December 2014

 

Posolstvo Ježiša z 2. decembra 2014 o 23:10 hod.

1284.  Každý človek má rysy môjho Otca

Moja vrúcne milovaná dcéra, aj napriek dňom temnoty, ktoré prichádzajú, pretože svet bude očisťovaný od hriechu, a i keď  budem odmietnutý ako bezvýznamný, Ja som Bohom veľkého milosrdenstva.

Pripomínam vám, že ľahko odpustím a milujem všetkých každou časťou svojho bytia, aj keď Ma mnohí mučia svojou ľahostajnosťou a nenávisťou ku Mne. Prijímam skutočnosť, že už nie som milovaný tak, ako kedysi, a že viera môjho ľudu ochladla, pretože to bolo predpovedané. Teraz je mojou povinnosťou zbaviť človeka otroctva, ktoré mu skrze pokušenie vnútil Satan. Kým človek nebude veriť v existenciu Satana - najväčšej pohrome, ktorej ľudstvo čelí - neprijme moju dobrotu, moju lásku alebo moju existenciu.

Je ťažké pre všetkých, ktorí Ma poznajú, zostať v stave milosti. Myslite na to, ako stratené sú duše, ktoré si Ma vôbec nevšímajú; duše, ktoré vedia, kto Ja som, ale nič Mi nedávajú zo svojho času; tie isté duše, ktoré dostali sviatosti a Pravdu, ale zriekli sa svojho práva na moje kráľovstvo. Mnohé z nich uctievajú falošných bohov a takmer každý deň sa púšťajú do honby za vecami, ktoré nepochádzajú odo Mňa. Nikto z týchto ľudí Ma nemiluje, ale Ja ich milujem a vždy ich budem milovať, lebo sú časťou môjho tela.

Potom sú tu duše, ktoré sú Mi neverné, ktoré Ma zradia a ochotne uveria v nové odhalenia, ktoré spochybňujú moje Božstvo. Tiež ony dovolili svojej láske ku Mne zoslabnúť, napriek tomu ich milujem rovnako, ako tie, ktoré Ma milujú celým srdcom. Nikdy neprestanem hľadať miesto v ich srdci, ani okamih, kedy Mi možno odpovedia, alebo až konečne prijmú moje veľké milosrdenstvo.

Človek je stvorený na Boží obraz. Ako každý rodič, Boh vidí seba vo svojom vlastnom a to Mu prináša veľkú radosť. Každý človek má rysy môjho Otca. V každom je dobro a táto dobrota vám dokazuje, že Boh je prítomný. Radujte sa, keď vidíte dobrosrdečnosť, lásku, trpezlivosť a veľké činy lásky k blížnemu, lebo si môžete byť istí, že Božia prítomnosť je u diela v dušiach, ktoré prejavujú tieto črty. Táto dobrota, prítomná v srdci hriešnikov, premôže zlo. Nesmiete sa nikdy vzdať nádeje, lebo Ja som vždy milosrdný a môj súcit zahŕňa všetko. Nikdy neodmietnem toho, kto ku Mne volá. Túžim len po tom, aby som im priniesol svoju lásku, svoj pokoj a svoje nádherné kráľovstvo.

Modlite sa, moji drahí nasledovníci, aby som mohol roznietiť lásku v srdciach tých, ktorí odo Mňa odpadli. Budem bojovať až do trpkého konca, aby som mohol zhromaždiť všetky Božie deti, a najmä mojich nepriateľov a priniesť im večnú spásu.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša zo 4. decembra 2014 o 22:55 hod.

1285.   Moja prítomnosť otrasie svetom a zem sa bude chvieť

Moja vrúcne milovaná dcéra, až príde čas môjho Druhého príchodu, zaznie úžasný zvuk, podobný hromom a nebesia budú otvorené, akoby sa zdvihla veľká záclona. Objavím sa v žiarivom bielom svetle, jasnejšom než slnko a mnoho ľudí bude oslepených týmto mocným svetlom, ktorým budem obklopený. Čím čistejšia bude duša, tým jasnejší bude ich zrak, a budú sa radovať, keď uvidia moju tvár.

Moja prítomnosť otrasie svetom a zem sa bude chvieť. Potom nastane veľké ticho a zaznie môj hlas, keď prehlásim, že som to Ja, Ježiš Kristus. Nastane veľká radosť u tých, ktorých zavolám - tých, ktorí boli požehnaní mojím veľkým milosrdenstvom. Ale uprostred lásky a radosti bude tiež veľký žiaľ a strach. Tí, ktorí nemajú nič, iba nenávisť ku Mne, klesnú na kolená v bolestnom stonaní a pri pohľade na Mňa budú okolo seba biť v hneve a strachu.

Tí, ktorí  ku Mne v ten deň prídu a budú Ma prosiť, aby som ich vzal do svojej milosrdnej náruče, budú zachránení. Podám ruku poníženým, strateným, ako aj tým, ktorí budú príliš slabí, aby Ma našli. Potrebujú len zašepkať tieto slová: "Ježišu, odpusť mi moje hriechy" a Ja ich odnesiem do svojho slávneho kráľovstva.

Vy všetci, ktorí sa bojíte Veľkého dňa, môjho Druhého príchodu, vedzte, že ak Ma milujete, tento deň vám prinesie veľkú radosť. Ak Ma nepoznáte a keď Ma uvidíte v tento deň, prídete ku Mne a otvoríte svoju náruč, aby ste Ma privítali. Budú to len tí, čo Ma nenávidia, ktorí odmietnu moju ruku milosrdenstva. Prosím vás, aby ste Mi dôverovali, že vám prinášam pokoj, lebo nikdy nebolo mojím zámerom vás desiť, pretože Ja som Boh nekonečnej lásky. Vy, kto prijmete môj veľký dar večného života, sa nemáte vôbec čoho báť, a Ja vás povediem po tejto ceste k Veľkému dňu.

Moje slová môžu byť drsné, Pravdu môže byť veľmi ťažké prijať; ale taký je stav sveta, spôsobený ohavnosťou hriechu, že keby som vás neupozornil na ten deň, neboli by ste pripravení. Je to kvôli Satanovi, že bolesť hriechu spôsobuje vo svete toľko nezhôd, smútku a utrpenia, ale Ja čoskoro privediem všetok hriech ku koncu.

Váš Ježiš

Posolstvo Matky Spásy z 5. decembra 2014 o 21:50 hod.

1286.   Boh stvoril pre ľudstvo prirodzený poriadok

Moje drahé deti, Boh stvoril vesmír v celej jeho dokonalosti. Pretože pochádza od Boha, všetko má presný a prirodzený poriadok podľa svätej Božej vôle.

Ľudské i prírodné zákony boli stvorené Tým, kto je nad všetkými vecami. Preto všetky veci, ktoré mali byť, musia zostať také, aké sú. Boh stvoril pre ľudstvo prirodzený poriadok - miesto k životu, potravu k jedlu a dar slobodnej vôle. Všetko, čo je prirodzené, pochádza od Boha. Boh stvoril tento poriadok, aby človek mohol prežiť. Ak človek zasahuje do prirodzeného poriadku vesmíru - do potravy, ktorú jete, vody, ktorú pijete a prirodzeného rozmnožovania ľudského pokolenia - potom všetok trest bude v Božích rukách.

Tak mnohí sa pokúšali zmeniť poriadok sveta, ktorý stvoril Boh pre ľudský rod. Budú kvôli tomu trpieť, pretože Boh opustí tých, ktorí vymenili Pravdu o jeho stvorení za falošné náhrady. Ak bude človek aj naďalej slúžiť svojim sebeckým záujmom, potom mu Boh dovolí, aby sa sám znehodnotil tým, že pripustí, aby vymenil všetko, čo je prirodzené za všetko, čo je neprirodzené.

Kvôli vplyvu Satana človek zmenil Božie zákony, a to prinesie skazu. Všetko, čo pochádza od Boha, nie je považované za dosť dobré a človek sa pokúsi zmeniť pravidlá prírody, aby vyhovovali jeho hriešnym žiadostiam. Pôjde až tak ďaleko, že sa bude snažiť popierať stvorenie vesmíru nepravdivými tvrdeniami o jeho vzniku. Všetko začalo s Bohom a všetko s Ním tiež skončí. Všetko dobré skončí kvôli človeku, ktorý sa vo vzdore stavia proti Bohu. Akonáhle zákony stvorenia budú pozmenené, uvidíte na zemi veľký trest. Aj keď je Boh trpezlivý, nikdy nedovolí človeku, aby Mu nariaďoval, ako má spravovať svoje kráľovstvo.

