvi, môj Otec potrestá vinníkov. Za každý čin znesvätenia, ktorého sa dopustia vo svätých Božích chrámoch, budú veľmi trpieť. Ale v deň, kedy znesvätia moje Telo, svätú Eucharistiu, postihne mojich nepriateľov veľký trest, aký nebol videný nikdy predtým.

Naliehavo prosím všetkých, ktorí veria vo Mňa, vášho milovaného Ježiša Krista, aby si boli vedomí tej najväčšej ohavnosti, ktorá je v tomto čase plánovaná k zničeniu Božích detí. Bezbožný plán zviesť duše, aby popreli Boha tým, že sa zapredajú telom a dušou šelme, je ľstivo pripravovaný prostredníctvom sveta rockovej hudby, filmov, politiky a náboženstva.

Nadišiel čas, aby zamorenie bolo oznámené svetu zvnútra Božieho chrámu. Zatiaľ čo mnoho ľudí odmietne takú ohavnosť - až im bude otvorene predložená - pravdou je, že mnohí z toho nebudú múdri. Ale až satanské symboly budú umiestnené v chrámoch, budú používať moc na nevinných, a bez vašich modlitieb, obetí a utrpenia, budú odo Mňa vzatí preč.

Až v budúcnosti príde čas, tieto duše neveria tým z vás, ktorí poznáte Pravdu. Potom, až bude zaútočené na podstatu Božej prítomnosti, skrze jeho cirkev na zemi, účinky toho budú pocítené po celej zemi. Potom Božie Svetlo zoslabne, pretože Božia prítomnosť vyhasne. Len temnota sa rozšíri.

Prosím vás, moji verní služobníci, aby ste vykonávali svoju povinnosť a zostali bdelí ku všetkým týmto veciam, pred ktorými ste boli varovaní. Mojim zasväteným služobníkom, ktorí čoskoro jasne pochopia, čo sa deje pred ich očami, hovorím toto. Bude to na môj príkaz, že vám budem dávať pokyny na splnenie vašich svätých povinností zachrániť toľko duší, koľko len môžete tým, že zostanete verní môjmu Slovu a budete živiť moje stádo, pokiaľ sa sám nedám spoznať vo Veľkom dni.

Váš Ježiš

    4. 2. 2014 - 15:00 hod.

1040. Prajem si, aby ste prijali pravdu s láskou a dôverou, a nie s pochybnosťou vo vašich srdciach

Moja najdrahšia dcéra, dnes je mimoriadny deň, pretože som konečne dostal dar tvojho úplného prijatia tejto misie.

Keď sa dotknem sŕdc duší, ktoré vyzývam, aby hlásali moje Slovo, je to pre vybranú dušu ohromujúce. Moja prítomnosť šokuje, rovnako ako upokojuje. To spôsobí obrovskú hlbokú zmenu, a to vyžaduje od duše úplnú dôveru. Naháňa to hrôzu všetkým, ktorí sú svedkami môjho zásahu, pretože to vyžaduje veľkú súdnosť kvôli konfliktu emócií, ktoré to vytvára v duši.

Na začiatku je duša oslabená čistou silou prítomnosti Ducha Svätého a telo sa cíti ťažké. Zmysly sú zaostrené a intelekt je utlmený. Krátko na to vyvstane prirodzená potreba spochybniť, čo sa stalo, a môžu sa dostaviť pochybnosti. Ale prítomnosť Ducha Svätého je nepreniknuteľná a takou zostane, kým moja vôľa nebude vykonaná, tak dlho, kým duša prijíma, čo sa od nej očakáva. Potom túžba po jasnosti, spolu s potrebou upokojenia, zaplaví dušu. A zatiaľ čo hľadá útechu a odvahu, sila Ducha Svätého nemôže byť prerušená, zastavená, alebo zadržaná.

Ochota duše, dovoliť stať sa nástrojom Ducha Svätého, aby hlásala Pravdu, znamená, že je bezmocná ovplyvniť Slovo, miešať sa do neho, alebo ho pozmeniť akýmkoľvek spôsobom.

Ľudský intelekt s ňou čas od času bojuje. Kým je duša upokojovaná Duchom Svätým a už sa Ho viac nebojí, zostáva pre dušu vždy nádej, že až misia skončí, život bude pokračovať ako predtým. Ale samozrejme to nie je vždy tento prípad. A tak táto moja misia - zhromaždiť moje deti a vziať ich do bezpečia v mojom svete bez konca - nemá koniec. Potrvá až do Posledného dňa. Teraz, čo si prijala túto skutočnosť a už viac netúžiš po žiadnej inej možnosti, môžeš, dcéra moja, konečne nájsť pokoj vo svojom srdci.

Deti, len vtedy, ak konečne prijmete môj dar Knihy Pravdy svetu, nájdete pokoj vo svojich srdciach. Len vtedy, keď prijmete, že Ja, Boh Najvyšší - všetko, čo je, a čo bude - hovorím v tomto čase k svetu, budete schopní Mi úplne dôverovať.

Želám si, aby ste prijali Pravdu s láskou a dôverou, a nie s pochybnosťou vo svojich srdciach. Keď to urobíte, zaplavím vás mojím pokojom a láskou. Len potom budete naplnení radosťou a šťastím. Len potom budete slobodní.

Váš Otec

Boh Najvyšší

    5. 2.  2014 - 15:27 hod.

1041. Drahé deti, tieto modlitby prichádzajú s veľkými milosťami

Moje dieťa, je oveľa ťažšie pre duše, ktoré už raz spoznali môjho Syna, ale odišli od Neho, aby sa vrátili späť k Nemu, než pre tie duše, ktoré Ho vôbec nikdy nepoznali. 

Keď zakúsite Ježišovu lásku, a potom sa od Neho odvrátite, to vytvorí veľkú prázdnotu vo vašom živote. Nič nemôže nahradiť Jeho prítomnosť. A tak keď sa duša snaží k Nemu prísť späť, a hoci ju môj Syn očakáva s veľkou láskou a trpezlivosťou, taká osoba je ešte stále neistá, ako otvoriť svoje srdce.

Ak sa cítite odlúčení od môjho Syna, nesmiete sa nikdy báť zavolať Ho. Nesmiete sa nikdy hanbiť ukázať sa pred Ním, lebo je vždy milosrdný a odpustí každému hriešnikovi, ak Ho prosí kajúca duša, aby tak urobil.

Keď túžite zavolať k môjmu Synovi, musíte jednoducho na Neho zavolať, aby vás vzal do svojho milosrdenstva a zvyšok už ponechajte na Ňom.

Tu je mimoriadna modlitba modlitbovej kampane ( 133 ) : Volanie o návrat k Bohu

" Drahý Ježišu, odpusť mne, odlúčenej duši, ktorá sa ťa zriekla, pretože som bol slepý. Prepáč mi, že som zamenil tvoju lásku za bezcenné veci, ktoré nič neznamenajú. Pomôž mi nájsť odvahu kráčať po tvojom boku, prijať s vďačnosťou tvoju lásku a milosrdenstvo. Pomôž mi zostať blízko tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu a už nikdy viac sa od Teba nevzdialiť. Amen. "

Tí, ktorí nepoznajú môjho Syna a želajú si byť vzatí pred trón Boha Najvyššieho, sa musia modliť túto modlitbu modlitebnej kampane ( 134 ) : Uveriť v Božiu existenciu

" Ó, Bože Najvyšší, pomôž mi veriť v tvoju existenciu. Odvrhni všetky moje pochybnosti.

Otvor moje oči k Pravde života po tomto živote, a veď ma po ceste k životu večnému. Prosím, dovoľ mi pocítiť tvoju prítomnosť a udeľ mi dar pravej viery pred dňom, kedy zomriem. Amen. "

Tieto modlitby, drahé deti, prichádzajú s veľkými milosťami a tým, ktorí sa ich modlia, bude ukázaná Pravda a ich srdcia budú naplnené veľkou láskou, akú predtým na zemi ešte nikdy nezažili. Potom budú ich duše očistené.

Choďte teraz, vo vedomí, že ak ste blízko k Bohu, budete požehnaní milosťami veľkého pokoja.

Vaša Milovaná Matka

Matka Spásy

    6. 2. 2014 - 16:15 hod.

1042. Keď kňazi môjho Syna budú čeliť strašnému trápeniu a chybným rozsudkom, musia volať ku Mne

Moje dieťa, až príde čas, kedy kňazi môjho Syna budú čeliť strašnému trápeniu a chybným rozsudkom, musia volať ku Mne. Bola mi daná milosť,  aby som im mohla dať odvahu,  ktorú budú potrebovať, aby mohli pokračovať v službe môjmu Synovi.  Mám na mysli najmä kňazov v katolíckej cirkvi, lebo budú trpieť viac, než hociktorí iní Boží služobníci.

Až príde deň, kedy budú predvolaní zložiť prísahu, ktorá bude popierať Božstvo môjho milovaného Syna, Ježiša Krista, nesmú nikdy pochybovať o skutočných zámeroch tých, ktorí to od nich požadujú. Keď budú vyzvaní, aby popreli význam svätej Eucharistie a prijali nový výklad, potom budú vedieť, že nadišla táto hodina. To bude deň, kedy nastane rozklad a všade budete  vidieť rozpad múrov pod strechami cirkví. 

Želám si, aby všetci kňazi, ktorí budú musieť čeliť týmto smutným skúškam; sa modlili túto modlitbu modlitebnej kampane ( 135 ) : Za obranu Pravdy

" Ó, milovaná Matka Spásy, pomôž mi vo chvíli mojej núdze. Oroduj, aby som bol požehnaný darmi, vylievanými na moju nehodnú dušu mocou Ducha Svätého, aby som vždy bránil Pravdu.

Posilňuj ma pri každej udalosti, kedy budem vyzvaný poprieť Pravdu, Božie Slovo, sväté sviatosti a najsvätejšiu Eucharistiu.

Pomôž mi použiť milosti, ktoré dostanem, aby som stál pevne proti zlobe Satana a všetkých úbohých duší, ktoré používa k zneucteniu tvojho Syna, Ježiša Krista.

Pomôž mi v hodine mojej núdze. V záujme duší, daj mi odvahu poskytnúť sviatosti každému Božiemu dieťaťu, keď mi bude zakázané nepriateľmi Boha tak robiť. Amen. "

Až tieto časy nastanú, musíte byť pripravení pokračovať v Božej práci a niesť Jeho kríž s odolnosťou a dôstojnosťou kvôli vašim vlastným dušiam a dušiam všetkých Božích detí.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

    7.  2.  2014 - 15:50 hod.

1043. Mnohí budú veriť, že Antikrist je veľmi svätý muž

Moje dieťa, keby môj Syn, Ježiš Kristus, chodil po zemi v tejto dobe, bol by zavraždený. Žiadny predstaviteľ v Jeho Cirkvi by ho neprijal. Stal by sa terčom posmechu, potom obávaný, a tak opovrhovaný, až by Ho nakoniec ukrižovali, tak ako predtým.

