November 2014

 

Posolstvo Ježiša z 1. novembra 2014 o 13:35 hod.

1258.   Nič nemôže vzísť z ničoho

Moja vrúcne milovaná dcéra, dávajte si pozor na tých, ktorí popierajú božstvo môjho Otca. On, a len On stvoril svet - všetko vzišlo z Neho. Nič nemôže vzísť z ničoho. Všetko, čo je a bude, pochádza od môjho Otca.

Slovo nemôže byť zničené, a ak sa tak stane, neprijímajte nič, čo je v rozpore s Pravdou. Žijete v čase, kedy všetky dôkazy o existencii Boha a všetkého, čo stvoril, budú popreté. Všetko, čo Mu je drahé, bude zničené. Jeho stvorenie je trhané na kusy tými, ktorí Ho popierajú. Život, ktorý pochádza z Neho, je ničený a Pravda, ktorú dal svojim deťom, skrze jeho svätú knihu, ktorá obsahuje Starý a Nový zákon, je teraz spochybňovaná. Čoskoro mnohé z toho, čo hovorí Slovo, bude považované za nepravdivé.

Ako málo milujete Toho, kto je váš Večný Otec a ako málo si ceníte svojho vlastného osudu, lebo cesta, ktorú ste si zvolili je starostlivo vybraná, aby zodpovedala vašej arogancii a vášmu sebauspokojeniu. Človek, ktorý je posadnutý svojím vlastným intelektom, vedomosťami a márnivosťou, sa bude stále pokúšať nájsť cestu k Bohu, ale svojím vlastným spôsobom. To ho privedie na scestie a skončí životom v lži. Ak budete blúdiť takým životom v hľadaní zmyslu vašej existencie, nikdy ju nenájdete, iba ak by ste prijali Pravdu stvorenia.

Boh, môj Večný Otec vás stvoril. Kým to neprijmete, budete pokračovať v zbožňovaní falošných bohov a vaše pohanstvo vás v beznádeji privedie na kolená. Prišiel čas, kedy prijmete čokoľvek, čo dokazuje, že môj Otec neexistuje.

Bola vám daná Pravda. Prijmite ju. Dovoľte Mi viesť vás za ruku k môjmu Otcovi, aby som vám mohol priniesť večnú spásu. Čokoľvek iné než Pravda vás privedie na cestu do pekla.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša z 2. novembra 2014 o 17:20 hod.

1259.   Prídem v čase, keď to budete najmenej očakávať

Moja vrúcne milovaná dcéra, prajem si, aby ste všetci, moji drahí nasledovníci, teraz verili všetkému, čo som vás učil a všetkému, čo vám teraz hovorím, lebo všetky moje plány sú v súlade s vôľou môjho Večného Otca. Nesmiete sa nikdy báť budúcnosti, pretože všetko je v jeho svätých rukách.

Verte a nájdete pokoj. Môj plán bude konečne uskutočnený a každé utrpenie bude porazené a každé zlo odstránené. Je čas prijať Pravdu, aj keď môže byť desivá. Ak vložíte všetku svoju dôveru vo Mňa, odľahčím vaše bremeno a moje milosti vás naplnia mojou láskou, ktorá vám prinesie veľkú útechu v týchto trýznivých časoch.

Prídem v čase, kedy to budete najmenej očakávať a do tej doby sa musíte neustále modliť za tých, ktorí Ma nepoznajú, rovnako ako za tých, ktorí Ma poznajú, ale odmietajú uznať, kto Ja som.

Budem na vás stále vylievať dar Ducha Tešiteľa, aby som zabezpečil, že sa Mi nestratíte. Každý dar bude udelený tým, ktorí Ma milujú s pokorným a skrúšeným srdcom. Moja láska však nedosiahne k tým dušiam, ktoré si zvolili uctievať Ma za svojich vlastných chybných podmienok. Ani sa nedotkne sŕdc tvrdohlavých duší, ktoré veria, že Ma poznajú, ale ktorých pýcha ich oslepuje k Pravde, ktorá im bola daná od začiatku.

Pravda pochádza od Boha. Pravda bude trvať až do konca času. Pravda bude čoskoro úplne odhalená, a potom prereže srdcia tých, ktorí odmietajú moju ruku zásahu. Potom moja armáda spoločne povstane v Božej sláve, aby hlásala pravé Slovo Božie až do Posledného dňa. Privedú so sebou duše pohanov, ktorí pochopia, že je len jeden Boh. Nebudú to pohania, ktorí Ma neprijmú. Namiesto nich to budú duše kresťanov, ktorým bola daná Pravda, ale ktorí upadnú do vážneho omylu. Pre tieto kresťanské duše sa súžim najviac a za tie vás prosím, aby ste sa modlili každú hodinu dňa.

Váš milovaný Ježiš

Posolstvo Ježiša z 3. novembra 2014 o 23:50 hod.

1260.   Eutanázia je odporný čin v mojich očiach

Moja vrúcne milovaná dcéra, eutanázia je smrteľný hriech a nemôže byť odpustený. Ten, kto pomáha, uľahčuje alebo sa rozhodne odobrať si svoj život z akéhokoľvek dôvodu, pácha strašný hriech v Božích očiach.

Vziať život, a potom vyhlasovať, že zámerne plánovaná smrť akejkoľvek osoby je dobrá vec, je jeden z najväčších hriechov zo všetkých. Hriech eutanázie je medzi mnohými starostlivo plánovanými činmi proti Bohu, ktoré sú v tomto čase zámerne predkladané svetu, aby ľudí podnecovali hrešiť proti Bohu. Nemýľte sa, eutanázia je odporný čin v mojich očiach a nesie so sebou vážne následky pre tých, ktorí sa zúčastňujú na tomto úkone.

Je smrteľným hriechom zabiť akúkoľvek osobu, vrátane osôb od chvíle ich počatia, až po tie, ktoré žijú svoje posledné mesiace na zemi. Nič nemôže ospravedlniť odňatie ľudského života, keď je to vykonané v plnom vedomí, že v danom čase nastane smrť. Smrť spôsobená inej žijúcej osobe popiera existenciu Boha. Keď tí, ktorí sú vinní týmto činom, prijímajú existenciu Boha, potom vykonaním takéhoto činu porušujú 5. prikázanie.

V tomto čase existuje plán na povzbudenie miliónov skrátiť život človeka - života tela i života duše. Ak sa stanete ochotným účastníkom činu, ktorý poškvrňuje svätosť ľudského života, nebudete mať život - večný život - a spása nemôže byť, ani nebude môcť byť vaša.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša zo 4. novembra 2014 o 16:33 hod.

1261.   Keď do cirkvi vstúpi zmätok, vyvolá rozpory. Vedzte, že to nepochádza od Boha.

Moja vrúcne milovaná dcéra, kniha Zjavenia sa  otvorila a je odhaľovaná svetu vrstva po vrstve. Každá cirkev na zemi, ktorá uctieva Boha, vnútorne bojuje, aby si udržala svoju vieru v Boha. Každá cirkev bola napadnutá a zvnútra privedená k hanbe tými, ktorí spáchali strašné hriechy a ktorí potom svoje konanie ospravedlňujú tým, že ich vyhlasujú za Božiu vôľu. Ani jediná cirkev, ktorá  obhajuje Božiu vôľu, nebola ponechaná bez zmeny tam, kde sa usídlila bezbožnosť a kde Pravda bude pod každou zámienkou nahradená, k popretiu Boha v celej jeho sláve.

Akonáhle do cirkvi vstúpi zmätok, vyvolá sváry. Vedzte, že to nepochádza od Boha. Akonáhle sú zavedené rôzne výklady Pravdy, je cesta, vedúca k môjmu Nebeskému Otcovi posiata burinou, ktorá sa rýchlo množí. Až sa to stane, výsledkom bude zablatená cesta, ktorá bude úplne neschodná. Cesta k môjmu nebeskému kráľovstvu bola ľuďom oznámená. Je to jednoduchá cesta zbavená všetkých prekážok, akonáhle po nej pôjdete s dôverou vo vašom srdci. Moji nepriatelia sa budú vždy snažiť o to, aby vám zablokovali cestu, a ak budete načúvať ich posmeškom, zapletiete sa do ich lží a dovolíte pochybnostiam, aby zakalili váš úsudok. Potom zistíte, že táto cesta je veľmi kľukatá.

Slovo Božie teraz ostáva, ako vždy bolo a Desatoro je jasné –  nikdy sa nezmení. Cesta k Bohu je držať sa pevne Toho, čo On učil. Boh nerobí ústupky, ani nestrpí akýkoľvek pokus človeka zmeniť Pravdu. Ak veríte v Boha, budete nasledovať jeho Prikázania, prijmete slovo, ktoré je obsiahnuté vo svätej Biblii a zotrváte na jedinej pravej ceste do jeho Kráľovstva. Požehnaný je človek, ktorý je spravodlivý, lebo svojou pokornou poslušnosťou k Bohu obdrží kľúče od raja.

Komukoľvek, kto sa vás pokúsi prehovoriť, aby ste prijali všetko, len nie Pravdu, neverte. Dôverujte len Bohu a nikdy nebuďte v pokušení odchýliť sa od jeho Slova, lebo ak podľahnete tomuto nátlaku, budete pre Mňa stratení.

Váš milovaný Ježiš

Posolstvo Boha Otca z 5. novembra 2014 o 13:30 hod.

1262.   Každý z vás by si mal byť vedomý mojej spravodlivosti

Moja vrúcne milovaná dcéra, milujte Ma a vedzte, že Ja milujem a hýčkam všetky moje deti. Avšak taktiež vedzte, že mojej spravodlivosti by ste sa mali obávať. Každý z vás by si mal byť vedomý mojej spravodlivosti, lebo bude uvoľnená ako strašná smršť a zmetie duše tých, ktorí odmietnu moje milosrdenstvo.

Môj hnev je mnohým neznámy, ale vedzte toto.  Ak sa rúha človek, ktorý Ma pozná, proti Duchu Svätému, nikdy mu neodpustím. Nič nemôže, ani nebude môcť zmeniť túto skutočnosť, lebo taký človek si vybral svoj vlastný osud a tu nemôže byť zmierenia. Pokiaľ ide o človeka, ktorý sa postaví predo Mňa a ospravedlňuje vzatie života, potom vedzte, že mu odnímem jeho vlastný život.  Ak človek predá svoju dušu Satanovi, nemôžem ju vziať späť, pretože sa stane jedno so Zlým. Ak človek hovorí v mene môjho Syna, Ježiša Krista a ničí duše tých, ktorí sú moji, bude Mnou odvrhnutý naveky. Bojte sa teraz môjho hnevu, lebo potrestám každú dušu, ktorá až do konca bude vzdorovať mojej vôli.

Nesmiete mať strach z Druhého príchodu môjho Syna, lebo je to dar. Nesmiete mať strach ani zo žiadneho utrpenia, ktoré môžete znášať pred týmto dňom, pretože bude trvať len krátko. Obávajte sa len o duše tých, ktorých nemôžem zachrániť a ktorí nemajú žiadnu túžbu sa samy zachrániť. Sú to duše, ktoré vedia, že Ja existujem, ale ktoré dali prednosť môjmu nepriateľovi predo Mnou.

Zasiahnem mnohými spôsobmi, aby som zachránil tých, ktorí Ma vôbec nepoznajú. Zvlečiem do naha duše tých, ktorí vzdorujú každému zákonu, ktorý som stanovil a budú znášať bolesť pekla a očistca na tejto zemi. Tým budú očistení a budú Mi vďační, že som im teraz prejavil toto milosrdenstvo. Je ďaleko lepšie zniesť to teraz, než trpieť naveky v spojení so Zlým. Nesmiete nikdy spochybňovať moje cesty, pretože všetko, čo robím, je pre dobro mojich detí, aby mohli byť so Mnou v živote večnej slávy.

Môj trest, ktorý musí byť na ľudstvo uvrhnutý, Ma bolí. Láme Mi to srdce, ale je to nevyhnutné. Celá táto bolesť bude zabudnutá a svetlo zničí temnotu. Temnota už viac nebude vrhať svoje strašné kliatby na moje deti. Hovorím vám to, pretože ste podvodom diabla vedení do strašnej temnoty. Keby som vás neinformoval o následkoch, nemali by ste žiadnu budúcnosť v mojom raji.

Ako rýchlo bola zabudnutá každá spomienka na moje Prikázania. Ako rýchlo človek odpadá z milosti, keď sa nedokáže držať môjho Slova.

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší

Posolstvo Ježiša zo 6. novembra 2014 o 17:40 hod.

1263.   Tí, ktorí veria, že Boh nepotrestá bezbožných, Ho nepoznajú

Moja vrúcne milovaná dcéra, pre môjho Večného Otca prišiel čas zmazať z povrchu zeme škvrnu, ktorá vrhá temnotu na duše ľudí. Potrestá zlých a vezme do svojej svätej náruče tých, ktorí dodržiavajú pravé Slovo Božie. Jeho anjeli vyrazia vpred vo veľkej víchrici a s veľkými kosami odtnú od koreňov chorobu, ktorá pustoší duše ľudí, aby sa svet mohol stať opäť čistým.

Obávajte sa hnevu Boha, pretože ak je dohnaný k takejto zúrivosti, budú sa ľudia triasť od strachu. Tí, ktorí veria, že Boh nepotrestá bezbožných, Ho nepoznajú. Ich hlasy, silné a pyšné, ktoré napĺňajú zem falošnosťou; a tí, ktorí sa sami považujú za hodných veľkej priazne v očiach môjho Otca, ale ktorí preklínajú pokorných medzi mojím ľudom, budú vytrhnutí zo zeme a budú čeliť najväčšiemu trestu, aký bol od veľkej potopy na ľudstvo vyliaty.

Boží anjeli zostúpia s kosou vo svojej pravej ruke a oddelia zrno od pliev. Tí, ktorí preklínajú Boha, budú umlčaní, tí, ktorí poškvrňujú Syna človeka, budú umlčaní, tí ktorí znesväcujú jeho Telo, budú blúdiť v zmätku, stratení a zmätení, pred tým, než budú uvrhnutí do pustatiny.

Božia láska nebola opätovaná a jeho milosrdenstvo bolo už odmietnuté. Nevďačné duše, ktorých oči sú pevne upnuté na svoje vlastné potešenie - a ich odhodlanie vykonať činy v priamom rozpore s vôľou Pána - pocítia bolesť Božieho trestu. Ako hrom blesku sa vyleje tento trest, ako veľká búrka bude veľké zdvihnutie zeme pociťované vo všetkých častiach sveta.

Tí, ktorí poznajú Pravdu, nebudú mať strach, lebo budú ochotnými svedkami sľubov, ktoré vo vzťahu k prichádzajúcemu Veľkému súženiu sú zapísané vo Svätom Písme. Tí, ktorí vylúčili Boha zo svojho života - akoby odrezali nejaký úd od svojho vlastného tela - si neuvedomia následky zlorečenia Boha, kým nebude príliš neskoro.

Vy, ktorí ste Ma zradili, budete trpieť najviac. Vy, ktorí ste hádzali kamene na ostatných, v mylnom presvedčení, že Ma zastupujete, nebudete mať nikoho, na koho by ste sa mohli obrátiť. Lebo kdekoľvek sa budete pokúšať skryť, budete nájdení nahí, bez ničoho, čím by ste zakryli vašu hanbu. Hovorím vám to, lebo trpezlivosť môjho Otca je vyčerpaná a na bojovom poli sa objavia dve armády - tí, ktorí sú za Mňa a tí, ktorí sú proti Mne.

Modlite sa o Božie milosrdenstvo. A vy, ktorí bičujete moje Telo, vedzte toto. Môžete veriť, že môžem byť vyhnaný zo svojho domu, ale z vašej strany by to bol veľký omyl.

Preč odo Mňa, lebo Mi nepatríte. Vaša bezbožnosť bude váš pád a skrze vernosť Zlému ste sa sami odsekli od môjho nádherného kráľovstva.

Váš Ježiš

Posolstvo Matky Spásy z 8. novembra 2014 o 17:05 hod.

1264.  Kniha pravdy je obsiahnutá vo verejnom zjavení

Moje drahé dieťa, dnes je zvláštny deň, pretože nebo oslavuje moje prvé posolstvo, ktoré si dostala ako Boží posol. Dnes prichádzam, aby som vám priniesla správu, že vďaka tejto misii sa mnoho miliónov ľudí obráti.

Dala som svetu Mesiáša, ako vyvolená, pokorná služobnica Pána. Bola mi daná veľmi zvláštna úloha v jeho pláne na záchranu všetkých jeho detí a dnes, vo svojej úlohe Matky Spásy, volám ku všetkým jeho deťom.

Nesmiete nikdy odmietať pokusy Boha priniesť vám Pravdu. On, môj Večný Otec, miluje každého a táto misia bola predpovedaná. Prináša svetu tajomstvo, obsiahnuté v proroctvách daných Danielovi, a potom jeho vyvolenému učeníkovi Jánovi evanjelistovi. Kniha Pravdy je obsiahnutá vo verejnom zjavení a je dôležité, aby ste neodmietali túto svätú Knihu.

Mnoho ľudí sa už obrátilo skrze tieto posolstvá a vďaka tejto misii bude väčšine ľudstva prejavené milosrdenstvo Boha. Neodmietajte jeho šľachetnosť, lebo jeho najväčšou túžbou je zhromaždiť ľudské pokolenie v novom, prichádzajúcim svete.

Keď môj Syn bol vzkriesený z mŕtvych, bolo to posolstvo svetu. Tí, ktorí Mu zostávajú verní, budú vzkriesení ako môj Syn, v tele i duši, v Posledný deň. Nikto, kto prosí o jeho milosrdenstvo, neostane nevypočutý. Žiaľ tí, ktorí Bohu vzdorujú kvôli svojej tvrdohlavosti a nenávisti, môžu prekážať v jeho úsilí zjednotiť všetky svoje deti.

Buďte vďační za Božie milosrdenstvo. Buďte vďační za modlitby modlitebnej kampane, pretože so sebou prinášajú veľké požehnanie. Prosím, aby ste dovolili mne, vašej milovanej Matke, naplniť vaše srdcia radosťou. Musíte dovoliť pocitu šťastia, ktorý môže prísť len ako dar od Boha, zaplaviť vaše duše v znalosti toho, čo má prísť. Môj Syn príde čoskoro, aby si vyžiadal kráľovstvo, ktoré Mu patrí. Nové kráľovstvo, až sa vynorí z tlejúceho popola, prinesie každému veľkú radosť a šťastie. Lebo vtedy ste prišli domov do vítajúceho náručia Kráľa, Mesiáša, ktorý pre vašu spásu vykonal veľkú obeť.

Prosím, prijmite tento veľký dar. Nedovoľte dušiam, ktorých srdce hnisá nenávisťou, aby vás vzdialili od Pravdy. Bez Pravdy nemôže byť život.

Choďte moje drahé deti, a proste ma, aby som vás vždy chránila, lebo to je moja misia, sprevádzať vás na ťažkej ceste k trónu môjho drahého Syna, Ježiša Krista.

Vaša Matka

Matka Spásy

Posolstvo Ježiša z 9. novembra 2014 o 15:20 hod.

1265.   Vďaka tejto misii zachránim 5 miliárd duší

Moja vrúcne milovaná dcéra, všetko, čo som kedy chcel urobiť, bolo zachrániť duše Božích detí. Všetko, po čom túžil môj Večný Otec, bolo, aby Ho jeho deti milovali, ako On miluje ich.

Aj keď jeho prvorodení odmietli jeho lásku, môj milovaný Otec zostavil svojich Desať prikázaní, aby ľuďom umožnil žiť podľa jeho pravidiel. Túžbou človeka musí byť vždy slúžiť svojmu Pánovi, a preto musí ukázať lásku svojim bratom a sestrám. Dodržiavaním Božích zákonov Mu zostane verný a stane sa Mu bližším. Ale odmietnutím Desatora prikázaní človek vytvára veľkú vzdialenosť medzi sebou a Bohom.

Moja posledná misia - dať človeku ovocie jeho spásy, priniesla mnoho darov. Teraz si želám, aby sa každý z vás modlil každý deň, odo dneška, modlitbu modlitebnej kampane (33) a aby ste mali kópiu Pečate živého Boha pri sebe. Mnohí ľudia, ktorí možno nevedia o tejto misii, môžu tiež obdržať ochranu Pečate, ak sa budete za nich modliť túto modlitbu.

Všetky Božie deti, ktoré majú Pečať živého Boha, budú imúnne k ťažkostiam, ktoré prídu, až dôjde k Veľkému súženiu. Prosím vás, aby ste to urobili dnes, lebo vám sľubujem veľkú ochranu pred prenasledovateľmi kresťanskej viery a pred prevratmi, ktorých budete svedkami vo všetkých kútoch zeme. Prosím vás, aby ste nedovolili strachu akéhokoľvek druhu trápiť vaše srdce. Aj keď z môjho milosrdenstva túžim zachrániť celý svet, vyhlasujem teraz, že vďaka tejto misii zachránim päť miliárd duší. Oznamujem, že je to jedna z najväčších milostí, ktorú som odkázal Božím deťom počas celej histórie sveta.

Vedzte tiež, že skrátim utrpenie, ktoré ľudstvu spôsobí šelma, také je moje milosrdenstvo. Ale najprv uvidíte Boží trest, pretože bol predpovedaný, a je nutnou časťou konečnej očisty človeka.

Dôverujte Mi. Pozdvihnite svoje srdcia a nikdy sa nebojte zla a bezbožnosti, ktoré čoskoro uvidíte. Ak veríte vo Mňa, nechajte radosťou naplniť svoje srdce. Zachránim všetkých, pre ktorých úpenlivo prosíte o moje milosrdenstvo modlitbou mojich modlitieb modlitebnej kampane. Jediný hriech, ktorý nemôže byť odpustený, je večný hriech rúhania sa voči Duchu Svätému.

Dnešok je dňom, kedy slávnostne sľubujem priniesť ľudstvu lásku, pokoj a radosť môjho kráľovstva záchranou piatich miliárd duší.

Milujem a hýčkam vás všetkých. Nie je nič, čo by som pre vás neurobil, ak je to Božia vôľa. Všetko, čo musíte urobiť, je požiadať Ma o to.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša z 12. novembra 2014 o 23.45 hod.

1266.  Váš život na zemi je skúškou vašej lásky ku Mne

Moja vrúcne milovaná dcéra, pre ľudí je úplne prirodzené obávať sa neznámeho, a preto sa boja smrti. Smrť je jednou z najhroznejších vecí v mysliach ľudí, pretože mnohí sú slepí k môjmu prísľubu večného života. Keby zazreli moje nádherné kráľovstvo, potom by smrť nad nimi nemala žiadnu moc.

Privítam všetky duše v mojom kráľovstve. Nerezervujem miesto len pre svätých a vyvolených, hoci je pre nich v mojom kráľovstve zvláštne miesto. Vítam všetkých hriešnikov, vrátane tých, ktorí spáchali strašné hriechy, lebo Ja som predovšetkým Boh veľkej lásky. Privítam každého, kto ku Mne volá o zmierenie a s výčitkami svedomia. Akonáhle sa to stane pred bodom smrti, všetky duše privítam a zovriem v náručí.

Jedinou prekážkou medzi dušou človeka a mojím kráľovstvom je hriech pýchy. Pyšný človek, hoci sa za svoj hriech hanbí, sa ho bude vždy snažiť nejako ospravedlniť. Teraz mu hovorím. Zlo zlom nenapravíš. Pyšný človek premárni príliš veľa času zvažovaním, či potrebuje byť Mnou vykúpený. Ale smrť môže prísť v jedinom okamihu, a keď ju najmenej očakáva. Človek, ktorý je zbavený pýchy, padne predo Mnou a bude Ma prosiť, aby som mu odpustil, a bude povýšený.

Nebojte sa smrti, lebo sú to dvere, ktoré vedú do môjho kráľovstva. Všetko, o čo prosím, je, aby ste sa pripravili na tento deň tým, že budete žiť život, ako som vás učil. Nežiadam od vás, aby ste skončili so svojimi každodennými povinnosťami. Máte povinnosť k druhým, nesmiete mať nikdy pocit, že sa musíte izolovať od svojich milovaných, keď Ma nasledujete. Želám si, aby ste milovali svoje rodiny a svojich priateľov a poskytli im čas, ktorý potrebujú, aby sa zabezpečilo, že láska jedného k druhému bude otvorene prejavená. Milujte každého, ako Ja milujem vás. Robíte to svojím správaním k ľuďom; časom stráveným spolužitím v harmónii s ostatnými; v tom, čo o nich hovoríte druhým, a ako pomáhate tým, ktorí si sami nemôžu  pomôcť. Váš život na zemi je skúškou vašej lásky ku Mne. Svoju lásku ku Mne preukazujete láskou, ktorú prejavujete druhým, vrátane tých, ktorí vás preklínajú.

Je dôležité, aby ste so Mnou stále denne rozprávali, hoci by to bolo len niekoľko minút. Počas tejto chvíľky vám požehnám. Prosím, nikdy nedovoľte strachu z nového prichádzajúceho sveta, aby vás pobádal, aby ste opustili tých, ktorí sú vám blízki. Musíte sa sústrediť na Mňa, a keď to urobíte, nájdete pokoj. Potom musíte odovzdať tento dar pokoja vašim milovaným. Napriek tomu vedzte, že budete trpieť kvôli vašej láske ku Mne a zakúsite nenávisť od druhých. Aby ste sa pozdvihli nad túto nenávisť, musíte reagovať vždy len s láskou.

Prinášam vám slobodu od pút smrti, a tá nebude mať nad vami moc. Kvôli môjmu vzkrieseniu, budete uzdravení, v dokonalom tele a duši v mojom novom kráľovstve. Čoho sa báť, keď vám prinášam dar večného života?

Váš milovaný Ježiš

Posolstvo Ježiša z 13. novembra 2014 o 11:10 hod.

1267.  Bol som považovaný za bezbožného muža a za falošného proroka, a tak Ma bičovali

Moja vrúcne milovaná dcéra, dnes vám odhaľujem jedno z najväčších tajomstiev konca časov.

Sled udalostí, vedúcich k Poslednému dňu, je podobný môjmu ukrižovaniu, v ktorom sa bude každá fáza opakovať, až do posledného dňa, kedy prídem znova zachrániť svet.

Keď som bol v Getsemanskej záhrade, bol som odlúčený, sám a zdrvený žiaľom, pretože len veľmi málo verilo, že som hovoril Pravdu. Moja láska k môjmu Otcovi Ma posilňovala, ale moja láska k ľudstvu znamenala, že muky, ktoré som znášal z rúk Satana, vrátane duševného a telesného mučenia, som prijal, i keď s obrovským úsilím.

Ako som v tej záhrade trpel. Ako som prosil svojho Otca o úľavu. Ako som bol zdrvený, keď Mi Zlý ukázal, ako svet skončí. Doberal si Ma, smial sa Mi, pľul na Ma a posmieval sa Mi, keď Mi ukazoval duše mojich nepriateľov, ktorí jedného dňa povedia, že slúžili mojej Cirkvi. Bolo to, akoby Mi ukazoval mojich milovaných apoštolov, ako Ma odsudzujú, a potom sa zaväzujú vernosťou Satanovi. Ukázal Mi duše verných, ktorých hlasy budú považované za hlasy radikálnych fanatikov, a ktorí budú obvinení zo strašných zločinov. Videl som tých, ktorí hovorili, že Ma zastupujú, prenasledovať prorokov a vizionárov, rovnako ako tých, ktorí sa usilovali o ich zničenie. Musel som znášať veľkú temnotu, keď som videl svet, ktorý som kedysi obýval, stať sa nielen slepým, pokiaľ ide o to, kto Ja som, ale ktorému nikdy o Mne nepovedali.

Bol som hodený na zem, moja tvár vtlačená do zeme, kopaný, šľahaný a moje šaty boli roztrhané Satanom. Mučil Ma až za hranicu mojich ľudských možností a pri extrémnej záťaži fyzického tela. Napriek tomu Mi bola daná sila aj naďalej hľadieť v ústrety môjmu neodvratnému ukrižovaniu, ktoré Ma desilo. Avšak moja láska k ľuďom potlačila môj ľudský strach.

Moji svätí služobníci, ktorí Ma odmietnu zaprieť, budú trpieť podobnou osamelosťou. Budú zahanbení a odvrhnutí. Ich izolácia nebude odsúdená mojou cirkvou, kvôli strachu v nej.

Keď som bol bičovaný, radovali sa tí, ktorí vykonávali najkrutejšie a odporné činy na mojom tele. Bol som považovaný za bezbožného muža a za falošného proroka, a tak Ma bičovali. Vychvaľovali sa svojou svätosťou, svojou počestnosťou a svojou znalosťou svätého Písma, zatiaľ čo potupovali moje telo. Nedokázali prijať proroctvo, že ich Mesiáš príde, aby ich zachránil. Tí, ktorí budú hlásať môj Druhý príchod, budú znášať rovnaké zaobchádzanie.

Keď Ma vyzliekli donaha, chceli Ma ešte viac ponížiť, a tak Ma obliekli do červenej handry, ktorá Ma sotva pokrývala, aby ešte viac znesvätili moje telo. Ale keď vrazili tŕne ako ihly do mojej hlavy, vyhlásili, že Syn človeka je podvodník, a preto nie je hoden, aby bol prijatý. Vytrhli Mi oko z  jamky, ale bolesť bola bezvýznamná v porovnaní s ich vyhlásením, že som nebol prijatý ako Spasiteľ Božích detí.

Všetko to sa má znovu zopakovať, až Ja, Ježiš Kristus, budem ako hlava mojej Cirkvi odhodený a moja koruna Mi bude vzatá. Falošný vodca, antikrist, Ma nahradí ako hlava mojej Cirkvi a na rozdiel od obetného baránka, bude nosiť trblietajúcu sa zlatú korunu. Za touto fasádou bude ležať zhnité jadro a spolu so lžami, falošnosťou, rúhaním a kacírstvom, ktoré sa budú vylievať z jeho úst, bude všetko odovzdávať, akoby to bol med, vylievajúci sa z včelieho úľa. Nerobte si ilúzie, šelma bude mať pekný zovňajšok, upokojujúci hlas a skvelé správanie. Bude pohľadná a príťažlivá, ale z jej úst sa bude vylievať jed, ktorý otrávi vašu dušu.

Keď som niesol svoj kríž, nemohol som ho niesť sám. Bol tak ťažký, že som mohol urobiť len jeden krok za druhým, a mohol som ísť veľmi pomaly. Moje telo bolo na mnohých miestach roztrhané a kvôli strate krvi som bol tak zoslabnutý, že som mnohokrát omdlel. Na jedno oko som bol slepý a tŕne na mojej hlave spôsobovali, že krv, ktorá sa vylievala z mojich rán, musela byť stále utieraná tými, ktorí kráčali spoločne so Mnou. Inak by som nikdy nebol schopný urobiť ďalší krok vpred.

To isté bude platiť pre moju zvyškovú cirkev, poslednú stajňu môjho Tela. Pôjdu rovnako ako Ja s ťažkým krížom, ale napriek bolesti, týraniu, utrpeniu a krviprelievaniu, vydržia až do konca. Lebo moja drahocenná Krv bude prúdiť na ich duše spoločne s mojím vlastným žiaľom - mojím vlastným ukrižovaním. A v deň, keď sa už nebudú vykonávať každodenné obete sv. omše, moja prítomnosť vyhasne. Až ten deň príde, kedy moje Telo - moja cirkev na zemi - bude konečne vyplienená, ukrižovaná a znesvätená, všetko sa navždy zmení.

Je to moje Telo, moja cirkev, ktorá udrží život, kým bude ešte vo svete nažive. Ale až bude zničená, život, ako ho poznáte, skončí. Až moja cirkev bude zradená, obetovaná a odhodená, rovnako ako moje ukrižovanie, bude to znamenať koniec času.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša z 13. novembra 2014 o 23:20 hod.

1268.   Jediným cieľom súkromného zjavenia je zachraňovať duše

Moja vrúcne milovaná dcéra, súkromnými zjaveniami dal Boh svojim deťom lepšie porozumenie toho, čo je obsiahnuté v Písme svätom. Ak sa Boh rozhodne dať svojim deťom dary navyše, potom je to jeho výsada. Keby neboli také dary ako svätý ruženec, potom by duše boli pre Neho stratené.

Vy, moji milovaní nasledovníci, musíte pochopiť, že jediným cieľom súkromných zjavení je zachraňovať duše skrze obrátenie. Modlitby sú vždy časťou súkromných zjavení a vy potom viete, že pochádzajú z neba.

Nemusíte Ma teraz počúvať, lebo všetko, čo Boh chcel, aby ste vedeli, je obsiahnuté v najsvätejších evanjeliách. Žiaľ, veľmi málo mojich nasledovníkov porozumelo lekciám v nich obsiahnutých. Pravda sa nachádza v oboch, ako v Starom, tak aj v Novom Zákone. Bolo vždy Božím prianím zasahovať vo svete skrze zjavenie Pravdy vybraným dušiam, ako prostriedok k vytvoreniu lepšieho porozumenia toho, čo je potrebné k záchrane vašej duše. Sú tiež prostriedkom, ktorým varuje svoje deti, ak sú zvádzané na scestie jeho nepriateľmi.

Kniha môjho Otca obsahuje Pravdu a nesmie byť nikdy doplňovaná, alebo opravovaná. Ani nesmie byť žiadnym spôsobom novelizovaná. Teraz je mojou povinnosťou vyhlásiť obsah Knihy Zjavenia, aby som vám pomohol pochopiť, že každé v nej obsiahnuté proroctvo sa stane, lebo Slovo bolo ustanovené.

Obsah tejto Knihy, je náročný na čítanie, pretože predpovedá poslednú zradu na Mne, Ježišovi Kristovi, tými, ktorí tvrdia, že vládnu v mojej Cirkvi. Nech je Pravda vypočutá, lebo je napísaná, a čo je napísané Bohom, je posvätné.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša z 15. novembra 2014 o 10:22 hod.

1269.   Pohania, vyhýbajúci sa Pravde, vstúpia do môjho domu

Moja vrúcne milovaná dcéra, nech je známe, že každý, kto odmieta Knihu Zjavenia, popiera Slovo Božie. Pravda je v nej obsiahnutá, a ak by z nej niekto niečo odobral, poprel by predpovedané proroctvá, a ak niečo akokoľvek pridal, bude uvrhnutý do pustatiny.

Pravda vedie k spáse a cesta k Novému raju vedie ku Mne. Iba skrze Mňa, Ježiša Krista, Syna človeka, bude spása daná ľuďom. Ja som Cesta a Svetlo. Iba skrze Mňa a vaše prijatie toho, kto Ja som, budete môcť uvidieť Svetlo Boha. Niet inej cesty. Choďte po akejkoľvek inej ceste, ktorú ste si vybrali, ale žiadna vás neprivedie k Bohu.

Ak ste za Mňa, musíte ctiť svojho brata a svoju sestru láskou, dobrosrdečnosťou a trpezlivosťou. Nesmiete súdiť iných kvôli ich náboženskej viere. Musíte ich milovať, ako ich Ja milujem. To neznamená, že by ste mali prijať ich vieru, alebo prejaviť k nej posvätnú úctu, lebo ak to urobíte, potom Ma zapriete. Nemôžete slúžiť dvom pánom. Nesmiete Ma nikdy urážať tým, že prejavíte vernosť falošným bohom, ktorým ste dali prednosť predo Mnou.

Deň, kedy vzdáte poctu falošným bohom pod mojou strechou, bude dňom, kedy zaútočím na  môj chrám a zničím v ňom všetko. Aká vlažná je viera niektorých mojich služobníkov, snažiacich sa urobiť na ľudí dojem a hľadajúcich obdiv. Ako málo úcty je Mi prejavenej v mojom vlastnom dome, keď všetko, čo som vám dal, je s ľahostajnosťou odhodené, až nakoniec v mojej Cirkvi zo Mňa nezostane nič.

Vy, moji milovaní nasledovníci a zasvätení služobníci, ktorí zostávate verní Slovu, budete mať ťažké bremeno. Budete musieť trpieť bolesťou a ponížením, až budete svedkami svätokrádeží, heréz a okultných praktík. Aj keď mnoho z týchto znesvätení môjho svätého Tela bude šikovne utajených, tí, so skutočnou schopnosťou rozlíšenia, budú ohromení, ale budú bezmocní, až sa tieto veci stanú. Taký bude klam, ktorý sa bude odrážať od každej štrbiny, že by bolo treba armádu dvoch tisíc mužov, aby zastavili týchto podvodníkov v pôsobení škody.

Títo podvodníci sú vedení tými, ktorí nepochádzajú odo Mňa. Prenikli do môjho Tela ľstivými prostriedkami a trvalo dlho, než konečne úplne uchvátili moju Cirkev. Čoskoro tí, ktorí sú požehnaní darom Ducha Svätého, uvidia ich činy také, aké sú.

Pohania, vyhýbajúci sa Pravde, vstúpia do môjho domu, kde budú privítaní s otvorenou náručou. Bude vám povedané, že musíte prejaviť lásku ku všetkým Božím deťom, aby udržali ticho tých, ktorí by im mohli odporovať. Veľmi málo ľudí bude brániť Mňa, Ježiša Krista, a tí, ktorí sa odvážia protestovať proti týmto rúhačským obradom, ktoré budú organizované na rovnakých oltároch, používaných na prechovávanie mojej najsvätejšej Eucharistie, budú umlčaní.

Moji nepriatelia môžu uchvátiť môj dom, ale nie moju cirkev, pretože všetci kresťania po celom svete tvoria moju Cirkev. Veriaci, pozostávajúci z tých, ktorí odmietnu poprieť Slovo Božie a ktorí nikdy neprijmú akékoľvek zasahovanie do svätého Božieho Slova, zachovajú moju Cirkev na zemi. Nič ju nepremôže.

Váš Ježiš

Posolstvo Matky Spásy zo 16. novembra 2014 o 14:20 hod.

1270.  Ak nebudete prosiť, potom ako vám môj Syn môže pomôcť?

Moje drahé deti, v čase smútku a utrpenia musíte vždy volať na mňa, svoju Matku, aby som vám pomohla zmierniť vaše starosti, bez ohľadu na to, aká ťažká je vaša situácia.

Majte na pamäti, že keď odovzdám svojmu Synovi vašu zvláštnu prosbu, ak zahŕňa naliehavú žiadosť o spásu vašej duše, alebo niekoho iného, vždy odpovie na moje prosby. Ak prosíte o mimoriadne požehnanie, alebo uzdravenie, potom vždy zakročím vo váš prospech. Ani jediná prosba nebude ignorovaná, a ak je to vôľa Božia, vaše modlitby budú vypočuté. Nie je ani jediná duša na zemi, ktorá nemôže prosiť o pomoc môjho Syna, ak Ho naliehavo prosí o svoju spásu.

Môj Syn urobí mimoriadnu výnimku pre každú dušu, za ktorú sa modlíte. Jeho milosrdenstvo je veľké, jeho láska nesmierna. Nikdy sa nebojte priblížiť sa k Nemu, aby ste Ho prosili o jeho milosrdenstvo. Modlitba, moje drahé deti, je veľmi mocný prostriedok k získaniu Božej milosti. Ani jediná modlitba nie je nikdy ignorovaná. Ale, ak nebudete prosiť, ako vám potom môže môj Syn pomôcť?

Modlite sa, modlite sa, modlite sa vašimi vlastnými slovami, lebo Boh vám vždy odpovedie.

Vaša milovaná Matka


Matka Spásy

Posolstvo Ježiša zo 16. novembra 2014 o 20:10 hod.

1271.   Boh by nikdy nediktoval žiadne iné učenie, pretože dal svetu svoje Slovo

Moja vrúcne milovaná dcéra, Satan je kráľ klamstiev, majster klamu, voľne sa potuluje po zemi a hltá duše každú sekundu. Jeho moc je živená skutočnosťou, že väčšina ľudí neverí, že on existuje. Ovládol srdcia a duše mnohých ľudí a to je spôsob, akým pracuje.

Hovorí lži tým, ktorých zamorí, aby ich podnecoval k hriechu. Presvedčí dušu, že hriech je neškodný a že je prípustné páchať všetky hriechy, najmä tie, ktoré sú spojené s ním. K týmto hriechom patrí ospravedlňovanie každého nečistého skutku tela, vrátane sexuálnej promiskuity, nemorálnosti, zhýralosti a úpadku. Ak je ľudské telo používané ako nástroj na páchanie takých činov, ktoré sú odsúdeniahodné v Božích očiach, budete vedieť, že je to znamenie satanského vplyvu.

Keď Zlý ovplyvňuje duše tých, ktorí sú poverení duchovným vedením duší v mojej Cirkvi, aby povzbudil prijatie hriechu, robí to prefíkaným spôsobom. Budete napomínaní, aby ste odsudzovali hriešnika, ale ani slovo nebude prenesené k odsúdeniu hriechu v Božích očiach.

Keď Satan chce zničiť lásku, urobí to tým, že spôsobí rozkol vo vzťahoch, rozdúcha nenávisť v srdciach ľudí, keď ich mysle naplní lžami, ktoré ľudí podnecujú vzájomne bojovať v konfliktoch a vo vojnách. Zvádza človeka prostredníctvom vplyvu iných duší, ktoré už podľahli jeho pokušeniam.

Klamstvá, rúhanie a nenávisť sú prostriedky, ktorými Satan pracuje, aby šíril svoje zamorenie. Ukolíše duše do falošnej istoty, keď jeden človek hovorí druhému, že hriech nie je v rozpore s Božími zákonmi, pretože je prirodzenou vecou. Preto sa Božie deti stali veľmi zmätené, pretože zákony, ktoré On ustanovil, boli vykorenené a ľudia sa stali nerozhodnými, pokiaľ ide o to, ktorou cestou sa majú vydať.

Máte iba jednu voľbu. Čítajte najsvätejšiu Bibliu, aby ste si pripomínali Pravdu. Je tam pre vás jasne napísaná, aby ste ju čítali. Ak prijmete Pravdu obsiahnutú vo svätej Knihe môjho Otca a ak veríte, že Mojžišovi diktoval svoje Desatoro, potom nesmiete nikdy prijať žiadne iné učenie.

Boh by nikdy nediktoval žiadne iné učenie, pretože dal svetu svoje Slovo. Nič v ňom nemôže byť zmenené. Človek, ktorý sa odváži zmeniť ho tak, aby bolo vhodné pre život hriešnikov, bude vinný strašným hriechom a bude trpieť pre túto urážku Ducha Svätého.

Váš Ježiš

Posolstvo Matky Spásy zo 17. novembra 2014 o 19:20 hod.

1272.   Čím viac sa modlíte, tým silnejší bude váš vzťah s Bohom

Moje drahé deti, pre veľkú väčšinu ľudí modlitba nie je ľahká. Pre tých s malou vierou, to môže byť ťažká úloha a mnohí nechápu význam modlitby, alebo prečo je dôležitá.

Ak ste v milujúcom vzťahu s iným človekom, je dôležité, aby ste spolu hovorili. Bez komunikácie sa bude vzťah rúcať, až nakoniec odumrie. To isté platí, keď komunikujete s Bohom. Nemusíte Ho vidieť, dotýkať sa Ho, alebo Ho cítiť, ale keď s Ním hovoríte, odpovie vám. Také je tajomstvo božstva Boha. Časom tí, ktorí hovoria k Bohu prostredníctvom jeho milovaného Syna, Ježiša Krista, si k Nemu vytvoria silné puto.

Deti, keď voláte k môjmu Synovi svojimi vlastnými slovami, tak počuje každý výkrik bolesti a každú prosbu k Nemu. Keď budete pokračovať v rozhovore s mojím Synom svojím vlastným spôsobom, po chvíli budete vedieť, že vás počuje. Duše, ktoré volajú o milosrdenstvo, pre seba, alebo pre spásu iných duší, dostanú vždy zvláštne dary z neba.

Modlitba nie je komplikovaná. Je to tak jednoduché, ako zavolanie niekomu, koho milujete. A keď druhého milujete, môžete si byť istí, že Boh je prítomný, lebo On je láska. Ak milujete niekoho opravdivo, máte vždy dôveru vo svojom srdci. Ak milujete môjho Syna, musíte Mu dôverovať. Ak Mu dôverujete, potom vedzte, že vás vždy bude očakávať s láskou a nehou. Raduje sa, keď Ho voláte, pretože urobí čokoľvek, aby vám priniesol svoj pokoj a útechu.

Nesmiete sa nikdy zdráhať hovoriť s mojím Synom prostredníctvom modlitby. Túži po vašej spoločnosti a čoskoro nebudete mať pochybnosti o Jeho existencii. Čím viac sa modlíte, tým silnejší bude váš vzťah s Bohom. Tí, ktorí sú požehnaní takou hlbokou a trvalou láskou k môjmu Synovi, budú mať pokoj tak vštepený vo vnútri ich srdca, že žiadne utrpenie na tejto zemi ich nedokáže znepokojiť.

Modlite sa každý deň. Hovorte s mojím Synom počas vašej každodennej práce. Volajte ma, aby som vás priviedla bližšie k môjmu Synovi. A keď Ho chcete milovať viac, poprosím Ho, aby vám dal požehnanie. Milovať Boha s hlbokou dôvernosťou je dar od Boha a dosiahnete ho len pravidelnou modlitbou.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

Posolstvo Ježiša z 18. novembra 2014 o 12:18 hod.

1273.  Čoskoro budú kresťania ako pohania

Moja vrúcne milovaná dcéra, môj hlas je jediný hlas, ktorý budete počuť vo všetkých kútoch zeme, keď pripravujem ľudstvo na veľký útok. Môžete počuť mnoho hlasov falošných vizionárov a prorokov, ale žiadny neprenikne vašou dušou ako plameň Ducha Svätého.

Musíte byť na pozore pred hlasmi falošnej spirituality, ktorá nepochádza od Boha, ale ktorú pocítite v rôznych častiach sveta. Vplyv zlých duchov uvidíte vo vojnách a terorizme, kedy sladké hlasy propagujúce pomýlené ideológie sa budú pokúšať ospravedlniť hrozné ukrutnosti, ktoré vykonávajú v mene Boha.

Čoskoro budete počuť hlasy podporujúce pohanstvo v domoch, kde som uctievaný Ja, a ktoré znesvätia moje oltáre. Hlasy, ktoré pochádzajú od ducha zla, budú vyzerať ako vzrušujúce stvárnenie túžob ľudí, ktorí hľadajú naplnenie vo svojom živote. Budú kričať, velebiť falošných bohov, ničiť duše zraniteľných a rúhať sa Mi. Sú to duše, ktoré Ma hnevajú najviac, pretože sú veľmi presvedčivé a spôsobujú veľký zmätok. Budú ako magnety, ktoré odtiahnu mnoho kresťanov odo Mňa.

Moji nepriatelia oslepia môj ľud voči Pravde a čoskoro kresťania budú ako pohania. Budem vyhodený do stoky ako žobrák a brány mojej Cirkvi Mi budú zabuchnuté pred nosom. A až budem klopať na dvere, budú zabezpečené zvnútra tými, čo vyhlasujú, že prichádzajú odo Mňa.

Varoval som vás pred týmito dňami a čoskoro budú pred vami. Znova vám hovorím, že moje Slovo je posvätné. Toto sú posledné posolstvá z neba a sú dávané svetu, ktorý je ku Mne ľahostajný, rovnako ako aj nevďačný.

Prebuďte sa a pozrite sa Pravde do očí. Je len jeden Pán. Nemôžete Mi zostať verní, ak slúžite  viac ako jednému Pánovi.

Váš Ježiš

Posolstvo Matky Spásy z 19. novembra 2014 o 14:47 hod.

1274.   Dovoľte mi priniesť lásku a útechu sužovaným

Moje drahé dieťa, dovoľte mi priniesť lásku a útechu sužovaným a najmä tým, ktorí trpia strašnými chorobami.

Prinášam vám veľké požehnanie od môjho milovaného Syna, ktorý túži dosiahnuť k tým, ktorí takto trpia. Pomôže vám, ktorí ste ničení fyzickým utrpením tým, že vás naplní svojou svätou prítomnosťou. Prosí vás, aby ste sa k Nemu obrátili vo svojej hodine núdze a úpenlivo Ho prosili, aby vám priniesol pokoj a kľud.

Prosím, proste môjho Syna, aby vás vzal do svojej náruče a chránil vás pred vašou bolesťou. Proste Ho, aby vzal vaše trápenia na svoje plecia, a On vám pomôže. Môj Syn zasiahne mnohými spôsobmi, aby svetu dokázal, že k vám hovorí skrze tieto posolstvá.

Všetkým, ktorí prosia o uzdravenie duše, ako aj tela a ktorí sa modlia modlitbu modlitebnej kampane (94), môj Syn odpovie týmto dušiam prostredníctvom tých, ktorých si vybral, aby plnili Jeho svätú vôľu.

Nesmiete nikdy stratiť nádej, lebo keď môjmu Synovi úplne dôverujete, vždy vám odpovie na vaše volanie o pomoc.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

Modlitba modlitebnej kampane (94):  Za uzdravenie mysle, tela a duše

" Ó, drahý Ježišu, dávam sa Ti unavený, chorý, v bolesti a s túžbou počuť tvoj hlas.

Dovoľ Mi, aby tvoja Božia prítomnosť sa ma dotkla tak, aby som bol zaplavený tvojím Božím svetlom v mojej mysli, tele a duši.

Dôverujem v tvoje milosrdenstvo.

Úplne Ti odovzdávam moju bolesť a utrpenie a prosím Ťa, aby si mi dal milosť veriť v Teba, a tak aby si ma mohol vyliečiť z tejto bolesti a temnoty, aby som sa stal znovu zdravým, a tak mohol ísť po ceste Pravdy a dovoliť Ti viesť ma do života v Novom raji. Amen. "

Posolstvo Matky Spásy z 21. novembra 2014 o 16:15 hod.

1275.  Mám posolstvo pre rímskokatolícke duchovenstvo

Ja som nepoškvrnená Panna Mária, Matka Božia - Matka Spásy. Dnes mám posolstvo pre rímskokatolícke duchovenstvo a prichádzam k vám v mene môjho milovaného Syna, Ježiša Krista.

Volám ku všetkým zasväteným služobníkom môjho Syna, ktorí Mu slúžia v tomto čase veľkých skúšok v cirkvi. Vy ste predvoj jeho najsvätejších sviatostí a boli ste povolaní mojím Synom, aby ste Mu slúžili, pri spáse všetkých duší, a kvôli tomu, máte voči Nemu veľkú zodpovednosť. Vašou povinnosťou musí byť vždy slúžiť môjmu Synovi a jeho Telu - jeho Cirkvi - a zabezpečiť, aby jeho najsvätejšie Slovo bolo vždy dodržiavané.

Pred vami budú časy veľkej bolesti a prenasledovania a musíte sa teraz na to pripraviť. V budúcnosti bude vaša viera skúšaná až po okraj a budete prinútení pristúpiť k novým sľubom, kde budete vyzvaní  preukázať vernosť novému učeniu, ktoré nebude od môjho Syna.

Vy, ktorí rozpoznáte falošné učenie, až vám bude predložené, mu nesmiete podľahnúť. Až vám nariadia upraviť a pozmeniť najsvätejšie sviatosti, musíte utiecť. Cirkev môjho Syna bude skúšaná až za hranicu svojej odolnosti. Vy, ktorí možno odložíte Pravdu a dáte prednosť novému upravenému učeniu - o ktorom povedia, že musí vyhovovať ľudským potrebám - vedzte, že to bude veľká zrada na Božom Slove.

Kvôli svätým sľubom, ktorými ste sa oddali slúžiť môjmu Synovi, máte povinnosť k Božím deťom ich živiť Telom a Krvou môjho Syna, Ježiša Krista. Avšak príde čas, kedy budete prinútení pozmeniť svätú obetu omše. Budú medzi vami takí, ktorí okamžite spoznajú, že je spáchané veľké zlo a že sa musíte odvrátiť.

Musíte neustále živiť duše tých, ktorí sú odkázaní na vás, aby ste ich živili najsvätejšou Eucharistiou. Ak ostanete verní môjmu Synovi a budete aj naďalej slúžiť Božím deťom tak, ako je vašou povinnosťou, budete Mu slúžiť s veľkou dôstojnosťou. Prosím vás, aby ste sa každý deň modlili môj najsvätejší ruženec, aby vám dal silu, ktorú budete potrebovať, a za ochranu pred Satanom, pretože tieto prichádzajúce časy, ktoré sú takmer u vás, budú neznesiteľné. Tým, že budete mať modlitbu pečate živého Boha stále blízko pri sebe, dostanete mimoriadnu ochranu pred Zlým.

Bude medzi vami mnoho kňazov, ktorí nenájdu odvahu dodržiavať Božie Slovo, ale nesmiete mať nikdy strach prejaviť vernosť môjmu Synovi. Ak zradíte môjho Syna, vezmete so sebou nevinné duše, ktoré zistia, že sú nevedomky uvádzané do omylu a do strašnej temnoty.

Satan už pre nejakým časom prenikol do Cirkvi môjho Syna, ale zakaždým, keď sa chaos a zmätok, ktorý spôsobil, stal neznesiteľný, bol rozptýlený vďaka viere milovaných, zasvätených služobníkov môjho Syna. Teraz, keď viera mnohých kňazov bola oslabená a v niektorých prípadoch úplne zničená, brány pekla sa otvorili a pred vami leží veľké nebezpečenstvo.

Nesmiete byť nikdy v pokušení zriecť sa všetkého, čo môj Syn učil. Môj Syn sa nikdy nezmenil. Jeho Slovo zostáva hlboko zapustené do skaly, na ktorej bola vybudovaná jeho cirkev. Jeho sviatosti prinášajú dušiam Svetlo, ktoré potrebujú, aby si udržali život. Ak zradíte môjho Syna, zničíte samotný život, pretože bez prítomnosti môjho Syna by svet už dnes neexistoval.

Požehnaní sú tí, ktorí úprimne milujú môjho Syna, pretože budú tými, ktorí budú ukazovať cestu svojím príkladom.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

Posolstvo Ježiša z 23. novembra 2014 o 18:20 hod.

1276.   Zlý duch Jezábel urobí všetko, čo bude môcť, aby prenikol do mojej Cirkvi na zemi

Moja vrúcne milovaná dcéra, zlý duch Jezábel plánoval veľký útok proti mojej misii na záchranu duší.

Táto zradkyňa a ničiteľka Božích prorokov si na zemi vybudovala pozíciu ako Božia učiteľka a prejavuje sa medzi mojím ľudom, aby ho zviedla a odviedla od mojej Cirkvi, v ktorej nastane najväčšie odpadlíctvo všetkých čias. Bude zodpovedná za to, že moja cirkev bude páchať cudzoložstvo s kniežatami sekulárneho sveta, ktoré bude príčinou spojenia, ktoré je Bohu odporné a je ohavnosťou v Jeho očiach.

Prítomná v srdciach mužov, ako aj žien, Jezábel je jedným z najhorších, najinteligentnejších a najľstivejších démonov v Satanovej hierarchii a pracuje mnohými spôsobmi, aby oklamala môj ľud. Pôsobí v rámci skupiny, ktorá vyhlasuje, že je moja, ale ktorá je zapletená s uctievaním Satana. Dobre znalý teológie, tento démonický duch hovorí k tejto skupine s použitím rôznych jazykov a vyvoláva veľké nedorozumenie, bolesť a spory medzi tými, ktorí prijali môj kalich. Títo samozvaní znalci môjho Slova nepochádzajú odo Mňa. A aj keď ich nenávisť ku Mne je zrejmá nečistotou, ktorá vychádza z ich úst, sú aj iné spôsoby, ktorými sa budú snažiť uškodiť mojej poslednej misii.

Tohto nepriateľa Boha spoznáte podľa neustálych pokusov vyhlasovať svojich nasledovníkov za Božích prorokov. Mnoho z nich vystúpi a budú vyhlasovať, že Ja, Ježiš Kristus, hovorím skrze nich. Jezábel bude úspešne šíriť a plodiť klamstvá tým, že pripojí svojho zlého a domýšľavého ducha k samozvaným prorokom, ktorí sa potom budú pokúšať využiť túto misiu, aby dala na ich hlasy legitimitu.

Zlý duch Jezábel urobí všetko, čo môže, aby prenikol do mojej Cirkvi na zemi za použitia všetkých možných taktík. Svojím vplyvom odvedie veľa dobrých duší v cirkvi odo Mňa a bude ničiť Slovo Božie. Pracujúc medzi mužmi a ženami, použije mágiu a čarodejníctvo, aby vyvolala dojem zázrakov. Je tu ešte ďalšia skupina mojich protivníkov, ktorí sa pod vplyvom Bála, budú snažiť spôsobiť škodu pravým Božím vizionárom a prorokom v poslednej bitke o duše.

Dávajte si pozor na tých, ktorí sa vychvaľujú znalosťami teológie a odvažujú sa povedať, že pochádzajú odo Mňa, keď všetko, čo hovoria, vyrastá zo žiarlivosti a silnej nenávisti k Božím prorokom. Takéto zamorené duše sa budú pokúšať vami manipulovať a zastrašovať každého, kto im bude oponovať. Ak budete pokračovať v nasledovaní mojej poslednej misie na zemi k záchrane duší, urobia všetko, čo môžu, aby vás zdolali.

Tí, ktorí sú ovplyvnení duchom Jezábel, budú neúnavne pracovať, aby Ma napádali. Tento zlý duch použije démonicke prostriedky prostredníctvom duší, ktoré uchváti, aby ohováral, znevažoval a podnecoval nenávisť medzi tými, ktorí Ma nasledujú. Utečte, ak budete čeliť takýmto zamoreným dušiam. Nepodceňujte ich, pretože pod vplyvom Jezábel, sa budú snažiť spôsobiť nepredstaviteľnú škodu tým, ktorí sa s nimi zapletú.

Naučte sa rozpoznať zlého ducha Jezábel, pretože bude hovoriť o Mne s veľkou autoritou skrze tých, ktorých posadne. Budú hovoriť s dôkladnou znalosťou o svätých sviatostiach a použijú úryvky zo svätej Biblie, ale len tak, aby nesprávnou citáciou znehodnotili moje Slovo. Uvidíte Jezábel útočiť na túto misiu so škodoradostným potešením. Jej verní nasledovníci sú tvrdohlaví, panovační, plní pýchy a hlboko oddaní tomuto môjmu protivníkovi, ktorý sa zmocnil ich duší svojím mocným vplyvom. Nesmiete sa nikdy zapliesť s duchom Jezábel, pretože ak to urobíte, zničí vás, rovnako ako to urobila so svojimi prívržencami.

Majte sa na pozore pred každým, kto vystúpi a povie, že bol poslaný Mnou, aby pomohol šíriť moje Slovo. Vedzte, že som neustanovil ani jediného proroka, aby svetu oznamoval moje Slovo od chvíle, kedy začala táto misia. Ale títo falošní proroci sa objavia v húfoch, a každý sa bude snažiť prekonať toho druhého. Potom sa budú snažiť zneužiť túto misiu, aby získali podporu, aby mohli šíriť nepravdy. Všetci, ktorí môžu byť zvedení zlým duchom Jezábel a budú akokoľvek odpovedať tomuto duchu, čoskoro zistia, že všetka láska ku Mne sa náhle ukončí. Uvediete svoju dušu do veľkého nebezpečenstva, ak podľahnete klamstvám Jezábel, ktorá bola poslaná z útrob priepasti, aby zničila moju Cirkev a mojich prorokov v týchto časoch.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša z 24. novembra 2014 o 15:30 hod.

1277.   Zem, zamorená ich zlými spôsobmi, bude stonať v bolesti

Moja vrúcne milovaná dcéra, koľko útechy potrebujem v tomto čase, pretože tak mnohí odo Mňa odpadli. Moje slzy tečú vo veľkých prúdoch, ako Satanova armáda, zamorená jedným z jeho najodpornejších démonov, Jezábel, zviedla mnohých z tých, ktorí tvrdia, že Ma reprezentujú. Koľko toho len zabudli a ako málo si spomínajú na môj sľub, že prídem znova.

Čas môjho Druhého príchodu sa už rýchlo blíži a Satanova armáda sa zhromaždila v obrovskom počte, pripravená do bitky s tými, ktorých nazývam svojimi vlastnými. Táto bezbožná armáda bude vedená mojimi nepriateľmi a nie je nič, čo neurobia, aby sa pokúsili oklamať svet, aby uveril ich falošnosti. Hovoriac v mojom mene, vezmú so sebou svätých mužov a ženy a stanú sa silou, s ktorou sa musí počítať. Prijatí s veľkým zápalom laickým svetom, zmenia tvár zeme a za sebou zanechajú spúšť.

Zem, zamorená ich zlými spôsobmi, bude stonať v bolestiach o čom bude svedčiť jej veľké zdvihnutie. Každý bezbožný čin znesvätenia, ktorým zasiahnu moje Telo, sa prejaví zmenami klímy, neúrody, zmenami v atmosfére a záplavami takého rozsahu, že bude len málo národov na zemi, ktoré nebudú zasiahnuté svojimi činmi. Môj Otec na ne uvalí veľké utrpenie.

Za každého, koho odsúdia v mojom mene, budú tiež odsúdení. Za každý čin bolesti, ktorý spôsobia Božím deťom, budú tiež trpieť rovnakou bolesťou. Peklo, ktoré prinesú miliónom ľudí, bude mať za následok trest podobný ohňom, horiacich každý deň vo večnej priepasti.

Brány nebies im budú pribuchnuté pred nosom a budú kričať v bolesti, až budú oslepení mojím Svetlom v Posledný deň. Budú utekať ako zbabelci, ktorými sú, a snažiť sa nájsť úkryt pred mojou spravodlivosťou, ale nenájdu žiadne miesto útechy. Oslepení, budú utekať, padať a nebudú mať kam ísť. Opustení, pretože ani jeden z nich nebude mať silu alebo odhodlanie požiadať Ma o pomoc, lebo sa odrezali od všetkého života, ktorý mohli mať, ale z ktorého už nemôžu mať úžitok.

Teraz Ma počúvajte, ako slávnostne prehlasujem, že človek, ktorý žije mojím Slovom a zostáva Mi verný, sa nemá čoho báť. Človek, ktorý Ma preklína a pevne za sebou zatvára dvere od môjho kráľovstva, bude odvrhnutý.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša z 26. novembra 2014 o 23:10 hod.

1278.   Herézy sa budú hojne vyskytovať a moje meno zanikne

Moja vrúcne milovaná dcéra, Ja som pre svet tajomstvom a len tí, ktorí sú Mi blízki, vedia o veľkosti lásky, ktorú prechovávam vo svojom srdci k ľudstvu.

Keby mohli uvidieť moju tvár, vedeli by, aká je moja láska ku všetkým hlboká, aká je moja starosť, moje sklamanie, môj hnev, môj súcit a môj smútok. Je to kvôli mojej láske k vám všetkým, že to všetko cítim, a je to len kvôli môjmu božstvu a tajomstvu zmluvy môjho Otca, že človek dostáva tak veľa informácií o existencii Boha. Celá pravda o mojom prichádzajúcom kráľovstve bude oznámená len tým, ktorí do neho vstúpia. Dovtedy buďte si istí, že moja veľká sláva sa prejaví v každom z vás, až smrť už nebude mať na vás žiadne právo.

Musíte veriť týmto posolstvám celým svojím srdcom a vedieť, že obsahujú žriedlo všetkého života. Moja prítomnosť medzi vami, moji milovaní nasledovníci, sa stáva silnejšia, a čím silnejšou sa stáva, tým viac nenávisti bude hodenej na Mňa a na všetkých, ktorí odpovedajú na moje volanie na záchranu duší. Démoni každého druhu a hierarchie Satana zamorili duše mnohých dobrých ľudí, ktorí Ma milujú. Tieto úbohé duše boli oklamané, aby odmietli môj konečný plán na prípravu môjho zvyšku Cirkvi. Namiesto toho budú ovplyvnené stať sa ochotnými účastníkmi Satanovej armády. V mnohých prípadoch sa nebude zdať, že Satanova armáda stojí otvorene proti Mne. Nie. Satan je priveľmi ľstivý, než aby odhalil svoju prítomnosť, a tak každá taktika vedenia vojny proti tejto misii bude starostlivo vypracovaná, ale vy dokážete rozpoznať jej znaky. Pýcha, arogancia, rafinované výzvy volajúce po spravodlivosti, ktoré budú zakrývať slová kacírstva a rúhanie, budú ľudstvu predkladané ako starostlivé vyhlásenia a verejné výzvy za podporu ľudských práv. Až moja cirkev začne praskať vo švíkoch, moji najoddanejší nasledovníci to budú prikladať zmenám času, novej dobe, keď svet bude viac zjednotený, napriek náboženským rozdielom, a novému začiatku.

Nová éra cirkvi bude pokladaná za celosvetovú evanjelizáciu, takú, aká v mojej Cirkvi nebola nikdy videná od dní, kedy moji apoštoli začali svoju misiu. Bude vítaná, predovšetkým,  laickým svetom. Akonáhle laický svet prijme tento plán, vodcovia v mojej Cirkvi budú prinútení tlieskať tejto novej ére, kde cirkev a laický svet budú ako jedno. Herézy sa budú hojne vyskytovať a moje meno zanikne.

Moji vlastní sa nikdy nevzdajú a budú im udelené mnohými spôsobmi veľké priazne. Strach ich nezastaví v ich bitke proti Satanovej armáde. Ich hlasy budú zreteľne znieť, pretože Duch Svätý ich posilní spôsobmi, ktoré mnohých prekvapia. Budú presadzovať Pravdu za každú cenu a nebeská hierarchia, všetci anjeli a svätí, pôjdu s nimi. Budú zaplavovaní všetkými druhmi urážok, každá prekážka im bude daná do cesty a budú opľutí každou kliatbou. Ale nič ich nezastaví a Ja, Ježiš Kristus, im naplním srdce odvahou, odhodlaním a vôľou odolať všetkým, ktorí Ma zradia a ktorí ich budú prenasledovať za to, že hovoria Pravdu.

Nesmiete sa nikdy obávať opakovať sväté Slovo Božie znova a znova, pretože milióny ľudí nespoznajú lži, ktoré čoskoro nahradia moje sväté učenie.

Prebudím mnoho statočných mužov a žien v každom kúte sveta, aby hlásali pravé Slovo Božie, ako je dané v najsvätejšej Biblii. Pretože budú utvrdzovať Pravdu, budú spochybňovaní klamármi, ktorí použijú zvrátenú logiku, aby im odporovali. Moji nepriatelia sa objavia vo veľkom počte a prídu vyzbrojení teologickými argumentmi, ktoré budú podrývať Slovo Božie v čase, vedúcemu k môjmu Druhému príchodu. V čele budú mať veľa mojich zvedených vysvätených služobníkov, ktorí budú oklamaní mojím protivníkom.

Hlasy mojich protivníkov budú znieť až do zachrípnutia, kričiac oplzlosti a s nenávisťou, vylievajúc sa z každého póru ich tiel na tých, čo vedú zvyšok mojej armády. Oni sa nikdy nevzdajú svojho prenasledovania všetkých kresťanov až do dňa, kedy prídem súdiť. A potom všetci zmĺknu - nevydajú zo seba ani jediný zvuk, pretože až vtedy pochopia strašnú pravdu a to, ako Ma zradili.

Váš Ježiš

Posolstvo Matky Spásy z 27. novembra 2014 o 08:40 hod.

1279.  Falošná cirkev temnoty bude bez života

Moje drahé deti, nepravá cirkev - tá, ktorá nahradí cirkev môjho Syna na zemi - bola pripravená a všetky herézy budú dômyselne skryté medzi odstavcami nového misála, ktorý nahradí ten pôvodný.

Falošná cirkev temnoty bude vybudovaná, aby po pekelných zmätkoch nahradila tú starú. Všetko, čo bolo obsiahnuté v cirkvi môjho Syna, bude nahradené tým, čo bude nové. Ale jedna vec sa nikdy nezmení. Základy, na ktorých cirkev môjho Syna bola vybudovaná, sa nepohnú, pretože sú pevne usadené v zemi. Nikto nemôže, ani nebude môcť s nimi pohnúť, pretože Boh to nedovolí.

Cirkev temnoty bude bez života. Neprinesie žiadne plody, pretože bude postavená na zlej pôde. Všemožné kacírstva vzídu z úst tých, ktorí budú kázať z jej kazateľníc. Stane sa pelechom neresti a nič, čo bude vyhlasované ich hlasmi, ktoré budú velebiť jej veľkosť, nebude dávať žiadny zmysel.

To budú dni, kedy mnohí kresťania, príliš ustráchaní, príliš unavení a bez akejkoľvek skutočnej viery, budú konať pobožnosti v jej múroch. Nebude to môj Syn, ktorého budú uctievať, ale antikrist, lebo to bude on, kto sa posadí na trón, ktorý v nej bude vztýčený.

Antikrist bude panovať neďaleko miesta, kde môj Syn vystaval svoju Cirkev a mnoho ľudí uverí, že nová cirkev je od Neho, ale to bude najväčší omyl. Každý, kto vznesie námietky voči tejto cirkvi, alebo kto v nej nájde chybu, bude zosmiešnený a obvinený z kacírstva zradcami môjho Syna, ktorí sami budú najväčšími kacírmi, akí kedy prenikli do Božej cirkvi odo dňa jej založenia.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby tu zostala silná armáda kňazov môjho Syna, ktorí nepodľahnú tlakom, ktoré na nich čakajú.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

Posolstvo Ježiša z 27. novembra 2014 o 19:50 hod.

1280.  Ľudia stratili lásku vo svojom živote, pretože už Ma viac neuctievajú

Moja vrúcne milovaná dcéra, veľa utrpenia, ktoré ľudia zakúsia v prichádzajúcich rokoch, bude utrpením ducha.

Duchovné utrpenie pocítia nielen moji nasledovníci, ktorí zostávajú verní Božiemu Slovu, ale všetci ľudia, bez ohľadu na to, v čo veria. Satan a jeho démoni, z najvyšších pozícií až k tým najnižším, sa potulujú po svete a šíria nenávisť medzi Božími deťmi. Nenávisť zovrela ľudské pokolenie a dá sa spoznať mnohými spôsobmi. Ak Satan láka dušu do zámotku nenávisti, robí to vyvolaním pocitu žiarlivosti v zraniteľných dušiach, a tá sa čoskoro obráti v nenávisť. Nenávisť sa šíri a pôsobí v každom veku.

Duch lásky a štedrosti, kedysi prítomný v srdciach ľudí, zoslabol, a to znamená, že láska, ktorá spájala obce, národy a krajiny, zanikla. Ľudia vo svojom živote stratili lásku, pretože už Ma viac neuctievajú. Ja, Ježiš Kristus, som bol zabudnutý. Sú tak zamestnaní svetskými vecami, že pre seba vytvorili veľmi osamelú existenciu. Akonáhle vo vašich životoch chýba láska, veľká časť z vás je ponechaná, aby vyschla a zvädla, ako vädnúca rastlina.

Boh je láska, a ak je vo svete prítomná láska, je v ňom väčšia harmónia a pokoj. Protikladom k láske je nenávisť, ktorá pochádza od diabla. Ak dovolíte nenávisti, aby zaplnila vaše srdcia, bude vo vás hnisať a rásť ako rakovina, kým vás nepohltí. Nenávisť ničí životy a vytvára strašné rozdelenie. Otrávi vašu dušu. Vytvára pocit hlbokej nespokojnosti v dušiach tých, ktorí jej dovolili riadiť každý krok, ktorý urobili. Nenávisť sa veľmi rýchlo šíri z jednej duše na druhú, pretože akonáhle sa zapletiete s človekom plným nenávisti, tá vás ovládne tým, že vás bude zvádzať načúvať každému dôvodu, ktorý ju ospravedlňuje.

Kresťania, ktorí dovolia nenávisti, aby ich zamorila, nesmú nikdy podľahnúť pokušeniu použiť moje sväté meno na podnecovanie nenávisti akéhokoľvek druhu voči inej ľudskej bytosti. Musíte Ma prosiť, aby som vašu dušu zbavil nenávisti, pretože ak dovolíte nenávisti ovládnuť vašu dušu, nikdy neuvidíte moju tvár.

Využite vám udelený čas, aby ste Ma viac milovali, lebo keď Ma naozaj milujete, táto láska bude opätovaná. Potom nebudete schopní zúčastniť sa žiadneho rozhovoru, kde bude prítomná nenávisť.

Milujte Ma a zistíte, že je ľahšie milovať druhých. Ak nenávidíte inú osobu, potom Ma nepoznáte.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša z 28. novembra 2014 o 23:50 hod.

1281.  Titulom, ktoré sú spojené so Mnou, budú dané nové mená

Moja vrúcne milovaná dcéra, svet sa pripravuje na môj Druhý príchod a sú tu dve samostatné sily, zúčastňujúce sa na príprave cesty k tomuto dňu.

Práve tak ako Ja, Ježiš Kristus, vás pripravujem svojim zásahom, tak aj Satan pripravuje svoju armádu. V rozmedzí mnohých rokov sa podniklo veľa plánovania mojimi nepriateľmi, ktorí poznajú Pravdu, ale ktorí si vybrali zničiť môj plán spásy. Mnohí odpadli, vrátane vyvolených, a oddávajú sa namiesto toho okultizmu.

Moji nepriatelia pripravili mnoho veľmi podrobných plánov, ktoré zahŕňajú genocídu nevinných bez ich vedomia. Aj keď mnoho zlých činov je pripravovaných proti ľudskému pokoleniu kvôli chamtivosti a túžbe ovládať, ich najctižiadostivejší čin uvidíte, až sa nakoniec chopia moci v mojom dome.

Prebiehajú plány, aby priviedli môj svätý dom na kolená. Boli urobené prípravy, aby šelma zaujala svoje miesto. Aby sa zabezpečilo, že bude svetom privítaná, bol uvedený do chodu detailný plán, ktorý zasiahne každý aspekt globálnej politiky a náboženstva. Ale pred tým, než bude šelma korunovaná a zaujme svoje miesto v mojej Cirkvi, sa v tajnosti uskutoční mnoho aktov znesvätenia na oltároch mojej Cirkvi. Čierne omše sa budú rozmáhať, a tým dajú Satanovi a jeho hierarchii veľkú moc. Pohltia všetko, čo je sväté a vynaložia mimoriadne úsilie, aby zničili kresťanstvo, v čom bude spočívať najväčší podvod v histórii mojej Cirkvi na zemi. Urobia to tým, že budú predstierať, že prijímajú kresťanstvo. Nič nebude také, ako sa bude zdať a len tí, ktorí sú požehnaní darom rozlišovania, budú vedieť, čo sa skutočne deje.

Všetky hriechy budú oficiálne vyhlásené za prijateľné. Ja Ježiš Kristus budem zatracovaný, ale moje meno bude zneužité na tolerovanie prijatia smrteľného hriechu. Diabol, skrze svojich verných stúpencov, obráti všetko, čo pochádza odo Mňa, naopak. Titulom, ktoré sú spojené so Mnou a tými, ktorí Ma reprezentujú, budú dané nové mená. Ich predchádzajúce tituly budú nahradené novými, o ktorých svetu bude povedané, že reprezentujú nový, novátorský a starostlivý prístup k rovnosti.

Hriechy človeka budú povýšené pred mojimi očami a položené pred moje oltáre ako prejav vzdoru. Vedzte, že tí, ktorí tvrdia, že prichádzajú odo Mňa, sú klamári, ak sa nedržia môjho svätého Slova a odmietajú hlásať Pravdu. Sú to podvodníci. Budú Ma zosmiešňovať, nielen slovami, činmi a zmenami vo Svätom učení, ale aj starostlivo zinscenovanými obradmi, ktoré sa budú konať na mojich oltároch.

Príde deň, kedy môj Otec zasiahne a zastaví toto posledné znesvätenie. Pokusy mojich nepriateľov vliať život do svojich nových pohanských obradov budú márne. Budú organizovať dômyselné a zábavné akcie k "uctievaniu Boha", ale nič dobrého z toho nevzíde, pretože plameň Ducha Svätého bude chýbať. Namiesto toho všetko, čo uvidíte, bude tlejúci dym ohňa, ktorý sa nemôže zažať. Je to dym Satana a zadusí Božie deti.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša z 29. novembra 2014 o 14:25 hod.

1282.  Tí, ktorí odovzdali svoje prvorodenstvo šelme, nikdy predo Mňa neprídu

Moja vrúcne milovaná dcéra, svoje božstvo prejavujem skrze slabých, zraniteľných, osamelých a pokorných. Moja moc sa preženie skrze tieto duše v mojej svätej vôli, a skrze ne môžem vykonať svoj plán na záchranu ľudstva.

Keď tí, čo boli Mnou povolaní, aby hlásali moje sväté Slovo, sa odklonia od svätého diela pre hriech pýchy, budú skúšať formulovať moje Slovo s prehnanou úctou k svojmu ľudskému intelektu. Zabúdajú, že nasledovať Ma už bolo určené, a že je to moje sväté Slovo, ktoré musí byť počuť a nie zvuk ich vlastných hlasov. Kvôli hriechu žiadostivosti odložili moje Slovo vo svojom ambicióznom úsilí Ma zatieniť a hľadať vlastnú slávu. Hriechom lenivosti, z pohodlnosti, budú vinní najhoršou zradou, keď sa im nepodarí zostať Mi verní pre nedostatok viery a odvahy.

A tak tomu bude v poslednej fáze, vedúcej k môjmu Druhému príchodu, že tí, ktorí veria, že sú viac hodní, viac kvalifikovaní, avšak plní pýchy, budú čeliť trpkému pokarhaniu, a odpadnú. Slabí, pokorní a ponížení, ktorí sa považujú za nedôležitých  nasledovníkov v mojej cirkvi, ale ktorí sa držia Pravdy, sú tí, ktorých objímem vo Veľký deň. Zavolám ich a pozvem ich ku Mne, pretože ich zhromaždím v mojom kráľovstve. Budú plakať slzami radosti.

Potom zhromaždím tých, ktorí Ma nepoznajú, ale budú prebudení mojím Svetlom - dobré duše, so srdcom zo zlata - a Ja poviem: "Poďte do môjho útočiska". A potom budú zavolaní hriešnici, ktorí páchali strašné ukrutnosti, ale prosili Ma o milosrdenstvo, a Ja poviem: "Poďte, odpúšťam vám, pretože ste hľadali zmierenie."

A potom prídu moji zradcovia, ktorí Ma kedysi poznali, ale odvrátili sa odo Mňa, ale nebudú schopní Mi pozrieť do očí. Ani nebudú hľadať moje milosrdenstvo, a Ja im poviem: "Preč odo Mňa, nie ste spôsobilí vojsť do môjho kráľovstva."

Nakoniec tí, ktorí odovzdali svoje prvorodenstvo šelme, nikdy predo Mňa neprídu, pretože budú vrhnutí do pece spolu s tými, ktorí Mi stratili duše tých v mojej Cirkvi, ktorí ich slepo nasledovali do temnoty noci.

Potom bude po všetkom a v zlomku sekundy, nový začiatok - nový svet na zemi, ako to bolo zamýšľané. Svet bez konca.

Váš Ježiš

Posolstvo Matky Spásy z 30. novembra 2014 o 17:20 hod.

1283.  Môžete prosiť Božích anjelov, aby sa za vás modlili, ale nikdy, aby vám poskytli moc

Moje drahé deti, nesmiete sa nikdy modliť k Božím anjelom, lebo sú Jeho služobníkmi a snažia sa vzdávať slávu iba Bohu a plniť Jeho najsvätejšiu vôľu. Modlitba je skutkom uctievania, a keď voláte k Božím anjelom v jeho nebeskej hierarchii, musí to byť vždy so zámerom ich prosiť, aby sa modlili za vás. Ak sa pokúšate komunikovať s nebeskou hierarchiou anjelov, potom to musí byť len v prosbe o pomoc a vedenie, aby ste mohli konať najsvätejšiu Božiu vôľu.

Vy, ktorí veríte, že dostávate od Božích anjelov moc, potom sa mýlite. Moc dávaná anjelom môže pochádzať len od Boha a nesmiete ich nikdy používať ako náhradu k modlitbám k Nemu. Dnes sa tak mnoho duší pokúša komunikovať s anjelmi zo sebeckých dôvodov a na získanie moci, ktorá nemá nič do činenia s Bohom. Posadnutosť anjelmi môže viesť k strašnej nespokojnosti, pretože ak nie ste opatrní, môže to prilákať zlého ducha.

Ak voláte k Božím anjelom, aby vám pomohli, musíte sa vždy najprv prežehnať svätenou vodou, a potom ich prosiť o pomoc v mene Ježiša Krista. Ak tak neurobíte a ak používate nejaký objekt, ktorý nie je spojený s kresťanstvom, keď voláte k anjelom o pomoc, potom môžete pozvať zlého ducha do svojho života. Akonáhle sa to stane, zistíte, že je takmer nemožné, aby ste ho odstránili.

Zaoberanie sa komunikáciou s anjelmi, môže viesť k zahrávaniu sa s okultizmom. Keď už sa to stane, pritiahnete anjelov, ktorí boli vyhnaní z nebies mojím Nebeským Otcom. Potulujú sa teraz po zemi v stovkách tisícov, hľadajúc obydlie. Duše, ktoré sa nechajú otvorené ich vplyvu, môžu byť rýchlo zapletené do spirituálneho sveta, ktorý nie je od Boha. Akonáhle prijmete podsvetie, nebudete mať pokoj. Títo falošní anjeli vás privábia do siete klamu. Zo všetkého najskôr budete mať pocit nádeje, a potom presvedčenie, že s pomocou takýchto anjelov ovládate všetky aspekty svojho života. Nakoniec budete chybne veriť, že máte plnú kontrolu nad svojím osudom. Vašu myseľ naplní každý falošný dojem pokoja, ale čoskoro potom pocítite strašnú úbohosť.

Zahrávanie si s takými duchmi, o ktorých veríte, že sú to Boží anjeli, ale ktorí nepatria do Jeho kráľovstva, vás vtiahne do praktizovania okultizmu, ktorý vás oslepí k Pravde a zničí vašu dušu.

Boh neposkytuje svojim anjelom dovolenie dávať vám dary, pretože tie môžu prísť iba od Neho. Božích anjelov môžete prosiť, aby sa za vás modlili, ale nikdy, aby vám poskytli svetské statky, alebo duchovné schopnosti. Ak si robíte modlu z anjelov a ak vyhľadávate  takéto veci, ste vinní porušením prvého Božieho prikázania.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy