Október 2014

 

Posolstvo Ježiša z 1. októbra 2014 o 21:15 hod.

1230.   Buď budete slúžiť Bohu, alebo sa skloníme pred bláznovstvom ľudí

Moja vrúcne milovaná dcéra, zrada na Mne, Ježišovi Kristovi, Synovi človeka, sa rozmáha medzi tými, ktorí tvrdia, že Mi slúžia. Dokonca aj tí, ktorí vyhlasujú, že sú mojimi vernými služobníkmi, Ma opustili a ich viera je už len ako záblesk z jej predošlého lesku. Čo začalo láskou a súcitom so Mnou, bolo umenšené na zlomok toho, čo bývalo predtým, a to z rôznych dôvodov.

Došlo k veľkému pohŕdaniu mojej Cirkvi kvôli padlým dušiam v jej vnútri, ktoré boli vedené do ťažkého hriechu. Mnoho mojich nevinných zasvätených služobníkov trpelo pre hriechy druhých, a to ich priviedlo do veľkej hanby. Potom, keď Božie zákony boli odsunuté stranou a sotva sa o nich hovorilo, mnohí zabudli, že Božie prikázania musia byť presadzované za každú cenu. Keď moji zasvätení služobníci prestali kázať Pravdu a pohrdli dôležitosťou hovoriť o existencii hriechu, ako by potom Božie deti mohli byť z toho múdre? Moji zasvätení služobníci majú morálnu povinnosť presadzovať Božie Slovo a varovať Božie deti pred nebezpečenstvom hriechu. Ale to sa rozhodli nerobiť. Mnohí sa boja kázať Pravdu zo strachu, že budú prenasledovaní tými, ktorí ich budú viniť z hriechov ostatných.

Počas môjho času na zemi som nikdy neváhal kázať o treste, ktorému bude človek čeliť, ak nevyhľadá odpustenie Boha za svoje hriechy. Strach z Božieho trestu by nemal byť dôvodom prečo sa hriechu vyhýbať, ale len to, aby ste vy, hriešnici, mohli byť zachránení. Hriech je niečo, s čím musíte žiť, ale čo nesmiete nikdy prijať. Musíte s ním bojovať, pretože si želám zachrániť vaše duše. Prečo by som nemal chcieť zachrániť vaše duše za každú cenu? Či som pre vás netrpel a nezomrel mučivou smrťou na kríži, aby ste mohli byť vykúpení v Božích očiach? Prečo teda moji zasvätení služobníci nekážu o absolútnej nutnosti hľadať večný život? Ak nehľadáte večný život, potom ho nenájdete.

Je povinnosťou všetkých, ktorí Mi slúžia, pomôcť zachrániť ľudstvo z večného zatratenia. Pravda bola skrytá už tak dlho, že mnohé duše kvôli svojej samoľúbosti boli pre Mňa stratené. Vedzte, že v Posledný deň pošlem svojich anjelov a že ľudia budú rozdelení na dve časti - na tých, ktorí spáchali ukrutnosti a tých, ktorí sú moji. Prosím vás, moji zasvätení služobníci, aby ste hovorili Pravdu, lebo keď to neurobíte, stratíte Mi mnoho duší, a to vám nikdy neodpustím.

Buď budete slúžiť Bohu, alebo sa skloníte pred bláznovstvom ľudí.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša z 2. októbra 2014 o 23:15 hod.

1231.   Odložte vašu výzbroj, pretože bude rozdrvená na kúsky

Moja vrúcne milovaná dcéra, moji nepriatelia sa môžu posmievať môjmu Slovu - Pravde - ale príde deň, kedy zvesia svoje hlavy z hanby a z ľútosti, až budú stáť predo Mnou.

Za dní Noema, on a tí, ktorí boli vybraní, aby mu pomáhali pripraviť sa na Božiu spravodlivosť, boli zosmiešňovaní. Boli vysmievaní, prenasledovaní a bolo urobené všetko k zneváženiu pokynov, ktoré Noe dostal od Boha. Poslušný až do konca, Noe úpenlivo prosil o milosrdenstvo pre ich duše. Naliehavo ich vyzýval, aby u neho vyhľadali útočisko, ale oni ho ignorovali. A tak tomu bude až do Veľkého dňa Pána. Len zvyšok bude pripravený, aby Ma privítal, spolu so všetkými, ktorí uznali vo svojich srdciach, že príjmu moje milosrdenstvo počas Varovania. 

Prosím všetkých, ktorí veria vo Mňa a v môj prísľub, že prídem znovu vo veľkej sláve, aby sa modlili za tých, ktorí touto misiou pohŕdajú, pretože im bol daný dar Pravdy, ale rozhodli sa, že Mi ho hodia späť do tváre. Všetci s vrelým a nežným srdcom a pokornou dušou, budú vtiahnutí do mojej náruče, bez ohľadu na to, akého sú náboženstva alebo vierovyznania, lebo sú moji. Tým, ktorí nepoznajú Slovo Božie, bude prejavené veľké milosrdenstvo a tí, ktorí sa počas Varovania obrátia, budú tiež prebývať v mojej náruči. Podám ruku všetkým dušiam, ktorých srdcia sú vrelé a prejavujú lásku a milosrdenstvo svojim bratom a sestrám.

Najväčší boj nastane, až vystriem ruku k arogantným a pyšným, ktorým chýba pravá láska, a sú bez šľachetného ducha. Pre tieto duše vás naliehavo vyzývam k modlitbám. Prosím vás, aby ste najviac prosili o moje milosrdenstvo pre tie duše, ktoré predali svoju dušu diablovi v plnom vedomí toho, čo robia. Sami od seba ku Mne neprídu, a tak môžu byť zachránení len utrpením vybraných duší, ktoré sa zasvätili Mne a prostredníctvom vašich obetí. Prosím, modlite sa túto modlitbu za záchranu všetkých hriešnikov.

Modlitebná Kampaň (169) : Za spásu všetkých, ktorí odmietajú Krista

Najdrahší Ježišu, skrze tvoj súcit a tvoje milosrdenstvo,

Ťa prosím o spásu tých, ktorí Ťa odmietajú,

ktorí popierajú tvoju existenciu,

ktorí vedome vzdorujú tvojmu svätému Slovu a ktorých zatrpknuté srdcia otrávili ich duše voči svetlu a pravde tvojho Božstva.

Zmiluj sa nad všetkými hriešnikmi.

Odpusť tým, ktorí sa rúhajú Najsvätejšej Trojici,

a pomáhaj mi, aby som svojím vlastným spôsobom a skrze moje osobné obete, zahrnul do tvojej milujúcej náruče hriešnikov, ktorí najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

Dávam Ti môj sľub, že Ti budem slúžiť svojimi myšlienkami, svojimi činmi a vysloveným slovom, ako najlepšie môžem v tvojej misii spásy. Amen.

Choďte, všetci, a zhromaždite sa v modlitbe, pretože Božia spravodlivosť sa čoskoro ukáže, aby ju videl celý svet. Je to kvôli zlomyseľnosti človeka, jeho zvráteným činom a jeho nenávisti voči svojmu blížnemu, že ho Boh zastaví, aby mu zabránil v spustošení, ktoré všetkými spôsobmi pripravuje ľudskému rodu.

Odložte svoju výzbroj, lebo bude rukou môjho Večného Otca rozdrvená na malé kúsky. Vzdorujte Bohu a budete preto trpieť. Ale ak sa pokúsite, zneužitím moci, vo veľkom meradle ublížiť ľudstvu, budete náhle zastavení. Nebudete mať čas hľadať Božie milosrdenstvo.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša z 3. októbra 2014 o 15:10 hod.

1232.   Čoskoro budete svedkami celosvetového očkovania, o ktorom som vám hovoril v roku 2010

Moja vrúcne milovaná dcéra, venuj teraz pozornosť môjmu sľubu. Prídem znova, aby som oznámil nový začiatok, nový svet bez konca. Všetci, ktorí prijmú Božiu milosť, až vylejem svoje milosrdenstvo na celý svet, budú mať účasť na mojom kráľovstve.

Dal som ľuďom všetky znamenia, všetky varovania a každú milosť, aby si pripravili svoje duše. Niektorí počuli Slovo Božie, ako už bolo ustanovené vo svätých evanjeliách a venovali mu pozornosť. Iní počuli a videli Pravdu, ale odmietajú ju prijať. Čoskoro príde deň, kedy plná Pravda a dôkaz toho, kto Ja som, budú odhalené a hriešnikom bude poskytnutý rovnaký čas, aby urobili svoje vlastné rozhodnutie podľa svojej slobodnej vôle. Ani jeden z vás nebude nútený prijať moje milosrdenstvo, pretože len vy môžete urobiť toto rozhodnutie. Iní odmietnu priniesť svedectvo Pravdy, aj keď ju budú jasne vidieť. Žiaľ, tí budú stratení. Ostatní pred tým, než sa Mi zaviažu vernosťou, budú potrebovať čas, ale ten čas, potom čo sa Varovanie uskutoční, bude krátky.

Prichádzam vám teraz povedať o udalostiach, ktoré vám odhalia znamenia týchto časov a o mojej prítomnosti v tejto misii. V mnohých národoch uvidíte búrky, ktoré budú trvať niekoľko týždňov. Čoskoro budete svedkami celosvetového očkovania, o ktorom som vám vravel v roku 2010 (*). Uvidíte ruku Boha v jeho božskej spravodlivosti, až pripustí, aby tí, ktorí Mu slúžia v jeho Cirkvi, boli vystavení pokušeniu. Až sa uskutočnia tieto a všetky ostatné proroctvá, budem čakať. A potom príde Varovanie. Príde čoskoro pred Veľkým dňom, kedy môj sľub, že znovu prídem, bude konečne naplnený.

