Máj 2014

 

1. 05. 2014 - 23:30 hod.

1116.  Môj sľub, že prídem znovu, sa naplní počas života tejto generácie

Moja vrúcne milovaná dcéra, môj sľub, že prídem znova, sa naplní počas života tejto generácie. Mnoho ľudí vo svete si v tomto čase nevšíma proroctiev obsiahnutých v najsvätejšej Biblii, vzťahujúcich sa k Veľkému dňu Pána. V príprave na tento čas Mi môj Otec nariadil, aby som vám oznámil, že dátum pre môj Druhý príchod je stanovený, ale iba Boh, Večný Otec, ho pozná. Dokonca aj Ja, jeho jednorodený Syn, o tomto dátume nič neviem - len, že to bude čoskoro.

Najskôr je potrebné, aby sa stalo veľa udalostí pred veľkou obnovou, ale vedzte, že všetky sa stanú rýchlo a v rýchlom slede. Tí, ktorí sa obávajú Veľkého dňa, Mi musia namiesto toho dôverovať a modliť sa za duše tých, ktorí urobia všetko, čo môžu, aby sa postavili proti Mne v mojom hľadaní duší. Mojím plánom je priviesť aj tých najtvrdohlavejších medzi vami do môjho kráľovstva, lebo patrí svetu. Moje kráľovstvo príde, lebo je to Boží plán a naplní poslednú zmluvu, podľa najsvätejšej vôle Boha.

Modlite sa s veľkodušnosťou v srdci za duše, ktoré moje milosrdenstvo najviac potrebujú a Ja ich pokryjem svojou vzácnou Krvou. Všetko, čo bolo na počiatku, sa na konci naplní, a potom bude existovať svet bez konca. Všetko začína a končí s mojím Otcom.

Nič nezabráni môjmu Druhému príchodu. Nikomu, kto sa stavia proti Mne, alebo kto sa Mi snaží odcudziť duše, nebude dovolené, aby Mi vzdoroval, pretože až prídem, všetci moji nepriatelia budú zvrhnutí.  Zachránim slabých, bojazlivých, skrúšených, kacírov, pohanov, klamárov, zlodejov, vrahov - všetkých hriešnikov. Ani jeden z vás nie je vyňatý z môjho milosrdenstva. Všetkých vás milujem.        

Váš Ježiš

    2. 05. 2014 - 19:00 hod.

1117.  V Apokalypse ide predovšetkým o uchvátenie Cirkvi môjho Syna na zemi jeho nepriateľmi

Moje dieťa, keď ľudia počujú slovo "apokalypsa", môže to vyvolať hrôzu v ich srdciach. Je to preto, že len veľmi málo z nich je skutočne informovaných o tom, čo symbolizuje. Tieto časy boli predpovedané ako posledná časť plánu môjho Otca zjednotiť svet a vyslobodiť ho zo zovretia zla, ktoré ho zvieralo už tak dlho.

Najdôležitejšie znamenie, ukazujúce, že ten čas je blízko, sa objaví práve pred Druhým príchodom môjho Syna, kedy jeho ukrižovanie bude znova prežívané. Tieto znamenia budú nasledovné. Rovnako ako On bol bičovaný, taktiež bude bičované jeho Telo - jeho cirkev na zemi – skrze úpadok a zamorenie. Potom, práve tak ako tŕne boli umiestnené na jeho hlave, budú taktiež umiestnené na hlavy vodcov jeho cirkvi. Ruky jeho zasvätených služobníkov budú pribité, ako keby boli na kríži, až v prichádzajúcich časoch už viac nebudú používané ako nástroje na udeľovanie jeho svätých sviatostí. Práve tak, ako klince prenikli nohy môjho Syna, bude pravým Božím služobníkom zakázané viesť duše po pravej ceste Pána.Ukrižovanie Cirkvi môjho Syna na zemi bude pokračovať, kým nezomrie, a v ten deň Telo môjho Syna, Ježiša Krista, už viac nebude prítomné v najsvätejšej Eucharistii. Až bude cirkev môjho Syna zničená, po akej ceste pôjdu jeho nasledovníci? Takže, ak nebudete nasledovať cestu môjho Syna, nebudete schopní nájsť svoju cestu do jeho kráľovstva.

Až bude cirkev môjho Syna prevzatá a nepriateľ bude sedieť na tróne, musíte vždy zostať verní môjmu Synovi.Nedokážete to, ak prijmete zákony laického sveta ako náhradu za Pravdu.

Kniha Pravdy, spolu s modlitbami modlitbovej kampane, vás udrží zameraných na môjho Syna. Jeho verní zasvätení služobníci vás budú živiť potravou života, keď nebude nikde k nájdeniu. Vtedy budete môcť počítať mesiace, ako by boli týždne a týždne, ako by boli dňami, pretože za zvuku poľnice z popola povstane Nový Jeruzalem a prenasledovanie sa ukončí.

V apokalypse ide predovšetkým o uchvátenie Cirkvi môjho Syna na zemi jeho nepriateľmi. Ide o boj o duše. V treste ide o Božie varovanie ľudstvu, aby otvorilo oči k Pravde. Zvyšková armáda pomôže udržať plameň lásky k môjmu Synovi nažive a súčasne prinesie dušiam úľavu od trestu, ktorý by ich inak postihol, keby nebolo milosrdenstvo môjho Syna.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

   3. 05. 2014 - 15:50 hod.

1118.  Proste a bude vám dané - to nie je môj planý sľub

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď prosím ľudí, aby Mi dôverovali, je to pre mnohých z nich veľmi ťažká vec. Pre mnohých z nich je ťažké dôverovať v moju lásku k ľudstvu, keď sa spoliehajú na svoju vlastnú vieru,  namiesto toho, aby  sa Mi celkom odovzdali.  Len vtedy, ak sa úplne odovzdáte do mojej starostlivosti, sa môžete cítiť v bezpečí, chránení a v pokoji.

Moja láska, ak ju vyhľadávate, vás pokryje, ak natiahnete svoje ruky ku Mne a budete volať ku Mne ako malé dieťa.Deti, keď sú malé, vkladajú všetku svoju dôveru vo svojich rodičov. Poznajú len rozdiel medzi tým, čo cítia, že je správne a tým, čo cítia, že je zlé, a tak sa úplne spoliehajú na dospelých, aby ich chránili. Deti neváhajú utekať ku svojim rodičom pre útechu a hľadať u nich útočisko. Viera dieťaťa je silná. Nekladie otázky, pretože naozaj verí, že nájde bezpečie v náručí milujúceho rodiča.

Mal by som byť hoden dôvery, pretože všetko, o čo Ma prosíte, bude urobené, ak je to pre dobro duše. Proste a bude vám dané - to nie je môj planý sľub. Mám radosť zo štedrého rozdávania mojich darov každému z vás. Ak Ma prosíte, aby som vám pomohol, Ja počujem, cítim a vyplním všetko, čo si prajete. Dajte Mi príležitosť dokázať moju lásku ku každému z vás. Dovoľte Mi ukázať vám dôkaz môjho zásahu. Je to v tomto čase existencie, kedy Ja, Ježiš Kristus, oznámim svoju prítomnosť vo všetkom, o čo Ma poprosíte. Je to v tomto čase, kedy vám umožním pocítiť moju prítomnosť, uvidieť moje veľké činy zásahov vo vašich každodenných životoch a pochopiť moc vašich modlitieb. Lebo toto sú dni veľkých zázrakov, ktoré odkazujem ľudstvu, viac ako inokedy, od doby, čo som chodil po zemi.

Ak vložíte skutočne všetku svoju dôveru vo Mňa, môžem urobiť veľké zázraky, aby som vám priniesol nielen úľavu v utrpení, ale aby som vás pritiahol ešte bližšie k môjmu Najsvätejšiemu Srdcu. Keď dieťa vie, že ho rodičia milujú, cíti sa bezpečne, vediac, že je ochraňované. Vedzte, že tým, že Mi budete dôverovať, ochránim vás všetkých a zaplavím každú z vašich duší hlbokým pocitom pokoja, ktorý nenájdete nikde inde na tejto zemi.

Príďte teraz ku Mne a volajte ku Mne, aby som vám pomohol - bez ohľadu na trápenie, ktoré môžete mať. Modlite sa túto mimoriadnu modlitbu, zakaždým, keď ste v núdzi a Ja vám zakaždým odpoviem.

Modlitebná kampaň ( 148 ) : Príď mi na pomoc

Ó, môj Ježišu, pomôž mi v čase mojej veľkej tiesne. Drž ma vo svojom náručí a vezmi ma do útočiska svojho srdca. Zotri moje slzy. Upokoj moje odhodlanie. Pozdvihni môjho ducha a naplň ma svojím pokojom. Prosím, splň mi túto mimoriadnu prosbu ( uveďte ju... ). Príď mi na pomoc, aby moja prosba bola vypočutá a môj život mohol byť pokojný a v jednote s Tebou, drahý Pane. Ak moja prosba nemôže byť splnená, potom ma naplň svojou milosťou, aby som prijal, že tvoja svätá vôľa je pre dobro mojej duše a aby som zostal verný tvojmu Slovu naveky, s láskavým a šľachetným srdcom. Amen.

Vždy ku Mne volajte, zakaždým keď ste zarmútení, alebo keď potrebujete pomoc a Ja vám sľubujem, že vám bude dané znamenie, že som odpovedal na vaše volanie ku Mne, vášmu milovanému Spasiteľovi.

Váš Ježiš

    4. 05. 2014 - 16:23 hod.

1119. Boh by nikdy nedovolil, aby jeho Slovo bolo zmenené, alebo mylne vyložené tak, aby vyhovovalo človeku

Moje drahé deti, keď Boh vyslal prorokov do sveta, boli to len poslovia. Boli poslaní, aby odovzdávali Pravdu - Božie Slovo.

Veľa Božích detí po stáročia zle chápalo úlohu prorokov. Niektorí začali prorokov zbožňovať, namiesto toho, aby len prijali Božie Slovo a vzdali Bohu slávu. Vytvorili si z prorokov bohov a posolstvá odovzdávané svetu - vrátane tých od môjho Syna, Ježiša Krista, sa stali menej dôležité, než proroci, ktorí ich odovzdali.

Deti, Boží proroci, anjeli Boží, vizionári a vidiaci ľudia, neboli hodní takého zbožňovania. Boli to všetci jednoduchí ľudia s malou, alebo žiadnou znalosťou Božích vecí, a preto boli vybraní. Posolstvá sú to, čo je dôležité, a poslovia sú len sprostredkovateľmi Slova. Božie Slovo, dané prostredníctvom prorokov, nesmie byť nikdy odložené stranou, zatiaľ čo proroci sú postavení na piedestál, ktorý si sami vytvorili.

