Marec 2014

 

2. 3. 2014 - 20:14 hod.

1067.  Keď máte Mňa, máte všetko

Moja vrúcne milovaná dcéra, sú časy boja, kedy sa ľudia môžu cítiť bezmocní. Sú časy tragédie, kedy sa cítia vystrašení. A sú chvíle, kedy si človek zúfa a z jeho života sa vytratí všetka nádej. Potom sú chvíle nešťastia, kedy sa človek oddelí od tých, ktorých miluje - keď cíti, že život je pre neho príliš ťažký, než aby ho vydržal. Hovorím tým, ktorí znášajú takú bolesť, aby Ma volali a prosili Ma, svojho Ježiša, aby som im odobral všetky ich trápenia. Ponúknite mi všetky vaše skúšky, keď sa stanú príliš ťažkými, než aby ste ich znášali. Je to v tom momente, kedy mi odovzdáte vaše hrozné utrpenie, že pozdvihnem mrak, ktorý zatemňuje vašu dušu a vnáša zmätok do vašej mysle.

Nikdy nepodľahnite utrpeniu. Nemajte nikdy pocit, že všetko je beznádejné, pretože keď máte Mňa, máte všetko. Ja som vaša opora v tomto živote a jedine Ja vám môžem pomôcť. Človek sa musí vždy snažiť prežiť, bojovať s nespravodlivosťou, presadzovať cnosti a nikdy sa nebáť hlásať Pravdu. Ale keď to, čoho ste svedkami, vám prináša veľkú bolesť a trápenie kvôli nespravodlivosti, jedine Ja vás môžem podporiť počas takýchto súžení.

Nič, čo vám svet môže ponúknuť, vám neprinesie skutočnú útechu v časoch, keď ju potrebujete. Jedine Ja, Ježiš Kristus, vám môžem poskytnúť pokoj mysle, silu a odvahu odolať nenávisti, nespravodlivosti, prenasledovaniu a odlúčeniu. Ja musím byť vašou prvou voľbou v čase vašej núdze, kedy ku Mne musíte zavolať. Len Ja vám prinesiem kľud, pokoj a slobodu od úzkosti, pretože Ja som láska, a keď láska prebýva vo vašej duši, môžete robiť čokoľvek.

Váš Ježiš

   3. 3. 2014 - 23:37 hod.

1068. Láska môže premôcť všetko súženie, ktorým trpí ľudská rasa

Moja vrúcne milovaná dcéra, myslite na Mňa s láskou vo svojom srdci, pretože iba skrze lásku komunikujem so svetom prostredníctvom Knihy Pravdy.

Na príkaz môjho Otca, zhromažďujem všetky jeho vzácne deti, aby boli jedno s Ním a v Ňom. Je to láska, ktorá dovoľuje tento Boží zásah. Môj Otec znáša bolesť, hnev, netrpezlivosť a pocit frustrácie kvôli poškvrne hriechu, ktorá ničí duše všetkých jeho detí. Ale je to jeho večná láska k vám všetkým, ktorá udržuje svetlo Božie horiace na Zemi.

Bez tohto svetla by bola len temnota, a to nie len ducha, ale aj na samotnej zemi. Denné svetlo by neexistovalo. Slnko by nesvietilo, ani mesiac by nerozjasňoval noc. Hviezdy by zmizli. Napriek tomu všetky tieto dary zostávajú na mieste vďaka Božej láske. Keď je táto láska opätovaná, prináša môjmu Otcovi veľkú radosť, pretože On vie, že akonáhle je duch lásky prítomný v dušiach, môže prekonať všetku duševnú temnotu.

Láska môže premôcť všetko súženie, ktorým trpí ľudská rasa. Láska jedného k druhému zničí zlo. Láska k Bohu zničí Satanovu moc nad človekom. Vernosť Božím prikázaniam zdokonalí dušu a následne zachráni ľudskú rasu od vyhnanstva a oddelenia od Boha.

Ak si uchováte Božie svetlo vo svojich srdciach a ak je Božia láska jedného k druhému prítomná vo vašich dušiach, potom môže byť a bude porazené každé zlo. Ak milujete Boha, pocítite v sebe hlboký pokoj, lebo ak Mu ukážete svoju lásku, On vás naplní svojimi milosťami. Vždy musíte mať útechu v mocnej láske, ktorú Boh prechováva vo svojom srdci ku každému z vás. Nech ste ktokoľvek, nech je krivda, ktorú ste Mu mohli spôsobiť akákoľvek, a bez ohľadu na to, aké zlé sú vaše hriechy,  On vám odpustí – vždy. Všetko, čo musíte urobiť, je, volať k Nemu tým, že budete prosiť Mňa, jeho milovaného Syna, Ježiša Krista, aby som sprostredkoval vo vašom mene zmierenie.

Príďte ku Mne so svojou modlitbou a povedzte : " Ježišu, vezmi ma pod svoju ochranu k môjmu Otcovi a prines mi večnú spásu. "

Ak prídete ku Mne s ozajstnou ľútosťou vo vašej duši, nebeské kráľovstvo bude vaše.

Váš Ježiš

   4. 3. 2014 - 17:00 hod.

1069. Vojny sa budú stupňovať, kým nebude vyhlásená veľká vojna

Moja vrúcne milovaná dcéra, je dôležité, aby sa ľudia po celom svete obrátili ku Mne a prosili Ma, aby som ich v tejto dobe ochránil pred vojnovou pohromou.

Vojny sa budú stupňovať, až kým nebude vyhlásená veľká vojna a potom najväčší nepriateľ, ktorým je komunizmus, vytvorí veľký zmätok medzi všetkými národmi. Moc a hlad po nej sú zrodené zo sebectva. Tí, ktorí vyhľadávajú moc, v čase, keď sa budú mať predo Mňa postaviť, nebudú mať žiadnu. Tí, ktorí prenasledujú slabých a zraniteľných budú trpieť svojim vlastným prenasledovaním, trojnásobným tomu, aké spôsobili druhým.

Tieto vojny skončia v zmätku. Životy budú stratené, ale potom vojna na východe spustí ešte väčšiu vojnu. Až dôjde k tejto vojne, milióny životov bude stratených. Keď sa bude zdať všetko beznádejné, objaví sa muž mieru, a potom budete svedkami začiatku konca.

Môj život, moja prítomnosť, zabezpečí, že nádej, láska a modlitba budú pokračovať, aby zmiernili bolesť Božích detí počas týchto časov. Uisťujem vás , že všetky vojny budú krátke. Všetky tieto hrozné udalosti budú mať krátke trvanie, ale vedzte, keď k tomu dôjde, že načasovanie všetkého, čo má byť, bude v rukách môjho Otca.

Váš Ježiš

   4. 3. 2014 - 21:25 hod.

1070. Som veľmi milosrdný. Nehľadám odplatu.

Moja vrúcne milovaná dcéra, nezabudni, že Boh vždy súdi v prospech utláčaných. Nikdy nepovýši tých, ktorí sa sami vyvyšujú. Za každého človeka, ktorý je povýšený, ten najnižší z najnižších vo vašom svete bude povýšený v mojom kráľovstve. Utláčatelia vo vašom svete sa stanú utláčanými v posledný Deň súdu.

Som veľmi milosrdný. Nehľadám odplatu. Nebudem vás karhať opakovaním vašich krívd, ktoré ste spôsobili iným, nenávisťou, ktorej ste sa dopustili voči druhým, alebo krutým spôsobom, akým ste odsudzovali druhých. Moja láska je tak veľká, že vám odpustím každý hriech, okrem večného hriechu, ktorým je zlorečenie Božiemu Slovu. Vždy vám odpustím, bez ohľadu na to, ako križujete Mňa, alebo mojich služobníkov, poslaných k vášmu vykúpeniu. Od môjho ukrižovania nebolo ľudstvo svedkom môjho zásahu ako teraz, kedy vám prinášam Knihu Pravdy.

Teraz je blízko čas, keď zhromaždím všetky národy k poslednému opätovnému zjednoteniu. Vezmem tých, ktorí sú moji, pre ich činy, ich slová a ich skutky do nového začiatku, ktorý sa stane novým svetom, Novým rajom. Moje kráľovstvo bude vaše. Zhromaždím môj ľud zo všetkých končín zeme. Niektorí budú moji, zatiaľ čo ostatní budú potrestaní za svoje neprávosti. Tí, čo sú povolaní, ako aj tí z vás, ktorí boli vybraní od počiatku času, budú ako levy. Odvaha vám bude daná z nebies a vy ju budete potrebovať, ak máte prekonať nenávisť, ktorá vám bude prejavená.

Prosím, nikdy sa nebojte mojich nepriateľov. Ignorujte ich jed. Ich hlasy môžu revať a ich krik môže byť ohlušujúci, ale nemajú nad vami žiadnu moc. Ak ste skutočne moji, potom nad vami pekelné ohne nikdy nezvíťazia.

Váš Ježiš

   6. 3. 2014 - 13:45 hod.

1071. Zlé bude považované za dobré a dobré bude považované za zlé

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď sa ľudia snažia podnecovať druhých k hriechu, robia to rôznymi spôsobmi, ktoré sa nemusia zdať zrejmé.

Pokušenie k hriechu je zvodné a obeť vždy zistí, že je ťažké sa od neho odtrhnúť. V prípade krádeže bude hriešnik priťahovaný k veľkému zisku, ktorý bude jeho, ak ku krádeži pristúpi. V prípade fyzického napadnutia a ublíženia na zdraví spôsobeného druhej osobe, bude obeť zvedená nenávisťou, predkladanou jej ako dobrá vec. Bude presvedčená, že sa jednoducho zúčastňuje potrestania, ktoré je nutné v mene spravodlivosti. V iných prípadoch bude obeť vtiahnutá do spáchania hriechu a nebude vidieť na tom nič zlé, pretože pôvab bude tak lákavý.

Hriech a pokušenie zúčastniť sa činu bude vždy predkladané ako dobrá vec, neškodná a v mnohých prípadoch bude tiež považovaná za správnu. Zlé bude považované za dobré a dobré bude považované za zlé. Každá vec, na ktorej sa Satan podieľa, a najmä keď pokúša človeka každým mysliteľným spôsobom obrátiť sa chrbtom k Bohu, bude prevrátená. Všade, kde je Satan prítomný, bude zmätok. Nič nebude, ako by malo byť. Nič dobrého nemôže vzísť z jeho zamorenia. Duše, ktoré sa zúčastňujú na jeho plánoch, budú v priebehu a po spáchaní hriechu trpieť hlbokým a znepokojujúcim pocitom viny. Dôležitou lekciou je, aby ste sa vyhli situáciám, kde by ste čelili pokušeniu. Aby ste to urobili, musíte sa modliť o silu zostať v stave milosti.

Nech si žiaden človek nikdy nemyslí, že má dostatočne silnú vôľu, aby odolal tlakom kladených na neho duchom zla.Keď tomu uveríte, upadnete náhle a nečakane. Musíte byť stále na pozore, každú minútu každého dňa, pretože nikdy neviete, kedy Zlý pracuje. Je veľmi prefíkaný a veľmi opatrný. Lebo mnohí nemajú ani potuchy, ako Satan pracuje, ale jedna vec je zrejmá. Neprinesie vám nič len trápenie a smútok. Preto sa musíte modliť každý deň modlitbu k svätému Michalovi.

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlosti a úkladom diablovým. Pokorne prosíme, nech ho zavráti Boh. A ty, knieža vojska nebeského, mocou Božou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší po svete potulujú. Amen.

Satan a všetci démoni, ktorí sa potulujú po zemi, veľmi tvrdo pracujú, aby Mi vás vzali - v tejto dobe viac, než kedykoľvek od doby, kedy som kráčal po zemi. Nesmiete zo Mňa spustiť oči a musíte Ma počúvať, aby som vás mohol aj naďalej chrániť.

Váš Ježiš

   8. 3. 2014 - 13:37 hod.

1072.  Vplyvom diabla sa stávate nečistými v mojich očiach

Moja vrúcne milovaná dcéra, moc Ducha Svätého je najsilnejšia v tomto čase vo svete, skrze tieto posolstvá. Tak ako nenávisť, ktorú má Satan k ľudstvu po celom svete, zosilnela, tak tiež vzrástla moc Ducha Svätého a s veľkou silou zaútočí na jadro zla.

Vždy majte na pamäti, že v bitke, ktorá existuje medzi Bohom a Satanom, ide o duše ľudí. A hoci je všetka moc a milosť vyliata na ľudstvo mojím Otcom - Zlý sa dopúšťa na dušiach všetkých zlých skutkov a činov. Mnohí ľudia si nepripúšťajú to, čo sa deje a žiaľ, mnohí sa Satanovi dobrovoľne odovzdajú tým, že otvoria svoje duše a dovolia mu do nich vstúpiť.

Môže to trvať určitý čas, kým sa Satan v dušiach skutočne prejaví a tým, ktorí neustále vyhľadávajú zmierenie skrze Mňa, Ježiša Krista, budú dané milosti, aby sa mu mohli vzoprieť, za účelom, aby sa ochránili, a aby nepodľahli skutkom, ktoré vedú k úplnej mravnej skazenosti.        
Naliehavo vás všetkých vyzývam, aby ste sa modlili za duše, ktoré padnú za obeť Satanovým ohavným plánom a zámerom. Prosím, modlite sa túto modlitbu.

Modlitebná kampaň ( 139 ) : Za silu poraziť zlo

" Drahý Ježišu, ochraňuj ma od diablovho zla. Ochráň ma a všetkých, ktorí sú slabí a bezbranní v jeho prítomnosti. Daj mi odvahu ho odmietnuť a každý deň mi pomáhaj, aby som sa vyhol všetkým jeho pokusom zapliesť sa s ním akýmkoľvek spôsobom. Amen. "

Prosím, neignorujte moje varovanie o nebezpečenstvách zapliesť sa s diablom tým, že podľahnete jeho zlým cestám.Ak napodobíte jeho vlastnosti, ktoré zahŕňajú klamstvo, pôžitkárstvo, spôsobovanie bolesti druhým a ohováranie svojich blížnych, potom budete vedieť, že vás pohltil a bude to len skrze Mňa a milosti, ktoré vám dávam, že budete schopní vymaniť sa zo zovretia, ktorým vás drží.     

Vždy volajte ku Mne, Ježišovi Kristovi, keď vo svojom srdci viete, že vplyvom diabla sa stávate nečistými v mojich očiach.

Váš Ježiš

    9. 3. 2014 - 17:25 hod.

1073. Po Varovaní príde veľká túžba osláviť Boha

Moje deti, budete vždy pod mojou ochranou, ak budete volať ku mne, Matke Spásy, počas tejto misie. Som Božia služobnica a mojou úlohou je slúžiť môjmu Synovi, Ježišovi Kristovi, a pomáhať Mu v jeho hľadaní duší, ktoré pokrývajú celú zem. Ani jediný národ Ním nebude vylúčený. Plány môjho Syna pripraviť svet zahŕňajú každú rasu, národ, náboženské vyznanie a každý muž, žena a dieťa si budú vedomí, že prichádza, aby im pomohol. Robí to z hlbokej lásky, ktorú Boh prechováva vo svojom srdci k svojim deťom.

Mnoho ľudí, ktorí nevyznávajú žiadne náboženstvo, nebude môcť ignorovať zásah môjho Syna, Ježiša Krista, vo svete. Spočiatku budú úplne premožení a neschopní porozumieť nadprirodzenej duchovnej skúsenosti, ktorú budú preciťovať celým svojim srdcom a dušou. Akou radosťou bude Varovanie pre mnohých ľudí, keď so sebou prinesie dôkaz existencie môjho Syna. S týmto darom, mnohí budú naplnení pokojom, aký predtým nikdy nepocítili, ako aj s veľkou túžbou byť v spoločnosti Ježiša.

Zatiaľ čo všetky pochybnosti o existencii môjho Syna sa vytratia z myslí tých, ktorí sú slepí k Pravde Božieho Slova – mnohí budú potrebovať duchovné vedenie, akonáhle im bude Pravda Varovania odhalená. Po Varovaní príde veľká túžba osláviť Boha. Bude to obdobie veľkých skúšok, pretože nepriatelia Boha urobia všetko možné, aby presvedčili svet, že Varovanie - osvietenie svedomia - sa nestalo.

Keď Boh pokorí sám seba, aby volal k svojim deťom, a keď ich prosí, aby Ho počúvali, je to z jeho strany jeden z najväčších činov jeho šľachetnosti. Deti, prijmite Varovanie s veľkou vďačnosťou, pretože pre mnohých to bude záchranné lano, ktoré potrebujú, aby mohli žiť vo svete bez konca. Nikdy neodmietajte veľké činy alebo zázraky z neba, lebo sú pre dobro všetkých, aby spása bola udelená masám a nie len niekoľkým.

Vždy vzdajte vďaku za veľké milosrdenstvo môjho Syna. Počuli ste, ako je štedrý a čoskoro budete svedkami veľkosti jeho milosrdenstva, ktorým obklopí svet.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

   10. 3. 2014 - 15:30 hod.

1074. Dožadovať sa kresťanských práv sa bude rovnať prestúpeniu zákona

Moja vrúcne milovaná dcéra, veľmi skoro budete počuť niekoľko oznámení zo strany podvodníkov, ktorí prenikli do môjho domu na zemi. Kacírstva, ktoré sa vyhrnú z ich úst a skrze ich činy, vyústia v nové zákony, ktoré znesvätia Božie Slovo a ktoré budú nanútené všetkým, ktorí sú verní Božiemu Slovu.

Sviatosti budú menej časté a počet omší bude pomaly znižovaný, kým nebudú slúžené len zriedka. Použijú každú výhovorku, ale všetky budú skrývať skutočný dôvod ich motívov. Vy, moji milovaní nasledovníci, ste svedkami všetkého, čo moja milovaná Matka predpovedala v La Salette a vo Fatime. Musíte pochopiť, že plánom je znesvätiť každú Božiu cirkev, predtým než antikrist zasadne na trón v mojom chráme, v celej svojej ohavnej sláve. Tí, ktorí budú požadovať odpovede, budú ignorovaní a neskôr zosmiešňovaní pre trúfalosť spochybňovať tých, ktorí tvrdia, že vedú moju cirkev na zemi.

Každý hriech v Božích očiach nebude nakoniec považovaný za dôležitý. Nielen že hriech bude odmietnutý, ale bude ukázaný v každej svojej ohavnej podobe pred mojím oltárom. Odstránenie hriechu sa prejaví v základnom vyučovaní vzdelania detí. Najmä deti budú násilne kŕmené kacírstvami. Bude im povedané, že ak neprijmú tieto učenia, previnia sa tým, že kruto odsudzujú tých, ktorí tvrdia, že hriech je dobrá vec. Deťom bude nariadené, aby nikdy nehlásali verejne Slovo Božie v prítomnosti ostatných z obavy, že budú obvinené, že sú proti ľudským právam.

Každý pokus o presadzovanie morálky medzi mladými akýmkoľvek spôsobom sa stretne s prudkým odporom a bude odsúdený. Kresťania a tí, ktorí verejne vyhlásia svoje právo na zavedenie kresťanskej výučby, budú potlačení a umlčaní. Ich slová sa stanú šepotom a ľudia sa budú hanbiť priznať, že sú kresťania. A zatiaľ čo práva nekresťanov budú podporované, budú to práva ateistov, ktoré budú vyhlásené za prvoradé. Ako som vám povedal, nenávisť voči kresťanom sa bude stupňovať mimo mojej Cirkvi. Potom zvnútra bude rozobraná kus po kuse, až nezostane nič než ulita. Tehly a malta budú stále na mieste, ale moja cirkev na zemi, tak ako ju poznáte, sa zmení nad vaše chápanie.

Môj ľud sú moji ľudia - tí, ktorí sa budú pridržať svätého Božieho Slova a ktorí budú pokračovať v prijímaní svätých sviatostí, ktoré vám budú dostupné skrze mojich statočných a odvážnych zasvätených služobníkov, ktorí ma nikdy neopustia.

Až budete počuť, že moje Slovo - obsiahnuté v Písme a odovzdávané po stáročia v Knihe môjho Otca - je spochybňované a analyzované s túžbou ho prepísať, potom musíte vedieť toto. Ja nedávam súhlas k takémuto kacírstvu. Odsudzujem týchto zradcov, kvôli dušiam, ktoré zvedú na scestie. Vy tiež nesmiete nikdy počúvať nikoho, kto vám povie, aby ste sa zriekli môjho Slova.

Čoskoro uvidíte, ako sa každý zákon vo vašich krajinách a cirkvách zmení, aby prijali každý druh hriechu a uzákonili ich. Obe skupiny zákonov splynú spolu v jedno, až nakoniec sa o Božom Slove nebude diskutovať a nebude sa dodržiavať. Dožadovať sa kresťanských práv sa bude rovnať prestúpeniu zákona a bude trestané mnohými spôsobmi. Tí z vás, ktorí neveria, že tieto veci sú možné, potom, žiaľ, budete svedkami týchto vecí počas vášho vlastného života, a tak, ako boli predpovedané.

Koľkí z vás zostanú verní môjmu Slovu? Môjmu učeniu? Nie mnoho. Napriek tomu sú to tí, ktorí tvrdia, že Ma teraz ctia a sú oddaní mojej Cirkvi, ktorí budú prví, ktorí sa obrátia chrbtom k Pravde.

Váš Ježiš

    11. 3. 2014 - 20:39 hod.

1075. Predstavia novú červenú knihu s hlavou kozla zasadenou do jej obalu

Moje drahé dieťa, keď som zrodila môjho Syna, znamenalo to, že som nielen porodila Syna človeka, Spasiteľa sveta, ale taktiež som priniesla nový začiatok. Zrodením môjho drahého Syna bol svet vykúpený a ľudstvo dostalo veľmi mimoriadny dar. Tento dar bol odmietnutý, ale ľudia z neho majú úžitok ešte dnes, pretože tak mnohí prijali Pravdu.