Tentoraz môj Syn prichádza iba v Duchu a na príkaz môjho Otca, sa na zemi neobjaví ako človek v tele. Naliehavo prosím, aby toto posolstvo bolo jasné všetkým, pretože mnohí prídu v Jeho mene, ale len jeden z nich vystúpi do popredia a povie, že je mojim Synom, ale to bude lož.

Antikrist povstane a stane sa tak mocným, že jeho obraz bude vidieť všade. Budú postavené sochy k jeho obrazu  a jeho tvár sa bude neustále objavovať v novinách a na  televíznych obrazovkách po celom svete. Budú mu tlieskať najmocnejší vodcovia , ale až keď bude otvorene privítaný a potom podporovaný falošným prorokom , bude skutočne vykonávať svoj vplyv na ľudstvo.

Keby sa môj Syn, dal znova spoznať v tele a vzbudil by pozornosť, zničili by Ho. Avšak Antikrist bude vo svete vítaný a mylne pokladaný za Ježiša Krista.

Každé slovo obsiahnuté v Biblii, týkajúce sa Druhého príchodu môjho Syna, bude upravené a pokrútené, za účelom presvedčiť svet, že je svedkom návratu Ježiša Krista. Nepriatelia môjho Syna, ktorí sa všade miešajú s Jeho nevinnými služobníkmi v cirkvách môjho Syna, budú uvedení do vážneho omylu. Ich vodcovia budú vítať Antikrista a budú povzbudzovať duše, aby ho zbožňovali. Jeho vplyv bude šokovať mnohých, ktorí zostali verní Bohu a je dôležité, aby ste chránili svoje duše pred jeho hypnotickou príťažlivosťou.

Medailón Spásy, keď ho budete nosiť, vás bude, spolu s ostatnými milosťami, ktoré sľubuje,  chrániť pred mocou antikrista. Nemýľte sa , antikrist mnohých očarí a bude na neho nazerané ako na najmocnejšieho, najobľúbenejšieho, najcharizmatickejšieho a najvplyvnejšieho vodcu všetkých čias. Mnohí budú veriť, že Antikrist je veľmi svätý muž, a kvôli jeho spojeniu s cirkvou môjho Syna, milióny ľudí uveria v to, o čom si myslia, že je pravda. Tento falošný zovňajšok svätosti prinesie slzy radosti všetkým, ktorí  vo svojich životoch nemajú až do teraz žiadnu vieru, ani vieru v Boha. Nebudú šetriť chválou o tomto mužovi a prisúdia mu zásluhu za spásu svojich duší.

Spočiatku bude antikrist videný ako veľký vodca s atraktívnym, očarujúcim a roztomilým pôvabom. Potom časom, začne predvádzať uzdravujúcu moc a mnoho ľudí vystúpi a budú tvrdiť, že ním boli uzdravení. Mnohí taktiež budú tvrdiť, že boli svedkami zázrakov v jeho prítomnosti. Potom sa všade objaví rada falošných zjavení, v ktorých bude vidieť obraz znamenia Ducha Svätého.

Médiá vytvoria jeho zbožštený obraz  a len málokto sa ho odváži verejne napomenúť. Kvôli svojej znalosti mnohých jazykov, oklame milióny vo veľmi krátkom čase. Potom sa začnú chýry,  že sa Ježiš Kristus vrátil druhýkrát. Budú živené tými, ktorí budú neúnavne pracovať pre antikrista šírením lží, až nakoniec bude mylne považovaný za môjho Syna. Všetky tieto udalosti znejú teraz podivne, ale keď sa všetky pred vami odhalia, bude to vyzerať ako prirodzený sled udalostí, ktoré budú mnohí považovať za povznášajúce.

Potom, rovnako ako každá diabolská faloš je svetu Satanom predkladaná obrátene, antikrist, pomocou satanských obradov, bude videný, ako vystupuje do neba. Môj Syn, pri svojom návrate, bude videný ako zostupuje  na oblakoch  - presne naopak, ako vystúpil na nebesia -  tak ako sľúbil.

Potom bude antikrist a všetci tí, ktorí ho otrocky zbožňovali uvrhnutí do ohnivého jazera a pokoj bude váš, drahé deti. Všetci tí, ktorí zostali verní k pravde, budú v mihnutí oka, vzatí do Nového raja, kde nebo a zem sa stanú jedno.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

   7. 2. 2014 - 23:38 hod.

1044.  Nebudem nikdy ignorovať tých, ktorí sú osamelí, smutní, vydesení a neistí či Boh existuje, alebo nie

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako sa moje posolstvá šíria a ako roznecujú potrebu povzbudzovať mnohých, aby sa ku Mne obrátili, uvidíte mnoho zázrakov.

Neveriaci, ľudia každej viery a tí, ktorí sa odo Mňa oddelili kvôli svojim hriešnym životom, sa obrátia. To vám sľubujem. Človek, ktorého oči sú zatvorené, ich otvorí. Tí s nenávisťou vo svojich srdciach budú plakať slzy radosti, až  bude odľahčená ťarcha ich bremena. Človek, ktorý Ma vôbec nepozná, Ma spozná. Tak veľa ich príde a budú ku Mne volať a mnohí pocítia prítomnosť Ducha Svätého, až konečne prijmú, že som zasiahol, aby som ich ochránil od každej ujmy.

Dcéra moja, prosím, upokoj všetkých, ktorí sú smutní zo spôsobu, akým je moja existencia vo svete popieraná. Povedz im, že aj keď každá moja stopa bude potlačená, že Božou milosťou aj naďalej budem osvecovať duše tých, ktorí budú ku Mne volať. Nikdy neopustím svojich vlastných. Nebudem nikdy ignorovať tých, ktorí sú osamelí, smutní, vydesení a neistí, či Boh existuje, alebo nie. Keď jednoducho odložia svoju pýchu a poprosia Ma o znamenie mojej prítomnosti, Ja im odpoviem.Nikdy predtým som nezasiahol v tak obrovskom rozsahu, ako to robím teraz. Je to kvôli mojej túžbe zachrániť celé ľudstvo, že preniknem do sŕdc tých, ktorí Ma až doteraz popierali, ak budú ku Mne volať.

Čakám na vašu odpoveď. Očakávam lásku a radosť, ktorou vo chvíli zmierenia naplním vaše srdcia a duše, lebo to je sladkosť vášho obrátenia. To bude čas, kedy otvoríte vašu dušu a dovolíte Božiemu svetlu, aby vám prinieslo najväčší dar, aký ste si kedy mohli predstaviť - dar večného života.

Váš Ježiš

    8. 2. 2014 - 16:00 hod.

1045. Môj Otec otrasie svetom ako fyzicky, tak aj duchovne

Moje drahé dieťa, práve tak ako Duch Svätý, dar od Boha, zostúpil na apoštolov môjho Syna, taktiež bude vyliaty na všetkých, ktorí v týchto časoch milujú môjho Syna.

Môj Otec má mnohé plány, ktoré použije, na to, aby zachránil každé svoje dieťa. Tieto plány zahŕňajú mnohé zázračné udalosti, vrátane vyliatia mimoriadnej milosti, zjavení, ktoré sú vám dávané prostredníctvom týchto posolstiev, aby sa zabezpečilo, že Božie deti nezídu na zlú cestu, a mnoho iných zásahov. Niektoré z týchto zásahov budú mať podobu ekologických trestov. Až sa stanú nepretržitými, ľudia už nebudú môcť povedať, že záplavy, zemetrasenia, cunami, výbuchy sopiek a hurikány sú spôsobené ľudskou nedbalosťou k zemi.

Boh má vládu nad zemou, pretože ju stvoril. On rozhodne o jej osude - nikto iný - lebo všetka moc patrí Jemu.

Môj Otec otrasie svetom, ako fyzicky, tak aj duchovne, zatiaľ čo plány a hriešne skutky Zlého sa budú rozmáhať vo všetkých národoch. Každý čin znesvätenia proti Bohu bude mať za následok Jeho odplatu, ktorá vyústi k neznesiteľným trestom. Môj Otec bude proti ľudským hriechom dôrazne bojovať a človek nikdy nesmie podceňovať Božiu moc.

Božia láska nesmie byť nikdy braná za samozrejmosť. On nikdy nesmie byť vnímaný ako slabý,  len preto, že má nesmiernu lásku ku svojim deťom. Jeho milosrdenstvo je veľké a všetci tí, ktorí milujú Boha, budú ušetrení počas súženia, ktoré bude uvoľnené na ľudstvo, pretože zavrhli Boha v prospech falošných bohov a ľudskou posadnutosťou sebou samými.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, pretože všetky predpovedané veci, vzťahujúce sa k príprave na Druhý príchod môjho Syna, sa teraz začnú. Udalosti budú rýchle a Satanova armáda zaútočí na cirkvi môjho Syna s premyslenými krokmi, takže len málokto si to všimne. Neskôr už na to nebudú dbať, pretože zanedlho potom  oklamú a zovrú do svojich pazúrov tak veľa ľudí, že už ďalej nebudú musieť skrývať svoje pravé úmysly.

Vy, moje drahé deti, musíte sa teraz pripraviť, zostať v pokoji, robiť všetko, čo vám bolo nariadené a modliť sa. Zostaňte pospolu. Priveďte ostatné duše k Pravde, usilovne  sa modlite za obrátenie tých, ktorí neveria v Boha a za všetkých, ktorí urážajú pamiatku môjho Syna, Ježiša Krista.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

     9. 2. 2014 - 19:00 hod.

1046. Nie je nič, čo by som neurobil pre svoje deti. Žiadna obeť nie je príliš veľká

Moja najdrahšia dcéra, nie je nič, čo by som neurobil pre svoje deti. Žiadna obeť nie je príliš veľká.

Znížim sa, aby som položil svoje srdce k ich nohám, a napriek tomu budú po ňom ďalej šliapať. Pokoril som sa tým, že volám k nim skrze tieto posolstvá a oni Ma zosmiešňujú a posmievajú sa Mi.

Dovolil som im bičovať a zavraždiť môjho Syna a oni podceňujú túto veľkú obeť, ktorú som pre nich urobil, aby som im dal život a oslobodil ich z otroctva Zlého.

Pokorne som ich prosil, aby zmenili svoje spôsoby, a oni Ma ignorujú. Poslal som vybrané duše, aby s nimi hovorili a hlásali moje Slovo, a oni im napľuli do tváre.

Zoslal som na nich tresty a oni sa z nich nepoučili. Namiesto toho tvrdia, že sú iba riadením osudu a nemajú so Mnou nič spoločné.

Poslal som k nim svoju lásku skrze zázračné dary dané vizionárom, vidcom, svätým a prorokom a len málokto z nich ich použil. Venujte pozornosť teraz mojim slovám, Kniha Pravdy je najväčším darom, ktorý som dal svetu od doby, kedy som poslal svojho jediného Syna, aby vás vykúpil. Odkazujem vám tento vzácny dar, aby otvoril vaše srdcia, oslobodil vašu dušu od náklonnosti k pokušeniam diabla a pomohol vám pripraviť sa na moje kráľovstvo.