Musíte dôverovať v moju dobrotivosť, v moju lásku a v moje milosrdenstvo. Ak to urobíte, budete dosť silní, aby ste čelili akejkoľvek skúške a urážkam, ktorým budete vystavení  v mojom mene a vytrváte v milosti, aby ste zostali verní môjmu svätému Slovu.

Zostaňte v pokoji a v nádeji, lebo moja láska k vám a vaša láska ku Mne zničí zlo, ktoré ovládlo duše tých, ktorí sa odo Ma oddelili.

Váš Ježiš

(*) (Poznámka prekladateľa: posolstvo č. 20 z 26. novembra 2010)

Posolstvo Matky Spásy zo 6. októbra 2014 o 13:55 hod.

1233.   Božie zákony budú čoskoro prevrátené miliónmi ľudí

Moje drahé deti, Desatoro prikázaní ustanovené Bohom nemôžu byť nikdy prepísané, pretože by to bola svätokrádež. Človek nikdy nemôže manipulovať so Slovom, a príde deň, keď Boží hnev zostúpi na ľudstvo, až bude človek považovať Desatoro prikázaní za chybné. Až sa to stane, vedzte, že Slovo Božie už nebude v úcte a že ľudstvo bude uvedené do vážneho omylu.

Žiadnemu človeku, alebo zasvätenému služobníkovi nebolo dané oprávnenie prevrátiť Desatoro prikázaní, alebo Slovo Božie. Žiadnu výhovorku nemôžu použiť na popretie pravdy Božieho Slova. Božie zákony budú čoskoro prevrátené miliónmi ľudí.  Potom, všetci tí, ktorí upadnú do tohto podvodu, ktorý nastane ako dôsledok, budú zaslepení temnotou. Duch Svätý nemôže nikdy osvietiť tých, ktorí popierajú Slovo, alebo tolerujú hriech. Ak nie je už Duch Svätý prítomný a ak je Slovo upravené, aby vyhovovalo sebeckým potrebám ľudí, potom nové zákony nebudú v Božích očiach nič znamenať.

Nepriatelia Boha budú postupovať rýchlo, aby vyvrátili Pravdu, a Cirkev môjho Syna bude rozdelená vo dvoje. Tí, čo budú Pravdu verne hájiť, budú zlorečení za to, že ju hovoria. Tým, ktorí budú hovoriť rúhania a budú ich vyhlasovať za Pravdu, sa bude tlieskať. Duch zla sa zahniezdi v srdciach podvedených a mnohé duše budú stratené. Nebudú schopné predstúpiť pred môjho Syna a vyhlásiť sa za zdravé, pretože odmietajú uznať Pravdu, ktorá im bola daná skrze Božie milosrdenstvo.

Čoskoro bude vyhlásené, že Boh je milosrdný ku všetkým hriešnikom, bez ohľadu na to, čo robia, aby Ho urazili. To je síce pravda, ale ak Ho urážajú tým, že predstavujú pred Neho každú ohavnosť a kacírstvo a potom vyhlasujú, že sú Bohu prijateľné, odvráti sa od nich s odporom.

Ľudia budú tak plní svojich vlastných túžob, vyhovujúcich ich hriešnemu životu, že vyhlásia nezákonné konanie za žiaduce v Božích očiach. To vyústi do klamstiev. A keď sa odvážia predvádzať ich pred Božími oltármi, budú tieto duše odvrhnuté. Ak sa necháte uviesť do ťažkého omylu, vystavíte svoje duše smrteľnému nebezpečenstvu.

Prosím vás, aby ste si hovorili Desatoro prikázaní tak často, ako len môžete. Tak budete vedieť, čo je od vás vyžadované, aby ste skutočne slúžili Bohu.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

Posolstvo Ježiša z 8. októbra 2014 o 20:25 hod.

1234.   Keď láska zoslabne, zoslabne Boh vo vašom živote

Moja vrúcne milovaná dcéra, aké chladné sa stali srdcia ľudí. Ako málo im záleží na potrebách druhých, alebo na dare života. Dovolili, aby ich srdcia zhnili, pretože už viac nemajú schopnosť skutočnej lásky, aby vládla v ich duši. Akonáhle láska zoslabne a štedrosť voči potrebám ostatných sa stane vzácnou, potom z toho nemôže vzísť nič než krivda.

Keď zoslabne láska, zoslabne Boh vo vašom živote. Lebo srdcia tých, ktorí Ma možno kedysi milovali a ktorí už vo Ma neveria, sa premenia na kameň. Ak sa odvrátite od lásky k blížnemu, stanete sa prázdni a nepokojní. Váš nedostatok lásky vás povedie k prijatiu všetkých možných praktík, ktoré sa Mi hnusia. Všetko, čo predstavujem, bude vami zavrhnuté. So všetkým životom, daným ľudstvu mocou Božou, sa manipuluje a v mnohých prípadoch bude vami zničený. Vaša úcta k zákonom Božím a k ľudskému životu už neznamená nič. Vaše pripútanie ku všetkým pozemským veciam a k majetku, ktorý prinášajú, vás zanechá bez uspokojenia.

Ak zatvrdíte vaše srdcia voči Bohu, ľudstvo bude veľmi trpieť. Keď moc zla nahradí lásku, ktorú kedysi mal svet ku Mne, Ježišovi Kristovi, potom vedzte, že čas už takmer nadišiel.

Vzdajte sa vašej tvrdohlavej a ľahkomyseľnej honby za potešením. Nepokúšajte sa zmeniť Božie zákony, aby vyhovovali vášmu hriešnemu životu. Proste, žiadajte, a modlite sa o môj zásah, aby som vám mohol ukázať cestu. Ak sa nevrátite na cestu k večnému životu, ktorý bol vybojovaný pre každé Božie dieťa, potom nikdy nemôžete  byť súčasťou môjho kráľovstva.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša z 8. októbra 2014 o 20:45 hod.

1235.   Moja Cirkev, moja pravá Cirkev, sa bude plaziť po bruchu

Moja vrúcne milovaná dcéra, moja Cirkev padne a tí, ktorí zostanú verní Božím zákonom, budú kvôli tomu veľmi trpieť.

Moja Cirkev, moja pravá Cirkev, sa bude plaziť po bruchu, až na ňu budú vrhnuté všetky urážky môjho božstva a zákonov, ustanovených mojím Večným Otcom. Uzavretí za bránami pozláteného väzenia, mnohí moji služobníci budú prinútení prehltnúť kacírstvo. Nielen to, budú donútení ho kázať a presvedčiť nevinných, že prepísané Slovo Božie je v dnešnom svete prijateľné.

Hnev môjho Otca vyvolal v tomto čase pobúrenie, pretože čoskoro cirkev -  sa zmení na nepoznanie - pripraví nové obrady, nové pravidlá a zvyky, takže nič sa nebude podobať Mnou postavenej Cirkvi.

Všetky tieto veci boli povolené mojím Otcom, pretože Satan skúša vieru tých, ktorí sú moji. Beda tým, ktorí Ma zradia, pretože vezmú so sebou duše tých, ktorých mená boli uchovávané pre Mňa. O tieto duše budem bojovať. Potrestám týchto mojich nepriateľov, pretože svojím podvodom a prefíkanosťou zviedli duše a vzali Mi ich. Pre tieto hriechy budú pre Mňa stratení.

Moja cirkev vzišla z môjho lona. Dal som vám svoje Telo na smrť, a to sa stalo mojou Cirkvou. Teraz bude znesvätená a moje Telo bude ukrižované znova. Ani štipku hanby nebudú cítiť moji nepriatelia, lebo ich pyšná ctižiadosť a sebauspokojenie nemajú nič spoločné so Mnou.

Ako ľahko sú vedení tí, ktorých viera je slabá. Ako ľahko budú vedené duše so silnou vierou, pretože budú mať strach brániť Pravdu. Bude to len zvyšok a tí, so skutočnou vernosťou môjmu Slovu, ktorí zostanú verní mojej Cirkvi. A kvôli nim moja Cirkev nikdy nezahynie.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša z 8.10.2014 o 21:10 hod.

1236.   Dávam vám teraz poslednú modlitbu Modlitebnej Kampane

Moje vrúcne milovaná dcéra, moje srdce je tak zlomené, v tomto čase. Zradcovia prebodli môj bok, a zem je teraz zaplavená prúdom môjho smútku, ktorý je tak intenzívny, že nemôžem byť potešený.

Teraz sa pýtam, kto z mojich zasvätených služobníkov bude dosť silný, aby obhájil pravdu?

Dávam vám teraz poslednú modlitbu Modlitebnej Kampane. Je pre kňazov. Žiadam, aby sa ju moji zasvätení služobníci modlili denne.

Modlitbová Kampaň (170): Za zachovanie svätého Božieho Slova

O drahý Pane, môj milovaný Ježiš Kristus,

podrž ma.

Chráň ma.

Zachovaj ma vo svetle tvojej tváre,  pretože sa moje prenasledovanie stupňuje,  hoci mojím  jediným priestupkom je obhajovať pravdu, sväté Slovo Božie.

Pomôž mi nájsť odvahu, aby som Ti vždy verne slúžil.

Daruj mi svoju odvahu a svoju silu, keď bojujem proti prudkej opozícii za obranu Tvojho učenia.

Nikdy ma neopusť, Ježiš, v čase mojej núdze a poskytni mi všetko, čo potrebujem, aby som Ti aj naďalej slúžil,

prostredníctvom poskytovania svätých sviatostí a Tvojho ​​drahocenného Tela a Krvi, skrze najsvätejšiu obetu svätej omše.