Narodenie môjho Syna oznámilo zrodenie jeho Cirkvi na zemi, pretože obaja boli zrodení zo mňa, obyčajnej služobnice Pána. Budem to ja, žena odetá slnkom, ktorá bude vyhnaná hadom, spolu s Cirkvou môjho Syna, do púšte.Každá stopa po mne, Matke Božej, bude vyhladená. Zjavenia, ktoré sú mi pripisované, budú zosmiešnené a ľuďom bude nepriateľmi v Cirkvi môjho Syna nariadené odmietnuť každú hodnovernosť s nimi spojenú. Potom cirkev môjho Syna bude odhodená spolu s tými, ktorí sú praví nasledovníci Krista. Sväté omše sa prestanú slúžiť, a zatiaľ čo všetko toto bude pokračovať, had roztrúsi jeho služobníkov a oni si uplatnia nárok na ich miesta v každej kresťanskej cirkvi. Taký veľký bude rozsah týchto prevzatí, že mnohí ľudia, praví veriaci, budú tak ohromení, že budú príliš vydesení postaviť sa a namietať proti znesväteniu, ktorého budú svedkami, zo strachu o svoje životy.

V tom čase sa zvyšok Cirkvi môjho Syna zhromaždí v každom národe po celom svete a povedie stratených a zmätených počas tejto strašnej doby zamorenia. Tejto armáde bude daná veľká moc nad zlom, ktorého budete svedkami, v bývalých cirkvách môjho Syna. Mocou Ducha Svätého budú kázať Pravdu - pravé evanjeliá - pravé Slovo dané svetu vo svätej Biblii. Biblia bude otvorene napádaná podvodníkmi v kresťanských cirkvách a budú spochybňovať každé učenie, ktoré varuje pred nebezpečenstvom hriechu. Prekrútia jej obsah a potom predstavia novú červenú knihu s hlavou kozla zasadenou do jej obalu, skrytou vo vnútri v symbole kríža.

Vonkajšiemu svetu neveriacich sa to bude zdať revolúciou a niečím, čo ich bude fascinovať a pozdávať sa tým, ktorí odmietajú existenciu Boha. V mnohých národoch začnú veľké slávnosti. Uvítajú oslavy oslobodenia od všetkých morálnych záväzkov v mene globálnej jednoty a oslavy ľudských práv.

Svetlo prítomnosti môjho Syna bude držané hore ako maják tými, ktorí povedú zvyškovú armádu môjho Syna. Toto svetlo bude stále priťahovať duše odvšadiaľ, napriek šíreniu pohanstva naprieč všetkými cirkvami, každého vyznania s výnimkou dvoch svedkov - kresťanov a Židov, ktorí zostanú verní pravej Božej vôli.

Potom, za úsvitu Veľkého dňa a po strašných troch dňoch temnoty, sa po celej zemi objaví veľké svetlo. Toto svetlo obklopí môjho Syna a slnko, ktoré dosiahne svoju najväčšiu silu, zostúpia na svet, obaja súčasne. Nikto z ľudí nebude chýbať, aby bol svedkom tohto nadprirodzeného úkazu. Burácanie oznámenia budú počuť všetci prostredníctvom všetkým ľuďom známych komunikačných prostriedkov. Preto všetci budú očakávať veľkú udalosť, ale nebudú poznať čas, hodinu, ani dátum. A potom tí, ktorých mená sú zapísané v Knihe živých, budú zhromaždení.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby svet neodmietol prípravu, ktorá je potrebná predtým, ako ľudstvo bude môcť uzrieť svetlo tváre môjho Syna.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

   12. 3. 2014 - 21:08 hod.

1076. Vtedy moje slzy prestanú tiecť, ale môj smútok nikdy neskončí

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď sa človek odo Mňa oddelí, budem ho nasledovať až na koniec zeme, aby som ho pritiahol späť ku Mne. Môže Ma urážať, páchať hrozné ukrutnosti a zájsť až tak ďaleko, že bude zbožňovať všetko zlé, vrátane toho, že zo seba urobí otroka diabla, ale Ja sa nikdy nevzdám.

Zasiahnem do jeho života mnohými spôsobmi. Uvediem do jeho života skutočnú lásku; otvorím jeho srdce láske k ostatným ľuďom; pohnem jeho svedomím; dovolím, aby trpel rukami iných, len preto, aby som ho urobil pokorným a tak viac otvoreným Mne, Ježišovi Kristovi. Nechám ho uvidieť jednoduchosť sveta v celej svojej nádhernej kráse, ako bol stvorený mojim Otcom, aby som ho odlákal od falošností, ktoré ničia jeho život. Skrze malé deti mu ukážem, že je dôležité klásť potreby tých, ktorí sú na ňom závislí, pred svoje vlastné. Prinesiem mu smiech, preukážem mu veľké láskavosti skrze čisté duše a ukážem mu príklady jeho vlastnej slabosti, aby vedel, že nie je väčší, ako Boh. Môžem dovoliť, aby ochorel, ak mu to umožní odovzdať sa Mi, a potom, v takých prípadoch, bude moje milosrdenstvo najväčšie. Lebo sú to také duše, ktoré sa najľahšie obrátia ku Mne a potom môžu byť, a budú Mnou zachránené.

Koľko námahy je vynaloženej Mnou, vaším milovaným Ježišom Kristom, aby som každého z vás vzal do bezpečia môjho náručia - môjho útočiska. A koľkí z vás sa ešte stále uberajú inou cestou a ignorujú Ma.

Zasahujem prostredníctvom posolstiev, dávaných pravým prorokom a vizionárom, a tie už obrátili milióny. Zosielam znamenia; vylievam milosti z neba, prinášam vám dary skrze sväté sviatosti a milióny sa obrátili. Žiaľ, neobrátilo sa ich ku Mne dosť, a to je dôvod, prečo si neodpočiniem, kým sa nevyčerpajú všetky znamenia, všetky zázraky, všetky dary, všetky proroctvá a všetky zásahy skôr, než prídem súdiť.

Bude to smutný deň, až tí, ktorí odmietajú moje dary a môj zásah, budú musieť stáť predo Mnou v tom Veľkom dni a ešte stále Ma budú odmietať. Dokonca aj potom, ak im dám príležitosť, aby odložili svoju pýchu stranou a prišli ku Mne, budú ešte stále odmietať. Vtedy už nebude nič viac, čo môžem urobiť, aby som im priniesol večný život, pretože ho nebudú chcieť. Môžete sa diviť, prečo je tomu tak, a tak to vysvetlím.

Keď diabol pokúša dušu, trvá to nejaký čas, než získa nad takou osobou silný vplyv. Ale akonáhle ju pohltí, diktuje každý pohyb, ktorý táto osoba urobí - ako myslí, ako hovorí s ľuďmi, ako hreší a akému druhu hriechu sa bude chcieť táto duša oddávať. Najväčšie zovretie, ktorým ich Satan zviera, je to, že ich presvedčí, že Boh je zlo. Satan presvedčí dušu, že on je Boh a že Boh je v skutočnosti Zlý. Takto budú tieto duše zničené ľstivou prešibanosťou a manipuláciou diabla. Tieto duše sa stanú tak temné, že stáť v mojom svetle bude pre nich neznesiteľne bolestné a budú si skrývať svoje tváre predo Mnou. Vtedy moje slzy prestanú tiecť, ale môj smútok nikdy neskončí.

Váš Ježiš

    13. 3. 2014 - 20:45 hod.

1077.  Lebo toto je konečné obdobie - posledná kapitola naplnenia mojej svätej vôle

Moja najdrahšia dcéra, moja ochrana je teraz rozšírená na všetky moje deti vo svete, ktoré ma milujú. Robím to v hojnosti kvôli hrozbám, ktorým ľudstvo čelí počas tejto doby dejín.

Vy, moje deti, sa musíte modliť za každého jedného z tých, ktorí sú pre Mňa stratení. Trápim sa kvôli nim. Túžim po ich láske. Plačem pre nich. Čakám na deň, kedy pochopia moju zmluvu, ktorú som vytvoril na počiatku. Lebo toto je posledné obdobie - posledná kapitola naplnenia mojej svätej vôle. Bolo to mojou zmluvou, že som dal človeku čas potrebný na to, aby prišiel k rozumu a spoznal čím je a čím nie je. Človek bol stvorený mojou milujúcou rukou, k môjmu vlastnému obrazu. Zaplavil som jeho dušu svojou láskou, dal som mu úplnú slobodu, skrze môj dar slobodnej vôle a slobodnej voľby. Nikdy som nechcel, aby Mi človek opätoval lásku zo strachu predo Mnou. Iba som chcel, aby ma miloval tak, ako ho milujem Ja. Stvoril som svojich anjelov pred človekom, aby mi slúžili, ale kvôli mojej láske k nim aj oni dostali dar slobodnej vôle.

Bolo to kvôli Luciferovej zrade, že človek trpel. On, Lucifer, bol Mnou milovaný a privilegovaný. Boli mu odkázané výnimočné dary a právomoci a mnoho anjelov mu slúžilo. Keď som stvoril človeka, Lucifera pochytila žiarlivá zlosť. Nemohol zniesť, že by som miloval svoje deti do takej veľkej miery a tak sa rozhodol oddeliť Ma od mojich detí. Zviedol Adama a Evu a to znamenalo, že svojou slobodnou vôľou odmietli moju moc a mysleli si - rovnako ako Lucifer - že by mohli získať moju silu a robiť si nárok na časť môjho božstva.

Lucifer, spolu so svojimi vernými anjelmi - všetkými, ktorí spáchali ukrutnosti voči mojim deťom - vtedy i teraz - boli na veky uvrhnutí do priepasti. Ale kvôli ich slobodnej vôli - ktorú som dal ľuďom slobodne a s láskou - som ju nikdy nežiadal späť. A tak som vytvoril zmluvu, aby som získal späť ich duše, skrze moje plány ich vykúpiť. Dostali odo Mňa nesmiernu milosť. Vyslal som prorokov, aby ich varovali o nebezpečenstvách podľahnutia diabolským pokušeniam. Dal som im Desatoro prikázaní, aby ich viedli a pomáhali im žiť podľa mojej vôle. Poslal som svojho jediného Syna, vzatého z môjho vlastného tela, aby som ich oslobodil od pekla. To neprijali, ale jeho smrť na kríži bola bodom zlomu v mojom pláne poslednej zmluvy.

Kniha Pravdy je poslednou časťou môjho zásahu, pred Posledným dňom, kedy vezmem všetky svoje deti spoločne späť do raja, ktorý som vytvoril predovšetkým pre nich. Tí, ktorí počúvajú Pravdu a zostávajú verní môjmu svätému Slovu, nájdu u Mňa veľkú priazeň. Tí, ktorí to nerobia, budú u Mňa aj naďalej nachádzať priazeň, kvôli životom, ktoré vedú, láske ktorú preukazujú ostatným a čistote ich duše. Privítam ich, akonáhle budú súhlasiť, že prijmú ruku milosrdenstva, ktorú im ponúkne môj Syn.