Ak sa človek zníži na tak nízku úroveň a stratí úctu k životu, ľudskému telu, k svojim bratom a sestrám, alebo k Božím zákonom, objavia sa vo veľkom počte silné víchrice, ktoré budú trvať týždne. Hukot týchto búrok pocíti mnoho národov. Až ich zažijete, vedzte, že zostúpil Boží hnev a človek je trestaný za veľké rúhania, ktorých sa dopustil voči svojmu Stvoriteľovi.

Vaša Matka

Matka Spásy

Posolstvo Ježiša zo 6. decembra 2014 o 14:20 hod.

1287.  Ak prijmeme praktiky New Age, zapriete Ma

Moja vrúcne milovaná dcéra, čím to je, že tí, ktorí neprijímajú moju existenciu, alebo Božstvo môjho Večného Otca, sú tak ochotní prijať falošných bohov, ktorých si sami vytvorili?

Keď je moja prítomnosť pociťovaná dušami, ktoré odmietajú moju existenciu, cítia potrebu odplaty, bez výčitiek svedomia. Robia si srandu, posmievajú sa, zosmiešňujú moju prítomnosť, či už v mojich kostoloch, knihách, v Slove, alebo keď som prítomný v iných dušiach. Prítomnosť Boha je všemohúca a je pociťovaná tým najbolestivejšom spôsobom dušami, ktoré sú v temnote. Preto reagujú s takou zlosťou na každú zmienku o Mne. Títo ľudia majú hlboko zakorenenú nenávisť voči Mne a neuvedomujú si, ako môžu nenávidieť niekoho, kto podľa nich neexistuje.

Varujem tých, ktorí prijímajú falošnú spiritualitu a zbožňujú, alebo sú posadnutí niečím, čo nepochádza odo Mňa. Ak otvoríte svoju dušu akejkoľvek duchovnej ríši, ktorú som nestvoril,  otvoríte dvere démonom, ktorí vás budú prefíkane lákať do svojho temného sveta. Aj keď  veríte v akýkoľvek pokoj, ktorý získate praktikami New Age, bude mať krátke trvanie. A ak sa budete snažiť o viac, vstúpite potom do stavu, kedy títo nepriatelia Boha ovládnu vaše svedomie, až už nebudete schopní sa vyslobodiť z ich vplyvu. Nikdy nenájdete pokoj, ak zbožňujete falošných bohov.

Svet je preniknutý falošným učením, falošnými bohmi a náboženstvami. Je iba jeden pravý Boh a môžete k Nemu prísť, len keď uznáte veľkú obeť, ktorú urobil, keď poslal Mňa, svojho jednorodeného Syna, aby som vám priniesol záchranu z osídiel Zlého.

Vy, ktorí Ma poznáte, ale zahrávate sa s iným učením, vedzte toto. Ak prijmete praktiky New Age, zapriete Ma. Ak moja cirkev uzná iné viery, ktoré nie sú odo Mňa, potom Ma zradí.

Čas, kedy moje narodenie bude oslavované prejavovaním oddanosti iným náboženstvám, ktoré nie sú odo Mňa, bude časom najväčšej zrady Pravdy.

Váš Ježiš

Posolstvo Boha Otca zo 7. decembra 2014 o 16:30 hod.

1288.   Bezo Mňa by nebolo nič. Ani vesmír. Ani láska. Ani život.

Moja najdrahšia dcéra, nech nikto z vás nezabúda, kto Ja som. Som to Ja, váš milovaný Otec, Stvoriteľ všetkého, čo bolo na počiatku a Ten, kto je na konci. Všetky veci pochádzajú odo Mňa a každý človek sa predo Mnou skloní, ak nechce byť vyvrhnutý z mojej najsvätejšej nebeskej hierarchie.

Vy, moje milované deti, ste všetkým, po čom túži moje srdce, a každý boj na zemi, ktorého ste svedkami, je pre záchranu vašich duší. Všetko, čo je zlé, je spôsobené mojím protivníkom, kráľom lží, zvodcom, žalobcom, mojim najväčším nepriateľom, a preto aj nepriateľom mojich detí. On, ktorý je proti Mne, je tiež proti vám. Všetko, čo vzdáva slávu Mne, vzdáva slávu všetkému, čo je moje. To zahŕňa môjho jednorodeného Syna a vás, moje milované deti.

Ľudia, ktorí prenasledujú moje deti, nepochádzajú odo Mňa. Lebo každé utrpenie, bolesť a osamelosť, čo tí z vás, ktorí sú Mi najbližšie, musia znášať, sú spôsobené Satanom a jeho hierarchiou padlých anjelov. Ich najväčšou túžbou je vziať Mi vás, a kvôli tomu budete trpieť.

Pretože Ja neberiem späť, čo dávam, vaša slobodná vôľa bude ako vaším víťazstvom, tak aj vaším pádom, podľa toho, akú cestu si vyberiete. To znamená, že keď Mi ponúknete svoju slobodnú vôľu pre vaše dobro a dobro ostatných duší, môžete premôcť a taktiež premôžete, svojho najväčšieho nepriateľa, diabla. Ale ak dovolíte zlu vniknúť do vašej duše zo svojej slobodnej vôle, prerušíte všetky zväzky so Mnou.

Nemôžem zasahovať do vašej slobodnej vôle, pretože by to znamenalo, že som porušil svoj sľub. Nemôžem vás prinútiť urobiť voľbu. Môžem vám len ukázať cestu, smer k večnej spáse. Potom sa budete musieť rozhodnúť, čo chcete. Všetky dary mojej nebeskej hierarchie vám budú dané zadarmo, ak sa rozhodnete, že je to život, ktorý si prajete. Prosím - je to vo vašom záujme - neopúšťajte Ma pre okázalosť a nádheru, ktorú pred vás kladú pokušenia démonov.

Mnohí z vás o Mne pochybujú, alebo sú neistí o tom, kto Ja som, pretože Satan, prostredníctvom moci, ktorú dostal, vás oslepuje voči mojej existencii. Otvorene sa vám bude vysmievať všetkými druhmi ľudskej logiky a intelektu, aby popieral moje Božstvo. Bude o Mne verejne diskutované s pohŕdaním, ale ten prefíkaný zbabelec, ktorým Satan je, sa sám nikdy neodhalí, pretože to by zmarilo jeho zámery. Kým nebudete veriť v existenciu diabla, potom nie je pravdepodobné, že uveríte vo Mňa. Ale varujem vás. Verte si o Mne, čo chcete, ale nepopierajte existenciu zla, lebo je všade okolo vás. Popierajte zlo a popriete Mňa, lebo zlo je protikladom všetkého, čo predstavujem. Ja som Láska. Láska je moja. Tí, ktorí milujú, Ma nemusia uznávať, ale bezo Mňa by nebolo nič. Ani vesmír. Ani láska. Ani život.

Neurobte tú chybu, že dáte prednosť šíriteľovi zla pred mojím Božstvom. Čoskoro príde deň, kedy porozumiete všetkému, čo vám hovorím. Až budú stiahnuté pavučiny z vašich očí, musíte utekať ku Mne. Budem čakať, aby som vás prijal do môjho útočiska, a od toho okamihu zotriem vaše slzy, odstránim všetko utrpenie a vezmem vás do svetla svojho kráľovstva na veky.

Milujem vás, drahé deti. Túžobne čakám na deň, kedy sa vrátite do môjho nebeského objatia.

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší

Posolstvo Matky Spásy z 8. decembra 2014 o 17:30 hod. 

1289.  Môj Syn mi udelili moc rozdrviť hlavu hada

Moje drahé deti, až začujete zvesti o nových vojnách na najneočakávanejších miestach, musíte si uvedomiť, že proroctvá, obsiahnuté v Knihe Zjavenia, sú u vás.

Keď prirodzený poriadok zeme a správanie ľudskej rasy vo všetkých kútoch sveta bude rozvrátené, potom to bude čas, aby ste sa pripravili. Všetky tieto veci sa musia stať v poslednej bitke proti všetkému, čo je zlo, ktoré pochádza z hriešneho zamorenia Zlým.

Človek sa obráti proti človeku, ľudia sa k sebe budú správať kruto, bez štipky ľútosti, a každý zradí dôveru druhého. Taký je výsledok, keď láska, pochádzajúca od Boha, v srdci ľudstva mizne. Dokonca aj tí, ktorí veria v môjho Syna, sa obrátia proti jeho učeniu. Tí, ktorí sú Mu najbližší, hoci Ho milujú, Ho zradia. Tí, ktorí Ho reprezentujú, Ho vydajú jeho nepriateľom, rovnako ako to urobil Judáš.

Je len veľmi málo dostatočne silných, aby povstali a hlásali sväté Slovo Božie. Človek je slabý a kvôli hriechu nemôže byť zdravý. Než bude hriech vykorenený, budete znášať veľa bolesti, kým môj Syn znova nepríde. Dovtedy, je modlitba vašou jedinou zbraňou proti moci Satana. Modlite sa najmä môj najsvätejší ruženec každý deň, pretože má moc oslabiť silu Satana a všetkých, ktorých vedie v poslednej bitke proti Ježišovi Kristovi a jeho Cirkvi na zemi.

Oznamujem vám teraz, že ja, vaša milovaná Matka, Nepoškvrnená Panna Mária, Matka Božia, vám dnes ponúkam mimoriadny dar. Bola mi daná milosť stať sa ochrankyňou ľudstva. V čase bojov sa musíte utiekať pod moju ochranu. Ochránim každého z vás, kto ma bude volať na pomoc proti zlobe diabla. Pod mojou ochranou vám bude daná úľava od útokov, ktorým budú vystavení všetci kresťania, ktorí sa budú snažiť zostať verní môjmu Synovi v skúškach, ktoré ležia pred vami.

Môj Syn mi udelil moc rozdrviť hlavu hada, aby vás mohol priviesť bližšie k sebe. Prijmite moju ochranu a ja odpoviem všetkým, ktorí ma budú prosiť o pomoc.

Moja služba patrí Bohu a moja vernosť môjmu milovanému Synovi, Ježišovi Kristovi, ktorý vás všetkých veľmi miluje. Nie je nič, čo by som neurobila pre svojho Syna, a nie je nič, čo by neurobil On, aby vám priniesol oslobodenie od bolesti a utrpenia.

Ďakujem vám, drahé deti za lásku, ktorú mi prejavujete, ale vedzte, že ja vezmem lásku, ktorú mi dávate a ponúknem ju svojmu Synovi na slávu Božiu.

Ja zostávam pokornou Božou služobnicou.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

Posolstvo Matky Spásy z 9. decembra 2014 o 17:00 hod.

1290.   Po celé veky som bola posielaná ako Jeho posol

Moje drahé dieťa, ja som Nepoškvrnená Panna Mária, Matka Božia a prichádzam, aby som vám odhalila účel mojej misie na zemi.

Som služobnica Pána a svojím Nebeským Otcom som bola vyvolená porodiť jeho Syna, Ježiša Krista, Spasiteľa sveta. Práve tak, ako som bola povolaná splniť jeho najsvätejšiu vôľu narodením jeho jednorodeného Syna, ktorý bol poslaný dať večný život všetkým jeho deťom, bola mi po celé veky dávaná úloha byť jeho poslom. Bola som posielaná ako jeho posol, aby som odhalila tajomstvo jeho nebeského kráľovstva, a vždy som prichádzala v jeho svätom mene oznamovať dôležité posolstvá svetu. Neprichádzala som sama za seba, pretože mi nikdy nebolo dané toto právo. Prichádzala som v mene Boha, ako jeho verná služobnica, ku sláve Božej, aby mohol povolať duše do svojho Božieho milosrdenstva. Teraz prichádzam znovu v tejto poslednej misii, ku ktorej dala súhlas Najsvätejšia Trojica, na záchranu duší.

Najprv som mala dôležitú úlohu v príchode Mesiáša a nakoniec prichádzam ako jeho svätý posol v týchto posledných časoch, predtým, než On, môj Syn, sa ukáže pri svojom Druhom príchode.

Po celé veky, keď som sa zjavovala vo zjaveniach na zemi, bolo svetu dávané znamenie. V mnohých prípadoch som odhaľovala dôležité proroctvá, skrze dar vnútorných príhovorov, ale v niektorých prípadoch nebolo povedané vôbec nič. Namiesto toho bolo dávané znamenie a tí, ktorí boli požehnaní schopnosťou rozlíšenia, pochopili, čo Boh chcel, aby jeho deti vedeli. Vďaka svojej veľkej šľachetnosti schválil tieto božské zásahy, pretože jeho jedinou túžbou bolo zachraňovať duše.

Môj Večný Otec, ktorý stvoril všetko z ničoho, zasahuje, len keď si praje vyslobodiť svoje deti z klamov, ktoré sú zasadené v ich srdciach. Zakaždým, keď Zlý vytvára chaos, Boh vždy zakročí, aby otvoril srdcia svojich detí k svojej veľkej láske, ktorú má pre každé z nich. Prijmite túto misiu, drahé deti, s láskavosťou a vzdajte Bohu vďaku za jeho veľké milosrdenstvo, bez ktorého by mnohé duše boli stratené.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

Posolstvo Ježiša z 11. decembra 2014 o 21:50 hod.

1291.   Nové náboženstvo pre všetkých ľudí pritiahne nekresťanské viery

Moja vrúcne milovaná dcéra, prinášam vám dnes posolstvo, ktoré uľahčí vášmu srdcu. Vy, moji milovaní učeníci, verní môjmu svätému Slovu, dostanete odo Mňa mimoriadne milosti. Tieto milosti, ktoré budú vyliate na všetkých, ktorí trpia v mojom svätom mene, vám prinesú mimoriadnu úľavu v skúškach, ktoré sú pred vami.

Dám vám tiež milosť zachrániť všetky úbohé, zmätené, zvedené a rozrušené duše, ktoré Ma vylúčili zo svojho života. Vaše modlitby a vaša vytrvalosť je všetko, čo potrebujem, keď Mi ich ponúknete ako pokánie za tieto duše. Tento dar je mimoriadny a Ja ho udelím, pretože veľmi skoro zmätok veľkého rozsahu vyvolá nepokoj medzi kresťanskými vierami, že Ma mnohí opustia.

Ako branci vstupujúci do armády, pripravení na vojnu, sa ľudia prihlásia k novému náboženstvu, maskovanému za kresťanské náboženstvo, o ktorom sa bude hovoriť ako o ľudskom náboženstve - náboženstve, ktoré prijíma silných, slabých, a všetkých hriešnikov, o ktorom budú hovoriť, že prekračuje všetky politické rozdiely. Mnohí sa budú domnievať, že podporujú svoje vlastné náboženstvo, ale opustia Ma. Cesta pre tento veľký podvod už bola vytýčená a vodcovia v tomto novom náboženstve už boli menovaní. Tichí, pracovití a rozhodní, už pred nejakým časom zasadili semienka v mnohých národoch a čoskoro uvidíte výsledky.

Nové náboženstvo bude vnímané ako súcitné. Nové náboženstvo pre všetkých ľudí pritiahne nekresťanské viery a na obranu tohto hnutia bude predložená každá presvedčivá lož. Božie zákony budú úplne ignorované a bude urobený každý pokus na ospravedlnenie jeho nového prístupu k celosvetovému hlásaniu evanjelia.

Títo ľudia z mojej cirkvi prednesú na obranu zmien, ktoré budú potrebné na zavedenie prvej časti tohto nového nepravého učenia, príhovory, ktoré budú ponúkať charakteristické lži. Slová použité na opísanie môjho učenia nebudú dôverne známe kresťanom, ktorí Ma skutočne poznajú. Až sa budú o Mne zmieňovať, uplatnia reč, ktorá bude ponižovať a urážať moje Božstvo.

Ja poznám svojich vlastných a oni poznajú Mňa. Poznám mojich nepriateľov a oni povedia každému, kto im bude načúvať, že Ma poznajú. Buďte v strehu, až moji nepriatelia, ktorí hovoria, že sú odo Mňa, o Mne hovoria pohŕdavo, prejavujú málo úcty k môjmu Slovu, alebo sa ho pokúšajú nanovo prepísať. Lebo aj ten môj najľstivejší nepriateľ sa potkne, pretože všetko, čo pochádza od môjho protivníka, bude vždy mätúce. Čokoľvek, čo pochádza od Boha, a kde je prítomný Duch Svätý, si nebude zo Mňa, Ježiša Krista, v žiadnom prípade robiť posmech.

Akonáhle uvidíte zmätok v mojej Cirkvi a budete svedkami nového učenia, ktoré ctí ľudské potreby a túžby, potom nič, čo z toho vzíde, sa nebude zdať správne. Vy, moji drahí nasledovníci, budete znepokojení, ustráchaní a plní zármutku. Je to kvôli tomu, čo má prísť, že dám tým, ktorí Ma skutočne milujú, milosti, aby Mi pomohli zachrániť Božie deti pred touto veľkou ohavnosťou, ktorá čoskoro zdvihne svoju škaredú hlavu.

Prijmite moje dary; môj sľub, že vám pomôžem a povediem vás, ktorý vám teraz prinášam. Moje Slovo bolo ľudstvu dané už dávno. Slovo nie je nové. Človek, ktorý k nemu pridáva, alebo ho mení, bude veľmi trpieť. To bolo predpovedané vo svätej Biblii a teraz to je presne ono, čo sa stane. Moje Slovo bude mojím protivníkom zmenené a svet prehltne lži, ktoré sa dostavia ako výsledok.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša z 13. decembra 2014 o 00:15 hod.

1292.   Svedomie človeka je ako zrkadlo jeho duše

Moja vrúcne milovaná dcéra, svedomie človeka je ako zrkadlo jeho duše. Čo svedomie cíti, na čo reaguje a v čo verí, sa zrkadlí v jeho duši. To znamená, že ak vás vaše svedomie varuje pred niečím, o čom vo svojom srdci viete, že je v Božích očiach zlé, potom ho musíte počúvať.

Ak vás vaše svedomie vedie k obrane Božieho Slova, ak ste v prítomnosti zla, musíte mu odpovedať, pretože viete, že musíte. Ak prijmete zlo, keď vaše svedomie vás vedie inak, potom ste neverní Božiemu Slovu. Ak sa nazývate kresťanom, musíte dovoliť vášmu svedomiu, aby vás viedlo. V kresťanskej duši, ktorá je požehnaná darom Ducha Svätého, je svedomie plne bdelé ku klamstvu diabla vo všetkých jeho podobách.

Ak zapriete vaše svedomie, zapriete Boha. Ak zapriete Boha, popriete vaše vlastné dedičstvo. Nikdy sa nevyhovárajte, že ste prijali niečo, o čom viete, že to nepochádza odo Mňa, pretože ak vám vaše svedomie hovorí ísť jedným smerom, a vy si zvolíte opačný smer, potom ste nedokázali prijať môj kalich. Čo mienim svojím kalichom? Ak ste kresťan, narazíte vždy na mojich nepriateľov. Kresťania sú opovrhovaní tými, ktorí neprichádzajú odo Mňa. Môžu byť obdobia, kedy neutrpíte žiadnu škodu, ale vždy príde čas, kedy budete napadnutí v mojom mene. Až ten deň príde, opustíte Ma tým, že zapriete moje sväté Slovo?

Aká silná je vaša viera alebo vaša láska ku Mne? Len vtedy, až budete čeliť veľkému protivenstvu, spoznáte, ako ďaleko ste pripravení zájsť, aby ste odmietli prijať zlé namiesto toho, čo je dobré. Tí, dosť silní, ktorí odmietnu prijať čokoľvek, čo popiera dogmu, stanovenú vo svätej Biblii, príjmu môj kalich. Kalich predstavuje moju Krv a kalich, ktorý ju obsahuje. Kalich predstavuje utrpenie, ktoré sa nevyhnutne dostaví, keď pôjdete s veľkou vierou presadzovať Slovo Božie.

Ak Boh ustanovil svoje zákony ako nezmeniteľnú pravdu svojím Slovom, obsiahnutým vo svätej  Biblii, potom nikdy neprijímajte nič, čo ide proti nim. Odsúdiť dogmu v mojom mene znamená zriecť sa Ma. Príde deň, kedy moja Cirkev na zemi bude popierať dogmu, ktorá je vytesaná do kameňa, výmenou za učenie temnoty. Ak prijmete tento podvod, aj keď vaše svedomie vám hovorí niečo iné, potom ste vinní kacírstvom. Akonáhle to urobíte, nemôžete sa nazývať kresťanom, alebo mojím učeníkom, pretože sa vás zrieknem, ak to urobíte.

Váš Ježiš

(poznámka prekladateľa: dogma = učenie)

Posolstvo Ježiša zo 14. decembra 2014 o 18:00 hod.

1293.   Vaša práca pre druhých nebude pre Mňa znamenať nič, pretože budete súdení podľa svojej vernosti k Pravde

Moja vrúcne milovaná dcéra, mojou smrťou na kríži dostal môj ľud odo Mňa veľký dar. Táto obeť, odovzdaná, aby vykúpila svet od istej smrti, je časťou poslednej zmluvy môjho Otca pred Veľkým dňom, kedy môj Otec zachráni zvyšok zo zeme.

Generácia za generáciou svedčila o Pravde, obsiahnutej v Knihe môjho Otca a jeho zasvätení služobníci podporovali Slovo Božie. Koľko ste len zabudli a ako málo toho viete. Mnohí z tých, ktorí boli určení, aby vás viedli, sa zmýlili a svoje pyšné hlavy, hrdo vztýčené, keď sa zahrávajú s Božím Slovom, zvesia v hanbe a v strachu, až budú čeliť Varovaniu z nebies. Týmto zasväteným služobníkom musím povedať nasledovné.

Vaša práca pre druhých nebude pre Mňa znamenať nič, lebo budete súdení podľa svojej vernosti k Pravde. Potrestám vás a moja spravodlivosť bude neúprosná, ak neroztrháte vaše pohanské zákony a nebudete hlásať Slovo, ktoré ste dostali už tak dávno. Vaše pohŕdanie Božími zákonmi Mi prináša veľkú hanbu, ale váš klam, ktorý Ma bude stáť duše, povedie k vašej skaze. Tí z môjho ľudu, ktorí žijú podľa Slova Božieho, hoci pre vás nie sú nič, budú sedieť na súdnych stoliciach, až budete predo Mňa predvolaní uviesť dôvody, prečo ste zviedli môj ľud. Môžete sa domnievať, že vašej moci a vplyvu sa nedá nič vytknúť, ale vedzte, že vaša sláva zhasína a čoskoro zlaté a biele plášte, ktoré nosíte, sa zmenia v zdrapy a vaše trblietajúce sa koruny budú nahradené burinou.

Lebo zo všetkých hriechov na svete nie je nič horšie v mojich očiach, ako pokrytci, tváriaci sa ako moji služobníci, ale ktorí Mi neslúžia. Až príde čas, kedy sa Mi budete rúhať a kŕmiť Božie deti klamstvami o význame hriechu, zošlem na vás trest tak veľký, že bude pre vás ťažké nabrať dych. Krúpy ohromnej veľkosti sa budú hrnúť z nebies a každý kostol, ktorý bol odovzdaný mojim nepriateľom, kde znesvätia moje oltáre, bude zničený veľkými záplavami. Lebo každý zločin, ktorý páchate proti Mne, páchate proti Božiemu dieťaťu. A tak vám budem posielať varovanie za varovaním, kým neodmietnete nové, falošné učenie, kým nebudete hovoriť Pravdu - sväté Slovo Božie - a udržiavať sviatosti, ako ste boli učení na začiatku.

Týmito posolstvami vám budem pripomínať Pravdu a budem vás neustále varovať, až do dňa, kedy sa rozhodnete, koho si vybrať - Mňa, alebo tých, ktorí tvrdia, že sú odo Mňa, ale ktorí sú otrokmi šelmy.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša z 15. decembra 2014 o 21:55 hod.

1294.   Namiesto toho upadnú do pasce oddelením dogmy od učenia

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď farizeji vyslali jednotku, aby na Mňa zaútočila za použitia každej mysliteľnej ľsti, v tom istom čase kázali v chrámoch o proroctvách o príchode Mesiáša. Kým sa Mi posmievali a snažili sa šíriť nepravdy o mojej morálke, citovali z Písma svätého. Keď Ma farizeji prenasledovali - nazývajúc Ma všetkými druhmi mien urážajúcich môjho Otca - pokračovali v príprave Božieho ľudu na príchod Mesiáša. Hoci som bol medzi nimi prítomný, odmietli Ma uznať, aj keď Ma nemohli ignorovať, pretože som bol naplnený Duchom Svätým. Keď som vstal z mŕtvych, farizeji dostali dôkaz o mojom vzkriesení, ale vybrali si namiesto toho šíriť lži, aby skryli pravdu. V dôsledku ich činov odtiahli milióny duší od svojho právoplatného dedičstva - daru večnej spásy.

V čase, v ktorom teraz pripravujem svet na svoj Druhý príchod, zasvätení služobníci v mojej Cirkvi urobia to isté. Budú kázať o Veľkom dni, kedy znovu prídem, ale budú predpokladať, že tento deň príde v inom storočí. Nepripravia duše tak, ako si želám. Nebudú nabádať môj ľud, aby vyhľadal zmierenie, aby sa modlil, prijal sviatosti a prísne sa držal písaného Slova. Namiesto toho upadnú do pasce oddelením dogmy od učenia a odmietnu prijať posolstvá dávané Božím prorokom.

Sú tak slepí, keď k nim teraz hovorím skrze Knihu Pravdy. Tak nevedomí sú tí, ktorí hovoria, že vedú ľudí do môjho kráľovstva, keď v skutočnosti nepoznajú správnu cestu, ktorá k nemu vedie. Najprv musia čítať svätú Bibliu, študovať ju a prijať jej obsah, pretože ako inak Ma môžu spoznať? Ja prídem ako zlodej v noci a oni nebudú pripravení Ma privítať, pretože necítili potrebu sa pripraviť.

Teraz stojím pred vami, moji zasvätení služobníci a prosím vás, aby ste Ma počúvali. Prosím vás, aby ste uverili v Toho, kto Ja som, čo som urobil, aby som vykúpil človeka z hriechu, a čo musím urobiť teraz, aby som naplnil zmluvu môjho Otca. Ako sa čas blíži, budú vám dané znamenia, že môj Deň príde čoskoro. Urobím to, aby ste sa prebudili zo svojich driemot a počuli môj hlas. Nalieham na vás, aby ste hovorili pravdu o hriechu, Pravdu svätého Božieho Slova a ako s ňou nemôže byť nikdy manipulované, rovnako ako o pravde o mojom Božstve.

Až dostanete tieto znamenia, slávnostne vyhlasujem, že bude na vás vyliaty Duch Svätý a tí, ktorí Ma milujú s jednoduchou poslušnosťou, budú okamžite vedieť, že v tejto chvíli k vám hovorím. Potom vás naplním svojou láskou a budete vidieť veci tak, aké v skutočnosti sú, s jasnosťou mysle a pochopením toho, čo je od vás vyžadované, aby ste Mi pomohli dokončiť môj plán na záchranu sveta a každého Božieho dieťaťa.

Počúvajte. Pripravte sa. Modlite sa o moju silu, moju odvahu a nikdy nezabudnite na svoju povinnosť ku Mne.

Choďte v pokoji, milujte a slúžte Mi, teraz a navždy.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša zo 16. decembra 2014 o 23:00 hod.

1295.   Po každom dobrom skutku, ktorý vykonáte, nehovorte nič

Moja vrúcne milovaná dcéra, tí, ktorí hovoria, že prichádzajú odo Mňa a sú požehnaní Duchom Svätým, sú ľahko identifikovateľní tými, ktorí majú skutočný dar rozlišovania. Nikdy nevyhľadávajú pozornosť druhých, alebo pochlebovanie. Nehľadajú obľúbenosť, ani obľúbení nebudú, lebo ak hovoria Božím hlasom, prináša im to veľa kritiky, pretože laický svet Pravdou pohŕda.

Slovo Božie bude mať vždy svojich ohováračov a nie je nikdy prijímané laickým svetom s nadšením. Až príde deň, kedy uvidíte, že sa moja Cirkev spája s laickým svetom, buďte v strehu. Moji služobníci, ktorí Mi zostávajú verní a verejne hlásajú Slovo, ako bolo dané ľudstvu vo svätej Biblii, nebudú nikdy populárni. Môžu byť tolerovaní, ale ich hlasy sú zriedka vypočuté a Pravda je obvykle odmietnutá s pohŕdaním.

Sú medzi vami takí, ktorí propagujú samých seba za učiteľov môjho Slova, ktorí šíria nepravdy o Slove Božom, aj keď ich skrývajú za starostlivo vybranými slovami. Ja viem, prečo to robíte, a nie je to preto, aby ste Mi pomohli zachraňovať duše. Naopak, túžite ich odo Mňa odtiahnuť, lebo ste proti Mne.

Zradcom mojej cirkvi, vrátane laikov, musím povedať toto. Starajte sa o svoju vlastnú záhradu, pretože je zanedbaná a pôda je neúrodná. Burina sa zakorenila a zdravé rastliny nikdy nevyrastú, pokiaľ nevykopete hnilobu a nevymeníte pôdu za novú a pohnojenú. Len vtedy, keď obnovíte svoju záhradu a začnete od začiatku, môže vaša záhrada opäť plodiť život. Inak nebude žiadny život a všetko v nej zahynie. Zničíte nielen svoj vlastný život, ale aj tých, ktorí sú vám blízki, lebo môj protivník nezachováva vernosť dokonca ani tým, ktorých ovládne ako otrokov, aby vykonávali jeho pomstu proti Mne.

Tí, ktorí sú moji, sú v mnohých ohľadoch ako Ja. Čím bližšie sú môjmu srdcu, tým viac Ma napodobňujú. Budú pokorní, lebo by sa nikdy nemohli vychvaľovať svojou znalosťou o Mne. Hovoria len to, čo by som povedal Ja, a tým je Pravda, aj keď to priťahuje nenávisť voči nim. Zistili by, že je veľmi nepríjemné byť povýšený, alebo chválený pre akékoľvek dobré dielo, ktoré vykonávajú, pretože to nie je ich zámer. Vyhľadávajú len konať moju svätú vôľu.

Znechucujú Ma hlasy ľudí, ktorí kričia "pozrite sa na mňa - ja som služobník Boží", a ktorí pyšne predvádzajú dobré diela, ktoré vykonávajú v mojom mene, aby to videl celý svet. Po každom dobročinnom diele, ktoré dokončíte, choďte ďalej k ďalšej úlohe - a nehovorte nič. Nevyhľadávajte uznanie, lebo je to moje dielo, ktoré robíte. Všetky dobré skutky vykonané v mojom mene, Mi musia byť ponúknuté v pokornej služobnosti.

Nesmiete sa nikdy povyšovať v mojom mene, lebo je Mi to odporné. Keď slúžite Bohu, slúžite jeho ľudu a musíte Mu vzdať vďaku za to, že vám dal milosť robiť tieto veci. Nemôžete povedať, že konáte také skutky v mojom mene, ak vyhľadáte vďaku, uznanie, alebo chválu od druhých. Ak to urobíte, potom ste pokrytec.

Váš Ježiš

Posolstvo Matky Spásy z 20. decembra 2014 o 16:25 hod.

1296.   Dar lásky je na Vianoce zosilnený

Moje drahé deti, láska môjho Syna nie je nikdy tak rozšírená, ako je tomu na Vianoce.

V tomto čase, počas oslavy svojho narodenia, zaplavuje duše svojou láskou. Vtedy musíte prežívať lásku, ktorú dostávate, prirodzene, ako deti Božie. Musíte si vážiť dar lásky, ktorý pochádza od Boha a rozdeliť sa o tento dar s každým, koho poznáte.

Dar lásky je na Vianoce zosilnený v dušiach všetkých Božích detí a práve v tomto čase musíte uznať, že láska začína v rodine. Môj Syn bol narodený v rodine, a to z dobrého dôvodu. Boh sa sám prejavil - nie ako jedinec poslaný na misiu bez nikoho vo svojej blízkosti, ale vo svätej rodine.

Milujte svoju rodinu a zabudnite na minulé prehrešky. Milujte všetkých, vrátane tých, ktorí vás nenávidia. Zdieľaním lásky môžete premôcť nenávisť, a aj keď to môže byť chvíľami ťažké, budete tým silnejší a v pokoji. Nenávisť je negatívna emócia a vysiľuje dušu silným pocitom nespokojnosti. Rozožiera vnútro duše, kým nezomrie. Nedovoľte nenávisti, aby vás oddelila od daru lásky, ktorý je najmocnejšou milosťou, pretože pochádza od Boha.

V tieto Vianoce milujte jeden druhého, ako Boh miluje každého z vás. Modlite sa za tých, ktorí vám vykonali nejaký zlý čin, a proste môjho Syna, aby vás zbavil bremena nenávisti.

Božiu lásku v celej svojej sláve uvidíte v rodine, v ktorej sa láske darí. Takéto rodiny, majúce dosť šťastia, aby pocítili vzájomnú lásku, musia odovzdávať túto lásku ostatným, ktorí nemajú lásku vo svojom živote. Človek, ktorý je vychovaný v milujúcej rodine, a ktorý miluje s nežným srdcom, sa dotýka duší ostatných. Takto sa šíri Božia láska - z kruhu rodiny.