Môj mocný zásah v tomto čase znamená, že rýchlosť, s akou sa oddnes bude šíriť moje Slovo, bude mnohých šokovať a prekvapí ich. Až budete počuť moje Slovo, hovorené v každom jazyku, k čomu len málo prispeje ľudská ruka, bude vám daný dôkaz o moci Ducha Svätého.

Postarám sa, aby moje dielo pokračovalo. Pošliapem všetkých, ktorí sa snažia zastaviť moju ruku. Odstránim všetkých, ktorí sú vedení duchom zla, a umlčím zvuk ich biednych hlasov.

S jediným úderom mojej ruky umlčím tých, ktorí sa Ma pokúšajú zastaviť, keď si len prajem zachrániť každú jedinú dušu. Som pevne odhodlaný nedovoliť, aby táto práca bola ignorovaná, pretože akonáhle raz dám svoju moc misii, ako je táto, potom si môžete byť istí, že ľudská moc je ničím v porovnaní s ňou.

Buďte pokojné, drahé deti a dôverujte Mi, vášmu milovanému Otcovi. Moja láska je tak veľká, že nemôže byť oslabená, bez ohľadu na to, ako ťažko hrešíte. Dovoľujem tieto skúšky, súženia a zlé plány smerujúce k odstráneniu všetkých stôp môjho Syna, ale len na krátky čas.

Nebuďte nikdy vystrašení mojimi plánmi, pretože majú cieľ, a tým je vymazať zo sveta všetko zlo a priniesť vám všetkým život v nádhere, v súlade s mojou svätou vôľou. Veľmi sa máte na čo tešiť. Všetko, o čo vás prosím, je, aby ste sa modlili a riadili sa všetkým, čo som vám dal v tomto čase prostredníctvom mojej svätej misie, aby som vám všetkým priniesol konečný, neoceniteľný dar, ktorý som stvoril pre vás v novom nebi a novej zemi - mojom Novom raji - tak, ako to malo byť, keď som stvoril Adama a Evu.

Vždy majte na pamäti moju lásku k vám všetkým, keď sa cítite slabí, alebo zraniteľní, pretože je tak veľká, že je mimo vaše chápanie.

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší

   10. 2. 2014 - 15:43 hod.

1047.  Vari neviete, že potom, čo sa uskutoční môj Druhý príchod, vaša duša bude existovať naveky?

Moja vrúcne milovaná dcéra, môj čas je blízko a nebesá sa pripravujú na veľkú hostinu, keď sa nebo spojí so zemou, aby sa stali jedno.

Mnohé prípravy sú v plnom prúde a môj milovaný Otec plánuje priniesť mnoho darov tým, ktorí Ho nepoznajú. Všetci anjeli a svätí sa spojili k modlitbe za všetky duše v nádeji, že všetkým ľuďom bude daná Pravda, najmä tým, ktorí nevedia o existencii neba a pekla.

Keď je dušiam ponúknuté  Božie Slovo, nie vždy ho uvítajú. Namiesto toho sa vyhýbajú Slovu, hoci je to ich jediný prostriedok spásy. Prečo je človek taký tvrdohlavý a zameraný na to, aby veril iba tomu, čomu chce, a len tomu, čo uspokojí jeho vlastné ego? Prečo človek nedokáže vidieť súvislosť medzi hriechom vo svojom živote a pocitom nespokojnosti, ktorý cíti, ktorý je spôsobený jeho neschopnosťou prijať to, že je ničím? Len vďaka láske môjho Otca k svetu a všetkým Jeho deťom, ľudia dostali tak mnoho príležitostí stať sa zdravými. Napriek tomu by človek radšej žil polovičný život, kde by Boh zaujal len určité miesta, a tam, kde sa mu to hodí.

Ja, Ježiš Kristus, čoskoro otvorím myseľ tých, ktorí nespoznávajú Slovo Boha v týchto posolstvách. Budem ťahať ich srdcia a naplním ich túžbou po Pravde. Keď budete naplňovaní  falošnosťami, budú vám predkladané nepravdy a budete živení klamstvami o hriechu a o tom, ako je videný v Božích očiach - postavím sa ako hrádza , aby som vás ochránil.Mnohých sklamem, pretože sa nevzdám ľahko, keď bude človek ignorovať dar Ducha Svätého. Budem ako tŕň v oku, ako pálenie alkoholu, keď sa vyleje na otvorenú ranu. Veľmi málo z vás Ma dokáže ignorovať, ale nie všetci prijmú môj posledný dar večnej spásy.

Žiaľ, mnohí odmietnu moje posledné volanie a namiesto toho budú nasledovať šelmu, a to znamená, že budú stratení na večnosť. Či neviete, že potom, čo sa uskutoční môj Druhý príchod, vaša duša bude existovať naveky?

Budete si musieť vybrať večný život so Mnou, alebo večné zatratenie s diablom. Nie je nič medzi tým. Každý človek si vyberie cestu podľa svojej vlastnej voľby.

Váš Ježiš

   11. 2. 2014 - 23:41 hod.

1048. Nakoniec bude Židom ukázaný dôkaz zmluvy môjho Otca

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako sa táto misia rozrastá a ako sa bude teraz veľmi rýchlo vyvíjať, keď sa pripravujem na čas môjho príchodu.

Začal som ďalší plán, aby som upovedomil všetky Božie deti o veľkom novom svete, ktorý na vás čaká a táto príprava bude postupná. Prvá fáza je očista. Tá bude zahŕňať rozkoly, klimatické zmeny, prevraty a strašné odpadlíctvo, ktoré zachváti zem. To všetko sa udeje v rovnakom čase. Potom moja cirkev padne a len zvyšok sa bude pridržať Pravdy a prinášať svedectvo môjho svätého Slova.

Zhromaždím ľudí zo všetkých kútov sveta – najprv každého s kresťanskou vierou.  Potom k sebe pritiahnem ostatných. Nakoniec bude Židom ukázaný dôkaz zmluvy môjho Otca a budú privedení do kráľovstva  Božieho, ako bolo predpovedané.

Mnoho hlasov teraz prehlušuje môj vlastný hlas, ale napriek tomu to bude iba môj hlas, ktorého si budú všímať, lebo môj jazyk je ako meč a moja prítomnosť ako rozvetvený blesk. Keď nechám pocítiť svoju prítomnosť, bude to v tých najpokornejších príbytkoch a budem ju zdieľať s láskavými dušami –  miernymi, rovnako ako bystrými. Nechám poznať svoju prítomnosť medzi pohanmi, a po prvýkrát budú mať otázky o svojej budúcej večnosti a začnú Mi otvárať svoje srdcia. Vidíte, ani jediná duša nebude ponechaná nedotknutá. Niektorí Ma neprijmú, ale budú vedieť, že som tu.

Môj čas, kedy nechám pocítiť svoju prítomnosť silou Ducha Svätého, je veľmi blízko. Želám si, aby ste zmierili svoje duše so Mnou a boli pripravení Ma prijať, pretože neviete ani dňa ani hodinu. Jediné, čo vám poviem je, že to bude náhle.

Váš milovaný Ježiš

    12. 2. 2014 - 22:45 hod.

1049.  Čoskoro už nebude počuť modlitbu "Zdravas Mária" vo vnútri alebo mimo cirkvi môjho Syna

Moje dieťa, práve tak ako vyobrazenie môjho Syna, jeho Slovo a jeho sľub, že príde znovu budú ignorované, a potom odstránené, tak bude tiež ignorovaná každá zmienka o mne, vašej milovanej Matke.

Čoskoro už nebude počuť modlitbu "Zdravas Mária" vo vnútri alebo mimo cirkvi môjho Syna. Veľký nesúhlas bude preukazovaný tým, ktorí navštevujú moje sväté svätyne a mariánske skupiny budú bezdôvodne kritizované z mnohých dôvodov, a to všetko bez príčiny. Akékoľvek uznanie pravosti zjavenia týkajúce sa mňa, Blahoslavenej Panny Márie, Matky Božej, nebude vypočuté. Všetky zmienky o mne budú čoskoro odsúdené novo renovovanou škrupinou Cirkvi môjho Syna na zemi. Pobožnosti ku mne budú v mnohých kostoloch zastavené kvôli novo ustanovenému zriadeniu, ktoré má byť zavedené v budúcnosti. Budem zabudnutá a potom opovrhovaná tými, ktorí budú tvrdiť, že predstavujú novú, modernú, všetko - zahrňujúcu cirkev, ktorá sa bude len málo podobať cirkvi, vybudovanej na skale Petrom, milovaným apoštolom môjho Syna.

Až uvidíte, keď sa bude takto zaobchádzať so všetkou zbožnosťou ku mne, svätej Matke Božej, prosím, aby ste si boli vedomí, že tieto nové pravidlá budú z príkazu toho Zlého. Zlý mnou pohŕda rovnako, ako sa ma bojí. On vie, že oddanosť duší ku mne udržuje jeho zlé spôsoby v bezpečnej vzdialenosti a že modlitba môjho najsvätejšieho ruženca ho zraňuje a robí ho bezmocným. Týmto prichádzajúcim dňom budú musieť čeliť tí, ktorí ma milujú, a príde čas, kedy spojenie Cirkvi s mojimi posvätnými miestami bude prerušené. Až sa to stane, budete vedieť, že toto je oddelenie Božích detí od môjho vplyvu, ktorý v týchto časoch bude potrebný, ak vám mám pomôcť priviesť vás k môjmu Synovi.

Mojou úlohou je pripraviť vás na Veľký deň Druhého príchodu môjho Syna. Mám v úmysle stále volať k mojim deťom, pokým ten deň nepríde. Želám si len priviesť duše pred môjho Syna, aby im mohol dať večnú spásu. Je to všetko o spáse duší, ale Zlý vynaloží každé úsilie, aby zabránil, aby sa tak stalo.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

   12. 2. 2014 - 23:00 hod.

1050. Iba naoko uznávajú význam môjho Druhého príchodu

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako dlho si človek myslel, že budem čakať, než s ním začnem znova komunikovať pred mojim Druhým príchodom? Myslel si, že to urobím rok dopredu? Mesiac dopredu? Týždeň dopredu? Alebo bol presvedčený, že by som ho vôbec nevaroval?

Pred mojím narodením bol svetu sľúbený Mesiáš. Môj Otec hovoril skrze prorokov, aby ľudia dostali nádej, múdrosť a milosť prijať Slovo Božie, aby boli pripravení na môj príchod. Počúvali? Mnohí áno a pripravovali sa na môj čas. Žiaľ, keď som sa narodil neboli pripravení. Potom im Ján Krstiteľ dal Slovo a varoval ich, aby sa pripravili. Boli pripravení? Nie, pretože mu neverili. A napriek tomu boli mnohí zachránení, pretože skrze moju smrť na kríži, spôsobenú tým, že Ma odmietli, som ich vykúpil v očiach môjho Otca.