Posledná fáza naplnenia mojej zmluvy bude bolestná. Kvôli vplyvu Satana a jeho démonov, mnohí ľudia budú oklamaní a budú uctievať jeho a všetkých jeho sluhov, ktorí chodia medzi vami. Budem tolerovať utrpenie duší a súženie, ktoré ponesie mnoho nevinných ľudí, ale len na krátky čas. Potom zmetiem mojich nepriateľov z povrchu zeme. Sľubujem vám, drahé deti, že zmiernim vašu bolesť, smútok a strach tým, že vám zanechám mocné milostí a požehnania. Budete chránení kruhom hierarchie mojich anjelov.

Aby ste Ma poprosili o rozptýlenie vášho strachu a smútku a o poskytnutie ochrany od prenasledovania, modlite sa, prosím, túto modlitbu.

Modlitebná kampaň ( 140 ) : Za ochranu hierarchiou anjelov

Najdrahší Otče, Boh všetkého stvorenia, Boh Najvyšší, poskytni mi milosť a ochranu hierarchiou Tvojich anjelov. Umožni mi sústrediť sa na tvoju lásku ku každému z tvojich detí, bez ohľadu na to, ako ťa urážajú. Pomôž mi šíriť správy o poslednej zmluve k príprave sveta na Druhý príchod Ježiša Krista, bez strachu v mojom srdci. Poskytni mi svoje zvláštne milosti a požehnanie, aby som sa povzniesol nad prenasledovanie, uvalené na mňa Satanom, jeho démonmi a jeho zástupcami na zemi. Nikdy nedovoľ, aby som sa bál tvojich nepriateľov. Daj mi silu milovať mojich nepriateľov a tých, ktorí ma prenasledujú v Božom mene. Amen.

Deti, musíte v tomto čase zostať silné. Nikdy nepočúvajte nenávisť a jed, ktoré pokryjú zem, kvôli prichádzajúcemu zamoreniu. Ak to budete ignorovať, môžete mi slúžiť tým najužitočnejším spôsobom, bez akejkoľvek zloby vo vašich srdciach.

Pripravte sa, pretože vo svete sa chystá prepuknúť veľa hnevu, ktorý bude zameraný na Mňa, Boha Najvyššieho a môjho milovaného Syna, Ježiša Krista. Modlite sa za tých, ktorí budú vtiahnutí do prázdnoty klamstiev, ktoré im neprinesú nič než žiaľ.

Zostaňte vo Mne, so Mnou a pre Mňa.

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší

   15. 3. 2014 - 20:10 hod.

1078.  Bude to až vtedy, keď bude úplne zrušená Najsvätejšia Eucharistia, že Antikrist vstúpi do mojej Cirkvi

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako sa odpadlíctvo prediera do mojej cirkvi, najväčšia skúška zo všetkých bude položená pred tých, ktorí Mi slúžia, z jej vnútra. Krízy v mojej Cirkvi na zemi  povedú k tomu, že mnohí kňazi budú trpieť hroznými rozpakmi. Viera mnohých z nich už bola otrasená a budú si musieť vybrať, či budú chcieť prijať nové náhradné učenie, ktoré nahradí Slovo, alebo či zostanú verní pravej viere. Dokonca aj tí najoddanejší medzi nimi budú uchvátení silnými hlasmi podvodníkov a začnú mať pochybnosti o správnosti mojich učení v dnešnom svete, kde sa o hriechu bude tvrdiť, že už viac nemá žiadnu dôležitosť.

Cesta je pripravená k rozsievaniu semena a syn Satana bude čoskoro pripravený uvítať novú falošnú cirkev. Moja cirkev bude trpieť obdobím strašnej temnoty a moje ukrižovanie bude znášať každá duša, ktorá Mi zostane verná. Moji nepriatelia vynesú ďalekosiahle a radikálne vyhlásenia, ktoré budú požadovať, aby všetko, čo uráža moje meno, bolo vyhlásené za prijateľné v očiach mojej Cirkvi. Veľmi málo duchovných bude bojovať proti znesväteniu kvôli hriechu zbabelosti, ale vedzte toto. Ak sa budú podieľať na falošných obetiach, falošných sviatostiach a falošných učeniach, ktoré sa potom budú snažiť podstrčiť mojim verným nasledovníkom, vyhlásim ich za nehodných stáť predo Mnou.

Mnoho škody, ktorá bude spôsobená obyčajným ľuďom, bude z rúk tých, ktorí prenikli do mojej cirkvi s falošnými zámermi. Až vám povedia, že moje Telo znamená niečo iné, než moje fyzické Telo, potom vedzte, že sväté prijímanie, ktoré dostanete, nebude odo Mňa. Nesmiete im nikdy dovoliť, aby zmenili význam najsvätejšej Eucharistie. Bude to až vtedy, keď bude úplne zrušená Najsvätejšia Eucharistia, že Antikrist vstúpi do mojej Cirkvi a prevezme ju. To bude deň, kedy spoznáte, že svet politiky splynul všade s kresťanskými cirkvami a že Ja už viac nebudem prítomný medzi nimi. Avšak moja Cirkev nemôže nikdy zaniknúť, a bude to môj zvyšok, ktorý udrží moje svetlo žiariace a moju prítomnosť živú, a mnohí budú musieť vyhľadať skryté Cirkvi a tých mojich zasvätených služobníkov, ktorí milosťou Božou dokážu udržať moju Cirkev neporušenú.

Nikdy sa nedomnievajte, že syn Satana, antikrist, bude vystupovať agresívne, alebo ako zlý diktátor, pretože to nebude jeho štýl. Naopak, bude mať veľa priateľov. Bude milovaný mnohými vládami, rovnako ako nepriateľmi v mojej Cirkvi, ktorí budú hlasno tlieskať každému jeho kroku, kým nedostane čestné postavenie v mojej Cirkvi. Kardináli, biskupi a iní príslušníci mojej Cirkvi budú o ňom neustále hovoriť a chváliť ho vo svojich kázňach. Jeho schopnosť zvádzania bude tak veľká, že sa stane hypnotickou. Prostredníctvom nadprirodzenej moci Satana privábi všetkých, ktorí robia rozhodnutia v mojej Cirkvi, až dokiaľ sa pred ním nesklonia, ako keby bol Mnou.

Bude to prostredníctvom ctižiadostivých príslušníkov duchovenstva, ktorí padnú vo svojej viere, ale sú však stále ešte požehnaní darom svätých sľubov, že antikrist získa mimoriadnu moc. On z týchto úbohých pomýlených zradcov načerpá posledný diel moci z vnútra mojej Cirkvi, pokiaľ nebude preňho pripravená, aby do nej vošiel ako jej nový vodca. Všetci moji nepriatelia počas tohto obdobia temnoty budú mať mimoriadnu schopnosť ukľudňujúcim a očarujúcim spôsobom predkladať lži, ako by boli Pravdou. Iba tí, ktorí pokračujú v modlitbách za ochranu a ktorí sa zriekajú Satana každým spôsobom, ako boli vyučovaní, budú schopní uniknúť z pazúrov antikrista.

Váš Ježiš

   16. 3. 2014 - 18:00 hod.

1079.  Raj, stvorený mojim Otcom pre svoje deti, im má byť konečne vrátený v celej svojej pôvodnej sláve

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď sa Slovo stalo Telom, prostredníctvom môjho narodenia,  znamenalo to, že sa sväté Božie Slovo zhmotnilo, ako bolo predpovedané v Knihe môjho Otca.

Slovo Božie je veľmi jasné a ono sa nemení. Potrvá na veky. Každý, kto trhá Božie Slovo na kusy a mení ho, aby vyhovovalo jemu alebo ostatným, je vinný kacírstvom. Keď som prišiel na svet, Božie deti - a zvlášť jeho učení služobníci v jeho chrámoch na zemi - poznali proroctvá obsiahnuté v Knihe môjho Otca. Nebolo tajomstvom, že môj Otec pošle Mesiáša, aby vykúpil ľudstvo a táto skutočnosť bola vyučovaná v chrámoch a zahrnutá do každého čítania Svätého písma. Všetko, čo pochádza od môjho Otca, je Pravda. On neklame. Slovo Božie je vytesané do kameňa. To, čo povedal môj Otec na začiatku, sa stane. To, čo sľúbil, sa vyplní bez ohľadu na to, či ľudstvo túto skutočnosť prijme alebo nie.

Môj Otec dal svetu svoje Slovo, potom skrze moje narodenie svoje Telo - svojho jediného Syna, Ježiša Krista - a potom človeku sľúbil večnú spásu. Každé slovo obsiahnuté vo svätej Biblii, ako bolo odovzdané v jej pôvodnej podobe, vrátane knihy Zjavenia, je Pravda. Preto, sľub môjho Otca svetu, že pošle svojho Syna znovu - tentoraz súdiť živých i mŕtvych - nesmie byť nikdy odmietnutý. Obdobie pred týmto veľkým dňom bude búrlivé a podrobnosti o dobe vedúcej k môjmu Druhému príchodu sú obsiahnuté v Knihe Zjavenia, ako boli nadiktované Jánovi anjelom Pána.

Hovoriť, že prijímate jednu časť Knihy môjho Otca a tú druhú nie, je popieraním Božieho Slova. Nemôžete prijať jednu časť Pravdy a vyhlásiť zvyšok Božieho Slova za lož. Kniha Pravdy bola predpovedaná Danielovi a potom daná po čiastkach Janovi evanjelistovi. Väčšina z toho, čo je obsiahnuté v Knihe Zjavenia, sa má ešte stále odhaliť. Mnohí ľudia sa obávajú jej obsahu a z toho dôvodu sa ho budú snažiť popierať, pretože Pravda je horká tabletka, aby ju prehltli. A napriek tomu Pravda, ak je prijatá, je niečím, čo môžete pochopiť oveľa ľahšie, pretože s ňou prichádza jasnosť. Jasnosť spôsobí, že sa môžete oveľa rýchlejšie pripraviť, a s pokojom v duši a s radosťou v srdci, pretože viete, že prichádzam, aby som obnovil svet. Pochopíte, že raj stvorený mojim Otcom pre svoje deti, im má byť konečne vrátený v celej svojej pôvodnej sláve.

Žiadny človek nemôže skutočne porozumieť Knihe Zjavenia, pretože nie každá udalosť je zaznamenaná podrobne alebo v postupnosti, a ani nemala byť. Ale vedzte toto. Môžete si byť istí, že toto je doba, kedy vláda Satana zanikne, a ako dosiahne svoj koniec, uvalí na Mňa všetky druhy trestu. Urobí to tým, že infiltruje moju cirkev na zemi zvnútra. Ukradne Mi duše a znesvätí moje Telo, najsvätejšiu Eucharistiu. Ale Ja som Cirkev a Ja budem viesť svoj ľud. Satan Ma nemôže zničiť, pretože to nie je možné. Avšak môže zničiť mnoho duší tým, že ich podvedie, aby uverili, že on je Mnou.

