Júl 2014

 

1. 07. 2014 - 20:20 hod.

1167. Vaša viera bude skúšaná ako nikdy predtým

Moja vrúcne milovaná dcéra, láska, vyžarujúca z mojich učeníkov, ktorí Ma v tomto čase nasledujú, je všeobjímajúca.Je to svetlo horiace medzi vami a udržujúce moju lásku, ktorú cítite všade, kde som uctievaný. Duch Svätý je stále vylievaný na moju Cirkev na zemi, ako zápasí so skúškami a súžením, ktorým čelí každý deň.

Avšak duch temnoty stále silne ťaží národy, pretože zástupcovia Zlého robia všetko možné, aby vyhladili z povrchu zeme každú stopu po Mne, mojom Slove a mojej pravej Cirkvi. Buďte si istí, nech už je vaše bremeno akokoľvek ťažké, že Ja som s vami, kráčam vedľa vás a pomáham vám prekonať protivenstvá na každom kroku vašej cesty. Vaša viera bude skúšaná ako nikdy predtým; vaša odvaha vás môže z času na čas opustiť; vaša vytrvalosť bude skúšaná do krajnosti a vaše prijatie Pravdy spochybňované. Vyhliadnu si vás, budú sa vám posmievať, pohŕdať vami; to všetko bude spôsobené zlými činmi tých, ktorých Satan využíva, aby bojoval so Mnou, Ježišom Kristom. Ale, nič nemôže zničiť moju Cirkev - moji praví nasledovníci.

Tí, ktorí zostanú poslušní Slovu Božiemu, takému, ako existuje už tak dlho, Ma budú aj naďalej na zemi reprezentovať. Moja ochrana vás pokryje ako neviditeľný plášť a vaša viera sa nikdy nezmenší, ak budete bojovať Božím mečom.

Zostaňte Mi verní a moje svetlo bude aj naďalej žiariť na ľudské pokolenie. Môj prísľub je, že moja cirkev zostane nedotknutá, aj keď menšia, než je dnes, až do dňa, kedy svitne Veľký deň Pána.

Váš Ježiš

    2. 07. 2014 - 16:40 hod.

1168. Čoskoro bude nezákonné vyhlásiť, že nasledujete Ježiša Krista

Drahé deti, keby ľudia mali uvidieť majestát môjho Syna, sediaceho na nebeskom tróne po pravici Večného Otca, zvesili by hlavu v zahanbení a ľútosti.

Môj milovaný Syn, Ježiš Kristus, je zbožňovaný, uctievaný a zahrňovaný veľkou láskou anjelov a svätých v nebi. Na zemi je len veľmi málo preukazovanej úcty tomu, kto vytrpel strašnú smrť, aby zachránil ľudskú rasu od hriechu. Ako nebesá plačú v tomto čase dejín, pretože je všade urobené všetko, aby zem bola zbavená všetkých symbolov, ktoré reprezentujú môjho Syna. Nestačí zákaz znamenia najsvätejšieho kríža na verejnosti, čoskoro bude nezákonné vyhlásiť, že nasledujete Ježiša Krista.

Veľmi málo tolerancie bude prejavenej kresťanom, ktorí zostávajú verní Slovu a idú po ceste k Bohu. Dokonca aj zasvätení služobníci, ktorí tvrdia, že slúžia Ježišovi Kristovi, budú príliš slabí, aby bránili kresťanstvo a oni sami dovolia, aby boli prinútení prijať tieto zákony. V mnohých prípadoch zradcovia medzi nimi uľahčia odstránenie kríža a Pravdy kresťanstva. Časom budú všetci zbožňovať falošné učenie spolu s ostatnými náboženstvami, ktoré nepochádzajú od Boha. Pretože si zvolia cestu omylu zo svojej vlastnej slobodnej vôle, bude to znamenať, že odmietnu prijať Božie milosrdenstvo a odsúdia sa do temnoty.

Nikdy nesmiete zradiť môjho Syna z akéhokoľvek dôvodu, lebo On je Cesta Pravdy a len On vám môže priniesť večnú spásu.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

    3. 07. 2014 - 16:40 hod.

1169. Ja som Pravda. Vezmite moju ruku a nasledujte Ma. 

Všetok život pochádza odo Mňa.

Moja najdrahšia dcéra, človek riadi svoj vlastný osud, pretože mu bola daná sloboda voľby, ako dar odo Mňa.

Niektorí si vyberú správnu cestu k môjmu nebeskému kráľovstvu, ktorá vedie cez môjho jednorodeného Syna, Ježiša Krista. Iní si vyberú nemúdro. Kvôli darom človeku, ktoré zahŕňajú inteligenciu, poznanie a slobodnú vôľu, sa mnohí stanú pyšnými. Iní hľadajú klam a veľké hmotné dary, ktoré umožňuje svet, až sa im nakoniec stanú dôležité len ich chvíľkové túžby. Tým, že budú lipnúť na sebeckých činoch a skutkoch, a tým, že sa stanú posadnutí sami sebou a hľadajú osobné uspokojenie na úkor ostatných, sa odsudzujú k hriechu, ktorý ich zotročí.

Tým, že odmietnete prijať dar večného života, ktorý prinášam všetkým, ktorí budú mať podiel na mojom kráľovstve, vy, drahé deti, sa odo Mňa oddelíte naveky. Prichádzam v tomto čase, aby som zasiahol, pretože sústredenosť na seba vyhladila vo svete všetku lásku ku Mne vo vašom srdci. Prichádzam, aby som vám priniesol Pravdu, poznanie o mojom kráľovstve a pripomienku o dvoch voľbách, ktoré vám budú poskytnuté. Prvá voľba je prijať moju ruku milosrdenstva a žiť nádherný život tým, že budete mať podiel na Božom živote môjho nového kráľovstva. Druhou voľbou je vybrať si večnú temnotu a stať sa otrokmi priepasti, kde Satan zostane navždy.

Tak veľa vás odmieta moju lásku, poznanie, ktoré som vám dal skrze moje sväté Slovo a varovania, ktoré vám dali proroci. Neverte, že svet je dnes nejako iný, než bol v čase na zemi až do dneška. Ľudia sa nezmenili. Hriech je stále vašou kliatbou, a len tým, že budete bojovať s nepriateľom - ktorý vám prináša trápenie a smútok - sa stanete schopní prijať život, ktorý som pre vás stvoril.