Božie Slovo nesmie byť nikdy ignorované. Obraz Boha nesmie byť nikdy nahradený obrazom jeho prorokov, alebo svätých, ktorí získali jeho priazeň. Môžete prosiť svätých a prorokov, aby zasiahli vo váš prospech, ale nesmiete ich zahŕňať chválou, ktorá musí byť vyhradená Bohu, Stvoriteľovi všetkého nebeského. To isté platí aj dnes. Najprv musíte uctievať Boha a dať Ho predo všetko, čo je. Musíte lipnúť na Slove, ktoré bolo ustanovené na počiatku a nikdy sa od neho neodchýliť, lebo sa nikdy nezmení a ani zmeniť nemôže. Božie Slovo je konečné.

Učenie môjho Syna bolo oznámené ľudstvu, keď chodil po zemi. Oni jednoducho vysvetľovali Slovo do väčších podrobností, ale nikdy sa neodchýlili od Pravdy. Dnes je človek stále rovnaký, ako bol, keď môj Syn prišiel prvýkrát. Človek je stále slabý, ľahko ovplyvniteľný a zostáva hriešnikom, ako bol vtedy. Ak nejaký prorok, alebo človek, ktorý prehlasuje, že hovorí v mene Boha, vám hovorí, že Slovo sa musí prispôsobiť, aby vyhovovalo moderným ľudským potrebám, potom musíte byť v strehu. Ak vám bude povedané, že Slovo znamená v skutočnosti niečo úplne iné, potom to neprijímajte. Ľudia, vrátane tých, ktorí slúžia Bohu, nemajú právo zahrávať sa s Pravdou.

Ak človek tvrdí, že je inšpirovaný Bohom, a potom mení Slovo, aby vyhovovalo laickému svetu, nesmiete mu veriť. Boh by nikdy nedovolil, aby jeho Slovo bolo zmenené, alebo mylne vyložené, aby vyhovovalo človeku. Majte na pamäti, že ak zbožňujete proroka a ak ho zahŕňate chválou, urážate Boha. Ak prijmete zmeny toho, čo je obsiahnuté v najsvätejšej Biblii, ktoré sú v rozpore s Božím Slovom, potom sa odstrihnete od Pravdy. Ak prijmete lži, ako prostriedky k službe Bohu za svojich vlastných podmienok, potom sa oddelíte od Boha.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

   5. 05. 2014 - 16:10 hod.

1120. Kniha pravdy bude pravým opakom novej lživej knihy

Moja vrúcne milovaná dcéra, všetci, ktorí nasledujú môj hlas skrze tieto posolstvá, budú stále dostávať veľké požehnania, pretože ich vytrvalosť bude skúšaná spôsobmi, nevidenými od dní, kedy kresťania trpeli v stredoveku.Každému z nich sa bude vysmievať Zlý, ktorý využije slabé a pyšné duše na začatie útokov na tých, ktorí sú Mi blízko. Bude urobený každý pokus, viditeľný aj neviditeľný, očierniť toto moje veľké dielo.

Ako prenasledovanie bude narastať, vedzte, že Satanova moc je obmedzená a všetko, čo bude môcť robiť, je pokračovať v hádzaní kameňov, šíriť lži a snažiť sa odtiahnuť duše preč odo Mňa. Podarí sa mu odtiahnuť duše od tejto misie rôznymi prostriedkami. Použije vizionárov k útoku na túto misiu a to spôsobí veľký zmätok.

Až človek bude pokračovať v páde a Božie Slovo už viac nebude prijímané v celom svojom rozsahu, potom nebesia vždy zasiahnu. Verte Mi, keď vám teraz hovorím - toto je moja misia, a ak vám hovoria niečo iné, potom si môžete byť istí, že ste zvádzaní na scestie. Mojim sľubom je zostať verný Božím deťom až do konca, a kým duša úplne neodmietne Božiu ruku. Budem rázne postupovať a poskytnem vám všetky dary, ktoré vám odkazujem, aby som vás chránil pred mojimi nepriateľmi, ktorí k vám prichádzajú ako vlci, oblečení v rúchu baránka. Moje dary budú opakom toho, čo nepriatelia Boha dajú svetu. Kniha Pravdy bude pravým opakom novej lživej knihy - plnej človekom vytvoreného, chybného učenia, ktoré ospravedlní hriech - ktorá bude čoskoro vnútená svetu. Pečať živého Boha vás ochráni pred znakom šelmy a Medaila Spásy pred kacírstvom, ktoré sa bude valiť z úst mojich nepriateľov, ktorí sa zmocnia mojej Cirkvi na zemi.

Satan, samozrejme, touto misiou pohŕda a využije aj dobré duše - ktoré z pocitu pochabej vernosti k mojim zasväteným služobníkom, ktorí stratili vieru a v skutočnosti neslúžia Mne, pretože už viac nevedia ako - pošliapu moje sväté Slovo. Nesmiete sa nechať ovplyvniť. Nebuďte ako tí, ktorí prišli pred vami - tí, ktorí Ma odmietli, keď som chodil po zemi.

Dávam vám moje slovo, že všetky dôkazy, po ktorých túžite, budú vaše - a to čoskoro. Dávam vám môj sľub, že prídem čoskoro, len aby som vám priniesol spásu v čase, kedy mojimi nepriateľmi bude urobený každý pokus odoprieť vám, Božím deťom, vaše Bohom dané právo na spásu.

Neopúšťajte Ma, keď vo svojom srdci viete, že som to Ja, Ježiš Kristus, kto teraz hovorí. Nepokúšajte sa odťahovať duše odo Mňa, ak máte akékoľvek pochybnosti, pokiaľ ide o to, kto Ja som. Neubližujte Božím prorokom, alebo budete veľmi trpieť. Nebojujte proti plánu môjho Otca pripraviť svet na môj Druhý príchod, alebo sa vystavíte hnevu môjho Otca. Buďte vďační. Buďte šľachetní a prijmite tento dar zásahu s láskou a radosťou, pretože je to pre vaše vlastné dobro a v záujme každej žijúcej duše na zemi.

Váš Ježiš

   6. 05. 2014 - 20:02 hod.

1121. Koľko ľudí má sklon schvaľovať zločiny v mene spravodlivosti?

Moja vrúcne milovaná dcéra, dôvod, že moje Slovo je odmietané tak mnohými ľuďmi je ten, že Pravda je ako tŕň v oku tých, ktorí sú v rozpakoch, ak majú otvorene hlásať moje učenie.

Človek, ktorý verí, že sloboda prejavu je omnoho dôležitejšia, než lipnutie na Božom Slove, ide po veľmi nebezpečnej ceste. Každý, kto verí, že má právo vyhlásiť svoje názory za posvätné, keď ospravedlňujú hriech, je môj zradca.

Koľko ľudí má sklon schvaľovať zločin v mene spravodlivosti? Takí ľudia, ktorí určujú vaše zákony, vrátane tých, ktoré spravujú vašu cirkev, by vás presvedčili, že právo na slobodu prejavu prevyšuje každý Boží zákon, aj keď oslavuje hriech.

Hriech pokrýva mnoho aspektov a v dnešnom svete je každý jednotlivý hriech ospravedlnený zdôrazňovaním individuálneho práva každej osoby robiť si, čo sa jej páči. Kým ani jeden z vás nemá právo súdiť kohokoľvek v mojom mene, nikto z vás nemá právo vyhlásiť zločin za dobrú vec.

Váš Ježiš

   6. 05. 2014 - 23:00 hod.

1122. Tak mnohí z vás nemajú dnes vôbec potuchy, čo znamená slúžiť Mi ako kresťan

Moja vrúcne milovaná dcéra, nech nikto ani na okamih nepochybuje, že by Boh kedy dovolil svojim deťom, aby od Neho odpadli, bez toho, aby urobil všetko, čo je v jeho moci, aby ich zachránil.

Od začiatku ste prostredníctvom prorokov dostali tak veľa darov. Mnohí proroci opakovali rovnaké posolstvá znova a znova, a napriek tomu mnohí z nich boli buď ignorovaní, alebo zosmiešňovaní. Mnohí boli prenasledovaní a popravení.Prečo Božie Slovo vyvoláva takú nenávisť? Nie je to Božie Slovo, ktoré trápi duše slabých alebo tých, ktorí odpadli ďaleko od viery. Nie. Takto Satan odpovedá, ak Boh vystrie svoju ruku, aby pohotovo potrestal Zlého za jeho zlomyseľné útoky. On vie, že Božie Slovo, ak je dané jeho prorokom, sa pôsobením Ducha Svätého veľmi rýchlo šíri a keď sa to stane, moc Zlého je oslabená, a preto jeho odveta je prudká.

Keď je Duch Svätý takto vyliaty na ľudskú rasu, padlí anjeli povstanú - s mečmi pripravenými prebodnúť každého môjho nasledovníka všetkými možnými spôsobmi. Musíte prijať túto nenávisť k môjmu Slovu a spoznať ju ako takú, čím je - pokusom odviesť vás od Pravdy. Každý môj apoštol, každý prorok a zasvätený služobník, ktorý sa drží Pravdy - svätého Božieho Slova, sa stretne s prudkým odporom síl zla. Vždy tomu tak bolo. Nesmiete však nikdy dovoliť, aby nenávisť voči Mne, vášmu milovanému Ježišovi, zoslabila vášho ducha, lebo práve v tomto okamihu som skutočne prítomný vo vašej duši. Trpte v mojom mene a Ja vás pozdvihnem do nádherného spojenia so Mnou v mojom prichádzajúcom kráľovstve. Spôsobte utrpenie iným v mojom mene, bez ohľadu na to, ako môžete byť presvedčení, že je opodstatnené, a Ja vás odtnem od seba naveky.

Moje varovania, vám teraz dávané, vám majú pripomenúť, čo som vás učil, lebo tak mnohí z vás nemajú dnes vôbec potuchy, čo znamená slúžiť Mi ako kresťan.

Váš Ježiš

   7. 05. 2014 - 23:43 hod.

1123.  Používam obetné duše, aby som priviedol k sebe ostatných, ktorí by inak nikdy neboli spasení

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď volám k dušiam, aby Ma nasledovali, vedie to ku zmesi pocitov od radosti do veľkej tiesne. Pretože ak prebudím v dušiach oheň Ducha Svätého, prináša to veľké požehnanie, ale bude to zafarbené pocitom smútku.

Keď si vyberám, ktoré duše si zaslúžia moje dary, budú zakúšať pocit spolupatričnosti ku Mne, ale budú sa tiež cítiť trochu mimo sveta, v ktorom žijú. Uvidia svojich bratov a sestry v novom svetle. Budú mimoriadne citliví ku kráse Božieho stvorenia,  ak budú pozerať do tvárí ostatných, pretože uvidia prítomnosť Boha. Každá duša, s ktorou sa stretnú, bude vyžarovať Božiu prítomnosť, bez ohľadu na to, ako ďaleko mohli odpadnúť v jeho očiach. Budú taktiež naplnení nesmiernym súcitom, aký môže cítiť iba rodič k svojmu vlastnému dieťaťu. K tejto osobe pocítia náhlu a intenzívnu lásku, ktorá ich prekvapí a ohromí. Budú si však tiež vedomí temnoty, ktorá číha v dušiach, pripravená ich pohltiť. V túto chvíľu vybraná duša okamžite pochopí, čo sa od nej očakáva, pretože vtedy pobeží ku Mne, prosiac Ma o pomoc pri záchrane duší, ktoré sú v nebezpečenstve, že upadnú do stavu temnoty, taký bude mať strach o túto dušu.