Práve tak, ako bol svet pripravovaný na môj Prvý príchod, tak tiež je teraz pripravovaný na môj Druhý príchod. Vy, ktorí Mi odporujete v mojom úsilí zachrániť duše a ktorí prijímate mojich nepriateľov, vedzte toto. Nikdy nezvíťazíte nad Božou mocou. Nikdy nezničíte Slovo. Nikdy vám nebude dovolené zostať stáť, ak znesvätíte moje Telo.

Až sa vyplnia proroctvá, ktoré sú obsiahnuté v Knihe Zjavenia, nesmiete si nikdy zúfať, pretože buďte si istí, že Božia láska k jeho deťom je taká, že sa tvrdo vysporiada so svojimi nepriateľmi a bude sa snažiť, aby priviedol všetky svoje deti, ktoré prijímajú Mňa, jeho jediného Syna, do svojho božského prístavu pokoja. A zatiaľ čo nepriatelia Boha pod maskou osobného kúzla a klamu ukradnú duše mnohých, mnoho ľudí bude pohŕdať pravým Božím Slovom.

Vy, ktorí ste požehnaní predvídavosťou, nebojte sa mojich nepriateľov, ale Božieho hnevu, pretože zostúpi na tých, ktorí sa snažia kradnúť duše tých, ktorí nie sú o nič múdrejší, pokiaľ ide o to, čo sa deje.

Božia láska je všemohúca a jeho vernosť k prežitiu každej osoby je nekonečná. Ale jeho trest pre jeho nepriateľov je neľútostný a zároveň konečný.

Váš Ježiš

   18. 3. 2014 - 16:20 hod.

1080.  Je oveľa lepšie znášať bolesť v mojom mene, než byť oslavovaný hriešnikmi pre zlé činy v mojich očiach

Moja vrúcne milovaná dcéra, nech sa nikto nehanbí za prenasledovanie, ktorému môže čeliť, pretože Ma bráni ako kresťan. Nesmiete sa nikdy báť prenasledovania v mojom svätom mene, pretože ak zistíte, že ste kritizovaní preto, že hovoríte pravdu, potom vedzte, že ste môj skutočný služobník.

Iba tí, ktorí sú vo Mne a so Mnou, budú trpieť posmechom alebo nenávisťou v mojom mene. Vy, ktorí ste skutočne moji a ak odovzdáte svoju vôľu tak, že sa stane mojou, budete trpieť najviac. Musíte vždy chápať, že ak je nenávisť proti ktorémukoľvek môjmu milovanému služobníkovi najintenzívnejšia, môžete si byť istí, že tam je moja prítomnosť najsilnejšia. Je oveľa lepšie znášať bolesť v mojom mene, než byť oslavovaný hriešnikmi za zlé činy v mojich očiach.

Moji najdrahší nasledovníci, dovoľte Mi znovu vás uistiť, že moja ruka vás vedie každý deň v tejto mojej poslednej misii na zemi. Moje Slovo pohne vaše duše a duše všetkých miliárd, ktoré vás budú nasledovať - lebo čoskoro svet bude počuť môj hlas. Nech sa vám žiadna prekážka nepostaví do cesty, keď hovoríte o Mne; keď pripomínate ľuďom moje učenia a keď pripomínate mojím zasväteným služobníkom ich povinnosť zostať verní môjmu Slovu, obsiahnutému vo svätých evanjeliách.

Ak budete vyzvaní, aby ste Ma odsúdili, či už skrze najsvätejšiu Eucharistiu alebo skrze pozmenenú verziu svätej Biblie, musíte to odmietnuť urobiť, otvorene a bez hanby. Musíte brániť Slovo tým, že odmietnete prijať lži v mojom mene. Aby som vás ochránil pred prenasledovateľmi, ktorí spôsobia pobúrenie proti mojej Cirkvi a všetkým, ktorí zostávajú verní Božiemu Slovu, prosím, modlite sa túto modlitbu modlitebnej kampane.

Modlitebná kampaň ( 141 ) : Za ochranu pred prenasledovaním

Drahý Ježišu, bráň ma v mojom boji zostať verný tvojmu Slovu za každú cenu. Ochraňuj ma pred tvojimi nepriateľmi. Chráň ma pred tými, ktorí ma kvôli Tebe prenasledujú.

Maj podiel na mojej bolesti. Zmierni moje utrpenie. Pozdvihni ma do svetla tvojej tváre až do dňa, kedy znovu prídeš, aby si priniesol večnú spásu celému svetu.

Odpusť tým, ktorí ma prenasledujú. Použi moje utrpenie na pokánie za ich hriechy, aby mohli nájsť pokoj vo svojich srdciach a privítali Ťa s ľútosťou vo svojich dušiach v Posledný deň. Amen.

Choďte a majte útechu v nádeji, že vezmem všetkých mojich nepriateľov a tých, ktorí prenasledujú kohokoľvek z vás v mojom mene do útočišťa môjho veľkého milosrdenstva.

Váš Ježiš

   19. 3. 2014 - 16:05 hod.

1081. Tí, ktorí Ma preklínajú, budú prekliati

Moja vrúcne milovaná dcéra, ak sa zmieňujem o mojich nepriateľoch, myslím tým vždy tých, ktorí sa Mi ľstivými spôsobmi pokúšajú kradnúť duše. Zmieňujem sa najmä o tých, ktorí používajú masku svätosti, aby úmyselne zviedli duše do hriechu. Keď sa niekto snaží zviesť inú dušu, aby uverila v nepravdy o mojom svätom Slove, danému svetu skrze Knihu môjho Otca, potom je mojim nepriateľom.

Najväčšiu bolesť znášam, z rúk tých, ktorí tvrdia, že sú mojimi oddanými nasledovníkmi, a ktorí sa pýšia so svojou znalosťou o Mne. Keď sa títo ľudia pokúšajú zraniť iných a považujú za normálne karhať ich v mojom mene, potom je to pre Mňa najbolestivejšie. Nachádzam duše, ktoré sú Mi blízko, a mnohými spôsobmi ich priťahujem k sebe a vrátane tých, ktoré sú už súčasťou mojej Cirkvi na zemi. Venujem sa vždy najskôr tým, ktorí sú rozptýlení, ktorí sú stratení a ktorí nedokážu vidieť. Oni sú prvé duše, ktoré hľadám, a sú to tie, ktoré v zlých rukách môžu byť, a budú zvedené.

Prosím vás, aby ste vždy pamätali na tie národy, na tie náboženstvá, na tie, bez akejkoľvek viery vo Mňa – neustále - vo vašich modlitbách. Prosím, privítajte ich, ako by som to urobil ja. Nesnažte sa im nikdy nútiť vaše názory, alebo ich zastrašovať v mojom mene. Vždy sa k nim snažte pristupovať s láskou a šľachetnosťou, lebo sú pre Mňa práve tak dôležití, ako ten najoddanejší medzi vami. Nezáleží na tom, ku komu pristúpite, vedzte, že ani jeden z vás nemá viac zásluh ako druhý, pretože všetci ste hriešnici.

Všetky Božie deti budú časom svedkami konečnej pravdy jeho plánov pre naplnenie jeho zmluvy. Každý bude poznať Pravdu, a potom bude pre nich ľahšie prijať moju ruku milosrdenstva. V ten deň ľudia všetkých náboženstiev, vyznaní, farieb a národností uvidia dôkaz mojej existencie. Tí, ktorí sa zbavia prekážok, ktoré položili medzi seba a svojho Stvoriteľa, budú plakať vďačnosťou, pretože konečne budú svedkami Božej lásky. A zatiaľ čo plánujete a pripravujete sa na prichádzajúce časy, vedzte, že nezáleží na tom, aké prekážky sa postavia pred vás v tomto pochode k večnej spáse, že s mojimi nepriateľmi bude zaobchádzané s najväčšou prísnosťou.

Tí, ktorí Ma preklínajú, budú prekliati. Tí, ktorí bránia plánu môjho Otca zachraňovať duše, budú porazení. A tí, ktorí prenasledujú Božie deti a stavajú sa do cesty Pánovi, budú sami prenasledovaní sluhom, ktorému sa zaviazali vernosťou. Nič sa Mi nepostaví do cesty, pretože to nie je možné. Božou mocou bude každý nepriateľ zničený a tí, ktorí hlásajú slová, skutky a činy antikrista budú odvrhnutí a Božie kráľovstvo potom bude dokončené.

Váš Ježiš

   20. 3. 2014 - 21:42 hod.

1082. Povstane hrozivá armáda, akú ste ešte nikdy predtým nevideli

Moja vrúcne milovaná dcéra, svet je na pokraji mnohých vojen a tie budú mať vplyv na rýchlosť, s akou Cirkev exploduje. Bude to počas posledného mierového rokovania, ktoré sa uskutoční po mnohých masakroch a ničení, kedy sa mnohí ľudia  budú cítiť bezmocní, osamelí a vystrašení a bez akéhokoľvek skutočného vedenia. Bude to kvôli slabej previazanosti v politickom svete, že svet bude najzraniteľnejší. Z toho dôvodu povstane hrozivá armáda, akú ste ešte nikdy predtým nevideli. Pretože sa svet bude rozpadať, tak sa tiež rozpadnú mnohé cirkvi. Potom, až sa všetko bude zdať beznádejné, bude vytvorená zjednotená skupina, pozostávajúca z politických vodcov a vodcov kresťanských cirkví pod jednotnou svetovou organizáciou - z ktorej vyklíči nová ohavnosť - nové, jednotné svetové náboženstvo.

Všetky tieto udalosti sa uskutočnia vo fázach. Vy, moji milovaní nasledovníci, ste Mi zaviazaní vernosťou, pretože vás vediem, lebo je len jediná cesta k mieru a bezpečiu a tá je skrze Mňa, Ježiša Krista. Povediem vás tŕním, bolesťou, hrôzou ohavnosti spustošenia. Ak sa Ma budete pridŕžať, budete v bezpečí.

Buď silná, moja milovaná dcéra, počas týchto ťažkých skúšok, pretože to bude skrze tvoju silu a odvahu, že budem môcť ukázať cestu Pravdy, až sa svet obráti naruby, kvôli zlu spôsobenému láskou k moci a úpadku, ktoré vyvolá tieto vojny a potom Veľkú vojnu.

Poponáhľajte sa a postarajte sa, aby ste zasvätili vaše životy modlitbám a ochrane mojej Cirkvi na zemi. Moje dary ochránia každého z vás a Ja vždy odpoviem tým, ktorí Ma hľadajú v tomto čase prichádzajúceho veľkého nepokoja. Až sa tieto udalosti stanú, moja armáda na zemi vzrastie. Tí, ktorí sú proti tejto misii, Ma budú nasledovať, lebo vtedy už viac nebudú schopní popierať Pravdu - až zistia, že aj oni budú trpieť prenasledovaním, ktorému budú čeliť kresťania všade, až budú musieť znášať vládu Draka. V tejto fáze bude ich jedinou nádejou nasledovať Mňa, svojho Ježiša, lebo len skrze Mňa budú môcť prísť do kráľovstva môjho Otca.

