Jún 2014

 

3. 06. 2014 - 18:22 hod.

1143.  Sľúbil som svojmu Otcovi, že sa postarám o každú dušu, za ktorú som obetoval svoj život. A tiež to urobím.

Moja vrúcne milovaná dcéra, mám v úmysle dosiahnuť obrátenie v každom národe vo svete a urobiť to rýchlo. Moja láska k vám všetkým je tak veľká, že dokonca aj v prípadoch, kde vládne zmätok v srdci tých, ktorí Ma nepoznajú, zasiahnem takými spôsobmi, ktoré nie sú až doteraz ľudstvu známe.

Môj pokoj bude daný každej duši, ktorá vidí svetlo Pravdy. Moja láska im prinesie pokoj ducha, ktorý tieto duše nikdy skutočne nepoznali. Duch Pravdy bude mojím darom svetu a ľuďom, ktorí Ma neuznávajú. Len potom môže byť človek otvorený Božiemu zásahu, zoslanému na príkaz môjho milovaného Otca, aby mohol vziať do náručia každé svoje dieťa.

Lásku Božiu čoskoro zakúsia vyprahnuté duše - duše, ktoré zostávajú pevne uzavreté pred  vplyvom Ducha Svätého.Plameň Ducha Svätého prenikne ich srdce ako meč a vyleje na ne vrodené porozumenie o tom, aká drahá je každá duša v očiach Božích.

Duch Pravdy prebudí duše tých, ktorí Ma popierajú, ktorí opovrhujú tými, ktorí vo Mňa veria  a tých, ktorí sú presvedčení o svojej vlastnej neporaziteľnosti. Dotkne sa sŕdc nadutých, pyšných, arogantných, rovnako ako nevedomých, zatvrdilých hriešnikov, majúcich v srdci nenávisť, rovnako ako pokorných. Ani jeden z vás nebude vylúčený z tohto veľkého zázraku. Sľúbil som svojmu Otcovi, že sa postarám o každú dušu, za ktorú som obetoval svoj život. A tiež to urobím. Načo bola dobrá moja smrť, ak by znamenala, že dokonca čo i len jediný hriešnik by nemohol byť zachránený? Prídem čoskoro, aby som vás všetkých pripravil na moju spásu. Radujte sa, lebo môj čas je blízko.

Choďte, moji milovaní nasledovníci a zostaňte v láske, nádeji a v očakávaní môjho veľkého milosrdenstva. Splním svoj sľub každému z vás a vy budete žať plody môjho kráľovstva, ak prijmete, s pokorou, moje veľké vyliatie lásky.

Váš Ježiš

    4. 06. 2014 - 14:13 hod.

1144.  Deň sviatku Matky Spásy je posledný deň, ktorý mne, Matke Božej, bude udelený

Moje drahé deti, spása môže byť odkázaná mojím Synom, Ježišom Kristom, len dušiam, ktoré prijmú jeho milosrdenstvo.

Avšak Medaila spásy je mimoriadny dar z neba, daný svetu kvôli veľkej láske, ktorú má môj Syn ku všetkým Božím deťom. Skrze moci mi danej na príkaz Večného Otca, bude táto Medaila zodpovedná za spásu miliárd duší. Je to možné preto, lebo akonáhle duša prijme túto Medailu s otvoreným srdcom, spôsobí obrátenie.

Moja úloha Spoluvykupiteľky v napomáhaní môjmu Synovi v jeho veľkom pláne všetkých zjednotiť a priniesť im večný život, už bola stanovená. Ako Matke Spásy, všetka moc mne udelená k rozdrveniu hlavy hada spôsobí, že jeho moc sa rýchlo zmenší. To je dôvod, prečo Zlý pohŕda touto medailou a zneužije každú dušu, ktorú zamorí, k vykrikovaniu ohavností a k boju proti nej. Musíte neustále ignorovať ducha zla a modliť sa v najbližších rokoch ku mne, svojej milovanej Matke, v tento mimoriadny deň o špeciálne milosti. Vyhlasujem tento deň, 4. jún 2014, ako sviatok Matky Spásy. V ten deň, ak sa budete modliť túto modlitbu, budem sa prihovárať za všetky duše o dar spásy, najmä pre tie, ktoré sú vo veľkej duševnej temnote.

Modlitba modlitebnej kampane (154):  Modlitba dňa sviatku Matky Spásy

Ó, Matka Spásy, predkladám dnes pred teba, v tento deň 4. júna, v deň sviatku Matky Spásy, tieto duše (vymenujte ich).

Prosím, udeľ  mi a všetkým, ktorí ťa uctievajú, drahá Matka, a tým, ktorí rozdávajú Medailu spásy, všetku ochranu pred Zlým a všetkých, ktorí odmietajú milosrdenstvo tvojho milovaného Syna, Ježiša Krista a všetky dary, ktoré odkazuje ľudstvu.

Oroduj, drahá Matka, aby všetkým dušiam bol udelený dar večnej spásy. Amen.

Deti, majte na pamäti, čo som vám povedala - vždy zavolajte ku mne, vašej Matke, aby som vám prišla na pomoc v časoch veľkej núdze. Budem sa za vás vždy prihovárať, aby som vám vo všetkých časoch priniesla pokoj a útechu vo vašom hľadaní, ako sa priblížiť môjmu Synovi.

Dnešok, deň sviatku Matky Spásy, je posledný deň, ktorý mne, Matke Božej, bude udelený. Radujte sa, lebo všetci anjeli a svätí sa v tomto čase spájajú kvôli dušiam, ktoré teraz budú ochránené pred Zlým a ktorých osud bude spočívať v rukách môjho Syna.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

    6. 06. 2014 - 23:15 hod.

1145.  Číslo jedna bude použité ako symbol v novej knihe

Moje drahé dieťa, nepriatelia môjho Syna čoskoro predstavia svetu bezbožnú knihu, ktorá bude mať číslo jedna vložené do svojho červeno a čierneho obalu a v jeho dizajne bude ukrytá hlava capa.

Tým, ktorí z toho nebudú múdri, hovorím. Táto kniha bude vyhlásená za dôležitú publikáciu, ktorá zjednotí svet. Bude na ňu nazerané ako na najväčší zdroj k dosiahnutiu jednoty sveta a povzbudí všetkých, ktorí ju čítajú, prispôsobiť sa novému spôsobu myslenia; novému vnímaniu sebadôvery; zhovievavosti k sebe samému; aby sa mohli spojiť ako jeden s ostatnými, ktorí nasledujú túto cestu k oslave seba samého. Táto kniha sa stane učením pre zjednotenie všetkých národov; všetkých náboženstiev; všetkých politík; všetkých pravidiel a ekonomických názorov. Bude použitá na vytvorenie novej, jednotnej svetovej spoločnosti, bez náboženstiev, ktoré uctievajú môjho Syna, Ježiša Krista. Bude súčasťou školských osnov a všetky vlády budú povzbudzované k tomu, aby adaptovali jej filozofiu, ako súčasť ústavy svojich krajín.

Číslo jedna bude použité ako symbol v novej knihe a ľudia budú nosiť odznaky, aby verejne oznámili svoju príslušnosť k tejto jednotnej, svetovej aliancii. Všetko bude pripravené, aby až povstane antikrist, bolo na knihu nazerané tak, že bude mať istú úlohu v jeho diktatúre. Kniha bude schvaľovať každé falošné učenie; každú lož v očiach Boha; nepravdy a nebezpečnú filozofiu, ktorá povedie všetkých, ktorí prijímajú jej náplň, do vážneho omylu. Kvôli tomu bude schopnosť ľudí rozlíšiť dobro od zla oslabená. Ich morálka bude spochybnená a pohanstvo, zamaskované ako náboženstvo, ktoré všetkých prijíma, bude ľstivo vpletené do každého odseku.

Mnoho ľudí si bude chcieť túto knihu kúpiť, pretože bude vyhlásená za prekvapivý prielom  vo svete politiky. Stane sa knihou, ktorá bude propagovať istú formu komunizmu, ale bude sa na ňu nazerať ako na niečo s jedinečnou spiritualitou, ktorá sa dotkne sŕdc mnohých ľudí. Bude všetkým, čo je v protiklade k pravému Božiemu Slovu. Bude knihou, ktorá si vytkne za cieľ evanjelizovať svet do viery v dôležitosť humanizmu. Bude oslavovať ľudstvo, ľudskú inteligenciu, pokrok, veľkú vedeckú silu a dôležitosť ovládať všetky krajiny rovnakým spôsobom.

Všetko je naplánované, aby sa zabezpečilo, že antikrist bude privítaný uprostred veľkých osláv. Lebo nemýľte sa, táto kniha bude koncipovaná ním, ktorý sa sám vyhlási za kráľa sveta. A všetky národy budú nadšené z nového sveta, nového začiatku a nového vodcu. Časom bude privítaný s knihou bludov v Cirkvi môjho Syna. A až zasadne na trón v novom chráme, všetci sa budú k nemu správať ako ku Kristovi. Čoskoro po tom uvedie svet do klamnej viery, že je môj Syn, Ježiš Kristus.

To bude čas veľmi mnohých sĺz - sĺz, ktoré sa budú vylievať z neba kvôli klamu, do ktorého bude vtiahnutých tak mnoho ľudí. Všetky tieto prípravy začali, a tak Boh sa tiež pripravuje bojovať za tých, ktorí upadnú pod vplyv antikrista. Pripravte sa dobre, drahé deti, pretože budete potrebovať každú pomoc z neba, aby vám pomohla vydržať v prichádzajúcich časoch.

Choďte vpred s nádejou, pretože toto obdobie bude krátke, lebo Boh nedovolí šelme panovať dlhšie, než je podľa Svätého písma nutné. Dôverujte, dúfajte a buďte vďační, že je vám teraz dávaná Pravda, lebo takto sa dokážete pripraviť. Vzdávajte vždy vďaky Bohu za takéto milosti, lebo On je tak šľachetný, že čím viac budete k Nemu volať skrze jeho milovaného Syna, tým viac oslabí vplyv takýchto testov.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

   7. 06. 2014 - 20:00 hod.

1146.  Viera duchovných bude pošliapaná najväčším nepriateľom Boha, aký kedy kráčal po zemi - Antikristom

Moja vrúcne milovaná dcéra, Duch Pravdy, ktorý prevláda v mojej Cirkvi na zemi, musí byť posilňovaný, živený a udržiavaný mojimi svätými služobníkmi, ktorým som zveril starostlivosť o všetky Božie deti.

Kňazi v mojej Cirkvi budú čoskoro čeliť výzvam, čo bude znamenať, že mnohí zistia, že je veľmi ťažké dodržiavať moje Slovo. Všetko, čo nie je odo Mňa, im bude predkladané zradcami medzi nimi.

Ako len túžim priniesť im útechu a ako urobím všetko, čo je v mojej moci, aby som naplnil ich duše ohňom Ducha Svätého. Urobím to, aby zostali bdelí, pokojní a bez pochýb, až budú vyzvaní zapojiť sa do učenia, ktoré nebude odo Mňa. Ako strážcovia môjho Slova musia byť pripravení zostať Mi verní. Ale budú prehováraní, aby sa usilovali o nový výklad môjho Slova, a to povedie k vážnemu omylu. Ak uvedú nevinné duše a tých, ktorí sú Mi oddaní do omylu a do páchania kacírstva, budú vinní prijatím učenia pekla. Preto spoznajú, aké to je pocítiť hnev môjho Otca.