Počujte teraz, keď vám pripomínam svoj ​​sľub. Stvoril som večný raj, ktorý patrí vám. Poskytne vám večný život tela a duše. Očakáva vás. Nepremárnite vaše dedičstvo. Ak to urobíte, zlomí Mi to srdce a toho rozhodnutie budete ľutovať na večnosť.

Počujte teraz moje volanie, lebo zošlem každé znamenie, každý zázrak a každú milosť, aby som prebudil vaše unavené srdcia, kým vo vás neroznietim znalosť Pravdy.

Ja som Pravda. Vezmite moju ruku a nasledujte Ma. Všetok život pochádza odo Mňa.

Váš Večný Otec

Boh Najvyšší

   5. 07. 2014 - 17:46 hod.

1170. Na lásku odpovedá človek láskou, rovnako ako nenávisť plodí nenávisť

Moja vrúcne milovaná dcéra, dovoľ Mi priniesť veľké požehnania dnešnému svetu tým, že každému národu udelím Ducha lásky skrze moc Ducha Svätého.

Tento dar lásky zahalí mnohých, vrátane tých, ktorí Ma neprijímajú, a svet bude svedkom veľkých činov dobročinnosti. Až budete počuť o takých zázrakoch, kedy národy pomôžu iným národom, ktoré sú vo veľkej núdzi, potom to prijmite ako znamenia z nebies.

Moja láska pritiahne mnohých, pretože sa šíri týmto mojím mimoriadnym zásahom v tomto mimoriadnom čase.Počúvajte Ma, moji milovaní učeníci, pretože chcem, aby ste vedeli, že keď sa modlíte o pokoj, dám vám svoj ​​pokoj. Keď sa modlíte, aby láska zvíťazila nad nenávisťou, dám vám svoju lásku. Keď sa modlíte, aby ste posilnili svoju vieru, vylejem na vás svoju lásku a vaša viera vzrastie. Keď vaša viera vzrastie, budete šíriť moje Slovo príkladom. Ak druhým preukážete bezpodmienečnú lásku, kráčate v mojom mene. Podľa vašich činov, ostatní budú nasledovať váš príklad.

Na lásku odpovedá človek láskou, rovnako ako nenávisť plodí nenávisť. Aby ste premohli nenávisť, musíte vždy odpovedať s láskou, lebo láska oslabí ducha zla. Ak dostatok ľudí preukáže lásku jeden k druhému, v každom ohľade života, potom sa nenávisti dariť nebude.

Moja láska medzi vami vzrastá. Vezmite ju a šírte ju, lebo dá život všetkým, vrátane tých, ktorí ju najviac potrebujú. 

Váš Ježiš

    6. 07. 2014 - 14:25 hod.

1171. Budem úzko spolupracovať s mojim milovaným Synom, Ježišom Kristom, v Jeho poslednom čine pre záchranu ľudstva

Moje dieťa, môj čas, ako Matky Spásy, kedy budem úzko spolupracovať s mojím Synom, Ježišom Kristom, v jeho poslednom čine pre záchranu ľudstva, bol pevne stanovený.

Od tohto dňa budem robiť všetko, čo je odo mňa požadované, aby som Mu odpovedala, až zasiahne do záležitostí sveta, aby odhalil svoje milosrdenstvo.

Cesta k spáse je veľmi ťažká, pretože nie je nikdy ľahké otvoriť oči slepých k Pravde. Nie je nič nepríjemnejšie, ako vidieť úbohé duše, ktoré nemôžu vidieť, pretože vidieť odmietajú. Ľudská tvrdohlavosť je veľkou prekážkou, a preto sú od všetkých, ktorí sú vo svojom srdci požehnaní Božím svetlom, vyžadované veľké činy modlitby a obety. Bude to šľachetnosťou vašej slobodnej vôle, že prinesiete môjmu Synovi dar, po ktorom túži, ktorý umožní Duchu Svätému zostúpiť na duše, ktoré milosrdenstvo môjho Syna najviac potrebujú.

Môže byť veľkou výzvou hlásať Pravdu iba vašou vierou. Ale aj keď mnohí ľudia sú verní môjmu Synovi, nemajú dar videnia. Silná viera v Boha je veľkým darom a je daná tým, ktorí sú nežného srdca a bez ega. Preto, povstaňte, drahé deti, a pripravte sa na veľkú bitku o duše. Bude to najväčšia úloha dokonca aj pre najsilnejšieho z vás. Dovoľte mi, vašej Matke, aby som vás viedla v prichádzajúcich časoch, lebo ja som vaša Obhajkyňa a Ježiš Kristus mi dal veľké milosti, aby som bola schopná vás vziať so sebou na cestu k veľkej sláve.

Choďte v pokoji, milujte Boha a slúžte Mu. Vám, ktorí Ho nasledujete, ako malé deti, bude poskytnutá všetka ochrana.

Vaša milovaná Matka 

Matka Spásy

    8. 07. 2014 - 16:00 hod.

1172. Len s Božou láskou vo vašich dušiach môžete šíriť Božie Slovo

Moje drahé dieťa, vari nevieš, že Boh, kvôli svojej láske k vám všetkým, mi dovolil hlásať svoje najsvätejšie Slovo pri každom mojom zjavení Matky Božej, ktoré sa vo svete udialo?

Bolo prianím môjho milovaného Syna, Ježiša Krista, že som sa dala spoznať, aby sa obrátenie k Pravde mohlo uskutočniť. A tak tomu bude na všetkých mojich svätých miestach po celom svete, že Boh bude oznamovať Pravdu, kým nepríde Veľký deň Pána. Musíte sa všetci zjednotiť, aby ste vzdali Bohu slávu na všetkých mojich svätých miestach, aby On, vo svojom milosrdenstve, vylial veľké milosti, dokonca aj na najnehodnejšie duše, pretože sú tými, ktoré vyhľadáva najviac.

Nie sú to len tí dobre vzdelaní vo veciach svätých evanjelií, od ktorých si On, môj Syn, želá, aby prišli ku mne. Nie, sú to tí, ktorí cítia prázdnotu vo svojom srdci, ktorí, nech už akokoľvek hľadajú vnútorný pokoj, nedokážu ho nájsť. Mnoho ľudí hľadá šťastie, pokoj a radosť v tomto živote a zriedkakedy ich nájdu. Nemôžu nikdy nájsť skutočný pokoj, ak nemôžu nájsť lásku. Len láska k druhým vás môže priviesť blízko k Bohu, pretože bez lásky nikdy nenájdete Božiu prítomnosť.