Váš Ježiš

   22. 3. 2014 - 14:00 hod.

1083. Akonáhle je duša stvorená mojím Otcom, bude trvať naveky

Moja vrúcne milovaná dcéra, nikdy sa nesmiete báť smrti, ak prijímate moju smrť na kríži. Smrť je len okamih prechodu z tohto sveta do Domu kráľovstva môjho Otca. Obávať sa smrti je popieranie môjho milosrdenstva, lebo zachránim každú dušu, ktorá Ma uzná a poprosí Ma, aby som jej odpustil jej hriechy.

Akonáhle je duša stvorená mojím Otcom, bude trvať naveky. Bude mať večný život, ak Mi dovolí, aby som mal na ňu právo. Inak bude stratená v prospech Satana, ak Ma zaprie, aj keď vie, kto som.

Smrť človeka na zemi je rovnako prirodzená, ako narodenie. Keď duša opustí telo a príde ku Mne, bude naplnená hojnosťou milostí a bude zahrnutá do rodiny môjho Otca - do jeho kráľovstva, naplneného veľkou láskou, radosťou a šťastím, ktoré na zemi nemôžete nikdy dosiahnuť. Mnohí z vás, ktorí vo svojich životoch zakúsili lásku, radosť a šťastie, ochutnali len nepatrný kúsok toho, čo ponúka večný život. Musíte sa vždy tešiť s radosťou v srdci na chvíľu, kedy vstúpite do kráľovstva môjho Otca, lebo ho máte privítať - nie sa ho báť.

Ak budete musieť čeliť smrti, alebo niekto, koho milujete, bude čeliť smrti, vždy sa obráťte ku Mne, svojmu Ježišovi, o pomoc. Ak to urobíte, pozdvihnem vás v duchu, zotriem vaše slzy, vyženiem všetok strach z vášho srdca, keď sa budete modliť túto modlitbu.

Modlitebná kampaň ( 142 ) : Príprava na smrť

Môj najdrahší Ježišu, odpusť mi moje hriechy. Očisti moju dušu a priprav ma vstúpiť do tvojho kráľovstva.

Udeľ mi milosti k príprave na moje zjednotenie s Tebou. Pomôž mi prekonať všetok strach.

Daj mi odvahu, aby som pripravil svoju myseľ a dušu, aby som bol hoden stáť pred Tebou.

Milujem Ťa. Dôverujem Ti. Odovzdávam sa Ti telom, mysľou a dušou naveky. Nech je tvoja vôľa mojou vôľou a zbav ma bolesti, pochybností a zmätku. Amen.

Privítam všetky duše, ktoré sa modlia túto modlitbu, bez výnimky. Rozšírim svoje milosrdenstvo a obzvlášť na tie duše, ktoré čelia smrti, ale ktoré vo Mňa neveria, ak sa budú modliť túto modlitbu trikrát denne, vo svojich posledných dňoch.

Váš Ježiš

   23. 3. 2014 - 11:30 hod.

1084. Aký mám z toho osoh, ak je človek privedený predo Mňa násilím a vzpiera sa? Je to zbytočné.

Moja vrúcne milovaná dcéra, je dôležité, aby každý z vás rozšíril lásku, ktorú má ku svojej rodine, mimo svoj domov.Nalieham na vás všetkých, aby ste sa pozerali na tých, ktorých poznáte, na tých, ktorých nepoznáte, na vašich nepriateľov, ako aj na tých, ktorí sú vám blízki, práve tak, ako by boli vašimi vlastnými súrodencami. Tak mnoho ľudí zabudlo, ako milovať druhých, tak,  ako som Ja miloval vás. Nie je ľahké milovať neznámych, ale hovorím vám - buďte láskaví k druhým a preukazujte im úctu, aj keď vás odmietajú. Predovšetkým im musíte ukázať kresťanskú lásku. Musíte sa starať o potreby druhých, ako by som vás Ja priamo poslal sa o nich postarať.

Keď som vám dal moje Slovo, bolo mojou túžbou, aby všetky duše boli zachránené. Aby boli zachránené, nesmiete byť sebeckí a starať sa len o vaše vlastné duše. Vy, moji milovaní nasledovníci, máte povinnosť zdieľať dary, ktoré vám teraz prinášam, skrze tieto posolstvá, s inými. Zdieľajte moju lásku s ostatnými a najmä s vašimi nepriateľmi. Modlite sa za všetkých tých, ktorí potrebujú môj zásah. Jednajte s nimi s trpezlivosťou. Keď im dáte moje dary, moje modlitby a ochrannú Pečať živého Boha, potom musíte odísť a poskytnúť im čas, aby sa obrátili ku Mne.

Nenariaďujem vám, aby ste nútili ľudí prijať Knihu Pravdy. Bude to ich vlastná voľba, skrze ich  slobodnú vôľu, či Ma budú alebo nebudú chcieť počúvať. Uistite tých ľudí, že Ja, Ježiš Kristus, podniknem každý zásah, aby som si získal ich duše. Najslabší z nich nejakým spôsobom odpovie na moje volanie. Tí, ktorí ku Mne majú nenávisť vo svojich dušiach, zistia v určitej fáze, že ich srdcia zmäkli a nebudú chápať, prečo je tomu tak. A tak Mi vždy musíte privádzať duše s láskou a trpezlivosťou.

Aký mám z toho osoh, ak je človek privedený predo Mňa násilím a vzpiera sa? Je to zbytočné. Modlitby modlitebnej kampane, ktoré som dal svetu, sú tak mocné, že skrze Božiu lásku prejavím všetkým dušiam, za ktoré sa modlíte, veľkú lásku, súcit a milosrdenstvo. Všetko, čo musíte urobiť, je, dať im modlitby a potom Ma prosiť, aby som k sebe tieto duše pritiahol. Lebo Ja nikdy neodmietam hriešnika, ktorý najviac potrebuje moje milosrdenstvo.

Váš Ježiš

    24. 3. 2014 - 15:33 hod.

1085. Hladomor, ktorý zovrie svet, keď bude otvorená tretia pečať, nebude obmedzený na nedostatok jedla

Moja najdrahšia dcéra, hladomor, ktorý zovrie svet, akonáhle bude otvorená tretia pečať, nebude obmedzený na nedostatok jedla pre telo. Hladomor, o ktorom hovorím, bude hladovanie ducha, pretože všetko, čo súvisí s Pravdou, bude vyhladené nepriateľmi, ktorí prenikajú do cirkvi, založenej na zemi mojím Synom, Ježišom Kristom, v spojení s jeho Telom.

Čoskoro sa Pravda stane mätúca a Duch Svätý bude nahradený duchom zla. Tí, ktorí budú šíriť novú podobu falošnej evanjelizácie, budú zodpovední za odopretie potravy života mojim deťom. Ak hladujete po Pravde, budete mať len málo, aby ste živili svoju dušu, a potom, časom, prepadnete pohanstvu. Ja zasahujem v každom kroku procesu, ktorým budete vedení do omylu. Vyviniem všetko úsilie a skrze milosrdenstvo môjho Syna prinesiem mnohým jeho zasväteným služobníkom milosti, ktoré potrebujú na rozlíšenie Pravdy od klamu.

Keď vás odtiahnem preč od nepriateľa, mnohí z vás zistia, že je ťažké zostať verní Božiemu Slovu. Budete mučení pochybnosťami, nedostatkom odvahy lipnúť na Božom Slove a hrôzou, že budete vyhlásení za zradcu cirkvi. Bitka o duše bude tak intenzívna, ako bola počas času pobytu môjho Syna na zemi. Najväčší problém vznikne tým, že časť zasvätených služobníkov môjho Syna neodhalí podvod vo svojich vlastných radoch. A tak, pre svoju vlažnú vieru a nedostatok rozlíšenia, uvedú mnohých zo svojich spolubratov do vážneho omylu, ako bolo predpovedané.

Oznamujem vám, že čas je krátky. Nebude vám poskytnutý čas potrebný na to, aby všetky moje deti boli pritiahnuté do milosrdnej náruče môjho Syna. Od vás, ktorí ste mali výsadu, že vám boli dané milosti prijať dar Knihy Pravdy, sa bude, z toho dôvodu, veľa očakávať. Vašou vierou a dôverou vo Mňa, vášho milovaného Otca, pomôžete priviesť moje deti späť, aby ochotne prijali zásah Varovania, až môj Syn objíme svet v lúčoch svojho veľkého milosrdenstva.

Tieto časy sú už tu a to je čas, aby ste pozdvihli svoju zbroj a bojovali, aby pravé Slovo - Pravda - zostala zachovaná. Bez Pravdy niet života.

Váš Otec

Boh Najvyšší

    25. 3. 2014 - 15:30 hod.

1086. Proste ma, vašu milovanú matku, aby som vám dala silu ísť ďalej a chrániť misiu spásy

Moje drahé deti, keď si ma Boh vybral ako matku svojho jednorodeného Syna, bolo to preto, aby som mohla vzdať Bohu slávu tým, že Mu budem slúžiť a privediem na svet dlho očakávaného Mesiáša. Bola som vtedy len pokornou služobnicou, rovnako ako teraz.

Majte vždy na pamäti, keď slúžite Bohu v jeho pláne priniesť večnú spásu svetu, že ste proste jeho služobník. Slúžiť Bohu vyžaduje hlboký pocit pokory. Nemôže to byť inak. Táto misia, posledná, na ktorú dal súhlas môj Otec vo svojom pláne priniesť konečnú spásu svojim deťom, pritiahne milióny duší, aby Mu slúžili. Prídu zo všetkých kútov zeme. Mnohí si nebudú uvedomovať svoje poslanie, kým sa nebudú modliť modlitby modlitebnej kampane. Bude to skrze modlitby modlitebnej kampane, že Duch Svätý uchváti tieto duše a potom budú pripravené niesť kríž môjho Syna.

Keď skutočne slúžite  môjmu Synovi a prídete Mu na pomoc, aby mohol priniesť spásu každému hriešnikovi, potom budete musieť prijať váhu kríža. Keď slúžite môjmu Synovi, ale neskôr odmietate utrpenie, ktoré vám to prinesie, spôsobí to, že hradba, ktorá vás chráni od Zlého, bude prelomená.

Satan nebude nikdy sužovať tých, ktorí nasledujú falošných vizionárov, alebo ich nasledovníkov, pretože vie, že neprinášajú žiadne ovocie. Avšak v prípade pravých misií zaútočí s veľkou krutosťou. Použije slabé duše, zasiahnuté s hriechom pýchy, aby zaútočili na pravých učeníkov môjho Syna. Pre tých, ktorí reagujú na mňa, Matku Spásy, jeho nenávisť bude najviac viditeľná, keď moja Medaila Spásy bude dostupná po celom svete.

Medaila Spásy obráti miliardy duší, a preto Zlý urobí všetko, aby tomu zabránil. Skrze takéto útoky uvidíte číru zlosť, ktorú bude chrliť Zlý a všetci jeho zástupcovia, pretože on nechce, aby táto Medaila bola daná Božím deťom. Deti, nesmiete sa nikdy podvoliť tlakom, alebo zlu, ktoré budú vychádzať z tých, ktorí odpadli od môjho Syna. Urobiť to, znamená, že sa vzdáte Satanovi. Namiesto toho, musíte prosiť mňa, vašu milovanú Matku, aby som vám dala silu ísť ďalej a chrániť misiu spásy v tomto čase výročia Zvestovania.

Musíte sa modliť túto modlitbu modlitebnej kampane ( 143 ) : Za ochranu misie spásy

Ó, Matka Spásy, ochraňuj túto misiu, dar od Boha, aby priniesla večný život všetkým Jeho deťom. Prosíme, prihováraj sa, v našom mene, u svojho milovaného Syna, Ježiša Krista, aby nám dal odvahu vykonávať naše povinnosti, aby sme vždy slúžili Bohu a obzvlášť, keď kvôli tomu trpíme. Pomôž tejto misii obrátiť miliardy duší, podľa dokonalej Božej vôle a zmeň kamenné srdcia na milujúcich služobníkov tvojho Syna. Daj všetkým z nás, ktorí slúžime Ježišovi v tejto misii silu, aby sme prekonali nenávisť a prenasledovanie kríža a prijali utrpenie, ktoré ju sprevádza, so šľachetnosťou srdca a s plným prijatím toho, čo môže prísť. Amen.

Moje drahé deti, nedovoľte nikdy strachu zo služby Bohu, aby stál v ceste vo vašom hlásaní jeho svätého Slova. Strach pochádza od Satana - nie od Boha. Odvaha a sila, v spojení s pokorou a túžbou držať sa Božej vôle, môžu pochádzať len od Boha.

Vzdávam dnes vďaku, v toto výročie Zvestovania, môjmu milovanému Otcovi, Bohu Najvyššiemu, za dar, ktorý dal svetu, keď ma požiadal porodiť svojho drahého milovaného Syna, aby vykúpil ľudstvo a priviedol svet do jeho večného kráľovstva.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

   26. 3. 2014 - 02:52 hod.

1087. Sú moji. Ja som ich. Vždy to tak bude. Milujem ich všetkých. Je to tak jednoduché.

Moja vrúcne milovaná dcéra, volám ku všetkým mojim nasledovníkom, po celom svete, aby sa zjednotili ako jeden vo Mne, aby sa modlili za duše tých, ktorí sa odo Mňa oddelili. Volám najmä ku mojim modlitebným skupinám modlitbovej kampane, po celom svete, a ku všetkým, ktorí odpovedali na moje volanie skrze Knihu Pravdy, aby milovali jeden druhého, ako Ja milujem vás. Dajte bokom vaše rozdiely - ak sa vyskytnú, nevšímajte si rozdelenie, ak vznikne a nevenujte pozornosť nenávisti, ktorú Satan a duše, ktoré oklamal, prejavujú voči vám, pretože toto je moja posledná misia v príprave na môj Druhý príchod.

Musíte pochopiť účel môjho plánu vykúpiť svet skrze Knihu Pravdy. Má zachrániť všetky duše, všade, nezáleží na tom, kto sú, v čo veria, ako hrešia, čo jeden druhému robia a aké môžu mať názory. Sú moji. Ja som ich. Vždy to tak bude. Milujem ich všetkých. Je to tak jednoduché. Nemôže to byť inak.

Kedykoľvek ste prenasledovaní v mojom mene, vždy sa nad to povzneste a modlite sa za duše, ktoré vás preklínajú, lebo moje srdce sa pre nich láme. Veľmi trpím pre takéto duše. Priveďte ich ku Mne, aby mohli otvoriť svoje srdcia mojej láske k nim. Pomôžte Mi priblížiť sa k ich zarmúteným a zlomeným dušiam a k ich zatvrdnutým srdciam, lebo bezo Mňa a bez môjho zásahu budú chradnúť a zomrú. To nie je mojim želaním. Príďte, všetci. Volám k tým, čo sú vo Mne a so Mnou. Volám k tým, ktorí Ma naozaj nepoznajú, ale ktorí si myslia, že Ma poznajú. Volám k tým, ktorí sú neverní mojim učeniam. Volám k tým, ktorí odmietajú túto misiu a vyhlasujú, že je falošná. Neopúšťajte Ma, lebo Ja som vás neopustil. Nebojte sa Ma, pretože nie som váš nepriateľ a túžim po vašej duši, aby ste mohli byť časťou Mňa, a potom nájdete pokoj vo svojom srdci.

Teraz je môj čas, pretože vás vediem, otváram vaše srdcia a pripomínam vám pravdu môjho Slova, ktoré sa nikdy nemení. Čas môjho príchodu je blízko a je dôležité, aby ste pripravili svoje duše a tie, s ktorými prichádzate do styku. Môj príchod bude náhly a nebudete vopred varovaní. Nezanedbávajte svoje duše, pretože budete potrebovať byť pripravení uzrieť svetlo mojej tváre a mohli tak zostať stáť predo Mnou, ak chcete vstúpiť do môjho kráľovstva.

Budem vás vždy milovať, ak Mi budete slúžiť celým svojim srdcom. Budem vás vždy milovať, aj keď Ma odmietnete, odsúdite moju misiu, alebo očiernite iných v mojom mene, pretože neviete, čo robíte. Až príde ten Deň, budem vás volať, jedného po druhom, a potom vás vezmem do svojej náruče, aby som vám dal útechu, ktorú potrebujete. V ten Deň zjednotím všetkých, ktorí Ma milujú, a vyhlásim, aby sa otvorili brány, aby mohli byť Božie deti, z celého sveta, vrátane tých, ktoré zomreli, a ktoré budú znovu vzkriesené – ako jeden vo Mne. Potom vôľa môjho Otca bude konečne naplnená.

Váš Ježiš

   27. 3. 2014 - 14:30 hod.

1088. Tým, že sa nechajú zastrašiť od pohanov, stanú sa ako pohania

Moja vrúcne milovaná dcéra, je mojím želaním, aby v tejto dobe moji nasledovníci, vrátane kresťanov všetkých vyznaní, trávili viac času v mojej spoločnosti.

Bez ohľadu na to, ako si možno myslíte, že ste Mi blízko, Zlý urobí všetko, aby vás zviedol do akéhokoľvek druhu neprávosti. Ani jeden medzi vami nie je vo svojej viere tak silný, aby mohol odolať vplyvu zlého ducha. Každý deň sa musíte snažiť tráviť viac času v modlitbe a využiť tento čas na vybudovanie panciera okolo vás, ktorý potrebujete, aby vás ochránil, ak Mi máte zostať verní. Zanedbávanie hovoriť so Mnou prostredníctvom modlitieb a sviatostí vás učiní slabými, urobí vás neistými vo vašej láske ku Mne, a potom ponecháte samých seba otvorených pochybnostiam o mojom učení, mojich sľuboch a mojej moci. Skúšky, ktorým budete čeliť, ktoré prídu s nástupom teroru, uvaleného na mojich skutočných nasledovníkov, ktorí zostanú horlivo verní svätému Božiemu Slovu, budú veľmi ťažké.

Slobodná vôľa vám bola daná Bohom ako vaše prirodzené právo, a napriek tomu podvodníci, ktorí napadnú moju cirkev, sa vám ju pokúsia vziať. Budete prinútení, aby ste prijali nepravdy, ktoré vám budú predkladané pod rúškom nových vydaní svätých evanjelií, a ak sa ich odvážite spochybniť, budete vyhnaní s hanbou. Tak mnohí z vás skrze zbabelosť, zaslepenosť a pomýlenú oddanosť k tým, o ktorých si myslíte, že vedú moje stádo, zistíte, že ste prijali falošné učenie.

Falošné učenie, ktoré bude zavedené, bude starostlivo zamaskované láskavými slovami. Spôsob ako rozpoznať, že nepochádza odo Mňa, bude trojaký. Na prvé miesto dajú potreby hriešnikov, tým, že vyhlásia, že sa musíte modliť, aby boli vyzdvihnuté práva človeka hrešiť pred Pánom. Po druhé, budete vyzvaní, aby ste prehlásili, že hriech je prirodzená vec a že sa kvôli nemu nesmiete nikdy obávať budúcnosti - že Boh nikdy neodmietne hriešnika a že všetky jeho deti pôjdu do raja. Po tretie, povedia vám, že sviatosti musia byť upravené vo svojom pôvode kresťanstva, odvolávajúc sa na pohanov, ktorí si zaslúžia, aby bolo vyhovené ich ľudským právam v Božích očiach. Až sa tieto veci stanú, bude to znamenať len jednu vec. Človek predloží všade pred oltáre mojich cirkví svoj výklad o tom, ktoré pravidlá ustanovené Bohom mu vyhovujú, a ktoré nie. Potom bude očakávať, že Boh sa skloní pred jeho požiadavkami. V skutočnosti bude Bohu diktovať, pretože si bude o sebe myslieť, že je väčší, než Ja.

Odvrhnem tieto duše odo Mňa, lebo sa už viac nebudú môcť vyhlásiť za kresťanov. Tým, že sa nechajú zastrašiť od pohanov, stanú sa ako pohania. V mojom kráľovstve nie je miesto pre tých, ktorí sa Mi neoddávajú tak, ako som ich učil, keď som chodil po zemi. V prichádzajúcich rokoch zistíte, že je ťažké zostať verní mojim učeniam, pretože tí, ktorí tvrdia, že Ma zastupujú, vás povedú do vážneho omylu, ako bolo predpovedané. Buďte opatrní. Dávajte pozor na to, k čomu budete vyzvaní, aby ste prijali ako náhradu za moje sväté Slovo. Tí, so schopnosťou pravého rozpoznania, ktorú dostali mocou Ducha Svätého, okamžite spoznajú, keď sa tieto veci stanú. Iní nebudú požehnaní, pretože nevenovali pozornosť všetkému, čo som ich učil. Nájdu sa na veľmi temnom a osamelom mieste, bez mojej prítomnosti, osvetľujúcej cestu Pravdy. Ten čas je už veľmi blízko.

Váš Ježiš

   29. 3. 2014 - 14:30 hod.

1089. V nasledujúcich dvoch rokoch vedci urobia všetko, aby vyvrátili existenciu Boha

Moja vrúcne milovaná dcéra, v nasledujúcich dvoch rokoch vedci urobia všetko, aby vyvrátili existenciu Boha. Budú nepravdivo tvrdiť, že človek môže prežiť na iných planétach, mimo Zeme. Zem je jedinou živou časťou vesmíru, stvorená Bohom pre jeho deti. Ale to nie je jediný dôvod, prečo tieto tvrdenia budú urobené, aby dokázali, že Boh neexistuje.Budú zdôrazňovať veľkosť človeka; jeho inteligenciu a jeho pokroky vo vede, aby rozptýlili názor, že človek bol stvorený Bohom. Najväčšou urážkou bude, keď prehlásia, že človek bol stvorený zázrakom vedy. Zájdu až do krajnosti, aby dokázali, že človek je neprekonateľný, a napriek tomu nebudú mať odpoveď na to, čo sa stane po fyzickej smrti tela, ktorej každý človek musí čeliť. Túto časť nebudú brať do úvahy tí, ktorí klamú a popierajú Boha.