Obetná duša, vybraná duša, sa vzdá všetkého, čo je len povrchné v jej živote, a tým, že to urobí, vzdá veľkú poctu Bohu. Utrpenie, aké vybraná duša musí znášať, uvoľňuje iné duše z večného zatratenia a vo výsledku sa stane najvyhľadávanejším cieľom Satana a jeho zástupcov. Takéto duše znášajú moje utrpenie ako dar Bohu, pretože akonáhle sú raz vybrané, väčšina z nich sa potom nemôže otočiť Bohu chrbtom.  Sú však aj také, ktoré sú vybrané, ale odmietajú môj kalich. Musíte sa modliť za tieto úbohé duše, pretože ich nedostatok odvahy pozdvihnúť môj kríž ich povedie do jedného z dvoch smerov. Budú znášať vnútorné utrpenie, pretože zistia, že je ťažké stať sa Mi blízkymi. Potom sa ponoria do laického sveta, aby unikli svojmu poslaniu, a to im neprinesie nič - len pocit falošnej nádeje.

Keď sa milujúca duša modlí a predo Mnou sa pokorí, upokojí hnev môjho Otca. To potom oslabí vplyv trestov môjho Otca na svet. Ak je vybraná duša pre svoju lásku ku Mne neznesiteľne prenasledovaná, mala by Mi len povedať: " Ježišu, vezmi si moje utrpenie a urob s ním, čo sa Ti páči. " Potom ju štedro zahrniem mimoriadnymi milosťami. Duša sa stane imúnna k zlu a potom bude nebojácna. Pre svoju úplnú dôveru ku Mne sa pozdvihne k dokonalosti duše a dosiahne pokojného a kľudného vystupovania. Treba tak veľa obetí, ale ak takéto duše odovzdajú všetko Mne v úplnej poslušnosti a odmietnu sa zapliesť s nepriateľmi môjho Slova, povedie to k záchrane mnohých duší.

Používam obetné duše, aby som k sebe priviedol ostatných, ktorí by inak nikdy neboli zachránení. Len týmto spôsobom tieto obetné duše budú môcť urobiť a urobia pokánie za duše miliónov ľudí, ktorí prerušili pupočnú šnúru, viažucu ich so Mnou. Nebojte sa nikdy príliš o duše v temnote v tomto čase, lebo moje vybrané obetné duše sú vo svete už teraz vo veľkom počte. Ich pokoj prináša duše, ktoré sú stratené, späť do môjho útočiska.

Váš Ježiš

   8. 05. 2014 - 23:30 hod.

1124.  Netreba sa obávať, pretože Boh vás všetkých miluje

Moja vrúcne milovaná dcéra, ak sa pozriete okolo seba, uvidíte mnoho ľudí žijúcich bezstarostné životy. Uvidíte smiech, radosť a veľké kamarátstvo a budete vedieť, že to môže pochádzať len od Boha. Mnoho ľudí, akonáhle spoznajú Pravdu, Ma príjmu s otvoreným a vďačným srdcom, a potom budeme jedno.

Mojím plánom je zhromaždiť vás všetkých a zaplaviť vás veľkou láskou, radosťou a šťastím. Budem sa radovať v mojom novom kráľovstve a bude tam veľa smiechu, šťastia a krásy, rovnako ako večného života. Láska bude vyžarovať z každého stvorenia; každá jednotlivá duša a život budú dokonalé.

Ak sa obávate o budúcnosť sveta, spomeňte si, čo som vám povedal. Všetko bude dobré, akonáhle vás prídem zhromaždiť do nového sveta bez konca. Nie je potrebné sa obávať, lebo Boh vás všetkých miluje. Pokiaľ ide o duše, ktoré žijú smutný život bez lásky, tie budú zhromaždené ako prvé, ak prijmú, kto som. Tým, ktorí žijú v strašnej temnote, budú dané mimoriadne milosti na očistenie svojich duší, aby som mohol uvoľniť stisk Zlého a vziať ich do bezpečia svojho milosrdenstva. Toto je bitka, a bude neľútostná, ale bude uplatnená moc Najsvätejšej Trojice a duše budú osvietené, a tak nezahynú.

Vzbudím medzi vami významných vodcov a s armádou rozšírenou v každom národe budete  mohutnieť a vezmete so sebou väčšinu Božích detí do Nového raja. Spoľahnite sa na Mňa s dôverou a nebojte sa mojej lásky, pretože musíte vedieť, že by som vás nikdy úmyselne nedesil, pretože až dám spoznať svoju prítomnosť, naplní vás veľkým údivom a radosťou. Uisťujem vás, že nie je potrebné mať strach, pretože som láska sama. Láska vás upokojí a až budete stáť predo Mnou, svojim Ježišom, budete prekvapení pocitom okamžitej dôvernosti, ktorá je prítomná, len keď vaše srdce je prepojené s mojím.

Ako vás len všetkých milujem a ako túžim po vašich dušiach.

Váš Ježiš

    9. 05. 2014 - 17:00 hod.

1125. Mojej Božej vôli nesmiete nikdy vzdorovať

Moja najdrahšia dcéra, svet bol stvorený Mnou, pretože to bola moja vôľa. Moja vôľa vždy existovala a bude vždy existovať. Moja vôľa bude vykonaná, či už s vôľou ľudstva, alebo bez nej. Slobodná vôľa, daná človeku mojou rukou bola zneužitá a to malo za následok rozdelenie medzi človekom a Mnou, Večným Otcom. Kým bude mať človek dar slobodnej vôle, bude to znamenať, že len tí, ktorí si zvolia prísť ku Mne skrze môjho Syna, Ježiša Krista, sa môžu stať časťou Mňa - byť opäť dokonalí.

Ak vôľa človeka vzdoruje mojej vôli, vyvolá to prudký boj, lebo len moja vôľa môže prekonať všetko, čo je. Moja Božia vôľa ovláda všetko, čo dovoľujem, všetko, k čomu dám súhlas, pretože budem vždy prijímať slobodnú vôľu, ktorú som dal človeku, lebo si neberiem späť, čo dávam. Niekedy človek svojou slobodnou voľbou spôsobí vo svete strašnú bolesť a svojou chamtivosťou a sebectvom Ma veľmi uráža. Napriek tomu do vôle človeka nezasahujem, pretože len on môže rozhodnúť, či bude chcieť urobiť, čo si praje moja vôľa. A aj keď sa nepokúsim mu slobodnú vôľu vziať, slobodná voľba neznamená, že Mi človek môže diktovať svoju vôľu a brániť tej, ktorá je moja.

Mojej Božej vôli nesmiete nikdy vzdorovať, pretože človek nemôže nikdy premôcť moju vôľu. Ak tak urobí, zistí, že je nemožné Mi odporovať bez toho, že ponesie následky. Len Ja rozhodnem o závere života a smrti, pretože toto rozhodnutie patrí len Mne. Ak sa rozhodnem uskutočniť svoje plány na ochranu svojich detí, nikto nemá moc ich zrušiť. Ak sa človek pokúsi zasahovať do mojich darov svetu, čo zahŕňa život vo všetkých jeho formách, potom sa mu to nielenže nepodarí, ale následkom toho bude aj trpieť.

Nech sa Mi nikto nesnaží brániť v mojich plánoch naplniť moju svätú zmluvu.

Nech sa nikto proti Mne nerúha, alebo nestojí v ceste mojej vôli, aby nebol náhle zastavený.

Nech sa nikto nepokúša brániť Mi dať večný život dušiam, alebo jeho vlastný život bude ukončený. Ak sa pokúsite vzdorovať Mi, nikdy sa vám to nepodarí. Ak bude človek stále popierať moje Slovo a bojovať proti môjmu Božstvu, povedie to len k rozvratu, k nešťastiu, k strate života a k strašným trestom. Preto, ak je duša žiadaná, aby bola poslušná Mne, alebo mojim pokynom, a svojou slobodnou vôľou prijme tieto požiadavky, zistí potom, že nie je možné vzdorovať mojej vôli.

Ty, dcéra moja, si sa pokúsila bojovať s mojou vôľou - hoci si sa Mi už odovzdala. Teraz vieš, že to nie je nič platné, lebo len to, čo nariaďujem Ja, a tak ako Ja chcem, môže byť vykonané.

Deti - Ja som váš Otec. Ja som váš Stvoriteľ. Len Ja viem, čo vám chystá budúcnosť, ale buďte pokojné, v poznaní, že všetky moje plány sú dokončené. Len keď vaša vôľa bude spojená s mojou, môže sa moje kráľovstvo stať skutočnosťou a byť konečne dokončené. Až potom sa skončia všetky konflikty medzi človekom a Mnou, vaším Večným Otcom. Pokoj zavládne v prichádzajúcom novom svete - svete tak dokonalom, že nikdy neskončí.

Váš Otec

Boh Najvyšší

   10. 05. 2014 - 17:30 hod.

1126. Vzbudím v mojej Cirkvi muža, ktorý povstane a vyhlási pravdu

Moja vrúcne milovaná dcéra, teraz to nemôžeš pochopiť, ale vedz, že vzbudím v mojej Cirkvi muža, ktorý povstane a vyhlási Pravdu. Urobí to v čase, keď žiadny iný kardinál, biskup, kňaz alebo akýkoľvek môj zasvätený služobník nebude mať odvahu to urobiť. Až nové falošné učenie pohltí cirkev, mnohí z jej vnútra vo svojom srdci spoznajú, aké je chybné. Budú znepokojení, ale príliš ustráchaní pozdvihnúť svoj hlas. Budú čeliť veľkej prevahe tých, ktorých viera je taká slabá, že ochotne prijmú akékoľvek kacírstvo predložené Božím deťom v mojom svätom mene.

Muž, ktorého pozdvihnem, je odvážny človek a mnohí pocítia úľavu, keď prehovorí. Až to urobí, oveľa viac ich povstane a vyjadrí sa, a tým zachráni mnoho duší. Keď povstane, mám ďalšie plány zhromaždiť všetky vierouky, ktoré neprijímajú Mňa, Ježiša Krista, ako Božieho Syna. Všetky tieto Božie plány boli predpovedané a milióny a milióny ľudí z celého sveta si potom uvedomí Pravdu. Potom vzrastú počtom a budú Mnou požehnaní, aby mohli zhromaždiť všetky náboženstvá s jediným zámerom, zabezpečiť, že bude hlásané pravé Božie Slovo. Viera sa potom bude šíriť, aby moje Slovo, ako je obsiahnuté vo svätých evanjeliách, bolo hlásané mužmi, ženami, ich synmi a dcérami, vo všetkých kútoch sveta. Budú prorokovať, odhaľujúc svetu tieto Božie posolstvá a moja prítomnosť ich pokryje, aby im dala silu a odvahu, ktoré budú potrebovať.