Prosím vás, drahé deti, aby ste prišli ku mne, Matke Spásy a prosili ma, aby som sa modlila, aby vás Boh naplnil svojou láskou. Ak sa budete modliť túto modlitbu, poprosím môjho Syna, aby odpovedal na vaše volanie. Hľadajte lásku a ukážte všetku lásku, ktorú máte vo svojich srdciach k druhým a zdieľajte ju. Ak to urobíte, môj Syn vás naplní takou veľkou láskou, že potom budete pripravení ju vzájomne zdieľať. Láska vyhubí nenávisť. Ak cítite akýkoľvek druh nenávisti k inej ľudskej bytosti, potom musíte úpenlivo prosiť môjho Syna, Ježiša Krista, aby vás zbavil tejto nákazy.

Modlitebná kampaň (159):  Úpenlivá prosba o Božiu lásku

Ó, Matka Spásy, prosím ťa, aby si sa za mňa prihovárala, keď úpenlivo prosím o Božiu lásku. Naplň moju dušu, prázdnu nádobu, Božou láskou, aby, až bude pretekať, sa vylievala na duše, ktorým sa snažím prejaviť súcit.

Prosím, aby som bol Božou mocou zbavený každého pocitu nenávisti, ktorú by som mohol pociťovať  k tým, ktorí zrádzajú tvojho Syna.

Pokor ma v duchu a naplň ma šľachetnosťou duše, aby som mohol nasledovať učenie Krista a šíriť jeho lásku do každej oblasti môjho života. Amen.

O láske sa hovorí, ako by bolo jednoduché ju cítiť, ale u mnohých to vyžaduje veľkú pokoru, zbavenú všetkého ega. Bez toho, že by ste sa pokorili pred Bohom, nepocítite jeho lásku. A bez Božej lásky sa vám nemôže dariť. Len s Božou láskou vo vašich dušiach môžete šíriť Božie Slovo.

Bez Jeho lásky, slová, ktoré hovoríte v Jeho mene, budú neplodné a zbavené života.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

   9. 07. 2014 - 15:48 hod.

1173. Moje Slovo je veľmi jednoduché, ľahko pochopiteľné, 

ale nie je tak jednoduché Ho žiť

Moja vrúcne milovaná dcéra, môj príkaz všetkým, ktorí Ma uctievajú, je, aby sa usilovne modlili, kvôli nepokojom, ktoré čoskoro vo svete prepuknú. Vyvstane mnoho udalostí, všetky budú v súvislosti s rozdelením, spôsobeným náboženskou nenávisťou a chamtivosťou. Ale až pohŕdanie Mnou, ktoré sa už vo svete prejavuje, vyjde z mojich vlastných štyroch hradieb, potom spoznáte, že čas je už blízko. Lebo až Ma budú preklínať a prenasledovať tých, ktorí Ma milujú, potom sa stanú svedkami môjho zásahu, ktorý sa bude podobať úderu blesku.

Mnohí budú zmätení mojim ochotným súhlasom prenasledovania, ktoré bude vždy údelom tých, ktorí Ma nasledujú, s prijatím zlých vecí a ochotou dovoliť týmto veciam mať úspech. Ale to by nebolo správne. Všetka láska pochádza odo Mňa. Všetko zlo pochádza od Satana. Až sa láska a zlo stretnú, dôjde k veľkému rozvratu. Zlu sa nemôže dariť, keď proti nemu povstanem. Dokonca aj samotný Satan môže šíriť svoj ​​jed len podľa vôle Božej.

Zlo, ktoré zamoruje svet, bude zničené. O tom nepochybujte. Avšak musíte rozpoznať zlo ako to, čím je, pretože Satan ho bude vždy predkladať ako dobrú vec. Jeho obľúbenou taktikou je predložiť skreslený pohľad na moje učenie, vrátane veľkých podvodov, ktoré môžu byť rozpoznané len tými, ktorí majú Ducha Božieho usídleného v ich dušiach. Tak mnohí šíria rôzne verzie mojej náuky a vytvárajú svoje vlastné výklady, a to mnohých mätie. Keď tí, ktorí tvrdia, že Ma poznajú, Ma križujú tým, že trápia tých, ktorí Mi slúžia, potom vedzte, že nie sú odo Mňa - lebo ako by mohli byť?

Buďte v pokoji, pretože všetko, čo potrebujete vedieť, je obsiahnuté v mojom svätom Slove. Moje Slovo je veľmi jednoduché, ľahko pochopiteľné, ale nie je tak ľahké ho žiť. Žite mojim Slovom a láska bude hnacou silou každého slova, ktoré vyslovíte, každého činu, ktorý vykonáte a každého gesta, ktoré urobíte. Ak nebudete svedkami lásky v slovách tých, ktorí tvrdia, že sú svätí, potom to nie je Slovo Božie, ktoré počúvate. Namiesto toho počujete ľudský výklad, ktorý je chybný.

Čokoľvek, čo nepochádza z môjho Božstva, nie je odo Mňa.

Váš Ježiš

   13. 07. 2014 - 16:27 hod.

1174. Vedieť to, čo som vás učil, nie je samo o sebe dobré, pokiaľ nemilujete jeden druhého, tak ako Ja milujem vás

Moja vrúcne milovaná dcéra, Božie deti možno prirovnať k púčikom kvetov. Puky, kvôli výžive, ktorú si v pôde nachádzajú, prospievajú a rastú. Ale ak nie je zem úrodná, puky nemôžu rozkvitnúť do zrelých kvetov, ktoré potešia oko pozorovateľa.

Ak je pôda úrodná, kvetina bude zdravá. Ak je plná hmyzu, potom kvet nerozkvitne. Dokonca aj zdravá pôda, ak je zamorená jedom, nemôže vyprodukovať zdravú, žijúcu rastlinu. Ak Božie deti nepočúvajú Slovo Božie, nevstrebávajú Pravdu a neposlúchajú Desatoro prikázaní, budú prázdne a budú mať nedostatok duchovného pokoja. Len keď budete chcieť načúvať tomu, čo sľubuje Božie Slovo, môžete očakávať, že sa vám bude dariť, alebo že nájdete pokoj.