Zo srdca milujúcej rodiny sa môj Syn, Ježiš Kristus, pustil do svojej misie na zemi vykúpiť človeka z hriechu. Preto tieto Vianoce vás prosím, aby ste milovali jeden druhého a prosili môjho Syna, aby požehnal všetky rodiny milosťami, aby sa ešte viac vzájomne milovali.

Láska, ktorá je prítomná v rodine, môže prekonať všetky prekážky, položené pred ňu Satanom. Je to rodina - základ Božej lásky - ktorou Satan pohŕda. Je to rodina, na ktorú sa Zlý zameral, a urobí čokoľvek, aby rodinu zničil.

Láska a svornosť v rodine je veľký dar z neba a musíte sa stále snažiť, aby ste zostali jednotní.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

Posolstvo Ježiša z 22. decembra 2014 o 20:45 hod.

1297.  Oh, aké šťastie by Mi to prinieslo, keby sa ku Mne obrátili na Štedrý deň

Moja vrúcne milovaná dcéra, toto je posolstvo pre svet, na Štedrý deň. Ako všetci oslavujete moje narodeniny, dovoľte Mi vstúpiť do vášho srdca v tento výnimočný deň - pretože tento deň je môj.

Pozvite Ma do svojich domovov ako obľúbeného hosťa a predstavte Ma tým, medzi vašou rodinou, priateľmi a susedmi, ktorí mohli na Mňa zabudnúť. Vianoce môžu byť síce mojou oslavou, ale Ja som ignorovaný uprostred veľkých radovánok, ktoré prebiehajú. Dovoľte zmienke o Mne, aby potešila vaše srdcia, priniesla vám radosť a nádej pre budúcnosť – budúcnosť, ktorú som pre vás zabezpečil od dňa, kedy som sa narodil.

Pripomeňte tým, ktorí Ma už viac neuctievajú, lásku, ktorú mám k nim, a ako túžim opäť byť súčasťou ich života. Oh, aké šťastie by Mi to prinieslo, keby sa ku Mne obrátili na Štedrý deň, a poprosili Ma, aby som im priniesol môj pokoj a moju lásku. Ak by prišli ku Mne na Štedrý deň, zahalil by som ich do bezpečia môjho Božského útočiska a nikdy by som nedovolil, aby sa odo Mňa opäť oddelili.

Moji milovaní nasledovníci, vy ste moja rodina a Ja som vaša rodina. Skrze moje milosrdenstvo, vás vezmem do náručia môjho milovaného Otca, ktorý vás miluje s vášňou ako rodič s nežným srdcom. Ach, ako veľmi vás miluje a koľko potešenia cíti, keď Ma uznávate, a keď voláte ku Mne o pomoc.

Znamenáte pre Mňa všetko a moja láska k vám je všetko zahrňujúca, ďaleko nad vaše chápanie. A preto s ohnivým súcitom a s divokým odhodlaním, budem bojovať za každého z vás, aby som vás zachránil od zloby mojich nepriateľov. Strážim vaše duše s veľkou bdelosťou a budem bojovať dobrý boj, aby som vás priniesol živých a zdravých do môjho kráľovstva. Nezáleží na tom, koľko odporu bude proti Mne; koľkí kresťania budú znášať poníženie v mojom mene; alebo koľko klamstiev bude pred vás predložených mojim protivníkom – Ja vyhrám túto bitku o duše. Toto je fakt, pretože nič nemôže stáť medzi Bohom a Jeho deťmi, pretože On to nedovolí. Človek, ktorý tak urobí, bude zvrhnutý. Nenávisť bude zničená a lži budú odhalené pre povrchnosť, na ktorej boli vytvorené. Pravda obstojí v skúške času.

Prídem čoskoro, aby som zjednotil Božie deti - Jeho vzácnu rodinu. Pozdvihnite svoje srdcia, nedovoľte mojim nepriateľom otupiť vášho ducha a dovoľte nádeji, aby bola vašou jedinou myšlienkou. Majte absolútnu dôveru v moje veľké milosrdenstvo a buďte  pripravení privítať Ma, vášho Spasiteľa a Vykupiteľa, späť do vašich životov. Radujte sa, lebo moje prisľúbenia prinášajú so sebou príčinu najväčšej radosti. Tieto Vianoce budú radostné, pretože môj čas je krátky.

 

Váš milovaný Ježiš

Posolstvo Ježiša z 23. decembra 2014 o 16:55 hod.

1298.  Deň, kedy  prídem vo svojom Božom milosrdenstve, bude dňom osvietenia

Moja vrúcne milovaná dcéra, volám k mojim milovaným nasledovníkom, v tejto zvláštnej dobe, aby prišli ku Mne, a dovolili Mi pokryť ich mojou drahocennou krvou. Vzdal som sa svojho života na Zemi na dôkaz môjho veľkého milosrdenstva a pohnem horami, oceánmi a zatrasiem zemou, keď prídem, ešte raz, aby som vás všetkých vzal k sebe.

Milujem vás a prinášam vám veľké požehnanie a útechu, keď vás pripravujem na môj čas. Dovoľte vašim srdciam, aby Ma privítali. Dovoľte mojej láske k vám, aby prenikla srdcia všetkých Božích detí, vrátane tých, čo vás prenasledujú v mojom svätom mene. V tieto Vianoce vám prinášam pokoj, a uisťujem vás, že môj čas je veľmi blízko. Prídem čoskoro, aby som vám odhalil moje milosrdenstvo. Vám, ktorí Mnou pohŕdate skrze túto misiu, prebodnem vaše zatvrdnuté srdcia darom Ducha Svätého. Čoskoro budú všetky pochybnosti, ktoré ste mohli pociťovať, i vaše bremeno odňaté. Do tej doby, budete znášať bolesť odlúčenia odo Mňa, ktorá vám bola spôsobená kráľom lži, ktorý sa raduje z toho, že Ma odmietate. Nevzdorujte Mi, moji milovaní, pretože vás milujem s neúprosnou túžbou. S horkou sladkosťou prichádzam k vám, prosiac tých z vás, ktorí hovoria, že Ma milujú, aby sa obrátili ku Mne. Plačem slzami zármutku, pretože Ma nedokážete prijať skrze tento Boží zásah, keď je vám  tak ochotne dávaný. Mali by ste sa snažiť, aby ste hlásali Pravdu, ale namiesto toho ste Ma kruto odmietli a to spôsobom, ktorý nie je vhodný pre moje Božstvo.

Deň, kedy prídem vo svojom Božom milosrdenstve bude dňom osvietenia. Okamžite budete vedieť, že som vás vzal do času úplného zúčtovania, kde nič, čo ste urobili nemôže byť pred vami skryté. Za každý akt slabosti z vašej strany, pocítite bolesť môjho utrpenia, ktorá sa stane i vašou bolesťou. Ľútosť budete cítiť len tak silnú, aká je silná vaša viera vo Mňa. Tak si  mnohí z vás uvedomia, čo je potrebné urobiť, aby získali moje prijatie. Avšak niektorí z vás poprú osvietenie svedomia kvôli vzdialenosti, ktorú ste položili medzi nás.

Pyšným a arogantným medzi vami, ktorí budú skrývať svoje tváre predo Mnou počas Varovania, musím povedať toto. Nebojte sa, lebo ste moji. Pretože ste deťmi Božími, stvorenými na Jeho obraz, preukážem vám veľké milosrdenstvo. Nebojte sa toho, kto vás miluje – bojte sa len toho, kto vami pohŕda, pretože on, Zlý, je váš najväčší nepriateľ. Odmietnite Ma a stanete sa otrokmi môjho najväčšieho nepriateľa, ale keď ho odmietnete, moja sila vás obklopí, bude vás chrániť a privedie vás bezpečne do môjho kráľovstva. Dávam vám túto informáciu, aby ste vedeli, že keď poviem, že sa to stane, tak sa to stane. A keď ten deň príde, musíte si pripomenúť moje slová. Nebojte sa Ma, lebo čoho sa máte báť? Pre vás som sa vzdal svojho života, prečo sa potom chcete vzdať vášho života v prospech diabla, ktorý sa snaží iba o zničenie vašej nesmrteľnej duše?

Existuje len jediná cesta, po ktorej sa môžete vydať a tá vedie ku Mne, vášmu milovanému Spasiteľovi a Vykupiteľovi. Ja Som vaša záchranná sieť. Nevyhýbajte sa vašej spáse. Myslite vždy na môj súcit, moju lásku a moje veľké milosrdenstvo. Moje Božie milosrdenstvo je tam preto, aby ste si ho vzali.

Váš milovaný Ježiš

Posolstvo Ježiša z 25. decembra 2014 o 15.10 hod.

1299.   Humanizmus je urážkou Boha

Moja vrúcne milovaná dcéra, neznepokojujte sa duchom zla, ktorý kazí svet. Nechajte všetko na Mne. Lebo pokiaľ Ma budete milovať, ctiť si Ma a milovať druhých podľa mojej svätej vôle, ochránim vás pred bolesťou všetkého, čo je proti Mne.

Najhoršiu bolesť, ktorú budete musieť znášať, bude tá, že uvidíte takzvané činy dobročinnosti a humanitárnych záujmov v globálnom meradle, ktoré budú maskovať skutočné zámery mojich nepriateľov. Vo svojom srdci budete vedieť, že podvodník pracuje. Až laický svet a tí, ktorí tvrdia, že Ma zastupujú, budú hovoriť o politike, humanitárnych činoch, ale zlyhajú v zdôrazňovaní dôležitosti ochrany ľudského života za každú cenu, potom vedzte, že to nie je to, čo si želám. Ak tí, ktorí hovoria, že Ma reprezentujú, nehovoria s rovnakým zanietením o hriechu potratu, ako to robia pri ostatných činoch proti ľudskosti, potom si buďte vedomí, že niečo nie je v poriadku.

Môj Otec potrestá všetkých, ktorí vraždia Jeho deti, vrátane detí, ktoré sú ešte živené v lone a čakajú, kým sa narodia. Páchatelia takýchto zločinov podstúpia strašný trest, ak nebudú konať pokánie za svoje hriechy proti Nemu. Tí, ktorí sú odo Mňa a reprezentujú moju Cirkev na zemi, nedokázali hlásať Pravdu. Vražda, vrátane potratu, je jedným z najväčších hriechov proti Bohu. Vyžaduje to mimoriadny čin kajúcnosti, aby taký hriech mohol byť odpustený. Prečo teda moja cirkev nebojuje s nasadením proti tomuto hriechu - jednému z najohavnejších činov vzdoru voči môjmu Otcovi? Prečo odvádzajú vašu pozornosť od uznania najvážnejšieho z hriechov, zatiaľ čo kážu o dôležitosti humanitárnych činov?

Humanizmus je urážkou Boha, pretože sa sústreďuje na potreby človeka a nie na nutnosť kajať sa z hriechu pred Stvoriteľom všetkého, čo je. Ak budete ignorovať smrteľné hriechy, ktoré sú jasne definované v zákonoch, stanovených Bohom, ktoré vedú k večnému zatrateniu, potom žiadna miera súcítenia s občianskymi právami ľudského rodu tieto hriechy neodčiní.

Ak vo Mňa veríte a ak Mi slúžite, potom musíte hovoriť len Pravdu. Pravdou je, že hriech je vašim najväčším nepriateľom - nie tí, čo vás prenasledujú. Smrteľný hriech, ak z neho nebudete činiť pokánie, vás privedie do pekla. Ak ste v smrteľnom hriechu a ak trávite čas podporou veľkých činov dobročinnosti a humanitárnych skutkov a nebudete činiť pokánie, potom bude vaša duša stratená.

Nezabúdajte Pravdu. Nenechajte sa zmiasť prejavmi, konaním alebo skutkami dobročinnosti, keď najdôležitejšou úlohou je premáhať smrteľný hriech. Moji zasvätení služobníci, ktorí vám odmietajú pripomínať následky smrteľného hriechu, nechápu svoje poslanie v mojej službe. Nemôžete zamiesť hriech pod zem, z dohľadu, akoby neexistoval. Žiadny súcit k ľuďom, ktorí sú prenasledovaní kvôli Mne, nenahradí skutočnosť, že hriešnici sa nezmieria so Mnou, Ježišom Kristom, aby dosiahli odpustenie hriechu.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša z 26. decembra 2014 o 14:00 hod.

1300.  Tí, ktorí dostanú ohnivé jazyky, nebudú tolerovať hriech.

Moja vrúcne milovaná dcéra, môj čas sa blíži a čoskoro, utrpenie, trápenie a bolesť, spôsobené hriechom zanikne.

Zatiaľ čo, moja láska bude udržovať svet,  Ja ukončím zdroj každého bezprávia a zlých skutkov, spáchaných mojimi nepriateľmi. Boj proti zlu bude vyhraný láskou, ktorú vštepím do sŕdc  dobrých duší. Táto láska nadchne všetkých, ktorí s ňou prídu do styku, a oheň Ducha Svätého naplní duše všetkých, ktorí sú obdarení láskou k Bohu.

Toto vyliatie Ducha Svätého, podobné tomu, aké sa nestalo od tej doby, čo moji apoštoli ním boli požehnaní na Turíce, prebudí ľudskú rasu. Len máloktorí budú nedotknutí mocou Ducha Svätého, a budú proti nej bezmocní.

Pretože Boh miluje svoje deti, posiela ľudstvu tento nádherný dar. Duše sa stanú čistejšími a tí, ktorí dostanú ohnivé jazyky,  nebudú  tolerovať hriech.

Lásku, ktorá bude zdieľaná tými, ktorí boli požehnaní mocou Tešiteľa, nebude možné ignorovať a kvôli tomu Satanova moc bude oslabená a jeho vláda nad celým svetom bude uvoľnená, kým nepadne späť do priepasti.

Radujte sa, moji milovaní nasledovníci, pretože je to kvôli moci mojej lásky, že zachránim svet a všetkých tých, ktorí prijímajú moje milosrdenstvo.

Choďte v mojej láske. Milujte jeden druhého tak, ako Boh miluje vás.

Váš Ježiš

Posolstvo Matky Spásy z 27. decembra 2014 o 12:55 hod.

1301.   Božia vôľa, je záhadou pre väčšinu z vás

Moje drahé deti, musíte vždy veriť vo svätú vôľu môjho Syna, pretože On dovolí len toľko zla, aby pohltilo svet, lebo Jeho milosrdenstvo je tak veľké.

Keď môj Syn zasahuje v akýkoľvek čin, ktorý spôsobuje znesvätenie všetkého druhu, robí to, aby ochránil vieru. Slovo môjho Syna je sväté a Jeho vôľa je Jeho vlastnou, aby vykonal to, čo si praje. Vaša vôľa je vaša vlastná, ale ak je slobodne daná Bohu, až potom Jeho vôľa môže byť vykonaná.

Dúfajte, verte a dôverujte v môjho Syna, pretože všetko je v súlade s Jeho vôľou. Ak dovolí, aby zlo prosperovalo a Jeho nasledovníci, aby boli oklamaní Jeho nepriateľmi, potom je to Jeho vôľa a je to kvôli tomu, aby sa vyskúšala viera veriacich. Božia vôľa je záhadou pre väčšinu z vás a On sa môže rozhodnúť, čo to je nevyhnutné pre dobro ľudstva, a to kedykoľvek.

Musíte dovoliť svojim srdciam, aby zostali v pokoji, v láske a v dôvere v môjho Syna, Ježiša Krista. On je nanajvýš prítomný medzi vami a musíte byť za to vďační, pretože bez Jeho svätej prítomnosti, by temnota pokryla zem.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

Posolstvo Ježiša z 28. decembra 2014 o 18:30 hod.

1302.   Bráňte moje Slovo. Hovorte o mojom Slove.

Moja vrúcne milovaná dcéra, najväčšia bolesť súženia je tá, ktorá existuje v zákonoch vašich národov, ktoré všetkými spôsobmi odporujú Božím zákonom, ako otvorene, tak i skryto. Lebo každý Boží zákon, ktorý porušili tí, ktorí riadia vaše národy, je teraz nahradený tichým zabijakom duší. Každý zlý čin bude predstavený ako dobrá vec. Čím hriešnejší je čin, tým viac mu bude tlieskané. Tým, ktorí hlásajú Pravdu - pravé Slovo Božie - nebude daný žiadny priestor na to, aby prehovorili. Ich hlasy bude väčšina ignorovať. Ale ak budú vypočuté, budú odsúdené ako škodlivé.

Pre Pravdu skutočne nastal čas, že bude prevrátená a predkladaná ako lož. Väčšina bude teraz Slovo považovať za fikciu - za lož. Avšak Božie zákony je ťažké ignorovať, a tak sa stane, že tí, čo riadia vaše národy, až budú vyzvaní, aby sa zodpovedali zo svojich bezbožných činov, vyhlásia Božie Slovo za chybné a zastarané.

Aby diabol zabezpečil prijatie svojej skazenosti, jeho ľstivosť viedla k tomu, že každé morálne činy a skutky budú vyhlásené za neľudské a proti občianskej slobode. Ale tí, ktorí sú požehnaní darom Ducha Svätého, budú ešte schopní rozlíšiť medzi dobrom a zlom. Nikdy predtým, odo dní Noema, nebol svet pokrytý takým klamom. Nikdy predtým človek nehrešil tak ako dnes. A rovnako ako v dňoch Noema, posadnutosť človeka sebou samým dosiahla takých medzí, že verí, že má moc nad svojím osudom - taká je miera jeho narcizmu.

Hriech je dnes prijímaný s radosťou a je presadzovaný ako občianske právo, a preto je od vás očakávané, aby ste ho rešpektovali. Ak nepreukážete rešpekt voči hriešnym činom, potom môžete zistiť, že budete vinní zločinom. Vaším zločinom bude to, že sa držíte Božieho Slova a kvôli tomu budete donútení trpieť.

Ako ľahko je človek oklamaný globálnym plánom zbaviť sa pocitu viny za hriešne činy, ktoré sú vpísané do zákonov vašich národov. To všetko bolo predpovedané a veľmi skoro ani jeden protiprávny čin, vrátane vraždy, eutanázie a potratu, nebude považovaný za zlý. Príde čas, kedy genocída vo veľkom rozsahu bude nasledovať po zavedení takých zákonov, ktoré budú navrhnuté tak, aby urobili legálnym a legitímnym zabíjanie tých, ktorí trpia telesným postihnutím a inými fyzickými ťažkosťami.

Zlé zákony, zakotvené vo vašich národoch, povedú k významnejším zákonom, ktoré vás zbavia všetkých práv. Dali ste právomoci tým, ktorí Ma popierajú - ktorí pohŕdajú Božími zákonmi - a preto zavedú ešte nemorálnejšie zákony, ktoré spôsobia nepredstaviteľné utrpenie. Čo sa môže zdať, že sú zákony štátu presadzujúce občianske a ľudské práva, povedie k druhu diktatúry, ktorá z toho, že ste kresťan, urobí porušenie zákona.

Bráňte moje Slovo. Hovorte o mojom Slove. Neupadnite do pasce, že sa zúčastnite každej globálnej kampane za občianske práva, ktorá je zamýšľaná tak, aby obrátila svet na nové jednotné svetové náboženstvo. Volám k mojim zasväteným služobníkom, aby hlásali Božie Slovo a zavrhli zlé činy, ktoré zovreli takmer každý národ, ktorý popiera Slovo Božie.

Je veľmi ľahké dovolávať sa šírenia ľudských práv, ale vyžaduje to mojich nebojácnych služobníkov, aby povstali a vyhlásili, že takéto činy - ktoré sú odporné Bohu - sú namierené proti Mne. Pretože tým, že to urobíte, pritiahnete na seba obrovskú kritiku, ktorá vás urobí nepopulárnymi.

Majte na pamäti, čo som povedal - človek, ktorý Mi úprimne, čestne slúži, sa nikdy nebude báť hovoriť Pravdu a nikdy nebude vyhľadávať popularitu. Jeho jediným cieľom bude zachraňovať duše.

Váš Ježiš

Posolstvo Matky Spásy z 29. decembra 2015 o 17:30 hod.

1303.  Božia vôľa je neprekonateľná

Moje drahé deti, nebojte sa Kristových prisľúbení, pretože oni budú vašim svetlým momentom. Môj Syn, Ježiš Kristus, je prítomný medzi vami a On vás nikdy nezanechá a ani neopustí. Jeho prísľub zachrániť svet, bude dokončený, pretože to je vôľa môjho Večného Otca.

Musíte vedieť, že Božia vôľa je neprekonateľná, a bez ohľadu na to, aké veľké prekážky sú umiestnené pred vami, Boh, skrze jeho Božstvo, zničí všetkých svojich nepriateľov. Nikdy si nesmiete myslieť, že zlo zvíťazí, pretože je to nemožné. Skrze veľkú Božiu lásku, budete vedení k večnej spáse a nič neuspeje v zablokovaní vašej cesty. Keď sa nepriatelia môjho Syna budú snažiť donútiť vás prijať zákony, ktoré nie sú od Boha, potom im musíte odolať. Môže byť pre vás ťažké, ale bude vám daná sila pokračovať na vašej ceste, a bude vám daný každý druh pomoci z neba.

Naučte sa rozpoznať prácu zlého skrze vojny, ktoré budete vidieť všade vypuknúť; zlé zákony zavedené v takmer každom národe, ktoré popierajú Božie slovo; a zradu Ježiša Krista, prostredníctvom tých, ktorí tvrdia, že Ho zastupujú, keď nečinne sedia a nič nerobia, aby hlásali Jeho sväté Slovo. Naučte sa tiež rozpoznať nenávisť preukazovanú vybraným Božím dušiam, pretože potom budete poznať obtiažnu misiu, ktorá im bola daná, aby tak mohli pripomenúť svetu, že Božia láska je stále nažive.

Musíte tiež vzdať vďaku Bohu Najvyššiemu za život, ktorý dal ľudstvu skrze Jeho jediného Syna, Ježiša Krista. Keby nebolo narodenia môjho Syna a Jeho ukrižovania, nebola by nová zmluva, ktorá vám prináša nádherný život, ktorý na vás čaká, ak sa ho rozhodnete prijať.

Toto je čas, kedy sa máte pripraviť na nový svet, nové nebo a novú zem. Nestrácajte čas tým, že sa pokúšate hádať sa o tom, čo vám môj Syn teraz hovorí. Namiesto toho, naučte sa prijať Pravdu slušne. Ja, vaša milovaná Matka, vás povediem k môjmu Synovi a vaše modlitby vás posilnia, vo všetkých smeroch, tak aby ste mohli byť hodní prisľúbení Kristových.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

Posolstvo Ježiša z 30. decembra 2014 o 19:45 hod.

1304.  Môj Druhý príchod prinesie veľké šťastie

Moja vrúcne milovaná dcéra, svet patrí môjmu Otcovi, a moje kráľovstvo povstane, nech sa stane čokoľvek.

Svet, pretože je to vôľa môjho Otca, opäť povstane, a Ja vo svojej sláve prinesiem mier, lásku a radosť všetkým. Hniloba hriechu už viac nebude a všetky Božie deti, ktoré prijímajú Mňa, Jeho milovaného Syna, budú mať večný život.

Môj Druhý príchod prinesie veľké šťastie, a v ten deň zotriem každú slzu. Moja ruka milosrdenstva dosiahne k vám všetkým, a len máloktorí odmietnu Moje kráľovstvo. Tí, ktorí tak urobia, doň nevstúpia, ale po celú večnosť budú veľmi ľutovať svoje rozhodnutie.

Nebojte sa veľkého prevratu, lebo nastal čas, kedy sa má odstrániť hniloba, a až nový život vytryskne zo zeme, nový svet, bez konca poteší každú dušu, ktorá lipne na Mne. Ja som Láska a láska Ma bude nasledovať a každá duša, ktorá je preniknutá Duchom Svätým. Buďte silní, moji milovaní nasledovníci, môj zásah je potrebný v tejto dobe, a čoskoro Nový Jeruzalem zostúpi z neba, a svet, ako bol zamýšľaný, povstane z popola.

Nesmiete dovoliť strachu, aby zovrel vaše srdce, pretože nie je čoho sa báť, pretože Ja prichádzam a všetkých vás milujem. Dovoľte Mi dosiahnuť ku každému z vás v tejto dobe, a potešiť vaše úbohé srdcia. Moja prítomnosť je medzi vami a moje sľuby ľudstvu budú splnené v mojom vhodnom čase. Buďte trpezliví, plní nádeje a verte mojej láske. Ale predovšetkým, Mi dôverujte, pretože pre vás som sa vzdal svojho života a tak nie je nič, čo nemôžem vykonať, aby som vás priviedol do môjho nádherného kráľovstva.

Nechajte všetko v mojich svätých rukách. Choďte v pokoji. Nikdy nepochybujte o mojom veľkom zľutovaní.

Váš Ježiš