Táto moja generácia bude v šírení Pravdy tak mocná, že mnohí z tých, ktorí boli zvedení a privedení na cestu veľkého omylu, sa obrátia a pobežia späť ku Mne. Rozšíria sa tak rýchlo, že za každé kacírstvo, spáchané voči Mne, milióny duší bude obrátených. Pohanov pritiahnem najskôr, pretože im nebola daná Pravda, a tak svet nebude na pochybách o tom, ako mocný bude môj zásah. Potom zhromaždím všetky ostatné náboženstvá a bude im jasne ukázané, že je len jediná cesta k môjmu Otcovi, a že tá môže viesť len skrze Mňa. A zatiaľ čo budem priťahovať milióny duší ku Mne a k pravde o tom, kým som, milióny iných duší budú vtiahnuté do umelého náboženstva, vymysleného a vytvoreného duchom zla.

Veľký plán Zlého je premyslený, a je jednoduchý, a má priniesť zatratenie toľkých dušiam, ako je len možné, zničením ich viery vo Mňa, Ježiša Krista. Urobia to popretím Pravdy. Zatiaľ čo nové náboženstvo bude skrze lži pohlcovať duše, Ja získam znovu trikrát väčší počet tým, že sa postarám, aby Božie deti nezabudli Pravdu.

Váš Ježiš

   11. 05. 2014 - 18:00 hod.

1127.  Nevyhľadávam zlých, aby som ich ľahko zničil. Moje jediné želanie je ich všetkých zachrániť.

Moja vrúcne milovaná dcéra, moje najvrúcnejšie želanie je priniesť lásku, pokoj a šťastie všetkým Božím deťom. Nikdy netúžim po pomste a nezáleží na tom, ako zlé sú skutky ľudí. Ani sa nesnažím nikoho ponížiť, aj keď môžu ponižovať iných v mojom mene. Nikdy sa nepokúšam pošpiniť povesť človeka, aj keď je príčinou mnohej skazy vo svete. Nevyhľadávam zlých, aby som ich ľahko zničil. Moje jedine želanie je ich všetkých zachrániť. Vrúcne milujem dušu každého Božieho dieťaťa. Vytrvalo ich vyhľadávam. Pokúšam sa ich pritiahnuť ku Mne. Dokonca aj tie, ktoré neprijímajú moju existenciu, sú Mnou každý deň vyhľadávané. Nechám pocítiť svoju prítomnosť v ich životoch tým, že naplním ich duše láskou k druhým tak, že využijem ich vnútornú dobrotu, aby mohla prekonať negatívne myšlienky, skutky a činy.

Niektoré duše sú ku Mne prirodzene vnímavé a Ja sa teším z ich veľkodušnej odpovede a z nežného srdca. Iní majú medzi Mnou a sebou hradbu, a tak zisťujem, že je ťažké dotknúť sa ich duše. Ale budem sa stále pokúšať dosiahnuť k takým dušiam mnohými spôsobmi, kým nebudem môcť otvoriť ich srdcia moci Božej lásky.

Láska je hnacou silou, ktorá vedie ku všetkým dobrým veciam. Láska je prítomná vo všetkých Božích deťoch od okamihu narodenia. Boží dar lásky pomáha ľudstvu premôcť Zlého. Ak Boh zakročí a zväčší lásku v duši, robí to, aby bránil svoje dieťa pred zlobou diabla. Láska je mocnejšia ako nenávisť, ale nenávisť je trpezlivá. Satan, plný nenávisti k ľudstvu, nemá lásku žiadneho druhu, okrem k sebe samému. Zamoruje ľudstvo tým, že vnáša nenávisť do duší, ktoré boli oslabené hriechom. Nenávisť nachádza pripravený domov v dušiach tých, ktorí sú závistliví, plní pýchy, osamelí a zmätení. Satan nikdy nenavádza dušu k nenávisti tým, že predstaví duši, že je to nenávisť. Namiesto toho vždy zvedie dušu  hriechom pýchy, lebo to je jeho prvá taktika. Duša bude uvedená do viery, že sa musí cítiť dotknutá, pretože jej to diktujú jej vlastné potreby, že všetko vie sama najlepšie, a že pritom robí dobrú vec.

V tomto čase sa láska Božia šíri medzi všetkými jeho deťmi. Robí to zo svojho milosrdenstva. Zväčší lásku v srdciach ľudí, aby ľudstvu pomohol bojovať proti nenávisti, ktorá čoskoro vo svete zosilnie, až sa srdcia ľudí stanú chladné ako kameň.

Prosím vás, aby ste sa modlili túto modlitbu modlitebnej kampane k hľadaniu Božej lásky v tomto čase :

Modlitebná kampaň ( 149 ) : Prosba o Božiu lásku

Ó, Ježišu, naplň ma Božou láskou. Naplň ma tvojím Božím svetlom a zaplav ma láskou, ktorú potrebujem, aby som roznášal semená Božieho milosrdenstva medzi všetkými národmi.

Dovoľ, aby som šíril tvoju Božiu lásku, medzi všetkých, s ktorými sa stretávam. Rozšír svoju lásku, aby zostúpila na všetky duše, na všetky náboženstvá, na všetky vyznania, na všetky národy - ako hmlu uchvacujúcu všetky Božie deti do jednoty.

Pomôž nám šíriť Božiu lásku, aby mohla zvíťaziť a zvíťazila nad všetkým zlom vo svete. Amen.

Vždy prirovnávajte lásku k prítomnosti Božej. Vedzte, že len láska Mi môže priviesť duše. Vedzte, že len láska môže pochádzať od Boha. Iba láska má silu priniesť mier, spokojnosť a jednotu medzi národmi. Nenávisť pochádza od Satana a kdekoľvek ju vidíte, musíte sa modliť vyššie uvedenú modlitbu, aby ste prosili o Božiu lásku. Nezabudnite, že láska prekoná všetko, pretože pochádza od Boha.

Váš Ježiš

   13. 05. 2014 - 08:50 hod.

1128.  Obloha sa zatmie na tri dni, bezprostredne pred tým, než sa vrátim

Moja vrúcne milovaná dcéra, je mojou najväčšou radosťou vidieť mojich milovaných nasledovníkov, ktorí odpovedali na moju výzvu modliť sa modlitby modlitebnej kampane, ktoré mocou Ducha Svätého zachránia miliardy duší.

Použijem modlitby kampane, aby som obnovil a očistil duše ľudstva v rovnakom čase, kedy obnovím tvár zeme.Veľká obnova bude dokončená, všetko v rovnakom čase, aby svet bol pripravený a bol hoden privítať Mňa, Ježiša Krista, ako vracajúceho sa Spasiteľa.

Tak ako u národov, ktoré vítajú členov kráľovských rodín, bude treba veľa príprav pred tým, než kráľ vstúpi na ich pôdu. Nikdy by ste nepripustili, aby kráľ prišiel na návštevu, keď je všetko v zmätku, v rozklade alebo kedy sú ulice lemované nečistotou. Preto zástupcovia takýchto krajín sa postarajú, aby boli náležite odetí a pripravení sa stretnúť s prichádzajúcimi vysokými predstaviteľmi. Vynaložia značnú námahu, aby pripravili skvelé privítanie, a potom vyberú zástupcov, ktorých považujú za hodných privítať prichádzajúceho kráľa. Nakoniec pripravia veľký obrad, k oslave príchodu kráľa a v ten deň sa zoradia po stranách ulíc a budú prespevovať na chválu. Nebudú šetriť poctami hosťujúcemu panovníkovi a jeho sprievodu. Tak tomu bude vo Veľký deň Pána, kedy Ja, Ježiš Kristus, prídem súdiť.

Prídem náhle za zvuku trúb a sladkého spevu chóru anjelov. Obloha sa zatmie na tri dni, bezprostredne pred tým, než sa vrátim. Potom sa rozžiari veľkým množstvom farieb, ktoré človek predtým nikdy nevidel. Uvidí Ma každý muž, žena a dieťa, každého veku a bude to  veľký šok, ale tiež veľké nadšenie. Ľudia nebudú veriť svojim očiam a mnohí onemejú - iní budú plakať slzami úľavy a radosti. Mnohí budú nepripravení a zistia, že táto udalosť je tak drvivá, že budú prelievať slzy smútku, pretože vo svojom srdci spoznajú, ako odmietli pravého Mesiáša a akí sú nehodní vstúpiť do môjho kráľovstva. Ale týmto ľuďom teraz hovorím. V ten deň musíte volať ku Mne a prosiť Ma, aby som vám odpustil. Potom aj vy budete zhromaždení do môjho kráľovstva.

Ako každý kráľ na návšteve, žiadam tých, ktorí Ma milujú, aby sa pripravili na tento Veľký deň. Dôverujte Mi, pripravte vaše duše, modlite sa za spásu všetkých duší a príďte oblečení, pripravení a v očakávaní - práve tak, ako nevesta očakáva ženícha. V ten deň sa vy, Božie deti, spojíte so Mnou ako jeden, vo svätej jednote s mojím Otcom, pre začiatok nového sveta a nádherného veku, sľúbeného vám od počiatku.

Buďte v pokoji. Pripravte sa s láskou a jednoduchosťou srdca na tento Veľký deň. Nebojte sa ho. Privítajte ho. Aj keď ste vo veľkej temnote, vezmem vás do svojho svetla. Všetko, čo potrebujete urobiť, je vztiahnuť vaše ruky ku Mne a Ja vás prijmem ako svojich.

Váš Ježiš

   14. 05. 2014 - 23:30 hod.

1129.  Moja láska, moje milosrdenstvo a môj súcit budú vašimi zachraňujúcimi milosťami

Moja vrúcne milovaná dcéra, milosti, ktoré ponúkam svetu, obrátia neveriacich na mojich oddaných nasledovníkov.Budú okamžite obrátení a padnú predo Mnou na zem v oddanej služobnosti.

Tí, ktorí Ma zrádzali, po celú dobu ich života a ktorí Ma odstrkovali, predstúpia a budú Ma prosiť, aby som ich prijal za svojich. Tých, ktorí stroja úklady proti môjmu Slovu, však bude veľmi ťažké zachrániť. Lebo majú väčšiu znalosť významu môjho Slova ako nevzdelaní, a napriek tomu sa ho pokúšajú úmyselne prepísať, aby vyhovovalo ich arogantnej samoľúbosti. Cez všetko svoje poznanie nevidia Pravdu, pretože ju odmietajú vidieť. Nebudú hlásať úplnú Pravdu a namiesto toho si ju budú vymýšľať, aby oklamali iných.