Mnohí ľudia, kvôli klamstvám, ktoré Satan šíri po celom svete, aby oklamal duše, sa cítia stratení a bez duchovného života. Život môžete dosiahnuť len prijatím Mňa, Ježiša Krista, ako svojho Spasiteľa. Ale aj potom, to samo o sebe nestačí.Musíte sa tiež rozpamätať na to, čo som vás učil. Vedieť to, čo som vás učil, nie je samo o sebe dobré, ak nemilujete jeden druhého tak, ako Ja milujem vás. Ak sa postavíte a pyšne prehlásite, že ste moji učeníci, ale neprejavíte lásku k druhým a neučiníte ostatným to, čo by ste očakávali, že oni budú činiť vám, potom ste pokrytci.

Ak Ma poznáte, budete milovať druhých, bez ohľadu na to, z akých hriechov sú vinní. Nikdy nebudete súdiť iných v mojom mene, pretože na to nemáte právo.

Váš Ježiš

   15. 07. 2014 - 18:00 hod.

1175. Svet Ma opustil, ako bolo predpovedané, a na mojom Tele 

bola spáchaná najväčšia zrada

Moja vrúcne milovaná dcéra, svet Ma opustil a na mojom Tele bola spáchaná najväčšia zrada.

Moje Slovo je trhané na kusy a mnohí z tých, ktorí hovoria, že sú znalí môjho učenia, budú ľahostajní k prenasledovaniu, ktorým bude postihnutá moja cirkev. Práve tak, ako som bol preklínaný počas môjho ukrižovania tými, ktorí sa pyšne vychvaľovali svojou najvyššou múdrosťou v mojich cestách, tak isto budem odsudzovaný aj pri mojom Druhom príchode, keď prídem, aby som si  vyžiadal svoje kráľovstvo.

Nevďačné duše, bez jednoduchosti alebo pokory, nikdy neprijmú hlas tých, ktorých považujú za nehodných vysloviť Pravdu. Nikdy neprijmú Pravdu, pretože keď prijmú lži v mojom mene, v ich srdci nebude miesto pre Božieho Ducha, aby zaplavil ich duše. Namiesto toho, aby pripravovali ľudstvo na moje veľké milosrdenstvo - na Deň, ktorý som sľúbil svetu – sa obrátia chrbtom. Nerozpoznajú Božie znamenia zoslané na to, aby otvorili ich srdcia a pripravili ich na Mňa, kvôli svojim pyšným a zatvrdnutým srdciam. Taktiež urobia všetko, čo budú môcť, aby zabránili Božiemu Slovu dosiahnuť ku každému hriešnikovi vo svete, a preto  ich nenechám na toto nikdy zabudnúť.

Ten, kto Mi stratí dušu, stratí svoju vlastnú. Ten, kto zatarasí moju cestu, nebude sa mať kam obrátiť. Ten, kto nadáva proti Božej vôli, bude prekliaty. Čo ste sa odo Mňa skutočne naučili, keď si nemôžete spomenúť na pravdu môjho sľubu, že prídem znova? Moje kráľovstvo príde na zem, tak ako je v nebi, a tí, ktorí nedokázali pochopiť, čo som povedal, nebudú tomu stále rozumieť. Premárnili milosti, ktoré teraz posielam, a zabarikádovali sa vo väzení tak temnom, že budú oslepení mojím svetlom vo Veľký deň.

Môj čas nastane čoskoro a čo môžem pre vás urobiť je to, aby som vás pripravil. Moja láska zostáva rovnako veľká, ako je milosrdná, ale musíte si tiež pomôcť sami, pretože nie je ľahké stať sa hoden môjho sľubu spásy. 

Váš Ježiš

   17. 07. 2014 - 17.17 hod.

1176. Ľudský intelekt nie je schopný porozumieť všetkému, čo je zo Mňa

Moja vrúcne milovaná dcéra, najväčšia bolesť, ktorú musia znášať tí, ktorí Ma milujú, je temnota duše. Čím viac sa spojíte so Mnou a vo Mne, tým viac budem vo vás trpieť. Lebo ak budem prebývať vo vašej duši, tým viac bolesti budete musieť kvôli tomu znášať.

Ak sa stane duša súčasťou Mňa, v plnom zjednotení, a ak Mi odovzdá svoju vôľu, tým viac bude zrejmá moja prítomnosť v tomto človeku. Pritiahne na seba nenávisť ostatných, pocíti môj vlastný smútok, pretože uvidí nespravodlivosť, bezprávie a skazenosť vyvolané hriechom vo svete. Jeho zmysly sa stanú ostrými, jeho pochopenie duchovných záležitostí - zrodené ako výsledok utrpenia so Mnou - odhalia mnoho vecí, ktoré v ňom prebudia hlbšie porozumenie, pokiaľ ide o bitku, ktorá existuje medzi Bohom a Satanom.

Pochopí, čo uchvátilo jeho dušu, jeho telo a zmysly, ale to neznamená, že je to pre neho ľahké prijať. Ľudský intelekt nie je schopný porozumieť všetkému, čo je zo Mňa, alebo všetkému, čo pochádza odo Mňa. Ale ak Mi bude dôverovať a prijme, že všetko dobré pochádza odo Mňa, potom Mi dovolí v ňom rásť pre dobro všetkých.

Keď Mi dovolíte prebývať vo vašej duši, môžem dosiahnuť veľkých vecí. Tak mnohým ľuďom môže byť daný môj dar milosrdenstva, ak dovolíte mojej láske šíriť sa touto cestou. Skrze obetné duše môžem zasiahnuť, aby som zachránil duše ostatných. Vždy prijmite, keď dávam dar utrpenia, že to ľudstvu ako celku prináša veľký prospech. Moje milosrdenstvo je môj dar vám. Prijmite rôzne spôsoby, s ktorými pracujem, s vľúdnosťou, pretože bolesť z toho, že ste spojení so Mnou bude mať krátke trvanie.

Prijmite Ma takého, aký som a nie takého, akého si myslíte, že by som mal byť.

Váš Ježiš

    18. 07. 2014 - 15:52 hod.

1177. Až bude nastolená moja vôľa, zavládne pokoj

Moja najdrahšia dcéra, svet je môj a Ja patrím všetkým Božím deťom. Ja som váš.

Moje potomstvo bude čeliť veľkým prevratom, až pošlem svojich anjelov, aby priniesli mojich verných, a všetko zlo bude čoskoro vyhnané. Budem drviť mojich nepriateľov, kým každá stopa bolesti a zármutku, ktoré ľudstvo znáša, nebude zmytá. Už žiadne slzy, žiadny smútok, žiadna bolesť, pretože všetka moc je moja.

Môj plán sa už rozvíja, hoci málo ľudí si je toho vedomých. Ale poviem vám toto. Zotrite si svoje slzy. Nebojte sa môjho zásahu, lebo je to moja vôľa, ktorá sa zjednotí s vôľou mojich detí - a to čoskoro. Až bude nastolená moja vôľa, zavládne pokoj, nielen vo vašom srdci, ale aj na zemi, tak ako je v nebi. Dôverujte Mi.

Nebojte sa mojej ruky, lebo len tí, ktorí Ma úplne odmietajú, budú trpieť. Netúžim po pomste a preniknem do sŕdc dokonca aj tých, ktorí Ma preklínajú. Moje milosrdenstvo spôsobí, že len máloktorí budú chcieť byť oddelení odo Mňa, až sa dám spoznať skrze môjho Syna, Ježiša Krista. Slabý sa stane silným. Bojazlivý sa stane odvážnym a tí, s nenávisťou vo svojich srdciach, budú naplnení mojou láskou.

Milujem a túžim po všetkých svojich deťoch a kvôli tomu získam znovu svoje kráľovstvo s čo najmenším možným utrpením.

Prosím, úplne Mi dôverujte. Lebo je blízko deň, kedy len svetlo môjho Božstva bude vládnuť na zemi a všetok pokoj bude váš.

Váš Večný Otec

Boh Najvyšší

   20. 07. 2014 - 16:45 hod.

1178. Človekom vytvorené učenie nebude živiť vašu dušu

Moja vrúcne milovaná dcéra, až svet bude pod vládou ducha temnoty, bude veľmi ťažké pre tých, ktorí veria vo Mňa, Ježiša Krista, zostať vernými môjmu Slovu. Až moja cirkev začne ochabovať, potom veriaci sa budú cítiť sklamaní všetkým, čo som učil a budú zvádzať boj o svoju vieru.

Nie je mojím prianím, aby ste odviedli svoju pozornosť od Slova Božieho, a keď to urobíte, nenájdete moju prítomnosť. Ak sa nebudete držať môjho Slova a ak sa necháte ukolísať falošným pocitom istoty - kedy hriech bude odsunutý stranou, ako by bol nedôležitý - potom zistíte, že je ťažké zostať vernými môjmu učeniu.

Povstaňte, vy všetci, a počujte teraz môj hlas, keď vám hovorím toto. Všetko, čo som vás učil ako sväté, bude roztrhané na kusy. Mnohí z vás to budú považovať za mätúce, že tak veľa učenia, ktoré som dal svojej Cirkvi, bude čoskoro odmietnuté ako nevhodné pre túto dobu. Časy, ktorým budete onedlho čeliť, prinesú veľa utrpenia, lebo sa vám nedostane vedenie, na ktorom bola postavená moja cirkev. Budova sa zrúti, viera mojich zasvätených služobníkov bude oslabená do tej miery, že to presiahne schopnosť vášho chápania a celá Pravda bude zničená. Človekom vytvorené učenie nebude živiť vašu dušu. Len Ja, Ježiš Kristus, vás môžem živiť vierou, ktorá vás urobí oprávnenými nasledovať Ma. Nech už vám povedia čokoľvek, musíte vždy zostať verní Mne, lebo Ja vždy zostanem verný vám.

Ak sa odo Mňa oddelíte, budem neustále stáť blízko pri vás a pokúšať sa pritiahnuť vás späť ku Mne. A zatiaľ čo sa môžete túlať a prispôsobiť si vaše ​​životy prijatím klamstiev, Ja vás nikdy neopustím. A až budete úplne stratení, nájdem vás a privediem späť do svojej ríše. Ja vás nikdy neopustím, aj keď vy opustíte Mňa.

Váš Ježiš

    21. 07. 2014 - 14:23 hod.

1179. Buďte statoční, moji maličkí, lebo moje veľké kráľovstvo 

bude čoskoro vaše

Moje drahé deti, keď som stvoril svet, bolo to preto, aby som zdieľal svoju existenciu s každým z vás. Moja láska potom bola rozdelená a vtedy sa svet stal jedno vo Mne. Moji anjeli jasali v mojom novo nájdenom kráľovstve a moja láska sa šírila aj za moju ríšu, pretože som si to prial.

Keď moja láska bola pokarhaná, vedel som, že môj smútok sa znovu naplní, až obnovím zem, aby som priviedol hriech ku koncu. Môj čas, kedy všetci budú žiť podľa mojej vôle, je blízko. Moja svätá vôľa bude prítomná v srdciach mojich detí. Všetci budú znovu plní radosti. Pokým nenastane tento Veľký deň, človek privedie na svet veľa bolesti, pretože hriech vytvoril veľké oddelenie odo Mňa.

Kým hriech existuje, bude človek trpieť skúškami, vymeranými mu tými, ktorí Ma nenávidia. On, Zlý, sa predstaví, akoby vás miloval, akoby sa o vás staral, a bude stále ovplyvňovať každého z vás, kým nepošlem svojho Syna, aby vás zhromaždil do svojej svätej náruče. Buďte statoční, moji maličkí, lebo moje veľké kráľovstvo bude čoskoro vaše a vy, spolu so svojimi rodinami, budete žiť v mojej svätej vôli. Až moja Božia vôľa bude medzi vami naplnená, svet, ktorý zahŕňa nebo a zem, sa stane jedno. Ak budeme jedno, nebude už viac bolesti, alebo smútku, pretože hriech bude úplne vyhladený.

Váš Večný Otec

Boh Najvyšší

    22. 07. 2014 - 16:50 hod.

1180. Ježiš Kristus už nie je ľuďmi milovaný tak, ako bol kedysi

Moje drahé deti, môj Syn, Ježiš Kristus, už nie je ľuďmi milovaný tak, ako bol kedysi. Ľahostajnosť k Jeho existencii sa premenila v nechuť ku všetkému, čím je, ku všetkému, čo predstavuje a ku všetkému, čo sľúbil. To mi prináša veľa bolesti a zármutku.