Požehnaj ma Ježiš.

Kráčaj so mnou.

Ostaň vo mne.

Zostaň so mnou.

Amen. 

 

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša z 9. októbra 2014 o 20:40 hod.

1237.  Pamätajte si, že po Druhom príchode očistec už nebude existovať

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako túžim po láske ľudí a ako oni túžia po Mne. Ale rozdelenie, ktoré oddeľuje človeka odo Mňa, Darcu života, je najväčším nepriateľom ľudského rodu.

Satan, svojimi ľstivými, zradnými spôsobmi, vytvára vo svete veľké rozdelenie. To, že je skrytý, mu dáva nad ľudskými dušami veľkú moc. Jeho zlý vplyv vzbudzuje u maloverných pochybnosti o mojej existencii. Presviedča ostatných, ktorí vo Mňa neveria, že človek je zodpovedný za svoje rozhodnutia. Jeho upokojujúci vplyv, keď zvádza človeka, presviedča tých, ku ktorým získal prístup, že zlo je dobro a dobro je zlo. Predkladá lásku ako žiadostivosť; nenávisť ako podobu túžby, závisť a žiarlivosť ako prostriedky, ktorými možno ospravedlniť zničenie života iného človeka.

Každá myšlienka, každá túžba, každá dychtivosť a žiadostivosť, ktoré zasadzuje do duše ľudí, ich vedie k hriechu. Tak veľké zamorenie medzi ľuďmi v tomto čase znamenalo, že čistá láska, ktorá pochádza od Boha, bola nahradená žiadostivosťou. Všetko, čo vychádza z hada, bude v srdci hriešnika zobrazené ako dobrá vec. Hriech je vždy ospravedlnený hriešnikmi, ktorí podľahnú diablovi. Hriech, akonáhle je ospravedlnený, je potom oslavovaný, až sa podobá veľkému činu – hodného uznania.

Beda človeku, ktorý sa odváži vzniesť námietky proti tým, ktorí oslavujú hriech. Hriešnik, ktorý prijíma hriech s veľkou radosťou, ovplyvní ostatných, aby urobili to isté. Dnes môžete vplyv Zlého vidieť všade. Kým kedysi boli hriešne činy starostlivo skrývané, dnes sú bez hanby predvádzané, aby ich videl celý svet. Všetko, čo sa Mi hnusí, je prijímané s veľkým potešením. Zlo je predstavované ako dobro a všetko, čo je dobré, v súlade s Božími zákonmi, je považované za zlé. Keď diabol pracuje, všetko bude predložené obrátene a v presnom protiklade k tomu, čo pochádza odo Mňa. Vedzte, že až moje Slovo bude prehlásené za zlé, že vplyv Zlého dosiahol svoj ​​vrchol.

Pamätajte, že po Druhom príchode očistec už nebude existovať. Nebo a zem sa stanú jedným, a peklo bude miestom pobytu tých, čo zbožňujú diabla a všetko, čo z neho pochádza. Výpary jeho zlých a bezbožných spôsobov zamorili tých, čo vo Mňa veria, ako aj tých, čo Ma odmietajú. Nikto nie je v bezpečí.

Modlitba, moji milovaní nasledovníci, je vaším útočiskom. Zachovajte moje Slovo a modlite sa, nie za seba, ale za tých, ktorí uzavreli zmluvu so Zlým. Potrebujú vaše modlitby, ráno, na obed aj večer.

Váš Ježiš

Posolstvo Matky Spásy z 10. októbra 2014 o 13:10 hod.

1238.   Smrť už čoskoro nebude mať nad človekom žiadnu moc

Moje drahé deti, ukrižovanie môjho Syna bolo významné v mnohých ohľadoch. Nielen že bol zabitý rukami rímskych vojakov, ale na rozkaz tých, ktorí tvrdili, že sú oddanými nasledovníkmi Božieho Slova.

Jeho bičovanie, prenasledovanie a smrť boli vykonané na príkaz tých, ktorí viedli veriacich v Božom chráme. Odstránili všetkých, ktorí poznali Pravdu, pretože odmietli prijať, že môj Syn, Ježiš Kristus, bol Mesiáš. Všetky zákony, nariadené Bohom, prehliadli, pretože sa tešili z popravy môjho Syna. 

Skôr než príde Deň Pána, znovu predvedú Jeho ukrižovanie. Budú Ho bičovať zradou jeho svätého Slova. Budú prenasledovať tých, ktorí Mu zostanú verní, a potom znesvätia jeho Telo. Ale nepodarí sa im Ho zabiť, lebo jeho Telo - jeho cirkev - nemôže zomrieť a zostane stáť, hoci v oslabenom stave, až do konca.

V tomto čase musíte mať na pamäti, že všetok život pochádza od Boha. Smrť nemá nad Bohom žiadnu moc. Život raz daný nemôže nikdy zomrieť. Smrť už čoskoro nebude mať nad človekom žiadnu moc a zmŕtvychvstaním môjho Syna bude mať človek večný život tela i duše. Tí, ktorí veria v Krista a zostávajú Mu verní, budú mať život. Len tí, ktorí Ho úplne odmietajú, život mať nebudú.

Radujte sa s vedomím, že nádherný život čaká všetkých, ktorí sa držia svätého Slova Božieho, lebo smrť vás nikdy nezničí.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

Posolstvo Ježiša z 11. októbra 2014 o 01:00 hod. 

1239.  Moja láska k ľudstva je nekonečná

Moja vrúcne milovaná dcéra, moja láska k ľudstvu je nekonečná. Moja láska je silná a ochraňujúca. Je čistá a prehliadam mnohé chyby, kvôli mojej hlbokej láske k hriešnikom.

Uchovávam duše v hĺbke môjho súcitu a nie je nič, čo by som neurobil, aby som ich zachránil, aby som mohol každého zjednotiť ako jedno so Mnou. Ale moje slzy tečú v tomto čase vo veľkých prúdoch kvôli tomu, ako sú Božie deti zraňované, zneužívané, mučené, ponižované, bičované a zabíjané nepriateľmi toho, kto stvoril svet. Tí, ktorí spôsobujú také utrpenie, sú úplne pod vplyvom zlých duchov, ktorí otravujú ich myseľ lžami, nenávisťou a pohŕdaním ľudským životom. Ani na jedinú minútu nemôže človek nikdy povedať, že vykonáva čin v Božom mene, keď zabíja inú ľudskú bytosť. Tí, ktorí podnecujú vojny a vyvolávajú genocídu v akejkoľvek podobe a hovoria, že pracujú pre slávu Božiu, klamú nielen seba, ale aj tých, ktorých najímajú, aby vykonávali ich kruté úmysly.

Moja láska je tak mocná, že keby ste sa modlili za tieto úbohé, stratené duše, ktoré veria, že zabíjanie druhých v mene Boha je dobrá vec, ktorá im prinesie česť, preukážem im svoje milosrdenstvo tým, že v nich prebudím Ducha Pravdy. Nedovoľte, aby oťaželi vaše srdcia. Naopak, aj keď tieto najodpornejšie činy páchané tými, ktorí ničia životy, sú strašné, vedzte, že v mojej božskej spravodlivosti urobím koniec týmto hrôzam.

Pozdvihnem v okamihu všetkých, ktorí majú vrelé a nežné srdce, do môjho Najsvätejšieho Srdca a zachránim vás, taká je moja láska k vám. Moji milovaní nasledovníci, nebudete musieť znášať bolesť fyzickej smrti. To sľubujem, keď Mi svojimi modlitbami pomôžete zachrániť duše tých, ktorí moje odpustenie a moje milosrdenstvo najviac potrebujú.

Pomôžte Mi v tomto veľkom úsilí a čoskoro bude všetko planúť jasom a slávou môjho nového kráľovstva. Tam budete navždy žiť vo svete bez starosti. Láska ku Mne, k môjmu Večnému Otcovi, k vašej rodine a priateľom bude panovať po celom svete, ktorý nebude mať koniec.

Choďte v pokoji, milujte Ma a slúžte Mi.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša z 11. októbra 2014 o 20:30 hod.

1240.   Božia prozreteľnosť vždy zvíťazí

Moja vrúcne milovaná dcéra, nech nikto nepodceňuje Božiu moc vo všetkom, čo môže prísť v týchto časoch. Božia moc je nekonečná a žiadny človek nemôže premôcť božstvo, alebo vôľu Boha. Ani jeden môj nepriateľ sa nemôže chváliť, že je väčší ako Boh, ktorý môže jediným dychom vyliať na svet svoju spravodlivosť. Hoci Boh je trpezlivý, čestný, spravodlivý a plný bezpodmienečnej lásky ku všetkým svojim deťom, vrátane tých zlých, vykoná odplatu kvôli skazenosti človeka, spôsobenú zlým vplyvom diabla.

Prekliati sú tí, ktorí povstávajú proti Bohu vo vzdore proti Božiemu Slovu. Budú potrestaní v Božom čase, potom, čo im bola daná každá príležitosť k zmene svojho konania. Tí, ktorí uctievajú diabla a šelmu, budú zasiahnutí bleskom práve tak, ako bol Lucifer vrhnutý ako blesk do pekelnej priepasti.

Keď moji nepriatelia ubližujú iným, pokúšajú sa ich zabiť a zmrzačiť, aby získali moc nad slabými, budú trpieť strašným trestom. Ak sa dopustia uctievači diabla akejkoľvek genocídy na nevinných, budú horieť v pekle a budú zastavení, práve keď budú veriť, že uspeli.