Vtedy ich tak veľa bojovalo proti mojej misii a napriek tomu Ma mnohí nasledovali. Teraz je svet pripravovaný znova, kvôli láske môjho Otca ku všetkým svojim deťom. Tentoraz to bude ešte ťažšie. Napriek všetkej ich znalosti  o Mne, budú stále odmietať prijať, že Boh zasahuje a pripravuje ich skrze svojho proroka. Čím viac sa vzdialia od Boha, tým menej vedia o mojom sľube. Oni iba naoko uznávajú význam môjho Druhého príchodu, pretože mnohí z nich v skutočnosti o ňom nevedia vôbec nič.

Tentoraz nebudú mať veľmi na výber, než uvidieť znamenia, ktorých budú musieť byť svedkami, pretože Ja odhalím všetko. Keď poviem, že sa niečo stane a keď sa tak stane, napriek tomu budú stále popierať, že proroctvo prišlo zo slov vyslovených z mojich úst. Až uvidia zem sa obrátiť, otriasať sa a iné na nich vylievané tresty, budú stále tvrdiť, že pre to existuje vedecké vysvetlenie.

Až veľké odpadlíctvo pohltí svet a rozdrví kresťanstvo v prospech pohanstva, povedia, že je to dobrá vec? Odpoveď je áno. Teda, ak bude moja prítomnosť mnohými menej uctievaná, akú šancu má potom svet proti Satanovi? Preto vás môj Otec teraz pripravuje, pretože On sa nikdy nevzdá, keď pripravuje svoje deti na svoje veľké milosrdenstvo.

Prípravy ľudstva budú pokračovať a svetu bude daná Pravda, aby zachránila človeka pred konečným zničením. Môj čas je blízko a celé ľudstvo si musí vyhradiť čas potrebný na prípravu svojich duší. Nesmiete nikdy plytvať časom, keď sa pripravujete privítať Ma. Nesmiete nikdy odmietať Slovo dávané Božiemu prorokovi. Ak to urobíte, udriete Ma, vášho Ježiša, do tváre.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

    13. 2. 2014 - 13:43 hod.

1051. Toto je čas, kedy duše budú musieť znášať bolesť očistca na zemi

Moje milované dieťa, prečo si robíš starosti s ťažkosťami, ktorým musíš čeliť každý deň v tejto misii? Vari nevieš, že všetka moc leží v rukách môjho Otca, Boha Najvyššieho?

Až ľudia budú znášať konečnú očistu, nemusí to byť príjemné, ale bez nej by duše neboli očistené. Toto je čas, kedy duše budú musieť znášať bolesť očistca na zemi. Len tí, ktorí sú čistí a s dušami bez poškvrny, môžu vstúpiť do Nového raja, ktorý je Božím kráľovstvom. A tak namiesto toho,  aby ste boli ustráchaní, všetkých vás vyzývam, aby ste prijali Boží zásah vo svete. Zmierte sa s tým, čo musí byť, čo sa musí stať a s akýmikoľvek opatreniami, ktoré sú potrebné k ochrane všetkých pred skazenosťou a nespravodlivosťou, ktoré uvalia na ľudskú rasu tí, ktorých jediná vernosť je k sebe samým a tým, ktorí sú agentmi Satana.

Je túžbou môjho Syna najskôr zjednotiť všetky nevinné duše, ktoré v Boha neveria. Môj Syn vie, že tí, ktorí Boha milujú, ale možno Ho neprijímajú, sa k Nemu časom obrátia. Má dôveru k tým, ktorí Ho naozaj milujú, ale odmietajú Jeho zásah prostredníctvom týchto božských posolstiev, že k Nemu taktiež pribehnú. Sú to tí, ktorí Ho nepoznajú a tí, ktorí odmietajú prijať kým je, o ktorých má najväčšie starosti. A tak vždy majte na pamäti, že tieto stratené duše budú prvými dušami, po ktorých môj Syn najviac túži. Sú to ľudia, ktorí Ho najviac zraňujú; ktorí Mu spôsobujú hroznú bolesť a utrpenie a ktorí boli príčinou jeho krvavých sĺz, keď prežíval smrteľnú úzkosť v Getsemanskej záhrade.

Tresty sú zosielané nielen ako tresty za hriechy ľudstva, ale ako prostriedky priviesť ľudstvo k rozumu a na kolená v pokore. Keď bude človek očistený zo svojej arogancie, viery vo svoju vlastnú veľkosť a chybného presvedčenia, že jeho moc je väčšia ako Božia, potom iba skrze takúto očistu môže byť spôsobilý stáť pred Bohom.

Osoba, ktorá je v smrteľnom hriechu a odmieta prejaviť ľútosť, nikdy nebude schopná zniesť bolesť Božieho svetla. Takže je to čin milosrdenstva, že Boh zasahuje, aby pripravil takúto dušu, aby sa takáto duša mohla tak isto podieľať na Božej sláve. Je to kvôli Božej láske a jeho veľkorysosti, že dovolí týmto ťažkým časom, ktoré už začali, aby sa uskutočnili. Nie preto, že chce jednoducho potrestať svoje deti za ich hriešnosť, ale aby zabezpečil, že sa stanú hodní večného života.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

   14. 2. 2014 - 22:00 hod.

1052. Trpte mlčky, keď ste trápení, ak znášate podlé formy krutosti, ak ste ohováraní, zneužívaní alebo zosmiešňovaní v mojom mene

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď človek tvrdí, že má znalosti vedy, musí to dokázať, aby ste mu uverili. Ak učiteľ povie, že je znalý mnohých vecí, spoznáte ako je dobrý, ak sa od neho môžete učiť. Keď Boží človek povie, že vie o Bohu všetko, môže odovzdať túto informáciu a budete oboznámení. Ale keď Boží človek tvrdí, že je inšpirovaný Duchom Svätým, spoznáte ho len podľa ovocia, ktoré prináša, a nie podľa vedomostí, ktoré oznamuje.

Keď Duch Svätý pracuje, prinesie to veľa ovocia, ktoré sa prejaví nasledovne: Ľudia, ktorí sú priťahovaní k Duchu Svätému, budú priťahovaní bližšie k Bohu. Budú milovať ostatných s väčšou intenzitou ako predtým. Budú zdieľať ich lásku. Potom budú chcieť tráviť viac času v modlitbe a zvlášť, keď sa budú modliť za duše ostatných, radšej ako za svoje vlastné úmysly.

Božia láska sa stane hlbšia a viac osobnejšia. A keď dovolia Duchu Svätému, aby ich zaplavil, budú cítiť naliehavú potrebu odovzdať sa plne do Božej vôle. Tí, ktorí sú inšpirovaní Duchom Svätým, nepreukážu nenávisť voči tým, ktorí nimi opovrhujú. Namiesto toho sa budú snažiť Ma prosiť v modlitbe o záchranu takej duše.

Láska Božia môže dušu preniknúť iba mocou Ducha Svätého. Duše budú vždy cítiť pokoj a mier napriek utrpeniu, ktoré budú musieť nevyhnutne znášať, čím bližšie budú pri Mne, ich Ježišovi.

Ja nerobím rozdiely medzi ľuďmi. Ja priťahujem požehnaných - tých s dostatkom lásky, zrodenej z hlbokého citu pokory k Bohu - do môjho svätého srdca. Len čo sa vo Mne usadia, ich jediným prianím bude privádzať Mi duše. Až sa skutočne stanú mojimi, v jednote so Mnou, budú predmetom nenávisti. Nenávisť, ktorá im bude prejavená, nebude pre nich nič znamenať, pretože Ma neopustia, ak bude ich láska ku Mne dostatočne silná. Z času na čas možno upadnú, pretože budú cieľom útlaku. Pocítia bolesť odmietnutia - tak ako ju cítim Ja. Budú zosmiešňovaní, kritizovaní a nazývaní bláznami - tak ako som bol Ja. Pocítia ťažké bremeno, kvôli spôsobu, akým budú vyobcovaní – tak ako som bol Ja. Ich znalosť a múdrosť, daná im Duchom Svätým, bude zúrivo odmietaná a napriek tomu, čo hovoria v mojom mene, zostane vryté do spomienok všetkých, s ktorými prídu do styku.

Takže, moji milovaní učeníci, myslite na Mňa, ako by som chodil medzi vami. Možno Ma nevidíte, nemôžete sa Ma dotýkať, pozrieť do svetla mojej tváre, ale vedzte, že som s vami, rovnako ako keď som kráčal po zemi s mojimi milovanými apoštolmi. Nevyhľadávam inteligentných, vzdelaných alebo zdatných v spoločnosti - hoci ich vítam a prijímam, rovnako ako všetky Božie deti. Nehľadám uznanie učených, vysoko postavených medzi vami, vodcov vašich krajín alebo cirkví. Nevyhľadávam prejavy uznania, po ktorých človek tak horlivo túži. Namiesto toho vyhľadávam miernych, pokorných a tých, ktorí sa starajú o dobro ostatných viac ako o svoje vlastné potreby. To sú duše, ktoré sú požehnané mojou rukou. Ich láska k ostatným zrkadlí moju vlastnú lásku. Prijímajú utrpenie tak ako Ja a prikladajú mu len málo významu. Títo ľudia sú chrbtovou kosťou kresťanstva a Duch Svätý je zakorenený v ich dušiach, pre dobro všetkých Božích detí.

Nikdy sa nehanbite za dar Ducha Svätého. Trpte mlčky, keď ste trápení, ak znášate podlé formy krutosti, ak ste ohováraní, zneužívaní alebo zosmiešňovaní v mojom mene, lebo keď zostanete s hlavou sklonenou, diabol a tie nešťastné duše, ktoré používa, aby vás mučili, zlyhajú vo svojich pokusoch vziať vás odo Mňa preč.

Povstaňte a vyznajte Mi svoju oddanosť s ľahkosťou srdca a čistotou duše a Ja vám požehnám darom mieru a pokoja.

Váš Ježiš

    15. 2. 2014 - 17:14 hod.

1053. Antikrist použije svoje takzvané stigmy ako prostriedok, aby presvedčil svet, že je Ježiš Kristus

Moje dieťa, až klam pohltí duše pod vplyvom antikrista, ľudia budú podvedení mnohými činmi, skutkami a slovami, ktoré od neho prídu. Sladko a lichotivo a s pokojným vystupovaním bude sebaisto ospravedlňovať každý hriech proti Bohu. Dokonca aj ten najohavnejší hriech proti ľudskosti bude vľúdne ospravedlňovaný, ako by bol bez následkov. Presvedčí mnohých, že vziať život je pre dobro ostatných a dôležitou časťou ľudských práv. Rúhania, ktoré budú plynúť z jeho úst, budú pokladané za spravodlivé a správne. Ospravedlní všetko citovaním svätého Písma obrátene. Tí, ktorí budú visieť na každom jeho slove, nebudú vedieť dosť o Slove Božom, aby mu boli schopní odporovať. Potom bude budiť dojem, že sa stále modlí a vyhlási, že je obdarený duchovnými darmi.