Kňazi, ktorí sú moji, budú potrebovať obnoviť svoje sľuby lásky, lásky k blížnemu a čistoty, ak majú zostať v stave milosti, aby Mi slúžili, ako sa k tomu zaviazali v mojom mene. Žiaľ, moc zla, ktoré nad nimi získa prevahu, bude taká, že mnohí zistia, že je príliš ťažké odolávať tlaku, ktorý je na nich vyvíjaný. Iní prijmú nové učenie a stanú sa súčasťou čoskoro vyhláseného nového svetového kňazstva - kde už viac nebudú slúžiť trojjedinému Bohu. Potom povedú mnoho duší do odpadlíctva. Len málo zostane verných Mne a oni budú prinášať útechu kresťanom, ktorí sa nikdy neodchýlia od Pravdy. Tí, ktorí Ma zradia, budú sami obeťami antikrista a jeho armády, ktorý ich bude prenasledovať spôsobmi, ktoré budú znamenať, že ak neurobia zmluvu so šelmou, tak budú vylúčení ako zločinci a budú obvinení z trestných činov podobných vlastizrade.

Tí verní si budú vzájomne poskytovať útechu a mojou milosťou im budú dané dary od Boha, ktoré potrebujú k ochrane pred prenasledovaním, vrátane Pečate živého Boha, ktorá im umožní prekonať odpor, ktorému budú čeliť, keď sa bude s kresťanstvom kruto zaobchádzať. Tí, ktorí sú pre Mňa a vo Mne, pocítia vo svojom srdci veľkú odvahu, pretože budú schopní rozlíšiť ducha Pravdy od ducha zla. A tak počas tohto času bude viera duchovných pošliapaná najväčším nepriateľom Boha, aký kedy chodil po zemi - antikristom. Zvedie ich a vtiahne ich do veľkej siete klamu a beznádeje. Jeho vplyv na nich bude ako veľká temnota, ktorá na nich zostúpi a uhasí svetlo ich duší a mnohí, potom, predajú svoje duše Satanovi.

Všetky tieto udalosti znejú, ako veľký hrmot, ako buchnutie hromu, ale to nie je spôsob, akým bude pracovať šelma. Nie, na jej misiu bude nazerané ako na veľkú evanjelizáciu sveta, ktorá sa prejaví mnohými spôsobmi. Bude sa zdať tak príťažlivá, že to nebudú len zasvätení služobníci, osvietení Bohom, vybraní, aby viedli Jeho ľud na zemi do svätosti, ktorí padnú za obeť klamu. Nepriatelia Boha prijmú aj nové evanjelické hnutie, ktoré bude oznámené postupne a bez veľkej slávy, pretože by to vytváralo príliš veľa otázok.

Budú zavedené nové zákony, ktoré zdanlivo zlepšia životy chudobných vo svete. Potom sa bude vytvárať zjednocovanie krajín skrze ich banky, podniky, spojenectvo priateľov v budúcich vojnových udalostiach, politike a nakoniec náboženstve. Kroky k tomu už začali a plán bol koordinovaný viac ako sedem rokov vo všetkých podrobnostiach.

Všetko, o čo vás prosím, je zostať bdelí a modliť sa za všetkých mojich kňazov, aby si udržali milosti, ktoré som im dal, aby Mi slúžili a uchovali si pravú vieru.

Len Pravda je večná.

Len Pravda môjho Slova udrží život - život duše, rovnako ako život tejto zeme.

Lži, predkladané ako Pravda, pochádzajú od Satana, ktorý je naveky zatratený. Tí, ktorí ho nasledujú, prispôsobia sa jeho spôsobom a stanú sa jeho sluhami, sa ponoria do temnoty a dostanú sa do vážneho nebezpečenstva.

Len Pravda vás zachráni. Ja som Pravda. Nasledujte len Mňa, lebo nič iné vám nemôže priniesť lásku, pokoj, večnú radosť a šťastie. Len tým, že budete nasledovať Mňa a moje sväté Slovo - ako som ho dal svetu, kde nebolo pozmenené - môžete byť zachránení.

Váš Ježiš

    8. 06. 2014 - 14:45 hod.

1147.  Prosím tých, ktorí nasledujú tieto posolstvá, aby sa modlili za túto misiu

Moje dieťa, môžem prosiť tých, ktorí nasledujú tieto posolstvá, aby sa modlili za túto misiu? Vaše modlitby sú požadované, aby toto dielo bolo uchránené od všetkých podlých nástrah a skutkov Zlého skrze tých, ktorí mu slúžia a uctievajú ho. Nikdy predtým neboli vaše modlitby tak potrebné, ako v tomto čase. Práca Zlého proti tejto Misii spásy je intenzívna a jeho nenávisť rastie. Ak nebudete prosiť Boha, aby rozptýlil jeho nenávisť a vplyv na ľudstvo, jeho práca bude mať úspech a bude ničiť duše, ktorých jediná nádej je skrze tieto dary, ktoré Boh dáva svojim deťom.

Prosím vás, drahé deti, aby ste sa modlili za všetkých, ktorí zasväcujú svoje životy Božiemu volaniu a tejto misii. Túto modlitbu sa máte modliť za všetkých Božích prorokov, vizionárov a zasvätených služobníkov, aby Mu aj naďalej slúžili, zatiaľ čo On napĺňa poslednú zmluvu.

Modlitba modlitebnej kampane (155):  Za ochranu Misie spásy.

Ó, najdrahšia Matka Spásy, vypočuj naše volanie za ochranu tejto Misie spásy a za ochranu Božích detí. Modlíme sa za tých, ktorí vzdorujú Božej vôli v tomto veľkom okamihu histórie. Prosíme ťa, ochraňuj všetkých, ktorí odpovedajú na tvoje volanie a na Slovo Božie, aby zachránili každého pred nepriateľmi Boha. Prosím, pomôž oslobodiť duše, ktoré padnú za korisť diablovmu klamu a otvor ich oči k Pravde.

Ó, Matka Spásy, pomôž nám, úbohým hriešnikom, aby sme boli hodní obdržať milosť vytrvalosti v čase nášho utrpenia v mene tvojho milovaného Syna, Ježiša Krista.

Ochraňuj túto misiu pred škodou. Ochraňuj svoje deti pred prenasledovaním. Pokry nás všetkých svojím najsvätejším plášťom a napomáhaj nám darom udržania viery zakaždým, ak sme napádaní, keď hovoríme Pravdu, za odovzdávanie svätého Božieho Slova, po zvyšok našich dní odteraz až naveky. Amen.

Moje milované deti, musíte každý deň ponúkať svoje modlitby môjmu Synovi na ochranu tejto misie pred nenávisťou Satana. Ak to urobíte, bude vám dané všetko požehnanie. Vy, ktorí máte možnosť, nechajte, prosím, slúžiť omše za Božieho proroka Máriu Božieho milosrdenstva tak často, ako len môžete a za všetkých Božích služobníkov, aby skrze Božie milosrdenstvo, boli s Ním všetky duše naveky spojené v jeho kráľovstve.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

   9. 06. 2014 - 21:42 hod.

1148.  Láska je jediná cesta, ako premôcť nenávisť. Nenávisť nemôže zvíťaziť nad láskou, ak pochádza od Boha.

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako len túžim dosiahnuť k tým, ktorí stratili vieru a k tým, ktorí už vo Mňa neveria, rovnako ako k nevedomým.

Tieto posolstvá sú pre svet - nie len pre vyvolených, ktorí Ma zdravia so všetkými poctami a ktorých duše sú naplnené láskou ku Mne. Milujem každého, ale v šírení Božieho Slova sa spolieham na veriacich, aby v zatvrdilých, uzavretých srdciach zapálili oheň mojej lásky.

Ak Ma milujete, budete činiť ostatným všetko dobré, ako som vás učil. Budete sa správať k ostatným tak, ako som vás miloval. Budete trpezliví s tými, ktorí vami pohŕdajú, pretože nosíte znak kresťanstva. Objímte slabých: učte ich mojej láske vo všetkom, čo hovoríte a robíte. Byť kresťanom znamená presadzovať moje Slovo každým spôsobom. Nesmiete nikdy zabudnúť, že moja láska je božská. Moje božstvo je dokonalé a tak moc Ducha Svätého je nepremožiteľná, ak je prítomný v akomkoľvek mojom diele. Moje diela sú mocné a budú rásť a šíriť sa ako silný poryv vetra rýchlosťou, ktorá je mimo vaše chápanie. Preto, keď sa dám spoznať mojím Slovom – mojimi posolstvami svetu – ak Ma prijmete, preukážem  veľké milosrdenstvo všetkým, ktorí ochotne pozdvihnú môj kalich. Ak prijmete dary, ktoré vám dávam a použijete ich, ako si želám, pre dobro ostatných, potom sa uskutočnia veľké zázraky obrátenia. Moja láska, keď ju odo Mňa prijmete, sa rozšíri na ostatných. Keď ostatní príjmu vašu lásku, aj oni spoznajú, odkiaľ pochádza.

Keď moja láska bude vštepená do vašich duší mocou Ducha Svätého, nechá vás predo Mnou padnúť na kolená a plakať radosťou. Nemýľte sa, spoznáte Božiu lásku okamžite, keď prenikne vaše srdcia mocou Ducha Tešiteľa. Potom pochopíte moc lásky, lebo Ja som láska. Ja som moc, pred ktorou každý démon, každý padlý anjel aj sám Satan, padnú na zem v agónii, pretože nado Mnou nemajú žiadnu moc.

Keď dovolíte mojej láske naplniť vaše duše, vy tiež budete mať vo vnútri moc poraziť každý druh zla vo svete. Moja láska zničí moc Satana a všetkých jeho démonov. Moja láska bude vašou zbraňou proti zlu, ktorému budete musieť čeliť, pretože hovoríte v mojom mene. Prijmite moju lásku a vždy milujte mojich nepriateľov. Nesmiete nenávidieť mojich nepriateľov, lebo to je presne to, čo Zlý chce, aby ste urobili, aby mohol šíriť nenávisť. Keď sa šíri láska, plodí lásku v ostatných, práve tak, ako nenávisť prináša so sebou pochybnosti, strach a hnev. Láska je jedinou cestou, ako premôcť nenávisť. Nenávisť nemôže zvíťaziť nad láskou, ak pochádza od Boha.

Prajem si dať vám túto modlitbu modlitebnej kampane, aby vás ochránila pred nenávisťou.

Modlitebná Kampaň (156)  Za ochranu pred nenávisťou

Drahý Ježišu, daj mi svoju lásku a otvor moje srdce, aby som prijal tvoju lásku s vďačnosťou. Skrze moc Ducha Svätého, nechaj tvoju lásku žiariť na mňa tak, aby som sa stal majákom tvojho milosrdenstva.

Obklop ma svojou láskou a dovoľ, aby moja láska k Tebe oslabila každý druh nenávisti, s ktorou sa stretnem, až budem šíriť správy o tvojom Slove. Vylej na nás svoje milosrdenstvo a odpusť tým, ktorí Ťa odmietajú, urážajú Ťa a sú ľahostajní k tvojmu božstvu a daruj im dar lásky.

Nech Tvoja láska žiari v časoch neistoty, slabej viery, v časoch skúšok a utrpenia a mocou Ducha Svätého mi pomôž, aby som priniesol Pravdu tým, ktorí tvoju pomoc najviac potrebujú. Amen.

Moji drahí nasledovníci, budete potrebovať moju ochranu viac, než kedykoľvek predtým, ako táto misia bude rásť. Moja láska vás vždy pokryje a Ja sa vám nechám spoznať prostredníctvom môjho Slova, milosti Ducha Svätého a obrátenia skrze modlitby, ktoré táto misia spásy prinesie svetu.

Nikdy nepochybujte o mojom božstve alebo o moci Božej, lebo bezo Mňa nie ste nič.

Váš Ježiš

   10. 06. 2014 - 12:05 hod.

1149.  Bez môjho svetla nie je nič, len temnota duše. Žiaden pokoj. Žiadna láska.  Žiadna nádej.  Žiaden život.

Moja vrúcne milovaná dcéra, ľudia sa môžu pýtať, prečo je dôležité, aby obeta svätej omše bola zachovaná za každú cenu? Omša je ohnisko mojej prítomnosti - mojej skutočnej prítomnosti vo svete. Moja prítomnosť prináša súčasne život aj svetlo. Prináša duši život a napĺňa ju jedinečnou milosťou. Prináša so sebou svetlo - moje svetlo - ktoré je mocnejšie, než slnko. Iskrička môjho svetla stačí na to, aby osvetlila miesto, ktoré je v temnote. Kým moja svätá Eucharistia bude udržiavaná vo veľkej sláve na oltároch mojej Cirkvi, bude existovať život. Bez nej bude temnota. Ak nebudem prítomný, nebude svetlo. Bez môjho svetla nie je nič, len temnota duše. Žiaden pokoj. Žiadna láska. Žiadna nádej. Žiaden život.

Až vám budú v mene evanjelizácie a modernosti vnútené akékoľvek nové pravidlá v mojom mene, vedzte, že ak nebude moja Eucharistia viac uctievaná, ako má byť a ako bolo zamýšľané, môžete si byť istí, že nebude trvať dlho, než úplne zmizne. V deň, kedy sa tak stane, zostúpi na zem temnota. Neuvidíte ju, ale pocítite ju v chladných srdciach ľudí, pretože v tej dobe sa ľudstvo zmení. Akonáhle moja prítomnosť zoslabne, brány pekla budú otvorené a antikrist zaujme moje miesto v mojej Cirkvi. Bude to on, ktorý nie je zo Mňa, kto zasadne na trón, ktorý je právoplatne môj. A pred neho, k jeho nohám, padne moja cirkev na tvár. To bude najväčšia zrada vykonaná na Mne, na vašom Ježišovi, odkedy Ma Judáš odovzdal mojim nepriateľom, aby Ma ukrižovali.

Je to moja cirkev, ktorá bude prenasledovaná najskôr a tí, ktorí sú slabí vo viere, vzdajú hold šelme. Budú to muži, ktorí budú tvrdiť, že zastupujú moju Cirkev - ktorí Ma znovu ukrižujú. Až podvodník vyhlási, že je Mnou, hodiny začnú tikať, a potom sa za ohlušujúceho zvuku rozdelenia neba a za dunenia hromu oznámi môj návrat. Svet potom pochopí pravdu môjho sľubu, že sa vrátim, aby som si konečne vyžiadal svoje kráľovstvo a priniesol jednotu svojej Cirkvi, svojej pravej Cirkvi - tým, ktorí Mi zostali verní vo všetkých skúškach a súženiach.

Nič nemôže zvíťaziť nad mojou cirkvou, pretože pod mojím vedením a riadením, zostane nepreniknuteľná voči šelme a všetkým zradcom, ktorí Ma zradia pre svoj vlastný zisk.

Počujte teraz môj sľub. Všetko, čo som vám povedal, že sa stane, sa uskutoční. Všetko, čo som vám sľúbil, sa naplní. Všetko, čo je moje, je vaše. Všetci patríte Mne. Držte sa Ma zo všetkých síl, pretože bez mojej ochrany upadnete do omylu a to by zlomilo moje srdce. Neopúšťajte Ma nikdy pre toho, kto vás nenávidí. Ja vás nikdy neopustím, pretože vás veľmi milujem. Ťahám vás k sebe a vy sa napriek tomu odťahujete. Prečo? Čoho sa bojíte? Vari neviete, že patríte Mne a že je to prirodzené právo? Oprite sa o Mňa, moji milovaní nasledovníci, lebo čoskoro sa budete cítiť stratení a nebudete vedieť, kam sa obrátiť. A Ja budem čakať, aby som vám priniesol svoju lásku a ponúkol vám útechu.

Poďte. Nebojte sa Ma. Prichádzam len s láskou, aby som vám priniesol svoj pokoj.

Moje svetlo vám prinesie zrak.

Moja láska vám prinesie nádej.

Moje srdce vám prinesie pokoj.

Moje ruky vás uzdravia.

Moje oči vás vidia.

Moje rany vás priťahujú.

Moje Telo vás nasýti.

Moja bolesť je vaša.

Vaša bolesť je moja.

Moje milosrdenstvo vás zachráni.

Moje Slovo je vašou cestou do môjho kráľovstva.

Váš Ježiš

    11. 06. 2014 - 12.25 hod.

1150.  Moc Najsvätejšej Trojice je mimo zásahu človeka

Moja najdrahšia dcéra, je mojou túžbou, aby každý z vás odpovedal v tomto čase na volanie Najsvätejšej Trojice. Moc Najsvätejšej Trojice je mimo zásahu človeka, a milosťou svojej lásky dosahujem k ľuďom, aby som im hlásal Pravdu.

Nebojte sa vášho Otca, lebo Ja som váš a vy ste moji. Všetka moc je v mojich rukách a robím veľké výnimky, aby som zjednotil svet. Mnohé duše sú ku Mne ľahostajné. Vyhýbajú sa Mi, popierajú moju existenciu a urážajú moje božstvo tým, že kladú predo Mňa falošných bohov, vyrobených z taveného zlata. Všetko, čo je vyrobené z hliny bude nahradené obnovenou existenciou. Nič na zemi nie je večné. Všetko sa obráti v prach. Všetko, čo je večné, nie je z vášho sveta. Stvoril som človeka na svoj obraz. Vdýchol som mu život a dostali ste dych a som to Ja, kto vám ho vezme. Všetko začína a končí so Mnou a žiadny človek nemôže, alebo nebude diktovať, ako zjednotím moje deti. Táto úloha je moja - nie vaša.Moje plány zachrániť duše - dobrých, zlých a úbohých, nebudú zničené. Možno poškodené, ale nikdy zničené, pretože všetko, čo poviem, bude, a všetko, čo si želám, sa stane.

Poznám každého z vás, pretože ste boli zrodení z mojej lásky. Či už sú vaše pomery akékoľvek, vznikli kvôli božskej prozreteľnosti, a pre všetko je nejaký dôvod. Tí, ktorí Ma nepoznáte - vy ste tiež moji, lebo som vás stvoril. Nevyvinuli ste sa z druhov. Veriť tomu je klamať sám seba a slúži to len ako prostriedok, vsadený do vašich sŕdc podvodníkom, aby ste Ma popierali. Popieraním Mňa, vášho Večného Otca, popierate večnú spásu. A tým, že popierate pravdu o mojej existencii, sa sami oddelíte od existencie večnej slávy.

Všetka milosť je moja. Štedro dávam svoju milosť tým, ktorých srdcia sú čisté, ktorí majú lásku v dušiach, pretože Mi dovolili do nich vstúpiť. Hlavnou prekážkou na získanie večného života je pýcha ľudstva. Pýcha je jedinou najväčšou prekážkou k vášmu zjednoteniu so Mnou. Môžete Ma poznať skrze môjho Syna, rozumieť môjmu Slovu, ale nechcete praktizovať to, čo ste sa naučili. Láska pochádza odo Mňa. Ak je v duši pýcha, láska v nej umiera a je nahradená nenávisťou. Pýcha pochádza od Satana a je Mi odporná, rovnako ako je mučivá.

Dovoľte Mi milovať vás tým, že prijmete moje Slovo a dary, ktoré som dal svetu skrze najväčšiu obeť smrti môjho Syna na kríži. Dal som vám život. Dal som vám seba skrze zjavenie môjho Syna. Ponížil som sa v pokore pred vami, aby som premohol hriech pýchy. Učil som vás skrze prorokov. Dal som vám dar slobodnej vôle, ale vy ste ho zneužili na uspokojenie vašej vlastnej zmyselnosti a vašich túžob. Dar slobodnej vôle má dvojaký účel - dať vám slobodu voľby, aby ste ku Mne neprišli zo strachu, ale z lásky, a zvíťaziť nad mocou diabla. Je to vaša slobodná vôľa, po ktorej Satan prahne zo všetkého najviac a použije každý klam, aby vás prinútil mu ju odovzdať. Keď to duše urobia, skrze hriech pýchy, praktikami New Age a okultizmom, stanú sa otrokmi Zlého. Potom v dušiach, ktoré mu odovzdali svoju slobodnú vôľu, prejaví každú zo svojich vlastností. Spoznáte ich podľa ich správania. Ale jedno znamenie, že ich slobodná vôľa bola daná Zlému, je, že tieto duše sa stále snažia verejne sa vysmievať môjmu Synovi, Ježišovi Kristovi, a jeho Matke, Nepoškvrnenej Panne Márii, Matke sveta. Satan pohŕda oboma.

Ak použijete namiesto toho slobodnú vôľu, ktorú som vám dal, pre dobro vašej duše a k vzájomnej láske, bude to mocný prostriedok, ktorým oslabíte moc Satana. Ale sú to tie duše, dávajúce Mi, skrze môjho Syna, Ježiša Krista, dar svojej slobodnej vôle, ktoré Mi dajú najmocnejší dar zo všetkých. Bude to prostredníctvom týchto duší, že porazím Zlého a budú prostriedkami, ktorými môžem zachrániť duše tých, ktorí sa odo Mňa úplne oddelili.

To je môj sľub. Zachránim duše aj v najbeznádejnejších prípadoch kvôli obetiam tých, ktorí Mi dajú tento dar svojej slobodnej vôle prostredníctvom môjho Syna, Ježiša Krista.

Váš večný Otec

Boh Najvyšší

   13. 06. 2014 - 22.20 hod.

1151.  Lebo to bude najväčší deň od doby, kedy Boh stvoril Adama a Evu

Moja vrúcne milovaná dcéra,  môj čas je veľmi blízko, a preto je dôležité, aby sa každý človek vo svete pripravil, ako keby mali byť vzatí z tohto života v každom okamihu. Neignorujte moje volanie, pretože tí, ktorí sa nedokážu pripraviť na Veľký deň, budú zanechaní vo veľkej úzkosti.

V deň môjho Druhého príchodu, ktorému bude predchádzať Varovanie, kde svetu dokážem, kto Ja som, musíte byť pripravení. Prídem pre všetkých, aby som vás zobral do dokonalého, nového a nádherného raja. Neželám si nikoho vylúčiť. Každý z vás je milované Božie dieťa. Tí, ktorí si nie sú vedomí svojho pôvodu, okamžite spoznajú, kto Ja som. Lebo to bude vychádzať z hlboko zakoreneného ľudského inštinktu, práve tak ako dieťa, ktoré, oddelené od svojich prirodzených rodičov, spozná svojich pokrvných príbuzných, aj keby to trvalo celý život, ako sa spolu stretnú. Pocíti to prirodzene, a pre tých, ktorí majú vrelé srdcia, posledný okamih bude naplnený oblažujúcou láskou. Nemáte sa čoho báť.

Vy, ktorí ste sa rozhodli veriť vo falošných bohov a neuznávate Trojjediného Boha, Ma neprijmete ľahko, pretože ste Ma vždy odmietali. Napriek tomu vás k sebe pritiahnem a objímem vás. Moc Božia zostúpi na vás skrze dar Ducha Svätého a vy zistíte, že je ťažké sa odo Mňa odvrátiť. Takže všetci Ma uvidíte, vrátane tých, ktorí Ma v tomto živote odmietali, a väčšina z vás si v tejto fáze uvedomí Pravdu. Dovolíte Mi vás pritiahnuť do mojej svätej náruče.

Zodvihnem vás všetkých, v jedinom okamihu, v mihnutí oka, do môjho nového kráľovstva. A potom začne začiatok konca. Duše, ktoré zbožňovali šelmu a oddali sa telom, mysľou a dušou Satanovi a ktorí sa stali jeho dobrovoľnými agentmi, sa nebudú mať kam obrátiť, kam sa schovať a budú ponechané bez pomoci, pretože Satan ich opustí. Lebo vtedy bude Satan uvrhnutý do priepasti a jeho moc v tomto momente úplne zmizne. Týmto dušiam hovorím toto. Dokonca aj v tejto fáze vám prejavím milosrdenstvo. Musíte ku Mne volať a povedať:

"Ježišu, pomôž mi. Ježišu, odpusť mi všetky moje hriechy."

A Ja vás tiež pozdvihnem do môjho Nového raja.

Zachránim každú dušu, ktorá bude ku Mne volať tesne pred tým, než sa obloha uzavrie, hory sa zrútia a more zaleje zem, a potom nebesá zmiznú spolu so starou zemou. Povstane môj Nový raj, nové nebo a zem, taká, ako bola stvorená pre Adama a Evu, a všetci sa budú radovať. Lebo to bude najväčší deň od doby, kedy Boh stvoril Adama a Evu. Nikdy nestrácajte nádej a spomeňte si na moje terajšie slová k vám.

Moje milosrdenstvo je tak veľké, že dokonca aj tí, ktorí predali svoje duše diablovi, budú zachránení, ak si tak želajú, tým, že budú ku Mne volať v Posledný deň. Oni tiež môžu žiť večný život veľkej slávy so všetkými Božími deťmi. Tento Nový raj je vaše právoplatné dedičstvo. Nepremárnite ho pre falošné a prázdne sľuby Satana.

Milujem vás všetkých. Uchovajte si moju lásku stále uzavretú v srdci a Ja vás vždy ochránim od zla.

Váš Ježiš

   14. 06. 2014 - 12:40 hod.

1152.  Nesmiete nikdy uctievať žiadneho iného boha okrem Trojjediného Boha

Moja vrúcne milovaná dcéra, je len jediný Boh - Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý - všetci odlišné osoby v jednom. Nie sú tri oddelené samostatné celky, lebo my sme jeden - Boh Otec, Stvoriteľ všetkého, Boh Syn, ktorý sa zjavil, aby žil medzi vami a Boh Duch Svätý, daný ľudstvu ako dar, prostredníctvom ktorého Pravda napĺňa vaše srdcia poznaním, novým životom a mocou mojej lásky.

Keď prichádzate ku Mne, prichádzate k môjmu Otcovi. Keď vás volá Duch Svätý, prichádza od Otca. Všetci pochádzajú z Boha. Nesmiete nikdy uctievať žiadneho iného boha okrem Trojjediného Boha. Ale vedzte toto. Aby ste spoznali Otca, musíte uznať Boha Syna, lebo bezo Mňa, Ježiša Krista, nemôžete spoznať Otca.

Boh miluje všetky svoje deti, ale jeho deti Ho nemilujú, ako by mali. To je v poriadku, pretože skrze Mňa sa stanú súčasťou môjho nového kráľovstva na zemi. Potom sú tu tí, ktorí nasledujú Zlého a ktorí mu vedome dávajú dar svojej slobodnej vôle. Potom už nemajú kontrolu nad svojimi činmi, lebo zlí duchovia v nich ich používajú, aby získali iné zraniteľné duše. Tieto duše neuctievajú Boha, namiesto toho uctievajú Satana. Úpenlivo vás prosím, aby ste Mi pomohli zachrániť tieto úbohé nešťastné duše, lebo už viac nemôžu zachrániť svoje vlastné duše prostredníctvom svojej slobodnej voľby. Želám si, aby ste skrze vaše modlitby, prosili o oslobodenie duší v zajatí, aby mohli prísť späť ku Mne.

Modlitebná kampaň (157):  Za duše v zajatí

Ó, drahý Ježišu, osloboď duše, ktoré sú otrokmi falošných bohov a Satana. Pomôž nám skrze naše modlitby priniesť im úľavu od bolesti posadnutosti.

Otvor brány ich väzenia a ukáž im cestu do Božieho kráľovstva skôr, než budú vzatí Satanom ako rukojemníci do priepasti pekla.

Prosíme Ťa, Ježišu, aby si pokryl tieto duše mocou Ducha Svätého, aby hľadali Pravdu a pomôž im nájsť odvahu odvrátiť sa od nástrah a skazenosti diabla. Amen.

Problém, s ktorým sa stretávajú duše, ktoré zbožňujú falošných bohov, je ten, že ponechávajú samých seba otvorených duchu zla, ktorý potrebuje len nepatrný zlomok ich slobodnej vôle, aby ich zamoril. Falošní bohovia vedú duše do strašného nebezpečenstva. Najväčšie nebezpečenstvo, ktorému čelia, je to, že veria, že takéto praktiky sú normálne, zdravé pre ich ducha a že sú prostriedkami, ktorými nachádzajú mier a pokoj vo svojich životoch. Ale všetko, čo nájdu, je bolesť a zármutok.

Varujem vás pred nebezpečenstvom nasledovania mágie a praktík učenia New Age, pretože nie sú odo Mňa. Iba nasledovaním Mňa, Ježiša Krista, môžete mať večný život. Opakom života je smrť. Smrť tela neznamená koniec vašej existencie. Vaša existencia je večná. Večný život prichádza len skrze Mňa. Večná smrť pochádza od Satana.

Váš Ježiš

   15. 06. 2014 - 09:30 hod.

1153.  Zborím chrámy týchto siekt a zastavím ich v ich odporných činoch proti Božím deťom

Moja vrúcne milovaná dcéra, rozsah, v akom som ignorovaný, odmietaný a nenávidený, sa vymyká znalosti väčšiny ľudí.

Existujú skupiny a sekty, ktoré sú oddané uctievaniu Satana, ktoré páchajú strašné ukrutnosti pod vedením toho, ktorý Ma nenávidí. Úbohí hriešnici, ktorí sa na tom podieľajú, predali svoje duše diablovi, a vonkajšiemu svetu sú zdrojom zábavy; ale teraz Ma počúvajte. Oni majú len jedného pána a tento pán má nad nimi veľkú moc, pretože mu dali dar svojej slobodnej vôle. A pretože Satan pohŕda ľudskou rasou, využíva tieto duše, aj keď v skutočnosti nechápu túto skutočnosť. Ich nenávisť ku Mne je tak silná, ako je k tým, ktorí slúžia Mne, Ježišovi Kristovi.

Posledná bitka o duše bude vybojovaná v každej časti sveta a budú to tieto skupiny, ktoré budú veľmi tvrdo bojovať, aby vzdialili ľudí odo Mňa a konečnej spásy, ktorú prinášam Božím deťom. Pretože ich všetkých milujem, vrátane tých, ktorí obetovali svoje životy a svoje právo na večnú spásu pre prázdne sľuby kráľa klamstiev, je mojou povinnosťou prekonať všetky prekážky, aby som k nim dosiahol a mohol ich zachrániť.

Zborím chrámy týchto siekt a zastavím ich v ich odporných činoch proti Božím deťom. Tí, ktorí sa oslobodia z tohto väzenia nenávisti, Ma nájdu čakajúceho - to sľubujem. Za každú jednotlivú dušu, ktorá z týchto skupín príde ku Mne, hľadajúc pokoj - obrátim desaťkrát ich počet. Porazím diabla a vezmem Božie deti, nezáleží na tom, čo urobili, späť z pokraja priepasti pekla.

Nikdy sa neobávajte moci zlého ducha, ak Mi úplne dôverujete. Moja moc, moc Boha, Začiatku i Konca, nebude nikdy zničená. Ale, ak sa nejaký človek pokúsi zničiť moc Boha, v znalosti následkov, a odmieta akékoľvek Moje úsilie k záchrane svojej duše - bude trpieť naveky.

Váš Ježiš

   15. 06. 2014 - 14:25 hod.

1154.  Ja som mierny, milujúci a trpezlivý

Moja vrúcne milovaná dcéra, môj plán k vykúpeniu ľudstva a k odhaleniu môjho nového kráľovstva postupuje vpred, ako bolo predpovedané. Prinesiem svetu veľký dar a vy, ktorí zistíte, že je to ohromujúce a desivé, vedzte toto.

Ja som mierny, milujúci a trpezlivý a všetko bude urobené svätou vôľou môjho Otca, ktorý si nepraje priniesť bolesť a úzkosť žiadnemu zo svojich detí, bez ohľadu na to, aké sčernelé sú ich duše.  Keby tomu tak bolo, zničil by svet a vzal by len vyvolených do Nového raja. A tak môj Otec čakal a čakal, kým svetová populácia nedosiahne svojho najväčšieho počtu. Zahájil poslednú časť svojho plánu na záchranu ľudstva, aby mohol zachrániť naraz veľké množstvo ľudí.

Tohto plánu sa nesmiete obávať, alebo mu odporovať, pretože konečná cena je tá, ktorá vám všetkým prinesie najväčšiu slávu. Nesmiete mu vzdorovať, zosmiešňovať ho, alebo ho odmietnuť, lebo toho rozhodnutie budete ľutovať naveky. Nech sa nikto nemieša do Božej vôle. Aby zachránil veľký počet ľudí, môj Otec nebude váhať potrestať tých, ktorí Mu stoja v ceste k záchrane miliárd duší. A aj keď je Mu každá duša drahá a aj keď zasiahne každým spôsobom, aby priviedol duše k rozumu, zničí tých, ktorí sú zodpovední za to, že Mu odmietajú milióny duší. Nebuďte na pochybách, že preto budú trpieť a nech je známe, že tieto duše spoznáte podľa ich skutkov a potom podľa ich trestu. Ich trest na zemi začne v tomto čase, v nádeji, že spoznajú Pravdu. Ak to nedokážu, môj Otec ich odstráni.

Božia moc je v tomto čase na zemi zjavná a vy uvidíte, ako tieto strany vystúpia v bitke o duše. Zahrnú tých, ktorí Mi úprimne slúžia, tých, ktorí Ma nepoznajú a tých, ktorí Ma poznajú, ale vybrali si slúžiť inému pánovi, ktorý nie je zo Mňa. Jediní víťazi budú tí, ktorým skrze Božie milosrdenstvo budú dané kľúče k Božiemu kráľovstvu.

Váš Ježiš

   16. 06. 2014 - 17:27 hod.

1155.  Dvere boli otvorené, aby sa dovolilo pohanom znesvätiť moju Cirkev

Moja vrúcne milovaná dcéra, tí, ktorí nechcú, aby som s tebou komunikoval, nech vedia toto. Vaša slobodná vôľa znamená, že sa môžete slobodne rozhodnúť, či prijmete, alebo neprijmete to, čo hovorím, a čo si želám. Či veríte, alebo neveríte - je to vaša voľba, a akokoľvek sa rozhodnete, nebudem vás nikdy kvôli tomu súdiť.

Ale nikdy nesmiete súdiť iných v mojom mene. Tým mám na mysli súdiť tých, ktorí Ma odmietajú, rovnako ako tých, ktorí prijímajú môj zásah. Ani jeden z vás nemá právo vyhlásiť iného človeka za zlého, alebo vinného z previnenia. Vy, ktorí tvrdo súdite ľudí, o ktorých si myslíte, že sú zlí, vinní z priestupku alebo z kacírstva - nemáte toto právo. Musíte zostať ticho a modliť sa za tých, o ktorých si myslíte, že sa previnili. Len Ja, Ježiš Kristus mám právo súdiť ľudstvo.

Ak ponižujete iného človeka v mojom svätom mene, ste vinní hriechom a Ja vám to budem mať za zlé. Ak zraníte iných svojimi slovami, umlčím vás. Ak poškodíte dobré meno iného človeka, iní spochybnia vašu povesť. Pokrytectvo sa Mi hnusí a ak ste vinní ohováraním, vykonaným v mojom mene, potom prinesiete veľkú hanbu nielen sebe, ale aj môjmu svätému menu.

Každý človek, ktorý pôsobí bolesť inému a otvorene tvrdí, že hovorí v mene Božom, klame len sám seba. Tí, ktorí trestajú iných a hovoria, že iba vykonávajú svoje rozkazy kvôli svojmu zasväteniu a oddanosti Bohu, nie sú odo Mňa. Hanbite sa, pretože Ma nepoznáte. A zatiaľ čo bojujete medzi sebou - kresťania proti kresťanom - pohania medzi vami vnikajú do mojej Cirkvi. Nepriateľ pracuje veľmi chytro. Jeho ľstivým plánom je vyvolať sváry v mojej Cirkvi a ako skutočná vernosť ku Mne slabne, boli otvorené dvere, aby sa dovolilo pohanom znesvätiť moju Cirkev a najsvätejšiu Eucharistiu.

Hanbite sa, vy, ktorí poznáte Pravdu - moje sväté Slovo, dané vám v najsvätejšom Písme. Každá obeť bola pre vás prinesená; Boží proroci, poslaní k vám boli zneuctení, prenasledovaní a zabití; vizionári, ľudia vidiaci a svätí - všetci uctievaní len po svojej smrti, ale vami bičovaní, keď oznamovali moje Slovo, a potom moja vlastná obeť - keď ste Ma ukrižovali. A čo robíte teraz? Dovolili ste tým, ktorí uctievajú falošných bohov, aby im vzdali hold na mojich oltároch, ktoré sú určené na uctievanie Mňa. Dovolili by vám pohania urobiť to isté vo svojich chrámoch?

História sa opakuje. Pohania sa zmocnili cirkvi môjho Otca a boli vyhnaní. Ak znesväcujete moju Cirkev a moje Telo, nie ste už viac hodní, aby ste Mi slúžili, a Ja odstránim každého môjho zasväteného služobníka, ktorý Ma takto zrádza. Vaše hriechy sú temnejšie než hriechy tých, ktorým slúžite v mojom mene, pretože vy odnesiete so sebou duše, ktoré ste Mi vzali. Je čas, aby ste si vybrali. Buď prijmete Mňa, Ježiša Krista, takého, aký som a nie takého, akého chcete, aby som bol, alebo Ma zaprite. Nie je nič medzi tým.

Váš Ježiš

   17. 06. 2014 - 22:23 hod.

1156.  Svet hladuje po Pravde môjho Slova

Moja vrúcne milovaná dcéra, moja zvyšková armáda sa zhromaždila vo veľkom počte a je rozptýlená v každej časti sveta. Moji vlastní Ma poznajú a mocou Ducha Svätého som sa dal spoznať skrze silu mojich slov, obsiahnutú v týchto posvätných posolstvách.

Moje Slovo ku Mne rýchlo pritiahne tých, ktorí už boli obdarení Duchom Svätým. Lebo tieto duše nemajú žiadne pochybnosti. Skrze moje slová pritiahne Duch Svätý tých, ktorí sa najviac zdráhajú, a aj keď môžu byť neistí, či som to vskutku Ja, Ježiš Kristus, kto ich vyzýva, aby odpovedali na moje volanie, prídu ku Mne s opatrnosťou. Nakoniec Ma úplne prijmú. Potom sú tu tí, ktorí vo Mňa veria, ale nepripúšťajú, že k nim volám Ja. Oni tiež, časom, odpovedia na moje volanie. Ale čo je moje volanie? Je to len dôkaz Mňa samého? Nie, lebo to nie je nutné. Moje volanie vás má zhromaždiť, aby ste sa pripravili, aby Mi všetci kresťania pomohli v mojom úsilí zachrániť ľudstvo. Pomocou mojich milovaných učeníkov môžem toho veľa dosiahnuť.

Mojou misiou je zachrániť duše a urobím to použitím slobodnej vôle človeka. Božou vôľou je dať život a priviesť všetky Božie deti pod Jeho ochranu. Božskou vôľou Boha môžu byť všetky duše zachránené, ale cesta k večnej spáse spočíva v slobodnej vôli, danej človeku Bohom. Vašou slobodnou vôľou si každý z vás zvolí svoju budúcnosť. Nebudete prinútení prijať Božie milosrdenstvo, ale budete vyzvaní Ma nasledovať. Nikdy vám to neprikážem urobiť, lebo je to vaše právo - právo vašej slobodnej vôle - aby ste sa sami rozhodli, čo chcete urobiť.

Niektorí ľudia sa rozhodnú múdro, lebo vedia, čo ponúkam, cestu Pravdy - cestu k večnému životu. Niektorí sa rozhodnú nerozvážne a pôjdu po zlej ceste. Urobia to, pretože nedokázali pochopiť Pravdu, Božie Slovo. Dovolili kúzlu veľkých materiálnych pôvabov, zmyselnosti a rozkošiam, aby ich odviedli odo Mňa. Neveria v život po smrti a nepociťujú výčitky svedomia kvôli hriechom, ktoré páchajú v napĺňaní svojich sebeckých túžob. Napriek tomu, ak im bude ukázaná Pravda a budú povzbudzovaní ostatnými načúvať Božiemu Slovu a môjmu sľubu pre budúcnosť, môžu sa zmeniť. Môžu, skrze dar obrátenia, bývať v mojom kráľovstve.

Preto má moje volanie povzbudiť všetky duše, aby hľadali Pravdu. Svojou slobodnou vôľou - a musí to byť ich vlastná voľba – dovolia Mne, ich milovanému Ježišovi, zachrániť ich. Volám teraz ku všetkým kresťanom, aby pozdvihli svoju zbroj a kráčali vpred, aby Mi pomohli zhromaždiť duše, ktoré sú rozptýlené a stratené. Vašou pomocou môžem povzbudiť všetky duše, každého vyznania, rasy a farby pleti, aby prišli ku Mne. Ak dosiahnete k nim, pokryjem vás veľkými darmi Ducha Svätého tak, že sa vám podarí priniesť Mi stratené duše, po ktorých prahnem každú sekundu.

Božou vôľou je zachrániť každého. Ale je to slobodnou vôľou človeka, ktorý si zvolí prísť do mojej náruče zo svojej vlastnej slobodnej voľby, že božská vôľa Boha bude naplnená, ako by mala. Choďte, všetci, a učte pravdu svätých evanjelií. Svet hladuje po Pravde môjho Slova. Moje Slovo už nie je učené tak, ako by malo. Ľuďom musí byť daná Pravda - za to som dal svoj život. Bez prístupu k Pravde - môjmu svätému Slovu - si nemôžete vybrať správnu cestu k večnej spáse.

Preto teraz prichádzam, aby som vám priniesol Pravdu. Aby som vás priviedol k rozumu, aby ste boli pripravení, prichystaní a čakali na Veľký deň bez strachu, skľúčenosti alebo nepokoja vo vašich srdciach. Ak Ma prijmete a ak Mi budete úplne dôverovať, budete v pokoji.

Váš Ježiš

    18. 06. 2014 - 14:51 hod.

1157.  Za každý krok, ktorým prídete bližšie k môjmu drahému Synovi, urobíte dva kroky späť

Moje deti, nasledujte ma, Matku Spásy, a chyťte ma za ruku, keď vás vediem po ceste Pravdy k môjmu Synovi. Bude to mojim príhovorom, že mnohí z vás nájdu odvahu ísť touto tŕnistou a kamenistou cestou k večnej spáse.

Drahé deti, aby ste spoznali môjho Syna, vyžaduje si to veľkú vytrvalosť. Musíte otvoriť svoju myseľ, srdce i dušu, bez náznaku pochybností alebo pýchy, než budete schopní vidieť. Až vám bude vo vašom srdci odhalená Pravda, musíte sa jej pevne držať, lebo to bude prostriedok, ktorým sa oslobodíte.

Za každý krok, ktorým prídete bližšie k môjmu drahému Synovi, urobíte dva kroky späť, kvôli spôsobu, akým sa vám Zlý bude posmievať. On sa nikdy neprestane pokúšať vzdialiť vás od Krista, lebo on má svoju ohavnú misiu, aby vás ťahal opačným smerom. A tak keď padnete na vašej ceste, musíte sa pozbierať a začať znova od začiatku. Zakaždým, keď urobíte krok späť, vedzte, že všetko, čo Satan ovplyvňuje, bude vždy v obrátenom smere - v protiklade ku všetkému, čo môj Syn odkázal ľudskej rase. Preto budete potrebovať veľkú trpezlivosť, ale akonáhle prekonáte každú prekážku, budete kráčať rýchlejšie po ceste k môjmu Synovi. Každý nezdar, ktorý prekonáte, vás urobí silnejšími vo vašej viere. A až sa vaša viera stane silná, nič vám nebude stáť v ceste k tomu, aby ste sa stali skutočným učeníkom Ježiša Krista.

Choďte v pokoji, drahé deti, a dovoľte mi, Matke Spásy, pomôcť vám, aby ste sa stali silnejšími vo vašej láske k Ježišovi Kristovi, pretože bez Neho nikdy nenájdete pokoj a útechu, ktoré hľadáte v tomto živote aj po ňom.

Vaša milujúca Matka

Matka Spásy

    19. 06. 2014 - 13:48 hod.

1158.  Tieto zázraky sa uskutočnia v období troch rokov

Moje dieťa, zázraky nariadené mojim Večným Otcom budú čoskoro oznámené vo všetkých častiach zeme. Tieto zázraky budú odporovať všetkému ľudskému uvažovaniu, vedeckému poznaniu a skúsenosti. Zem, slnko a mesiac budú reagovať tak, že vyvolajú veľmi neobvyklé výjavy, a mnohí spoznajú, že mohli byť vykonané len rukou Božou. Tieto zázraky sa uskutočnia v období troch rokov a stanú sa z istého dôvodu. Majú pomôcť roznietiť vieru ľudí, aby si uvedomili, že všetko je riadené Božou rukou.

Keď sa človek dopustí ohavných činov a skutkov, Boh ich môže zastaviť. Bitka medzi Zlým a Bohom je pre ľudí ťažko pochopiteľná. Ak sa stanú krivdy, budú dovolené z rôznych dôvodov, ale ten hlavný pramení z potreby očisty. To sa môže zdať nespravodlivé, ale nie je na ľuďoch, aby to pochopili, kým im nebude daný dar poznania, ktorý pochádza z Ducha Svätého. Len až budú duše očistené, začnú chápať, akým spôsobom Boh pracuje, aby uviedol svoje deti do stavu, kedy Ho môžu spoznať.

K zázrakom, o ktorých hovorím, budú patriť veľké Božie činy, majúce za následok pohromy, ktorým bude zabránené, čo sa bude zdať z vedeckého hľadiska nemožné. Zahrnú tiež veľké znamenia na oblohe, pohyb zeme a farby súvisiace s prírodou.

Moje spolupôsobenie pri týchto zázrakoch uvidíte prostredníctvom znamení, ktoré vložím na miesta mojich zjavení po celom svete. Nebojte sa týchto zázrakov, pretože sú darom Boha. Buďte vďační za jeho milosť, lebo žiadna úloha nie je pre Neho tak veľká, ktorú by  nevykonal, aby zabezpečil, že ľudská rasa môže byť prebudená, aby Ho prijala. To je Božia vôľa, pretože On miluje každého z vás.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

    21. 06. 2014 - 15:40 hod.

1159.  Aby ste môjmu Synovi skutočne slúžili, musíte Ho najprv milovať. Aby ste môjho Syna milovali, musíte Ho najprv poznať.

Moje drahé dieťa, môj vlastný život na zemi som žila skrze môjho Syna, Ježiša Krista. Moja duša bola stvorená v nebi mojím Otcom, Bohom Najvyšším a moje narodenie bolo mimoriadnym darom ľudstvu. Bola som Bohom poslaná s jediným zámerom - odovzdať svetu tak veľmi očakávaného Mesiáša. Narodenie môjho Syna bolo zázračné a od chvíle, kedy sa prvýkrát nadýchol, bolo mojou jedinou túžbou uspokojiť všetky jeho potreby.

Svojho Syna som zbožňovala a starala sa o Neho s hlbokou úctou. Jeho obdivuhodné božské vystupovanie bolo rýchlo zrejmé za tri mesiace od jeho narodenia. Jeho úsmev bol žiarivý, a aj keď bol tak mladý, jeho prenikavé modré oči mali mimoriadnu hĺbku a zrelosť. Vedela som, že som tu, aby som Mu každým spôsobom slúžila, ale On mi preukazoval lásku už vo veľmi ranom veku. Táto láska nebola len láska, akú má dieťa k svojej matke - bolo to oveľa viac, než to. Upokojoval ma, hladil moju tvár, kedykoľvek som bola ustarostená z nebezpečenstva, ktorému sme my a môj snúbenec, svätý Jozef, museli čeliť.

Po odchode do Egypta som zistila, že je ťažké sa uvoľniť a zostávala som ostražitá ku každej možnej hrozbe alebo nebezpečenstvu, čo znamenalo, že som v noci spala len pár hodín. Dokonca ešte skôr, než sa môj Syn dal spoznať, mi bolo veľmi jasné, akým nebezpečenstvám bude musieť v budúcnosti čeliť. Jeho ruky sa vždy vzpínali k ľuďom s láskou a priateľstvom. Ako chlapec mnohých priťahoval, aj keď nemali ani poňatia kto bol. Tiež priťahoval neopodstatnenú kritiku od priateľov a od ľudí, ktorých poznal. Bol zastrašovaný a smiali sa Mu, a ja som tiež bola mnohými urážaná. Prítomnosť Boha priťahovala dobrých, rovnako ako tých s temnými dušami k našej malej rodine odo dňa, kedy sa môj Syn narodil. Moja láska k Nemu bola veľmi mocná. Milovala som Ho kvôli tomu, kto bol, ale tiež som Ho milovala ako matka a táto láska trvá dodnes.

Bola som trochu príliš starostlivá o môjho Syna, a keď som Ho stratila na ceste späť do Jeruzalema, bola som vydesená. Pocit straty som pocítila v každej svojej časti a nemohla som si odpočinúť, kým som Ho nenašla. V ten deň, keď som Ho našla, ako hovorí a káže k starším v chráme, od toho okamihu som pochopila, že Mu musím len slúžiť a byť poslušná každému Jeho prianiu.

Aby ste môjmu Synovi opravdivo slúžili, musíte Ho najskôr milovať. Aby ste môjho Syna milovali, musíte Ho najskôr spoznať. Spoznať môjho Syna znamená študovať jeho Slovo a porozumieť tomu, čo povedal svojim učeníkom počas času svojho pobytu na zemi. Len skrze jeho Slovo môžete spoznať Ježiša Krista. Ak prijmete Jeho sväté Slovo, potom Mu môžete slúžiť. Nemôžete Mu slúžiť, ak neuctievate jeho Slovo, alebo nerobíte všetko, čo vás učil. Poslušnosť k Božiemu Slovu je zásadná, ak chcete žiť ako skutoční kresťania. Ak kážete jeho Slovo, potom musíte praktizovať, čo môj Syn kázal - milovať jeden druhého, robiť ostatným to, čo by ste očakávali, že urobia vám, ctiť Boha prostredníctvom svätých sviatostí, ako vás učil.

Nesmiete nikdy diktovať Bohu vaše želanie zmeniť jeho Slovo, pretože nemáte toto právo. Podriadenosť môjmu Synovi môžete dosiahnuť, ak zostanete poslušní Jeho učeniu. Choďte v pokoji, milujte Pána a slúžte Mu.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

   23. 06. 2014 - 01:45 hod.

1160.  Prirovnajte ma k matke, ktorá sa musí po narodení svojho dieťaťa od neho odlúčiť

Moja vrúcne milovaná dcéra,  dnes tebe a všetkým mojim milovaným nasledovníkom prinášam veľké požehnania. Moje srdce prekypuje láskou k vám všetkým. Uvedomujem si, že vaša cesta slúžiť Mi môže byť občas veľmi ťažká, ale chcem, aby ste vedeli, že vás vediem každú sekundu. Nie je jediná skúška, ktorej možno budete vystavení, ktorá nemôže byť prekonaná. Preto, ak sa cítite bezmocní a ustráchaní, nesmiete sa vzdať, a keď Mi budete dôverovať, všetko sa bude zdať ľahšie.

Prirovnajte ma k matke, ktorá sa musí po narodení svojho dieťaťa od neho odlúčiť a nebude môcť počas svojho života toto dieťa vidieť. Matka na to dieťa nikdy nezabudne a strávi každý deň túžbou po časti svojho tela a krvi v nádeji, že sa opäť niekedy stretne so svojím dieťaťom. Každý deň je to dieťa v jej myšlienkach, modlí sa za jeho, alebo jej blaho a hlboko v srdci cíti neustálu bolesť pre svoju stratu. Nikdy ju nič neuspokojí, kým to dieťa opäť neobjíme vo svojej náruči. Má veľkú trpezlivosť, veľkú nádej a hlbokú túžbu sa stretnúť tvárou v tvár s dieťaťom, ktoré vypudila zo svojho lona a nedbá na roky, ktoré medzitým uplynuli. Všetko, na čom jej záleží, je, aby ona a jej dieťa sa stali opäť úplní - opäť spolu prepojení.

Som ako každý rodič, ktorý musí znášať takúto trýzeň. Pre Mňa je čakanie úzkosťou. Ale bolesť zo straty, ako z dlho strateného dieťaťa, ktoré sa odmieta vrátiť k rodičovi, je najväčšia zo všetkých. Bolesť, ktorú cítim, keď som odmietaný Božími deťmi, je pre Mňa neustálym súžením. Urobím čokoľvek, aby som pritiahol tieto duše na moju hruď. Použijem iné duše - ich bratov a sestry, ktorí Ma chcú utešiť - v mojom úsilí prebudiť tieto spiace duše. Potrebujem svojich milovaných nasledovníkov, súrodencov týchto stratených Božích detí, aby sa rozptýlili po celom svete a zhromaždili pospolu moju rodinu.

Musíme sa zjednotiť proti duchu temnoty, ktorý týmto dušiam takmer znemožní, aby rozlúštili pravdu svojho zrodenia. Týmto ľuďom musí byť povedané o ich prirodzenom práve, dedičstve a ich večnej spáse. Lebo je blízko čas, kedy celá pravda bude odhalená. S vašou pomocou, moji milovaní nasledovníci, sa vrátia ku Mne, späť do mojej rodiny, kde sa konečne všetci zjednotíme ako jeden. Tak, ako to bolo zamýšľané.

Milujem vás všetkých s hlbokou nehou a radujem sa, keď Mi odpovedáte s láskou v srdci na moje volanie.

Váš Ježiš

   25. 06. 2014 - 23:37 hod.

1161.  Neprerušujte vzťahy s tými, ktorí vás kvôli Mne nenávidia

Moja vrúcne milovaná dcéra, nie je potrebné, aby ľudia prerušili všetky svoje normálne každodenné aktivity, keď Mi sľúbili vernosť. Ja nie som Boh, ktorý vám prikazuje padať k mojim nohám na úkor vašich každodenných povinností. Ja sa nepýšim, nestojím majestátne s hrdým správaním, aby som vládol ľudskej rase, ani vám nediktujem každý váš pohyb, ani sa vás nesnažím nútiť vás, aby ste Mi slúžili. To nie som Ja, pretože som prišiel ako pokorný služobník, aby som oslobodil človeka z otroctva diabla.

Prišiel som, aby som vás zachránil, a prichádzam znovu, aby som dokončil plán spásy. Som tu, aby som vám slúžil. Prichádzam, aby som vás pritiahol ku Mne, a aj keď mám potešenie z vašej lásky ku Mne a z času, ktorý Mi venujete, je mojím zámerom robiť to takým spôsobom, ktorý vám nebude vytvárať prílišné ťažkosti. Aj keď mám radosť z času, ktorý Mi dávate a z modlitieb, ktoré Mi obetujete, stále ešte musíte žiť svoje životy, aby ste nasýtili a obliekli seba a vaše rodiny. Všetko, o čo prosím, je, aby ste žili svoje životy spôsobom, ktorý je potrebný na to, aby ste Mi slúžili. A ako sa váš vzťah so Mnou bude prehlbovať, pocítite neodolateľnú túžbu hovoriť so Mnou skrze vaše myšlienky a slová.

Žiadam vás, aby ste sa správali k iným s úctou, akú preukazujete Mne. Nehádajte sa, alebo nestrácajte trpezlivosť s ostatnými kvôli Mne. Avšak nikdy neospravedlňujte činy alebo slová tých, ktorí Ma urážajú - len sa za nich modlite. Ako vaša láska ku Mne bude rásť, váš vzťah ku Mne sa stane dôvernejší. Keď sa to stane, bude to čas, kedy na seba privoláte hnev tých, ktorých viera je slabá. Očakávajte, že k tomu dôjde a nebuďte nepokojní, alebo zarmútení, pretože keď ste v spojení so Mnou, potom budete preto nenávidení. Buďte trpezliví s týmito ľuďmi. Buďte láskaví. Buďte zdvorilí. Nenamáhajte sa diskutovať, pretože čokoľvek poviete, nič sa nezmení. Namiesto toho im ukážte zmysel kresťanstva tým, že na nenávisť odpoviete láskou.

Neprerušujte vzťahy s tými, ktorí vás kvôli Mne nenávidia. Namiesto toho, prosím, modlite sa za nich. Musíte sa snažiť udržiavať rovnováhu vo svojom živote, keď ste v spojení so Mnou. Aj keď túžim po vašej spoločnosti, bol by som tiež rád, aby ste milovali tých, ktorí Ma potrebujú, ale nedokážu Ma vnímať; ktorí nemôžu nájsť vo svojich srdciach spôsob ako Ma prijať, alebo ktorí nemajú predstavu o tom, čo znamená večný život. Vašou povinnosťou ku Mne a mojim želaním je, aby ste váš čas využili múdro a tieto duše milovali. Skrze vaše slová, skutky, činy a modlitby Mi tieto duše môžete priviesť a privediete Mi ich.

Váš Ježiš

   26. 06. 2014 - 14:00 hod. 

1162. Ani jeden z vás nie je schopný porozumieť Božím zákonom 

Moja vrúcne milovaná dcéra,  nesmiete nikdy veriť, že moje Slovo, dané svetu prostredníctvom týchto posolstiev, bude ľahko prijímané. Tí, ktorí ich neprijímajú, sa budú snažiť, z času na čas, žiť tieto posolstvá, a všetko, čo od nich žiadam. Namiesto toho, aby tieto posolstvá žili a upravili podľa nich svoj život, budú skúmať a spochybňovať každé slovo, ktoré vychádza z mojich svätých úst. Keby sa namiesto toho držali môjho učenia, ktoré sa nikdy nezmenilo, potom by Mi slúžili lepšie.

Ani jeden z vás nie je schopný porozumieť Božím zákonom, ktoré pochádzajú od môjho milovaného Otca. Keď sa pokúšate analyzovať tajomstvá božstva Najsvätejšej Trojice, nepodarí sa vám to, lebo nie všetko je pre vaše poznanie. Každý, kto verí, že chápe udalosti, vedúce k môjmu Druhému príchodu a tie, ktoré budú nasledovať po ňom, musí vedieť toto. Ja odhaľujem určité udalosti len preto, aby som vám pomohol pripraviť vaše duše. Moje odhalenia vám nie sú dávané, aby spôsobili senzáciu, ostrú výmenu názorov, alebo nenávisť medzi vami, lebo Ja by som nikdy nevyvolal taký zmätok. Zmätok vzniká z nedostatku dôvery vo Mňa a zo spaľujúcej ľudskej zvedavosti, ktorá je pochopiteľná. Musíte jednoducho zostať verní môjmu svätému Slovu - to je všetko, o čo žiadam.

Keď som chodil po zemi, žil som jednoduchý život. Učil som svoje Slovo jednoducho, aby moje učenie bolo zrozumiteľné pre všetkých. Ukázal som svoje zhnusenie z tých, ktorí tvrdili, že zastupujú Boha a ktorých povinnosťou bolo zaistiť, že sa Desatoro prikázaní bude rešpektovať. Napriek tomu títo učení muži, plní pýchy, nosili odevy ozdobené šperkami a vychvaľovali so svojím postavením v Božom chráme. Boli tak zamestnaní svojimi činmi - stavaním sa na obdiv, prikazovaním, napomínaním chudobných, pokorných a nevzdelaných, že zabudli na jednu dôležitú skutočnosť. Ich úlohou bolo slúžiť Bohu. Aby slúžili Bohu, museli slúžiť Jeho deťom. Namiesto toho vyžadovali úctu, domáhali sa obdivu a dychtili po pozíciách moci iných v hierarchii, ktorá existovala v chrámoch. V žiadnej fáze som nepodnecoval túžbu po senzáciách, aj keď moje Slovo, odovzdávané masám, hoci veľmi jednoduchým spôsobom, vyvolávalo spory. Lebo len Božie Slovo, ktoré je jednoduché a priame, môže pohoršovať takým spôsobom. Pravda vytvára rozkol u mnohých ľudí, pretože jej nemôžu čeliť. Napriek tomu je to iba Pravda - Slovo Božie - ktorou sa potrebujete zaoberať. Analyzovať moje Slovo, alebo sa hádať o význame Pravdy a robiť senzáciu zo Slova Božieho je stratou vášho času. Ďaleko lepšie je slúžiť Mi tým, že slúžite ostatným v mojom mene. 

Nebojte sa Pravdy, nezavrhujte ju, neodmietajte ju, ani si nevytvárajte jej nové výklady. Pravda zostáva rovnaká, ako vždy bola. Moje Slovo je moje Slovo. Čo poviem, to bude. S Božou vôľou nemôže byť manipulované. Prijatie Pravdy vám prinesie jasnosť mysle, pokoj v duši a túžbu byť vždy poslušný môjmu Slovu - tak, ako je dané. Nie je nič, čo by ste k Nemu mohli pridať, pretože zostane nedotknuté naveky.

Váš Ježiš

   27. 06. 2014 - 22:11 hod.

1163. Moja Cirkev, až sa rozdelí a padne, prijme humanizmus s veľkou radosťou

Moja vrúcne milovaná dcéra, prácu Satana vo svete nespoznáte nikdy ľahko, pretože je veľmi prefíkaný. Len zriedka odkryje svoje skutky spôsobom, ktorý ľudí prinúti skúmať jeho vplyv. Po celú dobu svojej vlády na zemi vynaložil veľké úsilie, aby presvedčil svet, že neexistuje. Málokedy uvidíte pravdu, pretože je maskovaná tými, ktorých využíva, aby ľudí presvedčil, že Boh neexistuje.

Cieľom diabla je oklamať ľudí, aby uverili, že svet a existencia ľudskej rasy sú prostriedky na dosiahnutie cieľa. Jeho najväčším víťazstvom bolo zavedenie humanizmu, a zvlášť svetského humanizmu.

Humanizmus, tak zvaná túžba postarať sa o potreby ľudskej rasy odstránením sociálnej nespravodlivosti, je chybný. Tí, ktorí vo svojich životoch prijímajú humanizmus, to robia, aby ním nahradili vieru v Boha, a je pochopiteľné, prečo to robia. Žiaľ, mnoho náboženstiev vytvorilo rozkolníkov, ktorých správanie nie je ovplyvnené Bohom. Ich nenávisť k druhým a ich vražedné zámery sú uplatňované v mene Boha, aj keď v skutočnosti je to sám Satan, kto inšpiruje každý ich krok. Robí to, aby odtiahol ľudí od Boha. Tieto temné duše páchajú strašné krivdy a používajú meno môjho milovaného Otca, aby vykonávali bezbožných činy. Potom tieto činy ospravedlňujú v mene svojho náboženstva a tým spôsobujú, že mnoho ľudí odmietne každú vieru v Boha.

Svetský humanizmus, zatiaľ čo tlieska všetkým dobrým veciam v mene sociálnej spravodlivosti, je veľmi príťažlivý pre duše, ktoré majú citlivé srdce, lebo ich úmysly sú dobré. Žiaľ, ak prijmú toto učenie, hovoria, že stvorenie sveta bola len náhoda spôsobená prírodou. Ale to nie je pravda, pretože svet bol stvorený mojim Večným Otcom. Žiadny vedec nebude nikdy schopný vysvetliť stvorenia sveta, pretože toto poznanie nebude nikdy človeku oznámené.

Odmietnuť nadprirodzenú a božskú existenciu Boha znamená, že odmietate morálne zásady, ktoré majú pôvod v Bohu. To znamená, že morálka, hlboký cit toho, čo sa páči, alebo nepáči Bohu, nemôže byť udržiavaná, a to vedie do temnoty.

Namiesto toho sa človek bude zameriavať len na svoje fyzické potreby a bude zanedbávať svoju dušu. Po smrti, jeho duša, ktorú odmietol prijať ako životodarný Boží dar, neprijme ani Božie milosrdenstvo. V tejto fáze sa mnoho týchto duší úplne odcudzí Božej milosti.

Moja cirkev, až sa rozdelí a padne, prijme humanizmus s veľkou radosťou. A vo výsledku to vtiahne všetky tie duše do chybného výkladu pravdy o ich existencii. Svet potom prijme nový typ cirkvi - cirkev starajúcu sa o sociálnu nespravodlivosť – a nebude prednesené ani jediné slovo o dôležitosti spásy vašej duše.

Váš Ježiš

    28. 06. 2014 - 15:03 hod.

1164. Pravá Cirkev sa stane zvyškovou

Moje najdrahšie dieťa, najväčší klam, ktorý zostúpi na ľudstvo, vyjde zvnútra cirkvi môjho Syna na zemi a bude vyvolaný jeho nepriateľmi, ktorí do nej prenikli ľstivým spôsobom. Satan vstúpi do Cirkvi môjho Syna a tieto znamenia jasne uvidia tí, ktorí majú Božieho Ducha pevne zakoreneného vo svojej duši.

Viera vysvätených služobníkov môjho Syna bude otrasená, pretože mnohí budú cítiť, že sú prinútení opustiť Ho, prostredníctvom svätokrádežnej zmluvy. Mnoho úbohých nešťastných služobníkov bude vyzvaných zaviazať sa vernosťou novému sľubu a budú príliš ustráchaní, než aby odišli, aj keď mnohí hlboko vo svojom srdci budú vedieť, že to nie je správne.

Mnoho nových pravidiel bude zavedených do Cirkvi môjho Syna na zemi, ako tisíce nováčikov bude prisahať v Cirkvi, ale to nebudú praví, pretože nebudú mať skutočného Kristovho Ducha vo svojom srdci. Vstúpia do Cirkvi a budú svedkami nového jednotného svetového náboženstva, ktoré nebude uctievať môjho Syna, Ježiša Krista. Nielenže Mu nebudú slúžiť, ich povinnosťou bude slúžiť potrebám humanizmu, ktorý vo svojej pravej podstate bude popierať existenciu nadprirodzenej povahy Boha a všetkého, čo predstavuje.

Duchovní, ktorí sa predtým zaviazali svojím životom Bohu, budú vtiahnutí do veľkého podvodu a následkom toho stratia pravú vieru. Nebudú presadzovať dôležitosť spásy duší, ktorá bola umožnená smrťou môjho Syna na kríži. Kríž je stredom kresťanstva. Je len jeden kríž, a bude to skrze kríž, že uvidíte prvé zjavné znamenia zrady na mojom Synovi. Budú zavedené nové druhy krížov, ktoré budú urážlivo prehliadať znamenie kríža a to, čo znamená v srdci človeka.

Neveriaci, ktorí až doteraz nemali žiadny záujem o kresťanstvo, budú vtiahnutí do takzvanej novej jednotnej svetovej cirkvi. Spolu so všetkými ostatnými náboženstvami, ktoré nevychádzajú z Pravdy, sa budú posmievať a doberať si Božie deti, ktoré zostanú verné Slovu Božiemu.

Pravá cirkev sa stane zvyškovou a táto armáda sa zjednotí po celom svete, aby sa stala armádou svätých v posledných dňoch, a budú zmocnení Duchom Svätým, aby zachovali Pravdu. Bude na nich pľuvané, budú sa im posmievať a obviňovať ich, že sú extrémisti, práve tak, ako môj Syn, Ježiš Kristus, bol obvinený z kacírstva, keď kráčal po zemi, aby kázal Pravdu.

Bude to vyžadovať obrovskú odvahu, aby ste zostali verní Slovu Božiemu, lebo budete obvinení zo zločinu. Vaším zločinom je, povedia nepriatelia Boha, že šírite nepravdy o tejto ohavnosti. Všetko, čo pochádza od Boha, bude vyhlásené za lož,zatiaľ čo pravda, o ktorej povedia, že je reprezentovaná novým jednotným svetovým náboženstvom, bude lož.

Avšak Duch Svätý pokryje tých, čo pokračujú v šírení svätých evanjelií, a môj Syn vás zakryje a ochráni. Budúcnosť prežitia ľudskej rasy a právo na večný život, zasľúbený každému mužovi, žene a dieťaťu bude spočívať na vašich pleciach.Bude to zvyšok, ktorý udrží Božie svetlo horiace vo svete, ktorý sa ponorí do temnoty.

Mnohí z vás budú napádaní a duch zla vloží do vášho srdca lži, aby vás odvrátil od Pravdy. Žiaľ, mnohí z vás zistia, že je príliš ťažké zostať vernými svojmu presvedčeniu a budete pokúšaní obrátiť sa chrbtom k môjmu Synovi.

Aby ste zaistili, že zostanete silní, odvážni, rozvážni a v pokoji, až pozdvihnete kríž môjho Syna na svoje ramená, musíte sa modliť túto modlitbu modlitebnej kampane. Pre mnohých z vás, ktorí len ťažko akceptujú, že tieto veci majú prísť, príde deň, kedy sa budete modliť túto modlitbu modlitebnej kampane (158) trikrát denne, pretože tlaky, ktoré na vás budú kladené, aby ste zapreli môjho Syna, budú drvivé.

Modlitebná kampaň (158):  Ochraňuj ma pred jednotným svetovým náboženstvom

Drahý Ježišu, ochraňuj ma pred zlom nového jednotného svetového náboženstva, ktoré nepochádza od Teba. Zachovaj ma na mojej ceste k slobode, na ceste do tvojho svätého kráľovstva.

Udržuj ma v jednote s Tebou zakaždým, keď budem mučený a nútený prehltnúť lži, ktoré sú šírené tvojimi nepriateľmi, aby zničili duše.

Pomôž mi znášať prenasledovanie, zostať verným pravému Božiemu Slovu, naproti falošným učeniam a iným svätokrádežiam, ktoré môžem byť nútený prijať.

Skrze dar mojej slobodnej vôle, vezmi ma do panstva svojho kráľovstva, aby som mohol povstať a hlásať Pravdu, keď bude vyhlásená za lož.

Nikdy nedovoľ, aby som ochabol, zaváhal, alebo utiekol zo strachu pred prenasledovaním. Pomôž mi zostať pevným a vytrvalým v Pravde dokiaľ budem žiť. Amen.

Choďte, moje drahé deti a prijmite, že tieto veci sa stanú, ale vedzte, že ak zostanete verní môjmu Synovi, pomôžete zachrániť tie duše, ktoré budú uvrhnuté do omylu.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

   29. 06. 2014 - 20:20 hod.

1165. Nikdy nesmiete odmietnuť Boha kvôli bezbožným činom tých, ktorí falošne tvrdia, že Mu slúžia

Moja vrúcne milovaná dcéra, každý človek, ktorý sa skrýva za náboženstvom, aby uvalil zlo na ľudí iných náboženstiev, nepochádza odo Mňa. Náboženstvá, ktoré zastierajú nenávisť a démonizujú ostatné vierovyznania, neslúžia Bohu.

Keď ľudia využívajú Mňa, Ježiša Krista, ako štít, za ktorým sa ukrývajú vo svojej snahe vraždiť a masakrovať nevinných, potom je to najväčšia svätokrádež. Ľudia, ktorí veria v Boha; musia vedieť kto Boh je, čo povedal svetu a aké pokyny dal svojim deťom skrze Desatoro, aby Mu slúžili.

Boh je Láska. Neodpúšťa nenávisť žiadneho druhu. Ak uvidíte ľudí, užívajúc plášť náboženstva, aby z akéhokoľvek dôvodu spôsobili bolesť ostatným, musíte vedieť, že to nemá nič spoločné s láskou k Bohu. Nenávisť pochádza od Satana a on šíri svoj ​​jed medzi náboženskými radikálmi, aby vylial svoj hnev voči Bohu. Tým, že vnikne do tých, ktorí majú pokrivené chápanie, o tom, kto Ja som, darí sa mu v šírení nenávisti proti Bohu. Ľudia potom povedia: "Ako by Boh mohol dovoliť také zlo vo svojom mene?" Odpoveďou je, že zlo sa bude vždy vyskytovať na miestach, kde je Boh uctievaný, pretože takéto miesta Zlý starostlivo vyhľadáva, aby spôsobil hanbu každému náboženstvu, ktoré uctieva Boha. V dôsledku jeho činov sa potom ľudia odvrátia od Boha a budú Ho obviňovať za každý zlý čin, spáchaný tými, ktorí tvrdia, že Mu slúžia.

Nenávisť sa starostlivo stará, aby sa maskovala. Uvidíte ju obvykle u tých, ktorí tvrdia, že reprezentujú Boha, aby boli videní, že prinášajú spravodlivý trest Božím nepriateľom. Uvidíte ju ako "starostlivý hlas" a v jej odsúdení toho, čo si praje, aby svet uveril, že je zlá vec. Cirkvi rôznych denominácií po celom svete boli infiltrované Božími nepriateľmi zvnútra. Cieľom je zhanobiť meno môjho Večného Otca. Následkom toho vyvstalo vo všetkých kútoch sveta veľké podozrenie a nedostatok dôvery v Boha. Prirodzenou domnienkou potom je, že Boží zástupcovia podnecovali zlo v jeho mene a preto je viera v Boha chybou. Z toho dôvodu bol svet uvrhnutý do nenávisti, skazenosti a vojen, pretože Satanov plán je zničiť každé náboženstvo, ktoré uctieva pravého Boha. Tí, ktorí pôsobia také zlo, nemajú lásku vo svojich dušiach.

Nikdy nesmiete odmietať Boha kvôli bezbožným činom tých, ktorí falošne tvrdia, že Mu slúžia. Ak to urobíte a vzdialite sa kvôli tomu od Boha, odpadli ste kvôli klamstvám, ktoré Satan chce, aby ste prehltli. Nikdy neodsudzujte ostatných kvôli ich viere - dobrej, alebo zlej. Nikdy nesúďte môjho Večného Otca alebo Mňa, Ježiša Krista, jeho milovaného Syna, pre hriechy, ktorých sa dopúšťajú tí, ktorí slúžia jeho cirkvám. Človek je, a vždy bude na tejto zemi hriešnikom. Hriech bude vždy prekliatím človeka, kým znovu neprídem. Ale obviniť Boha z hriechu je práve taká strašná svätokrádež, ako je nemožná.

Prebuďte sa k skutočnosti, že Satan existuje a že si dáva pozor, aby skrýval tento fakt, aby mohol klamne priviesť duše k zlorečeniu Boha, Stvoriteľa všetkého, čo je a vždy bude. Čoskoro všetky tieto ukrutnosti skončia a všetka sláva bude moja.Nebude to trvať dlho, než bude Satan zničený a ľudská rasa bude schopná jasne vidieť, kto som Ja a nádherný život, ktorý prinesiem pri svojom Druhom príchode.

Musíte zostať bdelí ku všetkému, čo je predkladané v mojom svätom mene, lebo zistíte, že nie všetko pochádza odo Mňa.

Váš Ježiš

   30. 06. 2014 - 23:50 hod.

1166. Môže presadzovať len Pravdu, lebo Ja som Pravda. Poprite Pravdu a zapriete Ma

Moja vrúcne milovaná dcéra, vy, moji drahí nasledovníci, musíte vedieť, že brány pekla moju Cirkev nikdy nepremôžu, aj keď veľa z mojej Cirkvi na zemi bude zničené, ako bolo predpovedané. Ale Pravda nemôže nikdy zomrieť. Moje Slovo nikdy nezanikne, ani moje učenie nebude zabudnuté tými, ktorí sú v skutočnom spojení so Mnou.

Iba tí, ktorí zostanú verní môjmu Slovu, môžu povedať, že sú súčasťou mojej Cirkvi na zemi. Tí, ktorí tlieskajú akémukoľvek druhu manipulácie s mojimi svätými evanjeliami, alebo prispôsobeniu môjho učenia, už nebudú naďalej môcť tvrdiť, že Mi slúžia. Ak by sa môj zasvätený služobník odvážil pred mojím časom vyhlásiť iné učenie než to, ktoré bolo dané ľuďom mojimi apoštolmi a prorokmi, bude okamžite vylúčený.

Varujem všetkých, ktorí prijímate čokoľvek, čo považujete za posvätné - čo je ale výtvor ľudí a ich rúk - a prijímate to ako moje, že vás vyženiem, lebo sa už naďalej nebudete môcť nazývať mojimi služobníkmi. A ak uvediete duše do omylu, váš trest začne vo vašom čase a bude pokračovať dlho po vašom odchode z tohto života.

Môj hnev je vám neznámy, pretože ste ho ešte nezažili. Ale vedzte toto. Vy, ktorí Ma zradíte, už beztak viete, ktorí to ste, pretože vaša viera už zoslabla. Mnohí z vás už padli a vaša slabosť bude váš pád. Zradíte Ma; zapriete Ma a prijmete mojich nepriateľov, pretože budete tak vtiahnutí do nového náboženstva - svetského humanizmu, ktorý príde ako vlk oblečený do ovčieho rúcha, aby vás pohltil - že Ja budem zabudnutý. Vaša ctižiadosť a túžba zapáčiť sa mojim nepriateľom, ktorí v ​​kruhoch mojej Cirkvi dosiahnu vysokých postavení - vás oslepí voči Pravde. To bude príčinou vášho zániku a všetkých, ktorých vtiahnete do vážneho omylu.

Až moja cirkev prevráti moje učenie hore nohami a naruby, budete vedieť, že nadišiel čas, aby antikrist vstúpil do centra pozornosti. Tí, ktorí uctievajú šelmu, si sami podpíšu svoj ​​rozsudok smrti a odovzdajú svoju slobodnú vôľu, posvätný Boží dar, mojím nepriateľom. Akonáhle sa zaviažete prísahou tomuto novému falošnému učeniu, budete vinní mojím ukrižovaním a váš trest bude krutý.

Prečo, môžete sa pýtať, by ste mali byť trestaní za vašu poslušnosť k starším? Odpoveď je jednoduchá. Keď ste sa zaviazali prísahou slúžiť Mi, súhlasili ste presadzovať Pravdu. Keď túto prísahu porušíte, kvôli vašej poslušnosti k mojim budúcim nepriateľom, potom to nie som Ja, komu budete slúžiť.

Môžete presadzovať len Pravdu, lebo Ja som Pravda. Odmietnete Pravdu a zapriete Ma. Ak Ma zapriete, ako Boží služobníci, už viac nebudete spôsobilí viesť Božie deti k ich večnej spáse.

Váš Ježiš