Božia prozreteľnosť vždy zvíťazí, pretože žiadna moc nie je mohutnejšia ako On, ktorý stvoril všetko z ničoho.

Váš Ježiš

Posolstvo Boha Otca z 12. októbra 2014 o 18:40 hod.

1241.   Zem bude očistená, tak ako aj moje deti budú očistené od všetkých neprávostí

Moja najdrahšia dcéra, príde veľa zmien, ako sa približuje čas pre Druhý príchod môjho milovaného Syna, Ježiša Krista.

Nebojte sa, deti moje, pretože tieto veci sa musia stať, aby moje deti boli očistené, a tak sa mohli radovať, až príde Deň, kedy začne svet bez konca. Moje sľuby boli vždy naplnené a všetko dobre skončí.

Chcem, aby ste úpenlivo prosili o milosrdenstvo pre každučkú dušu, žijúcu vo svete, aby sa ľudský rod mohol zjednotiť ako jeden v mojich očiach. Čoskoro nenávisť, zlo a nespravodlivosti vo svete dôjdu k náhlemu koncu a svetlo môjho kráľovstva bude žiariť na vás. Pokoj bude panovať a láska naplní zem, až bude Nový raj odhalený vo všetkej svojej nádhere. Moja spravodlivosť vykorení všetko zlo a tí, ktorí napriek môjmu zásahu sa držia diabla, budú odvrhnutí. Potom už nebudú prelievané žiadne slzy a posledná časť mojej zmluvy bude ukončená.

Povstaňte, deti moje, pozdvihnite svoje srdcia v nádeji a dôvere. Zasiahnem mnohými spôsobmi, aby som zabránil zlým činom, zákerným zradám a kacírstvu, aby vás zničili. Nastal môj čas a moji nepriatelia budú zrazení, až sa budem snažiť uviesť všetko do správneho poriadku, aby všetko bolo pripravené. Zem bude očistená, tak ako aj moje deti budú očistené od všetkých neprávostí a pozdvihnem miernych, pokorných a tých s nežným srdcom, aby zaujali svoje miesta v novom nebi a novej zemi.

Nikdy nestrácajte nádej, pretože všetka moc je moja. Príďte ku Mne, moji maličkí a čerpajte útechu z mojej bezpodmienečnej lásky k vám. Dôverujte Mi a všetka sláva bude vaša.

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší

Posolstvo Ježiša z 12. októbra 2014 o 21:20 hod.

1242.   Najprv prídem pre tých, ktorí si najmenej zaslúžia moje milosrdenstvo 

Moja vrúcne milovaná dcéra, Ja som ochranca všetkých Božích detí - každého jedného z vás, bez ohľadu na vaše pohlavie, vek, alebo vieru. Som ochranca mojej Cirkvi na zemi, a žiadny človek ju nepremôže. Zostane nedotknutá, hoci Ma mnohí opustia.

Tí, ktorí Ma opustia, ktorí zmenia Slovo Božie, nemôžu povedať, že sú z mojej cirkvi, pretože Ja nemôžem chrániť cirkev, ktorá nehovorí Pravdu. Skutočná skúška vašej viery začala a čoskoro budete zmätení a nebudete vedieť, kam sa obrátiť. Buďte uistení, že aj keď som milosrdný, nebudem len tak stáť a nedovolím zradcom znesvätiť moje Telo. Dosiahnu svoje len do tej miery, kým nebude počuť ohlušujúcu silu Božej ruky.

Musíte sa sústrediť na Mňa a prijať, že súženie zosilnelo a že budete svedkami všetkého, čo bolo predpovedané. A až sa proroctvá, dané svetu od počiatku, stanú zrejmé, človek úplne pochopí, že môj čas je už takmer blízko. Nesmiete mať nikdy zo Mňa strach, lebo moja láska a milosrdenstvo sú rozsiahle. Bojte sa len tých, ktorí neprichádzajú odo Mňa, pretože je to duch zla, ktorý ich núti robiť strašné veci. Už len modlitbou môžete pomôcť odčiniť ich hriechy a takýmto veľkodušným činom môžete rozohnať dym Satana. Jeho dym v tomto čase pohlcuje svet, ale vedieť rozpoznať jeho prítomnosť je ťažšie, než si dokážete predstaviť. Jeho vplyv je vždy skrytý za vonkajšie záležitosti, humanitárne činy, a je predkladaný najneočakávanejším, ale napriek tomu zdvorilým spôsobom. Človek, ktorý je požehnaný darom rozlišovania, pochopí, ako Satan pracuje. Rozpozná jeho diela, bez ohľadu na to, ako starostlivo zamaskované sú predkladané svetu, ktorý je slepý k Pravde.

Čoskoro môj hlas prebudí v srdciach ľudí ich spiritualitu; vnímanie toho, čím sú; pochopenie, komu patria a povedomie o večnom živote, ktorý im prinášam. Vedzte, že až toto prebudenie začne, že pocítite Božiu moc, až Božia spravodlivosť povstane z popola, a až maják svetla vráti život do vyprahnutých polí, ktoré v stave sucha zanechal Zlý. Budete počuť môj hlas a mnohí budú ohromení, až nastane ten deň. Bude sa šíriť ako burácanie hromu a všetci spravodliví ľudia si pokľaknú na kolená, chváliac Boha. Najprv prídem pre tých, ktorí si najmenej zaslúžia moje milosrdenstvo. Sú to tí, ktorí by mali byť poslední, kvôli tomu, ako sa ku Mne správali. A napriek tomu budú pozvaní do môjho kráľovstva ako prví. Spravodliví prídu ako poslední. Zlí budú ponechaní.

Urobím všetko, až do poslednej sekundy, a tí, ktorí budú kričať o moje milosrdenstvo, ho dostanú. Tí, ktorí Ma preklínajú, budú prekliati.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša zo 14. októbra 2014 o 18:15 hod.

1243.   Kľúče k môjmu kráľovstvu, k budúcemu svetu, boli pripravené

Moja vrúcne milovaná dcéra, všetko, čo som odhalil svetu skrze tieto posolstvá, sa naplní. Mnohí z tých, ktorí poznajú tieto posolstvá, budú, žiaľ, pokračovať v potláčaní môjho Slova. Iní, ktorí tieto posolstvá nepoznajú, sa budú stavať proti môjmu Slovu, ktoré dostali vo svätých evanjeliách.

Volám všetkých, ktorí kráčajú so Mnou po tejto zemi, a prosím ich, aby Mi dôverovali. Žite mojim Slovom a nezomriete. Žite svoje ​​životy v súlade s Pravdou a Ja vylejem veľké milosti na vás a na tých, ktorých mená Mi predložíte. Až sa svet ponorí do temnoty - až všade prepuknú vojny a choroba a hladomor zovrú ľudstvo - budete svedkami môjho zásahu. Ochránim všetkých, ktorí sa zasvätili môjmu Najsvätejšiemu Srdcu. Pozdvihnem tých, ktorých srdcia môžu byť ťažké a prinesiem mier a pokoj duše tým, ktorí Ma poprosia o tieto dary.

Len Ja, Ježiš Kristus, môžem pozdvihnúť vaše bremeno. Len Ja môžem poraziť vašich nepriateľov a tých, čo zneužívajú moc a vplyv, aby vás zničili pre svoj ​​vlastný zisk. Len vy, moji milovaní nasledovníci, Mi môžete priniesť duše tých, ktorí Ma odmietajú, ktorí Ma zavrhujú a ktorí Ma popierajú. Mnohí z nich ku Mne nikdy neprídu, aj keď ich privítam vo svojom milosrdenstve.

Musíte pokračovať v používaní modlitieb, ktoré ste dostali. Stojte blízko Mňa, lebo keď tak urobíte, bude vám daná všetka ochrana pred zlom. Musíte byť silní, odvážni a zostať pokojní, lebo Ja vždy zostanem po vašom boku. Budem kráčať s vami a držať vás. Budem vás utešovať. Zotriem vám každú slzu a čoskoro vás a vašich milovaných zovriem vo svojej milujúcej náruči.

Kľúče k môjmu kráľovstvu, k budúcemu svetu, boli pripravené a vybrané pre všetkých, ktorých mená sú zapísané v Knihe živých. Ale moje milosrdenstvo je tak veľké, že v mojom Novom raji privítam aj tých, ktorých mená tam nie sú obsiahnuté, ak Mi prinesiete tieto duše skrze vaše modlitby.

Váš milovaný Ježiš

Posolstvo Ježiša zo 16. októbra 2014 o 19:10 hod. 

1244.   Hlad ducha zanecháva dušu prázdnu, nešťastnú a stratenú

Moja vrúcne milovaná dcéra, hlad po jedle, ktoré sýti telo, je strašným utrpením. Ale hlad ducha zanecháva dušu prázdnu, nešťastnú a stratenú. Keď sa duša odo Mňa vzďaľuje, bude sa potulovať a vyhľadávať akýkoľvek druh naplnenia. Bude putovať až na koniec zeme a hľadať duchovný pokoj a útechu, ale nič nemôže naplniť túto prázdnotu, jedine Ja. Môže nájsť dočasnú úľavu vo všetkých svetských odpočinkových aktivitách, ale nikdy nenájde pokoj, ktorý mu môžem priniesť Ja.

Keď napĺňam duše ľudí svojou milosťou, budú plní mojej lásky a prítomnosti. Hoci moja prítomnosť v duši pritiahne na seba jed zlých duchov, ktorí urobia všetko, čo môžu, aby ju rozrušili, duša na to vôbec nebude dbať. Moja láska je všetko, čo potrebujete, aby ste sa cítili naplnení, a môj pokoj, ktorý vás napĺňa, nie je z tohto sveta. Prichádza s veľkým požehnaním a duše, ktoré dosiahnu tento pokoj, sa nikdy nenechajú z neho ľahko vytrhnúť, akonáhle ho raz zakúsili.

Keď sa nejaký jedinec mimoriadne namáha, aby Ma zaprel, klame len sám seba. Zaprieť Ma je vaša vlastná voľba. Prečo potom dávate najavo nenávisť, keď neveríte, že Ja existujem? Vyzývam tých, ktorí sú sužovaní duchovnými bitkami, aby počuli môj hlas, keď k nim teraz volám. Keď Ma zapierate, potom mlčte. Nepopierajte Ma a potom Ma nepreklínajte, lebo keď tak robíte, protirečíte samým sebe. Nemôžete nenávidieť niečo, čo neexistuje. Ak pocítite nenávisť akéhokoľvek druhu, vari neviete, že tá pochádza z nejakého zdroja, práve tak ako láska? Láska pochádza od Boha. Nenávisť pochádza od Satana. V deň, kedy si uvedomíte, že zlo sa množí a kypí, keď sa rozvinie ako had, spoznáte, že je to skutočná entita. Len potom konečne prijmete existenciu diabla. Dôvodom, že on, Satan, je tak ľstivý, je to, že pre neho nie je výhodou dať sa spoznať. Keby sa to stalo, považovali by ste za nemožné neveriť v Boha.

Otvorte vaše oči a uvidíte zlo také, aké je. Vedzte, že tým, že Ma popierate, Zlý vás zneužije na podnecovanie nenávisti voči tým, ktorí Ma milujú.

Váš Ježiš

Posolstvo Matky Spásy zo 17. októbra 2014 o 15:30 hod.

1245.   Mnohí budú zbavení svojich titulov

Moje drahé deti, prosím, modlite sa za zasvätených služobníkov, verných môjmu Synovi, kvôli budúcim udalostiam, ktoré sa majú uskutočniť. Mnohí budú zbavení svojich titulov a v nemilosti poslaní do pustatiny. Chaos a zmätok sa rozšíri v Cirkvi môjho Syna, ale zradcovia povstanú vo veľkom počte a mnohí ich budú nasledovať. Iné kresťanské cirkvi sa priblížia novo upravenej Cirkvi, a potom všetko bude pripravené, aby vzniklo nové, celosvetové náboženstvo. Táto nová podoba cirkvi sa najprv bude zdať ako závan čerstvého vzduchu pre mnohých, ktorí túžia po zmene. Potom bude zrejmé, že slúži len tým, ktorí chcú zmeniť Božie zákony, aby vyhovovali ich hriešnym životom. Cirkev stratí všetku vieru. Bude mať všetky príznaky novej, obnovenej Božej cirkvi, ale všetky symboly, ktoré majú byť určené k oslave môjho Syna, Ho vôbec oslavovať nebudú.

Potom, až dozrie čas, bude oznámené nové jednotné celosvetové náboženstvo a bude vnímané ako veľká humanitárna inštitúcia. Bude spojená so svetom politiky a obchodu. Potom tí, ktorí nikdy nepatrili k žiadnej viere, sa k nej pridajú. Ako sa len budú radovať, pretože každý hriech bude ospravedlnený, a tak mnoho ľudí pocíti úľavu, pretože budú môcť žiť svoje životy, ako si zvolia. Už viac sa nebudú musieť strachovať, že urážajú Boha, pretože nebudú pozerať na hriech ako na niečo, čím by sa mali znepokojovať.

Nová cirkev, aby vyžarovala dojem dôstojnosti, bude podporovať humanitárne diela a dobročinnosť, a celý svet jej bude tlieskať. Čoskoro potom už nebude žiadny rozdiel medzi ňou a celosvetovými politickými spojenectvami a obchodnými organizáciami, ktoré sa venujú dobročinnosti.

Medzitým pravá cirkev môjho Syna, ako Ním bola vybudovaná, zostane nažive, ale bude oslabená. Zvyšková cirkev, malá počtom, sa nikdy nevzdá, aj keď antikrist prevezme moc.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby zasvätení služobníci môjho Syna prekonali svoj ​​strach a povstali hlásať Pravdu, aj keď ich hlasy budú prekričané tými, ktorí zradia môjho Syna.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy  

Posolstvo Ježiša z 18. októbra 2014 o 14:20 hod. 

1246.   Prekliatí sú tí, ktorí Ma preklínajú

Moja vrúcne milovaná dcéra, Zlý zachvátil srdcia mnohých, ktorí veria vo Mňa, pretože mu umožnili ľahký prístup k ich dušiam.

Satan pokúša duše skrze zmysly, rovnako ako hriechom pýchy. Tí, ktorí veria, že ich inteligencia a znalosť svätého Božieho Slova im dáva právo súdiť iných v mojom mene, Ma veľmi urážajú. Plní pýchy si vo svojej sebaláske myslia, že majú právo pohŕdať inými a vylievať jed v mojom mene. Majte sa na pozore pred tými, ktorí preklínajú iných a potom hovoria, že sú moji, pretože hovoria jedovatým jazykom. V deň, keď prídem, sa tieto duše budú krčiť v strachu a zakrývať si oči pred mojim svetlom, ktoré ich oslepí.

Neustále dôverujte môjmu milosrdenstvu, lebo vždy odpustím tým, ktorí prídu predo Mňa s ozajstnou ľútosťou v duši kvôli všetkému, čo povedali, urobili a vykonali, čo Ma urazilo. Obávajte sa však mojej spravodlivosti, lebo bude hrozná. Neospravedlňujem sa za to. Vedzte, že budú trpieť pyšní a mocní, ktorí skazenosťou ovplyvňovali iných a pripravili Ma tak o vytúžené duše. Budú sa triasť od strachu pred mojím trónom, ale ešte sa budú so Mnou hádať a obhajovať svoje zlé spôsoby v mylnom domnení, že im budem načúvať.

Prekliati sú tí, ktorí Ma preklínajú. Požehnaní sú tí, ktorí žijú svoj ​​život v láske k druhým a ktorí nasledujú moje učenie, aj keď im prináša bolesť. Pozdvihnem spravodlivých, ale rozdrvím zlých, ktorí sa obracajú chrbtom k Božiemu Slovu. Ktokoľvek, ktorý pôsobí bolesť iným, a najmä v mojom mene, sa Mi bude musieť zodpovedať v Posledný deň.

Váš Ježiš

Posolstvo Matky Spásy z 19. októbra 2014 o 20:40 hod. 

1247.   Požehnaní sú tí, ktorým budú dané kľúče od raja

Moje drahé dieťa, ja som vaša Matka, Kráľovná Nebies. Zahrňujem mimoriadnymi milosťami všetkých z vás, ktorí ku mne volajú, aby som sa za vás prihovárala a prosila svojho Syna, aby vás chránil. Celé nebo sa v tomto čase modlí za ľudstvo, aby prechod do nového sveta bez konca bol hladký. Najväčšou túžbou môjho Syna je dosiahnuť k srdcu každého hriešnika. Stiahnuť pavučiny zmätku, ktoré pokrývajú ich duše. Pritiahnuť, dokonca aj tých, ktorí majú srdcia z kameňa, do jeho veľkého milosrdenstva.

Môj Syn sa nikdy nevzdá svojho úsilia dotknúť sa sŕdc všetkých ľudí. Nikdy sa nesnaží pomstiť tým, ktorí Ho urážajú a nikdy nedáva prednosť jednej duši pred druhou. Miluje každého, dokonca aj svojich najväčších nepriateľov a vždy to tak bude. Nesmiete sa vyhýbať môjmu Synovi, ak ste trpeli v tomto živote, ak ste stratili niekoho milovaného za tragických okolností, alebo ste sa stali obeťou hroznej nespravodlivosti. Boh je Tvorcom života. Dáva ho a berie si ho späť. Len keď duša, plná zlých duchov, zavraždí iného, nechá Boh túto dušu za to draho zaplatiť.

Dokiaľ existuje hriech, zlo zostane na zemi. Len vtedy, keď bude hriech vyhnaný, zlo zmizne. Deti, prosím vás, aby ste boli trpezlivé. Prosím, aby ste trávili svoj ​​čas v modlitbách, nakoľko len môžete. Prosím, aby ste sa aj naďalej modlili najsvätejší ruženec na ochranu vašich rodín, vašich národov a vašich krajín. Nikdy predtým nebol môj ruženec tak mocný ako v týchto časoch a dostanete veľké milosti, ak sa ho budete modliť nahlas a v skupinách.

Všetky Božie plány pre Druhý príchod Ježiša Krista sú pripravené. Prosím, aby ste vašimi modlitbami pomohli pripraviť cestu pre všetkých hriešnikov, aby hľadali pokánie a mohli sa radovať z večného života v prichádzajúcim svete, ktorý je bez konca. Požehnaní sú tí, ktorým budú dané kľúče od raja.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

Posolstvo Ježiša z 21. októbra 2014 o 23:40 hod.

1248.   Prijmite Pravdu, ktorú ste dostali v knihe Zjavenia

Moja vrúcne milovaná dcéra, proroctvá, dávané Božím deťom, od začiatku vyvolávali strach v srdciach ľudí. Bolo to kvôli pochybnostiam v mysli tých, ktorí neverili v Boha a v bezpečí, ktoré človek pociťoval vo svojom prirodzenom pozemskom okolí. Bolo ľahšie prijať život nedokonalosti, než veriť v ten, ktorý existoval v nadprirodzene.