Pretože odpadlíctvo vzrastá a šíri sa, On, Ježiš Kristus, bude odsúdený každým národom, až nakoniec tí, ktorí Ho milujú a nasledujú Jeho učenie, nebudú môcť vyhlásiť ich oddanosť k Nemu, bez toho, že by museli znášať posmešky, výsmech a ohováranie. Tí, ktorí sú Mu verní, nebudú môcť hlásať Pravdu, bez toho, aby trávili čas v modlitbe a prosili Ho, aby im pomohol vyrovnať sa s odporom, ktorému budú musieť každý deň čeliť.

Aby ste zostali verní Ježišovi Kristovi, musíte Ho bezpodmienečne milovať. Milovať Ho opravdivo je veľké požehnanie a je to tiež Boží dar. Tých, ktorých láska k môjmu Synovi zoslabla, prosím, aby prijali túto modlitbu.

Modlitebná kampaň (160):  Pomôž mi Ťa viac milovať

Ó, môj Ježišu, Spasiteľ sveta, pomôž mi Ťa viac milovať. Pomôž mi rásť v mojej láske k Tebe. Naplň moje srdce svojou láskou a súcitom, aby som mohol dosiahnuť milosti milovať Ťa tak, ako Ty miluješ mňa.

Naplň moju nevďačnú dušu hlbokou a trvalou láskou k Tebe a ku všetkému, čo predstavuješ. Mocou tvojich milostí mi pomôž milovať môjho blížneho, ako Ty miluješ každé Božie dieťa a preukázať súcit tým, ktorí potrebujú tvoju lásku a ktorí sú bez viery.

Zjednoť ma spolu s Tebou, aby som mohol viesť kresťanský život, ako si nás učil svojím príkladom počas tvojho času na zemi. Amen.

Milujte môjho Syna, deti, a On bude šíriť svoju lásku, aby každé Božie dieťa bolo pritiahnuté do jeho veľkého milosrdenstva.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

   23. 07. 2014 - 17:04 hod.

1181. Ak Mi dôverujete, musí to byť bez akýchkoľvek podmienok 

Moja vrúcne milovaná dcéra, dôvera je veľmi zle chápaný pojem, keď sa jedná o môj vzťah s vami. Dôverovať nie je ľahká vec, pretože človek je hriešnik a kedykoľvek môže zradiť dôveru dokonca aj tých, ktorých miluje.

Dôverovať Mi vyžaduje od duší veľké úsilie. Ak Mi dôverujete, musí to byť bez akýchkoľvek podmienok, alebo vašich vlastných požiadaviek. Ak Mi vravíte, že Ma milujete, zahŕňa to veľa stupňov. Ten prvý je stupeň dôvery a lásky ku všetkému, čo som vás učil a k tomu, kto Ja som. Druhý je inšpirovaný láskou k môjmu učeniu a hlbokým súcitom ku Mne. K tretiemu stupňu dôjde, ak ste v plnej jednote so Mnou, kedy cítite moju lásku, moju bolesť, môj smútok a chápete - bez toho, že by ste vedeli prečo – čo to znamená byť skutočným Božím dieťaťom. Znamená to uznať, že Ja som Začiatok a Koniec a že všetko pochádza odo Mňa.

Ak Ma milujete s otvoreným srdcom, ako dieťa, budete Ma milovať bez podmienok. Budete vedieť, že vám prídem na pomoc, keď sa všetko bude zdať beznádejné, budete vedieť, že moja láska k človeku je trvalá, bez zloby, bez diskriminácie a že neodmietnem žiadneho hriešnika - nezáleží na tom, čo vykonal. Vtedy už nebudete mať pochybnosti o mojom Božstve a úplne sa Mi odovzdáte. Keď Ma takto milujete, necháte všetko na Mne, aj keď bezpochyby budete trpieť rukami ľudí.

Pretože moje svetlo bude žiariť vo vašej duši, tí, ktorí Ma odmietajú, urobia všetko, čo budú môcť, aby vás znevážili, zosmiešnili vás, sužovali a robili vám život ťažkým, ale nemýľte sa, kresťania boli vždy opovrhovaní a budú neustále prenasledovaní, práve tak, ako som bol Ja, a to až do Posledného dňa.

Dôverujte Mi a Ja zmiernim vaše bremeno, a aj keď môžete znášať slovné útoky tých, čo vás nenávidia kvôli Mne, budete v pokoji. Prosím, modlite sa túto modlitbu, kedykoľvek sa budete cítiť oddelení odo Mňa a Ja vám prídem na pomoc. Naplním vás pokojom, ktorý nebudete môcť nájsť a ani nikdy nenájdete,  nikde na tomto svete.

Modlitebná kampaň (161): O dôveru a pokoj

Ježišu, dôverujem Ti. Pomôž mi, aby som Ťa viac miloval. Naplň ma dôverou, aby som sa odovzdal do úplnej a konečnej jednoty s Tebou. Pomôž mi, aby rástla moja dôvera k Tebe počas ťažkých časoch. Naplň ma svojím pokojom.

Prichádzam k Tebe, drahý Ježišu, ako dieťa, zbavený všetkých svetských pút, bez akýchkoľvek podmienok a odovzdávam Ti moju vôľu, aby si s ňou urobil, čo uznáš za vhodné pre mňa a pre ostatné duše. Amen.

Váš Ježiš

    24. 07. 2014 - 16:48 hod.

1182. Ten, kto nemá žiadnu úctu k ľudskému životu, neuznáva Boha

Moje drahé Božie deti,  nesmiete nikdy zabudnúť, akí mimoriadni ste v Božích očiach, lebo On vás všetkých bezpodmienečne miluje. Ako vás miluje, je mimo vaše chápanie. Usmieva sa, keď sa usmievate. Smeje sa, keď sa smejete. Plače, keď ste skľúčení bolesťou a žiaľom a stáva sa rozhnevaným, ak trpíte prenasledovaním rukami ostatných.

V tomto čase histórie, kedy nenávisť všade zamoruje národy a keď nevinní sú týraní, utláčaní a zabíjaní, Jeho ruka zasiahne a potrestá bezbožných. Keď ľudstvo Bohu vzdoruje tým, že nepreukazuje žiadnu úctu k Božím zákonom, a zvlášť úctu k životu inej ľudskej bytosti, Jeho trest zachváti svet. Ten, kto nemá žiadnu úctu k ľudskému životu, neuznáva Boha, ani Jeho Božstvo.