Niektorí ľudia sa obrátili proti Mne, pretože sa domnievajú, že ich povolanie slúžiť Mi sa objavilo v ich bytosti z toho, že im bolo udelené osvietenie. Myslia si, že majú právo,  ktoré im bolo udelené skrze moc Ducha Svätého, prispôsobiť moje učenie, aby neurážali modernú spoločnosť. Ich pýcha bude ich pádom a ich odpadnutie od milosti uvidia mnohí, ktorí sa budú cítiť podvedení, pretože boli uvedení do omylu. Iní medzi nimi vedia presne, čo robia, pretože to nie som Ja, komu slúžia, je to Zlý. Zámerne chodia medzi vami, aby zničili pravé Božie Slovo. Nebudú sa kajať, ani neprijmú moju ruku, lebo veria klamstvám šelmy, ktorá po stáročia sľubovala mojím nepriateľom svoj budúci raj. A oni sa rozhodli uveriť tomuto premyslenému podvodu kvôli svojej chamtivosti a ctižiadosti. Až si uvedomia pravdu, budú vhodení do priepasti. To sú len niektorí z nešťastníkov a zvedených, ktorí budú popierať existenciu diabla, to čím je, a bezodnú jamu, v ktorej bude prebývať na veky.

Varujem všetky Božie deti, že ak sa vydajú po zlých cestách, tým, že odmietnu Božie Slovo a tým, že budú páchať smrteľný hriech, povedie to k trestu. Každý, kto hovorí niečo iné, vás zvádza. Napriek tomu zachránim kajúceho aj v poslednej sekunde, tak veľmi túžim zachrániť každého z vás.

Moja láska, moje milosrdenstvo, môj súcit budú vašimi zachraňujúcimi milosťami. Nechcem vás desiť, ale musím vám povedať Pravdu. Tým, že prídete ku Mne – bez ohľadu na to, aké je vaše presvedčenie na samom konci - zhromaždím vás ako svojich. Nikdy nezabudnite na tento sľub. Sľubujem, že k vám dosiahnem aj v hĺbke vašej beznádeje.

Váš Ježiš

   16. 05. 2014 - 16:05 hod.

1130.  Som prítomný v tom, kto miluje všetkých, bez ohľadu na ich rasu, vieru, sexualitu alebo farbu pleti

Moja vrúcne milovaná dcéra, prosím všetkých, ktorí Ma milujú, aby zasvätili môjmu srdcu duše všetkých, ktorí odmietajú moje milosrdenstvo. Prosím vás, aby ste Mi priniesli neveriacich, ktorí neprijmú moju existenciu a tých, ktorí,aj keby som stál pred nimi osobne, by Ma aj napriek tomu odmietli. Tieto zatvrdnuté duše sa vyžívajú v iných podobách duchovného hľadania, pretože Ma odmietajú prijať. Ak by prijali Pravdu, našli by veľký vnútorný pokoj, ktorý by im nikdy nemohla poskytnúť žiadna iná forma duchovného snaženia. Tí, ktorí neveria vo Mňa alebo toho, ktorý Ma poslal, nikdy svoje duše nenaplnia pokojom.

Len Ja, Ježiš Kristus, vám môžem priniesť skutočný pokoj do vašich sŕdc, pretože som bol poslaný tým, ktorý vás stvoril, aby som vás k Nemu priviedol. Skrze Mňa nájdete môjho Otca. A až sa Otec zjednotí so svojimi deťmi, ktoré stvoril, zavládne pokoj. Bez Božieho pokoja nemôže byť nikdy harmónia na zemi. Tam, kde nie je pokoj, budete vedieť, že je to spôsobené nedostatkom pokornej služby Bohu.

Tí, ktorí sú znalí môjho najsvätejšieho Slova, nesmú nikdy zabudnúť, nech už je ich poznanie o Mne akékoľvek, že nesmie byť nikdy použité proti Mne. Tým chcem povedať, že Mi musíte vždy dôverovať pre to, kto som. Prijmite Ma s pokorným srdcom. Nikdy nedovoľte arogancii, aby zatienila vašu vernosť ku Mne. Ten, kto má jemné a nežné srdce, Ma miluje. Som prítomný v tom, kto miluje všetkých - bez ohľadu na ich rasu, vieru, sexualitu alebo farbu pleti. Som vo všetkých, ktorí žijú svoje životy, ako som ich učil. Som tiež prítomný v tých, ktorí Ma nepoznajú, ale napodobňujú moje vlastnosti.

Keď som chodil po zemi, nechválil som sa nikdy svojím poznaním - len som odovzdával Pravdu. Nikdy som neohováral, neprenasledoval alebo nenapomínal tých, ktorí Ma nechceli nasledovať. Nikdy som o nikom nehovoril zle. Prijal som všetky Božie deti i každú neprávosť, ktorú Mi prejavili. Nikdy som nepovedal, že by som obetoval svoj život pre niekoľko málo vybraných. Nie, dal som seba samého za každého a obzvlášť za zatvrdilých hriešnikov. Nikdy som nedával prednosť jednému človeku pred druhým. Nikdy som nezahŕňal chválou jedného a ohováral druhého, pretože to by nebolo možné.

Snažil som sa šíriť Pravdu v nádeji, že moje Slovo bude počuté. Prinášal som pokoj do mnohých utrápených duší, ktoré mali pokoru Mi načúvať. Bol som pevný, ale spravodlivý ku všetkým, ktorí Ma mučili kvôli svojej nenávisti a svojím zlým jazykom. Vyháňal som démonov z duší, ktoré sa proti Mne búrili, a dával som veľké dary tým, ktoré veľmi trpeli. Nevšímal som si posmech vtedajších takzvaných svätých mužov, ktorí milovali len sami seba. Boh nebol nikdy na prvom mieste v ich životoch, tak zamestnaní boli staraním sa o svoje vlastné potreby. Ale duše, ktoré som vyhľadával najviac, boli tie, ktoré neverili v Boha. Prichádzali ku Mne a nechápali, prečo boli ku Mne priťahované. Prišli ku Mne zo svojej vlastnej slobodnej vôle, ale mnohé boli ku Mne privedené dušami, ktoré vedeli, kto som a kto Ma poslal. Preto som na nich vylial mimoriadne milosti a boli okamžite obrátené.

Dnes, pretože s vami rozprávam pred Veľkým dňom, túžim, aby ste Mi priniesli duše neveriacich. Musíte to urobiť modlitbou a tým, že sa budete modliť túto modlitbu modlitebnej kampane ( 150 ) : Za záchranu duší neveriacich

Drahý Ježišu, prosím Ťa, aby si zachránil duše tých, ktorí  Ťa bez vlastnej viny odmietajú uznať. Ponúkam Ti svoje utrpenie, aby som Ti priniesol duše tých, ktorí Ťa odmietajú a za milosrdenstvo, ktoré vyleješ na celý svet. Buď milosrdný k ich dušiam. Vezmi ich do svojho nebeského útočiska a odpusť im ich hriechy. Amen.

Váš Ježiš

    17. 05. 2014 - 15:54 hod.

1131.  Nesmiete nikdy preklínať iných, keď prosíte o Božie požehnanie

Moje drahé dieťa, keď môj Syn udeľuje mimoriadne milosti Božím deťom, znamená to, že zo strany príjemcu sa očakáva zodpovednosť. Za každé požehnanie, drahé deti, ktoré dostávate od môjho Syna, musíte vždy vzdať Bohu vďaku.Ak môj Syn ponúka duši nebeské milosti, veľa sa od takejto osoby očakáva. Každá duša potom musí žiť svoj život podľa toho, čo ju učil môj Syn.

Môj Syn nechá pocítiť svoju prítomnosť, ak k Nemu voláte. Čím viac je duša otvorená jeho láske, tým viac sa on alebo ona priblíži k jeho Najsvätejšiemu Srdcu. Avšak, ak sa duša vyvyšuje pred mojím Synom, keď prosí o jeho pomoc, nedostane od Neho nič. Boh miluje pokorné duše. Tie zahŕňa veľkými milosťami. Čím viac milostí dostanú, tým viac je v nich prítomný. Potom, keď jeho prítomnosť sa dá spoznať, tá istá duša sa stane predmetom nenávisti. Diabol je priťahovaný k dušiam, ktoré sú v Božom svetle. Použije potom všetky prostriedky, aby vybranú dušu ponížil, a zvyčajne to robí zvedením slabých duší, ktoré využíva, aby pokornej duši spôsobili bolesť a utrpenie.

Žiaľ, mnoho ľudí, ktorí milujú mňa, Matku Božiu, prichádzajú ku mne a prosia ma, aby som im pomáhala zničiť iné duše. Hovoria mi, že tieto duše, si zasluhujú Boží trest. Ak prosia, aby môj Syn vyniesol súd nad takými dušami kvôli nenávisti, ktorá je v ich srdciach, ich modlitby nebudú nikdy vypočuté. Ako ma môžete milovať, uctievať môjho Syna a prisahať vernosť Pravde, keď nenávidíte iných? Ach, ako ľstivý je Zlý, keď hltá sväté duše, ktoré dovolili pýche odviesť ich pozornosť. Akonáhle pýcha zovrie dušu, tá okamžite stráca svoje svetlo. Čím temnejšou sa stáva, tým viac sa vzďaľuje od Božieho svetla.

Ak ma prosíte, aby som zakročila vo váš prospech u môjho Syna, musíte vždy ku mne prísť s plnosťou lásky vo vašom srdci. Nesmiete nikdy preklínať iných, keď prosíte o Božie požehnanie, pretože sa Mu to hnusí. Nenávisť nemá v nebi žiadnu úlohu.

Príďte ku Mne, drahé deti, len s láskou vo svojich srdciach k vašim nepriateľom a všetky vaše modlitby budú vypočuté podľa svätej Božej vôle.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

   18. 05. 2014 - 19:15 hod.

1132.  Použijú môj dom k uctievaniu pohanských bohov, ako znamenie úcty, o čom svetu povedia, že je to spravodlivé

Moja vrúcne milovaná dcéra, všetky proroctvá, ktoré si dostala, sa teraz začnú vylievať - spočiatku po kvapkách, až sa všetky budú rinúť ako voda tečúca z kohútika. Čoskoro budete svedkami mimoriadnych udalostí, skutkov a činov spojených s mojou cirkvou na zemi. Tí, ktorí vynášajú opovážlivé tvrdenia o mojom svätom Slove, zmĺknu, tak budú ohromení budúcimi udalosťami.