Boh neposielal svojich prorokov, aby desil svoje deti. Posielal ich k nim, aby ich varoval pred nebezpečenstvom vytvorenia hlbokej priepasti medzi človekom a Bohom. Keď sa táto priepasť stala dostatočne široká, takže väčšina duší odmietla Boha, potom On vždy zasiahol, aby ich zachránil. Boh vždy zasahoval prostredníctvom svojich prorokov, a bolo to skrze jeho prorokov, že Boh mohol vzdelávať svoje deti o cestách Pána. Bez Božích prorokov by človeku nebola daná Pravda. Čo Boh dáva svojmu ľudu skrze písané Slovo, nech nikto netrhá na kusy.

Človek nie je hoden meniť Božie Slovo, ani nie je spôsobilý meniť význam Slova, a ani nemá právo to urobiť. Ak človek vezme Slovo Božie a zámerne ho nesprávne vykladá, aby ublížil ostatným, potom je to smrteľný hriech. Boli mnohí, ktorí sa pokúšali zmeniť význam Slova, ale neuspeli. Napriek tomu sú tu tí, ktorí vytvorili verzie Slova, ktoré sa líšia od celej Pravdy, a ľudia z toho neboli múdrejší. Nevolám tieto duše na zodpovednosť, pretože použili Slovo, len aby vzdali slávu Bohu.

Keď som prišiel kázať Pravdu, bál som sa. Všetci proroci predo Mnou sa taktiež báli. Oni, rovnako ako Ja, boli nenávidení, pretože prinášali ľudstvu Pravdu skrze hovorené Slovo. Kniha Zjavenia, ktorá bola daná Jánovi evanjelistovi mocou Ducha Svätého, bola mojimi kresťanskými cirkvami ignorovaná. Len málokedy sa o nej diskutuje a mnohí v mojej Cirkvi ju odmietajú ako bezvýznamnú.

Teraz nadišiel čas, aby Pravda bola konečne vyslovená a ľudia si vybrali. Prijmite Pravdu, ktorú ste dostali v Knihe Zjavenia a pripravte sa, aby všetko bolo hotové a pre Mňa príjemné vo Veľký deň. Alebo ignorujte Slovo a môj sľub, že znovu prídem. Buďte hluchí k mojim naliehavým prosbám, ale majte na pamäti, že prídem ako zlodej v noci a len tí, ktorí Ma privítajú a prijmú moje milosrdenstvo, budú moji.

Varujem vás len preto, že vás milujem. Keby to nebolo kvôli mojej láske, uvrhol by som ľudské pokolenie do pustatiny, tak nevďačné sú ich duše.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša z 23. októbra 2014 o 14:14 hod. 

1249.   Ach, aký arogantný je človek, ktorý sa vysmieva mojej existencii

Moja vrúcne milovaná dcéra, za každý dobrý skutok a čin lásky sú sily Zlého oslabené. Za každú modlitbu a utrpenie, ponúknuté za duše tých, ktorí sú v temnote, sú zlé činy a nenávisť vykorenené. Vedzte, že dobré skutky vychádzajúce z každej osoby, ktorej sa dotkla sila Ducha Svätého, ničia vplyv Satana vo svete.

Povstaňte, všetci, ktorí ste prijali Pravdu obsiahnutú v Knihe Zjavenia a modlite sa za spásu všetkých Božích detí. Modlite sa, proste a žiadajte a Ja vás vypočujem, až sa budete modliť za tých, ktorých poznáte a ktorí sú rozhodnutí zničiť všetku vieru vo Mňa, Ježiša Krista.

Ach, aký arogantný je človek, ktorý sa vysmieva mojej existencii, môjmu Božstvu a môjmu sľubu, že znovu prídem. Ako uzavretá je ich myseľ voči láske, ktorú mám vo svojom srdci ku všetkým hriešnikom, vrátane tých, ktorí Ma zrádzajú. Ako ľahko sú odvedení tí, v ktorých nespočíva Duch Svätý. Beda tým, ktorí povstanú proti daru Ducha Svätého, ktorý je životnou silou všetkého, čo pramení zo Mňa. Akí smädní ste vy, čo Ma zapierate. Voda nikdy neuhasí váš smäd a príde deň, kedy Ma budete úpenlivo prosiť o prameň života. Až ten deň príde, ak nepoprosíte, aby ste pili zo Mňa, nebudete mať žiaden život.

Poďte - proste Ma, aby som vás osvietil. Dovoľte, aby oheň Ducha Svätého zaplavil vašu dušu. Ak prídete ku Mne, vo všetkej dôvere a pokore, naplním vás svojou prítomnosťou, a keď Ma uznáte, dám vám život, po ktorom túžite. Len potom bude pokoj vládnuť vo vašom srdci. 

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša z 24. októbra 2014 o 22:50 hod.

1250.  Božia ruka použije slnko, aby varovala svet

Moja vrúcne milovaná dcéra, slnko je jedným z najväčších znamení, keď sa má odhaliť božský zásah. Až uvidíte zmeny na slnku, až sa bude zdať väčšie, žiariť dlhšie a mimo ročné obdobie, vedzte, že čas k môjmu Druhému príchodu sa blíži.

Božia ruka použije slnko, aby jeho neobvyklou aktivitou varovala svet. Vedci nebudú schopní uviesť dôvod pre náhle pohyby na slnku a pre neobvyklé správanie tejto hviezdy, ktorá vám prináša svetlo. Bez slnečného svetla by sa zem ponorila do tmy. Takže, ako hriechy ľudstva rastú, a keď bude hriech prijatý len ako súčasť ľudskej prirodzenosti, zem bude pokrytá duchom temnoty. Pretože hriech zahalí svet, slnko pomaly stratí svoj ​​lesk a stane sa mdlým. Tak, ako človek stráca svoj ​​cit lásky k druhým a stáva sa necitlivým k bolesti, ktorú spôsobuje ostatným, svet sa kvôli hriechu stane temnejší - temnejší duchom, temnejší dňom.

Budem stále viesť Božie deti, až do tohto času. Budem vám ukazovať cestu do môjho kráľovstva a vy uvidíte moje svetlo. Nič vás neznepokojí na ceste, pretože jasne uvidíte, ako zlo so sebou prináša strašnú temnotu.

Slnko bude miznúť, až nakoniec žiadne svetlo nepokryje zem po tri dni. Jediné svetlo bude to, ktoré pochádza z Pravdy. A na štvrtý deň sa obloha roztvorí a svetlo – o akom by ste si nikdy nemysleli, že je možné sa bude vylievať z nebies. Potom Ma súčasne uvidia všetci ľudia v každej krajine v celej mojej nádhere, ako prichádzam, aby som si vyžiadal kráľovstvo, ktoré Mi sľúbil môj Otec.

Nikdy sa nebojte prípravy, ktorá je potrebná, aby každý z vás bol pripravený na stretnutie so Mnou. Musíte sa postarať, aby ste boli pre Mňa dobre pripravení, pretože to bude deň, kedy vám dám kľúče od môjho kráľovstva, a tam bude veľká oslava. Zlo už viac nebude existovať v mojom novom prichádzajúcim svete a spravodliví sa spoja v jednote so Mnou a všetkými anjelmi a svätými.

Musíte na túto misiu pozerať, ako by ste boli na ceste. Každá časť vašej cesty prináša nové objavy - cestičky, na ktorých sa naučíte, čo je potrebné, aby ste sa pripravili na ďalšiu etapu. Prekonaním každej prekážky sa stanete silnejšími. Dokonca aj ten najslabší medzi vami túto cestu dokončí, lebo Ja vás povediem na každom vašom kroku, ktorý urobíte a čoskoro bude cesta u konca.

Radujte sa, lebo moje kráľovstvo čaká a času bude málo.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša z 26. októbra 2014 o 23.10 hod.

1251.  Niekedy to, čo sa môže zdať nespravodlivé, presahuje vaše chápanie

Moja vrúcne milovaná dcéra, tí, ktorí Ma popierajú, veria, že keby som existoval, milujúci Boh by nikdy nepripustil utrpenie, alebo dovolil, aby dochádzalo k neočakávaným tragédiám, chorobám alebo predčasným úmrtiam.

Boh život dáva a berie si ho, ako si praje, a z každého Božieho činu vždy povstane dobro, buď vo svete, v ktorom žijete, alebo v mojom nebeskom kráľovstve. Je to nedostatok dôvery vo Mňa, ktorý pôsobí horkosť v dušiach, ktoré Ma súdia pre činy, o ktorých si myslia, že sú kruté a zbytočné. Čo však nevedia, že je čas pre všetko -  čas na žitie i čas na umieranie - a že Boh je Pôvodcom života. Len On môže rozhodnúť, kedy ho vziať.

Utrpenie rukami ostatných je niečo, čo je spôsobené hriechom - nie Bohom. Keď si človek vyberá v živote rôzne cesty, je to úplne na jeho vlastnej voľbe, akú si vyberie. Niektorí sa rozhodnú múdro, podľa svojho svedomia a chápu rozdiel medzi dobrom a zlom. Iní si zvolia cestu, o ktorej veria, že im prinesie nevyhnutnosti, ktoré potrebujú, aby sa udržali vo svete. Ale sú tu tí, ktorí si vyberú nerozvážne a nastúpia na cestu sebectva, nemorálnosti a chamtivosti.

Všetko dobré pochádza od Boha. Niekedy to, čo sa môže zdať nespravodlivé, presahuje vaše chápanie, ale vedzte, že Boh si vyberá, ako získať plody pre dobro človeka. A utrpenie je súčasťou Jeho plánu na záchranu duší. Nemá radosť z utrpenia, ale je to druh očisty. Keď trpíte, Boh sa pokúša použiť toto utrpenie pre dobro vašej duše. Ale nikdy vás nebude nútiť urobiť čokoľvek, pretože vám dáva slobodnú vôľu. Zneužitie vašej slobodnej vôle môže viesť k strašnému hriechu, a napriek tomu vám Boh vašu slobodnú vôľu nikdy neodníme. Slobodná vôľa je nedotknuteľná. Človek ju dostal zadarmo od Boha, a je to jediný dar, ktorý vám nikdy nevezme. Avšak, je to skrze ľudskú slobodnú vôľu, že sa človek vzdá milosti a upadá do hriechu.

Zlý sa zahráva so slobodnou vôľou človeka skrze pokušenie zmyslov. Slobodná vôľa je darom, a ak je správne používaná, môže vzdať Bohu veľkú slávu. Ale ak je použitá na páchanie strašných ukrutností, je zneužitá Satanom na kliatbu ľudstva.

Bitka o duše skončí, až slobodná vôľa ľudí sa stane jedno s vôľou Božou. Len potom sa človek oslobodí od všetkého, čo mu prináša smútok a utrpenie všetkého druhu.

Božia vôľa bude panovať v prichádzajúcom svete bez konca.

Váš Ježiš

Posolstvo Matky Spásy z 27. októbra 2014 o 16:20 hod.

1252.   Moja úloha Matky Božích detí je podkopávaná

Moje dieťa, je dôležité, aby ste sa nezabúdali modliť môj najsvätejší ruženec každý deň, na ochranu tejto misie a iných misií pre svet, ktoré schválil môj Večný Otec.

Kresťania, ktorí obhajujú vieru, zistia, že v týchto časoch bude veľmi ťažké aj naďalej vyznávať svoju oddanosť ku mne, Nepoškvrnenej Panne Márii, Matke Božej. Moja úloha Matky Božích detí je podkopávaná a odmietnutá, najmä istými katolíckymi skupinami, ktoré neprichádzajú od môjho Syna. Takéto skupiny vzbudzujú dojem, že sú ctiteľmi Cirkvi môjho Syna, ale nepraktizujú to, čo On učil. Prenasledujú tých, ktorí sa držia Pravdy a vyvíjajú mimoriadne úsilie, aby odmietali ako nezmysel každý druh súkromného zjavenia, daného ľudstvu od smrti môjho Syna na kríži. Keby neboli súkromné ​​zjavenia, dané svetu mnou, Matkou Božou, ako poslom Krista, mnohí by sa nikdy neobrátili k Pravde. Naopak, mnohí by stále kráčali v temnote, odmietali Božiu existenciu a vyhýbali sa modlitbám - dverám, ktoré, ak sú otvorené, osvecujú dušu. Na moju úlohu Matky Božej sa útočí po celom svete kvôli moci, ktorú som dostala k zničeniu zlého nepriateľa. Rozdrvím hlavu hada, ako bolo predpovedané, ale tí, ktorí prejavujú oddanosť ku mne, budú opovrhovaní a zosmiešňovaní podvodníkmi, ktorí sa odvažujú vyhlasovať za odborníkov v učení Cirkvi.

Môjmu Synovi sa hnusí každý druh nenávisti, ktorú človek má voči svojmu bratovi. Roní slzy, keď ktokoľvek hovorí, že je zástupcom Cirkvi môjho Syna, a potom podnecuje nenávisť voči Božiemu dieťaťu. Trpí bolesťou svojho ukrižovania zakaždým, keď jeho služobník Cirkvi zraňuje iného človeka, alebo pôsobí strašné utrpenie nevinným.

Deti, musíte sa usilovne modliť za Cirkev môjho Syna, pretože je vystavená najväčším útokom od svojho založenia. Nepriatelia môjho Syna majú veľa plánov, ako ju zničiť, a väčšina z týchto plánov príde zvnútra. Dbajte na moje varovanie a na tie, ktoré som svetu odhalila vo Fatime. Nepriateľ čaká a čoskoro úplne ovládne Cirkev môjho Syna na zemi a milióny budú uvedení do omylu.

Zapchajte si uši, keď počujete, že služobníkmi môjho Syna je pohŕdané a sú ohováraní za to, že bránia Slovo Božie. Majte vždy na pamäti, že len láska pochádza od Boha a že treba pochybovať o každom človeku alebo organizácii, ktorá vás bude nabádať, aby ste odsúdili človeka, bez ohľadu na to, čo urobil. Nemôžete sa vyhlásiť za Božieho služobníka, a potom hovoriť svetu, aby očierňoval inú osobu. Nemôžete nikdy tolerovať podnecovanie k akejkoľvek nenávisti. Ktokoľvek to robí v mene môjho Syna, nesmie byť k tomu nikdy povzbudzovaný, pretože nenávisť by nikdy nemohla pochádzať od Boha. Musíte sa modliť môj ruženec tak často, ako je to len možné, aby ste potlačili zlo, ktoré zviera svet v čase, kedy každá krutosť je považovaná za spravodlivú.

Láska človeka k svojmu bratovi sa stala vzácnou a dobročinnosť medzi kresťanmi oslabla. Musíte otvoriť oči Pravde a pripomínať si, čo vás učil môj Syn. Je to tak jasné ako deň, pretože to bolo napísané v najsvätejšej Biblii, aby to ľudstvo čítalo.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

Posolstvo Boha Otca z 28. októbra 2014 o 20:20 hod.

1253.   Bezo Mňa by ste nemohli existovať

Moja najdrahšie dcéra, moje deti musia vedieť, že je len jeden Boh. Iba jeden. Akýkoľvek iný existuje len v mysli ľudí. Akýkoľvek iný boh je ohavnosť v mojich očiach a človek, ktorý podľahne uctievaniu falošných bohov, slúži len diablovi, ktorý sa teší, keď človek odpadne od milosti.

Ja som Začiatok a Koniec. Nič Ma nemôže premôcť. Dokonca aj démoni a padlí anjeli, ktorých som odvrhol do priepasti, sa nikdy nepostavia predo Mňa a nebudú Ma vyzývať, pretože nemajú takú moc.

Tak mnoho náboženstiev bolo založených omylným človekom, a to spôsobilo veľa zmätku. Od začiatku som hovoril jedným hlasom a až do konca môže byť len jediný hlas. Svet je môj, pretože som ho stvoril. Stvoril som všetko živé. Tiež som stvoril svoju nebeskú hierarchiu, z ktorej som odvrhol padlých anjelov, ktorí sa Mi vzopreli a zradili Ma. Mnoho z týchto padlých anjelov komunikuje s mojimi deťmi, ktoré vytvorili podobu spirituality nového veku. Varujem tých, ktorí zbožňujú falošných bohov vykonávaním takýchto praktík. Takáto spiritualita vystavuje vaše duše zlým duchom, ktorých jedinou túžbou je vašu dušu zničiť.

Títo falošní anjeli sú démoni, prezlečení za mocných duchov svetla, a zlákajú vás uveriť v nepravdy. Budú vás kŕmiť každým klamstvom o mojej nebeskej hierarchii, aby ste predkladali všetky svoje potreby Satanovi a zlým duchom. Robia všetko, aby brutálne ako divá zver roztrhali vaše duše a potom vás zanechali prázdnych a zbavených všetkej lásky. Keď sa oddáte takému modlárstvu, dajú vám spočiatku falošný pocit pokoja. Démoni sú schopní dať takúto moc, ale len nakrátko. Pretože akonáhle získajú prístup k vašej duši, budú vás trýzniť ​​a podnecovať k démonickým činom.

Ja som všetko, čo bolo na Počiatku, a som i Koniec. Všetko začína a končí so Mnou. Ak dávate prednosť falošným bohom predo Mnou, a ak to robíte zo svojej sebeckej túžby hľadať potešenie, moc a vládu nad svojím osudom, ste vinní prestúpením Prvého prikázania.

Bezo Mňa by ste nemohli existovať. Bezo Mňa nemáte žiadnu budúcnosť. Bez môjho Syna nemôžete prísť ku Mne. Odmietnutím môjho jediného milovaného Syna, Ježiša Krista, pravého Mesiáša, odmietnete Mňa.

Prvýkrát bola svetu daná Pravda, keď pohanstvo bolo bežné. Svet dostal Pravdu narodením môjho Syna a generácie sa obracali. Teraz je Pravda znova dávaná svetu, pretože veľké odpadlíctvo hrdúsi duše tých, ktorí veria v môjho Syna a v čase, kedy je pohanstvo znovu rozšírené. Práve tak, ako to bolo na začiatku, kedy som bol odmietaný nevďačnými ľuďmi, tak tomu bude aj na konci, kedy srdce ľudí skamenie a svoje duše dobrovoľne odovzdajú diablovi. Potom, svet, ako ho poznáte, už nebude, pretože nové nebo a nová zem sa spoja v jedno. Nakoniec znovu zavládne pokoj a Ja zjednotím tých, ktorí si vybrali ísť so Mnou.

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší

Posolstvo Matky Spásy z 29. októbra 2014 o 14:25 hod.

1254.   Viera je základom Cirkvi

Moje drahé deti, kedykoľvek sa cítite skľúčení, znechutení a ustráchaní kvôli strašným krivdám, ktorých ste svedkami, prosím, proste ma o moju mocnú ochranu. Prihovorím sa za vás u svojho Syna, aby vypočul vašu prosbu o pokoj a kľud. Naplní vás potrebnými milosťami, aby ste vytrvali a udržali si v duši živý plameň Ducha Svätého.

Ak prosíte o dary Ducha Svätého a môj Syn odpovie na vaše volanie, vaša viera v Neho bude veľmi posilnená. Akonáhle sa to stane, viera vám umožní viac dôverovať v jeho veľké milosrdenstvo. Viera je základom Cirkvi, ktorým dokáže zostať silná. Viera vás zbavuje strachu a beznádeje. Prináša vám útechu, pokoj a kľud v búrlivých časoch. Dovolí vám vidieť veci jasne, aby ste sa ochránili pred prenasledovaním, ktorému budete musieť čeliť každý deň.

Tí, ktorí sa odovzdali Ježišovi Kristovi, budú musieť vždy znášať bolesť jeho utrpenia. To je niečo, čo musíte prijať, ak kráčate v jeho šľapajach. Ak prijmete tento kríž, potom musíte odovzdať svoje utrpenie môjmu Synovi pre záchranu duší tých, ktorí by inak nikdy nemohli vstúpiť do kráľovstva môjho Syna. Vaša obeť, aj keď môže byť ťažká, prináša veľkú radosť môjmu Synovi, ktorý plače vo veľkom žiali pre duše, ktoré stratí v prospech Zlého v Posledný deň.

Viera, nádej a dôvera v môjho Syna zmierni vaše súženie a prinesie vám pokoj a radosť. Až obdržíte tieto požehnania, spoznáte, že ste prekonali každú prekážku, ktorá vás oddeľuje od Boha. A preto musíte byť vďační - nie smutní - pretože kráľovstvo Božie bude vaše.

Choďte, moje deti, milujte a slúžte môjmu Synovi.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

Posolstvo Ježiša z 29. októbra 2014 o 15:00 hod.

1255.   V tomto čase vylievam na svojich nasledovníkov veľké milosti

Moja vrúcne milovaná dcéra, vylievam veľké milosti na svojich nasledovníkov v tomto čase, kedy ich najviac potrebujú.

Milosti, ktoré na vás, moji nasledovníci, vylievam, zahŕňajú dar nazerania, aby vám umožnil spoznať klam, ktorý nakazí celý svet. Odkazujem vám tiež dar vytrvalosti, aby ste mohli povstať proti mojim protivníkom a pokračovať v boji, aby kresťanstvo prežilo. Dám vám tiež dar trpezlivosti, aby ste boli schopní stále hovoriť Pravdu, až budete musieť počúvať nepravdy, ktoré budú prednášať tí z mojich nasledovníkov, ktorí budú vedení do omylu mojimi nepriateľmi.

Nakoniec vám dám dar lásky, a až vás naplním týmto darom, budete môcť zmenšiť zlo svojimi slovami, skutkami a konaním. Láska ku Mne znamená, že budete milovať dokonca svojich nepriateľov a týmto darom zničíte nenávisť.

Choďte, a prijmite moje dary. Všetko, čo musíte urobiť, je povedať Mi:

"Ježišu, daj mi dary, ktoré potrebujem, aby som Ti zostal verný."

Váš milovaný Ježiš

Posolstvo Matky Spásy z 30. októbra 2014 o 17:30 hod.

1256.   Prijmite kríž s dôstojnosťou. Nesťažujte sa.

Moje drahé deti, keď slúžite môjmu Synovi v tomto živote, je plný ťažkostí. Nasledovať Ho je svojím spôsobom jednoduchá úloha, ale ak nosíte dar Ducha Svätého vo svojej duši, pritiahne na vás hnev Zlého a všetkých nepriateľov môjho Syna. To urobí vašu cestu po chodníku Pravdy mimoriadne ťažkú. Pri každej príležitosti sa budú stavať proti vám, aj keby ste zostali v tichosti vo svojom zbožňovaní môjho Syna.

Mnohí, ktorí skutočne milujú môjho Syna, nemôžu pochopiť, prečo sú týraní ostatnými bez zrejmého dôvodu. Alebo keď sú nepravdivo obviňovaní z prehreškov. Je to kvôli tomu, že Duch Svätý je skutočná Božia prítomnosť, a preto neujde pozornosti Zlého, ktorý sa nezastaví pred ničím, aby vám spôsobil smútok a bolesť. On Zlý, sa vám bude vysmievať bez prestania a urobí to priamo, alebo cez duše tých, ktoré dokázal zamoriť.

Celá táto bolesť, ktorej nebudete rozumieť, je kvôli vašej oddanosti Ježišovi Kristovi. Rovnako ako On znášal výsmech, opovrhnutie a nenávisť, tak tiež ich budú znášať tí, ktorí Mu slúžia. Keď na tejto zemi trpíte v jeho mene, nájdete nakoniec trvalý pokoj, lásku a radosť v jeho kráľovstve. Prijmite kríž s dôstojnosťou. Nesťažujte sa. Nezaoberajte sa s tými, ktorí  vám preukazujú nenávisť, aby sa vaše vlastné srdce nenaplnilo rovnakým jedom.

Nenávisť plodí nenávisť, ak na ňu odpoviete. Láska, ktorá pochádza od Boha, plodí lásku. Ukážte lásku svojim nepriateľom, modlite sa za nich, majte s nimi súcit. Ak to urobíte, Satan bude proti vám bezmocný.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

Posolstvo Ježiša z 31. októbra 2014 o 18:25 hod.

1257.   Tí, ktorí vzdorovali pri mojom prvom príchode, odmietli prijať Božiu vôľu

Moja vrúcne milovaná dcéra, moja vôľa je vytesaná do kameňa a všetci, ktorí Ma skutočne milujú, budú prepletení s Božou vôľou Pána. Vzdorujte mojej vôli a nemôžete sa stať mojimi. Povstaňte proti Mne a Ja vám nedovolím vstúpiť do môjho kráľovstva, lebo len tí, ktorí v konečnom odovzdaní svojej slobodnej vôle prídu ku Mne, budú môcť skutočne povedať, že sú moji. Ak nie ste moji, ako môžem získať vaše nevďačné srdcia? Vy, čo Ma preklínate, opovrhujete tými, ktorí dodržiavajú moje Slovo, alebo sa pokúšate zasahovať do mojej svätej Božej vôle, budete vrhnutí do priepasti, až bude vyčerpané všetko úsilie o vašu spásu.

Keď som sa narodil, mnohí z mojich nepriateľov, ktorých duše boli zamorené zlými duchmi, veľmi sťažovali život mojej Matke. Tí, ktorí ju prenasledovali počas môjho času na zemi, v mnohých prípadoch netušili, prečo voči nej pociťovali takú nenávisť. Ale strpela to pre moje meno. Tí čo Mi vzdorovali pri mojom Prvým príchode, odmietli prijať Božiu vôľu, ktorá ich mala oslobodiť od pút, ktoré im okolo členkov uzamkli démoni.

Veľa času svojej misie na zemi som strávil vyháňaním zlých duchov z duší postihnutých, ale aj poučovaním tých, čo nepoznali vôľu Božiu. Teraz, keď sa pripravujem prísť znovu, moja misia bude tentokrát ešte ťažšia. Vám, so zatvrdnutými srdciami, ktorí Ma odmietate počúvať, hovorím toto. Ak sa Mi naozaj nezasvätíte životom modlitby a oddanosti, iba svojou vierou túto cestu k večnému životu nedokončíte. Nie ste dostatočne požehnaní poznaním a chápaním súvislostí alebo vedomostí môjho Slova na to, aby ste teraz odmietali moje varovanie. Prečo Mnou teraz opovrhujete? Čo myslíte, že vás urobí hodnými stáť predo Mnou, keď Ma budete prosiť o večný život? Hovorím vám, že vaša zatvrdnutosť vás oslepuje k pravde Božieho zjavenia, ktorého ste svedkami v týchto mojich svätých posolstvách svetu.

Nevďačné duše, chýba vám poznanie, ktoré vám bolo veľmi dôkladne dané v najsvätejšej Biblii. Zo všetkých lekcií, ktorým ste boli učení, ste sa nenaučili nič. Vaša pýcha a vaša honba za uspokojením svojich prianí Ma znechucuje. Vaše oči nedokážu vidieť, a tak na Mňa nebudete pripravení. Za každé ohováranie tých, ktorí hovoria Pravdu a obhajujú moje sväté Slovo - napriek vášmu odporu - sa Mi budete musieť zodpovedať. Vyzvem vás potom, aby ste ospravedlnili svoje slová, vaše skutky a konanie proti Mne. Nikdy nebudete môcť povedať, že ste za Mňa, keď popierate Mňa - moje Slovo - dané vám z milosrdenstva Boha, ktorý sa nikdy neunaví vo svojom úsilí zachrániť vaše duše.

Ak ste dostali dar súkromného zjavenia, máte právo rozlišovať. Ale nemáte oprávnenie súdiť iných, alebo ich zraňovať, aj keď neprichádzajú odo Mňa. Ja, Ježiš Kristus, som dal na známosť, že človek nemá právo súdiť žiadnu dušu. Ak Mi vzdorujete, a i keď cítite rozhorčenie voči falošným prorokom, budem vás súdiť a potrestám vás tak, ako ste vy potrestali tých, ktorých ste nenávideli. Nemôžete nenávidieť druhých v mojom mene. Ak nenávidíte iného človeka, potom to robíte v mene Satana. Zmyjem vašu vinu, len keď prídete ku Mne a poprosíte Ma, aby som vás zbavil takého hriechu. Ale mnohí z vás to nikdy neurobia, lebo ste sa postavili nado Mňa, a za to budete trpieť.

Nech nikto z vás nevyhlási inú dušu, že je od Zlého, lebo on, Satan, má potešenie z tých, čo sú vinní tým, že urobili takú chybu. Ani jeden z vás nie je tak čistý od hriechu, aby mohol vysloviť takýto názor.

Ten, kto je odo Mňa a skutočne Ma pozná, by nikdy nezraňoval iného v mojom mene.

Váš Ježiš