Boh je Stvoriteľom a Tvorcom života - On ho dáva, a len On má právo ho odňať. Ach, koľko je len zármutku v tomto čase v Jeho nebeskom kráľovstve kvôli útokom, podnecovaných Zlým proti Jeho stvoreniam.

Musíte prosiť Boha, aby zmiernil utrpenie, ktoré je vo svete spôsobené ľuďmi, ktorých srdce je chladné, hnevlivé a plné nenávisti. Tí, ktorí spôsobujú utrpenie iným, potrebujú vaše modlitby. Prosím, modlite sa túto modlitbu za ochranu slabých a nevinných a za zmiernenie utrpenia, ktoré človek v tomto čase musí znášať.

Modlitebná kampaň (162): Za ochranu slabých a nevinných

Ó, Bože, Všemohúci Otče, prosím, ochraňuj slabých a nevinných, ktorí trpia rukami tých, ktorí majú v srdci nenávisť. Zmierni utrpenie, ktoré znášajú tvoje úbohé, bezmocné deti.

Daj im všetky milosti, ktoré potrebujú k ochrane pred tvojimi nepriateľmi. Naplň ich odvahou, nádejou a láskavosťou, aby dokázali nájsť vo svojich srdciach odpustenie voči tým, ktorí ich trýznia.

Prosím Ťa, drahý Pane, môj Večný Otče, odpusť tým, ktorí odporujú zákonu života a pomôž im uvidieť, nakoľko Ťa ich činy urážajú, aby sa mohli napraviť a hľadať útechu v tvojej náruči. Amen.

Deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa za ochranu tých, ktorí trpia kvôli svojej vernosti k Bohu, Večnému Otcovi a za tých, ktorí sú obeťami krutých a nezmyselných vojen.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

   26. 07. 2014 - 16:59 hod.

1183. Keď je dôvera zneužitá, je to zvyčajne preto, že vinník dovolil pýche, 

aby určovala jeho myšlienky

Moja vrúcne milovaná dcéra, prišiel som ako Kráľ, ale teraz, dnes, volám k vám ako žobrák, pretože nemám ani trochu pýchy, pretože to by nebolo možné.

Kričím k Božím deťom s túžbou, aby som v ich stvrdnutom srdci mohol prebudiť iskričku lásky - lásky zrodenej z môjho Večného Otca, ale ktorá leží spiaca a zabudnutá. Ja, Ježiš Kristus, som tiež zabudnutý, aj keď vo svete nie je ani jediný človek, ktorý by o Mne nepočul. Vedia o Mne, ale zabudli, kto Ja som. Niektorí poznajú moje meno, ale to pre nich nič neznamená. Niektorí Ma milujú, ale sú príliš zaneprázdnení, aby so Mnou hovorili inak, než len prikývnutím tu a tam v prejave uznania mojej osoby. Iní o Mne počuli, ale v ich očiach som len ikona, niečo z dávno minulého veku - možno prorok, ktorý môže, alebo nemusí byť hodnoverný. Pokiaľ ide o iné duše, ktoré majú len málo pochopenia duchovných otázok, Ja neexistujem. Ja som výplod predstavivosti, stvorenie vzniknuté v mysli vrúcne zbožných ľudí, ktorí sa držia stebla v nádeji, že po tomto svete bude existovať nový svet. Uisťujem vás - Boh je Boh. Ľudstvo bolo stvorené mojim Večným Otcom, pretože je časťou jeho plánu na večný vesmír. Všetko bolo, je a bude, z príkazu a vôle toho, Kto je a Kto bude. Všetko, vrátane jeho nepriateľov, sa skláňa pred Bohom vo svete stvorenia môjho Otca.

Ako sa človek stáva viac otrocky zameraný na všetko, čo vidí, čoho sa dotýka a pociťuje svojim fyzickým ja - jeho duchovnosť sa stáva neplodnou. Ak veríte, že všetko začína a končí týmto svetom, hovoríte, že Ja neexistujem. Popierate Ma, Syna človeka, poslaného na to, aby som vás zachrániť z podvodu diabla. Ja som z môjho Otca. Ja som bol časťou jeho veľkého Božieho plánu. My sme obaja jedno, ale vy, moje milované deti, žijete v púšti úplne bez života a v nevedomosti toho, čo moje Božstvo znamená. Moje kráľovstvo je dokonalé a bolo stvorené mojim Otcom. Ľudská rasa bola dokonalá, kým nebola zničená najväčším hriechom v očiach môjho Otca - hriechom pýchy. Dajte si pozor na hriech pýchy, pretože sa vyvinul zo sebalásky Lucifera. Lucifer, najvyšší v hierarchii môjho Otca veril, že kvôli tomu, že mal slobodnú vôľu, mohol robiť čokoľvek, čo si prial, lenže nedokázal pochopiť toto. Bol mu daný nielen dar slobodnej vôle, ale tiež dôvera môjho Otca. Môj Otec prejavil celému svojmu stvoreniu úplnú dôveru. Žiaľ, nebolo to opätované.

Keď je dôvera zneužitá, je to zvyčajne preto, že vinník dovolil pýche, aby určovala jeho myšlienky, myseľ a činy. Akonáhle sa pýcha usadí vo vašej duši, okamžite vytvoríte odstup medzi sebou a Tým, ktorý vás stvoril z ničoho, len z hŕstky hliny.Formoval vás a dal vám dary. Pýcha je pre ľudstvo najväčšou hrozbou, pretože vás presviedča, že máte viac poznania, než Boh. Ak tomu uveríte, potom nie ste hodní hovoriť v jeho mene, alebo hovoriť vôbec. A keď predsa hovoríte, vytvoríte prostredie, v ktorom budú všetky hriechy prijaté ako dobrá vec. Ak sa stane to, podvediete nielen ostatných, ale oklamete aj samých seba.

Váš Učiteľ

Váš milovaný Ježiš

   27. 07. 2014 - 15:15 hod.

1184. Dokonalý svet nahradí všetko, čo je poškvrnené a skazené

Moja vrúcne milovaná dcéra, môj pokoj bude čoskoro váš a všetkých, ktorí slúžia Mne, Ježišovi Kristovi, v tomto živote, ktorý bol daný svetu mocou môjho milovaného Otca.