Antikrist bude vyhľadávať spoločnosť tých, ktorí zdanlivo robia veľkú prácu pre charitu a bude odsudzovať tých, ktorí sa zdajú byť svätí v Božích očiach.

Časom ľudia prestúpia k tomu, o čom budú presvedčení, že je skutočne osvietené celosvetové náboženstvo, v ktorom antikrist bude zohrávať veľkú úlohu. Potom použije všetku démonickú moc, ktorú mu dal Satan, aby presvedčil svet, že má stigmy, súvisiace so svätými. Antikrist použije svoje takzvané stigmy ako prostriedok, aby presvedčil svet, že je Ježiš Kristus a že prišiel zachrániť svet. Potom povie, že ohlasuje Druhý príchod a tí, ktorí mu padnú k nohám v zbožňovaní, budú zmietnutí spolu s ním anjelom Pána, ktorý ich uvrhne do ohnivého jazera.

Vaša Matka

Matka Spásy

   16. 2. 2014 - 15:47 hod.

1054. Z nenávisti nemôže vzísť nič dobrého, pretože tá pochádza len od Satana

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď do duší vstúpi nenávisť, musia bojovať každou časťou svojho bytia, aby ju vyhubili.Ak sa tak nestane, potom túto dušu pohltí v pochybnostiach a pokračuje, aby ju rozožierala, až dokiaľ ju celkom nerozožerie.

Diabol spôsobuje nedôveru, nepokoj, zmätok, strach, a nezastaví sa, kým sa duša, na ktorú sa zameral, nenaplní nenávisťou k sebe a k ostatným. Nenávisť v duši vytvára spúšť  medzi každou osobou, s ktorou takáto duša príde do kontaktu. Takto nakazená duša použije každú taktiku a lesť k povzbudeniu ostatných, aby sa k nej pripojili, pokým sa druhé duše nestanú tiež nakazené a tak tento proces pokračuje. Nenávisť sa šíri ako vírus a rastie, pretože zachváti a ovládne dušu, pokým sa táto duša nebude cítiť nútená šíriť túto nenávisť medzi ostatných. Takto je páchaná vražda, kvôli nenávisti, ktorú človek cíti k druhému. Nenávisť sa živí lžami a nepravdami a pokračuje v raste, kým neovládne tak veľa duší, že z nich môže vyžarovať iba zlo. Z nenávisti nemôže vzísť nič dobrého, pretože tá pochádza len od Satana.

Satan je klamár a zasieva semienka pochybností do tých duší, ktoré nie sú na stráži. Používa hriech pýchy zakaždým, aby vyvolal v duši nenávisť voči inej osobe. Vytvára nezhody medzi Božími deťmi, ktoré sú kvôli prvotnému hriechu slabé, a ak nie sú mojimi pravými nasledovníkmi a nie sú verní Slovu môjho Otca, padnú za obeť klamu.

Nikdy sa neodvažujte nazývať sa Božím dieťaťom, na jednej strane, a na strane druhej rozdeliť druhú osobu vo dvoje.Nikdy nehovorte, že ste naplnení Duchom Svätým, keď na druhej strane hovoríte o druhej duši, že je služobníkom diabla. Nikdy nesúďte inú osobu podľa toho, čo považujete za hriech, keď vy sami ste znetvorili môj obraz. Nikdy sa nestavajte nado Mňa a netvrďte, že ste viac vzdelaní ako Ja, keď nasledujete pokyny od Satana. Tí, ktorých oči zrkadlia moje vlastné, sú tí, ktorí vidia všetko a musia sa modliť za také duše, aby dostali milosť vymaniť sa z pazúrov šelmy.

Moja cesta vpred sa stáva ešte ťažšia. Iba tí, ktorí sú obdarení odvahou, danou im mocou Ducha Svätého, budú schopní ju vystúpiť. Žiaľ, mnohí odpadnú, k veľkému potešeniu Zlého.

Tŕne tejto misie môžu trhať vaše telá a kruté nenávistné posmešky môžu prebodávať vaše srdcia, ale Ja som ten, kto kráča pred vami, a preto som ten, kto nesie najväčšie bremeno nenávisti. Vždy majte na pamäti, že útoky na túto misiu sú útoky proti Mne. Nenávisť k tejto misii je nenávisťou ku Mne, Ježišovi Kristovi. Nemôžete povedať, z jednej strany, že Ma milujete a potom z druhej strany vyhlásiť svoju nenávisť voči Mne. Buď ste so Mnou, alebo proti Mne. Buď vo Mňa veríte, alebo nie. Ak veríte vo Mňa, nesmiete nikdy prenasledovať inú dušu, lebo ak tak robíte, boli ste odo Mňa odlúčení mojim nepriateľom a nemáte právo vyhlásiť, že ste moji.

Váš Ježiš

   17. 2. 2014 - 00:15 hod.

1055. Vezmite dušu - život - preč odo Mňa a váš vlastný život - večná spása - už viac nebude vaším právom.

Moja vrúcne milovaná dcéra, až príde čas na Posledný deň súdu, mnohé duše, ktoré Ma zapreli, budú mať vo svojich srdciach veľa strachu. Lebo vtedy bude Pravda jasná ako krištáľovo čisté jazero, bez poškvrny. Tak jasná bude Pravda, že to bude, akoby hľadeli do zrkadla. A čo uvidia? Uvidia moju tvár, môj smútok, moju lásku, moju ľútosť, môj hnev a potom budú svedkami mojej spravodlivosti, pretože potom už nemôže byť návratu späť.

Čas daný ľudstvu, aby sa vykúpili, je teraz. Bol mi poskytnutý tento čas, aby som vás všetkých pripravil. Využite ho múdro a uvidíte Božiu slávu. Premárnite ho a nikdy neuvidíte svetlo ani slávu môjho kráľovstva. Namiesto toho budete musieť znášať večné odlúčenie odo Mňa. Vašou jedinou spoločnosťou bude svorka vlkov - zlostných démonov - v priepasti - ktorá je domovom šelmy. Všetci, ktorí podľahnú skazenosti, bez ohľadu v akom rozsahu, budú padať ďalej a ďalej odo Mňa - čím viac odmietali Božie Slovo.

Tento čas bol daný ľuďom, aby sa náležite pripravili. Mojou misiou je zotrieť z vašich očí pavučiny, aby som vám mohol ukázať, čo potrebujete urobiť, aby som vás mohol privítať v mojom Novom raji.

Táto misia môže byť vašou jedinou príležitosťou umožniť vám uchopiť sa mojej ruky, predtým než budete vrhnutí do veľkej prázdnoty podvodu. Satan vyhlásil, že bude pokračovať v krádeži duší tých, ktorí Ma milujú. Jeho jediným cieľom je teraz odtiahnuť odo Mňa - tých, ktorí Ma skutočne milujú. A tak vloží každú pochybnosť, každú lož a rúhanie do duší tých, ktorí žijú svoje životy podľa Pravdy. Kvôli jeho vplyvu Ma títo ľudia opustia. Satan sa Mi pyšne vysmieva, teraz a zakaždým, keď kvôli nemu stratím dušu, prisahá, že nikdy neprestane prekážať každej misii na zemi, ktorá bola požehnaná Mnou, na záchranu duší.

Nesmiete sa nikdy zaoberať mojimi nepriateľmi alebo Ma proti nim brániť. Nespúšťajte nikdy z očí moju najsvätejšiu Bibliu. Nedovoľte žiadnemu človeku do nej zasahovať. Ignorujte tých, ktorí sa vás pokúšajú presvedčiť, že by Boh toleroval akýkoľvek pokus zmeniť hoci aj jedno jediné slovo, jedno jediné proroctvo, jedno jediné prikázanie, pretože to je ten najväčší hriech. Nikdy neporušujte prvé Prikázanie. Nikto sa nemôže stavať nad Boha.

Každý, kto medzi vami hreší, sa musí ku Mne stále vracať, znova a znova. Nikdy sa nehanbite za to, že pribehnete ku Mne.Nedovoľte, aby ste boli naplnení akýmkoľvek druhom nenávisti. Je to váš hriech, ktorý sa mi hnusí - napriek tomu ho odpúšťam. Milujem vás a budem vás stále milovať. To preto, že vás milujem, Mi bol poskytnutý tento čas, aby som vás všetkých zjednotil. Nedovoľte zlu oddeliť vás od vašich bratov a sestier. Nepočúvajte nič ani nikoho, kto sa vás pokúsi odtiahnuť od môjho diela - tejto misie spásy.

Vaša oddanosť ku Mne je dôležitá, pretože ste to vy, moja zvyšková armáda, ktorá prispeje k záchrane zvyšku sveta pred utrpením rovnakého osudu, akí mali tí, ktorí odmietli počúvať Noema. Každý, kto bude zodpovedný za to, že Mi vezme jednu jedinú dušu, bude za to trpieť. Môj hnev je vtedy najväčší, keď nemáte záujem sústrediť sa na stav svojej vlastnej duše, a zámerne sa pokúšate vziať so sebou inú dušu  preč od mojej lásky a môjho kráľovstva.

Boli ste varovaní o následkoch vopred.  Teraz vám znovu pripomínam. Vezmite dušu - život - preč odo Mňa a váš vlastný život - večná spása - už viac nebude vaším právom.

Váš Ježiš

   18. 2. 2014 - 18:09 hod.

1056. Až prídem súdiť, svet sa bude triasť

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako bitka o duše zosilňuje, mnoho ľudí najskôr začne pochybovať o mojej existencii, predtým než Ma úplne odmietnu.

Svet bude mať novú náhradnú falošnú mienku o Mne. Moje meno sa bude trúfalo používať, ale slová, ktoré Mi budú prisudzovať, nebudú odo Mňa. Vyhlásia, že Boh nedovolí, aby hriechy človeka zakalili jeho úsudok. Radšej, Boh bude ignorovať hriech, pretože nie je podstatný, pretože človek je slabý a vždy bude hrešiť, a nezáleží na tom. Povedia vám, že Ježiš odpustí všetkým, pretože jeho milosrdenstvo nahradí jeho súd. To bude lož, ale mnohí ľudia tomu uveria a nepocítia vôbec žiadnu povinnosť, aby sa hriechu vyhli alebo aby hľadali odpustenie, pretože vtedy budú presvedčení, že hriech v skutočnosti neexistuje. Práve tieto duše sú tie, ktoré najviac potrebujú modlitbu. Nedovoľte nikdy žiadnemu človeku, aby zamieňal moje milosrdenstvo s mojím súdom, pretože to sú dve rozdielne veci.

Moje milosrdenstvo bude preukázané iba tým, ktorí prejavia ľútosť nad svojimi hriechmi. Nebude prejavené tým, ktorí pyšne stoja predo Mnou, keď zo svojej strany nevynaložili vôbec žiadnu snahu, aby vyhľadali moje odpustenie. Až prídem súdiť, svet sa bude triasť. A až bude moje milosrdenstvo vyčerpané, moja spravodlivosť dopadne ako sekera. Potrestám zlých, ktorým už niet pomoci.