Zosmiešnia každého, kto vyhlási, že verí v existenciu neba, alebo v existenciu svojho skutočného Stvoriteľa, Boha Najvyššieho. A počas všetkých týchto verejných vyhlásení proti Pravde, ani jediné slovo nevyrieknu tí, čo vyhlasujú, že vedú moju Cirkev. V posledných dňoch sa náboženstvo stane pohanským pojmom, kde obdiv zeme, slnka, mesiaca a hviezd sa stane náhradou pre uctievanie Boha.

Väčšina sveta sa obráti k pohanstvu a prinesú svojim dušiam smrť. Napriek každému zásahu môjho Otca sa vydajú inou cestou. Preto môj Otec sľúbil svetu Knihu Pravdy, objasnenie Knihy Zjavenia, aby zachránil vaše úbohé duše. Človek je tvrdohlavý. Človek je pyšný, samoľúbi a čím viac pokroku urobí vo vede, tým menej toho bude poznať, a tým viac sa vzdiali od Pravdy.

Venujte teraz pozornosť môjmu Slovu, lebo čoskoro všetko, čo som vás učil, vám bude postupne odobrané, krok za krokom, z mojich cirkví na zemi. Slovo vám bude vzaté, ale Ja vás nikdy neopustím, pretože vždy zostanem s vami, budem vás viesť, učiť a zahŕňať vás svojou láskou. Budete vždy v mojom srdci a bude to pre vašu lásku ku Mne, že budem môcť zachrániť tých, čo sú stratení. Vy, moji milovaní nasledovníci, ste mojím spojením k Božím deťom a skrze vaše modlitby sa budem snažiť zjednotiť svet. To je dôvod, prečo si nesmiete nikdy zúfať, aj keď sa všetko bude zdať beznádejné.

Váš Ježiš

   30. 3. 2014 - 20:00 hod.

1090. Ó, beda tým, ktorí boli vybraní Pánom, aby mu slúžili v posledných dňoch, pretože nebudú pozorní k môjmu volaniu

Moja vrúcne milovaná dcéra, nesmieš nikdy brať moje slová k tebe za samozrejmosť, pretože sú ti dané ako čin veľkého milosrdenstva. Nie sú dávané svetu preto, že si ich človek zasluhuje, ale skôr preto, že je hladný po Slove.

Každý dar daný človeku, na príhovor mojej Matky od mojej smrti na kríži, mal pomôcť hriešnikom pripraviť sa na Veľký deň. Moja Matka odpovedala na Božiu vôľu môjho Otca, keď porodila Mňa, Spasiteľa a Vykupiteľa sveta. Nasledovne bola ustanovená za Orodovníčku medzi človekom a dokonalou Božou spravodlivosťou. Jej úlohou je prihovárať sa za hriešnikov, aby ich varovala a pripravila ich, aby prijali Mňa, jej Syna, v Posledný deň.

Každé jednotlivé zjavenie mojej milovanej a Blahoslavenej Matky, ktoré sa vo svete uskutočnilo, bolo z poverenia môjho Otca. Všetko, čo predpovedala, sa teraz stane a všetko, čo vyhlásila, bolo zabudnuté väčšinou mojich zasvätených služobníkov, ktorí sa rozhodli nevšímať si jej varovania.

Ó, beda tým, ktorí boli vybraní Pánom, aby Mu slúžili v posledných dňoch, pretože nebudú pozorní k môjmu volaniu. Hluchí a slepí, budú nasledovať zriedenú verziu Knihy môjho Otca a namiesto ovocia, ktoré boli povolaní priniesť, nič, len zhnité ovocie sa bude vylievať z ich úst. Nadutí a arogantní, popreli orodovania mojej Matky, jej zjavenia a jej výzvu zhromaždiť ich, aby ich uviedla do múdrosti nebeskej hierarchie, kde Pravda vládne ako Kráľ. Pravda sa im vyhla, a namiesto toho, aby padli na tvár v jednoduchej pokore pred Božím trónom, nasledujú pravidlá človeka - omylného človeka - nepoznajúceho pravdu prisľúbení, ktoré dal Boh svojim deťom.

Dnešný svet možno urobil veľké pokroky v medicíne, technológii a v poznaní, ale predal múdrosť toho, čo je potrebné na vstup do môjho kráľovstva, výmenou za peniaze, bohatstvo a moc. Všetky veci tohto sveta - peniaze, moc, vlastníctvo, vysoké postavenie vo vláde - sú ničím v mojich očiach. Môžem ich zmiesť jediným úderom mojej ruky.Úcta k ľudskému poznaniu a pokroky vo vede sú bezcenné, pretože tie nepochádzajú od vás - sú to vlohy dané ľuďom od Boha, kvôli jeho láske k svojim deťom. Keby vám ich vzal, spolu s materiálnym pohodlím, ktoré máte, čo by vám potom zostalo? Nič.

Tí, ktorí Ma skutočne poznajú, sa nebudú o nič starať, pretože vedia, že keď sú moji, dosiahnu úľavy, ak Mi budú úplne dôverovať, lebo vedia, že by som ich nikdy nenechal, aby sa o seba postarali sami. Prečo teda vyhľadávate veci, ktoré nie sú odo Mňa - veci, ktoré vás nikdy nenaplnia? Čím viac Ma odmietate a vyhľadávate prázdne sľuby, tým viac sa budete cítiť osamelí, pretože pre Mňa prichádza čas, aby som oddelil plevy od zrna.

Jedinú voľbu, ktorú môžete urobiť, je, stať sa pravým dieťaťom Boha, bez ktorého nie ste ničím. Nie je to, kto ste, aké postavenie zaujímate vo svojom živote, akú úlohu zohrávate, čo sa počíta. Je to len preto, že ste milovaní Bohom, že budete zachránení. Nikto nie je hoden stáť predo Mnou. Nikto nemá tak čistú dušu, aby mohol dosiahnuť svätosť. Nikto z vás nemôže byť povýšený do môjho kráľovstva za svoje zásluhy. Je to len pre moje milosrdenstvo, že budete hodní žiť večný život.

Váš Ježiš

    31. 3. 2014 - 14:00 hod.

1091. Zemetrasenia zasiahnu vaše mestá

Moja najdrahšia dcéra, nastal čas, kedy človek už tak dlho hrešil a poškvrňoval sa v mojich očiach, že teraz klesne do takých hĺbok mravnej skazenosti, kde sa pokúsi zničiť všetko, čo je pre Mňa sväté.

Všetok život pochádza odo Mňa. Život duše je môj. Život tela je tiež odo Mňa. Nech nikto nezasahuje ani do jedného z nich – inak Mu odoberiem  jeho vlastný život. Tým si môžete byť istí. Každá forma života, vytvorená mojou rukou, bude zabitá rukami zlých ľudí. Vezmú život tým, ktorí sú v lone matiek a vyhlásia, že je to druh ľudského práva. Vy, moje deti, nemáte právo ničiť život mojich detí - ani pred, ani po ich narodení - a ak tak urobíte, budete trpieť strašným trestom. Bez zmierenia, a ak nebudete činiť pokánie za tento hriech ohavnosti, vás zničím, rovnako ako tie krajiny, ktoré podporujú toto zlo. Ak zničíte svoj vlastný život, urážate Ma, pretože vám nepatrí, a len Ja mám právo život dať a vziať si ho v mojom čase. Zasahovaním do života tela, zasahujete do môjho božstva a Ja nikdy neustúpim a nebudem ignorovať takú urážku môjho stvorenia.

Keď odobratie života nestačí, človek ľstivo zaútočí na život duše tým, že prinesie smrť môjmu svätému Slovu, po ktorom bude šliapať, až kým nerozdrví každú časť tak, že sa stane ako štrk pod jeho nohami. Potom človek, arogantný a plný svojho pokriveného pohľadu na svoje schopnosti, sa pokúsi hľadať novú planétu, aby našiel nový domov ľudstvu, hoci to nie je možné. Dar samotnej pôdy, na ktorú som umiestnil ľudstvo, sa bude zdať nedostačujúci pre ľudské potreby. A tak to bude pokračovať - tento pochod k sebazničeniu. Človek bude pôvodcom svojho vlastného zániku. Bude systematicky ničiť všetko, čo Mi je sväté.

Dar života, ktorý som dal každému môjmu stvoreniu, Mi bude človekom ukradnutý bez najmenších výčitiek. Bude ospravedlňovať každú časť svojho vražedného zámeru tým, že vyhlási, že vziať život je dobrá vec. Smrť potratom je najväčšou urážkou zo všetkých a Ja varujem ľudstvo, že vezmem spravodlivosť do vlastných rúk, pretože už vám viac nedovolím,  aby ste Ma takto preklínali.

Zemetrasenia zasiahnu vaše mestá a za každý národ, ktorý schvaľuje odobratie života, pocítite prebudenie môjho hnevu, až udriem vaše zlé a nenávistné srdcia. Tí, ktorí sa budú snažiť ľutovať toto previnenie, budú ušetrení, ale vedzte, že žiadny národ neunikne tomuto trestu.

Smrť mojej Cirkvi nebude tolerovaná, pretože človek, spolu s falošnými vodcami, ktorých bude otrocky nasledovať, zničí sviatosti a pretvorí ich tak, že zmiznú. Strhnem vaše chrámy a vaše kostoly, pretože pokračujete vo vašom znesväcovaní Tela môjho Syna. Bičovali ste Ho, vysmievali ste sa Mu a prenasledovali ste jeho nasledovníkov – kým ste Ho brutálne nezavraždili, keď ste Ho ukrižovali. Napriek tomu ste sa nič nenaučili. Váš nedostatok pokornej služby tomu, kto vám dal život, priniesol vám vykúpenie, a kto sa teraz snaží, aby vás pripravil na Veľký deň, Ma znechucuje.

Som zarmútený. Som smutný a nahnevaný, pretože ste nakoniec dokázali zabiť každú formu života, ktorú som vám dal. Hovorím o oboch, o živote tela, ako aj o živote duše. Život, ktorý som vám dal, vám už nestačí, preto si ho zase vezmem v Posledný deň od tých, ktorí Mi ho hodili späť. Aj keď váš čin vojny proti Mne, Stvoriteľovi sveta, a všetkého, čo je, pokračuje, dovolím, aby vaše zlé činy ničenia trvali len veľmi krátky čas.

Teraz vám dám čas, aby ste skúmali hriechy ľudstva voči všetkému, čo pokladám za sväté, aby ste sa mohli kajať za hriechy sveta. Posledná bitka začala a mnohé životy - dar života, ktorý som stvoril –  človek zničí. A kvôli tomu potrestám svet.

Váš Otec

Boh Najvyšší