Žehnám všetkým, ktorí sa snažia zostať verní môjmu Slovu a najmä všetkým, ktorí sú hladní po mojom Slove. Aj keď si môžete myslieť, že ľudia všetkých iných náboženstiev, vrátane tých, ktorí neveria v môjho Večného Otca, alebo tých, ktorí neprijímajú Mňa, Ježiša Krista, Spasiteľa sveta, sú stratení, nie je tomu tak. Každá duša, ktorá sa pokúša nájsť duchovnú dokonalosť a ktorá môže byť neznalá Pravdy, je milovaná mojím Otcom, ktorý je všetko milujúci, všemocný a dokonalý vo všetkom, čo robí.

Ľudská rasa je nedokonalá kvôli hriechu, a predsa každý človek bol stvorený na obraz Toho, kto mu dal život. Ako takí,každý muž, žena a dieťa sa stanú znova dokonalí, ako telom tak i dušou, akonáhle mor hriechu bude vyhladený. Až nepriatelia Boha budú vyhnaní a až nedokonalosť tela a duše už nebude vytvárať prekážky medzi človekom a Bohom, budú všetci jedno s mojím Otcom. Nové kráľovstvo, pozostávajúce z neba a zeme, sa stane jedno. Človek sa stane jedno v Bohu skrze Mňa, jeho jednorodeného Syna a Jeho plán pre svet bude dokončený.

Nemôžete sa nikdy cítiť dokonalí, pretože odkedy existuje hriech, spôsobuje oddelenie od Boha. Ale príde čas, kedy všetok žiaľ, ktorý pustoší zem, bude odstránený. Láska a radosť zaplaví zem a dokonalý svet nahradí všetko, čo je poškvrnené a skazené.

Len potom sa celé Božie stvorenie stane znova neporušené.

Váš Ježiš

   28. 07. 2014 - 21:00 hod.

1185. Bol som zosmiešňovaný, ohováraný a obvinený, že som nemravný, 

klamár a kacír

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď sa pozerám na Božie deti, moje srdce prekypuje láskou, ktorá je rovnako nežná pre práve narodené dieťa, ako aj pre 100 rokov starého človeka. Nie je v tom rozdiel. Všetci ste Božie deti, starostlivo sformovaní v lone vašej matky, podľa svätej vôle môjho Otca. Viete, všetko, čo bolo od počiatku až do konca vytvorené, bolo a vždy bude v súlade so svätou Božou vôľou. Bez ohľadu na to, kto ste, akým nedostatkom trpíte, aké poníženie musíte znášať, alebo ste odvrhnutí spoločnosťou kvôli vašej rase, vyznaniu, pohlaviu alebo farby kože - vedzte, že ste všetci vzácni v očiach Boha. Jediná vec, ktorá vás od Neho oddeľuje, je hriech.

Sú to prenasledovaní medzi vami, ktorí sa dovolávajú mojej lásky a môjho utrpenia. Vaše utrpenie je moje. Vyhľadávam osamelých a utrápených, ktorí znášajú strašnú diskrimináciu - vylúčených z vašich spoločností - a Ja ich priťahujem k sebe ako prvých. Sú to tí, na ktorých vylievam svoje veľké milosrdenstvo najskôr. Ak ste ostatnými odmietaní a ak sa k vám správajú v tomto živote s krutým opovrhnutím, potom vedzte, že som s vami. Dostali ste kríž Kalvárie a ste požehnaní, napriek tomu, čo si môžete myslieť. Váš údel je mojím údelom. Znášal som opovrhovanie počas svojho života na zemi. Bol som zosmiešňovaný, ohováraný, a obvinený, že som nemravný, klamár a kacír.

Nebojte sa, pretože ak ste neprávom obvinení z takých zločinov, ste moji - úplne moji. A Ja som váš. 

Váš milovaný Ježiš

   31. 07. 2014 - 15:50 hod.

1186. Ja sa nikdy nezmením. Nikdy sa neprispôsobím novým cestám, lebo ja som, ktorý som vždy bol a budem. Som večný.

Moja vrúcne milovaná dcéra, každý vizionár, človek vidiaci, alebo prorok, ktorý prichádza odo Mňa, bude čoskoro čeliť veľkým skúškam, aké nikdy predtým nemusel znášať. Mnohí, ktorí poznávajú ich pravosť a boli im verní, sa od nich odvrátia a budú odvrhnutí stranou, ako duch temnoty zahalí národ za národom, kde láska a dobročinnosť sa vytratí.Muž proti mužovi, štát proti štátu, človek proti Bohu.

Tieto obdobia rozvratov budú pre mnohých úzkostné a váš jediný zdroj útechy a sily bude pochádzať odo Mňa, ale iba vtedy, ak Ma budete hľadať. Ja som vaša skala, skala, ktorá je nepreniknuteľná, skala, ktorá sa nemôže rozdrobiť, skala, ktorú prijmete, až nič pevného nebude na mieste v domoch, ktoré dávajú prístrešie môjmu Duchu. Budovy, ktoré boli postavené na uctievanie Mňa, sa zrútia. Niektoré sa premenia na iné stavby, ktoré budú použité na iné účely, ale nie na uctievanie Mňa.

Ja som skala, na ktorej bola postavená cirkev a zostanem stáť naveky. Mnohí Ma prišli vyhľadať a Ja som im dal život. Iní prišli, ale nemohli Ma nájsť, pretože ich tvrdošijnému srdcu chýbala láska a šľachetnosť ducha. A teraz, keď všetko, čo som vás učil, bude spochybnené a základy, na ktorých moja cirkev bola vybudovaná, budú otrasené, ako si neviete predstaviť, Ja stále ostanem stáť. Pevný ako skala, ktorou som, a vy budete ku Mne prichádzať hľadať útechu, silu a odvahu. Odpoviem každému vyliatím veľkých milostí, ktoré boli vyhradené pre vás, pre nastávajúce časy. Ja som cirkev. Ja som prítomný v cirkvi. Budova je postavená z kameňa, ale Ja som skala, na ktorej boli vybudované základy mojej Cirkvi. Ja sa nikdy nezmením. Nikdy sa neprispôsobím novým cestám, lebo Ja som, ktorý som vždy bol a vždy budem. Som večný.

Moja cirkev zostane stáť, lebo Ja som Cirkev, až do konca času.

Váš milovaný Ježiš