Človek nesmie nikdy, ani na minútu, ignorovať môj sľub. Prídem zhromaždiť všetky Božie deti, ale žiaľ, mnohé z nich nikdy nevstúpia do môjho raja, pretože zapreli Mňa, moju existenciu a existenciu hriechu.

Váš Ježiš

   20. 2. 2014 - 18:39 hod.

1057. Zemetrasenia budú takého rozsahu, že v rovnakej chvíli budú pociťované naprieč mnohými krajinami

Moja vrúcne milovaná dcéra, až príde čas, aby som sa pri svojom Druhom príchode nechal spoznať, nespoznáte svet, pretože sa veľmi zmení.

Rýchlosť, s akou ľudstvo upadne do hlbín hriechu, vás bude šokovať. Každý ohavný hriech tela bude vidieť a mnohí sa budú musieť pozerať, ako sú tieto hriechy páchané na verejných miestach. Veľmi málo hanby ukážu vinníci, ktorí ako levy pri záchvate zúrivosti nad svojou korisťou, klesnú do najväčších hĺbok nemravnosti, nevidenej od čias Sodomy a Gomory. Zamorenie ľudstva spôsobené Zlým bude také, že vraždy sa budú páchať všade a samovraždy sa budú rozmáhať. Keďže Satan hltá duše, zabezpečí, aby bol porušený každý zákon ustanovený mojím Otcom. Chladné srdcia, vyprahnuté duše a posadnutosť falošnými bohmi a zlými duchmi nahradí lásku, ktorá v tomto čase ešte stále existuje vo svete.

Moje meno bude použité k prednášaniu necudnosti a ľudia sa budú v srdciach navzájom preklínať. Dcéra moja, Pravda môže byť niekedy neznesiteľná, ale spravodlivosť bude mojím Otcom zoslaná na tie krajiny, ktoré znesväcujú jeho Slovo. Všetky tresty zoslané mojím Otcom sa stanú ešte pred mojím Druhým príchodom. Mesta zmiznú, krajiny budú zaplavené vlnami hnevu môjho Otca a zemetrasenia budú takého rozsahu, že v rovnakej chvíli budú pociťované naprieč mnohými krajinami.

Dcéra moja, už si dostala informácie o mestách, ktoré budú veľmi trpieť. Musíš Mi ponúknuť svoje slzy na zmierenie za hriechy tých, ktorých osud leží v temnote. Bez tvojho utrpenia nemôžem urobiť čo je potrebné pre záchranu týchto duší. Preto prosím, buď štedrá so svojou bolesťou a ja preukážem milosrdenstvo tým, ktorých predo Mňa postavíš.

Hory poklesnú, jazerá sa spoja s morami a krajiny budú zmenšené o tretinu. Dážď, ktorý zodpovedá mojim slzám žiaľu, kvôli nenávisti v ľudských srdciach, bude nepretržitý, kým moje slzy nebudú zotrené zmierením hriešnikov, ktorí budú obrátení.

Vedzte teraz, že dary, ktoré vám boli dané mojou Matkou v priebehu storočí, musia byť použité, aby ste sa ochránili. Vedzte tiež, že Medaila Spásy - silnejšia než akákoľvek iná - bude vašou obranou proti vábeniu antikrista. Bude urobený každý pokus zastaviť Medailu Spásy, ale nič nezastaví sily spojené s týmto darom.

Moji milovaní nasledovníci, musíte sa teraz sústrediť na modlitbu a vložiť všetku svoju dôveru vo Mňa, pretože tí, ktorí sú moji, budú chránení a vy budete mojím dôvodom, že preukážem milosrdenstvo trpiacim a pohanom. Nesmiete nikdy ochabnúť alebo sa vzdať, lebo ak tak urobíte, zistíte, že je nemožné nájsť správny smer na tejto ceste ku Mne bez môjho svetla, ktoré bude potrebné na každom kroku, ak máte túto cestu dokončiť.

Váš Ježiš

   21. 2. 2014 - 18:00 hod.

1058. Keď Boh dovolí prenasledovanie kresťanov a Židov, má k tomu dobrý dôvod

Moja vrúcne milovaná dcéra, človek je zraniteľné a slabé stvorenie, ale je dieťaťom Božím. Kvôli hlboko zakorenenému pudu sebazáchovy, človek urobí všetko, čo potrebuje, aby prežil. V časoch veľkého telesného utrpenia sa zlomok sily v ňom stane zreteľnejším. Veľkú silu zvyčajne uvidíte u slabých, hladujúcich a telesne trpiacich, u prenasledovaných a tých, ktorí trpia rukami fanatikov. Sú to tí najslabší medzi vami, ktorí sa stanú najsilnejšími a tí, ktorí si myslia, že sú najsilnejší, sa stanú najslabšími.

Ja oddeľujem slabých, miernych, pokorných a spravodlivých od tých, ktorí vyzdvihujú sami seba a ktorí len slovami podporujú moje učenie, ale vo svojich srdciach preklínajú druhých. Teraz oddeľujem zrno od pliev, a kvôli tomu viera každého človeka, či jej alebo jeho, bude skúšaná  až po okraj. Zahrňujem všetkých tých, ktorí neveria v Boha, tých, ktorí odmietajú pravého Boha a tých, ktorí odovzdali svoje srdcia môjmu nepriateľovi - Zlému. Každá duša bude mať predo mnou rovnaké postavenie a  každá milosť bude daná tým, ktorí Ma v tomto čase neprijímajú.

Svet bude skúšaný stavom lásky, ktorú má každá osoba k druhým, čo je pravým obrazom a pravou mierou ich lásky k Bohu. Váš čas je obmedzený, a aby ste boli schopní zniesť túto cestu pokánia, musíte uznať, že Boží proroci jednoducho oznamujú Jeho vôľu, len preto, aby ste sa stali Jeho v tele aj v duchu. Nebráňte sa Božej ruke. Radujte sa, pretože skúšky, ktoré sú dovolené mojim Otcom, spôsobia veľké zjednotenie jeho dvoch svedkov na zemi - kresťanov a Židov – a z týchto dvoch sa zrodí veľké obrátenie. Keď Boh dovolí prenasledovanie kresťanov a Židov, má k tomu dobrý dôvod. Kvôli tomu, čo budú musieť zniesť, sa uskutoční veľké obrátenie a miliardy ľudí uvidia slávu Božiu s jasnou mysľou, kedy žiadny zmätok neprekazí ich radosť, keď konečne spoznajú Pravdu.

Čas uvidieť Pravdu takú, aká je, vrátane dobrého a zlého, je blízko. A potom vás už nič nezraní. Už viac nebude oddelenie od Boha. Láska si konečne získa všetkých. Láska je Boh a jeho vláda je večná. Už nebude viac nenávisti, lebo bude mŕtva.

Váš Ježiš

   22. 2. 2014 - 18:35 hod.

1059. Mnohí z vás, ktorí hovoria, že Ma milujú, Ma zradia práve tak, ako Judáš

Moja vrúcne milovaná dcéra, z bolesti sa zrodí radosť, zo zúfalstva nádej a z prenasledovania sloboda, ak Mi všetko odovzdáte v úplnej dôvere a ku sláve Božej.

Každé stvorenie v nebi, na zemi a pod zemou pokľakne pred Pánom - všetci, bez výnimky. Ale človek, slabý a padlý, nevzdáva Bohu slávu - ani ten najoddanejší a najsvätejší - ak sa nedokáže úplne odovzdať môjmu Otcovi, skrze Mňa, jeho jediného Syna, Ježiša Krista. Kým vo svete bude existovať duch zla, človek nie je hoden stáť predo Mnou. Nemôžete pokľaknúť predo Mnou, keď ste plní svojej domýšľavosti. Nemôžem vás vypočuť, keď sa Mi uzatvárate, ste ako tyrani, ktorými sa stávate, keď Satan plní vašu myseľ zmyselnými hriechmi. Iba tí, ktorí predo Mňa prídu čistí, potom, čo sa so Mnou zmierili, môžu byť so Mnou skutočne zjednotení.

Keď kráčate ako králi a rozkazujete ostatným, sediac na svojich pozemských trónoch, nikdy nemôžete byť mojimi služobníkmi. Ak Mi úprimne slúžite, bez ohľadu na to, aká je vaša úloha, vždy budete hovoriť Pravdu. Ak hlásate moje pravé Slovo, budete vždy vedieť, že vám prinesie veľa kritiky. Pravé Slovo už čoskoro nebude vyslovované tými, ktorí prenikli do najvyšších stupňov mojej Cirkvi, predstierajúc, že Ma milujú, ale v skutočnosti Ma nenávidia. Potom budete vy, veriaci, aby ste zostali vo Mne a so Mnou, potrebovať veľa odvahy.

Koľkí z vás máte takú odvahu? Koľko z vás bude schopných vydržať prenasledovanie, ktoré príde, až budete hlásať Pravdu? A tak vás musím s ťažkým srdcom informovať, že mnohí z vás, ktorí teraz hovoria, že Ma milujú - Ma zradia práve tak, ako Judáš. Pretože až moje sväté Slovo bude pozmenené tak, že sa stane prázdnou a neplodnou nádobou, mnohí z vás prijmú toto falošné učenie. Tak mnoho z vás odmietne túto misiu a obráti sa chrbtom k môjmu kalichu spásy.

Musíte sa modliť túto modlitbu modlitebnej kampane, aby ste zostali verní môjmu Slovu.

Modlitebná kampaň ( 136 ) Aby sme sa držali tvojho Slova

Najdrahší Ježišu, pomôž mi počuť tvoje Slovo. Žiť tvoje Slovo. Hovoriť tvoje Slovo. Odovzdávať tvoje Slovo. Daj mi silu presadzovať Pravdu, aj keď budem kvôli tomu prenasledovaný. Pomôž mi udržať tvoje Slovo živé, keď je umlčované tvojimi nepriateľmi. Dovoľ mi pocítiť tvoju odvahu, keď som skleslý. Naplň ma tvojou silou, keď som slabý. Daj mi milosť zachovať dôstojnosť, keď brány pekla budú mať prevahu nado mnou, aby som zostal verný tvojej najsvätejšej vôli. Amen.

Každý démon z pekla preklína túto misiu, moju poslednú na zemi. Bude treba veľkej odolnosti, nesmiernej odvahy a hlbokej lásky ku Mne, vášmu Ježišovi, aby ste Mi zostali verní. Najskôr odpadnú najslabší. Vlažní budú nasledovať a potom len tí, ktorí zostanú čistí srdcom a nebojácni, zostanú stáť.

Váš Ježiš

   23. 2. 2014 - 16:03 hod.

1060. Keď sa ľudská vôľa stretne s vôľou Božou, potom obe strany znášajú veľkú bolesť

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď sa ľudská vôľa stretne s vôľou Božou, potom obe strany znášajú veľkú bolesť. Človeku bol mojím Otcom udelený dar slobodnej vôle a preto má slobodu robiť v živote také voľby, aké si želá a Boh nebude nikdy zasahovať do tohto daru z neba. Avšak pre tých, ktorí si želajú Mi slúžiť úplne so zámerom pomôcť mi zachrániť duše ostatných a ktorí mi darujú dar svojej slobodnej vôle, to bude veľmi ťažká cesta.

Keď Mi dáte svoju slobodnú vôľu, aby som urobil, čo je potrebné pre spásu duší, utrpenie, ktoré budete musieť znášať, bude veľmi kruté. Pretože vaša vôľa vám už nebude viac patriť, a vzhľadom k tomu, že ľudská povaha je taká, aká je, znamená to, že dôjde k zápasu medzi ľudskou slobodnou vôľou a vôľou Božou. Mnohí ľudia, ktorí Ma milujú a chcú vykonávať Božiu vôľu vo svojich životoch, sa budú vždy vzpierať. Aby ste uspokojili Božiu vôľu, duša sa musí vzdať všetkého pocitu pýchy a potreby uspokojiť svoje vlastné osobné túžby. Bohu môžete opravdivo slúžiť, ak Mu úplne dôverujete a ponúknete Mu všetky vaše skúšky a súženia pre dobro všetkých.

Keď dobre zmýšľajúci ľudia slúžiaci Bohu a snažiaci sa žiť svoje životy tak ako, im nariadil, odpadnú od milosti, cítia sa zahanbení. Zahanbení, že sa vyhýbali Bohu, a pretože Ho sklamali svojím sebectvom, pocitom hrdosti alebo arogancie, skrývajú svoje tváre pred Božím svetlom. Ak sú osvietení Pravdou, tieto duše môžu, náhle a bez varovania začať pochybovať o svojej viere. V jednej minúte milujú Boha celým svojím srdcom a úplne sa odovzdajú do jeho starostlivosti a v ďalšej minúte sa odrežú od zdroja svetla. Následne táto osoba, používajúc ľudský rozum, diktuje Bohu, čo je pripravená urobiť, aby Mu slúžila, a to zvyčajne za svojich vlastných podmienok. Áno, táto duša môže Bohu povedať : " Budem Ti slúžiť, ale pod podmienkou, že mi poskytneš túto a tamtú láskavosť. " Vari neviete, že nemôžete slúžiť dvom pánom, pretože je len jediný Boh a On velí? Boh je Pán všetkého, čo je a bude. Človek je tu, aby slúžil Bohu, ale napriek tomu Boh urobí všetko, čo môže, aby svojim deťom poskytol útechu.

Keď zistíte, že začínate o Bohu pochybovať alebo strácať dôveru v jeho lásku alebo v jeho prísľub, potom sa musíte modliť túto modlitbu modlitebnej kampane, ktorá sa bude nazývať Modlitba obnovy:

Modlitebná kampaň ( 137 ) Modlitba obnovy

Ó, Všemohúci Bože, Boh Najvyšší, zhliadni na mňa, tvojho pokorného služobníka s láskou a súcitom v Tvojom srdci. Navráť ma do tvojho svetla.

Pozdvihni ma späť do tvojej priazne. Naplň ma milosťou, aby som sa Ti mohol ponúknuť v pokornej služobnosti a v súlade s tvojou najsvätejšou vôľou.

Zbav ma hriechu pýchy a všetkého, čo Ťa uráža, a pomôž mi milovať Ťa s hlbokou a s trvalou túžbou a slúžiť Ti po všetky moje dni na veky vekov. Amen.

Prosím, pamätajte si, že je veľmi ľahké obrátiť sa k Bohu chrbtom a stačí jediná osoba, aby zasadila do vašej duši pochybnosti o Božej dobrote a jeho veľkom milosrdenstve ku všetkým svojim deťom.

Vyžaduje to veľkú odvahu a húževnatosť, zostať verný Božiemu Slovu, ale bez toho, že by ste prosili o milosti, aby ste Mu mohli riadne slúžiť, nebudete schopní to sami zvládnuť.

Váš Ježiš

    23. 2. 2014 - 16:28 hod.

1061.  Všetky odkazy na peklo boli odstránené a človek bol mylne uvedený do falošného pocitu bezpečia

Moje dieťa, dokým bude na zemi existovať vláda Satana, Pravda bude vždy potlačená.

Od smrti môjho Syna na kríži, bol zmarený každý pokus šíriť jeho Slovo. A od doby, čo sa kresťanstvo rozšírilo, sa objavili mnohé trhliny a učenie predpísané mojím Synom, Ježišom Kristom, prostredníctvom jeho učeníkov, bolo upravené. S Pravdou bolo vždy manipulované, ale napriek tomu Božie Slovo ostáva vo svete stále živé a prítomnosť môjho Syna, prostredníctvom svätej Eucharistie, bola uchovaná.

Pravda, týkajúca sa existencie Satana a reality pekla bola po mnohé desaťročia potlačovaná a to malo neblahý vplyv na spásu ľudstva. Všetky odkazy na peklo boli odstránené a človek bol mylne uvedený do falošného pocitu bezpečia. A tak dnes málo ľudí verí v existenciu diabla alebo pekelnej priepasti. Táto lož bola metlou ľudstva a v dôsledku toho bolo stratených mnoho duší, pretože sa popiera existencia pekla. Smrteľný hriech už viac nie je považovaný za skutočnosť a tak nie je vyvíjaná žiadna snaha sa mu vyhnúť. Tí, ktorí slúžia môjmu Synovi, Ježišovi Kristovi, v jeho cirkvách, majú povinnosť pripravovať duše, aby boli súce vstúpiť do nebeského kráľovstva.

Peklu sa dá vyhnúť pochopením následkov smrteľného hriechu, napriek tomu o tom nie je spomenuté jediné slovo.Duše sú stratené, pretože neboli nikdy riadne poučené, ako sa hriechu vyhnúť a ako vyhľadať pokánie. Aby ste sa stali hodní vstúpiť do nebeského kráľovstva môjho Syna, musíte tráviť čas žiť vaše životy podľa Slova Božieho. Prosím, neignorujte Pravdu, pretože ak tak urobíte, budete stratení.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ľudia prijali existenciu Satana, pretože pokým tak neurobia, nikdy skutočne neprijmú sľub vykúpenia môjho Syna.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

   24. 2. 2014 - 16:00 hod.

1062. Vy, moji dvaja svedkovia na zemi, musíte neústupne zostať na svojich pozíciách

Moja vrúcne milovaná dcéra, moji nepriatelia sa nenachádzajú v hierarchii falošných náboženstiev. Mnoho takých duší nič iné nepozná a prijmú Ma, keď sa im dám poznať. Sú to tí, ktorí budú riadiť najväčšie odpadlíctvo z radov mojej vlastnej cirkvi na zemi, ktorí sú zo všetkých najnebezpečnejší.

Nie všetci, čo prichádzajú oblečení ako moji služobníci, sú odo Mňa, ale vedzte toto. Moja hodina je blízko a práve pred mojím Druhým príchodom zostúpi mor odpadlíctva a pohltí moju Cirkev na zemi. Práve tak, ako tí vlci v rúchu baránka, oklamú svet tým, že ho nechajú uveriť, že Dom Boží prijme akékoľvek náboženstvo, vrátane tých, ktoré popierajú Mňa, Ježiša Krista a presvedčia vás, že táto ohavnosť bude tou najväčšou evanjelizáciou, akú kedy svet videl. V dôsledku toho sa prebudí a privolá Boží hnev. Zatiaľ čo svet a všetky jeho náboženstvá budú vtiahnuté do tejto novej, falošnej cirkvi, bude pre nich pripravená cesta, aby hrdo uvítali muža neprávosti.

Aj keď, vy z vás, ktorí zostávate pozorní k môjmu Varovaniu a vy, ktorí sa neúprosne držíte pravdy môjho Slova, budete trpieť, Ja vám dám taktiež silu znášať túto bolestnú udalosť. Podvodníci, ktorí sa podvodom vlúdili do mojej cirkvi, mnohých podvedú a budú pokračovať, aby oklamali milióny, vrátane všetkých kresťanských vierovyznaní, rovnako ako tých, ktoré Ma vôbec nectia. Všetci títo podvodníci budú šíriť bludy a časom vytvoria jedno svetové náboženstvo. Žiadna iná viera nebude tolerovaná, iná, než nové falošné učenie - učenie z pekla. Kresťania a Židia budú dve viery, z ktorých bude vytvorený zvyšok.

Keď vám moje proroctvá prinesú do očí slzy, vedzte, pretože vám žehnám skrze túto misiu, dávajúc vám nervy z ocele a pevné odhodlanie, že zostanete verní Mne, vášmu Ježišovi.

Vy, moji dvaja svedkovia na zemi, musíte neústupne zostať na svojich pozíciách. Odolajte každému pokušeniu sa odo Mňa odvrátiť a vždy vytrvajte vo svojej láske ku Mne. Moja zvyšková cirkev bude vytvorená ako mimo tejto misie, tak i z jej vnútra. Vy, ktorí túto misiu teraz odmietate, ale skutočne Ma milujete, budete tiež vtiahnutí do mojej zvyškovej armády na zemi. V deň, kedy k tomu dôjde, si uvedomíte, že Kniha Pravdy bola vskutku darom z neba, aby vám pomohla na vašej poslednej ceste do môjho kráľovstva a večného života. Len potom sa budete bez bázne radovať, pretože všetci budete mať potrebné sebavedomie na oslávenie Boha.

Váš Ježiš

   25. 2. 2014 - 13:50 hod.

1063.  "Boh", ktorého budú hlásať, nebude môj milovaný Otec

Moja vrúcne milovaná dcéra, bolo predpovedané, že nenávisť ľudstva k Bohu na konci čias dosiahne neslýchané rozmery. Vtedy ľudia nebudú schopní rozlíšiť dobro od zla. Mnoho zmätku ich skazí a bude v nich panovať temnota duše, ktorá im prinesie málo pokoja.

Boh bude odmietaný. Ja, jeho jednorodený Syn, budem zosmiešňovaný a moje božstvo bude odmietnuté. Všetci, ktorí Ma milujú, budú pokúšaní, aby sa odvrátili od všetkého, čo som ich učil. Každá osoba, ktorá Ma zaprie, sa bude snažiť ospravedlniť svoj dôvod pre takéto konanie. Ich dôvody budú nasledovné : "Ježiš - povedia - je len figúrkou, prorokom, poslaným učiť ľudí Pravdu.Čoskoro uveria, že moje božstvo bola lož a že iba vernosť Bohu - Bohu dobroty - je všetko, čo je potrebné pre všetky náboženstvá, aby sa mohli spojiť v jedno.

Ten "boh", ktorého budú hlásať, nebude môj milovaný Otec. Namiesto toho budú zbožňovať falošných duchov, prestrojených za Božích anjelov. Zatiaľ čo sa svet bude radovať, mimo kresťanov, ktorí Mi zostanú verní a Židov, ktorí zostanú oddaní môjmu Otcovi, čas pre môj Druhý príchod zostúpi tak náhle, že len veľmi málo bude pripravených. Potom budú prenasledovatelia umlčaní, zlí zničení a tí, ktorých mená sú v Knihe živých, sa zjednotia a budú žiť život večnej slávy.

Váš Ježiš

    26. 2. 2014 - 16:26 hod.

1064. Dokonalosť strateného raja bude obnovená do svojej bývalej nádhery

Moje deti, načúvajte Mi, keď k vám volám a vyznávam svoju hlbokú a stálu lásku k vám všetkým. Uprostred skúšok, smútku, krutosti, skazenosti a samozrejme radosti a pokoja, mám vládu nad všetkým.

Dozrel čas, aby očista zosilnela, ale tentoraz z toho vzíde len dobro. Myslite na tieto časy ako na choré dieťa, ktoré je pripútané na lôžko a postihnuté chorobou, ktorá ho urobí slabým, bezmocným, s nedostatkom energie, výživy a s veľmi vysokou horúčkou. Nezotaví sa, pokým horúčka nezmizne a napriek tomu je to tá horúčka, ktorá ho zbaví choroby.

Očista ľudstva bola predpovedaná a Ja ju dovolím, aby som zbavil ľudstvo choroby, ktorá ničí srdcia a duše tých, ktorí Ma skutočne nepoznajú. Rozdelenia vo svete budú narastať, až nakoniec prestanú.  Vojny, potom, čo vypukli a spôsobili zničenie, zmiznú a zavládne mier. Odpadlíctvo zahalí mnohé duše, ale neskôr väčšina mojich detí uvidí Pravdu a rozbehne sa ku Mne, vďaka láske, ktorú pocítia k môjmu milovanému Synovi, Ježišovi Kristovi.

Moje stvorenie sa stane dokonalým, keď Satan a každý démon, ktorý zamoruje zem, bude vyhnaný. Svetlo sa stane jasnejšie a dokonalosť strateného raja bude obnovená do svojej bývalej nádhery a ľudstvo sa zjednotí vo Mne.

Čoskoro budete svedkami naplnenia môjho sľubu priviesť vás späť do raja, ktorý som stvoril pre každého z vás ešte predtým, než ste sa prvýkrát nadýchli. Každý z vás dostal toto prirodzené právo. Pripravte sa. Budete priťahovaní do môjho raja láskou, ktorú vložím do vašich sŕdc a prostredníctvom milostí, ktoré udelím vašim dušiam. Ani jedna jediná duša nebude môcť povedať, že som vám nedal každú príležitosť, každé znamenie, každú milosť. Modlite sa, aby ste mali milosť, prijať nádherný život, svet bez konca, ktorý mám pre vás pripravený.

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší

    27. 2. 2014 - 14:48 hod.

1065. Láska a len láska pochádza od Boha. Nenávisť pochádza len od Satana. Nie je nič medzi.

Moje dieťa, je veľa nenávisti proti tejto misii spásy, pretože Zlý nechce stratiť (dať) jedinú dušu Bohu. Keď Boh hovorí skrze proroka, vytvára to v pekle zlosť. Zlý urobí všetko, aby za týchto okolností umlčal Božie Slovo. On, Satan, urobí všetko možné, aby otrávil ľudí voči všetkému, čo zachráni ľudské duše.

Bude šíriť nenávisť, pokým sa duše, ktoré sú naplnené jeho nenávisťou, nestanú jeho dobrovoľnými agentmi, až pokiaľ už viac nebudú mať kontrolu nad tým, čo robia. Naplnení jeho hnevom, zistia, že je nemožné pocítiť lásku vo svojich srdciach k tým, o ktorých sú presvedčení, že sú ich nepriatelia. Potom začnú nenávidieť samých seba, a čím viac budú hrešiť proti Bohu, tým viac budú naplnení strašnou úzkosťou. Nakoniec, keď nenávisť tohto druhu ovládne duše, nebudú schopné oslobodiť sa od Satana. Za takúto dušu je treba veľa modlitieb. Ak sa duša rúha proti Božiemu Slovu, bude čeliť tak urputnému zápasu so šelmou, že ju to urobí neschopnou vymaniť sa z jej moci. Ich zlorečenie proti Bohu sa stane ich prekliatím a v tejto fáze už pre nich nie je možné nič urobiť.

Duše, ktoré sú naplnené nenávisťou, nehovoria Božie slovo, pretože tak tomu nemôže byť. Nenávisť nevyjde nikdy z úst tých, ktorí Boha skutočne milujú. Nesmiete nikdy podceňovať Satanovu silu, pretože môže chytiť do pasce každú dušu, bez ohľadu na to, aká je dobrá. Na začiatku on, Zlý, bude veľmi presvedčivý, keď bude napĺňať obeť svojimi klamstvami. Vytvorí dokonca duchovný pocit, že som to ja, Matka Božia, ktorá s dušou hovorí. Využije lásku duše k Bohu, aby v nej vyvolal pocit rozhorčenia voči tomu, čo duša vníma ako zlý čin, skutok alebo slovo. Chytí do pasce duše, ktoré môžu byť z času na čas vernými Božími služobníkmi. Ale akonáhle dovolí duša Zlému, aby ju naplnil akoukoľvek formou nenávisti, on alebo ona zistí, že je  nemožné sa od neho oslobodiť. Iba modlitba a veľké skutky pokánia a pokory ho môžu zahnať preč. Po určitej dobe bude duša vedieť, že ju niečo trápi, keď v duši prevládne hnev, nepokoj, úzkosť a úplný nedostatok pokoja. Zlý nebude mať pokoj, kým sa duša nakoniec neobráti proti Bohu a nebude sa proti Nemu rúhať.

Deti, nesmiete sa nikdy zapliesť s tými, ktorí vnášajú do vašej duše pochybnosti o Božej dokonalosti. Keď sa zapletiete s tými, ktorí preklínajú Boha, budete znečistení. Ak to urobíte, budete tiež naplnení nenávisťou, akú ste predtým nikdy necítili. Potom budete potrebovať veľkú pomoc a zásah, než sa stanete hodnými znovu stáť v Božej prítomnosti.

Ignorujte akúkoľvek formu nenávisti, pretože tá nikdy nemôže pochádzať od Boha. Je iba jediný zdroj, z ktorého sa vyvinie nenávisť, a tým je Satan. Zapleťte sa so Satanom a s tými, ktorých srdcia plní nenávisťou, a potom sa tento jed vleje do vašej duše. Ignorujte takúto situáciu. Zostaňte ticho. Modlite sa za tie duše, ktoré nenávidia druhých. Musíte sa modliť môj svätý ruženec, aby ste sa ochránili od tohto pokušenia.

Varujem vás o týchto veciach, pretože moc Satana je v tomto čase tak silná, pretože sa snaží ukradnúť duše všetkých ľudí vo svete, ktorí veria v môjho Syna, Ježiša Krista a tých, ktorí sú verní mne, jeho milovanej Matke. Prosím, vypočujte ma teraz tým, že sa budete modliť túto modlitbu modlitebnej kampane za ochranu pred nenávisťou.

Modlitebná Kampaň ( 138 ) Za ochranu pred nenávisťou

Ó Matka Spásy, ochraňuj ma pred každým druhom nenávisti. Pomôž mi mlčať, keď sa stretnem s nenávisťou. Posilni ma v mojej vernosti Ježišovi Kristovi, keď som najslabší. Zapečať moje pery. Pomôž mi odvrátiť sa od tých, čo ma upútavajú slovami, ktoré popierajú učenie tvojho Syna alebo tých, ktorí sa mi posmievajú kvôli mojej viere. Oroduj za tieto duše, milá Matka, aby sa zriekli Satana a pocítili pokoj tvojej lásky a vládu Ducha Svätého v ich dušiach. Amen.

Láska a len láska pochádza od Boha. Nenávisť pochádza len od Satana. Nie je nič medzi. Nič medzi tým. Buď ste za môjho Syna, alebo proti Nemu.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

   28. 2. 2014 - 21:41 hod.

1066. Svet sa skloní, pokľakne na obe kolená a bude zbožňovať šelmu

Moja vrúcne milovaná dcéra, dám svojej zvyškovej armáde a všetkým, ktorí sa nikdy neodchýlili od môjho svätého Slova, autoritu nad národmi, až odpadlíctvo, v mene zjednotenia, všetkých oslepí.

Dostanete veľkú priazeň, veľké milosti a moc viesť veriacich, slabých a tých, ktorí sa stratia vo vyprahnutej púšti. Stanete sa skutočným Duchom, jediným zostávajúcim ostatkom Pánovho Ducha v Cirkvi, ktorá bude zbavená mojej svätej prítomnosti. Moja prítomnosť bude prebývať len v tých, ktorí dostanú autoritu diktovať Slovo Božie a viesť smädné duše k fontáne života.

Až sa čoskoro objavia falošní poslovia, ktorí budú tvrdiť, že prijímajú slová a príkazy z neba, stanú sa podobní princom na tróne, ktorý bude čoskoro odhalený v novom chráme ohavnosti. Toto nové centrum vlády bude ozdobené svojimi vlastnými oddanými služobníkmi, vykladačmi budúcnosti a tými, ktorí sú naplnení duchom temnoty - všetci tí, ktorí budú lichotiť antikristovi.

Svet sa skloní, pokľakne na obe kolená a bude zbožňovať šelmu. Ani jediná stopa čistej lásky nezostane v ich srdciach - ale vedzte toto. Keď useknete svoju pravú ruku od Boha, potrasiete si svoju ľavú ruku so šelmou, ktorá vás stiahne a pohltí do svojho zlého zovretia. Keď otvoríte svoju dušu Zlému, vstúpi do nej a nikdy vám nedá ani chvíľu pokoj. Kvôli vašej slobodnej vôli sa s ním budete snažiť bojovať, ale nebudete dosť silní.

Môj zvyšok sa bude ďalej formovať, bez strachu a označený svetlom mojej tváre, ako bude zhromažďovať milióny zo štyroch kútov sveta, aby im priniesol Pravdu. Budú kázať evanjeliá, hlásať moje Slovo a nikdy sa neodchýlia od Pravdy. Budú opovrhovaní, zosmiešňovaní, prenasledovaní, zrádzaní - dokonca aj tými, ktorí sú im najbližší - a napriek tomu zo Mňa nikdy nespustia svoje oči.

Svet neprivíta Pravdu, lebo bude naočkovaný falošnou zbožnosťou a uspokojením, ktoré pocíti, pretože v tejto fáze bude hriech popretý vo všetkých svojich podobách.

V každej vojne môže byť len jeden víťaz. Ak človek bojuje proti Bohu, vždy zlyhá. Ak sa pridá na stranu podvodníka, bude vyhnaný a nikdy neuvidí svetlo mojej tváre.

Modlite sa, môj milovaný zvyšok, za tých, ktorí budú oklamaní antikristom. Túžim, aby tieto duše boli privedené pod moju ochranu. Nebudú Ma hľadať, ale skrze vaše modlitby môj Otec zakročí, aby mohli prísť do môjho veľkého milosrdenstva.

Váš Ježiš