Všetko, čo pochádza odo Mňa, pochádza od môjho Otca. Keď môj Otec určuje podrobnosti budúcich udalostí, ako časť svojej misie na záchranu duší, buďte si istí, že sa stanú. Pretože v mojej Cirkvi začína nová doba radikálnych reforiem, budú privítané mnohé nekresťanské skupiny. A aj keď Ja vítam všetky duše, nikdy nedovolím, aby moje Slovo - na ktorom bola vybudovaná moja cirkev - bolo odstrčené bokom. Tí, ktorí Ma neprijímajú, pretože neveria v toho, kto som Ja, budú vítaní v mojom dome. Bude im preukázaná všetka pohostinnosť, bude s nimi zaobchádzané s veľkou zdvorilosťou, budú im odovzdané dary, a napriek tomu odmietnu uznať svojho hostiteľa. Potom, časom, použijú môj dom k uctievaniu pohanských bohov, ako znamenie úcty, o čom svetu povedia, že je to spravodlivé. Kresťanom bude povedané, že Boh by od nich očakával, aby privítali neveriacich v cirkvi. Niektoré obrady, ktoré uctievajú Mňa, budú musieť byť prispôsobené tak, aby neurážali týchto návštevníkov. Čoskoro môj dom už nebude patriť Mne, lebo o mojom pravom svätom Slove sa tam bude málo hovoriť.

Nové slová, o ktorých vám povedia, že prichádzajú z mojich úst, budú použité mojou cirkvou na zemi k privítaniu cudzincov v mojom dome. A zatiaľ čo budem ticho sedieť v kúte, budú v mojom dome šalieť; odstránia cennosti a všetky symboly, ktoré sú spojené so Mnou, mojou milovanou Matkou a zastaveniami Krížovej cesty. Môj dom bude obraný o všetko, čo je Mi drahé a podvodníci sa usídlia v jeho vnútri. Stane sa miestom podivných spomienkových obradov, nových a nezvyčajných modlitieb a nová kniha nahradí starú. To bude pokračovať, kým nebudem donútený opustiť môj dom, pretože sa stane nevhodným pre moju svätú prítomnosť. Pokiaľ ide o všetkých mojich nevinných nasledovníkov - uvidia len to, o čom si budú myslieť, že je pokusom modernizovať katolícke náboženstvo.

Čoskoro už nebudem mať kľúč k môjmu domu, lebo ten tiež zoberú. Potom urobím svoj domov len v srdciach mojich verných zasvätených služobníkov, mojich milovaných nasledovníkov a tých, ktorí Mi otvoria svoje srdcia. Môj dom je váš. Môj dom je pre všetkých. Ale ak privítam  pohanov vo svojom dome, nedáva im to právo nútiť Božie deti prijímať ich zvyky, alebo dovoliť, aby sa ich obrady uskutočňovali v dome Pána.

Nikdy nesmiete dovoliť, aby vaša viera bola použitá týmto spôsobom alebo oslabená, za účelom, aby ste dovolili pohanom poškvrniť môj dom.

Váš Ježiš

   20. 05. 2014 - 11:14 hod.

1133.  Satan je najväčšou metlou pre ľudskú rasu a jeho nákaza je smrteľná

Moja vrúcne milovaná dcéra, človek, ktorý neverí v zlo, neverí v hriech. Ten, kto prehlasuje, že zlo je v mysli pozorovateľa, je schopný prijať zlo vo všetkých jeho podobách a nakoniec sa k nemu stane imúnny.

Keď je zlo ignorované, potom Satan vyhral veľké víťazstvo, pretože kráľ klamstiev urobí všetko, aby zlo zamaskoval, a robí to obvykle pod zámienkou podporovania tolerancie v spoločnosti. Ak je použitá ľudská inteligencia, aby predložila všetky racionálne dôvody k ospravedlneniu zla, tieto duše, vinné šírením takýchto neprávd, sa stanú prvoradým cieľom Zlého.

Akonáhle mu duša dovolí vstúpiť, veľký podvodník presvedčí svoju korisť, že koná v dobrej viere a pre dobro sveta, ak ospravedlní zlé činy proti Bohu. Zlý vytvoril taký klam, že mnohí ľudia, ktorí už neveria v Satana, alebo v zlo, ktoré rozšíril po celom svete, nedokážu spoznať rozdiel medzi tým, čo je dobré a čo je zlé. Títo ľudia budú argumentovať a predkladať každý racionálny názor k podpore nemravnosti vo všetkých jej podobách. Potom človek, ktorý sa odváži morálku brániť, bude nimi démonizovaný. Taká je cesta ľudstva v dnešnom svete. Ak je odmietaná existencia zla, potom je popieraná existencia Satana. Vtedy kráľ klamstiev a všetci moji nepriatelia získavajú silu a jeho ochotné obete, konajúce ako jeho hlásne trúby, sa stávajú imúnne k Božím milostiam.

Ak je Satan odmietnutý mojou cirkvou na zemi, potom sa dá len veľmi málo urobiť pre tých, ktorí sú skutočne infikovaní Zlým. Keď moja cirkev popiera existenciu šelmy, alebo večné priepasti, do ktorej ona a jej padlí anjeli boli uvrhnutí, potom budete vedieť, že sa Božím deťom už nehovorí Pravda.

Ak ľudia nepoznajú nebezpečenstvo, ktoré Satan spôsobuje dušiam, potom sa nedokážu vyzbrojiť proti zlu. Keď sa to stane, pravdivé Božie učenie už nebude viac akceptované ako také, čím je.

V mojom kráľovstve sa čas nemení. Satan je najväčšou metlou pre ľudskú rasu a jeho nákaza je smrteľná. Tak obozretný, aby sa schoval, je majstrom klamu, pretože vždy bude predkladať dobro ako zlo a zlo ako dobro. Iba tí, ktorých oči sú naozaj otvorené k Bohu, pochopia hrozbu, akú predstavuje pri záchrane sveta.

Váš Ježiš

   21. 05. 2014 - 20:40 hod.

1134.  Skupiny, ktoré budú presadzovať kacírstvo proti svätej Biblii, budú vyhľadávať tých, ktorí zostanú pevní vo viere

Moja vrúcne milovaná dcéra, môj Otec túži, aby všetky jeho deti ukázali vzájomnú lásku a dobročinnosť. Hriech, ako priamy následok pýchy, sa šíri tak rýchlo, že zamorenie, najmä medzi tými, ktorí vyhlasujú, že sú kresťania, si vyžiadalo mnoho duší, ktoré boli kedysi blízko môjmu Najsvätejšiemu Srdcu.

Satan a každý démon, ktorého poslal zničiť ľudstvo, vytvorili vo svete mnoho rozdelenia. Pokúšajú sa priviesť národy a spoločenstvá do vzájomných sporov. Teroristické útoky sa budú rozmáhať, ale najdôležitejšie znamenie bude v podobe prenasledovania kresťanov. Kresťania budú ponižovaní, ako nikdy predtým - ich právo na náboženskú slobodu bude obmedzené a ich nárok zostať verní Slovu nedodržané - ako tomu bude teraz.

Kresťania budú nielen cieľom mojich nepriateľov, ale obrátia sa tiež proti sebe. Skupiny, ktoré budú presadzovať kacírstvo proti svätej Biblii, budú vyhľadávať tých, ktorí zostanú pevní vo viere. Budú ich verejne kritizovať, zosmiešňovať ich vernosť Pravde a vyhľadávať každého môjho zasväteného služobníka, ktorý sa odváži napadnúť ich zradu na Mne, Ježišovi Kristovi.

Zlý so Mnou bojuje v tomto čase so strašnou zúrivosťou, pretože vie, že môj čas už takmer nadišiel. Rozpoznajte každú podobu prenasledovania proti vám, ako kresťanom, pravým vizionárom, prorokom, alebo zasväteným služobníkom, ako to, čím je. Vulgárnym a odporným útokom na Mňa, vášho milovaného Ježiša Krista. Nezabudnite, moji milovaní nasledovníci, nesmiete sa pridať  k prenasledovaniu, kvôli vašej láske ku Mne. Modlite sa za tie úbohé duše, ktoré dovolili zlu, aby sa vylievalo z ich úst. Buďte trpezliví a pokojní, až budete svedkami prenasledovania kresťanov, lebo len moje Božstvo je večné. Zlé skutky, činy, alebo kacírstvo proti Mne, sa rozplynú v okamihu. A len tí, ktorí sú Mi verní, nájdu pokoj a spásu.

Modlite sa za vašich prenasledovateľov a mučiteľov, pretože, keď to urobíte, oslabíte moc Zlého.

Váš Ježiš

    22. 05. 2014 - 15:26 hod.

1135. Ako kresťania sa musíte pripraviť bojovať za svoju vieru

Moje drahé deti, utrpenie, ktoré môj Syn znáša pre hriechy ľudí, je v tomto čase intenzívne. Nenávisť k Nemu a k jeho svätému Slovu - ako je obsiahnuté vo svätej Biblii  - sa prejavuje v srdciach mnohých ľudí, a to vrátane falošných náboženstiev, ktoré neuznávajú Trojjediného Boha, rovnako ako tých, ktoré tvrdia, že sú kresťania.

Každý spáchaný hriech môjho Syna zraňuje a každý smrteľný hriech cíti ako krutú ranu zasadenú jeho Telu. Každý spáchaný čin kacírstva je ako keby sa ďalší tŕň zabodol do koruny bolesti, ktorú už znáša. Ako sa utrpenie môjho Syna zväčšuje, v čase, keď každý hriech proti Bohu bude popieraný, bude sa tiež zväčšovať utrpenie pravých kresťanov.

Aj keď utrpenie je strašná vec a bolesť tých, ktorí bránia jeho Slovo, je neznesiteľná, môže byť tiež spôsobom, ako sa stať bližším môjmu Synovi. Ak prijmete utrpenie ako požehnanie, radšej než ho vidieť ako na prekliatie, pochopíte, ako ho môj Syn používa, aby porazil moc Zlého. Ak prijmete bolesť urážok a posmechu, ktoré môžete vždy očakávať, ak kráčate v jednote s mojím Synom, dostanete veľa milostí. Takáto bolesť vás nielenže urobí silnejšími, ale môj Syn vám odhalí svoj súcit k ostatným, ktorých hriechy môže zmyť, kvôli vašej obeti pre Neho.

Tak mnoho ľudí si neuvedomuje, že keď rozvíjate dôvernosť s mojím Synom a keď On sa usídli v istých dušiach, že to povedie k bolesti pre tých, ktorí súhlasia s tým, aby na seba vzali jeho kríž. Môj Syn sa môže skutočne ponoriť len do duší, ktoré sú Mu otvorené a ktoré sú bez pýchy, zloby a sebalásky. Ale akonáhle sa v takých dušiach plne usídli, svetlo jeho prítomnosti ucítia mnohí, s ktorými prídu do styku. Pritiahnu ostatných, aby sa stali učeníkmi môjho Syna. Stanú sa tiež cieľom Zlého, ktorý bude tvrdo bojovať, aby ich odtiahol od môjho Syna. Ak Zlý nedokáže zviesť tieto duše, jeho boj proti nim sa stane ešte zúrivejší a zamorí ostatných, aby na nich zaútočili; nadávali im a ohovárali ich.

Je dôležité, aby všetci kresťania zostali bdelí k plánom, ktoré pripravil Satan, aby pohltil duše tých, ktorí milujú môjho Syna a slúžia Mu. Túži po týchto dušiach viac, než po ostatných a ani na okamžik sa neuspokojí, kým nepodľahnú jeho pokušeniam.

Ako kresťania sa musíte pripraviť bojovať za vašu vieru, pretože všetko, čo je drahé vášmu srdcu, vám bude, vrstva po vrstve, odňaté. Musíte vyhľadávať sviatosť zmierenia ako nikdy predtým, pretože bez nej zistíte, že je nemožné odolať zamoreniu, ktoré bude v tomto čase pôsobiť vo svete proti kresťanstvu.

Drahé deti, pripomínajte si všetko, čo vás učil môj Syn, pretože jeho Slovo má byť spochybňované tak, že bude na nepoznanie. Poďte a proste ma, svoju milovanú Matku, Matku Spásy, aby som orodovala za každého z vás, aby ste mohli zostať verní Pravde, tým, že sa budete modliť túto modlitbu za obranu vašej viery.

Modlitebná kampaň ( 151 ) : Za obranu viery

Ó, Matka Božia, Nepoškvrnené Srdce Márie, Matka Spásy, oroduj, aby sme vždy zostali verní pravému Božiemu Slovu. Priprav nás brániť vieru, obhajovať Slovo a odmietnuť kacírstvo.

Ochraňuj všetky svoje deti v čase útrap a daj každému z nás milosti, aby sme boli odvážni, keď  budeme vyzvaní, aby sme odmietli Pravdu a zriekli sa tvojho Syna.

Oroduj, svätá Matka Božia, aby nám bol zoslaný Boží zásah, aby sme zostali kresťanmi v súlade so svätým Božím Slovom. Amen.

Ak sa budete modliť túto modlitbu modlitebnej kampane, budete všetci požehnaní veľkou odvahou. Choďte v pokoji, moje deti, milujte môjho Syna, Ježiša Krista a slúžte Mu.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

   23. 05. 2014 - 18:00 hod.

1136. Nemusíte rozumieť Božím cestám - musíte ich jednoducho prijať

Moja vrúcne milovaná dcéra, príďte všetci, ktorí Ma milujete a prineste Mi vašu lásku, lebo veľmi potrebujem útechu. Ja som váš Ježiš, Syn človeka, Spasiteľ sveta, a napriek tomu plačem. Každú milosť, ktorú som odovzdal človeku, Mi nevďačné duše hádžu späť. Moje veľkodušné srdce je otvorené, aby som vás mohol všetkých pritiahnuť ku Mne, ale vy sa odvraciate. Dokonca aj tí, ktorí Ma milujú, Mi nevenujú svoj čas. Namiesto toho, aby ste hovorili ku Mne, hovoríte s ostatnými o Mne. Príliš veľa diskusií o tajomstve Božích plánov a o tom, čo má prísť, môže spôsobiť rozptýlenie a zmätok. Príliš veľa analýz a takzvaných inteligentných debát vás odo Mňa odvádza.

Nemusíte rozumieť Božím cestám - musíte ich jednoducho prijať. Nikdy som vás nežiadal, aby ste rozumeli tajomstvu môjho Božstva, pretože duše, ktoré Ma skutočne milujú, Ma budú milovať kvôli tomu, kto Ja som, a nie preto, čo prinášam. Nebudú hľadať svoju slávu. Nebudú rozvíjať svoju spiritualitu, len aby získali oporný bod v mojom kráľovstve. Nikdy nepoužijú vystatovačne svoju znalosť o Mne, aby získali body. Duše, ktoré budú sídliť vo Mne, sú duše, ktoré nežiadajú nič než to, čo je dobré pre nich a duše ostatných.

Keď hovoríte, že Ma zastupujete, nebudete hlasno hovoriť o tom, ako hovoríte, že Ma poznáte. Musíte len ukázať lásku k ostatným a nasledovať moje učenie s dušou, ktorá je zbavená pýchy. A tak, ak ste skutočne moji, strávite menej času  pokusmi definovať, čo som vám povedal, čo som vás učil a čo som sľúbil. Prosím vás, aby ste prišli ku Mne a strávili viac času v tichej kontemplácii so Mnou. Ak to urobíte, odhalím sa vám jasnejšie a vo svojom srdci spoznáte, čo skutočne znamená Mi opravdivo slúžiť.

Váš Ježiš

   24. 05. 2014 - 21:20 hod.

1137. Akonáhle pohanstvo zovrie moju Cirkev, označí to poslednú kapitolu

Moja vrúcne milovaná dcéra, hlavným dôvodom, že dnes tak mnoho ľudí, a najmä mladých, nechce o Mne nič vedieť, je ich nesmierne sebectvo. Posadnutosť sebou samým a priania uspokojiť len seba a svoje vlastné túžby mali za následok, že chýba naozajstná vzájomná láska a že v takých dušiach existuje len málo láskavosti. Keď sa oddelia od ostatných vo svojom úsilí o sebarealizáciu, nedokážu milovať svojho blížneho. Ak nemilujú svojho blížneho, nemôžu milovať Mňa.

Oddelenie od Boha nikdy nebolo tak rozšírené. Keď je málo lásky v ich srdci, zlo v nich nachádza vhodné prostredie, v ktorom sa zakorení. Akonáhle sa zlo usadilo v dušiach, ktoré sa stali ľahkou korisťou, bude rásť a rýchlo sa šíriť. Čím viac sa rozšíri, tým menej lásky bude v takých dušiach a prenikne do nich nenávisť k ostatným. Čoskoro nenávisť, žiarlivosť, závisť, lakomstvo a chamtivosť sa stanú spoločnými rysmi, ktoré spájajú modernú spoločnosť, až sa nakoniec zlúčia do tej miery, že duše nebudú cítiť nič. Prázdnota ducha vedie k veľkému nebezpečenstvu, pretože Zlý je inteligentný a v tejto fáze zneužije duše, aby viedli vojnu proti Božej prítomnosti vo svete. Až sa svet stane posadnutý sám sebou a bude sa domáhať všemožných práv, čo sa bude zdať dôležitejšie, než veľkoryso dávať sám seba - potom z toho nemôže vyjsť nič dobré.

Keď Lucifer neposlúchol môjho Otca, bola to pýcha, ktorá viedla k jeho pádu. Pýcha a sebaláska, kde všetko ostatné je až na druhom mieste, povedie ku konečnému pádu ľudskej rasy. Neposlušnosť k Bohu sa v tomto čase rozmáha. Môžete vidieť tak málo úcty k jeho prikázaniam, a to spôsobilo, že človek porušil každé jednotlivé prikázanie z Desatora.Až bude prestúpené Prvé prikázanie mojou cirkvou na zemi - posledná opevnená hradba môjho Otca nad svojimi deťmi - svet bude svedkom najhoršieho trestu od potopy.

Akonáhle  pohanstvo zovrie moju Cirkev, označí to poslednú kapitolu.

Až Božie deti budú milovať samých seba a vypínať sa pred Ním, bude prelievať horké slzy. Ale až bude nahradený v srdciach všetkých pohanstvom a falošným bohom, jeho hnev bude neslýchaný.

Váš Ježiš

    26. 05. 2014 - 16:22 hod.

1138.  Modlitba Kréda, ktorá vyznáva, kto Ja som, bude zmenená a namiesto toho bude uctievať falošných bohov

Moja najdrahšia dcéra, príde čas, kedy modlitba Kréda, ktorá vyznáva, kto Ja som, bude zmenená a namiesto toho bude uctievať falošných bohov.

Až bude zavedené jedno svetové náboženstvo, bude to urobené opatrne, aby sa nevyvolal dojem, že Ja, Večný Otec, už nie som uctievaný. Ak nebudem uctievaný, potom táto nová modlitba sa stane ohavnosťou a nesmiete sa ju nikdy modliť, ak chcete zostať so Mnou vy, moje deti a tí, ktorí túžia po večnom živote. Je ďaleko lepšie, keď zostanete ticho, než aby ste vyslovili jediné slovo rúhania, ktoré bude zavedené všade, do všetkých cirkví, ktoré uctievajú Mňa, vášho Otca a prijímajú môjho Syna, Ježiša Krista, vášho Spasiteľa.

Slová, ktoré uctievajú moje meno a meno môjho Syna, budú pokrivené a výrazy, ktoré sa vzťahujú na môjho Syna, zahrnú také pojmy, ako " Ježiš svetla ". Táto nová modlitba bude klásť dôraz na nadradenosť človeka, na jeho zodpovednosť starať sa o blaho svojho brata a privítať, ako jedno, všetky náboženstvá, k úcte Boha. Všetky zmienky o mojom Synovi, v spôsobe, akým má byť uctievaný, budú nahradené týmto novým titulom, ktorý Mu dajú. Svetu povedia, aby uctieval krásu zeme, zázraky sveta stvoreného Bohom, ktorý je jeden pre všetkých a ktorý prijíma akýkoľvek druh uctievania. To bude čas, kedy sa svet zjednotí v jednom svetovom pohanskom náboženstve. Pretože tak veľa náboženských výrazov zaplní túto novú vieru, budú tí, ktorí sú požehnaní darom rozlíšenia, potrebovať naozaj pochopiť, čo sa deje.

Ako márne bude ich úsilie, pretože tí, ktorí uvalili túto temnotu na moje deti, budú trpieť za odmietnutie svojho Stvoriteľa.A až sa tejto modlitbe bude bezvýhradne veriť, uvalia na vás ďalšiu ohavnosť - zavedenie prepísaného Slova, ktoré neprinesie nič, než zhnité ovocie.

Časom bude vytvorený špeciálny symbol, ktorý bude reprezentovať nového, človekom vytvoreného boha, aby tým, ktorí budú vyzvaní nosiť ho, pripadalo, že robia dobrú vec, keď  prejavujú vzájomnú solidaritu. Povedia vám, že všetky tieto veci sú pre dobro všetkých, kde vašou prvoradou povinnosťou je usilovať sa o zdokonalenie človeka. Povedia vám,  že toto je dôležité, aby ste sa mohli postaviť pred Boha. Nemôžete plniť Božiu vôľu, ak nehľadáte spravodlivosť k oslobodeniu ľudstva z otroctva náboženského prenasledovania, biedy a vojen. Dôraz bude kladený na všetky veci, ktoré sa týkajú môjho stvorenia - na zem; na národy; na ľudí a na politických vodcov. Všetko bude spojené v jedno, za účelom, aby ste, povedia vám, lepšie slúžili Bohu. Všetkému, čomu budú slúžiť, bude kráľ lží, ktorý to všetko spôsobí. A zatiaľ čo svet bude tlieskať týmto novým, zdanlivo novátorským krokom v celosvetových záležitostiach, ľudstvu bude nanútené pohanstvo. Pohanstvo so sebou prinesie strašnú temnotu duše. Potom napodobním ich ohavnosti za všetko, čo je namierené proti Mne - na zem, po ktorej chodia; vodu, ktorú pijú; horách po ktorých lezú; moriach, po ktorých sa plavia a na dážď, ktorý živí ich úrodu.

Bitka medzi mocnými, pyšnými a zlými ľuďmi a Mnou, ich Večným Otcom, Stvoriteľom, bude ťažko vybojovaná.

Váš Večný Otec

Boh Najvyšší

   28. 05. 2014 - 08:40 hod.

1139. Budete práve tak vinní ako tí, ktorí boli zodpovední za to, že Ma odovzdali mojim katom

Moja vrúcne milovaná dcéra, môj sľub, že prídem znova, sa splní. Nič nemôže zabrániť môjmu Druhému príchodu, ale napriek tomu tí, ktorí vedia, kto Ja som a ktorí pracujú pre mojich úhlavných nepriateľov s otvoreným a ochotným srdcom, veria, že môžu ničiť duše pred týmto Veľkým dňom.

Vy, moji nepriatelia, vedzte toto. Poznám vás. Môžem vidieť vaše duše. Môžem vidieť, aké zlo sídli vo vašich srdciach. Môžem tiež vidieť dobrotu, ktorá spolu s ním prebýva vo vás. Počúvajte Ma, keď vám odhaľujem Pravdu o tom, čo má prísť.

Ak Ma milujete, budete povzbudzovaní, aby ste Ma nemilovali.

Ak veríte v moje učenie, budete vyzvaní, aby ste verili v novú falošnú náhradu.

Ak veríte, že s vami komunikujem skrze tieto posolstvá, budete presvedčovaní Zlým, že tieto slová nepochádzajú odo Mňa. Budete preto pokúšaní, aby ste Ma zradili, a urobíte to tým, že budete prenasledovať mojich služobníkov, ktorí podporujú túto misiu. Stanete sa zradcami tejto misie, a preto, budete práve tak vinní, ako tí, ktorí boli zodpovední za to, že Ma odovzdali mojím katom.

Ak Ma nechcete počúvať, potom je to vaša vec a Ja vás nebudem brať na zodpovednosť, pretože vám nikdy nebudem nútiť svoju vôľu. Je ďaleko lepšie, keď Ma ignorujete a nasledujete moje učenie, než aby ste spôsobili utrpenie iným.

Teraz, keď môj plán k záchrane miliárd duší začal, vedzte, že sa povznesiem nad vôľu ľudí, ktorí Mi odporujú. Nič - žiadne slová - žiadne činy - žiadne skutky - žiadna zloba akéhokoľvek druhu - Ma nemôže zastaviť v mojom úsilí zachrániť ľudstvo. Tí, ktorí stoja v ceste Bohu, budú bezmocní a nakoniec predo Mnou padnú v žiali na tvár v deň, keď prídem súdiť.

Váš Ježiš

   29. 05. 2014 - 00:45 hod.

1140. Keď Ma človek zrádza, hreší proti Mne

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď moji apoštoli prišli ku Mne  plačúc a nariekajúc so slzami sklamania kvôli krutosti, s akou sa s nimi zaobchádzalo v mojom svätom mene, povedal som im toto.

Nikdy sa neobávajte odmietnutia v mojom mene.

Nikdy nebuďte vystrašení zo zavíjania Zlého, ktorý kričí ústami tých, ktorí mu slúžia.

Nikdy nemajte strach, ak ste hnaní k zodpovednosti v mojom mene. Ale ak vás zradia tí, ktorí sú vám blízki, vedzte, že som to Ja, koho udreli do tváre.

Keď Ma človek zrádza, hreší proti Mne. Keď zrádza Božích prorokov, zrádza Trojjediného Boha a bude preto veľmi trpieť.

Ak je zásah Trojjediného Boha odmietnutý dušami, ktoré vzdorujú najväčšej sile z neba, budú musieť znášať vo svojom svedomí nepokoj. Tento nepokoj ich nikdy neopustí, kým svoje duše nezmieria so Mnou, svojím Ježišom.Odmietať Ma, ak duša vie, že som to Ja, Ježiš Kristus, kto hovorí,  je poľutovaniahodné. Ale vzdorovať Trojjedinému Bohu zasahovaním do Božieho zásahu, do Jeho úlohy zachraňovať duše, bude mať za následok rýchly trest mojím Otcom.

Ľudia sa môžu posmievať, spochybňovať a analyzovať moje Slovo, ako je teraz dávané, ale ak sa opovážia pokúsiť sa Mi brániť v záchrane duší tým, že zradia moju dôveru a postavia sa proti môjmu milosrdenstvu, potom im nebude preukázané žiadne milosrdenstvo.

Váš Ježiš

   31. 05. 2014 - 08:20 hod.

1141.  Moja láska nikdy neuvädne, nikdy nezoslabne, nikdy nevyhasne. Bez ohľadu na to, čo ste urobili

Moja vrúcne milovaná dcéra, moja láska horí ako pec pre každého jedného z vás. Bola zapálená dokonca do väčšej miery kvôli zlému vplyvu, ktorému bolo ľudstvo vystavené. Každý druh klamu zatemňuje duše v tomto čase dejín, kvôli vplyvu diabla vo svete, pretože posledná bitka o duše pokračuje.

Každý muž, žena a dieťa vo veku nad sedem rokov budú zápasiť o rozlíšenie medzi dobrom a zlom. Mnohí budú prehliadať kruté činy a povedia, že sú oprávnení tak konať. Tí, ktorí majú zlé slová, skutky a činy, zasadené do ich sŕdc podvodníkom, za dobré, nebudú cítiť žiadny pocit viny.

Všetky duše, bez ohľadu na svoju vieru, rasu, farbu pleti, alebo životnú situáciu, budú tápať v zmätku v tom, čo je správne v Božích očiach a čo je vyhlásené za zlé. A zatiaľ čo zástupy budú mylne tlieskať hriechu v každej podobe, ani zrnko uspokojenia vo svojej duši nebudú mať tí, ktorí Ma zrádzajú. Tí, ktorí sa neodchýlia od Pravdy všetkého, čo pochádza odo Mňa, budú démonizovaní. Ale ak budú tráviť čas v mojej spoločnosti, nebude im na tom záležať, pretože Ja im dám vnútorný pokoj, ktorý bude neotrasiteľný.

Sľubujem vám všetkým, vrátane tých, ktorí sú slabí a podľahnú klamstvám zasadených do nich Satanom, že sa vás nikdy nevzdám. Priblížim sa k vám, naplním vás svojou láskou, kedykoľvek Mi dovolíte pritiahnuť vás ku Mne. Moja láska nikdy neuvädne, nikdy nezoslabne, nikdy nevyhasne.  Bez ohľadu na to, čo ste urobili. Ale buďte si vedomí, že je to vaša duša, ktorá je hlavnou cenou a Zlý nikdy nepoľaví vo svojom úsilí vás získať.

Moja láska je tak mocná, že aj keď Ma zradíte, postarám sa, aby ste si vo svojom svedomí boli vedomí svojho omylu. Preto pocítite pocit straty, kedykoľvek ste v mene spravodlivosti urobili niečo, o čom vo svojom srdci viete, že je zlé - nepocítite nič, než zármutok. Vtedy musíte volať ku Mne, svojmu Ježišu, touto modlitbou o pomoc vo vašej hodine bezmocnosti.

Modlitba modlitebnej kampane ( 152 ): Pomôž mi v mojej hodine bezmocnosti

Drahý Ježišu, pomôž Mi v mojej hodine bezmocnosti.

Osloboď ma od hriechu a otvor moje oči, moje srdce a moju dušu k poznaniu diablových lží  a jeho hriešnych spôsobov.

Naplň ma svojou láskou, keď vo svojom srdci cítim nenávisť.

Naplň ma svojím pokojom, keď cítim žiaľ.

Naplň ma svojou silou, keď som slabý.

Vysloboď ma z väzenia, v ktorom sa nachádzam, aby som bol voľný a v bezpečí v Tvojom svätom náručí. Amen.

Moja láska je večná. Vaša duša je večná. Moje kráľovstvo je večné a také je aj kráľovstvo Zlého.

Ak ste vinní strašným hriechom, musíte každú sekundu bojovať, aby ste sa dostali z nebezpečenstva a musíte sa usilovať, aby ste Mi zostali verní za všetkých okolností. Najľahšia cesta ako to urobiť, je milovať jeden druhého, ako som Ja miloval vás. Čokoľvek vás vzdiali od lásky jedného k druhému, nepochádza odo Mňa.

Váš Ježiš

    31. 05. 2014 - 16:20 hod.

1142. Tento dar ochrany pre deti bol nariadený mojim milovaným Otcom

Moje drahé dieťa, chcela by som vyzvať rodičov detí a mladých ľudí po celom svete, aby ich zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.

Môj drahý Syn, Ježiš Kristus si želá, aby som to urobila, pretože ich pokryje svojou vzácnou Krvou a udrží ich tak v bezpečí. Praje si, aby ste to, drahé deti, urobili, pretože im udelí veľké milosti. Tento dar ochrany pre deti bol nariadený mojim milovaným Otcom. Prostredníctvom svojho Syna, Ježiša Krista, sľubuje veľké milosti a tieto deti, ktoré mi budú odovzdané, budú chránené pred vplyvom ducha zla.

Môj Syn urobí všetko, čo je potrebné k zjednoteniu všetkých rodín vo svojom Novom raji a zasvätením vašich detí mne, Matke Spásy, bude daná veľká ochrana každej rodine, ktorá mi menovite ponúkne svoje deti.

Moja láska k Božím deťom je veľmi jedinečná, lebo ja som Matka všetkých Božích detí. Bude to skrze mňa, Matku Spásy, že duše, ktoré mi budú zasvätené budú zachránené skrze milosrdenstvo môjho Syna. Tieto duše nebudú pokúšané podvodom, ktorý antikrist predloží svetu.

Musíte sa modliť túto modlitbu raz týždenne pred mojim obrazom, vašej milovanej Matky a prežehnať sa svätenou vodou skôr, než sa ju začnete modliť.

Modlitba modlitebnej kampane (153)  Dar ochrany pre deti:

Ó, Matka Božia, Matka Spásy,

prosím ťa, zasväť duše týchto detí (vymenujte ich tu ...) a predstav ich Tvojmu milovanému Synovi.

Oroduj, aby Ježiš, mocou svojej vzácnej Krvi, pokryl a ochránil tieto deti každým druhom ochrany pred zlom.

Prosím ťa, drahá Matka, o ochranu mojej rodiny v čase veľkých ťažkostí, a aby tvoj Syn priaznivo vzhliadol na moju prosbu spojiť moju rodinu do jednoty s Kristom a udelil nám večnú spásu. Amen.

Choďte a buďte vďační za lásku, ktorú má Boh ku svojim deťom. Veľká milosť a požehnanie budú udelené každému dieťaťu a mladej osobe, ktorých mená mi predložíte k zasväteniu môjmu Synovi.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy